корпоративне право методичка_з маленька для дру..

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
імені Богдана Хмельницького
Кафедра цивільного права та процесу


Прим. № 1
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
начальник кафедри
цивільного права та процесу
п-к юстиції В.Л. Зьолка
“___”___________2011 року
Викладач:
Гаврік Р.О.МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
для проведення поточного та підсумкового контролю
з навчальної дисципліни «Корпоративне право»
(для студентів заочної форми навчання набору 2011 року)

Напрям підготовки 0601 «ПРАВО»
Спеціальність: 7.060102 «Правоохоронна діяльність»
Освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліст
Обговорена
на засіданні кафедри
“___”________2011 року
Протокол № __


Хмельницький – 2011 р.
І. Основні принципи організації поточного і
підсумкового контролю

Оцінювання знань студентів з кожної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного, підсумкового контролю знань та результатів виконання індивідуальної роботи.
Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різної направленості і рівня складності, засвоєння якого перевіряється під час поточного та підсумкового контролів.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).
До поточного контролю належать: перевірка знань і навичок студентів на щоденних заняттях диференційованими оцінками, контрольні заняття, тактичні летючки, контрольні роботи, перевірка конспектів, заслуховування підготовлених рефератів тощо.
Поточний контроль повинен здійснюватись під час аудиторних занять та у терміни, встановлені робочою програмою з дисципліни, і викладачами, які ведуть лекційні та семінарські заняття.
Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результатів навчання з навчальної дисципліни (групи навчальних дисциплін) на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його етапах. Форми підсумкового контролю встановлюються навчальним планом.
Час для проведення підсумкового контролю виділяється із загального бюджету часу визначеного на вивчення даної дисципліни в часи аудиторних занять. Безпосередньо кількість годин на проведення підсумкового контролю визначається кафедрою.
Підсумковий контроль складається із семестрового контролю та державної атестації студентів.
Семестровий контроль проводиться у формах диференційованих заліків, заліків та екзаменів з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочими програмами і в терміни, установлені навчальним планом. Він може проводитись як в усній, так і в письмовій формах, контрольними завданнями, а також шляхом тестування з використанням технічних засобів.

ІІ. Поточний контроль на семінарських заняттях:

№ п/п
№ теми
Питання для опрацювання. Форма контролю – усне та письмове опитування


Тема семінарського завданняТема 2. Проблеми створення та припинення корпоративних утворень
1. Способи та стадії створення корпоративних утворень.
2. Порядок припинення корпоративних утворень.
3. Проблеми захисту прав кредиторів в процесі добровільної ліквідації юридичної особи.


Заняття 2. Створення та припинення корпоративних утворень.Тема 4. Поняття та зміст корпоративних прав
1. Поняття та зміст корпоративних прав.
2. Організаційні права та обов’язки.
3. Майнові права та обов’язки.
4. Обмеження щодо володіння корпоративними правами.
5. Первісні та похідні способи виникнення корпоративних правовідносин.
6. Відчуження корпоративних прав.


Заняття 2. Правове регулювання корпоративних правТема 5. Організаційні та майнові корпоративні відносини
1. Форми та принципи корпоративного управління.
2. Загальні збори учасників, їх повноваження та порядок скликання.
3. Особливості діяльності виконавчих органів в підприємницькому товаристві.
4. Контрольні органи, їх повноваження.
5. Суть речових прав корпорацій.
6. Механізм майнової відповідальності.


Заняття 2. Правове регулювання організаційних та майнових корпоративних відносинІІІ. Перевірка виконаних індивідуальних завдань, що виконуються студентами поза індивідуальними заняттями:

№ п/п
Тема
Тип завдання
Тема завдання
Період контролю


Тема 1. Загальні питання корпоративного права
Конспект
Сутність науки корпоративного права.
Відмежування корпоративних правовідносин від цивільних, трудових та інших правовідносин.
Закріплення корпоративних норм.

На занятті № 5/2


Тема 2. Проблеми створення та припинення корпоративних утворень
Конспект
Обмеження щодо створення корпоративних утворень. Попередження зловживань в процесі ліквідації.
На занятті № 5/2


Тема 3. Поняття та види підприємницьких товариств
Конспект
Правовий статус учасників повного товариства.
Правовий статус учасників виробничого кооперативу.
Юридична природа установчих документів.
Класифікація установчих документів.
Вступні, пайові, додаткові внески виробничого кооперативу.
На занятті № 5/2


Тема 4. Поняття та зміст корпоративних прав
Конспект
Залежність змісту корпоративних прав від організаційно-правової форми юридичної особи.
На занятті № 5/2


Тема 5. Організаційні та майнові корпоративні відносини

Конспект
Відповідальність посадових осіб органів управління. Особливості укладення угод між товариством і учасником
На занятті № 5/2


Тема 6. Управління державними корпоративними правами
Конспект
Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління державними корпоративними правами.
На занятті № 5/2


Тема 7. Захист корпоративних прав
Конспект
Співвідношення корпоративної відповідальності з іншими видами юридичної відповідальності.
На занятті № 5/2


ІV. Перевірка виконаних індивідуальних завдань, звітування по яким здійснюється до диференційованого заліку:
Реферати (на вибір):
1. Загальна характеристика джерел корпоративного права.
2. Поняття корпоративних норм. Структура корпоративної норми.
3. Поняття та ознаки господарських товариств.
4. Способи заснування господарських товариств.
5. Правова регламентація діяльності акціонерних товариств.
6. Порядок утворення та припинення акціонерних товариств.
7. Управління акціонерним товариством.
8. Правова регламентація діяльності повних товариств.
9. Правова регламентація діяльності товариств з обмеженою відповідальністю.
10. Правова регламентація діяльності товариств з додатковою відповідальністю.
11. Правова регламентація діяльності командитних товариств.
12. Вступні, пайові, додаткові внески виробничого кооперативу.
13. Попередження зловживань в процесі ліквідації.
14. Використання майна, що залишилося після припинення корпоративних утворень.
15. Особливості використання майна ліквідованих неприбуткових організацій.
16. Відповідальність учасників корпоративних відносин.

Складення документів:
Установчий договір приватного акціонерного товариства.
Статут приватного акціонерного товариства.
Установчий договір публічного акціонерного товариства.
Статут приватного акціонерного товариства
Установчий договір товариства з обмеженою відповідальністю.
Статут товариства з обмеженою відповідальністю.
Установчий договір товариства з додатковою відповідальністю.
Статут приватного товариства з додатковою відповідальністю.
Установчий договір повного товариства.
Статут приватного повного товариства.
Установчий договір командитного товариства.
Статут приватного командитного товариства


Додаток 3

Питання на залік
з курсу «Корпоративне право»

1. Поняття, предмет та метод корпоративного права.
2. Принципи корпоративного права.
3. Сутність науки корпоративного права.
4. Поняття корпоративних відносин.
5. Суб’єкти корпоративних відносин.
6. Юридичні особи як суб’єкти корпоративних відносин.
7. Поняття та система корпоративного законодавства.
8. Джерела корпоративного права.
9. Право на створення корпоративних утворень.
10. Ініціативна стадія створення корпоративних утворень.
11. Організаційна стадія створення корпоративних утворень.
12. Реєстраційна стадія створення корпоративних утворень. Правове значення державної реєстрації корпоративних утворень.
13. Постреєстраційна стадія створення корпоративних утворень.
14. Поняття та ознаки фіктивного підприємництва.
15. Способи та підстави припинення корпоративних утворень.
16. Повноваження та порядок роботи ліквідаційної комісії.
17. Захист прав меншості під час ліквідації корпоративних утворень.
18. Використання майна, що залишилося після припинення корпоративних утворень.
19. Особливості використання майна ліквідованих неприбуткових організацій.
20. Права кредиторів у разі ліквідації.
21. Порядок здійснення добровільної ліквідації юридичної особи.
22. Відповідальність осіб, що здійснюють ліквідацію.
23. Поняття та види підприємницьких товариств.
24. Порядок створення підприємницьких товариств.
25. Установчі документи підприємницьких товариств.
26. Органи управління підприємницьким товариством.
27. Правовий статус учасників підприємницьких товариств.
28. Зміна статутного капіталу підприємницького товариства.
29. Розподіл прибутку і збитків між учасниками підприємницьких товариств.
30. Правовий статус акціонерів.
31. Емісія акцій. Обіг акцій.
32. Реєстр акціонерів.
33. Виплата дивідендів.
34. Обов’язковий викуп акцій.
35. Ведення справ повного товариства.
36. Вступні, пайові, додаткові внески виробничого кооперативу.
37. Членство в кооперативі.
38. Поняття суб’єктивного корпоративного права.
39. Обмеження окремих осіб щодо володіння корпоративними правами.
40. Зміст та форма корпоративного права.
41. Обмеження окремих осіб щодо володіння корпоративними управління.
42. Первинні підстави виникнення корпоративних правовідносин.
43. Похідні підстави виникнення корпоративних правовідносин.
44. Організаційні корпоративні відносини.
45. Принципи корпоративного управління.
46. Посадові особи підприємницьких товариств.
47. Загальні збори учасників корпоративного утворень, їх повноваження, порядок їх скликання.
48. Виконавчі органи корпоративного утворень, їх повноваження.
49. Контрольні органи та їх повноваження.
50. Відповідальність посадових осіб органів управління.
51. Майнові корпоративні відносини.
52. Правовий режим майна корпоративних утворень.
53. Статутний фонд корпоративного утворення. Мінімальний розмір статутного фонду.
54. Право на одержання частини прибутку.
55. Право на одержання частини майна у разі ліквідації корпоративних утворень.
56. Методика оцінки державних корпоративних прав.
57. Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління державними корпоративними правами.
58. Особливості корпоративної відповідальності. Види корпоративних порушень.
59. Способи та форми захисту корпоративних прав.
60. Види захисту корпоративних прав.

Додаток 4
Потемний перелік питань для підготовки до диференційованого заліку з навчальної дисципліни
«Корпоративне право»
для студентів 5 курсу

Тема 1. Поняття, предмет та метод корпоративного права
1. Поняття, предмет та метод корпоративного права.
2. Принципи корпоративного права.
3. Сутність науки корпоративного права.
4. Поняття корпоративних відносин.
5. Суб’єкти корпоративних відносин.
6. Юридичні особи як суб’єкти корпоративних відносин.

Рекомендована література:
Нормативні акти :1.1
Основна : 2.1, С. 5-25; 2.2, С. 10-23.
Додаткова: 3.1, С. 3-25.

Тема 2. Система та джерела корпоративного права
1. Поняття та система корпоративного законодавства.
2. Джерела корпоративного права.

Рекомендована література:
Нормативні акти :1.2, 1.3, 1.7
Основна : 2.1, С. 31-39; 2.3, С. 17-23.
Додаткова: 3.1, С. 29-41.

Тема 3. Проблеми створення корпоративних утворень
1. Право на створення корпоративних утворень.
2. Ініціативна стадія створення корпоративних утворень.
3. Організаційна стадія створення корпоративних утворень.
4. Реєстраційна стадія створення корпоративних утворень. Правове значення державної реєстрації корпоративних утворень.
5. Постреєстраційна стадія створення корпоративних утворень.
6. Поняття та ознаки фіктивного підприємництва.

Рекомендована література:
Нормативні акти :1.2, 1.3
Основна : 2.1, С. 184-202, 206-216; 2.3, С. 87-106.
Додаткова: 3.1, С. 200-245.

Тема 4. Проблеми припинення корпоративних утворень
1. Способи та підстави припинення корпоративних утворень.
2. Повноваження та порядок роботи ліквідаційної комісії.
3. Захист прав меншості під час ліквідації корпоративних утворень.
4. Використання майна, що залишилося після припинення корпоративних утворень.
5. Особливості використання майна ліквідованих неприбуткових організацій.
6. Права кредиторів у разі ліквідації.
7. Порядок здійснення добровільної ліквідації юридичної особи.
8. Відповідальність осіб, що здійснюють ліквідацію.

Рекомендована література:
Нормативні акти :1.2, 1.10, 1.15
Основна : 2.1, С. 291-367; 2.2, С. 577-630; 2.3, С. 138-160.
Додаткова: 3.1, С. 250-315, 742-761.

Тема 5. Поняття та види підприємницьких товариств
1. Поняття та види підприємницьких товариств.
2. Порядок створення підприємницьких товариств.
3. Установчі документи підприємницьких товариств.
4. Органи управління підприємницьким товариством.
5. Правовий статус учасників підприємницьких товариств.
6. Зміна статутного капіталу підприємницького товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків між учасниками підприємницьких товариств.
8. Правовий статус акціонерів.
9. Емісія акцій. Обіг акцій.
10. Реєстр акціонерів.
11. Виплата дивідендів.
12. Обов’язковий викуп акцій.
13. Ведення справ повного товариства.
14. Вступні, пайові, додаткові внески виробничого кооперативу.
15. Членство в кооперативі.

Рекомендована література:
Нормативні акти :1.3
Основна : 2.4, С. 3-197.

Тема 6. Поняття та зміст корпоративних прав
1. Поняття суб’єктивного корпоративного права.
2. Обмеження окремих осіб щодо володіння корпоративними правами.
3. Зміст та форма корпоративного права.
4. Обмеження окремих осіб щодо володіння корпоративними управління.
5. Первинні підстави виникнення корпоративних правовідносин.
6. Похідні підстави виникнення корпоративних правовідносин.


Рекомендована література:
Нормативні акти :1.2, 1.4, 1.5
Основна : 2.2, С. 5-45, 83-95; 2.3, С. 222-263.
Додаткова: 3.1, С. 446-506.

Тема 7. Організаційні корпоративні відносини
1. Організаційні корпоративні відносини.
2. Принципи корпоративного управління.
3. Посадові особи підприємницьких товариств.
4. Загальні збори учасників корпоративного утворень, їх повноваження, порядок їх скликання.
5. Виконавчі органи корпоративного утворень, їх повноваження.
6. Контрольні органи та їх повноваження.
7. Відповідальність посадових осіб органів управління.
Рекомендована література:
Нормативні акти :1.2
Основна : 2.2, С. 120-173; 2.3, С. 247-263.
Додаткова: 3.1, С. 510-553.

Тема 8. Майнові корпоративні відносини
1. Майнові корпоративні відносини.
2. Правовий режим майна корпоративних утворень.
3. Статутний фонд корпоративного утворення. Мінімальний розмір статутного фонду.
4. Право на одержання частини прибутку.
5. Право на одержання частини майна у разі ліквідації корпоративних утворень.

Рекомендована література:
Нормативні акти :1.2
Основна : 2.2, С. 261-327; 2.3, С. 286-336.
Додаткова: 3.1, С. 602-645.

Тема 9. Управління державними корпоративними правами
1. Методика оцінки державних корпоративних прав.
2. Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління державними корпоративними правами.

Рекомендована література:
Нормативні акти :1.2
Основна : 2.2, С. 175-218; 2.3, С. 265-283.
Додаткова: 3.1, С. 572-599.


Тема 10. Захист корпоративних прав
1. Особливості корпоративної відповідальності. Види корпоративних порушень.
2. Способи та форми захисту корпоративних прав.
3. Види захисту корпоративних прав.

Рекомендована література:
Нормативні акти :1.2
Основна : 2.2, С. 368-400; 2.3, С. 218-336.
Додаткова: 3.1, С. 3-25.
VІІ. ЛІТЕРАТУРА
1. Нормативно-правові акти:
1.1 Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. // Відомості Верховної Ради України – 2008. – № 50-51. – Ст. 384.
1.2 Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. //Урядовий кур’єр. – 2001. – 17 січня.
1.3 Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – 19 вересня.
1.4 Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – № 49. – Ст. 682.
15 Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996, – №51, – Ст. 292.
1.6 Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. // Юридичний вісник України. – 2003. – № 28 (12-18 липня).
1.7 Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34.
1.8 Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 5. – Ст. 35.
1.9 Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 р.//Відомості Верховної Ради України. – 2002.– № 15. – Ст. 101.
1.10 Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. – 2 серпня.
1.11 Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997 р. // Урядовий кур’єр. – 1998. – 10 січня.
1.12 Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – № 9.-Ст. 79.
1.13 Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001.– '№47. – Ст. 251.
1.14 Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996, – №20, – Ст. 82.
1.15 Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 03.03.1998 р. // Урядовий кур’єр. – 1998. – 9 квітня.
1.16 Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 17. – Ст. 122.
1.17 Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.
1.18 Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 р. // Урядовий кур’єр. – 1997. – 14 серпня.
1.19 Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №7. – Ст. 50.
Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 139.
1.21 Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1438.
1.22 Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02.12.1997 р. // Голос України. – 1998. – 5 січня.
1.23 Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах: Указ Президента України від 21.03.2002 р. // Урядовий кур’єр. – 2002. – 25 квітня. – С. 11.
1.24 Наказ Фонду державного майна України «Щодо перерозподілу функцій з управління корпоративними правами держави» від 14.07.2004 р. за №1451// Офіційний сайт Верховної Ради України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
1.25 Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Типової форми договору доручення на виконання функцій з управління пакетом акцій, що належить державі» від 1.03.2004 року №383 // Офіційний сайт Верховної Ради України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
1.26 Порядок передачі функцій управління майном державного підприємства до державних органів приватизації в зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію цього майна: Наказ Фонду державного майна України від 26.12.2005 року №3227 // Офіційний сайт Верховної Ради України // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
2. Основна література:
2.1 Корпоративне право України: підручник / В.В. Луць, В.А. Васильєва, O.P. Кібенко, І.В. Спасибо-Фатєєва [та ін.]; за заг. ред.. В.В. Луця. – K.: Юрінком Інтер, 2010. – 384 с.
2.2 Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики. / С.А. Бабкин, P.C. Бевзенко, К.А. Блинковский [и др.]; под общей редакцией доктора юридических наук Белова В.А. – М.: Издательство «Юрайт». – 2009. – 678 с.
3. Додаткова література:
3.1 Бейцун І.В. Проблемні питання практики розгляду судами корпоративних спорів / І.В. Бейцун // Вісник господарського судочинства
2007.– №6. – С. 113-120.
3.2 Васильєва В.А. Корпоративне право як об’єкт спадкових прав / В.А. Васильєва // Вісник господарського судочинства – 2007. – №6. – С. 127-132.
3.3 Головань І. Адвокат у ролі корпоративного секретаря, або Нові можливості за новим Законом /1. Головань // Правовий тиждень. – 2009. – №17. – 28 квітня.
3.4 Господарський кодекс України: науково-практичний коментар / За ред. Коссака В.М. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 624 с.
3.5 Господарський кодекс України: науково-практичний коментар станом на 1 листопада 2009 року / за заг. ред. Притики Д.М., Булгакової І.В. – К.: Юстініан, 2010. – 1088 с.
3.6 Гутаревич Н. Корпоративна форма інвестиційної діяльності / Н. Гутаревич // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №4.
Демченко С.Ф. Деякі проблеми судової практики вирішення корпоративних спорів / С.Ф. Демченко // Вісник господарського судочинства – 2007. – №6. – С. 94-99.
3.7 Добровольский В.И. Корпоративное право для практикующих юристов: монография. / В.И. Добровольский. – М.: Волтере Клувер.
2009. – 656 с.
3.8 Добровольский В.И. Применение корпоративного права: практическое руководство для корпоративных юристов / В.И. Добровольский. – М.: Волтере Клувер. – 2008. – 576 с.
3.9 Добровольский В.И. Анализ и комментарий корпоративного законодательства и судебной практики / В.И. Добровольский. – М.: Волтере Клувер. – 2007. – 464 с.
3.10 Жорнокуй Ю. «Конфлікт інтересів» та «корпоративний конфлікт»: спільні та відмінні ознаки / Ю. Жорнокуй // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №11.
3.11 Жорнокуй Ю. Корпоративна природа відносин між акціонером і акціонерним товариством / Ю. Жорнокуй // Право України. – 2008.
№11. – С. 49-57.
3.12 Жорнокуй Ю. Поняття та правова природа категорії «корпоративний конфлікт» у структурі приватноправових відносин / Ю. Жорнокуй // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №6.
3.13 Жорнокуй Ю. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій (корпоративних конфліктів) в акціонерних товариствах / Ю. Жорнокуй // Право України. – 2009. – №10. – С. 190-199.
3.14 Киценко Д. Застосування іноземного права до корпоративних відносин / Д. Киценко // Юридична газета. – 2008. – №27. – 8 липня.
3.15 Киценко Д. Наслідки підпорядкування корпоративних відносин іноземному праву / Д. Киценко // Юридична газета. – 2008. – №31-32. – 12 серпня.
3.16 Кібенко O.P. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України: монографія / O.P. Кібенко. – Харків: Страйд. – 2005. – 432 с.
3.17 Кібенко O.P. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.04 / O.P. Кібенко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – X. – 2006. – 40 с.
3.18 Климчук О. Корпоративные правоотношения в обществах с ограниченной ответственностью в Украине: практическое пособие / О. Климчук, Т. Христюк. – K.: AJIEPTA. – 2010. – 446 с.
3.19 Коментовані зразки документів (за чинним законодавством). Том 1. Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України, Цінні папери, Корпоративне право, Іпотека, Нотаріальний процес, Захист прав нотаріуса / За загальною редакцією В.М. Марченка, О.Д. Чуєвої. – Харків: Страйд. – 2010. – 440 с.
3.20 Корпоративне право Республіки Польща: (основні положення): наук.-практ. посіб. / І.С. Яценко. – K.: Юрінком Інтер, 2008. – 232 с.
3.21 Корпоративне право України: підручник / В.В. Луць, В.А. Васильєва, O.P. Кібенко, І.В. Спасибо-Фатєєва [та ін.]; за заг. ред.. В.В. Луця. – K.: Юрінком Інтер, 2010. – 384 с.
3.22 Корпоративне управління: монографія / І. Спасибо-Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова; За ред.. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. – X.: Право. – 2007. – 500 с.
3.23 Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики. / С.А. Бабкин, P.C. Бевзенко, К.А. Блинковский [и др.]; под общей редакцией доктора юридических наук Белова В.А. – М.: Издательство «Юрайт». – 2009. – 678 с.
3.24 Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / М. Кравчук; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – X. – 2010. – 38 с.
3.25 Кравчук В. Перехід корпоративних прав до іншої особи / В. Кравчук // Юридичний вісник України. – 2009. – №49-50. – 5-18 грудня.
3.26 Криворак А. Корпорація і корпоративна власність / А. Криворак, Т. Баєва // Економіст. – 2008. – №9.
3.27 Кучерук О. Правове регулювання застави корпоративних прав / О. Кучерук // Юридична газета. – 2009. – №41. – 13 жовтня.
3.28 Ларін М. Акціонерні товариства. «Рваний каптан» корпоративного законодавства / М. Ларін // Правовий тиждень. – 2008. – №9. – 26 лютого.
3.29 Ломакин Д. Теория корпоративных правоотношений: от мифа к реальності / Д. Ломакин // Хозяйство и право. – 2009. – №7. – 50-73.
3.30 Луць В. Деякі питання захисту корпоративних прав в Україні / В. Луць // Правовий тиждень. – 2007. – №46. – 13 листопада.
3.31 Луць В.В. Деякі питання здійснення та захисту корпоративних прав в Україні / В.В. Луць // Вісник господарського судочинства – 2008, – №1, – С. 125-130.
3.32 Макарова O.A. О корпоративном праве и корпоративном законодательстве / O.A. Макарова // Правоведение. – 2009. – №2.
3.33 Мельник О.О. Корпоративне право України: навчально-практичний посібник із зразками документів. – K.: ФОП Мельник О.О., 2008. – 368 с.
3.34 Молотников А. Корпоративное право: к вопросу об истинности субъективных суждений и ложности научных концепцій / А. Молотников, И. Щиткина // Хозяйство и право. – 2009. – №12. – С. 36-47.
3.35 Переясловська Ю. Правова основа захисту корпоративних прав держави / Ю. Переясловська // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №1.
3.36 Погрібний Д.І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації: автореф. дис... канд. екон. наук: 12.00.04 / Д.І. Погрібний; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – X. – 2008. – 20 с.
3.37 Саракун І.Б. Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / І.Б. Саракун; НДІ приват, права і п-ва Акад. прав, наук України. – K., 2008. – 21 с.
3.38 Смітюх A.B. «Корпоративні вторгнення» та «корпоративні перевороти» як специфічні види корпоративного рейдерства / A.B. Смітюх // Вісник господарського судочинства – 2008. – №4. – С. 77-82.
3.39 Соловйов А. Поняття й ознаки корпоративних прав / А. Соловйов // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №2.
3.40 Спасибо-Фатєєва І. З’ясування змісту корпоративних відносин / Спасибо-Фатєєва // Правовий тиждень. – 2007. – №42. – 16 жовтня.
3.41 Спасибо-Фатєєва І. Шляхи розв’язання проблем охорони та захисту корпоративних прав / І. Спасибо-Фатєєва // Вісник Академії правових наук України. – 2009. – №1.
3.42 Тичкова О. Локальні корпоративні норми: сутність та спірні підходи до розуміння / О. Тичкова // Юридична Україна. – 2008. – №7.
3.43 Цікало В. Корпоративні права: поняття, ознаки та класифікація / В. Цікало // Право України. – 2010. – № 11. – С. 102-112.
3.44 Шиткина И.С. Корпоративное право: учебник / И.С. Шиткина. – М.: Волтере Клувер. – 2008. – 648 с.
3.45. Щербина В. Корпоративні відносини та іноземне законодавство / В. Щербина // Правовий тиждень. – 2008. – №15. - 8 квітня.
3.46. Щербина В. Правова природа корпоративних відносин / В. Щербина // Науково-практичний журнал «Українське комерційне право». – 2006. – №7. –С. 10-14.
3.47. Янкова Е. Проблемы регулирования порядка выплаты части прибыли корпоративным інвесторам / Е. Янкова // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №3.
3.48. Яроцький В.Л. Проблеми захисту корпоративних прав, посвідчених акціями, у сфері їх обороту / В.Л. Яроцький // Вісник господарського судочинства – 2007. – № 6. – С. 107-113.
13PAGE 14215


13PAGE 14315
15

Приложенные файлы

  • doc 8938180
    Размер файла: 136 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий