Задачи по маркетинговым исследованиям

Задача 1.
Визначення потенційної місткості і-го сегмента ринку у натуральному вираженні
Визначити місткість ринку картоплі по Україні в цілому та по кожному із сегментів зокрема, якщо за даними анкетного опитування доросла людина споживає за місяць 5 кг картоплі, а статистичні дані щодо чисельності населення по вікових групах та рекомендовані коефіцієнти перерахунку наведені у табл. 1:
Таблиця 1
Вихідні дані та розрахунок чисельності населення і норм споживання
Сегменти ринку в залежності від віку, років
Вікова структура населення, %
Чисельність населення, млн. осіб, Ni
Коефіцієнт перерахунку норми споживання в залежності від віку
Норма споживання, кг

1
2
3
4
5

До 1
0,86
0,3994
0,25
1,25

1-4
4
1,8575
0,35
1,75

5-9
6,6
3,0649
0,50
2,5

10-14
7,74
3,5943
0,65
3,25

15-19
7,24
3,3621
0,80
4

20-24
7,22
3,3528
0,90
4,5

Дорослі
46,84
21,7517
1,00
5

Пенсіонери
19,5
9,0555
0,90
4,5

РАЗОМ
100,0
46,4383Розв’язок
1. В колонці 3 визначаємо чисельність споживачів, що формують кожний із сегментів ринку (зазначений в колонці 2 відсоток від загальної чисельності населення з колонки 3). Числа округлюємо до четвертого знаку після коми.
2. В колонці 5 визначаємо норми споживання шляхом множення норми споживання для дорослих (5 кг), яка є вихідною (її коефіцієнт перерахунку складає 1) на коефіцієнти перерахунку для кожного із сегментів ринку.
3. Визначаємо потенційну місткість кожного із сегментів за формулою 1 (числа округлюємо до сотих):
13 EMBED Equation.3 1415 (1)
де 13 EMBED Equation.3 1415 кількість потенційних покупців даного товару у певному і-му сегменті ринку;
Ні річна норма споживання товару на одного покупця і-го сегменту.
ПМн1 = 0,3994
· 1,25 = 0,5 (млн. осіб х кг = млн. кг = тис. тонн).
ПМн1-4 = 1,8575
· 1,75 = 3,25 (тис. тонн).
ПМн5-9 = 3,0649
· 2,5 = 8,89 (тис. тонн).
ПМн10-14 = 3,5943
· 3,25 = 11,68 (тис. тонн).
ПМн15-19 = 3,3621
· 4 = 13,45 (тис. тонн).
ПМн20-24 = 3,3528
· 4,5 = 15,09 (тис. тонн).
ПМн дорослі = 21,7517
· 5 = 108,76 (тис. тонн).
ПМн пенсіонери = 9,0555
· 4,5 = 40,75 (тис. тонн).
4. Визначимо потенційну місткість ринку картоплі в Україні як суму місткості сегментів:
0,5 + 3,25 + 8,89 + 11,68 + 13,45 + 15,09 + 108,76 + 40,75 = 202,37 (тис. тонн за місяць)
За рік в Україні споживається 2428,44 тис. тонн картоплі.
ВІДПОВІДЬ: потенційна місткість ринку картоплі в Україні складає 2428,44 тис. тонн.
Задача 2.
Визначення потенційної місткості ринку кінцевих споживачів регіону методом ланцюгових підстановок
Львівська кондитерська фабрика "Світоч" планує вийти з новою маркою карамелі на певний географічний регіон. Визначте місткість ринку для товару в цьому географічному регіоні, якщо відомі такі дані:
чисельність населення даного регіону m= 28, 7 тис. осіб.
середньомісячний дохід на душу населення д=1059 грн/особу.
питома вага коштів, що їх витрачають з отриманого доходу на продукти харчування, к1 = 32 %.
питома вага коштів, що їх витрачають на кондитерські вироби, к2 = 5 %, із суми, яку описує коефіцієнт к1.
питома вага коштів, що їх витрачають на цукерки, к3 = 47 % із суми, яка визначається коефіцієнтом к2.
питома вага коштів, що їх витрачають на карамельні цукерки, к4 = 25 %, із суми, яку визначає коефіцієнт к3.
Розв’язок
Визначення потенційної місткості ринку кінцевих споживачів певного і-го регіону 13 EMBED Equation.3 1415 методом ланцюгових підстановок здійснюється за формулою 2:
13 EMBED Equation.3 1415 (2)
де ті середня кількість сімей певного і-го регіону;
13 EMBED Equation.3 1415 середній розмір доходу однієї сім'ї;
13 EMBED Equation.3 1415 питома вага коштів чи витрат із сімейного бюджету, причому вона задається стосовно кожного попереднього коефіцієнта.
Отже, місткість ринку у даному географічному регіоні визначиться як:
ПМвікс= 28,7 * 1059 * 0,32 * 0,05 * 0,47 * 0,25 = 57,14 тис. грн./місяць або 685,68 тис. грн./рік
ВІДПОВІДЬ: потенційна місткість ринку карамелі регіону складає 685,68 тис. грн. за рік.
Задача 3.
Визначення реальної місткості ринку на основі індексу дослідницької панелі
У процесі панельних досліджень ринку телевізорів м. Києва були одержані такі дані:
в реалізації телевізорів задіяні 563 магазини;
з них 106 брали участь у панельних дослідженнях;
запас телевізорів різних марок на складах цих 106 магазинів становив: на 1 січня 2010 р. 7123 од., на 1 березня 2010 р. - 2316 од.;
у січні 2010 р. ними було продано 21600 телевізорів різних марок, у лютому 2010 р. 18102 од.
Визначте місткість ринку телевізорів м. Києва в 2010 р.
Розв’язок
Визначення реальної місткість ринку на основі індексу дослідницької панелі здійснюється за формулою 3:
13 EMBED Equation.3 1415 (3)
де 13 EMBED Equation.3 1415 кількість магазинів, які увійшли до панелі;
13 EMBED Equation.3 1415та 13 EMBED Equation.3 1415 залишки продукції на складах кожного магазину відповідно на початок та кінець періоду, що досліджується;
13 EMBED Equation.3 1415 обсяг продажу за цей період і-го магазину;
13 EMBED Equation.3 1415 кількість магазинів, що увійшли до панелі;
13 EMBED Equation.3 1415 період, що досліджується, у місяцях;
13 EMBED Equation.3 1415 загальна кількість магазинів, що торгують цією продукцією.
За умовою задачі :
13 EMBED Equation.3 1415 – обсяг продажу телевізорів всіма магазинами, що увійшли до панелі = 21600 + 18102 = 39702 од.
13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 – залишки продукції на складах всіх магазинів відповідно на початок та кінець періоду, що досліджується, 7123 та 2316 од.
13 EMBED Equation.3 1415 кількість магазинів, що увійшли до панелі = 106
13 EMBED Equation.3 1415 період, що досліджується, у місяцях = 2;
13 EMBED Equation.3 1415 загальна кількість магазинів, що торгують цією продукцією = 563.
Отже, місткість ринку телевізорів м. Києва в 2010 р. складе:


ВІДПОВІДЬ: реальна місткість ринку телевізорів складає 1418,41 тис. од.
Задача 4.
Визначення частки ринку підприємства за результатами маркетингових зусиль.
На ринку харчових концентратів в певному географічному регіоні функціонують три підприємства фірма «Надія», ЗАТ «Троянда», ТОВ «Вікар». Вони є конкурентами і витрачають на маркетингові заходи в рік відповідно фірма «Надія» В1= 30000 грн., ЗАТ «Троянда» В2 = 22000 грн., ТОВ «Вікар» В3 = 16000 грн. з відповідною ефективністю витрат коштів Е1 = 0,85, Е2= 1,3, Е3 = 0,95. Визначити частки ринку цих підприємств.
Розв’язок
На споживчому ринку, для якого характерний високий рівень конкуренції, частка товарів підприємства в загальному обсязі їх на ринку практично пропорційна його маркетинговим зусиллям. Останні (маркетингові зусилля) вимірюються витратами на маркетинг. Проте кошти на маркетинг використовуються тим чи іншим підприємством з різною ефективністю. Отже, частка ринку підприємства за результатами маркетингових зусиль може бути розрахована за такою формулою:
13 QUOTE 1415 , (4)
де Ві – витрати на маркетинг і-го підприємства;
Еі – ефективність кожної грошової одиниці, витраченої на маркетинг і-тим підприємством;
m – кількість підприємств на ринку.
Визначаємо ринкові частки підприємства:
Фірма «Надія»: Ч1м.з.= 30*0,85/(30*0,85+22*1,3+16*0,95)*100=25,5/69,3*100=36,8%;
ЗАТ «Троянда»: Ч2м.з.= 22*1,3/(30*0,85+22*1,3+16*0,95)*100=28,6/69,3*100=41,3%;
ТОВ «Вікар»: Ч3м.з.= 16*0,95/(30*0,85+22*1,3+16*0,95)*100=15,2/69,3*100=21,9%;
Отже, позиції підприємств за ринковими частками розподілились таким чином. Найбільшу ринкову частку має ЗАТ «Троянда» (41,3%), вона на даному географічному ринку є лідером. Другу позицію за розміром ринкової частки посідає фірма «Надія» – ринкова частка 36,8 %. Третім є ТОВ «Вікар» з ринковою часткою 21,9%.
Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 8956565
    Размер файла: 135 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий