пф мпс


ПАТФИЗ
Б_йректегі фильтрация бaзылысыныS себебіне жатады://
+шумаKша мембраналарыныS б_лінуімен//
т_тікшелердегі ферменттік аKаулыKтар//
генле ілмегініS т™менгі б™лігініS б_лінуі//
т_тікшелер эпителийініS десквамациясы//
бір б_йректіS болмауымен
***
Jылтамырлар KабырCаларындаCы гидростатикалыK KысымныS т™мендеуініS н‰тижесінде фильтрацияныS азаюы осы кезде дамиды://
з‰рдіS б™лінуіне з‰р шыCару жолдарындаCы кедергініS болуында//
+артериялыK KысымныS 80 мм сын.баC. т™мен болуында//
гемоконцентрацияда//
гиперпротеинемияда//
гиперволемияда
***
Б_йректе шумаKша фильтрациясыныS азаюы осы кезде байKалады://
организмнен з‰р шыCарылуыныS к_шеюінде//
организмнен натрий шыCарылуыныS к_шеюінде//
+KандаCы азоттыK катаболиттердіS кідіруінде//
айKын протеинурияда//
гиповолемияда
***
Б_йректе шумаKтыK с_зілудіS жоCарылауы осы кезде байKалады://
+KандаCы онкотикалыK KысымныS т™мендеуінен//
Kызмет атKаратын нефрондар саныныS к™беюінен//
KандаCы гидростатикалыK KысымныS азаюынан//
симпатикалыK ‰серлердіS азаюынан//
з‰р шыCарылуыныS бaзылуынан
***
Б_йректегі з‰рді концентрациялау KабілетініS т™мендеуі аталады://
никтурия//
полиурия//
+гипостенурия//
протеинурия//
полаккиурия
***
НауKас 20 жаста, к™лік апаты болCан жерден клиникаCа жеткізілді. Кеудесі мен іш Kуысы к™птеп жараKаттанCан. Есі шатасKан. Терісі бозCылт, жабысKаK суыK термен жабылCан. Ж_ректіS жиырылу жиілігі – минутына 120 рет, артериялыK Kысым – 70/30 мм сын.баC. Т‰уліктік диурез - 30 мл, з‰рдіS салыстырмалы тыCыздыCы - 1,020, н‰руыздыS м™лшері – 0,99 г/л. НауKаста з‰рдіS Kандай сандыK ж‰не сапалыK ™згерістері дамыCан?://
олигурия, гиперстенурия //
олигурия, гипостенурия //
олигурия, протеинурия //
+анурия, протеинурия //
анурия, изостенурия
***
ШумаKшалыK протеинурия дамиды://
Kан сарысуында парапротеиндердіS жиналуымен//
н‰руыздардыS реабсорбция _дерісініS бaзылуымен//
т_тікшелік эпителий жасушалары б™лінуініS артуымен//
+барлыK н‰руыздарCа шумаKшалардыS ™ткізгіштігініS артуынан//
нефронныS жоCары б™лімінде аномальді н‰руыздардыS т_зілуімен
***
З‰р шыCару ж_йесініS дерті кезіндегі кері сорылудыS бaзылыстары осы кезде дамиды://
нефрон шумаKшаларыныS б_лінулері//
б_йрекішілік KысымныS т™мендеуі//
+т_тікшелердіS дистрофиялыK ™згерісі//
Шумлян-Баумен капсуласы мембранасыныS б_лінуі//
капилярлар шумаKшасындаCы гидростатикалыK KысымныS жоCарылауы
***
НауKас 22 жаста, жіті тонзиллитпен ауырCаннан кейін 2 апта ™ткен соS денесінде жайылCан ісіну пайда болды. Т‰уліктік диурез – 400 мл, з‰рдіS салыстырмалы тыCыздыCы – 1,020 , н‰руыз – 1,5 г/л. З‰рдегі ш™гіндіні микроскоппен зерттегенде к™ру алаSында аныKталды: лейкоциттер – 2-4, эритроциттер – 25–28, гиалинді цилиндрлер – 0-1. НауKаста з‰рлік синдром Kандай Kандай симптомдармен байKалады?//
анурия, гиперстенурия, гематурия//
+олигурия, протеинурия, гематурия //
олигурия, лейкоцитурия, гематурия//
олигурия, гипостенурия, протеинурия //
олигурия, лейкоцитурия, цилиндрурия
***
Созылмалы б_йрек жеткіліксіздігіне шалдыKKан науKастыS к_ндізгі диурезге KараCанда т_нгі диурездіS араKатынасы 1:1-ге теS. НауKаста б_йрек патологиясыныS Kандай біртектес т_рі дамыды?://
олигурия//
полиурия//
+никтурия//
гематурия//
глюкозурия
***
1-ші типті Kантты диабетпен ауыратын науKастыS з‰р анализін тексергенде аныKталды: т‰уліктік диурез – 2800 мл, з‰рдіS салыстырмалы тыCыздыCы – 1,039, з‰рдегі глюкоза . НауKаста б_йрек патологиясыныS Kандай біртектес т_рі дамыды?://
антидиурез//
сулы диурез//
+осмостыK диурез//
б_йрек жеткіліксіздігі//
диабеттік гломерулосклероз
***
Б_йректіS ™зіндік тіні мен тостаCанша-т_бекшелік аппаратыныS жаппай заKымдануымен к™рінетін арнайы емес инфекциялыK-KабынулыK ауруды атайды://
+пиелонефрит//
б_йрек амилоидозы//
б_йрек поликистозы//
гломерулонефрит//
липоидты нефроз
***
Пиелонефрит дамуыныS патогенезінде факторы ретінде маSызды://
шумаKшалардыS иммунды Kабынуы//
+уродинамиканыS органикалыK немесе функциялыK бaзылуы//
комплемент-байланыстырушы б_йрекке Kарсы антиденелердіS т_зілуі//
шумаKша антигендеріне аутоантиденелердіS т_зілуі//
эндогенді токсиндердіS т_зілуі
***
Обструктивті уропатиялардыS патогенезінде маSызды орын алады://
+з‰р шыCарудыS (пассажыныS) бaзылуы//
б_йректіS экскреторлыK емес KызметініS бaзылуы//
шумаKтыK фильтрация жылдамдыCыныS азаюы//
з‰рдіS Kоюландыру _дерісініS бaзылуы//
т_тікшелерде секреция _дерісініS бaзылуы
***
ОбструкциялыK уропатияларCа т‰н болып саналады://
+тубулоинтерстициальді тінніS ремоделденуі//
шумаKтыK мембрананыS ™ткізгіштігініS артуы//
Kызмет атKаратын нефрондардыS тез арада азаюы//
иммундыK кешендермен шумаKтардыS заKымдалуы//
т_тікшелер эпителиініS тасымалдау KызметтерініS к_шеюі
***
ОбструкциялыK уропатияларда б_йректіS склероздануын туындататын патогенетикалыK факторларCа жатады://
тостаCаншада Kысым т™мендеуіне//
коллаген т_зілуініS тежелуі//
+б_йрекішілік KанаCыстыS редукциясын//
иммундыK агрессия механизмдерініS тежелуін//
Kызмет атKаратын нефрондардыS саны ™суін
***
11 жастаCы жас™спірім егулерден кейін 10 к_н ™ткен соS ‰лсіздік, бетініS ісінуі, басыныS айналуына шаCымданады. АртериялыK Kысым – 150/95 мм сын.баC. Диурез – 750 мл, з‰рдіS салыстырмалы тыCыздыCы – 1,028, аKуыз – 1,6 г/л. З‰р ш™гіндісініS микроскопиясында: ™згерген эритроциттер - 30–40 к™ру аймаCында, лейкоциттер – 6-8 к™ру аймаCында, гиалинді ж‰не эритроцитарлы цилиндрлер к™п емес. К™рсетілген клиникалыK-лабораториялыK белгілер з‰р шыCару ж_йесі дертініS Kандай біртектес т_ріне т‰н?://
жіті цистит//
б_йрек амилоидозы//
липоидты нефроз//
жіті пиелонефрит//
+жіті гломерулонефрит
***
Жіті гломерулонефрит кезінде осыныS жаппай заKымдауымен сипатталады://
б_йректіS аралыK тінініS//
б_йректіS т_тікшелік аппаратыныS//
+б_йректіS шумаKшалыK аппаратыныS//
т™менгі з‰р шыCару жолдарыныS//
б_йректіS тостаCанша-т_бекшелік аппаратыныS
***
ИммундыK кешендердіS ‰серінен жіті гломерулонефрит кезінде байKалады://
шумаKшаларда KанаCыс пен фильтрацияныS к_шеюі//
Kабыну медиаторларыныS б™лінуініS тоKтауы//
KанныS жергілікті тамырішілік гиперкоагуляциясы//
KанныS aюы ж_йесініS белсенуініS баяулауы//
шумаKшалардыS ™ткізгіштігініS азаюы
***
Жіті гломерулонефритпен ауыратын науKастыS з‰р тaнбасыныS микроскопиясында байKалатын т‰н ™згерістер://
гематурия, пиурия//
гематурия, изостенурия//
+гематурия, протеинурия//
лейкоцитурия, бактериурия//
лейкоцитурия, цилиндрурия/
***
Жіті гломерулонефрит кезідегі ісінудіS дамуы осыныS азаюымен байланысты://
альдестеронныS б™лінуініS//
+шумаKшалардыS фильтрациясыныS//
KанныS онкотикалыK KысымыныS//
капиллярлыK-тіндік ™ткізгіштіктіS//
су мен натрийдіS т_тікшелік кері сорылуыныS//
***
Жіті гломерулонефрит кезінде ісінулік синдромныS даму механизмі осымен байланысты://
т_тікшелердіS б_лінуімен//
+ж_йелік капилляритпен//
веналардаCы гидростатикалыK KысымныS жоCарылауымен//
б_йрек тініндегі онкотикалыK KысымныS т™мендеуімен//
б_йректегі лимфа тамырларыныS функциясыныS бaзылуымен
***
НефротоксикалыK гломерулонефрит – бaл шумаKшалардыS базальдыK мембраналарыныS б_лінуі://
+олардыS антигендеріне Kарсы т_зілген антиденелерімен//
олардыS антигендеріне т_зілген сенсибилизацияланCан лимфациттермен//
Kан айналымындаCы антиген антидене кешінімен//
белсендірілген комплементпен//
фагоциттермен
***
Диффузиялы созылмалы гломерулонефритке т‰н болып саналады://
апоптоз процестерініS тежелуі//
комплемент ж_йесініS тежелуі//
б_йрек паренхимасыныS іріSді Kабынуы//
мезангиальді жасушалардыS пролиферациясыныS тежелуі//
+б_йректік шумаKтардыS фиброздыK тінмен орын алмасуы
***
ЖоCары протеинурия, анемия, гипоальбуминемия, диспротеинемия, гиперлипидимия, жайылCан ісінулер, з‰рдіS салыстырмалы тыCыздыCыныS жоCарылауы, липидурия, балауыз т‰різді цилиндрлердіS пайда болуы осыныS к™рінісі болып саналады://
з‰рлік сидромныS//
нефритикалыK сидромныS//
+нефротикалыK сидромныS//
жіті б_йректік жеткіліксіздігі сидромыныS//
созылмалы б_йректік жеткіліксіздігі сидромыныS
***
НефротикалыK синдром кезінде шумаKтыK с_зілудегі ™ткізгіштіктіS жоCарылауы осымен байланысты://
базальді мембрананыS KалыSдауымен//
Шумлян – Боумен капсуласыныS дистрофиялыK ™згерісімен//
+базальді мембрана ж‰не подоциттердіS кіші ™сінділерініS деструкциясымен//
шумаKшада Kылтамырлар KабырCасыныS электрлік зарядыныS жоCарылауымен//
шумаKшаларда сиалогликопротеин м™лшерініS жоCарылауымен
***
НефроздыK синдром кезіндегі ісінулер осыныS н‰тижесінде дамиды://
капиллярлар ™ткізгіштігініS артуыныS//
KандаCы осмостыK KысымныS т™мендеуініS//
+KандаCы онкотикалыK KысымныS т™мендеуініS//
б_йректегі тінішілік KысымныS жоCарылауыныS//
гидростатикалыK KысымныS жоCарылауыныS
***
НефротикалыK синдром кезінде протеинурия дамуыныS негізінде осы механизм жатыр://
+шумаKтыK//
Б™лінулік//
протеинуриялыK толу//
тубулярлыK//
гистуриялыK
***
Біріншілікті нефротикалыK синдром осы кезде дамиды://
б_йректік артериялар мен веналардыS тромбозында//
созылмалы гломерулонефритте//
ж_кті ‰йелдердіS нефропатиясында//
сарысулыK ауруларда//
+липоидты нефрозда
***
Екіншілікті нефротикалыK синдром осы кезде дамиды://
б_йрек амилоидозында//
липоидты нефрозда//
ошаKты гломерулосклерозда//
мембраналыK гломерулонефритте//
+Kатерлі ™спелерде//
мембраналыK- пролиферативті гломерулонефритте
***
Жіті б_йректік жеткіліксіздігініS патогенезінде маSызды р™лді атKарады://
афферентті артериолалар вазодилатациясы//
т_тікшелерде эпителий апоптозыныS тежелуі//
ренин-ангиотензинді ж_йелердіS белсенділігініS тежелуі//
+б_лінген ™зекшелер арKылы интерстицияCа фильтраттардыS жиналуы//
шумаKтардыS д‰некер тінмен орын алмасуы
***
Жіті б_йректік жеткіліксіздігініS преренальді себептерініS дамуы осыCан ‰келеді://
б_йрек паренхимасыныS біріншілікті заKымдануына//
т_тікшелік некроздыS ілкі дамуында//
+жіті б_йректік KанайналымныS бaзылыстарына//
з‰р шыCару жолдарынан з‰рдіS аCып кетуініS бaзылуы//
з‰рдіS жіті кідіруінде
***
Жіті б_йректік жеткіліксіздігініS ренальді себептері болып саналады://
+жіті гломерулонефрит//
несепаCардыS стриктурасы//
жіті сусыздану//
б_йректас ауруы//
жараKаттыK шок//
***
Жіті б_йректік жеткіліксіздігініS б_йректен кейінгі себебі болып саналады://
коллапс//
миокард инфаркты//
+несепаCардыS жіті таспен бітелуі//
диффузды гломерулонефрит//
уремиялыK кома
***
Жіті б_йректік жеткіліксіздігініS преренальді т_рініS патогенезініS негізгі тізбегі болып саналады://
б_йректік KанаCыстыS жылдамдауы//
б_йректіS Kыртысты KабатындаCы артериолалар дилятациясы//
+б_йректіS Kыртысты Kабатында ишемия ж‰не гипоксияныS дамуы Kылтамырлар эндотелийініS диффузды б_лінуі//
б_йректіS милы KабатындаCы Kанмен Kамтамасыз етуініS азаюы//
***
Жіті б_йректік жеткіліксіздігініS б_йрек алды себептері болып саналады://
+кардиогенді шок//
жіті гломерулонефрит//
б_йрек тас ауруы//
б_йректіS ісіктік аурулары//
б_йрек т_тікшелеріндегі ферменттердіS тaKымKуалайтын аKаулыKтары
***
Жіті б_йректік жеткіліксіздігініS преренальді т_рінде байKалады://
ренин-ангиотензин-альдостеронды ж_йелердіS белсенуініS тежелуі//
+шумаKшаларда тиімді фильтрациялыK KысымныS т™мендеуі//
б_йректіS Kыртысты затындаCы б_йректік KанаCыстыS жылдамдауы//
б_йрек шумаKтарыныS иммунды-KабынулыK ™згерістері//
шумаKтыK с_зілудіS жылдамдыCыныS жоCарылауы
***
Жіті б_йректік жеткіліксіздігі дамуындаCы ренальді себептерін туындатады://
+б_йрек паринхимасыныS біріншілікті заKымдануы//
б_йрек шумаKшасыныS жіті склероздануы//
з‰р шыCару жолдарынан з‰рдіS аCып кетуініS бaзылуы//
б_йректік KанайналымныS жіті бaзылуы//
з‰рдіS жіті кідіруінде
***
Операция барысында науKасKа Kан тобы с‰йкес келмейтін Kан Kaйылды. НауKастыS жаCдайы ауыр, есінен таныCан, аяK-KолдарыныS KaрысулыK дірілі байKалалды. Jан талдамасында: анемия, тура емес билирубинніS жоCарылауынан гипербилирубинемия дамыCан, KалдыK азоттыS к™беюінен гиперазотемия, мочевина, креатинин аныKталCан. Т‰уліктік диурез – 200 мл, з‰рдіS салыстырмалы тыCыздыCы – 1,009–1,012. НауKаста з‰р шыCару ж_йесініS Kызметі бaзылыстарыныS Kандай біртектес т_рі дамыCан?//
созылмалы б_йрек жеткіліксіздігі//
+жіті б_йрек жеткіліксіздігі//
нефротикалыK синдром//
нефритикалыK синдром//
з‰рлік синдром
***
НауKас13ж, 24 жаста, ™зін ™зі ™лтіру маKсатымен сулемамен уыттанCаннан кейін ауыр жаCдайда ауруханаCа жеткізілді. 3 т‰улік ™ткен соS науKаста Kaсу, Kaрысулар, ж_рек ырCаCыныS бaзылуы байKалды, ™кпе ісінуі дамыды, артериялыK Kысымы жоCарылады. JанныS талдамасында калий, мочевина, креатинин, KалдыK азоттыS м™лшері жоCарылаCан. Т‰уліктік диурез – 80 мл, з‰рдіS салыстырмалы тыCыздыCы 1,010-1,012. Тиімді емдеу шараларын ж_ргізгенде науKаста б_йрек дертініS біртектес т_рініS Kандай сатысы дамуы м_мкін?//
ЖБЖ-ныS бастапKы сатысы//
+ЖБЖ-ныS полиуриялыK сатысы//
ЖБЖ-ныS олиго-ануриялыK сатысы//
СБЖ-ніS сауыCу сатысы//
СБЖ-ніS уремиялыK сатысы
***
Б_йректік артериялыK гипертензия дамуыныS патогенетикалыK факторы саналады://
айналымдаCы Kан к™лемініS артуымен бірге натрий мен судыS кідіруі//
Kантамырлар KабырCаларыныS прессорлыK агенттерге сезімталдыCыныS азаюы//
альдостерон мен вазопрессин ™ндірілуініS азаюы//
б_йректегі депрессорлыK ж_йелердіS белсенуі//
азот тотыCы т_зілуініS жоCарылауы
***
Созылмалы б_йректік жеткіліксіздігіне т‰н болып саналады://
б_лінген нефрондар регенерациясыныS к_шеюі//
гипертрофияланCан ™зекшелер саныныS к™беюі//
б_йректегі шумаKтардыS гипертрофиясынан б_йрек к™лемініS aлCаюы
+б_йректіS к™лемініS кішіреюі ж‰не б_рісуі//
б_лінбеген Kызмет атKаратын нефрондарCа ж_ктеменіS аз болуы//
***
Созылмалы б_йректік жеткіліксіздігініS негізгі иммундыK емес тетігі болып саналады://
Kызмет атKаратын нефрондарCа ж_ктеменіS аз болуы//
калликреин-кининді ж_йелердіS белсенділігініS тежелуі//
+б_лінбеген нефрондардыS теSгерілген гиперфильтрациясы//
шумаKтыS базальді мембрансы антигендеріне аутоантиденелердіS ™ндірілуі//
оттегініS бос радикалдары ж‰не цитокиндер т_зілуініS азаюы
***
Созылмалы б_йрек жеткіліксіздігініS бірінші сатысында дамиды://
уремиялыK токсиндердіS жиналуы//
б_лінген шумаKшалардыS регенерациясы//
б_йрекішілік KысымныS жоCарылауы//
диурездіS т‰улігіне 100 мл-ге дейін азаюы//
+шумаKшалыK фильтрацияныS 50%-Cа дейін азаюы//
***
УремияныS дамуы кезінде Kызмет атKаратын нефрондардыS саны азаяды://
нефрондардыS 80%//
нефрондардыS 70%//
нефрондардыS 50%//
нефрондардыS 30%//
+10% ж‰не одан т™мен
***
Созылмалы б_йректік жеткіліксіздігіне т‰н болып саналады://
Kыртысты Kабатта артериолалардыS айKын тарылуы//
б_йректіS Kызметі жойылуыныS жылдам ™ршуі//
дерттік _рдістіS Kайтымды болуы//
т_тікшеішілік сaйыKтыKта натрий м™лшерініS к™беюі//
+нефрондардыS біртіндеп ™луі ж‰не олардыS д‰некер тінмен алмасуы
***
Созылмалы б_йректік жеткіліксіздігі кезінде дамитын азотемияныS негізгі аKпараттыK компоненті болып саналады://
+мочевина ж‰не креатинин//
гипо- ж‰не диспротеинемия//
метаболизмдік ацидоз//
креатинин ж‰не гипокалиемия//
гипофосфатемия ж‰не гипокальцемия
***
Нефро- ж‰не уролитиаз дамуыныS экзогенді факторы болып саналады://
В6 д‰руменініS ™те к™п болуы//
таCамда н‰руыздыS артыCымен болуы//
Kaрамында кальцийі аз таCамды Kолдану//
+кальций тaздары жиналCан суды тaраKты Kолдану//
гтперпаратиреоидизм
***
Б_йрек тас ауруларындаCы уратты тастардыS т_зілуі осыCан ‰келеді://
з‰рдіS рН-ныS жоCарылауы//
аммониогенез _дерісініS белсенуі//
з‰рде кальций м™лшерініS артуы//
+KанныS сары суындаCы з‰р KышKылы м™лшерініS жоCарылауы//
б_йректе лимон KышKылы б™лінуініS бaзылуы//
***
ТaздардыS ерігіштігініS т™мендеуі ж‰не тастардыS т_зілуі осыCан ‰келеді://
з‰рде мукопротеидтердіS азаюына//
+з‰рде солюбилизаторлардыS азаюына//
организмніS жалпы гипергидратациясы
з‰рде кешен т_зушілердіS жоCарылауына//
з‰рде кристаллизациялауды тежегіштердіS жоCарылауына//
***
АмилоидозCа т‰н://
В-лимфоциттердіS к™беюі //
Т-лимфоциттердіS к™беюі//
+Kан сарысуында аномальді н‰руыздардыS жиналуы//
Т-супрессорлардыS В-лимфоциттерге ‰сер етуініS к_шеюі//
плазмоциттерде В-лимфоциттердіS трансформациясыныS бaзылуы
***
АмилоидоздыS уремиялыK сатысына т‰н болып саналады://
нефротикалыK синдромныS дамуы
шумаKтардыS Kыртысты затында амилоидтыS пайда болуы//
т_тікше гипертрофиясымен б_йрек к™лемініS бірден aлCаюы//
+айKын гиперазотемиямен б_йректіS к™лемініS кішіреюі//
™зекшелер мен жинаCыш т_тікшелерде амилоид жиналуымен//
***
Б_йрек _сті безі KыртысыныS торлыK аймаCындаCы ісіктер осыны артыCымен ™ндіреді://
кортизол мен альдостеронды//
+андрогендер мен эстрогендерді//
окситоцин мен вазопрессинді//
соматотропин мен лютропинді//
адреналин мен норадреналинді
***
Анорхизм сипатталады://
айKын вирилизациямен//
аталыK бездіS aлCаюымен//
аталыK бездіS KосалKыларыныS гипертрофиясымен//
ш‰ует шыCатын т_тіктеріндегі веналардыS кеSеюі//
+ерлердіS жыныстыK гормондарыныS азаюымен
***
Ер балада туылCаннан аталыK безініS болмауы, аталыK безініS KосалKысы ж‰не ш‰ует шыCатын т_тіктері жетілмеген. Жыныс ж_йесіндегі осы аKаудыS дамуы Kалай аталады?://
гипоспадия//
вирилизация//
крипторхизм//
+евнухоидизм//
гермафродитизм
***
€йелдердегі гетеросексуалды адреногениталды синдром осыны туындатады://
пептидтік ойыK жаралардыS пайда болуын//
+маскулинизация, вирилизация//
ерте жыныстыK жетілуге//
аналыK бездіS гипертрофиясына//
естіS нашарлауына
***
ЕрлердіS гипогонадизмі сипатталады://
аталыK бездіS гиперфункциясымен//
ерте маскулинизациямен//
жыныстыK потенцияныS к_шеюімен//
+аталыK бездіS секреторлыK гипофункциясымен//
ерте екіншілікті жыныстыK белгілердіS жетілуімен//
***
Гипоспадия – бaл туа пайда болCан аKаулыK, осы кезде байKалады://
+з‰р шыCару т_тігініS т™менгі KабырCасы дамуындаCы аKау//
еркектердіS жыныс бездері KызметініS т™мендеуі//
аталыK бездіS веналарыныS варикозды кеSеюі//
жоCарCы з‰р жолдарыныS аномалиясы//
аталыK aрыK безініS aмаCа т_спей Kалуы
***
Жетілген организмніS aрпаK ™рбіте KабілетініS болмауы аталады://
климакс//
+бедеулік//
евнухоидизмом//
гипогонадизмом//
гермафродитизмом
***
НауKас 27 жаста, ауыр жараKаттыS салдарынан хирургиялыK кастрация жасалынды, осыныS н‰тижесінде аталыK безініS екеуінде алып тастады. Объективті: терісі босаSсыCан, бaлшыK еті нашар дамыCан, бaлшыK еттік к_ші т™мендеген. Бетінде, KолтыK астында, денесінде шаштары жоK, гинекомастия байKалады. Тері асты-майлы Kабаты жаKсы дамыCан, біраK таралуы біркелкі емес: майлардыS жиналуы к™бінесе іш аймаCында, санында, с_т бездерінде байKалCан. НауKастыS Kанында Kандай гормондардыS м™лшері аныKталCан ж‰не бaл гормондар Kалай ™згерген?//
+тестостеронныS азаюы//
лютеиндеуші гормонныS азаюы//
фолликуланы ынталандырушы гормонныS азаюы//
эстрогендердіS к™беюі//
андрогендердіS к™беюі
0


Приложенные файлы

  • doc 8981696
    Размер файла: 86 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий