03.09.2012_Кривоногова_Медпсих_укр_МПР

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психологіїМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з практичного заняття для студентів

навчальна дисципліна «Медична психологія»
Модуль №1. «Медична психологія»
Змістовий модуль №1. «Загальні питання медичної психології»
Заняття №1. «Методи психологічного дослідження. Експериментально-психологічні методи, їх роль у психологічній діагностиці хворих. Принципи побудови комплексного психологічного дослідження».
Курс 4 Факультет медико-профілактичний
Затверджено
на методичній нараді кафедри
“ “______________ 200__р.
Протокол №______.

Зав. кафедри_______________К.В.АймедовОдеса – 2012
Модуль№1. «Медична психологія»

Змістовий модуль№1. «Загальні питання медичної психології»

Тема №1. «Методи психологічного дослідження. Експериментально-психологічні методи, їх роль у психологічній діагностиці хворих. Принципи побудови комплексного психологічного дослідження» – 2 год.

1. Актуальність теми:
Дисципліна передбачає поглиблене вивчення теоретичних і методологічних проблем медичної психології з акцентом на новітніх досягненнях цієї науки та окресленням кола проблем, що потребують докладнішого вивчення, виходячи із сучасного стану науки і реальних запитів практики. Для майбутніх лікарів це важливо, адже вони науковці, дослідники. Знання актуальних проблем медичної психології забезпечить можливість грамотного підходу до побудови теоретико-методологічної бази власних наукових розробок, а також до вирішення практичних проблем в практиці роботи лікаря.

3. Цілі заняття:
3.1. Загальні цілі:
- навчальні :
ознайомитись з основним змістом медичної психології;
ознайомитись з теоретико-методологічним апаратом сучасної психології;
- виховні
- розвиток професійно значущої структури особистості;
- виховання у студентів сучасного професійного мислення;
- засвоєння студентами навичок деонтології та психологічної етики.

3.3. Конкретні цілі:
- знати:
поняття медичної психології
предмет медичної психології
завдання медичної психології
методи медичної психології
проблеми медичної психології

3.4. На основі теоретичних знань з теми:
- оволодіти методиками /вміти/:
свідомо використовувати понятійно-термінологічний апарат сучасної психології;
орієнтуватися в основних етапах організації діяльності практичного психолога;
працювати з навчальною і науковою психологічною літературою.

4. Матеріали доаудиторної самостійної підготовки (міждисциплінарна інтеграція).


п.п.
Дисципліни
Знати
Вміти

1
2
3
4

1.
Попередні дисципліни
1. Біологія
2. Антропологія
3. Філософія
2. Загальна психологія
- анатомію та фізіологію людини;
- етапи онтогенезу;
- філософські вчення про людину;
- основні терміни загальної психології
- пояснювати перебіг основних фізіологічних процесів людини;
- складати огляд філософських літературних джерел стосовно людини та її місця у всеввіті

2.
Наступні дисципліни
1. Психіатрія
2. Наркологія
- поняття етіології та патогенезу психічних та наркологічних захворювань
- визначати тип психічного захворювання за результатами бесіди з хворим та методами дослідження

3.
Внутрипредметна інтеграція
1.Патопсихологія
2.Нейропсихологія
3. Спеціальна психологія
4. Психодіагностика
поняття медичної психології
предмет медичної психології
завдання медичної психології
методи медичної психології
проблеми медичної психології

- свідомо використовувати понятійно-термінологічний апарат сучасної психології;
- орієнтуватися в основних етапах організації діяльності практичного психолога;
- працювати з навчальною і науковою психологічною літературою.5. Зміст теми (текст або тези), граф логічної структури заняття.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
6. Матеріали методичного забезпечення заняття.

6.1. Завдання для самоперевірки вихідного рівня знань-вмінь
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
порушення цілеспрямованості і чіткості мислення - продуктивні порушення мислення - актуалізація несуттєвих ознак у предметах та явищах - виснажуваність основних нервових процесів - докладність мислення [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
- виявлення невротичних комплексів - виявлення емоційних розладів - уточнення відмінностей характеру та особистості [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
- рішення питань диференціальної діагностики - оцінка ефективності лікування, що проводиться - оцінка співвідношення психологічного та соціального розвитку особистості - жодне не підходить - усе перелічене вірно [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
- заучування слів - віднімання від 100 по 10, 15 (рахування за Крепеліном) - сюжетні картинки - зображення з відсутніми деталями - жодне не підходить [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
- заучування 10 слів - сюжетні картинки - методика піктограм - узнавання зображення після їх перегляду - усе перелічене вірно [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
- опитувальники Розенцвейга - методика ТАТ - методика плям Роршаха - методика Векслера - усе перелічене вірно [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
- пам'яті - абстрагування - осмислення - комбінаторних здібностей - усе перелічене вірно [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
- для визначення адекватної дози препарату - для визначення найбільш ефективної психотерапевтичної методики - як додатковий метод дослідження при нечіткому діагнозі - як додатковий метод визначення подальшого лікування - як додатковий метод здобуття клінічних даних В. Задачі для самоконтролю з відповідями.
1. Сучасна психологія свої дослідження базує на:
а) інтуїції;
б) спробах і помилках;
в) спостереженні та експериментах;
г) тестах;
д) метафізиці.
2.Назвіть галузь психології (перелічені нижче), що займається однією з таких проблем:
а) більшість людей із задоволенням купує предмети чи речі, які рекламують відомі актори;
б) маючи високу активність, мету в житті, хороших друзів, можна продовжити тривалість власного життя;
в) Тарас Шевченко є унікальною особистістю, яка зробила неоціненний внесок у збагачення скарбниці українського народу;
г) існує думка, що порнографічні фільми, які демонструють насилля, зумовлюють агресивну поведінку чоловічої статі відносно жінок;
д) віра в сили дитини, її приховані можливості творить чудеса: стимулює розвиток здібностей, змінює її ставлення до навчання;
ж)побутує думка, що тварина, яку тримають вдома, уподібнюється своєю поведінкою та рисами до господаря чи господині;
з) віра в одужання становить половину успіху у справі лікування;
к) знищуючи природу – ми знищуємо себе;
л) діти з особливими вадами (сліпі, глухі, німі та інші) є більш чутливими, ніжними та добрими, ніж звичайні здорові діти – це доведено експериментально;
м) побутує думка, що з екстремальних ситуацій живими та неушкодженими виходять люди, на роду яких немає прокляття;
н) спеціальний психолог допомагає М.Джексону вибудувати своє шоу так, щоб його найкраще сприйняла аудиторія. Ще до концерту вивчається сприйняття публікою фігури Джексона, її реакція та темперамент. Відповідно до цього складають репертуар.
порівняльна психологія;
соціальна психологія;
парапсихологія;
психологія споживача;
медична психологія;
геронтопсихологія;
спеціальна психологія;
психологія особистості;
педагогічна психологія;
екологічна психологія;
психологія мистецтва.

3. Метод експерименту належить до:
а) організаційних;
б) інтерпретаційних;
в) емпіричних;
г) методів обробки даних.

4. Психологи застосовують чимало різноманітних методів. Який з методів відповідає кожному типу дослідження?
а) вивчення продуктів діяльності 1. Завдання для учнів дібрані спеціально з метою виявлення рівня кмітливості та вміння логічно мислити.
б) експеримент 2. Деякі перехожі відмовилися відповісти на запитання інтерв’юера про їхнє ставлення до корупції
в) тест 3. Полотна художника чимало розповіли про нього як про особистість.
г) проективний тест 4. Було цікаво спостерігати за грою дітей, в якій вони демонстрували різну соціальну поведінку.
д) інтерв’ю 5. Навіть у звичайнісіньких чорнильних плямах дехто зі студентів зумів побачити цілі поетичні картини.
ж) природне спостереження 6. Він лежав на вулиці безпомічний і, здавалося, без будь-яких ознак життя. Перехожі проходили повз нього байдуже, іноді кидаючи репліки: ”Ось так зранку вже нализався”, “А ще молодий”... Врешті старенька бабуся підійшла і сказала: “А, може, йому погано, викличте швидку”. Ми розраховували саме на таких людей?
5. Етичність дослідження полягає в тому, щоб до його початку кожного учасника проінформувати про:
а) процедуру дослідження;
б) ризик, з яким пов’язане дослідження;
в) право учасника припинити участь в експерименті при бажанні;
г) усе перелічене вище.

6.2. Інформацію, необхідну для формування знань-вмінь можна знайти у підручниках:
Основна:
Блейхер В. М. Клиническая патопсихология. Ташкент: Медицина, 1976.-328 с.
Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология. М.,
2002.
Додаткова:

Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. Підручник для студентів медичних вузів. - К. Здоров'я. 1994.-294с.
Медична психологія (практикум)/Спіріпа І.Д., Лисиця Г.І.,
Вітенко І.С. Дніпропетровськ: Поліграфіст, 1997.-54с.

6.3.Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми
заняття.

№№
п.п.
Основні завдання
Вказівки
Відповіді

1
2
3
47. Матеріали для самоконтролю якості підготовки.
А. Питання для самоконтролю
1. Які зміни відбулися від початку до кінця ХХ століття в структурі захворюваності?
2. Що таке медична психологія?
3. Дайте характеристику фізікалістському та холістичному напрямкам в історії медицини. З якими методичними підходами в психології корелюють ці напрямки?
4. Дайте детальну характеристику структури медичної психології.
5. Які існують загальні вимоги щодо застосування психологічних методів в медицині?
6. Дайте характеристику клінічному методу та його складовим.
7. Чим відрізняються спостереження та експеримент як психологічні методи?
8. Що таке медична деонтологія?
9. Дайте характеристику нормам поведінки медичного працівника.
10. Що таке ятрогенія?
11. Наведіть приклад ятрогенного висловлювання.
12. Які ви знаєте поняття, похідні від поняття ятрогенії? Дайте їм характеристику.
13. Які фактори роблять більш ймовірним виникнення ятрогенного розладу?
14. Розгляньте значення психології для медицини на прикладі тривоги і страху у хворого при виникненні у нього хвороби.

Б. Тести для самоконтролю з еталонами відповідей.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
порушення цілеспрямованості і чіткості мислення - продуктивні порушення мислення - актуалізація несуттєвих ознак у предметах та явищах - виснажуваність основних нервових процесів - докладність мислення [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
- виявлення невротичних комплексів - виявлення емоційних розладів - уточнення відмінностей характеру та особистості [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
- рішення питань диференціальної діагностики - оцінка ефективності лікування, що проводиться - оцінка співвідношення психологічного та соціального розвитку особистості - жодне не підходить - усе перелічене вірно [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
- заучування слів - віднімання від 100 по 10, 15 (рахування за Крепеліном) - сюжетні картинки - зображення з відсутніми деталями - жодне не підходить [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
- заучування 10 слів - сюжетні картинки - методика піктограм - узнавання зображення після їх перегляду - усе перелічене вірно [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
- опитувальники Розенувейга - методика ТАТ - методика плям Роршаха - методика Векслера - усе перелічене вірно [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
- пам'яті - абстрагування - осмислення - комбінаторних здібностей - усе перелічене вірно [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
- для визначення адекватної дози препарату - для визначення найбільш ефективної психотерапевтичної методики - як додатковий метод дослідження при нечіткому діагнозі - як додатковий метод визначення подальшого лікування - як додатковий метод здобуття клінічних даних В. Задачі для самоконтролю з відповідями.
1. Сучасна психологія свої дослідження базує на:
а) інтуїції;
б) спробах і помилках;
в) спостереженні та експериментах;
г) тестах;
д) метафізиці.
2.Назвіть галузь психології (перелічені нижче), що займається однією з таких проблем:
а) більшість людей із задоволенням купує предмети чи речі, які рекламують відомі актори;
б) маючи високу активність, мету в житті, хороших друзів, можна продовжити тривалість власного життя;
в) Тарас Шевченко є унікальною особистістю, яка зробила неоціненний внесок у збагачення скарбниці українського народу;
г) існує думка, що порнографічні фільми, які демонструють насилля, зумовлюють агресивну поведінку чоловічої статі відносно жінок;
д) віра в сили дитини, її приховані можливості творить чудеса: стимулює розвиток здібностей, змінює її ставлення до навчання;
ж)побутує думка, що тварина, яку тримають вдома, уподібнюється своєю поведінкою та рисами до господаря чи господині;
з) віра в одужання становить половину успіху у справі лікування;
к) знищуючи природу – ми знищуємо себе;
л) діти з особливими вадами (сліпі, глухі, німі та інші) є більш чутливими, ніжними та добрими, ніж звичайні здорові діти – це доведено експериментально;
м) побутує думка, що з екстремальних ситуацій живими та неушкодженими виходять люди, на роду яких немає прокляття;
н) спеціальний психолог допомагає М.Джексону вибудувати своє шоу так, щоб його найкраще сприйняла аудиторія. Ще до концерту вивчається сприйняття публікою фігури Джексона, її реакція та темперамент. Відповідно до цього складають репертуар.
порівняльна психологія;
соціальна психологія;
парапсихологія;
психологія споживача;
медична психологія;
геронтопсихологія;
спеціальна психологія;
психологія особистості;
педагогічна психологія;
екологічна психологія;
психологія мистецтва.

3. Метод експерименту належить до:
а) організаційних;
б) інтерпретаційних;
в) емпіричних;
г) методів обробки даних.

4. Психологи застосовують чимало різноманітних методів. Який з методів відповідає кожному типу дослідження?
а) вивчення продуктів діяльності 1. Завдання для учнів дібрані спеціально з метою виявлення рівня кмітливості та вміння логічно мислити.
б) експеримент 2. Деякі перехожі відмовилися відповісти на запитання інтерв’юера про їхнє ставлення до корупції
в) тест 3. Полотна художника чимало розповіли про нього як про особистість.
г) проективний тест 4. Було цікаво спостерігати за грою дітей, в якій вони демонстрували різну соціальну поведінку.
д) інтерв’ю 5. Навіть у звичайнісіньких чорнильних плямах дехто зі студентів зумів побачити цілі поетичні картини.
ж) природне спостереження 6. Він лежав на вулиці безпомічний і, здавалося, без будь-яких ознак життя. Перехожі проходили повз нього байдуже, іноді кидаючи репліки: ”Ось так зранку вже нализався”, “А ще молодий”... Врешті старенька бабуся підійшла і сказала: “А, може, йому погано, викличте швидку”. Ми розраховували саме на таких людей?
5. Етичність дослідження полягає в тому, щоб до його початку кожного учасника проінформувати про:
а) процедуру дослідження;
б) ризик, з яким пов’язане дослідження;
в) право учасника припинити участь в експерименті при бажанні;
г) усе перелічене вище.

8.Матеріали для аудиторної самостійної підготовки:

8.1. Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати під час практичного (лабораторного) заняття:
1. Розробіть план первинного інтервью з пацієнтом
2.Проведіть дослідження з використанням будь-якого психологічного опитувальника

9. Інструктивні матеріали для оволодіння професійними вміннями, навичками:
9.1. Методика виконання роботи, етапи виконання.
10. Матеріали для самоконтролю оволодіння знаннями, вміннями, навичками, передбаченими даною роботою.
10.1. Тести різних рівнів (або тести, які входять до складу банку для ректорського контролю).
1. Сучасна психологія свої дослідження базує на:
а) інтуїції;
б) спробах і помилках;
в) спостереженні та експериментах;
г) тестах;
д) метафізиці.
2.Назвіть галузь психології (перелічені нижче), що займається однією з таких проблем:
а) більшість людей із задоволенням купує предмети чи речі, які рекламують відомі актори;
б) маючи високу активність, мету в житті, хороших друзів, можна продовжити тривалість власного життя;
в) Тарас Шевченко є унікальною особистістю, яка зробила неоціненний внесок у збагачення скарбниці українського народу;
г) існує думка, що порнографічні фільми, які демонструють насилля, зумовлюють агресивну поведінку чоловічої статі відносно жінок;
д) віра в сили дитини, її приховані можливості творить чудеса: стимулює розвиток здібностей, змінює її ставлення до навчання;
ж)побутує думка, що тварина, яку тримають вдома, уподібнюється своєю поведінкою та рисами до господаря чи господині;
з) віра в одужання становить половину успіху у справі лікування;
к) знищуючи природу – ми знищуємо себе;
л) діти з особливими вадами (сліпі, глухі, німі та інші) є більш чутливими, ніжними та добрими, ніж звичайні здорові діти – це доведено експериментально;
м) побутує думка, що з екстремальних ситуацій живими та неушкодженими виходять люди, на роду яких немає прокляття;
н) спеціальний психолог допомагає М.Джексону вибудувати своє шоу так, щоб його найкраще сприйняла аудиторія. Ще до концерту вивчається сприйняття публікою фігури Джексона, її реакція та темперамент. Відповідно до цього складають репертуар.
порівняльна психологія;
соціальна психологія;
парапсихологія;
психологія споживача;
медична психологія;
геронтопсихологія;
спеціальна психологія;
психологія особистості;
педагогічна психологія;
екологічна психологія;
психологія мистецтва.

3. Метод експерименту належить до:
а) організаційних;
б) інтерпретаційних;
в) емпіричних;
г) методів обробки даних.

4. Психологи застосовують чимало різноманітних методів. Який з методів відповідає кожному типу дослідження?
а) вивчення продуктів діяльності 1. Завдання для учнів дібрані спеціально з метою виявлення рівня кмітливості та вміння логічно мислити.
б) експеримент 2). Деякі перехожі відмовилися відповісти на запитання інтерв’юера про їхнє ставлення до корупції
в) тест 3). Полотна художника чимало розповіли про нього як про особистість.
г) проективний тест 4). Було цікаво спостерігати за грою дітей, в якій вони демонстрували різну соціальну поведінку.
д) інтерв’ю 5). Навіть у звичайнісіньких чорнильних плямах дехто зі студентів зумів побачити цілі поетичні картини.
ж) природне спостереження 6. Він лежав на вулиці безпомічний і, здавалося, без будь-яких ознак життя. Перехожі проходили повз нього байдуже, іноді кидаючи репліки: ”Ось так зранку вже нализався”, “А ще молодий”... Врешті старенька бабуся підійшла і сказала: “А, може, йому погано, викличте швидку”. Ми розраховували саме на таких людей?
5. Етичність дослідження полягає в тому, щоб до його початку кожного учасника проінформувати про:
а) процедуру дослідження;
б) ризик, з яким пов’язане дослідження;
в) право учасника припинити участь в експерименті при бажанні;
г) усе перелічене вище.

11.Тема наступного заняття: «Акцентуйовані особистості, визначення та типологія. Діагностика основних типів відношення до хвороби. Вплив відношення до хвороби на подальший перебіг захворювання та прогноз. Агравація, симуляція, дисимуляція, госпіталізм. Принципи психотерапевтичної корекції відношення до хвороби, тактика лікаря відносно хворих з патологічними типами реагування на хворобу. Додаткові психодіагностичні методики, трактовка результатів дослідження».

Модуль№1. «Медична психологія»

Змістовий модуль№1. «Загальні питання медичної психології»

Тема №2. «Акцентуйовані особистості, визначення та типологія. Діагностика основних типів відношення до хвороби. Вплив відношення до хвороби на подальший перебіг захворювання та прогноз. Агравація, симуляція, дисимуляція, госпіталізм. Принципи психотерапевтичної корекції відношення до хвороби, тактика лікаря відносно хворих з патологічними типами реагування на хворобу. Додаткові психодіагностичні методики, трактовка результатів дослідження» – 2 год.

1. Актуальність теми:
Дисципліна передбачає поглиблене вивчення теоретичних і методологічних проблем медичної психології з акцентом на новітніх досягненнях цієї науки та окресленням кола проблем, що потребують докладнішого вивчення, виходячи із сучасного стану науки і реальних запитів практики. Для майбутніх лікарів це важливо, адже вони науковці, дослідники. Знання актуальних проблем медичної психології забезпечить можливість грамотного підходу до побудови теоретико-методологічної бази власних наукових розробок, а також до вирішення практичних проблем в практиці роботи лікаря.

3. Цілі заняття:
3.1. Загальні цілі:
- навчальні :
ознайомитись з основним змістом медичної психології;
ознайомитись з теоретико-методологічним апаратом сучасної психології;
- виховні
- розвиток професійно значущої структури особистості;
- виховання у студентів сучасного професійного мислення;
- засвоєння студентами навичок деонтології та психологічної етики.

3.3. Конкретні цілі:
- знати:
поняття медичної психології
предмет медичної психології
завдання медичної психології
методи медичної психології
проблеми медичної психології

3.4. На основі теоретичних знань з теми:
- оволодіти методиками /вміти/:
свідомо використовувати понятійно-термінологічний апарат сучасної психології;
орієнтуватися в основних етапах організації діяльності практичного психолога;
працювати з навчальною і науковою психологічною літературою.

4. Матеріали доаудиторної самостійної підготовки (міждисциплінарна інтеграція).


п.п.
Дисципліни
Знати
Вміти

1
2
3
4

1.
Попередні дисципліни
1. Біологія
2. Антропологія
3. Філософія
2. Загальна психологія
- анатомію та фізіологію людини;
- етапи онтогенезу;
- філософські вчення про людину;
- основні терміни загальної психології
- пояснювати перебіг основних фізіологічних процесів людини;
- складати огляд філософських літературних джерел стосовно людини та її місця у всеввіті

2.
Наступні дисципліни
1. Психіатрія
2. Наркологія
- поняття етіології та патогенезу психічних та наркологічних захворювань
- визначати тип психічного захворювання за результатами бесіди з хворим та методами дослідження

3.
Внутрипредметна інтеграція
1.Патопсихологія
2.Нейропсихологія
3. Спеціальна психологія
4. Психодіагностика
поняття медичної психології
предмет медичної психології
завдання медичної психології
методи медичної психології
проблеми медичної психології

- свідомо використовувати понятійно-термінологічний апарат сучасної психології;
- орієнтуватися в основних етапах організації діяльності практичного психолога;
- працювати з навчальною і науковою психологічною літературою.5. Зміст теми (текст або тези), граф логічної структури заняття.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
6. Матеріали методичного забезпечення заняття.

6.1. Завдання для самоперевірки вихідного рівня знань-вмінь
Розвиток особистості – це:
становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається у процесі життєдіяльності;
цілеспрямований процес формування в індивіда заданих якостей;
кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються в часі під впливом різних факторів;
процес цілеспрямованого формування людської особистості в умовах її навчання, виховання й освіти.
Формування особистості – це:
цілеспрямований процес формування у вихованців необхідних якостей і переконань;
становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається у процесі розвитку, виховання і навчання;
кількісні зміни в організмі;
кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються в процесі всього життя людини як соціальної істоти.
3.Характер є:
а) вродженим;
б) набутим;
в) формується впродовж життя.
4.Які риси характеру простежуються в кожному з прикладів:
а) самопожертва 1. “Батий – справді розумний хан, у нього знаючі радники, помічники. Він не поспішає, призбирує сили, вичікує”(О.Лупій);
б) наполегливість 2. Російського актора О.Табакова спитали, чи зміг би він сказати студенту у вічі, що грає той погано? Актор відповів: “Я думаю, за це якісь немислимі гроші платити треба, бо ти змушуєш людину страждати і страждаєш сам. Взагалі, це дуже важко – говорити те, що думаєш і бачиш”;
в) витримка 3. “ не варто обманювати інших, слід бути з людьми відвертими. Ви можете обманювати деяких людей весь час. В и можете обманювати усіх людей деякий час. Але ви не можете обманювати усіх людей весь час”, - застерігав А.Лінкольн;
г) цілеспрямованість 4. Перший президент України М.Грушевський повернувся з еміграції на Батьківщину, щоб розділити трагічну долю свого народу. За це він заплатив найдорожчим – власним життям, життям своєї родини і близьких, яких знищили більшовицькі кати;
д) чесність 5. “Я віддам свою кров, свою силу і ніж-ність до краплі, Щоб з пожару ти встала, тополею в небо зросла”(А.Малишко);
ж) правдивість 6. Піду з полком крізь пил і дим, Із лоба піт утерши, Правофланговим рядовим, Заспівувачем першим (А.Малишко);
з) ініціативність 7. Незважаючи на жодні перешкоди, яких було в житті чимало, І.Драч йшов вперед, його девізом було: “Жити. Творити. Світ берегти. Світити людині на цілі світи”.
5. Визначте, до якої групи психічних явищ – психічних процесів, психічних властивостей чи психічних станів – належить кожне явище, описане нижче:
1. Учитель математики неодноразово звертав увагу на те, що деякі діти з великими труднощами засвоюють матеріал безпосередньо після уроків фізкультури і набагато краще, якщо перед уроком математики була інша навчальна діяльність.
2. Учень Микола Ш. завжди відчував велике задоволення, коли його товариші демонстрували чудові знання з різних предметів. 3. Таня К. завжди прямо й відверто засуджувала своїх товаришів за несумлінне ставлення до навчальної роботи.
4. Вітя К. систематично відвідує гурток авіамоделістів. 5. Розглядаючи картину Врубеля «Демон і Тамара», людина мимоволі пригадує образи лермонтовських героїв.
6. Петрик К., прийшовши додому, відразу ж вирішив вивчити вірш. Проте, щоб він не робив – не міг правильно запам’ятати останню строфу. Після невеликого відпочинку хлопчик швидко вивчив останній уривок і продекламував увесь вірш виразно і без помилок.
6. Прокоментуйте наступну думку. Дайте відповідь на поставлене запитання. Наведіть принаймні 5 доказів «за» і «проти».
Психологія – це не наука, а життєва практика! Подивіться на таксистів, офіціантів, гадалок, убогих – чим не психологи? Викликати довіру, вчасно зорієнтуватись на ваші слова й стан, змусити відкритись, повірити, довіритись, відгадати ваш настрій, соціальне становище, особливості характеру, а потім скористатись усім цим – тут і «справжнім» психологам є чому повчитись!
7. Прокоментуйте наступні судження про психологію. Оберіть
найбільш правильні і повні.
1. Психологія – наука, яка займається вивченням переживань і психічних станів, що встановлюються позачуттєвим шляхом,
інтроспективно.
2. Психологія вивчає процеси активного відображення
людиною і тваринами об’єктивної реальності у формі відчуттів,
сприймань, понять, почуттів та інших явищ психіки.
3. Психологія – наука про закономірності, механізми і факти
психічного життя людини і тварин.
4. Психологія – галузь біологічної науки, яка займається
функціонуванням нервових процесів мозку.
5. Психологія – наука про феноменальні (безтілесні) сутності,
які утворюють зміст окремого «Я» (тобто свідомість індивіда).
8. Прокоментуйте наступні судження. З якими із них можна
погодитись, а з якими неможна і чому?
1. При вивченні психічних явищ завжди варто встановлювати
матеріальні причини їх виникнення.
2. Чужа душа – темниця.
3. У душі немає таємниць, яких не видавала б поведінка.
4. Єдиним джерелом u1087 пізнання психічних процесів є
самоспостереження.
5. Психічна діяльність завжди отримує своє об’єктивне
вираження у тих чи інших діях, рухах, мовних реакціях, у змінах
роботи внутрішніх органів і т.д.
Завдання 5
Прокоментуйте висловлювання Е. Гуссерля. Із чим ви
погоджуєтесь, що заперечуєте?
Усе матеріальне, фізичне, зовнішнє дане опосередковано через
психіку, психічні ж переживання суб’єкта є єдиною первинною,
безпосередньою даністю. І тому дані інтроспекції абсолютно
достовірні, безпомилкові.
9. Вставте пропущені слова у наступні твердження.
1. До основних методів відносять метод і метод , до
допоміжних – усі решту.
2. Метод – метод вивчення властивостей і законів свідомості
з допомогою рефлексивного спостереження.
3. Метод був викликаний до життя практичними потребами
вивчення психіки дітей, душевнохворих і т.д.
4. При спостереженні у природних умовах складно дати
спостережуваного явища із врахуванням обставин.
10. Які з перелічених тверджень правильні, які неправильні?
1. Інтроспекція є основним методом психології.
2. Становлення психології як науки було пов’язане із
застосуванням у ній загальнонаукових методів дослідження.
3. Методологічні принципи – це конкретне втілення методів у
відповідності з метою дослідження.
4. Головне у методиці спостереження – записувати свої
враження про те, що відбувається.
5. Специфіка методів психології пов’язана з особливостями
спостерігача (вибірковість сприймання, установки, проекція «Я» на
спостережувану поведінку).
6. Важливою ознакою експерименту є постановка мети, що
конкретизує гіпотезу дослідження.
7. Головним недоліком експерименту є те, що дослідник не
може за бажанням викликати якийсь психічний процес чи
властивість.
11. Проаналізуйте текст і дайте відповідь на поставлене у ньому
запитання. Чим пояснити те, що між думкою та дією не завжди
однозначна відповідність? У чому цінність методу спостереження і у
чому його недоліки?
Психіка людини – не замкнутий у собі світ. Наші думки,
почуття, мрії і прагнення проявляються u1091 у справах і вчинках. А вони
доступні зовнішньому об’єктивному спостереженню. Їх можна
записувати, знімати на плівку тощо. Отже, до вивчення психіки
людини можна застосувати спостереження – могутній метод
природознавства. І його широко використовують, але Скажіть, чи
однаково ви поводите себе наодинці з самим собою і коли знаєте, що
вас вивчають, спостерігають за вами?
12. Допишіть продовження наступних тверджень.
1. Найважливішим принципом вітчизняної психології є
принцип детермінізму, який визнає
2. Принцип єдності свідомості і діяльності означає
3. Психіку можна правильно зрозуміти, лише якщо вона
розглядається
4. Констатувальний експеримент виявляє
5. Формувальний експеримент передбачає цілеспрямований
вплив на досліджуваного з тим, щоб
13. Використовуючи наведений текст, укажіть, основоположником
яких методів у психології можна вважати Ф. Гальтона.
1884 р. на Всесвітній виставці в Лондоні Френсіс Гальтон
організував антропометричну лабораторію, де за плату 3 пенси
відвідувачам пропонувалось перевірити гостроту зору, слуху,
м’язову силу та виміряти деякі фізичні характеристики. Ф. Гальтон
сам розробив стандартні процедури, багатьма з яких психологи
користуються й нині, – лінійка Гальтона для зорового розрізнення
довжини, свисток для визначення межі сприйняття висоти звуку,
прилади для вимірювання кінестетичного розрізнення. Ф. Гальтон
вважав, що тести сенсорного розрізнення можуть служити засобом
оцінки інтелекту (зокрема, він виявив, що при ідіотії порушується
здібність розрізняти тепло, холод, біль). Йому ж належить розробка
перших методів математичної статистики для аналізу даних з
індивідуальних відмінностей.

6.2. Інформацію, необхідну для формування знань-вмінь можна знайти у підручниках:
Основна:
Блейхер В. М. Клиническая патопсихология. Ташкент: Медицина, 1976.-328 с.
Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология. М.,
2002.
Додаткова:

Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. Підручник для студентів медичних вузів. - К. Здоров'я. 1994.-294с.
Медична психологія (практикум)/Спіріпа І.Д., Лисиця Г.І.
Вітенко І.С. Дніпропетровськ: Поліграфіст, 1997.-54с.

6.3.Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми
заняття.

№№
п.п.
Основні завдання
Вказівки
Відповіді

1
2
3
47. Матеріали для самоконтролю якості підготовки.
А. Питання для самоконтролю
Визначення та типологія акцентуації особистості, тактика поведінки ліки пацієнтам, що мають акцентуйовані риси особистості.

Б. Тести для самоконтролю з еталонами відповідей.
Розвиток особистості – це:
становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається у процесі життєдіяльності;
цілеспрямований процес формування в індивіда заданих якостей;
кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються в часі під впливом різних факторів;
процес цілеспрямованого формування людської особистості в умовах її навчання, виховання й освіти.
Формування особистості – це:
цілеспрямований процес формування у вихованців необхідних якостей і переконань;
становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається у процесі розвитку, виховання і навчання;
кількісні зміни в організмі;
кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються в процесі всього життя людини як соціальної істоти.
3.Характер є:
а) вродженим;
б) набутим;
в) формується впродовж життя.
4.Які риси характеру простежуються в кожному з прикладів:
а) самопожертва 1. “Батий – справді розумний хан, у нього знаючі радники, помічники. Він не поспішає, призбирує сили, вичікує”(О.Лупій);
б) наполегливість 2. Російського актора О.Табакова спитали, чи зміг би він сказати студенту у вічі, що грає той погано? Актор відповів: “Я думаю, за це якісь немислимі гроші платити треба, бо ти змушуєш людину страждати і страждаєш сам. Взагалі, це дуже важко – говорити те, що думаєш і бачиш”;
в) витримка 3. “ не варто обманювати інших, слід бути з людьми відвертими. Ви можете обманювати деяких людей весь час. В и можете обманювати усіх людей деякий час. Але ви не можете обманювати усіх людей весь час”, - застерігав А.Лінкольн;
г) цілеспрямованість 4. Перший президент України М.Грушев-ський повернувся з еміграції на Батьківщину, щоб розділити трагічну долю свого народу. За це він заплатив найдорожчим – власним життям, життям своєї родини і близьких, яких знищили більшовицькі кати;
д) чесність 5. “Я віддам свою кров, свою силу і ніж-ність до краплі, Щоб з пожару ти встала, тополею в небо зросла”(А.Малишко);
ж) правдивість 6. Піду з полком крізь пил і дим, Із лоба піт утерши, Правофланговим рядовим, Заспівувачем першим (А.Малишко);
з) ініціативність 7. Незважаючи на жодні перешкоди, яких було в житті чимало, І.Драч йшов вперед, його девізом було: “Жити. Творити. Світ берегти. Світити людині на цілі світи”.

8.Матеріали для аудиторної самостійної підготовки:

8.1. Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати під час практичного (лабораторного) заняття:
1. Розробіть план первинного інтервью з пацієнтом
2.Проведіть дослідження з використанням будь-якого психологічного опитувальника

9. Інструктивні матеріали для оволодіння професійними вміннями, навичками:
9.1. Методика виконання роботи, етапи виконання.
10. Матеріали для самоконтролю оволодіння знаннями, вміннями, навичками, передбаченими даною роботою.
10.1. Тести різних рівнів (або тести, які входять до складу банку для ректорського контролю).
Розвиток особистості – це:
становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається у процесі життєдіяльності;
цілеспрямований процес формування в індивіда заданих якостей;
кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються в часі під впливом різних факторів;
процес цілеспрямованого формування людської особистості в умовах її навчання, виховання й освіти.
Формування особистості – це:
цілеспрямований процес формування у вихованців необхідних якостей і переконань;
становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається у процесі розвитку, виховання і навчання;
кількісні зміни в організмі;
кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються в процесі всього життя людини як соціальної істоти.
3.Характер є:
а) вродженим;
б) набутим;
в) формується впродовж життя.
4.Які риси характеру простежуються в кожному з прикладів:
а) самопожертва 1. “Батий – справді розумний хан, у нього знаючі радники, помічники. Він не поспішає, призбирує сили, вичікує”(О.Лупій);
б) наполегливість 2. Російського актора О.Табакова спитали, чи зміг би він сказати студенту у вічі, що грає той погано? Актор відповів: “Я думаю, за це якісь немислимі гроші платити треба, бо ти змушуєш людину страждати і страждаєш сам. Взагалі, це дуже важко – говорити те, що думаєш і бачиш”;
в) витримка 3. “ не варто обманювати інших, слід бути з людьми відвертими. Ви можете обманювати деяких людей весь час. В и можете обманювати усіх людей деякий час. Але ви не можете обманювати усіх людей весь час”, - застерігав А.Лінкольн;
г) цілеспрямованість 4. Перший президент України М.Грушев-ський повернувся з еміграції на Батьківщину, щоб розділити трагічну долю свого народу. За це він заплатив найдорожчим – власним життям, життям своєї родини і близьких, яких знищили більшовицькі кати;
д) чесність 5. “Я віддам свою кров, свою силу і ніж-ність до краплі, Щоб з пожару ти встала, тополею в небо зросла”(А.Малишко);
ж) правдивість 6. Піду з полком крізь пил і дим, Із лоба піт утерши, Правофланговим рядовим, Заспівувачем першим (А.Малишко);
з) ініціативність 7. Незважаючи на жодні перешкоди, яких було в житті чимало, І.Драч йшов вперед, його девізом було: “Жити. Творити. Світ берегти. Світити людині на цілі світи”.

11.Тема наступного заняття: «Клініко-психологічні аспекти пізнавальної діяльності та емоційно-вольової сфери. Свідомість, самосвідомість, їх рівні, стани свідомості у хворого».


Модуль№1. «Медична психологія»

Змістовий модуль№1. «Загальні питання медичної психології»

Тема №1. «Клініко-психологічні аспекти пізнавальної діяльності та емоційно-вольової сфери. Свідомість, самосвідомість, їх рівні, стани свідомості у хворого.» – 2 год.

1. Актуальність теми:
Дисципліна передбачає поглиблене вивчення теоретичних і методологічних проблем медичної психології з акцентом на новітніх досягненнях цієї науки та окресленням кола проблем, що потребують докладнішого вивчення, виходячи із сучасного стану науки і реальних запитів практики. Для майбутніх лікарів це важливо, адже вони науковці, дослідники. Знання актуальних проблем медичної психології забезпечить можливість грамотного підходу до побудови теоретико-методологічної бази власних наукових розробок, а також до вирішення практичних проблем в практиці роботи лікаря.

3. Цілі заняття:
3.1. Загальні цілі:
- навчальні :
ознайомитись з основним змістом медичної психології;
ознайомитись з теоретико-методологічним апаратом сучасної психології;
- виховні
- розвиток професійно значущої структури особистості;
- виховання у студентів сучасного професійного мислення;
- засвоєння студентами навичок деонтології та психологічної етики.

3.3. Конкретні цілі:
- знати:
поняття медичної психології
предмет медичної психології
завдання медичної психології
методи медичної психології
проблеми медичної психології

3.4. На основі теоретичних знань з теми:
- оволодіти методиками /вміти/:
свідомо використовувати понятійно-термінологічний апарат сучасної психології;
орієнтуватися в основних етапах організації діяльності практичного психолога;
працювати з навчальною і науковою психологічною літературою.

4. Матеріали доаудиторної самостійної підготовки (міждисциплінарна інтеграція).


п.п.
Дисципліни
Знати
Вміти

1
2
3
4

1.
Попередні дисципліни
1. Біологія
2. Антропологія
3. Філософія
2. Загальна психологія
- анатомію та фізіологію людини;
- етапи онтогенезу;
- філософські вчення про людину;
- основні терміни загальної психології
- пояснювати перебіг основних фізіологічних процесів людини;
- складати огляд філософських літературних джерел стосовно людини та її місця у всеввіті

2.
Наступні дисципліни
1. Психіатрія
2. Наркологія
- поняття етіології та патогенезу психічних та наркологічних захворювань
- визначати тип психічного захворювання за результатами бесіди з хворим та методами дослідження

3.
Внутрипредметна інтеграція
1.Патопсихологія
2.Нейропсихологія
3. Спеціальна психологія
4. Психодіагностика
поняття медичної психології
предмет медичної психології
завдання медичної психології
методи медичної психології
проблеми медичної психології

- свідомо використовувати понятійно-термінологічний апарат сучасної психології;
- орієнтуватися в основних етапах організації діяльності практичного психолога;
- працювати з навчальною і науковою психологічною літературою.5. Зміст теми (текст або тези), граф логічної структури заняття.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

6. Матеріали методичного забезпечення заняття.

6.1. Завдання для самоперевірки вихідного рівня знань-вмінь
1).Які емоційні стани охарактеризовані у наступних прикладах:
а) настрій 1. Чоловік приревнував свою дружину і завдав їй тяжких тілесних ушкоджень;
б) пристрасть 2. “Лікар щойно повідомив страшну новину, і вона ще переживала перший пароксизм свого горя”(К.Дойл);
в) агресивність 3. Він весело наспівував пісню, на душі було легко і сонячно. І все навколо здавалося таким прекрасним;
г) стрес 4. Понад усе він любив оковиту. Через неї втратив роботу, друзів, сім’ю;
д) афект 5.Прийшовши з роботи стомленою, роз-дратованою, вона безпідставно накинулася на домашніх.
2).Відчуття виникають при:
а) відсутності безпосереднього впливу стимулів;
б) безпосередньому впливі фізичних стимулів;
в) частковому впливі стимулів на органи чуття.
3).Які якості відчуттів охарактеризовані в наступних епізодах:
а) десятирічний хлопчик Лін з китайської провінції Цзян-Су вміє читати, незважаючи на те, що від народження сліпий. Для читання він використовує пальці рук, ніс, вуха, навіть зуби. Варто Лін Ші Хуа притулитися до книги будь-якою частиною тіла, як він починає розрізняти ієрогліфи. Цю неймовірну здатність він виявив у п’ять років. Випадково наблизивши клаптик газети до обличчя, відчув, що “бачить” текст;
б) Василь Маєр із Закарпаття не потребує ізоляційних інструментів, щоб полагодити будь-якій прилад. Без шкоди для власного здоров’я він може взяти в руки оголений дріт під напругою. Про те, що струм не вимкнено, йому нагадують хіба що “мурашки”, які пробіжать по тілу;
в) ми не відчуваємо запах нашого дихання, перстень, який носимо на руці та ін.;
г) “соковитий оксамитовий голос зачарував серця тих, хто її слухав”, - говорили про Соломію Крушельницьку;
д) чому на різному фоні абсолютно ідентичні чорні квадрати виглядають по-різному (що світліша основа, то чорніший квадрат)?
ж) “він відвів очі, але ще кілька митей її прекрасний образ стояв перед його очима”...
екстероцептивні;
інтероцептивні;
пропріоцептивні;
больові;
температурні;
тактильні.
3. Предметом психології нині є:
а) душа;
б) психічні явища;
23
в) свідомість;
г) поведінка.
4. До пізнавальних психічних процесів належить:
а) піднесення;
б) воля;
в) відчуття;
г) емоції.
5. До психічних станів належить:
а) піднесення, страх, відчуття;
б) спрямованість, стрес, бадьорість;
в) боротьба мотивів, піднесення, пригнічення;
г) піднесення, стрес, релаксація.
6. До психічних властивостей належать:
а) спрямованість, темперамент, характер;
б) здібності, характер, воля;
в) характер, темперамент, пригніченість;
г) здібності, темперамент, уява.
7. Про який метод ідеться: базується на створенні штучної ситуації,
у якій досліджувана властивість виокремлюється, проявляється та
оцінюється найкраще:
а) опитування;
б) спостереження;
в) експеримент;
г) природний експеримент?

6.2. Інформацію, необхідну для формування знань-вмінь можна знайти у підручниках:
Основна:
Блейхер В. М. Клиническая патопсихология. Ташкент: Медицина, 1976.-328 с.
Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология. М.,
2002.
Додаткова:

Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. Підручник для студентів медичних вузів. - К. Здоров'я. 1994.-294с.
Медична психологія (практикум)/Спіріпа І.Д., Лисиця Г.І.,
Вітенко І.С. Дніпропетровськ: Поліграфіст, 1997.-54с.

6.3.Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми
заняття.

№№
п.п.
Основні завдання
Вказівки
Відповіді

1
2
3
47. Матеріали для самоконтролю якості підготовки.
А. Питання для самоконтролю
Вплив хвороби на емоційно-вольову сферу людини.
Вплив хвороби на емоційний стан, нозогенії.
Роль вольових якостей особистості у лікувальному процесі.
Зміни волі, потягів та поведінки під час хвороби.
Свідомість, самосвідомість. їх рівні.
Психодинамічний підхід у медицині.
Критерії не порушеної свідомості. Стани свідомості у хворого.

Б. Тести для самоконтролю з еталонами відповідей.
1).Які емоційні стани охарактеризовані у наступних прикладах:
а) настрій 1. Чоловік приревнував свою дружину і завдав їй тяжких тілесних ушкоджень;
б) пристрасть 2. “Лікар щойно повідомив страшну новину, і вона ще переживала перший пароксизм свого горя”(К.Дойл);
в) агресивність 3. Він весело наспівував пісню, на душі було легко і сонячно. І все навколо здавалося таким прекрасним;
г) стрес 4. Понад усе він любив оковиту. Через неї втратив роботу, друзів, сім’ю;
д) афект 5.Прийшовши з роботи стомленою, роз-дратованою, вона безпідставно накинулася на домашніх.
2).Відчуття виникають при:
а) відсутності безпосереднього впливу стимулів;
б) безпосередньому впливі фізичних стимулів;
в) частковому впливі стимулів на органи чуття.
3).Які якості відчуттів охарактеризовані в наступних епізодах:
а) десятирічний хлопчик Лін з китайської провінції Цзян-Су вміє читати, незважаючи на те, що від народження сліпий. Для читання він використовує пальці рук, ніс, вуха, навіть зуби. Варто Лін Ші Хуа притулитися до книги будь-якою частиною тіла, як він починає розрізняти ієрогліфи. Цю неймовірну здатність він виявив у п’ять років. Випадково наблизивши клаптик газети до обличчя, відчув, що “бачить” текст;
б) Василь Маєр із Закарпаття не потребує ізоляційних інструментів, щоб полагодити будь-якій прилад. Без шкоди для власного здоров’я він може взяти в руки оголений дріт під напругою. Про те, що струм не вимкнено, йому нагадують хіба що “мурашки”, які пробіжать по тілу;
в) ми не відчуваємо запах нашого дихання, перстень, який носимо на руці та ін.;
г) “соковитий оксамитовий голос зачарував серця тих, хто її слухав”, - говорили про Соломію Крушельницьку;
д) чому на різному фоні абсолютно ідентичні чорні квадрати виглядають по-різному (що світліша основа, то чорніший квадрат)?
ж) “він відвів очі, але ще кілька митей її прекрасний образ стояв перед його очима”...
екстероцептивні;
інтероцептивні;
пропріоцептивні;
больові;
температурні;
тактильні.
В. Задачі для самоконтролю з відповідями.
1).Які емоційні стани охарактеризовані у наступних прикладах:
а) настрій 1. Чоловік приревнував свою дружину і завдав їй тяжких тілесних ушкоджень;
б) пристрасть 2. “Лікар щойно повідомив страшну новину, і вона ще переживала перший пароксизм свого горя”(К.Дойл);
в) агресивність 3. Він весело наспівував пісню, на душі було легко і сонячно. І все навколо здавалося таким прекрасним;
г) стрес 4. Понад усе він любив оковиту. Через неї втратив роботу, друзів, сім’ю;
д) афект 5.Прийшовши з роботи стомленою, роз-дратованою, вона безпідставно накинулася на домашніх.
2).Відчуття виникають при:
а) відсутності безпосереднього впливу стимулів;
б) безпосередньому впливі фізичних стимулів;
в) частковому впливі стимулів на органи чуття.
3).Які якості відчуттів охарактеризовані в наступних епізодах:
а) десятирічний хлопчик Лін з китайської провінції Цзян-Су вміє читати, незважаючи на те, що від народження сліпий. Для читання він використовує пальці рук, ніс, вуха, навіть зуби. Варто Лін Ші Хуа притулитися до книги будь-якою частиною тіла, як він починає розрізняти ієрогліфи. Цю неймовірну здатність він виявив у п’ять років. Випадково наблизивши клаптик газети до обличчя, відчув, що “бачить” текст;
б) Василь Маєр із Закарпаття не потребує ізоляційних інструментів, щоб полагодити будь-якій прилад. Без шкоди для власного здоров’я він може взяти в руки оголений дріт під напругою. Про те, що струм не вимкнено, йому нагадують хіба що “мурашки”, які пробіжать по тілу;
в) ми не відчуваємо запах нашого дихання, перстень, який носимо на руці та ін.;
г) “соковитий оксамитовий голос зачарував серця тих, хто її слухав”, - говорили про Соломію Крушельницьку;
д) чому на різному фоні абсолютно ідентичні чорні квадрати виглядають по-різному (що світліша основа, то чорніший квадрат)?
ж) “він відвів очі, але ще кілька митей її прекрасний образ стояв перед його очима”...
екстероцептивні;
інтероцептивні;
пропріоцептивні;
больові;
температурні;
тактильні.

8.Матеріали для аудиторної самостійної підготовки:

8.1. Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати під час практичного (лабораторного) заняття:
1. Розробіть план первинного інтервью з пацієнтом
2.Проведіть дослідження з використанням будь-якого психологічного опитувальника

9. Інструктивні матеріали для оволодіння професійними вміннями, навичками:
9.1. Методика виконання роботи, етапи виконання.
10. Матеріали для самоконтролю оволодіння знаннями, вміннями, навичками, передбаченими даною роботою.
10.1. Тести різних рівнів (або тести, які входять до складу банку для ректорського контролю).
1. Сучасна психологія свої дослідження базує на:
а) інтуїції;
б) спробах і помилках;
в) спостереженні та експериментах;
г) тестах;
д) метафізиці.
2.Назвіть галузь психології (перелічені нижче), що займається однією з таких проблем:
а) більшість людей із задоволенням купує предмети чи речі, які рекламують відомі актори;
б) маючи високу активність, мету в житті, хороших друзів, можна продовжити тривалість власного життя;
в) Тарас Шевченко є унікальною особистістю, яка зробила неоціненний внесок у збагачення скарбниці українського народу;
г) існує думка, що порнографічні фільми, які демонструють насилля, зумовлюють агресивну поведінку чоловічої статі відносно жінок;
д) віра в сили дитини, її приховані можливості творить чудеса: стимулює розвиток здібностей, змінює її ставлення до навчання;
ж)побутує думка, що тварина, яку тримають вдома, уподібнюється своєю поведінкою та рисами до господаря чи господині;
з) віра в одужання становить половину успіху у справі лікування;
к) знищуючи природу – ми знищуємо себе;
л) діти з особливими вадами (сліпі, глухі, німі та інші) є більш чутливими, ніжними та добрими, ніж звичайні здорові діти – це доведено експериментально;
м) побутує думка, що з екстремальних ситуацій живими та неушкодженими виходять люди, на роду яких немає прокляття;
н) спеціальний психолог допомагає М.Джексону вибудувати своє шоу так, щоб його найкраще сприйняла аудиторія. Ще до концерту вивчається сприйняття публікою фігури Джексона, її реакція та темперамент. Відповідно до цього складають репертуар.
порівняльна психологія;
соціальна психологія;
парапсихологія;
психологія споживача;
медична психологія;
геронтопсихологія;
спеціальна психологія;
психологія особистості;
педагогічна психологія;
екологічна психологія;
психологія мистецтва.

3. Метод експерименту належить до:
а) організаційних;
б) інтерпретаційних;
в) емпіричних;
г) методів обробки даних.

4. Психологи застосовують чимало різноманітних методів. Який з методів відповідає кожному типу дослідження?
а) вивчення продуктів діяльності 1. Завдання для учнів дібрані спеціально з метою виявлення рівня кмітливості та вміння логічно мислити.
б) експеримент 2). Деякі перехожі відмовилися відповісти на запитання інтерв’юера про їхнє ставлення до корупції
в) тест 3). Полотна художника чимало розповіли про нього як про особистість.
г) проективний тест 4). Було цікаво спостерігати за грою дітей, в якій вони демонстрували різну соціальну поведінку.
д) інтерв’ю 5). Навіть у звичайнісіньких чорнильних плямах дехто зі студентів зумів побачити цілі поетичні картини.
ж) природне спостереження 6. Він лежав на вулиці безпомічний і, здавалося, без будь-яких ознак життя. Перехожі проходили повз нього байдуже, іноді кидаючи репліки: ”Ось так зранку вже нализався”, “А ще молодий”... Врешті старенька бабуся підійшла і сказала: “А, може, йому погано, викличте швидку”. Ми розраховували саме на таких людей?
5. Етичність дослідження полягає в тому, щоб до його початку кожного учасника проінформувати про:
а) процедуру дослідження;
б) ризик, з яким пов’язане дослідження;
в) право учасника припинити участь в експерименті при бажанні;
г) усе перелічене вище.

11.Тема наступного заняття: «Акцентуйовані особистості, визначення та типологія. Діагностика основних типів відношення до хвороби. Вплив відношення до хвороби на подальший перебіг захворювання та прогноз. Агравація, симуляція, дисимуляція, госпіталізм. Принципи психотерапевтичної корекції відношення до хвороби, тактика лікаря відносно хворих з патологічними типами реагування на хворобу. Додаткові психодіагностичні методики, трактовка результатів дослідження».

Методичні рекомендації склала_______________________Кривоногова О.В.

Модуль№1. «Медична психологія»

Змістовий модуль№1. «Загальні питання медичної психології»

Тема №1. «Психологічні особливості етапів діагностичного процесу. Інформування хворого про діагноз. Патерналізм. Його роль в діагностичному процесі. Значення психологічної установки хворого. Конфлікти в медичному середовищу. Їх різновиди. Способи вирішення та попередження конфліктів.» – 2 год.

1. Актуальність теми:
Дисципліна передбачає поглиблене вивчення теоретичних і методологічних проблем медичної психології з акцентом на новітніх досягненнях цієї науки та окресленням кола проблем, що потребують докладнішого вивчення, виходячи із сучасного стану науки і реальних запитів практики. Для майбутніх лікарів це важливо, адже вони науковці, дослідники. Знання актуальних проблем медичної психології забезпечить можливість грамотного підходу до побудови теоретико-методологічної бази власних наукових розробок, а також до вирішення практичних проблем в практиці роботи лікаря.

3. Цілі заняття:
3.1. Загальні цілі:
- навчальні :
ознайомитись з основним змістом медичної психології;
ознайомитись з теоретико-методологічним апаратом сучасної психології;
- виховні
- розвиток професійно значущої структури особистості;
- виховання у студентів сучасного професійного мислення;
- засвоєння студентами навичок деонтології та психологічної етики.

3.3. Конкретні цілі:
- знати:
поняття медичної психології
предмет медичної психології
завдання медичної психології
методи медичної психології
проблеми медичної психології

3.4. На основі теоретичних знань з теми:
- оволодіти методиками /вміти/:
свідомо використовувати понятійно-термінологічний апарат сучасної психології;
орієнтуватися в основних етапах організації діяльності практичного психолога;
працювати з навчальною і науковою психологічною літературою.

4. Матеріали доаудиторної самостійної підготовки (міждисциплінарна інтеграція).


п.п.
Дисципліни
Знати
Вміти

1
2
3
4

1.
Попередні дисципліни
1. Біологія
2. Антропологія
3. Філософія
2. Загальна психологія
- анатомію та фізіологію людини;
- етапи онтогенезу;
- філософські вчення про людину;
- основні терміни загальної психології
- пояснювати перебіг основних фізіологічних процесів людини;
- складати огляд філософських літературних джерел стосовно людини та її місця у всеввіті

2.
Наступні дисципліни
1. Психіатрія
2. Наркологія
- поняття етіології та патогенезу психічних та наркологічних захворювань
- визначати тип психічного захворювання за результатами бесіди з хворим та методами дослідження

3.
Внутрипредметна інтеграція
1.Патопсихологія
2.Нейропсихологія
3. Спеціальна психологія
4. Психодіагностика
поняття медичної психології
предмет медичної психології
завдання медичної психології
методи медичної психології
проблеми медичної психології

- свідомо використовувати понятійно-термінологічний апарат сучасної психології;
- орієнтуватися в основних етапах організації діяльності практичного психолога;
- працювати з навчальною і науковою психологічною літературою.5. Зміст теми (текст або тези), граф логічної структури заняття.

6. Матеріали методичного забезпечення заняття.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

6.1. Завдання для самоперевірки вихідного рівня знань-вмінь
Вимоги до особистості медичних працівників.
Поняття «лікарський обов'язок» і «лікарська таємниця».
Лікарські помилки: причини і види.
Психологічні типи лікарів.
Професійна деформація, «синдром вигорання» та шляхи його попередження
Правила деонтології і субординації у медичному середовищі.
Види та особливості спілкування у медичному середовищі.
Психологічні особливості етапів діагностичного процесу.
Принципи спілкування лікаря з хворими та їх родичами.
Конфлікти в медичному середовищі, їх різновиди, способи вирішення та попередження.

6.2. Інформацію, необхідну для формування знань-вмінь можна знайти у підручниках:
Основна:
Блейхер В. М. Клиническая патопсихология. Ташкент: Медицина, 1976.-328 с.
Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология. М.,
2002.
Додаткова:

Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. Підручник для студентів медичних вузів. - К. Здоров'я. 1994.-294с.
Медична психологія (практикум)/Спіріпа І.Д., Лисиця Г.І.,
Вітенко І.С. Дніпропетровськ: Поліграфіст, 1997.-54с.

6.3.Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми
заняття.

№№
п.п.
Основні завдання
Вказівки
Відповіді

1
2
3
47. Матеріали для самоконтролю якості підготовки.
А. Питання для самоконтролю
Вимоги до особистості медичних працівників.
Поняття «лікарський обов'язок» і «лікарська таємниця».
Лікарські помилки: причини і види.
Психологічні типи лікарів.
Професійна деформація, «синдром вигорання» та шляхи його попередження
Правила деонтології і субординації у медичному середовищі.
Види та особливості спілкування у медичному середовищі.
Психологічні особливості етапів діагностичного процесу.
Принципи спілкування лікаря з хворими та їх родичами.
Конфлікти в медичному середовищі, їх різновиди, способи вирішення та попередження.

Б. Тести для самоконтролю з еталонами відповідей.
29. Метод збору фактів у спеціально створених умовах, які
забезпечують активний прояв досліджуваних психічних явищ у
процесі їх активного формування, називається:
а) констатувальний експеримент;
б) формувальний експеримент;
в) включене спостереження;
г) аналіз продуктів діяльності.
30. Метод збору інформації у спеціально створених умовах, що
забезпечують активний прояв психічних явищ, які вивчаються,
називається:
а) бесіда;
б) спостереження;
в) експеримент;
г) анкетування.
31. Метод оцінки міжособистісних емоційних зв’язків у групі,
носить назву:
27
а) соціометрія;
б) спостереження;
в) експеримент;
г) анкетування.
32. Спостереження, у якому дослідник включається в групу
досліджуваних або вивчає необхідні психічні явища на собі,
називається:
а) включене;
б) невключене;
в) приховане;
г) відкрите.
33. Метод, що використовується для виявлення мотивів
міжособистісних виборів у групі, називається:
а) соціометрія;
б) генетичний;
в) біографічний;
г) референтомерія.
34. Запитання анкети, які передбачають вибір досліджуваним однієї
відповіді з кількох запропонованих, називається:
а) відкриті;
б) закриті;
в) напіввідкриті;
г) непрямі.
35. Метод, що полягає у багаторазовому обстеженні u1086 одних і тих же
осіб протягом тривалого часу, називається:
а) лонгітюдний:
б) порівняльний;
в) біографічний;
г) генетичний.
36. Метод, що полягає у вивченні архівних матеріалів, щоденників,
листів, малюнків, називається:
а) біографічний;
б) аналіз продуктів діяльності;
в) спостереження;
г) експеримент.
37. Для здобуття інформації про біографічні дані людини
застосовують метод:
а) соціометрії;
б) експерименту;
в) анкетування;
г) тестів.
38. Вид експерименту, що застосовується для вивчення наявних
психологічних якостей людини, називається:
28
а) природний експеримент;
б) лабораторний експеримент;
в) констатувальний експеримент;
г) формувальний експеримент.
39. Метод, з допомогою якого вивчають особливості когнітивної
сфери людини, називається:
а) тестування;
б) анкетування;
в) бесіда;
г) інтерв’ю.
40. Спостереження, за якого досліджувані знають, що за ними
спостерігають, називається:
а) відкрите;
б) приховане;
в) включене;
г) невключене.
41. Інтроспекцією називають метод:
а) спостереження;
б) експерименту;
в) самоспостереження;
г) бесіди.
42. Спостереження, що відбувається у природних для досліджуваних
умовах, називається:
а) лабораторним;
б) польовим;
в) відкритим;
г) прихованим.
43. До якої групи методів відносять: малюнкові методики, методики
“незавершені речення”?
а) об’єктивні;
б) суб’єктивні;
в) проективні;
г) описові.
44. Метод цілеспрямованого впливу на обстежуваного з метою
формування у нього певних якостей, називається:
а) констатувальний експеримент;
б) формувальний експеримент;
в) природний експеримент;
г) лабораторний експеримент.
45. Для отримання достовірної інформації про певного
досліджуваного чи про певне психічне явище необхідно
застосовувати:
а) лише один метод;
29
б) два методи;
в) кілька методів;
г) не менше десяти методів.
46. До стандартизованих психологічних методик відносять:
а) тести, опитувальники;
б) бесіду, анкетування;
в) інтерв’ю, бесіду;
г) спостереження, бесіду.
47. З допомогою малюнкових методик можна вивчати:
а) психічні процеси людини;
б) психічний стан людини;
в) особливості особистості в цілому;
г) темперамент людини.
48. Для вивчення мало усвідомлюваних психічних явищ
застосовують:
а) тести;
б) опитувальники;
в) проективні методики;
г) спостереження.
49. Метод, який полягає у розвитку певних психічних функцій,
називається:
а) тестування;
б) тренінг;
в) анкетування;
г) самоспостереження.
50. Становлення психології як самостійної науки відбулось:
а) у ХVІІ столітті;
б) у ХVІІІ столітті;
в) у ХІХ столітті;
г) у ХХ столітті.

8.Матеріали для аудиторної самостійної підготовки:

8.1. Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати під час практичного (лабораторного) заняття:
1. Розробіть план первинного інтервью з пацієнтом
2.Проведіть дослідження з використанням будь-якого психологічного опитувальника

9. Інструктивні матеріали для оволодіння професійними вміннями, навичками:
9.1. Методика виконання роботи, етапи виконання.
10. Матеріали для самоконтролю оволодіння знаннями, вміннями, навичками, передбаченими даною роботою.
10.1. Тести різних рівнів (або тести, які входять до складу банку для ректорського контролю).
Вимоги до особистості медичних працівників.
Поняття «лікарський обов'язок» і «лікарська таємниця».
Лікарські помилки: причини і види.
Психологічні типи лікарів.
Професійна деформація, «синдром вигорання» та шляхи його попередження
Правила деонтології і субординації у медичному середовищі.
Види та особливості спілкування у медичному середовищі.
Психологічні особливості етапів діагностичного процесу.
Принципи спілкування лікаря з хворими та їх родичами.
Конфлікти в медичному середовищі, їх різновиди, способи вирішення та попередження.

11.Тема наступного заняття: «Психосоматичні взаємозв'язки. Вплив психологічних факторів па перебіг соматичних розладів. Поняття адаптації та дезадаптації. Класифікація психосоматичних розладів. Теорії психосоматичних взаємовідношень. Механізми психологічного захисту особистості. Принципи профілактики психосоматичних розладів».

Методичні рекомендації склала_______________________Кривоногова О.В.
Перевірка рівня підготовки до заняття

Знайомство з предметом, завданнями,основними методами дослідження в медичній психології

Висновки заняття

Перевірка рівня підготовки до заняття

Знайомство з типами акцентуації

Висновки заняття

Висновки заняття

Перевірка рівня підготовки до заняття

Клініко-психологічні аспекти пізнавальної діяльності та емоційно-вольової сфери. Свідомість, самосвідомість, їх рівні, стани свідомості у хворого.

Перевірка рівня підготовки до заняття

Знайомство з Психологічні особливості етапів діагностичного процесу. Інформування хворого про діагноз. Патерналізм. Його роль в діагностичному процесі. Значення психологічної установки хворого. Конфлікти в медичному середовищу. Їх різновиди. Способи вирішення та попередження конфліктів.

Висновки заняттяЗаголовок 4 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 8981507
    Размер файла: 309 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий