КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТИКА_тест


Когнитивтік лингвистика
1.Когнитивтік тіл білімінің нысаны
Тіл жүйе ретінде
Тіл құрылымы
Тіл және сөйлеу
Тіл сөйлеу әрекеті ретінде
Тіл таным механизмі ретінде
2.Когнитивтік тіл білімі қазіргі лингвистика ғылымының еркін
саласы ретінде ... бөлініп шықты
Когнитивтік ғылымнан
Когнитивтік психологиядан
Когнитивтік грамматикадан
Лингвистикалық семантикадан
Когнитивтік семантикадан
3. Когнитивті тіл білімінің түпкі мақсаты
Адам әрекеті жөнінде мәлімет алу
Сана әрекеті жөнінде мәлімет алу
Адам миын зерттеу
Адам психикасы жөнінде мәлімет алу
Тіл жөнінде мәлімет алу
4.Ойлау үрдісін басқаратын жалпы ұстаным зерттелуін
біріктіруші ғылым жинтығы
когнитивизм
категоризация
репрезентация
когнитивтік жүйе
когниция
5.Сана әрекеті, ақпаратпен жұмыс бұл –
когнитивизм
категоризация
репрезентация
когнитивтік жүйе
когниция
6.Репрезентация - «вызывание в памяти различных процедур
действия для оперирования с объектом при отсутствии
перцептивного подкрепления со стороны объекта».
Қай автордың пікірі?
Е.С.Кубрякова
Ю.Н.Караулов
Э. Бейтс
Ю.С. Степанов
И.А. Стернин
7. Әр түрлі менталды репрезентация
немесе концептілердің жиынтығы
когнитивті жүйе
концептуалды жүйе
категоризация
когнитивизм
когниция
8. Ұғымның «прототипті» үлгілерінің
нысанын анықтау және тануды қамтамасыз
ететін когнитивтік үрдіс
Когнитивті жүйе
Концептуалды жүйе
категориялау
когнитивизм
когниция
9. Когнитивтік база ұғымын ұсынған
В.В.Красных
З.Д.Попова
В.А.Маслова
И.А.Стернин
Ю.Н.Караулов
10. Ұлттық мәдени кеңістік бұл –
Мәдени өкілдің санасындағы мәдениеттің жеке және ұжымдық когнитивтік кеңістікке қатысты формасы
Халық санасындағы мәдениеттің жеке және ұлттық когнитивтік кеңістікке қатысты формасы
Мәдениеттің жеке когнитивтік кеңістікке қатысты формасы
Халық санасындағы мәдениет формасы
Адам санасындағы мәдениеттің жеке және ұлттық когнитивтік кеңістікке қатысты формасы
11.Когнитивтік лингвистика пәні
Адам санасы
Адамның ойлауы
Адам когнициясы
Сөйлеу әрекеті
Сана
12. «...Тілдік ойлаудан барлық тұрмыс және
одан тыс нәрсеге, әлемге қатысты бүтін
ерекше тілдік білімді анықтауға болады», - деген пікір
авторы?
А.А. Потебня
В. фон Гумбольдт
Е.С. Кубрякова
И. А. Бодуэн де Куртенэ
Н.Д. Арутюнова
13. Лингвистикада екі «когнитивік төңкеріс» жөнінде айтқан
Э. Бенвенист
Дж. Брунер
М. Айзенк
В. фон Гумбольдт
А. Потебня
14.Бірінші «когнитивтік төңкеріс» осы кезеңде өтті
ХХ ғасырдың 50 жылдары
ХХ ғасырдың 60 жылдары
ХХ ғасырдың 70 жылдары
ХХ ғасырдың 80 жылдары
ХХ ғасырдың 90 жылдары
15.Екінші «когнитивтік төңкеріс» осы кезеңде өтті
ХХ ғасырдың 50 жылдары
ХХ ғасырдың 60 жылдары
ХХ ғасырдың 70 жылдары
ХХ ғасырдың 80 жылдары
ХХ ғасырдың 90 жылдары
16. Когнитивтік ғылымды «шатырлы» терминімен анықтаған...
З.Д. Попова
И.А. Стернин
Е.С. Кубрякова
Ю.Н. Караулов
С.Ю. Степанов
17. Когнитивтік ғылым кең мағынасында
Білім алу және сақтау жөніндегі ғылым жиынтығы
Білімді пайдалану және қайта жасау жөніндегі ғылым жиынтығы
Білім алу, сақтау және қайта жасау жөніндегі ғылым жиынтығы
Білім алу, сақтау, қайта жасау және пайдалану жөніндегі ғылым жиынтығы
Білім алу, сақтау, қайта жасау және кодтау жөніндегі ғылым жиынтығы
18. Уәжділік, мәселені шешу, шешімнің, ойлаудың, зейіннің қабылдануын зерттейтін ғылым:
когнитивтік лингвистика
когнитивтік семантика
когнитивтік грамматика
когнитивтік антропология
когнитивтік психология
19.Когнитивтік амал ... жүзеге асырылады
Лингвистикада жасанды интеллект жасауда
Аталған барлық ғылымдарда
Аталған ғылымдардың ешқайсысында
Психология, антропология, коммуникативті-когнитивті прагматикада
Когнитивтік әлеуметтану және сана философиясында
20. «Ақылды» компьютерлік жүйе, яғни интеллекті сипаттама білдіретін жүйе жасаушы көмпьютерлік ғылымның (computer science) бөлімі
бағдарламалау
жасанды интеллект
жасанды тіл
машиналық аударма
когнитивті модельдеу
21.Когнитивті лингвистика дамуының негізгі көзі:
лингвистикалық семантика.
когнитивті ғылым
когнитивті психология
жоғарыда аталғандардың барлығы
жоғарыда аталғандардың ешқайсысы
22.Қазіргі когнитивтік лингвистиканың
пайда болуы ... еңбектерімен байланысты:
Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Р. Джэкендофф және т.б.
А.Потебня, В.фон Гумбольдт және т.б
С.Кубрякова, Н.Д.Арутюнова және т.б.
А. Бодуэн де Куртенэ, С.Д.Кацнельсон және т.б.
Н.Караулов, И.А.Стернин және т.б.
23. «Когнитивтік терминдердің қысқаша сөздігі» (1996) авторлары
Дж. Лакофф және т.б.
В.фон Гумбольдт және т.б.
Е.С.Кубрякова және т.б.
Р. Лангакер және т.б.
Р. Джэкендофф және т.б.
24.Дискурс, бұл -
Экстралингвистиклық, прагматикалық, әлеуметтік мәдени, психологиялық және басқа да факторлар жиынтығындағы жүйелі мәтін
Оқиғалы аспектіде алынған мәтін
Мақсатты бағытталған, әлеуметтік әрекет ретінде, адамдар мен олардың сана механизмдерінің өзара әрекетіне қатысушы компонент ретінде (когнитивтік үрдісте) қарастырылатын сөйлеу
«өмірге батқан» сөйлеу
Жоғарыда аталғандарың барлығы
25.Дискурс теориясы ... концепциясында бастау алады:
Дж.Лакофф
Ч.Филлмор
Э.Бенвенист
Р.Джэкендофф
Т.ван Дейк
26.Тілдік тұлға дегеніміз -
Сөйлеу әрекетіне қабілеттілігі жағынан алынған тілде сөйлеуші адам
Тілді қарым-қатынас құралы ретінде пайдаланушы адамның вербалды ерекшелігінің жиынтығы
Лексикалық жүйеде орныққан берілген тіл таратушысының негізгі ұлттық-мәдени прототипі (түп тұлғасы)
Жоғарыда аталғандарың барлығы
Жоғарыда аталғандарың ешқайсысы
27. «Тілдік тұлға – а) тілдік-құрылымдық деңгейі, ә) ақиқатты бейнелеудегі нақтылық және тереңдік б) белгілі мақсаттық бағыт» деген үш құрылымдық деңгейімен ерекшеленетін, сөйлеу туындыларын (мәтін) жасау және қабылдауды мақсат ететін адамның мінез-құлқы мен қабілетінің жиынтығы», - деген пікір авторы...
З.Д.Попова
И.А.Стернин
Е.С.Кубрякова
Ю.Н.Караулов
С.Ю.Степанов
28.Когнитивтік метафора, бұл –
Предикаттық сөздердің сәйкестілігіне қарай қозғалып, көп мағына құрайтын тілдік метафора
Поэтикалық туынды авторы жасайтын метафора
окказионалды, яғни жеке авторлық метафора
жоғарыда аталғандардың барлығы
жоғарыда аталғандардың ешқайсысы
29. Дж.Лакофф когнитивтік модельдің қандай типін көрсетеді
пропозиционалды
бейнелі-схемалық
метафоралық
метонимиялық
жоғарыда аталғандардың барлығы
30.Идеалдық когнитивтік модель теориясын ... ұсынды
Дж.Лакофф «Әйелдер, от және қауіпті заттар: тіл категориясы ойлау туралы не айтады» кітабында
Р.Лангакер «Когнитивті грамматика негіздері» атты еңбегінде
Дж. Миллер және Ф.Джонсон-Лэрд «Тіл және қабылдау» кітабында
Дж.Лакофф және М. Джонсон «Біз бірге өмір сүретін метафоралар» еңбегінде
Ю.С.Степанов «Констант: орыс мәдениетінің сөздігі» кітабында
31. Базистік деңгей категориясы және прототипі теориясының авторы
Ф.Джонсон-Лэрд
Дж. Миллер
Дж.Лакофф
Э. Рош.
М. Джонсон
32.Кластерлік модель, бұл –
тілдік модель
менталды модель
когнитивтік модель
бір класқа біріктірілген бірнеше когнитивтік модельдер
сөйлеу моделі
33.Прототип түрлері
Типтік мысалдар. Әлуметтік стереотитер.
Идеал. Үлгілер.
Туынды (нәтиже). Дербес модельдер.
жоғарыда аталғандардың барлығы
жоғарыда аталғандардың ешқайсысы
34.Пропозиционалды модельдер, бұл –
Элементтерді мүшелеп, оларға сипаттама беретін және арасындағы байланысын анықтайтын модель
Төрт категорияға сәйкес төрт элемент және алдыңғы үш категорияға жатпай, төртінші категорияға жататын бірліктерге сәйкес модель
Траекториялар, ұзын жіңішке формалар немесе кең орын сияқты бейнелердің ерекше схемалық көрсетілуі
Пропозиционалды модельдерден немесе схемалық модельдерден бейнелердің құрылымына сәйкес жылжитын модельдер
Жоғарыда көрсетілген модельдердің барлығы
35.Метонимиялық модель, бұл –
Элементтерді мүшелеп, оларға сипаттама беретін және арасындағы байланысын анықтайтын модель
Төрт категорияға сәйкес төрт элемент және алдыңғы үш категорияға жатпай, төртінші категорияға жататын бірліктерге сәйкес модель
Траекториялар, ұзын жіңішке формалар немесе кең орын сияқты бейнелердің ерекше схемалық көрсетілуі
Пропозиционалды модельдерден немесе схемалық модельдерден бейнелердің құрылымына сәйкес жылжитын модельдер
Жоғарыда көрсетілген модельдердің барлығы
36.Схемалық модель, бұл –
Элементтерді мүшелеп, оларға сипаттама беретін және арасындағы байланысын анықтайтын модель
Төрт категорияға сәйкес төрт элемент және алдыңғы үш категорияға жатпай, төртінші категорияға жататын бірліктерге сәйкес модель
Траекториялар, ұзын жіңішке формалар немесе кең орын сияқты бейнелердің ерекше схемалық көрсетілуі
Пропозиционалды модельдерден немесе схемалық модельдерден бейнелердің құрылымына сәйкес жылжитын модельдер
Жоғарыда көрсетілген модельдердің барлығы
37. Метафоралық модель, бұл –
Элементтерді мүшелеп, оларға сипаттама беретін және арасындағы байланысын анықтайтын модель
Төрт категорияға сәйкес төрт элемент және алдыңғы үш категорияға жатпай, төртінші категорияға жататын бірліктерге сәйкес модель
Траекториялар, ұзын жіңішке формалар немесе кең орын сияқты бейнелердің ерекше схемалық көрсетілуі
Пропозиционалды модельдерден немесе схемалық модельдерден бейнелердің құрылымына сәйкес жылжитын модельдер
Жоғарыда көрсетілген модельдердің барлығы
38.Таксономиялық модель, бұл –
Элементтерді мүшелеп, оларға сипаттама беретін және арасындағы байланысын анықтайтын модель
Төрт категорияға сәйкес төрт элемент және алдыңғы үш категорияға жатпай, төртінші категорияға жататын бірліктерге сәйкес модель
Траекториялар, ұзын жіңішке формалар немесе кең орын сияқты бейнелердің ерекше схемалық көрсетілуі
Пропозиционалды модельдерден немесе схемалық модельдерден бейнелердің құрылымына сәйкес жылжитын модельдер
Жоғарыда көрсетілген модельдердің барлығы
39.Когнитивті грамматиканың негізгі ережелерін ұсынған
Дж.Лакофф «Әйелдер, от және қауіпті заттар: тіл категориясы ойлау туралы не айтады» кітабында
Ю.С.Степанов «Констант: орыс мәдениетінің сөздігі» кітабында
Р.Лангакер «Когнитивті грамматика негіздері» атты еңбегінде
Дж. Миллер және Ф.Джонсон-Лэрд «Тіл және қабылдау» кітабында
Дж.Лакофф және М. Джонсон «Біз бірге өмір сүретін метафоралар» еңбегінде
40.Семантикалық желі моделі, бұл –
Түйін және атрибутты қамитын білімді танудың (түсінудің) иерархиялық модель
Кластер түрінде білімді сақтаудың жүйесі
білімді сақтаудың метафоралық моделі
білімді сақтаудың метонимиялық моделі
білімді сақтаудың менталды моделі
41.Концептуалды интеграция теориясының авторы-
Ж. Фоконье және М. Тернер
Дж. Миллер және Ф.Джонсон-Лэрд
Дж.Лакофф және М. Джонсон
Дж.Филлмор және Дж.Миллер
Р.Джэкендофф
42.Америка лингвисі Леонард Талми ... авторы
концептуальды интеграция ілімінің
менталды кеңістік ілімінің
топологиялық семантика ілімінің
менталды модельдер ілімінің
метафоралық модельдер теориясының
43.Ментальды модель, бұл – ...
Кейбіреулері субъектінің назарында, кейбіреулер одан тыс тұрған иерархиялы ұйымдасқан блоктан тұратын
Субъектінің мақсатына байланысты динамикалық бағытталған
Өзгеріске немесе қайта ұйымдастыруға ұшырауы мүмкін
жоғарыда аталғандардың ешқайсысы
жоғарыда аталғандардың барлығы
44.Мәтінді дискурстық талдауға не кіреді?
контекстуалды талдау
мәтіндік талдау,
контекстуалды талдау, мәтіндік талдау
когнитивтік талдау
құрылымдық талдау
45.Дискурсты түсінудің когнитивтік моделі авторы...
Р.Джэкендофф
Э.Бенвенист
Ч.Филлмор
Т. А. ван Дейк
Дж.Лакофф
46.Дискурсты жасаудың стратегиясы төмендегіні қамтиды...
Локальды және жаһандық құрылым, әлем туралы түсінік және білім
әлем туралы түсінік және білім
Тілдік және тілдік емес білім
Локальды құрылым
Жаһандық құрылым
47. «Концепт – ойлау үрдісінде көптеген белгісіз нәрселердің орнын басатын ойдағы білім», - деген пікірдің авторы...
Ю.Н.Караулов
А.Вежбицкая
Ю.С.Степанов
Е.С.Кубрякова
С.А. Аскольдов-Алексеев
48.Қоғам дамуының белгілі кезеңінде концептті объективтендіретін
(вербалдандыру, репрезентациялау) тілдік құралдардың жиынтығы ...
Концептінің номинативтік өрісі
Концептуалды өріс
Когнитивтік өріс
Семантикалық өріс
Концепт ядросы
49.Г.Г.Слышкин концепт құрылымында
келесі аймақтарды бөліп көрсетеді
экстразона, квазизона
интразона, квазиэкстразона
интразона, экстразона, квазизона
интразона, экстразона
интразона, экстразона, квазизона, квазиэкстразона
50.Бейне, ұғым, когнитивті импликационал және
прагматикалық импликационалды концептілерді ... көрсетеді
Никитин М.В.
Степанов Ю.С.
Карасик В.И.
З.Н.Попова
И.А.Карасик
51.З.Д.Попова, И.А.Стернин концепт құрылымында төмендегідей бөліктерді көрсетеді:
Интерпретациялық өріс
Бейне, ұғым, когнитивті импликационал және прагматикалық импликационал
интразона, экстразона, квазизона, квазиэкстразона
бейне, ақпараттық мазмұн және интерпретациялық өріс
ақпараттық мазмұн
52.З.Д.Попова және И.А.Стернин пікірінше,
концепт мазмұнына ... кіреді?
сезімдік бейне, ақпараттық мазмұн және интерпретациялық өріс,
интразона, экстразона, квазизона, квазиэкстразона
жоғарыда аталғандардың ешқайсысы
бейне, ұғым, когнитивті импликационал және прагматикалық импликационал
ядро, жақын, алыс и шеткі периферия.
53.З.Д.Попова және И.А.Стернин
пікірінше, концепт құрылымына не кіреді?
сезімдік бейне, ақпараттық мазмұн және интерпретациялық өріс,
интразона, экстразона, квазизона, квазиэкстразона
жоғарыда аталғандардың ешқайсысы
бейне, ұғым, когнитивті импликационал және прагматикалық импликационал
ядро, жақын, алыс и шеткі периферия.
54. Берілген концептілердің топтастырылуын кім ұсынды?
1. Ойлау суреті, 2.схема, 3.гиперонимдер, 4.фрейм,
5.инсайт, 6.сценарии, 7.калейдоскопиялық концептілер
Воркачев С. Г.
Бабушкин А. П.
Болдырев Н. Н.
Слышкин Г. Г.
Карасик В. И.
55.Берілген концептілердің топтастырылуын кім ұсынды?
1.нақты-сезімдік образдар, 2.елестету, 3.схемалар, 4.ұғым,5. прототиптер,
6. пропозициялар, 7.фреймдер, 8.сценарийлер немесе скриптілер,
9.гештальт
Воркачев С. Г.
Бабушкин А. П.
Болдырев Н. Н.
Слышкин Г. Г.
Карасик В. И
56 .Берілген концептілердің топтастырылуын кім ұсынды?
алғашқы және екінші мәртелік концепт, метаконцепт,
пропорционалды, қалыптасқан, қалыптасушы, шекті и рудиментарлы лингвомәдени концептілер
Воркачев С. Г.
Бабушкин А. П.
Болдырев Н. Н.
Слышкин Г. Г.
Карасик В. И.
57.Берілген концептілердің топтастырылуын кім ұсынды?
Жоғары деңгейдегі концептілер және қарапайым концептілер
Воркачев С. Г.
Бабушкин А. П.
C.Болдырев Н. Н.
Слышкин Г. Г.
E. Карасик В. И.
58.Берілген концептілердің топтастырылуын кім ұсынды?
Параметрикалық және параметрикалық емес
(регулятивті және регулятивсіз)
Воркачев С. Г.
Бабушкин А. П.
Болдырев Н. Н.
Слышкин Г. Г.
Карасик В. И.
59.Концептуалдану, бұл —
Адам санасында әлемді тану үрдісі
Түсініктің пайда болуы және қалыпасуы
Адам санасында концептілердің пайда болу және қалыптасу үрдісі
Адам санасындағы концептілер жиынтығы
Концептілер түрі
60.Концептілеудің нәтижесі
концепт
сөз
Сөйлеу бірлігі
пікір білдіру
метаконцепт
КІЛТ
1E 2A 3B 4A 5E 6C 7B 8C 9A 10B
11C 12D 13B 14A 15B 16C 17D 18E 19B 20B
21D 22A 23C 24E 25C 26D 27D 28A 29E 30A
31D 32D 33D 34A 35E 36C 37C 38B 39C 40A
41A 42C 43E 44C 45D 46A 47E 48A 49E 50A
51D 52E 53A 54B 55C 56D 57A 58E 59C 60A

Приложенные файлы

  • docx 8951065
    Размер файла: 46 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий