МПС каз для студентов

АCымы жеделдеу гломерулонефриттіS морфологиялыK т_рін атаSыз://
экстракапиллярлы, пролиферациялыK//
мезангиомембраналыK//
мезангиопролиферациялыK//
™згерістері аз//
интракапиллярлы, пролиферациялыK
***
Б_йректерге инфекция жиі Kандай жол арKылы енеді://
урогенді//
дисгормондыK//
диспластикалыK//
жанасу жолы//
имплантациялыK
***
Жедел пиелонефриттіS негізінде Kандай морфологиялыK процесс жатыр://
Kабыну//
гиалиноз//
гипертрофия//
амилоидоз//
атрофия
***
Б_йрек карбункулы, бaл://
ірі абсцестердіS Kосылуы//
аралыK склероз//
б_йректердіS атрофиясы//
б_йректіS ісігі//
б_йрек амилоидозы
***
JaрылымдыK – Kызметтік принцип бойынша б_йрек ауруларын топтастырыSыз://
б_йректердіS ісіктері, даму аKаулары//
поликистоз, гидронефроз//
тубулопатиялар, гломерулопатиялар//
табиCаты KабынулыK аурулар//
табиCаты дистрофиялыK аурулар
***
Гломерулопатиялар тобына жататын б_йрек ауруын атаSыз//
б_йректердіS жедел жетіспеушілігі//
гломерулонефрит//
гидронефроз//
пиелонефрит//
б_йректердіS созылмалы жетіспеушілігі.
***
ЭкссудаттыS Kaрамына Kарай экстракапиллярлы гломерулонефриттіS т_рін атаSыз://
іріSді//
геморрагиялыK//
ихорозды//
шырышты//
шірітуші.
***
Интракапиллярлы гломерулонефриттіS морфологиялыK т_рін атаSыз://
геморрагиялыK//
фибринді//
мезангиальді//
іріSді//
катаральді.
***
Пиелонефритке аныKтама беріSіз://
табиCаты инфекциялыK-аллергиялыK ауру, б_йректердіS шумаKшалыK аппаратыныS екі жаKты диффузды іріSсіз Kабынуымен сипатталады//
табиCаты инфекциялыK ауру, б_йректердіS аралыK заты, тостаCаншалары мен астаушаларыніS заKымдануымен сипатталады//
табиCаты тaKым KуалаушылыK ауру, к™бінесе ™зекшелердіS эпителийініS заKымдануымен сипатталады//
негізінде ™зекшелердіS эпителийініS некрозы жататын ауру//
к™бінесе б_йректерлдіS гломерулярлы аппараты заKымдануын тудыратын тaKым Kуалайтын ауру.
***
«Жартылай айшыKтардыS» Kалыптасуымен ж_ретін гломерулонефриттіS морфологиялыK т_рін атаSыз//
мезангиомембраналыK//
экстракапиллярлы, пролиферациялыK//
мезангиопролиферациялыK//
™згерістері аз//
интракапиллярлы, пролиферациялыK
***
Жедел пиелонефритке т‰н Kабыну т_рін атаSыз://
шірітуші//
гранулемалыK //
геморрагиялыK//
фибринді//
іріSді
***
Патогенезі Kарай гломерулонефриттіS т_рін атаSыз://
иммунологиялыK//
ишемиялыK//
метаболиялыK //
некроздыK //
иммунологиялыK емес
***
Созылмалы пиелонефрит кезінде б_йректіS образдыK аталуы://
_лкен шaбар б_йрек//
_лкен Kызыл б_йрек//
_лкен майлы б_йрек//
KалKанша без т‰різді б_йрек//
_лкен аK б_йрек
***
Гломерулонефрит кезіндегі б_йректердіS сипаты://
_лкен майлы б_йрек //
біріншілік семінген б_йрек//
екіншілік семіген б_йрек//
_лкен шaбар б_йрек //
_лкен аK б_йрек
***
«Жартылай айшыKтардыS» шумаKшаларда неге байланысты дамиды://
лейкоциттік инфильтрациядан//
плазморрагиядан//
нефротелий пролиферациясынан //
шумаKшалардаCы тамырлардыS пролиферациясынан //
тамырлардыS гиалинозынан
***
Созылмалы гломерулонефриттіS н‰тижесін атаSыз://
б_йректердіS созылмалы жетіспеушілігі//
тамырлардыS гиалинозы//
біріншілік семіген б_йрек//
б_йректердіS амилоидозы//
б_йректердіS жедел жетіспеушілігі
***
Интракапиллярлы гломерулонефрит кезінде шумаKшалардыS ™згерісін атаSыз://
жартылай айшыKтар//
табан т‰різді//
тор т‰різді//
гиалинозданCан//
фиброзданCан
***
Гломерулонефрит кезінде дамитын б_йректік симптомды атаSыз://
протеинурия//
протеинемия//
лейкоцитоз//
холемия//
эритремия
***
ШумаKшалардыS басым заKымдауымен ж_ретін ауруды атаSыз://
нефроз//
пиелит//
гломерулопатиялар//
пиелонефриттер//
папиллит
***
НекроздыK нефроздыS кезеSін атаSыз://
латентті//
олигоануриялыK//
протеинуриялыK//
ісінулік-гипотониялыK//
клиникалыK к™ріністер кезеSі.
***
Jандай аурудыS н‰тижесінде б_йректердіS екіншілік семуі дамиды://
ісік//
атеросклероз//
артериялыK гипертония//
гломерулонефрит//
ревматизм
***
УремияныS дамуымен ж_ректін б_йректердіS созылмалы жетіспеушілігініS морфологиялыK к™рінісін атаSыз://
фибринді перикардит, фибринді колит//
гранулемалыK миокардит, геморрагиялыK перикардит//
іріSді менингит, серозды энцефалит//
анемия, жалпы гемосидероз//
бас миыныS инфаркті, ірінді миелит
***
Тубулопатиялар тобына жататын б_йректердіS ауруын атаSыз://
б_йректердіS жедел жетіспеушілігі//
б_йрек амилоидозы//
гломерулонефрит//
пиелонефрит//
б_йрек-тас ауруы
***
НекроздыK нефроздыS морфологиялыK субстратын атаSыз://
б_йрек шумаKшаларыныS Kабынуы//
нефронныS басты б™лімдерініS ирелеSденген ™зекшелерініS нефроциттерініS некрозы //
б_йрек шумаKшаларыныS капиллярларыныS фибриноидтыK некрозы//
б_йректердіS тыртыKтыK семуі //
шумаKшалардыS капсуласыныS Kабынуы
***
Уремия кезінде тоK ішектіS шырышты KабыCында дамитын патологиялыK ™згерісті атаSыз://
ГранулемалыK Kабыну//
перфорация//
полипоз//
жаралы колит//
фибринді колит
***
Б_йректердіS жедел жетіспеушілігі морфологиялыK эквивалентін атаSыз://
парапротеинуриялыK нефроз//
липоидты нефроз//
+некроздыK нефроз//
біріншілік семіген б_йрек//
альпорт синдромы
***
НекроздыK нефроз Kандай ауру кезінде дамиды://
пиелонефрит//
гломерулонефрит//
б_йректердіS жедел жетіспеушілігі //
б_йректердіS созылмалы жетіспеушілігі//
б_йрек-тас ауруы
***
Б_йректердіS жедел жетіспеушілігініS кезеSін атаSыз://
латентті//
олигоануриялыK //
протеинуриялыK //
нефроздыK//
склерозданCан
***
МорфологиялыK негізі ретінде – нефросклероз, ал клиникалыK к™рінісі ретінде уремия дамитын синдромды атаSыз://
б_йректердіS жедел жетіспеушілігі//
б_йректердіS созылмалы жетіспеушілігі//
некроздыK нефроз//
нефроздыK синдром//
гематуриялыK синдром
***
Уремиядан ™лген м‰йіттіS аутопсиясы кезінде Kандай иістіS шыCуы т‰н://
ацетонныS//
спирттіS//
шіріктіS//
з‰рдіS//
иіс шыKпайды
***
Біріншілік нефросклероздыS себебін атаSыз://
пиелонефрит//
гломерулонефрит//
атеросклероз//
амилоидоз//
туберкулез
***
Нефросклероз кезіндегі б_йректерді дамитын макроскопиялыK ™згерістерді атаSыз://
эластикалыK, кішірейген, тегіс//
борпылдаK, кішірейген, тегіс//
эластикалыK, aлCайCан, тегіс//
тыCыз, aлCайCан, іріт_йіршікті//
тыCыз, кішірейген, aсаKт_йіршікті
***
БСЖ кезінде терідегі ™згерістерді атаSыз://
т_сі сaр-топыраK т‰різді, аK aнтаK сеуіп KойCандай//
к™герген, aсаK н_ктелі Kан т™гілулермен//
бозарCан, жaлдызша т‰різді Kан т™гілулермен//
цианоздыK, пластинка т‰різді KабыршаKтанумен//
сaр-KоSыр т_сті, сaр aнтаK сеуіп KойCандай
***
З‰р шыCару жолдарында тастардыS Kалыптасумен ж_ретін ауруды атаSыз://
нефроптоз//
пионефроз//
некронефроз//
нефросклероз//
нефролитиаз
***
ПиелонефриттіS асKынуын атаSыз://
парапроктит//
перитонит//
папилломатоз//
папиллонекроз//
пилоростеноз
***
Б_йрек aлCайCан, тіні ісінген, Kан толCан. ТостаCаншалары мен астаушаларыныS Kуыстары кеSейген, бaлыSCыр зірге толCан. Кесіндіде б_йректіS тіні шaбар, сары-сaр т_сті ошаKтар Kан толу мен геморрагия аумаKтарымен KоршалCан, абсцесстер кездеседі. Диагноз KойыSыз: //
б_йректердіS цианоздыK индурациясы//
созылмалы пиелонефрит//
жедел гломерулонефрит//
жедел пиелонефрит//
«миеломды» б_йрек
***
Б_йректіS тінінде аралыK Kабыну мен д‰некер тінініS ™суі, абсцесстердіS инкапсуляциясы, іріSді-некроздыK массалардыS макрофагтыK резорбциясы дамыCан. Б_йрек ™зекшелерінде дистрофия мен атрофия, тостаCаншалары мен астаушаларында склероз дамыCан. СіздіS KорытындыSыз://
созылмалы пиелонефрит//
б_йрек-тас ауруы//
жедел пиелонефрит//
«миеломды» б_йрек//
созылмалы гломерулонефрит
***
Екіншілік нефросклероздыS себебін атаSыз://
гипертониялыK ауру//
диабеттік гломерулосклероз//
атеросклероздыK артериосклероз//
нефроздыK гипертензия//
б_йрек артериясыныS тромбоэмболиясы
***
Б_йректе к™птеген лимфоциттік сіSбелер мен д‰некер тіннен KaралCан Kыртысты KабатыныS к™лемініS кішіреюі созылмалы пиелонефриттіS Kай кезеSіне т‰н://
І кезеSіне//
ІІ кезеSіне//
ІІІ кезеSіне//
ІV кезеSіне//
V кезеSіне
***
JуыK асты безініS Kатерсіз гиперплазиясыныS дамуы неге байланысты://
сарысулыK тестостеронныS концентрациясыныS т™мендуімен//
сарысулыK тестостеронныS концентрациясыныS жоCарылауымен//
сарысулыK эстрадиолдыS концентрациясыныS т™мендуімен//
сарысулыK андростендионныS концентрациясыныS жоCарылауымен//
сарысулыK эстрадиолдыS концентрациясыныS жоCарылауымен
***
JуыK асты безініS Kатерсіз гиперплазиясы кезінде KуыK асты безініS макроскопиялыK сипаттамасы//
aлCайCан, консистенциясы жaмсаK-эластикалыK//
кішірейген, консистенциясы жaмсаK-эластикалыK//
aлCайCан, консистенциясы тыCыз-эластикалыK//
кішірейген, консистенциясы тыCыз-эластикалыK//
aлCайCан, консистенциясы борпылдаK
***
JуыK асты безініS Kатерсіз гиперплазиясыныS микроскопиялыK т_рін атаSыз://
медуллярлы//
криброзды//
шырышты//
склероздыK//
атрофиялыK
***
JуыK асты безініS Kатерсіз гиперплазиясыныS микроскопиялыK т_рін атаSыз://
скирр т‰різді//
гиперпластикалыK//
киста т‰різді//
папиллярлы//
трабекулярлы
***
JуыK асты безініS Kатерсіз гиперплазиясыныS микроскопиялыK т_рін атаSыз://
ж‰й безді//
Kисынсыз-безді//
кистозды-безді//
ацинарлы-безді//
aсаK-безді
***
JуыK асты безініS Kатерсіз гиперплазиясыныS кесіндідегі т_рі://
біртектес//
трабекулярлы//
aяшыK т‰різді//
aсаK т_йіршікті//
т_йін т‰різді
***
JуыK асты безініS Kатерсіз гиперплазиясыныS асKынуын атаSыз://
гидроуретор//
KуыK асты безініS атрофиясы//
KуыK асты безініS гангренасы//
тік ішектіS жыланк™здері//
баланопостит
***
JуыK асты безініS Kатерсіз гиперплазиясыныS асKынуын атаSыз://
KуыK асты безініS атрофиясы//
KуыK асты безініS аденокарциномасы//
KуыK асты безініS малакоплакиясы//
гранулематозды простатит//
созылмалы простатит
***
ЭндоцервикстіS полипініS микроскопиялыK Kaрылысы неден тaрады://
бaлшыKеттер мен ™зекшелерден//
д‰некер тін мен трабекулалардан//
фиброзды тін мен бездерден//
жабынды эпителий мен бездік жолдардан//
мезенхима мен ацинустардан
***
ЭндоцервикстіS полипі, бaл://
эндоцервикстіS метаплазиясы//
эндоцервикстіS дисплазиясы//
эндоцервикстіS гипертрофиясы//
эндоцервикстіS гиперплазиясы
***
Жатыр мойыншасыныS KынаптыK б™лігінде бездердіS жиналуы мен олардыS жабынды эпителийініS ™згерістерініS дамуы Kандай процесске т‰н://
цервицит//
эктропион//
цервикальді каналдыS полипі//
жатыр мойыншасыныS шынайы эрозиясы//
эндоцервикоз
***
ЭндоцервикоздыS т_рін атаSыз://
ж‰й//
тыртыKтанCан//
склерозданCан//
гипертрофияланCан//
гиперпластикалыK
***
Бездік гиперплазия кезінде жатырдыS шырышты KабыCыныS макроскопиялыK ™згерістері://
жaKарCан, т_йін т‰різді, Kырындысы аз//
к_рт KалыSдаCан, полип т‰різді ™сінділер бар, Kырындысы аз//
к_рт KалыSдаCан, полип т‰різді ™сінділер бар, Kырындысы мол//
жaKарCан, полип т‰різді ™сінділер бар, Kырындысы мол//
к_рт KалыSдаCан, т_йін т‰різді, Kырындысы аз
***
Бездік гиперплазия кезінде жатырдыS шырышты KабыCыныS макроскопиялыK ™згерістері://
бездері доCалдау пішіндес, емізікше т‰різді ™сінділері бар, к™лемі aсаK//
бездері aзарCан, ирелеSденген, кейбіреулері кистозды кеSейген//
бездері aзарCан, тікірейген, бездері доCалдау пішіндес//
бездері доCалдау пішіндес, aсаK, бездері доCалдау пішіндес//
бездері т_тітікше т‰різді, саны к™бейген, стромасында біркелкі емес орналасKан
***
ЖатырдыS шырышты KабыCыныS бездік гиперплазиясыныS т_рін атаSыз://
гиперпластикалыK//
гипертрофиялыK//
аденоматозды//
безді – кистозды//
атипиялыK – кистозды
***
ЖатырдыS шырышты KабыCыныS бездік гиперплазиясыныS н‰тижесінде не дамуы м_мкін://
жатыр денесініS фибромасы//
жатыр денесініS атрофиясы//
жатыр денесініS обыры//
жатыр денесініS миомасы//
жатыр денесініS гипоплазиясы
***
С_т безініS Kатерсіз дисплазиясына т‰н белгіні атаSыз://
эпителий дифференцияциясыныS бaзылуы//
базальді мембранасыныS инвазиясымен Kатар эпителий атипиясы//
безді эпителийдіS метаплазиясы//
патологиялыK митоздар//
диффузная лифолейкоцитарная инфильтрация
***
МастопатияныS т_рін атаSыз://
пролиферациялыK//
™ндіруші//
секрецияланушы//
цирроздыK//
шырыш б™луші
***
С_т безіндегі аденоз, с_т жолдары ішілік пен б™лікшелік эпителийдіS ™суі, склерозданушы аденоз Kандай ауруCа т‰н://
жедел мастит//
созылмалы мастит//
фиброзды-кистозды ауру//
мастоидит//
с_т безініS фибромасы
***
ЖатырдыS шырышты KабатыS Kабынуы Kалай аталады://
эндометриоз//
эндоцервикоз//
эктропион//
эндометрит//
аденомиоз
***
Мастопатия кезіндегі аденозCа (мазоплазияCа) т‰н ™згерістерді атаSыз://
б™лікшелердіS к™лемі кішірейген, бездердіS эпителийініS атрофиясы//
б™лікшелердіS к™лемі кішірейген, бездердіS эпителийініS метаплазиясы//
б™лікшелердіS к™лемі aлCайCан, бездердіS эпителийініS метаплазиясы//
б™лікшелердіS к™лемі кішірейген, бездердіS эпителийініS пролиферациясы//
б™лікшелердіS к™лемі aлCайCан, бездердіS эпителийініS пролиферациясы
***
Эндометрий тінінде эктопиялыK ошаKтардыS дамуымен сипатталатын патологиялыK процесті атаSыз://
эндоцервикоз//
эндометриоз//
эктропион//
эндометрит//
эрозия
***

Приложенные файлы

  • doc 8981739
    Размер файла: 88 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий