мпр папка

Міністерство освіти і науки України
ПВНЗ “Тернопільський комерційний інститут”
Кафедра маркетингу та комерційної діяльностіНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
ДИСЦИПЛІНИ «Маркетингова політика розподілу»

напрям підготовки 7. 03050701 “Маркетинг”


Розробник Криворучко Юрій Миколайович
(ПІБ, наукова ступінь, наукове звання)

Київ
2010

Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Маркетингова політика розподілу” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів напряму 0305 «економіка та підприємництво» спеціальності 7.03050701 “Маркетинг”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є маркетингова політика розподілу підприємства в умовах ринку.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна тісно пов’язана з «Маркетинговою товарною політикою», «Логістикою», «Менеджментом», «Маркетингом»

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Сутність та основні види розподілу.
Змістовий модуль 2. Управління розподілом на підприємстві.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: Головна мета курсу “Маркетингова політика розподілу” сформувати у майбутніх спеціалістів розуміння та вміння вирішувати на практиці проблеми розробки політики розподілу підприємства згідно з його маркетинговою стратегією на основі отримання системи спеціальних теоретичних знань.


Завдання: Завданням вивчення дисципліни “Маркетингова політика розподілу” є набуття студентами спеціальних теоретичних знань і практичних навичок з таких питань:
сутність і завдання політики розподілення;
характеристики складових політики розподілення;
роль каналів розподілу;
типи, форми та особливості каналів розподілу на різних ринках;
роль та особливості розподілу на промисловому ринку;
лізинг як форма розподілу на промисловому ринку;
види маркетингових систем розподілу;
методичні підходи до вибору політики охоплення ринку та політики залучення учасників каналу;
особливості аналізу витрат розподілу з погляду маркетингу;
вплив позиціонування торговельних підприємств на вибір каналів розподілу;
методика оцінювання та вибору каналів розподілу;
шляхи оптимізації каналів розподілу.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

У результаті вивчення дисципліни “Маркетингова політика розподілу” студенти повинні знати:
- основи теорії управління товарним рухом;
- зміст і концепцію логістики розподілу;
- основні форми каналів розподілу;
- методи оцінки ефективності на всіх етапах процесу підготовки, формування, вибору і реалізації методів управління товарним рухом.

У результаті отриманих знань студенти повинні вміти:
- використовувати базовий алгоритм вироблення, підготовки, прийняття, контроль над реалізацією і оцінки управління товарним рухом у практичній діяльності;
- творчо застосовувати одержані знання і практичні навики у нестандартних змінних ситуаціях;
- аналізувати існуючі ситуації і положення форми, підприємства;
- виявляти проблеми й обґрунтовувати постановку мети фірми, підприємства тощо;
- вирішувати виявлені проблеми і вибирати найбільш ефективні варіанти їхніх рішень.
Для того,  щоб досягти задекларованих результатів, студенти повинні виявити творчий підхід і використати всі свої вміння для доброго засвоєння дисципліни.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години/ 3 кредитів ECTS.2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

ЗМІСТ
дисципліни
“МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ”
Змістовий модуль 1. Сутність та основні види розподілу
Тема 1. Сутність і значення маркетингової політики розподілу
Тема2.Товарний рух і механізми використання каналів розподілу
Тема 3. Розподіл на промисловому підприємстві
Тема 4. Оптова і роздрібна торгівля в каналах розподілу
Тема 5. Державна закупівля та державне замовлення
Змістовий модуль 2. Управління розподілом на підприємстві

Тема 6. Вибір маркетингової політики і каналів розподілу
Тема 7. Вибір оптимального каналу розподілу
Тема 8. Конкуренція в каналах розподілу
Тема 9. Управління товарним рухом
Тема 10. Розподіл і маркетингова логістика

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години ( 3 кредита).
3. Рекомендована література

Основна
1. Закон України “Про власність “ // Голос України, 24.04.91, №79.
2. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення,
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”. “Підприємництво і ринок України”. -К.: Відпад.-1992.-№ 7.
3. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” // ДІБ про приватизацію, 1996, №9.
4. Закон України “Про захист економічної конкуренції” // ОВУ, №7, 2001.
5. Закон України “Про банкрутство” // Голос України, 6.06.92,№105.
6. Закон України “Про товарну біржу” // Голос України. 11.01.92р.
7. Закон України “Про поставки продукції для державних потреб”// Відомості Верховної Ради України, -1996-№3.
8. Закон України “Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти” // ОВУ, №13, 22.02.2000
9. Закон України “Про лізинг”// Урядовий кур’єр (орієнтир №2) ,- 1998, - №5-6.
10. Постанова КМ України №469 від 23.06.1993р. “Про обмеження торговельних і постачально-збутових надбавок (націнок)”//Діло.-1993. – №51.
11. Тимчасове положення з питань кооперованих поставок продукції виробничо-технічного призначення // Діло. – 1993. -№71.
12. Постанова КМ України №765 від 11.11.1994р. “Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків”// Діло, -1994, -№96.
13. Постанова КМ України “Про нові підходи до забезпечення сільськогосподарських товаровиробників матеріально-технічними ресурсами”. - №50 від 17.01.2000р.// Офіційний вісник України. -№3, 2000.
14. Постанова КМ України “Про прискорення організації біржового сільського господарського ринку”// ДІБ про приватизацію, 1995, №1.
15. Концепція організації біржового сільськогосподарського ринку. Схвалена постановою КМ України № 916 від 17.11.1995р.// ДІБ про приватизацію, -2010, №1.
16. Указ Президента України “Про реформування системи матеріально- технічного забезпечення народного господарства”// Голос України, - 8.12.2008р.
17. Типовий порядок визначення норм, запасів товарно-матеріальних цінностей // Діло, №63, 2009р.
Додаткова
1. Завьялов П. С., Демидов В. Е. Формула успеха: маркетинг. М.: Междунар. отношения, 2011. 416 с.
2. Как продать ваш товар на внешнем рынке: Справочник / Отв. ред. Б. А. Савинов. М.: Мысль, 2010. 364 с.
3. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 519 с.
4. Келли Джон Ф. Закупки с выгодой: Пер. с англ. М.: Финансы и статистика: Аудит, 2012. 96 с.
5. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособие / Под общ. науч. ред. А. В. Зирянова. Екатерин-бург, 2011. 416 с.
6. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Леньковой. М.: Прогресс, 2009. 1026 с.
7. Кретов И. И. Маркетинг на предприятии: Практ. пособие. М.: АО “Финстатинформ”, 2008. 181 с.
8. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с фр. СПб.: Наука, 2010. 589 с.
9. Маркетинг: Учебник / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Кра-сильников и др.; Под. ред. А. Н. Романова. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2010. 560 с.
10. Масленников В. В. Предпринимательские сети в бизнесе. М.: Центр економики и маркетинга, 2012. 68 с.


Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит

Засоби діагностики успішності навчання - тести

МОДУЛЬ 1. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ВИДИ РОЗПОДІЛУ
1. Ринкова інфраструктура організації матеріальних потоків (господарських зв’язків) включає:
А) біржі, ярмарки, банки; В) ярмарки, аукціони;
Б) торгові доми, бібліотеки; Г) ярмарки, банки.
2. Організований у певному місці, регулярно діючий за встановленими правилами гуртовий ринок, на якому здійснюється гуртова торгівля біржовими товарами за зразками та стандартами або контрактами (ф’ючерсними, форвардними) на їх поставку в майбутньому, за цінами, які офіційно встановлено на основі результатів торгів – це
А)аукціон; В)фондовий ринок;
Б)біржа;
3. Наочна форма представлення даних, яка розкриває внутрішні зв’язки між елементами, допомагаючи вияснити і проаналізувати частини структури що не спостерігається-це
А)діаграма; В)синтез;
Б)матриця; Г)компіляції даних.
4. Закон синергії полягає в тому, що.
А) сума властивостей організаційного цілого перевищує «арифметичну» суму властивостей, що є у кожного із тих елементів, які ввійшли в склад цілого елементу зокрема;
Б) сума властивостей організаційного цілого рівна «арифметичній» сумі властивостей, що є у кожного із тих елементів, які ввійшли в склад цілого елементу зокрема;
В) сума властивостей організаційного цілого нижча «арифметичної» суми властивостей, що є у кожного із тих елементів, які ввійшли в склад цілого елементу зокрема;
Г)усі відповіді невірні.
5. Продукція виробничо-технічного призначення (ВТП), вироби народного споживання і інші товари, що знаходяться на різних стадіях виробництва і які очікують поступлення в процес виробничого або особистого споживання – це
А)матеріальні запаси; В)нематеріальні запаси;
Б)інформаційні потоки; Г)ваш варіант.
6. Будь-яка дія, що приносить користь, допомогу іншому – це
А)допомога; В)товар;
Б)послуга; Г)контроль.
7. Які основні методи збуту передбачають канали збуту ?
А)фінансовий; В)через посередника;
Б)прямий; Г)комбінований.
8. Діяльність фірми з планування, реалізації та контролю руху товарів від товаровиробника до споживача з метою задоволення попиту і отримання прибутку – це..
А) логістика ; В) політика розподілу;
Б) збут; Г) біржова діяльність.
9. До цілей розподілу відносять:
А)збільшення частки ринку; Д) збільшення частки дебет-кредит;
Б)проникнення на нові ринки ; Е) оптимізацію витрат;
В)зменшення обсягів продажу ; Є) фінансову підтримку;
Г)збільшення обсягів продажу ; Ж)збільшення обсягів поінформованості.
10. Канал нульового рівня розподілу – це
А)виробник-споживач; В)постачальник-виробник;
Б)постачальник-споживач; Г)ваш варіант.
11. Визначення рівня інтенсивності каналів розподілу характеризується наступними методами реалізації виробів:
А)інтенсивний; Д) спеціалізований;
Б)селективний ; Е) оптимізований;
В)інтерактивний ; Є) на правах виключення;
Г)на правах винятковості ; Ж)змішаний.
12. До недоліків інтенсивного розподілу відносять:
А) об’ємний збут ; В) необхідність самим рекламувати свою продукцію;
Б) податки; Г) відсутність реклами взагалі.
13. При розподілі на правах винятковості фірма-посередник набуває статусу:
А)уповноваженого дилера; В)уповноваженого агента;
Б)уповноваженого брокера; Г)ваш варіант.
14. Обравши селективний розподіл продукції на ринку, підприємство-виробник укладає угоду з .. організаціями роздрібної торгівлі, котрим і надається виняткове право реалізовувати продукцію підприємства в тому чи іншому регіоні.
А) 1-2 ; В) двома і більше;
Б) двома; Г) відсутні правильні відповіді.
15. Збутові маркетингові системи бувають:
А)прямолінійні; Д) спеціалізовані;
Б)селективні ; Е) оптимізовані;
В)вертикальні ; Є) горизонтальні;
Г)багатоканальні ; Ж)традиційні.
16. Мережа ресторанів "McDonald's" є прикладом наступної системи розподілу:
А)прямолінійна; Д) спеціалізована;
Б)селективна ; Е) оптимізована;
В)вертикальна ; Є) горизонтальна;
Г)багатоканальна ; Ж)традиційна.
17. Магазини Beneton діють на умовах
А) логістики ; В) франчайзингу;
Б) лізингу; Г) біржової діяльності.
18. Лізинг означає:
А) оренду майна Б) пряму купівлю майна В) позику майна під заставу Г) бартер.
19. До основних видів лізингу належать:
А) фінансовий В) оперативний Б) ф’ючерсний Г)усі перелічені види.
20. В відносинах лізингу приймають участь:
А) виробники майна В) лізингодавці Б) лізингоодержувачі Г) транспортні організації
21. Ефект взаємного посилення зв’язків однієї системи з іншою на рівні матеріального потоку-це
А)Синергетика; В)Синергія;
Б)Синергічний зв'язок; Г)Евристика.
22. Біржа – це..
А) організований у певному місці, регулярно діючий за встановленими правилами гуртовий ринок, на якому здійснюється гуртова торгівля біржовими товарами за зразками та стандартами або контрактами (ф’ючерсними, форвардними) на їх поставку в майбутньому, за цінами, які офіційно встановлено на основі результатів торгів;
Б) організований у певному місці, регулярно діючий за встановленими правилами аукціон , на якому здійснюється гуртова торгівля товарами за зразками та стандартами або контрактами (ф’ючерсними, форвардними) на їх поставку в майбутньому, за цінами, які офіційно встановлено на основі результатів торгів;
В) гуртовий ринок, на якому здійснюється гуртова торгівля с/г товарами за стандартами або контрактами (ф’ючерсними, форвардними) на їх поставку в майбутньому, за цінами, які офіційно встановлено на основі результатів торгів;
Г)всі відповіді вірні.
23. Економічна ефективність виробничої діяльності характеризується співвідношенням
А) одержаного результату (ефекту) і затрат коштів;
Б) одержаного результату (ефекту) і затрат праці на його досягнення;
В) очікуваного результату (ефекту) і затрат праці на його досягнення;
Г) одержаного результату (ефекту) і очікуваних витрат.
24. Як правило, операції РТО по збору і розподілу вантажів скорочують тривалість доставки малих партій вантажу від постачальника до замовника на:
А)10 %; В)50 %;
Б)25-30 %; Г) взагалі не скорочують.
25. Сукупність фірм чи окремих осіб, які виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і перебирають на себе або сприяють переданню права власності на товари на шляху їх просування від виробника до споживача-це ..
А)ТНК; В)Канал розподілу;
Б)ПП; Г)логістичний вузол.
26. До причин залучення посередників відносять:
А)відсутність у значної частини виробників фінансових ресурсів для здійснення прямого маркетингу;
Б) контакти, досвід та кваліфікація посередників;
В) гуртовий ринок, на якому здійснюється гуртова торгівля с/г товарами за стандартами або контрактами (ф’ючерсними, форвардними) на їх поставку в майбутньому, за цінами, які офіційно встановлено на основі результатів торгів;
Г)всі відповіді вірні.
27. До функцій учасників каналів розподілу відносять:
А) комунікації з потенційними споживачами;
Б) формування товарного асортименту;
В) підготовка фінансової звітності;
Г) матеріальне виробництво.
28. Довжину каналу збуту визначає кількість
А)споживачів; В)виробників;
Б)посередників; Г) всі відповіді вірні.
29. Посередник, що виконує ту чи іншу роботу щодо просування товару до споживача – це.
А)фірма-оператор; В)рівень каналу збуту;
Б)гуртовик; Г) всі відповіді невірні.
30. Канал , який складається з виробника, який продає свій товар безпосередньо споживачам (через відділ збуту, збутові філії, мережу фірмових магазинів, посилкову торгівлю тощо)- це канал
А)однорівневий; В)безрівневий;
Б)нульового рівня; Г) такого каналу не існує.
31. Канал однорівневий характеризується наявністю:
А)одного споживача; В)жодного посередника;
Б)одного посередника; Г) такого каналу не існує.
32. Канал, в якому до посередників додаються ще підприємства дрібного гурту, що купують товари в потужних оптовиків і перепродають їх невеликим щдприємствам роздрібної торгівлі, котрих великі оптовики, як звичайно, не обслуговують-це канал
А)дворівневий; В)трирівневий;
Б)чотирирівневий; Г) всі відповіді невірні.
33. Які ви знаєте підходи щодо визначення ширини каналу розподілу?
А)селективний; В)інтенсивний;
Б)ексклюзивний; Г) екстенсивний.
34. При якому розподілі фірма використовує численних оптових і роздрібних торгівців?
А)селективний; В)інтенсивний;
Б)ексклюзивний; Г) екстенсивний.
35. При даному виді розподілу фірма різко обмежує кількість оптових і роздрібних торгівців у географічному регіоні, використовує один чи два роздрібні магазини у конкретному торговому регіоні, яким надає виняткове право реалізувати свій товар.
А)селективний; В)інтенсивний;
Б)ексклюзивний; Г) екстенсивний.
36. При якому розподілі фірма намагається поєднувати контроль над каналом, престижний образ із достатнім обсягом продажу і прибутком?
А)селективний; В)інтенсивний;
Б)ексклюзивний; Г) екстенсивний.
37. Які ви знаєте типи вертикальних маркетингових систем?
А)Корпоративні; В)Керовані;
Б)Договірні; Г)Некеровані.
38. Яка з нижчеперечислених фірм належить до договірних вертикальних маркетингових систем?
А)»Кока-кола»; В)»Проктр-енд-Гембл»;
Б)»СІРЗ»; Г) всі перечислені фірми.
39. Вони виникають при об'єднанні двох або більше підприємств, які спрямовують свої зусилля для ефективного використання маркетингових можливостей.
А)ВМС; В)ТНК;
Б)ГМС; Г) всі відповіді вірні.
40.Прикладом багатоканальної маркетингової системи є:
А)»Гуччі»; В)»Бенетон»;
Б)»ДЦ»; Г)»Світоч».
41. Які канали розподілу більше поширені на ринку продукції промислового призначення?
А)непрямі; В)вертикальні;
Б)прямі; Г) горизонтальні.
42. Які канали розподілу передбачають участь торговельних посередників, як звичайно, вибирають фірми, що прагнуть розширити свої ринки й обсяги збуту?
А)непрямі; В)вертикальні;
Б)прямі; Г) горизонтальні.
43. При виборі каналу розподілу й визначенні його довжини та ширини належить ураховувати такі основні фактори: А)споживачі; В)ВВП;
Б)товар ; Г) ВНП.
44. У своїй сукупності матеріальні потреби є:
А)стабільними; В) необмеженими;
Б)обмеженими; Г)первинними.
45. Ефективна ринкова стратегія функціонування окремо взятої фірми базується на зв’язках між:
А)виробником і споживачем; В)конкурентами:
Б) фірмою, споживачем і конкурентом; Г)фірмами.
46.Які ви знаєте основні групи транспорту?
А) загального користування; В) незагального користування;
Б)відомчого використання; Г)спецпризначення.
47. По кількості видів транспорту, що бере участь у доставці товарів, транспортні системи діляться на:
А) інтермодальну; В)екстамодальну;
Б)термінальну; Г)юнімодальну.
48. Максимально допустима кількість сировини, матеріалів, палива і енергії на виробництво одиниці продукції (роботи) встановленої якості в конкретних організаційно-технічних умовах виробництва- це
А)норма виробітку; В)норма витрат;
Б)нормування; Г)усі відповіді невірні.
49. Процес встановлення планової, технологічно-обгрунтованої міри виробничого споживання МР-це
А)фіксування; В)стратегія;
В)нормування; Г)логістична функція.
50. Вид діяльності, куди входять реклама, реалізація, транспортування продукції і надання послуг покупцям:
А)планування; В)обмін;
Б)організація; Г)розподіл.
51. Який вид оферти робиться тільки одному покупцю з вказанням строку дії оферти, на протязі якого продавець не може змінити свої умови?
А)вільна; В)тверда;
Б)ініціативна; Г)фіксована.
52. Оптимальний розмір партії товарів, що поставляються, і відповідно оптимальна частота завезень залежить від наступних факторів:
А)обсяг попиту (обігу) ; В)витрати по доставці товарів ;
Б)витрати по збереженню товарів; Г)всі відповіді вірні.
53. Розподіл замовників по зонах їх агрегування, сегментах цільового ринку, а також розробка стандартів обслуговування, стратегічне планування, інвестиції, реалізація загальної політики діяльності на ринку логістичних послуг – це..
А) мікрорівень логістичного сервісу; В)транспортування;
Б) макрорівень логістичного сервісу; Г)оптимізація.
54. Якщо говорити про великі фірми, то їм вигідніше:
А)продавати товар самим; В)мати посередників;
В)не рекламувати товар; Г)використовувати власне споживання.
55. Норма прибутку у виробництві, як правило, від норми прибутку в роздрібній торгівлі.
А)прямозалежна; В)нижча;
Б)прямопропорційна; Г)вища.
56. Завдяки чому посередники швидше виводять товар на ринок ?
А) особистим зв’язкам; В)досвіду;
Б) перевагам в географічному положенні; Г)особистій заінтересованості.
57. При наявності трьох клієнтів і трьох виробників кількість зв'язків між ними за відсутності посередника (дилера, дистриб'ютора) дорівнює..
А)3; В)5;
Б)6; Г)9.
58. При наявності трьох клієнтів і трьох виробників кількість зв'язків між ними за присутності посередника (дилера, дистриб'ютора) дорівнює..
А)3; В)2;
Б)6; Г)9.
59. Функція роздрібної та оптової торгівлі, пов'язана з направленням продукції на різні споживчі ринки - це А)продаж; В)розподіл;
В)постачання; Г)транспортування.
60. До функцій каналу розподілу відносять:
А) транспортування товару;
Б) збут продукції;
В) аналіз фінансової діяльності;
Г) арбітраж;
Д) маркетингові дослідження.
61. Групування продукції за сортом, кольором та розміром – це
А)добір; В)фасування;
Б)сортування; Г)всі відповіді вірні.
62. Створення широкого асортименту продукції різних марок, цін, моделей – це
А)добір; В)фасування;
Б)сортування; Г)всі відповіді вірні.
63. "Виробник" "роздрібна торгівля" "споживач" – це.. канал.
А)дворівневий; В)нульового рівня;
Б)однорівневий; Г)всі відповіді невірні.
64. "Виробник" "оптовик" "роздрібний торговець" "споживач" – це.. канал.
А)дворівневий; В)чотирирівневий;
Б)однорівневий; Г)всі відповіді невірні.
65. "Виробник" "торговий агент" "споживач" – це.. канал.
А)дворівневий; В)нульового рівня;
Б)однорівневий; Г)всі відповіді невірні.
66. "Виробник" "брокер" "роздрібний торговець" "споживач" – це.. канал.
А)дворівневий; В)трирівневий;
Б)однорівневий; Г)всі відповіді невірні.
67. Канал першого рівня представлений такими учасниками розподілу, як
А)бари; В)роздрібні магазини;
Б)ресторани; Г)всі відповіді вірні.
68. посередник, що виконує певну роботу з просування товару і передачі права власності на нього кінцевому споживачеві – це
А)рівень каналу розподілу; В)ланка логістичного ланцюга;
Б)філія; Г)всі відповіді невірні.
69. Перечисліть основні способи прямого продажу.
А)»від дверей до дверей»; В)через власні магазини;
Б)посилочна торгівля; Г)всі відповіді вірні.
70. На ринку товарів промислового призначення посередниками можуть бути:
А)агенти; В)брокери;
Б)дилери; Г) всі відповіді невірні.
71. Комплексна логістична активність (операція), яка є складовою частиною процесу дистрибуції, і яка включає в себе всі логістичні операції, що зв’язані з фізичним переміщенням і збереженням ГП в товаропровідних структурах виробників і (або) логістичних посередників-це
А)фізичний розподіл; В)маркетинг;
Б)логістичний бум; Г)всі відповіді невірні.
72. Комерційне посередництво є
А)процесом забезпечення товарами гуртових посередників;
Б) процесом надання послуг з організації товарного обміну на еквівалентній основі товаровиробникам і споживачам;
В) процесом надання послуг з планування, організації та мотивації виробництва;
Г)всі відповіді вірні.
73. Торгівля, яка охоплює будь-яку діяльність у справі продажу партій товарів та послуг тим, хто купує їх для подальшого перепродажу або професійного використання – це..
А)гуртова торгівля; В)маркетинг;
Б)роздрібна торгівля; Г)всі відповіді невірні.
74. Перечисліть основні організаційні форми, в яких може здійснюватись гуртова торгівля.
А)через залежних оптових посередників;
Б) через оптові підрозділи фірм-виробників ;
В) через незалежних оптових посередників;
Г)всі відповіді вірні.
75. Основними структурними одиницями прямих каналів є ..
А)збутові філії; В)торгові представники;
Б)збутові контори; Г)всі відповіді вірні.
76. Які основні структурні одиниці прямих каналів розподілу розміщують у містах, де зосереджені численні споживачі даної продукції?
А)збутові філії; В)торгові представники;
Б)збутові контори; Г)немає правильної відповіді.
77. Завданням цих підрозділів є встановлення контактів із споживачами, рекламна діяльність, збирання замовлень та їх розміщення, організація транзитної поставки товарів зі складу підприємства чи його збутових філій. А)збутові філії; В)торгові представники;
Б)збутові контори; Г)немає правильної відповіді.
78. До умов доцільності використання збутових підрозділів виробників відносять:
А)технічна складність товару;
Б) технологічний процес ;
В) географічні критерії;
Г)всі відповіді вірні.
79. Посередники, які перебирають на себе право власності на товар і відповідно ризик його подальшої реалізації.
А)залежні гуртові посередники; В)вільні торгові представники;
Б)незалежні гуртові посередники; Г)немає правильної відповіді.
80. Кого відносять до «гуртовиків-купців»?
А)збутові філії; В)гуртовики-організатори;
Б)дистриб’ютори ; Г)немає правильної відповіді.
81. До гуртовиків з повним циклом обслуговування відносять
А)збутові філії; В)торговці гуртом;
Б)дистриб’ютори ; Г)всі відповіді вірні.
82. До гуртовиків з обмеженим циклом обслуговування відносять
А)збутові філії; В)торговці гуртом;
Б)гуртовики-організатори ; Г)всі відповіді вірні.
83. Комерційні гуртові організації з повним циклом обслуговування надають наступні види послуг:
А)зберігання товарних запасів;
Б) формування товарного асортименту ;
В) забезпечення доставки товару;
Г)всі відповіді вірні.
84. Торгують цілком від свого імені, укладають угоди як із продавцями, так і з покупцями, мають склади, займаються сервісом продукції і виконують багато інших посередницьких функцій.
А)брокери; В)дилери;
Б)дистриб’ютори ; Г)агенти.
85. Займаються здебільшого обмеженим асортиментом ходових товарів нетривалого зберігання (молоко, хліб), які продають заготівку, об'їжджаючи підприємства роздрібної торгівлі, лікарні, готелі тощо.
А)брокери; В)гуртовики-комівояжери;
Б)дистриб’ютори ; Г)агенти.
86. Працюють у галузях, що постачають сировину (вугілля, деревину) чи інші вантажі без тари (приміром, громіздке устаткування).
А)збутові філії; В)торговці гуртом;
Б)гуртовики-організатори ; Г)всі відповіді вірні.
87. Цю численну групу гуртових посередників складають агенти і брокери, які, на відміну від гуртовиків-покупців, не беруть на себе право власності на товар, що його реалізують.
А)залежні гуртові посередники; В)вільні торгові представники;
Б)незалежні гуртові посередники; Г)немає правильної відповіді.
88.Зводять споживачів із продавцями і беруть участь у переговорах щодо умов поставки товару.
А)брокери; В)дилери;
Б)дистриб’ютори ; Г)агенти.
89. Працюють з виробником за договором доручення і виконують збутові операції від імені і за рахунок довірителя, отримуючи за це відповідну винагороду.
А)брокери; В)дилери;
Б)дистриб’ютори ; Г)агенти.
90. Посередники, що мають склади для зберігання товарів, які вони продають за договором комісії від свого імені за рахунок комітента (виробника).
А)комісіонери; В)консигнатори;
Б)комітенти ; Г)агенти.
91. Умова продажу товарів через консигнаційні склади посередників, коли право власності на товар, що надійшов на склад посередника, залишається за постачальником до моменту продажу товару споживачеві
А)комісія; В)комітмент;
Б)консигнація ; Г)консалтинг.
92. Чиї витрати найвищі у групі залежних збутових посередників?
А)брокери; В)дилери;
Б)комісіонери ; Г)агенти.
93. Сфера підприємницької діяльності, пов’язана з продажем товарів та послуг кінцевим споживачам для особистого використання.
А)гуртова торгівля; В)маркетинг;
Б)роздрібна торгівля; Г)всі відповіді невірні.
94. До роздрібних посередників належать:
А)брокери; В)дилери;
Б)дистриб’ютори ; Г)агенти.
95. Незалежний підприємець, який займається роздрібним продажем техніки, що має масовий попит (автомобілі, складна побутова техніка).
А)брокер ; В)дилер ;
Б)дистриб’ютор ; Г)агент .
96. Пропонують вузький асортимент товарів значної насиченості (одяг, спорттовари, меблі, книжки).
А)супермаркети ; В)спеціалізовані магазини ;
Б)гіпермаркети ; Г)універмаги .
97. Пропонують багато асортиментних груп товарів (одяг, взуття( та предмети домашнього вжитку, білизна).
А)супермаркети ; В)спеціалізовані магазини ;
Б)гіпермаркети ; Г)універмаги .
98. Доволі великі підприємства самообслуговування з відносно низьким рівнем витрат і низькими націнками, великим обсягом продажів, які поширені в реалізації продуктів харчування, прально-мийних засобів і товарів для догляду за житлом.
А)супермаркети ; В)універсами ;
Б)гіпермаркети ; Г)універмаги .
99. Торговельний комплекс, який реалізує всі асортиментні групи в одному місці
А)супермаркети ; В)спеціалізовані магазини ;
Б)гіпермаркети ; Г)торгівельний центр .
100 . Угода, за якою виробник чи одноосібний розповсюджувач продукту чи послуги, захищених торговою маркою, дає ексклюзивні права на поширення на даній території своєї продукції незалежним роздрібним торговцям в обмін на одержання від них платежів роялті та отримання технології виробничих операцій.
А)франчайзинг ; В)брендинг ;
Б)лізинг ; Г)лістинг
101. Згідно Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” під зовнішньоекономічним договором розуміється
А) матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності;
Б) державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними в цьому Законі видами підприємницької діяльності. Торговий патент не засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність;
В) ділова угода між суб’єктами господарювання про розподіл між ними кореспондентських прав та обов’язків, необхідних для досягнення цілей і про ті умови, яких повинні дотримуватися сторони при виконанні взаємно прийнятих ними зобов’язань;
Г) ділова матеріально оформлена угода між підприємствами про розподіл між ними кореспондентських прав та обов’язків, необхідних для досягнення цілей і про ті умови, яких повинні дотримуватися сторони при виконанні взаємно прийнятих ними зобов’язань.
102. За договорами контрактації с/г товаровиробник зобов’язується:
А) Виробити с/г продукцію та передати її у власність контрактантові (заготівельникові) або зазначеному ним одержувачу, а контрактант зобов’язується прийняти цю продукцію та оплатити її за обумовленими цінами;
Б) Викупити с/г продукцію та передати її у власність контрактантові (заготівельникові) або зазначеному ним одержувачу, а контрактант зобов’язується прийняти цю продукцію та оплатити її за обумовленими цінами;
В) Виробити с/г продукцію та використати її за встановленими законодавством вимогами;
Г)Всі відповіді вірні.
103.Згідно Цивільного кодексу України дайте визначення господарського договору
А) матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності;
Б) державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними в цьому Законі видами підприємницької діяльності. Торговий патент не засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність;
В) ділова угода між суб’єктами господарювання про розподіл між ними кореспондентських прав та обов’язків, необхідних для досягнення цілей і про ті умови, яких повинні дотримуватися сторони при виконанні взаємно прийнятих ними зобов’язань;
Г) ділова матеріально оформлена угода між підприємствами про розподіл між ними кореспондентських прав та обов’язків, необхідних для досягнення цілей і про ті умови, яких повинні дотримуватися сторони при виконанні взаємно прийнятих ними зобов’язань.
104. Формування ринку вимагає відмови від..
А) ринкового саморегулювання;
Б) державної реєстрації суб’єктів господарювання;
В)централізованого розподілу матеріальних ресурсів ;
Г) усі відповіді вірні.
105. Основою господарського зв’язку можна визнати
А) паритетність; В) брокерську діяльність;
Б) юридично оформлений договір; Г)усі відповіді вірні.
106. Яке поняття є більш поширеним в законодавстві та доктрині ряду зарубіжних країн щодо характеристики господарського договору?
А) акт; В) фінансовий договір;
Б) торгівельна угода; Г)усі відповіді невірні.
107. Його зміст становлять умови, за якими передаються товари, виконуються роботи або надаються послуги з метою здійснення підприємницької діяльності або інших цілей, не пов’язаних з особистим (сімейним, домашнім) споживанням( за ЦКУ).
А) підприємницький договір; В) фінансовий договір;
Б) торгівельна угода; Г)усі відповіді невірні.
108. Основою забезпечення державних потреб у матеріальних ресурсах (державне замовлення) на сучасному етапі згідно чинного законодавства є ..
А) тендерні торги; В) ф’ючерси та опціони;
Б) ринкові угоди; Г)усі відповіді невірні.
109. Вперше умови контрактації в Україні після 1991 р. регламентувались.
А)Декретом КМ України “Про державний контракт і державне замовлення на 1991 р.;
Б) Декретом КМ України “Про державний контракт і державне замовлення на 1992 р.;
В)Декретом КМ України “Про державний контракт і державне замовлення на 1993 р.;
Г) усі відповіді вірні.
110. Державне замовлення за період свого існування регламентувалось :
А)Закон України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.;
Б) Декретом КМ України “Про державний контракт і державне замовлення на 1993 р.;
В)Указ Президента України “Про державний контракт і державне замовлення на 1994 р.;
Г) усі відповіді вірні.


МОДУЛЬ 2. УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1. Транспорт – це
А) галузь матеріального виробництва, яка здійснює перевезення людей і вантажів;
Б) галузь матеріального виробництва, яка здійснює перевезення людей ;
В) галузь матеріального виробництва, яка здійснює перевезення вантажів;
Г)усі відповіді невірні.
2. Вкажіть причину низької конкурентноздатності товарів вироблених в Україні з точки зору транспортної логістики.
А)низька якість транспортних засобів; В)інфляція;
Б)низький розвиток економіки; Г) затрати на ТЕЗ розподілу товарів.
3. Які з нижчевказаних методів відносяться до методів відбору перевізника?
А) метод матриць; Д) вартісної оцінки;
Б)статистичний; Е)нормативний;
В) абстрактного перевізника; Є) елімінування по параметрах;
Г)прогнозування; Ж)врахування технологічних параметрів.
4. Маршрутизація перевезень – це
А) найбільш досконалий спосіб організації матеріалопотоків, вантажів з підприємств гуртової торгівлі, який здійснює суттєвий вплив на прискорення обороту автомобіля при раціональному і ефективному його використанні;
Б) найбільш досконалий спосіб організації фінансової діяльності підприємств гуртової торгівлі, який здійснює суттєвий вплив на прискорення обороту ;
В) спосіб організації матеріалопотоків, вантажів з підприємств гуртової торгівлі, який здійснює суттєвий вплив на зниження обороту автомобіля при раціональному і ефективному його використанні;
Г)ваш варіант.
5. Діяльність підприємства з організації, планування, реалізації та контролю за фізичним переміщенням виробленої продукції від місць її видобутку чи виробництва до місць використання чи споживання з метою задоволення потреб споживачів і досягнення власних цілей – це
А)маркетингова політика розподілу ; В)інфляція;
Б)низький розвиток економіки; Г) логістика.
6. Корисність маркетингової політики розподілу полягає в забезпеченні:
А) змін форми і вигляду товарів з метою досягнення їх більшої привабливості для споживачів ;
Б) надходження товарів до місць пропозиції ;
В) своєчасного використання товару ;
Г)всі відповіді вірні.
7. Канали розподілу це ..
А) маршрути, за якими сировина переміщується від місць виробництва до видобутку ;
Б) надходження товарів до місць пропозиції ;
В) маршрути, за якими продукція переміщується від місць виробництва чи видобутку до місць споживання чи використання;
Г)всі відповіді вірні.
8. Функції каналів розподілу , які пов'язані з угодами – це..
А) сортування,; Д) виконання замовлень;
Б)закупівля; Е)нормування;
В) торговельне кредитування ; Є) елімінування по параметрах;
Г)прогнозування; Ж)врахування технологічних параметрів.
9. Логістичні функції каналів розподілу :
А) сортування,; Д) виконання замовлень;
Б)закупівля; Е)транспортування ;
В) торговельне кредитування ; Є) елімінування по параметрах;
Г)прогнозування; Ж)врахування технологічних параметрів.
10. Функції обслуговування каналів розподілу:
А) сортування,; Д) виконання замовлень;
Б)закупівля; Е)нормування;
В) торговельне кредитування ; Є) елімінування по параметрах;
Г)прогнозування; Ж)проведення маркетингових досліджень.
11. Основні критерії, які визначають ефективність діяльності каналів розподілу – це..
А) сортування,; Д) виконання замовлень;
Б)закупівля; Е)доступність інформації;
В) обслуговування ; Є) елімінування по параметрах;
Г)прогнозування; Ж)термін поставки.
12. Брак ушкоджень – це..
А) відповідність фізичного стану товарів чинним стандартам;
Б) здатність підтримувати необхідні запаси товарів для швидкого і повного задоволення потреб споживачів ;
В) наявність системи надання відповідних послуг споживачам;
Г)міра відповідності отриманого замовлення умовам угод.
13. Назвіть основні базисні типи каналів розподілу.
А)опосередковані ; В)прямі;
Б)залучені; Г) логістичні.
14. Даний тип каналів розподілу використовують підприємства, які бажають контролювати всю свою маркетингову програму, підтримувати тісний контакт зі споживачами, мають обмежену кількість цільових ринків, достатні засоби і досвід для організації збуту.
А)опосередковані ; В)прямі;
Б)залучені; Г) логістичні
15. Канали розподілу, які підприємства використовують для розширення ринків збуту, ширшого їх охоплення, нарощування обсягів продажу товарів. А)опосередковані ; В)прямі;
Б)залучені; Г) логістичні
16. Канали розподілу якого типу ходу використовуються для розподілу ділових відходів, зворотної тари, некондиційної продукції та ін.
А)опосередковані ; В)прямі;
Б)зворотні; Г) логістичні
17. Основними характеристиками каналів розподілу є :
А)ширина ; В)типи суб’єктів ;
Б)довжина; Г) всі відповіді вірні.
18. Кількість наявних у каналі розподілу проміжних рівнів – це..
А)ширина ; В)типи суб’єктів ;
Б)довжина; Г) всі відповіді невірні.
19. Будь-який посередник, що виконує ту чи іншу роботу для наближення товарів і права власності на них до кінцевого споживача – це..
А)ширина ; В)типи суб’єктів ;
Б)довжина; Г) всі відповіді невірні.
20. Кількість посередників на кожному рівні каналу розподілу – це..
А)ширина ; В)типи суб’єктів ;
Б)довжина; Г) всі відповіді невірні.
21. Найбільш застосовуваним у логістиці є такі методи:
А) АВС - аналіз і XYZ-аналіз; В) АВСД - аналіз і XYZ-аналіз;
Б) АВС - аналіз ; Г) XYZ-аналіз.
22. Основні канали розподілу в ЛС діляться на:
А) Незалежних гуртових посередників; В) Збутові організації промислових фірм ;
Б) Агенти, товарні брокери; Г)Всі відповіді вірні.
23. Формування каналів розподілу треба..
А) здешевлювати; В) робити дорожчим;
Б) фіксувати ; Г) немає вірної відповіді.
24. Існують наступні типи щільності розподілу товарів підприємства: А) інтенсивний; В) ексклюзивний ;
Б) селективний; Г)Всі відповіді вірні.
25. Якщо товари розміщуються скрізь, де це можливо , то це .. тип щільності розподілу товарів підприємства.
А) інтенсивний; В) ексклюзивний ;
Б) селективний; Г)такого не буває.
26. Якщо товари розміщуються лише на кількох торговельних підприємствах у даному районі чи місті, причому одному з них можуть надаватись переваги чи пільги , то це .. тип щільності розподілу товарів підприємства.
А) інтенсивний; В) ексклюзивний ;
Б) селективний; Г)це не тип розподілу.
27. Якщо товари розміщуються тільки на одному торговельному підприємстві в даному районі чи місті (автомобілі, предмети розкошів, дорогий одяг чи парфуми),то це .. тип щільності розподілу товарів підприємства.
А) інтенсивний; В) ексклюзивний ;
Б) селективний; Г)немає вірної відповіді.
28. Критична величина , до якої належать витрати на збут, рекламу, продаж та ін. міра, якого кожен суб'єкт каналу бере на себе ці витрати, визначає прибутковість кожного з них і каналу в цілому. А) норма прибутку; В) собівартість каналу ;
Б) ВВП; Г)грошовий потік.
29. Формуючи канали розподілу, визначають передовсім наступні дані:
А) характер системи розподілу ; В) тип управління матеріалопотоком ;
Б) рівень знижок і комісійних; Г)Всі відповіді вірні.
30. Канали розподілу в Індії, як правило, складаються із .рівнів.
А) 3; В) 4 ;
Б) 5; Г)6.
31. В Японії часто трапляються .. - рівневі канали
А) 3; В) 4 ;
Б) 5; Г)6.
32. В Європі, як правило, канали розподілу товарів широкого вжитку складаються рівнів. А) 3; В) 4 ;
Б) 5; Г)1.
33. Якщо кількість альтернатив щодо рівневої структури -три, напруженості три, а типів посередників п'ять, то загальна кількість варіантів каналу розподілу становитиме
А) 53; В) 45 ;
Б) 55; Г)11.
34. Якщо кількість альтернатив щодо рівневої структури -два, напруженості три, а типів посередників чотири, то загальна кількість варіантів каналу розподілу становитиме
А) 14; В) 12 ;
Б) 9; Г)24.
35. Модель П. Баккліна враховує
А) відстань між товаровиробником і ринком; В) тип управління матеріалопотоком ;
Б) рівень знижок і комісійних; Г)Всі відповіді вірні.
36. Існують наступні коливання обсягів закупівель:
А) сезонні; В) щоденні ;
Б) тижневі; Г)Всі відповіді вірні.
37. Змінні товару включають:
А) обсяг; В) вага;
Б) вартість ; Г) немає вірної відповіді.
38. Чим більшою є міра новизни товару , тим . мають бути канали розподілу. А) коротшими; В) періодичнішими ;
Б) довшими; Г)Всі відповіді вірні.
39. Цей метод вибору оптимальної структури каналу розподілу базується на аналізі та використанні таких характеристик товарів: рівень заміщення міра можливого задоволення товаром конкретних потреб споживачів; рівень можливих націнок - різниця між собівартістю товару і вартістю, за якою його можна буде продати кінцевим споживачам
А) Метод Аспінвола; В) змішаний метод ;
Б) Метод Ламберта; Г)всі відповіді невірні.
40. Метод вибору оптимальної структури каналу розподілу , який користується фінансовими змінними як найважливішими чинниками, що формують структуру каналу розподілу. А) Метод Аспінвола; В) змішаний метод ;
Б) Метод Ламберта; Г)всі відповіді невірні.
41. Оферта – це
А)лист-доручення; В)лист-запит;
Б)акредитив; Г)пропозиція.
42. Взаємовідносини між підприємствами, що виконують різні ролі, можуть призводити до..
А)співробітництва; В)конкуренції;
Б)конфліктів; Г)всі відповіді вірні.
43. Наприклад, деякі власники привілеїв фірми незадоволені тим, що деякі їхні партнери не дотримуються рецептури і погано обслуговують відвідувачів, завдаючи цим шкоди репутації товарної марки. Це є
А)співробітництво; В)конкуренція;
Б)конфлікт ; Г)всі відповіді вірні.
44. Наприклад, універмаги, магазини знижених цін і магазини, що торгують за каталогами, змагаються у сфері споживачів електропобутових приладів, стереосистем. Це є
А)співробітництво; В)конкуренція;
Б)конфлікт ; Г)всі відповіді вірні.
45. Формування каналу розпочинають з ..
А)співробітництва; В)укладення угоди;
Б)визначення цілей ; Г)всі відповіді невірні.
46. Якщо обслуговуються покупці, які значно розпорошені по території, то і канал розподілу може бути досить ..
А)коротким; В)довгим;
Б)широким ; Г)всі відповіді невірні.
47. Громіздкі для транспортування товари (будівельні матеріали) вимагають такої структури каналу, яка сприяла б відстані транспортування і кількості проміжних пунктів між виробником і покупцем.
А)мінімізації; В)оптимізації;
Б)максимізації ; Г)всі відповіді невірні.
48. Нестандартизовані товари (машинне обслуговування) вимагає .. контакту виробників зі споживачами, оскільки посередники не володіють спеціальними знаннями про ці товари.
А)опосередкованого; В)безпосереднього;
Б)взаємного ; Г)всі відповіді невірні.
49. Товари, що потребують тривалого зберігання, часто продають тільки ..
А)дилери; В)дистриб»ютори;
Б)брокери ; Г)всі відповіді невірні.
50. Чим він ширший, тим більше можливостей у виробника мати безпосередні контакти зі споживачами.
А)асортимент; В)канал ;
Б)маркетинг ; Г)всі відповіді невірні.
51. Пріоритет швидкості доставки товарів покупцеві зумовлює передачу багатьох маркетингових функцій ..
А)виробникам; В)посередникам;
Б)споживачам ; Г)всі відповіді невірні.
52. У багатьох країнах . така структура каналу розподілу, яка стримує конкуренцію і утворює монополію.
А)заборонена; В)встановлена ;
Б)пропагується ; Г)ваш варіант.
53. Якщо припустити, що виробник визначився у виборі цільового ринку, має на ньому певні позиції, враховує фактори, що впливають на формування каналу розподілу, то тепер йому треба виявити основні варіанти каналів, враховуючи такі елементи:
А)тип бізнесу посередників; В)кількість посередників у каналі;
Б)економічні відносини між учасниками каналу ; Г)всі відповіді вірні.
54. При якому розподілі виробники товарів повсякденного попиту, як правило, прагнуть забезпечити наявність товарних запасів у якомога більшій кількості підприємств.
А)інтенсивному; В)ексклюзивному ;
Б)селективному ; Г)ваш варіант.
55. Управління матеріальними потоками передбачають обов’язкове виконання таких основних логістичних принципів як:
А)концептуалізація; Б)нормативність;
В) односпрямованість; Г) гнучкість;
Д) синхронізація; Е) оптимізація;
Є) інтеграція; Ж)комерціалізація.
56. Сукупність норм і нормативів виробничо-господарської діяльності, що можуть бути задіяні на різних рівнях управління рухом МР у народногосподарському комплексі країни- це.
А)норма виробітку; В) автоматизована система нормативів (АСН);
Б)норма вират; Г)всі відповіді невірні.
57. Визначення послідовності руху товарів через місця складування, визначення оптимального коефіцієнта ланковості при організації товароруу-це
А)логістичний мікс; В)логістична функція;
Б)логістичний принцип; Г)всі відповіді вірні.
58. Управління матеріальними потоками в процесі забезпечення суб’єктів підприємництва матеріальними ресурсами- це
А)складська логістика; В)закупівельна логістика;
Б)комерційна логістика; Г)збутова логістика.
59. Безпосередньо в торгівлі виділяються два канали товароруху::
А)односторонній; В)багатосторонній;
Б)гуртовий; Г)роздрібний.
60. Будівлі, споруди і різноманітні пристрої, що призначенні для приймання, розміщення і зберігання товарів, які поступили до них, підготовки їх до споживання і відпуску споживачу – це
А)контейнери; В)склади;
Б)підвальні приміщення; Г)торгові точки.
61. Операція формування на піддоні вантажної одиниці і послідуюче зв’язування вантажів і піддону в єдине ціле – це
А)фіксування; В)формування;
Б)пакетування; Г)зберігання.
62. В залежності від часового періоду існують такі види товарно-матеріальних запасів:
А) сировинні матеріали; В)готова продукція;
Б) товари, що знаходяться на стадії виготовлення; Г)всі відповіді вірні.
63. Одним із методів скорочення запасів, підвищення гнучкості виробництва і можливості протистояння зростаючій конкуренції став метод
А)Трьох коліс; В)Точно вчасно;
Б)Just-in-time; Г)всі відповіді вірні.
64. Склади – це
А)будівлі; В)споруди;
Б) різноманітні пристрої, що призначенні для приймання, розміщення і зберігання товарів;
Г)всі відповіді вірні.
65. Кількість вантажу, який навантажують, транспортують, вивантажують і зберігають як єдину масу – це
А)вантажна одиниця; В)замовлення;
Б)товар; Г)всі відповіді невірні.
66. Матеріальні запаси поділяються на:
А) виробничі та товарні; В) поточні, страхові;
Б) страхові, сезонні; Г) підготовчі і перехідні.
67. Вивчення і регулювання рівня запасів продукції ВТП і товарів народного споживання з метою виявлення відхилень від норм запасів і прийняття оперативних заходів до ліквідації відхилень – це
А)формування складів; В)складування;
Б) контроль за станом запасів; Г)всі відповіді невірні.
68. Забезпечення ритмічного постачання МР у виробництво при мінімальному вилучені їх у запаси – це
А)фіксування запасів; В)логістичний ланцюг;
Б)планування запасів; Г)немає вірної відповіді.
69. В якості критерію оптимальності запасів вибирають:
А) мінімум сукупних витрат по доставці і збереженню;
Б) мінімум сукупних витрат по доставці ;
В) мінімум сукупних витрат по збереженню;
Г)всі відповіді невірні.
70. По місцю продукції в логістичному каналі (ланцюгу) і її виду укрупнено можна виділити запаси:
А)МР; Г)тари;
Б) НВ; Д) повернених відходів;
В) ГП; Е)всі відповіді вірні.
71. Кількість матеріалів, яка перевищує загальну норму запасів, включаючи максимальний поточний, підготовчий і страховий запаси – це
А)понаднормативні запаси; В)державні запаси;
Б)внутрішні запаси; Г)зовнішні запаси.
72. Позитивна роль запасів полягає в тому, що вони забезпечують процесу виробництва і збуту, являючись своєрідним буфером, що згладжує непередбачені коливання попиту, збої в поставках і виробничому процесі, підвищують надійність логістичного менеджменту.
А) безперервність; В) прогрес;
Б)фіксування; Г)пришвидшення.

73. Основне призначення складів – це..
А) концентрація запасів; В)збереження запасів;
Б) забезпечення безперебійного і ритмічного постачання замовлень споживачів;
Г)всі відповіді вірні.
74. Які з нижчеперечислених проблем пов’язані з функціонуванням складів?
вибір між власним складом або складом загального користування ;
А)кількість складів і розташування складської мережі ;
Б)вибір системи складування ;
В)розмір і місце розташування складу ;
Г) механізації і автоматизації складських операцій;
Д)всі відповіді вірні.
75. Негативною стороною запасів МР є те, що в них значні фінансові ресурси і обсяги товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), які могли б бути використані суб’єктами підприємництва на інші цілі.
А)регресують; В)фінансуються;
Б)заморожуються; Г)формуються.
76. Вивчення і регулювання рівня запасів продукції ВТП і товарів народного споживання з метою виявлення відхилень від норм запасів і прийняття оперативних заходів до ліквідації відхилень – це
А)формування складів; В)складування;
Б)аудит; Г)всі відповіді невірні.
77. Забезпечення ритмічного постачання МР у виробництво при мінімальному вилучені їх у запаси – це
А)фіксування запасів; В)оптимізація запасів;
Б)планування запасів; Г)немає вірної відповіді.
78. Наука про планування, організацію, управління, контроль і регулювання руху матеріальних і інформаційних потоків в просторі і в часі від їх первинного джерела до кінцевого споживача-це..
А)комерційна логістика; В) логістичний мікс;
Б)логістика; Г)управління МР.
79. Складна організаційно завершена (структурована) економічна система, яка складається із взаємозв’язаних у єдиному процесі управління матеріальними і супутніми їм потоками елементів-ланок, сукупність яких, межі і задачі функціонування об’єднані внутрішніми цілями організації бізнесу і (або) зовнішніми цілями-це
А)логістичний лаццюг; В) ланка логістичної системи;
Б)вид логістики; Г)логістична система.
80.На які групи поділяють логістичні інформаційні системи на рівні окремого підприємства?
А)диспозитивні; Г) диспозиційні;
Б)прямі; Д)міжгалузеві;
В)оперативні; Е)планові.
81.Риси складних логістичних систем:
А)комерційність; В) ієрархічність;
Б) складність; Г)управлінський характер ;
Д)цілісність; Е)нестабільність;
Є) структурованість; Ж)багатофункціональність.
82.логістичні системи поділяються на:
А)прості і складні; В)внутрішні і зовнішні;
Б) мікрологістичні і макрологістичні; Г)ваш варіант.
83. Логістичний цикл замовлення включає:
А) Приймання і попередня обробка інформації про замовлення ; передача ; конфігурування ; визначення джерел виконання замовлення ; планування ; моніторинг виконання і доставки замовлення споживачу;
Б) Приймання і попередня обробка інформації про замовлення ; передача ; визначення джерел виконання замовлення ; планування ; моніторинг виконання і доставки замовлення споживачу;
В) Приймання і попередня обробка інформації про замовлення ; передача ; конфігурування ; визначення джерел виконання замовлення ; моніторинг виконання і доставки замовлення споживачу;
Г) Конфігурування ; визначення джерел виконання замовлення ; планування ; моніторинг виконання і доставки замовлення споживачу.
84. Сукупність циркулюючих в логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, що необхідні для управління і контролю за логістичними операціями (активностями)-це
А) Компіляції даних; В) Інформаційний потік;
Б)Інформаційна система; Г)Комерційна інформація.
85. Частина загальної ЛС, яка забезпечує найбільш ефективну організацію розподілу виробленої продукції – це
А)складська логістика; В)закупівельна логістика;
Б)комерційна логістика; Г)збутова логістика.
86. Метою транспортної логістики є:
А)перевезення пасажирів;
Б)виробництво транспортних засобів;
В) зниження транспортних витрат;
Г) фінансове забезпечення транспортних засобів.
87. Організація, структура і якість обслуговування конкретних споживачів, а також оперативне управління логістичною діяльністю і необхідними для цього інфраструктурними елементами – це
А) мікрорівень логістичного сервісу; В)транспортування;
Б) макрорівень логістичного сервісу; Г)оптимізація.
88. Практика показує, що для ефективного впровадження стратегії “Точно вчасно” необхідна зміна способу мислення цілого колективу, що займається питаннями виробництва і збуту. Традиційний стереотип мислення типу “чим більше, тим краще” повинен бути замінений схемою
А) “чим менше, тим гірше”; В) “чим менше, тим швидше”;
Б) “чим менше, тим краще”; Г) “чим менше, тим прибутковіше”.
89. Основними принципами логістичного моделювання збуту є:
А)системність; Е) цілісність;
Б) ієрархічність; Є)функціональність;
В)цілеспрямованість; Ж)керованість;
Г)адекватність; З)спостережливість;
Д)альтернативність; И)всі відповіді вірні.
90. Впровадження логістичної концепції в практику світогосподарських зв’язків дозволить:
А) збільшити обсяг перевезень людей;
Б) зменшити обсяг перевезень вантажів;
В) збільшити обсяг перевезень вантажів;
Г)використовувати лише один вид транспорту.
91. Процес управління рухом та зберіганням сировини, компонентів і готової продукції з часу сплати грошей постачальником до часу отримання грошей за доставку готової продукції споживачеві – це..
А) комерція; В) логістика;
Б)маркетинг; Г)збут.
92. Учасниками логістичних операцій можуть бути: А)комерційно-посередницькі організації;
Б)фінансові аналітики;
В) підприємства-виробники;
Г) всі відповіді вірні.
93. Логістика, пов’язана із забезпеченням виробництва матеріалами – це..
А) комерційна; В) закупівельна;
Б)маркетинг; Г)виробнича.
94. Невід’ємна частина загальної ЛС, яка забезпечує найбільш ефективну організацію розподілу виробленої продукції.
А) комерційна; В) закупівельна;
Б)збутова; Г)виробнича.
95. Сукупність організацій або окремих осіб, які приймають на себе або допомагають передати іншому право власності на конкретний товар чи послугу на шляху від виробника до споживача – це..
А)комерційно-посередницькі організації;
Б)фінансові аналітики;
В) підприємства-виробники;
Г) всі відповіді невірні.
96. Основними функціями логістики розподілу є:
А) транспортування; В) постачання;
Б)обробка замовлень; Г)виробництво.
97. Встановлено, що застосування на практиці принципів логістики дає можливість скоротити до .% рівень запасів сировини та палива.
А) 15-20; В) 30-50;
Б)20-30; Г)5-10.
98. Для доставки товарів може бути обрано такі види транспорту:
А) залізничний; В) автомобільний;
Б)трубопровідний; Г)всі відповіді вірні.
99. Діяльність щодо планування, виконання та контролю фізичного переміщення всіх видів потоків (матеріалів, готових виробів, інформації), які супроводжують переміщення товару за обраним каналом від виробника до споживача з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку.
А) маркетинг-логістика; В) постачання;
Б)обробка замовлень; Г)виробництво.
100. Сутність контролю товароруху
А)зіставленні поставлених цілей й досягнутих результатів;
Б)фінансова звітність;
В) управління виробництвом;
Г) всі відповіді невірні.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н - 3.04
Тернопільський комерційний інститут
Кафедра маркетингу та комерційної діяльності
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор
з навчальної роботи

___________ к.е.н.доц. Сідляр В.В.

“______”_______________2013 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Маркетингова політика розподілу ”
напрям підготовки 7.03050701 «Маркетинг»

Тернопіль 2013 рік

Робоча програма “Маркетингова політика розподілу ”
(назва навчальної дисципліни)
для студентів за напрямом підготовки 0305 економіка та підприємництво, спеціальністю «Маркетинг». „___” ________, 2013 року- __ с.


________________________________________________________
Розробники: Криворучко Ю.М. , викладач кафедри маркетингу та комерційної діяльностіРобоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)
____________Маркетингу та комерційної діяльності_______________________________

Протокол від. “____”________________2013 року № ___

Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії) Маркетингу та комерційної діяльності

_______________________ (__доц. Синишин І.М.__)
(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________0305 економіка та підприємництво___________________
(шифр, назва)
Протокол від. “____”________________2013 року № ___

“_____”________________2013 року Голова _______________ (_____________________)
(підпис) (прізвище та ініціали)(__________, 20__ рік
( __________, 20__ рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліниденна форма навчання
заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3
Галузь знань
______0305______
(шифр і назва)
Нормативна
(за вибором)Напрям підготовки
_Економіка та підприємництво_
(шифр і назва)


Модулів – 2
Спеціальність (професійне
спрямування):
«Маркетинг»
Рік підготовки:

Змістових модулів –2

5-й
5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____ІНДЗ____
(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 108/108

9-й
9-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2/1
самостійної роботи студента
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
спеціаліст
20 год.
14 год.Практичні, семінарські10 год.
4 год.Лабораторні- год.
- год.Самостійна робота78 год.
90 год.Індивідуальні завдання: -год.Вид контролю: іспит

Мета та завдання навчальної дисципліни
дисципліни «Маркетингова політика розподілу»

Програма вивчення дисципліни “Маркетингова політика розподілу” складена у відповідності до програми курсу, і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартам.
Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин.  При цьому дуже важливим є перегляд застарілих економічних зв’язків і методів управління товарним рухом.
Практичне вирішення проблем, пов’язаних з необхідністю забезпечення ефективної роботи підприємства не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежність від ступеня освоєння методів управління каналами розподілу. Ціна прийнятих господарських рішень різко зростає. Якість прийнятих рішень нерозривно зв’язана з ефективністю системи керування  підприємств в цілому.
Головна мета курсу “Маркетингова політика розподілу” сформувати у майбутніх спеціалістів розуміння та вміння вирішувати на практиці проблеми розробки політики розподілу підприємства згідно з його маркетинговою стратегією на основі отримання системи спеціальних теоретичних знань.
Завданням вивчення дисципліни “Маркетингова політика розподілу” є набуття студентами спеціальних теоретичних знань і практичних навичок з таких питань:
сутність і завдання політики розподілення;
характеристики складових політики розподілення;
роль каналів розподілу;
типи, форми та особливості каналів розподілу на різних ринках;
роль та особливості розподілу на промисловому ринку;
лізинг як форма розподілу на промисловому ринку;
види маркетингових систем розподілу;
методичні підходи до вибору політики охоплення ринку та політики залучення учасників каналу;
особливості аналізу витрат розподілу з погляду маркетингу;
вплив позиціонування торговельних підприємств на вибір каналів розподілу;
методика оцінювання та вибору каналів розподілу;
шляхи оптимізації каналів розподілу.
Навчальна дисципліни містить два змістових модулі:
Змістовий модуль 1. Сутність та основні види розподілу.
Змістовий модуль 2. Управління розподілом на підприємстві.
У результаті вивчення дисципліни “Маркетингова політика розподілу” студенти повинні знати:
- основи теорії управління товарним рухом;
- зміст і концепцію логістики розподілу;
- основні форми каналів розподілу;
- методи оцінки ефективності на всіх етапах процесу підготовки, формування, вибору і реалізації методів управління товарним рухом.
У результаті отриманих знань студенти повинні вміти:
- використовувати базовий алгоритм вироблення, підготовки, прийняття, контроль над реалізацією і оцінки управління товарним рухом у практичній діяльності;
- творчо застосовувати одержані знання і практичні навики у нестандартних змінних ситуаціях;
- аналізувати існуючі ситуації і положення форми, підприємства;
- виявляти проблеми й обґрунтовувати постановку мети фірми, підприємства тощо;
- вирішувати виявлені проблеми і вибирати найбільш ефективні варіанти їхніх рішень.
Для того,  щоб досягти задекларованих результатів, студенти повинні виявити творчий підхід і використати всі свої вміння для доброго засвоєння дисципліни.
Очікувані результати:
- отримання міцної теоретичної бази для формування знань про головні завдання, напрямки та функції маркетингової політики розподілу в ринкових умовах;
- володіння основними поняттями, пов’язаними із сферою управління товарним рухом;
- набуття практичних навиків володіння технологією управління каналами розподілу;
- усвідомлення суті процесів маркетингової політики розподілу;
- активізація творчої активності студентів та їх мотивація до самовдосконалення.
Дисципліна “Маркетингова політика розподілу” передбачає поглиблення знань студентів, набутих під час вивчення дисципліни “Маркетинг” і пов’язана з різними спеціальними дисциплінами, що формують майбутніх спеціалістів. Це передусім “Менеджмент”, “Маркетингова товарна політика”, “Логістика” тощо. Тільки з використанням інтегрованих знань з цих дисциплін можна прийняти правильне управлінське рішення і забезпечити успіх підприємства на ринку.


Програма навчальної дисципліни

“МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ”
Змістовий модуль 1. Сутність та основні види розподілу
Тема 1. Сутність і значення маркетингової політики розподілу
Тема2.Товарний рух і механізми використання каналів розподілу
Тема 3. Розподіл на промисловому підприємстві
Тема 4. Оптова і роздрібна торгівля в каналах розподілу
Тема 5. Державна закупівля та державне замовлення

Змістовий модуль 2. Управління розподілом на підприємстві

Тема 6. Вибір маркетингової політики і каналів розподілу
Тема 7. Вибір оптимального каналу розподілу
Тема 8. Конкуренція в каналах розподілу
Тема 9. Управління товарним рухом
Тема 10. Розподіл і маркетингова логістикаПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Сутність та основні види розподілу

Тема 1. Сутність і значення маркетингової політики розподілу
Проблеми розподілу в Україні. Історичний аспект організації розподілу товарів в Україні. Наслідки руйнування союзного ринку для закупівель, логістики, збуту. Відповідність західної теорії розподілу товарів вітчизняної реальності. Мета і завдання курсу “Маркетингова політика розподілу”. Місце маркетингової політики розподілу в системі професійних знань маркетолога.
Роль ефективної організації розподілу у процесі інтеграції України в європейське співтовариство. Література [6; 15; 26]
Тема 2. Товарний рух і механізми використання каналів розподілу Сутність товароруху. Процес розподілу. Сутність, значення та функції товарного руху як складової системи маркетингу. Характеристика основних елементів маркетингової політики розподілу. Стратегічні та тактичні завдання розподілу в маркетингу. Суб’єкти процесу розподілу. Дані, що характеризують систему розподілу. Деталізація потоків розподілу. Розбіжності політики збуту виробника і посередника. Етапи планування розподілу.
Література [2; 6; 7; 10]
Тема 3. Розподіл на промисловому підприємстві
Сутність та особливості розподілу на промисловому підприємстві. Методи та інструменти аналізу розподілу промислових товарів. Організація розподілу товарів з урахуванням потреб і вимог промислових споживачів. Проведення переговорів щодо розподілу промислових товарів.
Основні чинники, що впливають на покупців товарів виробничо-технічного призначення. Основні етапи промислової закупівлі. Ситуації, що виникають при промислових закупівлях. Сутність концепції закупівельного центру.
Фази закупівлі. Види стратегії закупівлі: вибір глобальних постачальників; вибір одиничних постачальників; модульні постачання, закупівля модулів; комплексний функціонально-вартісний аналіз. Вибір стратегії закупівлі. Основні інструменти закупівельної діяльності.
Підходи до аналізу центру закупівель: структурний, силовий, ризиковий, підхід до вирішення проблем, підхід з точки зору винагороди. Концепція та базові моделі купівельної поведінки організації. Базова модель Вебстера Вінда. Модель Шета. Прихильність до постачальника як результат купівельної поведінки.
Сутність та особливості лізингу як форми розподілу. Характеристика видів, форм і типів лізингу, особливості їх застосування. Особливості ринку лізингових послуг в Україні, Європі та США. Методи розрахунку привабливості товарних і регіональних ринків з погляду лізингу. Маркетингові стратегії на ринку лізингових послуг. Методи розробки маркетингових стратегій на ринку лізингових послуг. Стратегія розширення обсягів бізнесу. Стратегія мінімізації витрат лізингової компанії. Стратегія нарощення цінності лізингової послуги як напрям стратегії диверсифікації.
Література [7–9; 19; 21; 22]
Тема 4. Оптова і роздрібна торгівля в каналах розподілу
Види та функції підприємств оптової торгівлі. Особливості позиціювання оптових посередників і роздрібних торговельних підприємств. Характеристика типів позиціювання підприємств торгівлі.
Методичні підходи до визначення торговельними підприємствами регіональної та ринкової локалізації. Характеристика факторів, що визначають привабливість регіонального, ринкового та торгового розташування. Методичні підходи до вибору “торгової зони” торговельними підприємствами. Формування іміджу та торгової марки торговельного підприємства.
Характеристика магазинів залежно від товарного асортименту. Характеристика торгових підприємств за рівнем роздрібних цін.
Вибір місця розташування роздрібного підприємства. Критерії розташування підприємств торгівлі: технічні вимоги та умови (наявність і можливості доставки сировини, джерела енергії, традиції, що впливають на підготовку і здібності робочої сили тощо), субсидії і податкові пільги, концентрація об’єктів торгівлі, купівельна спроможність району, що знаходиться у сфері впливу, купівельна спроможність району. Фактори, що визначають величину купівельної спроможності району: характер товару, привабливість асортименту, становище конкурентів й інших підприємств.
Планування вирішення питань професійної підготовки продавців, торгових агентів. Критерії вибору продавців і торгових агентів. Профіль вимог до продавця. Технічна та інформаційна оснащеність приміщень для проведення торгових переговорів, здійснення продажів. Оснащеність складських приміщень. Створення засобів підвищення мотивації праці продавців. Фактори мотивації в торгівлі. Методи і форми управління і контролю. Засоби стимулювання продаж.
Проблеми вирішення питань розміщення окремих товарних груп усередині підприємства, визначення їх конкретного місця і розміри займаних ними площ. Критерії вибору місця розміщення товарних груп: цінність товарів, інтенсивність попиту, швидкість обороту, величина торгової націнки, необхідність освітлення, потреба у площах і небезпека крадіжок. Виявлення категорій товарів, що часто купуються разом. Матриця частоти спільних покупок.
Література [2; 6; 10; 11; 15; 18]
Тема 5. Державна закупівля та державне замовлення
Сутність державної закупівлі та державного замовлення. Місце державної закупівлі та державного замовлення в маркетинговій політиці розподілу підприємства. Переваги отримання державної закупівлі та державного замовлення для підприємства. Процес отримання державного замовлення. Умови отримання державного замовлення. Література [7–9; 19; 20]

Змістовий модуль 2. Управління розподілом на підприємстві

Тема 6. Вибір маркетингової політики і каналів розподілу
Формування політики розподілу підприємства. Визначення цілей і завдань політики розподілу. Проектування каналів розподілу. Характеристика методів оцінки та вибору каналів розподілу. Аудит взаємовідносин учасників каналу. Розрахунок петель ефективності “постачальник роздрібний торговець”.
Маркетинговий аналіз витрат на організацію системи розподілу. Сутність маркетингового аналізу витрат на організацію системи розподілу. Складові елементи витрат розподілу. Аналіз територіального розподілу.
Оптимізація каналів розподілу та управління ними. Інтеграція потоків розподілу товарів й інформаційних потоків. Особливості формування політики розподілу підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Передумови використання каналів збуту виробником. Переваги розподілу через посередників.
Структура каналів розподілу підприємств-виробників та посередницько-збутових підприємств. Типи каналів розподілу на ринку послуг. Типи каналів розподілу на ринках товарів особливого попиту. Типи конкуренції в каналах розподілу та їх характеристика.
Характеристики функціонування торгових каналів: довжина каналу, ширина, швидкість збуту, вартість збуту одиниці (партії) товару.
Стратегії інтенсивного, виборчого та виняткового розподілу. Переваги та недоліки стратегій розподілу товарів. Кількісні характеристики стратегій розподілу.
Література [8; 9; 13; 18; 22; 25; 26; 31]
Тема 7. Вибір оптимального каналу розподілу
Проблеми оптимізації вибору каналів з різною кількістю ланок. Характеристика витрат на організацію прямого збуту. Визначальні критерії вибору каналу розподілу: особливості ринку, товару, характеристика підприємства, рівень конкуренції на ринку.
Принципи, завдання та функції посередницької діяльності. Класифікація та основні види посередницьких підприємств та організацій. Типи посередників: агент, брокер, дилер, дистриб’ютор, джоббер, комівояжер, комісіонер, консигнатор. Відмінності і характеристики діяльності посередників. Аспекти управління посередниками.
Сутність управління каналами розподілу. Конвенційні (симбіотичні) маркетингові системи. Вертикальні маркетингові системи. Сутність і завдання вертикальних маркетингових систем. Характеристика основних типів вертикальних маркетингових систем. Співробітництво та конфлікти у вертикальних маркетингових системах. Франчайзинг як особлива форма договірної вертикальної маркетингової системи розподілу. Сутність франчайзингу, історія його розвитку. Типи та види системи франчайзингу. Передумови вибору франчайзингової політики розподілу. Формування франчайзингової мережі. Переваги та недоліки франчайзингового розподілу. Стратегії розширення франчайзингової мережі. Особливості застосування франчайзингу в Україні. Ролі, які може відігравати фірма в системі каналів розподілу. Сприяння в організації ефективного стимулювання торговців.
Література [12; 19; 22; 24]
Тема 8. Конкуренція в каналах розподілу
Принципи функціонування каналів розподілу в умовах конкуренції. Співробітництво, кооперація та узгодження дій посередників у каналах розподілу. Розробка стандартів обслуговування у каналах розподілу. Протиріччя та узгодження цілей учасників каналів розподілу. Горизонтальні і вертикальні конфлікти всередині каналів розподілу. Роль конкуренції та конфліктів у розвитку каналів розподілу. Методи і принципи конкуренції у каналах розподілу.
Література [3; 10; 11; 15; 20]
Тема 9. Управління товарним рухом
Принципи управління товарним рухом. Сучасні методи товароруху. Відмінності та характерні риси традиційного товарного руху та маркетингової логістики. Особливості товарного руху на споживчому та промисловому ринку.
Шляхи оптимізації товарного руху на підприємстві. Напрями зниження витрат на транспортування, складування та розвантаження товарів. Критерії якості організації товарного руху на підприємстві.
Література [12; 15; 18; 19]
Тема 10. Розподіл і маркетингова логістика
Сутність і завдання логістики у процесі розподілу продукції. Функції маркетингової логістики. Механізм управління потоками в політиці розподілу. Принципи побудови логістичних систем управління розподілом.
Маркетинг-логістика оптової компанії. Основні етапи та елементи процесу маркетингу-логістики. Функції та критерії рівня (якості) логістичної діяльності. Визначення стратегії складування. Організація транспортування продукції.
Література [2; 22; 24; 28]


На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години ( 3 кредита).


ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «Маркетингова політика розподілу»
Тема 1. Сутність і значення маркетингової політики розподілу
Проблеми розподілу в Україні. Історичний аспект організації розподілу товарів в Україні.
Наслідки руйнування союзного ринку для закупівель, логістики, збуту.
Відповідність західної теорії розподілу товарів вітчизняної реальності.
Мета і завдання курсу “Маркетингова політика розподілу”.
Місце маркетингової політики розподілу в системі професійних знань маркетолога.
Література [6; 15; 26]

Тема 2. Товарний рух і механізми використання каналів розподілу 1. Сутність товароруху.
2. Процес розподілу.
3. Сутність, значення та функції товарного руху як складової системи маркетингу.
4. Характеристика основних елементів маркетингової політики розподілу.
5. Стратегічні та тактичні завдання розподілу в маркетингу.
6. Суб’єкти процесу розподілу.
Література [2; 6; 7; 10]

Тема 3. Розподіл на промисловому підприємстві
Сутність та особливості розподілу на промисловому підприємстві.
Методи та інструменти аналізу розподілу промислових товарів.
Організація розподілу товарів з урахуванням потреб і вимог промислових споживачів.
Проведення переговорів щодо розподілу промислових товарів.
Література [7–9; 19; 21; 22]

Тема 4. Оптова і роздрібна торгівля в каналах розподілу
Види та функції підприємств оптової торгівлі.
Особливості позиціювання оптових посередників і роздрібних торговельних підприємств.
Характеристика типів позиціювання підприємств торгівлі.
Література [2; 6; 10; 11; 15; 18]

Тема 5. Державна закупівля та державне замовлення
Сутність державної закупівлі та державного замовлення.
Місце державної закупівлі та державного замовлення в маркетинговій політиці розподілу підприємства.
Переваги отримання державної закупівлі та державного замовлення для підприємства.
Процес отримання державного замовлення. Умови отримання державного замовлення.
Література [7–9; 19; 20]

Тема 6. Вибір маркетингової політики і каналів розподілу
1.Формування політики розподілу підприємства.
2. Визначення цілей і завдань політики розподілу.
3. Проектування каналів розподілу.
4. Характеристика методів оцінки та вибору каналів розподілу.
5. Аудит взаємовідносин учасників каналу. Розрахунок петель ефективності “постачальник роздрібний торговець”.
Література [8; 9; 13; 18; 22; 25; 26; 31]

Тема 7. Вибір оптимального каналу розподілу
Проблеми оптимізації вибору каналів з різною кількістю ланок.
Характеристика витрат на організацію прямого збуту. Визначальні критерії вибору каналу розподілу:
особливості ринку, товару, характеристика підприємства, рівень конкуренції на ринку.
Література [12; 19; 22; 24]
Тема 8. Конкуренція в каналах розподілу
Принципи функціонування каналів розподілу в умовах конкуренції.
Співробітництво, кооперація та узгодження дій посередників у каналах розподілу.
Протиріччя та узгодження цілей учасників каналів розподілу.
Горизонтальні і вертикальні конфлікти всередині каналів розподілу.
Роль конкуренції та конфліктів у розвитку каналів розподілу.
Методи і принципи конкуренції у каналах розподілу.
Література [3; 10; 11; 15; 20]
Тема 9. Управління товарним рухом
Принципи управління товарним рухом.
Сучасні методи товароруху.
Відмінності та характерні риси традиційного товарного руху та маркетингової логістики.
Особливості товарного руху на споживчому та промисловому ринку.
Література [12; 15; 18; 19]

Тема 10. Розподіл і маркетингова логістика
Сутність і завдання логістики у процесі розподілу продукції.
Функції маркетингової логістики.
Механізм управління потоками в політиці розподілу.
Принципи побудови логістичних систем управління розподілом.
Література [2; 22; 24; 28]4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин


денна форма
Заочна форма


усього
у тому числі
усього
у тому числіл
п
лаб
інд
с.р.

л
п
лаб
інд
с.р.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Сутність та основні види розподілу.


Тема 1.
10
2
1


7

2
-


9

Тема 2.
12
2
1


9

-
-


9

Тема 3.
10
2
1


7

2
2


9

Тема 4.
12
2
1


9

2
-


9

Тема 5.
10
2
1


7

2
-


9

Змістовий модуль 2. Управління розподілом на підприємстві.


Тема 6.
10
2
1


7

2
-


9

Тема 7.
12
2
1


9

2
-


9

Тема 8.
10
2
1


7

-
-


9

Тема 9.
12
2
1


7

2
2


9

Тема 10.
10
2
1


9

-
-


9

Усього годин
108
20
10


78

14
4


90

ІНДЗ


-
-

-


-
-
-


ПЛАН
Лекційних занять з дисципліни
5. Теми практичних занять (денна/заочна)

з/п
Назва теми
Кількість
годин

1
Розуміння закупівлі та підходи до структуризації попиту підприємства на матеріально-технічні ресурси

1/-

2
Розуміння торговельної сутності закупівлі та її місце в системі маркетингу підприємства. Формування програми закупівлі матеріально-технічних ресурсів

1/-

3
Як визначитись з умовами закупівлі та постачання матеріально-технічних ресурсів

1/2

4
Розуміння ринку закупівлі та методів вибору
і оцінювання постачальника

1/-

5
Розуміння особливостей комунікацій в маркетингу закупівлі та як формувати відносини покупця і постачальника

1/-

6
Як спланувати доставку та зберігання закуплених матеріально-технічних ресурсів
1/-

7
Закупівля продукції для державних потреб
1/-

8
Планування продажу на підприємстві
1/-

9
організація продажу на підприємстві.
Канали розподілу на підприємстві

1/2

10
Оцінювання ефективності закупівлі та продажу
Управління продажем у сфері послуг

1/-


Всього
10/4ПЛАН
Практичних занять з дисципліни


Тема 1. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛЕННЯ
Питання для обговорення:
Сутність маркетингової політики розподілу
Визначення методів збуту та типу каналів розподілу
Визначення кількості рівнів каналу розподілу
Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.

Тема 2. ТОВАРНИЙ РУХ І МЕХАНІЗМИ ВИКОРИСТАННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ
Питання для обговорення:
1. Товарний рух каналів розподілу
2. Функції учасників каналів розподілу
3. Довжина і ширина каналів розподілу
4. Поняття вертикальних та горизонтальних маркетингових систем (ВМС та ГМС) в розподіленні
5. Вибір каналу розподілу
Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.
Тема 3. РОЗПОДІЛЕННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Питання для обговорення:
1.Шляхи руху товару від виробника до споживача
2. Характеристика рівнів каналів розподілу на промисловому підприємстві
Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.

Тема 4. ГУРОВА І РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ
Питання для обговорення:
1.Сутність та характеристика гуртової торгівля
2. Гуртові підрозділи виробників
3. Незалежні гуртові посередники
4.Залежні гуртові посередники 5. Характеристика та види роздрібної торгівлі.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.

Тема 5. ДЕРЖАВНА ЗАКУПІВЛЯ І ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
Питання для обговорення:
1. Організація господарських зв’язків по поставкам продукції як логістичний процес.
2. Господарська угода на поставку продукції виробничо-технічного призначення.
3. Державне замовлення (закупівлі) та контракти в системі державного регулювання та їх логістичне обслуговування.
4.Особливості формування контракту на поставку с/г продукції для державних потреб.
5. Нормативні і законодавчі акти, що регламентують забезпечення державних потреб у матеріальних ресурсах.

Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.

Тема 6. ВИБІР МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ І КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ
Питання для обговорення:
1. Сутність маркетингової політики розподілу
2. Функції каналів розподілу
3. Основні критерії, які визначають ефективність діяльності каналів розподілу
4. Характеристика типів каналів розподілу
Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.

Тема 7.ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО КАНАЛУ РОЗПОДІЛУ
Питання для обговорення:
1. Передумови формування каналів розподілу
2. Етапи формування каналів розподілу
3. Процес вибору оптимального каналу розподілу
4. Методи остаточного вибору оптимального каналу розподілу
Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.

Тема 8. КОНКУРЕНЦІЯ В КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ
Питання для обговорення:
1. Характеристика відносин між підприємствами
2. Конкуренція в каналах розподілу
3. Новаторство в управлінні каналами розподілу
Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.

Тема 9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ РУХОМ
Питання для обговорення:
1. Товарорух в управлінні, сутність та передумови ефективності
2. Основні функції маркетинг-логістики
3. Програмований контроль
Рекомендована література:
11. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.

Тема 10. РОЗПОДІЛЕННЯ І МАРКЕТИНГОВА ЛОГІСТИКА
Питання для обговорення:

1. Взаємозв’язок маркетингу та логістики
2. Види логістики
3. Сутність логістики розподілу
4. Канали розподілу у розподільчій логістиці
Рекомендована література:
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 2010. 206с.
2. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 519 с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2009, с.608.
4. Смехов А.А. Введение в логистику. –М.: Транспорт, 2011.
6. Самостійна робота


з/п
Назва теми
Кількість
Годин(денна/заочна)

1
Визначення кількості рівнів каналу розподілу

7/92
Поняття вертикальних та горизонтальних маркетингових систем (ВМС та ГМС) в розподіленні

9/9

3
Залежні гуртові посередники
7/9


4
Характеристика та види роздрібної торгівлі.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
9/9


5
Нормативні і законодавчі акти, що регламентують забезпечення державних потреб у матеріальних ресурсах.

7/9


6
Нормативні і законодавчі акти, що регламентують забезпечення державних потреб у матеріальних ресурсах.

7/9


7
Основні критерії, які визначають ефективність діяльності каналів розподілу

9/9


8
Методи остаточного вибору оптимального каналу розподілу
7/9


9
Основні функції маркетинг-логістики

7/9


10
Програмований контроль

9/9Разом
78/90

7. Індивідуальні завдання

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)
Індивідуальні завдання з дисципліни “Організація закупівель і продажу товарів і послуг” виконується самостійно кожним студентом на основі даних, виданих викладачем. ІНДЗ охоплює усі основні теми дисципліни “ Маркетингова політика розподілу ”. Метою виконання ІНДЗ є засвоєння факторів, що впливають на закупівлю та збут; оволодіння етапами процесу прийняття рішення про розподіл ресурсів; маркетинговими інструментами, які впливають і коректують організацію закупівлі та продажу; методами проведення маркетингових досліджень.
При виконанні ІНДЗ студент повинен самостійно відшукати необхідну наукову інформацію; проаналізувати реальні факти, пов'язані з діяльністю різних підприємств; вміти викладати власні думки, аргументувати пропозиції та правильно їх оформлювати.
Практичну частину ІНДЗ доцільно виконувати на прикладі будь-якого підприємства з використанням його даних, які аналізуються в аспекті вибраної теми. Рекомендується використовувати інструктивні та методичні документи, які застосовуються відповідними службами підприємства для розв'язання вибраного студентом завдання.
ІНДЗ виконують у вигляді реферату, який складається з двох частин:
теоретичної, де висвітлюється вибрана тема з теоретичного погляду;
практична, де наводиться приклад застосування теоретичнихаспектів у господарській діяльності підприємств.
Робота повинна мати чітко сформульований план і розкривати вибрану тему. При цьому вона повинна мати також дослідницький характер, що дасть змогу проаналізувати різні літературні джерела за вибраною темою і зробити висновки. Зміст ІНДЗ повинен бути приблизно такий:
1. Вступ (одна сторінка).
2. Теоретична частина (7-10 сторінок).
3. Практична частина (3-5 сторінок).
4. Висновки (одна сторінка).
5. Список використаної літератури (5-10 джерел).
6. Додатки.
У кінці роботи наводиться список використаної літератури. Відомості про джерела, вказаних у списку, повинні включати наступні в алфавітному порядку: П. І. П. автора, найменування публікації, місце та назву видавництва, рік видання, сторінки звідки взяте посилання.
Загальний обсяг ІНДЗ – 15-20 сторінок друкованого тексту на папері формату А4. Шрифт – Times New Roman розміром 14 та інтервалом між рядками – 1,5. На титульному листку даються відомості про навчальний заклад, курс, групу, вказується назва дисципліни, теми, ім'я та по-батькові студента, а також посада, звання та П. І. П. викладача.
ІНДЗ оцінюється за 100-бальною шкалою. Виконання ІНДЗ з одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту з організації закупівлі та продажу.
Студент може вибрати й іншу тему, попередньо обґрунтувавши її та погодивши з викладачем.
Варіанти тем ІНДЗ визначаються за початковою літерою прізвища студента.
Теми та варіанти ІНДЗ
з дисципліни “ Маркетингова політика розподілу ”

Проблеми і перспективи маркетингової політики розподілу в Україні.
Місце політики розподілу в комплексі маркетингу підприємства.
Формування стратегії розподілу на підприємстві.
Особливості діяльності посередників на промисловому ринку.
Критерії вибору збутових посередників підприємством.
Дослідження світового та вітчизняного досвіду у сфері франчайзингу.
Аналіз організації франчайзингу на підприємстві.
Оцінка перспектив розвитку франчайзингу в Україні.
Переваги і недоліки лізингу як форми розподілу.
Характеристика каналів розподілу на певному товарному ринку.
Переваги і недоліки прямих та опосередкованих каналів розподілу.
Управління каналами розподілу на підприємстві.
Порівняльна характеристика різних типів посередників.
14. Використання логістичних систем управління товарними потоками у маркетинговій політиці розподілу.
15. Місце підприємств роздрібної торгівлі в розподілі продукції.
16. Місце підприємств гуртової торгівлі у розподілі продукції.
17. Шляхи подолання конфліктів у каналах розподілу.
18. Функції та критерії діяльності логістичної діяльності.
19. Організація діяльності роздрібного посередника.
20. Організація діяльності гуртового посередника.
21. Сучасні методи та форми роздрібної торгівлі.
22. Порівняльна характеристика видів стратегій розподілу.
23. Сутність і значення конкуренції у каналах розподілу.
24. Відмінності політики розподілу виробника і посередника.
25. Етапи планування розподілу на підприємстві.
26. Сутність і функції каналів розподілу промислових товарів.
27. Функціонування системи держзамовлень на вітчизняних підприємствах.
28. Сутність та особливості лізингу як форми розподілу.
29. Характеристика видів, форм і типів лізингу, особливості їх застосування.
30. Особливості ринку лізингових послуг в Україні.
31. Особливості посередницької діяльності агента.
32. Особливості посередницької діяльності брокера.
33. Особливості посередницької діяльності дилера.
34. Особливості посередницької діяльності дистриб’ютора.
35. Особливості посередницької діяльності джоббера.
36. Особливості посередницької діяльності комівояжера.
37. Особливості посередницької діяльності комісіонера.
38. Особливості посередницької діяльності консигнатора.
39. Сутність франчайзингу, історія його розвитку.
40. Типи та види системи франчайзингу.
41. Передумови вибору франчайзингової політики розподілу.
42. Формування франчайзингової мережі.
43. Переваги, недоліки франчайзингового розподілу.
44. Стратегії розширення франчайзингової мережі.
45. Особливості застосування франчайзингу в Україні.
46. Сутність, завдання логістики.
47. Етапи процесу закупівлі товарів.
48. Основні вимоги до постачальників.
49. Маркетинг-логістика оптової компанії.
50. Вимоги до професійної підготовки продавців, торгових агентів.
51. Критерії вибору продавців і торгових агентів.
52. Технічна та інформаційна оснащеність приміщень для проведення торгових переговорів, здійснення продажів.
53. Оснащення складських приміщень.
54. Засоби підвищення мотивації праці продавців.
55. Фактори мотивації в торгівлі.
56. Методи і форми управління та контролю.
57. Засоби стимулювання продаж.
58. Критерії розташування підприємств торгівлі.
58. Фактори, що визначають величину купівельної спроможності району.
60. Проблеми використання моделі купівельних переваг.

Рекомендована література

Основна
1. Закон України “Про власність “ // Голос України, 24.04.91, №79.
2. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення,
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”. “Підприємництво і ринок України”. -К.: Відпад.-1992.-№ 7.
3. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” // ДІБ про приватизацію, 1996, №9.
4. Закон України “Про захист економічної конкуренції” // ОВУ, №7, 2001.
5. Закон України “Про банкрутство” // Голос України, 6.06.92,№105.
6. Закон України “Про товарну біржу” // Голос України. 11.01.92р.
7. Закон України “Про поставки продукції для державних потреб”// Відомості Верховної Ради України, -1996-№3.
8. Закон України “Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти” // ОВУ, №13, 22.02.2000
9. Закон України “Про лізинг”// Урядовий кур’єр (орієнтир №2) ,- 1998, - №5-6.
10. Постанова КМ України №469 від 23.06.1993р. “Про обмеження торговельних і постачально-збутових надбавок (націнок)”//Діло.-1993. – №51.
11. Тимчасове положення з питань кооперованих поставок продукції виробничо-технічного призначення // Діло. – 1993. -№71.
12. Постанова КМ України №765 від 11.11.1994р. “Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків”// Діло, -1994, -№96.
13. Постанова КМ України “Про нові підходи до забезпечення сільськогосподарських товаровиробників матеріально-технічними ресурсами”. - №50 від 17.01.2000р.// Офіційний вісник України. -№3, 2000.
14. Постанова КМ України “Про прискорення організації біржового сільського господарського ринку”// ДІБ про приватизацію, 1995, №1.
15. Концепція організації біржового сільськогосподарського ринку. Схвалена постановою КМ України № 916 від 17.11.1995р.// ДІБ про приватизацію, -2010, №1.
16. Указ Президента України “Про реформування системи матеріально- технічного забезпечення народного господарства”// Голос України, - 8.12.2008р.
17. Типовий порядок визначення норм, запасів товарно-матеріальних цінностей // Діло, №63, 2009р.
Додаткова
1. Завьялов П. С., Демидов В. Е. Формула успеха: маркетинг. М.: Междунар. отношения, 2011. 416 с.
2. Как продать ваш товар на внешнем рынке: Справочник / Отв. ред. Б. А. Савинов. М.: Мысль, 2010. 364 с.
3. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 519 с.
4. Келли Джон Ф. Закупки с выгодой: Пер. с англ. М.: Финансы и статистика: Аудит, 2012. 96 с.
5. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособие / Под общ. науч. ред. А. В. Зирянова. Екатерин-бург, 2011. 416 с.
6. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Леньковой. М.: Прогресс, 2009. 1026 с.
7. Кретов И. И. Маркетинг на предприятии: Практ. пособие. М.: АО “Финстатинформ”, 2008. 181 с.
8. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с фр. СПб.: Наука, 2010. 589 с.
9. Маркетинг: Учебник / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Кра-сильников и др.; Под. ред. А. Н. Романова. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2010. 560 с.
10. Масленников В. В. Предпринимательские сети в бизнесе. М.: Центр економики и маркетинга, 2012. 68 с.
Методи навчання
Унавчальному процесі застосовуються: лекції , практичні заняття, індивідуальні заняття,виконання ситуаційних завдань під керівництвом викладача та виконання ІНДЗ.

8. Методи контролю
Під час вивчення дисципліни застосовуються такі методи контролю: питання для підготовки практичних занять,тести, задачі,питання для самостійної роботи та комплексні контрольні роботи.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
1. Сутність маркетингової політики розподілу
2. Характеристика магазинів залежно від товарного асортименту.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2
1. Визначення методів збуту та типу каналів розподілу
2. Вибір типу магазину.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3
1. Визначення кількості рівнів каналу розподілу
2. Засоби стимулювання продаж.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05


Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу


ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4
1. Товарний рух каналів розподілу
2. Фактори мотивації в торгівлі.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5
1. Функції учасників каналів розподілу
2. Критерії вибору продавців і торгових агентів.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6
1. Довжина і ширина каналів розподілу
2. Варіанти розміщення розподільних центрів на території регіону, що обслуговується.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу


ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7
1. Поняття вертикальних та горизонтальних маркетингових систем (ВМС та ГМС) в розподіленні
2. Цілі та завдання політики розподілу в маркетингу продажів.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8
1. Вибір каналу розподілу
2. Види стратегії закупівлі.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9
1. Шляхи руху товару від виробника до споживача
2. Основні концепції закупівель організацій: концепція закупівельного центру і концепція процесу закупівель організаціями.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10
1. Характеристика рівнів каналів розподілу на промисловому підприємстві
2. Основні етапи та елементи процесу маркетингу-логістики.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу


ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11
1. Сутність та характеристика гуртової торгівля
2. Особливості застосування франчайзингу в Україні.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12
1. Гуртові підрозділи виробників
2. Переваги, недоліки франчайзингового розподілу.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13
1. Незалежні гуртові посередники
2. Передумови вибору франчайзингової політики розподілу.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14
1. Залежні гуртові посередники
2. Умови доцільності застосування багаторівневих маркетингових систем.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15
1. Характеристика та види роздрібної торгівлі.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]2. Співробітництво та конфлікти у вертикальних маркетингових системах.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16


1. Організація господарських зв’язків по поставкам продукції як логістичний процес.
2. Сутність і завдання вертикальних маркетингових систем.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу


ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17
1. Господарська угода на поставку продукції виробничо-технічного призначення.
2. Сутність управління каналами розподілу.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18
1. Державне замовлення (закупівлі) та контракти в системі державного регулювання та їх логістичне обслуговування.
2. Стратегії інтенсивного, виборчого та виняткового розподілу.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19
1. Особливості формування контракту на поставку с/г продукції для державних потреб.
2. Характеристики торгових каналів: довжина, ширина, швидкість збуту, вартість збуту одиниці (партії) товару.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20
1. Нормативні і законодавчі акти, що регламентують забезпечення державних потреб у матеріальних ресурсах.
2. Особливості посередницької діяльності консигнатора.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21
1. Сутність маркетингової політики розподілу
2. Особливості посередницької діяльності комісіонера.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22
1. Функції каналів розподілу
2. Особливості посередницької діяльності дистриб’ютора.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23
1. Основні критерії, які визначають ефективність діяльності каналів розподілу
2. Особливості посередницької діяльності брокера
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24
1. Характеристика типів каналів розподілу
2. Особливості посередницької діяльності агента.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу


ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25
11. Передумови формування каналів розподілу
2. Принципи, завдання та функції посередницької діяльності.


Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 26
1. Етапи формування каналів розподілу
2. Конвенційні (симбіотичні) маркетингові системи.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 27
1. Процес вибору оптимального каналу розподілу
2. Слабкі та сильні сторони багаторівневих маркетингових систем.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 28
1. Методи остаточного вибору оптимального каналу розподілу
2. Сутність, значення та функції політики розподілу як складової системи маркетингу.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 29
1. Конкуренція в каналах розподілу
2. Суб’єкти процесу розподілу.
Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05
Приватний вищий навчальний заклад «Тернопільський комерційний інститут»

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст
Напрям підготовки – 0305 Економіка і підприємництво
Спеціальність - 7. 03050701 Маркетинг. Семестр- 1
Навчальна дисципліна - Маркетингова політика розподілу

ЕКЗЕМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 30
1. Новаторство в управлінні каналами розподілу
2. Розбіжності політики збуту виробника і посередника.

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу та комерційної діяльності
Протокол № 2 від „30” серпня 2013 року
Завідувач кафедри, голова циклової комісії ________________ Синишин І.М
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ________________ Криворучко Ю.М.
( підпис) (прізвище та ініціали)


Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалоюдля екзамену, курсового проекту (роботи), практики
для заліку

90 – 100
А
відмінно


зараховано

82-89
В
добре


74-81
С64-73
D
задовільно


60-63
Е35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання

0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліниПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ЕКЗЕМЕНАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:
1. Проблеми розподілу в Україні.
2. Історичний аспект організації розподілу товарів в Україні.
3. Наслідки руйнування союзного ринку для закупівель, логістики, збуту.
4. Відповідність західної теорії розподілу товарів вітчизняній реальності.
5. Сутність процесу розподілу.
6. Сутність, значення та функції політики розподілу як складової системи маркетингу.
7. Основні елементи маркетингової політики розподілу.
8. Стратегічні та тактичні завдання розподілу в маркетингу.
9. Суб’єкти процесу розподілу.
10. Показники, що характеризують систему розподілу.
11. Розбіжності політики збуту виробника і посередника.
12. Етапи планування розподілу.
13. Сутність і функції каналів розподілу товарів.
14. Передумови використання каналів збуту виробником.
15. Переваги розподілу через посередників.
16. Структура каналів розподілу підприємств-виробників і посередницько-збутових підприємств.
17. Типи каналів розподілу на ринку послуг.
18. Типи каналів розподілу на ринках товарів особливого попиту.
19. Типи конкуренції в каналах розподілу та їх характеристика.
20. Проблеми оптимізації вибору каналів з різною кількістю ланок.
21. Витрати на організацію прямого збуту.
22. Критерії вибору каналу розподілу.
23. Принципи, завдання та функції посередницької діяльності.
24. Класифікація та основні види посередницьких підприємств та організацій.
25. Особливості посередницької діяльності агента.
26. Особливості посередницької діяльності брокера.
27. Особливості посередницької діяльності дилера.
28. Особливості посередницької діяльності дистриб’ютора.
29. Особливості посередницької діяльності джоббера.
30. Особливості посередницької діяльності комівояжера.
31. Особливості посередницької діяльності комісіонера.
32. Особливості посередницької діяльності консигнатора.
33. Управління посередниками.
34. Фактори, що визначають стратегію вибору каналів розподілу.
35. Характеристики торгових каналів: довжина, ширина, швидкість збуту, вартість збуту одиниці (партії) товару.
36. Стратегії інтенсивного, виборчого та виняткового розподілу.
37. Переваги і недоліки стратегій розподілу товарів.
38. Кількісні характеристики стратегій розподілу.
39. Сутність управління каналами розподілу.
40. Конвенційні (симбіотичні) маркетингові системи.
41. Сутність і завдання вертикальних маркетингових систем.
42. Характеристика основних типів вертикальних маркетингових систем.
43. Співробітництво та конфлікти у вертикальних маркетингових системах.
44. Особливості організації горизонтальних маркетингових систем.
45. Умови доцільності застосування багаторівневих маркетингових систем.
46. Слабкі та сильні сторони багаторівневих маркетингових систем.
47. Сутність франчайзингу, історія його розвитку.
48. Типи та види системи франчайзингу.
49. Передумови вибору франчайзингової політики розподілу.
50. Формування франчайзингової мережі.
51. Переваги, недоліки франчайзингового розподілу.
52. Стратегії розширення франчайзингової мережі.
53. Особливості застосування франчайзингу в Україні.
54. Сутність, завдання логістики.
55. Етапи процесу закупівлі товарів.
56. Основні вимоги до постачальників.
57. Маркетинг-логістика оптової компанії.
58. Основні етапи та елементи процесу маркетингу-логістики.
59. Функції та критерії рівня (якості) логістичної діяльності.
60. Визначення стратегії складування.
61. Організація транспортування продукції.
62. Цілі та завдання маркетингу закупівель.
63. Основні концепції закупівель організацій: концепція закупівельного центру і концепція процесу закупівель організаціями.
64. Фази закупівлі.
65. Види стратегії закупівлі.
66. Вибір стратегії закупівлі.
67. Основні інструменти закупівельної діяльності.
68. Цілі та завдання політики розподілу в маркетингу продажів.
69. Вибір продавцем стилю продажу.
70. Спостереження стилю покупки клієнта.
71. Рішення проблеми створення цілісної атмосфери продажів.
72. Типи і характеристика поводження продавця.
73. Критерії розміщення пунктів продажу товарів фірми.
74. Варіанти розміщення розподільних центрів на території регіону, що обслуговується.
75. Вимоги до професійної підготовки продавців, торгових агентів.
76. Критерії вибору продавців і торгових агентів.
77. Технічна та інформаційна оснащеність приміщень для проведення торгових переговорів, здійснення продажів.
78. Оснащення складських приміщень.
79. Засоби підвищення мотивації праці продавців.
80. Фактори мотивації в торгівлі.
81. Методи і форми управління та контролю.
82. Засоби стимулювання продаж.
83. Критерії розташування підприємств торгівлі.
84. Фактори, що визначають величину купівельної спроможності району.
85. Проблеми використання моделі купівельних переваг.
86. Критерії вибору місця розміщення товарних груп.
87. Матриця частоти спільних покупок.
88. Вибір типу магазину.
89. Характеристика магазинів залежно від товарного асортименту.
90. Характеристика торгових підприємств за рівнем роздрібних цін.Рекомендована література
Основна
1. Закон України “Про власність “ // Голос України, 24.04.91, №79.
2. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення,
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”. “Підприємництво і ринок України”. -К.: Відпад.-1992.-№ 7.
3. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” // ДІБ про приватизацію, 1996, №9.
4. Закон України “Про захист економічної конкуренції” // ОВУ, №7, 2001.
5. Закон України “Про банкрутство” // Голос України, 6.06.92,№105.
6. Закон України “Про товарну біржу” // Голос України. 11.01.92р.
7. Закон України “Про поставки продукції для державних потреб”// Відомості Верховної Ради України, -1996-№3.
8. Закон України “Про закупівлю товарів робіт і послуг за державні кошти” // ОВУ, №13, 22.02.2000
9. Закон України “Про лізинг”// Урядовий кур’єр (орієнтир №2) ,- 1998, - №5-6.
10. Постанова КМ України №469 від 23.06.1993р. “Про обмеження торговельних і постачально-збутових надбавок (націнок)”//Діло.-1993. – №51.
11. Тимчасове положення з питань кооперованих поставок продукції виробничо-технічного призначення // Діло. – 1993. -№71.
12. Постанова КМ України №765 від 11.11.1994р. “Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків”// Діло, -1994, -№96.
13. Постанова КМ України “Про нові підходи до забезпечення сільськогосподарських товаровиробників матеріально-технічними ресурсами”. - №50 від 17.01.2000р.// Офіційний вісник України. -№3, 2000.
14. Постанова КМ України “Про прискорення організації біржового сільського господарського ринку”// ДІБ про приватизацію, 1995, №1.
15. Концепція організації біржового сільськогосподарського ринку. Схвалена постановою КМ України № 916 від 17.11.1995р.// ДІБ про приватизацію, -2010, №1.
16. Указ Президента України “Про реформування системи матеріально- технічного забезпечення народного господарства”// Голос України, - 8.12.2008р.
17. Типовий порядок визначення норм, запасів товарно-матеріальних цінностей // Діло, №63, 2009р.
Додаткова
1. Завьялов П. С., Демидов В. Е. Формула успеха: маркетинг. М.: Междунар. отношения, 2011. 416 с.
2. Как продать ваш товар на внешнем рынке: Справочник / Отв. ред. Б. А. Савинов. М.: Мысль, 2010. 364 с.
3. Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 519 с.
4. Келли Джон Ф. Закупки с выгодой: Пер. с англ. М.: Финансы и статистика: Аудит, 2012. 96 с.
5. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. пособие / Под общ. науч. ред. А. В. Зирянова. Екатерин-бург, 2011. 416 с.
6. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Леньковой. М.: Прогресс, 2009. 1026 с.
7. Кретов И. И. Маркетинг на предприятии: Практ. пособие. М.: АО “Финстатинформ”, 2008. 181 с.
8. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с фр. СПб.: Наука, 2010. 589 с.
9. Маркетинг: Учебник / А. Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С. А. Кра-сильников и др.; Под. ред. А. Н. Романова. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2010. 560 с.
10. Масленников В. В. Предпринимательские сети в бизнесе. М.: Центр економики и маркетинга, 2012. 68 с.
13 PAGE \* MERGEFORMAT 144115


13PAGE 15
Приложенные файлы

  • doc 8981571
    Размер файла: 538 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий