Copy of програма дисципліни

Міністерство освіти і науки України
ПВНЗ “Тернопільський комерційний інститут”
Кафедра маркетингу та комерційної діяльностіНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
ДИСЦИПЛІНИ «Маркетингова політика розподілу»

напрям підготовки 7. 03050701 “Маркетинг”


Розробник Криворучко Юрій Миколайович
(ПІБ, наукова ступінь, наукове звання)

Київ
2010

Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Маркетингова політика розподілу” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів напряму 0305 «економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050701 “Маркетинг”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є маркетингова політика розподілу підприємства в умовах ринку.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна тісно пов’язана з «Маркетинговою товарною політикою», «Логістикою», «Менеджментом», «Маркетингом»

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Сутність та основні види розподілу.
Змістовий модуль 2. Управління розподілом на підприємстві.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: Головна мета курсу “Маркетингова політика розподілу” сформувати у майбутніх спеціалістів розуміння та вміння вирішувати на практиці проблеми розробки політики розподілу підприємства згідно з його маркетинговою стратегією на основі отримання системи спеціальних теоретичних знань.


Завдання: Завданням вивчення дисципліни “Маркетингова політика розподілу” є набуття студентами спеціальних теоретичних знань і практичних навичок з таких питань:
сутність і завдання політики розподілення;
характеристики складових політики розподілення;
роль каналів розподілу;
типи, форми та особливості каналів розподілу на різних ринках;
роль та особливості розподілу на промисловому ринку;
лізинг як форма розподілу на промисловому ринку;
види маркетингових систем розподілу;
методичні підходи до вибору політики охоплення ринку та політики залучення учасників каналу;
особливості аналізу витрат розподілу з погляду маркетингу;
вплив позиціонування торговельних підприємств на вибір каналів розподілу;
методика оцінювання та вибору каналів розподілу;
шляхи оптимізації каналів розподілу.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

У результаті вивчення дисципліни “Маркетингова політика розподілу” студенти повинні знати:
- основи теорії управління товарним рухом;
- зміст і концепцію логістики розподілу;
- основні форми каналів розподілу;
- методи оцінки ефективності на всіх етапах процесу підготовки, формування, вибору і реалізації методів управління товарним рухом.

У результаті отриманих знань студенти повинні вміти:
- використовувати базовий алгоритм вироблення, підготовки, прийняття, контроль над реалізацією і оцінки управління товарним рухом у практичній діяльності;
- творчо застосовувати одержані знання і практичні навики у нестандартних змінних ситуаціях;
- аналізувати існуючі ситуації і положення форми, підприємства;
- виявляти проблеми й обґрунтовувати постановку мети фірми, підприємства тощо;
- вирішувати виявлені проблеми і вибирати найбільш ефективні варіанти їхніх рішень.
Для того,  щоб досягти задекларованих результатів, студенти повинні виявити творчий підхід і використати всі свої вміння для доброго засвоєння дисципліни.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години/ 3 кредитів ECTS.2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

ЗМІСТ
дисципліни
“МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ”
Змістовий модуль 1. Сутність та основні види розподілу
Тема 1. Сутність і значення маркетингової політики розподілу
Тема2.Товарний рух і механізми використання каналів розподілу
Тема 3. Розподіл на промисловому підприємстві
Тема 4. Оптова і роздрібна торгівля в каналах розподілу
Тема 5. Державна закупівля та державне замовлення
Змістовий модуль 2. Управління розподілом на підприємстві

Тема 6. Вибір маркетингової політики і каналів розподілу
Тема 7. Вибір оптимального каналу розподілу
Тема 8. Конкуренція в каналах розподілу
Тема 9. Управління товарним рухом
Тема 10. Розподіл і маркетингова логістика

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години ( 3 кредита).
3. Рекомендована література

Основна
1. Закон України “Про власність “ // Голос України, 24.04.91, №79.
2. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення,
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”. “Підприємництво і ринок України”. -К.: Відпад.-1992.-№ 7.
3. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” // ДІБ про приватизацію, 1996, №9.
4. Закон України “Про захист економічної конкуренції” // ОВУ, №7, 2001.
5. Закон України “Про банкрутство” // Голос України, 6.06.92,№105.
6. Закон України “Про товарну біржу” // Голос України. 11.01.92р.
7. Закон України “Про поставки продукції для державних потреб”// Відомості Верховної Ради України, -1996-№3.
8. Закон України “Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти” // ОВУ, №13, 22.02.2000
9. Закон України “Про лізинг”// Урядовий кур’єр (орієнтир №2) ,- 1998, - №5-6.
10. Постанова КМ України №469 від 23.06.1993р. “Про обмеження торговельних і постачально-збутових надбавок (націнок)”//Діло.-1993. – №51.
11. Тимчасове положення з питань кооперованих поставок продукції виробничо-технічного призначення // Діло. – 1993. -№71.
12. Постанова КМ України №765 від 11.11.1994р. “Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків”// Діло, -1994, -№96.
13. Постанова КМ України “Про нові підходи до забезпечення сільськогосподарських товаровиробників матеріально-технічними ресурсами”. - №50 від 17.01.2000р.// Офіційний вісник України. -№3, 2000.
14. Постанова КМ України “Про прискорення організації біржового сільського господарського ринку”// ДІБ про приватизацію, 1995, №1.
15. Концепція організації біржового сільськогосподарського ринку. Схвалена постановою КМ України № 916 від 17.11.1995р.// ДІБ про приватизацію, -2010, №1.
16. Указ Президента України “Про реформування системи матеріально- технічного забезпечення народного господарства”// Голос України, - 8.12.2008р.
17. Типовий порядок визначення норм, запасів товарно-матеріальних цінностей // Діло, №63, 2009р.
Додаткова
1. Завьялов П. С., Демидов В. Е. Формула успеха: маркетинг. М.: Междунар. отношения, 2011. 416 с.
2. Как продать ваш товар на внешнем рынке: Справочник / Отв. ред. Б. А. Савинов. М.: Мысль, 2010. 364 с.
3. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 519 с.
4. Келли Джон Ф. Закупки с выгодой: Пер. с англ. М.: Финансы и статистика: Аудит, 2012. 96 с.
5. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособие / Под общ. науч. ред. А. В. Зирянова. Екатерин-бург, 2011. 416 с.
6. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Леньковой. М.: Прогресс, 2009. 1026 с.
7. Кретов И. И. Маркетинг на предприятии: Практ. пособие. М.: АО “Финстатинформ”, 2008. 181 с.
8. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с фр. СПб.: Наука, 2010. 589 с.
9. Маркетинг: Учебник / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Кра-сильников и др.; Под. ред. А. Н. Романова. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2010. 560 с.
10. Масленников В. В. Предпринимательские сети в бизнесе. М.: Центр економики и маркетинга, 2012. 68 с.


Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит

Засоби діагностики успішності навчання - тести
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н - 3.04
Тернопільський комерційний інститут
Кафедра маркетингу та комерційної діяльності
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор
з навчальної роботи

___________ к.е.н.доц. Сідляр В.В.

“______”_______________2013 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Маркетингова політика розподілу ”
напрям підготовки 7.03050701 «Маркетинг»

Тернопіль 2013 рік

Робоча програма “Маркетингова політика розподілу ”
(назва навчальної дисципліни)
для студентів за напрямом підготовки 0305 економіка та підприємництво, спеціальністю «Маркетинг». „___” ________, 2013 року- __ с.


________________________________________________________
Розробники: Криворучко Ю.М. , викладач кафедри маркетингу та комерційної діяльностіРобоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)
____________Маркетингу та комерційної діяльності_______________________________

Протокол від. “____”________________2013 року № ___

Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії) Маркетингу та комерційної діяльності

_______________________ (__доц. Синишин І.М.__)
(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________0305 економіка та підприємництво___________________
(шифр, назва)
Протокол від. “____”________________2013 року № ___

“_____”________________2013 року Голова _______________ (_____________________)
(підпис) (прізвище та ініціали)(__________, 20__ рік
( __________, 20__ рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліниденна форма навчання
заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3
Галузь знань
______0305______
(шифр і назва)
Нормативна
(за вибором)Напрям підготовки
_Економіка та підприємництво_
(шифр і назва)


Модулів – 2
Спеціальність (професійне
спрямування):
«Маркетинг»
Рік підготовки:

Змістових модулів –2

5-й
5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____ІНДЗ____
(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 108/108

9-й
9-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2/1
самостійної роботи студента
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
спеціаліст
20 год.
14 год.Практичні, семінарські10 год.
4 год.Лабораторні- год.
- год.Самостійна робота78 год.
90 год.Індивідуальні завдання: -год.Вид контролю: іспит

Мета та завдання навчальної дисципліни
дисципліни «Маркетингова політика розподілу»
Програма вивчення дисципліни “Маркетингова політика розподілу” складена у відповідності до програми курсу, і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартам.
Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин.  При цьому дуже важливим є перегляд застарілих економічних зв’язків і методів управління товарним рухом.
Практичне вирішення проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення ефективної роботи підприємства не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежність від ступеня освоєння методів управління каналами розподілу. Ціна прийнятих господарських рішень різко зростає. Якість прийнятих рішень нерозривно зв’язана з ефективністю системи керування  підприємств в цілому.
Головна мета курсу “Маркетингова політика розподілу” сформувати у майбутніх спеціалістів розуміння та вміння вирішувати на практиці проблеми розробки політики розподілу підприємства згідно з його маркетинговою стратегією на основі отримання системи спеціальних теоретичних знань.
Завданням вивчення дисципліни “Маркетингова політика розподілу” є набуття студентами спеціальних теоретичних знань і практичних навичок з таких питань:
сутність і завдання політики розподілення;
характеристики складових політики розподілення;
роль каналів розподілу;
типи, форми та особливості каналів розподілу на різних ринках;
роль та особливості розподілу на промисловому ринку;
лізинг як форма розподілу на промисловому ринку;
види маркетингових систем розподілу;
методичні підходи до вибору політики охоплення ринку та політики залучення учасників каналу;
особливості аналізу витрат розподілу з погляду маркетингу;
вплив позиціонування торговельних підприємств на вибір каналів розподілу;
методика оцінювання та вибору каналів розподілу;
шляхи оптимізації каналів розподілу.
Навчальна дисципліни містить два змістових модулі:
Змістовий модуль 1. Сутність та основні види розподілу.
Змістовий модуль 2. Управління розподілом на підприємстві.
У результаті вивчення дисципліни “Маркетингова політика розподілу” студенти повинні знати:
- основи теорії управління товарним рухом;
- зміст і концепцію логістики розподілу;
- основні форми каналів розподілу;
- методи оцінки ефективності на всіх етапах процесу підготовки, формування, вибору і реалізації методів управління товарним рухом.
У результаті отриманих знань студенти повинні вміти:
- використовувати базовий алгоритм вироблення, підготовки, прийняття, контроль над реалізацією і оцінки управління товарним рухом у практичній діяльності;
- творчо застосовувати одержані знання і практичні навики у нестандартних змінних ситуаціях;
- аналізувати існуючі ситуації і положення форми, підприємства;
- виявляти проблеми й обґрунтовувати постановку мети фірми, підприємства тощо;
- вирішувати виявлені проблеми і вибирати найбільш ефективні варіанти їхніх рішень.
Для того,  щоб досягти задекларованих результатів, студенти повинні виявити творчий підхід і використати всі свої вміння для доброго засвоєння дисципліни.
Очікувані результати:
- отримання міцної теоретичної бази для формування знань про головні завдання, напрямки та функції маркетингової політики розподілу в ринкових умовах;
- володіння основними поняттями, пов’язаними із сферою управління товарним рухом;
- набуття практичних навиків володіння технологією управління каналами розподілу;
- усвідомлення суті процесів маркетингової політики розподілу;
- активізація творчої активності студентів та їх мотивація до самовдосконалення.
Дисципліна “Маркетингова політика розподілу” передбачає поглиблення знань студентів, набутих під час вивчення дисципліни “Маркетинг” і пов’язана з різними спеціальними дисциплінами, що формують майбутніх спеціалістів. Це передусім “Менеджмент”, “Маркетингова товарна політика”, “Логістика” тощо. Тільки з використанням інтегрованих знань з цих дисциплін можна прийняти правильне управлінське рішення і забезпечити успіх підприємства на ринку.


Програма навчальної дисципліни

“МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ”
Змістовий модуль 1. Сутність та основні види розподілу
Тема 1. Сутність і значення маркетингової політики розподілу
Тема2.Товарний рух і механізми використання каналів розподілу
Тема 3. Розподіл на промисловому підприємстві
Тема 4. Оптова і роздрібна торгівля в каналах розподілу
Тема 5. Державна закупівля та державне замовлення
Змістовий модуль 2. Управління розподілом на підприємстві

Тема 6. Вибір маркетингової політики і каналів розподілу
Тема 7. Вибір оптимального каналу розподілу
Тема 8. Конкуренція в каналах розподілу
Тема 9. Управління товарним рухом
Тема 10. Розподіл і маркетингова логістикаПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Сутність та основні види розподілу

Тема 1. Сутність і значення маркетингової політики розподілу
Проблеми розподілу в Україні. Історичний аспект організації розподілу товарів в Україні. Наслідки руйнування союзного ринку для закупівель, логістики, збуту. Відповідність західної теорії розподілу товарів вітчизняної реальності. Мета і завдання курсу “Маркетингова політика розподілу”. Місце маркетингової політики розподілу в системі професійних знань маркетолога.
Роль ефективної організації розподілу у процесі інтеграції України в європейське співтовариство. Література [6; 15; 26]
Тема 2. Товарний рух і механізми використання каналів розподілу
Сутність товароруху. Процес розподілу. Сутність, значення та функції товарного руху як складової системи маркетингу. Характеристика основних елементів маркетингової політики розподілу. Стратегічні та тактичні завдання розподілу в маркетингу. Суб’єкти процесу розподілу. Дані, що характеризують систему розподілу. Деталізація потоків розподілу. Розбіжності політики збуту виробника і посередника. Етапи планування розподілу.
Література [2; 6; 7; 10]
Тема 3. Розподіл на промисловому підприємстві
Сутність та особливості розподілу на промисловому підприємстві. Методи та інструменти аналізу розподілу промислових товарів. Організація розподілу товарів з урахуванням потреб і вимог промислових споживачів. Проведення переговорів щодо розподілу промислових товарів.
Основні чинники, що впливають на покупців товарів виробничо-технічного призначення. Основні етапи промислової закупівлі. Ситуації, що виникають при промислових закупівлях. Сутність концепції закупівельного центру.
Фази закупівлі. Види стратегії закупівлі: вибір глобальних постачальників; вибір одиничних постачальників; модульні постачання, закупівля модулів; комплексний функціонально-вартісний аналіз. Вибір стратегії закупівлі. Основні інструменти закупівельної діяльності.
Підходи до аналізу центру закупівель: структурний, силовий, ризиковий, підхід до вирішення проблем, підхід з точки зору винагороди. Концепція та базові моделі купівельної поведінки організації. Базова модель Вебстера Вінда. Модель Шета. Прихильність до постачальника як результат купівельної поведінки.
Сутність та особливості лізингу як форми розподілу. Характеристика видів, форм і типів лізингу, особливості їх застосування. Особливості ринку лізингових послуг в Україні, Європі та США. Методи розрахунку привабливості товарних і регіональних ринків з погляду лізингу. Маркетингові стратегії на ринку лізингових послуг. Методи розробки маркетингових стратегій на ринку лізингових послуг. Стратегія розширення обсягів бізнесу. Стратегія мінімізації витрат лізингової компанії. Стратегія нарощення цінності лізингової послуги як напрям стратегії диверсифікації.
Література [7–9; 19; 21; 22]
Тема 4. Оптова і роздрібна торгівля в каналах розподілу
Види та функції підприємств оптової торгівлі. Особливості позиціювання оптових посередників і роздрібних торговельних підприємств. Характеристика типів позиціювання підприємств торгівлі.
Методичні підходи до визначення торговельними підприємствами регіональної та ринкової локалізації. Характеристика факторів, що визначають привабливість регіонального, ринкового та торгового розташування. Методичні підходи до вибору “торгової зони” торговельними підприємствами. Формування іміджу та торгової марки торговельного підприємства.
Характеристика магазинів залежно від товарного асортименту. Характеристика торгових підприємств за рівнем роздрібних цін.
Вибір місця розташування роздрібного підприємства. Критерії розташування підприємств торгівлі: технічні вимоги та умови (наявність і можливості доставки сировини, джерела енергії, традиції, що впливають на підготовку і здібності робочої сили тощо), субсидії і податкові пільги, концентрація об’єктів торгівлі, купівельна спроможність району, що знаходиться у сфері впливу, купівельна спроможність району. Фактори, що визначають величину купівельної спроможності району: характер товару, привабливість асортименту, становище конкурентів й інших підприємств.
Планування вирішення питань професійної підготовки продавців, торгових агентів. Критерії вибору продавців і торгових агентів. Профіль вимог до продавця. Технічна та інформаційна оснащеність приміщень для проведення торгових переговорів, здійснення продажів. Оснащеність складських приміщень. Створення засобів підвищення мотивації праці продавців. Фактори мотивації в торгівлі. Методи і форми управління і контролю. Засоби стимулювання продаж.
Проблеми вирішення питань розміщення окремих товарних груп усередині підприємства, визначення їх конкретного місця і розміри займаних ними площ. Критерії вибору місця розміщення товарних груп: цінність товарів, інтенсивність попиту, швидкість обороту, величина торгової націнки, необхідність освітлення, потреба у площах і небезпека крадіжок. Виявлення категорій товарів, що часто купуються разом. Матриця частоти спільних покупок.
Література [2; 6; 10; 11; 15; 18]
Тема 5. Державна закупівля та державне замовлення
Сутність державної закупівлі та державного замовлення. Місце державної закупівлі та державного замовлення в маркетинговій політиці розподілу підприємства. Переваги отримання державної закупівлі та державного замовлення для підприємства. Процес отримання державного замовлення. Умови отримання державного замовлення. Література [7–9; 19; 20]
Змістовий модуль 2. Управління розподілом на підприємстві

Тема 6. Вибір маркетингової політики і каналів розподілу
Формування політики розподілу підприємства. Визначення цілей і завдань політики розподілу. Проектування каналів розподілу. Характеристика методів оцінки та вибору каналів розподілу. Аудит взаємовідносин учасників каналу. Розрахунок петель ефективності “постачальник роздрібний торговець”.
Маркетинговий аналіз витрат на організацію системи розподілу. Сутність маркетингового аналізу витрат на організацію системи розподілу. Складові елементи витрат розподілу. Аналіз територіального розподілу.
Оптимізація каналів розподілу та управління ними. Інтеграція потоків розподілу товарів й інформаційних потоків. Особливості формування політики розподілу підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Передумови використання каналів збуту виробником. Переваги розподілу через посередників.
Структура каналів розподілу підприємств-виробників та посередницько-збутових підприємств. Типи каналів розподілу на ринку послуг. Типи каналів розподілу на ринках товарів особливого попиту. Типи конкуренції в каналах розподілу та їх характеристика.
Характеристики функціонування торгових каналів: довжина каналу, ширина, швидкість збуту, вартість збуту одиниці (партії) товару.
Стратегії інтенсивного, виборчого та виняткового розподілу. Переваги та недоліки стратегій розподілу товарів. Кількісні характеристики стратегій розподілу.
Література [8; 9; 13; 18; 22; 25; 26; 31]
Тема 7. Вибір оптимального каналу розподілу
Проблеми оптимізації вибору каналів з різною кількістю ланок. Характеристика витрат на організацію прямого збуту. Визначальні критерії вибору каналу розподілу: особливості ринку, товару, характеристика підприємства, рівень конкуренції на ринку.
Принципи, завдання та функції посередницької діяльності. Класифікація та основні види посередницьких підприємств та організацій. Типи посередників: агент, брокер, дилер, дистриб’ютор, джоббер, комівояжер, комісіонер, консигнатор. Відмінності і характеристики діяльності посередників. Аспекти управління посередниками.
Сутність управління каналами розподілу. Конвенційні (симбіотичні) маркетингові системи. Вертикальні маркетингові системи. Сутність і завдання вертикальних маркетингових систем. Характеристика основних типів вертикальних маркетингових систем. Співробітництво та конфлікти у вертикальних маркетингових системах. Франчайзинг як особлива форма договірної вертикальної маркетингової системи розподілу. Сутність франчайзингу, історія його розвитку. Типи та види системи франчайзингу. Передумови вибору франчайзингової політики розподілу. Формування франчайзингової мережі. Переваги та недоліки франчайзингового розподілу. Стратегії розширення франчайзингової мережі. Особливості застосування франчайзингу в Україні. Ролі, які може відігравати фірма в системі каналів розподілу. Сприяння в організації ефективного стимулювання торговців.
Література [12; 19; 22; 24]
Тема 8. Конкуренція в каналах розподілу
Принципи функціонування каналів розподілу в умовах конкуренції. Співробітництво, кооперація та узгодження дій посередників у каналах розподілу. Розробка стандартів обслуговування у каналах розподілу. Протиріччя та узгодження цілей учасників каналів розподілу. Горизонтальні і вертикальні конфлікти всередині каналів розподілу. Роль конкуренції та конфліктів у розвитку каналів розподілу. Методи і принципи конкуренції у каналах розподілу.
Література [3; 10; 11; 15; 20]
Тема 9. Управління товарним рухом
Принципи управління товарним рухом. Сучасні методи товароруху. Відмінності та характерні риси традиційного товарного руху та маркетингової логістики. Особливості товарного руху на споживчому та промисловому ринку.
Шляхи оптимізації товарного руху на підприємстві. Напрями зниження витрат на транспортування, складування та розвантаження товарів. Критерії якості організації товарного руху на підприємстві.
Література [12; 15; 18; 19]
Тема 10. Розподіл і маркетингова логістика
Сутність і завдання логістики у процесі розподілу продукції. Функції маркетингової логістики. Механізм управління потоками в політиці розподілу. Принципи побудови логістичних систем управління розподілом.
Маркетинг-логістика оптової компанії. Основні етапи та елементи процесу маркетингу-логістики. Функції та критерії рівня (якості) логістичної діяльності. Визначення стратегії складування. Організація транспортування продукції.
Література [2; 22; 24; 28]


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години ( 3 кредита).
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин


денна форма
Заочна форма


усього
у тому числі
усього
у тому числіл
п
лаб
інд
с.р.

л
п
лаб
інд
с.р.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. «Основи діяльності підприємства в умовах ринку»

Тема 1.
10
2
1


7

2
-


9

Тема 2.
12
2
1


9

-
-


9

Тема 3.
10
2
1


7

2
2


9

Тема 4.
12
2
1


9

2
-


9

Тема 5.
10
2
1


7

2
-


9Тема 6.
10
2
1


7

2
-


9

Тема 7.
12
2
1


9

2
-


9

Тема 8.
10
2
1


7

-
-


9

Тема 9.
12
2
1


7

2
2


9

Тема 10.
10
2
1


9

-
-


9

Усього годин
108
20
10


78

14
4


90

ІНДЗ


-
-

-


-
-
-


ПЛАН
Лекційних занять з дисципліни
5. Теми практичних занять (денна/заочна)

з/п
Назва теми
Кількість
годин

1
Розуміння закупівлі та підходи до структуризації попиту підприємства на матеріально-технічні ресурси

1/-

2
Розуміння торговельної сутності закупівлі та її місце в системі маркетингу підприємства. Формування програми закупівлі матеріально-технічних ресурсів

1/-

3
Як визначитись з умовами закупівлі та постачання матеріально-технічних ресурсів

1/2

4
Розуміння ринку закупівлі та методів вибору
і оцінювання постачальника

1/-

5
Розуміння особливостей комунікацій в маркетингу закупівлі та як формувати відносини покупця і постачальника

1/-

6
Як спланувати доставку та зберігання закуплених матеріально-технічних ресурсів
1/-

7
Закупівля продукції для державних потреб
1/-

8
Планування продажу на підприємстві
1/-

9
організація продажу на підприємстві.
Канали розподілу на підприємстві

1/2

10
Оцінювання ефективності закупівлі та продажу
Управління продажем у сфері послуг

1/-


Всього
10/4ПЛАН
Практичних занять з дисципліниТема 1. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛЕННЯ
Питання для обговорення:
Сутність маркетингової політики розподілу
Визначення методів збуту та типу каналів розподілу
Визначення кількості рівнів каналу розподілу
Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.

Тема 2. ТОВАРНИЙ РУХ І МЕХАНІЗМИ ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ
Питання для обговорення:
1. Товарний рух каналів розподілу
2. Функції учасників каналів розподілу
3. Довжина і ширина каналів розподілу
4. Поняття вертикальних та горизонтальних маркетингових систем (ВМС та ГМС) в розподіленні
5. Вибір каналу розподілу
Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.
Тема 3. РОЗПОДІЛЕННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Питання для обговорення:
1.Шляхи руху товару від виробника до споживача
2. Характеристика рівнів каналів розподілу на промисловому підприємстві
Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.

Тема 4. ГУРОВА І РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ
Питання для обговорення:
1.Сутність та характеристика гуртової торгівля
2. Гуртові підрозділи виробників
3. Незалежні гуртові посередники
4.Залежні гуртові посередники 5. Характеристика та види роздрібної торгівлі.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.

Тема 5. ДЕРЖАВНА ЗАКУПІВЛЯ І ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Питання для обговорення:
1. Організація господарських зв’язків по поставкам продукції як логістичний процес.
2. Господарська угода на поставку продукції виробничо-технічного призначення.
3. Державне замовлення (закупівлі) та контракти в системі державного регулювання та їх логістичне обслуговування.
4.Особливості формування контракту на поставку с/г продукції для державних потреб.
5. Нормативні і законодавчі акти, що регламентують забезпечення державних потреб у матеріальних ресурсах.

Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.

Тема 6. ВИБІР МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ І КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ
Питання для обговорення:
1. Сутність маркетингової політики розподілу
2. Функції каналів розподілу
3. Основні критерії, які визначають ефективність діяльності каналів розподілу
4. Характеристика типів каналів розподілу
Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.

Тема 7.ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО КАНАЛУ РОЗПОДІЛУ
Питання для обговорення:
1. Передумови формування каналів розподілу
2. Етапи формування каналів розподілу
3. Процес вибору оптимального каналу розподілу
4. Методи остаточного вибору оптимального каналу розподілу
Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.

Тема 8. КОНКУРЕНЦІЯ В КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ
Питання для обговорення:
1. Характеристика відносин між підприємствами
2. Конкуренція в каналах розподілу
3. Новаторство в управлінні каналами розподілу
Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.

Тема 9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ РУХОМ
Питання для обговорення:
1. Товарорух в управлінні, сутність та передумови ефективності
2. Основні функції маркетинг-логістики
3. Програмований контроль
Рекомендована література:
11. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.

Тема 10. РОЗПОДІЛЕННЯ І МАРКЕТИНГОВА ЛОГІСТИКА
Питання для обговорення:

1. Взаємозв’язок маркетингу та логістики
2. Види логістики
3. Сутність логістики розподілу
4. Канали розподілу у розподільчій логістиці
Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.
6. Самостійна робота


з/п
Назва теми
Кількість
Годин(денна/заочна)

1
Визначення кількості рівнів каналу розподілу

7/92
Поняття вертикальних та горизонтальних маркетингових систем (ВМС та ГМС) в розподіленні

9/9

3
Залежні гуртові посередники
7/9


4
Характеристика та види роздрібної торгівлі.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
9/9


5
Нормативні і законодавчі акти, що регламентують забезпечення державних потреб у матеріальних ресурсах.

7/9


6
Нормативні і законодавчі акти, що регламентують забезпечення державних потреб у матеріальних ресурсах.

7/9


7
Основні критерії, які визначають ефективність діяльності каналів розподілу

9/9


8
Методи остаточного вибору оптимального каналу розподілу
7/9


9
Основні функції маркетинг-логістики

7/9


10
Програмований контроль

9/9Разом
78/90

7. Індивідуальні завдання

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)
Індивідуальні завдання з дисципліни “Організація закупівель і продажу товарів і послуг” виконується самостійно кожним студентом на основі даних, виданих викладачем. ІНДЗ охоплює усі основні теми дисципліни “ Маркетингова політика розподілу ”. Метою виконання ІНДЗ є засвоєння факторів, що впливають на закупівлю та збут; оволодіння етапами процесу прийняття рішення про розподіл ресурсів; маркетинговими інструментами, які впливають і коректують організацію закупівлі та продажу; методами проведення маркетингових досліджень.
При виконанні ІНДЗ студент повинен самостійно відшукати необхідну наукову інформацію; проаналізувати реальні факти, пов'язані з діяльністю різних підприємств; вміти викладати власні думки, аргументувати пропозиції та правильно їх оформлювати.
Практичну частину ІНДЗ доцільно виконувати на прикладі будь-якого підприємства з використанням його даних, які аналізуються в аспекті вибраної теми. Рекомендується використовувати інструктивні та методичні документи, які застосовуються відповідними службами підприємства для розв'язання вибраного студентом завдання.
ІНДЗ виконують у вигляді реферату, який складається з двох частин:
теоретичної, де висвітлюється вибрана тема з теоретичного погляду;
практична, де наводиться приклад застосування теоретичнихаспектів у господарській діяльності підприємств.
Робота повинна мати чітко сформульований план і розкривати вибрану тему. При цьому вона повинна мати також дослідницький характер, що дасть змогу проаналізувати різні літературні джерела за вибраною темою і зробити висновки. Зміст ІНДЗ повинен бути приблизно такий:
1. Вступ (одна сторінка).
2. Теоретична частина (7-10 сторінок).
3. Практична частина (3-5 сторінок).
4. Висновки (одна сторінка).
5. Список використаної літератури (5-10 джерел).
6. Додатки.
У кінці роботи наводиться список використаної літератури. Відомості про джерела, вказаних у списку, повинні включати наступні в алфавітному порядку: П. І. П. автора, найменування публікації, місце та назву видавництва, рік видання, сторінки звідки взяте посилання.
Загальний обсяг ІНДЗ – 15-20 сторінок друкованого тексту на папері формату А4. Шрифт – Times New Roman розміром 14 та інтервалом між рядками – 1,5. На титульному листку даються відомості про навчальний заклад, курс, групу, вказується назва дисципліни, теми, ім'я та по-батькові студента, а також посада, звання та П. І. П. викладача.
ІНДЗ оцінюється за 100-бальною шкалою. Виконання ІНДЗ з одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту з організації закупівлі та продажу.
Студент може вибрати й іншу тему, попередньо обґрунтувавши її та погодивши з викладачем.
Варіанти тем ІНДЗ визначаються за початковою літерою прізвища студента.
Теми та варіанти ІНДЗ
з дисципліни “ Маркетингова політика розподілу ”

Проблеми і перспективи маркетингової політики розподілу в Україні.
Місце політики розподілу в комплексі маркетингу підприємства.
Формування стратегії розподілу на підприємстві.
Особливості діяльності посередників на промисловому ринку.
Критерії вибору збутових посередників підприємством.
Дослідження світового та вітчизняного досвіду у сфері франчайзингу.
Аналіз організації франчайзингу на підприємстві.
Оцінка перспектив розвитку франчайзингу в Україні.
Переваги і недоліки лізингу як форми розподілу.
Характеристика каналів розподілу на певному товарному ринку.
Переваги і недоліки прямих та опосередкованих каналів розподілу.
Управління каналами розподілу на підприємстві.
Порівняльна характеристика різних типів посередників.
14. Використання логістичних систем управління товарними потоками у маркетинговій політиці розподілу.
15. Місце підприємств роздрібної торгівлі в розподілі продукції.
16. Місце підприємств гуртової торгівлі у розподілі продукції.
17. Шляхи подолання конфліктів у каналах розподілу.
18. Функції та критерії діяльності логістичної діяльності.
19. Організація діяльності роздрібного посередника.
20. Організація діяльності гуртового посередника.
21. Сучасні методи та форми роздрібної торгівлі.
22. Порівняльна характеристика видів стратегій розподілу.
23. Сутність і значення конкуренції у каналах розподілу.
24. Відмінності політики розподілу виробника і посередника.
25. Етапи планування розподілу на підприємстві.
26. Сутність і функції каналів розподілу промислових товарів.
27. Функціонування системи держзамовлень на вітчизняних підприємствах.
28. Сутність та особливості лізингу як форми розподілу.
29. Характеристика видів, форм і типів лізингу, особливості їх застосування.
30. Особливості ринку лізингових послуг в Україні.
31. Особливості посередницької діяльності агента.
32. Особливості посередницької діяльності брокера.
33. Особливості посередницької діяльності дилера.
34. Особливості посередницької діяльності дистриб’ютора.
35. Особливості посередницької діяльності джоббера.
36. Особливості посередницької діяльності комівояжера.
37. Особливості посередницької діяльності комісіонера.
38. Особливості посередницької діяльності консигнатора.
39. Сутність франчайзингу, історія його розвитку.
40. Типи та види системи франчайзингу.
41. Передумови вибору франчайзингової політики розподілу.
42. Формування франчайзингової мережі.
43. Переваги, недоліки франчайзингового розподілу.
44. Стратегії розширення франчайзингової мережі.
45. Особливості застосування франчайзингу в Україні.
46. Сутність, завдання логістики.
47. Етапи процесу закупівлі товарів.
48. Основні вимоги до постачальників.
49. Маркетинг-логістика оптової компанії.
50. Вимоги до професійної підготовки продавців, торгових агентів.
51. Критерії вибору продавців і торгових агентів.
52. Технічна та інформаційна оснащеність приміщень для проведення торгових переговорів, здійснення продажів.
53. Оснащення складських приміщень.
54. Засоби підвищення мотивації праці продавців.
55. Фактори мотивації в торгівлі.
56. Методи і форми управління та контролю.
57. Засоби стимулювання продаж.
58. Критерії розташування підприємств торгівлі.
58. Фактори, що визначають величину купівельної спроможності району.
60. Проблеми використання моделі купівельних переваг.

Рекомендована література

Основна
1. Закон України “Про власність “ // Голос України, 24.04.91, №79.
2. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення,
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”. “Підприємництво і ринок України”. -К.: Відпад.-1992.-№ 7.
3. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” // ДІБ про приватизацію, 1996, №9.
4. Закон України “Про захист економічної конкуренції” // ОВУ, №7, 2001.
5. Закон України “Про банкрутство” // Голос України, 6.06.92,№105.
6. Закон України “Про товарну біржу” // Голос України. 11.01.92р.
7. Закон України “Про поставки продукції для державних потреб”// Відомості Верховної Ради України, -1996-№3.
8. Закон України “Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти” // ОВУ, №13, 22.02.2000
9. Закон України “Про лізинг”// Урядовий кур’єр (орієнтир №2) ,- 1998, - №5-6.
10. Постанова КМ України №469 від 23.06.1993р. “Про обмеження торговельних і постачально-збутових надбавок (націнок)”//Діло.-1993. – №51.
11. Тимчасове положення з питань кооперованих поставок продукції виробничо-технічного призначення // Діло. – 1993. -№71.
12. Постанова КМ України №765 від 11.11.1994р. “Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків”// Діло, -1994, -№96.
13. Постанова КМ України “Про нові підходи до забезпечення сільськогосподарських товаровиробників матеріально-технічними ресурсами”. - №50 від 17.01.2000р.// Офіційний вісник України. -№3, 2000.
14. Постанова КМ України “Про прискорення організації біржового сільського господарського ринку”// ДІБ про приватизацію, 1995, №1.
15. Концепція організації біржового сільськогосподарського ринку. Схвалена постановою КМ України № 916 від 17.11.1995р.// ДІБ про приватизацію, -2010, №1.
16. Указ Президента України “Про реформування системи матеріально- технічного забезпечення народного господарства”// Голос України, - 8.12.2008р.
17. Типовий порядок визначення норм, запасів товарно-матеріальних цінностей // Діло, №63, 2009р.
Додаткова
1. Завьялов П. С., Демидов В. Е. Формула успеха: маркетинг. М.: Междунар. отношения, 2011. 416 с.
2. Как продать ваш товар на внешнем рынке: Справочник / Отв. ред. Б. А. Савинов. М.: Мысль, 2010. 364 с.
3. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 519 с.
4. Келли Джон Ф. Закупки с выгодой: Пер. с англ. М.: Финансы и статистика: Аудит, 2012. 96 с.
5. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособие / Под общ. науч. ред. А. В. Зирянова. Екатерин-бург, 2011. 416 с.
6. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Леньковой. М.: Прогресс, 2009. 1026 с.
7. Кретов И. И. Маркетинг на предприятии: Практ. пособие. М.: АО “Финстатинформ”, 2008. 181 с.
8. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с фр. СПб.: Наука, 2010. 589 с.
9. Маркетинг: Учебник / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Кра-сильников и др.; Под. ред. А. Н. Романова. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2010. 560 с.
10. Масленников В. В. Предпринимательские сети в бизнесе. М.: Центр економики и маркетинга, 2012. 68 с.
Методи навчання
Унавчальному процесі застосовуються: лекції , практичні заняття, індивідуальні заняття,виконання ситуаційних завдань під керівництвом викладача та виконання ІНДЗ.

8. Методи контролю
Під час вивчення дисципліни застосовуються такі методи контролю: питання для підготовки практичних занять,тести, задачі,питання для самостійної роботи та комплексні контрольні роботи.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
1. Сутність маркетингової політики розподілу
2. Характеристика магазинів залежно від товарного асортименту.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2
1. Визначення методів збуту та типу каналів розподілу
2. Вибір типу магазину.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3
1. Визначення кількості рівнів каналу розподілу
2. Засоби стимулювання продаж.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05


Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4
1. Товарний рух каналів розподілу
2. Фактори мотивації в торгівлі.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5
1. Функції учасників каналів розподілу
2. Критерії вибору продавців і торгових агентів.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6
1. Довжина і ширина каналів розподілу
2. Варіанти розміщення розподільних центрів на території регіону, що обслуговується.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7
1. Поняття вертикальних та горизонтальних маркетингових систем (ВМС та ГМС) в розподіленні
2. Цілі та завдання політики розподілу в маркетингу продажів.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8
1. Вибір каналу розподілу
2. Види стратегії закупівлі.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9
1. Шляхи руху товару від виробника до споживача
2. Основні концепції закупівель організацій: концепція закупівельного центру і концепція процесу закупівель організаціями.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10
1. Характеристика рівнів каналів розподілу на промисловому підприємстві
2. Основні етапи та елементи процесу маркетингу-логістики.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11
1. Сутність та характеристика гуртової торгівля
2. Особливості застосування франчайзингу в Україні.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12
1. Гуртові підрозділи виробників
2. Переваги, недоліки франчайзингового розподілу.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13
1. Незалежні гуртові посередники
2. Передумови вибору франчайзингової політики розподілу.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14
1. Залежні гуртові посередники
2. Умови доцільності застосування багаторівневих маркетингових систем.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15
1. Характеристика та види роздрібної торгівлі.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]2. Співробітництво та конфлікти у вертикальних маркетингових системах.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16


1. Організація господарських зв’язків по поставкам продукції як логістичний процес.
2. Сутність і завдання вертикальних маркетингових систем.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності (протокол №3
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17
1. Господарська угода на поставку продукції виробничо-технічного призначення.
2. Сутність управління каналами розподілу.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18
1. Державне замовлення (закупівлі) та контракти в системі державного регулювання та їх логістичне обслуговування.
2. Стратегії інтенсивного, виборчого та виняткового розподілу.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19
1. Особливості формування контракту на поставку с/г продукції для державних потреб.
2. Характеристики торгових каналів: довжина, ширина, швидкість збуту, вартість збуту одиниці (партії) товару.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20
1. Нормативні і законодавчі акти, що регламентують забезпечення державних потреб у матеріальних ресурсах.
2. Особливості посередницької діяльності консигнатора.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21
1. Сутність маркетингової політики розподілу
2. Особливості посередницької діяльності комісіонера.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22
1. Функції каналів розподілу
2. Особливості посередницької діяльності дистриб’ютора.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23
1. Основні критерії, які визначають ефективність діяльності каналів розподілу
2. Особливості посередницької діяльності брокера
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24
1. Характеристика типів каналів розподілу
2. Особливості посередницької діяльності агента.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25
11. Передумови формування каналів розподілу
2. Принципи, завдання та функції посередницької діяльності.


Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 26
1. Етапи формування каналів розподілу
2. Конвенційні (симбіотичні) маркетингові системи.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 27
1. Процес вибору оптимального каналу розподілу
2. Слабкі та сильні сторони багаторівневих маркетингових систем.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 28
1. Методи остаточного вибору оптимального каналу розподілу
2. Сутність, значення та функції політики розподілу як складової системи маркетингу.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 29
1. Конкуренція в каналах розподілу
2. Суб’єкти процесу розподілу.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7.050108 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 30
1. Новаторство в управлінні каналами розподілу
2. Розбіжності політики збуту виробника і посередника.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 1 від „29” серпня 2012 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Корцький Б.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ Якубівська Ю.Є.
( підпис) (прізвище та ініціали)Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалоюдля екзамену, курсового проекту (роботи), практики
для заліку

90 – 100
А
відмінно


зараховано

82-89
В
добре


74-81
С64-73
D
задовільно


60-63
Е35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання

0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Рекомендована література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
Пономарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник: Вид. 2-ге., перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 328 с.
Старостіна А.О., Длігач А.О., Кравченко В.А. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник / За ред. А.О. Бузукова Е. Закупки и поставщики. Питер, 2009, – 432 с.
Бурдаева Е. С. Коммерческие закупки. Взгляд изнутри. Питер, 2008 – 336 с.
Ковалев К., Уваров C., Щеглов П. Логистика в розничной торговле. Как построить эффективную сеть. Питер, 2008. – 272 с.
Комкова Е. Товарный портфель и управление закупками в рознице. Питер, 2008, – 352 с.
Кузнецов К. Конкурентные закупки: торги, тендеры, конкурсы. – СПб.: Питер, 2011. – 368 с.
Кузнєцов К.В. Настольная книга поставщика и закупщика: торги, тендеры, конкурсы. – М.: Альбина Паблишер, 2009. – 339 с.
Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью поставок: Пер. с 6-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2010. – ХVІІІ, 798 с.
Линдерс М.Р. Управление снабжением и запасами. Логистика. Пер. с англ. / М.Р. Линдерс, Х.Е. Хирон. – СПб. «Виктория плюс», 2012 – 758 с.
Линдерс, Флинн, Фирон, Джонсон, Управление закупками и поставками. Юнити, 2009, – 751с.
Манн И. Б. Маркетинг на 100%. Изд.7 Ремикс. Как стать хорошим менеджером по маркетингу. 2010, – 256 с.
Сысоева С., Бузукова Е. Мерчандайзинг. Курс управления ассортиментом в рознице. Питер, 2008, – 272 с.
Сысоева С., Бузукова Е. Управление ассортиментом в рознице. Категорийный менеджмент. Питер, 2010, – 288 с.
Шевцова С., Климин А. Кредит в розничной торговле. Путь к увеличению продаж. Питер, 2009, – 352 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
Законодавство України про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: Зб. нормат. актів. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 384 с.
Коммерческая деятельность предприятия: стратегия, организация, управление. Уч. пособие. / В.К. Козлов, С.А. Уваров, Н.В. Яковлева и др. Под ред. В.К. Козлова, С.А. Уварова. – СПб.: Политехника, 2012. – 322 с.
Старостіна А.О. Промисловий маркетинг: теорія та господарські ситуації. Підручник. – К. 2008. – 475 с.
Ткаченко Н.Б. Управління державними закупівлями: Монографія. – К.: Вид-во “Книга”, 2009. – 296 с.

13 PAGE \* MERGEFORMAT 144515


13PAGE 15
Приложенные файлы

  • doc 8981570
    Размер файла: 355 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий