7.МПС каз.


177804381500Бүйрек, ren (грекше nephros) жұп экскреттік несеп шығаратын ағза. Бүйрек сопақша пішінді келеді. Бүйректе жоғарғы және төменгі шеттерін, extremitas superior et inferior, латералды және медиалды жиектерін, margo lateralis et medialis және алдыңғы және артқы беттерін, facies anterior et posterior, ажыратады. Бүйректің латералды жиегі дөнес, медиалды жиегі ортасында ойыс. Медиалды жиектің ортаңғы ойыс бөлігі қақпасы, hilus renalis, болып табылады, ол арқылы бүйрек артериялары мен нервтері кіріп, вена, лимфа тамырлары мен несепағар шығады. Қақпа бүйрек қойнауы, sinus renalis деп аталатын
477964592329000Бүйректің қабықтары. Бүйрек меншікті талшықты (фиброзды) қапшықпен, capsula fibrosa hilum, қоршалған. Фиброзды қабықтан сыртқа қарай, hilum аймағы мен артқы бетінде бүйректің майлы қапшығыне, capsula adiposa, болады. Майлы қапшықтан сыртқа қарай бүйректің дәнекер тінді шандыры, fascia renalis, орналасады, ол талшықтар арқылы фиброзды қапшықпен байланысқан және екі жапырақшаға ажырайды: біреуі бүйрек алдыңғы жатады, ал екеуі бүйрек артқы жатады.
Құрылысы. Бүйректе қыртыс затын, cortex renis, милы затты, medulla renis, ажыратады. Қалыңдағы 4 мм-ге қыртыс зат ағзаның шеткі қабатын алып жатады. Милы зат конус пішінді түзілістерден бүйрек пирамидаларынан, pyramides renales, тұрады. Пирамидалардың кең негіздері ағзаның бет жағына, ал ұштары синус жаққа қарайды. Екі немесе бірнеше ұштары бүртіктерге, papillae renales, бірігеді. Барлық бүртіктер саны орташа алғанда 12-ге жуық. Әрбір бүртікте ұсақ тесіктер, foramina papillaria, бар. Foramina papillaria арқылы несеп жолдарының бастапқы бөлігіне (тостағаншаларға) шығарылады. Қыртыс зат пирамидалар арасынан өтіп, оларды бір-бірінен бөледі; қыртыс заттың бұл бөлігі бүйрек бағаналары, columnae renales деп аталады. Пирамидалар оларда тура бағытта орналасқан несеп өзекшелері мен тамырларға байланысты жолақ сияқты түрде болады. Милы зат жолақтары қыртыс затына өтіп – pars radiatа болады, pars radiatа арасында -pars convoluta орналасады.
469646053213000-3365523939500Бүйрек күрделі экскреттік шығарушы ағза болып табылады. Онда бүйрек түтікшелері, tubuli renales, болады. Бұл түтікшелердің тұйық шеттері қос қабырғалы қапшық түрінде қан капиллярлары шумақтарын қамтиды. Әрбір шумақ, glomerulus, терең тостағаншатәрізді қапшықта, capsula glomeruli (капсула Боумена-Шумлянского), жатады, қапшықтың екі жапырақшасы аралығы оның қуысын құрап, несеп түтікшесінің басы болып табылады. Glomerulus оны қаусыратын қапшықпен бірге бүйрек денешігін, corpusculum renis (Мальпигиево тельце), құрайды. Бүйрек денешіктері қыртыс заттың бүктелген бөлігінде,
pars convoluta-сында орналасқан, бұл жерде олар қызыл нүктелер түрінде жай көзге көрінеді. Бүйрек денешігінен қыртыс затының тарамдалған бөлігінде pars radiatа-сына орналасқан проксималді иреленген өзекше- tubulus renalis contortus шығады.
Содан кейін өзекше пирамидаға түсіп, ол жерде нефрон ілмегін (петля Генле) жасай кері бұрылып, қыртыс затына қайта келеді. Бүйрек өзекшесінің ақырғы бөлігі- бірнеше өзекшелерді қабылдап, қыртыс затының – pars radiatа –сы мен пирамида арқылы тура бағытпен жүретін (tubulus renalis rectus) жинаушы түтікшеге құяды. Тік түтікшелер бірте-бірте бір-бірімен қосылып 15-20 қысқа түтіктер бүртік ұшында area cribrosa аймағында foramina papillaria-ға ашылады. Бүйрек денешігі мен оған жататын өзекшелер бүйректің құрылымдық- қызметтік бірлігін- нефронды, nephron, құрайды. Нефронда несеп түзіледі. Бұл үрдіс екі кезенде іске асады: бүйрек денешігінде капилляр шумағынан капсула қуысына қанның сұйық бөлігі сүзіліп өтіп, алғашқы несеп (первичная моча) түзеді, ал бүйрек өзекшелерінде- реабсорбция – судың көп бөлігін, глюкозаны, амин қышқылдарынан және кейбір тұздарды сіңіру үрдісі жүріп, соның нәтижесінде ақырғы несеп (вторичная моча) түзіледі.
47104302734310002540-94170500Бүйрек пен оның нефрон құрылысын түсіну үшін оның қантамырлар жүйесін ескерту керек. Бүйрек артериясы қолқадан басталады. Бүйрек қақпасында бүйрек артериясы бүйрек бөліктеріне сәйкес жоғарғы, төменгі полюс артериялары және бүйректің орталық бөлігіне баратын артериялар, болып бөлінеді. Бүйрек паренхимасында бұл артериялар пирамидалар арасынан, яғни бүйрек үлестері арасынан өтеді, соңдықтан aa.interlobares деп аталады. Пирамидалар негізінде милы зат пен қыртыс зат шекарасында олар доғалар aa.arcuatae түзеді, бұл доғалардан қыртыс зат қабатына aa.interlobulares шығады. Әрбір a.interlobulares-тен әкелуші тамыр vas afferens шығады, ол шумақ қапшығымен қамтылған, капиллярлар шумақтарына, glomerulus, тарамдалады. Шумақтан шығатын әкетуші артерия, vas efferens, екінші рет бүйрек өзекшелерін шырмап, тек содан кейін веналарға ауысатын капиллярға бөлінеді. Соңғылар (веналар) аттас артерияларға қосарланып, бүйрек қақпасынан v.cava inferior-ға құятын бір, v.renalis арқылы шығады.
Кіші тостағаншалар, calyces renales minorеs, саны 8 - 9, бір шетімен бір-екі, үш бүйрек бүртігін қамтиды, екінші шетімен үлкен тостағаншалардың біреуіне құйылады. Үлкен тостағаншалар, calyces renales majorеs, әдетте екеу болады: жоғарғы және төменгі. Бүйрек қойнауында үлкен тостағаншалар бір бүйрек түбегіне, pelvis renalis қосылады, ол қақпа төмен бұрылып несепағарға ауысады.
Экскреттік тармақтардың үш түрі кездеседі: 1. Эмбрионалдық, бұл кең қапшықтәрізді түбек болады, оған тікелей кішкене тостағаншалар құяды; үлкен тостағаншалар болмайды; 2. Феталдық, бұл кезде тікелей несепағарға ауысатын көптеген кішкене және үлкен тостағаншалар болады; түбек болмайды; 3. Толысқан түрі, бұл кезде екі үлкен тостағаншаға қосылатын біраз кішкене тостағаншалар болады, екі үлкен тостағанша несепағарға құятын түбекке ауысады. Бұл жерде экскреттік тармақтардың барлық төрт компоненті де бар: кішкене, үлкен тостағаншалар, түбек және несепағар.
Еркек жыныс ағзалары
666758001000Атабездер, testes (грекше - orchis)- ұмада орналасқан. Атабездің екі беті- медиалды және латералды, екі жиегі-алдыңғы және артқы , екі шетіө жоғарғы және төменгі болады. Оның артқы жиегіне шәует шылбыры, funiculus spermaticus, пен атабез қосалқысы, epididymis, келеді. Epididymis caput, cauda, corpus epididymidis ажыратады.
Атабездің құрылысы. Атабез тығыз фиброзды қабықпен, tunica albuginea, қоршалған. Артқы жиек бойымен қабықтың фиброзды тіні вертикалды қалқа атабез ішіне еніп тұрады да атабез орталығы, mediastinum, деп аталады. Mediastinum –нен сәуле тәрізденіп фиброзды қалқалар- septula testis шығады, олар атабез паренхимасы үлесшелерге, lobuli testis, бөледі.
1905172021500Атабез паренхимасы шәует өзекшелерінен тұрады, оларда екі бөлімді- tubuli seminiferi contorti -иреленген шәует өзекшелерін және tubuli 484886013144500seminiferi recti- тік түтіктерге, ажыратады. Тік өзекшелер mediastinum қабатында орналасқан атабез торына- rete testis, ашылады. Атабез торынан 12-15 шығарушы өзекшелер, ductuli efferentes шығып атабез қосақысы басына барады. Осында конусты үлесшелерін, lobuli s. сoni epididymidis, түзеді. Ductuli efferentes атабез қосалқысының жеке түтігіне, ductus epididymidis, ашылады. Ол көптеген иілімдер түзе ductus deferens-ке созылады. Еркек жыныс жасушаларының (сперматозоидтардың) өндірілетін жері tubuli seminiferi contorti болып табылады. Tubuli seminiferi recti мен атабез торы өзекшелері шығарғыш жолдарға жатады.
Шәует шығаратын түтік
252539561214000Шәует шығаратын түтік, ductus deferens, жоғары көтеріліп, шәует шылбыры құрамына қосылады. Шап өзегінде өтеді. Жамбас астауының бүір қабырғасымен төмен қарай өтеді- қуықасты безіне келеді. Оның төменгі бөлімі шәует шығаратын түтіктің кең жері, ampulla ductus deferentis, түрінде едәуір кеңейеді.
Шәует қуықшалары
Шәует қуықшалары, vesiculae seminales шәует шығаратын түтіктерден латералды жатады. Әрбір шәует қуықшасы өте иілген ұзындағы 5 см түтік болып табылады. Шәует қуықшасының шығарушы түтікке, ductus excretorius, ауысады, ол ductuli efferentes –пен қосылып, онымен бірге шәует жіберетін түтік, ductus ejaculatorius, түзеді. Соңғысы қуықасты безі арқылы өтіп, несеп шығаратын өзектің қуықтық бөлігіндегі шәует төмпешігі негізі тесік арқылы ашылады.
Шәует шылбыры және атабез қабықтары
4887595621030002032061341000Атабездер ұмада орналасып, онда шәует шылбырымен ілініп тұрған сияқты көрінеді. Шәует шылбырының құрамына, funiculus spermaticus: ductus deferens, aa. et vv. testiculares et deferentiales, лимфа тамырлары мен нервтер кіреді. Шап өзегінің терең сақинасында шәует шылбырының құрам бөліктері ажырайды да, ол тұтас құрылым ретінде тек атабездің артқы жиегінен шап өзегінің терең сақинасына дейін ғана созылады. Атабез қабықтары: 1. Ұма терісі- жұқа және дененің басқа бөліктерімен салыстырғанда қоюлау түсті. 2. Tunica dartos, етті қабық. Ол қалқа, septum scroti, түзеді. 3. Fascia spermatica externa 4. Fascia cremasterica 5. M. cremaster. 6. Fascia spermatica interna. 7. Tunica vaginalis
Жыныс мүшесі
489585050038000Жыныс мүшесінің артқы бөлігі- түбір, radix penis, алдыңғы бас- glans penis, collum glandis, дене- corpus penis, жоғарғы беті- арқашығы-dorsum penis. Жыныс мүшесінің терісі басының негізгі жағында бос қатпар түзеді, ол күпек (бүрікбас) басы, preputium, деп аталады. Құрамына үш дене енеді: жұп, үңгірлі денелері, corpus cavernosum penis, және тақ, кеуекті денесі, corpus spongiosum penis. Corpus cavernosum penis артқы- crura penis түзеді. Бұл екі дене ортақ ақ қабықпен жабылған, tunica albuginea. Corpus spongiosum penis – жыныс мүшесінің астында жатады және бүкіл ұзына бойына несеп шығаратын өзек өтеді. Алдыңғы жағында басы-glans penis, ал артқы жағында буылтығын-bulbus penis, түзеді.
Еркек несепшығаратын өзегі
Еркек несепшығаратын өзегі, urethra masculinа. Онда pars prostatica, pars membranacea және pars spongiosa деген үш бөлімді ажыратады. 1. Pars prostatica- қуықасты бөлігіб осы без арқылы өтеді. 2. pars membranacea- жарғақты бөлігі 3. pars spongiosa-кеуекті бөлік. Басында қайықтәрізді шұңкыр түзеді.
Қуықасты безі
6858035750500Қуықасты безі, prostatа- безді –бұлшықетті ағза болып табылады. Онда негізі және ұшын ажыратады.et sinister құрайды.
ӘЙЕЛ ЖЫНЫС АҒЗАЛАРЫ
АНАБЕЗ, ovarium (грекше oophoron) – жұп ағза, әйел жыныс безі болып табылады. Ұзындығы 2,5-5,5 см, ені 1,5-3 см, қалыңдығы 2 см. Оның екі шеті - жоғарғы түтіктік шеті, eхtremitas tubaria – жатыр түтігіне қарап тұрады, төменгі жатырлық шеті, extremitas uterinа – жатырмен байлам арқылы байланысады. Екі беті – латералды және медиалды, facies lateralis et medialis болады, олар екі жиекпен бөлінген – артқы бос жиегі, margo liber және алдыңғы шажырқайлық жиегі, margo mesovaricus болады. Осы жиек аймағында 1968510795000анабез қақпасы, hilus ovarii орналасқан, оған тамырлар мен нервтер кіреді. Анабез вертикалды орналасқан. Латералды бетімен анабез жамбастың бүйір қабырғасына жанасып жатады, медиалді беті жамбас қуысына қарап тұрады және түтікпен жабылған. Анабез жатырмен анабездің меншікті байламы, lig. ovarium proprium арқылы байланысқан. Анабездің шажырқайы, mesovarium болады. Анабездің жоғарғы түтіктік шетіне анабезді ұстап тұратын байлам, lig. suspensorium ovarii, бекінеді, ол арқылы анабездік тамырлар мен нервтер өтеді. Анабез ішастармен жабылмаған, сыртында тек ұрықтық эпителий ғана болады. Оның астында дәнекертінді ақ қабық, tunica albuginea орналасады. Анабездің қыртыстық және милық заты болады. Анабезде фолликулалар (граафов көпіршіктері) пісіп жетіледі, ол жерде жұмыртқа жасушалар - овоцит (ооцит) дамиды. Пісіп жетілгеннен кейін фолликуланың қабырғасы жарылып, жұмыртқа жасушасы іш қуысына шығады – бұл үдеріс овуляция деп аталады. Жарылған фолликуланың орнында сары дене, corpus luteum қалыптасады, егер жүктілік болмаса, сары дене ақ денеге, corpus albicans ауысады. Жарылған фолликулалардың орнында анабездің бетінде тыртықтар пайда болады.
43643556794500ЖАТЫР ТҮТІГІ, tuba uterinа s. salpinx (Фаллопи түтігі) - жұп түтік, ол арқылы жұмыртқа жасушасы анабездің бетінен жатыр қуысына қарай өтеді. Түтіктің ұзындығы 10-12 см, түтік саңылауы 2 - 4 мм. Түтіктің бөлімдері: 1. Жатырлық бөлімі – жатырдың қабырғасында орналасады; 2. Қылтасы – жатырға жақын тарылған жері; 3. Кеңжері – жатыр түтігінің жартысын алып жатқан қылтадан кейінгі бөлімі; 4. Құйғышы – түтіктің құйғыш тәрізді кеңейген жері, оның жиегінде ұзын түтік шашақтары болады. Шашақтардың біреуі анабезге дейін созылып жатады және ол – анабездік шашақ деп аталады. Құйғыштың ұшында іштік тесік болады, ол арқылы түтік қуысы іш қуысымен байланысады және ол арқылы жұмыртқа жасушасы кеңжерге түседі. Түтіктің қарама-қарсы тесігі – жатырлық тесік, жатыр қуысына ашылады. Қабырғасының құрылысы: 1. Сірлі қабық – жатыр түтігін барлық жағынан қаптап жатады (интраперитонеальді) және шажырқай, mesosalpinx түзеді. Сірліасты негізі, онда тамырлар мен нервтер болады. 2. Бұлшықеттік қабық – сыртқы бойлық және ішкі сақиналы қабаттардан тұрады. 3. Шырышты қабық – жыбырлағыш эпителимен жабылған (кірпікшелері түтіктегіні жатырға қарай жылжытады) және бойлық түтіктік қатпарлар түзеді.
АНАБЕЗ ҚОСАЛҚЫСЫ ЖӘНЕ АНАБЕЗЖАНЫ – екі рудименттік құрылым, жатырдың жалпақ байламының арасында орналасады: түтік пен анабез арасында анабез қосалқысы, epoophoron орналасқан – ол бірнеше көлденең түтіктерден құралған және қосалқының бойлық түтігіне барып қосылады (атабездің шығаратын түтіктеріне сәйкес келеді) және одан медиальді анабезжаны, paroophoron орналасқан – бірнеше тұйық өзекшелерден тұрады (paradidymis-ке сәйкес келеді)
-584206351905003750945375412000ЖАТЫР, uterus (metra) – тақ қуыс бұлшықетті ағза, жамбас қуысында несепқуық пен тік ішектің арасында орналасады. Жатыр генеративтік қызмет (ұрықты көтеріп жүру) және етеккірлік қызмет атқарады. Жатырдың пішіні алмұрттәрізді. Жатырдың ұзындығы - 7-8 см, ені 4 см және қалыңдығы 2-3 см. Тумаған әйелдерде салмағы 34671032194500- 40-50 г, туған әйелдерде - 80-90 г, жатыр қуысының көлемі – 4- 6 см3. Оның түбі, денесі және мойны болады. Жатырдың жоғарғы екі жатыр түтіктері ашылатын жері – жатырдың түбі. Жатырдың денесі – үшбұрыш пішінді. Жатырдың мойны, cervix uteri – қынапқа еніп тұратын қынаптық бөлігінен және жатыр денесіне еніп тұратын қынапүстілік бөліктен тұрады. Жатырдың жиектері болады (оң және сол). Жатыр қуысы үшбұрыш пішінді, негізінің бұрыштарына жатыр түтіктері ашылады, ал ұшы жатыр мойнының өзегіне жалғасады. Жатырдың денесінің мойнына ауысатын жері тарылған және жатыр қылтасы деп аталады. Өзек қынап қуысына жатыр тесігімен ашылады. Жатыр тесігі тумаған әйелдерде дөңгелек немесе сопақ пішінді болады, ал туған әйелдерде көлденең саңылау түрінде болады. Тесікті алдыңғы және артқы (жұқалау) ернеулер шектеп тұрады. Жатыр қабырғасы үш қабаттан тұрады: 1. сыртқы, perimetrium – бұл сірлі қабық, tunica serosa, жатырды үш жағынан – мезоперитонеальді қаптап тұрады; 2. ортаңғы, myometrium – бұл бұлшықетті қабық. Бұлшықетті қабық бір-бірімен қиылысып жатқан әртүрлі бағыттағы талшықтардан тұрады және қабырғасының көп бөлігін алып жатады. Оның үш қабаты бар: сыртқы және ішкі қабаттары қиғаш бойлық бұлшықет талшықтарынан, ал ортаңғы қабаты – дөңгелек талшықтардан тұрады; 3. ішкі, endometrium – бұл шырышты қабық, tunica mucosa – оның қалыңдығы 3 мм, бір қабатты призматәрізді эпителимен астарланған, онда қарапайым түтікті жатыр бездері болады, ал мойнында шырышты бездер де болады. Шырышты қабығында қатпарлар болмайды, тек мойнында алдыңғы және артқы қабырғасында пальматәрізді қатпарлар, plicae palmatae, болады, олар қынаптағылардың жатырға өтуіне кедергі болады. Несепқуық бос болған кезде жатырдың бойлық білігі алға және төмен бағытталады, мұндай иілісті – anteversio деп атайды. Бұл кезде денесі мен мойны алға қарай ашылатын бұрыш – anteflexio түзеді. Несепқуық толған кезде жатыр тіктеліп немесе артқа қарай иілуі мүмкін - retroversio. Жатыр иілісі – retroflexio патологиялық көрініс болып табылады. Ішастар жатырдың алдыңғы бетінен несепқуыққа ауысып, ұңғыл, excavation vesicouterina түзеді, ал артқы бетінен тік ішекке ауысып, excavation rectouterina ұңғылын түзеді. Жатырдың алдыңғы және артқы беттерінен ішастар бүйір жақтарында жамбас астауының қабырғаларына қарай ауысып, жатырдың жалпақ байламын, ligg. lata uteri, түзеді, ол жатырдың шажырқайы, mesometrium болып табылады. Жалпақ байламның артқы бетіне анабез шажырқай, mesovarium арқылы бекінеді. Түтіктің де шажырқайы, mesosalpinx бар. Жатыр мойнының айналасында және қынаптың жоғарғы бөлігінде жатырдың жалпақ байламының жапырақшалары ажырайда және олардың арасында жатыр жанылық шелмай, parametrium орналасады, онда тамырлар жүреді. Жатырдың жоғарғы бұрыштарынан жатырдың жұмыр байламы, lig. teres uteri басталады, ол шап өзегі арқылы өтіп, шап өзегінің сыртқы тесігі арқылы шығып, қасаға сүйекке және үлкен жыныс ернеулеріне бекінеді (ол жатырдың артқа иіліп кетуіне мүмкіндік бермейді).
127000-180657500ҚЫНАП, vagina (греч. colpos) – бұлшықетті-фиброзды түтік, шамамен 8-10 см, оның жоғарғы шеті жатырға бағытталған, ал төменгісі – жыныс саңылауына тесікпен ашылады. Қынаптың алдыңғы және артқы қабырғалары болады. Қынап жатыр мойнын қынап күмбезі, fornix vaginae түрінде қамтып жатады, онда тереңірек артқы, алдыңғы және екі бүйір күмбездер болады. Қынап тесігі қыздарда (virgo intacta) шырышты қабықтың қатпары – қыздық пердемен, hymen жабылған. Қынаптың қабырғалары үш қабықтан тұрады: сыртқы дәнекертінді қабық; ортаңғы бұлшықетті қабық, ол ішкі сақиналы, сыртқы бойлық қабаттардан тұрады. Ішкі – шырышты қабық, қалың және көлденең қатпарлармен – қынаптық қатпарлар (әжімдер), rugae vaginales жабылған. Бұл қатпарлар ортаңғы жағында алдыңғы және артқы бойлық қатпарлар бағанын, columnae rugarum түзеді. Қынаптың шырышты қабығы көп қабатты жалпақ эпителимен жабылған және бездері болмайды, кейбір жерлерде жеке лимфа түйіншелері кездеседі.
-7874086042500ӘЙЕЛДІҢ СЫРТҚЫ ЖЫНЫС АҒЗАЛАРЫ. 1. Үлкен жыныстық ернеулер, labia majora pudendi – терілік екі қатпар, шелмайы болады және түктермен жабылған. Олар алдыңғы және артқы дәнекерлер арқылы байланысады. Үлкен жыныс ернеулері жыныс саңылауын, rima pudendi шектеп тұрады. Ернеулерден жоғары төмпе – қасаға төмпесі, mons pubis. 2. Үлкен жыныс ернеулерінен ішке қарай кіші жыныс ернеулері, labia minora pudendi, орналасады, олар терінің екі бойлық қатпары болып табылады және онда май бездері болады. Кіші жыныс ернеулерінің алдыңғы шеттері екі аяқшаға (латеральді және медиальді) бөлінеді: латеральді аяқшалар бір-бірімен қосылып, деліткінің күпегін, preputium clitoridis, түзеді, ал медиальді аяқшалары қосылып деліткінің жүгеншігін, frenulum clitoridis түзеді. Кіші жыныс ернеулерінің артқы шеттері көлденең қатпар, frenulum labiorum pudenda арқылы байланысады. Кіші жыныс ернеулері қынап кіреберісін, vestibulum vaginae шектейді. Қынап кіреберісіне несеп шығаратын өзек, қынап және кіреберіс бездерінің шығаратын түтіктері ашылады. Қынаптық тесік пен кіші жыныс ернеулерінің айналасына кіреберістің үлкен безінің түтігі, glandula vestibularis major (Бартолини безі) ашылады. Бартолини бездерінен басқа ұсақ май бездері де болады. 3. Кіреберіс буылтығы, bulbus vestibuli – жыныс мүшесінің кеуекті затына сәйкес келеді. Кіреберіс буылтығы ұзындығы 3 см, ені 1,5 см болатын қалың веналық өрімнен тұрады, қынаптан латеральді орналасқан. 4. Деліткі, clitoris – жыныс мүшесінің үңгірлі затына сәйкес келеді, оның басы, денесі және аяқшалары болады. Денесі – ұзындығы 2,5 см- 3,5 см, тығыз фиброзды қабықпен қапталған, қалқа арқылы екі бөлікке бөлінеді, оларды corpora cavernosa clitoridis деп атайды. Деліткі денесінің алдында басы, glans clitoridis орналасады. Деліткі денесі артында екі аяқшаға бөлінеді, олар қасаға сүйектерінің төменгі тармақтарына бекінеді.
-13335-105791000ӘЙЕЛ ЖЫНЫС АҒЗАЛАРЫНЫҢ ЖАСТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ – жаңа туылған нәрестеде анабездің пішіні цилиндртәрізді, 8-12 жаста – пішіні жұмыртқа тәрізді. Ұзындығы - 1,5-3 см., ені 4-8 мм. Жасөспірім кезеңде ұзындығы 5 см, ені 3 см-ге дейін ұлғаяды. Анабездің салмағы нәрестелерде 0,16 г, емшек жасында - 0,84 г, 4-7 жаста - 3,3 г, бойжеткен шақта 6,03 г. 50 жастан асқан әйелдерде анабездердің салмағы азаяды, ал 60-70 жастан кейін анабездер біртіндеп атрофияға ұшырайды. Анабездердің беттері нәрестелер мен емшектегі балаларда тегіс болады. Жасөспірім кезеңде анабездің беттерінде төмпешіктер мен бұдырлы жерлер пайда болады. Нәрестелерде анабездер жамбас астауынан тыс, қасаға симфизінен жоғары және алға қарай қатты иіліп тұрады. 4-7 жасқа қарай олар жамбас астауына түсіп, ересектердегідей болады. Нәрестелер мен емшек жасындағы балаларда және 3 жасқа дейінгі балаларда жатырдың пішіні цилиндртәрізді болады. 8-12 жаста жатыр дөңгеленеді, оның түбі кеңейеді. Жасөспірім кезеңде оның пішіні алмұрттәрізді болады. Жатырдың ұзындығы нәрестелерде 3,5 см (2/3 бөлігін мойны құрайды), бойжеткен шақта – 5,5 см, ал ересектерде - 6-8 см құрайды. 8-12 жаста жатырдың денесі мен мойнының ұзындығы шамамен бірдей болады, жасөспірім кезеңде жатырдың денесі мойнына қарағанда ұзарады. Нәрестелерде жатыр жоғары орналасып, қасаға симфизінен шығып тұрады. Жатырдың байламдары әлсіз. 7 жастан кейін жатырдың айналасында көп мөлшерде дәнекер тін мен шелмай тіні қалыптасады. Жамбас өлшемдері үлкейген сайын жатыр төмен түсе бастайды. Жатыр түтіктері нәрестелерде иілген және анабездермен жанаспайды. Жыныстық жетілу кезеңінде жатыр түтіктері өзінің ирелеңдігін жоғалтып, төмен түседі де, анабездерге жақындайды. Жатыр түтіктерінің ұзындығы нәрестелерде шамамен 3,5 см., нәрестелер қынабы қысқа (2,5-3 см), доғатәрізді иілген, алдыңғы қабырғасы артқысына қарағанда қысқа.
Несепжыныс жүйесі»
1.Бүйректің анатомиялық құрылымдары:
А) +бүйрек қақпасы
B) + медиалді жиегі
C) денесі
D) +жоғарғы шеті
E) мойны
2.Бүйректің экскреторлық ағашының пішіндері:
А) постнаталдық
B) +эмбриондық
C) +феталдық
D)+ жетілген
E) аралас
3.Сол жақ бүйрекке жанасып жатады:
А) +тоқ ішектің сол иілімі
B) +ұйқы безі
C) +аш ішек
D) бауыр
E) төменгі қуыс вена
4. Нәрестелерде бүйректің жоғарғы шеті қай омыртқаның жоғарғы деңгейіне сәйкес келеді?
А) X кеуде омыртқасының
B) XI кеуде омыртқасының
C) +XII кеуде омыртқасының
D) I бел омыртқасының
E) III бел омыртқасының
5. Несепағардың іштік бөлігі жатады:
А) + белдің үлкен бұлшықетінде
B) шаршы бұлшықетте
C) көлденең бұлшықетте
D) тік бұлшықетте
E) мықын бұлшықетінде
6. Нәрестелерде несепқуық орналасады:
А) +ересектермен салыстырғанда айтарлықтай жоғары
B) ересектермен салыстырғанда айтарлықтай төмен
C) +ұшы кіндік пен қасаға симфизінің ортасында
D) ұшы симфиздің артында орналасқан
E) ұшы кіндік деңгейінде орналасқан
7. Шәует шығаратын түтікке жанасып жатады:
А) сигматәрізді ішек
B) тік ішек
C) +несепқуық
D) +қуықасты безі
E) сан артериясы
8. Сперматозоидтар түзіледі:
А) атабез қосалқысында
B) +иреленген шәует өзекшелерінде
C) тік шәует өзекшелерінде
D) атабез торында
E) шәует шығаратын түтікте
9. Жатыр түтігінің құрамдық бөліктері:
А) +жатырлық бөлігі
В) +жатыр түтігінің кеңжері
С) +жатыр түтігінің құйғышы
D) +жатыр түтігінің қылтасы
E) жарғақты бөлігі
10. Екіншілік (көпіршікті) анабез түйіншелері (folliculi ovarici vesiculosi) түзіледі:
А) 1-3 жаста
B) 8-11 жаста
C)+ 12-15 жаста
D) 16-20 жаста
E) бір жасқа дейін
11. Әрбір бүйректің артқы бетіне жанасып жатады:
А) +көкет
B) + белдің үлкен бұлшықеті
C) +белдің шаршы бұлшықеті
D) алмұрттәрізді бұлшықет
E) ішастар
12.Бүйректің бекітуші аппараты:
А) +бүйрек қабықтары
B) +іш қуысының қысымы
C) +бүйрек аяқшасы
D) +бүйректің орны
E) ішастар
13. Нефрондар орналасқан:
А) +қыртысты заттың бүктелген бөлігінде
B) +қыртысты заттың тарамдалған бөлігінде
C) +бүйрек пирамидасында
D) бүйрек бағаналарында
E) бүйрек қойнауында
14. Нәрестелерде бүйректің төменгі шеті қай омыртқаның төменгі деңгейіне сәйкес келеді?
А) I бел омыртқасының
B) II бел омыртқасының
C) III бел омыртқасының
D) +IV бел омыртқасының
E) Х кеуде омыртқасының
15.Нәресте несепқуығының ерекшеліктері:
А) несепқуық түбі қалыптасқан
B) +несепқуық түбі қалыптаспаған
C) қабырғасындағы дөңгелек бұлшықеттік қабығы жақсы дамыған
D) + дөңгелек бұлшықеттік қабығы нашар дамыған
E) құрылысы бойынша ересек адамдардікінен айырмашылығы жоқ
16. Ер адамдардың несепқуығының артқы бетіне жанасып жатады:
А) +тік ішек
B) +шәует қуықшалары
C) қуықасты безі
D) сигматәрізді ішек
E) буылтық-несеп шығаратын өзек (бульбоуретралық) безі
17. Ішастардың туындысы болып табылатын атабездің қабығы:
А) ішкі шәует шандыры
B) сыртқы шәует шандыры
C) +атабездің қынаптық қабығы
D) атабезді көтеретін бұлшықеттің шандыры
E) бұлшықеттік қабығы
18. Қуықасты безіне жанасып жатады:
А) қасаға симфизі
B) +тік ішек
C) +шәует қуықшалары
D) +несепқуық
E) сыртқы мықын артериясы
19. Жатырдың қабықтары:
А) +эндометрий
B) +миометрий
C) +периметрий
D) параметрий
E) мезометрий20. Нәресте жатырының ерекшеліктері:
А) +жоғары орналасқан, қасаға симфизінен шығып тұрады
B) кіші жамбас астауының ортаңғы бөлігінде орналасқан
C) жатыр денесі мойнына қарағанда ұзынырақ
D) +жатыр мойны денесіне қарағанда ұзынырақ
E) кіші жамбас астауының төменгі бөлігінде орналасқан
21. Бүйрек аяқшасын түзеді:
А) бүйрек қойнауы
B) +бүйрек артериясы
C) +бүйрек венасы
D) бүйрек шандыры
E) бүйрек бағаналары
22. Оң жақ бүйрекке жанасады:
А) +12-елі ішектің төмендеген бөлігі
B) +бауыр
C) +тоқ ішектің оң иілімі
D) асқазан
E) көкбауыр
23. Бүйрек денешігінің құрылымдары:
А) проксималді иреленген өзекше
B) +шумақ қапшығы
C) +капиллярлық шумақ
D) жинағыш түтікше
E) кіші тостағанша
24. Нәрестелерде сол жақ бүйрекке жанасады:
А) бауыр
B) +ұйқы безі
C) соқыр ішек
D) +көкбауыр
E) мықын ішек
25. Несепағардың алдында орналасады:
А) +атабез (немесе анабез) артериясы мен венасы
B) ішкі мықын тамырлары
C) сыртқы мықын тамырлары
D) жалпы мықын тамырлары
E) бел артериялары мен веналары
26. Несепқуықтың құрамдық бөліктері:
А)+ұшы
B) +мойны
C) +түбі
D) қылтасы
E) +денесі
27. Ер адамдарда аралас секрециялық без болып табылады:
А) +атабез
B) қуықасты безі
C) бульбоуретралдық бездер
D) шәует қуықшалары
E) атабез қосалқысы
28. Шәует жіберетін түтік қандай түтіктердің қосылуынан пайда болады:
А) +шәует қуықшасының шығаратын түтігі
B) бульбоуретралық бездердің шығаратын түтігі
C) қуықасты безінің шығаратын түтігі
D) +шәует шығаратын түтік
E) атабез қосалқысының түтігі
29. Анабездің беттері:
А) +медиалді беті
B) алдыңғы беті
C) +латералді беті
D) артқы беті
E) жоғарғы беті
30. Жасөспірім кезеңдегі (12-15 жас) жатырдың топографиясы мен құрылысының ерекшеліктері:
А) жоғары орналасқан, қасаға симфизінен шығып тұрады
+B) кіші жамбас астауының ортаңғы бөлігінде орналасқан
+C) жатыр денесі мойнына қарағанда ұзынырақ
D) жатыр мойны денесіне қарағанда ұзынырақ
E) кіші жамбас астауының төменгі бөлігінде орналасқан
31. Бүйректе бар:
А) тығыз зат
B) +қыртыс зат
C) +милық зат
D) негізгі зат
E) сұр зат
32. Нефронның құрамына кіретін құрылымдар:
А) +шумақ қапшығы
B) +бүйрек денешігінің капиллярлық шумағы
C) +Генле ілмегі
D) бүртік түтіктері
E) бүйрек артериясы
33. Несепағардың бөліктері:
А) бүйректік
B) +іштік
C) +жамбастық
D) ампулалық
E) қылталық
34. Оң несепағардың бастапқы бөлігі орналасады:
А) он екі елі ішектің төмендеген бөлігінің алдында
B) + он екі елі ішектің төмендеген бөлігінің артында
C) он екі елі-аш ішек иілімінің артында
D) он екі елі ішектің көлденең бөлігінің артында
E) соқыр ішектің артында
35. Несепағардың қабырғасының қабықтары:
А)+ tunica mucosa
B) +tunica muscularisC)+ tunica adventitia
D) tunica serosa
E) tunica albuginea
36. Әйелдердің несепқуығының артқы бетіне жанасып жатады:
А) несепжыныс көкеті
B) +жатыр денесі
C) +жатыр мойны
D) +қынап
E) тік ішек
37. Атабез қосалқысының бөліктері:
А) +басы
B) мойны
C) +денесі
D) +құйрығы
E) оң және сол үлестері
38. Ер адамдардың несеп шығаратын өзегінің кеңейген жерлері:
А) несепжыныс көкеті аймағы
B) несеп шығаратын өзектің сыртқы тесігі аймағы
C) +қуықастылық (простаталық) бөлігі
D) +жыныс мүшесінің буылтығы
E) несеп шығаратын өзектің ішкі тесігі аймағы
39. Атабездің иреленген және тік шәует өзекшелерінде қуыс пайда болады:
А) 1 жасқа дейін
B) 1-3 жаста
C) 8-12 жаста
D) +жасөспірімдік кезең, 13-16 жаста
E) туылатын кезде
40. Нәресте анабезінің ерекшеліктері (10 күннен – 1 жылға дейін):
А) +анабездің беті тегіс
B) анабездің беті бұдырлы
C) +алғашқы (примордиалық) анабез түйіншелері бар
D) сары дене бар
E) жетілген анабез түйіншелері бар
41. Бүйректің қабықтары:
А) бұлшықеттік қабық
B) +фиброзды қабық
C) ақ қабық
D) +майлы қапшық
E) сірлі қабығы
42. Нәрестелерде оң жақ бүйрекке жанасады:
А) +бауыр
B) ұйқы безі
C) +соқыр ішек
D) +құрттәрізді өсінді
E) көкбауыр
43. Сол несепағардың бастапқы бөлігі орналасады:
А) он екі елі ішектің төмендеген бөлігінің алдында
B) он екі елі ішектің төмендеген бөлігінің артында
C) +он екі елі-аш ішек иілімінің артында
D) он екі елі ішектің көлденең бөлігінің артында
E) соқыр ішектің артында
44. Қуықасты безінің үлестері:
А) жоғарғы үлесі
B) +сол үлесі
C) +ортаңғы үлесі
D) +оң үлесі
E) төменгі үлесі
45. Ер адамдардың несеп шығаратын өзегінің бөліктері:
А) +қуықастылық бөлігі
B)+жарғақтық бөлігі
C) үңгірлік бөлігі
D) +кеуектік бөлігі
E) несепқуықтық бөлігі
46. Ер адамдардың несеп шығаратын өзегінің тарылған жерлері:
А) +несеп шығаратын өзектің ішкі тесігі аймағы
B) жыныс мүшесінің буылтығы аймағы
C) +несепжыныс көкеті аймағы
D) +несеп шығаратын өзектің сыртқы тесігі аймағы
E) қуықастылық бөлігі
47. Шәует шылбырының құрамдық бөліктері:
А) +нервтер
B) шәует жіберетін түтік
C) +веналық өрім
D) +шәует шығаратын түтік
E) +сыртқы және ішкі шәует шандырлары
48. Анабездің жиектері:
А) жоғарғы жиегі
B) +бос (артқы) жиегі
C) төменгі жиегі
D) +шажырқайлық жиегі
E) латералді жиегі
49. Жатырға жанасып жатқан анатомиялық құрылымдар:
А)+ тік ішек
B) сигматәрізді ішек
C) +несепқуық
D) қасаға симфизі
E) несепжыныс көкеті
50. Қынаптың артында орналасқан анатомиялық құрылымдар:
А) сигматәрізді ішек
B) +тік ішек
C) несепқуықтың түбі
D) несеп шығаратын өзек
E) соқыр ішек
*Несеп-жыныс жүйесі*1*30*2*
#324
*!БҮЙРЕКТІҢ АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ
*+бүйрек қақпасы
*артқы жиегі
*денесі
*алдыңғы жиегі
*мойны
#325
*!БҮЙРЕК АЯҚШАСЫН ТҮЗЕДІ
*бүйрек қойнауы
*+бүйрек артериясы
*лимфа түйіні
*бүйрек шандыры
*бүйрек бағаналары
#326
*!БҮЙРЕКТЕ БАР
*тығыз зат
*+қыртысты зат
*аралық зат
*негізгі зат
*сұр зат
#327
*!БҮЙРЕКТІҢ ҚАБЫҚТАРЫ
*бұлшықеттік қабық
*+фиброзды қабық
*ақ қабық
*шырышты қапшық
*сірлі қабығы
#328
*!БҮЙРЕК ДЕНЕШІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ
*проксималді иреленген өзекше
*үлкен тостағанша
*+капиллярлық шумақ
*жинағыш түтікше
*кіші тостағанша
#329
*!НЕФРОННЫҢ ҚҰРАМЫНА КІРЕТІН ҚҰРЫЛЫМДАР
*бүйрек қойнауы
*кіші тостағанша
*+Генле ілмегі
*бүртік түтіктері
*бүйрек артериясы
#330
*!НЕСЕПАҒАРДЫҢ БӨЛІКТЕРІ
*бүйректік
*+іштік
*түбектік
*ампулалық
*қылталық
#331
*!НЕСЕПАҒАРДЫҢ АЛДЫНДА ОРНАЛАСАДЫ
*+атабез (немесе анабез) артериясы мен венасы
*ішкі мықын тамырлары
*сыртқы мықын тамырлары
*жалпы мықын тамырлары
*бел артериялары мен веналары
#332
*!НЕСЕПАҒАРДЫҢ ҚАБЫРҒАСЫНЫҢ ҚАБЫҚТАРЫ

*tunica fibrosae
*+tunica muscularis
*ішастар
*tunica serosa
*tunica albuginea
#333
*!НӘРЕСТЕ НЕСЕПҚУЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
*несепқуық түбі қалыптасқан
*+несепқуық түбі қалыптаспаған
*қабырғасындағы дөңгелек бұлшықеттік қабығы жақсы дамыған
*дөңгелек бұлшықеттік қабығы дамымаған
*құрылысы бойынша ересек адамдардікінен айырмашылығы жоқ
#334
*!НӘРЕСТЕЛЕРДЕ НЕСЕПҚУЫҚ ОРНАЛАСАДЫ
*+ересектермен салыстырғанда айтарлықтай жоғары
*ересектермен салыстырғанда айтарлықтай төмен
*ұшы кіндік пен қасаға симфизінің ортасында жетпейді
*ұшы симфиздің артында орналасқан
*ұшы кіндік деңгейінде орналасқан
#335
*!НЕСЕПҚУЫҚТЫҢ ҚҰРАМДЫҚ БӨЛІКТЕРІ
*мүйізі
*құйрығы
*+түбі
*қылтасы
*жүлге
#336
*!ЕР АДАМДАРДА АРАЛАС СЕКРЕЦИЯЛЫҚ БЕЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ
*+атабез
*қуықасты безі
*бульбоуретралдық бездер
*шәует қуықшалары
*атабез қосалқысы
#337
*!СПЕРМАТОЗОИДТАР ТҮЗІЛЕДІ
*атабез қосалқысында
*+иреленген шәует өзекшелерінде
*тік шәует өзекшелерінде
*атабез торында
*шәует шығаратын түтікте
#338
*!АТАБЕЗ ҚОСАЛҚЫСЫНЫҢ БӨЛІКТЕРІ
*+басы
*мойны
*өсіндісі
*шеті
*оң және сол үлестері
#339
*!ҚУЫҚАСТЫ БЕЗІНІҢ ҮЛЕСТЕРІ
*жоғарғы үлесі
*+сол үлесі
*бүйір үлесі
*қылтасы
*төменгі үлесі
#340
*!ҚУЫҚАСТЫ БЕЗІНЕ ЕДӘУІР ЖАНАСЫП ЖАТАДЫ
*қасаға симфизі
*ішкі мықын артериясы
*+тік ішек
*Куперов безі
*сыртқы мықын артериясы
#341
*!ЕР АДАМДАРДЫҢ НЕСЕП ШЫҒАРАТЫН ӨЗЕГІНІҢ БӨЛІКТЕРІ
*+қуықастылық бөлігі
*қылта аймағы
*үңгірлік бөлігі
*мойынт бөлігі
*несепқуықтық бөлігі
#342
*!ЕР АДАМДАРДЫҢ НЕСЕП ШЫҒАРАТЫН ӨЗЕГІНІҢ ТАРЫЛҒАН ЖЕРЛЕРІ
*қуықтың түбі
*жыныс мүшесінің буылтығы аймағы
*+несепжыныс көкеті аймағы
*қайықша шұңқыры
*қуықастылық бөлігі
#343
*!ЕР АДАМДАРДЫҢ НЕСЕП ШЫҒАРАТЫН ӨЗЕГІНІҢ КЕҢЕЙГЕН ЖЕРЛЕРІ
*несепжыныс көкеті аймағы
*несеп шығаратын өзектің сыртқы тесігі аймағы
*+қуықастылық (простаталық) бөлігі
*кеуек бөлімінің бойында
*несеп шығаратын өзектің ішкі тесігі аймағы
#344
*!ШӘУЕТ ШЫЛБЫРЫНЫҢ ҚҰРАМДЫҚ БӨЛІКТЕРІ
*шәует қуықшалар түтігі
*шәует жіберетін түтік
*ішкі мықын артериясы
*+шәует шығаратын түтік
*қосалқы түтігі
#345
*!АНАБЕЗДІҢ БЕТТЕРІ
*+медиалді беті
*алдыңғы беті
*бүйір беті
*артқы беті
*жоғарғы беті
#346
*!АНАБЕЗДІҢ ЖИЕКТЕРІ
*жоғарғы жиегі
*медиалды жиегі
*төменгі жиегі
*+шажырқайлық жиегі
*латералді жиегі
#347
*!ЖАТЫРДЫҢ ҚАБЫҚТАРЫ
*+эндометрий
*шырышасты
*фиброзды
*параметрий
*мезометрий
#348
*!ЖАТЫР ТҮТІГІНІҢ ҚҰРАМДЫҚ БӨЛІКТЕРІ
*мойын бөлігі
*+жатыр түтігінің кеңжері
*бос жері
*құйрығы
*жарғақты бөлігі
#349
*!ҚЫНАПТЫҢ АРТЫНДА ОРНАЛАСҚАН АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАР
*сигматәрізді ішек
*+тік ішек
*несепқуықтың түбі
*несеп шығаратын өзек
*соқыр ішек
#350
*!НӘРЕСТЕЛЕР МЕН БІР ЖАСҚА ДЕЙІНГІ ҚЫЗДАР АНАБЕЗІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
*анабездің беті іркілдек
*анабездің беті бұдырлы
*+алғашқы (примордиалық) анабез түйіншелері бар
*лимфоидты фоликулдар
*жетілген анабез түйіншелері бар
#351
*!СПЕРМАТОЗОИДТАР ТҮЗІЛЕДІ
*шығарушы өзекшелер
*+иреленген шәует өзекшелері
*тік шәует өзекшелері
*ата без торының өзекшелері
*шәует шығаратын түтік
#352
*!АНА БЕЗІН ЖАМБАС АСТАУ ҚАБЫРҒАСЫМЕН ҚОСАТЫН БАЙЛАМ
*ана бездің меншікті байламы
*ана бездің шажырқайы
*+ана безін көтеретін байлам
*жатырдың дөңгелек байламы
*шап байламы
#353
*!ЖАТЫРДЫҢ АЛДЫНДА ОРНАЛАСАДЫ
*+қуық
*тік ішек
*қынап
*ана бездер
*ішек
*Несеп-жыныс жүйесі*2*23*2*
#354
*!ӘРБІР БҮЙРЕКТІҢ АРТҚЫ БЕТІ ЕДӘУІР ЖАНАСЫП ЖАТАДЫ
*+көкетке
*мықын бұлшықетіне
*егіз бұлшықетке
*алмұрттәрізді бұлшықетке
*ішастарға
#355
*!БҮЙРЕКТІҢ ЭКСКРЕТОРЛЫҚ АҒАШЫНЫҢ ПІШІНДЕРІ
*постнаталдық
*+эмбриондық
*магистралдық
*қалыптасқан
*аралас
#356
*!СОЛ ЖАҚ БҮЙРЕККЕ ЕДӘУІР ЖАНАСЫП ЖАТАТЫН АҒЗАЛАР
*+тоқ ішектің сол иілімі
*жоғарғы ішек
*соқыр ішек
*бауыр
*төменгі қуыс вена
#357
*!БҮЙРЕКТІҢ БЕКІТУШІ АППАРАТЫНА ЖАТАДЫ
*+май қапшығы
*жіңішке ішектің шажырқайы
*қойнауы
*көкет
*ішастар
#358
*!ОҢ ЖАҚ БҮЙРЕККЕ ЕДӘУІР ЖАНАСАДЫ
*+12-елі ішектің төмендеген бөлігі
*соқыр ішек
*тоқ ішектің сол иілімі
*асқазан
*көкбауыр
#359
*!БҮЙРЕК ДЕНЕШІГІ ОРНАЛАСАДЫ
*+қыртысты заттың бүктелген бөлігінде
*қыртысты заттың сәулелі бөлігінде
*бүйрек пирамидасында
*бүйрек бағаналарында
*бүйрек қойнауында
#360
*!НӘРЕСТЕЛЕРДЕ БҮЙРЕКТІҢ ЖОҒАРҒЫ ШЕТІ ЕДӘУІР ЖОҒАРҒЫ ДЕҢГЕЙІНЕ СӘЙКЕС КЕЛЕДІ
*X кеуде омыртқасының
*XI кеуде омыртқасының
*+XII кеуде омыртқасының
*I бел омыртқасының
*III бел омыртқасының
#361
*!НӘРЕСТЕЛЕРДЕ БҮЙРЕКТІҢ ТӨМЕНГІ ШЕТІ ТӨМЕНГІ ДЕҢГЕЙІНЕ СӘЙКЕС КЕЛЕДІ
*I бел омыртқасының
*II бел омыртқасының
*III бел омыртқасының
*+IV бел омыртқасының
*Х кеуде омыртқасының
#362
*!НӘРЕСТЕЛЕРДЕ ОҢ ЖАҚ БҮЙРЕККЕ ЕДӘУІР ЖАНАСАДЫ
*+бауыр
*ұйқы безі
*қуық
*сигма тәрізді ішек
*көкбауыр
#363
*!НӘРЕСТЕЛЕРДЕ СОЛ ЖАҚ БҮЙРЕККЕ ЕДӘУІР ЖАНАСАДЫ
*бауыр
*+ұйқы безі
*соқыр ішек
*құрт тәрзді өсінді
*асқазан
#364
*!НЕСЕПАҒАРДЫҢ ІШТІК БӨЛІГІ ЕДӘУІР ЖАТАДЫ
*+белдің үлкен бұлшықетінде
*шаршы бұлшықетте
*көлденең бұлшықетте
*тік бұлшықетте
*мықын бұлшықетінде
#365
*!ОҢ НЕСЕПАҒАРДЫҢ БАСТАПҚЫ БӨЛІГІ ОРНАЛАСАДЫ
*он екі елі ішектің төмендеген бөлігінің алдында
*+он екі елі ішектің төмендеген бөлігінің артында
*он екі елі-аш ішек иілімінің артында
*он екі елі ішектің көлденең бөлігінің артында
*он екі елі ішектің көлденең бөлігінің алдында
#366
*!СОЛ НЕСЕПАҒАРДЫҢ БАСТАПҚЫ БӨЛІГІ ОРНАЛАСАДЫ
*он екі елі ішектің төмендеген бөлігінің алдында
*он екі елі ішектің төмендеген бөлігінің артында
*+он екі елі-аш ішек иілімінің артында
*он екі елі ішектің көлденең бөлігінің артында
*соқыр ішектің артында
#367
*!ЕР АДАМДАРДЫҢ НЕСЕПҚУЫҒЫНЫҢ АРТҚЫ БЕТІНЕ ЕДӘУІР ЖАНАСЫП ЖАТАДЫ
*+тік ішек
*Куперов бездері
*қуықасты безі
*сигматәрізді ішек
*буылтық-несеп шығаратын өзек (бульбоуретралық) безі
#368
*!ӘЙЕЛДЕРДІҢ НЕСЕПҚУЫҒЫНЫҢ АРТҚЫ БЕТІНЕ ЕДӘУІР ЖАНАСЫП ЖАТАДЫ
*несепжыныс көкеті
*соқырішек
*сигма тәрізді ішек
*+қынап
*тік ішек
#369
*!ШӘУЕТ ШЫҒАРАТЫН ТҮТІККЕ ЕДӘУІР ЖАНАСЫП ЖАТАДЫ
*сигматәрізді ішек
*тік ішек
*+несепқуық
*куперов безі
*сан артериясы
#370
*!ІШАСТАРДЫҢ ТУЫНДЫСЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН АТАБЕЗДІҢ ҚАБЫҚТАРЫ
*ішкі шәует шандыры
*сыртқы шәует шандыры
*+атабездің қынаптық қабығы
*атабезді көтеретін бұлшықеттің шандыры
*бұлшықеттік қабығы
#371
*!ШӘУЕТ ЖІБЕРЕТІН ТҮТІК ҚАНДАЙ ТҮТІКТЕРДІҢ ҚОСЫЛУЫНАН ПАЙДА БОЛАДЫ
*шәует шығаратын түтігі мен қосалқы түтігі
*бульбоуретралық бездердің шығаратын түтігі
*қуықасты безінің шығаратын түтігі
*+шәует шығаратын түтік
*атабез қосалқысының түтігі
#372
*!АТАБЕЗДІҢ ИРЕЛЕНГЕН ЖӘНЕ ТІК ШӘУЕТ ӨЗЕКШЕЛЕРІНДЕ ҚУЫС ПАЙДА БОЛАДЫ
*1 жасқа дейін
*1-3 жаста
*8-12 жаста
*+жасөспірімдік кезең, 13-16 жаста
*туылатын кезде
#373
*!ЖАТЫРҒА ЕДӘУІР ЖАНАСЫП ЖАТҚАН АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАР
*соқыр ішек
*сигматәрізді ішек
*+несепқуық
*қасаға симфизі
*несепжыныс көкеті
#374
*!ЕКІНШІЛІК (КӨПІРШІКТІ) АНАБЕЗ ТҮЙІНШЕЛЕРІ (FOLLICULI OVARICI VESICULOSI) ТҮЗІЛЕДІ
*1-3 жаста
*8-11 жаста
*+12-15 жаста
*16-20 жаста
*бір жасқа дейін
#375
*!НӘРЕСТЕ ЖАТЫРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
*+жоғары орналасқан, қасаға симфизінен шығып тұрады
*кіші жамбас астауының ортаңғы бөлігінде орналасқан
*жатыр денесі мойнына қарағанда ұзынырақ
*денесіне қарағанда жатыр мойны қалыптаспаған
*кіші жамбас астауының төменгі бөлігінде орналасқан
#376
*!ЖАСӨСПІРІМ КЕЗЕҢДЕГІ (12-15 ЖАС) ЖАТЫРДЫҢ ТОПОГРАФИЯСЫ МЕН ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
*жоғары орналасқан, қасаға симфизінен шығып тұрады
*жатыр денесі мен мойны тепе тең
*+жатыр денесі мойнына қарағанда ұзынырақ
*жатыр мойны денесіне қарағанда ұзынырақ
*кіші жамбас астауының төменгі бөлігінде орналасқан
*Несеп-жыныс жүйесі*4*14*1*
#377
*!БҮЙРЕКТІҢ ІШКІ ҚҰРЫЛЫСЫ:
*+cortex renalis
*capsula fibrosa renalis
*+medulla renalis*+sinus renalis*substantia grisea*capsula adiposa renalis*fascia renalis#378
*!БҮЙРЕКТІҢ ҚАБЫҚТАРЫ:
*cortex renalis*+capsula fibrosa renalis*medulla renalis*tunica renalis*tunica mucosa
*+capsula adiposa renalis*+fascia renalis#379
*!НЕФРОНДЫ ҚҰРАЙДЫ:
*+tubulus contortus proximalis*calix renalis minor
*glomerulus
*+tubulus contortus distalis*+ansa nephroni*+capsula glomerularis*sinus renalis*calix minor
*calix major
#380
*!НЕСЕПАҒАРДЫҢ ҚҰРАМ БӨЛІКТЕРІ:
* pars renalis*+pars abdominalis*testicularis*pars ampularis*isthmus
*+pars pelvina#381
*!НЕСЕПҚУЫҚТЫҢ ҚҰРАМ БӨЛІКТЕРІ:
*+apex
*cauda
*+cervix
*isthmus
*sulcus
*+corpus
*caput
#382
*!ЖЫНЫС МҮШЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ:
*lobus dexter*+corpus
*vesicula seminalis*lobus sinister
*isthmus prostatae*+glans
*+dorsum
#383
*!ҚУЫҚАСТЫ БЕЗІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ:
*+lobus dexter*corpus
*vesicula seminalis*+lobus sinister
*+isthmus
*glans
*dorsum
#384
*!ЕРКЕК НЕСЕП ШЫҒАРАТЫН ӨЗЕГІНІҢ БӨЛІМДЕРІ:
*pars vesicalis*+pars prostatica
*vesicula seminalis*+pars spongiosa*isthmus
*+pars membranacea
*pars cavernosus#385
*!АТАБЕЗ ҚОСАЛҚЫСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ :
*+caput
*scrotum
*+corpus
*collum*isthmus
*+cauda
*prostatа
#386
*!АНАБЕЗДІҢ АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ
*cervix
*+margo liber
*corpus
*infundibulum
*+margo mesovaricus
*ampulla
#387
*!ЖАТЫРДЫҢ АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ
*+cervix
*margo liber
*+corpus
*infundibulum
*margo mesovaricus
*ampulla
#388
*!ЖАТЫР ТҮТІГІНІҢ АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ
*cervix
*margo liber
*corpus
*+infundibulum
*margo mesovaricus
*+ampulla
#389
*!ӘЙЕЛДІҢ СЫРТҚЫ ЖЫНЫС АҒЗАЛАРЫ
*+mons pubis
*uterus
*tuba uterina*+clitoris
*vagina
*+bulbus vestibulae*prostata#390
*!ӘЙЕЛДІҢ ІШКІ ЖЫНЫС АҒЗАЛАРЫ
*mons pubis
*+uterus
*+tuba uterina*clitoris
*+vagina
*bulbus vestibuli*prostata*Несеп-жыныс жүйесі*1*30*2*
#324
*!БҮЙРЕКТІҢ АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ
*бүйрек қақпасы
*артқы жиегі
*денесі
*алдыңғы жиегі
*мойны
#325
*!БҮЙРЕК АЯҚШАСЫН ТҮЗЕДІ
*бүйрек қойнауы
*бүйрек артериясы
*лимфа түйіні
*бүйрек шандыры
*бүйрек бағаналары
#326
*!БҮЙРЕКТЕ БАР
*тығыз зат
*қыртысты зат
*аралық зат
*негізгі зат
*сұр зат
#327
*!БҮЙРЕКТІҢ ҚАБЫҚТАРЫ
*бұлшықеттік қабық
*фиброзды қабық
*ақ қабық
*шырышты қапшық
*сірлі қабығы
#328
*!БҮЙРЕК ДЕНЕШІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ
*проксималді иреленген өзекше
*үлкен тостағанша
*капиллярлық шумақ
*жинағыш түтікше
*кіші тостағанша
#329
*!НЕФРОННЫҢ ҚҰРАМЫНА КІРЕТІН ҚҰРЫЛЫМДАР
*бүйрек қойнауы
*кіші тостағанша
*Генле ілмегі
*бүртік түтіктері
*бүйрек артериясы
#330
*!НЕСЕПАҒАРДЫҢ БӨЛІКТЕРІ
*бүйректік
*іштік
*түбектік
*ампулалық
*қылталық
#331
*!НЕСЕПАҒАРДЫҢ АЛДЫНДА ОРНАЛАСАДЫ
*атабез (немесе анабез) артериясы мен венасы
*ішкі мықын тамырлары
*сыртқы мықын тамырлары
*жалпы мықын тамырлары
*бел артериялары мен веналары
#332
*!НЕСЕПАҒАРДЫҢ ҚАБЫРҒАСЫНЫҢ ҚАБЫҚТАРЫ

*tunica fibrosae
*tunica muscularis
*ішастар
*tunica serosa
*tunica albuginea
#333
*!НӘРЕСТЕ НЕСЕПҚУЫҒЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
*несепқуық түбі қалыптасқан
*несепқуық түбі қалыптаспаған
*қабырғасындағы дөңгелек бұлшықеттік қабығы жақсы дамыған
*дөңгелек бұлшықеттік қабығы дамымаған
*құрылысы бойынша ересек адамдардікінен айырмашылығы жоқ
#334
*!НӘРЕСТЕЛЕРДЕ НЕСЕПҚУЫҚ ОРНАЛАСАДЫ
*ересектермен салыстырғанда айтарлықтай жоғары
*ересектермен салыстырғанда айтарлықтай төмен
*ұшы кіндік пен қасаға симфизінің ортасында жетпейді
*ұшы симфиздің артында орналасқан
*ұшы кіндік деңгейінде орналасқан
#335
*!НЕСЕПҚУЫҚТЫҢ ҚҰРАМДЫҚ БӨЛІКТЕРІ
*мүйізі
*құйрығы
*түбі
*қылтасы
*жүлге
#336
*!ЕР АДАМДАРДА АРАЛАС СЕКРЕЦИЯЛЫҚ БЕЗ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ
*атабез
*қуықасты безі
*бульбоуретралдық бездер
*шәует қуықшалары
*атабез қосалқысы
#337
*!СПЕРМАТОЗОИДТАР ТҮЗІЛЕДІ
*атабез қосалқысында
*иреленген шәует өзекшелерінде
*тік шәует өзекшелерінде
*атабез торында
*шәует шығаратын түтікте
#338
*!АТАБЕЗ ҚОСАЛҚЫСЫНЫҢ БӨЛІКТЕРІ
*басы
*мойны
*өсіндісі
*шеті
*оң және сол үлестері
#339
*!ҚУЫҚАСТЫ БЕЗІНІҢ ҮЛЕСТЕРІ
*жоғарғы үлесі
*сол үлесі
*бүйір үлесі
*қылтасы
*төменгі үлесі
#340
*!ҚУЫҚАСТЫ БЕЗІНЕ ЕДӘУІР ЖАНАСЫП ЖАТАДЫ
*қасаға симфизі
*ішкі мықын артериясы
*тік ішек
*Куперов безі
*сыртқы мықын артериясы
#341
*!ЕР АДАМДАРДЫҢ НЕСЕП ШЫҒАРАТЫН ӨЗЕГІНІҢ БӨЛІКТЕРІ
*қуықастылық бөлігі
*қылта аймағы
*үңгірлік бөлігі
*мойынт бөлігі
*несепқуықтық бөлігі
#342
*!ЕР АДАМДАРДЫҢ НЕСЕП ШЫҒАРАТЫН ӨЗЕГІНІҢ ТАРЫЛҒАН ЖЕРЛЕРІ
*қуықтың түбі
*жыныс мүшесінің буылтығы аймағы
*несепжыныс көкеті аймағы
*қайықша шұңқыры
*қуықастылық бөлігі
#343
*!ЕР АДАМДАРДЫҢ НЕСЕП ШЫҒАРАТЫН ӨЗЕГІНІҢ КЕҢЕЙГЕН ЖЕРЛЕРІ
*несепжыныс көкеті аймағы
*несеп шығаратын өзектің сыртқы тесігі аймағы
*қуықастылық (простаталық) бөлігі
*кеуек бөлімінің бойында
*несеп шығаратын өзектің ішкі тесігі аймағы
#344
*!ШӘУЕТ ШЫЛБЫРЫНЫҢ ҚҰРАМДЫҚ БӨЛІКТЕРІ
*шәует қуықшалар түтігі
*шәует жіберетін түтік
*ішкі мықын артериясы
*шәует шығаратын түтік
*қосалқы түтігі
#345
*!АНАБЕЗДІҢ БЕТТЕРІ
*медиалді беті
*алдыңғы беті
*бүйір беті
*артқы беті
*жоғарғы беті
#346
*!АНАБЕЗДІҢ ЖИЕКТЕРІ
*жоғарғы жиегі
*медиалды жиегі
*төменгі жиегі
*шажырқайлық жиегі
*латералді жиегі
#347
*!ЖАТЫРДЫҢ ҚАБЫҚТАРЫ
*эндометрий
*шырышасты
*фиброзды
*параметрий
*мезометрий
#348
*!ЖАТЫР ТҮТІГІНІҢ ҚҰРАМДЫҚ БӨЛІКТЕРІ
*мойын бөлігі
*жатыр түтігінің кеңжері
*бос жері
*құйрығы
*жарғақты бөлігі
#349
*!ҚЫНАПТЫҢ АРТЫНДА ОРНАЛАСҚАН АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАР
*сигматәрізді ішек
*тік ішек
*несепқуықтың түбі
*несеп шығаратын өзек
*соқыр ішек
#350
*!НӘРЕСТЕЛЕР МЕН БІР ЖАСҚА ДЕЙІНГІ ҚЫЗДАР АНАБЕЗІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
*анабездің беті іркілдек
*анабездің беті бұдырлы
*алғашқы (примордиалық) анабез түйіншелері бар
*лимфоидты фоликулдар
*жетілген анабез түйіншелері бар
#351
*!СПЕРМАТОЗОИДТАР ТҮЗІЛЕДІ
*шығарушы өзекшелер
*иреленген шәует өзекшелері
*тік шәует өзекшелері
*ата без торының өзекшелері
*шәует шығаратын түтік
#352
*!АНА БЕЗІН ЖАМБАС АСТАУ ҚАБЫРҒАСЫМЕН ҚОСАТЫН БАЙЛАМ
*ана бездің меншікті байламы
*ана бездің шажырқайы
*ана безін көтеретін байлам
*жатырдың дөңгелек байламы
*шап байламы
#353
*!ЖАТЫРДЫҢ АЛДЫНДА ОРНАЛАСАДЫ
*қуық
*тік ішек
*қынап
*ана бездер
*ішек
*Несеп-жыныс жүйесі*2*23*2*
#354
*!ӘРБІР БҮЙРЕКТІҢ АРТҚЫ БЕТІ ЕДӘУІР ЖАНАСЫП ЖАТАДЫ
*көкетке
*мықын бұлшықетіне
*егіз бұлшықетке
*алмұрттәрізді бұлшықетке
*ішастарға
#355
*!БҮЙРЕКТІҢ ЭКСКРЕТОРЛЫҚ АҒАШЫНЫҢ ПІШІНДЕРІ
*постнаталдық
*эмбриондық
*магистралдық
*қалыптасқан
*аралас
#356
*!СОЛ ЖАҚ БҮЙРЕККЕ ЕДӘУІР ЖАНАСЫП ЖАТАТЫН АҒЗАЛАР
*тоқ ішектің сол иілімі
*жоғарғы ішек
*соқыр ішек
*бауыр
*төменгі қуыс вена
#357
*!БҮЙРЕКТІҢ БЕКІТУШІ АППАРАТЫНА ЖАТАДЫ
*май қапшығы
*жіңішке ішектің шажырқайы
*қойнауы
*көкет
*ішастар
#358
*!ОҢ ЖАҚ БҮЙРЕККЕ ЕДӘУІР ЖАНАСАДЫ
*12-елі ішектің төмендеген бөлігі
*соқыр ішек
*тоқ ішектің сол иілімі
*асқазан
*көкбауыр
#359
*!БҮЙРЕК ДЕНЕШІГІ ОРНАЛАСАДЫ
*қыртысты заттың бүктелген бөлігінде
*қыртысты заттың сәулелі бөлігінде
*бүйрек пирамидасында
*бүйрек бағаналарында
*бүйрек қойнауында
#360
*!НӘРЕСТЕЛЕРДЕ БҮЙРЕКТІҢ ЖОҒАРҒЫ ШЕТІ ЕДӘУІР ЖОҒАРҒЫ ДЕҢГЕЙІНЕ СӘЙКЕС КЕЛЕДІ
*X кеуде омыртқасының
*XI кеуде омыртқасының
*XII кеуде омыртқасының
*I бел омыртқасының
*III бел омыртқасының
#361
*!НӘРЕСТЕЛЕРДЕ БҮЙРЕКТІҢ ТӨМЕНГІ ШЕТІ ТӨМЕНГІ ДЕҢГЕЙІНЕ СӘЙКЕС КЕЛЕДІ
*I бел омыртқасының
*II бел омыртқасының
*III бел омыртқасының
*IV бел омыртқасының
*Х кеуде омыртқасының
#362
*!НӘРЕСТЕЛЕРДЕ ОҢ ЖАҚ БҮЙРЕККЕ ЕДӘУІР ЖАНАСАДЫ
*бауыр
*ұйқы безі
*қуық
*сигма тәрізді ішек
*көкбауыр
#363
*!НӘРЕСТЕЛЕРДЕ СОЛ ЖАҚ БҮЙРЕККЕ ЕДӘУІР ЖАНАСАДЫ
*бауыр
*ұйқы безі
*соқыр ішек
*құрт тәрзді өсінді
*асқазан
#364
*!НЕСЕПАҒАРДЫҢ ІШТІК БӨЛІГІ ЕДӘУІР ЖАТАДЫ
*белдің үлкен бұлшықетінде
*шаршы бұлшықетте
*көлденең бұлшықетте
*тік бұлшықетте
*мықын бұлшықетінде
#365
*!ОҢ НЕСЕПАҒАРДЫҢ БАСТАПҚЫ БӨЛІГІ ОРНАЛАСАДЫ
*он екі елі ішектің төмендеген бөлігінің алдында
*он екі елі ішектің төмендеген бөлігінің артында
*он екі елі-аш ішек иілімінің артында
*он екі елі ішектің көлденең бөлігінің артында
*он екі елі ішектің көлденең бөлігінің алдында
#366
*!СОЛ НЕСЕПАҒАРДЫҢ БАСТАПҚЫ БӨЛІГІ ОРНАЛАСАДЫ
*он екі елі ішектің төмендеген бөлігінің алдында
*он екі елі ішектің төмендеген бөлігінің артында
*он екі елі-аш ішек иілімінің артында
*он екі елі ішектің көлденең бөлігінің артында
*соқыр ішектің артында
#367
*!ЕР АДАМДАРДЫҢ НЕСЕПҚУЫҒЫНЫҢ АРТҚЫ БЕТІНЕ ЕДӘУІР ЖАНАСЫП ЖАТАДЫ
*тік ішек
*Куперов бездері
*қуықасты безі
*сигматәрізді ішек
*буылтық-несеп шығаратын өзек (бульбоуретралық) безі
#368
*!ӘЙЕЛДЕРДІҢ НЕСЕПҚУЫҒЫНЫҢ АРТҚЫ БЕТІНЕ ЕДӘУІР ЖАНАСЫП ЖАТАДЫ
*несепжыныс көкеті
*соқырішек
*сигма тәрізді ішек
*қынап
*тік ішек
#369
*!ШӘУЕТ ШЫҒАРАТЫН ТҮТІККЕ ЕДӘУІР ЖАНАСЫП ЖАТАДЫ
*сигматәрізді ішек
*тік ішек
*несепқуық
*куперов безі
*сан артериясы
#370
*!ІШАСТАРДЫҢ ТУЫНДЫСЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН АТАБЕЗДІҢ ҚАБЫҚТАРЫ
*ішкі шәует шандыры
*сыртқы шәует шандыры
*атабездің қынаптық қабығы
*атабезді көтеретін бұлшықеттің шандыры
*бұлшықеттік қабығы
#371
*!ШӘУЕТ ЖІБЕРЕТІН ТҮТІК ҚАНДАЙ ТҮТІКТЕРДІҢ ҚОСЫЛУЫНАН ПАЙДА БОЛАДЫ
*шәует шығаратын түтігі мен қосалқы түтігі
*бульбоуретралық бездердің шығаратын түтігі
*қуықасты безінің шығаратын түтігі
*шәует шығаратын түтік
*атабез қосалқысының түтігі
#372
*!АТАБЕЗДІҢ ИРЕЛЕНГЕН ЖӘНЕ ТІК ШӘУЕТ ӨЗЕКШЕЛЕРІНДЕ ҚУЫС ПАЙДА БОЛАДЫ
*1 жасқа дейін
*1-3 жаста
*8-12 жаста
*жасөспірімдік кезең, 13-16 жаста
*туылатын кезде
#373
*!ЖАТЫРҒА ЕДӘУІР ЖАНАСЫП ЖАТҚАН АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАР
*соқыр ішек
*сигматәрізді ішек
*несепқуық
*қасаға симфизі
*несепжыныс көкеті
#374
*!ЕКІНШІЛІК (КӨПІРШІКТІ) АНАБЕЗ ТҮЙІНШЕЛЕРІ (FOLLICULI OVARICI VESICULOSI) ТҮЗІЛЕДІ
*1-3 жаста
*8-11 жаста
*12-15 жаста
*16-20 жаста
*бір жасқа дейін
#375
*!НӘРЕСТЕ ЖАТЫРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
*жоғары орналасқан, қасаға симфизінен шығып тұрады
*кіші жамбас астауының ортаңғы бөлігінде орналасқан
*жатыр денесі мойнына қарағанда ұзынырақ
*денесіне қарағанда жатыр мойны қалыптаспаған
*кіші жамбас астауының төменгі бөлігінде орналасқан
#376
*!ЖАСӨСПІРІМ КЕЗЕҢДЕГІ (12-15 ЖАС) ЖАТЫРДЫҢ ТОПОГРАФИЯСЫ МЕН ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
*жоғары орналасқан, қасаға симфизінен шығып тұрады
*жатыр денесі мен мойны тепе тең
*жатыр денесі мойнына қарағанда ұзынырақ
*жатыр мойны денесіне қарағанда ұзынырақ
*кіші жамбас астауының төменгі бөлігінде орналасқан
*Несеп-жыныс жүйесі*4*14*1*
#377
*!БҮЙРЕКТІҢ ІШКІ ҚҰРЫЛЫСЫ:
*cortex renalis
*capsula fibrosa renalis
*medulla renalis*sinus renalis*substantia grisea*capsula adiposa renalis*fascia renalis#378
*!БҮЙРЕКТІҢ ҚАБЫҚТАРЫ:
*cortex renalis*capsula fibrosa renalis*medulla renalis*tunica renalis*tunica mucosa
*capsula adiposa renalis*fascia renalis#379
*!НЕФРОНДЫ ҚҰРАЙДЫ:
*tubulus contortus proximalis*calix renalis minor
*glomerulus
*tubulus contortus distalis*ansa nephroni*capsula glomerularis*sinus renalis*calix minor
*calix major
#380
*!НЕСЕПАҒАРДЫҢ ҚҰРАМ БӨЛІКТЕРІ:
* pars renalis*pars abdominalis*testicularis*pars ampularis*isthmus
*pars pelvina#381
*!НЕСЕПҚУЫҚТЫҢ ҚҰРАМ БӨЛІКТЕРІ:
*apex
*cauda
*cervix
*isthmus
*sulcus
*corpus
*caput
#382
*!ЖЫНЫС МҮШЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ:
*lobus dexter*corpus
*vesicula seminalis*lobus sinister
*isthmus prostatae*glans
*dorsum
#383
*!ҚУЫҚАСТЫ БЕЗІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ:
*lobus dexter*corpus
*vesicula seminalis*lobus sinister
*isthmus
*glans
*dorsum
#384
*!ЕРКЕК НЕСЕП ШЫҒАРАТЫН ӨЗЕГІНІҢ БӨЛІМДЕРІ:
*pars vesicalis*pars prostatica
*vesicula seminalis*pars spongiosa*isthmus
*pars membranacea
*pars cavernosus#385
*!АТАБЕЗ ҚОСАЛҚЫСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ :
*caput
*scrotum
*corpus
*collum*isthmus
*cauda
*prostatа
#386
*!АНАБЕЗДІҢ АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ
*cervix
*margo liber
*corpus
*infundibulum
*margo mesovaricus
*ampulla
#387
*!ЖАТЫРДЫҢ АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ
*cervix
*margo liber
*corpus
*infundibulum
*margo mesovaricus
*ampulla
#388
*!ЖАТЫР ТҮТІГІНІҢ АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ
*cervix
*margo liber
*corpus
*infundibulum
*margo mesovaricus
*ampulla
#389
*!ӘЙЕЛДІҢ СЫРТҚЫ ЖЫНЫС АҒЗАЛАРЫ
*mons pubis
*uterus
*tuba uterina*clitoris
*vagina
*bulbus vestibulae*prostata#390
*!ӘЙЕЛДІҢ ІШКІ ЖЫНЫС АҒЗАЛАРЫ
*mons pubis
*uterus
*tuba uterina*clitoris
*vagina
*bulbus vestibuli*prostata

Приложенные файлы

  • docx 8981607
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий