Картография тесты на Госы


«Картография топография негіздерімен» пәнінен тест сұрақтары.
Картография және топография пәні және оның тараулары.
1. Географиялық карталар, оларды жасау және пайдалану әдістері туралы ғылым .....
1. картогарфия №
2. топография
3. геология
4. матемматика
5. химия
2. Картографияның географиялық карталарды, олардың элементтері мен қасиеттерін, түрлері мен дамуын, пайдалану әдістерін зерттейтін бөлімі .....
1. картометрия
2. картатану №
3. картографиялық информатика
4. математикалық картография
5. топография
3. Карта бойынша географиялық объектілердің ұзындығын, ауданын, бұрыштарын және басқа сипаттамаларын өлшеу әдістерін зерттейтін картографияның бөлімі .....
1. картометрия №
2. картатану
3. картографиялық информатика
4. математикалық картография
5. топография
4. Карталардың систематизациясының(классификациясымен), оларды сараптау, бағалау, сақтау және тарату мәселелерімен ...... айналысады.
1. картометрия
2. картатану
3. картографиялық информатика №
4. математикалық картография
5. топография
5. Карталарда географиялық объектілердің орналасуын дәл бейнелеуді қамтамасыз ету міндетін ..... шешеді.
1. картометрия
2. картатану
3. картографиялық информатика
4. математикалық картография №
5. топография
6. Жер бетін өлшеу әдістерін жасап, оның негізінде топографиялық карталар түзетін ғылым саласы .....
1. картометрия
2. картатану
3. картографиялық информатика
4. математикалық картография
5. топография №
7. Картографиялық топонимика ..... зерттейді.
1. картографиялық бейнелеу тәсілдерін
2. картадағы жазуды
3. стандартты техникалық кұралы
4. географиялық нысандардың өзіндік аттарын №
5. топографиялық карталар
8. Қазақстан картографиясының даму бағытының бірі –.
1. математика
2. геологиялық картография +
3. физика
4. химия
5. информатика
9. Жердің пішіні мен көлемін зерттейтін, оның бетін план мен картада бейнелеу үшін жергілікті жерде өлшеу жұмыстарын жүргізумен айналысатын ғылым .....
1. геодезия №
2. топография
3. геометрия
4.тарих
5. экология
10. Картаны жүйелеу және оларды талдау, бағалау, сақтау тарату мәселелерін ..... қарастырады.
1. геоақпараттық картография
2. картографиялық ақпараттану №
3. картографияның міндеті
4. картаны безендіру
5. картатану
11. Картаны көркем және графиктік безендірудің әдістері мен құралдарын жасап, оны басып шығаруға әзірлеуді ..... оқып үйретеді.
1. Картаны безендіру №
2. Картографияның міндеті
3. геоақпараттық картография
4. Картографиялық ақпараттану
5. картатану
12. Халықты шаруашылық пен мәдени қажеттілігін өтейтін заман талабына сай, сапасы жоғары географиялық карталар мен атластар, глобустар және басқа да картографиялық өнімдермен қамтамасыз ету.....
1. картографияның міндеті №
2. геоақпараттық картография
3. Картаны безендіру
4. картометрия
5. Картографиялық ақпараттану
13. Қазіргі ХХІ ғасырда, картографияда өткен ғасырдың 60-жылдарында ғана пайда болған ..... аталатын саласы қарышты дамып келеді.
1. картометрия
2. картаны безендіру
3. картография міндеті
4. геоақпараттық картография №
5. картатану
14. Картаның тілін, картографиялық белгілер жүйесін құру әдісі мен теориясын, картаны көркемдеу, түрлі түсті безендірумен ..... айналысады.
1. картаны пайдалану
2. картаны жасау
3. картаны безендіру және картографиялық семиотика №
4. картографиялық ақпараттану
5. картометрия
15. Геоақпарат – жер туралы басқа да ғылым салаларымен бірге, геожүйеде жүретін үдерістер мен құбылыстарды зерттейді, бірақ өзінің тәсілдері мен құралдарын қолданады. Олардың негізгілері – .....
1. компьютерлік модельдеу мен геоақпараттық картографиялау №
2. картаны пайдалану
3. картаны басып шығару
4. картатану
5. картометрия
16. Картографиялық өнімдерді қолданудың мәселелерін оқытатын картографияның бөлімдерінің бірі .....
1. картаны қолдану №
2. физика
3. картаны шығару
4. картаны басу
5. картаны жазу
17. Белгілер жүйесін құру және оларды пайдалану тәртібін ..... зерттейді.
1. топонимика
2. физика
3. картаны басып шығару
4. картографиялық семиотика шеңберінде №
5. картатану
18. Картаны редакциялау мен камеральдық дайындау әдістерін оқытуды ..... зерттейді.
1. картаны жобалау мен құру №
2. картаны жазу
3. картаны басу
4. картаны қолдану
5. карта тілі
19. Картографиялық өнімдерді, олардың даму тарихын және картография әдістерінің тарихи идеяларын зерттеумен ..... айналысады.
1. картаны басу
2. картаны қолдану
3. картография тарихы №
4. картатану
5. картометрия
20. Карталардың, атластардың және тағы басқа картографиялық өнімдерді технологиялық әзірлеу, көбейту, картаны полиграфиялық безендірумен ..... айналысады.
1. топонимика
2. физика
3. картаны басып шығару №
4. картографиялық семиотика шеңберінде
5. картатану
Географиялық карта туралы түсінік.
1. Жер бетінің жазықтықта кішірейтілген бейнесі .....
карта*
глобус
компас
нивелир
теодолит
2. Географиялық картаның негізгі элементтеріне ..... жатады.
1. картографиялық әдіс
2. картографиялық бейнелеу және оның математикалық негізі №
3. ғылыми зерттеу
4. кешенді зерттеу
5. географиялық шолу
3. Картаның математикалық негізіне ..... жатады.
1. масштаб, карта рамкасы, тірек пункттері №
2. жер бедері картасы
3. мұхит картасы
4. саяси карталар
5. топырақ картасы
4. Географиялық карталарды мазмұны бойынша ..... топқа бөледі.
а 9
а 6
а 4
а 2 *
а 1
5. Картада бейнеленетін құбылыстар мен объектілерді шартты белгілермен бейнелеу ..... деп аталады.
1. ғылыми зерттеу
2. картографиялық бейнелеу №
3. кешенді зертеу
4. географиялық шолу
5. гидрологиялық зерттеу
6. Карта үшін сумка .....
планшет *
карта
атлас
рамка
көкжиек
7. Картада батыстан шығысқа қарай бағыт ..... көрсетілген:
параллельдермен
меридиандармен *
горизонтальдармен
абсолюттік биіктікпен
салыстырмалы биіктікпен
8. Көкжиектің негізгі тұстары .....
солтүстік, оңтүстік, оңтүстік-шығыс, солтүстік-батыс
батыс, шығыс, оңтүстік-батыс, оңтүстік-шығыс
солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс *
4. батыс,шығыс, оңтүстік
5. солтүстік, оңтүстік- шығыс, батыс
9. Географиялық карта мен планның жалпы ортақ қасиеті .....
масштабтың болуы*
жер бетінің барлық территориясын қамтуы
жер бетінің қиғаш есебі
шартты белгілерді пайдалану
полюстер
10. Тек қана бір ғана координатасы бар нүкте ..... деп аталады.
меридиан
параллель
полюс*
экватор
оңтүстік тропик
11. Параллельдер ..... қарай бағытталған.
батысқа және шығысқа*
солтүстікке
шығысқа
батысқа
оңтүстікке
12. Меридиандар ..... бағытталған.
шығысқа және батысқа
солтүстіктен оңтүстікке *
шығысқа
батысқа
оңтүстікке
13. Меридиандар мен параллель сызықтарының картадағы бейнесі ..... деп аталады
1. конустық тор
2. картографиялық тор №
3. бұрышты тор
4. тор
5. цилиндрлік тор
14. Ең үлкен бойлық .....
1.а 3600
2.а 2700
3.а 1800*
4.а 900
5.а 00
15. Полюстерден бірдей қашықтықтағы параллель .....
1. солтүстік поляр шеңбері
2. экватор*
3. оңтүстік поляр шеңбері
4. оңтүстік тропик
5. солтүстік тропик
16. Айналадағы көзге көрінетін кеңістік .....
1. полюс
2. көкжиек *
3. жергілікті жер
4. жер бедері
5. бағдарлау
17. Экваторға қатысты пікірді таңдап ал.
ең үлкен параллель*
күндердің ауысуының сызығы
оның ұзындығы кез келген меридианмен бірдей
Үндістан түбегін кесіп өтеді
ең қысқа параллель
18. Экватордың ұзындығы –
а 20 мың км
а 12 мың км
а 40 мың км *
а 45 мың км
а 50 мың км
19. Поляр шеңберлері – бұлар меридиандар емес, олар ....
параллельдер*
экватор
полюс
градус торы
рамка
20. Экватордың ендігі ..... тең.
1.а 3600
2.а 2700
3.а 1800
4.а 900
5.а 00 *
21. Географиялық бойлық ... есептеледі.
1. экватордан 00-тан 900-қа дейін есептеледі
2. экватордан 00-пен 1800 аралығында есептеледі
3. бастапқы меридианнан 00-тан 1800-қа дейін*
4. бастапқы меридианнан 00-тан 3600-қа дейін
5. полюстерден 00-тан 900-қа дейін
22. Солтүстік полюстің ендігі ..... тең.
1.а 3600 б.б.
2.а 2700 б.б.
3.а 1800 ш.б.
4.а 900 с.е.*
5.а 00
23. Экватордан солтүстікке қарайғы қашықтық ..... деп аталады.
1. солтүстік ендік №
2. батыс бойлық
3. шығыс бойлық
4. оңтүстік ендік
5. экватор
24. Экватордан оңтүстікке қарайғы қашықтық ..... деп аталады.
1. солтүстік ендік
2. батыс бойлық
3. шығыс бойлық
4. оңтүстік ендік №
5. экватор
25. Бастапқы меридианнан шығысқа қарайғы қашықтық ..... деп аталады.
1. шығыс бойлық №
2. батыс бойлық
3. экватор
4. солтүстік ендік
5. оңтүстік ендік
26. Бастапқы меридианнан батысқа қарайғы қашықтық ..... деп аталады.
1. шығыс бойлық
2. батыс бойлық №
3. экватор
4. солтүстік ендік
5. оңтүстік ендік
27. а1° экватор мен 1° әрбір меридианның ұзындығы шамамен ..... тең.
1. а 200 км
2. а 111 км*
3. а 90 км
4 .а78 км
5.а 60 км
28. Планға, картаға, суретке берілген түсініктер мен шартты белгілердің жиынтығы ..... деп аталады.
1. масштаб
2. экватор
3. ендік
4. легенда №
5. бойлық
29. «Картографиялық модельдендіру» ұғымын орыс ғалымы географ, картограф ..... қолданды.
1. А.М. Берлянт
2. К.А.Салищев №
3. Г.Ю. Грюнберг
4. Н.А.Лапкина
5. Н.В. Малахов
30. Ғалым К.А.Салищев карталардың ең негізгі ..... функциясын атап көрсетті.
1. сегіз
2. жеті
3. алты
4. бес
5. төрт №
31. Оңтүстік полюстің ендігі ..... тең.
1.а 3600 б.б.
2.а 2700 б.б.
3.а 1800 ш.б.
4.а 900 о.е.*
5.а 00
32. Экватордан солтүстікке және оңтүстікке қарай 66º33′ ендіктерде жүргізілген параллельдер ..... деп аталады.
1. поляр шеңберлері №
2. тропиктер
3. меридиандар
4. параллельдер
5. рамкалар
33. Солтүстік және оңтүстік тропиктердің ендіктері ..... тең.
1. а 66º33′
2. а 23,5 º +
3. а 15 º
4. а 10 º
5. а 5 º
34. Жердің математикалық пішіні (фигурасы) .....
экватор
ендік
рамка
көкжиек
сфероид*
35. Жер бетіндегі белгілі бір нүктенің мұхит бетінің орташа деңгейінен вертикаль бойынша алғандағы қашықтығы..... деп аталады.
салыстырмалы
төменгі
жоғарғы
орташа
абсолюттік биіктік*
36. Жер бетіндегі нүктенің басқа бір нүктеден биіктік айырмасы ..... деп аталады.
салыстырмалы биіктік *
төменгі биіктік
жоғарғы биіктік
орташа биіктік
абсолюттік биіктік
37. Жер бетінде салыстырмалы биіктіктер ..... көмегімен анықталады.
1. курвиметрмен
2. планиметрмен
3. деңгейлегіш құралмен №
4. теодолитпен
5. дальномермен
Ұсақ масштабты карталардың математикалық негізі.
1. Жер бетіндегі қашықтықтың картада немесе планда кескінделгенде неше есе кішірейтілгенін көрсететін шартты өлшем .....
карта
масштаб*
план
глобус
секстант
2. Жер шарының кіші моделі .....
секстант
көз өлшегіш
глобус *
меридиан
план
3. Географиялық координаттар - меридиандардың параллель шеңберлерімен қиылысуынан пайда болатын картадағы немесе глобустағы тор ..... деп аталады.
оңтүстік полюс
градус торы *
солтүстік полюс
поляр шеңбері
жазық
4. Градустық тор мынадай жүйелерден ..... тұрады.
параллельдер мен меридиандардан *
оңтүстік және солтүстік поляр шеңберлерінен
оңтүстік және солтүстік полюстерден
экватордан
параллельдер
5. Жер шарын жазықтықта кескіндеу әдістері ..... деп аталады.
1. картодиаграмма
2. картограмма
3. карта схема
4. картографиялық проекция *
5. картатану
6. Жер шарының проекцияларын құруға үлкен үлес қосқан ғалым ..... .
1. Меркатор*
2. Ламберт
3. Постель
4. Меркатор, Ламберт, Постель
5. Иванов П.П.
7. Теңіз қатынасы карталарын сызуға Меркатордың ..... проекциясы қолданылады.
1. тең бұрышты цилиндрлік №
2. жалған цилиндрлік
3. конустық
4. поликонустық
5. цилиндрлік
8. Дүниежүзілік карталар ….. проекцияларда құрастырылады.
1. азимутальдық*
2. цилиндрлік
3. конустық
4. жалған цилиндрлік
5. жалған конустық
9. Глобустағы екі нүктенің арасындағы қысқа арақашықтықты сызық ..... деп аталады.
ортодромия*
тура азимут
шын азимут
дирекциондық бұрыш
барлық жауап дұрыс
10. Жарты шарлар карталары ….. проекцияда құрастырылады.
1. азимутальдық
2. цилиндрлік*
3. конустық
4. аралас
5. күрделі
11. Азимуттық проекцияларда бұрмаланулар ..... болады.
1. центрінде аз және шеттеріне қарай тез өседі
2. барлық жерде аз*
3. барлық жерде көп
4. центрінде көп және шеттеріне қарай азаяды
5. бұрмалану жоқ
12. Дүниежүзілік карталар ….. проекцияларда құрастырылады.
1. азимуттық *
2. цилиндрлік
3. конустық
4. поликонустық
5. жалғанцилиндрлік
13. ..... карталарда географиялық объектілердің ауданы бұрмаланбай дәл беріледі, бірақ өте үлкен аумақтарда бұрыштар мен геометриялық пішіндер елеулі бұрмалануға ұшырайды.
1. Тең бұрышты проекциялардағы
2. Тең ауданды проекциялардағы №
3. Еркін проекциялардағы
4. Тең аралықты проекциялардағы
5. цилиндрлік проекциялардағы
14. ..... карталарда бұрыштардың бұрмалануы жоқ. Сонымен қатар мұндай карталарда аумағы шағын жерлер пішіні де дәл кескінделеді.
1. конустық проекциялардағы
2. Тең аралықты проекциялардағы
3. Тең бұрышты проекциялардағы №
4. Еркін проекциялардағы
5. Тең ауданды проекциялардағы
15. ..... картада ұзындықтың масштабты тек канa бір басты бағыт бойынша, тек параллель — немесе мередиан бойымен ғана сақталады.
1. жалған цилиндрлік проекциялардағы
2. Еркін проекциялардағы
3. Тең ауданды проекциялардағы
4. Тең аралықты проекциялардағы №
5. Тең бұрышты проекциялардағы
16. ..... карталарда бұрыштар мен ауданның, ұзындықтың бұрмалануы аз мөлшерде картаның кез келген нүктесінде кездеседі.
1. Тең бұрышты проекциялардағы
2. конустық проекциялардағы
3. Тең аралықты проекциялардағы
4. Тең ауданды проекциялардағы
5. Еркін проекциялардағы №
17. Параллельдер тұйық шеңбер жасап, ал меридиандар бір нүктеден жан-жаққа бойлық бұрыштарының көрсеткішіне сәйкес бөлінген түзу сызықтар түрінде таралатын проекциялар .....
1. цилиндрлік проекцияда
2. еркін проекция
3. азимуттық проекция +
4. жалған цилиндрлік проекция
5. конустық проекциялар
18. Әр түрлі картографиялық проекцияларда құрылған карталар нақты жер бетінің кескінін біраз бұрмалап көрсетеді. Бұрмаланудың ..... түрлі болады.
1. үш №
2. төрт
3. бес
4. алты
5. жеті
19. Жекелеген материктер мен полюстік аймақтардың картасын жасауда ..... кеңінен қолданылады.
1. цилиндрлік проекцияда
2. жалған цилиндрлік проекция
3. конустық проекциялар
4. еркін проекция
5. азимуттық проекциялар №
20. Параллельдер мен меридиандар көп жағдайда ..... бір - біріне тікбұрыш жасап орналасады.
1. еркін проекция
2. азимуттық проекциялар
3. цилиндрлік проекцияда №
4. конустық проекциялар
5. жалған цилиндрлік проекция
21. Қоңыржай ендіктерде орналасқан аумақтар үшін ..... өте қолайлы, бұрмалану аз байқалады.
1. конустық проекциялар №
2. цилиндрлік проекцияда
3. еркін проекция
4. жалған цилиндрлік проекция
5. азимуттық проекциялар
22. Дүниежүзілік карталардың барлық түрін жасауда ..... кеңінен пайдаланылады.
1. еркін проекция
2. конустық проекциялар
3. цилиндрлік проекциялар №
4. поликонустық
5. жалған цилиндрлік проекция
23. Егер жазықтық айналу осіне перпендикуляр болса, онда ..... жасалынады. Бұл проекцияда поляр шеңберлері суреттеледі.
1. Шарттық проекциялар
2. дұрыс азимуттық проекция +
3. еркін проекция
4. цилиндрлік проекциялар
5. конустық проекциялар
24. Параллельдер доға тәрізді болып, орта меридиан – түзу сызық, ал қалған меридиандар – қисық болып келетін проекциялар ..... деп аталады.
1. жалған конустық проекциялар №
2. цилиндрлік проекцияда
3. еркін проекция
4. жалған цилиндрлік проекция
5. азимуттық проекциялар
25. Параллельдер түзу, орта меридиан – перпендикулярлы және түзу, ал қалған меридиандар қисық болатын проекциялар ..... .
1. еркін проекция
2. конустық проекциялар
3. цилиндрлік проекциялар
4. поликонустық проекциялар
5. жалған цилиндрлік проекция №
26. Ұсақ масштабты карталарда міндетті түрде ..... беріледі.
1. клиндік масштаб
2. көлденең масштаб
3. сандық масштаб №
4. рамка
5. градус
27. Ұсақ масштабты картадағы шартты белгілердің топографиялық картадан айырмашылығы ..... .
1. стандарттылығы
2. әріптің біртектілігі
3. жартылай стандартты
4. оның стандартты еместігі №
5. әріптің әртүрлілігі
28. Ұсақ масштабты карталар ..... қарағанда жер бедерін толық көрсете алмайды.
1. топографиялық карталарға №
2. геологиялық карталарға
3. тектоникалық карталарға
4. климаттық карталарға
5. зоогеографиялық карталарға
29. Берілген мазмұнына немесе шартына қарап құрастырылатын проекциялар ..... деп аталады.
1. Шарттық проекциялар №
2. азимуттық проекциялар
3. еркін проекция
4. поликонустық проекциялар
5. конустық проекциялар
30. Түзу параллельдермен теңдей қақ жарылған бұрыш графигін ..... деп атайды.
сандық масштаб
сызықтық масштаб
клиндік масштаб *
көлденең масштаб
атаулы масштаб
31. Ара қашықтықты өте дәлдікпен анықтау үшін ..... қолданады.
сандық масштаб
сызықтық масштаб
клиндік масштаб
көлденең масштаб №
атаулы масштаб
32. Планды не картаны жасағанда жердің әрбір сызығының ұзындықтарын әрдайым бір санға кішірейту қажет, оған ..... қолданылады.
сандық масштаб
сызықтық масштаб *
клиндік масштаб
көлденең масштаб
атаулы масштаб
33. Глобустардың масштабы ..... түрлі болады.
алты
бес
төрт
үш *
екі
34. Үлкен глобустар ..... масштабында жасалады.
1: 83 000 000
1: 50 000 000
1: 30 000 000 *
1: 20 000 000
1: 10 000 000
35. Орташа глобустар ..... масштабында жасалады.
1: 83 000 000
1: 50 000 000 *
1: 30 000 000
1: 20 000 000
1: 10 000 000
Топографиялық карталар.
1. Территорияның кішірейтіліп берілген белгілі бір учаскесі. Жоғарыдан қараған көрінісі ..... деп аталады.
1. карта
2. картографиялық проекция
3. масштаб
4. план*
5. бұрыш
2. Планның немесе картаның шегі (шекарасы) .....
көкжиек
оңтүстік тропик
рамка*
солтүстік полюс
оңтүстік полюс
3. Жергілікті жерде немесе картада солтүстік бағыт пен таңдаған пункттің бағыты арасында түзілетін бұрыш ..... деп аталады.
бұрыш
курвиметр
экватор
градус
азимут*
4. Бір уақытта градуспен де, минутпен де ..... өлшеуге болады.
азимут
бұрыш*
градус
дирекциондық бұрыш
рамка
5. Бұрышты немесе шеңбердің 1/360 бөлігіне тең келетін доғаны өлшеу бірлігі .....
рамка
дирекциондық бұрыш
градус*
курвиметр
азимут
6. Осьтік меридианға параллель координаталық сызықтың солтүстік бағытынан бастап, берілген нүкте бағытына дейін өлшенетін бұрыш ..... деп аталады.
дирекциондық бұрыш*
румб
шын азимут
тура азимут
дұрыс жауап жоқ
7. Сағат тілі бойымен магниттік меридианның солтүстік бағытынан бастап, берілген нүкте бағытына дейін өлшенетін бұрыш ..... деп аталады.
шын азимут
магнитті азимут*
тура азимут
дирекциондық бұрыш
румб
8. Топографиялық карталардың жекелеген парақтарға бетке бөлінуі картаның ..... деп аталады.
рамка
планшет
жол- жол сызығы *
масштаб
план
9. Азимут, бұл - ...... арасындағы бұрыш
батыс және таңдаған пункт
оңтүстік және таңдаған пункт
солтүстік және таңдаған пункт*
солтүстік-шығыс және таңдаған пункт
шығыс және таңадаған пункт
10. а 90°азимут ...... көрсетеді.
солтүстікті
солтүстік-шығысты
оңтүстікті
батысты
шығысты*
11. Жергілікті жердің планында ..... бейнелейді.
материкті
бүкіл елдің территориясын
табиғат зоналарын
жер бетінің үлкен бөлігін
жер бетінің шағын бөлігін*
12. Глобустағы полюстерді қосатын сызық ..... деп аталады.
параллель
солтүстік тропик
меридиан*
оңтүстік тропик
экватор
13. Жер бетіндегі нүктенің орнын жер полюсіне қатысты анықтайтын географиялық координаталардың бірі ..... .
экватор
масштаб
рамка
план
ендік*
14. Жер бетінің барлық меридиандары өтетін нүкте ..... .
биіктік нүктесі
географиялық полюстер*
азимуттық нүктелер
қиылысу нүктесі
географиялық центрлер
15. Егер атаулы масштаб «1 см-де 300 км» болса, картаның сандық масштабы ..... болады.
а 1:3000
а 1:30.000
а 1:300000
а 1:3000000
а 1:30.000.000*
16. Егер сандық масштаб 1:25.000.000 болса, картаның атаулы масштабы ..... болады.
а 1 см-де 250 км*
а 1 см-де 2500 км
а 1 см-де 25000 км
а 1 см-де 250000 км
а 1 см-де 2500000 км
17. Планда көкжиек тұстарын ..... анықтайды.
горизонтальдар бойынша
меридиан бойынша
план рамкасы бойынша*
параллельдер бойынша
изосызықтармен
18. Жер бетінде экваторға параллель жүргізілген сызықтар ..... деп аталады.
изогипстер
параллельдер*
изотермалар
меридиандар
горизонтальдар
19. Топографиялық карталар үшін белгілердің негізгі ..... тобы бар.
а.3*
а.5
.а7
а.9
а.12
20. Топографиялық картада масштабтың ..... түрі бар.
а 3*
а 5
а 7
а 9
а 12
21. Солтүстік-шығыс бағыттағы азимут .... тең.
а 90°
а 45°*
а 225°
а 180°
а 60°
22. Карталардың номенклатурасы негізін 1:1000000 масштабтағы карта құрайды, оның рамкасының өлшемі ендікте ..... болады.
1.а 100
2.а 80
3.а 60
4.а 40*
5.а 20
23. Магниттік азимуттар ..... өлшенеді.
компаспен*
нивелирмен
планиметрмен
теодолитпен
астролябиямен
24. Географиялық координаттардың бірі .....
1. оңтүстік тропик
2. рамка
3. сфероид
4. бойлық*
5. көкжиек
25. Осьтік меридианның жақын бағытынан екі жаққа қарай бір нақты сызыққа дейін есептелетін сүйір бұрыш ..... деп аталады.
румб*
түзу азимут
шын азимут
тальвег сызығы
суайрық сызығы
26. Картаның масштабында көрсетілмейтін белгілер .....
масштабты
масштабтан тыс*
түсіндірме
изосызықтар
нүктелік
27. Ара қашықтықты өте дәлдікпен анықтау үшін...... қолданады.
клинді масштаб
көлденең масштаб*
сызықтық масштаб
сандық масштаб
дұрыс жауап жоқ
28. «1 см-де 30 км» масштабы ..... деп аталады.
атаулы*
сандық
сызықтық
горизонталь
клиндік
29. а 1:25000000 масштабтағы карта ..... карталар тобына жатады.
ұсақ масштабты*
орта масштабты
ірі масштабты
масштабтан тыс
экономикалық
30. Мына төмендегі берілгендерден ең ірі масштабты карта ..... .
а 1:10000*
а 1:100000
а 1:5000000
а 1:25000000
а 1:1000000
31. Егер сандық масштаб 1:35.000.000 болса, картаның атаулы масштабы ..... болады.
а 1 см-де 35 км
а 1 см-де 350 км*
а 1 см-де 3500 км
а 1 см-де 35.000 км
а 1 см-де 350. 000 км
32. Егер атаулы масштаб «1 см-де 400 км» болса, картаның сандық масштабы ..... болады.
а 1:4000
а 1:40000
а 1:400000
а 1:4000000
а 1:40.000.000*
33. Егер сандық масштаб 1:75.000.000 болса, картаның атаулы масштабы ..... болады.
а 1 см-де 750 км*
а 1 см-де 7500 км
а 1 см-де 75000 км
а 1 см-де 750000 км
а 1 см-де 7500.000 км
34. Масштабтың ең кіші бөліміне жер бетінде сәйкес келетін қашықтықты ..... деп атайды.
1. масштаб дәлдігі +
2. сызықтық масштаб
3. атаулы масштаб
4. сандық масштаб
5. клиндік масштаб
35.Карталардың номенклатурасы негізін 1:1000000 масштабтағы карта құрады оның рамкасының өлшемі бойлықта ..... болады.
1.а 100
2.а 80
3.а 60*
4.а 20
5.а 00
36. а 2700 азимут көкжиектің ..... тұсына сәйкес келеді.
1. солтүстік
2. батыс*
3. шығыс
4. оңтүстік
5. солтүстік батыс
37. Көп парақты караталардың жекелеген парақтарын белгілеу жүйесі ..... деп аталады.
1. карталардың номенклатурасы №
2. карталардың масштабы
3. карталардың проекциясы
4. картаның рамкасы
5. картаның жіктемесі
38. Топографиялық картамен және аэрофототүсіріс кезіндегі жұмыстарда масштабтың ..... түрі қолданылады.
клиндік және көлденең*
сызықтық
атаулы
сандық
проекция
39. Барлық елді мекендер мен бөлек орналасқан құрылыстар ..... топографиялық карталарда көрсетіледі.
Орта масштабты
Ірі масштабты №
Ұсақ масштабты
Жарты шарлар
проекция
40. Румбылар ..... дейінгі шекте өзгереді.
1.а 0°-тан 90°-қа +
2.а 0°-тан 45°-қа
3.а 0°-тан 35°-қа
4.а 0°-тан 25°-қа
5.а 0°-тан 15°-қа
Карталардың жіктемесі. Картографиялық жалпыландыру. Географиялық картадағы жазулар.
1. Картада географиялық объектілер мен құбылыстарды бейнелеудегі сұрыптау процесі ..... деп аталады.
1. карталар жіктемесі
2. картографиялық жалпыландыру №
3. карталар масштабы
4. координаттар
5. прекциялар
2. Картографиялық таңбалардың ..... түрі бар.
1. а 7
2. а 6
3. а 5
4. а 4
5. а 3 +
3. Атты картографиялық таңба ..... көрсетеді.
1. нысандардың атын №
2. нысандардың көлемін көрсетеді (ірі, орта)
3. нысандардың санын анықтауды
4. нысандардың орнын
5. нысандарды сызып
4. Географиялық карталарда түрлі әкімшілік мағынасы бар мекендердің атауларының өлшемі мен суреті ..... көрсетіледі.
1. үзік сызықпен
2. түрлі шрифтермен №
3. ирек сызықпен
4. горизонтальмен
5. түзу көк түсті
5. ..... карталар мен пландар егжей- тегжейлі мазмұнға және неғұрлым жоғары дәлдікке ие болады. Олар (ауыл шаруашылығында егжей- тегжейлі жобалауға , жолдарды, трассаларды, электр жеткізу желісін жобалауға, селолық елді мекендерді алдын ала жоспарлау және салуға, пайдалы қазбалардың қорын барлау және іздестіруге) арналған.
1. Ұсақ масштабты
2. Ірі масштабты
3. Орта масштабты №
4. Сандық масштабты
5. Сызықтық масштабты
6. Қазіргі кезде картографтар суреттелетiн объектілердiң сипатына лайық ..... таңдайды.
1. шартты белгіні
2. сызықтарды
3. горизонтальды
4. масштабты
5. стандартты шрифттерді №
7. Кеңістіктегі үздіксіз және біртіндеп өзгеретін құбылыстардың – жер бетінің биіктігін, ауа температурасын, жауын - шашын мөлшерін және т.б. шамасын ( немесе қарқындылығын) картаға түсіру үшін қолданылатын бейнелеу тәсілі .....
1. сызықтық тәсіл
2. сапалық тәсіл
3. изосызықтар тәсілі №
4. сандық фонның тәсілі
5. нүктелік тәсіл
8. Шрифттердің көлемдері сол жердің, яғни ..... қарай таңдалады. Ең негізгісі картаны түсіргенде жазулар қатесіз болуға тиіс.
1. жер көлеміне
2. халықтың санына №
3. жер бедеріне
4. табиғи жағдайына
5. масштабына
9. Картада ..... оңай оқылады, аз орын алады, тез жатталады.
1. сызықтық белгілер
2. геометриялық белгілер №
3. нүктелік белгілер
4. гидрографиялық белгілер
5. автомобиль жолдары
10. Бір нүктедегі объектіні белгілеу үшін..... қолданылады.
1. сызықтық тәсіл
2. сапалық тәсіл
3. белгілер әдісі №
4. таратпау тәсілі
5. изосызықтық тәсіл
11. Картографиялық таңбалардың ..... – нысандарды сызып көрсетеді.
1. сызықтық тәсілі №
2. сапалық тәсіл
3. белгілер әдісі
4. таратпау тәсілі
5. изосызықтық тәсіл
12. Кейбір шрифт түрлері дәстүрлі түрде нысандар тобы үшін қолданылады, мысалы, өзен, көл, теңiздiң нысандарын әдетте ..... жазып қояды,
1. ірі
2. сызықтармен
3. түзу
4. курсивтермен №
5. нүктелермен
13. Жер бедерінiң элементтерiн ..... шрифтпен белгiлейді.
1. түзу №
2. курсивтермен
3. ірі
4. сызықтармен
5. нүктелермен
14. Шрифттік жазулар ол картографиялық таңбалар үшін ең негізгі роль атқарады. Осы жазуларға нысандардың ..... жатады.
1. түрі
2. саны және сапасы №
3. формасы
4. көлемі
5. алатын орны
15. Картаның шрифттiк белгіленуіне картаның мазмұны мен оған жататын аумақты көрсететін тақырып жатады, ол үшiн ..... шрифт қолданылады.
1. сызықтармен
2. нүктелермен
3. түзу
4. iрi №
5. курсивтермен
16. Картаның тілі мағынасына қарай ..... топқа ажыратылады.
1. екі №
2. үш
3. төрт
4. бес
5. алты
17. Шартты белгілерден басқа , карталарда көп санды жазулар да қатысады. Жазулардың ..... тобы бөлінеді .
1. үш №
2. бес
3. жеті
4.тоғыз
5. он
18. Әрiптер мен сөздердiң атаулары арасындағы қашықтықтар берілген картадағы объектінің ..... байланысты өзгере алады.
1. жер бедеріне
2. ауданына №
3. гидрографиясына
4. топырағына
5. өсімдігіне
19. Реттік картографиялық таңба ..... көрсетеді.
1. нысандардың атын
2. нысандардың көлемін көрсетеді (ірі, орта) №
3. нысандардың санын анықтауды
4. нысандардың орнын
5. нысандарды сызып
20. Сандық картографиялық таңба ..... көрсетеді.
1. нысандардың атын
2. нысандардың көлемін көрсетеді (ірі, орта)
3. нысандардың санын анықтайды, бір қалада неше тұрғын бар екенін №
4. нысандардың орнын
5. нысандарды сызып
21. Картографиялық таңбалардың ..... – нысандардың орнын көрсетеді.
1. сызықтық тәсілі
2. сапалық тәсіл
3. белгілер әдісі
4. таратпау тәсілі №
5. изосызықтық тәсіл
22. Физикалық – географиялық және экономикалық аудандастыруы және экономикалық саяси әкімшіліктің белгілерін ..... көрсетеді.
1. сапалық тәсіл №
2. сапалы көрініс тәсілі
3. қозғалыс тәсіл
4. нүктелік тәсіл.
5. сандық фонның тәсілі
23. Жер бетінде тұтасып тараған (мыс, ландшафт) және айтарлықтай ауданды алып жатқан (мыс, топырақ жамылғысы) немесе жаппай тараған (мыс, халық) құбылыстардың сапалық сипатын бейнелеудің картаға түсіру әдісі .....
1. қозғалыс тәсіл
2. нүктелік тәсіл
3. сапалы көрініс тәсілі №
4. сандық фонның тәсілі
5. сапалық тәсіл
24. Территориялық сандық көрсеткіштеріне қарай (мыс: ағыс жылдамдығы) ..... көрсетіліп, әдетте аудандастыруда қолданады.
1. сапалы көрініс тәсілі
2. сандық фонның тәсілі №
3. қозғалыс тәсіл
4. сапалық тәсіл
5. нүктелік тәсіл
25. Географиялық карталарда егін мен мал шаруашылығын көрсеткенде ..... арқылы беріледі.
1. сандық фонның тәсілі
2. қозғалыс тәсіл
3. сапалық тәсіл
4. нүктелік тәсіл №
5. сапалы көрініс тәсілі
26. Қандайда болмасын құбылыстың үздіксіз, тұтас (мыс, мұзбасудың) немесе шашыранды таралу атырабын шекаралық сызық, бояу немесе түрлі сызықтар арқылы көрсететін картографиялық тәсіл .....
1. нүктелік тәсіл.
2. сандық фонның тәсілі
3. қозғалыс тәсіл
4. сапалы көрініс тәсілі
5. ареалдар тәсілі №
27. Нысандардың қозғалысын табиғи және саяси-әлеуметтік (құстардың ұшуы, халықтардың миграциясы, жүк тасымалдау, ағыстар) жағдайларын ..... көрсетеді.
1. қозғалыс тәсіл №
2. сапалы көрініс тәсілі
3. нүктелік тәсіл.
4. ареалдар тәсілі
5. сандық фонның тәсілі
28. Картада көрсетілетін қозғалыс белгілерінің ..... түрі бар.
1. екі №
2. бес
3. сегіз
4. он
5. он екі
29. Картада қолданылатын шартты белгілер ..... топқа бөлінеді.
1. сегіз
2. алты
3. төрт
4. үш №
5. екі
30. ..... карталар мен пландар әр алуан жұмыстарды неғұрлым дәл егжей- тегжейлі жобалау ( суландыру, құрғату, көгаландыру, қалалардың басты жоспарларын жасау, инженерлік тораптарды және коммуникацияларды жобалау) үшін жасалады.
1. Орта масштабты
2. Ірі масштабты №
3. Ұсақ масштабты
4. Атаулы масштабты
5. Сызықтық масштабты
31.Картографиялау объектілеріне қатысты түсініктер..... деп аталады.
1. терминдер №
2. сөздіктер
3. шартты белгілер
4. рамкалар
5. горизонтальдар
32. Географиялық атауларға, терминдер мен түсініктеме жазуларға арналған карталардағы шрифтер бірқатар талаптарға сай болулары тиіс, кемелер жүретін ірі өзендерді ..... шрифтімен белгілейді.
1. түзу көк түсті №
2. горизонтальмен
3. түрлі
4. үзік сызықпен
5. ирек сызықпен
33. Карталарда кемелер жүрмейтін өзендерді ..... көрсетеді.
1. ирек сызықпен
2. түзу көк түсті
3. үзік сызықпен №
4. түрлі
5. горизонтальмен
34. ..... карталар халық шаруашылығы дамуының негізгі жобалау кезінде жерді жалпы зерттеуге, су кеңістігінің және жер бетінің жалпы қорларын есепке алуға, күрделі инженерлік объектілерді алдын ала жобалауға, еліміздің қорғаныс мүддесіне арналған.
1. Орта масштабты
2. Сызықтық масштабты
3. Сандық масштабты
4. Ірі масштабты
5. Ұсақ масштабты №
35. Картада сапалық фонды қолдану оңай болуы үшін оларды әдетте ..... белгілеп көрсетеді. Ол картаның легендасында жазылады.
1. масштабпен
2. индекспен №
3. әріптермен
4. жұлдызшамен
5. нүктелермен
Жалпы географиялық карталар.
1. Елді мекендердің орналасуы, жол торабы, елдің саяси және әкімшіліктерриториялық бөлінуі, гидрографиясы, жер бедері, топырақөсімдік жамылғысы туралы мәліметтерді ..... карталар береді.
1. жалпы географиялық №
2. топографиялық
3. тақырыптық
4. шолу
5. саяси
2. Жалпы географиялық карталарда ірі өзендердің шартты белгілері ..... көрсеткіштермен беріледі.
1. сызықтық пунктирмен
2. сапалық және сандық №
3. нүктелі пунктирмен
4. ареалдармен
5. сандармен
3. Жалпы географиялық карталар масштабы бойынша ..... бөлінеді.
1. беске
2. төртке
3. үшке №
4. екіге
5. бірге
4. Жалпы географиялық карталарды жіктеудің негізгі белгісі оның ..... болып табылады.
1. мазмұны
2. мақсаты №
3. қамтитын территориясы
4. масштабы
5. градусы
5. Біздің елімізде ..... жоғары мектепке арналған жаңа карталар жинағы құрастырылды.
1. а XIX ғасырдың 50-60- жылдарында №
2. а XIIғасырда
3. а XI ғасырда
4. а X ғасырда
5. а IX ғасырда
6. Көптеген елдердің топографиялық карталарын біріктіретін карталар жинағы ..... деп аталады.
1. геологиялық карта
2. тектоникалық карта
3. халықаралық географиялық карта №
4. туристік карта
5. топырақ картасы
7. Жалпы географиялық арнаулы мақсаттағы карталарға ..... жатады.
1. өсімдік картасы
2. синоптикалық карта
3. тектоникалық карта
4. саяси-әкімшілік карта №
5. жарты шарлар картасы
8. Картограмма және картодиаграмма тәсілдерімен құрастырылған карталардың арасындағы байланыс ..... болып табылады.
1. сандық көрсеткіштер
2. әкімшілік-территориялық шекаралардың болуы*
3. байланыс жоқ
4. картаның аты
5. карта легендасы
9. Халықаралық Дүниежүзілік карталар ..... масштабта құрастырылған.
1. а 1:1 000 000 және 1:2 500 000*
2. а1:4 000 000
3. а1:1 500 000
4. а1:5 000 000
5. мұндай карталар жоқ
10. Мына карталардың ішінде ..... бұрмаланулар көбірек болады.
1. тақырыптық карталарда
2. жарты шарлар картасында
3. дүние жүзі картасында №
4. материктер картасы
5. республика карталары
11. Жалпы географиялық карталарда жер асты өзендердің аумағы ..... беріледі.
1. сызықтық пунктирмен
2. сапалық және сандық
3. нүктелі пунктирмен №
4. ареалдармен
5. сандармен
12. КСРО-ның 1:2500000 анықтамалық картасы ..... жасалғна.
1. а 1967 жылы
2. а 1957 жылы
3. а 1947 жылы №
4. а 1937 жылы
5. а 1927 жылы
13. Жалпы географиялық карталарда кеуіп жатқан өзендер және өзендердің аумағы ..... беріледі.
1. сызықтық пунктирмен №
2. сапалық және сандық
3. нүктелі пунктирмен
4. ареалдармен
5. сандармен
14. Өнеркәсіп нысандары, пайдалы қазбалар орналасқан пункттер, және т.б. ..... белгіленеді.
1. ареалдармен
2. нүктелермен
3. сызықшалармен
4. сандармен
5. геометриялық бейнелермен №
15. Кез келген объектілердің географиялық орнын ..... анықтауға болады.
1. карта бойынша №
2. компаспен
3. сызба бойынша
4.көзбен
5. масштаб бойынша
16. Ұсақ масштабты карталарда жер бедері қат-қабат бояулар және горизонтальдар көмегімен кескінделеді, олар анық әрі көрнекі болу үшін горизонталь аралықтары ..... бояулармен боялады.
1. ақ реңді
2. көк реңді
3. қызыл реңді
4. бір түрлі реңді
5. әртүрлі реңді №
17. Гипсометриялық карталарда ойпаттар мен ойыстар ..... түске дейінгі бояумен кескінделеді.
1. сары, ашық қоңыр және қою қоңыр
2. ашық жасыл түстен қою жасыл №
3. қызыл реңді
4. ақ реңді
5. бір түрлі реңді
18. Гипсометриялық карталарда қырат, үстірт, таулы үстірт, таулы қыраттар мен биік тау жоталары ..... түске дейінгі бояулармен кескінделеді.
1. көк реңді
2. сары, ашық қоңыр және қою қоңыр №
3. бір түрлі реңді
4. алқызыл реңді
5. ашық жасыл түстен қою жасыл
19. Гипсометриялық карталарда дүниежүзілік мұхит түбінің жер бедері ..... дейін ауысатын қат-қабат бояулармен кескінделеді.
1. сары, ашық қоңыр және қою қоңыр
2. ашық жасыл түстен қою жасыл
3. қызыл реңді
4. көгілдір түстен қою көк түске №
5. бір түрлі реңді
20. Дүниежүзілік мұхит түбінің жер бедерінің сандық көрсеткіштері ..... беріледі.
1. градуста
2. координаталарда
3. тереңдік шкаласында №
4. сынап бағанасында
5. рамкаларда
21. Географиялық карталарда қысым, температура, теңіздің тереңдігі көрсеткіштері б ірдей жерлерді қосатын сызықтар .....
1. изосызықтар №
2. изобаталар
3. горизонтальдар
4. параллельдер
5. градустар
22. Климат картасында белгілі бір метеорологиялық элементтің – температураның, қысымның, жауыншашынның осы жерге тән орташа қалпынан бірдей ауытқитынын ..... көрсетеді.
1. изобара
2. изохора
3. аномалия изосызығы №
4. изобата
5. изогипса
23. Жер бетін карта бетінде бейнелегенде бұрыштардың, сызықтар ұзындығы, геометриялық белгілер және ..... бұрмаланулары байқалады.
1. параллельдер
2. меридиандар
3. географиялық объектілердің биіктіктері
4. географиялық объектілердің аудандары №
5. географиялық объектілердің бағыттары
24. Жер бетінде биіктік пен тереңдіктің таралуын көрсететін тік бұрышты координатадағы қисық сызық ..... деп аталады.
1. гипсографиялық қисық сызық №
2. меридиандар
3. параллельдер
4. градустар
5. шартты белгілер
25. Карта масштабы кішірейген сайын бейнелеу нақтылығы .....
1. өзгереді
2. өзгермейді
3. үлкейеді
4. үлкеймейді
5. кішірейеді №
26. Географиялық картада алғаш градус торын сызып көрсеткен .....
1. египеттіктер
2. финикийліктер
3. испандықтар
4.ежелгі гректер №
5. арабтар
Тақырыптық карталар.
1. Жалпы географиялық карта негізінде ..... жасалады.
1. тектоникалық карта
2. тақырыптық карталар +
3. ландшафт картасы
4. өсімдіктер картасы
5. сейсмикалық карталар
2. Табиғаттың белгілі бір элементтерін немесе қоғамдық құбылыстың көрсеткіштерін бейнелейтін географиялық карталар ..... деп аталады.
1. өсімдіктер картасы
2. ландшафт картасы
3. сейсмикалық карталар
4. тектоникалық карта
5. тақырыптық карталар +
3. Белгілі бір территорияның климат ерекшеліктерін көрсететін географиялық карта ..... деп аталады.
1. климат картасы №
2. өсімдіктер картасы
3. топырақ картасы
4. жарты шарлар картасы
5. тектоникалық карта
4. Жер бетіндегі табиғи территориялық кешендердің орналасуы бейнеленген карталар .....
1. топырақ карталары
2. ландшафт карталары №
3. геологиялық карталар
4. өсімдіктер карталары
5. зоогеографиялық карталар
5. Топырақтардың орналасуын, олардың механикалық құрамы мен топырақ түзуші жыныстарды көрсететін карталар ..... карталары деп аталады.
1. геологиялық
2. климат
3. топырақ №
4. ландшафт
5. табиғат зоналары
6. Жер шарындағы жер сілкіну аудандары, олардың эпицентрі мен басқа да элементтері түсірілген арнаулы карта .....
1. сейсмикалық карталар №
2. табиғат зоналары карталары
3. топырақ карталары
4. жарты шарлар картасы
5. геологиялық карта
7. Ауа райына бір мезгілде жүргізілген бақылаулардың нәтижесі цифрлармен және шартты белгілермен түсірілген карта .....
1. климат картасы
2. синоптикалық карта №
3. ландшафт картасы
4. топырақ картасы
5. өсімдіктер картасы
8. Тектоникалық қозғалыстар тарихы мен жер қыртысының құрылысын бейнелейтін карта ......
1. климат картасы
2. өсімдіктер картасы
3. топырақ картасы
4. жарты шарлар картасы
5. тектоникалық карта №

Приложенные файлы

  • docx 8926137
    Размер файла: 63 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий