Рабочая программа дисциплины, каз. — ОХТ, 2 кредита, для ТФП — 10.06.15 г.каз


Бекітемін
ОТЖ проректоры,
профессор Тулебаев К.А.
____________________
«_____»________2015 ж.
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Базалық пән- «Жалпы химиялық технология»
Мамандық: 5В074800 - «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы»
Оқу сағаттың көлемі(кредит саны) - 135 сағат/ 3кредит
Курс – 3(күндізгі бөлім) Семестр – 5,6
Бақылау формасы – емтихан (ЦО тестілеу, тәжіребиелік дағдылар)
Алматы 2015

«Жалпы химиялық технология» жұмыс бағдарламасы5В074800 «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы» мамандығына типтік бағдарлама бойынша «Фармацевт-аналитик» модулінің оқытушысы х.ғ.к. Ахелова А.Л. құрастырылған.
Жұмыс бағдарламасы «Фармацевт-аналитик» модулінің отырысында қаралды және
«» 2015 ж., № хаттама бекітілді.
«Фармацевт-аналитик» модулінің меңгерушісі, профессор ___________________Омарова Р.А.
Жұмыс бағдарламасы Фармацевтикалық факультетте «Фармация» ББК мәжілісінде талқыланды. «» 2015 ж., № хаттама бекітілді.
ББК төрайымы, фарм.ғ.к., доцент __________________Саякова Г.М.
С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ Әдістемелік кеңесімен бекітілді.
«» 2015 ж., № хаттама.
Кеңес төрағасы, профессор __________________ Тулебаев К.А.

1 Жалпы мағлұмат
ЖОО-ның атауы: С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлтық медицина университеті
Модуль:«Фармацевт-аналитик»
Пән: Жалпы химиялық технология
Мамандық: 5В074800 - «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы»
Оқу сағатының көлемі(кредиттер): 135сағат (3 кредит)
Курс: 3
Оқу семестрі: 5,6
2 Бағдарлама
2.1 Кіріспе:
Технология – өндіріске қажетті шикізаттарды өңдеу әдістері (процесстер мен әдістер) туралы ғылымы (rp. technos – өнер, ремесло және logos – оқу).
Өңдеу әдістері – шикізатты өнімге өңдегенде қажетті тиісті машина мен аппараттарда жүретін операциялар жиынтығы. Өнімнің негізгі қабылдауы мен негізі мынаны ажыратуға мүмкіндік береді (алу және өңдеу), машиналардың құрылымын (машинамен аппараттар құру), тамақ технологиясы, фармацевтикалық технология өндірісі.
Сонымен, технологияның сипаттамасы негізгі өндіріс салаларына байланысты. Өндіріс әдістері кезектелген операциялармен сипатталады, тиісті машина мен аппараттарда өтуіне байланысты (бір немесе бірнеше) ол технологиялық сызба деп аталады.
Химиялық технология – жаратылыстану қолданбалы ілім, процесс химиялық өңдеуде, физико химиялық құбылыста қолданылатын процесс. Ол заттық құрамын, құрылымын және қасиетін түпкілікті өзгертеді. Шикізатты өңдеу және өнімді алу технико-экономикалық және әлеуметті тұрғыдан тиімді жолда қарастырады. Химиялық технологияның негізі болып химиялық өндіріс, соның ішінде дәрілік заттардың өндірісін қарастырады.
Пәнді оқу бағдарламасының негізі – қажетті дәрілік заттарды өңдеу жэне өндіру. Зерттеу әдістері – модельдеу, тәжіребиелік және жүйелік анализ. Химиялық технология негізгі өнім алуда қолданылады (негізгі өнім дәрілік заттар),мынандай әдістерді қарастырады: мембранды технология (мембрананың көмегімен қоспаларды бөлу), плазмалық технология (өнімді өңдеуде және өндіргенде қолданылатын плазмалар) және т.б. Химиялық технология негізгі қолданылатын технологиялық процесстерге сипатталады және шикізаттың құрамымен қасиетіне байланысты. Жалпы химиялық технологияны неорганикалық заттардық химиялық технологиясы мен (неорганикалық заттардың дәрілік заттар өндірісі) және органикалық заттардық химиялық технологиясы (органикалық дәрілік заттар өндірісі).
2.2 Пәннің мақсаты:студенттерге химиялық технологияның теориялық білімімен мен тәжіребиелік дағдысын қалыптастыру, негізгі химиялық заңдылықтар мен процесс пен аппараттың негізгі мәселелерін, ұқсастық пен айырмашылығын және дәрілік заттарды өндірудегі шығымы аз, ал өнімі көп технологиялық сызбалардың кемшіліктері мен артықшылықтары.
2.3Оқытудың міндеттері:
студенттерде дәрілік заттар мен медициналық препараттар және медицинаға қажетті заттар өндірісіндегі технологиялық процесстерді бағалау және бақылауды қалыптастыру;
дәрілік заттарға сараптама жасағандағы заманауи әдістерді, химия – технологиялық процесстердің түрін жәнефармацевтикалық өндіріс жүйесін студенттерге үйрету;
тиімді химиялық технологиялық процесстерді өңдеуде ҚР алдыңғы қатарлы фармацевтикалық өндірістерді мысал ретінде келтіру;
өндіріс жағдайында негізгі химиялық процесстердегі өзгеріспен таныстыру;
химиялық – технологиялық жүйенің заманауи әдістері мен сараптама негіздерін үйрету;
2.4 Оқытудың соңғы нәтижелері:
Конгитивті білімді қалыптастыру:
химиялық өндірістің ғылыми негізінде, заманауи химиялық технология;
жаңа технологияларды оқу негізінде жалпы химиялық технологиямен фармацевтикалық технология арасындағы байланысты қарастыру;
химиялық өндірістегі материалдық және энергетикалық балланс;
материалдық және энергетикалық ағынның жүру сызбасы;
фармацевтикалық өндірістің ерекшелігі және ұйымдастырудың реті мен ерекшелігі;
химико - технологиялық процесстің мазмұны;
гомогенді және гетерогенді реакцияның жылдамдығын анықтайтын факторлар;
химиялық технологиялық процесстерді жүруін анықтайтын және негізгі әдістерін бақылайтын факторлар;
шикізат ресурстарымен негізгі түрлерінің сипаттамасы;
су, химиялық өндірістегі негізгі шикізат көзі;
реакцияны жылдамдататын және тежейтін технологиялық негіздер;
гомогенді және гетерогенді катализ;
негізгі химиялық технологиялық процесстер мен аппараттар;
изотермиялық және изотермиялық емес процесстер;
химиялық реакторлар, химиялық реакторлардағы процесстердің математикалық негізгі модельдері;
кейбір фармацевтикалық препараттардың синтезі .
Операционалды дағдыны қалыптастыру:
фармацевтикалық өндірістегі экономиканы оқытуда жүйелік анализдің әдістері;
химико технологиялық процесстерді моделдеуде проектілеудің дағдылары;
машина, аппарат және басқару процесстерін дағдылары;
дәрілік заттар өндірісіндегі процесстердің сатылы бақылаудың технологиялық дағдылар;
Аксиологиялық (коммуникативті) компетенциялар:
белгілі бір сұрақ жасап, оған жауабын дайындау;
өз ойын жеткізіп, көзқарасын анық айта білу;
ұжымда жұмыс істей алу;
командада жұмыс істегенде көшбасшылық қабілетін көрсете білу.
Құқықтық компетенция
өндіріс арасындағы негізді білу;
заманауи ақпараттық технологиянық негізін білу;
дәрілік заттардың фармацевтикалық спасын бақылағанда химиялық реактивтермен жұмыс істегенде қауіпсіздік техникалық ережені сақтай білу;
экологияға қауіпсіз, шығынсыз технологиялық процессті құрау;
фармацевтикалық практикада қолданылатын электрқондырғылармен жұмыс істгенде қауіпсіздік техникалық ережесін білу.
Үздіксіз білім алу және өз білімін шыңдау компетенциялары:
әдебиеттермен жұмыс, интернет-ресурстарымен, электронды тасығышта оқу және ғылыми материалдармен жұмыс істеу;
тақырыптық рефераттар, баяндамалар, көрнекілік құралдар; презентацияға дайындық және т.б.
Пәннің пререквизиттері: неорганикалық химия, органикалық химия, аналитикалық химия, физхимия, коллоидты химия.
2.6Пәннің постреквизиттері: фармакология, фармакокинетика, дәрілік заттар технологиясы, зауыт технологиясы.
2.7Тақырыптық жоспар: тақырып, сабақтың берілу уақытымен ұзақтығы (дәрістер, тәжіребиелік сабақтар, өзіндік жұмыс, мұғаліммен бірге жұмыс, өзіндік жұмыс).
Пәннің сағаттары:
Жалпы сағат саны Аудиториялық сағаттар СӨЖ
Дәріс Тәжіребиелік сағаттар СӨОЖ 135 5 40 21 69
Дәрістің тақырыптық жоспары
№ рет Тақырып Сабақтың ұзақтығы, сағ
Кредит 1 1 Кіріспе. Химиялық процесс және химиялық технология. Химиялық технология және химиялық технология процессінің классификациясы. Химиялық өндірістің және химико технологиялық өндірістің негізгі көрсеткіштері. 1
2 Технологиялық процесстердегі тепе - теңдік. Реакция реті. Массалар әрекеттесу заңы.Жылдамдықтың константасын анықтайтын әдістер. Технологиялық процесстердің жылдамдығы. 1
3 Каталитикалық процесс және аппаратура. Катализдің түрі мен негізі. Гомогенді және гетерогенді катализ.Қатты катализаторлардың қасиеті. Каталитикалық процесстерлдің классификациясы. 1
4 Химиялық технологияның негізгі процесстері және қондырғылар. Химиялық реактивтерге сипаттама. Фармацевтикалық технологиядағы аппаратура. 1
5 Бейорганикалық және органикалық дәрілік заттарға жалпы сипаттама және олардың медицинадағы маңызы. 1
Барлық сағат саны: 5
Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспары
№ Тақырыбы Сабақты жүргізу түрлері Сабақтың ұзақтығы, сағ
1 Химиялық лабораториядағы қауіпсіздік техникалық
ережелерін сақтау, жұмысты орындау реті және жазуережесі. Семинар, дискуссия, комбинирленген (шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 2
2 Химиялық технология химиялық өндірістің ғылыми негізі ретінде қарастырылады. Негізгі технологиялық түсініктер мен анықтамалар. Семинар, дискуссия, комбинирленген(шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 2
3 Химико- технологиялық процесстің мазмұны. Гомогенді және гетерогенді реакциялардың жылдамдығын анықтайтын факторлар. Семинар, дискуссия, комбинирленген (шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 2
4 Фармацевтикалық өндірістегі технологиялық процессті жүргізуді анықтаудың факторлары. Семинар, дискуссия, комбинирленген (шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 2
5 Шикізаттың ресурстары және негізгі түрлерге сипатталуы. Химиялық өндірісте - су негізгі шикізат көзі. Семинар, дискуссия, комбинирленген (шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 2
6 Реакцияны жылдамдату және баяулатудағы технологиялық әдістер. Гомогенді және гетерогенді катализ. Өндірістік катализ. Семинар, дискуссия, комбинирленген (шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 3
7 Химиялық технология және аппаратураға арналған негізгі процесстер. Семинар, дискуссия, комбинирленген (шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 3
8 Химиялық өндірістегі материалды және энергетикалық балланстар.Материалдық және энергетикалық ағымдар сызбасы. Семинар, дискуссия, комбинирленген (шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 3
9 Изотермиялық және изотермиялық емес процесстер. Семинар, дискуссия, комбинирленген (шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 3
10 Химиялық реакторлар. Химиялық реакторлардың сипаттамасы. Химиялық реакторлардағы процесстердің негізгі математикалық моделі. Семинар, дискуссия, комбинирленген (шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 3
11 Технологиялық процесстерді ұйымдастырудың иерархиясы.Химиялық өндірістің құрылымы. Химиялық тезхнологиялық жүйені модельдеу. Семинар, дискуссия, комбинирленген (шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 3
12 Табиғи және синтетикалық газды, мұнайды өңдеу. Көмір және газ өнімдерін химиялық жолмен өңдеу. Семинар, дискуссия, комбинирленген(шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 3
13 Полимер материалдары мен органикалық заттар технологиясы. Семинар, дискуссия, комбинирленген (шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 3
14 Биотехнология Семинар, дискуссия, комбинирленген (шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 3
15 Кейбір фармацевтикалық препараттардың синтезі Семинар, дискуссия. 3
Барлығы 40
Оқытушы жетекшілігімен студенттердің өзіңдік жұмыстарының тақырыптық жоспары (ОСӨЖ)
№ Тақырып Жүргізу формасы Сабақтың ұзақтылығы, сағ
1 Химиялық технологияның басқа ғылыммен байланысы. Негізгі технологиялық түсініктер және анықтамалар. Семинар, дискуссия. 1
2 Химико-технологиялық жүйе және химико-технологиялық процесстің көрсеткіштерінің есептеулері. Семинар, дискуссия. 1
3 Өндірістің эффективтілігін бағалау критерийлері. Интенсивтілігін, өнімділігін және күшін анықтау.Өнімнің шығымы және энергияны дұрыс қолданудың коэффициенті. Семинар, дискуссия, комбинирленген (шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 1
4 Экономикалық және эеологиялық талаптар, өндірістегі процессті тиімді ұйымдастыру және рационалды жоспарлау. Семинар, дискуссия, комбинирленген (шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 1
5 Байыту әдістерін таңдаудағы шикізаттың физико-химиялық қасиеттері. Өңдеуге химиялық шикізатты даярлау. Семинар, дискуссия, комбинирленген (шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 1
6 Аралық бақылау 1
7 Химиялық өндіріске суды шикізат ретінде даярлау. Судың сапасына қойылатын талаптар. Өндірісте тұйық су айналымын ұйымдастыру. Семинар, дискуссия, комбинирленген (шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 1
8 Гидромеханикалық процесстер (тұндыру, фильтрлеу) Семинар, дискуссия, комбинирленген (шағын топта жұмыс жасау, дискуссия және т.б.). 1
9 Жылу процесстері (қыздыру, суыту, конденсация, ұшыру). Рольдік ойындар элементтері арқылы миға шабуыл жасау 1
10 Массаалмасу процесстері (абсорбция, адсорбция,ректификация, экстракция, кептіру) Рольдік ойындар элементтері арқылы миға шабуыл жасау 2
11 Мемлекеттің энергетикалық баллансында мұнайдың ролі. Мұнайдың қоры. Мұнайдың құрамы мен қасиеттері. Мұнайды өңдеуге даярлау. Рольдік ойындар элементтері арқылы миға шабуыл жасау 2
12 Аралық бақылау 2
13 Жоғары молекулалар технологиясы.ЖМҚ жайлы жалпы сипаттама және оларды алу жолдары. Рольдік ойындар элементтері арқылы миға шабуыл жасау 2
14 Биотехнология. Микробиологиялық синтез. Геннді инженерия. Рольдік ойындар элементтері арқылы миға шабуыл жасау 2
15 Аралық бақылау 2
Барлығы: 21
Студенттердің өзіңдік жұмыстарының тақырыптық жоспары (СӨЖ)
№ Тақырыбы Жүргізу формасы Сабақтың ұзақтылығы, сағ
1 Химиялық технологияға қысқаша тарихи шолу. Презентациия даярлау, тақырыптық рефераттар,(слайдтар, кестелер, суреттер, сызбалар). 5
2 Химико – технологиялық жүйенің химиялық өндірістің көрсеткіштері. Презентациия даярлау, тақырыптық рефераттар,(слайдтар, кестелер, суреттер, сызбалар). 6
3 Химиялық процесстер мен реакторлар. Презентациия даярлау, тақырыптық рефераттар,(слайдтар, кестелер, суреттер, сызбалар). 7
4 Гомогенді және гетерогенді химиялық процесстер. Презентациия даярлау, тақырыптық рефераттар,(слайдтар, кестелер, суреттер, сызбалар). 5
5 Неорганикалық заттардың химиялық технологиясы. Презентациия даярлау, тақырыптық рефераттар,(слайдтар, кестелер, суреттер, сызбалар). 5
6 Органикалық заттардың химиялық технологиясы. Презентациия даярлау, тақырыптық рефераттар,(слайдтар, кестелер, суреттер, сызбалар). 7
7 Ароматты заттар. Ароматты заттарды өндірудегі химиялық өндіріс. Презентациия даярлау, тақырыптық рефераттар,(слайдтар, кестелер, суреттер, сызбалар). 5
8 Газды конденсат және газды конденсатты бөлу. Қарашығақгаздымекені. Презентациия даярлау, тақырыптық рефераттар,(слайдтар, кестелер, суреттер, сызбалар). 6
9 Ацетиленді өндірудегі химиялық және принципалды сызбасы. Презентациия даярлау, тақырыптық рефераттар,(слайдтар, кестелер, суреттер, сызбалар). 8
10 Формальдегидті өндірудің химиялық және принципалды сызбасы. Презентациия даярлау, тақырыптық рефераттар,(слайдтар, кестелер, суреттер, сызбалар). 4
11 Этанолды өндірудің химиялық және принципалды сызбасы. 4
12 Метанолды өндірудің химиялық және принципалды сызбасы. 7
Барлығы: 69
2.8 Студенттердің білімі мен қабілеттерінің бақылау әдістері
№ Жұмыс түрі Тақырыптың атауы Бағаланатын компетенциялар
Білім Тәжіребиелік дағдылар Коммуникативті дағдылар Құқықтық білім Өз өзін дамыту
1 Тәжіребиелік сабақ
Химиялық лабораториядағы қауіпсіздік техникалық ережелерін сақтау,жұмысты орындау реті және жазу ережесі. + + + 2 Тәжіребиелік сабақ
Химиялық технология химиялық өндірістің ғылыми негізі ретінде қарастырылады. Негізгі технологиялық түсініктер мен анықтамалар. + + + 3 Тәжіребиелік сабақ
Химико- технологиялық процесстің мазмұны. Гомогенді және гетерогенді реакциялардың жылдамдығын анықтайтын факторлар. + + +
4 Тәжіребиелік сабақ
Фармацевтикалық өндірістегі технологиялық процессті жүргізуді анықтаудың факторлары. + + + 5 Тәжіребиелік сабақ
Шикізаттың ресурстары және негізгі түрлерге сипатталуы. Химиялық өндірісте - су негізгі шикізат көзі. + + + 6 Тәжіребиелік сабақ
Реакцияны жылдамдату және баяулатудағы технологиялық әдістер. Гомогенді және гетерогенді катализ. Өндірістік катализ. + + +
7 Тәжіребиелік сабақ
Химиялық технология және аппаратураға арналған негізгі процесстер. + + + 8
Тәжіребиелік сабақ
Химиялық өндірістегі материалды және энергетикалық балланстар.Материалдық және энергетикалық ағымдар сызбасы. + + + 9
Тәжіребиелік сабақ
Изотермиялық және изотермиялық емес процесстер. + + +
10
Тәжіребиелік сабақ
Химиялық реакторлар. Химиялық реакторлардың сипаттамасы. Химиялық реакторлардағы процесстердің негізгі математикалық моделі. + + + 11
Тәжіребиелік сабақ
Технологиялық процесстерді ұйымдастырудың иерархиясы.Химиялық өндірістің құрылымы. Химиялық тезхнологиялық жүйені модельдеу. + + +
12
Тәжіребиелік сабақ
Табиғи және синтетикалық газды, мұнайды өңдеу. Көмір және газ өнімдерін химиялық жолмен өңдеу. + + +
13
Тәжіребиелік сабақ
Полимер материалдары мен органикалық заттар технологиясы. + + + 14
Тәжіребиелік сабақ
Биотехнология + + + 15
Тәжіребиелік сабақ
Кейбір фармацевтикалық препараттардың синтезі + + + - Дәрістер-кіріспе, жалпылама,мәселелі бағытталған, пресс-конференциялы дәрістер, алдын ала жіберілген қателермен жұмыс жасау дәрістері, мультимедиялықформаттағы презентациялар кері байланыспен.
- Тәжіребиелік сабақтар: түсіндіру, демонстрация, дискуссия, кіші топтарда жұмыс жасау, оқытушының жұмысына көңід аудару, ситуациялық есептер шығару, рольдік ойындар, хаттама жазу.
- Студенттің өзіндік жұмысы: әдебиетпен жұмыс жасау, компьютерлік бағдарламалармен және электрондық базамен жұмыс жасау, логикасы, мультимедийялық форматта презентация жасау, рефераттарын қорғау.
2.9Студенттердің білімі мен қабілеттерінің бақылау әдістері:
- Ағымдық бақылау: тестілеу, ауызша немесе жазбаша, дәрілік заттарды анықтағандағы хаттамаларын тексеру, есептер шығару, өз-өзін бағалау топтарға бөліну арқылы.
- Аралық бақылау: коллоквиум (тестілеу, ауызша немесе жазбаша сұрау)
- Бақылау: емтихан(тесттік, тәжіребиелік дағдыларды тексеру үшін ауызша емтихан).
Студенттердің білім бақылауын жүргізу үшін жаңа технологиясы
I=Rx 0,6+Ех0,4 онда
I-қорытынды баға
R-рұқсатнама рейтингі бағасы
Е- қорытынды бақылаудың бағасы (пән бойынша емтихан)
Рейтинг I-ң 60 %,
емтихан I-ң 40% құрайды.
Бірінші рейтинг мына формулаға сәйкес есептеледі:

Кредиттік білім жүйесінде, практикалық сабақтың (семинар,лабараторлық), ОСӨЖ, СӨЖ орташа бағасының қосындысын, 3-ке бөлсек t1 – ағымдағы бақылауына тең болады.
r1 – аралық бақылау
Екінші рейтинг төмендегі формуламен есептеледі:

Кредиттік білім жүйесінде практикалық (семинар,лабараторлық) сабақтың, СӨЖ-ң, СӨЖ орташа бағаларының қосындысын үшке бөлгенде t2 – ағымдағы бақылауына тең болады.
r2 – аралық бақылау
Студенттің қорытынды бағасында рұқсатнама рейтінгі 60 % құрайтын болғандықтан, оқушының пән бойынша семестрлік бағасы төмендегідей формуламен есептеледі:

Оқушының семестрлік бағасы 50 %-дан жоғары болса немесе тең болса, емтиханға жіберілді деп есептеледі.
Егерде аралық бақылау болмаса, рұқсатнама рейтингі тек ағымдағы бағаларымен есептеледі.
Аралық бақылау саны көп болса, рейтингтің сәйкес сандары есептеліп, семестрдің аяғында орташалаланған рейтингі есептеледі.
Емтиханды жүргізу және бағалау технологиясы
Қорытынды бақылаудың максималды проценттік мазмұны 100 % сәйкес келеді. Емтихан қабылдаушы студенттің білімінің қорытынды бақылауын есептейтін әдістерін пайдалана отырып, емтиханның тізімдемесіне (Э) қорытынды бақылаудың бағасын қояды.
Қорытынды бақылауды тест түрінде өлшеу әдісі
Емтихан барысында студентке 50 тестен тұратын тапсырма беріледі, ал оның әр бір тесті 2 баллды немесе пайызды құрайды.
Қорытынды бақылауды тест түрінде өлшеу әдісі
Емтихан барысында студентке 50 тестен тұратын тапсырма беріледі, ал оның әр бір тесті 2 баллды немесе пайызды құрайды.
№ Жұмысты орындау сапасы Баға ауқымы
1 Орындамаған
Себепсіз емтиханға келмеуі 0%
2 Әрбір дұрыс жауапқа баға 2%
Қорытынды: 0-100%
Қорытынды бақылау бағасының үлесі пән бойынша білімнің қорытынды бағасынан 40 %-н аспайтындықтан, пәннің емтихан бағасы (Э) 0,4 коэффицентке көбейтіледі
Эх0,4
Кейін формулаға сәйкес қорытынды баға есептеледі:
I=Rx0,6+Ех0,4
(бақылаудың баллды-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша сынақ кітапшасымен тізімдемеге қойылады.)
Ауызша сұрау кезінде яғни (3 сұрағы бар емтихан билеттерімен) қорытынды бақылауды өлшеу әдісі.
№ Жұмысты орындау сапасы Баға ауқымы
1 Орындамаған
Себепсіз емтиханға келмеуі 0%
2 Әрбір сұрақ бойынша бағалау 30%
3 Қосымша сұрақтар бойынша бағалау 10%
Қорытынды: 100%
Қорытынды бақылау бағасының үлесі пән бойынша білімнің қорытынды бағасынан 40%-н аспайтындықтан, пәннің емтихан бағасы 0,4 коэффицентке көбейтіледі Эх0,4
Кейін формулаға сәйкес қорытынды баға есептеледі:
I=Rx0,6+Ех0,4
«Ғылыми зерттеулердің негіздері» пәні бойынша білім алушілардың емтиханның 2-кезеңі бойынша практикалық дағдыларды бағалау парағы
Ауызша сұрау – максимальды балл -100
- сұрақты талқылағанда дұрыс және толық жауап – 90 балл
- сұрақты талқылағанда дұрыс бірақ толық емес жауап – 85 баллов
- сұрақты талқылағанда кейбір түзетуді қажет ететін жауаптар және толық емес – 75 баллов
- сұрақты талқылағанда сұрақты ашатын жауаптардың толық болмауы – 50 баллов
- жауап жоқ – 0 балл
Осыдан соң емтиханның екі кезеңі бойынша жалпы рейтинг анықталады.
Емтихан ведомостына пән бойынша қорытынды баға баллдардың цифрлық және әріптік эквивалентінде төмендегі кестеге сәйкес қойылады
Бағала градациясының шкалалары
Әріптік жүйедегі бағалар Балдардың цифрлық эквиваленті Пайыздық үлесте % Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
А 4,0 95-100 ҮЗДІК
А- 3,67 90-94 В+ 3,33 85-89 ЖАҚСЫ
В 3,0 80-84 В- 2,67 75-79 С+ 2,33 70-74 ҚАНАҒАТТАНРЛЫҚ
С 2,0 65-69 С- 1,67 60-64 D+ 1,33 55-59 D 1,0 50-54 F 0 0-49 ҚАНАҒАТТАНАРЛЫҚСЫЗ

БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ
Студенттің аты-жөні _______________________________________________
Курс _____________Топ____________
Ауызша (жазбаша) жауапты бағалау критерийлері
№ р/с Бғалау критерийлері Деңгей, балл бойынша бағалау Өте жқсы Жақсы Түзетуді қажет етеді Қанағаттанарлықсыз 1 Тақырыпты түсіну деңгейі 15 11.25 7,5 0 2 Логикалық ойлай алуы 15 11,25 7,5 0 3 Баяндалған материалдың сұраққа сәйкестігі 20 15 10 0 4 Жауапта барлық қажетті деректердің болуы 10 7,5 5,0 0 5 Жауаптың дұрыс таңдалған мысалдармен иллюстрациялануы 10 7,5 5,0 0 6 Сөйлеу мәдениеті 10 7,5 5,0 0 7 Профессиональдық терминологияны білуі 10 7,5 5,0 0 8 Негізгі қорытындыларды жасай алуы 10 7,5 5,0 0 Барлығы
Максимальды балл – 100 Оқытушының қолы_______________________

БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ
Студенттің аты-жөні _____________________
Рефератты бағалау критерийлері

р/с Бағалау критерийлері Деңгей, балл бойынша бағалау Өте жақсы Жақсы Түзетуді қажет етеді Қанағат-танарлықсыз 1 Реферат мазмұнының реферат тақырыбына, жоспарына және қойылған міндеттерге сәйкестігі 13 9,75 6,5 0 2 Тақырыпты ашудың толықтығы мен логикалығы 13 9,75 6,5 0 3 Материалды талдап, қорытынды жасай білуі 13 9,75 6,5 0 4 Ақпарат көздерімен жұмыс істей білуі 13 9,75 6,5 0 5 Реферат бойынша сұрақтарға жауап бере білуі 12 9 6 0 6 Рефераттың безендірілуінің модуль талаптарына сай болуы 12 9 6 0 7 Иллюстрация толықтығы мен сапасы 12 9 6 0 8 Әдебиетті таңдау 12 9 6 0 Барлығы
Максимальды балл – 100 Оқытушы қолы _____________

БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ
Студенттің аты-жөні _____________________
Мультимедиялық форматағы презентацияларды бағалау критерийлері

р/с Бағалау критерийлері Деңгей, балл бойынша бағалау Өте жақсы Жақсы Түзетуді қажет етді Қанағаттанар-лықсыз 1 Презентацияның тақырыбы бар мұқаба беттің болуы, презентация жоспары, слайдтардың, қоданылған әдебиеттер мен Internet ақпарат көздерінің қажетті санының болуы 10 7,5 5 0 2 Презентацияның тақырыпқа және қойылған міндеттерге сай болуы 10 7,5 5 0 3 Слайдтар ретінің логикакалық тұрғыдан дұрыс орналасуы 10 7,5 5 0 4 Материалды баяндау стилі (жүйелілігі, нақты тұжырымдалуы, құрылымдылығы). 10 7,5 5 0 5 Қажжеті көлемдегі заманауи ақпарат көздерінің болуы 10 7,5 5 0 6 Материалды мазмұндау, нақты және анық тұжырымдай алу қабілеттілгі 10 7,5 5 0 7 Презентация материалындағы бағытттылық деңгейі 10 7,5 5 0 8 Анық, сауатты және реттілігімен баяндай алуы 10 7,5 5 0 9 Өз көз қарасын дәлелдей алу қабілеттілгі және сынға конструктивті жауап бере алуы 10 7,5 5 0 10 Слайдтарды безендіру сапасы (әдемілігі, көрнекілігі және т.б.). 10 7,5 5 0 Барлығы
Максимальды балл – 100Оқытушы қолы _____________

БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ
Студенттің аты-жөні _____________________
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критерийлері

р/с Бағалау критерийлері Деңгей, балл бойынша бағалау Өте жақсы Жақсы Түзетуді қажет етеді Қанағат-танарлықсыз 1 Таңдалғантақырыпқасөзжұмбақмазмұныныңсәйкестігі 20 15 10 0 2 Сөзжұмбаққұрастырудағысауаттылық, логикалылық 20 15 10 0 3 Сұзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0 4 Қолданылған әдебиеттер тізімінің болуы 20 15 10 0 5 Безендірудің эстетитикалығы 20 15 10 0 Барлығы
Максимальды балл – 100Оқытушының қолы _____________

БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ
Сабақтың күні «____»______________20___ ж
Студенттің аты-жөні _____________________
Топ _____________Топша ________________
Лабораториялық жұмысты бағалау критерийлері
№ р/с Бағалау критерийлері Деңгей, балл бойынша бағалау Өте жақсы Жақ
сы Түзетуді қажет етеді Қанағаттанарлықсыз 1 Студент дәрілік қалып түрін (таблеткалар, жақпа май және т.б.) және дәрілік затқа сәйкес нормативтік құжаттарды дұрыс анықтады. Дұрыс сипаттама берді: сыртқы түріне, қолданылуына, орамдау (тара), сақтау шарттарына және жарамдылық мерзіміне. 10 7,5 5 0 2 Тапсырушы технологиялық үрдістің дұрыс графикалық блок-сызбасын таңдады. 10 7,5 5 0 3 Технологиялық үрдісте қолданатын құрылғыларды дұрыс атап өтті. Берілген препарат өндірісінің сатылы аппаратуралық сызбасын таңдады. 10 7,5 5 0 4 Аралық бақылау түрлерін, өндірістің негізгі бақылау нүктелерін көрсетті. 10 7,5 5 0 5 Студент препарат құрамын, әсер етуші және көмекші заттардың мөлшерін дұрыс көрсетті (өнім бірлігінде; 1 таблеткадан және т.б.). 10 7,5 5 0 6 Студент бастапқы заттардың дұрыс сипаттамасын, олардың функциональды қызметін кесте түрінде көрсетті. 10 7,5 5 0 7 Студент материалдық балансты алгебралық теңдеудің кестесі түрінде дұрыс көрсетті. 10 7,5 5 0 8 Формула бойынша технологиялық түсімді, технологиялық шығынды, шығын коэффициентін дұрыс есептеді.дұрыс есептеді. 10 7,5 5 0 9 Студент дайын өнім сапасының негізгі көрсеткіштерін дұрыс көрсетті. 10 7,5 5 0 10 Өндіріске қойылатын негізгі талаптарды дәл атап шықты. 10 7,5 5 0 Барлық балдар ______________ Оқытушы қолы ________________
БАҒАЛАУ ПАРАҒЫ
Студенттің аты жөні _____________________
Коммуникативтік құқықты бағалау критерийлері

р/с Бағалау критерийлері Деңгей, балл бойынша бағалау Өте жақсы Жақсы Түзетуді қажет етеді Қанағат танарлықсыз 1 Өзіндік презентациялау дағдысы 15 11,25 7,5 0 2 Белсенді тыңдау дағдысы 15 11,25 7,5 0 3 Ақпаратты нақты жеткізу дағдысы 15 11,25 7,5 0 4 Өзінің көз қарасын жеткізу дағдысы 15 11,25 7,5 0 5 Дәлелді сөз дағдысы 15 11,25 7,5 0 6 Әріптеспен санасу және пікірлесуге қатысу дағдысы 10 7,5 5 0 7 Қарым-қатынста әріптесінің эмоциональдық жағдайын түсіну дағдысы 7,5 5,62 3,75 0 8 Әріпесті сендіре білу дағдысы 7,5 5,62 3,75 0 Максимальный балл – 100 Оқытушының қолы ____________________
2.10 Қондырғылар мен жабдықтар:
- Қондырғылар: приборлар мен аппараттар (фотоэлектрокалориметр, спектрофотометр, поляриметр, рефрактометр. Потенциометр, аналитикалық таразы, торсионды таразы және т.б.), муфель пеші,термостат, сулы баня, центрифуга, электр пеші,жұқа қабатты хроматография қағазы, кептіру шкафы, компьютерлер,мультимедиялық проектор, микрофон, экран.
- Жабдықтар: химиялық реактивтер, химиялық лабораториялық шыны ыдыстар, микропрепараттар, слайдтар, тесттік тапсырмалар және т.б.
2.11 Ұсынылатын әдебиет:
Негізгі
И. В. Росин и др. Современный курс. Общая химическая технология.: Учебное пособие для бакалавров.- Юрайт: 2015. С.350.
В. Иванов. Общая химическая технология. Основные концепции проектирования химико-технологических систем. - «Лань», - 2014. С.400.
Ж.Т. Ешова,Методическое пособие к лабораторным работам по курсу "Основные процессы и аппараты химической технологии". - Алматы: КазНУ им. аль-Фараби, 2012.- С.44.
Павлов К.В. и др. Примеры и задачи по курсу химической технологии: Учебное пособие для вузов.- Альянс, 2013.- С.452.
В.А. Аверьянов, С.А. Баташов, Н.П. Белова, Лабораторный практикум по общей химической технологии.- 3 изд. Бином, БИНОМ. Лаборатория знаний, - 2014.-С.450.
Қосымша
В.С. Бесков. Лабораторный практикум по общей химической технологии. Бином. - Лаборатория знаний, 2014.- С.320.
Л.Л. Товажнянский. Общая химическая технология в примерах, задачах, лабораторных работах и тестах: Учебное пособие, Инфра-М 2015.- С.250.
А.П. Гаршин. Учебное пособие Общая и неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, химических реакциях,- Питер, 2013.- С.230.
2.12 Қосымшалар:
- форма № 1 «Протокол жұмысшы бағдарламамен келісілген және де басқа пәндермен» (пре-, постреквизиттер және аралас пәндер) - керегінше;
- форма № 2 «Өзгертілген және қосылған жұмысшы бағдарлама» - керегінше.

Приложенные файлы

  • docx 9030992
    Размер файла: 160 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий