Тест Каз МПС

МПС.1С_зілу процесіне Kатысатын нефрон б™лімі:
A. проксималдыK
B. дистальдыK
C. Генле ілмешегі
D. +капиллярлар шумаCыныS капсуласы
E. жинауыш т_тікше
2.АлCашKы несеп Kaрамында болмайтын зат:
A. креатинин
B. + белоктар
C. мочевина
D. глюкоза
E. минералдыK тaздар
3.Секреция процесі нефронныS Kай б™лімінде ж_реді:
A. Генле ілмегінде
B. Мальпиги шумаCында
C. Шумлянский-Боумен капсуласында
D. юкста-гломерулярлыK аппаратта
E. +т_тікшелерде
4. Т_нгі диурездіS жоCарлауы
A.+никтурия
B. олигурия
C. полиурия
D. анурия
E. протеинурия
5. Сау адамдаCы соSCы несеп Kaрамында болмайтын зат:
A. аммиак
B. мочевина
C. +глюкоза
D. электролиттер
E. креатинин
6. Инулин клиренсі – бaл:
A. +фильтрация м™лшері
B. реабсорбция м™лшері
C. секреция м™лшері
D. б_йректік Kан айналу м™лшері
E. плазма айналуын баCалау коэффициенті
7. Ересек сау адамныS т‰уліктік диурез м™лшері:
A. 0,5-A.0 л
B. +1,0-1, 8 л
C. 2, 5-3,0 л
D. 3, 5-4,0 л
E. 4, 5-5,0 л
8. Ренин шыCаратын Kaрылым:
A. Генле ілмегі
B. Мальпиги шумаCы
C. +юкста-гломерулалыK аппарат
D. т_тікшелер
E. жинаCыш т_тікшелер
9.АлCашKы несептіS т‰уліктік м™лшері:
A. 2-3 л
B. 5-8 л
C. 10-50 л
D. +150-180 л
E. 300-350 л
10.Несеп б™летін орталыK орналасKан:
A. Варолиев к™пірінде
B. сопаKша мида
C. жaлынныS к™кірек б™лімінде
D. жaлынныS бел б™лімінде
E. +жaлынныS сегізк™з сегментінде
11. Т‰уліктік несеп м™лшері Kай гормонныS жетіспеушілігіне байланысты жоCарлайды:
A. адреналин
B. тироксин
C. +антидиуретикалыK гормон
D. альдостерон
E. адренокортикотроптыK гормон
12. «Айналдыра кері аCызу» ж_йесі деп нефронныS Kай б™лімдері аталады?
A. Шумлянский-Боумен капсуласы, мальпиги шумаCы
B. шумаK капсуласы, дистальдыK т_тікшелер
C. +Генле ілмегі, жинаCыш т_тікше
D. дистальдыK ж‰не проксимальдыK т_тікшелер
E. юкста-гломерулярлыK аппарат
13. Міндетті (облигатты) реабсорбцияныS ™тетін жері
A. жинаCыш т_тікшелерде
B. дисталдыK т_тікшелерде
C. +проксималдыK т_тікшелерде
D. мальпиги шумаCында
E. юкста-гломерулярлы аппаратта
14. ЖасушааралыK заттардыS молекуласын деполимеризациялау жолымен б_йректіS жинаCыш т_тікшелерінде судыS кері сіSуін жоCарлататын зат:
A. ренин
B. паратгормон
C. альдостерон
D. натрий уретикалыK гормон
E. +гиалуронидаза
15. Несеп т_зілуін реттеудегі паратгормонныS ролі:
A. натрий ионы реабсорбциясыныS жоCарлауы
B. калий ионы реабсорбциясыныS т™мендеуі
C. натрий ионы реабсорбциясыныS т™мендеуі
D. +кальций ионы реабсорбциясыныS жоCарлауы
E. кальций ионы реабсорбциясыныS т™мендеуі
16. АнтидиуретикалыK гормонныS ‰сер ету орны:
A. капилляр шумаCыныS капсуласы
B. нефронныS проксимальдыK б™лімі, Генле ілмегініS т™мендеген б™лігі
C. Генлк ілмегініS жоCарлаCан б™лігі
D. +нефронныS дистальдыK б™лімі, жинаCыш т_тікше
E. юкста-гломерулярлыK ж_йе
17. Тиреокальцитонин гормонымен реттелетін _рдіс:
A. +кальций ионы реабсорбциясыныS т™мендеуі
B. калий ионы реабсорбциясыныS к_шеюі
C. натрий ионы реабсорбциясыныS т™мендеуі
D. кальций ионы реабсорбциясыныS к_шеюі
E. калий ионы реабсорбциясыныS т™мендеуі
18. Фильтрацияны тудыратын фактор:
A. +шумаK капиллярларындаCы жоCарCы Kан Kысымы
B. плазма белоктарыныS жоCары онкотикалыK Kысымы
C. б_йрек ішілік KысымыныS жоCары деSгейі
D. шумаK капиллярларындаCы т™менCі Kан Kысымы
E. Kан ‰келуші тамырыныS таралуы

19. Генле ілмешегінде ж_ретін _рдіс:
A. ренин синтезі
B. + айналдыра кері аCызу механизмініS Kызметі
C. ПАГ, пенициллин секрециясы
D. ультрафильтраттыS пайда болуы
E. соSCы несептіS т_зілуі
20. ГломерулярлыK фильтрацияныS м™лшерін баCалауда Kолданылатын зат:
A. ренин
B. диодраст
C. глюкоза
D. +инулин
E. парааминогиппур KышKылы
21. Б_йрек т_тікшелерініS проксимальдыK б™ліміндегі реабсорбция сипаттамасы:
A. заттардыS реабсорбциясы жоK
B. +глюкоза, амин KышKылы, витаминдер, су, тaздарыныS міндетті реабсорбциясы
C. су ж‰не иондардыS факультативті реабсорбциясы
D. 40-45 пайыз Kaрайтын судыS реабсорбциясы
E. калий ионыныS Kайта сіSуі
22. Б_йректе синтезделетін физиологиялыK активті заттар:
A. +брадикинин, эритропоэтин
B. энтерокиназа, амилаза
C. андрогендер, урокиназа
D. альдостерон, вазопрессин
E. адреналин, норадреналин
23. Біріншілік жыныс белгілері:
A. KанKа KaрылысыныS ерекшеліктері
B. т_кті жабынды сипаты
C. +жaмыртKалар ж‰не aрыK т_тіктері, копулятивті м_шелер
D. с_т бездерініS дамуы ж‰не бар болуы
E. дауыстыS сынуы, кеSірдек м™лшерініS _лкеюі
24. Екіншілік жыныс белгілері:
A. жaмыртKалар, олардыS ™зектері
B. aрыK т_тіктері, олардыS ™зектері
C. жыныс аппаратыныS Kосымша бездері, копулятивтік м_шелер
D.+ KанKа KaрылысыныS ерекшеліктері, с_т бездерініS дамуы, дауыстыS «сынуы»
E. KалKанша без KaрылысыныS ерекшеліктері, тер бездерініS орналасуы
25. ЖaмыртKа клеткасыныS ™мір с_ру aзаKтыCы:
A. 1-2 саCат
B. 1-2 к_н
C.+ 4-5 т‰улікке дейін
D. 10 т‰улікке дейін
E. 4-5 аптаCа дейін
26. €йелдерде сары дененіS жетілуін, овуляция мен етеккір циклы ж‰не ерлерде сперматогенез, жaмыртKалардыS дамуын реттейтін гормондар:
A. соматотропты ж‰не адренокортикотроптыK гормондар
B. тироксин, паратгормон
C. альдостерон, андроген
D. эстрогендер, прогестерон
E.+фолликулостимулдеуші ж‰не лютеиндейтін гормондар
27. АлCашKы етеккір келу уаKыты:
A. телархе
B. менопауза
C. климактериялыK кезеS
D. +менархе
E. адренархе
28. С_т безініS алCашKы даму кезеSі:
A.+ телархе
B. менопауза
C. климактериялыK кезеS
D. менархе
E. адренархе
29. Телархе жастыK кезеSі (с_т безі дамуыныS басталуы):
A. 6-8 жас
B. +8-10 жас
C. 12-14 жас
D. 15-17 жас
E. 18-20 жас
30. JыздардаCы адренархе жас кезеSі:
A. 4-5 жас
B. +6-8 жас
C. 8-10 жас
D. 10-12 жас
E. 12-14 жас
31. Б_йрек _сті безініS жыныс гормондары:
A. негізінде репродуктивтік жаста синтезделеді
B. бірінші жыныстыK белгілердіS дамуын аныKтайды
C. +екінші жыныстыK белгілердіS дамуын аныKтайды
D. к™п б™лінсе сперматогенезді жаKсартады
E. жетіспесе сперматогенезді т™мендетеді
32. Мальпиги шумаCы:
Генле iлмегiнде орналасKан;
дисталды т_тiкшенi орап жатады;
проксималды т_тiкшенi орап жатады;
жинаKтаушы т_тiктi орап жатады;
+ Шумлянский-Боумен капсуласында орналасKан
33. НефронныS з‰р т_зу аппараты:
Шумлянский-Боумен капсуласы, жинаCыш т_тiк;
т_бекше, тостаCанша, проксималды, дисталды т_тікшелер;
т_бекше, тостаCанша, несепаCар, нефрон;
проксималды ж‰не дисталды т_тікшелер;
+ Шумлянский-Боумен капсуласы, проксималды ж‰не дисталды т_тікшелер, жинаCыш т_тік.
34. Овуляция:
А. ФолликуланыS дамуы
В. Сары дене фолликуласыныS жарылCан жеріндегі т_зіліс
С. Сары дененіS жойылу кезеSі
D. ЭндометрияныS Kызметтік KабатыныS шеттеуі
Е. +Дамып жетілген фолликуланыS жарылуы ж‰не оныS дамып жетілген аналыK жaмыртKа жасушасы Kуысынан шыCуы
35. Либидо:
А. Ритуалды жыныстыK т‰ртіп
В. `рыKтану _рдісі
С. ЖыныстыK бірлескен ‰рекет - жыныстыK Kатынас
D. +ЖыныстыK мотивация
Е. Дамып жетілген фолликуланыS жарылуы ж‰не оныS дамып жетілген аналыK жaмыртKа жасушасы Kуысынан шыCуы
36. Копуляция (коитус):
А. Ритуалды жыныстыK т‰ртіп
В. `рыKтану _рдісі
С. +ЖыныстыK бірлескен ‰рекет - жыныстыK Kатынас
D. ЖыныстыK мотивация
Е. Дамып жетілген фолликуланыS жарылуы ж‰не оныS дамып жетілген аналыK жaмыртKа жасушасы Kуысынан шыCуы
37. €йелдерде климактерлік кезеS (климакс) басталады:
А. 40-45 жастан
В. +45-50 жастан
С. 50-55 жастан
D. 60-65 жастан
Е. 65-70 жастан
38. €йелдердегі Kалыпты ж_ктіліктіS орташа aзаKтыCы:
А. 180-190 к_н
В. 210-220 к_н
С. 240-250 к_н
D. +270-280 к_н
Е. 300-310 к_н
39. К™бінесе жaмыртKа жасушасында ж‰не аз м™лшерде б_йрек_сті безініS торлы Kaрылымда т_зілетін гормондар:
А. Альдостерон, дезоксикортикостерон
В. Андрогендер
С. +Эстрогендер
D. Гестагендер (прогестерон)
Е. Глюкокортикостероидтар
40. С_т бездері мен жaмыртKа жасушасыныS (сары дене) Kызметін реттейтін гипофиз гормоны:
А. Альдостерон
В. Фоллитропин
С. Эстроген
D. Прогестерон
Е. +Пролактин
41. НесептіS т_сін Kамтамасыз ететін зат:
А. Инулин
В. Мочевина
С. Стеркобилин
D. +Уробилин
Е. Парааминогиппурлы KышKыл
42. Т‰уліктік диурездіS к™беюі:
А. Никтурия
В. Олигурия
С. +Полиурия
D. Анурия
Е. Протеинурия
43. Натрий ионыныS шыCуын к_шейтетін гормон:
А. Адреналин
В. Паратгормон
С. Альдостерон
D. +НатрийуретикалыK гормон
Е. АнтидиуретикалыK гормон

44. СонCы несептіS Kaрамында (алCашKы несептен айырмашылыCы):
+Глюкоза, белок болмайды, сульфаттардыS концентрациясы жоCары
Глюкоза, мочевина болмайды, сульфаттардыS концентрациясы жоCары
Глюкоза, креатинин болмайды, сульфаттардыS концентрациясы т™мен
ТaздардыS концентрациясы т™мен, белок пен глюкозаныS жоCары
Глобулиндер, пенициллин пайда болады, фосфаттардыS концентрациясы т™мен
45. ТабалдырыCы жоK заттар:
+креатинин, инулин, сульфаттар
креатинин, глюкоза, инулин
креатинин, глюкоза, сульфаттар
креатинин, инулин, фосфаттар
амин KышKылдары, инулин, су
46. Натрий иондарыныS белсенді реабсорбциясы ж_зеге асады:
+проксималдыK т_тікшелерде
дисталдыK т_тікшелерде
шумаKта
несеп аCарда
жинаCыш т_тiкшеде
47. Реабсорбция процесін реттейтін негізгі гормондар:
норадреналин ж‰не тиреокальцитонин
+АДГ (вазопрессин) ж‰не альдостерон
окситоцин ж‰не АДГ (вазопрессин)
тестостерон ж‰не тироксин
кортикостероидтар ж‰не паратгормон
48. Ренинді ж‰не таCы басKа белсенді заттарды ™ндіру нефрондардыS келесі т_рлеріне т‰н:
интракортикалды
суперфициалды
+юкстагломерулалыK
интракортикалды ж‰не юкстамедулярлыK
суперфициалды ж‰не интракортикалды
49. СыртKа шыCару ж_йесіне кіретін барлыK м_шелер, біреуінен басKа:
™кпе
б_йрек
тер бездері
ас Kорыту т_тігі
+к™к бауыр
50. Су-тaз алмасуын реттейтiн орталыKтыS орналасKан жері:
сопаKша мида
жaлында
+ гипоталамуста
мишыKта
т™рт т™мпешiкте
51. Генле iлмегiнде айналдыра керi аCызу ж_йесiнiS жaмысы Kандай б™лігініS ркабсорбциясымен байланысты:
т™мен т_сетін б™лiмiнде Na +, жоCары ™рлейтін б™лiмiнде судыS
т™мендеген б™лiгiнде хлор ионыныS, жоCарлаCан б™лiгiнде судыS
+т™мен т_сетін б™лігінде судыS, жоCары ™рлейтін б™лiгiнде Na +
т™мендеген б™лiгiнде амин KышKылдар, жоCарлаCан б™лiгiнде Na +
т™мен т_сетін б™лiгiнде глюкоза, жоCары ™рлейтін б™лiгiнде судыS
52. Секрецияланатын заттар:
глюкоза, аммиак, пенициллин
+гиппур KышKылы, диодраст, пенициллин
диодраст, амин KышKылдары, аммиак
пенициллин, витаминдер, глюкоза
натрий, хлор иондары, пенициллин
53. Ер адам жыныс м_шесініS басын тітіркендіргенде (KоздырCанда) ш‰ует шашатын жыныстыK Kатынас фазасы:
либидо
копуляция
овуляция
эрекция
+эякуляция
54. Эякуляция:
+Ер адам жыныс мушесініS басын KоздырCанда ш‰ует шашуы
Жыныс м_шесініS KанCа толуы артып, м™лшері _лкейіп, Kатаюы
ЖыныстыK Kатынас
ЖыныстыK мотивация
Пісіп жетілген фолликулдыS жарылуы ж‰не оныS дамып жетілген аналыK жaмыртKа жасушасы Kуысынан шыCуы
55. Эрекция:
Ер адам жыныс мушесініS басын KоздырCанда ш‰ует шашуы
+Жыныс м_шесініS KанCа толуы артып, м™лшері _лкейіп, Kатаюы
ЖыныстыK Kатынас
ЖыныстыK мотивация
Пісіп жетілген фолликулдыS жарылуы ж‰не оныS дамып жетілген аналыK жaмыртKа жасушасы Kуысынан шыCуы
56. Эрекция ж‰не эякуляция орталыKтары орналасKан:
жaлынныS к™кірек б™лімінде
жaлынныS бел б™лімінде
+жaлынныS сегізк™з сегментінде
сопаKша мида
варолий к™пірінде
57. `рыKтану н‰тижесінде дамитын ‰йел жыныс жасушасыныS т_рі:
зигота
+жaмыртKа жасушасы
фолликул
грааф к™пірі
сары дене
58. Ж_ктілік кезінде жатырдыS ™суін Kамтамасыз ететін ж‰не де менструальды циклды 1-жартысында жатырдыS кілегейлі KабатыныS гипертрофиясын тудыратын гормон:
тестостерон
фолликулин
прогестерон
+эстроген
хориондыK гонадотропин
59. ЭндометрийдіS функциональды эпителиальды KабатыныS сылынып т_суімен ж_ретін жатырлыK цикл фазасы:
пролиферативті
секреторлы
+менструальды
фолликулярлы
лютеинді
60. Овуляциядан 48 саCаттан кейін басталатын ж‰не менструацияныS соSына дейін созылатын aрыKтану м_мкіндігі бойынша фазасы:
салыстырмалы стерильдік
фертильдік фаза
+абсолютті стерильдік
салыстырмалы ж‰не абсолютті стерильдік
абсолютті стерильдік ж‰не фертильдік фаза

Приложенные файлы

  • doc 8981699
    Размер файла: 103 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий