Золотые стихи Пифагора


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
«БогхБ че жз
«БоБгхч ег жзБазв
Бьсренчннхч л,чалхч
,чачлчОчннхч л элБо, че
жазне ег з в
,ачОлзарчхч азеекОчн ч
Б еунБег жБач ,Бэ
 озлнх нзаБОБл чо
« зозавь
срн л,Оэ
н ,эк
Оцыо лч йИ пИ
уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз
-зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И ФПхБeгЭйs И йо ИхИ*
-ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г
Г хжБыИ БхПцчцж Эз/ l «э nэ че жз D « зозавь*
g:;< л=->-лОлО-к-
уц цоыз йо И ? .оц йжцч БПхжйожзББц-.о iзйs И БцП/
- ФхГцПзайsца .озП * цчБцГц Э йх/ыИ чПзжБ И ЭхГхчцiБыИ
охаБыИ ц+oзйож ж iз цжзiзйsца йоцП * -цй гO жGзГц -Пцоцо -ц/
ч в цПГхБ Эхe цПчзБх жц EБыИ sх/зБo sцж ФПхБs-/хйцБцжэ
- ПхвйE Бх .оцо йжцч* жычхpo айв ФПхБeгЭйs а йй зчцжхоз E
-ц Г цо «БогхБ nх+П че жз A==?к>q йцЭчхзо йжцp
цП Г Бх EБгp sцБeз-e p й Бозо iзйsца Ф цйцФ йоцП *
sцоцПгp цБ ПхЭж жхзо ж йжцз/ й зчгpoз/ ФгБчх/зБох EБц/
-Пц ЭжзчзБ n цйцФ iзйsхв йоцП в iз цжзiзйsцГц Пцчхьэ
Mй-ц EЭгв /зоцч sц//зБохП в y зПцs х* nх+П че жз* -цБхiх г
чж O /ыа / йозП х EБы/ хБо iБы/ -хБоз Э/ц/* + зйовoз
sП о sгзо sхБо хБйожц* sхs Г хжБцз Бх-Пхж зБ з Ф цйцФйsца
/ый йжцзГц жПз/зБ * ж оцГз -П Ицч о s + + зайsц/г жцй-П во p
БзйцожцПзББцГц uжцПeхэ Fх Пгййsц/ вЭыsз уц цоыз йо И
п ФхГцПхь «БогхБх nх+Пх че жз -г+ sгpойв ж-зПжызэ
срн л,Оэ
н ,эк
g:;< л=->-лОлО-к-
; че жз «э nэ
; « зозав
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
;
йнгзн пзьа Оцыо лч
«БоБгхч ег жзБазв Бьсренчннхч
л,чалхч ,чачлчОчннхч л
элБо, че жазне ег з в
,ачОлзарчхч азеекОчн ч
Б еунБег жБач ,Бэ
 озлнх нзаБОБл чо
П *Ф +нБ,жан-- пхжогБахл. зжгж х аБ гррн с /,iн. seЭO
П o,хБлж прл l жлжс/n DgуоФ:. seЭO
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
O

пзьа ОГыо лч ,ачБОБочн ч
, жзБачПеББ ,знгч з

«Бог хоче оже зав ь свое ворен е о зла, Он э о
соверае во вре ен 
«Бог хче ж за авьж св р н лБ,агБО
gгжх оьБлжс<жь лжгБлгаь аБр жх / iхБ=жьр/ вгБаИ,рнь к,лжг нБ
алБаБ «БогБ хе ж DЭO;O>Э?sГ: Оа iхж лп лг рБОiж ,аБ, Оiж рБОiж р п-
аiж з рз ажа = ж > lG лiж рл E у вБьгБn. l*а п ррлБа жааiс ьжогБ ,ж-
рн с /,iнn l« рв ,жрнБ/ рлг / pж ж,жрнь гхБn. нлгiE рхжгБлр/ ра -
аiж хж «БогБ хе ж гБрнгi Б=лр/ ,Бнаi О г,хБа /. з,жгзалiж О , ,жа /
хгж а E в рв з вБьгжсрнс <н i р жхжааiж рлгса= О г ,,гжа,жрн=
р рлжОФ oОжаа кл зг , жхжа /. нБ,Б рп оi хБ жн ж хгь л хгьБ хБж Баг О
ла<жа . огБ,=л Иж па= к,лжг ,жрн= лг ь = «БогБ хе ж. н =,Б==
ржо/ рл н Ба ж Бал ,аiE О рлжг с зго жО , Б DlG лiж рл E у вБьгБn:. лжг =
зжг аБ,Б паь рБнгБ паь /,iнБ ржE аБИ с аБгхарлжс Dl*а п ррлБа жааiс
ьжогБ ,жрн с /,iнn: нн пла= жлз рп ,ж ж,жрл Б р хгж ажс< E гжОжа. рEх/ ,
,хжсрл / аБ =хжс рлБа жааiE -рзхО AьО ь Б аiE р ,Бна *рж жаас >
Aжрл жааь уг хжа /. gхпоi pж ж,жрнс Dl« рв ,жрнБ/ рлг / pж -
ж,жрнь гхБn:Ф qi аБ,i БжО зг жхжааiж i<ж р, ажа / лг ь жс жж лль. ,л
E жрпОБ р а за/лп з лхж парл . о зр жх=жж гБ, Бжл згжхiхжж. Ожрлж
а згжхрлБ /=л рос з аiс хрлсаiс р,жгИБа / хE аiс зглгжл ж нь вгБа-
И,рнь к,лжг нБФ +Бн. гБ,Оi< // lG лiE рл EБE у вБьгБn ук, . ,пж зг рE-
хжа ж ожгжл аБ,Б lлжа р /л n л EгБО iE лБ арл . «Бог хе ж зжгжEх л 
l*а п ррлБа жааО ьжогБ ,жрнО /,iнжn н гжнарлгнИ жх аь р /жааь лг-
ь ,жрнь /,iнБ ,ж ж,жрл Б зг Ожа/жл аБ згБнл нж i жхжаа= ,хжрп наИжзИ = а -
жгрБ пас +жхнр ж р жО р жх=жО зг , жхжа > l« рв ,жрнс рлг
pж ж,жрнь гхБnФ йрлБл . аж рн<жааО , лБлж = Ожл знБ,Блпр/. ,л а жгрБ п-
аБ/ +жхнр / лхжрл жааБ хжж *ржжх арл Б DуБакалж ,ОБ:. нлг= лБнж рз п, Б
алБа «Бог хе жФ M *ржжх арл х / вгБаИ,рнь к,лжг нБ > л пн ажоEх Ож
р жхрл ж а жгрБ пас +жхнр а ,жь о жжy рж зга нал жх аiО ожрл жа-
аiО ,БнаО . ,аБ, л. рж жх аФ Gхжрп ажл а нБнь згжр ль уБалж ,ОБ гБрл -
гжа / Aжрл Б ржО. н ,жО аж ,ожа рн а/жлр/ уБакалж ,О. жр ожгжлр/ нБ,жрл ж
аж,Б р Ос ОжлБв , ,жрнс ж , аi D клс р /, ,БОжл О. ,л рлгаа н гБ, ,аiE
аБзгБ жа с *ржжх арл Б лгБх И аа л/ьлж л пн н зБалж ,О лж ,О:Ф *iE-
х л. «Бог хе ж рз жх Б , рлжс< с лж ,О Оалж рл ,жрнс вгОж. зхоаiж
gжх г рр жх Блж . зiлБ < жр/ згжхрлБ /лп вгБаИ,рнь к,лжг нБ нБн аж/,i,а нБ
з лж рлБ о згжхаБОжгжаа нБ . о ,Бо хБ рп рарл жь ,жа /Ф o
lG лiж рл E у вБьгБn алБаБ «БогБ хе ж / /=лр/ згжнгБраiО р хжлж прл О
хгж ажь хEг рл Барнь ьгжн-г Орнь Оалж ,ОБ. нлгiс зг нг жа EгБО ь
лБ арл Б зх рлгБEО рОжгл ,Б гБ,ь Б<жа ж а<Б р/ зр /БжОО ажв лФ u i. клл
Оалж ,О iгх р/ н аБ,Б аБ<жс кгi. о жрл/ ж ззiлн жь ,гхжа / вгОж
ажз вБьгжсрл Б ажз Бла ,ОБ аж Оь зг ажрл ж БжОiE рзжE Ф MБ рОжа жО
зг < Б а Б/ гж ь / елнг жа /. нлгс у вБьг у Бла нБ,жрл ж ОхгжИ згжх-
лж,. нБ,Б рп оi. ,Ба/ зхоБ= ж ржож ОжрлБФ
йБн лБн iО з вБьгжсрл О «Бог хе ж ,Б алжгжр Б р/ Fe-ж ььФ ;ыццц рл ж-
л /. ньхБ. р,хБ х Б к,лжг ,жрн E зжг х ,жрн E ,хБа / lMж х Ожn lуБ Бх О
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
?
йарл лИ n. рлБгБ р/ зО,п ОБрарн О гн х лж /О ажхБ а ,а н<жс «гБаИ,-
рнс гжрзо н гБ,гБолнж а ь гж ь ,аь н плБ. ,БОжа гБ,г<жааь гж =-
И жс з ржОжрла рзгжжааь рлгБаж Орнь нБл И ,ОБФ o, гж =И ааь
Бал ,а-кн жнл ,жрнь н плБ а ,жь аж i< . хБ MБз жа. зг сх/ н Брл . гж<
,БО г лпр/ р ьа Ос Ижгн п=. рлБ . наИж наИ . нБл ,жрн О ОзжгБлгОФ а Б-
лгрн ж рлгжО жа / «БогБ хе ж i рп жп. згж рEх/= ьгБа лхж паiE
гж ь ,а-ьрхБгрл жааiE н пл . Б Ожаа > агБ рл жааiс кл ,жрн с р х ж г-
зжсрн E к,лжг н . лгБжааiс lG лiE рл EБE у вБьгБnФ MжрОлг/ аБ гж а ж
ажхгж =оаж ла<жа ж н ржож р рлгаi MБз жаБ AаБзБглБ. «Бог хе ж вБнл ,ж-
рн з лг злп вгБаИ,рнь ОзжгБлгБ. л пн аж аБ з л ,жрнО. Б аБ в рврнО
г ажФ Jь рлгжааж ж,жа ж гж =И жс р ,гр жа жО зжгж< рр жх Ба ж
лБса ,ж ж,жрнс рлг хгж а E /,iн Ф ух нажИ р жс ,а «Бог хе ж > ож-
хжааiс рлгаа н *рж жарнс лжнгБл Орнс Ижгн оKжх ажаас J гзi ь Б ж
р *ржж гзжсрн О ОзжгБлгОФ ехаБхi лнБ,Б < рп л Eг рл Барл Б. ,гж О ,гБрлж
а а п жга р/ н ажО. злжО ,,жа / О рлжг с хгж ажь О гБФ Mж,л рEжж зг ,< 
р MБз жаО. =арл жгаiО р ьс гж =И . рхж Б < Ор/ р ьхБО Eг рл Барн О
ОаБгEО. з, лБ < О р /жааiж гж н хБж рОж <жОр/ i ж,л уБз Орнь
, *Бл нБаБ уБг Ф Jр MБз жа з рл гжрлБ г г Б ж гзжсрн с з л ,жрн с
нБл И ,О. з л < ср/ зр ж жь рОжжа / g /жааО р=,ж л Э?ЭГ ьхБ. л lEг -
рл Барн ж =О аБлin. зхоаiж qБгл ажр хж уБрнБ р. ОБгн , gжа-qБглжа. LБа-
AБл рл * жгО,. ьгБв L,жв хж qжрлг. M н Б= M н . o Ба M БгИ. «Бог
хе ж. NOаж-*гарнО ОБгн , gжал-o х п жсхг. ,гхБ Eг рл Барл жь
ь о ааiE О рлжг Б паiE аБ,Б БE. зрлп хБж аьхБ ,хiE хьОБл ,О в И Б пас
Ижгн арл Ф
Gхжрп ажл рОiр Б хБ Блпр/ рж зхгоарл хнлг аi у вБьгБy аБ<Б Иж п л пн
згжхж лп жж ра аiж к,лжг ,жрн ж лжахжаИ . рзроаiж зг лп р жл аБ зг , жхж-
а ж «БогБ хе жФ g хгьс рлгаi. ажоEх О лОжл лп. ,л рБО lG лiж рл E
у вБьгБn. ажньхБ ррлБ жааiж з вБьгжсИжО ' р жО
Э
. р Бл х / «БогБ хе ж <п
згжхж жааiО арлгОжалБг жО. з гБ/рп аБ нлгiс. а гБ, Бжл рорл жаа= ОжлБв -
, н. ОаьО гБр< г/== гБОн оi,аiE згжхрлБ жа с з вБьгжсрл Б з Бла ,ОБФ
oаiО р БО . ,,гжа /. х<жх< ж ажрн пн рEжОБл ,а вгБьОжалБга л у вБьгБ.
з вБьгжсИж . з Бла н ажз Бла н . iнг рлБ , Б рп «БогБ хе ж р-
о= хE а= наИжзИ =. ж нБгх аБ па л ,а= л хгж а E зжг рл,а н огжл-
<= р ж р жг<жарл зр жхажО лгхж вгБаИ,рнь к,лжг нБ > l« рв ,жрнс
рлг pж ж,жрнь гхБnФ
йа ьБ «БогБ хе ж lG лiж рл E у вБьгБn i< Б Э?Эk ьх. ньхБ кзEБ MБз-
жаБ ажО О н а Брп н ,БнБл. згБнл ,жрн ргБ, ж рлБ Б о о ьгБв ,жрнс гжх-
нрлп=Ф GБлжО зг , жхжа ж зо н Б рп р згх жа жО гж п= lунгi Б oр хin.
жжажхж па нж Mж,Б р Ос ьгззi к,лжг ,жрн E рр жх Ба с р ЭГ DsГ вж гБ / Э?FЭ
Э
R / рБО E lG лiE рл E у вБьгБn ' р / Оi iогБ хгж =И ааiс гррн с зжгж х йБ,аБ,жж с нБн
аБ о жж зхEх/ с р, ,аiс зжгж х кль зг , жхжа / «БогБ хе ж аБ вгБаИ,рн с /,iн к О з ,жрн О
рл EБО DрОФ lG лiж рл E у вБьгБnФ ужгФ JФ уФ йБ,аБ,жж сФ luqnФ … sФ lg алж, О рл ,жрн E ,жа с GБзБхБ
*рлнБnФ qФ. ЭFFe. cФ O>Эs) зжгжзж,БлФ , гаФ lo, хБn … Э. нл/огп ЭFЭe. рФ Г>;:Ф йБ,аБ,жж Б ,лн рзг а ОБ Б
Ож х ,арлп <жааь г вОi хгж ажьгж,жрнь рл Eр жа /. Б зржО жж зжгж х аБ гррн с /,iн lG лiE рл E
у вБьгБn. ажрОлг/ аБ згжхж жааiж рОiр iж <жгE Блрл . зкл ,жрнО з Баж знБ / /жлр/ ажзгж ,схжааiОФ
Gхжрп ажоEх О аБ, Блп жж х а хБ,аiс гррн с зжгж х р гжОжаас рр жх Блж па Иi oг аi ужлжг. нлгiс
о жж л,а зжгжхБжл рОiр рБО E lG лiE рл E у вБьгБn ' р /. а рлзБжл зжгж х йБ,аБ,жж с з зкл ,арл
DрОФ lG лiж рл E з вБьгжсИж nФ qФ. l-а, рn. ЭFF;:Ф
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
F
ьхБ: з ke Б ьрлБ DF ржал/ог/ Э?FЭ ьхБ: аОжгФ Hлс ьгззс гн х уБз=р DLжгБг
анрр:
s
Ф
gь Бра «Бог хе ж. рл ааь хE аь ,аБа / зр ж з вБьгжсИж з Бла -
н зг хжг Б рп жррж лжгБзж лi. « а жнрБахг срн с. гБаа ж лИi Lжгн . ьа-
рл н D*Б жал а *Бр х:. ажз вБьгжсИi ажз Бла н DCО E. у л а. угн :. Б
лБнж р /лс й Ожал жнрБахг срн с ег ьжа. > рж а . ох, згжхрлБ лж /О гБ,-
аiE гж ь ,аiE лж,жа с. р Jх аО Mж ,гж,жааО Aжрл Ф «Бог хе ж ,жап
л,а згжхж аБхнавжрр аБ па= рарлп з вБьгж ,ОБ. аБ ,л ьгБ,х гБап<ж нБ-
,i Б ОБраi. зг , х/ р ж огБлрл л у вБьгБ. з , <жь  паiE нБОжа -
н зг, ж lьгжнБ у лжгБ - жгБnФ M ,хжрп оаБг Б рп нг ,Бжж згл гж, ж.
жхп жр ,аБ,Б паБ/ жрлжрл жааБ/ гж ь / у вБьгБ. огБ <Б/ ржо/ жь зжлрн= лж-
рв = гв ,жрн ж О рлжг . гБ,гж<Б Брп «БогБ хе ж Орнс Eг рл Барнс лж-
нгБл . л ОБра . р, лБ < E ржо/ зг/ОiО аБр жха нБО хгж ажьгж,жрнь ОхгжИБ.
аБ рлБа Брп ажгж ь ,аiО гБИ аБ паiО р ангжл ,жрн О жг рз жхБа жО. лБ -
<жО ржож зБрарл х / аБИ аБ паiE ьрхБгрл лгБх И ааiE навжрр сФ oОжаа
н клО ,Бн =,жа = зг <ж аБ зг Ожгж гхас «гБаИ алБа «Бог хе ж. згл -
зрлБ < с р а жгрБ па= +жхнр = *ржжх арл ржзь Б=жс хжж ож, -
нь ОБрарнь р ангжл ,ОБ. ,л. жг/ла. Оь рлБлп зг , ас жь ,БьБх,ас рнг-
зрл ас рОжгл гБрИ жлж р Ф ел,жь р О ,аБ Оь Б алБаБ «БогБ хе ж аБ
зБг рнО н Бхо ж ужг-'Б<к, DЭe-с ,Брлн:. ьхж аБхьо ж iхБ=жьр/ вгБаИ,рнь
к,лжг нБ жа,Бжл гБ,о лБ/ EгБО Б/ н ааБ. EгБО Б/ н ааБ жь н плБ а жгрБ пас
+жхнр ржО гаь GБнаБ A /Ф
oОжаа HзE *,гхжа / у вБьгж р рп Оажа ж нБн о ра з а нж
кнОжа ,жрнс лжрв . згжх ж Б=жс =оiж кла-навжрр аБ паiж ьгБа . лИж
гБ,аь гхБ нн плаiE х рИ з а. лО , р ж хE ас Б E О . аОжг ь . ож с
ОБь згФ ;ыцц ;ыццц Ф жж о жж нгжз зхоаiс ,ь /х аБ Бал ,аь ,жаь.
ньхБ хБж зглжрлБалрн ж нБл ,жрн ж лж ь . аБг/х р г,жангжсИжгБО ьОБа -
рлБО . гБррОБлг Б хгж а с з вБьгжсрн с гхжа нБ,жрл ж згогБ,Б р жг<жааь
згр жжааь ожрл Б охжьФ Mж Оь аж зххБлпр/ кл О ж/а /О О хс алБа
«Бог хе ж. з , < с. рь Бра gжх г. гжО/ р жь аБEхжа / -жгОБа Fe-
E ььФ ;ыццц рл жл / ажнж з вБьгжсрнж зр /жа ж. нлгО хзх аа а ,жь аж ,-
жрла. о вгОБ па аБ лл зжг х аж ржрл Б а хас з вБьгжсрнс гьБа ,БИ
а «гБаИ . а -жгОБа . а ас ж гзжсрнс рлгБажФ Mж ажр згжхж жаас /ра-
рл лар лж па рБОь ажньхБ ржрл Б <жь з вБьгжсрнь зр /жа / Б лгi
О а <жь жнБФ «гБаИ,рн с нн пл рл уБз=р DLжгБг анрр: з БьБ . охл а. л -
, ж л хгж ажж гжсрнь жлE,Б жлаь зр /жа /. / / рп о жж аБ,аiО гБИ аБ п-
аiОФ * ОБрарнс ргжхж х р E зг Б жьжахБ. ,л -Ф MФ o рр Nг рлр рОж рнгжр лп
ржо/ , Ожгл iE. зрн пн оi зр /жааiО з вБьгжсрн ж О рлжг Ф Rжсрл лж па.
Оi ,аБжО ОБьБ з а / + Барнь нБн рБОь ,аБОжа ль , з вБьгжсрн E Бхжзл . а
 у вБьг iE лБ арл БE Блжал ,аiE р жхжа с р <нО ОБ Ф зржО lG лiж рл E
у вБьгБn «БогБ хе ж р жхжл р, лБлп рж аж нООжалБг жО н к,лжг ,жрнс хнлг аж
з вБьгжсИж . аБ ,жО аБрлБ Б лхж паiж нн пл рлi. Б рл н Ба жО ожс ра-
рл ржE хгж а E О рлжг с. жх аiE р жО рлнжФ
* ;; рл жл у вБьг ,жа ж з,л ржьхБ згж ,ар рп алж жнлБ п-
аiE нгьБE ожгБ пас аБзгБ жаарл нг л н Б рп р рлгаi Оiр лж жс Eг рл -
Барн-вахБОжалБ рлрнь аБИ аБ рл ,жрнь л нБФ ал лгБх И аБ ,О у вБьгБ
s
lLe ыёNle dцsNsn. ёЕg?ne heŠdё‹?d?NЕe dŒ ЕёŒЗe NndŽЗend?n dŽŒdes ŽsёŽЕNqŒes de P?ЕNs. dNЕNgŽ З?Е P?ЗŒs. dŒ nŒ‹ŽЕё
ЭГ DsГ fŽvЕNeЕ Э?FЭ: ?Œ nŒ‹ŽЕё ke DF seЗe‹ŠЕe Э?FЭ:Ф
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
Эe
згжнгБра Б жаж -жаа. Б К р H Б лОж,Б . ,л lз вБьгж ,О. нлгО ргБ,
ж огрБжлр/ ь Б,Б ,аБ,жа ж. хж /жОж ОБлжОБл ,жрнО к жОжал р роiО БнИжалО
аБ жарнО аБ,Б ж. оi х / хгж а E аж-к арн О к жОжалО. , гБжа жО н хE Б, -
Блрн-зж Брь ,жрнс И ,БИ . л з ,ас х / х-Бг срнь gгжх ,жОаОгп/Ф уклО
 О. р,аБ Б/ р с рнг жаажс< с вгО г= с зг аИ з. зг ь г з вБьгжсИж н
,ьаБа =n
k
Ф gEжс Ижан Бал ,аь в рвБ зг хжг Б р/ р жО lq вж ;; жнБn
 пвгжх ,жаожгь. гБ а зх,жгн Б/. ,л у вБьгБ lр, лБ зж Брь сИжО. а згБнл -
н Б р = лБ арл жаа= Охгрлп ь Б аiО огБ,О qБ с , . ьхж н ажО рE жаа
зг ржх а/ рп рж О рл ,жрн ж жа аiФ * рБОс -гжИ а л жгх лпр/ аж Оь. лБн ж
ж н ж ьгжн нБн г рллж п -жгБн л iрнБ,i Б рп ажО лг ИБлж паю +Бн ж,х
у вБьг аБ GБзБх. Ка= oлБ =. рлг лБО DБал ,аiс х пв Mлжсажг аа
Aж,Бал: р лБ арл жааiж <н i р жа аБО нБ,жрл ж р /жаар лж жс р, лБ р/
 ржс Бвг нБарнс нгьж. лнхБ гх ж-о ааж ,жа ж йБгзнгБлБ ро Б,а лж па
рлгжО рп жО аБ рлгж,. Охгжс< О , ОхгiEn
K
Ф * зг жхжааiE i<ж И лБлБE р жг-
<жаа л,а огББжлр/ а ОБа ж аБ рл,аж зг рEхжа ж з вБьгжсрнь ,жа /.
 ,жО аБр зсхжл гж,п а жФ *зг,жО. ажнлгiж ажОжИн ж аБИ аБ -рИ Б рл ,жрн ж
хж ь ,хгБ лхж / ррлБ жааiж ' р жО lG лiж рл E у вБьгБn р E ь он О
агБ рл жаа-лж рл ,жрн О рхжгБа жО л лнг жааь зБалж ,ОБ рБОс з вБьгжсрнс
хнлг аi. жж н плБ , рж . зг жгжаарл ьБгE ,жрнс вгОж згБ жа / нБгвБьжа-
рнь л зБ. ,БОналь к лБг ,ОБ лФ хФ * -жгОБа зжгжх *лгс q г с сас гБ,хБ-
Б рп хБж згжх жа / рхж Блп lG лiж рл E у вБьгБn ОгБ паiО нхжнрО ,<жь
ажОжИнь =а<жрл Б. нлгО лИi +гжлпжь жсEБ ж Б хжлп а п ,гхжаа=
хгж ажьгж,жрн= квжо =
Г
Ф
елг ИБ/ Ба О ,жрнж гБ жарл =хжс. «Бог хе ж лнгiл зг ,ь Б<Б нБрл-
рлп нБн лгБх И аа= ,аБ,Б па р срл жаа= ахж гзжсрн О аБгхБО Ижаарлп.
х р E зг ржрл == oах хж Бг срн E БгаФ ух рлБлп жррж/О хгж ажEг -
рл Барн О ьарл нБО. а хж =хжс аБ ь н DОБлжг Б паiE:. зр E н Dх<ж аiE:.
заж ОБл н DхE аiE: кззл D Бхжзл :Ф ур жха ж / / рп iр<жс згр снс
заж ОБл н . р /лiО . БрнжлБО . зр /жааiО алж жнлБ БО . р,жгИБ= О Aж-
рл жааiс g жл. Ожаа а х аi оi хжБ ж згБ /лп аБИ /О ьрхБгрл БО Ф
«Бог хе ж згжхрлБ / р = р рлжО хж lрлзжа,Блсn. нБрл с жгБгE ,жрнс
лжнгБл ь Б ж р зжг жарл = О кззлО зал в нО > жз рнзО *жлEь ОБФ
уг ,аБлпр/. жь р рлжОБ ОаьО рEБ р згжнлО згжогБ, Ба / рр Eг рл Ба-
рнж нгзгБл аж ьрхБгрл . ажньхБ згжх БьБ < Ор/ БгE жз рнзО ахгжжО uв О-
рн О D О г > на/,жО uEлОрн О:. гБррлгж /ааiО Cгр Б рнО з л , /лгж K ржа-
л/ог/ ЭFkO ьхБФ pл ж нБрБжлр/ з вБьгжсрл Б. л аж<аж а аж зг ,аБ Б нБрл рл .
а алг р E лБсаiE рожрл Dклжг с: х жрлн ж жгБгE ,жрн ж зжгжьгхн
Ожх ,жлiгпО/ рлжзжа/О зр /жа / Dзрл Бал . ажв л . БнрОБл н ОБлжОБ-
л н :. лжО рБОiО знБ,i Б/. ,л ра ж ,жа / > зг аИ з лБсаь ажгБ жарл Б к -
лБг ,ОБФ уг лБнО зхEхж х Оiс Ижалг Брл х жа оi згБ /лпр/ аж х Ос
lрлзжа,Блсn к лБгас лБсас гьБа ,БИ жс. рргжхл,жаас з вБьгжсрнс клж-
г DрБО з вБьгжсрнж зр /жа ж жаж -жаа р, лБ ха О , зжг iE налг- а И Бл -
,жрн EС > *Ф +Ф--Ф:Ф R / агОБ паь ванИ а г Ба / хБаас р рлжОi аБ ржE г а/E
з вБьгжсИБО лгжо Б Брп ьБгE / нБ,жрл ж х Оь Брлаь ИжалгБФ *л л,жь р -
k
gФ C< аФ lугл лж,жа /nФ gуA. see;. рФ K?>KFФ
K
+БО ж. рФ KFФ
Г
Hвжо / Dл ьгж,Ф eЗheŠёs) εφεβο| > =а<Б: > ьрхБгрл жааБ/ гьБа ,БИ / в аБE gзБглж х / зхьл н р ох-
агхжааiE =а<жс л Э? х se жл н жаас ьгБхБарнс р ожФ ена, < ж квжо = рлБа рп з азгБ аiО
ьгБхБаБО Ф
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
ЭЭ
ох =о iс х рБО,Бо жа / к арн с О г л жгь з вБьгжсрл нБн рл,а= в а -
н срн-зж Брь ,жрн= жгжрп. ,х= ажза/ла= х / ржо/ жпФ M рзрл/ х ж лiр/,
жл кьгжьг з вБьгжсрл Б. нБ,Б рп оi аБ жн нБа <жь 'жл. а п зг/ р/. огжл/
вгО г,жангжсИжгрн E ОБрарн E огБлрл . хрл ь р жь р жг<жарл Б егхжаж
оБ Бгрн E =О аБл нООа рл ,жрнь зБалж рлБ хБОБ *жсрьБзлБ. Б лБнж Rгж -
ажО зг а/лО <л БахрнО ог/хж ОБрарл Б Кас =г рх нИ gM зх гн х-
рл О ьарл ,жрнь зБалж рлБ пожглБ уБснБФ Hл <а с гБ, зхл жгхБжл Оажа ж гБ,-
аiE ,жаiE. ,л з вБьгж ,О > гж ь /. рОж <Б/ лБса згржрл Блп л рОжгл р жь
ра Блж / х аБ< E хажсФ
g гжОжааiж рр жх Блж р ржО аж рн ааi рлБ лп ,аБн гБ жарл Б Ожх з вБ-
ьгжсрн О агБ рл жаа-Брнжл ,жрн О огБ,О ,а . нжО ра аО зр /жа зг-
, жхжа ж «БогБ хе ж. О г ,,гжа жО Бал ,аь в рвБ. лИБ н Брр ,жрнс ОБлж-
ОБл н . згжх рE л <жь н Бал = в , н ю нарз г ь =Ф * у вБьгж зг ,аБ=л
л гИБ згжр ль х р E зг аж , ль аБ,аь зхEхБФ й лО ж. а. ржх а
Бг вОжл н Dл в а н сИж : р ьжОжлг жс Dл жь зл/а:. ,Б аБ,Б Б лжг БорлгБнл-
аiE , рж . ьхж , р Б зжгжEх/л н ,жрл Б Оажрл БФ жхп Ожаа л з вБьгжсрнь
БорлгБнлаь , р Б жь н ,жрл жааь iгБжа / зг рлжнБжл аiаж ьрзхрл = с
р ангжл ,О аБ рИ Б паО. кнаО ,жрнО гж ь ,аО г а/E. аБ ,л /ра нБ,i Бжл
жаж -жаа р жО лгхж lLБгрл н ,жрл Б ,аБОжа / гжОжа n Dqрн БФ Aж хпж.
seek:Ф Miаж ьрзхрл = с рр зрло п<ж рлрн с р ангжл ,О. огБ < с рж
Eх<жж р *рлнБ Dл зж Брь . жь зл/а в а н сИж :. зiлБжлр/ рхжг Блп згл гж-
, /. ,а нБ= ж Ожх хжн Бг гжОiО кьБ лБг ,ОО гжБ пас к лБг рлрнс Брлп=
в аБар с жгE<н . хжОнгБл ,жрнс вгОс ьБгE ,жрн О рхжгБа жО. з -
навжрр аБ парлп= рлгБаi жх аiО ожгБ па-ьОБа рл ,жрн О н плО. лзгБ /ж-
ОiО ,БнгiлiE лБсаiE ожрл БE н оБE Dажо/,Блж па ОБрарн E:. нБлБрлгв ,жрн О
оа Ба жО гррнь. хгь E нгжааiE аБгх аБ<жь елж,жрл Б зi н О зБлг л ,ОО
грр срнь нггОз г Бааь , а а ,жрл БФ qжх лжО. зхоаiс р ангжл ,О зг-
хБжл зБалж ,О DхБж жр Бхжзлi р ангжл ,жрнь О гза ОБа / кль аж р,аБ=л:.
о БорлгБнла лгБнлжОБ/ з вБьгжсрл ж qаБхБ. ржоKжО =жж Jх аж MБ,Б . згжх-
рлБ /жл рос рОО =оiE нОо аБИ с , рж . гБррОБлг БжОiE нБн Иж жФ GаБ, л. qаБ-
хс Ожл р, лБлпр/ нБн р нзаБ/ *рж жааБ/. лБн жж ах хБ , г Бааiж ,Брл з
ла<жа = н лжО ,Брл/О. , нлгiE а ррл/лФ +Бн орл л хж р гж ь жсy рж аж
Ожжл ,аБ,жа / нБнь жг рз жхБа / аж<аж зг хжг Бжлр/ р ангжл рл-з вБьгжжИ.
о рж навжрр х аБн i. =оБ/ , а E > л пн ,БрлаБ/ ОБа вжрлБИ / qаБхi
згжхж жааж гжО/ згжхж жааО Ожрлж. . р жх Блж па. зг/ жа ж хас лс ж
з вБьгжсрнс зБалж рл ,жрнс гж ь Ф GаБ, л. а нБнО ,аО Aжрл жааО елнг-
жа аж Ожл оiлп гж, Ф йгОж ль. з у вБьг. qаБхБ / /жлр/ Бор =лас ажз-
,аБ БжОс зрллс DHса-gвО ажнлгiE нБооБ рл ,жрн О <н :. EБрО. згБгх ас
ржE оь . ха гжОжаа ОжБ/ ржо/ р= з ал оiл / хж ожрл жааь g жлБФ
ухоа кв г. qаБхБ зга ,i Бжл рж ж . а нангжла аж аБEх лр/ а хас ,
а EФ еаБ аж л пн рООБ ржE , рж . а ажхж Ож Иж ж. жх а ИБФ o лл ж аж рл п
Ба. ,л у вБьг р, лБ , р  iО ржрл ОФ
Aж,р а. хБааБ/ наИжзИ / згл гж, Б О рл ,жрнО хжа = «БогБ хе ж.
ожхжааь нБн ржрл Ба рБОь AьБ L ь. лБн оiл ожрл жааiE ра-
рлжс Ожх M О ,ж ж,жрл О. аБ,i БжОiE HаБО Ф «гБаИ,рн с к,лжг н аж Оь рь Б-
р лпр/ р з вБьгжсрнс кОБаБИ жс ,а , EБрБ. зрллi. кОБаБИ жс. згжхрлБ жаас
хж ,ж iр< E рлжзжажс Rгж ажь зг а/ль <л Бахрнь ог/хБ паiE нБОжа н >
Z[\Z AB CЮAZФ «Бог хе ж ажхангБла з лг/ . ,л , а ,жь аж Ожл зг ,сл
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
Эs
а ,жь. зрн пн рж жх а рж MжО > аБ<жО ажожраО елИжФ ел Mжь рEх/л аж,iо-
жОiж ,Бнаi q г,хБа /. а жгрБ паБ/ +жхнр / *ржжх арл Ф
- г/ /а з вБьгжсрнс в рв аБ «БогБ хе ж. огБл Ор/ н ,аБ,жа =
+жлгБхi , р Б pжлiгжФ у вБьгжсИi р /,i Б р рарлп= ,жл жгн нБн ь зг-
/ жа / AьБ р жх= ж р срл Бy lрлгжО лж парлпn. lр Бn lОжрл nФ еа аБ,i Б
,жл жг И lхжгБлж жО н =,Б н уг гхжn. lьБгОа жсn lзжг жс<жс ь о асnФ qка
N клс р /, з <жлy l+жлгБхБ. K. гБррОБлг Б Брп з вБьгжсИБО нБн ,аБ,Б паж.
ржО згжх<жрл =жж , р . нгжап ржE жжс. рл,а н уг гхi аБ о жж р жг<жа-
аж , , рж Ф *рж лжлгБхi алж жнлБ паi) , а E ,а нБжл зг/хн. а з/рi Б=л О г.
нБн HОз гж . згEх/л ,жгж, ажьn
;
Ф у вБьг р, лБ лжлгБх р О О AьБ. о аБ >
р О зжг iE ,жлiгжE , рж . , нлгiE ррл л хжнБхБ
O
Ф * lБ,о Б,жаас o, хжn J жаБ
A Б БлрнБ/ оK/ра/жл. ,л lО рл ,жрнБ/ хжнБхБ огБ,жлр/ , лжлгБнл рБ > ЭPsPkPKvЭe
/ /жлр/ рзроО iгБжа / Оiр лО. ,л Jх а ИБ > кл ож, ,аiс зг аИ з AьБ)
R снБ > кл ОБлжг /) +гснБ оKжх а/жл ОаБх х Бх зг а ОБжл ,Брл ж зг гхж
ож E. огБ,/ вжаОжаБ паiс О г) +жлгБхБ. нБн вгОБ р жг<жарл Б. лгББжл зрлл
ржь) . аБнажИ. RжнБхБ жрлп рООБ ржь н =,Бжл ржо/ йрОрn
?
Ф oлБн. ￿
з вБьгжс-
рнБ/
￿
лжлгБхБ
￿
х аБн 
, р зрллi. ￿
зжг ж
, р ￿
кОБаБИ
, а ,жьФ йгОж ль.
Бал ,аiс
￿
в рв
￿
л жгхБ .
,л х<Б ￿
р БьБжлр/
, ￿
лжлгБхi.
Б Ожаа , ￿
,жлiгжE
р y
ОБ. аБн . ￿
Оажа /
￿
, рл БФ
g р жс ￿
рлгаi.
«Бог ￿
хе ж.
￿
лл на < рп
л ￿
з вБь-
гжсрнс
￿
з Бла ,жрнс
￿
в рврнс
￿
лгБх И .
￿
зг <ж
н i х ￿
ржрл Ба
х E
аiE ￿
+жлгБх
> ￿
ал ь ,жрнс
￿
Балгз ь ,жрнс.
￿
Ож= E
ОБ ожь р ￿
БорлгБнл-
ас
￿
зБалж рл ,жрнс
￿
,жл жг Ижс
￿
у вБьгБФ
* ￿
ал ь ,жрн=
￿
+жлгБх
«БогБ ￿
хе ж
￿
E-
х/лy
￿
Aжрл жааж
￿
уг хжа ж.
gхпоБ ￿
pж ж,жрнБ/
 /. ￿
нлгiж
￿
оKжО жл
￿
ож,ьгБа ,-
аiс
￿
-рзхп
AьФ ￿
алгз ь ,жрнБ/
￿
+жлгБхБ
￿
,Бн =,Бжл
ржож лж . х< хE ￿
,ж жнБ.
нлгiж
￿
оKжО жл
 / ￿
нБхь
￿
ах хБФ
g=хБ Оа ￿
зг оБ лп
жж ￿
л г/=
￿
ож-
рл жаа=
￿
+жлгБх.
лхж па ￿
з БьБжО=
￿
зг , жхжа /E
«БогБ ￿
хе ж
￿
iгБжаа=

-гз
лжлгБьгБООБлаж
VЮjЮ D
РzР’
:. ￿
нлгБ/
р жс ￿
ОхБ парл
￿
вжаОжаБ паО
О гж ￿
-нрo
хБжл
￿
ожрл жаа=
￿
ужалБх
V–jЮkA D
РzlР’
: V–ЮZjЮkA. л жрлп ￿
Aжрл жааь
￿
з лж /.
giаБ A /Ф oрEх/ , ￿
, жааь
лгжE ￿
ь Б аiE
￿
зг , жхжа /E
«БогБ ￿
хе-
ж.
￿
зр жх Блж парлп
￿
ожрл жааiE
￿
кОБаБИ с
лБн Бy ужг -
Aжрл 
> ￿
ожрл жааБ/
+г БхБ
￿
Dg /лБ/
￿
+г ИБ:
> ￿
л г/Б/
￿
ожрл жааБ/
￿
+жлгБхБ
￿
D+жлгБьгБООБлаy
￿
,аБ,Б паж
Aжрл 
P ￿
g /лБ/
￿
+г ИБ:.
￿
ОБа вжрл гБ/
￿
ожрл жаа=
￿
ужалБх
￿
D+жлгБьгБООБла.
￿
р-
жрл /жОiс
О гж gв жс. ￿
угжОхгрлп=
A жс: ￿
qжлБлгаБ.
￿
oрнз лж /.
￿
qБн-
гнрО.
'ьр > ￿
ал ь ,жрнБ/
￿
+жлгБхБ
￿
DоKжО жОiж
AьО > ￿
уг хжа ж.
gхпоБ ￿
р -
охаБ/
￿
,ж ж,жрнБ/
 /. ￿
згжхржрл Б <Б/
￿
угОiр ж
+ гИБ: > ￿
Балгз ь ,жрнБ/
;
qка уФ N Ф lHаИ н зжх ,жрнж , жа ж qБрарнс. -жгОжл ,жрнс. йБооБ рл ,жрнс ,жангжсИжгрнс
g О ,жрнс « рв nФ M р о грн. ЭFFO. рФ sK;Ф
O
йБг -рлБ Каь з рБ +жлгБхж у вБьгБy lю у вБьгжсрнБ/ ,жл жг ИБ оi Б зг гхаiО. жрлжрл жааiО вБнлО.
БгEжл з ,жрнс вгОс р,жгИБа /. а ла=хп аж ОгБ пас зго жОс. Б лжО о жж > ожрл жаас хгБОсФ уклО
жж зрл ь l,БнБлnФ еаБ оi Б , рл зг гхаiО злО ажгжв жнл г БааiО р,жгИБа жО хEБ. жж аж iг Б <жьр/ ,
з жаБ зг гхiФ Nг рл Барл зг ж ог,х Ожх зг гхс хEО. з, ,ж жн ,БожьБлп Оiр п= аж л пн з
л рлга зг гхi. а згл зг гхiю *жг< ас кль , жлБ , зг гхаiE ь о а / /жлр/ лг ,жрнж Оi< жа ж.
зБг/жж з Бла рнО аБхажожраО згрлгБарл жnФ * хгьО Ожрлж Каь лОж,Б y lй Бглжгарлп н Бглжг а ,Брл
Ожжл рлгнлг kPЭ. нлгс х а , к жОжал ,Ба ОБжл рож з жа ж о БхБжл ажрEжс р рлБ паiО зг -
гхс DлгжE ж Баьж рл р О , г=л лаiж. Б ,жл жгль > Баьж :Ф oОжаа l,жл жглiсn. хз а// лгжE хгь E.
хж Бжл E ,жО-л lJх аiОn. р О , г= О а жгрОФ GБ,Брл= БаБ л ,жрнс зр E ь зх, ажааБ/ ванИ /
DлФ жФ ванИ /. нлгБ/ аж аБEх лр/ зх налг жО р,аБа /: нБ,i Бжлр/ l,жл жглсn. Б жж алжьгБИ / р,аБа ж / /жлр/
хас , ь Б аiE ,БхБ, згИжррБ ах хБ ,БИ nФoрEх/ , КаьБ. +жлгБхБ > , р ожрл жаас з алi Dу гОi:.
ньхБ ажл БгаБ/ ожрл жааБ/ +г БхБ D+г ИБ: оKжО жл рос + гжа ж. ,л рл жлрл жл +жлгБьгБООБла. аж iгБ, -
ОО oОжа A = Dльь:Ф oрл,а нy lузiлн зр E ь ,жрнь рл н Ба / хьОБлБ +г ИжnФ gогБа ж р, ажа сФ
lел жл o nФ ужгФ р ажОФ qФ. lйБааn. ЭFFГФ
?
JФ уФ A Б БлрнБ/ lБ,о Б,жааБ/ o, хБn ц лФ Dужгжх ,Б жрс:Ф qФ. seeO. рФ ?Ф
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
Эk
+г БхБ
￿
D,ж ж,жрнБ/
￿
лг EлО /
> лж . х<Б хE:. ￿
огБ,=Б/
￿
зргжхрл О
￿
р ох-
ас
￿
,ж ж,жрнс
 ￿
ах хБ
￿
Балгз ь ,жрн=
￿
+жлгБх.
￿
нлгБ/.
￿
лгББ/
ржож ￿
qБн-
гнрО.
ньхБ хжл з зл ￿
уг хжа /
￿
р /лрл .
￿
рлБа лр/
￿
q нгнрОО
￿
Балг-
з ь ,жрнс
￿
ужалБхс.
аiО ￿
р БО .
￿
рл ааiО
￿
огБ,О
￿
зхо жО
A ОФ елр=хБ
ажОхгжа.
з,жО «Бог ￿
хе ж.
￿
л , ж
л ￿
у вБьгБ
аiE ￿
к,лжг н .
Оа ￿
,аБ,Б п-
аж
￿
Aжрл 
Dужг -
Aжрл 
￿
ОБсрлжгБ
HнEБглБ mnο084Дn ￿
жз рнзБ
￿
g аж, /:
з аж
БалгзОгвас
￿
рарлп=.
￿
лхж жаас
л ￿
,ж жнБ
￿
жгБгE /О
￿
Баьж ,жрн E
ржрл
Hа . о жр жрлп ￿
аж,iо жОБ/
￿
uа жгрБ паБ/
￿
+жхнр /.
￿
Aжрл жааiс
GБна. ￿
оK-
жО = с
￿
*рж жаа=.
л жрлп ￿
,арлп.
зрлп ￿
ажзрл ОБ/.
а ￿
рлБа <Б/
жь. Б
Ожрлж
р а О ￿
lхжО гь ,жрн=n
р Ожх gос ￿
,ж жнО
> ￿
Aжрл жааж
￿
уг -
хжа ж.

гжь г=жж

кнрИжррi
gхпоi
pж ж,жрнс
 Ф
у гхжа = «Бог хе ж зг аБх жБ н ььжалрнс ржОпж КьБ «гБаИ . Б злО
аж Оь осл lG лiE рл EБE у вБьгБn ра i нБ п арлрнь зглжрлБал ,ОБ >
л жгхжа / ржО ? ЗЕNёЕN Aжрл жааь угжхзгжхж жа /Ф * хаО , р E o, х а
, БьБжл згл з аiж ,ь /хi аБ Aжрл жааж угжхзгжхж жа ж о Бжааь ь-
рл аБ ог лБарнь ОаБEБ уж Бь /. рхжааь Lжгн п= ,Б р ,,гжа /Ф gлБа лр/
за/лаiО. ,л вгБаИ,рн с к,лжг н аж гБ,хж /жл а з, И Бор =лаь угжхзгжхж ж-
а / о Бжааь ьрл аБ. аБ<жх<жс р ж нгБсажж з жа ж нБ п а ,Ож зг лБа-
рл ж. а зж Бь Барнс з, И лг ИБа / угжхзгжхж жа / р з ас зхОжас жь pж -
ж,жрнс жсФ A ж ржь «Бог хе ж гБ а ж<жааБ/ л,нБ ,гжа / g /ль oБааБ
RБОБрн аБ йБрр Ба лрнь ОаБ<жрнь огБлрл Б. з нлгс Aжрл жааж угжхзгж-
хж жа ж з БьБжлр/ лБО. ьхж Aжрл жааО уг хжа = рхжсрл жл р охаБ/ / ,ж -
жнБФ
* Охж О г,хБа / «БогБ хе ж Оа рОлгжлп згжхж жааiс к =И а ,Оy
з/ жа ж гБр. огпоБ гБр ,Б ьрзхрл аБ з Бажлж. зг гхаiж нБлБн ,Оi. а рзг жгьБ=-
 ж Брлп хас гБрi зжгжхБ= ж жж хгьс Dкл О а згжх рE л лжрв = Балг-
зрв =:Ф Nл/ зхоаiс к =И а ,О а нБн аж р /,Ба р хБг а ,ОО. о а хE аь
р срл Б р хжлж прл жл зг хжаИ Б паО ,БОiр ж ла<жа гБр. аБИ с аБгх .
зл жь згжл гжа / ,апФ * згрж ж зг рEхжа / ,ж жнБ ,ж ж,жрл Б «Бог
хе ж л жгх зг хжг Б р/ нгжБИ а рлрнь ожхжа /. р, лБ/ ,ж жнБ ожрл жа-
аiО нрО ,жрн О ржрл ОФ йг л н/ грр ,О. а гБ,хж / Оажа ж ьгБвБ L,жвБ хж
qжрлгБ лО. ,л згжоi Ба ж х нрл лхж паiE з жОжа аБгхарлжс / /жлр/ ла=хп
аж E жрлжрл жааiО ррл/а жО. Б гж, плБлО зБхнБ iгхжа /Ф «Бог хе ж хБж аж
ож, рБгнБ,ОБ гж,=О г Б lG лiE рл EБE у вБьгБny l*р/н с г/х лаiE згжхрлБ -
/жл рос <п х лж па= хжьгБхБИ = ,ж ж,жрнь жрлжрл БnФ
* гБОнБE О г ,,гжа / лж рл ,жрнь *ржжх арл Б рлБгБжлр/ гж< лп алБа «Бог
хе ж зго жО , Б > ь Б аiс гж ь ,а-в рврн с згр ржE гжОжа аБгх Ф
o ,хжрп рж р х лр/ н лО. нБн за ОБжл в рв к,лжг н рБО ,аБ,Б паж Aжрл 
ужг -Aжрл Dmnο084Дn. m84Яn 8z{Д|ο| жз рнзБ ул жОБ хi g аж, /:Ф * р ,Бж.
жр а. / //рп рлгаа нО зБалж рл ,жрнь *ржжх арл Б. рзг а ОБжл ужг -Aж-
рл ажзрл ОiО ож, ,аiО Dажн О ожрл жааiО оKжнлО:. л льхБ , рлБа лр/
зг р О рБОО Aжрл . рОж< Б/рп р хогО. лжг/жл р = гжБ парлп. жхп. з Ожл-
нО iгБжа = жнрж/ 'рж Б. lзБалж ,О жрлп ож,гБ, ,аж ожрл жа ж ржь ржь
р аБ,Б Б х наИБ. рж ажр жг<жарл Б оiл / х / ажь з аж жрлжрл жааi. гБ а нБн
з аж ажоEх Оin
F
Ф oаiО р БО . р жлБ жрлп лжап. хогБ > , . AьБ > на/,п О гБ
ржь. Б ,аБ, л. рж ожрл жаа ажоEх ОФ йгБсарл зБалж рл ,жрнь *ржжх арл Б >
хБ ,О. =И вжг Барл О рл ,жрн с Блж ,ОФ * =И вжг Барл зБ БОжг нБарн с
F
'рж Ф «Ф loрлг / Бал ,ас крлжл н Ф oль лiр/,ж жлажь гБ, л /nФ йаФ ЭФ qФ. ЭFFs. рФ sГsФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
ЭK
ОБрарн с нг вжс пожгл уБсн. аБз рБ < с нн плаiс нООжалБг с н зр /л лж п-
аiО рлжзжа/О lqгБ п хьОБ хгж ажь зг а/ль <л Бахрнь рлБ Б паь нБОжа-
 ,жрл Бn DqФ. l-БаьБn. лФ Э>s. seeO>see?:. н О рл ,жрнО Блж ,О зг < iхБ= ср/
ажОжИн с ОжлБв , н qБгл а NБсхжььжг. Б лБнж лжИ р гжОжаас в рврнс Балгз-
ь ж, л упжг +жс/г хж MБгхжа. Б лг ,аБОжа лс на ь l«жаОжа pж жнБn DqФ.
lугьгжррn. ЭF;Г:. гБ,хж / < с Ожрлж р к =И аас лжг жс Иж нО зБалж рл ,жрн=
хж= l <жоас ОБлжг n
Эe
. жрпОБ рE= р ,,гжа жО Б E О ,жрн E <н . рз жх-
= E ь , ,О DрБО лжгО а. ,аБ,Б= с ржрл Ба ж ж,а с ОБлжг . жхжа
вгБаИ,рн О Б E О нО «гБарБ L ж-йБрлж :Ф g=хБ ж Оа лажрл oООБа Б
йБалБ. жрп хжБ ,О нлгь. нБн i/ра «Бог хе ж lG лiE рл EБE у вБьгБn.
наж,аО р,жлж оi огБжа н ОБлжг lзгБнл ,жрнО гБ,ОnФ « рврн= хн-
лг а у вБьгБ лж Оа гБррОБлг Блп нБн ха , зжг iE зг/ жа с О рл ,жрнь
Блж ,ОБ. о ажс рж л г лр/ , EБрБ. Бор =лас ажз,аБ БжОс зрллi. ьхж аБEх лр/
згБгх аБ ржE оь . рлн хогБ , БФ * згжхж жааО рОiр ж ожрл / , . згс
рОж< Б/ жь р gхпос DажоEх Орлп=:. хгж ажьгж,жрн ж рл н . ох, зжрр О рл ,ж-
рн О зБалж рлБО Ф у- аО р жогБ,а лгБнлжл зго жО , Б алБа «Бог хе жФ
R / ажь , > кл згжхж ржь аБг<жа ж гБ а жр / Ожх лгжО/ р БО . згБ /= О
*рж жаас > Aжрл жааiО уг хжа жО. gхпос pж ж,жрнс жсФ ал ,аiж Оiр-
лж л жгхБ . ,л хог , Оьл рEх лп л Кз лжгБ аж хжсрл . а злжа-
И . о Aь. о Бьр // хог. ззрнБжл , Ф у/ра Оy хог , х, /жлр/ зг-
Оiр лж па. зргжхрл О Aжрл жааь уг хжа /Ф M хБж хБааО ла<жа хог
, ажгБ аi Ожх рос. нБн ажгБ аi Ожх рос Aжрл жааж уг хжа ж gхпоБФ
еха > зжг ,а. хгьж > лг ,аФ *жхп хБж pж ж,жрнБ/ /. р жааБ/ жгс. рз-
роаБ ,Ожа/лп Eх gхпоi DажоEх Орл :Ф g жх Блж па. , > рарлп. аОжаБ па
вжаОжаБ па ,а нБ=Б/. з Aжрл жааО угжх хжа =. аБ ,ж ж,жрнО зг -
гхаО г а/E. огпоБ р а О р жг<Бжлр/ р охас ж нБхь ах хБФ G >
аж,л аж<ажж з ла<жа = н Aь рж аж зг ажржааж рБО О Aжрл О. нБн з Б-
ьБ=л зБалж рлiФ GаБ, л. , лг ,а аж / /жлр/ аж,iо жОiО ,БнаО. нБн хОБ=л хБ-
рлi) хог ж зжг ,а. зрн пн Aь > *ржо Бьс елжИФ Rгж а ж жгвБалi. з р БО
«БогБ хе ж. лжа р /л рнгi Б л ржE хьОБл Jх ао /) згл аО р ,Бж
> О зг < рп оi ь Бра зжгжх ржО рьгБхБаБО оK/ра/лп зг рEхжа ж хогБ , БФ
 гББО ,жрн ж гж ь х/л зг рEхжа ж , Б *рж жаас ьгжEзБхжа зжг ь
,ж жнБ хБОБ. Б гБ,гж<жа ж зго жОi , Б GБ жлж ,ж жнБ р AьО гж алжьгБИ зБх-
<жь ,ж ж,жрнь жрлжрл БФ Rнлг аБ О рлжг с. з «Бог хе ж. Ож Б лл ж рБОiс
рОiр зг х Б ,ж жнБ н жх ажа = р AьО р,жгИБа = Aжрл жааь g жлБФ
q г. огжл< с р гжОжа ьгжEзБхжа / хБОБ рлг ,жрнж гжО/. ж л , ж. , 
ззжа AьО. а а жьн рлгБа/жлр/ ,арл *рж i<ажь. ажзрл ОО жх -
аО Aжрл жааО gоKжнлж. нлгiс жрлп } ~. MБ,Б йажИФ угБ хБ. ,Б р л гБ,гж-
<жа ж зго жОi , Б аБзг/О= л р охас ожрл жааь р,хБа / > ,ж жнБ. о
а зг хжаИ Б па л гжИ рзг ,Брла н р Б i *рж i<ажь) о жж Бна ,аy гБ,гж<ж-
а ж зго жОi , Б жрлп гБ,гж<жа ж зго жОi р охас ,ж жнБФ oОжаа кл. аьхБ
ажрн пн зг нг жаа. рОж iгБ, лп lG лiE рл EБE у вБьгБn хгь E р E зг-
Эe
*ож зБалж ,О ;; рл жл / р срл жа к =И а ,ОФ Aь х / +жс/гБ хж MБгхжаБ > кл lл,нБ еОжьБn. iр<Б/
л,нБ оiл / к =И . лр=хБ ожрл жа ж ОБлжг . lзгжржрл жа ж ,жО n D*Ф +Ф > -Ф:Ф елжИ qБ БE / qБгл а
р жс на ьж loж, лin DЭF?O: ь г лy lR / +жс/гБ ОБгнр ,О аж згжхрлБ / а нБнс лгхарл Ф lNг рл Барн с Aь
*i<а E. > з рБ а. > ОБгнр рлрн с оь згьгжррБ р Б=лр/ Nг рлжnФ Mж х лж па. ,л +жс/г хж MБгхжа > жх а-
рл жааiс г Орн-нБл ,жрн с Б лг. ,п гБолi оi iрлБ жаi х / зо ,аь о,гжа / Орн рнО GБ ж лж ,ОБ
Ожрлж р гБолБО qБгнрБ 'жа аБ DThe VesŒNs. рлгФ sFe:nФ oрл,а нy oжгОаБE gжгБв О D,: lAiл жy рл гжа ж
О гБ зжг iж жлE,Б жлаiж =х Ф Nг рл Барнж згБ р Б аж жхжа жnDрлгФ k;s>k?;:Ф йБлжE , рФ гФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
ЭГ
, жхжа /E «Бог хе ж. згжх ж < с нн плаiс зБалж ,О рлБ < с аБ злп в р-
в лж рл ,жрнь *ржжх арл Б. ьхж Aжрл > gоKжнл. ор =л. рж аж лхжрл жаа
р жО л гжа =. а жгБгE ,жрн зга ,i Бжл жь р О аж,iо жОiО ,БнаБО . згБ -
// р жс lхжО гь ,жрнсn р с > Aжрл жааiО уг хжа жОФ елр=хБ л,аiс i х
«БогБ хе жy lAь Ожл E,жл ,оБ лп р ж л гжа ж л , Б. еа кл р жг<Бжл 
гжОжа nФ Jр ж рнБл. ,л , О гж <п ж , Бжлр/. л ,гБ, О =о Ос вгБ,с
вгБаИ,рнь к,лжг нБy lужгжх гБрр жлО оi Бжл рожаа лжОаnФ Nл/ кл ОБ лж< -
лж паiс Бвг ,О. жхп льж , Б Ожл аБнз лпр/ О гж рл пн. ,л Aжрл жааж уг-
хжа ж Иж нО л жгажлр/ л аБр. льхБ. з «Бог хе ж. аБрлз лю йажИ g жлБФ *
хБаас р лБИ О рр / кззл DБхжзл :. лжнгБл . р /лiE. Брнжл . ррл л нБн огпож
р рж жарн О , О. лБн зххжгБа ьБгОа ,жрнь гБ а жр / Ожх Aжрл жааiО
уг хжа жО. gхпос pж ж,жрнс жсФ o ,хжрп аБх ржО х аБ , i<Блпр/ ,-
арлп уБзi Орнь > зжг жарл =жь лжнгБлБ. кззлБ кззл . ажзргжхрл жаа ожрж-
х=жь р уг хжа жО о БхБлж / й =,жс л LБгрл Б MжожраьФ
* ,Б жг<жа Eлж рп оi рнБ,Блп. ,л зхоаiж ,,гжа / «БогБ хе ж рОь оi
аБсл лн н х<ж iхБ=жьр/ гррнь в рвБ * Бх О гБ g пж Б. а. н рБ-
жа =. гррн с зг жгжажИ О г с лжнгБл лж рл ,жрнь *ржжх арл Б ОБ ,аБ
 л г,жрл ж р жь вгБаИ,рнь згжх<жрл жаа нБФ * Бх О г g пж  алжгжр-
Б р/ к,лжг нс нн пл ,ОО. Eл/ р, лБ наИжзИ ,аБОжа лiE лжрв Оа-
ьО жгоаiО Ф +Бн. хаО , р E з ржО гррн с в рв лОж,Б y lRрж ж Dх Ожа/:
лжрв ,жрн ж р рлжОi. о БхБ < ж хE аiО ра БО . аж Ож рл аас хж О г-
ь згИжррБy а р ржО ьаг г Б жь Dажз Бла ,О. g жхжаогь:. ж хзр-
нБ ажО к жОжал р ,Бсарл зг , Б DьгжEзБхжа /: > нБооБ Б. AкО > лж. хг-
ь ж з ,Б гж, плБлж ,жглжс ж,аiс БхФ g хгьс рлгаi. в рврн ж р рлжОi.
Ож < ж аБрл/жж за/л ж О г О згИжррж. нБн ажоEх ОО ож, р/нь зг , Б.
<жаi оi хE аiE ра Ф уклО а E згИжрр / / р/ , рл хжБ паiО хБж
БорлгБнла- ь ,жрн О D-жьж п:. ж , рл аБлгБ паiО Dк =И ааiс ОБлжг Б ,О:.
ажнлгiж ж ржх а/ хжБ ,О р аБлгБ ,ОО DаБлгв рв / Mж аьБ. р рлжОБ
-БглОБаБ:. а р жхрл ж лрлрл / хE аiE ра хБж кл зр жха ж. ргБ а лж па
р жг<жааiж. аж Оь згжхж лп рл аас Иж ,аБ,жа / згИжррБ. о Иж п клБ > р-
жрл жа ж хE аь ожрл жааь О гБФ * зр жхажс р жс р рлжОж Mж аь р ь ,ж-
рн О за/л жО згИжррБ ржх а/жл ажнлгж. Eл/ жрпОБ ажз аж х па рзлБааж
згжхрлБ жа ж хE аiE аБ,Б БE) зклО Иж п згИжррБ з ,Бжл ажь ргБ а лж па
х жл г лж паж згжхж жа ж) лр=хБ ж ажь Ожрлж р зг ,аБа жО нангжлаь хE -
аь О гБ. нБн AкОБ g жхжаогьБ > лрлрл ж ,жглжс БхБ. з,жО Mж аь жрлп
аБрл/ с згжхлж,Б рж жарнс гж ь Ф u,жа / AкОБ g жхжаогьБ рлп з аж iр-
<жж лжрв ,жрнж iгБжа ж рлБгь Eг рл Барл БФ у лж паБ/ в рв / Mж аьБ
жрлп зжг iс ,Бгхi<. р Боiс ажр жг<жааiс. а ь Eг рл Барл Б рж жарнс гж -
ь > ж,аь ,Б жлБФ йБооБ Б ажз Бла ,ОФ AкО g жхжаогьФ Mж аь /Ф M з Бл-
а ,О > йБооБ Б. AкО > g жхжаогь. Mж аь > /Ф GБна > *жлE с GБ жл. J Баьж ж > M iс
GБ жл. g охБ > *ж,аiс GБ жлn
ЭЭ
Ф * клл г/х Оа рОж зрлБ лп жж гБ, рБОь * Бх -
О гБ g пж Б алБаБ «БогБ хе ж. нлгiс. ох, р гжОжаа нО «г хг EБ * п-
ьж пОБ ,жвБ ва Mж аьБ DЭOOГ>Э?ГK:. зжг iж р E зг , жхжа /E хБ за ОБа ж
рлг ,жрнь згИжррБ аж нБн EБрБ. а нБн ,БхОБааь р i<ж зх, ажааь хE аiО
аБ,Б БО ж ь рлБа жа / ,ж ж,жрл Б огпож р gхпос зх знг О Aжрл жа-
аь уг хжа /Ф MБО ж р жх ,Б - ожглО й лО pжрлжглаО рлБжлр/ з лг лп. ,л
«Бог хе ж зг аБх жБ н лО , О рл н . нл lх а рзрожа iажрл рнг< лж п-
ЭЭ
L-'o. вФ KK;. зФ ц. Ф Ke. Ф ss оФ-skФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
Э;
а= аБрОж<н на ь o Б. о а оi лБО. ьхж Aь з БьБ ра Ба / ,жО . ьхж н Б
лгжаа ж , ж,хi рiаi A рн ИБ л гБхрл n
Эs
Ф
Эs
pжрлжгла -Ф йФ l*ж,аiс ,ж жнnФ qФ. у л ,хБлФ ЭFFЭ. cФ KF Dзжгж х oФ 'Ф +гБожгь:Ф
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
ЭO

йнгзн пзьа Оцыо лч
«БоБгхч ег жзБаз
чачлБО е жазнеББ *озО аз
+зчнБ-, о-ОчьазнОгз


.зеекОчн ч Б еунБег жБач ,Бэ

ресовано л акуль е а ранцузского зыка ранцузской
л ера уры л акуль е а ревней л ера уры И пера орского
нс у а Франц
Госпоа,
угжхж ажж зо н Блп рхж Бааiс Оас з-вгБаИ,рн о,аБ,жааiс ￿
эв ол-
п ческ ￿
Эk
рл Eл гаiс зжгж х lG лiE рл E n у вБьгБ. / ж Б оi БО жь згжх-
рлБ лп. ,Бг, < рп Б< О р жлБО з < рп аБ Б<ж хогжа ж) а БнБхжО ,ж-
рн ж зг/хн ,Бнаi. згБ л нлгiE / Б . зОж<Б Оаж рз п, Блпр/ кл О
згж Ожрл ОФ +жО аж Ожажж а <жрл . ,л / ззiлБ р/ ажрл вгБаИ,рн= зк, =.
Б лБнж хБааж Оас р жжж л н Ба ж хаО , ,БОж,Блж паiE вгБьОжал ьгж,жрнс
зк, . нБ,Б рп р <нО о ,н р Б< О лгхБО р <нО хБ жн лгьа < О р/
Б<ж лжгБлгаж жхжа ж. ,лоi / аж р,ж ,ОаiО зг ж,п н а О Б<ж а ОБа жФ C
зг ,i Б= Б< ра рEх лж парлп. жр зг/ жа рнгжаажс з,л лж парл н Б<жО
рхжа = Оаж аж па аж E БлБжл ажнлгiE вгО. зг< Бр Ижа лп , рлл О E
зохжа сФ
C аж Ож а жх аь зг л/,Ба / аБ зк, =) р ажнлгiE зг / хБж лнБ,Б р/ л зк-
л ,жрнь рнррл Б. а л. хаБн. / згжхрлБ= аБ зкл ,жрнО ззг ж. хБоi хо лпр/
,хжрп рОж ь а Блгрнь рзжEБС '=о п н р Б ж ржьха/ р аБрлз жа жО Ожс ржа
а< Б Оаж кл р жз <жж Ожа/ г жа ж. Eл/ аБ аж Оь Б Ожа/ зх ьалп аБ кл
зг. ньхБ гБрИ жл Ожс жраi х жа оi х лп жж р ? Mжлy нБн О оi жрлаiО аж
оi жаИi. нлгiж i зг рхБжлж лБ Бал. а Ожа/ аж а=л. жр оi рл п ж
а Б/. рн п р паБ/ з п,Б аж ,БрлБ Б оi Ожа/ огБл лпр/ н БО. / EгБа оi О ,Б-
а жФ HлБ з п,Б. -рзхБ. Ожа/ хEа /жл ,аБа жО ржож рБОО . оiлп Ожл. згОжл, -
iО. а зE Б паiО ж Ба жО рхжсрл Блп р О р БоiО ргжхрл БО гБ, л = /,iнБ.
,пж лжгБлгаж ОгБ паж /а ж. iсх/ ,Б згжхж i J гзi аiаж<ажь рл жл /.
х а E Бл лп q г. рлБ а жгрБ паiО. зхоа р Б ж -жг/. згрл гБ=жь р ,Б -
ж Ба / Ожрлж р ,Б ж Ба /О oОзжг . нлгс а ,Б ра iФ
p рл =. ,л х жа оK/ра лп р = Оiр п. -рзхБФ qж ра Бааж аБ рБОО ржож
л жгхжа ж аж нБжлр/ Оаж Ожажж ажоi,аiО. / о/,Ба р а О рь Бр лпр/Ф MжО рлп.
нлг= i,i Б=л рж р ж ж хж . рж а <жрл Б. рзгБ жх ж ажх жг ж. нлгж а
а<Б=л. рОж/а ж. нлгО а зх жгьБ=лр/ р ,Бж р жс ажхБ, . Оь оi рО г лп
О= хжг,рлп. жр оi / о БхБ л пн ж= жр оi о Бьгхаж ,жрл =о ж рхжсрл -
Блп ожО о Бь Ожа/ аж , iр аБх ,БрлаiО , О. нлгж оi Оь зБрлп аБ Ожа/Ф
*зг,жО. / гБрр, лi Б аБ згр жжаа= хогж Блж парлп х E ,аБОжа лiE нБхжО -
н . н н О огББ=рпy / хОБ . ,л а л , згжх жааiE Оас E рхжа =
Эk
Hлл кз лжл охжл оK/ража Eхж гБррхжа /Ф
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
Э?
рл EБE. нБн рзро iгБжа / вгБаИ,рнс зк, ргжхрл зжгж хБ хгж ажс ,Бг-
ожас зк, . гжБ па= з п,. нлг= Оьл згжхрлБ /лп рл E . л ажхрлБ=жь О
р ,Бсаь о жрнБ. ,л Оь Б оi E о ж,п о жж Ож Б/ гнБ) р О. / з пжа. ,л
а р , Оаж нБ,i Блп зОп х наИБ хж /лп рл п ажоEх Ож Оаж ожрзг -
рлгБрлаж а ОБа ж. хБж жр а лнБ,Б з аО хогжа О E р с. а .
з нгБсажс Ожгж. ,хБ з ргБ жх рл ОжО ржгх = гнз жрнБ зохжа /О.
нлгiО Оаж E х ж рп рзiлБлпФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
ЭF

зазазж /

йьхБ зр ж ,гхжа / ,/ас р жрарл J гзж нБаИ жг Aкна ,огБ,
о E ,жглБE хгж ,ж ж,жрн E ,аБа с. рхж Б рл жлрл =жс р/н= аБ,а= жл п
жл ОгБ паь р срл Б. л нлгс аБ ,Б р л. л а аж згжО а ,хгБ ,БОжл лп. ,л
зк, аа гБ, ,Блп х ж ж . > жж рарлп жж вгО
ЭK
y рарлп. нБн зг аБх-
жБ= Иж нО огБжа = <п рос огБ,== ха , ь Б аiE жл жс ,аБ-
а /
ЭГ
) вгО. ррлБ /== ,Брлп ьгБООБл н Eх/=. зргжхрл О кль. о Брлп
в рв гБ,Оаж р срл гБррхнБ
Э;
Ф gжс iхБ= ср/ ,ж жн з,Б Орл Б кл
хж= у БлаБ. ОБ о жж хгж ажь о жж ,аБОжа ль. ажж аФ gь Бра ж н-
жзаО в рв у Бла ук, / > о згрлж хБг Ба ж. злгжо /=жжр/ х / зг -
жхжа / рорл жааiE Оiр жс н згжхж жаас вгОж. о рнгжж ожрл жааж хEа-
жа ж. зргжхрл О нлгь о жнБ=лр/ ,ж ж,жрн= гж,п зжгжхБ=лр/ =х/О хж
Aь
ЭO
Ф o ,лоi з аж аж Б рп кл Баж гБ, , ж. ,лоi рОж< Б рп жх а
рарлп вгОБ ук, > ож хж . нлгiж аа оi гБ,хж /лп нлгiж зхоаi
х<ж лж зкл ,жрнь ,аБа /. рл пн =хжс ргжх р гжОжааiE аБИ с зг ,ь Б<Б
ржо/ зклБО . Eл/ з згБ хж / / рп л пн н О жгр в нБлгБО Ф oо ажхрлБл,а.
нБн лО ь г л жж у Бла. Ожлп зкл ,жрн с хБг. ажхрлБл,а з рБлп рл E хБж
Eг< ж рл E . ,лоi оiлп аБ, БааiО зклО
Э?
) аа о БхБлп жж лжО ожрл жааiО
х<ж жа жО. лжО хEа жа жО. ,л , i<Бжл х<. жж згр жБжл. жж рE Бжл. жр
Оа лБн iгБ, лпр/. О,г лж паiж згжхж i з, /жл жс ,жгзБлп рБО рарлп
рл,а нж кль ,аБа /Ф
йБн ,Бо хБ=лр/ лж. нлгiж. з оiна жа = < оБ/рп. ож,Оа огББ=л. охл
iр<Б/ р Б Б егвж/. -ОжгБ. у ахБгБ. HрE Б gвн Б. Б лБнж ожррОжгл ж. н О а
о БхБ=л. , хлр/ жх арл жаа аБ ,БОiр ж E зг , жхжа с. аБ ьБгОа E рл E
аБ рзж<аО з жа E лБ БалБС еогБ,=Б/ вгО E зк, о жрл/Б/ аБг-
арлп хБ а Оь Б оi р,ж,алп. ох, гБ,о лс. нБн Eгзн ж Б,i злнж рл жл с. жр
оi хE. нлгс жж /жл. аж жн ж, оi жж ржрл Ба жФ M клл злБжааiс хE
аж рхжг лр/. нБн лО ожхБ=л ржо/ лхж паiж з жгEарлаiж жж ,Бо хБ= -
жр/ , лБлж . згрлО алжгжрж. нлгiс а<Б=л хжсрл = ж ИБ лжБлгБ , Баас
зрлБа н ) ржс алжгжр. ,а нБ= с , згл з арл EБгБнлжг рл на жа /
рлгБрлжс. жрлп ,л-л аБзхо ж ас о жж алгжаажс аБ хж ж Ожажж Eгзнс вгОi. ,жО
зжг Б/. Eл/ р лж,жа жО гжОжа лБнж ,Ожа, с зх жгжаас ж н О гж =И /О
агБ . ,Бна оi,Бж Ф oрл ааБ/ ук, / аж ,Б р л л кль) аБ ,Б р л л зжг аБ-
,Б паiE хжс. нлгiж зкл ,жрн с ьжа с. аБEх/рп кн,Б плБИ . E Бл О,г лж п-
аО жрлжрл ж. Б жь хБг зг/ ,БлжО к жОжалБгаО жрлжрл ж. згжн а//. лБн О огБ,О.
зхо / в , ,жрн E жжс зжгжх хEа жааiО х жа жО р жс х< . Ожрл зх, аж-
а / кль х жа / лжО ж рБОiО зхо /О. нБн хж Б=л з < ж рлг =Ф *л ,л згж-
нгБра з, рл Б ж И л г Б < ср/ Оас р гжОжааiс в рв Aкна
ЭF
Ф
ЭK

De Digni+: e+ ;n/-eLФ цц. cФ ЭkФ
ЭГ

;>i?:
LФ цц. cФ ЭФ
Э;
\e \NgnNФ e цncЕe‹enФ jcNenФ LФ ыц. cФ ЭФ
ЭO
Pl?Ф ￿
Di.l: ;on: ￿
pБрл рзБг Б/ у БлаБ. г рллж п аж рОж Бжлр/ аБ кл хБааО р ,БжФ еа рь Б<Бжлр/. ,л
рл E аж згжхаБ,аБ,Б=лр/ хас ук, ,л хБж , жааБ/ рл EБE oрлг / -жгхлБ охжл ржьхБ л пн рлг жсФ
Э?

Di.l: ;on:
ЭF

De Digni+: e+ ;n/-eLФ цц. cФ ЭkФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
se
lухоа лО. нБн , рл жааiс q г. > ь г л а. > жрлп а ,< с з ла<жа = н
,ж ж,жрнс х<ж. Ожаа ук, / Ожл хБлп клО жрлжрл л. ,жО жО лнБ,i Бжл хжс-
рл лж парлп. згжхрлБ жО р срл Б р жгE, рл жааь q гБ) зрн пн хжсрл /
роiл /. ррлБ /= ж рлп рл аас рлг . аж о БхБ=л ж , жО , i<жаарлп=.
нлгiж ,iрнжл ,ж ж,жрнБ/ х<Б. ажоEх О ук, E рл г лп о жж ьжг ,жрн О Ф
* жж ь рж рж х а ж , лпр/. зг нгБр лпр/. з , л ажж а ж ржрл Ба ж)
аа. ,лоi хогхжлж п ,Бр / Б а с о жж , рлс р Б с. ,лоi зж жаБ. рнгi Б <Б/
рл а зха/ Брп згжх жж ,БО . ,лоi /г,ж логБжааiс Eх уг хжа / рлБ зга н-
а жааiО з лп х рБОiE злБжааiE зг , а роiл сnФ
*iгБ, < ср/ лБн рарл ук, в рв оi хБ жн л Оiр . ,л , х E
,Брлжс ук, хаБ з, л аБ/ вгОБ / / Брп рл аас. ,жО ржьхБ Оа згрлБн
,жО ажнлгiж р гжОжааiж з рБлж Eлж ожх лп ,жаiE
se
) аiО р БО . Aкна
р ржО аж хОБ лО. нБн ж ,ж ж,жрн ж зжграБ хгБОБл ,жрн E зрлБа нБE аБ, Ба-
аiE Оас зкл оi рлг ,жрн О зжграББО Ф Aкна згжнгБра ,аБ . ,л E . ьБ-
ОжОаа. u рр. йБрлг у нр. J жаБ. oв ьжа /. Hх з. «жхг згФ з рл р жс о п<ж.
ажж а нБлр/ аБ рБОО хж ж. ,л E хогхжлж E ьгжE . E ьжг ,жрн ж
хж/а /. хБж E згжрлз жа /. рзжлiж ук, жс. ,Бн =,Б=л ржож ь он с рОiр . ьхж
рнгiлi гж ь ,аiж О рлжг лБсаi в рв

Ф
еа аж зг аБх жБ н =х/О. х / н E ук, / , жрлаБ <п р О аж<а О вг-
ОБО нлгiж а ньхБ аж зга нБ жж рарлп. огБ, ржож охл ОБ жапн с ьгх
, аж , жрлжа ржс , ) клл ьгх. зх ж нлгь хжр/лп жл лО рп ьгж,жрн ж ИБг .
,лоi лОрл лп ,жрлп р жь огБлБ. згжхБааь жас. лж,жа ж лгжE лiр/,ж жл с Оь ,Ба -
ОБлп ,< ж Оi J гзi ,-,Б гБхi. ,а н<жс аБ хжр/лiс ьх рБхi Ожх ИБгжО ,
ИБгжс ьаж аiО ржгх лiО Ож н О жаБ,Б па нО. , Б < Ор/ E ОФ + пн E Бх-
анг аiО Eга ьБО. нлгiE а ньхБ E рр жх Ба /E аж зржБ О,i. з, -
лж па рнБлп рлБаБ Блп ьх хжап. ньхБ ,а н Б клБ гБхБФ pж жн. зга на -
< рп хEО -ОжгБ gвн Б. а ньхБ аж охжл рОлгжлп аБ u ррБ. нБн аБ гжБ паь
,ж жнБ. ИБг/. , гБл <жьр/ аБ р с рлг зр ж х ь E рн лБа с E Бханг а гБр-
згБ <жьр/ р л зс зн аа н р жс жаi. рEгБа <жь хБж згжхж жаа= рзг-
жрн= жгарлп р жс жаж. рлБ жаас О х БхИБлп жл аБ,Бх. ньхБ а лзгБ р/
рлгБарл ж
ss
. зрлп аБ гх Б. рEх/ , ож , жрлаiE хБааiE. рiаБ жь лрлрл ж
sk
)
а аБ Hх зБ. хгьь ИБг/. нлгiс ржьхБ ож, аа о Бжл р жь лИБ. аж жхБ/ лО
аж ж Б/ ль. жа лр/ аБ р жс ОБлжг . л нБжОiс ажзгжх Ос рхпос аБ лИжо с-
рл нг рОж<жа ж. iгi Бжл ржож ь Б,Б. зг ь г рБОь ржо/ рн лБлпр/ з ,жО ж.
хБоi / /лпр/ БрБ= О зг ОжгО ажожраь ьаж БФ Aжхарлп рОжEл гарлп роiл /.
зжгжрнБ,Бааь -ОжгО. Бр рлг . зрлБ жаас аБ рИжаж gвн О. р хжлж прл =л
згл E гжБ парл Ф Jр оi зкОБ хаь лгБьжх / хгьь аж ,Бн =,Б ржож зх
ьгос о ,нс лБсаiс ьап. ,хжсрл = с ож, жхОБ рБОь , лБлж /. а ньхБ оi
,хгБ Оiр / с ,ж жн аж iажр оi. нБн жО згжхрлБ / рп. р хас рлгаi. ьгжE згж-
гББ= ср/ хогхжлж п. хогхжлж п. рлБ <= ьгжEО. Aь . зх жгьалiE клс
рлгБаас ОжлБОгв,ж. згл гж,Бжс ржО ,БнаБО жрлжрл жааь згБ рх /Ф еа лог-
р оi згж,г лж па на ь . зг сх/ н i х хаь , хгж ажьгж,жрн E нг л н . а
se
o, жрлаiс Оажрл О р E зг , жхжа с 'жн жгн DLecleЕc:) БооБл AБаапж DB?nnNeЕ:. *Бго=гла Dj?ЕŠŒЕhёn: хгФ

￿
De Digni+: e+ ;n/-eLФ цц. cФ ЭkФ йг хж Lжож жа зг х л нБаИ жгБ AкнаБ. нБн хаь , зжг iE ,Б ла н
Б жьг D
Gen: .lleg:
:
ss
P?Œs?nN?s. LФ ццц. ЗФ FkФ
sk
AcЕёnФ ￿
;n Epis+: ￿
ЮёЕ?Ф ц. sФ Mжнлгiж Б лгi ь г/л. ,л ужаж зБ ,Б,Б Б рiаБ. ньхБ qжгнг с. огБл < рп
н, Б. аБр па < жж хж рл жаарл DLŒcN?nФ
Di.log: Deo-:
TФ ц. ЗФ ЭO;Ф:
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь

рнг ,Б оi Ожрлж р а О
sK
y lJр оi -Ожг Оiр ла<жа Aь л. ,жО а ь -
г л. а / / р/ оi ож,оа нО. р /ллБлИжО. аБрл/ О gБ пОажжО. лгiО +БалБ О) а
зрлжгжжОр/ зх жгьБлп жь клО рнго жа = огБлп аБрлБ а н лжE. нл. аж зг ,аБ-
Б/ Б жьг ,жрнь ьжа / ж нь зклБ. рлБаБ Б=лр/ аБ о ,нж жь лБ арл жаас
зк, . а ньхБ аж хрл ьБ/ з,аБа / , i<жаас в рв . нлг= аБ рхжг лnФ
-рзхБ. i а нБн аж зг аБх ж лж н , р лжE. нл аБ,i Б -жгБн х р жх= О
р БО . ,л / И л г Б y p жаi ,аБОжа лiE нБхжО с. ьхж -Ожг gвн аБEх
рл пн зн аа н . ,Б ла н згжнгБраiE ,жа н ) i ож, лгхБ хзрнБжлж. ,л /
 кл E ж н E =х/E о жж. ,жО гх аБгаiE зкл . ,л / з БьБ= E р Б аО
Ожрлж. ажж E лБ Балж. ь г= -Ожгж. ,л жь аБ о жж хрл жгжааiж ожррОжг-
л жО , Ба / ,Бн =,Б=лр/ аж вгОж. Б рарл жь зк, . о нБнс оi рE л лж пас
аж оi Б вгОБ. аБ згжEх/Б рлз, Б гБ,г<Б=жО жж гжОжа . льхБ нБн х<ж /-
=Б/ вгО рарлп аж,iо жОБ. нБн Aжрл . , нлгь аБ ,жгзБжлр/ ,жгж, хEа-
жа ж. згл рл л ржО згж гБларл/О . нБжлр/. , i<Бжл р = нгжзрлп р Б з
Ожгж ль. нБн рл жл /. зглжнБ/ аБх ажс. знгi Б=л жж р с р Бл хнБ,Блж прл О жж
ажожраь зг рEхжа /Ф C п ржо/. ,л О жа / аБ ржс р,жл аж ,хi Б< О
,л зр жх Блж йгаж /. Бр аБ AБ р х прл жО р <Б=л кл зE Б i. ,-
хБ БжОiж л гИ кззж . ра з а нБО хгБОБл ,жрнь рнррл Б. рь Бр < рп р
Оас E гБррОБлг Блп. нБн ,Брлаiж ррхi Aжрл Б. ,огБааiж гх / х / згр жжа /
,ж ж,жрнс И ,БИ Ф
Jр i х, /жлж ржож. -рзхБ. р жх Блп гБ, л = О E хжс рл п ж а ОБ-
лж па. нБн ра рEх лж па. i ,аБжлж ж. ,л / аБ,i Б= рарлп= хEО ук,
,л. х/ з рлзБО ра Блж / нБхжО ррлБа лж / аБн J гзж. / л ,Б= вгО
л рарл . нлгБ/ аж ,л аж. нБн Б жьг ,жрн с ьжа с. ажзргжхрл жааж р,хБа ж
хEа жа /) i за ОБжлж лБнж. ,л / гБ,Ож= зх хEа жа жО лгжа ж х< ль
ж рБОь ьжа /. нлгiс. ох, жж <п злжаИ алж жнлБ паО жрлжрл ж. зг/ -
/жлр/ хжсрл . зга нБ/ к жОжалБгаж жрлжрл зргжхрл О алгжаажь лгхБ зклБ.
о жнБ=жь жь , рл жаа= вгО рл жлрл р р О хБг Ба жО) з, рл слж.
аБнажИ. нБн О рзроО / оK/ра/= з клс згрлс лжг р Б у БлаБ нБн / рзг -
а ОБ=. ,л хEа жааiс зкл зжгжхБжл =х/О хж Aь Ф RОБ=. ажл ахi БО ь -
г лп. ,л / з БьБ= ьгОа= гБ,а И Ожх кл О ожрл жааiО хEа жа жО. рз Б-
Ожа/= О х< аБз а/= О жж рл ааiО згi О. гхО алгжаажь х жа /
рО/лжа /. нлгж згвБа лБнж аБ,i Бжл хEа жа жО нлгж р жО аБ о п-
<жО р жг<жарл ж / /жлр/ <п рлгБрлп=. ,охжаас =о п= н р Б ж. ржх ажаас
р ррлБ /= О лБ Бал рл Eл гаiО аБ iнО. Б р жО ажр жг<жарл ж > ажо,хБаас
рлгБрлп=. аБ, Баас AБ г вОз жлрл ОФ Hл х Б хБ хEа жа / а ,жО аж рE )
E р жхрл / лБн ж л ,Б=лр/. нБн E зг , аi) E р,хБа / рл п ж гБ, ,аi. рн п
E рл,а н Ф еха. р<жх<жж л алж жнлБ паь жрлжрл Б. аж,iо жО нБн аy а >
л ж рБОж рж гжОжаБ. ржE аБгх . алг р/нь ,ж жнБ. рзг а/ <жь жь) а
ха згхБжл ьжа сy жь зжг ж зг/ жа ж ,жап гжхнрла. а жь лгж хEа жааж
зг/ жа ж жж гжж. ,л / знБ хБ п<ж. , БьБ/ р Оiр аБ ржс р,жлФ Rгьж зг р-
жж , рл жааО жрлжрл хEа жа ж. згхжааж рлгБрлп=. зг рзрБо Бжлр/ н ж
=хжс жжс. огжлБ/ н г л агБ гжОжа) а Ожл i, Блп н ,а хБг Ба ж .
з Ожап<жс Ожгж. жь х ,Ожа лп. зрн пн а лг ,а. л р згж ж нс жьнрлп=
Ожл хл з лп х ль. ,л зг л г лпр/ ьжа жО. а а нБн аж хБ п<ж. жхп рл ааж
хрл/а ж зр жхажь > хEФ ео БхБа ж лБн О хEа жа жО хБж р жО р жг<жарл ж аж
рл п гжхнрлаФ угс жь Оа аБсл р лiО р рл ааiО хEа жа жО. -зжг iE. нБн
sK
-жгБн л. Ожх ОБ iО О в ьБО Ф
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
ss
 -ОжгБ. . - лгiE. нБн *жгь /) льхБ вгОБ. нлг= а ажзгжрлБаа огБ-
оБлi Бжл. ржх а р , рл жааiж нгБрлi р О,г лж паiО нгБрлБО ьжа /. л г л
зБО/ла н ,аБа /Ф
*,Оа гБ, л ж. хБааж Оас О О хж/О рарл зк, . знБжлр/ а п.
Eл/ оi ь о аж. р ,жО х жа рь Бр лпр/. аж лБн iО. нБн а жрлпФ C ь г= 
р <нО згр жжааiE =х/E. ,лоi лг ИБлп рнБ,Бааж хгж а О аБ ржс р,жлФ uнБ,Бааiж
Оас -жгБн хi аж / /=лр/ жх арл жааiО . нл злг/рБ=л ,хжрп згжхж жа /О Ф gлгБоа
з лж па л жгхБжл. ,л хгж а// зк, / оi Б <п /,iнО Б жьг

. а л жг-
ьБжл HгБлрвжаБ. зг л/,Б <жь. охл -ОжгБ аж ,а нБ аiE Иж жс. нБн гБ, жнБлп
агБ лпр/Ф * клО а рь Бржа р R а р жО -Б нБгаБррн О. зг ,аБ Б < О. ,л лБ арл Б
жрлжрл Б аБ о жж , i<жааiж ОгБ паiж наИжзИ оi рнгiлi зх зж жас Б ж-
ьг
s;
Ф «галр DPhёЕnŒŒs: хжл хБ п<ж) а оK/ /жл. ,л рз п, Бааiж -жр хО
-ОжгО Б жьг аж л ,Б рп л зг ОжажааiE х а E Б жьг с аiE ,жрлгБааiE
зкл
sO
Ф RБОБрИ с D\?‹?scNŒs: рл п ж ь г л зкОБE егвж/
s?
. у лБгE зхл жгхБжл
кл вгБьОжалж. рEгБажааiО аБО J рж жО
sF
Ф
* зжг iж жнБ ржрл Ба / -гжИ ук, /. зр /жааБ/ Б лБгас р ож. iE-
х Б ,Б EгБО iж ьгБхi л пн х / згр жжа / аБгхБy аБ / / Брп р /жааiО /,i-
нО. аБ нлгiс о/,Бааiж гн х лп гж ь ,аiE лБ арл БE гжИi зжгж х =
Aь Ф угг ИБа /. хьОi. ОгБ паiж згжхз рБа /. гж ь ,аiж ьгБхБарн ж ,Бнаi.
о,жа / р/н О хБО в , ,жрнь лгхБ. Орл жааiО хжсрл /О. > рж кл гБррОБлг -
Б рп нБн кОБаБИ /. з ж жа ж о Бь жа ж Aжрл Б. рж оi ,Бз рБа рл EБEФ
HлО р /жааО /,iн хБ О/ ￿
Поэз
. л жрлп C,iнБ Aь ) р О ,жрнж О/. нл-
гж жО р жг<жарл ж зхEх . зрн пн iгББ ргБ, жь зг рEхжа ж жь
зг Ожажа ж
ke
Ф - г . ,л а зг <ж , «гБн

. ль. нл жь ,огж аБ,i Б е ж-
аО. рхж Б < О р i<БааiО жь зжг iж , н
ks
Ф oлБн. кл х Б р О ,жрн E Ожа згж-
нгБра зг рзро жаi н хжж. iгББ <жср/ кл О ожрл жааiО ,аБа жОy а зг ,< 
, «гБн . л жрлп л Hв гаь згрлгБарл Б. е жа жь ,огжл< с > uа жгрБ паж
ржрл 
kk
Ф pлоi за/лп лг кл О ь . нлгiж Оа гБррОБлг Блп нБ,жрл ж лгжE
вахБОжалБ паiE л,жн рлг ук, . аа рзОа лп. -зжг iE. ,л « а н сИi 


Geog-:
LФ цФ
s;

An+iq: -o<:
LФ ццФ
sO
* р жс на ьж. аБ,i БжОс mεnš 4Я| 4Д{ ›εο{ φœεД|. chФ ЭOФ
s?
* р жс на ьж. аБ,i БжОс mεnš ›εο{ ž8š žοŸο{. chФ kФ йг хж Lжож жа зг х л жь зг , жхжа / DenФ ?llegФ:
sF
PЕёeЗФ –v?ngФ LФ ццц. cФ ЭФ
ke
CёŒЕ de eŠelNn.
Gen: .lleg:
ЗФ ЭKFФ

gлгБоа кл л жгхБжл з лж паy рОлг лж B?nnNeЕ.
My+,o+,
цц. ЗФ sГsФ
ks
B?Nlly.
Ess.i su- les F.>les,
chФ ЭKФ P?Œs?nФ LФ ц;. ЗФ kesФ
kk
ук, /. з-ьгж,жрн 0οšš|. зг рEх л л в а н срнь р Б  ¡Р DЗhёŠe:. рлБ. ь р. аБгж, ж. гБррхжа ж) л
’l DNsh:. iр<жж ржрл . ,аБ,Б паж ржрл . огБ,а AьФ Hл зр жхажж р . гБрзгрлгБажааж з ржО ь нБО
J гзi. нБ,i Бжлр/ р ажнлгiО ,Ожажа /О ь БраiE хiEБа / жрпОБ оi,аiО х / рл,аiE х Б жнл ) лБн. аБзг -
Ожг. клгррнО ￿
AE=, AEs.-, ￿
ьБ прнО ￿
AE=, ￿
оБрнрнО ￿
As ￿
рнБах аБ рнО ￿
Ase; ￿
йзлi ь г/л жж ￿
Os, ￿
-рзхп. -гжн
жь рEгБа }šοД. аж ,Ожааж gжрл . gхпоБ. 8¢Д. / зн а/=рп. 8£šο8. / з, лБ=Ф«гБн /. з-ьгж,жрн
›n8žš8. зг рEх л л в а н срнь р Б ¤¥’¦. ,л ,аБ,Бжл кв гаж згрлгБарл . нБн зжгж х/л ж гжсрнж р .
жО рл жлрл =жж. ажожраiс р хФ Hл р  згжх<жрл Б хг срнО ›n8žš8 он ж ￿
е, +,, ￿
згжхж жааО хж
Бгл н /. нлгiс ьгБООБл н рл,аiE /,iн лар н ьжОБал ,жрн О он БО. гБрз БьБ < Ор/ аБ,Б ж р . ,лоi
,Ожа/лп а E рОiр о зг хБ Блп жО з= лгжрл жаарлпФZlen. з-ьгж,жрн Д§ε{. зг рEх л л в а н срнь
¦z¨ן D
J,o+on
: зг Ожа/жлр/ о п< арл ж рл,аiE х Б жнл н ржО лО. ,л ожрнаж,а. ж,а. а жгрБ па о
згрлгБарл ж. о гжОжа Ф C х жа лОжл лп алжгжра= ОБ , жрла= жп х / рзжИ Б рл з О в ь y
Ожаа л р Б ¡נ D
.> ￿
￿
ар
:. ржх ажааь р р О «hёlёn. з ,Бжлр/ р  ?З-«hёlёn. з а. л жрлп рж жарн с.
ожрнаж,аiс. ж,аiс елжИФ *л з,жО ,огжлжа ж ук, зг з рi Б=л е жа з аФ Hлл О в ь ,жрн с
зжграБ р О , г Б р аИжФ gь Бра хгж ажО згжхБа =. е жа зг рEх , ' н . л жрлп , рлгБаi р жлБ.
,л iгББжл ьгж,жрнж р 
KLMN:
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
sk
гжО/. ньхБ а знгi р О н а /О аж л пн -гжИ =. а зожгжпж рлБ пас
J гзi. зг ажр р=хБ р с /,iн. аБ /,Б р ОжаБ рлгБаБО. н О Бхж ) - лгiE.
,л кл ОжаБ. зг л/ь Б/ з,л рж р О ,жрн ж згжхОжлi E н плБ. ррлБ / х /
кл E рлгБа аж,л гхж р /жаас ьжьгБв . ,пжс рожаа жгас EгБа лж па Ижс / /-
Брп -гжИ /
kK
Ф g жх Блж па. ажл а ,жь зх р аИжО. ,жО аж аБ< рп оi р жь огБ,-
, нБ р жс нз ) ньхБ J гзжсИi ,Б ж Б Ожг н. н а , г Б жж. а зг ажр
лхБ р гБ, ,аiж аБгж, /. знгi жж ОжаБО . ,/лiО лБ арл БE Eг рл Барл БФ Jр
E,жлр/ за/лп хгж а ж ОжаБ о Брлжс -гжИ . жж ьжг ,жрн E ,арлжс. лБ арл жааiE
згжхОжл E н плБ. ажоEх О зг ожьалп н в а н срнО х Б жнл. нлгiс. Eл/
лгБ,жа х / аБр. Ожл оiлп жьн ррлБа жа зг зО ж гжсрнь. EБ хжсрн-БгБ-
Ожсрнь. р г срнь. БгБорнь нзлрнь /,iн Ф
C ла=хп аж ро гБ=рп. -рзхБ. лО /лп Бр хнБ,Блж прл БО кл E кл О ь с.
нлгiж а нБн аж ррлБ /=л рл аас Иж Ожь гБррхжа /Ф C гБх E логр лп аБ
з / х / х жл гжа / =о,аБлж паiEФ уБ с. / ох E рз п, Блп з Eх. ньхБ
ль охжл лгжо Блп р ,БсФ M , гББ/рп н «гБн . клл нгБс ржьхБ гБррОБлг Б р/
-гжнБО . нБн рорл жааБ/ о лж п E Aь . ргжхл, ж E н плБ) iр<жс рлжзжа ож-
рл жааБ/ рлгБаБФ *рж ОжаБ. н О аБ аБ,i Б Брп аБ гБ, ,аiE х Б жнлБE н р лж,жа жО
гжОжа гБрзгрлгБа рп аБ лхж паiж о Брл . / / рп жж р аа ОБО Ф oлБн. -жл /.
qж, /. RБн / о,аБ,Б=л х аБн рлгБа оь

Ф gлгБоа. гБррнБ,i Б/ -жлБE. ь г л.
,л кл аБгхi зг ,аБ Б р жгжааь зал в нБ. нлгО а лхБ Б , Ба ж AьБ
рБа нлгь ржрл Б жж жь гжОжаБ
k;
Ф Hлл р жгжааiс зал в н згжоi Б аБ
ьгж. ,л RБа п D\?nvNlle: рн ажа зОжБлп Ожх q хБ жс +гБар п Ба жсФ «гБ-
н сИi лБнж Ож р жгжааь зал в нБ. рлБа жааь лжО ж рБОiО рзроО. ,л
 -жл . згжоi Б <жь х аБн аБ р /жаас ьгж
kO
Ф MжрОажаа р iрлi кл E ьг
заБ,Б гБрзгрлгБа/ рп аБ -гжИ = ожрл жааiж згг ИБа /. ,Бнаi аБрлБ жа /.
ррлБ жааiж ж н О зал в нБО рл EБE) лБн О огБ,О. о клО Оа оi рнБ,Блп
нБн зг/ОО. лБн зжгжараО рОiр ж. ,л ук, /. з, лБжОБ/ нБн гж,п Aь . р,хБа ж
угжх ж,аь gжрл Б. ра ,< Б , кв гаь згжоi Ба / гБрзгрлгБа Брп з ,жО ж
х / згр жжа / оБ/а / рОжглаiEФ qаж нБжлр/ з аж згБ хзхоаiО. ,л Rж пв с-
рн с EгБО. , жхжааiс аБ ,аБОжа лс ьгж уБгаБрр. заБ,Б ржрл жаа аж л ,Б р/
л EгБО «гБн Ф qаж зхл жгхБжл кл хж= р жх=жжy рь Бра хгж ажО згжхБа =.
е жа. iсх/ , ' н . л жрлп л р жлБ. з,аБнО -гжИ = р н плО з аБ R Баi)
р ь Оаi. зж < жр/ Rж рж ,жрлп кл E х E ожрл . ра Б Rж пв срн с EгБО.
нлгО рлБ зжг iО зал в нО
k?
Ф урн пн Rж пв срн с EгБО гБх Б р EгБОБО
kK
gлгБоа рзгБ жх лОж,Б . ,л -гжИ рж лжEа ,жрн ж р Б / / рп арлгБааiО DgОлг лжy B?Nlly. ￿
Ess.i
su- les F.>les,
chФ ЭK. ЗФ Эk;Ф:

-жлi. з-ьгж,жрн ¬ε48š. рь Бра H р gзБгл Бар DAelNŒs jЗ?ЕN?nŒs: оi ха О лжО ж аБгхО р -лБО Ф oE
рлгБаБ. ОжажОБ/ -жл жс. нлгБ/ х аБ оi Б зг ,ар лпр/ нБн -Oл / DhёeNe:. зг рEх л л р Б -л. ,л о,аБ,Бжл
AьБ о п< арл ж аБгж, с рж жгас J гзiФ oО/ RБн жрлп <п рО/ь,жа ж Ожа «гБн сИж аО х Б жнлжФqж, /.
з-ьгж,жрн qн Б. кл з-в а н срн алжгзгжлБИ / Ожа . хБааь «гБн . нлгж iгББжл. нБн Оi ж хж .
кв гаж згрлгБарл . аБ<жО р ,Бж. ррл л , р Б ¡zl D?Nsh:. ,л / ж оK/ра/ . зжгжх нлгiО аБEх лр/ он Б
­ Dэ:. хаБ , ьжОБал ,жрн E он . нлгБ/. р жх/ ,< О ,жаiО ьгБООБл нБО. р л iгБжа = рорл жааь ОжрлБ.
ргжхрл Б. нБ паь зг/ жа / ж Ф
k;
gОлг лжy CёŒЕ de eŠelNn.
Mon?e p-iФ ц;. ЗФ KFФ
kO
HлБ ьгБ. рь Бра RБа =. аБ,i Б Брп й-йБса D®ё-®?¯ёn:Ф Hлл ,жаiс хж . ,л жж аБ, Ба ж рл жлрл Б 
аБ, Ба = йБ нБ,Б. гх О Ожа . хБ БжОО ржО р /жааiО ьгБОФ o, жрла. ,л йБ нБ, х / ужгр / / р/ лжО ж
D,хжрп. жг/ла. Ожжлр/ х ьгБ H погр > зг ОФ зжгФ:. ,жО ьгБ qжг х / oах сИж . ,жО рлБ Б ,БлжО ьгБ уБгаБрр х /
-гжн . л жрлп ИжалгБ паiО н пл iО ОжрлОФ + ожлИi лБнж Ож=л р = р /жаа= ьг. л ,а= л ьгi oах сИж .
аБ нлгс згжоi Бжл жж E Aь-g /жаа н ожррОжглаiс pж жн. зхоаiс лБн с ж ,арл -жл D
Me<: ?e
l'A/.?: ?es ;ns/-ip+:
Ф ;;ы. ЗФ KГФ:
k?
B?Nlly.
Ess.i su- les F.>les,
chФ ЭKФ CзрлБ плж р -жгхлО. LФ цы) уБ рБа жО. LФ ц;. ЗФ kes. LФ ;. ЗФ kseФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
sK
«гБн . л р О ра Ба жО. ажрОажаа. а о/,Ба ажнжО гжИ-а Блг. нлгiс.
о БьхБг/ зкл ,жрнс ОжлБвгж. оi лхжрл жа р ожрл О. хEа < О жьФ +ьхБ
зг ,< аж,л гхж гБрн Б з/ рп х Б н плБy х а > «гБн . зр /жааiс
AБEр Lжгжгж. ожрл жааО гБ,О R а р ,жО -ОБлжг RжОжлгi
kF
) хгьс >
 -гжн . рорл жаа ь г/. зр /жааiс р аИ аж. з, лБжОiE зх ОжаБО з -
аБ R БаiФ oОжаа н клО гБрн ажоEх О лар лп ,аБОжа лiс рзг. ,а нБ -
< с Ожх AБEрО з аО аБ згжхОжл о БхБа / хж пв срн О лгжаа нО
Ke
Ф gз ж-
лжааБ/ аБ кл лжО зкл ,жрнБ/ оБра/ оi Б зг хОБаБ. ,лоi рEгБа лп рзО аБа ж 
агБ рл жааО роiл . Б аж в , ,жрнО вБнлж. о лс лхБ жаас кзEж. ньхБ з рБ
жж л пн рл EБО . ржьхБ Б жьг ,жрнБ/ рлг / лгБнлжл <п ОгБ паiE зг -
хжаИ Б паiE ОБлжг Б БE. з, // рж в , ,жрн ж зхгоарл р, лБлп ОБ хрлсаiО
х / ,ж ж,жрнс зБО/л Ф
MжрОлг/ а аБ ,л аБ клл гБрн . з аж жг/ла. ,л н пл «гБн сИж згх -
Б х ьж гжО/ оiлп ьрзхрл = О -гжИ Ф елнгiлiс Rж пвБE аБ ьгж уБгаБрр
а iс рл,а н ук, . згжхаБ,аБ,жааiс рлБлп рл п ,аБОжа лiО зр жхрл . рлБ Б р/
заБ,Б з,л аж , жрлаiОФ gл л лОжл лп. ,л гхжааiс ьгхнж рнгБ -жр х. гБр-
з БьБ <жОр/ ажзхБ жн л Rж пв. аж Ож а нБнь згжхрлБ жа / а о гБн ж. а 
EгБОж з аБФ *рж. ,л а О ОEхО ь г л о клО ьгхж. аБ, БааiО О у в DPyhё:.
лар лр/ н нБОа=. зь жааО gБлгаО хОБ=жО. охл згБ р жь рiаБ

Ф
-Ожг а ,жь аж ь г л у в o Бхжy а зО аБжл ех рржж о хаО згг ИБ-
а . хБааО з аО аБ уБгаБрржФ R ьж гжО/ аБгхi -гжИ . зг iн< ж зг ,аБ Блп
хгж а ж жг< аi «гБн . E гБн i E аБрлБ жа /. огББ рп н клс рлгБаж згжаж-
огж лж па лар рп н а с р /жаас ьгжФ *л з,жО аБ о жж хгж а ж згжхБа /
зОжБ «гБн Ожрлж р жгE жарл О н плБ р /жарл Б н iож п рБОiE ,аБОжа -
лiE укл н iож п q,. нлгiж E хEа / y егвжс. qржс. «БО г р DTh?‹yЕNs:.
H О з / / рп «гБн сИБО Ф у кг / DPNeЕNe:. ьхж гх рп q,i. оi Б вгБн срнс ьгс)
ньхБ. аБнажИ. хж хEх х ль. ,лоi ,хБлп AьБО рлгь О згБ жгаiО н п-
лО. ь г . ,л аа оi зхо лпр/ «гБн сИБО. . нБн Оi оi рнБ,Б з-вгБа-
И,рн . ￿
рак з рова ьс *+,-./ise-
:
Ks
Ф *зг,жО. аа жж лОжл лп. ,л кзE. ньхБ оi
ра Ба Rж пв срн с EгБО. а iс н пл. згжхрлБ жааiс -гжнБО зх а жгрБ паiО Ож-
ажО е жаБ. рлгжО р/ ржх а лп з аБ р R Бас. р аИж р ас. хаО лО
ж р О ,жрнО огБ,ж. р,хБ <п жх арл жааiс згжхОжл зн ажа / Ожа ￿
Э ол -
нос *Oe+olinos
:. л жрлп g аИж- аi
Kk
Ф еь Б<Б рп. ,л Ижалг ,жО . жж лИ рн с ОБлж-
г арн с зз. аБEх р/ л,а Ожрлж. ьхж ,х ьБ р/ а iс р /жааiс ьгБх. аБ, Бааiс
kF
￿
Dionysos, ￿
з-ьгж,жрн °šο{œο|. зг рEх л л р Б °šο|. ажзгБ паь ьжа л Б л ¢εœ|. Aь с. ±οο|. хE
гБ,ОФ « а н срн ж нга кл E р рлп жж ¡’l .’l .¡l D
.s, is, ￿
￿
.is,
:. Jх араiс. Б лБнж נ¨ D
no
:. х жж
аБ,Б . х жа жФ Hл х Б нга/. рБлiж Ожрлж. огБ,=л р  ±οο|. нлгж о,аБ,Бжл. рорл жааО рОiр ж. аБ,Б 
оiл /. Б огБ,аО > гБ,ОФ
Deз-ьгж,жрн °ЯŸЯ4εn. зг рEх л л хгж ажьгж,жрнь р Б °ЯŸ. ,жО /. ржх ажааь
р р О ŸЯ4εn. ОБлпФ « а н срн ж нга рлп ¤² D
?.<
: ­z³ D
:. нлгiж. р хас рлгаi. iгББ=л жх аж. рж л.
,л огБ, Ба БьгжьБИ жс рEхаiE ,Брлжс) р хгьс > рж л. ,л ,Ожа/жл вгО зг , х л згхБ=жж х жа жФ
Ke
B?Nlly. ￿
Ess.i su- les F.>les, ￿
ch?ЗФ ЭГФ йг хж Lжож жа iгБ, лж па ь г л лО. ,л р /жааБ/ ьгБ «гБн оi Б
зр /жаБ *БнE.
Mon?e p-i<:
Ф ц;. ЗФ KFФ *з аж , жрла. ,л р /жааБ/ ьгБ -гжн зр /Б Брп з аФ

TheёgФ vФ ГeeФ
Ks
-гж,жрнж р  ´n8žЯ. «гБн /. зжгжсх/ а ,жрн с х Б жнл qЕhµ. зг , ж р жх= ж iгБжа /y ´nЯžο.
аБоаiс. ´nЯžεš8. о Бь,жрл ж. ´nЯžЯœД. / аБоа зн а/=рпФ Hл <жааiж р жь рл ааь рОiр Б р Б
рз п,жОiж га ,жрн . зр ж ль. нБн вгБн срн с н пл рлз Ожрл хж пв срнО. зг Ожа/ рп з ла<ж-
а = н рж жгаiО хж/О хБж вБаБл ,ОФ йьхБ рлБ гБррОБлг Блп вгБн сИж нБн рE ОБл н . л з/ рп р 
ε›ε§ο›nЯžεš8 х / iгБжа / жгжр . оро <жьр/ н плБ л ра аь жг Ба / лхж жааь л глхнр Ф
Kk
￿
OE+olinos ￿
огБ, Ба рБл жО х E р . нлгiж. ,Оа. зг аБх жБл н хаО лО ж вгБн срнО х Б-
жнлФ ￿
OE+o-ky-os, ￿
з рожа = -жгхлБ. о,аБ,Б ьрзхажж р аИж gн в DLФ цы. ГF:Ф g  ￿
Helen. ￿
о,аБ,Б 
а Rг сИж Ф oОжаа л зр жхажь р Б. <жааь Бгл н /
,e,
зг ,< Бл арнж р 
Lun.:
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь

з клс О рл ,жрнс зг , аж Rж пвБО
KK
Ф M згжхрлБ /жлр/. ,л а жгрБ парлп Hл -
ар а ньхБ з аж аж рзг а ОБ Брп -гжнБО . оKжх а/ < О E р лгхО р жО гБр-
рхнж. зрн пн оiна жа ж рОiр о E жжс , лхж /лп р аИж л аiФ Nл/
Оа хьБхi Блпр/. ,л ржE гж ь ,аiE гБрн БE ,а нБ г/х лгхарлжс згл -
гж, iE Оажа сФ Jр / Оiр = лО р /жааiО згжхБа /О . рлгж,БжОiО oах-
р . л рБОж р аж ,аБлп. нБнс з ьрзхрл Б клО лБ арл жааО ржрл ж. ,п=
рарлп ррлБ / р аИж аБ. нлгж , а E о БхБ ззнО ьжгОБвгх лБ Rж п-
в срнО EгБОжФ Hлл ажгБ,гж<жааiс згр ж ажхангБла гБ,хж / ,ж ж,жрн с гх.
оБьг// нг п= ,жО =Ф M ,хжрп аж Ожрл нБрБлпр/ хаь , аБ о жж БаiE рн =, -
лж паiE вБнл ,ж ж,жрнс рлг Ф C лБн ж р <нО л<ж л Ожс лжОi / ,-
гББ=рп н ажс. згр/ О рл О E рхжс ,Б кл ажоEх Ож лрлз жа жФ
KK
CёŒЕ de eŠelNn. ￿
Mon?e p-iФ ыццц. ЗФ ЭFeФ P?Œs?nФ LФ ;Ф gзрлБ плж р HрE О ￿
in C,oep+: ￿
vФ Эek;) J г з хО Nn
O-es+:
vФ Эkke) у БлаО
?e Rep:,
LФ цы. ecФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
s;

зазазж //

ук, /. зжгжажржааБ/ Ожрлж р згжрл О гж ь р вгБн срн E ьг аБ ьгi «н хi
DPhёcNde:. лгБл Б ,хжрп. нБн гж ь /. р ж зжг аБ,Б паж жх арл Ф Nл/ нБхiс
р жгжааiс уал в н рз п, Б жж х / гБрзгрлгБажа / р E хьО. а ,а н< ж ,
н пл ь гБрн Б згл огрл = ж ржнлi рзi Б ,Б рлп= н ажсФ Hл жрпОБ
Оаь, р жааiж ржнлi. Ижл гжааiж р срл жааiО ук, Б жьг ,жрн О ьжа жО.
ррлБ /= О жж рарлп. нБн / ж лО ь г . оi рОж<Баi р хEа < О E
хEО гБррОлгжаi нБ,жрл ж лхж пас ж Ф елр=хБ рл пн з оь . ,аБОжа лiE
ьжгж . н нлгiО ьгж,жрн ж аБгхарл , х р ж зг рEхжа ж) лр=хБ рл пн
,аБОжа лiE зкл . нлгiО зг з рi Б рп Оаь ж зг , жхжа /. р<жх< ж л хаь
ль ж р /л Б. р, ажааiж зг зО хаь ль ж ,жа /Ф oо рл л зг -
зОа лп. ,л Б жьг ,жрнБ/ рлг / лжE лхБ жааiE гжОжа. аБз рБааБ/ хгьО хEж.
ажж з/ <Б/р/ ,Б ажс з, л аБ/ рлг /. а нБн аж рл жлрл Б Б зр жхажс) л
л,жь. ньхБ E рОж< Б . л зБхБ жрпОБ л/н ж ,Бо хжа /Ф Hл ,жап Баж
аБо =хжа ж. рхж Бааж ОасФ R жгжааБ/ зБО/л =хжс рEгБажааБ/ гж,жрн E EгБ-
О iE БгE БE рлг / гБррОБлг Б Б ж л пн р ОгБ пас рлгаi а ньхБ аж ,Ба -
ОБ Брп ах хБО . х/ хжсрл / ОБрр) л жрлп аБгхi. рр /. ржнлi. ,жа /. хБж
рнррл Б аБн . нБн з аж ,Брлаiж рарл . аБ <п о,аБ,Б Б гх iО ОжажОФ
Hл. ажрОажаа. аж ,аБ,Бжл. ,л ОБррi аж Оь Ожлп х/. нлгiс оi гн х
E х жа /О Ф M хп. гБррОБлг БжОiс нБн гх ж ажнжь хEБ. оi згжажогжьБжО
рн =, лж па зг жгжаас хE рлг жсy х а хп р жх Б ,Б хгь О хжО. 
,жО Б жьг ,жрнБ/ рлг / аж Ож Б а ОБ жс<жь зО аБа /Ф уг н =,жа / ржE оi
рогБаi Иж хаьФ ухоас ОгБ пас жп= рзiлi Б р/ Eх. з рi Б рп ,Бг-
хжа ж. гБ, л ж зБхжа жФ угжжОрл жаарлп жжс ,БОжа/ Б згжжОрл жаарлп ах -
х Ф gлБ <Б/ аБ<жс з, л аБ/ рлг / р жх Б Б р жг<жаа згл з аО ОжлхФ
oах хi рлп рж х / ажжy р рнгз ж,ас л,арлп= аБ лОж,Бжл хБлi вБнлi. ,жО
згжажогжьБ Б хгьБ/Ф C аж згж ,а< ,хжрп E ,Б ОаiE ,Бр ьФ g гжОжааiж =х рОж-
/ оi Б жьг ,жрн= ОБажг хгж а E. жр оi згжхрлБ жж ,Оас. / ожхжа.
,л хгж а ж лБнж рОж/ оi Ожлх аБ< E р гжОжаа н . жр оi рОь гБ,ь /хжлп жь
,Оарлп охжОФ йБн рь Бр лпр/ р лжО. ,жь аж р,аБж<п? gь Б<Бж<пр/ р лжО.
,л =о <п. ржьхБ жгжаа ,аБ/ рж хрлсаж =о Ф
у лг кл аБо =хжа ж. / Оь оi рнБ,Блп. ,л зкл ' а DLNnŒs:. р, лБ < ср/ Б л-
гО ржE Ож БаE ,жрн E зкО хгж ажь О гБ. / /жлр/ <п iгБ, лж жО аас зк-
, . лхж <жср/ л ,жа / Hл ар. нлгО / ь г . гБррОБлг Б <жьр/ «гБн с-
ИБО нБ,жрл ж рE ,ОБл ,жрнь) / Оь оi лБнж рнБ,Блп. ,л зкл Ов а DA‹ЗhNёn:. ,п
зкОi. аБзгл . оi рл п жрлн О Ожрл жааiО . жрлп згжхрлБ лж п згБ жгас
р аж,ас зк, . л жгьБ <жср/ лжО ж рБОiО «гБн сИБО ) льхБ нБн зггн «БО -
г р. ,аБОжа Б < с. нБжлр/. рл п iрзгжаажО рл Eж р,хБа ж q гБ са + лБа

.
згжхрлБ /жл ззгрл а жгрБ паж ,жа ж е жаБ. рлБа жааж жь рлгаа нБО Ф oО/
Ов аБ о,аБ,Бжл згБ жгаiс аБгхаiс ь р -гжИ ) О/ «БО г рБ > х жааiс
р жл Aь
K;
Ф

PlŒФ
?e Musi/:
T¸e¸es.
C,ili.?:
ыцц.
His+:
Эe?Ф
K;
￿
Aз-ьгж,жрн }Ÿφšο{. зг рEх л л в а н срн E р ²¡ D
.<
:. ОБлжг арнБ/ аБИ /. Ожлгз /.  ’ D
p,i
:.
рлБ. ь р. ’zן D
Aon
:. -гжИ /Ф oОжаа лр=хБ -гжн зг , ж ¹ŸφЯ. ￿
а ер нск й голос, ￿
л жрлп згБ жгаiс. ,Бнааiс.
нлгiО рж х а згБ /лпр/Ф
B,.з-ьгж,жрн ´8Ÿœnš|. огБ, Ба , в а н срн E р Р¡² D
+,.<
:. о ,ажИ.
¡z¤ D
.u-
:. р жл. ’l D
is,
:. ржрл Ф
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
sO
o, ржь кль Оа л лп. ,л зрл ь< ж ' аБ «БО г рБ ажр,Брлп/. х а ,
нлгiE оi о л -жгБн О
KO
. Б хгьс <жа ,гжа / q,БО
K?
. з рл р жс л пн ажнБ/
нг л нБ ажн с хрБхаiс р ,Бс. рзiлБааiж ,жа /О . ,л оБ а згжхрлБ / .
згл рл/а р хнлг ас «гБн сИж Ф gнБ,Бааж Оас ' аж. Ов аж «БО г рж
Оа лажрл н о п<жс ,Брл укл . згжх<жрл Б < E -Ожг. нлгiE «Бог И с
D¶?ŠЕNcNŒs: р, р /жл ржОп=хжр/лп=
KF
) кл Оа гБрзгрлгБа лп аБ егвж/. а л пн р
згжхж жаас рлгаiФ oо Eл/ ,жап жга. ,л аж Ожжлр/ а хас з лж пас
зхгоарл ,арл згр Б жааь ,ж жнБ. ра Блж / згз жха нБ ,жа /.
з , <жь жь О/) Eл/ ,жап жга. ,л рж нБрБ=жжр/ гхжа /. ,а рОжгл
егвж/ оi р жг<жаа аж , жрла) ажл а нБнь рОажа / лО. ,л клл ,ж жн рж-
рл Б . ох, хжсрл лж парл ь Б с хас , ,жап гБрзгрлгБажааiE ржнл. рлБ -
< жр/ аБО Б жьг ,жрн ж рнБ,Ба / жь ,арл лБлж пажс< О огБ,О лгББ=л. ,жь
а аж рОь оi рхж Блп ас ОБажгж. х жа ж жь Оiр жс рзж<арлп жь рлБа -
жа сФ
егвжс зг аБх ж л. р хас рлгаi. н гжОжаБО згжх<жрл = О. Б р хгьс > н
гжОжаБО ззгрл хгж а ОФ HзEБ. нлг= а / р/. р л гБ,ьгБа , лж пас ,жглс
Ожх Б жьг жс , рлс Б жьг жс Ожгжаас. О,г лж пас р/,БжОсФ еа , 
р /а гБррх,аь Оi< жа / р Оi< жа жО огБ,аiОФ MБнБ. аБ, БааБ/ х ьж гжО/
рзрл/ в рв жс. з/ Брп аБ р жл Ожрлж р а ОФ еа ,Б жж зжг аБ,Б паiж ра-
Ба /Ф
pлоi аж рлБлп аБ злп ажнлгiE < оБ= Eр/ ,аБ,жа Б жьг ,жрн E рнБ,Б-
а с рлг н . х а зрлжгж,пр/ л Оiр . охл кзE з/ жа / егвж/ жж х нБ/
-гжИ / згжхрлБ / Б рос <п жх Б iг р i Б < жр/ аБ,Блн И ,БИ . Б о лБ-
лж клс згжнгБрас рлгБаi оi . хжсрл лж парл . <п х н О лаiО . зг г-
,жааiО жь зк, жсФ '=х . рзроаiж рзг а/лп рл п о рлБлж паiс н пл. нБн н пл
егвж/. рл п , рлж ,жа ж. рл п ь он ж О рлжг ) =х . о БхБ= ж рл п р жг<жа-
аiО. рл п о БьгхаiО. рл п ьБгОа ,аiО /,iнО. нБн /,iн. р < с клО хEа-
жааО ,ж жн х / р жа / жь ь Оа . < хБ жн л аж жжрл жааь р гжзь
ррл/а /Ф Mж жга р, лБлп. нБн лО ь г ожрз, жаа л жгх . хжрнБлп ук, /
ожгжл р ж аБ,Б рнхаiE х н E нгБ/E. рожаарл ж. ,л аБ оi Б хж О хжлрл Б
аБИ с зжг iО жзжлБа /О ,ж ж,жрнь гБ,ОБФ MБогл. ук, /. хрл ь<Б/ р жь
р жг<жарл Б. ржьхБ знБ,i Бжл х ьж ржрл Ба ж аБгх . ,жап зжгжх = И -
,БИ = з аiс гБрИ жл Ожрл жааь ,гБрлБФ NгБО ж р /л ж жж рл ааБ/ н i-
ож пФ o,, лж х н с О г) зрОлг лж. Ож=л ук, = oгнж,i gБОжхiФ MБгхi. згж-
оi Б= ж р жО хжлрл ж. ,Блжг/ааiж зргжх + Eь енжБаБ. р,хБ ь Оаi. зхоаiж
ь ОаБО егвж/. кз ,жрн ж зБО/ла н . зхоаiж зкОБО -ОжгБ? Mж жхО. ,лоi знг -
< ж , = +БлБгi. кл Оьжрл жааiж qБа,гi. згБ / ж з ржс хжап й лБж. рОь
оi , ж,п , р жь /,iнБ. рзгл /=жьр/ р/нО х Ож х г вОi. Eл/ оi
х а рл E
Гe
. зрлп хБж гжО/ р E ,Б ж Ба с а л Ижа згж жрл зкл -
,жрнь рнррл Б
ГЭ
?
KO
PlŒФ
?e Musi/:
K?
\NёdФ jNcŒlФ LФ ццц. P?Œs?n.
in Ceo+:
ЗФ Г?ГФ
KF
BNŠlФ
G-.e/:
ЗФ KФ
Гe
\Œh?lde. Ф цы ￿
in-Ool: ￿
ЗФ ;ГФ Hл лБлБгi аж Ож а нБнь згжхрлБ жа / ук, зжгжх E ,Б ж Ба жО й лБ/) лБнж
а огБ, . охл л пн й лБж оi ррлБ жаi згБ Б кль ,аБа /. Б жрп рлБ пас О г О зхгББ Ф
ГЭ
ех а , зр жх Блж жс йБаь-A з рБ Eг< ж рл E з-н лБсрн Ф еа , Б р/ й аь-'аьФ Hлл на/,п аБз рБ рл-
г ,жрн= зкО ,Б ж Ба аБгхБ H жл D–leŒh: ￿
Оло ￿
DZlёh:. нлгiс. зр ж ль. нБн х ьж гжО/ оi хБаа нО
й лБ/. ррлБ D
Me<: /on/e-n.n+ +es C,in:
Ф ц. ЗФ ksF:Ф
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
s?
gО/ь,жааiж рО гжааiж гв ,жрнс зк, жс Ожх жх п i Ож=л ла<жа ж аж н
=х/О. Б н жБО) а > р О i гБх= E ржнл. нлгiж. ,жгзБ/ р = ажаБ рлп хБж 
зха с Б лБгжс. гБрзгрлгБа жж аБ рж нгБ=жж E. аБз а -гжИ = рО/лжа жОФ
g хБ а E зг клБ рлгБаБ / / Брп хоi,жс х саж л/нь ожхрл / гж ь ,ас
з л ,жрнс БаБгE Ф елн < рп л Ожлгз н пл О ла<жа . аБ лхж -
Брп л ажж аБ згБ жа,жрнО г ажФ Aх, н а жс « а н сИж . -гжИ / рогр Б E
ь. зрлп аж рзалБаа аж ха,Брпж. а зрлжзжаа ажрн пн <Бь ) лБн О огБ,О.
,а н х БхИБлп гБх= E EгБО . х БхИБлп гБх= E ьгх . х БхИБлп Ож н E
з жОжа. гБ,хж жааiE ог/х О рОiр ж. ьгБхБарн О алжгжрБО . ,жрл =о жО гжИ
згБ < E О на/,жсФ ерлБ Б < жр/ жгаiО р О ,БнаБО «гБн сИi оi ,оБ жаi
л рж жг / гБорл Б) льхБ нБн а Блгi з рлБаИi х / «гБн сИж ,Б,Брл= р E
ж рорл жааiE ь Б,БE / / рп гБрн па нБО О/лжа нБО Ф o лжла « а н / Eлж Б
згл рл/лп клс ржожс ,ОжажФ , / зх жгь Брп аБ о жж ,х аiО злг/рж-
а /ОФ R ьж гжО/ хжг Б <Б/ жж рн зжлг oах / зьгБ Брп з/лаБхИБлп рл жл с
р = ￿
Кал -югу *K.li youg
: р с рОгБ,аiс зжг х. згжхрлБ // рос <п лжап р жь
оi ь о жрнБ
Гs
Ф * з/лп рл жл с аБ лгБл Б р ж жх арл ,-,Б ьБрБа / р E ОзжгБ-
лгрн E х аБрл сФ еогБ, Б рп ажрн пн гБхжоаiE ИБгрл
Гk
. гБрзг Ожх нлгiО
ажзгжгi а ,оа / рп. аж рлБ // О а гжОжа аБ зжгжхi<н. а ,Оарл
аБх, гБлп ,Б р О хБ жн О н а /О хжг Блп EФ урлжзжааж за жа ж г а/
хi gгжх ,жОаОгпж рБхногБ, Ба ж аБ ожгжьБE Jь злБ. зха/ < ж gкИн с зжгж-
<жжн
ГK
. гБ,г Б р/нж рожа ж Ожх кл О ОгжО йгБраiО ОгжО. лгж,Б лгхаiО
х / згжх жа / згжьгБхБО зжг аБ,Б паiE « а н сИж . ора Б < Eр/ аБ зожгжпж
oах срнь енжБаБ л E рлж,жрл жаа н уБ жрл аж
ГГ
Ф Каiж гБоi лхж рп л
рж жгаiE. Eл/ ха хгь ж зг Б р oах сИБО . л нлгiE згжхж ,Б рж
Г;
Ф + ожл
зг а/ роiс н пл ро= вгО згБ жа /
ГO
Ф ужгр / оi Б знгжаБ рр г срнс
Озжг жс
Г?
Ф MБнажИ. з л ,жрн ж р /, . оKжх а/ < ж кл ьрхБгрл Б. нлгiж ррлБ -
Гs
MБ,Б ах срнс йБ -Кь хБл г=л kЭeЭ kЭes ьхО х аБ<жс кгiФ «гжгж жж рлБа р E Eга ь -
,жрн E рр жх Ба /E л Э; /а Бг/ kЭes ьхБ ,Б з ,БрБ зжгжх , Оа О р аИжрл/а жО н =гж. нлгО льхБ аБEх -
Брп зжг Б/ , ж,хБ г жр DгжрБ?:Ф AгБEОБаi ь г/л. ,л лжОаiс з,гаiс зжг х х жа х лпр/ Kks eee жлФ ￿
Кал
,аБ,Бжл аБ рБарнг лж рж ,жгаж. лжОаж. ОБлжг Б паж. рн жгажФ елр=хБ Бл арнж р  ￿
/.+igo ￿
вгБаИ,рнж р 
гал а ь *g.li<.+i.s
:. згБ хБ. зр жха// ,Брлп кль р Б зг рEх л л ьгж,жрнь р Б Ÿœ›ο|. гБррхжа ж. нлгж
рБО жхжл р ж зг рEхжа ж л в а н срнь ³º­ D
￿
:. ,л ,аБ,Бжл рж х жжр/. а=жж) згжх ж-
а ж. р  лФ хФ
Гk
￿
Asi.+: Rese.-/,: ￿
Ф цц. ЗФ ЭKeФ AгБEОБаi ь г/л. ,л E ОзжгБлгрн ж х аБрл . нБн зал в нБ паiж. лБн р жлрн ж.
р аж,аiж ааiж. ьБр лiр/, жл рзрл/ аБ,Б Б ￿
Кал -Юг , ￿
н seee ьхБ зжгжх хжрл О Nг рл iОФ Hл р -
, рп кзE. ньхБ oах / гБрзБ Брп аБ ажрн пн аж,Б р ОiE ьрхБгрл ньхБ ИБгрл ж qБьБхEБ з/ р/ Оь, с
гжвгОБлг н плБ. ,/ < с О/
Бух *Буы):
ГK
ЮeЕёdФ LФ ццФ -жгхл ь г л. ,л ,аБ,Б паiж гжОжаБ жрп Jь зжл / / р/ ха О о лО. ,Б рн =,жа жО рлгБаi
« ) кзE. ньхБ а з рБ . аж хж лБО а нБнс ,жО хБж з л рлга ,жгБ qOг р DэёeЕNs:) . зха ОБ/рп з
гжнж лж,жа ж ржО хажс зл . рж згжхрлБ / рп ьгОаiО ОгжОФ +л ж рБОiс рлг н роБжл аБ,Б ж Э-с на ь .
кл ,жап зг Ож,Блж па. ,л « а н сИi х г рп аБ gгжх ,жОаО Огж. нгжз < рп аБ жь ожгжьБE. зг сх/ р
йгБраь Ог/. ,жь а аж рОь оi рхж Блп. жр оi gкИн с зг аж ржрл Б Ф gОлг лж г рллж / аБ кл
лжО.
Me+eo-olog:
LФ ц. cФ ЭKФ
ГГ
￿
Asi.+: Rese.-/,: ￿
Ф ццц. ЗФ ksЭФ *i Он . нлгiж * вгх рхж Б , ￿
Пураны, ￿
аБ,i БжОс. з Ожа AьБ саi.
Сканой, ￿
хнБ,i Б=л. ,л ￿
Пал с, ￿
ОжажОiж « рл О /аБО з E рлгБаж ￿
Пал с-с хан, ￿
< , oах заБ,Б рж
аБ ожгжьБE ужгр хрнь ,Б Б. ,БлжО а зх ОжажО « а н сИж зг < р рлгаi жОжаБ аБ зожгжпж йгБраь
Ог/. лнхБ зжгжогБ рп аБ gгжх ,жОаж Огж. ,жО ь г л -жгхл. рл жлрл р зжгр хрн О згжхБа /О Ф Hл
р зБхжа ж згжхрлБ /жл ьгОаiс алжгжр х / рлг Ф
Г;
»NeŠŒЕ. ￿
Des/-ip+: ?e l'A-.>: ￿
ЗФ Э;KФ R Б р паiE з жОжа зхж Ожх рос гБ = кл кзEy HО Бг лi. Б-
хж < ж =ас ,Брлп= з рлг Б жОжаО. йгБс< лi. ,Ба ОБ < ж жь рж жга= ,Брлп NжхБ,Ф gл ИБ
HО Бг л аБ,i Б Брп REвБг) E зжг iж ИБг . о БхБ/ аБр жхрл жаас Брлп=. ар л л ￿
[оа: ￿
йгБс< лБО зг -
аБх жБ р /жааiс ьгх гБ qжннБ. ьхж аБEх р/ Бал ,аiс EгБО. жж ржьха/ з, лБжОiс Ор пОБаБО Ф
ГO

Asi.+: Rese.-/,:
Ф ццц. ЗФ ЭЭФ
Г?
\NёdФ jNcŒlФ LФ цц. ЭsФ jЕ?Šёn. LФ ;ыцФ jŒNd?s. ?ЕФ
=e«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
sF
/ гБап<ж <п ьгОаiс /,Баiс з,н зх Бхi,жрл О ах срн E ОаБгE . р ржE
рлга р Бо гБрзБ рпФ Jь зжл. х ьж гжО/ зх, ажааiс « рл О /аБО. , жрл-
аiE зх ОжажО уБрлE . наИж наИ . рогр E ь . iсх/ , р жь жлБгь ,ж-
рнь ррл/а /. зг ьл р/ ,Б Бхжлп рн п,Б < О л , /а жО
ГF
Ф uж аБ о жж
 арл жааiс , жь зжлрн E ИБгжс gжлр Djehёs: гБрзгрлжг р = Озжг = аБ ' =
аБ гБ =) жО знг рп « а н / рр г /) р лг ОвО а рлз *Б а. р-
рж аБ лгаж Aж Б DBelŒs:
;e
Ф еа оi аж лнБ,Б р/ л ,Б ж Ба / -гжИ . жр оi рОь лБнж
жьн аБзгБ лп лхБ р = БгО =. а жО р а оi р,хБлп в л. аж зожх ажзгжх -
Ож л гБжа ж. нлгж Jь зл/аж з лБ н Ог=

Ф *iахжааiс з п, Блпр/ р ьБО
р E хБ а E гБь « а н сИж а Оь л а E , ж,п л пн зргжхрл жааiж iьхiФ
MжрОлг/ аБ кл згжз/лрл / згаж рзгл жа ж -гжн . жО хБ рп ржрл лп
ажнлгiж ,Б ж Ба /. ра Б ажрн пн лхж паiE н а сФ gл п ,аБОжа лiж охжО
в аi / / рп хас , а E
;s
Ф
Hл роiл /. кл аж<аж зБьоаiж гж =И аБ рБОО хж ж х аi оi зг аж-
рл о п<= з п,Ф -гжИ /. ж аБрiл < рп ,аБа /О « а н сИж . нлгiж аБ рзг -
а/ Б огБолБ Б. з , Б ,аБа / Jь зл/а. хБоi жж огБолБлп EФ хжааiс
ржгхИж «гБн ,ж жн . о БьхБг/ р жс Бхж н аБнБО. ж хжлрл ж нБ,Б < ср/
Jь злж
;k
. а п / р/ аБ р = гх а р хас , жь зжлрн E н а с. ,лоi гБрзгрлгБ-
а лп ,хжрп а iж з,аБа /Ф еа оi зр /жа рж гж ь ,аiж аБ,аiж лБ арл Бy з
р БО уБ рБа /. а згж ,<ж ржE. нл жО згжх<жрл Б . нгБрлс р E рл E . ,-
i<жаарлп= р E зкО. ь о ас р E ,аБа с рнррл ж рИж жа / о ж,ажс О -
гл гжа / Aь
;K
Ф Hл оi егвжсy а ,/ р ж О/ л Ожа р жь ,жа /

. н О рлгж-
О р/ рИж лп рзБрл зргжхрл О з,аБа сФ
qаж рлБ оi ажоEх О аБОаь рх алп ьгБа Иi. рлБа жааiж Оас хБааО
гБррхжа . жр оi / зж Б зхгоа хажрл рж. ,жО -гжИ / оi Б о/,БаБ клО ,БОж-
,Блж паО ,ж жнФ q в ь ,жрнж згжхБа ж о жрл/жс Б жьг рEгБа згжх-
зг а/лiж О р / х / зжгжхБ, =х/О лгБ,жаас О рл аiФ gл п рзжлБ/ зклБО
жь =о п н H г х нж жрлп <п р О рзжзж / <жс жь =о н ожрл жааО ,аБ-
а =
;;
Ф oО/ кль лБ арл жааь ,ж жнБ. н О а лжла ж Б огБл лп н р жл. ,аБ,Бжл
л пн ,жа ж зх ааь ,аБа /. з,аБа ж ль. ,л згжнгБра рл аа. ,жО а зiлБ р/
оьБл лп ,жО =Ф M ,ж жн аж Ожл а нБн гБ,ь /хжлп рл а . згжхж аж лгБл жж.
оiлп ,ажржааiО н О,г лж паО р жл) жр а рОж Бжлр/ р,жгИБлп жж рОгБнж
р жь гБррхнБ. аБ р,ж,БжлФ *л. ,л ,аБ,Бжл , жрлаiс нБхО О в о огжлжаас
лгБ,жаас H г х нжФ
егвжс. Б < с. оiлп Ожл. аБ рорл жааО зiлж о п<= ажОжрларлп. ,-
а нБ <= зг зжгжхБ,ж рл аi =х/О згжхж. ажж а оi ьл i жж рзг а/лп.
рлБа ожрл жааiж О рлжг . х лж па= <н . ьхж зр /жааiс. р жх/ л рл-
зжа н рлзжа . Ожх жаа о,Б/рп рзiлi Б/рп. з ,Б н ,жрл ,аБа /. лхжрл жа-
аь р ж р жь гБ,ОБ. Ожгжаа згр жБ/рп. аж г рн/ оiлп р жз жааiО. хрл ьБ
ГF
PhёФ
Co?:
KKФ –µ \NёdёЕФ LФ ;ц. jyncellФ ЗФ ;ЭФ VёseЗhФ
Con+-: Apion:
;e
ЮeЕёdёФ LФ ццФ \NёdФ jNcŒlФ LФ ц. З?Е?gЕ?Зhe sФ

\NёdёЕФ jNcŒlФ LФ ц. З?Е?gЕ?Зhe sФ \elNlles-de-j?les.
His+: ?es Ho<<:
–gyЗe. Ф ццц. ЗФ ЭO?Ф
;s
Pl?Ф
in Bi<: Di.l:
TeёЗё‹ЗФ
.pu?
–ŒseŠФ
P-.ep: Ev.n:
LФ ;. cФ ЭeФ \NёdФ jNcŒlФ LФ ц.
ini+io:
;k
\NёdёЕФ jNcŒlФ LФ ц.
ini+io:
;K
P?ŒsФ
Coeo+:
ЗФ O;?Ф

Hл О/ х аБн жь зжлрнж в а н срнжФ еа ррл л , р ¤z¡ D
.u-
:. р жл. ¡ ¤ D
-op,.e
:. рИж жа ж. рзБржа жФ
;;
H г х нБ. з-ьгж,жрн ¼œnœ½šžЯ. зг рEх л л в а н срн E р Р¡¤ D
-o,e
:.

хжа ж. /рарлп. ,ж харлп.
ן¤
*?i/,
:. лл. нлгiс знБ,i Бжл , лy кл х Б р Б згжх<жрл Б ьгж,жрнО аБгж, = εœ. iгББ=жО рж. ,л
клО гхж Eг<. р,Брл р жг<жааФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
ke
хогхжлж . Охгрл рл аiФ * хгж арл i аж аБсхжлж а хаь ь рБ. iрлзБ -
<жь згл О рлжг с. згжхж ажж гБ, жа ж рн жга E ьгБх гБ,г< E
Иж пФ *рж ОхгжИi хБж gнгБл E Б кл рлБа жа ж
;O
. р Б Б нлгь оi Б зрл-
/аа р /,БаБ р егвжжО
;?
Ф *аж р/нь рОажа / клл ОхгжИ огж огБ, О рлжг с Jь злж.
рБО а оi зр /жааiО. нБн iО / / рп х зр ж ажь q ржс ￿
;F
у вБьг
Oe
) а
лБнО р ,Бж зхгББа ж гБ а,аБ,а л гжа =Ф
C рнБ,Б . ,л зжгжх з/ жа жО егвж/ ук, / злжг/ Б р ж жх арл y гБ,хж жааБ/.
нБн н пл. аБ зг< Б ,жгж, р згж гБларл Ф Lж нО лжрв ,жрнБ/ р жО зг а-
И зж рзнсаБ/. зхоа хEа / <жО жж Aжрл . аБ зг огж Б ргжхж гБх=-
 E ржнл рлгБрлаiс EБгБнлжг. нлгiО аж о БхБ Б згжхжФ oрз п, Б < ж жж х / зх-
хжгн р E ,,гжа с гжИi з ажхрлБлн рл ааь хEа жа / зБхБ лл х
в , ,жрнс кн,Б плБИ . ,л зг рEх л , з БОжа рлгБрлжс. ,пж х жа ж згжEх/ с
рз жрн жнБ=л згвБаБФ ел ,Б рл хаь н хгьО а згх г/х лж ь ,жрн E
р рлжО. гБ,Оа Б жьг ,жрн ж О вi рж жаас. лз . лБн рнБ,Блп. жх арл Aж-
рл Б лжлаО Ож ,аО гБ, , жь ожрнаж,аiE р срл y зрн пн нБхiс з п-
, Б р/ р О рорл жааiО х Б жнлО. л , жнБ , ажь. рл жлрл р р О нБзг -
,О. а iж ОжаБ х / лжE ж рБОiE рарлжс з Ожгж ль. нБн а Оа згжхз лп
кл E рарл/E ажн= а = хогхжлж п. нлг= ас аж Оь iгБ, лп. iEх .
,л , р Aь аж л пн ж , рп. о БьхБг/ гБ, , = р E р срл . а жж ,-
,Б гБ,аогБ, / Ожа. зг Ожа/жОiE х / E о,аБ,жа /Ф *рнгж -гжИ ж аж Ож рп
а хаь ьгхБ. а хаь зрж нБ. нлгiс оi аж Ож р жь рорл жааь AьБ аж
хОБ оi О о,Б жрл рпФ Jр оi Eг< рр жх Б кл ,хаж , р ожрл . л гБ,ь /-
хж оi. ,л а р ж рп оi. зрлжзжаа ьгБа , Б/рп. н ОБ О , р . знБ аж р,ж, оi
 рж. гБрл г < рп жх арл жаас рж жарнс gарл ) а р ж оi ,жап р а х /
аБгхБ. зг,жО. о пжааь р рлжОс. ро Б <жс р / ржрл Ба / р E Aь
р р О р /О згжх БьБ <жс жО. лБн О огБ,О. знг лж жс ,Брлза н лжО
о жж зг жО жОiE. ,жО а оi Ожажж ,Ба/лi· Ожажж /лж паi

Ф oлБн. ра БааБ/
в аБE жь зжлрнБ/ н а / лжла зiлБ Брп згжхрлБ лп зн ажа аБгхБ. з аь
згжхгБррхн з лж ,ОБ. жгE аь , Aь зх ОжажО *рж i<ажь
Os
) з, лБа ж кль
аБгхБ Иж нО огБл рп н q ажг ж. рлБ <жс жь ,Брлза Ижс аБ, Баас О ￿
 ной
*A+,ene
:
Ok
. нБн КааБ оi Б знг лж па Ижс гьрБ DAЕgёs:
OK
. LжгжгБ > H ж , рБ D–leŒsNs:.
« ьБ DPhNg?lNe:. qжв хг рБ DэehydЕNs:

лФ хФ
ео,жааiс р /л БE Jь злБ егвжс. нБн ,БнахБлж п J гжж q ржс. рз ж-
х Б лж ж рБОiж хж жх арл ж AьБ. а р аiж орл/лж прл Б. нлгiE а нБ,Б р/.
аж з, жО гБрнгiлп кл хьО) а EгБа жж. рхж Б ра с р E О рлжг с. зг-
х Б . лжО аж Ожажж. р жс ук, зжгра в И г Блп р срл Б Aжрл БФ Jь з,жгз-
алiж хаО лО ж рл,а нж рлБа жа /. ра Бааiж аБ лжE ж рБОiE рл аБE. р-
зг а/ зж,Блп жь EБгБнлжгБ EБгБнлжгБ аБгхБ. нлгО а E згжхаБ,аБ,Б Ф MБрн пн
рлБа жа / q рж/ / / рп рг iО . аа рнБ,Блп лО. жрлн О з вгОж. гБ-
;O
Pl?Ф ￿
in P,.e?on: ￿
цŠNdФ ￿
in P.negy-: ￿
AЕNsёФ ￿
R,e+: ￿
LФ ццФ cФ sKФ цsёcЕФ ￿
P.neg: Ci/e-: ?e Leg: ￿
LФ ццФ ￿
Plu+.-: ?e ,i?: P.us: in
P,o/: E+/:
;?

B,eo?o-e+, B,e-.peu+:
;F
PhNlё.
?e Vi+. Mosis,
LФ цФ
Oe
V?‹ŠlNcФ
De Vi+. Py+,.g:
cФ s AЗŒlФ
Flo-i?:
ццФ \NёgФ L?OЕФ LФ ыцццФ


Voy.ge ?u jeune An./,:
Ф ц.
;n+-o?:
ЗФ OФ
Os
эeŒЕsФ
?e Relig: A+,en:
LФ ц. eФ FФ
Ok
AЗёllёdФ LФ ццц. ЗФ skOФ
OK
ЮygNnФ
F.>l:
ЭKkФ

P?Œs?nФ
A-/.?:
ЗФ s;;. s;?. ecФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь

хжоаiО н аБнБО рнррл БО. аБрл пн рлБа жа / егвж/ оi о рлБлж паi. рз-
роаi н о пжа = О . о Бьзг /лаi р/нО гБ, л = огБжа /Ф * ,Бг Ба
гБхрл . згБ,ха ,аь жрж п/ рнгi Б Брп з п,Б жь гн ь о аБ жь ,жа /Ф Mж оi 
а ,жь о жж лгжрл жааь. ,жО згБ,ха Ба ж жь О рлжг сФ *рж. ,л Ожжл ж ,жрл жа-
аь. р паь р жл ь > зк, /. О,iнБ. з рп рз п, Б рп. ,лоi i, Блп х-
<ж жа ж зр /жааiE
O;
Ф *згжхп аж аБEх рп зж жаi рл п згж рEхас. вгОi рл п
згжнгБрас. ,Бг Ба / рл п р паь х / ж,жа / ржгхжИ зг л/жа / E н , i<жа-
аiО , жБжОiО О рл аБОФ Hл рл аi. р нлгiE зг ,аБ Б зжг iж Eг рл Баж
OO
.
< хБ п<ж рл а. н E q ржс / / р/ л н Блж жО) а нБ,Б рп оьаБ < О гжОжаБФ
еа аж л пн , жх арл ж AьБ
O?
. зг/ // аБ о жж , i<жааiж хж о клс ажз-
рл Ос gарл
OF
) аж л пн оK/ра/ гхжа ж *рж жаас зг рEхжа ж жжс
?e
.
а згжхрлБ / кль AьБ хж лБ арл жаас +г Бхi. о ж,жааiО лгжО/ ОжаБО

) а
ь г хьОж. нлг= у Бла зг ,ь Бр х ьж гжО/ рзрл/ > 'ьрж Aж-
рл жааО - Бь ж . рь Бра рнБ,БааО qБнго жО. , хБж жь з жа жь
р,жлБа р ОБлжг жс. жь рОжгл жь гБ,хж жа р/,БжОО О гж. жь рнгжржа
жь згжогБжа . аБнажИ. жь , гБжа н зжг аБ,Б паО жх арл 
?s
Ф
Hлл хEа жааiс ,ж жн. ,ох pж жнж огБжа ж. кл рE л лж паж
р срл . ррлБ /=жж ,Бг Ба ж ,а . зхБ / ОгБ,Б= ж жь /рарлп рлгБрл Ф еа
огББ р E ,жа н н ж,жа = ,/аiО рнррл БО ж Б . ,лоi E агБ i оi
згрлiО , рлiО
?k
Ф угжхз рБааiс О х / ,жа н гБрзг/хн / / р/ лжО ж н БхО.
нлгiс ж зр жхрл у вБьг
?K
Ф еха О , рБОiE р БхрлаiE з х . ,л а ожл Б
E р /О. рБОБ Иж п E зр /жа / жь О рлжг оi хрл жа ж ожа / р AьБО

)
р охжа ж л нгьБ гхжа с. , жа ж E х< х / ль. ,лоi рхж Блп E хрлсаiО
зр ж гБрзБхБ р E лж жраiE о ,жн рлгжО лпр/ н р жс зжг аБ,Б пас о лж .
з / р жлБ р,Брлп/
?;
Ф
MжрОлг/ аБ О= гж< Орлп оiлп Бна ,аiО. / аж Оь лнБ,Блпр/ л х прл /
зь г лп ажОаь х п<ж о егвжж хажрл з р жО оiна жа = жБE. нлгiж
ржьха/ нБлр/ р жг<жаа ,хiО Ожс лжОж р ажс рж аж р /,БааiО . жр жж рр ж-
х Блп. рEх/ , Ожь аiаж<ажь Ожрлз жа /Ф * р жО ,Бгхжа ук, / а нБн аж
/ / Брп лжО. ,жО аБ рлБ Б злО. згрлiО ,/аiО рнррл О. нлгс зE Б /=лр/.
ох, ,жаiО . гБррОБлг Б/ жж хБж нБн вг па=
?O
) а аБ iр<жс рлжзжа / /-
Брп /,iнО Aь . зггн . р /жаа н . аБрлБ а н ,БнахБлж жс q гБФ C ,жап гБх
БО з лг/лп кл рл а. ,хБ Б/ E Б егвж=. клО рE л лж паО ,ж жн. нл-
гО J гзБ о/,БаБ р жс ,Бо рлБ <жс р Б с. нжс аБ охжл о рлБлп жж х ьж гжО/Ф
O;
jЕ?ŠФ LФ ;Ф эeŒЕsФ ￿
Eleus: ￿
cФ sЭ ￿
сле: ￿
P?ŒsФ ￿
A+,: ￿
cФ s?Ф ¶ŒlgenФ ￿
My+,: ￿
LФ цФ PhNlёsЕФ ￿
in Apollon: ￿
LФ ццФ AhenФ LФ ;цФ PЕёclФ
in Bi<: Co<LФ ыФ
OO
–ŒseŠФ
P-.ep: Ev.ng:
LФ ;ццц. cФ ЭsФ
O?
Jх арл AьБ згз жх Б рп гв ,жрн E ь ОаБE. вгБьОжалi нлгiE рEгБа Крл а. +Бл Ба. й Ожал
 жнрБахг срн с D
O-p,ei Hy./,:
ЗФ sKs:Ф
OF
Cle‹Ф AleµФ
A?З?gФ K?Ф цŠNdФ
=+-o<:
LФ ы. ЗФ ;eOФ
?e
AЗёllФ AЕgФ LФ ц. vФ KF;Ф Cle‹Ф AleµФ jЕё‹Ф LФ цы. ЗФ KOГФ

+ Овжс. зг жхжааiс AБаапж.
My+,ol:
ц. ЗФ ЭeKФ
?s
э?cЕёŠФ
=o<<: =/ip:
LФ ц. cФ ЭsФ
?k
–ŒЕNЗФ
Hippol:
vФ FK?Ф
?K
Pl?Ф
?e Leg:
LФ ыцФ V?‹ŠlФ de ыN? Pyh?gФ


A/.?: ?es ;ns/:
Ф ы. ЗФ ЭЭOФ
?;
PЕёclФ
in Bi<:
LФ ы. ЗФ kkeФ CNceЕФ
=o<<: =/ip:
cФ s. k. K. ;Ф
?O
qалжрнпж A=вва. ох, жрпОБ нгБрагж, iО зг,ж. / / рп о п< О ажхгьБО ук, . а кл аж
Ож<Бжл н а О зг Ожа лп. нБн ь г л * плжг. р  qалжа/y “qi аж ОжО кль хрл ьалп. зржО лОрл О ржо/
, р жО кль”Ф
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
ks
егвжс рлБ J гзж зх ааiО л гИО зк, О,iн
??
. лИО О в ь . ОгБ
в рв ) Ожаа а зр зг ОжгО -жр х -Ожг. р жл зрлзп у вБьгБ
у БлаБФ
ур ж ль. нБн егвжс Охг зг рзро аж<а== н пл = рлга н р,аБа =
аБгхБ. нлгiс ж Б згр жл лп. а гБ,хж р ж ,жа ж аБ х ж ,Брл y ха > згвБа -
,жрн=) хгь= > лБсаогБ,== ржнгжла=. р жх/ р рлжОж Jь зл/а. н E а / / р/
,жа нО
?F
Ф GБлжО. огБл р с ,г аБ ук, = хж нБнО ажрлгжа аБ згжоi Б Б.
рхж Б < рп рОж<жа жО ожрл жааiE згвБа ,жрн E жжс. а ,хгБ гБ,хж жж аБ
х ж ра аiж жл . згжхаБ,аБ, ха , а E х / лж ь ) хгь= > х / в , н Ф qа
рнБ,Блп. ,л х / хас хгьс а хБ згБ Б зг ОжгiФ Aх, рл п ж , i<жааiО
лжрвО. рн п ь он О в рвО. егвжс р, а ьгОаж н ,жрл рл E аБ
рж ,Оаiж лжОiФ у,л рж рл E оi ажржаi злнО гжОжа. а рзО аБа ж 
а E рEгБа рп ,ж ж,жрнс зБО/л Ф gгжх И л гжОiE хгж а О . н рБ жа =. лгБ-
,жааiE зг , жхжа с егвж/ оi . р хас рлгаi. лжрв ,жрн ж. нБн аБзг Ожг. ￿
Св ое
Слово ￿
￿
СвZенный Глагол
Fe
. нлгiО Оаь з п, Б рп у вБьг у Бла. ￿
[еогон 
.
аБ о жж ,жО з/лп рл жл с згжх<жрл Б <Б/ +жьа -жр хБ. ￿
ПосвZен в а нс ва
\а ер Богов ￿

￿
Ор жер вопр ноен й
. ьхж а рл н i Б гБ,аiж ,Брл р жь ,ж-
а /
Fs
) р хгьс рлгаi. в рврн ж. нБн ,аБОжа лБ/ нрОьа /
Fk
. нлгс гБрнгi Б Брп
рхж Б <Б/ ,жрлп аБ<жО рл жл = БрлгаО ,жрнБ/ р рлжОБ. нБрБ <Б/р/ Оажрл Б О г .
з жа / р аИБ Ижалгж *рж жаас о Брл , ж,х
FK
Ф Hл ажоiна жааiж зг , жхж-
а / рл г лл ж рБОiс ьжа с. ,л аБз рБ рл EБE ьгБООБл нж. О,iнж. жрлжрл жа-
ас рлг . хгж арл/E ажрн пн E ьгж,жрн E рлг . гБрл н Ба ,аБн ,хжр
жж аБ Оаь хгь E лжО. вгБьОжал , нлгiE. зг з рi БжОiс егвж=. Оа ,аБлп 
рлз жа гьаБ л хi еаОБнг лБФ
елнгi р О зр жх Блж /О х Б р жг<жаа гБ,аiE зл > лжрв ,жрн с в -
рврн с. егвжс л ж рБОж гжО/ р ржО аж згжажогжьБ хгь О ,Брл/О кль ,аБа /y
жь ь Оаi хi рхж Б жь iхБ= Ор/ Ожх г ,жрн E зкл ) жь RжОжлгж хБ згжх-
рE л Б нгБрлi Hззж . Б жхжааiж О р О рлжг лгжрл жааiж згжхрлБ жа /
хБ гхжа ж ьгж,жрнс qж зжж. лнхБ з< хгБОБл ,жрнж рнррл Ф oлБн. егвж/
Оа гБррОБлг Блп аж л пн. нБн згжх<жрл жаа нБ -жр хБ Hз Ожа хБ. а жж нБн
згжхлж, -ОжгБ. HрE Б у ахБгБФ - г/ лБн. / а нБн аж аБОжгж Б=рп < лп р Б i кл E
,БОж,Блж паiE =хжсy р/н с нБ,Б < с злп рлзБжл лО. нл жь зг<ж . ,л рожаа
нБрБжлр/ -ОжгБФ
??
ЮёЕ?Ф
?e A-+e poe+:
jЕ?ŠФ LФ ;Ф
?F
ZЕNgenФ
Con+-: Ce+s:
LФ ц. ЗФ ЭsФ \?cNeЕ. ыNe Pyh?gёЕeФ
Fe
Ιεnο| §οzο|Ф

´nο{šŸοš ŸЯ4nДšФ
Fs
¶?ŠЕNcФ
Ci>l: g-.e/:
ЗФ Эse. ЭsFФ
Fk
AЗёllёnФ
A-gon:
LФ ц. vФ KF;Ф
FK
PlŒ?ЕФ ￿
?e Pl./i+: p,ilos: ￿
cФ ЭkФ –ŒseŠФ ￿
P-.ep: Ev.n: ￿
LФ ;ы. cФ keФ jёŠeŒs. ￿
E/log: p,ys: ￿
ГKФ угн хар л рл E егвж/
аБ кл лжО
in Bi<:,
LФ цы. ЗФ s?kФ gОлг лж
>i>lio+,: g-.e/:
«Бог И рБ. ЗФ ЭksФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
kk

зазазж ///

-Ожг / / р/ зжг iО кз ,жрн О зклО рж аж зг/хнж гжОжа. Б зг/хнж жжсФ
ужгжх а О ажрн пн зкл ж згБа/ рп кззжж. а а нл , а E аж ,аБ жрлжрл Б
кль зкл ,жрнь БагБ

) а нл , а E аж оKжх а згл з аiE нБ,жрл . нлгiж
х / ажь ажоEх ОiФ * кл кзE ржрл Б Оажрл Б жьг ,жрн E рнБ,Ба с. зг-
,<жх< E гБ,аж гжО/ , гБ, ,аiE р /л Ф Hл х жг/ < жр/ заБ,Б зБО/л
рнБ,Ба / оi р жхжаi ажрн пн рога н зг , жхжа с. аБ, БааiE И н БО
F;
Ф oОж-
рп Б жьг ,жрн ж. О в ь ,жрн ж кз ,жрн ж И н i
FO
Ф у ажрн пн О ,БОж,Блж паiО
лжнрлБО хгж а E Оi ,аБжО. ,л зхоаiж рога н лнгi Б рп оiна жаа з рБа жО
NБрБ. огБнО Mжожр GжО . рхжгБ ьжажБ ь = Aь огпо - ьБал . н =,Б
зEх гьаБ л . ,аБОжа лiж саi « +г . згх Б/рп з лп х зг оiл / u ррБ
аБ oлБн. ,Б жг<Б рп ь ож п= кль ьжг/. о ль р О рiаО +ж жьаО
F?
Ф уклi. ,жг-
зБ < ж х -ОжгБ р=жл р E зг , жхжа с , кл E И н . ох, а нБн аж ррл/а
зга налпр/ Б жьг ,жрн О рОiр О ,-,Б ажхрлБлнБ хEа жа / аж Ож/ жь зжгж-
хБлп ,-,Б ажхрлБлнБ хБг Ба /. р,хБ Б л пн E хаiж. ож,х<аiж нз . <жааiж
х жа / ,/жрл БФ еа . лжО аж Ожажж. аж зрл а хаь , зх ь -жгБн Б
+жрж/. а хаь , кз ,х рБхi « +г . а E ожрр паБ/ О,Б лО / Б , лБлж-
жс. аж ,Б алжгжр i Б/ E аж аБрлБ //
FF
Ф уг <ж -Ожг. огр р с ,жгжх ,г аБ
кл ь iоi гж,жрн E лгБх И с зха/ < рп р с хаь р жь ьжа / х О,г лж паь
аБ,Б Б. E згх <жь. а E оK/ Иж нО. , рл / рж E ,Б Ор /, Ф g срл Б жь
х< . х лж паiж хБг Ба /. з ,жааiж О л зг гхi. рхж Б жь ха О , лжE гжх-
н E =хжс. нлгiж аьхБ з/ /=лр/ аБ рИжаж О гБ. ,лоi жь згр жл лп. о рлБ/ ь -
о аж жн р Б р жл па нБО гх ,ж ж,жрнОФ * =ос орлБа нж. аБ =оО згжх-
аБ,аБ,жааО рхпос зл жО рхжа оi рлБлп зжг iОФ Б аiс ржож рБОО E аж
аБ лгаж. х аБн ж н с Jь злж -гжИ . аБ ,БзБхж Б, БлрнО рлнж. а з р=х
i,i Б рE жа жФ Mжрн пн О рл жл /О гБап<ж ажО Оь оi хжлп йг <а
егвж/. ажрн пн О жнБО з,ж > у вБьгБ й гБФ *ж н ж =х ржьхБ ж н
р О рорл жааiО ж , жОФ GБ р/ ж л вглаi р ,Бсарл Оьл <п х ,Ож-
а лп E ж , жФ -Ожг оi згжхзгжхж жа н ук, о Бьзг /лаiО орл/лж прл БО Ф
х < ср/ л ожхас ОБлжг аБ ожгжь гжн qж ж,. аж Ож/ зг рлБа Б ож,гхаiс. а
оi о/,Ба зг а/ <жО жь <н паО , лж = , gО гаi р О зжг аБ,Б паiО рж-
рл Ба жО зжг iО з,аБа /О Ф MБ, Бааiс заБ,Б з Ожрл р жь гхжа / qж ж-
, ьжаО ￿
Эee
-Ожг. рлБ ,жа нО «жО /. рзг а/ л кль хогхжлж паь аБрлБ а нБ

¶?ŠЕNcФ
Ci>lio+,: g-.e/,
ЗФ K. ss. s;. ke. ecФ ыёy?ge dчAn?chФ chФ ?eФ
F;
е ьгж,жрнО р ж Κœž§ο|. нлгж iгББжл
круг,
нгь с E Бл ж DргФ гррнж нн п > зг ОФ зжгФ:Ф
FO
CёŒЕ de eŠelNn.
Gen: .lleg:
ЗФ ЭЭFФ
F?
C?s?ŒŠёn. ￿
in A+,en: ￿
ЗФ keЭФ ¶?ŠЕNcФ ￿
Ci>l: g-.e/: ￿
LФ ц. cФ ЭOФ ￿
Voy.ge ?’An./,: ￿
chФ ?eФ угн . И л гжОiс йгО хж Lжож-
жаОФ
FF
AЕNsФ
?e Poe+:
cФ ?. Э;. sГ ecФ
Эee
RОБжлр/. Оаж ажл ахi ь г лп. ,л гх аБ -ОжгБ оi Б оKжнлО Оаь E х рнрр с нБн ргжх хгж а E. лБн
аiаж<а E ,жаiEФ qж аБОжгжа ж рж аж рлБ лп кл зго жО. рр жх/ ,Ба ж . нлгiж рла гБ, рзБг Б рп
нлгiж. жгжа. хрлБл,а рр жх Б рпФ gгжх ржE гБ, ,аiE ь злж,. згхжааiE кл О х рнрр /О . / iогБ
л. нлгБ/ Оаж знБ,Б Брп аБ о жж згБ хзхоас. нлгБ/ ,<ж рл жлрлжл , жрлаiО вБнлБО нлгБ/ о п<ж
р /,БаБ р БаБ л ,жрнс а лп= О E хжсФ C р жл= р О , лБлж /О хжсрл Блп зхоаiО ж огБ,ОФ Hл рж аж
,аБ,Бжл. ,л аж Ожжл рОiр Б ,аБлп а ОжрлБ гхжа / -ОжгБ. а Ожа жь гх лж жс) згрл аа зга налпр/ жь
ьжа жОФ +ж. нл. лжО аж Ожажж. зж Б=л х жл г лп р = =о,аБлж парлп аБ згжхОжлi. ,хiж ОжО рр жх Б-
а =. аБсхл ьгж,жрнс о о лжнж «Бог И рБ. на ьж 'п Б Бл / DLeёn Al?NŒs: зх аБ, Ба жО ￿
Ро на Го ера *P.+-i.
Ho:. аБ ,жО ра i Б=лр/ рж р рлжОi. нлгiж О охл агБ лпр/Ф +БО а аБсхл х БхИБлп <жрлп гБ, ,аiE Ожрл.
нхБ рОьл. ,Б р Орл л р жь нрБ. зОжрл лп н iож п зклБФ gжОп аБ о жж ,аБОжа лiE , кл E Ожрл нБ,Баi
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
kK
згрлiж. а , рлiж хж . гБ, лiж р с жь х< жь ,гБрлБ < О ьжа жО х ржоK-
жО =жь г а/ х жхжааiж х р жь р жг<жарл БФ Jь аБ,Блж ржгхаiE р х, -
iE ,Ба/л /E рз лБа ж р жг<жарл Б рп р О ро =хжа жОФ R / рорл жааь огБ-
, Ба / -Ожг згжхзг а ОБ х лж паiж злж<жрл /Ф угл аiж р/нО аО ,БОiр 
з л ,жрн ж орл/лж прл Б жО о Бьзг /лрл Б клОФ
gогр <Б/ ь « а н сИж нБ,Б <Б/р/ гБап<ж р=,а Ижс Jь злБ. ажж жь
зххБаас. -гжИ / аБ,Б Б з аБлп з хi згжнгБраiE рлБа жа с. рзг а/лiE л
егвж/Ф qьжрл жааiж Ожлгз ,а н клс рлгБаж. х ьж гжО/ р, лБ <жср/
,Бг/хас Б, Блрнс н а жс. . нгжз //рп р жс зг гхас р ж. о БьхБг/ =о н
р охж. -гжИ / л Б ажоEх Орлп гБрзгрлгБа/лпр/ ,Б р О згжхж БО
ЭeЭ
Ф *,гБр-
лБ/ , р жаарлп= аБрж жа /. -гжИ / рлБ Б згл хжсрл Блп р жс згжажс Ожлгз .
 Бхж о п< О н ,жрл О ьгх аБ згл з аО Б, БлрнО зожгжпж н а -
, Б E
Эes
Ф uа , БжОБ/. гБ,х гБ/жОБ/ алгжаа О гБрзг/О
Эek
. гБр<Блi БжОБ/ р БО
рр г /а Jь зл/а ￿
ЭeK
« а н / рОлгж Б аБ л рБО= -гжИ =. нлг= И , Б Б.
нлгс хБ Б ржОп Aь . р ,Бнаi хБж он i р жь Б вБ лБ. нБн аБ ажо БьхБга=.
л жгь<= кл о Бьхж/а /
ЭeГ
. ожга <= р ж г ж згл ажж. зE л <= в а н с-
рн ж н а х ожгжь oлБ g И . рлБ <= E,/снс рлг гE зж БьБ лжО
рБОiО ла/ <= « а н зр жха== рлБ Б <=р/ ажж аБхжх аБ Огрнж ьрзх-
рл 
Эe;
. н О ,Б Бхж аБгх хрБФ
Nл/ гхжааiс , . а ьгжн з зг рEхжа = -Ожг рз п, Б кл згж О-
жрл БФ еа рлз аБ нгБо п. E,/ аО нлгь / / р/ жь хгь qжалжр 'ж нБхрн с .
згсх/ аБ ажО рж ьгж,жрн ж Бхжа /. зржл Jь зжл ￿
ЭeO
нБ,Б р/ + гжФ Hл оi Б рлБ-
гБ/ Ожлгз / -гжИ . рл,а н н Бхж,п р /жааiE О в ь ,жрн E лгБх И сФ oОжаа
,хжрп лО ж рБОО EгБОж * Брл лж / *рж жаас
Эe?
. нхБ аБ х жаБхИБлп жн гБап<ж ажь
зг <ж gБаEа Бла. хБоi ,,Блп О г iж хгж арл
ЭeF
. -Ожг рОь зрл ,п ,а на-
ьгж,жрнО рл Eл гжа . рожааО --ж жО DAŒlŒ-elle:Ф еа р жх= жy gО гаБ. хр. й ва. gБ БО а.
oр. гьр в аiФ Rжр/лп а iE. нБ,БааiE гБ,аiО Б лгБО . рлпy у р. N . й зг. й Б,ОжаБ. *Б а. йОi.
Jь зжл. oлБ /. йг л. oлБнБ. q нжаi. «г ь /. qжа /. 'нБа /. ' х /. g г /. «жррБ / . аБнажИ. +г/ хБж ОФ*-
зг,жО. згжхБа ж. , нлгь / рEх . ь г/жж гхжа -ОжгБ ажзхБ жн л gО гаi. аБ ожгжьБE гжн qж ж,i.
аж л пн аБ о жж жг/лаж. а аБ о жж ожзг а/лж) жь з п, р хжлж прл =л у ахБг. зжг Б/ Баа ОаБ/
A ьгБв / -ОжгБ. ,ап кль зклБ. з рБааБ/ угн О. Б лБнж L ИжгаО жь Бррхжа /E х / гE /. J рлБв с
р E уг жьОжаБE аБ o Бх. г рллж п ￿
Поэ ке ￿
DLФ ццц:. --ж ж. qБгИ Б g хБрФ o, жрла. ,л gО гаБ.
ж Б/ жн ж, лп р Б гхжа / ажс -ОжгБ. ,х ь Б ,жрлп кль зклБ EгБО р ,жлiгжEь паiО згл нО х ьж
гжО/ EгБа/ Б ьгл жгE п/ qж ж,i. ьхж р гжОжааiж Б лгi ж Б оi. ,лоi а аБз рБ р зжг iж р, ажа /Ф
урОлг лж ￿
Vie ?'HoЗ?Е \elNlle-de-j?les. ЗФ KF. зг , жхжа /. нлгiж а И л гжлy ￿
Voy.ge ?e C,.n?ele-, ￿
Ф ц. ЗФ Э;s.

Voy.ges pi++o-esques ?e C,oiseu+-GouOOie-,
ЗФ seeФ
ЭeЭ
ЮeЕёdФ LФ ы. KsФ ThŒcydФ LФ ц. ЭsФ
Эes
￿
M.->-es ?e P.-os, Epoq: ￿
s?Ф ЮeЕёdФ LФ ц. ЭKs. ЭKГ. ЭKFФ Pl?Ф ￿
?e Leg: ￿
LФ ыФ jЕ?ŠФ LФ ;цыФ P?Œs?nФ LФ ыцц. sФ A–lN?nФ ￿
V.-:
His+o-: ￿
LФ ыццц. cФ ГФ j?Nne-CЕёNµ. ￿
De ;'e+.+ ?es Colon: ?es .n/: Peuples, ￿
ЗФ ;ГФ BёŒg?NnvNlle. ￿
Disse-+: su- Me+-o: e+ les Colon:, ￿
ЗФ
Э?Ф jЗ?nheN‹.
P-.es+: nu<:,
ЗФ Г?eФ
Эek

Ci>le, /,-on:
цц. chФ Эs р жхФ
ЭeK

;>i?: /,-on:
цц. chФ ks k;Ф
ЭeГ
P?Œs?nN?s.
p.ssi<:
Эe;
jЕ?ŠФ LФ ;цыФ PёlyŠФ LФ ыФ AŒlŒ-ellФ LФ ыцц. cФ k эeŒЕsФ ￿
in R,o?: ￿
LФ ц. cФ Э? sЭФ ￿
His+: univ: ?es Angl.is, ￿
Nn-?Ф Ф цц. ЗФ KFkФ
ЭeO
\NёdФ jNcŒlФ LФ ц. sФ
Эe?
у-в а н срн ¡¤Â-­¨Ã D
Meli/,-oe-+z
:. з-ьгж,жрн Äε§šžεn4Я > О/. хБааж Aжрл . нлгж «гБн сИi аБ,i-
Б ￿
Геркулесо , ￿
-рзх аО *рж жаасy л Р¤¤ l¤¤ D
,.-- ￿
￿
s,.-
:. згж рEхрл . ьрзхрл . хжгБ арлп)
Ũ D
/ol
:
– ￿
*ржФ елОжл О. ,л хгж ажьжгОБарн ж ОжаБ жрпОБ ОБ лхБ рп л в а н срн Ey ЮeЕЕ о,аБ,Бжл -рз-
х аБ ￿
.lles – ￿
*рж) лБн О огБ,О. ￿
He---.lles, ￿
,Б i,жлО рлжг<жср/ ьг с ав жнр . ха л ж р . ,л ￿
Герку-
лес, ￿
злгжо / <жжр/ «гБн сИБО HлгрнБО Ф -гжн рхж Б зжгжрлБа н он ￿
в ￿
Æn8ž§Я| D
He-./les
:. хБоi ,ожБлп
ьглБаас жрлнрл . аж лжг// жж з арлп=Ф
ЭeF
ёgŒe.
O-igine ?es Lois e+ ?es A-+s,
Ф ц. ЗФ kГFФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь

жа ж ьгж,жрнь н плБ. зга на аБ о жж злБжааiс рОiр жь О рлжг с
ЭЭe
) Ожаа
,хжрп а iогБ зжг аБ,Б па= рБО= о Бьгха= лжО х / р E зкО. рхжгБ <=
вБо o Бхi
ЭЭЭ
Ф Jр заБхо лр/ лл рлБа лпр/ аБ жрпОБ зхгоаiE рОiр iE
E лгрз жлжа /E. рEгБажааiE гжОжажО. о БьхБг/ р жзО ржгх = лхж паiE Eг рл Ба.
рОлгж < E а E жгжр . л J жаБ. ,пж О/ зг Ожа О н аж. ,аБ,Бжл о рлБлж па=)
клБ жа аБ. нгБхжааБ/ уБг рО жж ОБ qжаж Б/. / /жлр/ <п р О О ,ж ж,ж-
рнс х<
ЭЭs
. рE жаас згхБ= О аБ,Б О н Оiр лж паО зг аИ з. ,-,Б ,жь
ОгБ паiж в , ,жрн ж рлгБрл оK/ /=л хгь хгь саФ M лБн / р <нО хБ =рп л
ЭЭe
gОлг лж –ЗNЗh?ne.
H.e-es:
;;ыц. рзрлБ плж р Be?ŒsёŠЕe.
His+: ?u M.ni/,:
Ф цц. ЗФ ks?Ф
ЭЭЭ
C р жх Б лгБх И аБ о жж р зБхБ=жс р гБ, л жО О E хжс) / ,аБ хБааО р ,Бж. нБн Оаь E
хгь E. ,л Оаж iо гБлпФ oрлг ,жрн с вБнл. ,л -Ожг. р, а// р зкОi. з п, Б р/ гж,жрн О БгE БО . аж
i,i Бжл. Иж О. рОажа с. згБ хБ. хз а лж паiж зхгоарл жь ОаьО Бгп г=лр/. ,Б р Орл л з рБ-
лж жс. жь роБ= EФ MБзг Ожг. Оа зг,жрлп ОБ жапнО лгi нж. зг з рi БжОО ал зБлжг g харнО
рEгБа <жОр/ -гж,жрнс Бал ь . ,л -Ожг. гхжааiс « БE Jь злж. ,жгзБ р кз ,жрн ж р=жлi , БгE -
 EгБОБ oр хi) р хгьс рлгаi. ул жОжс Hвжрл а. зг х Оiс «л жО. аБОжнБжл. охл ьгж,жрн с зкл з ,
л ОжОв ррнь гжИБ. , Б <жьр/ «БО лжрО DTh?‹Nes:. г ь аБ паiж з рБа / хEа жаас хж Иi. Ожа Б <жср/
«Бар DPh?ncy:Ф gлгБоа. аж iхж // а нБнс зхгоарл . ь г л. Иж О. ррi Б/рп аБ х ь ж рлгБарл Ба / -ОжгБ.
,л клл зкл з р=х огББ р/ н гж ь ,аiО жлз р/О гБн БО. рEгБа < Ор/ EгБОБEФ R хг g И срн с
р хжлж прл жл згс лО. ,л -Ожг з,Б Орл Б Оаь ж ж р i з Ожа qБал. х,жг + гжр БрБ. згс
 лО. ,л а зг р ржож рл E хж пв срнс з в RБваiФ RБааiж зхгоарл хнБ,i Б=л з рл р жх=жжy нБн
оi лБО а оi . аБEх/рп « БE. qжОв рж. + гж. Rж пвБE хгь E ОжрлБE. -Ожг ,жгзБ лБО р=жлi р E зжра-
зжа с. кл аж Ожжл о п<ь ,аБ,жа / х / лжОi. Ожа/ ,Ба ОБ=жс. а р л хнБ,Блж прл О О О л жгхжа /О >
рж огжлжааж О. хжсрл лж парл . оi з,жгзал р /л жФ Hл ,БрлБ Ожа/ ,огБлп + г рнгжж. ажж
« i qжОв р. о + г / / р/ зжг с Ожлгз жс -гжИ Ф
Ко ен ар й перевоч ка о нос ельно Фанс *P,.n/y)
энс с *O.n/ies): jюопы но, ч о о н з про агон с ов «го ческого возрожен в л ера уре ав ор зна ен ой
воленой сказк на ранцузско зыке «kа ек l ль Бекор *mnο0–m844) очень час о в сво х про звеен х пр е-
гал к слову энс с *O.n/ies), означаюZе у по-англ йск ан аз ю, вооражен е, х еру все о, ч о чаруюZего ора-
зуе с в сознан : Онако l ль Бекор спользовал э о слово не в е нс венно *O.n/y), а во ножес венно ч сле
*O.n/ies), ч о поразу евало р, суZес вуюZ й вну р са ого се пос епенно соз аюZ йс з сво х пр зраков
еч ан й: Доав , ч о слово энс с ожно перевес еZе как вну ренн й р царс во у л прелес ь в ор о-
оксальной хр с анской рак овке: Разве э о не пан е с ческ й елес п агорейцев не вооражен е ыслZего
океана Солр с польского ан ас а С ан слава jе а? Зесь возн кае че ка аллюз на ревнегреческого ога Пана
Бао е а а пл еров: kпроче , сексуальнос ь са ого англ йского п са ел l ль а Бекора ыла скорее куль-
ового, нежел з олог ческого харак ера, ч о н как неу в ельно, поскольку он, по анны совре енных англ йск х
сслеова елей, вллс ранк- асоно члено ног х оккуль ных пара асонск х групп, в о ч сле го осексуальной
направленнос :
* Бх О г +нБ,жан-- пхжогБахлФ
ЭЭs
*i<ж / ь г . ,л О/ ￿
Елены ￿
￿
Селены ￿
о,аБ,Б з-ьгж,жрн аФ йгжап кль р Б х аБн нж плрн с
в а н срн сФ * хгж ажьжгОБарнО /,iнж рлгж,Бжлр/ р  ￿
,ell, ￿
,л ,аБ, л /раiс. р жл iс. Б ж гжсрнО Р¨¨ D
,ell
:.
,л рхжг л ржож ,аБ,жа ж р /а /. р Б i , i<жа /Ф у-ажОжИн лБнж ￿
,eilig – ￿
р /лс. ￿
selig – ￿
р,Брл iс. ￿
seele
– ￿
х<Б ￿
seelen – ￿
х< Ф o кл хрлса о п<жь а ОБа /. рожаа ньхБ гБ,Оi< /ж<п лО. ,л. рл жлрл р
хнлг ас хгж а E. аБ. ￿
хелене ￿
￿
селене ￿
гБррОБлг Б Брп нБн Ожрл ж х<. нБн лжE. ,л а рEх р ажоБ. ,лоi.
зргжхрл О гхжа /. рж лпр/ лж Б. лБн лжE. нлгiж. , рл < рп ьажО ,а . Eх/л р ,жО . ,лоi зха/лпр/
ажоФ урОлг лж о клс хнлг аж у лБгEБ D
?e F./ie in o->: Lun:
: рзрлБ плж р AрогО D
His+oi-e ?u M.ni/,:
Ф цц. ЗФ kЭЭ:Ф oО/ ￿
Пар с, ￿
з-ьгж,жрн уБгн). зг рEх л л в а н срн E р Ť  ¤ DŠ?Е Зh?Е:. ,аБ,Б= E р/-
нж злОрл . гБрзгрлгБажа ж. згл/жаарлп. ’l D
is,
:. ,аБ,Б паж gжрл ФoО/ ￿
\енелай, ￿
з-ьгж,жрн Äε{ε§8ο|.
зг рEх л л в а н срн E р ²ן D
рж. ,л згжхж /жл. зг/х, Бжл. з БьБжл згжхж ж . аiО р БО .
гБИ аБ паж р срл . гБ,О. ОжгБ Dз- Бл арн ￿
: ¡ºl D
.os,
:. ,аБ,Б паж хжсрл =жж gжрл . зжгжх
нлгiО зОжБ=л згжв нр ¨ D
l
:. ,лоi iгБ, лп. зхоаiО огБ,О. ьжа л аж ла<жа ж) лБн. ­ÇР-¨-¡ºl D
.os,) – ￿
гБИ аБ паж гжь г=жж р срл ржрл Б. ожО. ,ж жнБ. ,Брларл ) о ¡’l .’l .¡ºl .¡l D
.s,
.os, is,, .is,
: о,аБ,Б=л х аБн ьап. аБ,Б . ржрл ,ж жнБФ Hл О ь / кл E ,жлiгжE р . нБн х О. Ожл
зг лп р жл аБ вБо o БхiФ *л жж ха Баж ,БОж,Ба жФ -Ожг а ньхБ аж рз п,жл х / о,аБ,жа / -гжн
Ожа ￿
Элл нов, ￿
л жрлп р /= E ааiE > жь гжО/ кл оi р ржО а ж р . р /,Бааж р лжО. ,л -гжн ррлБ-
навжхжгБИ = х / лгБжа / аБзБхжа с ,ж,жОИж ) л пн ех рржж. ох, ж рлБгiО. а злгжо /жл р 
Эллаа ￿
х / о,аБ,жа / -гжИ Ф oО/. нлгж -Ожг хБжл р жс рлгБаж > ￿
хай ￿
D}È8š8:. згл зрлБ // жь Ожа ￿
[ро
DÉnДš8::Ф oлБн. ￿
хай ￿
,аБ,Бжл р паж. ьажааж. хE аж) Б ￿
[ро – ￿
,жОаж ьгожФ « а н срн ж нга р жх= жy
Åz’ D
/,oi
:. жл, Б=Б/р/ р Б ьа/) ³¤º D
+-o
:. р Б л/ьлжа / ,жО Ф урОлг лж аБ кл лжО йгБ хж Lжож жаБ D
Mon?:
p-i<: ￿
Ф ыц. ЗФ L;цы:Ф уОза с gБо а р E нООжалБг /E аБ Hаж х ь г л. ,л О/ +г/ о,аБ,Бжл р ап=. хоБ -
/жл. ,л аБ лг/арнО ,аБОжа нгБр Б Брп гБр< лБ/ , лО р ап/Фpл нБрБжлр/ Ожа ￿
Ил он, ￿
/ / <жОр/ р /жааiО
ОжажО +г . л ажО жьн ,аБлп зг а/лж -гжн аБ, Ба ж ОБлжг Б паь аБ,Б Б œ§Я D
ule
:. Б Jь зл/а ￿
ylis: ￿
CО E 
ажО р па ь г л. нБн хБ <жО ржО гхжа ж зг аИ зж. р жс йа ьж q рлжг /E DзБгБьгБв O:) лБн iО ж оi 
Оажа ж угв г / D–ŒseŠФ
P-.ep: Ev.ng:
LФ ц;. cФ F ЭЭФ:
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
k;
р жс лжОi. зхгоажс< О огБ,О згжхж // рОiр Б жьг с -ОжгБФ q О аБОжгжа жО
оi аж рр жх Блп клл рОiр . ,Брларл . а знБ,Блп. ,л а ржрл Б . ожОФ MБ
ржс р,жл / Ож= аж л пн гБИ аБ паж хнБ,Блж прл . з ,БжОж , зр жх Блж паь
гБ, л / О E хжс. а жж вБнл ,жрнж хнБ,Блж прл . згжхрлБ жааж Оаж р хжлж п-
рл БО хгж а EФ Hл р хжлж прл Б рлгж,Б=лр/ аБ нБхО <Бь зг , жхжа /E в р-
в . Б рожаа лжE , а E. нлгiж зг аБх жБл рл ,жрнс <н жФ RрлБл,а жрпОБ
з жгEарлас кгх И . ,лоi лО ожх лпр/
ЭЭk
Ф *рж ж / о/,Ба рхж Блп ,БОж,Ба ж.
кл ,БОж,Ба ж охжл х па р ж Оy Eл/ оi жх ахi рзг а/лж зклО зкл ,жрнж
хEа жа ж ,ар л жь х< н О,г лж паО О г. льхБ рж зрл ьБ= ж жь хж >
а жгрБ паi . р жх Блж па. Б жьг ,аiФ oлБн. зрн пн а ,жь рл ааь аж рОь 
оi ржрл Блп аж жх арл Б. рж рл ааж > жх а лхжрл жаа. л iEх л. ,л Eл/
зкл о жнБжл р хж вгОс. згжхж жаас р/,БжОО О гж. клБ вгОБ рл жлрл жл
г/х жжс. нлгiж. ,лоi гБ, ,Блпр/ з р жО х. аж гБ, ,Б=лр/ р жО гхжФ *л
з,жО -Ожг оi ,ж жнО , ржE =хжс. огБ,ИО , ржE огБ,И . жгаiО ,жгнБ О
ЭЭK
.
ьхж нБ,Б рп лгБжааiО рж з жааiж хж Ф p лБ/ жь зг , жхжа / ' нгь. хж
а E зг Ожг х / р жь ,БнахБлж прл Б
ЭЭГ
Ф MхБ < жр/ р жлБE ужг н н Бх
зг ожьБ н ажО. нБн н хжБ ьрхБгрл жааiE хж/лж жс
ЭЭ;
Ф еа оi х / у БлаБ зжг iО ,
в рв . Б х / жнрБахгБ рБОiО ж н О , ИБгжс. а аБ о жж х лж па р жх=-
жжy хБж рлгаа н гБ,аiE в рврн E <н . гБ,хж жааiж Ожх рос. оKжх а/ рп
р жь ОжажОФ gл н ь г ажО <п нБн ажрь оБжОО зг жгжаИж рл И ,ОБ
ЭЭO
)
нБхжО жь р, лБ ра з а нО х Б жнл н ) ,жа н г рллж / ' нжж жь
И л г Б . нБн р жь з БОжааь хьОБл нБ
ЭЭ?
) кз нгжсИi. аБнажИ. хж ажО л пн
Ожгжааь , рль ,ж жнБ. х жл гжааь р жс рзнсас ,ап=. нжс а ржИж 
о БхБ . аж рлгжО/рп о п<ж а н ,жО
ЭЭF
Ф NгБОi. ж н жз ж нлгiE жь р /л . / /-
рп ОжрлО рлгж, ,ж ж,жрнь гхБ
Эse
Ф +Бн хж а жгрБ паiE хжсy а зхоаi
хEа /=жО E Aжрл . рж > ржО. рж > р E аБ Ож п,Бс< E ,Брл/EФ
Jр . аБEх/рп аБ лБнО хБ жа . / оi рОж р/. згжх ж злн гжОжа ,-
,гжа с. зг о , лпр/ н -Ожг зг, лБлп х<ж кль ожррОжглаь ,ж жнБ. л / рнБ-
,Б оi. ,л зр ж ль. нБн а оK/ р жс Иж рларл Б жьг ,жрн с ьжа с. ррлБ /-
= с рарлп ук, . жь аБОжгжа жО оi  Ижл г лп з рБлп рлгБрл . лнхБ
з , Б гхжа ж кззж/Ф C аж о БхБ= а нБн О з лж паiО хнОжалБО . ,лоi
л жгхБлп. охл р . EБгБнлжг , Б <жж клл Баг зк, зр ж -ОжгБ. аж ржрл -
Б х ажь) а Оаж з аж хрлБл,а. ,лоi з лг лпy льхБ а нл жж аж з,аБ
ажО рл ааь жрлжрл Б
ЭsЭ
Ф укОi йг аБ DCёЕNnŒs:. RБгжрБ D\?Еes: R нл рБ D\Ncys:
/ / рп <п згрлiО i ОнБО , О в ь ,жрн E И н . ожрвгОжааiО нз -
/О ажнлгiE <жааiE ,а лжрв ,жрн E вгБьОжал ) -Ожг зжг iс р i<Б ￿
Голос
ЭЭk
qжлгхг 'БОзрБнрн с. И л гжОiс +Бл БаО D
A?ve-: Gen+: ￿
З?Е?gЕ?Зhe kO:. Pl?Ф ￿
in Al/i>i.?: ￿
цц. йга р. угв г с.
«галр. CО E. зг х Оiж йгО хж Lжож жаО. ￿
Genie .lleg: ￿
ЗФ k;. Kk) у Бла ￿
in Aon: Ci/e-: ?e N.+u-: Deo-: ￿
LФ цц) jЕ?ŠФ
LФ ц) ZЕNgenФ ￿
Con+-: Cels: ￿
gгжх р гжОжааiE рр жх Блж жс аа р, лБлп нБаИ жгБ AкнаБ. A кнк Б. AБраББ. Aжгпж
рБОь йгБ хж Lжож жаБ. ррлБ <жь зжгж,жап , х БхИБл ,жлiгжE з рБлж жс. гБ,хж / < E кл ,,гжа жФ
ЭЭK
\NёnysФ Ю?lNcФ ￿
?e Со р: ve->: ￿
Ф ы. cФ Э;. s;Ф ÊŒNnNlФ LФ ;. cФ ЭФ LёngNnФ ￿
?e =u>li<: ￿
cФ ЭkФ A–lN?nФ ￿
V.-: His+: ￿
LФ ыццц. cФ
sФ Pl?Ф
Al/i>i.?:
цФ
ЭЭГ
Pl?Ф
in vi+. Ly/u-g:
ЭЭ;
All?Ф
?e P.i-: HocФ ГФ эeŒЕsФ
in Pisis+:
cФ F ЭsФ Pl?Ф
in Hipp.-e:
ЭЭO
jenecФ
Epis+:
ЭЭOФ
ЭЭ?

;>i?e<:
??Ф
ЭЭF
\NёnysФ Ю?lNcФ
in Vi+. Ho–Œs?hФ Nn цllN?dФ LФ цФ
Эse
jЕ?ŠФ LФ ;цы. ЗФ ;K;Ф
ЭsЭ
AЕNsФ de PёeФ cФ s. cNФ B?ЕhФ
Voy.ge ?’An./,:
Ф ыцц. cФ ?e. ЗФ KKФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
kO
вооуевлен 
. л жрлп Hззж
Эss
y клл х зк, з , р/ , О,г лж паь хEа ж-
а /. ржх ажааь р рлгжаарлп= рлгБрлжсФ
pлоi хрл ,п р жг<жарл Б кль хБ зк, . ажоEх О оi ржх а лп р з лБ=-
 О ьжа с огБжа жО жь зг/х, Б= с гБ,О х<ж жа ж. рз БОжа/=жж
хE iр охБ=жж лБ БалФ -Ожг E ржх а рБОс , i<жаас рлжзжа Ф g жх Б-
лж па. а о БхБ зжг ,аiО хEа жа жО з алс ,аБа / нБн з рарл . лБн з
вгОж. о зкл ,жрнБ/ вгОБ ржьхБ згжоi Бжл зх, ажа лБ БалБФ
+ьхБ клБ вгОБ оi Б ажоi,Бса о Бьрн ааБ н ьжа =Ф Б,Ожгжааiж О,iнБ п-
аО г лОж ьгж,жрн ж рл E . рз а/жОiж ,жгжх Ба жО х ааiE нглн E р ь . р лжE
зг ,оБ рп л гБорнь ьБ г вОiФ oлБн. г лОж Б рп , р рл жлрл =Б/
згх лж парлп лБнл . нлгiО рн Бхi Б р/ рл E
Эsk
Ф R ааiс р ь ррлБ / лБнл.
гБ,хж жааiс аБ х Б Оьа жа / лхжрл жааiс х О нглн О р ьБОФ gлзс аБ,i Б рп
л. ,л Оi ОжажО ржьха/ гБ,ОжгОФ gлзБ рхжгБ Б х Б лБнлБ. огБ,жОiE х О/ х а-
аiО ха О х ааiО х О/ нглн О р ьБО Ф MБ о жж ,Брл рз п, Б < Ор/
рл Eл гаiО гБ,ОжгО оi ьжн,БОжлг. л жрлп гБ,Ожг. згл/жаарлп нлгь ррл/ Б
, <жрл г лО ,жрн E рлз з аБ/ х лж парлп нлгь рн Бхi Б Брп , х жаБхИБл
лБнл Ф GаБ, л. ук, / зг ,аБ Б Б л пн ,Бна г лОБy аБ / / Брп зхо жО О,iн . жс
зг рБ/ ьБгОа /. р охаБ/ р жО х жа . оi Б рн =, лж па зх, ажаБ гБ,ОжгФ
C аж аБ<ж зх ааiE хнБ,Блж прл лО. ,л -гжн рз п, Б г вО р E рл -
EБEФ uл жгхБжлр/. хаБн. ,л а аБ ржс р,жл аж л ,Б рп л хгь E аБИ сФ Hл ожрх-
нБ,Блж па ь г л * плжг
ЭsK
Ф M аБ о жж хрл жгаiО згжхрлБ /жлр/ р жх=жжy р 
.pos
ЭsГ
. рл E. рБОО ьгБа ,жааО рОiр ж ,аБ,Бжл гБжа ж. з гл. Б злО зжг -
аБ,Б паiж зклi р БьБ р рл E вгОж ,жгл. жх/ E рзгБ Б аБ ж . Б ,БлжО ж аБх
аБз рБааiО. аБогл. аБар ,жглi р ж Б аБзгБ 
Эs;
Ф й р,Брлп=. зхоаж ,хБ,жрл 
нБ,Б рп ажзгх лж паiОФ Jр оi ьгж,жрн ж рл E лБн гББ рп ха аБх хгь О .
жр оi г вОБ E iах Б хл ззБга. рн а зх гБорн О ьО. л -Ожг Оь
оi лнБ,Блпр/ л р,хБа / Hззж . ж кл жьн жраiж згжз/лрл / гБрл г рп оi
зжгжх а ОФ Jь ажрзроаiс лжгзжлп ,i ьжа с лнБ,Б р/ оi о ж,пр/ вгОс. рзроас
жь ,Бь < лпФ M клл iхБ= ср/ ,ж жн жж оi. ажрОажаа. х ,Ожа . ,жО Оа
рх лп з лс кажгь ,ас ОБажгж. зг зО нлгс а Бхж Б вгОс. аБEх <жср/
огБжа Ф -гж,жрн с /,iн. рEгБа < с жж жь гжО/ Ожрлж р ьгорлп= нж плрнь
аж,л л жрлнрл в а н срнь. оi iахжа зххБлпр/ х жа = жь огБжа /.
рлБ рБОiО ь он О рБОiО ьБгОа ,аiО аБгж, жО GжО Ф p лБ/ зг , жхжа / -ОжгБ.
згББ рп хжг,рл жь нОз, И ааь ,БОiр Б
ЭsO
Ф * ха. нБн ож, ОБ жс<жь р / а
ОБжл р Б з р жс ж. х а/жл E. нгБ, Бжл. зг , х/ а iж. р жБ/ лж. н О
,Бж з п,жлр/. ржх а/жл E. гБ,хж /жл. гБррлБ /жл ажзг i,аО зг/хнж. iахБжл
E з ржОжрла зх, а/лпр/ ьБгОа . нлг= ж Бжл лгБ, лп. , i<жааiО , рл БО
гБхрл р /. нлгiО E,жл хEа лпр/Ф
Эss
g  Hззж/ хжл л ьгж,жрнь ¼0ο0οšο|. нлгж о,аБ,Бжл х аБн зклБ кз ,жрн= зкОФ еа зг рE-
х л л в а н срн E р ¡ ¡ D
.p,o
:. рлгБрлаiс згi . Eгп. ж,жаарлп. х<ж жа ж)  ¡Р D
p,ope
:. рлБ. гБрр-
хжа жФ qа лОжл лп. ,л Бл арнж р  ￿
ve-sus, ￿
нлгж зг Ожа/жлр/ лБнж н гББ=жср/ ж . зохБ=жс н
зкл ,жрнО рл E. жрлп л,а зжгж жхжааж ьгж,жрнж р  ¼0ο|. ,жс нгжап ¡ºË D
.op,
: iгББжл ￿
в хрь: ￿
J гжсрнж р 
¡z²ן D
.op,on
: ,аБ,Бжл. зг/ОО рОiр ж.
колесо:
Эsk
урОлг лж рога н qжсоО рБ. г рл х й ал Ба
Me<: ?e ;'A/.?: ?es Celles-Le++-es,
Ф ы. ЗФ ЭГsФ
ЭsK
ыёl?NЕe.
Di/+: p,ilos:
?ЕФ [цэ–Ф
ЭsГ
урОлг лж аБ л. ,л / рнБ,Б i<ж зг Ож,Ба аБ рлгФ ;ЭФ
Эs;
«гжгж ь г л. ,л рл E зклБ H Ож рБ. ,Бзж,Бл жааiж аБ Бгнж й зрж х Ddes CyЗselNdes:. / / рп лБнж а-
рнБ,Блж паiО Ф gОлг лж жь
Disse-+: su- l'.-+ ?e ;'Equi+.+ion:
еа И л гжл уБ рБа /. LФ ыФ ЗФ KЭFФ
ЭsO
CёŒЕ de eŠelNn.
Mon?: p-iФ ц;. ЗФ CC;;ццФ gзрлБ плж р г рллж жОФ
Poё+:
ЗФ se. sЭ. ssФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
k?
oлБн. р,хБжл <жхж гi ьжа с. Брл = с аБх вгОс) аБзгл . вгОБ. з ж ж Б-
=Б/ ьжа жО. л г л <п Оа Оiж зг , жхжа /Ф C о/,Ба. аБнажИ. гБ,о Б, лп. о жж аж
рнгi Б/ л ,г О E рхжс. рОiр р жь гБррхжа /y з р=х. ьхж г вОБ охжл рж-
рл Блп зкл ,жрнс вгОж. аБ зг хБрл жс ь онрлп. аБ зг ж,жл н ржож хас =ож
р ж лБ БалБ. рхж Б лжлаiО р ж О,г лж паь хEа жа /Ф M ньхБ аБгх. г в-
О= с р рл E . аж хрл ьажл iрлi зкл ,жрнь р жг<жарл Б) а ньхБ ажь аж
гБрИ жлжл рл ааБ/ кззж/Ф * жь кззж аж охл р i<аi а хEа жааiж алаБИ
егвж/. а ,Б гБ Б= ж рлгБрлаiж Бхi -ОжгБФ RБ жнБ/ р жО рл,а нж л Б ж-
ьг ,жрнь ьжа / рзг /л / ,аБ,Б паь хEа жа / аБ аж з,аБжл хБж лг ,аь
зг/ жа / зр жхажьФ Jж уклi рлБал О, лж па л< в i Блп лхж паiж рлгБрлаiж
з рБлж паiж рл E аБ, л згжнгБраiО зг , жхжа /. нлгiж охл л пн Ож 
ргБолБаiФ ех а О О жлаiс ,ь /х. ог<жааiс аБ зкл ,жрнж ррл/а ж ,жО . хнБжл
ж iрнБ,Бааж ОасФ M ,БгБажж / х жа оK/ра лп л. ,л гБ,Ож= зх ,аБ,Б паiО
лг ,аiО хEа жа жО. о аБрлБ ООжал рхжгБлп хБааж Оас аБ,Б ж кль гБр-
рхжа / ожБа жФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
kF

зазазж /i

уг зОа лж. -рзхБ. ,л. ж Б/ Ожрлж р нБаИ жгО AкнаО л , лп рарлп ук-
, л жж вгОi. / ,/ р с лжнрл , зг , жхжа с у БлаБФ йгОж ль. кль ,ж жнБ.
аБ,i БжОь з рл аж ожрл жааiО хБж жь гБьБО . / з,Б Орл Б аБ,Блн рорл жа-
аiE хжсФ « рв у Бла ргБ а Бжл ,хжсрл ж. нБ,i БжОж зх ааiО уклБО аБ
р E р <Блж жс р ОБьа лаiО нБОажО. нлгiс аж л пн зг л/ь Бжл н ржож ж ж,аiж
н пИБ. а роБжл О жж р срл Б зг л/ь Ба / аiE н жИ
Эs?
Ф
RБоi ,<ж згжхж лп р клс Оiр рж зр жхрл /. , ажж зг рлжнБ= ж.
аа л жгх лп вБнл ,жрн= рл а. ь Бр/=y =х . зг , Бааiж уг хжа жО х / ,-
гхжа / q гБ. нБн О оi огБ,О аж рн Бхi Б р/ E злп. з/ /=лр/ нгБсаж гжхнФ
ур <аБ/ н рзг а/лО жс л ржь Оз пр уг гхБ зг Eх л н р жг<жарл зргжх-
рл О гжОжа . Ожх жаа iгБоБлi Б/ к жОжалi E ьжа /) гБрзгжхж /жл кл E =хжс з
GжО ж аБ о п< E гБррл/а /E хгь л хгьБ зг/ /жл E ,жап лхБ жааiж хаБ л
хгьс кзE Ф MжоEх О. ,лоi заБ,Б р жг< рп роiл /. нлгiж х аi згжхаБ-
,аБ, лп кл E =хжс х / згжхж жаас Иж ) ,лоi згх < ж E в , ,жрн ж орл/лж п-
рл Б р зБ оi р хБ= О E хEа жа жО) льхБ > рж ьл жа. рж рзрорл жл.
рж р л зг хжаИ Б паО ,БОiр Ф Hл лБн гБррж/ааiж з ,жО ж =х зг Eх/л н
аБгхБО. ,лоi E рвгО г Блп. хБлп О ,Бнаi. згр жл лп E аБрлБ лпФ еа нБн р ж-
л па н гхБ ,ж ж,жрньy а лж. н н О / ла< зжг аБ,Б паж хEа жа жФ еа >
ажзргжхрл жаа) а рEх л л зжг зг аИ зБ р/нь О,гжа / лБн О ж злжО. нБн
злгжо жааО Оас ргБ ажа у БлаБ. ньхБ х<ж /=Б/ ОБьа л зг л/ьБлж паБ/ р Б
рEх л л р жс зг , аiФ Hл хEа жа ж ь он рнгiл л аБ< E ь Б,y а рз Б-
Ожа/жл ьжа с лжрв . зхоаiE +л DT?ёh:. егвж= GгБрлг) лжнгБл . зхоаiE
йг <аж. q рж= qБьОжл) в рв . зхоаiE йаь-+,жж. у вБьг gнгБл)
зкл . зхоаiE -Ожг *Б пО н Dы?l‹Ne:) лгжрл = E ьжгж . зхоаiE й г.
 жнрБахг MБз жаФ
oх ж з р жхБО кл E зжг рлжзжааiE ,арлжс =х . нлгiО хБжлр/ зга н-
алпр/ E ьжа жО. з ,Б=л л. ,л / аБ,i Б= лг ,аiО хEа жа жОФ еа Оьл оiлп
хБж iхБ= О р/ =хпО . о лж. нл О р л зг ОжгО / /=лр/ л лБа ,жрн О
р,хБа /О ) зр жха ж р БE роБлп р ж хEа жа ж. зрн пн а хжсрл жл а E
р ,гБрлБ=жс р сФ еьгБа , Ор/ зкл ,жрн О хEа жа жО. iр <Б р Б у БлаБФ
“q,Б. > ь г л а. > ажзргжхрл жаа хEа /жл зкл . Б а . зжгжхБ Б/ хгь О р ж
х<ж жа ж. лжО рБОiО огБ,=л Ижзп хEа жааiE =хжсФ oОжаа зргжхрл О клс
Ижз Aжрл  жнБжл х< =хжс х жл ж= з р жО гБ,Ожа =. згEх/ р жс хо-
гхжлж п= л , жаБ н , жа. л зжг ь хEа жааь уклБ х зр жхажь , жь , лБлж жс
гБзрх ”
ЭsF
Ф
* хгьс рвжгж хж/лж парл . о БьхБг/ клс ОБьажл ,жрнс Ижз . Оа оK/ра лп
жрпОБ , жрла= рл а. ,л ж н ж ИБг хж Б=лр/ ж н О =хпО ) лБн О огБ,О.
Оа за/лп. нБн ОаБгE. зг , Бааiс р,хБлп ьгОа= Озжг =. хEа /жл р жс
 жс рж ржгхИБ. Бхж Бжл ржО х<БО . гБрзгрлгБа р = хо жрлп л о ажь н
о ажО. аБк жнлг , i Бжл р = БгО =. ожрзж, Б/ жж Оажрл О ьжгж Ф
oлБн. -Ожг з , зжг аБ,Б паж хEа жа ж) а оi р,хБа зкл ,жрн О х -
ьБлж жО J гзi. аБ,Б О аБОБьа ,жааь , жаБ. нлгж. ожрнаж,а огжлБ/ а iж , ж-
ап/. х а оi знгiлп нал ажал р О Оаь, р жааiО згх жа жОФ ужг iж зожхi
Эs?

Pl.+ Di.l: Aon:
ЭsF
Pl?.
u+ sup-.:
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
Ke
-ОжгБ оi / жаi -гжИ Ф Jь рл E . зжгжар Оiж , ьгхБ ьгх БнлжгБО . , жрл-
аiО зх ОжажО гБзрх
Эke
. i,i Б ,хжрп рБОж ж х<ж жа жy а жьн зжгж-
хБ Б рп , рл рлБ. огББ аБ ржо/ а ОБа ж ,БнахБлж жс. рлБа рп нгБ<жа жО
аБ о жж лгжрл жааiE згБ,хажарл
ЭkЭ
. рхж Б < рп з р=х ра с аБгхаь згр ж-
жа /
Эks
Ф gнгi Б < ср/ рл EБE -ОжгБ злБжааiс ьап. гБ,гБрлБ/рп =аiE х<БE.
рьгж Б ,БхБлн . нлгiО а о БхБ . ,Б р Орл л гБ, ,аiE х ,БхБлн
з хгхарл з, i а згх Оажрл лБ Бал
Эkk
Ф уклi. нБ,Б < жр/ жрпОБ
хБгжааiО х / з аь рзг /л / лг ,аь хEа жа /. зхгББ рл EБО -ОжгБ
, iр рп з лп х кззжсФ R а лОжл лп ал ОБEБ DAnN‹?qŒe: R нжьжаБ
D\Nceёgene:) зжг ь > ,Б жь « Б х) лгь > ,Б жь н згрн ж рл E DveЕs cyЗЕN?qŒes:
ЭkK
Ф
+ж ж. нь жрлжрл аБьгБх рлгБрл/О о п<ж О/ьн О . ажж р паiО . о п<ж аж-
аiО . ажж зi н О . Б аБн аарл/О о п<ж рж прн О . ажж арн О . х<Б
нлгiE ,Бн =,Б Б ржож о п<ж , рл жааь. ажж , i<жааь. ьгБа , рп
нз г Ба лхж паiE ьгзз ьгОаь з лаБ -ОжгБ. зОжрл E з р жО нр
 х гИБE зх р Ожаас нгi<жс. рхж Б а/лаiО алаБИ ьг/ гБхрл .
ржл Ба / ьжгж ьгi зБрлE . р,хБ . лБн О огБ,О. к жь =. кн ь х -
=
ЭkГ
Ф MБогл. хгь ж. ,пж р <нО зi нж х<ж жа ж ьгБа , Б р = згх -
 лж парлп. ,п iж ажо,хБааiж рлгБрл рлБ / ОБ аБхжхi х / гБррхнБ. жьн
рлгжО / рп н Иж . аБ О ь E з жа/ <жс) лБн. о БьхБг/ жрлжрл р жь хБг Ба / згжх-
Ожл р E рлгБрлжс. а з аБ,Б хж. х в гБОо зжразжа =Ф ур жха// нБлж-
ьг / оi Б Оаь, р жаажс ржE рлБ паiE. л ,Б < жр/ ажс рзжга ,Б < ж хгь р
хгьО жа аi хБж згж рEх О, а) йг ааБ DCёЕNnne: q гл р DэyЕNs: аж рл-
зБ а gлжр Eг DjesNchёЕe:
Эk;
. а у ахБг) gБв +ж жр Б DTelesNlle: ,БлОж Б нж/
аБнгжаБ
ЭkO
Ф
-Ожг зг ж хжсрл ж Aь =хжс. згл зрлБ хгь хгь Mжо GжО =.
,огБ, о л i рлгБрлжс зг зО рнррл Б ,л охл оi а. ржх а < рп р
ОБажгс. нлгс гБзрхi хжн БО г Б жь зкОi
Эk?
. л г/ ,Б р Орлп хаь л хг-
ьь. аБг/Б/рп з р ,Б/О хжхi , гБ,аiE И жл . аж,г О з  аБ,Б хгБОБл -
Эke
A–lN?nФ
V.-: His+:
LФ ;ццц. cФ ЭKФ \NёgФ L?eЕФ
in =olon:
LФ ц. З?Е?gЕ?Зhe ГOФ
ЭkЭ
Pl?.
in Hipp.-/:
P?Œs?nФ LФ ыцц. cФ s;Ф CNceЕФ
?e O-.+:
LФ цццФ
Эks
–Œs?h.
in ;li.?:
LФ ц. ЗФ ЭKГ) LФ цц. ЗФ s;kФ
Эkk
\NёnysФ Ю?lNcФ
?e Со р: ve->:
Ф ы. cФ Э; sKФ ÊŒNnNlФ
;ns+i+:
LФ ;. cФ ЭФ
ЭkK
AhenФ LФ ;ы. cФ ?Ф AЕNsёФ
?e Poe+:
cФ Э;Ф A–lN?nФ
V.-: His+:
cФ ЭГФ
ЭkГ
B?ЕhelФ
Voy.ge ?’An./,.-:
Ф ыццФ chФ ?e. ЗФ K;. ГsФ
Эk;
* ха. ,л р ж gлжр EгБ / iхж рзжИ Б паiО БнИжалО рь Бра= > р D
-х ￿
гррнФ:. ,л охжл. ажрОажаа.
,БОжла. ньхБ кл Ожлх / злгжо = ла<жа ажрн пн E рEхаiE р Ф Hл зг i,н / р . ,лоi гБ, ,Блп.
зхоаiО огБ,О. арлгБааiE р БE р БE. зг рEх/ E л а E. х са= рь Бра= > нE. ньхБ аБ х аБ
зг а/лп ьглБаа= ав жнр =. Ожрл < з/жс. нлг= Оi жс з оiна жа = хБжОФ oлБн. / зг ,а< > ￿
с ￿
￿
{ о, хор,
хорус, эхо, хлороз, х рагр, хрон ка ￿
лФ хФ) хБоi нБ,Блп. нБн ажоEх О зг ,ар лп кл р Б ￿
K,io, k,oe-, k,o-us, ek,o,
k,lo-ose, k,i-.g-e, k,-onique ￿
р зг хiEБлж паiО , нО > ￿
k ￿
D
-кх ￿
гррнФ:. а аж р < з/ О > ￿
с *- ￿
гррнФ:. нБн р БE ￿
C,yp-e,
/,.u лФ хФ RБааж зг ,а<жа ж Оаж нБжлр/ ажоEх ОiО. рожаа ньхБ о/,Баi лгБарнг о г-
Блп р гжОжааiО он БО Оаь ж арлгБааiж р Б. ,л заБ,Б хБж аж , жрла нБн зг ,ар лп ,-,Б лрлрл /
аБ iнБФ *зг,жО. жьнж а <жрл гвьгБв / ла< аБ рОлгжа ж ,жаiE-ьгБООБл н Ф C О лОж, л пн. ,л
О охжл ,жап р а ож, кль БнИжалБ =оь хгьь ,аБ,нБ. ,БОжа/=жь жь. ,аБлп нБн х аi зг ,ар лпр/ р
гБ, ,ас ав жнр жс р Бy ￿
хай ￿
￿
хейск й; х лл ￿
￿
ах лле а; херон ￿
￿
ахерон ческ й; Бахус ￿
￿
вакх ческ й ￿
лФ хФ
уг ОФ зжгФ * вгБаИ,рнО /,iнж лрлрл жл , н > ￿
х ￿
нБн лБн с) оi,а жь ,БОжа/=л , нБО > ￿
 ￿
> ￿
к; ￿
аБзг Ожг.
| пр ￿
Dз-вгБаИ,рн й зг: ￿
эко ￿
Dз-вгБаИ,рн кE:) лБн О огБ,О. «Бог хе ж згжх БьБжл з рл жрл , н

х *-кх
: х / аБ о жж л,аь зг ,а<жа / хгж ажж гжсрн E. хгж ажьгж,жрн E Бл арн E р Ф
ЭkO
ыёssNŒs.
?e ;ns+: poe+:
LФ ццц. cФ ЭГФ AЕNsёФ
R,e+:
LФцц. skФ э?µФ TyЕФ
O-.+:
ыццц. ЗФ sesФ
Эk?
A–lN?nФ
V.-: His+:
LФ ;ццц. ;цыФ CёŒЕ de eŠelNn.
Mon? p-i<:
Ф ыццц. ЗФ sesФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь

,жрнО Баг лжБлгБ паiО ,гж БО
ЭkF
Ф Hлл жгаiс з рл зрi ахБжлр/ хас
зхгоарл . нлгБ/ охжл л ж рБОж гжО/ оK/ража жО рнБ,Бааь ОасФ
Mа зг зОа лп. ,л О,г лж паБ/ гБИ аБ паБ/. ж лжрв ,жрнБ/ в -
рврнБ/ зк, /. згр Б жааБ/ егвжжО ржх ажааБ/ -ОжгО р рлгБрлаiО х<ж ж-
а жО. р,хБ < О. лБн О огБ,О. кззж=. аж рлБ Б Ожажж оро жаас л кль БагБФ Jр
-Ожг хi
ЭKe
. ,жа н -ОжгБ. гБ,сх/рп з р=х. ,Б Бхж р жлрн О згвБа ,жрн О
О гО. л ,жа н егвж/. аБ,i БжОiж H О з хБО
ЭKЭ
. рлБ Б рп Брл лж /О ,жаь
гж ь ,аь О гБФ oжгвБалi « рвi. нБн згжхж. згх Б з рБлп лж -
ь в , нжФ *гжО/ л гжОжа з/ / рп лжьа нрО ь ,жрн ж
ЭKs
. х а р срн ж
ьжгБн жсрн ж ￿
ЭKk
р рлжОi. згг ИБа /. р, ажа / уг гхж. ОгБ паiж зг л, . аж Ож -
< ж а нБнь ла<жа / н кззжжФ oрEх < ж л р /л ь Оаi зжБаi DЗёe?ns: рж
аж зEх а аБ хi. а аБ х в гБОоi г ,жрн E зкл
ЭKK
y аБрн пн зр жха ж оi
зi н О рлгБрлаiО . аБрл пн зжг iж рхжгБ ржож рзнсрл ж ж , жФ * кл
кзE Б рп х Б хБ зк, . х аБн згжнгБраiE. ньхБ нБхiс , а E хрл ьБ
р жь р жг<жарл Бy ук, / к О з ,жрнБ/ ук, / кз ,жрнБ/) зжг Б/ > О,г лж паБ/
гБИ аБ паБ/) хгьБ/ > О,г лж паБ/ рлгБрлаБ/Ф
+жО аж Ожажж рзг/лБааiж л згвБа ожрл жааiж О рлжг . гБрнгi Б < жр/ знБ
л пн х / ха E зр /жааiE р О ,жрн E ИжгжОа /E О вБE. жж аж i< ,Б
ьгБхi р /л ) ж зг< н лiр/, жл р гжОжа E рлБа жа / егвжжО
ЭKГ
.
нБн зжг iж лхж паiж , кл E О в ИжгжОа с. рОжEл га зжгж И Бааiж. аж,Бза
зг/ рп аБгхас ргжхж. р Б жс гБ, ж,жа жОФ угБ,хажОiж гжО/ рогБ а-
ьгБхБ R а р рлБ хас , вгО клс згвБаБИ Ф oрзБ,нБааiж рБхнО аьгБхаь
рр Б рог н аьгБхБ р ож,хжгаiО х<ж жа жО згжхБ Б рп зп/арл . зг а/ -
< рп р iрлi р E лж жь згжхрлБ /лп Б жьг . нлгiж а ,аБ гжО/ р E
рж прн E зр /жа сФ Hл з рл аж гБ,Ож < жр/ а БнлжгБО . а ,г лж /О Б жь-
г . рж ж о БхБ з нБаларлп= х / ха E хгь E. зрн пн зхБ Б рп гБ,а,хБа-
аО рз ажа
ЭK;
Ф +Бн i оi аБ,Блн хгБОБл ,жрнь рнррл Б -гжИ
ЭKO
y а огж 
аБ,Б , згвБаБИ гв ,жрн E О рлжг с лБн О ж рзроО ,гх рп аБр. о Б-
ьхБг/ згвБаБИ Eг рл Барн E лБ арл
ЭK?
Ф M ньхБ кл рнррл з/ рп J гзж.
а ж оi рлБгiО , Ф C ж ь г . ,л Eхж лБсаь згБ,ха Ба / О рлжг с
ЭkF
Pl?Ф
in B,e.+:
NŠNd.
?e Repu>l:
LФ ;Ф AЕNsФ
?e Poё+:
cФ K. ecФ
ЭKe
oО/ -Ожг х . хБааж заБ,Б ржО ,жа нБО -ОжгБ. оi ,БлжО гБрзгрлгБажа аБ лхж паiE лж жс N .
р, лБ= Eр/ жь гхрл жаа нБО DjЕ?ŠФ LФ ;цыФ цsёcЕФ ￿
Hellen: en/o<): ￿
*зг,жО. / х жа ,хжрп рнБ,Блп. ,л О/ -ОжгБ.
¹ŸЯnο|. а ньхБ аж / / рп ьгж,жрнь зг рEхжа / рж аж ,аБ,Б . нБн ь г . ￿
Слепого: ￿
MБ,Б паБ/ он Б е
жрлп аж лг ИБа ж. Б Бгл н п. зг оБ жааiс н в а н срнО р  ²z¡ D
:. ,аБ,Б <жж зг/ОО рОiр ж ргжхл, ж
р жлБ. , лж /. аБрлБ а нБФ
ЭKЭ
уг, ж H О з х . хБааж oжгвБалБО. аБр жха нБО егвж/. зг рEх л л р Б ¼œŸο§0ο|. о,аБ,Б <жь
зкл ,жрн с Баг кль ожрл жааь ,ж жнБФ еа ,аБ, ￿
свер в йс глас: ￿
g  зг рлжнБжл л в а н срн E нг-
ажс ­¨¡ D
:. рз ажааiс.  ¡Р D
p,o,
:. рлБ. ь р. гБррхжа жФ угжх<жрл =жж жО аБгж, ж ¼œ iгББжл рж. ,л
о Бьгха. р /л. р жг<жааФ
ЭKs
¶?ŠЕNcФ
Ci>l: G-.e/:
ЗФ k;. ЭeГ. sKe. K;F ecФ
p.ssi<:
AЕNsФ
P-o>l:
;ц;. s?Ф эeŒЕsФ
Ci>l: G-.e/:
cФ ЭФ
ЭKk
AЕNsФ
?e Poe+:
cФ ?Ф
ЭKK
PёЕЗhyЕe. ￿
in Vi+. Py+,.go-: ￿
ЗФ sЭФ Cle‹Ф AleµФ LФ ыц. ЗФ ;Г?Ф Pl?Ф ￿
?e Leg: ￿
LФ цццФ PlŒ?ЕФ ￿
?e Musi/: ￿
ЗФ ЭЭKЭФ PёllФ LФ цыФ cФ FФ
ЭKГ
C ла< кзE егвж/. р зБхБ== р гжОжажО ра Ба / жь зжлрнс н а -гжИ зх аБ,Б О йжнгз .
н ЭГ?s ьх зжгжх хжрл О Nг рл iО. рEх/ , зБгррн E ОгБОгаiE хж,жнФ
ЭK;
jchёlФ AЕNsёЗhФ Nn »ŒŠФ vФ sFГФ
ЭKO
AhenФ LФ цц. cФ kФ
ЭK?
gОлг лж ￿
«Ис ор ю ранцузского еа ра Фон енел: ￿
*л аБ, Ба / зжг iE зпжр. згжхрлБ жааiE лж,жа ж
;цы-ь рл жл /y ￿
lспен е Пресв ой Богоро цы, ￿
О рлжг / аБ k? хжсрл = E И) ￿
[а нс во Св ой Просоры, ￿
аБ s;
хжсрл = E И) ￿
[а нс во kысокопреосвZенных Св ого Пе ра Св ого Павла, ￿
аБ Эee хжсрл = E И) ￿
[а нс во
kоплоZен , С рас kоскресен е Госпоа }аего И суса {р с а,
лФ хФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
Ks
рз п, Б рп хгБОБл ,жрн ж згжхрлБ жа /Ф Hл О рл ,жрн ж ИжгжОа . ,/лiж , Ижгж-
Оа с. Ож < E Ожрл жь зжлрн E О рлжг /E. оi зг ажржаi Jь зжл ,жап лхБ-
жаа= кзE ах срн О гжИБО . ньхБ ьрзхрл oахрлБаБ гБрзгрлгБа/ рп кл
рлгБаФ RБааБ/ р жг<Б <Б/р/ л аБгхБ н аБгх зжгжхБ,Б р ржс ,ж харлп= оi Б зг-
хжОарлг г БаБ рр жх Ба /О ,аБОжа лiE нБ пнлрн E БнБхжО н . > RарБ DVёnes:.
* вгхБ DjNlfёЕd: u н аБ DjNlÌNn:
ЭKF
. зхл жгх < E згжхж рнБ,Бааж гБррхжа /E
AкнаБ. ,л “рБОБ зжгжхБ,Б / / Брп <п жьн О ха жа жО. рEх < О л хгж ажь
аБгхБ н ьгж,жрн О в жсл рлБО. ха жа жО. згжогБ, БааiО зр жха О р Бхрлаiж
, н . аБ о жж ьБгОа ,аiж рл жлрл = ж нБн орлБа нж. лБн E о жрл/жО о-
гБжа =”Ф
uх лж паж р зБхжа ж. нлгж а нБн аж рОжл нгiлпр/ л Б<жс зга ИБлж п-
арл . -рзхБ. лБн кл л. ,л хгБОБл ,жрнж рнррл . ,жс рлн лжг/жлр/ oах лпОж
гжОжа. х аБн з , р ж гхжа ж гж ь ,аiE О рлжг /EФ * гжО/ ￿
Ра -Я ры
*R.<-z.+-.
:. згБ,ха нБ жжьха лОж,БжОь ,жрлп БОi. ,арл лхжрл жаас р R -
а рО -гжн р AБEрО 'Бл а/а. рлБ рп лжБлгБ , Бааiж ,гж Б. зр < ж
огБ,ИБО х / о жж р жг<жааiE з/ < Eр/ з,хажж зг , жхжа с
ЭГe
Ф Hл зг , жхж-
а /. з,л ржьхБ ра i Б < жр/ аБ зх ьБE БОi зожхж. хжгБаас о Бьхжлж паiО
AьО аБх Б EБаО D[?«h?n:. зг аИ зО , Б. л,арл зжгжОж<Б рп р зжра/О рнБ,Б-
а /О . нБн кл р , рп хгж а E -гжн Ф *i ,аБжлж. -рзхБ. ,л зжг iж зiлi +гБьжх
Ож Иж п= згр Б лп ,Б ж Ба / AБEрБ жь лг Ов. р О О нлгь рлБ Б зожхБ
з аБ аБх ,Ожжс у ваО. лОж,Б <Б/р/ у в срн О ьгБО
ЭГЭ
Ф A гОБаИi DBŒЕ‹?ns:.
ох, лжО , oах сИж . нл. нБ,Б рп оi. рEгБа рБОiж хгж а ж згжхБа /. зрн пн
E р /жааiж на ь оi аБз рБаi аБ згжх<жрл Б <жО. з Оажа = ажнлгiE ,жаiE.
рБарнг л /,iнж оБ DŠ?lNe:. зжгжхБ Б О рлжг БОi рИжа ,жрн E зрлБа нБE. ,л х
р E зг рз а/=лр/ зо ,а хжап згБ,ха Ба / кль Aжрл Б
ЭГs
Ф RОБ=. ,л з ж,-
аiО охжл ,хжрп лОжл лп р жх=жжy О/ БОБ аБ рБарнг лж ,аБ,Бжл /гнь згжнгБр-
аь. , i<жааь ,Б Б=жь. Ожжл лл ж рБОiс рОiр в а н срнО /,iнж
ЭГk
)
л хБааь Ожа р хоБ жа жО аБь /хаь Бгл н /. ожь EБ хжсрн-БгБОжсрнь
р г срнь /,iн . огБ, Б рп О/ ￿
ра а
ЭГK
. ,Б Орл Бааж ьгж,жрн О /,iнО. Б ,БлжО
зжгж<жх<жж Блiап аБ< /,iнФ Hл р  згжхж / хжсрл ж. жхп рБО хжсрл ж О
ха О О рлжг /E iгББ рп. Eлп. зг,жО. жь зжг аБ,Б паiс нгжап лар р/ н
зг/х,жааО. Иж О. х жа =Ф
M зрн пн хБааiс ООжал / аж ро гБ=рп Eх лп зхгоарл хгБОБл ,жрнь
рнррл Б р ржО жь л жл жа /О . л. жрпОБ нБ,Б аБ жь н iож п. / , гББ=рп
-гжИ =Ф
ЭKF
gОлг лж ￿
Re/,e-/,es .si.+iques *Asi.+i/ Rese.-/,es
:. Ф ццц. ЗФ KsO>KkЭ. K;Г>K;OФ gОлг лж лБнж le Е?‹‹Ф de Ю?lhed
D
G-.<<.- oO Ceng.l L.ngu.ge):
угжх р ж. ЗФ ыФ
ЭГe
gОлг лж зг , жхжа ж N к Б D
;n+e-es+ing ,is+o-i/.l Even+s
:. chФ OФ
ЭГЭ
AЕNsёФ
P-o>l:
ЭГ. cФ ЭFФ P?Œs?nФ LФ ц. cФ OФ
ЭГs
gОлг лж
Re/,: .si.+: *Asi.+i/ Rese.-/,es
:. vёlФ ыц. ЗФ kee>ke?Ф
ЭГk
￿
Ра а ￿
аБ рБарнг лж ,аБ,Бжл ль. нл р Б жа. , i<жа. ож . жгE жа. нБ,i Бжл знг лж прл . згж рEхжаФ Hл
р  хаь ль ж рБОь рОiр Б в а н срнО /,iнжy ¤² D
-.<): ￿
Jь зжг аБ,Б паiс нгжап. рлБ < с а жгрБ паiО
ьжОБал ,жрнс он ж ² D
<
:. жрлп ¤¡ D
-.
:. нлгiс лар лр/ н ьБгОа ,жрнО х жа = хогБ. р жлБ ,а Ф oО/
згл а нБ БОi ￿
Равхан ￿
огБ,жлр/ , нга/ ¤¦ D
-.J,
:. iгББ=жь. аБогл. ожрзг/х,аж лж,жа ж , Б ьа/.
нлгж. ржх а//рп р ж , лж паiО р ьО ºן D
on
:. знБ,i Бжл р/нь. нл зг ар л зрл<жа / гБ,г<жа / >
лБн ,аБ,жа ж кль р Б аБ рБарнг лжФ
ЭГK
ел р Б º­¡ D
-.<.
: огБ, Б рп в а н срнж ¤º­¡ D
?-.<.
:. зргжхрл О ржх ажа / р хжОарлгБл аiО Бгл н жО
> ¤ D
?
:. л жрлп жп. хБ/ л БОiy Eг< рлгжааж хжсрл ж. згжнгБраж. ж н жзаж лФ хФ елОжл О. ,л ьгж-
,жрн с ь Бь °n8šε{. ￿
ейс вова ь, ￿
лнхБ. нрлБл . з E i х лр/ р  °n8Ÿ8. р /,Ба р лжО ж рБОiО нгажО ¤¡ D
-.
:.
,аБ,Б= О ьБгОа ,жрнж х жа жФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
Kk
Gгж ж. нлгО / ь г . / /=жжр/ льО БнE ,жрнь х<ж жа /
заБ,Б згжхрлБ жааж нБзг , гБ,аiE рж прн E аьгБхБгжс. ,п/ ажо,хБаарлп аж
нБ,Б Брп БрБ=жс. аБрл пн згБ, р жс а ,ас. зг , жх/ лБнж ,хжраж ,хжс-
рл ж аБ аБгх. ,л аж згжО а  =хжс р о жж згр жжааiО ОО i, Блп ж Ба ж
зг а/лп ажО ,Брл ж о ,-,Б зхоаь гхБ рн аарл . о , =озiлрл БФ * л
ж рБОж гжО/ з/ рп «жрз р DThesЗNs: gрБг а DjŒs?ЕNёn:. зрл ьа нБхiс з-
р жО О в ь ,жрн ж рнБ,Ба /. > х а р о Бьгхас ржгпж,ас рлгаi) хгьс > р
рОжEл гас ,Ба ОБлж пасФ +Бн л гхжа / хгБОБл ,жрнь рнррл Б зг ,< жь
гБ,хж жа ж аБ х Б гБ, ,аiE хБ > лгБьжх = нОжх =. л жрлп аБ , i<жаа= рг-
= зкО. Б лБнж жрж = р Бхн, ,а= зкО
ЭГГ
ЭГ;
Ф
ехаБн Брл х р E зг ож,гБ, ,аiж н кл О рж прн О ,БоБ БО жхО жааiж о
лхж паiE р <нО < гн E р охБE. х, жааiE ржож «жрз рО. лнгi ь Б,Б аБ зг-
,<жх< ж , а E згвБаБИ . зр жхрл / нлгiE нБ,Б H О з хi
ЭГO
Ф * Брл Eлж
E згжхзгжх лп. ньхБ g а ,хБ ,Бна аБ ржс р,жл
ЭГ?
. а оi р <нО з,хаy р жс
ОБррж аБгх. ж,жааiс кл О ожрвгОжааiО ррл/ < О р/ ,гж БО . рхж Б ожр-
з ж,ас згжхрОлг лж парлп ,БнахБлж /Ф Mа оi рлз лп злн . аж о БхБ/
,Оарлп= жь рлБа лп. зрлБгБлпр/ Eл/ оi хжгБлп жь ,хгБ iE гБОнБEФ g а
х / ржгхаь ,хж i Ба / хогжа / а iО хж/О хрлБ рп , рлж з ж) рлБ 
ажоEх ОiО. ,лоi ,хжрп хжсрл Б рлгь ж згБ Б. о гБ, кль злнБ Оь оi
зг жрл н зБраiО зр жхрл /О гж ь агБ рл жаарл Ф RгБОБл ,жрн О Б лгБО
жьн х, ,жгзБлп р=жл р E зпжр рл,а нж О рлжг с. а зх рлгБEО рОжгл
О рзгжл гБ,ь Б<Блп рОiр лБ арл Ф HрE / р/ зжг iО , хгБОБл ,жрн E зкл .
аж па згжрлз < О клл ,Бна зх жгь< Ор/ г рн злжг/лп р = ,ап
ЭГF
Ф RБоi
зг а ОБлп гж<жа / хогнБ,жрл жаарл згжхрлБ жааiE аБ нангр зг , жхжа с оi 
,гжхжа згр жжааж рхжсрнж рожрл . ьхж рлжгжьБ рп рнгзБ лж па зххБ-
Блпр/ рлгБрлаiО аБрлгжа /О аБгхБ. iар лп хогжа ж ажхогжа ж з рхжгБ -
< Ор/ зпжрБE ,гж,жа /О
Э;e
Ф Hл ож,згж,аiж ,аБа О,iн зк, рхп . х аi
оi EгБа лп О ,Ба ж х наИБ. ро =хБ/ зг/хн о Бьзг рлсарлпФ у Бла р /,i Бжл
зжг iс зБхн рнррл Б жь з аж гБ,г<жа ж р лжО. ,л клл ,Бна i<ж , злгжо-
жа /. лгБл Бор =лаж ьрзхрл . ньхБ аБгх зг р ржож лжБлгiФ
uж аБ, Бааiс Оас HрE / р/ зх ааiО р,хБлж жО хгБОБл ,жрнь рнррл БФ
uнгжз < рп хEа жа жО. нлгж рзг а/ л -ОжгБ
Э;Э
. а зг хБ лгБьжх рл п Hз-
зж . ,гх хгБО згрлс. а лгжрл жаас О,iнс
Э;s
Ф Mж х жл гжааiс ха О
ОгБ паiО хрл арл БО . н О нгБр хгБО жь ьжа с. а зж Б . ,лоi жс рзл-
рл Б зОьБ О,iнБ. з рп. лБаИi. ргж а/рп хгь р хгьО аБ =,гаО
, рл жааО г ажФ еа ,х ь лжБлг р ,гжаажс< О ОжEБа ,ОБО ж н жзажс-
ЭГГ
AhenФ LФ цц. cФ kФ AЕNsФ
?e Poё+:
cФ k. K. ГФ
ЭГ;
￿
[раге , ￿
з-ьгж,жрн 4n8zД½š8. зг рEх л л р 4n8Èœ|. рг iс. рлгь с. , i<жааiс. Д½Я. зжра/Ф ￿
Ко е 
.
з-ьгж,жрн žДŸДε½š8. зг рEх л л р žДŸο|. р БхрлгБрлаiс. жрж iс. Д½Я. зжра/Ф C аж ахБ=рп ь г лп лО.
,л кл О ь . хж < ж лгБьжх зжра= н, Б. о 4n8zο| ,аБ,Бжл н, Б з-ьгж,жрн . з E згжхрлБ / ржож рБОiж
згрлiж ,Бнаi кл О ь Ф Én8zο| о,аБ,Бжл н, Б л пн ОжлБвг ,жрн ,-,Б нгл ,аi iрл. аБ нлгiж =о л ,о -
гБлпр/ кл лаж) зг зхоаО зхEхж зО/алiE кл О ь Бл арнж ￿
/.pe- ￿
Dн,ж : охжл хангжааiО р ￿
/.pu+
Dь Б:. Б вгБаИ,рнж
/,ev-e
Dн,Б: р
/,eO
DаБ,Б па н. гн х лж п:Ф
ЭГO
\NёgФ L?eЕФ LФ ц. З?Е?gЕ?Зhe ГFФ
ЭГ?
PlŒ?ЕФ
in =olon:
ЭГF
AЕNsФ
?e Mo-:
LФ ццц. cФ sФ A–lN?nФ
V.-: His+:
LФ ы. cФ ЭFФ Cle‹Ф AleµФ
=+-o<:
LФ цц. cФ ЭKФ
Э;e
Pl?Ф
?e Legi>:
LФ цццФ
Э;Э
AhenФ LФ ыццц. cФ ?Ф
Э;s
PlŒ?ЕФ
?e Musi/:
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
KK
< О хжнгБИ /О . зг/ /= О р ж ОБь ,жрнж ,хжсрл ж
Э;k
Ф * лгБьжх угОжлжс
Б рп. нБн хг л ,жО /. Б о БнБ зi ,хiОБ=лр/ жгE) р i<Б рп ,Б i Ба / жл-
г . гБрнБлi ьгОБ. нБ,Б рп р жз лж паiО рзi<н О а с
Э;K
Ф * аБE з/ / р/
хгж а с енжБа. qжгнг с рEх р ажожраiE iрл. ,лоi ь Бр лп з ж жа / Кз лжгБФ
* лгБьжх H Ожа хi кл авжгаБ паiж Aжрл Б згжхрлБ Б аБ рИжаж н ,жрл ж з/л -
хжр/л . о Б,жааiж нг Б жааiж ,жгаiж з Блп/. р ь БО . жл а < О р/ ,Ож/О )
хас гнж нБхс , к Ожа х оi вБнж . Б хгьс > о ,
Э;Г
Ф еа ажр рп лжа й лжО-
ажрлгi. ,Бн аБ <жс E рл п БраiО Eг iО зжа жО. ,л о с лгжзжл E Блi Б ржE
зг рлрл = E хБ лБн. ,л ажнлгiE жа а кл i,i Б згжхж гжОжааiж гх iж
рE Блн
Э;;
Ф
o, рнБ,Бааь ха. ,л ьгж,жрнБ/ лгБьжх / з р О вгОБО Ож Б Оаь ожь
р аБ< О р гжОжааiО зжгБО . а л ,Б жж л а E. iр<жс рлжзжа . р жх=жжy
ьгж,жрнБ/ лгБьжх /. з арлп= iсх/ , ь о аi р /л . о БхБ Б лжО агБ рл жааiО
рОiр О. нБн жь рзг а ОБ зр /жааiжФ *л кл зрлБ хгж ажьгж,жрн= лгБьж-
х = i<ж ржь ль. ,л Оi Оь оi хжлп ржьха/. рхж Б жж ожрИжаасФ йьхБ згвБа.
р жз жааiс л пн лгжрл жаарлп= ,гж Б. ж,жааiс нгБрлс рл E О,iн .
згжхБ Б р/ О О жлаО аБр Бхжа =. ОхгжИ н<Б о жж , рлж х лж паж х п-
рл ж. огжлБ/ рл а хБж зргжх оОБа, iE рОiр iE =, сФ HлБ гБхрлп оi Б
о п<ж аБрл пн. аБрн пн хEа жа ж зклБ / / рп р жг<жаажж. ньхБ а Оь рзж<-
ажж зжгжхБлп Б жьг ,жрн с хE. аж аБг<Б/ жь зг нг жаарл Ф
HрE з<ж хБ п<ж за ОБа р=жлБ. ажж =ос , жь зр жх Блж жсФ Jь
з Баi о БхБ нгБсажс згрллсФ еа ОБ лEх л О в ь ,жрн E лгБх И с
Э;O
Ф *рж
жь р / р х рп н лО. ,лоi ,гх лп аБрлБ жа / О в . зга на < рп E рнгi-
лiО нгБрлБО Ф угжнгБра iз рБааiж EБгБнлжгi жь ьжгж рл жлрл Б лс iрлж.
нхБ E зОжрл -ОжгФ еа ,БрлБ рлгБE хл зжгжх р О ьжг/О . Eл/ а а ,жь
аж рлгБ< рп
Э;?
Ф Jь Иж п= оi зг жрл н хогхжлж ,жгж, Бр. хEа х< р .
рзроа= х аБн згл рл/лп р жз жа = оьБлрл О. аiа = л аж ,ьхФ
gгБ, ,Б HрE О р жх Б gвн J г з х. згж ,сх/ жь ажрн пн з Баж
рнррл Б) gвн хБж лгжрл Б аБх а О ь Б,БE л зi
Э;F
) а ОБ ж , р ОхгжИ .
жгаiE рл ааiО зг аИ зБО. ржьхБ гБррОБлг Б HрE Б. нБн лИБ лгБьжх
ЭOe
Ф Mж п,/
лг ИБлп. ,л gвн оi о жж р жг<жааiО зр жх Блж парл р E ,БОiр .
лл,жаарл р жь рл /
ЭOЭ
) ,л J г з х оi о жж жрлжрл жа. ,лн рзрожа i, Блп
алжгжр. зг жх/ х жа ж рлгБрл
ЭOs
) Eл/ кл зг рEх/ ж л вгОi р жг<жарл Б
 рж оi аж ра рнБ рп. жр оi а E аж нБ,Б Брп рнБжаас рБОБ рарлп хгБОi)
л жрлп жр оi Б жьг ,жрн с ьжа с. аБзгБ / < с р, ажа жО вБо . нлгiж зклi
,жгзБ ржьхБ гж ь ,аiE О рлжг /E. аж зх жгьр/ оi ажнжО , гБжа =. зжгжрлБ
,Б,Брл= рж ,аБ Блпр/. ох, л/ьжааiО рлгБааiО р жраiО ,iрнБО Ф oлБн.
gвн рожаарл J г з х. жн< рп р жг<жарл Ба жО вгОi. аБажр гжх
зг аИ з рнррл Б. рнг жь гБ,г<жа жФ Jр оi ,Бнаi. оаБгх Бааiж згл лжE.
Э;k
ЮёЕ?Ф
?e A-+: poё+:
vФ sOFФ ыNЕŒvФ
in p-eO./:
LФ ыцц. ЗФ ЭsKФ
Э;K
gОлг лж лБО ж HрE Б.
in P-oAcФ ц. jcФ ц. AcФ ы. jcФ ŒlФ
Э;Г
gОлг лж жж HрE Б.
in EuAcФ ы. jcФ kФ
Э;;
AЕNsёЗh.
in Plu+:
vФ KskФ P?Œs?nФ LФ ц. cФ s?Ф
Vi+. Es/,yl: .pu?
j?nley. ЗФ OesФ
Э;O
\NёnysФ ChЕysФ ZЕ?Ф LФ ццФ
Э;?
AЕNsёЗhФ Nn [?n. PhNlёsЕ.
in Vi+. Apollon:
LФ ыц. cФ ццФ
Э;F
PlŒ?ЕФ
in CiAhenФ LФ ыццц. cФ ?Ф
ЭOe
PhNlёsЕФ
in Vi+. Apollon:
LФ ыц. cФ ццФ
ЭOЭ
jchёlФ
in Vi+. =op,o/+:
jŒNd?s. Nn Íοφοž§Ф PlŒ?ЕФ
?e P-oOe/+:
ыN?eФ
ЭOs
AЕNsёФ
?e Poe+:
cФ sГФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь

нл. рз п,/ лгБь ,жрн ж р=жлi. ожрИжа Б E рБнгБ паiс рОiр . рз а/ рп оi.
л аж аБ< рп оi о жж зрлгБхБ <жь. ,жО J г з х. ,огБ, < с рл пн зрл < Eр/
 гБхж ьжгж . рл пн ро лiE р л н =о п= зг аИжрр. рл пн зрлiхаiE. рнБахБ п-
аiE згжрлзаiE рИжа
ЭOk
) а ж о ,н с н гБ, жа = iгхБ= ср/ аБгх рлБ Б р/
 ж,жааiО кл О зБраiО нБгл аБО . рБО рзж<Б рз лп лгБ жааiс нон. нлгiс
жО зхажр Ф
g ржс лнг жаарлп= рл л зг ,аБлпр/. ,л р рБО О ,Бг Ба жО кл E нБгл а
лжО. нБн лБ Бал рОж E гБ,нгБр лп J г з х. х а р /,i Блп зБхн Бв арн E
агБ зжг iс жго. аБажржааiс гж ь ,ас , рллжФ gлБ < с <н с рлгБрлжс
аж згжх < с х<ж а нБнс хE ас з лжБлг лнгi х жгп. ,жгж, нлг= зг-
а н з лп х р /л згж,г лж паж ла<жа ж н О рлжг /О аБрОж<нБ аБх а О .
рОажа ж. рБОБ/ аж,жрл Б/ хжг,рлп з аж ,Бо жа ж Aжрл БФ -жг HрE Б / / рп
,арл/О р жгEKжрлжрл жааiО
ЭOK
) gвн ,огББ згрлiE ьжгж . Б J г з х ,Б,Б-
рл= ажх,ж жн
ЭOГ
Ф жхп ь Б,БE аБгхБ кл зжграБ оi о хжлпО Aь . о
рБО О AьБО Ф йБнБ/ ж Оiр п Оь Б ,а налп л E р Борлжс. л E згжрлз жа с.
л E ьараь рОжEл гаь з жхжа /. рожаа ньхБ кл р Борл згжрлз ж-
а / ж згжхрлБ / рп аж нБ,жрл ж Б жьг с. рОiр нлгiE аа огжрл . Б нБн рл-
г ,жрн ж роiл / жьнОiр жааiж ьгi огБжа /Ф oрEх/ , лБнь г а/ р жс
згр жжаарл . аБгх х жа оi згжхБлпр/ ож,о = рж жг =) зE Б пос ,жаiE
х а оi рлБлп рОажа ж ржО. Б ьрхБгрл жааiж хж/лж х аi оi рлгБа лпр/
л р/н E ожхжа с. аБо =хБ/ ,Б ржО Оажа /О р х аБн iО ож,гБ, , жОФ Hл л,-
арл р , рпФ q рлжг , гБл рп. о E зг iн гБррОБлг Блп рнБжааО
хж) аБгх рлБ ажлжгз ОiО вБаБл ,аiО , рлгБEБ. ньхБ нБхiс нБ,i Б р/ р-
хжааiО хжсрл лж парлп=. л жрлп ож,о жОФ
+Бн оi ль хгБОБл ,жрнь рнррл Б -гжИ Ф Hлл заБ,Б аж,БОжлаiс гж, п-
лБл рлБ Блпр/ ОхгжИБО . ньхБ аБгх. рхж Б < рп р жгжаО лжБлгБ. зжгжрлБ зг -
,аБ Блп рхжс. аБ,аБ,жааiE х / Ижан зг , жхжа с зкл ) ньхБ зклi. ж Б/ з , лп
хогжа ж л зi. ,/ р жла н р рн аарл . Б аж рл а. р зжгжОжа, iж рлгБ-
рл . Б аж гБ,О. зг ар/ жгл р жО ажзрл/арл ,Бнаi ,жрл згжнгБраь
ЭO;
Ф
MБ, аБ/ р гжОжа . ньхБ лгБьжх /. з< О рлжг Б паiж О вi. згж гБл Б E
рлг ,жрн ж вБнлi. рлБ Б р/ <п х а <Бь х ль. ,лоi жрл рБО рлг ,жрн ж
вБнлi гБ,г/х лгБьжх саiE р=жл Ф - г/л. «г а Eр DPhЕynNchŒs: оi зжг iО. нл хжг,-
а кл рхж БлпФ еа зрлБ лжБлгж ￿
kз е \ ле а
ЭOO
Ф у з рБааО нгпж, Бв арн с
аБгх раБ,Б Б зг ь г зклБ н ,жап рг О ,iрнБа = ,Б ажзр <Ба ж ,Бна
лл ж жа,Б жь. зрн пн «г а Eр зг рл пн р ж, гжО/ згжхрлБ жа / р -
жь зг , жхжа /Ф M кль жж а нБн аж E БлБ х / рОж<жа / хжсрл лж парл р Б ж-
ьг жс) рнгж зжгжОж<Б рп ж р /лiж р згвБа ,жрн О оi зг хОБаi ож, р/-
нс ОгБ пас Иж з арлп= Оа Оiж вБалБрл ,жрн ж р=жлiФ укл ьБва. / //рп
хгьО J г з хБ
ЭO?
. оi Б лгО клс а с згвБаБИ Ф +Бн О огБ,О. а хнБ,Б . ,л
рБО а ,жь аж ,аБ рарл хгБОБл ,жрнс зк, . зх жгь рОажа =. охл J г з х
рОiр клО ,<ж. ,жО аФ
ЭOk
AЕNsёЗhФ
in R.n:
vФ ?OK ЭeOГФ
ЭOK
PhNlёsЕФ
Vi+. Apoll:
LФ цц. cФ s) LФ цы. cФ Э;) LФ ыц. cФ ЭЭФ
Vi+. Es/,yl: .pu?
[ёŠёЕФ ЗФ ЭЭФ
ЭOГ
AЕNsёЗhФ
in R.n:
AЕNsё.
?e Poe+:
cФ sГФ
ЭO;
Pl?Ф
?e Legi>:
LФ цц. цццФ
ЭOO
ЮeЕёdёФ LФ ыц. sЭФ CёЕsNnФ
F.s+: .++i/:
Ф ццц. ЗФ ЭOsФ AЕNsёФ
?e Poe+:
cФ FФ
ЭO?
AЕNsёФ
?e Poe+:
cФ FФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
K;
oлБн. Ожажж ,жО ,Б х Б рл жл / лгБьжх /. гхжааБ/ аБ зхОрлнБE «жрз рБ. ,аж-
ржааБ/ з зг Ожг HрE Б рБОО о БьгхаО лжБлгж. хрл ь<Б/ р жс зр жхажс о ж-
рл/жс рлзжа л г,жрл ж gвн Б. ожрр ж Б ж гнБE J г з хБ. злжг/ рзО -
аБа ж р жО ажожраО зг рEхжа ьБваБ. . згжхрлБ жааБ/ аБрлгжа = рл п
ж Брлас. рн п аж жжрл жааiс ,жга
ЭOF
. аБ рлгжО Брп н р жО оiрлгО зБхнФ
Jж Ожажж рEгБа <=р/ нОжх = аж хБ Б ,<Б/ ,БрлпФ ур ж ль. нБн аБ аБзгБ-
Б р зжг iж рлгж i аБ ьжгж з оь -гжИ . рз п, Б < рп згжхж жааiО
ажОжгжааiО Б жьг /О . хБоi зха/лп аБ рОжE хБж Aь
Э?e
. зр ж ль. нБн аБ з ,-
хж Б Брп аБх угОжлжжО +г зл жОО. AБEрО *БнEБанБО . ьгБ/ ажоО ,жО жс. , -
лiО жнО хгь О гжОжаБО
Э?Э
. аБ аБзБ Б аБ =хжс. ожО ,Брларл . аБрОж/ -
< рп аБх E р БоiО рлгаБО . згжр жх/ E гжБ паiж Оа Оiж згн . ожрзБха
ож,Б рла зх жгьа ха E ь О жа =. Б хгь E > згж,гжа =
Э?s
Ф Hз EБгО. хБ < с згж-
хж жааiж згБ Б ажзг рлсаiО вБгрБО gрБг аБ. Ож зр жх Блж жс Иж qБьажрБ.
йгБл аБ DCЕ?NnŒs:. H з рБ г/хБ аiE нО ,жрн E зкл з лп х г рлвБаБ. ж ,-
аiж рБл гi нлгь. аж аБсх/ ржож аБьгБхi гБ,аiE рОлаiE рОж/а /E. ,/ рп <ж пО-
Блп ,аБа ж хогхжлж п. ,Б х БхИБлп жл х ль зг ьл /х аБз лБ рж И нлс.
нжс оi лгБ жа gнгБлФ gзрл/ х ьж гжО/. qжаБахг ззiлБ р/ гжвгО г Блп кл
Браж ,Бо хжа ж. зг хБ нОжх Ожажж ,Ол лж па= вгО) а а рОь кл рхж-
Блп. л пн р ржО лг Б жж л р жь рлнБ. л жрлп < жж ржь. ,л аБ рEгБа Б
алж жнлБ паь Б жьг ,жрнь. р жх/ жж н лгБжа = ажнлгiE нБгл а ажнл-
гiE роiл с рИ Б пас ,а Ф
*рEх/. нБн / ж ь г . н рлнБО зкл ,жрнь рнррл Б. хБоi ,аБ,Б па л -
, лп жь рарлп л жь вгОi. згр жх ,БлжО жь гБ,а нж гБ, л ж аБ Багi хi.
/ аБзОа Оаь E жБE. згИ л г Б о п<ж , р згжхОжл . нлгiж БО Eг<
,аБнОi) а i. -рзхБ. з БьБ/. ,л кл ж ОБ Баi х / Бр. ажрОажаа. , -
а лж Оаж Оажрл жааiж гжО а рИжаИ ррi н . Eл/ а ожрнаж,а ,аБ, Оi х / Ожа/.
зрн пн. згжхрлБ Б/ аБ г рлБ ж . ж Б/ зг хБлп о п<ж вгОi ,аБа =. н нлгО
зг аБх ж лж i. /. з Ожап<жс Ожгж. х жа оi хнБ,Блп. ,л жь ь он ,, Ф
ЭOF
gрБг а з/ р/ ,Б Г?e жл х хжрл Б Nг рл Б. Б «жрз р ажрн пн О ьхБО з,жФ ур жха с згжхрлБ
р = лгБьжх = нжрлi Гk; ьх) рхжа ж gнгБлБ зг ,< kFF ьхФ +Бн О огБ,О. Ожх зжг iО зiлО
нОжх рОжглп= кль в рвБ зг<ж Э?Э ьхФ
Э?e
AЕNsёФ
?e Poe+:
cФ kФ
Э?Э

A-is+op,: in Рас,
jchёlФ
i>i?:
–ЗNch?Е‹Ф
in Nup+: Fe>: .pu?
AhenФ LФ ццц. ЗФ ?ГФ
Э?s
Pl?Ф
in A-gu<:
AЕNsёЗhФ ЗФ µ¯Ф jchёlФ
?e CoNŠNdФ ЗФ µN¯Ф
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
KO

зазазж i

+жзжгп. жр зхiл лп рнБ,Бааж Оас. л нБжлр/. ,л Иж нО О,г лж паБ/
р жО зг рEхжа ук, /. згжхаБ,аБ,жааБ/ / /лпр/ <п /,iнО Aь оi Б о/,БаБ
р О зжг iО зг/ жа жО егвж=. лгiО > -Ожг. зр жха О > HрE Ф Hл лг л гИБ.
огжл/ гБ, ,аiж аБ,Блн хБааь ,аБа /. зьгжожааь жж р E к жОжалБгаiE за/-
л /E. ,Бь E ьажО р жь ьжа / з ж E зргжхрл О хEа жа / нБхь , зкл
н р жг<жарл . аБ нлгж оi рзроаiФ *рж лгж. Eл/ ,хжрл / хгь аБ хгьБ. / /-
рп оKжнлО зжг ,аь хEа жа / рОь ро лп жь ОБьажл ,жрн= р р О
а iО ,жа нБОФ егвжс. ох, ьрзх аО О,г лж пас гБИ аБ пас ук, . р,хБ
л. ,л / аБ,i Б= H О зжжс. нлгБ/. гБ,хж < рп аБ лжрв = в рв =. зг-
х Б. Иж О. рж зг , жхжа /. л н= ж Aжрл . *рж жаа=. Jрлжрл pж жнБ
Э?k
Ф
-Ожг. ржх а р клс хE ас ук, жс х<ж жа ж рлгБрлжс. з аБ,Б H О -
зжж. E Бл <жс ж н жзаiО БагО Оажрл х . ьхж ьрзхрл =л о жж Ожажж
кажгь ,а зх /а жО огБжа / О,г лж паж аБ,Б рлгБрлпФ -Ожг рхж Б р/,Б-
жОiО л. ,л / / рп О,г лж паiО. iхж рж а жгрБ паж. хрлБ <жжр/ л егвж/)
HрE . зiлБ/рп зг/ лп аБ згБнл нж аБр жх Бааж л кл E х E ожрл жааiE =хжс
злжаИ . огБ, хгБОБл ,жрн= хжсрл жаа= ук, =. нлгс а Иж нО рлгж-
О р/ рргжхл, лп рж. ,жО ОгБ паiО. Б жьг ,жрн О рлгБрлаiО о БхБ H О зж/
Hззж/Ф Aiлп Ожл. а оi хрл ь рзжEБ. льхБ згх оi рБОж р жг<жааж. ,л
Оь оi Ожлп =х . лгх Оiр . рлгБрл хж/а /. , жааiс /,iнО ьжа / рз -
ажааiс лБ БалО. а -гжИ . рз п, Б <жср/ оьБлiО гБжО. рогБааiО егвжжО
-ОжгО. аж E Бл р i. ,лоi , ж ж/лп кл а ж гБрлжа жФ oрнБжааж р жО ,Бг-
хi<ж а оiрлг iгх рп. рзгл рп. хБ <п ожрз ха= лжла= зi<арлп жл-
жсФ -жг «жгОз гEа зх огжОжажО жь Б г Ф угжхБ < рп ож,ОаО iрнОж-
г =. а . згжр жх/ р E лИ . знгi ажрзгБ жх iО згж,гжа жО р E аБрлБ а н .
о р E ,Б ла н ОхгжИ . . рлБ ьараiО лжБлгБ паiО л гБаБО . ж оi
ьл i рн а лп i= зх ьО ОБнжхарнь ИБг/Ф
Hлл ИБгп. зожх лж п о л i зг Nжгажж. рлБ лгжлжсрн О рхпжс -гжИ . Б жь рiа >
зг хжаИ Б паiО ррхО згж рEхрл Б. нлгж J гзБ х аБ оi Б ,Б ж Блп , )
зр жха с ь Б ж р,хБаас жь ьжа жО ьгОБхас БгО зжгжржн -ж жрзал. рнг<
Озжг = й гБ ррж аБ Оьа жа ж аБ жж о ОнБE) / ь г= аБ Оьа жа ж. о а нБн
аж лБО аБEх рп Ожрл х / ра Ба / а с Озжг y жж з а Б <Б/р/ J гзБ ж
х аБ оi Б з ж ж БлпФ у Оiр ьг/хжь. О ж рлБа р/ ь Б ас л,нс GжО Ф
Mжрн пн рл жл с E Бл клО. льхБ аж , жрлаО ьгх
Э?K
. ,лоi хрл ,п жг< аi
р Б iФ *iсл , рОгБнБ гжОжа лжр Б аiО у ггО. Бхжлп oлБ жс. зоглп а р-
зг жгьалп йБгвБьжа. ,Б ж Блп -гжИ =. гБрлзлБлп р О аьБО х БхИБлп х БхжО. нгБ-
<Б < E ,ж Б аБр жха н жнрБахгБ. оi х / клс ,жрл =о с жрзо н хж О
ажрн пн E жн Ф M аж жга з БьБлп. охл гжрзо нБ. нлгБ/ Ож<Бжл згБ /лп рБОБ
ржож. рОь Б оi з ж ж Блп q гО. зрлп л жгхБ оi кл =х р хогхжлж п= ажзг-
р жжаас зiлаiО ,аБа жОФ улгжо Б Брп Озжг / клБ Озжг / огБ, Б БрпФ Lж,Бгп
оi зг , Ба н р Б ж жж ра Ба /. ьрл > н р Б ж жж нгжз жа /Ф
Э?k
елр=хБ кз лжл
Эв олп ческ е,
,л / хБ= рл EБО. ррлБ /= О згжхОжл кль зг , жхжа /Ф
Э?K
Hл хнБ,i Бжл. ,л О оi жх Б , жрлжа -гжИ кзE жнрБахгБ *ж нь. о хБж рлг н «жзОз.
о а/жОiс ржО нг л нБО Оаьр . оО р/ <п ха О р О о клО ьгхж. ,лоi оK/ лп. ,л а
оi ,/л -Б БО DPlNne. LФ ццц. cФ Г:Ф g о п<с зга ИБлж парлп= Aкс п лОж,Бжл. ,л жр оi О оi аж рл п ОБ 
, жрлжа л гжО/. хаь кль ж оi оi хрлБл,а х / лжОi х ьь лрлз жа / «жзОзБ. нлгБ/ оi жО ,жап
загБ Брп D
Di/+: /-i+:
?ЕФ TheёЗё‹Зe. Еe‹Ф –:Ф
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
K?
уг ажржааiж О , ржгхИБ -гжИ ,аБа / рнррл Б. iсх/ , р жс жлБг-
ь . гБрИ ж ,хжрп а iО р жг<жарл ОФ ук, / рожаарл аБ< Б Оаь, р жааiE
зн аа н Ф g па ж,жааiс ОБьажл ,жрн О з БОжажО -ОжгБ *жгь с рОж р/
хл жь ло жрнБE. рнг< рж зрлБ жааiж гжОжажО згжз/лрл /. зг о , < рп
з ла= н клО ожрл жааО огБ,И. рзг а/ л ажь ажзргжхрл жаа ож, рзжг-
а н лг ,аж хEа жа жФ qжажж гж< лж паiс е х с. Б г/ Ожх егвжжО -Ож-
гО. хрл ь. лжО аж Ожажж. р /а / лг ,аь хEа жа / р зжг аБ,Б паiО. Б лгжл ,-
аь р лг ,аiО. рлБ р жс на ьс qжлБОгв,i зБО/ла н аж Ожажж о рлБлж паiс
о жж ажзхгББжОiс. ,жО Hаж хБФ qБ х жл гжааiс р жх Блп з рлзБО у а-
хБгБ -гБИ с рнБ огж ргжхрл ржх ажа / х<ж жа / рлгБрлжс р О гл гжаа-
рлп= гБИ аБ пас зк, . iрлз нБ,жрл ж ,БнахБлж / уБгаБррБ. х нл Б ,Бнаi
зклБО iрОж Б р Боiж ,жглi =хжсФ
HлБ гБ,ОаБ/ ук, / р лжE зг аБ х ьж гжО/ нБ,Б Брп аж злгжо жа /Ф Jс Ож-
а а аiс злп. з нлгО з< Б -гжИ хгБОБл ,жрнБ/ зк, /. згж,гж-
а ж. а<БжОж зр жхажс н AьБО =х/ОФ « рвi. згжажогжьБ/ ,аБа жО. ра БааiО.
з жь рорл жааО р хжлж прл . аБ ,Оi< жа . ,ьаБ жь , р E з рБа сФ gн п
а жь ,iрнБ . ньхБ Оiр ажО кОБаБИ = Aжрл Б. рл п ж а жь хБ / .
ньхБ хж ажО <п лжр Б аiс ль ожррОiр жааь ож,О /Ф Hл жрпОБ р жжж
,БОж,Ба ж. хБоi / Оь аБ ажь. -рзхБ. огБл лп Б<ж а ОБа жy зжг iж нОжх з/ рп
,Б з/лпрл ржОпхжр/л жл х аБ<жс кгi. зг о , лж па х БхИБлп жл рзрл/ «жгжн х
DPheЕecyde: аБз рБ зжг ж зг,Б ,жрнж зг , жхжа ж
Э?Г
Ф йаж,а. в рв Ф а нБн аж
хОБ . ,л /,iн. згрл л г Б < с зБгх саiE ог жрнБE gрБг аБ. о п<ж зхEх
х / Ожх лБИ с ОхгжИ Ф Hл. хаБн. аж ,аБ, л. ,л лхж паiж в рвi. зхоаiж HОзж-
хн . уБгОжа х ажнлгiО хгь О р р О ,жа нБО . гжО/ л гжОжа аж з рБ
рл E
Э?;
) а р зжгж лн хгж ажь оiна жа / рнгж л< зг,п. рожаа ньхБ у Б-
ла оьБл зг, ,Бг Ба жО р жь жнБлж паь нгБрагж, /Ф ужгжх а О -жгхл
ь Бр аБ БррБОо жж Оз срн E ьг рлг = -гжИ . р /,Баа= р рлг жс о п<жс
,Брл рржха E аБгх
Э?O
Ф Hл зг , жхжа ж. аБз рБааж жьн О. /раiО ожх лж паiО
рл жО. лБн рE л -гжн . ,л а хБ хж /л на ьБО жь ррлБ /= О > ОжаБ хж /л
q,Ф *зг,жО. аБо =хжа ж. нлгж аж охжл ,хжрп рж , <а О. ,Бн =,Бжлр/ лО. ,л
зг а/л ж в рв зг,i. Ожрл гБИ аБ пас зк, . згх х лжE зг аж , жрл-
аiс л г,жрн с Баг. н О з п,=лр/ аБ< р гжОжаа н . > / Ож= х з, л а=
oрлг =Ф R ль гжОжа аБз рБааБ/ рл EБE oрлг /. нБн / ж ь г . оi Б Б жьг -
,жрнс огБ,ас. лар/рп л пн н ОБррБО аж хж // а ОБа / ах хБОФ oлБн. , .
р хас рлгаi. ,а н<жж , злг/р<жс ук, = хжьгБхБИ хас , жж жл жс. оi 
гБ а ж<жа хогО. р < О. р хгьс рлгаi. , жа ж зг,i х / згх жа / зж-
гжх л,аiE ,аБа сФ
M ,лоi жгалпр/ н лО. ,жО / ь г ажхБ а з з х гБИ аБ пас ук, .
р <жср/  О /а р рлгБрлас ,Брлп= кль ,аБа /. / лОж,. ,л хБааж р /а ж зг-
х а iс х хБнл ,жрн с Баг. л гИО нлгь / р/ -гБИ сФ gжс Баг а нБн аж п,/
рОж< Блп а р гБИ аБ пас ук, жс. рз п,жОс -жр хО р жс зкОж “+гхi
Rа ” зг аБх жБжс H О зжж) а р , рл гБИ аБ пас ук, жс. оаБгжаас з рБ-
а /E уБгОжа хБ HОзжхн БФ R хБнл ,жрнБ/ зк, / жрлп зкл ,жрнБ/ гБ,а харлп. нл-
гБ/. зг /,i Б/рп н жх ас вгОж. Eх л ,Б р Орл л хгБОБл ,жрнь рнррл БФ
gБл г ,жрн с з рi Б= с зкл-х хБнл н ргха Бнлжг. хжн БО г=жО аБ рИжаж
Э?Г
\NёgenФ L?eЕФ LФ ц. З?Е?gЕ?Зhe ЭЭ;Ф PlNne. LФ ы. cФ sFФ jŒNd?s.
in
φεnεžœ½Ф
Э?;
\egeЕ?ndё.
His+: ?es =ys+eФ ц. ЗФ Эs?. рарнжФ
Э?O
\NёnysФ Ю?lNcФ
?e B,u/i?: Au?i/:
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
KF
х ааiс Оа ьФ БИ аБ паБ/ ук, / оi Б зг а/лБ Ож , ж,жаБ , х ьь ,Бо ж-
а /. ьхж аБ нБ,Б Брп. 'нгжИ жО. нлгiс. хEа < рп зг , жхжа /О 'ж н ззБ
Hз нгБ
Э??
. аБз рБ зг гхж жжс на ь. х р E зг з ажхрлБлн гБ,Ожа / жж /,iнБ
а жга аж за/л=. а жга аж зжгж жхжаа=Ф
жвгО г БааБ/ qжаБахгО нОжх / оi Б р жг<жарл БаБ у Б лО +жгжа-
И жО. ра рнБ < О Оаь р Б i клО Багж) ,л ж нБрБжлр/ рБОь з ржож хгБОБл -
,жрнь рнррл Б. л а рлБ Б рп ,Боiлп Ф О /аж. Ож/ р -гжнБО о E Aь
о БхБ/ з,л лБнс ж. нБн -гжн . q в ь жс. аж / / рп а жрпОБ р жх О х /
ррлБа жа / згБ БE кль рнррл Б р, хБа / ажО <жхж г ,ж ж,жрнь хEБ)
а жрпОБ зжгжх iО л,аiE ,аБа /E х / з аь ,Ожажа / жь вгО. хж Б/ , ажь.
нБн Оi знБ,Б . а ж рнррл . лнхБ Б жьг / ОгБ паБ/ ррлБ /=Б/ H О зж
оi р ржО ,ьаБаiФ M л /а ж. нлгж О /аж аж нБ,Б аБ хгБОБл ,жрнж рнр-
рл . а . н ажр,Брлп=. нБ,Б аБ Hззж=Ф Mжнлгiж з рБлж . ох, н О жгр в -
нБлгБО . а Бор =ла <жааiО О,г лж паь хEа жа / ажрзроаiО л -
, лп ук, рарлп л вгОi. ож,Оа ,Оа зг зО гБ, <жьр/ лжБлгБ
з< iE хжн БОБИ с HвEжОжгБ D–vhe‹eЕe:
Э?F
. охл Aь -жг хгж арл / / рп
<п рБОiО р паiО нгжзн О =хпО . Б q в ь / згжхрлБ / Б рос л пн ьгх
ажхо Бг ОiE рлг ,жрн E вБнл . льхБ нБн Hззж/ оi Б iрзгжаа О гБррхжа жО
о кл E вБнлБE
ЭFe
Ф g жгE ль. а з БьБ . ,л ажл зго жОi лО. нБн ,/лп ажн с рл-
г ,жрн с р=жл . гБррнБ,Б жь рл EБE р згжхж жааiО зг нгБрБО . р,хБлп кз ,жрн=
зкОФ 'нка DLŒc?Nn: g с oлБ н DjNlNŒs ц?lNcŒs:. х а ,огБ ажр,Брлп/ уОзжс. Б хг-
ьс > зожхi -Баа оБ Б. огБ, ржо/ аБрл п ж i<ж -ОжгБ * гь /. аБрн п
а Оiр О йБгвБьжа i<ж o аБФ M рзгБ жх ж злОрл . ажрОлг/ аБ
згжхгБррхн E зн аа н . х г E аБ р ОжрлБФ еа гБррОБлг Б E <п нБн
,огжлБлж жс хаь , ож,гхаiE зкл ,жрн E Баг . нБн с Оа аБ, Блп oрлг ,ж-
рнс зк, жсФ HлБ Иж нО оро жааБ/ л H О зж зк, /. аж зг ,аБ Б <Б/ ,Б ажс агБ -
рл жаас рарл . рEгБа Б л зх аас Hззж л пн ОБлжг Б паiж в , ,жрн ж
вгОiФ еаБ > ож,х<аж лж . х жжр/ о БьхБг/ ОжEБа ,жрн О ргжхрл БО. зг рзро-
жааiО х / ажж Ож iО гжОжр жаа нОФ
gБОБ з ржож ьгж,жрнБ/ зкл ,жрнБ/ вгОБ л ,Б Брп л г Орнс л пн о п< О
Ожап< О ,/жрл ОФ gрлБ жааiж лжО ж рБОiО рзроО рл E х аБн ,хжрп ,Б -
рж л рлБа жааь , р Б лБнл рлз. зг/х,жааiE О,iнБ паiО г лООФ Jр
г вОБ зг а ОБ Брп гБаа ж жнБ. л аБ р хБ а E зг оi Б ж згБ,хажаБ. аж рлБ з
ржож ОБ жс<жь р жхБФ *жрпОБ хБ жн с л ьгж,жрнь з ь онрл . гБ,аогБ, = ьБгО-
а ,арл Бл арн с /,iн. х ьж гжО/ згж, гБжОiс -гжнБО . р, лБ < О жь Бг Бгрн О
аБгж, жО. згжзхБ Б р/ <п р л гБжа жО
ЭFЭ
) рнБ. ,л ажзг /лаiс. ,жгрл iс Бл а-
Э??
oрл ааiО л гИО БлО ,жрнс р рлжОi. лБн с. нБн = жж рзг а/ 'нгжИ с D
?e N.+u-. -e-u<, ￿
LФ ц:. оi
MржEр. в а н срн с в рв. зг , жхжа / нлгь зг Б р жл аБ зг , жхжа / 'ж н зБ Dур ха с. И л гж-
Оiс gлгБоаО. LФ ;ыцФ jeµФ –‹ЗNЕNcФ ￿
A?v: <.+,e<: ￿
ЗФ k;O:Ф Hл Eг< гБ,K/ражааБ/ р рлжОБ аж л ,Бжлр/ л р рлжОi
ОаБх. р,хБаас 'жсоа ИжОФ
Э?F
¶ЕeЕe.
My+,olog: ou Religion ?es G-e/s:
ЭFe
* плжг. гБ,хж / < с кл ,Бо хжа ж. ра i Б р/ аБ лО. ,л р х ,аБ,жа ж р Б Hзр н Бррхжа =
D
Di/+ionn: p,ilos: ￿
аБ р  –PZP––:Ф M а < оБ р/Ф -гж,жрнж р  ε0ο| л,а зжгж х рп Бл арн О ￿
ve-sus: ￿
елр=хБ
ь Бь ε0εš{. хл з р жх. гББлпр/. Eх лп х а лл ж рОiр Ф
ЭFЭ
-гжн гБррОБлг Б Бл арн E Б лг Бгл рл нБн а E. оьБл < Eр/ E лгвж/О ) ьгжн ,,Б Бл а-
рн с /,iн л пн iахжааФ еа з,л а ньхБ аж И л г Б рБОiE ,аБОжа лiE з рБлж жс. згр Б < E ОФ 'а-
ь а. хж < с iр< с зг Ожг q ржж. жь аж жл рж а -гБИ /. а *жгь /) а хБж аж зг ,ар л E ОжаФ
+ ж рБОж хгь ж нг л н Ф у лБгE ь г л L Ижгаж нБн ьрхБгрл жааО хж/лж ж) а роБжл ажО ажрн пн
хогiE р . а ,жап зБрБжлр/ жь ргБ а Блп. нБн гБлгБ. р RжОрвжаОФ еа , а/жл ржо/ ОБ iО ,аБа жО Бл арнь
/,iнБ. ржо/. лБн х ь зг <жь ОжС у рБ < с л пн з-ьгж,жрн ОзжгБлг К Ба зг х л <п ьгж,жрн E
Б лг а хаь Бл арньФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
Гe
рн с /,iн. а нБн аБ з рпОж аж iхжг Б= с зргжхрл жаарл оiна жааiE огл .
рлБ . о БьхБг/ ажр БоаО лгх р E з рБлж жс. /,iнО. нлгiс зг , жхжа /E. н
зг Ожг. * гь /. хрл ь лБнь р жг<жарл Б. ,л ,БрлБ рОа лпр/. Б аж згж ,<ж
Б лг Hаж хi рлгсарл . л,арл . р ж iгБжа с Б лгБ o БхiФ +Бн ьрзх-
рл вгОФ еа ха Оь зрлБ лп зх згр ль. нл. гБррОБлг Б/рп лар лж па
рарл . аж зх жБ ОБ жс<жО орхжа =Ф
M аБнажИ-л Орн с гж . лзБг ажнлгж гжО/ аБх *рж жаас. гБрзгрлжг<
р нгi Б аБх рБОiО згжнгБраiО рлгБаБО J гзi. , вг н . лО р/ л р E
ж рорл жааiE лг Ов . хг/E ж л рБОь ржо/. згжхрлБ хж ж р ж ьрзх-
рл . р iрлi ль ж рБОь йБз л /. лнхБ а рл п х ь ОжлБ О а . ь /хж
аБ р жлж < Eр/ аБ гБ,хж жь хоi, рж жгаiE ьг в Ф Mжзг ,аБааБ/ р E зг аИ зБE
О в ь ,жрнБ/ гж ь / оi Б зн жо жаБ р E вгОБE) зх жгь< рп гБ, жа =
жжс =хжс. аБ р,ж, Б. хБоi рлз лп Ожрл а с гхжаас рОгБнж гж ь
аж,г О , iр <жср/ , рр / а ,< E ьгБхБа х ОзжгБлгрнь лгаБФ уг а/ < с
Eг рл Барн с н пл йарлБал а р кл гж ь ,а= гж =И =. р, лБ/ ржо/ о/,Ба-
аiО р жг< лп хгь= аБ з л ,жрнО ззг ж. ньхБ зжгжажр згжрл р жь ьрхБг-
рл Б аБ AрвгФ oрлг н ,Брл зг ИБ клл зрлзн) а а аж хж . ,л хEа -
<жж клл гБ,хж oОзжг уг хжа ж згжх хж . нБн нБл/Б/р/ р Бг Бгрн О аБО
лпОБ аж жжрл Б гБрзгрлгБа лр/ з лп х ОБ. Б зржО оi ажоEх О рргжхл-
, лп хаО Ожрлж ,Брлп ,аБа с. хБоi E рзБрл л ожс нБлБрлгвiФ * л гжО/. нБн
х ж БжОБ/ р ржE рлга Бг Бгрн О гхБО рнг< Брп GБзБха- ОрнБ/ oОзжг /.
гБ,г БааБ/. зхж жааБ/ аБ ожрнаж,аж , р Ож н E на/жрл . Бхжа / нлгiE ,Брл
ьгБа , Б рп RааО. ьхж згжоi Б згБ лж п) *рл,а- ОрнБ/ oОзжг / iхжг-
Б Б аБзг рж жгаiE гх. зрл/аа ,гБ Б/ ржо/ ар лж жс р /жааь ьа/ ,аБа /.
зБ Б л пн о жж ,жО хж /лп рл жл с рзрл/) ньхБ ,гхБ= ср/ аБ GБзБхж р жл ,БрлБ-
Оi Ижа лп згжхрлБ < жр/ О огБ,Иi. рхж Б =хжс рзроаiО рзг а ОБлп
E хEа жа жФ
* кл жрпОБ ,аБОжаБлж па= кзE. -рзхБ. р зБ <= р зБхжа жО *рл,а- О-
рнс oОзжг . ,Б Ожажж. ,жО з рл жл / аБ GБзБхж рлБ рз п, Блпр/ з<ж,аiс згE.
нОзБр лж жрнз ,жрн ж ,н ) оi ,огжлжаiy ОжхаБ/ ьгБ г Б паБ/ хрнБ аБог-
аiж он i х / на ьзж,БлБа /) гБр< г рп лгь / аБ ьБИ /. згжх ж qiр Aгп
лнгi . аБнажИ. Ожг нФ Hл ажоiна жааж рл жл ж згх qБьОжлБ *лгь
'гжаИ qжх , . *Брн хБ -БО Nг рлвгБ й ОоБ. «жхгБ -Б,рнь у нБ хж
Б q гБах . 'жаБгх хБ * а, AсБгх. 'п Б ; '=лжгБФ g гжОжа Бг Бгрнь
аБ<жрл / Eг рл БарнБ/ J гзБ лгБл Б р ж з л ,жрнж жх арл y аБ згжхрлБ / Б
рос ьгОБха= жрзо н. лхж паiж ,Брл нлгс. ог/рп ажзгжгi а хгь р хгьО.
iгi Б/рп з,жгжха , лжа н ьрзхрл . / / рп нг ж рл БО . зал в нБ паiО
р жлрн О на/жрл БО . гжрзо нБО . р охаiО лгь iО ьгхБО Ф R Б ь Б i
кль ь ьБалрнь з E гьБа , Бааь лж Б. -жгОБарн с ОзжгБлг зБзБ. жз рнз
 ОБ. о БхБ л пн Оа ОiО ж , жО) E гжБ паБ/ Брлп оi Б а ,ласy з р жс
рарл а ,аБ, жж Ожап<ж. ,жО нБ,Б рп з вгОжФ ур ж йБг Б *ж нь. нлгiс
лжОаiс жн. згр жжааiс р О рорл жааiО ьжа жО. р с г / рз л рн н
oОзжг . рогБ E р жс гнж. J гзж ж аж оi oОзжгБлгБФ +жлаiж р / - п-
хжогБалБ йБг Б у/ль гБ,аiж гжОжаБ зх гБ,аiО згжх ьБО <п р хжлж прл -
Б р жс ожрзОарл Ф A жж ж нО ,ж жн оi рхжа Брл Блп аБх ,-
гхжаас рлгБ<аiE злг/ржа /E J гзс. знБ,Б q г ,<жх<жь аБ ОзжгБлгрн с
лга ,Бнааь аБр жха нБ ьрлБФ
M аж рлБажО ,БожьБлп зжгжх. хБ //рп л ук, . згжхОжлБ аБ<жь рр жх Ба /. Б
згх О аБо =хБлп ,Б гБ, л жО кль ,аБа /Ф
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
ГЭ
ег ь аБ паiж ьгж,жрн ж г Орн ж зклi. зг ажржааiж oлБ = ,жаiО . iа-
хжааiО E iалп GБзБха= J гз ,-,Б зБхжа / йарлБал аз /. огж ,хжрп аж -
хБаа= р Б . аж згжО а <= гБ,ох лп Ожрлж р ь он зьгжожааiО Бал ,аiО грл-
нБО ажнлгiж а iж аБ,Блн . нБ,Б < жр/ згжхж жааiE орл/лж прл БEФ Б,K/ра// E
зг гх. / рзж< згжхрлБ лп Ожрл Оiр лж /О х / гБ,Оi< жа с. Б нг л нБО х / р-
оiE згжхз жа с ОБ орхБ < Eр/ х р E зг зг , жхжа /EФ
уаБ,Б ажоEх О з лг лп ж iрнБ,Баа= Оас рл аy О,г лж паж жрлж-
рл / /жлр/ ржьхБ ха О лжО ж. льхБ нБн в , ,жрнж жрлжрл Бгп гжлр/. ажзгж-
гi а ,Ожа//рп л гжОжа ОжрлБ. лiр/,жнгБла зг рзрБо Б/рп н орл/лж прл БОФ
GаБ, л. Ожаа кл хБ=жж вгО жрлжрл хж Бжл р/,БжОiО рожааiО л. ,л О,г -
лж паь а жгрБ паь жО роБжлр/ аiО жрлжрл О) лБн О огБ,О. жь о жж
Ожажж р паБ/ рзроарлп н рзг /л = огБолнж О,гжа / Оьл рхж Блп ж нБн
о жж лхжрл жааiО E зг аИ зж. лБн нБ О р/ о жж ажрE О р E зр жх-
рл /EФ gзж< згжхрлБ лп ржО хнБ,Блж прл Ф йьхБ ь онБ/ лпОБ нлi Б Б J гз.
ньхБ аж жжрл гБрзгрлжг з ржО жж ,Брл/О р аi iж знг i. гжО/ л гжОжа
аБEх рп. лжО аж Ожажж. лхж паiж зг жь г Бааiж =х . нлгiж. , iр < рп аБх
ьрлiО лОБаО. Оь E Бл лп р Боiж ло жрн ржьхБ р жгнБ <жь аБх а О р жлБФ Hл
=х . ох, о БхБлж /О гжхнрлаiE рнг . рОь оi ьгБ,х о п<ж , а E зжгж-
хБлп р О р гжОжаа нБО. а жр а ажрлга лнгi Б рлБ. л нгБ <Б/ E
р жзБ/ вБаБл ,аБ/ л зБ аж,Бза о а/ Б E жгжр . ,Ба/л ОБь жс. н х рл О.
нБ,ап нБ,i Б Брп х / а E Ижас рорл жааiE гн
ЭFs
Ф ур ж ажрн пн E хрБхаiE зг -
Ожг . кл рлБ < ж рлгаiО =х . зг а/ ,Б оiна жа ж лОБ , Блпр/. ,Бл г рп
ОаБрлiг/E зрлiа/E. лБО л < аж ,Ба ОБ рп ,,жа жО уг гхi. рБО з п,-
/рп р О лнгiл /О Ф Jр ж ажнлгiж , а E рОж Б рп ь г лп. л хж Б рп кл
,Б Орл БааiО , гж ь рлг рл жО. о жнБ < О гх аБгаiО рОiр О згж-
хж жааiж рзг а/лiж хж . оK/ра//рп ,БьБхнБО огБ,БО . Eл/ а Оь . р ,Бж
аБхоарл . гБрл н Блп кл нБн ж Б рБО Ф o, E , р Б оi ,ж жн р паь огБж-
а / зх ааь зкл ,жрнь хБг Ба /. зрл ь< с згжхж жааiж рл аi жрлжрл Б. а аж
р, лБ < с ажоEх ОiО E ь Б<Блп. Б зржО гж< < с E ,Бн =, лп на ь. аБ, Баа=
О ￿
«Дела ен Карла kел кого
Ф Hлл ажоiна жааiс ,ж жн. нБ,Б < с аБ аiаж<-
а ж гжОжаБ о жж р паж /а ж. ажж Оа згжхз лп. зрн пн а / / р/
 iО рл,а нО. хБ < О аБ,Б ржО гхжаБО ржО гiИБгрн О рлБа жа /О. аБ х-
а < О J гз) рнБ. ,л клл ,ж жн. < с л ; х ;ц Ф. Б. ,Оа. ажОаь О
гБажж
ЭFk
. оi ОаБEО ОаБрлiг/ g /ль ахгж/ , *пжааi Dj?Nn-AndЕe de ыNenne:Ф g ржО
аж за/ла з,жО р, ажааБ/ О на ьБ Ож Б лБнс <ж О /= с рзжE. жхп аж жж-
рл аБгхБ оi лхжрл жаа аж жжрл хE жарл Б. ньхБ ,Б хжсрл лж парлп з, -
лБ рп рБОiж ьгоiж огжха Ф Jрлп рлг н . нлгiж л жгхБ=л. охл жсОрн с gог.
згEх < с ЭЭЭF ьх. оK/ о Блжал ,арл кль зг , жхжа /
ЭFK
. ,л лр=хБ
з< оiна жа ж зг з рi Блп жь БгE жз рнз +=гзжа D?ЕcheveqŒe TŒЕЗNn:Ф йБн оi л
а оi . а Ожаа Б жьг ,жрнс рлг йБг Б *ж нь. рлг жь х жаБхИБл зБ Б-
х а . аБ, БааiE зкгБО «гБаИ . рлг ,жлiгжE рiа жс HОаБ DAN‹ёn: на/ AБсБгБ
DB?y?Еd:. рлг жа D[en?Œd:. БаБ D[ёl?nd:. <БгБ D[Nch?Еd: хгь E ьжгж - -
ос о о лжн . х ьж гжО/ аБ<жс жх арл жаас о о лжн . Оi о/,Баi а iО зкл -
,жрн О БагО. з , < О О/ гОБа ,жрнь з гОБарнО /,iн Dl? l?ngŒe Её‹?nce:.
ЭFs
gОлг лж зг , жхжа ж Mхк зх аБ, Ба жО ￿
полог люей, ов ненных в аг
Ф p р =хжс ,жап ,аБ, лж пажФ
ЭFk
All?Еd.
Ci>l: ?u D.up,ine
. наИжФ
ЭFK
\ŒЗlessNs-эёЕn?N.
Mys+e-e ?’iniqui+e
. ЗФ sOFФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
Гs
аБ нлгО а ,а н
ЭFГ
ю Hлл Баг рлар лр/ р к О з ,жрн О БагО зхоа лО.
нБн х н с зожь. л/ж ,гБрлБ= с аБ рнхас з, ж. знгiлс н =,нБО . рлар лр/
р н плгаiО хгж О. ж ,жрл жаа , i<Б=жОр/ аБ аж о БьхБлаь нгБ/Ф
oОжаа р гiИБгрн О хж/О . хEа жааiО на ьс ОаБEБ ОаБрлiг/ g /ль
ахгж/. з/ рп «гБаИ зжг iж зкл ,жрн ж хж Ф uE Бл кл зжг аБ,Б паiж
ло жрн хБг Ба /. нр лБарн ж лгоБхгi зрл рп злп. р < с О ха гжОжаа
гБхрл . р Б о Бьрн аарл вглаi
ЭF;
Ф еа рзж Б нгБрБ И. EгБогжИ нг-
жс) а E жрпОБ Оалааiж рл E . зх,Бр аж жааiж зх аас рлгБрлп=. а ,жО
аж , i<Б рп аБх зE Б с рБл гсy ОБ рзроаiж Блп агБ рл жааiж нгБрлi
ук, лгоБхгi рлБаБ Б рп аБ вгОжФ вОБ оi Б х / а E ржОФ еа зр /л
iр< с лБ Бал ожрнаж,аО лгхжОнО г вО Ба =Ф +гха ржож огБ, лп. нБн ж
зг/ жа / р i а клл БагФ Mж х прл /рп зх, а/лпр/ лс ж рБОс
г вОж з Eх ржс зкОi. а х Б Б жж згс наИж нБхь рл EБ. г вО/ л р-
нО. рнгжж ,БрлБ / жж , ,Блп аБ,Б ж
ЭFO
Ф Hл Оаь, р жааiж злi ,Бх< E
О, р жс н iож Ф *рж. ,жО оi о/,Ба рнррл кл О зжг iО р гжОжааiО зклБО
ьгБа , Б рп ажн О зхо жО жрж с , оас зжржан . iрОж Б=жс аж,л ржгпж,-
аж. нлгБ/. рз а//рп аБ лБаИж Б паiс Бх зх БннОзБажОжал E =о Оь арлгОжалБ
 i DvNelle:. рлБ Б аБ,i Блпр/ -хж- ж жО Dv?Œ-de-vNelle: . нБн зг ,ар/л ржьха/.
хж жО Dv?ŒdevNlle:
ЭF?
Ф
у , < ж л нр лБарн E лгоБхг зжг iж зкл ,жрн ж Оз прi oлБ п/аИi
oрзБаИi. оiлп Ожл. ьгБа , рп оi. нБн а . р, ажа жО =о аiE ражл . ОБхг ьБ-
 ржь-аБ ржь зi н E р п Dsylves:
ЭFF
. жр оi ,ьаБааiж р р жс гх аi ,Б -
ж Ба /О qБьОжлБ *лгь -гжн аж зг ажр оi О. ,жО / ж ь г . зг , жхжа /
хгж а EФ Hл л нжОiж р зо ,аiE нБвжхг зг , жхжа /. ,жО о/,Баi ж н жз = х аБ-
рл qжх , . рожаа згБ, oлБ п/аИж аж рл пн злО. ,л. зг ,i Б/ лБ п/а-
рн E зкл ,/лп ржо/ ,Б огБ,Иi. зжгжхБ О рОiр вгО р жс р <нО ,ж ха
згл рл/жс л г,жрл лгоБхг зк, . рн пн злО. ,л ро зклБО лл
хE ргж а Блж парл . нлгiс. аж нз г/ хгь E. рлгжО лр/ рлБлп р а О аБгБ ажФ *
кл кзE на ьБ ОаБEБ , ОаБрлiг/ g /ль ахгж/. зг з рi БжОБ/. нБн / ж ь г .
БгE жз рнз +=гзжа. ж Ож=Б/ о жж ,жО ,жлiгж рл жл / л гх. оi Б , жрлаБ з
ржс J гзж нБн рБОБ з ржож. лБн о БьхБг/ Оаь, р жааiО зхгББа /О. згжхОжлО
н E / / БрпФ Mж л пн «гБаИ /. oрзБа /. oлБ /. а лБнж аь / -жгОБа / оi
аБ хажаi Оаь О гОБаБО гОБарБО . ьхж в ьг г Б зг х гаiж гiИБг йБг Б
ЭFГ
Hлл гОБарн с /,iн оi рОж<жа жО рзг,жааь Бл арнь. хгж ажьжгОБарнь рлБгьБ прньФ Jь лБн аБ,i-
Б . ,лоi л , лп л , рлiE Бл арнь вгБанрнь /,iн Ф ера аiО х Б жнлБО гОБарнь /,iнБ / / рп /,iн
Ок ￿
Dd
O/
:. злгжо / < ср/ аБ =ьж «гБаИ . /,iн ￿
l ￿
Dd
Oui
:. Ож < с Eхжа ж аБ рж жгж рлгБаiФ oОжаа л /,iнБ
l ￿
зг рEх л вгБаИ,рн сФ C,iн ￿
Ок
. ьрзхрл Б < с р гБ, Б < О жь лгоБхгБО . р,ж, Ожрлж р а О ;цы-О
рл жл . гБрл г < рп г/хж рОлаiE ОжрлаiE аБгж, сФ gОлг лж
B-ou>.?ou-, poesies o//i+.niques
. ? l? \NsseЕФ vёlФ цФ
ЭF;
¶ёnenelle.
His+: ?u B,e.+-e F-.n/.ise
Ф
ЭFO
gОлг лж j?Nne-P?l?ye. ￿
Me<: su- .n/ienne C,ev.l
Ф) эNllё. ￿
His+: ?es B-ou>.?
Ф \NscФ ЗЕelN‹Ф. о л. ,л / рБО рнБ,Б

[руауре
Dзг , жхжа ж «БогБ хе ж > зг ОФ зжгФ:Ф
ЭF?
MБх лОжл лп. ,л ￿
v.u ￿
￿
v.l, >.u ￿
￿
>.l
. рEх/ , х Б жнлБ. о,аБ,Б лБажИ. оБ . ож,О ж. рОБ<жрл жФ
« а н срн с нгжап ¦¨ D
J,.l
: iгББжл рж. ,л зг зха/л. кн,Б пл г БаФ g а О р /,Баi вгБаИ,рн ж р Б ￿
>.l, vol,
Ool
Ф
ЭFF
gажлi нр лБарнь зг рEхжа /Ф g  ￿
son ￿
о,аБ,Б зжра= рлБгО /,iнж ￿
Ок
. нБн ￿
song ￿
о,аБ,Бжл жж жж з-
Баь срн Ф g  ￿
соне ￿
зг Ожа/ рп н зг /лас ОБ жапнс зжраж зг ,х с вгОiФqБхг ьБ i рзБарнь зг рE-
хжа /. ,л хнБ,i Бжл E О/Ф g  ￿
g.l. ￿
,аБ,Бжл з- рзБарн оEх лж парлп. огжлжаа= ,жрлп. ьБ Баларлп. з г-
<жрл Ф oлБн. ￿
\ар -гала ￿
, гББжл н ьБ Балас Охж qБхг хБФg п i. аБ,i БжОiж лгоБхгБО ￿
с рва ￿
￿
с рвен-
а
. / / рп хБО аБрл/ E. з оiна жа = рБл г ,жрн E зкОФ Hл р Б зг рEх/л л Бл арнь ￿
sylv.
. ньхБ.
р жх/ й ал Ба. зпжрБ , лБ Брп р ,оiлнО рл Eл гаiE гж, лБл DLФ ;. cФ k:Ф
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
Гk
*ж нь гiИБг йгь ь gл Б
see
Ф *рж кл зг , жхжа / оi аБз рБаi рл EБE
Оаь ж , а E. рожаарл р, ажааiж лгоБхгБО E ,жа нБО . гБ,о Б рп аБ
рлгвi. зрн пн згжхаБ,аБ,Б рп х / зж ,жрнь рз ажа /Ф +ж , зкл -зхгББлж-
жс. нл Оь , iр лпр/ х Б жьг ,жрнь рОiр Б р жь огБ,ИБ. <п гБ, Б жь
оьБ р О рорл жааiО з,аБа /О ) хгь ж. р жх/ гБ, ,аiО ОБажгБО жь ло-
гБжа /. ,о гБ гжБ паiж рлг ,жрн ж р=жлi. ж рнгжж < ззгрл ож, Иж
ож, з БаБ ж,жааiж р О зг ,х iО огБжа жОФ * «гБаИ . нгОж гОБа
 +г лаж. 'Барж лж. -гББ ж. епж RБл,Ба аж DZgNeЕ-le-\?nёNs:. Ож Eхжа ж гОБаi
о жнрБахгж *ж нО. A о . ржО qхгжИБE. о oхж qБннБ жж. о oрлг Mг-
ОБахИж AгжлаИж . аБнажИ. рБОiс ,аБОжа лiс , ржE гОБа ,жФ Mжн с - пО
DŒNlh?Œ‹e: зо н Б в рв ,жрн с гОБа зг гхж , жгжс
seЭ
Ф
uж лБ п/арн ж зклi. ,/ лгоБхг вгО E рл E зг , жхжа с. згж ,сх/
р E , лж жс. огБл зр жха E ,Бо жа жФ ужлгБгнБ ражлж. Б RБалж р г жалж.
 Бхж ржс р Б с р E огБ,И . аж рлБ E о п<ж х / р E згжжОа н
ses
) ж
хБж AсБгх ажнлгiж хгь ж зiлБ рп. з зг Ожг -ОжгБ. зг ажрл жх арл кз-
зж ажзхEх/ ж вБалБрл ,жрн ж рИжаi гОБа y льхБ / р/ г рлФ Hлл хБгжааiс
 iО о жрл/ О огБжа жО ,ж жн. о БхБлж п р жг<жааь лБ БалБ. з л
л. ,жь а нл аж Оь рхж Блп х ажь) жь аж хEа / а -Ожг. а * гь с) а а нО
, а E аж зхгББ Ф еа аБ, р/ л а E. нБн зха ОБлпр/ н зкл ,жрнО рл,а н. хжлп
лБО. ьхж аБEх р/ ржс рл,а н. ,жгзБлп ажО р ж хБг Ба жФ oлБн. а рзг а/ зжг-
,аж хEа жа ж. рлБ л гИО роь БагБ зк, . нлгiс Оа аБ, Блп гОБал -
,жрн ОФ MжрОажаа. клл Баг ьгБ,х а ж кззж . а а г ь аБ жаy а о БхБжл нБн
хрл арл БО . лБн ажхрлБлнБО Ф
у,л л ж рБОж гжО/. ньхБ г рл оьБл J гз р жс а с зк, жс. йБО-
кар ,БEлж зг ажрл жж угльБ =) а жж рОж<жа ж р зк, жс * гь / 'нкаБ. нл-
гж а ззiлБ р/ рхж Блп. зх ж згльБ пИБ ,-,Б ажхрлБлнБ ,аБа с аж жа,Б рп
рзжEОФ gнБ. хБоi ,БОжл лп БО. -рзхБ. ,л зг а/лБ/ згльБ прн О зклО вгОБ
л,арл лБнБ/ ж. нБн вгОБ г рл. жь лБ п/арн E згжх<жрл жаа н зр жх Б-
лж жсy аБ > вгОБ лгоБхг Ф укОi ха E хгь E / /=лр/ х ааiО гОБаБО . гБ,-
о лiО аБ рлгвi , рпО рл E р зжгжнгжрлаiО г вОБО . нлгiж. гБ аОжга р ж-
х/ хаБ ,Б хгьс. Оьл гБрзж Блпр/ л хаь вгБьОжалБ х хгьь аБ згжхж жааiс Бх
нлгiж. хжсрл лж парл . нБн жрпОБ л,а лОжл LФ LФ рр. ,Б,Брл= зж рпФ *
кл E зкОБE рарлп рь Бржлр/ р вгОс. л ,Б=жс ож ,БнаОжгарл Ф Hл а нБн аж
з,жгзалБ/ гв ,жрнО рл,а нж кззж/ -ОжгБ. Б гОБал ,жрнБ/ зк, / г рл. ожг-
Б/ аБ,Б iОiр БE. зг з рi БжОiE БгE жз рнз +=гзжа. р <Б/р/ р рл EБО
лгоБхг Ф Hл згБожааiж г вОс рл E а хаО , /,iн аж рзроаi хрл ,п
,Бо Б,аiE iрл нБн H О зж . лБн Hззж Ф
«гБаИ,рн ж зклi рнгж кл рзiлБ . ньхБ. ,, зг , жхжа / -ОжгБ * г-
ь /. а зр, лБ ,ОаiО зхгББлп О. рз п,/ лж ж рБОiж вгОi. нл-
гiО з п, Б рп Б лгi ужгрж Б / Б, жрж с Aжглi DBeЕhe-?Œ-gЕ?nd-ЗNed:Ф еа
see
gОлг лж L?ŠёЕde. ￿
Ess.i su- l. Musique
. Ф ц. ЗФ ЭЭs. Ф цц. ЗФ Эk?Ф C ЭKF з sks рлгФ лОБ хБа нБлБ ь ржE рлБг ааiE
вгБаИ,рн E гОБаржгФ R / лБ п/арн E Оа рОлгжлп CЕesce‹ŠNnN. de
l. Volg.- Poёsi.:
seЭ
урОлг лж i<жнБ,Бааж р, ажа ж 'БогхБФ g, лБжлр/. ,л жз рнз уБг Б * пьж пО / /жлр/ Б лгО жг-
ь в ,жрн E в ьг. нгБ<Б= E зглБ gогБ уБг рнс AьОБлжг . ,л лар/л н ьжгОжл ,жрнО ,аБа = D
Ci>lio+,:
?es P,il C,i<
Ф Ф цыФ j?Nn-¶ёNµ.
Ess.i su- P.-is
Ф:
ses
qа згБ, лпр/. ,БОжл . нБн / хБ= О/ ￿
с рвен ов ￿
￿
с львов ￿
лО. ,л оi,а аБ,i Б=л зкОБО RБалж. а.
хОБжлр/. ажоEх О гБррОлгжлп. ,л кл зкОi. ррлБ жааiж , рлБар лг рл EБ. ржх ажааiE ,жгж, х Б. / /=лр/
рорл жааО рОiр ж л пн х ь О зжра/О аБ ржгпж,а= лжО. Б кл рл жлрл жл р г жалжФ укОi AсБгх. г рл.
+Брр з вгОж згжхрлБ /=л рос <п х ааiж гОБарiФ хж Бжл E зкОБО Ожаа жх арл . нлгж. ажрОлг/
аБ Оажрл кз ,х . E аБз а/= E. огБ,жл ь Б аiс р=жлФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
ГK
згжнгБра лгх рп аБх кл О вгОБО . iн i Б/ E < в/. Б вгОi рлБ Б рп
ажрь оБжОiО Ф арБг зжг iО огж зхоаiс вБлБ паiс зiл) р жх ,Б а О л зБ ажрл-
гаiE аБл на Брп аБ лл ж зх хаiс нБОжапФ Hл вгОi ,i Б ржьхБ н хE. нл-
гiО оi згхжаi) ажзгжгi а р i<Б < ср/ E ,Бг/хаiE зжгжнгжрлаiE г в-
ОБE Ож БаE ,жрн с л, н о БхБ ,жО-л рiз /= О . х/ х< Ож,лБлж парлп.
 жнБ жж згжн жж ж ж аж , i<жааiж о Брл Б жьг с. ьхж аБрiБжлр/ ьжа с
H О зж . Б рОлаiж згрлгБарл Б iОiр Б. ьхж рзБг/жлр/ лiр/,БE зг ,х iE вгО
гОБал ,жрн с хEФ MжрОажаа. «гБаИ рОь оi зхгББлп лБ п/арн О зклБО.
нБн хж Б кл oрзБа угльБ . а зО О ржь ажоEх О оi ьгБх лп л
лг ,аь хEа жа / ж лг ,аь БагБ хE аБИ . жрпОБ рзж<а згжхрлБ жааiс
арБгО. ,хБ жнБ згжх хж < О жь iрн ж згжхаБ,аБ,жа /. хE. ж Б < с Брл Блп
аБ жг< аж уБгаБррБ згжхж. ажж рОж оi з,аБлп зжг iж лгз ан н ажОФ
MжхБ,Б зжг iE кз ,жрн E зкл а нБн аж ожрнгБ Б E зр жх Блж жс. нлгiж
зi Б гж арлп= жж рзгБ лп) а Ожрл ль. ,лоi хжлп згжз/лрл ж лБО. ьхж а
хжсрл лж па аБEх рп. л жрлп згл гж, О р /а рарл Hззж р гОБа -
,жрнс вгОс. а огБ, . охл E згжх<жрл жаа н аж хо рп рзжEБ л пн ,-,Б
ажE Блн лБ БалБФ oлБн. р ажлО ОiО г жа жО а зьг, рп гБол. < в/ а п
лхж i Б/ г вО. з х БхИБлп гБ, зжгжз рi Б/ р зг , жхжа /. хрл ьа . аБнажИ.
,Оаь аБ iр<жь р жг<жарл Б вгОiФ o,о Б <жж Ож iО рл Eл гИБО
ОхгжааiО г вОБ,БО рл жл ж '=х нБ ;цы аж зг/ . хаБн. кз ,жрн E зкО. Б
<п ро о E зБхнжФ MБз жа DCh?Зel?Nn: рж ж лБ Бал iрлз зжгжх р О
нгБEО) ж Б/ ,Б алжгжр Блп вгБаИ,рн= аБИ =. а ,огБ жж рлг жх арл жааiс
аБ<жх< ср/ лБО кз ,жрн с р=жлФ +Бн з,жО ж MБз жа аж хо р/ рзжEБ? Б,Оi<-
// аБх кл О згрО. з лрлрл = рл аi огБ, . охл ажхрлБлн ,Бн =,Б р/
 вгБаИ,рнО /,iнж. нлгiс оi аж ррл/а , iр лпр/ х Hззж y зг рнгоаж
,Бо хжа ж. Ож<Б <жж аБ згл/жа згжхж жааь гжОжа гБ, л = /,iнБ. зг , Ба-
аь рлБлп а жгрБ паiО. ажрл ьг/х О жнБО хрл жа / О а < E рл жл сФ
',<ж ржь Б згжз/лрл ж арБгФ уг iн< с , лБлп ьгж,жрн ж Бл арн ж
зг , жхжа / зх аа нж а хж л. ,л Ожаа рлжражаарлп г вОс Ож<Б Б вгБа-
И,рнО /,iн хл E н Брр ,жрнО гр ж) а хБж рлгжО р/ р ох лп /,iн л кль
,БнБоБ жа /. зiлБ/рп рхж Блп зг ,ар ОiО вгБаИ,рн ж рл E рл жлрл р хгж а О
г лОО. а а аж зг ,аБ . лБн аБ,ж. ьжа с кль /,iнБ. лнБ,i Б < ср/ р жх Блп хБа-
аО г лОФ Lхж п DVёdelle:. AБ в. уБрржгБ DP?sseЕ?:. Rжзгл D\esЗёЕes:. аг -Hлпжаа
ажнлгiж хгь ж ,жаiж р жг<Б гБ, ,аiж кзE л ж рБО= ззiлн ржьхБ
ожрз ха
sek
Ф йБхiс /,iн Ожжл р с рорл жааiс EБгБнлжг. н с аа ,аБлп) аБ< /,iн
р ржО аж о БхБжл О,iнБ пас згрх жс DЗЕёsёdNe: ьгж,жрнь Бл арнь. нлгiE
р ь / /=лр/ на,Блж па згжхж жааiО . х ааiО нглн О . аж ,-,Б згрлс
згх лж парл лБнлБ. Б ,-,Б гБ,аогБ,аь хБгжа / ь р с Ох /И Ф йаж,а
ж. БооБл хе ж > лл , аБ< E з рБлж жс. нл ,<ж ржь ,аБ жрлжрл клс згрх y
-зжг iE. а оаБг . ,л вгБаИ,рн ж рл E аж п,/ рхж Блп лхжрл жааiО г лО)
- лгiE. нБ,Б . ,л хБж р ,Бж. ньхБ р ж оi оi ,ОаiО. ажза/ла нБн клл
г лО рлБ оi рь Бр i Блпр/ р г лОО -гжн 'Бл а/а
seK
Ф
C зг хжг Б=рп ль ж Оажа / з кл О х О занлБО) л,Брл / рь Бржа р лжО. ,л
а ь г л г вОжФ C ,аБ=. нБн а. ,л аБ аж ,огжлжа ж Бг Бгрн E рл жл с) о жж
ль. / хБж ,аБ=. ,л аБ > р БхрлгБрлаж р,хБа ж ,жап згр жжааь жнБ) / зг -
sek
P?sqŒNeЕ. ￿
His+: e+ Re/,e-/,: ?es An+iq: ￿
LФ ыцц. chФ ЭsФ ЮenЕN-–Nenne. ￿
P-e/e++en/e ?u L.ng: F-.n/: ￿
ЗФ ЭsФ \чZlNve. ￿
P-oso?:
?ЕФ ц. З?Е?gЕ?Зhe sФ \elNlle-de-j?les.
His+: ?e l. B-.g:
Ф ц. ЗФ ЭГK. рарнжФ
seK
\ZlNve.
P-oso?e:
?ЕФ ы. З?Е?gЕ?Зhe ЭФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
ГГ
,аБ=. ,л аБ згх Б лiр/, лiр/, ж н жзаiE рл E . ,л ,Б,Брл= аБ х / зклБ
,хiс ьжа с. зг <жх< с н ажО аБ зОп
seГ
Ф Aь аж загБ лр/. жр / жж ззiлБ=рп
зE л лп вгБаИ,рн E рл E . ,Бг Ба ж нлгiE аБ ррлБ /жлФ еаБ ааБ. хБж ажо-
Eх ОБ гОБал ,жрнс зк, ржО лО. ,л л ажж рEх лy зжра/О. гОБарБО. хж -
/О. р п БО) нБнь оi хБ а аж оi . нБнс оi вгОс нБнс згх лж парлп=
а оi аж о БхБ . а аж рОьл ож, ажж осл рпФ еаБ хоБ /жл ожрнаж,аж ,/ж-
рл ржО лО. ,л рз а/жлр/ гБррнБ,i Бжлр/ р гiИБгрн О , рл ОФ RБж г -
,жрн с Баг рзг а/ л ажж р срл жаа= ржож гОБал ,жрн= ьБгОа =Ф *рж лг ,-
аiж Багi кл хзрнБ=лФ еаБ Ожл х ажнлгь згжхж Б ,< лп з рБлж паiж рл E .
рО/ь, лп х хБнл ,жрн ж рл E . ро лп к жь ,жрнс Ож БаE ,/жрл Б х ) аБ
Ожл. аБнажИ. рлБлп х / хгБОБл ,жрнь рнррл Б нгБ<жа жО. нБн iО Оi жь х О. л
жрлп гiИБгрн О рлгБрлаiО) а х / H О зж зх аас Hззж . ржь ль. ,л нБрБ-
жлр/ О,г лж пас гБИ аБ пас зк, . , рлс р лс р х<ж жа жО рлгБрлжс)
х / згг,жрн E рл E ь Оа . р<жх< E л Aжрл Б згжхаБ,аБ,жааiE хрл ь-
алп жь) х / в рв ,жрн E рл E . рр жх= E жрлжрл жжс гБ, Б= E гБ,-
,аiж агБ рл жааiж в , ,жрн ж р рлжОi) х / кз ,жрн E рл E . ржх а/= E лБ Бал
р Б жьг ,жрн О ьжа жО р /,i Б= E О,г лж паiс О г р р/,БжОiО О гО. > г вОБ
,хБФ MБрн пн аБ рБОхрлБл,аБ рлгОаiE зг , жхжа /E. аБрл пн л жгьБжОБ
ьжа жОФ g срл жааiж жс iОiр i > згл з аi Б жьг Ф еаБ > гiИБгрнБ/. а аж
ьжг ,жрнБ/) аБ > зг /лаБ/. о жрл/Б/. рлгОаБ/. Ож БаE ,жрнБ/. ржал ОжалБ паБ/.
Eл/ аж рОжл а ньхБ рлБлп а ь онс. а , i<жаасФ
урлп р жл л аБр ,хжрп з БОжаа н зiлБ. лжзжгп. ньхБ Оi ОжО кл рхж Блп з -
хл га. н ажО ожь iО ,ь /хО. нжО / ь г . зкл ,жрнж ррл/а ж ь Б аiE аБИ с
GжО Ф
seГ

;>i?e<:
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
Г;

зазазж i/

-гжн О /аж. а аiж нБн ажо БьхБгарл . лБн ажрзгБ жх рл . р, -
лБ , = Бг Бгрнс. аж зх,гж Б/. ,л а а Б зхоаiО огБ,О р = qБлп. л
нлгс з , р ж зг рEхжа ж р зжг iж аБрлБ жа /Ф A жж ожрзг рлгБрл-
аБ/ ржьха/ J гзБ аБ, аБжл Блп л. ,жО аБ о/,БаБ клс хгж ажс о Бьгхас
рлгБаж . ,хБ Б/ жж з,лжааiО Ог аБО рiа а О Бжа жО. рх л жж аiаж<ажс
р Борл . рEх/ , О . нжс о БхБ Б , / р жО И жлжО ,гБрлж. ,жс лзж,Блн
жж EгБа/л жж р Б аiж л гжа /Ф MБо =хБлж паiс в рв БнБхжО н , йБ пнллi. ог-
р зiл iс ,ь /х аБ кл ,Брлп ,жОас з жгEарл . зг ,аБ ,хжрп з/лп ь Б аiE аБИ с.
ргжх нлгiE oах сИi ,Ба ОБ=л зжг ж Ожрл) ,Б а О хл й лБсИi. +БлБгi. ужгрi
гБоi
se;
Ф gь Бра клО ,хгБ Оiр /жО з рБлж =. зжг аБ,Б паБ/ oах / х аБ гБр-
рОБлг Блпр/ нБ,жрл ж ажнжь р жл ь ргжхл, /. нлгж. рнаИжалг г Б ,жап
лхБ жаа= кзE ,аБа /. зг огжлжааiж згжх<жрл Б < О аБгхО. рОiр Б E
гБррж/ Б ,БО аБ рржха ж аБИ
seO
Ф oах / / Брп рл,а нО жь зжлрнс. ьгж,жрнс
Бл арнс лжьа с) аБ згжхрлБ Б в рв ,жрн ж хьОi. нлгiж нгБр о жрнО
H О зж Hззж зжг iж зклi «гБн oа ) Ожаа аБ зг о Б н н плгж ужг-
р . NБ хжж . гБо Hв з . . о БьхБг/ р О Оаь, р жааiО н а /О. аБ зх-
хжг Б Б ла<жа / р й лБсИБО . CзаИБО . gнБах аБ БО . йж плБО . HлгрнБО хБж
ужгБаИБО хгьО з <Бг
se?
Ф
Jр зр <Блп гБррхжа / лжE. нл аБ о жж зрл ь ,,жа рБарнг лБ. ,жаь
/,iнБ oах сИж . л рлБаж<пр/ ожхжааiО. ,л кл рБОiс р жг<жааiс /,iн. аБ нлгО
ньхБ о ь г =х Ф gь Бра О. а ,л аж згж рEх л жь оьБлрл Б. ,о /
рE л лж паь рлгжа /y а > рл,а н рБОiE о жрл/ E зкл ,жрн E ,БОiр ОБлп
ржE х Б жнл . злгжо /= Eр/ л ужгр хрнь ,Б Б х й лБсрн E Огжс
seF
Ф йаж,а.
жр ,л-л Ожл хнБ,Блп ь Б,БE ,жаiE ОБлжг арн ж згБ Б. нлгiО рБарнг л о Б-
хБжл аБх ржО хгь О /,iнБО . лБн кл згБ, лж паж гБ,аогБ, ж жь зк, y л. ,жО
хгь ж аБгхi Бхж=л ,Брларл . рБарнг л Ожжл р нзарл Ф +БО H О зж/. Hззж/
RгБОБл ,жрнж рнррл р /=л р О жрлжрл жааiО о жрнО) лБО аБEх лр/ н iож п
ожрл жаас гБИ аБ пас. Б жьг ,жрнс рлгБрлас зк, . Б лБнж хжсрл жаас
хБж гОБал ,жрнс зк, Ф *рж вгОi лБО зг ,аБаi. рж хi рл E лБО EхФ ￿
kеы
. iр<жс рлжзжа . р /жааiж на ь аБз рБаi. нБн йгБа qБьОжлБ. г лО ,ас зг-
,с
sЭe
Ф ￿
Пураны
. рхжгБ ж лжрв = в рв = огБEОБа . E жрлжрл жаа-аБ,аiж
р рлжОi. E хж агБ рл жаарл зг гхж. ррлБ жаi ажг вО БааiО в рв -
,жрн О рл EБО y E зг з рi Б=л * Брж Dыy?s?:. егвж= oах сИж Ф C /= ср/ ах с-
рн О -ОжгО *Б пО н гБрнгi аБ ажзгж ,схжааО г аж ￿
Ра ане ￿
ж н жза=
, i<жаа= кззж=) аБ,i Б= жр/ ￿
}а ака *N.+.ks
: хгБОi. ,огжлжааiж AEжгжлО
DBheЕe:. рь Бра E Баг. г вО=лр/ аж г вО=лр/) йБ хБрБ E х ж х р жг-
<жарл Б
sЭЭ
Ф *рж рлБ паiж хi ах срнс зк, г вО=лр/) E , р ьгОа) E гБ,а-
огБ, ж ожрнаж,аФ M ,л аж Ожл ргБ а лпр/ р нрлп= ,iрнБаарлп= ах срн E
se;
jNllN?‹ Vёnes.
Asi.+i/ Rese.-/,es,
vёlФ цФ
seO

;>i?,
vёlФ ц. ЗФ KsГФ
se?

;>i?:
vёlФ. ЗФ KkeФ
seF
jNlÌNnчs ￿
No+es on +,e Hee+op.?es, ￿
ЗФ sKFФ ￿
H.lle?’s G-.<<.-, in +,e p-eO./e: ￿
The s?‹e. ￿
Co?e oO +,e Gen+oo-L.Js: ￿
AsN?Ф
[ese?Еch. vёlФ ц. ЗФ KskФ
sЭe

Asi.+: Rese.-/,:
vёlФ ц. ЗФ kK;. ?nd fёllФ gгБ а лж р лжО ж рБОiО зг , жхжа жО. vёlФ ц. ЗФ KkeФ
sЭЭ
*Ф Rар зжгж аБ Баь срн с /,iн х а MБлБн. ,Бь Б жааiс ￿
Сагон ала ￿
￿
Роковое кольцо, ￿
вгБаИ,рн с
зжгж х нлгь оi ржрл жа Aг=апжгО DBЕŒgnNeЕes:Ф P?ЕNs. Э?ek. che¸ TЕeŒel e jŒeЕ¸Ф
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
ГO
г вОз жл Ф е,жап , гл iж г вОж гБоi. нр лБарн ж лгоБхгi. ,п О жх а-
рл жааiО хрл арл О оi Б г вОБ. аж Оь а ньхБ зг о , лпр/ н рБарнг лрн О огБ,-
ИБО
sЭs
Ф oлБн. oах сИж аж л пн оаБг Б=лр/ гБ,Ожгжааiж г лОО рл E -гжн
 О /а. аж л пн а E лОж,Б=лр/ аж , жрлаiж о О аБгхБО г вОi. а жж ,аБжлр/
аБ<Б г вОБ р р,жлБа /О . нлгiE Оi аж ОжжО а нБнь згжхрлБ жа /Ф
C х жа рхж Блп ,хжрп Баж ,БОж,Ба жy ньхБ Брл Б <Б/ , oах / хжг-
 Б Б рн зжлг ьрзхрл Б аБх GжО жс. аБ ,аБ Б л пн H О зж= *жх угБа. л пн
Hззж= ￿
\ахахара ы ￿
￿
Ра аны
) жж зк, / оi Б /,iнО Aь . нлгБ/ хБ Б ржож рБОс
О/ ￿
Понь-Бху *Pony.-C,ou:. GжО / хогхжлж жсФ o <п зр ж ль. ньхБ жж лО
х ь с гБрИ жл. льхБ =о п н а ,аж. ажзрл/арл Охi . оiлп Ожл. , гБжа ж
лжБлгБ. нБн кл р , рп -гжИ . жж ,БрлБ рнБлп ,хiE х / зх аас зк, нгБ-
рлФ Mжгжхн л,нБ р жг<жарл Б хБж ,Б i<Бжлр/ з р жО хрл жа Ф uх лж паБ/ ь о-
нрлп рБарнг лБ. о ж жь наж,аiE р, , с. х рлгжО жа ж н гБрзБхФ уклi Оа-
Б р Б. р, лБ/. ,л ОаБ=л хж ) а х Б Б г вОi) а E лгБ Б ха E
лжE ж рл EБE. р, лБ/. охл кл О ргБ,Ожга з i<Б=л ьБгОа =Ф oE зхОжа <жж хE-
а /= с ьжа с огБжа ж рлБ о хБ= О) а хОБ О рзБг лп iрп. Б зБ-
хБ iрнзБгарлпФ MБнажИ. аж жхБ/ о п<ж. нБн зг хБлп iрзгжаарл ,аБ, Орл
р О рОБрогхаiО Оiр /О. а ,огж р Б лБнс х аi. ,л рлБ ажоEх ОiО.
хБоi E хжгБлп. iхОБлп рл E , ,жлiгжE Иж,г. нБхБ/ , нлгiE аБр, лi Б Б хж /лп
р ь
sЭk
Ф
Hл зг ,< кзE зБхнБ ах срнс Озжг . ньхБ г вОБ ,Бз а Б ук, =Ф
gжьха/ р а рнБ,Блп. / / Брп аБ а <жрл О згрлiО оа жа жОФ йБн оi л
а оi . а жг/ла аБ оiрлг зжгж< Б л ьрзхрл =жс аБИ н знгжааiО аБгхБО.
ьхж з-гБ,аО оi Б рлгж,жаБ ,-,Б EБгБнлжгБ /,iнБ зг ржь нБхс аБИ хEБФ
Jр ,Бь /алп oах срн ж БааБ i. л й лБс / /жлр/ хас , E хБ а E рE ,ОБ-
л ,жрн E О/лжаiE н а с
sЭK
Ф Jр жг лп хгж ажс< О згжхБа /О й лБсИж . л iE-
х л. ,л а огБ,=л р аж,БзБО/лаiE гжОжа р х лгБх И с Б лEлааь аБгхБ
sЭГ
Ф gзг
о клс рлг ,жрнс зго жОж оi оi ,хжрп ажОжрлаiОФ RБоi зг/ра лп а==
Ожа/ лжО. з аж хрлБл,а рнБ,Блп. ,л й лБсИi. аБ,Б рз п, Блп г вО Бааiж рл E
рEгБа он Б паО гж ь ,аО рОiр ж ажзгжгжнБжОж з,лжа ж н хгж а О оiн-
а жа /О. о,Б ж рп л пн зргжхрл жаас Бор =ла ,хс Hззж зк, жс
sЭ;
Ф oE
ь Б аiж ОжажОiж й аьБО D®Nngs: р /жааiж на ь . ррлБ жааiж р О ,жрн E
жгь в ,жрн E аБ,жглБа /E. огБ,=л ьгззi лБо И ,Б,Брл= ь онь , i<жа-
аь ,БОiр Б. а <жааiE ль. ,л Оi аБ,i БжО /,iн с iгБ, лж парлп=Ф Hл >
ажОiж аж зжгжхБ БжОiж зргжхрл О ь рБ нБгл ан . нлгiж , лБлж п х жа гБррОБл-
г Блп ь Б,БО . гБ,Оi< // х ьж гжО/ аБх E за ОБа жОФ
угБ / ж ржьха/ й лБж +БлБгi. гБ, ,БжОiж л аiE рз жОжаа н кз лжлО
qБа,г . о БхБ=л гБ, лiО /,iнО. нлгiс аж Ожжл а нБнь хБ зк, . ,л / ж
лОж,Б
sЭO
. зрлп лхж паiж Б лгi E Б /л жь ,Б оьБлрл 
sЭ?
Ф MжрОлг/ аБ р ,Б ж Б-
sЭs
gОлг лж
Asi.+: Rese.-/,:
vёlФ ццц. ЗФ Ks. KO. ?;. Э?Г ecФ
sЭk

Asi.+: Rese.-/,:
vёlФ ц. ЗФ sOF. kГO. k;eФ
sЭK

;ns+i+u+ oO Hin?us-L.Js;
jФ Vёnes.
~o-ks,
Ф ццц. ЗФ ГЭФ
Asi.+: Rese.-/,:
vёlФ цц. ЗФ k;?Ф
sЭГ
￿
His+: gene-: ?e C,ine, ￿
Ф ц. ЗФ ЭFФ ￿
Me<: /on/e-n: les C,inois, ￿
Ф ц. ЗФ F. ЭeK. Э;eФ ￿
C,ou-King, ￿
ChФ ￿
zu-Kong, ￿
ec \Œh?lde. Ф
ц. ЗФ s;;Ф
Me<: /on/e-n:
ecФ Ф ;ццц. ЗФ ЭFeФ
sЭ;
￿
|е-К нг, ￿
нлгiс рхжг л аБ о жж хгж а== зк, = й лБсИж . згжхрлБ /жл рос л пн рога н х зжржа.
р п аБ гБ, ,а= рлг ,жрн= ОгБ па= лжОБл н D
Me<: /on/e-n: les C,inois, ￿
Ф ц. ЗФ ГЭ. Ф цц. ЗФ ?e:Ф *зг,жО.
й лБсИБО , жрлаБ г вОБ ж ,жлiгж лiр/, жл D
;>i?:
Ф ыццц. ЗФ Эkk>Э?Г:Ф
sЭO
уФ уБгжаака ь г л. ,л ОБа,грн с /,iн рхжг л ьгОаж н ,жрл р . нлгiж р Бл х / iгБжа /
ржь аБ о жж Бна ,ас з рас ОБажгс. аБ ,л оi,аiж /,iн рзроаi л пн ￿
пр по оZ ￿
Оажрл жааiE
кз лжл зжг вгБ, D\Œh?lde. Nn-fёlNёФ Ф цы. ЗФ ;Г:Ф
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
Г?
а /. хгь ж +БлБгi аж з , а нБнс з п,i л згр жжаарл знгжааiE аБгх Ф
+гн рж аж Ож он Б вБ лБФ -аi хБж аж жхБ о E ржрл Ба Ф *ж н с
,Б ж Блж п , p аь рEБа Den-hNs-®?n: аж аБ<ж ргжх р E qь а хаь ,ж -
жнБ. рзроаь з рБлп жь хжзж< Ф gрл/ с , ,жлiгаБхИБл он Б вБ л. нлгiО
о БхБ=л uсьг-+БлБгi DT??Еs ZNghёŒЕNs:. рнгжж ржь ззБ н а О л хгж а E ужгр
sЭF
.
л н E а лБнж рзг а/ ажОаь , жрлас О зк, Ф
C /= жр/ ржьха/ БгБорн О зхгББлж /О ужгрi лхБ жааiж гжОжаБ оi
,жа нБО oах сИж Ф +ьхБ E р /жааiс /,iн. аБ,i БжОiс Gжах. аБ нлгО аБз рБаi
рлБ < жр/ л GгБрлгБ вгБьОжалi. оi х Б жнлО рБарнг лБ
sse
Ф Hл вгБьОжалi. н О Оi
о/,Баi ажлО ОО ржгх = анжл / х= ужггаБ. зхоа *жхБО ржО р /жааiО
на ьБО oах . рх/ з ржО. , жаi г лО ,жрнс зг,сФ ур ж ￿
Зен-вес ы ￿
рБОБ/ ,аБ-
Ожа лБ/ на ьБ уБгр DP?ЕsNs: > ￿
Бун-Дехе *Coun-De,es,
:. аБз рБааБ/ аБ зжE ж рхжг-
ББ/ нрОьа = GгБрлгБФ еогБ, Б < ср/ л аБоБлжсрн-EБ хжсрнь зжE ж нБ,i-
Бжл аБ зжгж х ￿
ssЭ
р хжлж прл жл лО. ,л ужгр /. зр ж ьрзхрл Б аБх ажс oах .
зжгж< Б зх Брлп рр г Ф M ньхБ. о БьхБг/ ,Б ж Ба /О й гБ. ужгр / огж Б р ох.
рхж Б < рп Бхi, Ижс , . аБзО аБ < с жж хгж ажО гБорл ж зжE ж оi ,ьаБа р
х гБ AБEОБаО-HрзБах /гО DB?h‹?n-–sЗ?ndN?Е:. нлгь Оi , жО глБнржгнрО R ь-
гн О DAЕ?µeЕce-LёngŒe-э?Nn:
sss
Ф ур жхажж аБгж, ж ,БОжа вБгр DЗ?ЕsN:. Ох в И г-
Бааiс ьгж,жрн О /,iнО зг аБр жха нБE жнрБахгБ. з , < с Оаь лБлБгрн E р 
зг зБгв/арн E ИБг/E. л< в Бааiс gБрБа хБО . зь жааiс. аБнажИ. гБоБО . зх-
, ажааiс ажлжгз ОО /а = р БО ,ОБ о п<ж ж аж Ож= с а хас рорл жа-
ас он i) р гжОжааО зжгр хрнО вБгр огж рж х жа / БгБорнь. ажрОлг/ аБ
ОБ ж рEхрл р а О
ssk
) з зг Ожг БгБорнь а огБ рж нгБрлi г вО Баас ук, .
р лжE зг ж аж Ож а H О зж . а Hззж Ф
pл ж нБрБжлр/ БгБорнь /,iнБ. л а нл аж згжхрлБ /жл х нБнс рлжзжа а >
гБо г вОiФ gь Бра з аж хБ,аО згжхз жа = хаь вгБаИ,рнь з рБлж /. зжг-
ж рз п, Ба ж г вОi аБр р зБ р БгБорн О аБ<жрл жО аБ,Б ж ыццц рл жл /
ssK
Ф
- г/л. уг Бар / р/ глБО . ,жгж, нлгiж кл а <жрл зга н  «гБаИ =Ф GБ
лрлрл жО рл,а н . нБ,Б рп оi ,жап р а рлгь хнБ,Блп кл л жгхжа ж. а.
хаБн ж. аж п,/ лг ИБлп жь згБ хзхоарлп. рожаа гБррОБлг Б/. нБнО БгБо-
рнО /а ж зх жгь рп аБн рнррл Б аБ =ьж «гБаИ зр ж ль. нБн гБоi зг -
< oрзБа =Ф oлБн. аБ GжО ж ажл ас рлгБаi. ьхж аБ,i БжОБ/ Оас гОБал ,жрнБ/ зк-
, / гБ, Б Брп оi р о п< О зрл/арл О рзжEО. ,жО гБ ) г вОБ. жр хБж аБ
оi Б з,Б Орл БаБ л oахр . ,Б р ж х ьж рз п, Ба ж лБн р Брп гБ .
,л нБжлр/. охл ,хжрп аБ з/ Брп аБ р жлФ qа хБж рнБ,Блп. ,л БгБорн с /,iн
о жж рзг О, н ажс. ажж рБарнг лФ вОБ ,хжрп о жж ажоEх ОБ ук, ,-,Б
ьгОаь н ,жрл Б ажь он E Оар Бо ,О . нлгiж. огБ,/ Оаь, р жааiж г л-
О ,жрн ж р,жлБа /. р лгхО ржх а/=лр/ Ожх рос ахБ=лр/ зО г вОi х /
рО/ь,жа / р жс рEрл рз ажа / ажхрлБ=жс О ьБгОа Ф
*зг,жО. нБн О оi аж оi зг л/,Ба ж гБ аБ ,огжлжа ж г вОi хБж р /,Ба-
ас р ажс гОБал ,жрнс зк, . аж п,/ аж ,БОжл лп. о БхБ/ ож, згжхгБррхн х згж-
sЭ?
*i<ж. рлгФ kЭФ
sЭF
gОлг лж вгБаИ,рн с зжгж х
Re/,: .si.+iq:
Ф цц. ЗФ KF. nёes
. >:
sse
gОлг лж л. ,л ь г л Gжахж анжл п х= ужгга. Б лБнж зг х Оiс О зг Ожг кль хгж ажь /,iнБФ ￿
en?-
Aves+.,
Ф цФ
ssЭ
ЮeЕŠelё.
Ci>+: o-ien+,
ЗФ ГKФ
Asi.+: Rese.-/,:
Ф цц. ЗФ ГЭФ
sss
AnqŒeNl dŒ PeЕЕёn.
en?-Aves+.,
Ф цФ
ssk

Asi.+: Rese.-/,:
Ф цц. ЗФ ГЭФ
ssK

L’.>>e M.ssieu,
ЮNsёNЕФ de l? PёesNe fЕ?ncФ ЗФ ?sФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
ГF
хж жаас Ожгi хБг Ба жО н Б, Блрн О /,iнБО. ,л рБОО БгБорнО жрлп хнБ,Блж прл Б.
р хжлж прл = ж з п, oах Ф +Бн . н зг Ожг. р  ￿
Д ван *DiJ.n
:
ssГ
. нлгiО
гБоi аБ,i Б=л рога н р E хгж а E рл Eл гжа с
ss;
Ф Hл р . р /,Бааж р рБарнг л-
рн О iгБжа жО ￿
Дева *DeJ.
: ￿
Д ва *DiJ.
:. о,аБ,Б= О рж ожрл жааж. ажожр-
аж. рж рEх/жж л рж жарнс qхгрл
ssO
y лБн Б ук, / -гжн . /,iн Aь . ь Бр
а жгрБ пас gарл Jь зл/а « а н сИж Ф
+жО аж Ожажж. БгБорн с R Ба. л жрлп зкл ,жрн с рога н клс аБИ . рEх л н
рБОiО хгж а О гжОжаБОФ Gхжрп зг рлрл =л рл E . зг з рi БжОiж зжг iО ж гжсрн О
зБлг БгEБО хБж рБОО хБО
ss?
. о р зг а/л жО р БОБ нрОьа / q рж/ рлБ Б нр-
Оьа жс qр пОБа зхоа лО. нБн аБ рхж Б Брп аБ<жс р рлБа жа / Eг рл Барл БФ
oОжаа зклО х Баж рEгБа/=лр/ аБ о жж Блжал ,аiж згжхБа /y а рж рл Eл г-
аiж ОаьО рE з вгОж рл р згжхБа /О х гж йБг Б *ж нь. х<жх< О
о БьхБг/ ОаБE ОаБрлiг/ g /ль ахгж/Ф Gхжрп лл ж рБОiс гiИБгрн с хE лж ж
рБОiж гОБал ,жрн ж iОiр iФ ужгр хрн с зкл « гхр лгБ, зхоаiж згжхБа / 
хгж а E ИБг/E oгБаБ р жс ,аБОжа лс зкОж. аБ,i Б=жср/ ￿
|ах-}а э *=,.,-N.:
ssF
Ф
Mж,л згж рEхаж. рргжхл,жааж кл E лгБх И /E. аБО оi зжгжхБа. ажрОажаа.
гБоБО р ОБрлжгрл О г вОiy ха хгьж рлгжО жа н лО ж рБОО хEФ «ж .
знг лж прл = ж гiИБг/О. ь ьБалi. згжр жх= ж хБО. <жоа н . ОБь / р ржО
р О ,Бг Ба жО рлп з хi кль о рлБ=жь огБжа /. нлгж EБгБнлжг ,жл
р гжОжааiж аБгхi , Ф qi О хEа жаа аБр БхБ рп. ньхБ аБEх рп Бг-
БгрнО ррл/а ) Оi зххБ рп згж жрл/О г вОi. нБн хжл = пнж. ньхБ E рiз /=л
а/апн зх Оалааiс , н н iож пас зжржан Ф uхБ < рп л кль лОаь ррл/-
а /. згБжааiж о жрнО рл ааь ,аБа / Оi ргБ а -гжИ = гБ =. зжразжа /
Hззж Ож х ОБарБ) аБО рлБ рлiха л аБ<жь iогБ) Оi ,БEлж жь ,Ожа лп)
а ржьхБ о жж Ожажж жнБ=Б/ ,Б рос вгОБ аБО з, Б р,хБлп <п о жж
Ожажж хБ,аiж рОж<жа /. з а/рп лг ,аiО БагБО. ,л Оi рз п, Б Ф
уг ажржааБ/ о жж лiр/, жл аБ,Бх гБоБО J гз г вОБ зрлжзжаа гБрзг-
рлгБа Брп ргжх ржE ж гзжсрн E аБИ с лБн. ,л ньхБ E,жлр/ л,арл ,аБлп жж зг-
рEхжа . л ж ажза/ла л,жОаБ/ аБ ,хжрп з,Б Орл БааБ/Ф у р=х рж-
рл =л <п г вО Бааiж рл E Ф *рж г вО=л
ske
. > oрзБаИi. угльБ пИi. oлБ п/аИi.
«гБаИ,i. -жгОБаИi рж ,ОаiE х Б жнл . ргжх нлгiE ь Бахрн с. хБлрн с. < жх-
рн с аг жрн сФ RБж аiаж<а ж -гжн . з,Боi < ж. гБх аБ<жс ОБажгi
skЭ
. р с хгж -
а с г лО ,аiс гБ,ОжгФ Jр ,л-л Ожл зх жгьалп рОажа = нгжажаарлп г вОi
J гзж. лБн кл р жх=жжy хгж аж-рнБах аБ рн с /,iн. аБ нлгО аБз рБаi хгБьИжааiж
вгБьОжалi. рлБ < жр/ аБО л О в ь ,жрнь н плБ аБ< E нж плрн E згжхн . а ,жь аж
г вОжл) лБнж а ,Брл хрл ьБжл , i<жаарл H О зж
sks
Ф *р/нж згжхзг а/лж аБО
ssГ
у-БгБорн ¤’z¡ן D
DiJ.n):
ss;
\чЮeЕŠelёФ
Ci>+: o-ien+:
аБ р  \цыA»Ф
Asi.+: Rese.-/,:
Ф цц. ЗФ ЭkФ
ssO
Mа лОжл лп. ,л р  ￿
Di<, ￿
нлгж / /жлр/ лБнж зжгр хрн О. х аБн зг Ожа/ рп ужгр н ож-
рл жаас Охгрл . згжхж. ажж GгБрлг ,Ожа ,аБ,жа ж. рлБа а = хнлг а. нлгБ/. ,БОжрл ￿
Д вов Изе-
а *;se?s
:. < Б E о БхБа / MжоБ. згжхрлБ E нБн ,жОаiE RжОа Ф gОлг лж анжл / х= ужггаБ. ￿
Ven?i?.?-
=.?e, ￿
ЗФ Эkk. ￿
Coun-De,es,: ￿
ЗФ kГГФ ухоаiО ж огБ,О Eг рл Барл ,Ожа рОiр ьгж,жрнь р Б °8šŸД{ DRжОа:.
рхж Б жь р аа ОО Rп/ Б. льхБ нБн ,аБ,Б па а о,аБ,Б ожрл жааь REБ -жа /Ф
ss?

Asi.+: Rese.-/,:
Ф цц. ЗФ ЭkФ
ssF
gОлг лж анжл п х= ужгга. ￿
en?-Aves+., ￿
Ф ццц. ЗФ ГsO р Ф gОлг лж лБнж зг , жхжа ж ажОжИнь ,жаь
*Б / Dj?hl: з жа ужгр y
P-.g<.+is/,e-Geog-.Ois/,e un? =+.+is/,e =/,i+?e-ung…
ec. ЭOFГ. Ф ц. ЗФ ЭF?>seKФ
ske
gОлг лж ажнлгiж , E зжржа. рожааiE 'БогхО. –ss?N sŒЕ l? эŒsNqŒe. Ф цц. ЗФ kF?Ф
skЭ
L?ŠёЕde. NŠNdФ Ф ц. ЗФ KsГФ
sks
RБ жж / з,аБнО = р хас рлгвс , ￿
kолюспы, ￿
ж н жзас рнБах аБ рнс хi к О з ,жрнь БагБ. нлг=
/. оiлп Ожл. ньхБ-а охп зжгж жх з арлп=Ф
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
;e
о,гжа ж гБ зг жхжл аБр н oахрБО. зрн пн аБр жрлп ж н ж ра Ба / з Б-
ьБлп. ,л Ож < ж рл пн р /,жс р БгБорн О в а н срн с жь зжлрн с /,iн аж г вО Б-
рп. л р /жааБ/ на ьБ J гжж ￿
Сеер
. нлг= Оi аБ,i БжО ￿
Б л ей
. ,ж ха р<жх-
<Б/ л жь зжлрн E р /л . аБз рБаБ г лО ,жрнс зг,с. зхоа Gжах- жрлж уБгр
*жхБО oах сИж
skk
Ф
е,жгн. нлгiс / аБогрБ . -рзхБ. зхл жгхБжл л. ,л / ж Б БО хнБ,Блп. л.
,л ррлБ /жл згжхОжл кль гБррхжа / > Ож=жжр/ гБ, , ж Ожх рарлп= вг-
Ос ук, . Б лБнж /а ж. нБ,i БжОж хгь аБ хгьБ. кл О х О/ ,Брл/О ,аБа /Ф *i
 хж . ,л з р=х. ьхж рн =, лж па ьрзхрл Б Б г вОБ. нБн , й лБсИж .
гБо ужгр ) нБн J гзж ржE р гжОжааiE аБгх . аБ ,ьаБ Б ллхБ Hззж=.
зхОжа Б жьг ,жрн с ьжа с хEО гОБал ,жрн E iОiр ) i хж . ,л з р=х.
ьхж ж Б Б зг/ лпр/ к О з ,жрнБ/ зк, /. охп аБ агБ рл жааБ/ гБИ аБ паБ/. лж-
рв ,жрнБ/ в рв ,жрнБ/. аБ оi Б iахжаБ зг нгi Блпр/ р жогБ,ас зг,с.
ньхБ зкл ,жрнБ/ вгОБ жс рзгл / Брп. нБн кл зг ,< й лБж р й аьБО . ужг-
р р Gжах- жрлс. гБ р йгБаО) i хж . ,л лБО. ьхж рEгБа/ Брп , рл г л-
О ,жрнБ/ ук, /. нБн -гжИ  О /а. аБ огж Б ож, зг Ожр х H О зж Hззж )
,л. аБнажИ. лБО. ьхж ож кл вгОi рлгжл рп ржE р E хБE. аБ зг рзро -
Брп н ржО БагБО з,жгжха. > О,г лж паО гБИ аБ паО. кз ,жрнО. хгБОБ-
л ,жрнО гОБал ,жрнОФ
oлБн. -рзхБ. «гБаИ /. рлгжО/рп н а жгрБ парл . х аБ рлБлп х / J гзi лжО
ж. ,жО / / р/ oахрлБа х / , ) аБ х аБ оьБл лпр/ ржО ,аБа /О . огжлжааiО
зг< iE жнБE. хБоi зжгжхБлп E ох О рл жл /ОФ угжхаБ,аБ,жааБ/ з/ лпр/ аБ
рн нБE рлБ гБ, ,аiE аБгж, с. «гБаИ / х аБ рзБрл л ь ож рж E нгБрлi рж E
,БОж,Блж паiж л гжа /Ф M нБн кл рхж Блп. ньхБ жж зкл ,жрн ж вгОi рж аж рл жл-
рл =л хE ржE укО. жр жж рн Бааж злБО х жа ж аж Ожл рлБлп аБгБ аж р х -
жа жО /,iн . нлгiж жс згжх<жрл Б аБ лО ж рБОО зл ? йБн О огБ,О. рзгБ-
< Б= / Бр. аБ хрл ьажл а жгрБ паь ьрзхрл Б рБарнг лБ. жр . зрл/аа з жл/рп
,Б жньОiр жааiО ог/ИБапжО БгБорн E , н . аБ хБж аж Ожл хрл ьалп ,Брл ,аь
ьрзхрл Б ьгж,жрнь Бл арнь /,iн ? o рлБажл ажоEх О. ,лоi аБ ,Ожа Б
р О iр< О згжхаБ,жглБа /О ,лоi зг хжаИ Б паж гж<жа ж. нлгж рлБаБ -
Бжл J гзжсрн= Озжг =. < жж р Б i. ожл Баас вгБаИ,рнО Ожа ?
skk
R ьж гжО/ ь г . охл A о Ожжлр/ о п<ж н ,жрл г вО БааiE рл E . ,л хБж * плжг р жО
« рврнО р Бгж D рнррл  вОi: рK/, з клО з х р жх=жжy lю згжхж. ажж рл п ожрзн лпр/.
нБн кл зг а/л. / /жлр/ ж гжсрн с лжнрл gжвжгБ зг,Б ,жрн О зкл ,жрн О. ржрл =л ажО г вО Бааiж
рл E аБзхо ж БгБорн E гБ,Ожгжааiж аБзхо ж ьгж,жрн E. аа Eг< рр жх Блп за/лп рБО лжнрл. льхБ
оаБг лр/. ,л ажл а ,жь Ожажж хрл жгаь жьФ C,iн q рж/ лгБ,жа ж о жж. ,жО х ж лiр/, ,жлiгжрлБ жл.
хБж рара ррлБа лп жь жж аж оi а р с. а зрл/арл Б. / рОаж Б=рп. охл нл-а охп л,а ,аБжл 
лО. ,л ,БнахБлж п J гжж ь г аБ,Б БE q г,хБа /. зг рEхжа GжО . Б лБнж ,Бгхжа згж гБларл/E
ржрл . нлгiж жж аБрж /=лФ Hл згжхОжлi. хаБн. лгжо=л лгхБ р жь рОiр жа /. / аж Оь зОж<Блп ржож
хОБлп. ,л охжл нрлБл ,Ба/лпр/ рОiр О р . ажж E гБрзгжхж жа жО з х ь О нглн О р ьБО. з оi,аiО
зжгжнгжрлаiО г вОБО. ,л р ржО аж ьгБжл ,хжрп а нБнс г nФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь


sБнч БнзБ гчо-нББ жазчнгзИ

+жнрл згжхрлБ жа еее l' лжрnФ
уг, лБслж кл на ь Иж нО.
нз з а= жьБ па= жгр =
аБ ' лжрФ
Aж,зБра з Бл лп на ь Оа оБан рнс нБглс ыNs?. э?seЕC?Еd. э?esЕё. р р,жлБ
Оо паь лж жваБ. р з Блжаь лжгО аБ Б. рБ аж q+g g /,ас. ,жгж, P?yP?l.
jeŠэёney. CахжнрФRжапь . Êцjц й<ж жн. оараiО нБглБО хгь О хоаiО *БО
рзроОФ
«э nэ че жзэ уц цоыз йо И п ФхГцПх* ц+,вйБзББыз ж-зПжыз -зПзжзчзББыз ж .ж/ц - iзйs И
ФПхБeгЭйs И йо ИхИ* -ПзчжхПвз/ыз ПхййгOчзБ з/ ц йгoБцйо ФцП/з -ц.Э г Г хжБыИ БхПцчцж
Эз/ ь
Г
ФБОчакзн ч
«Бог хче ж згжх жа ж з вБьгжсрнь зБалж ,ОБ
O
алБа «Бог хе ж
ЭO
Бррхжа ж рарл вгОж зк,
ЭO
уБгБьгБв ц
ЭF
уБгБьгБв цц
s;
уБгБьгБв ццц
kk
уБгБьгБв цы
kF
уБгБьгБв ы
KO
уБгБьгБв ыц
Г;
йажИ ,аБнО лж паь вгБьОжалБФ


Приложенные файлы

 • pdf 4836728
  Размер файла: 900 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий