Чепурко, Бойко, Мелещук. Практикум з курсу Історія української культури


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
О. О. ЧЕПУРКО, О. В. БОЙКО, А. А. МЕЛЕЩУК

Практикум з курсу

«Історія української культури»Дніпропетровськ

2013

2


УДК 9
30
.85 (477) (075.8)

ББ
К 63.3 (4Укр)


7я73


Ч


44

Рекомендований

до


друку

рішенням

ВченоїР
ади

історичного


факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся

Гончара (
протокол № 1 від
16

вересня

2013 р.
).


Рецензенти:


ШляховОлексі
й

Борисович

доктор

історичних

наук,
професор,

завідувач кафедри української історії та етнополітики

Дніпропетровського національного університету
імені

Олеся
Гончара.

Митрофаненко Юрій Станіславовичкандидат історичних
наук, с
тарший

викладач

кафе
дри

теорії

та

методики

середньої

освіти


Кіровоградського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.Ч 44

Чепурко
,

О. О.

Практикум з курсу «Історія

української культури
:
Навч. посіб. для студентів

[
Текст]

/

О.

О
. Чепурко, О. В. Бойко,

А. А.

Мелещук
.Д.:
ПФ Стандарт
-
Сервіс
, 2013.


108

с.


Н
авчальний

посібник
з курсу «Історія української культури»
містить
контрольніпитання


і


тести


для


проведення

тематичного

оцінювання
студентів
, теми творчих індив
ідуальних завдань та рекомендації до їх
виконання, критерії оцінювання викладачем творчих робіт, перелік
екзаменаційних питань та методичні вказівки для підготовки до іспиту
.

Для студентів
денної та заочної форми навчання
.


Авторський коле
ктив:

Чепурко


Олександр


Олексійовичкандидат

історичних наук,
доцент

кафедри

української

історії

та

етнополітики

Дніпропетровського

наці
онального


університету


імені


Олеся

Гончара.


Автор передмови,
тем 1


6, 18, методичних рекомен
дацій.

Бойко Олег Вікторович

кандидат

історичних

наук,


доцент


кафедри
російської історії

Дніпропетровського

національного


університету імені
Олеся Гончара
. Автор передмови, тем 7


11, методичних рекомендацій.

МелещукАнатолій


Анатолійович

кандидатфілософськихнаук,
доцент кафедри філософії
Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара
. Автор тем 12


17.


© О. О. Чепурко, О. В. Бойко, А. А. Мелещук, 2013

© ДНУ ім. Олеся Гончара
, 2013

3


ЗМІСТ


Передмова …………………………………………………
..
…………


..

4

Тема 1.

Дослов’янська культурна традиція на українських землях


(палеоліт


доб
а бронзи) …………………………………………


7

Тема 2.

Матер
іальна та духовна культура давніх народів

на


українських землях у добу

заліза ………………………………


1
2

Тема 3.

Культура


східних слов’ян

(дохристиянський період)
.
……

…..
1
7

Тема 4.

Політична, соціально
-
економічна та культурна еволюція Русі(друга половина ІХ


перша

половина ХІ ст.) ………………

.

2
1

Тема 5.

Історія української культури у польсько
-
литовську


добу (друга половина ХІ


перша

половина ХІІ ст.) ………


2
6

Тема 6.

Розвиток української культури у

дру
гій половиніХІІ


ХІІІ ст. …………………………………………………

.

3
2

Тема 7.

Культурні процеси на українських землях у складі


і
мперії

Габсбургів

(ХІХ


початок ХХ с
т.) ….…………………
....

3
7

Тема 8.

Культура українського народу в Російській імперії


(перша
половина
ХІХ ст.) ………………………………………

.

4
2

Тема 9.

Розвиток культури українського народу

в Російській


імперії у другій половин
і ХІХ


на початку ХХ ст. …………...
....

4
7

Тема 10.

Стан української культури в роки революції та


Г
ромадян
ської

війни (1917


192
1 рр.) ………………………

..

5
3

Тема 11.

Культура УСРР у 1921


1928 рр. …………………………


..

5
9

Тема 12.

Українська культура в період радянської модернізації


(1929


1939 рр.)
.
.

…………………………………………..


.

6
4

Тема 13.

Національно
-
культу
рний розвиток західноукраїнських земель


у міжвоєнний період (19
18


1939 рр.)

……………………
.....
....

69

Тема 14.

Культурні процеси на українських теренах у роки війни


та повоєнної відбудови (1
939


1953 рр.) ……………………

..

7
5

Тема 15
.

Культура УРСР за лібералізації тоталітарного режиму(середина 1950
-
х


середи
на 1960
-
х років) …………………

...

79

Тема 16.

Українська культура в період загострення кризи


радянської системи

(1964


1985
рр.) ………………………...
....
.

8
4

Тема 17.

Розвиток культури в УРСР у роки
перебудови(1985


1991

рр.)
...
............................................................................

89

Тема 18.

Стан сучасної української культури

……………………..…

...


9
3

Перелік тем для

виконанн
я ін
дивідуальних завдань ……………………
..


9
9

Методичні рекомендації та вимоги до оформлення індивідуальних


завдань …
...

..…
…………………………………………………

10
2

Орієнтовний перелік п
итань до іспиту

………………………………….
.
10
4

Рекомендації до складанн
я іспиту з курсу ………
……………………….

10
5

Список використаної та рекомен
дованої літератури ……..……………..

10
6


4


ПЕРЕДМОВА


Курс «Історія української культури»


важлива гуманітарна
дисципліна, яка дає студентам уявлення про культурний розвиток на
українських землях. Пізнання закономірно
стей національного культурного
розвитку сприятиме розумінню студентами сучасних історичних процесів,
формуванню їхнього світогляду, високого рівня культури особистості,
виховання патріотизму та високих моральних якостей громадянина
України.

Пропонований ку
рс об’єктивно розкриває історичний розвиток
української культури, знайомить студентів із численними маловідомими
фактами, подіями та джерелами. У рамках дисципліни «Історія
української культури» розглядається широке коло проблем: генезис
матеріальної та ду
ховної культури стародавніх людей і перших цивілізацій
на українських землях, формування культури східних слов’ян
дохристиянського періоду та доби Київської Русі, стан української
культури у польсько
-
литовську та козацьку добу. Докладно розкривається
істор
ія розвитку української культури XIII


початку ХХ ст., коли було
закладено основи національної свідомості. Особливу увагу приділено
радянській добі, суперечливому періоду в історії української культури.
Завершується виклад курсу розглядом стану сучасної
української
культури, зокрема, шляхів і проблем духовного відродження України,
аналізом державної політики у галузі культури.

Мета

даного навчального курсу


дати студентам систематичні й
узагальнюючі знання про основні періоди розвитку української культур
и,
специфіку національної культурної традиції. Вивчення дисципліни
надасть можливість отримати уявлення про безперервність культурного
розвитку, його закономірності та вплив на формування цивілізованого
суспільства в Україні від стародавніх часів до сучасн
ості, а також
усвідомити місце української культури у світовому культурному процесі.

У ході вивчення дисципліни «Історія української культури» студенти
повиннізнати:зміст поняття «культури», її структуру та функції;основні етапи розвитку української кул
ьтури, особливості її
періодизації;визначення та зміст основних мистецьких стилів та напрямів
української культури;біографію визначних діячів української культури, їхні творчі
здобутки та роль у культурно
-
історичному процесі;місце та значення українсько
ї культури в системі світової культури;світоглядні тенденції, притаманні сучасній українській культурі,
проблеми та перспективи її розвитку в цивілізаційному процесі;

5
вміти:пояснювати суть феномену культури, її роль у життєдіяльності,
способи набуття, зб
ереження та трансмісії базових цінностей культури;зіставляти культурні явища національної культури з відповідними
процесами та періодами світової культури;аналізувати головні етапи розвитку, закономірності становлення та
функціонування української культу
ри;визначати культурно
-
мистецькі пам’ятки та видатних
представників, характерних для конкретного періоду в історії української
культури;обґрунтовувати власні світоглядні позиції на основі знань історико
-
культурної спадщини України;дбати про збереження т
а примноження національної культурної
спадщини;окреслювати тенденції новітніх соціокультурних трансформацій та
сучасних культурологічних процесів, які стосуються як української, так і
світової культури;визначати роль і місце української культури у світов
ій цивілізації,
усвідомлювати специфіку національної культурної традиції.

Запропонований навчальний посібник надасть можливість опанувати
курс «Історія української культури»,
придбати

необхідні знання та вміння
з дисципліни, ґрунтовно підготуватися до успі
шного складання іспиту.
Посібник структурован
ий

таким чином, щоб
и

полегшити навчання
студентів під час лекції та самостійної роботи. Відповідно, матеріал
дисципліни розбито на 18 тем, кожна з яких містить:проблемні питання
, що висвітлюються викладачем у
продовж лекції;мету

та
завдання

до лекції, що допоможе викладачу чітко
дотримуватися теми, а студентам


орієнтуватися в навчальному матеріалі;основні елементи теми
, тобто ті ключові історичні сюжети, які має
опанувати студент самостійно чи за допомо
гою викладача;перелік персоналійосновні діячі культури, біографію та творчі
здобутки яких студент повинен знати;основні поняттятерміни до кожної теми, визначення яких студент
повинен знати обов’язково;контрольні питання

двох видів: 1) заповн
ення таблиць, що дає
можливість опрацювати та систематизувати найскладніший матеріал
з
певної теми; 2) творчі завдання, які потребують не тільки пошук фактів у
підручнику, але й їхнього аналітичного опрацювання, творчого підходу
студента до розв’язання про
блеми. По суті, необхідно виконати аналітичне
есе, що сприятиме формуванню умінь і навичок у студентів порівнювати
події та процеси в історії культури, визначати їх передумови, особливості,
причини та наслідки;

6
тести
, тобто завдання з вибором одного прав
ильного варіанту з
чотирьох запропонованих. Розв’язання тест
ів

і аналіз отриманих
результатів дозволять виявити недоліки знань з дисципліни,
систематизувати й узагальнити інформацію. Комплекс тестів корисний для
самоаналізу, стимуляції саморозвитку

та

посл
ідовного засвоєння
матеріалу студентами.

Радимо вам уважно ознайомитися зі змістом посібника, щоб
и

сформувати уявлення про курс навчання в цілому. Систематично
опановуючи матеріал з історії української культури
,

ви сформуєте
відповідні навички мислення, з
датність узагальнювати та аналізувати
історичні події, бачити їхні взаємозв’язки, робити точні і правильні
висновки,
а також

впевненість у собі, яка, безперечно, ґрунтується на
знаннях.

Бажаємо успіхів у вивченні дисципліни та складанні іспиту!

Ол
ександр Чепурко
,Олег Бойко


7


ТЕМА 1. ДОСЛОВ’ЯНСЬК
А КУЛЬТУРНА ТРАДИЦІЯ

НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯ
Х (ПАЛЕОЛІТ


ДОБА БРОНЗИ)

1.1. Особливості розвитку матеріальної та духовної культури давніх
людей у період палеоліту та мезоліту.

1.2. Специфіка розвитку культури давніх племен у добу «неолітичної
революції», енеоліту та бронзового в
іку.

*************************************************************
***

Мета
:
розкрити особливості розвитку духовної та матеріальної
культури первісних людей, які мешкали на українських землях у
стародавні часи.

Завдання
:

ознайомити студентів із першими етап
ами розвитку
людської цивілізації на українських землях; окреслити специфіку еволюції
культури давньої людини в епохи палеоліту, мезоліту, неоліту, енеоліту та
бронзового віку; охарактеризувати досягнення первісної людини.

Основні елементи теми.
Археологіч
на періодизація стародавньої
історії. Залюднення території сучасної України. Поява та розселення
людей на території України в епоху палеоліту. Заняття та початки
духовного життя людини в епоху палеоліту та мезоліту. Форми соціальної
організації. Неолітична

революція. Неолітичні археологічні культури на
території України. Трипільська культура. Прабатьківщина, розселення,
побут і господарство трипільців. Перші індоєвропейці на території
України. Середньостогівська та ямна археологічні культури. Землероби та
с
котарі доби бронзи.

Персоналії:
Чарльз Дарвін, Джон Леббок, Гордон Чайлд, Вікентій
Хвойка, Дмитро Телегін.

Основні поняття:

палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, бронзовий вік,
антропогенез, ендогамія, екзогамія, проміскуїтет, архантроп, поліантроп,
неандерт
алець, неоантроп, homo sapiens, кроманьйонець, археологічні
пам’ятки, археологічна культура, рубило, мікроліти, неолітична
революція, господарство привласнююче, господарство відтворююче,
магія, тотемізм, анімізм, фетишизм, протомісто, піктограма, чопери,
ч
уринги, кераміка, первісне стадо, родова громада, плем’я.

* * *

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Укажіть ознаки первісної людини та її головні відмінності від
тварини. Аргументуйте тезу: «З моменту свого виникнення первісна
людин
а прогресивно розвивалася».

2.
Поясніть причини, сутність та наслідки «неолітичної революції».
Розкрийте відмінності привласнюючого та відтворюючого господарств

3.
Проаналізуйте причини та наслідки переходу давніх людей від
матріархату до патріархату.


84
.
Заповніть таблицю «Археологічна періодизація історії України».

Період

Хронологічні
межі

Характерні риси розвитку та
основні досягнення людини

ПалеолітМезолітНеолітЕнеолітБронзовий вік5. Заповніть таблицю «Археологічні культури на укр
аїнських землях у
давні часи».

Археологічні

культури

Територія
розселення

Хронологічні

межі

Походження

Особливості
та
досягнення

Буго
-
дністровська

Дніпро
-
донецька

Трипільська

Середньостогівська

Катакомбна

Ямна


ТЕСТИ

Варіант
І

1. Архантропи (стародавні люди), як гадають вчені, з’явилися на території
України:

а) 3 млн. років до н. е.; б) 2 млн. років до н. е.;

в) 1
млн. років до н. е.; г) 500 тис. років до н. е.

2. Хронологічна послідовність різновидів першолю
дей, що у давнину
заселяли українські землі:

а) кроманьйонець, неандерталець, пітекантроп;

б) архантропи, палеоантропи, неоантропи;

в) людина вміла, людина розумна, людина з прямою ходою;

г) homo sapiens, homo erectus, homo gabilis.

3. Одна з первісних фор
м релігійних вірувань, згідно з якою існує
надприродний зв’язок між родовою групою людей і тваринами
-
пращурами:

а) магія; б) фетишизм; в) анімізм; г) тотемізм.

4. Найдавнішу стоянку архантропів в Україні поблизу с. Королеве
(Закарпаття) відносять до
періоду:

а) 2 млн. років до н. е.; б) 800 тис. років до н. е.;

в) 150 тис. років до н. е.; г) 40 тис. років до н. е.

5. Звичай укладання кровних шлюбів усередині окремого соціального
угрупування, наприклад, первісного стада, племені, грома
ди, касти:

9


а) ендогамія; б) екзогамія; в) матріархат; г) целібат.

6. Спільноту людей, представники якої об’єднані кровною спорідненістю,
колективним виробництвом та споживанням, системою моральних
цінностей та життєвих норм і взаємною відповідальніст
ю, називають:

а) стадом;

б) родом; в) племенем; г) сусідською громадою.

7. Найпоширеніший матеріал для виготовлення знарядь праці первісних
людей:

а) залізо; б) бронза; в) мідь; г) камінь.

8. Термін, який характеризує період в історії людства,
упродовж якого
існувало провідне становище жінки у людській спільноті, а людський
родовід визначався за жіночою лінією:

а) проміскуїтет;

б) матріархат;

в) патріархат;
г) неолітична революція.

9. Період історії людства, впродовж якого давні люди почали
в
икористовувати лук та стріли:

а) палеоліт; б) мезоліт; в) неоліт; г) енеоліт.

10. Необмежена свобода статевих відносин, що існувала у первісному
людському стаді під час переходу від тваринних до людських форм
шлюбу:

а) патріархат; б) проміскуїтет;

в) целібат; г) матріархат.

11. Загальні риси матеріальної культури, знайдені під час археологічних
розкопок, які дозволяють стверджувати про приналежність стародавніх
людей до єдиного культурного типу та етносу


це:

а) антропогенез;

б) культ;

в) матеріальна культура; г) археологічна культура.

12. Оберіть із наведених варіантів твердження, яке розкриває зміни в
житті людей епохи неоліту:

а) перетворення мисливства, збирал
ьництва та рибальства в основні
заняття людей;

б) створ
юються досконаліші знаряддя праці


кам’яні сокири, луки,
стріли;

в) відбувся якісний перехід людей від привласнюючого господарства
до відтворюючого;

г) з’явилися первісні вірування людей (тотемізм, анімізм, фетишизм).

13. Період історії, коли первісні люд
и почали обробляти камінь шляхом
шліфування, пиляння та свердлення:

а) палеоліт; б) мезоліт; в) неоліт; г) енеоліт.

14. Уявлення первісних людей, згідно з яким кожна річ має свого духа,
душу; одухотворення сил природи:

а) тотемізм; б) анімізм; в)

магія; г) фетишизм.

15. Укажіть період існування на українських землях буго
-
дністровської
археологічної культури:

а) I


I тис. до н. е.; б) 


III тис. до н. е.;

в) I


III тис. до н. е.; г) III


ІІ тис. до н. е.

10


16. Археол
огічна культура, поширена на українських землях,
представники якої вперше у світі почали використовувати коня для
верхової їзди:

а) буго
-
дністровська; б) середньостогівська;

в) дніпро
-
донецька; г) трипільська.

17. Період в іс
торії давньої людини, коли відбувся перший великий
суспільний поділ праці:

а) мезоліт; б) неоліт; в) енеоліт; г) бронзовий вік.

18. Перший штучний метал


сплав міді та олова, створений первісними
людьми:

а) електрон; б) залізо; в) мідь; г) бро
нза.

19. Позначте стоянку


пам’ятку духовного життя давнього населення на
українських землях, завдяки якій маємо змогу з’ясувати мистецьку
творчість, ідеологічні уявлення, побут племен, починаючи від палеоліту до
епохи бронзи:

а) с. Королеве (Закарпатська

область);


б) с. Лука
-
Врублевецька (Хмельницька область);

в) Мурзак
-
Коба (півострів Крим);

г) Кам’яна Могила (Запорозька область).

20.
Камені

з малюнками


предмети культу давніх людей, які вважалися
вмістилищем душі, втіленням тотемних та реальних предкі
в роду


це:

а) чуринги; б) чопери; в) мікроліти; г) амфори.

Варіант ІІ

1. Еволюційний процес виникнення та розвитку людини як біосоціальної
істоти, органічно пов’язаний із трансформацією її початкової,
інстинктоподібної, трудової діяльності, формува
ння свідомості,
членороздільної мови


це:

а) архантропи; б) проміскуїтет; в) антропогенез; г) антропологія.

2. Термін, який використовують науковці для позначення палеоантропів:

а) homo gabilis (людина вміла); в) кроманьйонець;

б) homo sap
iens (людина розумна);

г) неандерталець.

3. Звичай, який забороняє брати шлюб у межах своєї родової групи:

а) ендогамія; б) екзогамія; в) целібат; г) патріархат.

4. Ноmо sapiens (неоантропи) на території сучасної України з’явилися:

а) 1 млн. рокі
в до н. е.; б) 800 тис. років до н. е.;

в) 150 тис. років до н. е.; г) 35 тис. років до н. е.

5. Поклоніння предметам неживої природи, які начебто наділені силоюце:

а) тотемізм; б) анімізм; в) магія;
г) фетишизм.

6. Населений пункт на території України, поблизу якого археологами
знайдена найдавніша стоянка архантропів:

а) с. Королеве (Закарпатська область);

б) с. Межиріч (Черкаська область);

в) с. Лука
-
Врублевецька (Хмельницька область);

11


г) с. Молодове

(Чернівецька область).

7. Варіант, у якому правильно вказано порядок виникнення суспільних
організацій стародавніх людей:

а) первісне стадо, родова громада, плем’я;

б) родова громада, первісне стадо, союз племен;

в) сусідська громада, первісне стадо, наро
д;

г) первісне стадо, плем’я, родова громада.

8. Тварина, яка була приручена первісними людьми першою:

а) кінь; б) бик; в) кішка; г) собака.

9. Укажіть період, коли давні люди на українських землях почали
займатися рибальством та річковим збиральницт
вом:

а) мезоліт; б) неоліт; в) енеоліт; г) бронзовий вік.

10. Із наведених варіантів оберіть твердження, яке розкриває зміни в житті
людей епохи неоліту:

а) відбувся перехід від патріархату до матріархату;

б) з’явилися первісні вірування людей (тотем
ізм, анімізм, фетишизм);

в) відбувся якісний перехід людей від відтворюючого господарства до
привласнюючого;

г) первісні люди почали обробляти камінь шляхом шліфування,
пиляння та свердлення.

11. Сукупність речових знахідок (археологічних пам’яток), що сві
дчать
про перебування на даній території у визначений час певної групи людей
:

а) епоха; б) археологічна культура; в) ера; г) археологія.

12. Форми привласнюючого господарства стародавніх людей:

а) мисливство, ткацтво, рибальство;

б) збиральництво, ми
сливство, скотарство;

в) землеробство, скотарство, ткацтво;

г) збиральництво, мисливство, рибальство.

13. Первісні люди винайшли прядіння і ткацтво в епоху:

а) палеоліту; б) мезоліту; в) неоліту; г) енеоліту.

14. Найвідоміша пам’ятка середньостогівсь
кої археологічної культури:

а) поселення поблизу с. Трипілля (Київська область);

б) поселення поблизу с. Дереївка (Кіровоградська область);

в) курган Висока Могила (Запорозька область);

г) Суботівське городище (Черкаська область).

15. Форми відтворюючого
господарства стародавніх людей:

а) мисливство, ткацтво, рибальство;

б) збиральництво, мисливство, скотарство;

в) збиральництво, мисливство, рибальство;

г) землеробство, скотарство, ремісництво.

16. Укажіть період існування на українських землях дніпро
-
доне
цької
археологічної культури:

а) кінець I


початок I тис. до н. е.; б) 


III тис. до н. е.;

12


в) I


III тис. до н. е.; г) III


ІІ тис. до н. е.

17. Трипільська культура розвивалась на території України в епоху:

а) нео
літу; б) енеоліту; в) бронзового віку; г) палеоліту.

18. Укажіть період, коли на українських землях відбувся перехід від
мотичного до орного землеробства (виникає плуг):

а) мезоліт; б) неоліт; в) енеоліт; г) бронзовий вік.

19. Вироби з природно
ї глини, які після обпалювання набували необхідної
міцності:

а) рубила; б) кераміка; в) мікроліти; г) чопери.

20. Історичний період, для якого характерна ямна культура:

а) мезоліт; б) неоліт; в) енеоліт; г) бронзовий вік.

ТЕМА 2. МАТЕРІАЛЬНА
ТА

ДУХОВНА КУЛЬТУРА ДАВ
НІХ

НАРОДІВ

НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯ
Х У ДОБУ ЗАЛІЗА

2.1. Історія перших державних утворень на українських землях

(І тис. до н. е.


І ст. н. е.): соціокультурні аспекти.

2.2. Античні міста
-
колонії в Північному Причорномор’ї: д
уховна та
матеріальна культура.

*************************************************************
***

Мета:

розкрити досягнення народів, що заселяли українські землі в
добу заліза, в галузі культури.

Завдання:

з’ясувати причини прискорення суспільного розвитку
в
історії людства, пов’язаного з винайденням заліза; розкрити причини
майнової та соціальної нерівності, формування воєнної демократії,
виникнення великих племінних союзів і утворення рабовласницьких
держав, посилення міграції великих етнічних груп; сформу
вати у
студентів основні знання про причини появи та занепаду античних міст
-
колоній Північного Причорномор’я, їхнє господарське та культурне життя.

Основні елементи теми.
Історичне значення винайдення металургії
заліза. Виникнення найдавніших великих племі
нних союзів та
рабовласницьких держав в епоху раннього залізного віку. Таври.
Кіммерійці. Чорноліська археологічна культура. Скіфи. Сармати. Історія
античних міст
-
колоній у Північному Причорномор’ї та Криму: суспільні
відносини, господарство, духовне життя
. Боспорське царство. Германські
племена на українських землях. Велике переселення народів (І


І ст.).
Гуни. Авари.

Персоналії:

Геродот, Атей, Германаріх, Діонісій Ольвійський, Біон,
Сіріск, Смікр.

Основні поняття:

етногенез, кіммерійці, таври, скіфи, с
армати, готи,
гуни, анти, «звіриний стиль», пектораль, номарх, піктограма, колонізація,
поліс, Понт Авксинський, Понт Евксинський, архонт, колегія стратегів,
13


акрополь, амфора, агора, некрополь, клери, хори, гімнасіарх, гімнасії,
палестри, ефебії, «сім віль
них мистецтв», обол, тібос.

* * *

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Розташуйте на лінії часу (в хронологічній послідовності) заселення
давніми племенами українських земель у залізну добу.

2. Дайте визначення наведеним стародавнім н
азвам, указавши їхнє
сучасне значення: Борисфен, Гіпаніс, Іпаніду, Пантікапу, Герра, Таврика,
Меотійське озеро
(
Меотіда
)
, Тирас, Танаїс, Понт Авксинський, Понт
Евксинський.

3. Поясніть висловлювання, яке Плутарх приписує скіфському
мудрецеві Анахарсису: «…
луки співчувають скіфам, ліри ж і флейти


еллінам».

4. Заповніть таблицю «Племена та народи, які мешкали на українських

землях».

Назва

Період

Територія розселення

Досягнення в галузі
культури

таври
кіммерійці
скіфи
сармати
готи
гуни
авари
5. Заповніть таблицю «Античні міста
-
колонії Північного

Причорномор’я».

Назва міста

Місце
розташування

Період

існування

Досягнення в
галузі
культури

Основні заняття

колоністів

Борисфеніда

Ольвія

Тіра

Пантікапей

Феодосія

Херсонес

Керкінітіда

Калос Лімен


ТЕСТИ

Варіант І

1. Укажіть історичний період, для якого характерна чорноліська
археологічна культура:

а) неоліт; б) енеоліт; в) бронзовий вік; г) залізний вік.

14


2. З поданих варіантів оберіть етнос,
представники якого першими
заселили територію Кримського півострова:

а) татари; б) греки; в) таври; г) скіфи.

3. Із запропонованих варіантів оберіть назву кочового народу, якого
стосуються слова Геродота: «При наступі скіфів народ став радитися між
с
обою, і думки їх розбіглися. На їх думку, необхідно було відійти і не
вступати у двобій з сильним військом, а царі запропонували битися із
загарбником. Але ні народ не захотів слухати царів, ні царі


народу.
Народ вирішив відступати, а царі розпочали бити
ся між собою. Всіх царів,
які перебили один одного, народ поховав і полишив країну»
:

а) кіммерійці; б) сармати; в) готи; г) гуни.

4. Назвіть етнос, до культури якого належить золота пектораль, що була
знайдена під час розкопок кургану Товста Могила н
а Дніпропетровщині:

а) кіммерійці; б) скіфи; в) сармати; г) обри.

5. Столиця Малої Скіфії:

а) Неаполь Скіфський;

б) Данпарстад;

в) Аратта;


г) Кам’янське городище.

6. Видатна пам’ятка


н
агрудна прикраса скіфського царя:

а) акінак; б) піктограма; в) фалар; г) пектораль.

7. З поданих варіантів оберіть скіфського бога неба:

а) Гелон; б) Апі; в) Папай; г) Агафіс.

8. Період, коли сармати витіснили скіфів у Крим та за Дунай:

а) І с
т. до н. е.; б) ІІІ ст. до н. е.; в) ІІ ст. до н. е.; г) ІІ ст. н. е.

9. Назва народу, що дослівно означає «оперезаний мечем»:

а) скіфи; б) готи; в) сармати; г) анти.

10. Грецька колонія на березі Дніпровсько
-
Бузького лиману, що в
перекладі озн
ачає «щаслива»:

а) Тіра; б) Німфей; в) Офіусса; г) Ольвія.

11. Видатний історик з Херсонеса, який написав історію міста:

а) Сіріск; б) Біон; в) Смікр; г) Геродот.

12. Грецьке місто, вихідці з якого заснували більшість колоній у
Північному Причо
рномор’ї:

а) Мілет; б) Афіни; в) Сіракузи; г) Візантій.

13. Центральна площа в античних містах, яка була місцем загальн
их
громадських зборів:

а) некрополь; б) клери; в) агора; г) акрополь.

14. Давньогрецьке місто
-
колонія на Кримському півостров
і, залишки
якого знайшли неподалік від сучасного Севастополя:

а) Херсонес; б) Тіра; в) Ольвія; г) Офіусса.

15. Видатний географ Північного Причорномор’я:

а) Біон; б) Геродот; в) Діонісій Ольвійський; г) Сіріск.

16. Рік повстання рабів у Боспорс
ькому царстві:

а) 101 р. до н. е.; б) 102 р. до н. е.; в) 103 р. до н. е.; г) 107 р. до н. е.

15


17. Король Германаріх був правителем:

а) готів; б) гунів; в) аварів; г) антів.

18. Етнос, що не входив до іранської мовної групи, але який у добу залі
за
проживав на українських землях:

а) скіфи; б) сармати; в) кіммерійці; г) готи.

19. Назва кочовиків, які в І ст. пройшли українськими землями на
територію сучасної Угорщини:

а) готи; б) гуни; в) авари; г) алани.

20. Оберіть правильну послідов
ність перебування давніх племен на
українських землях:

а) кіммерійці, скіфи, сармати, гуни, готи, авари;

б) кіммерійці, скіфи, сармати, готи, авари, гуни;

в) кіммерійці, скіфи, сармати, авари, гуни, готи;

г) кіммерійці, скіфи, сармати, готи, гуни, авари.

В
аріант ІІ

1. Форма первісного родового суспільства, коли чоловік займає провідне
становище у людській спільноті:

а) ендогамія; б) екзогамія; в) патріархат; г) проміскуїтет.

2. Кочовий народ, який вперше на українських землях почав обробляти
залізо:

а
) кіммерійці; б) скіфи; в) сармати; г) готи.

3. Кочовий народ, названий у поемі Гомера «Іліада» «дивними доярами
кобилиць» і «молокоїдами»:

а) скіфи; б) сармати; в) таври; г) кіммерійці.

4. За скіфською легендою, скіфи


це нащадки молодшого си
на Таргітая.
Укажіть його ім’я:

а) Ліпоксай; б) Колоксай; в) Арпоксай; г) Зопіріон.

5. Столиця Великої Скіфії:

а) Неаполь Скіфський; б) Пантикапей;

в) Аратта; г) Кам’янське городище.

6
. Оберіть варіант, в якому вказаний цар, за правління якого Велика Скіфія
набула найвищого розквіту:

а) Германаріх; б) Бож; в) Атей; г) Ардагаст.

7. Піктограма


це:

а) стародавня писемність, де зміст передавався за допомогою образів

чи
символів;

б)
дорогоцінна металева прикраса;

в) античне місто;

г) готський полководець.

8. Назва племен, що мешкали на території Північного Причорномор’я
впродовж ІІІ ст. до н. е.


ІІІ ст. н. е.:

а) готи; б) гуни; в) сармати; г) обри.

16


9. Столиця Боспорського цар
ства:

а) Ольвія; б) Пантікапей; в) Фанагорія; г) Тіра.

10. Найвідоміший філософ з Ольвії:

а) Геродот; б) Діонісій; в) Біон; г) Ідантірс.

11. Укріплена частина грецького міста, розміщена на пагорбі


це:

а) акрополь; б) некрополь; в) пандемо
ніум; г) амфора.

12. Грецьке місто
-
держава, рештки якої знаходяться на території міста
Севастополь:

а) Пантікапей; б) Херсонес; в) Тіра; г) Ольвія.

13. Оберіть варіант, в якому вказані грецькі міста
-
держави Північного
Причорномор’я, що знаходилися
на території сучасної України:

а) Мілет, Херсонес, Порфій, Пантікапей, Тіра;

б) Феодосія, Делос, Гераклея Понтійська, Афіни, Офіусса;

в) Ольвія, Сіракузи, Спарта, Ніконій, Керкінітида;

г) Гераклея, Кіммерік, Феодосія, Калос Лімен, Керкінітида.

14. Бог вино
робства, на честь якого влаштовували свята в Ольвії:

а) Аполлон; б) Зевс; в) Деметра; г) Діоніс.

15. Назва давньогрецького міста, рештки якого знайдені на території
сучасного міста Керч:

а) Херсонес; б) Ольвія; в) Парфеній; г) Пантікапей.

16. М
істо
-
колонія Північного Причорномор’я, в якому існував культ
Ахілла, героя Троянської війни:

а) Пантікапей; б) Тіра; в) Херсонес; г) Ольвія.

17. Укажіть назву династії, яка понад три століття правила Боспорським
царством:

а) Спартокиди; б) Києвичі;

в) Савмак; г) Фарнак.

18. Йордан писав: «Він рушив своє військо у землі антів, і коли вступив на
ці землі, у першому бою зазнав поразки, але надалі став діяти більш
рішуче. Згодом йому обманом вдалося захопити антського вождя Божа з
синами, і він нака
зав розіп’яти їх, а щоб страх переможених подвоївся, він
наказав стратити ще 70 антських старійшин ...». Укажіть назву народу,
очолюваного цим кривавим воєначальником:

а) кіммерійці; б) сармати; в) готи; г) гуни.

19. Кочові племена, названі середньов
ічними авторами «карою божою»:

а) авари; б) гуни; в) хозари; г) обри.

20. Позначте назву скіфського футляру для лука та стріл, який мав
трапецієвидну або прямокутну форму, виготовлявся з дерева, обтягувався
шкірою, прикрашався іноді бляшками:

а) акін
ак; б) горит; в) пектораль; г) обол.17


ТЕМА 3. КУЛЬТУРА СХІ
ДНИХ СЛОВ’ЯН

(ДОХРИСТИЯНСЬКИЙ ПЕР
ІОД)

3.1. Етногенез слов’ян. Перші писемні згадки про слов’ян.

3.2. Велике переселення народів та східні слов’яни. Роль антів
і

склавинів у етногенезі україн
ців.

3.3. Розселення слов’янських племен.

3.4. Матеріальна та духовна культура східних слов’ян.

*************************************************************
***

Мета:

розкрити характерні риси культури східних слов’ян у добу
заліза.


Завдання:

ознайомити ст
удентів
і
з проблемою походження слов’ян,
процесом формування етнічної спільноти, зв’язків слов’ян з іншими
народами; поінформувати про райони розселення східних слов’ян і
розкрити основні види їхньої господарської діяльності; окреслити
особливості слов’янс
ької
культури
у дохристиянську добу.

Основні елементи теми.
Походження і розселення слов’ян.
Археологічні культури давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів). Перші
писемні згадки про слов’ян. Суспільне життя та господарство давніх
слов’ян.

Персоналії:
Та
цит
, Прокопій Кесарійський, Йордан, Пліній Старший,
Бож.

Основні поняття:

підсіка, парова система, перелогова система,
язичництво, ідол, культ, русалії, волхв, капище.

* * *

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Розкрийте теорії походж
ення слов’янського етносу. Укажіть регіон,
який вважається прабатьківщиною слов’ян.

2. Опишіть міфологію стародавніх слов’ян, позначте її характерні
риси.

3. Розкрийте особливості релігійних вірувань давніх слов’ян.

4. Що таке язичництво? Як сприймали руси
чі процес християнізації?

ТЕСТИ

Варіант І

1.
У писемних джерелах слов’яни вперше згадуються під назвою:

а) анти; б) склавіни; в) борисфеніди; г) венеди.

2. Назвіть східнослов’янські племена, що мешкали на українських землях:

а) поляни, сіверяни, слов
ени, в’ятичі, вісляни;

б) сіверяни, дреговичі, полочани, дорійці, тиверці;

в) дуліби, білі хорвати, уличі, древляни, поляни;

г) кривичі, радимичі, волиняни, роксолани, авари.

3. З поданих варіантів оберіть автора, який у власних творах не писав про
давніх
слов’ян:

18


а) Прокопій Кесарійський; б) Йордан; в) Пліній Старший; г)
Аристотель
.

4. Східнослов’янське плем’я, що мешкало у межиріччі Дністра і Пруту на
території сучасної Молдови:

а
)

радимичі; б
)

уличі; в
)

тиверці; г
)

дуліби.

5. Слов’янський бог твари
н і володар потойбічного світу:

а) Перун; б) Дана; в) Велес; г) Дажбог.

6. Богиня кохання, життєвого начала, шлюбу та розваг у слов’ян:

а) Мокош; б) Марена; в) Лада; г) Див.

7. Відповідно до слов’янської демонології, це


духи померлих дітей, я
кі
могли з’являтися в людській подобі, але їхнє тіло ззаду було прозорим і
виднілися нутрощі:

а) переплут; б) водяники; в) мавки; г) русалки.

8. Бог землеробів, уособлення весняного сонця, чоловічої сили та
плодоносних сил природи у слов’ян:

а
)

Ярило
; б
)

Дажбог; в
)

Купало; г
)

Хорс.

9. Відповідно до слов’янської міфології, бог який уособлював добро та
світло:

а) Чорнобог; б) Білобог; в) Лель; г) Полель.

10. Богиня
-
Мати у давніх слов’ян, покровителька плодючості, молодих
жінок та дітей, воло
дарка людської долі

а) Лада; б) Мокош; в) Марена; г) Род.

11. Цикл весняних свят у східних слов’ян, час поминання мертвих:

а) радуниці; б) ініціації; в) бгання караваю; г) Ярилини гулянки.

12. Спосіб обробітку землі, при якому земельну ділянку

інтенсивно
використовували до виснаження, а згодом залишали до відновлення
родючості:

а) перелогова система;

б) двопілля;

в) трипілля;

г) вирубно
-
вогнева система.

13. Позначте нововведення ІІІ


I ст., за допомогою якого слов’ян
и
спочатку різали
ґ
рунт, а потім розорювали ралом, що вже мало залізний
наконечник (наральник). Це було значно ефективніше, ніж до цього, коли
землю тільки розпушували ралом перед сівбою:

а) з’являються плужні ножі (чересла); б) з’являються чопери (руби
ла);

в) з’являються серпи; г) з’являються жорна.

14. Назва
не
якісного заліза із значними домішками шлаків, які давні
слов’яни отримували в сиродутний спосіб з руди, а шлаки виводили
куванням:

а) електрон; б) сталь; в) криц
я; г) латунь.

15. За тематичним принципом слов’янські міфи поділяють на кілька видів.
Позначте, до якого виду міфів відносяться численні оповіді про
народження Місяця в сузір’ї Перуна, про народження Коляди, Дани,
інших божеств, а також міф про Зорю, яка

сповіщає про появу на світ
богів та Різдво Всесвіту:

19


а) теогонічні; б) календарні; в) анімістичні; г) тотемічні.

16. За тематичним принципом слов’янські міфи поділяють на кілька видів.
Позначте, до якого виду міфів відносяться численні оповіді про с
творення
світу, елементів Всесвіту та виникнення життя:

а) анімістичні; б) календарні; в) космогонічні; г) тотемічні.

17. Символ врожаю у східних слов’ян:

а) сокіл; б) зозуля; в) сова; г) коза.

18. Символ мудрості, смерті та пітьми у східних сл
ов’ян:

а) сова; б) бджола; в) вівця; г) зозуля.

19. Людиноподібна фігура, виконана в повний зріст (2


2,5 метри) з
чіткими рисами обличчя, яка символізувала бога слов’ян
-
язичників:

а) ідол; б) ікона; в) церква; г) чуринга.

20. Назвіть релігію
східних
слов’ян

дохристиянського періоду:

а) зороастризм; б) язичництво; в) мітраїзм; г) монофіси
ц
тво.

Варіант ІІ

1. Слов’янська назва тюркських племен аварів у давнину:

а) аорси; б) роксолани; в) язиги; г) обри.

2. Східнослов’янське плем’я, що

мешкало у верхоріччі Дністра та басейні
р. Західний Буг на Волині:

а
)

хорвати білі; б
)

древляни; в
) кривичі; г)

дуліби.

3. Цар Бож правив племенами:

а) склавинів; б) антів; в) готів; г) аланів.

4. Укажіть варіант, в якому подано правильний пер
іод заснування Києва:

а) на початку I ст.;

б) наприкінці  ст.;

в) наприкінці І ст.;

г) на початку ІІІ ст.

5. Слов’янський бог громовиці та війни:

а) Дана; б) Велес; в) Сварог; г) Перун.

6. Бог вітру у слов’ян:

а) Перун; б) Дажбог;

в) Велес; г) Стрибог.

7. Богиня смерті у давніх слов’ян:

а) Лада; б) Мокош; в) Марена; г) Купало.

8. Бог рослинності й життєдайної сили природи, захисник насіння рослин,
бог багатства і статків:

а) Хорс; б) Даждьбог; в) Симаргл; г) Сварог.

9. Відповідно до слов’янської міфології, бог, який уособлював зло та морок:

а) Чорнобог; б) Білобог; в) Лель; г) Полель.

10. Бог землеробів, культ якого виник не раніше І ст. і у давніх слов’ян
уособлював підліткові ініціації та одночасно символізу
вав народження
нового сонця:

а) Перун; б) Велес; в) Ярило; г) Сварог.

11. Відповідно до слов’янської демонології, дух
-
охоронець оселі,
пов’язаний з предками:

а) воструха; б) домовик; в) переплут; г) пропасниця.

20


12. Спосіб обробітку землі, коли
селяни ділили ріллю на дві або три
частини, одну з яких залишали для відновлення родючості на рік, а інші
обробляли:

а) перелогова система;

б) парова система;

в) вогняна ляда;

г) вирубна система.

13. Позначте період, коли у давніх с
лов’ян виникає двопільна система
землеробства:

а) ІІІ


I ст.; б) I


І ст.; в) 


ІІ ст.; г) ІІ


ІІІ ст.

14. Нововведення, яке здійснило справжню революцію в повсякденному
житті слов’ян


відтоді люди почали випікати хліб та коржі, які посіл
и
основне місце в харчовому раціоні:

а) з’являються жорна;

б) з’являються серпи;

в) з’являються мотики;

г) з’являються коси.

15. Один із найпоширеніших весільних обрядів східних слов’ян, який
символізував освячення громадою новоствореної родини
:

а) радуниці; б) ініціації; в) бгання караваю; г) Ярилини гулянки.

16. За тематичним принципом слов’янські міфи поділяють на кілька видів.
Позначте, до якого виду міфів відносяться численні оповіді про річні
цикли природи та обряди, пов’язані зі змі
ною пори року та господарською
діяльністю:

а) теогонічні; б) календарні; в) анімістичні; г) тотемічні.

17. За тематичним принципом слов’янські міфи поділяють на кілька видів.
Позначте, до якого виду міфів відносяться численні оповіді про водяників,
л
ісовиків, домовиків, перелесників, русалок, духів, що наповнюють
світовий простір:

а) теогонічні; б) календарні; в) анімістичні; г) тотемічні.

18. Символ хоробрості та швидкості у східних слов’ян:

а) сокіл; б) зозуля; в) сова; г) коза.

19. Симв
ол суму, вдівства та провісниця майбутнього у східних слов’ян:

а) сова; б) бджола; в) вівця; г) зозуля.

20. Спеціальні святилища та культові споруди слов’ян
-
язичників:

а) кургани; б) капища; в) церкви; г) лаври.
21


ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНА, С
ОЦІАЛ
ЬНО
-
ЕКОНОМІЧНА ТА
КУЛЬТУРНА ЕВОЛЮЦІЯ Р
УСІ

(ДРУГА ПОЛОВИНА ІХ


ПЕРША ПОЛОВИНА ХІ
СТ.)

4.1. Суспільно
-
політичний устрій і господарське життя Київської Русі

та Галицько
-
Волинської держави.

4.2. Особливості розвитку давньоруської культури
.


4.2.1. Ст
ан освіти та науки.


4.2.2. Літературні твори та пам’ятки права.


4.2.3. Релігійна складова життя русичів.


4.2.4. Архітектура та образотворче мистецтво.

4.3.
Історичне значення Київської Русі та Галицько
-
Волинської держави.

****************
*********************************************
***

Мета:

розглянути особливості суспільно
-
політичного і культурного
розвитку Русі та Галицько
-
Волинської держави.

Завдання:

сформувати знання про політичний устрій Русі та соціальну
структуру руського населення
; проаналізувати стан розвитку освіти, науки
та мистецтва; розкрити особливості релігійної ситуації на руських землях;
з’ясувати історичне значення Русі та Галицько
-
Волинської держави.

Основні елементи теми.
Організація державної влади Київської Русі
IX


ХІІІ ст. Руське суспільство: основні стани, система залежності та
підпорядкування. Землеволодіння, феодальні повинності, соціальні
конфлікти на Русі. Право, закон і суд на Русі. Економічний розвиток
Київської Русі: сільське господарство, ремесло, торгівля.

Міста Київської
Русі. Матеріальна культура і побут населення Русі. Церковна організація на
Русі. Культура Київської Русі (усна на
родна творчість, писемність, освіта,
пам’ятки книжкового мистецтва, література, наукові знання, архітектура,
музика, образотв
орче і деко
ративно
-
ужиткове мистецтво). Виникнення
назви «Україна». Проблема походження українців. Організація державної
влади Галицько
-
Волинської держави в XІІ


ХІ ст. Економічний розвиток
Галицько
-
Волинської держа
ви: сільське господарство, ремесло, т
оргівля.
Міста Галицько
-
Волинської держави. Культура Галицько
-
Волинської
держави. Походження назви «Мала Русь» («Russia Minor»). Історичне
значення Київ
ської Русі та Галицько
-
Волинської держави.

Персоналії:

Аскольд, Рюрик, Олег, Ігор, Ольга, Володимир
Свя
тославович (Великий), Ярослав Володимирович (Мудрий), Володимир
Всеволодович (Мономах), Анастас, Іларіон, Нестор
-
літописець, Антоній
Печерський, Агапіт, Добриня Микитич, Микита Кожум’яка, Альоша
Попович, Ілля Муромець, Феофілакт, Іларіон, Сильвестр.

Основн
і поняття
: федерація, конфедерація, васал, сюзерен, феодал,
феодалізм, холоп, смерд, ізгой, рядович, закуп, челядь, огнищанин, тіун,
віра, гості, ємці, милостник, пущеник, гридь, отрок, старці градські, вірник,
фреска, ікона, мозаїка, апсида, баня (купол),

фасад, неф, урбанізація.


22


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Аргументовано доведіть або спростуйте тезу: «Київська Русь була
ранньофеодальною монархією, але в державі були елементи різних форм
державності


монархічної, аристократичної, демократичної».

2. Християніза
цію деякі історики характеризують як добро та зло,
прогрес та регрес для Русі. Покажіть на прикладах соціально
-
культурного
розвитку Русі позитивні та негативні впливи християнства.

3. У Київській Русі, як і в будь
-
якій країні, паралельно існували та
розвив
алися елітарна та масова культури. Наведіть приклади масової та
елітарної культури часів Русі. Поясніть, чому елітарну культуру називають
«культурою відкритих запитань», а масову


«культурою готових
відповідей»? Яка з них потрібніша суспільству? Чому? Яка

з них завжди
переважає в реальному житті? Чому?

4.

Заповніть таблицю: «Політичний розвиток Русі у період

становлення
,

розквіту та феодальної роздробленості (ІХ


ХІІІ ст.)».

Етапи розвитку
державності

Форма державного
устрою

Форма правління

С
тановлення (
ІХ ст.


945)Р
озквіт (945


1054)Роздроблені
ст
ь
(1054


1240)5. Розкрийте здобутки східних слов’ян часів Київської Русі в наступних
галузях культури: писемність, література, правова система, архітектура,
образотворче мистецтво. Аргументовано до
ведіть або спростуйте тезу:
«Русь була європейською країною раннього феодалізму з розвинутою
самобутньою культурою».

ТЕСТИ

Варіант І

1. Назвіть форму правління східнослов’янської держави Київська Русь:

а) демократична республіка; б) ранньофеодальна мон
архія;

в) теократія; г) аристократична республіка.

2. Укажіть київського князя, який першим намагався поширити
християнство на Русі:

а) Аскольд; б) Ольга; в) Володимир Великий; г) Ярослав Мудрий.

3. Християнство стало
державною релігією в Київській Русі:

а) 998 р.; б) 992 р.; в) 988 р.; г) 911 р.

4. Укажіть історичне джерело, де вперше вжито слово «Україна»:

а) «Повість временних літ»; б) Київський літопис;

в) Густинський літопис; г) «Руська Правда».

5. Управитель господарства князя в Київській Русі:

а) рекрут; б) регент; в) тіун; г) смерд.

6. Спосіб обробітку землі, коли її інтенсивно використовували до
виснаження, а згодом покидали до відновлення родючості, називається:

23


а) перелоговою системою;


б) двопіллям;

в) трипіллям;

г) вирубно
-
вогневою системою.

7. Ім’я богатиря, якого стосуються наведені факти біографії: «Його ратну
службу при дворі князя Володимира Святославича оспівано у піснях
-
билинах. У 1643 р. він був
канонізований православною церквою, а його
гробницю перенесли з усипальниці Софійського собору до Києво
-
Печерського монастиря»:

а) Добриня Микитич;

б) Микита Кожум’яка;

в) Альоша Попович;

г) Ілля Муромець.

8. Малюнок на вогкому тальку стіни, на
якому попередньо накреслено
контур гострим керном


це:

а) левкас; б) ікона; в) мозаїка; г) фреска.

9. Система нотних знаків на Русі,
які

писали над рядками в тексті:

а) «пісні бісовські»;

б) знаменний розспів;

в) «крюкова нотація»;

г) ру
салії.

10. Укажіть подію, на честь якої було збудовано Софійський собор:

а) розгром печенігів;

б) захоплення Константинополя;

в) розгром половців;

г) хрещення Київської Русі.

11. Назва вітчизняних та іноземних професійних торговців у Київській

Русі:

а) мечник; б) огнищанин; в) отрок; г) гості.

12. Придворний прислу
жник

за князівським столом у Київській Русі:

а) слуга; б) задушна людина; в) княжий муж; г) стольник.

13. Київський князь, за правління якого засновано Київську митрополію
:

а) Володимир Великий;

б) Ярослав Мудрий;

в) Святополк;

г) Володимир Мономах.

14. Укажіть другу назву мозаїчної ікони Божої Матері в Софійському соборі:

а) Св. Софія; б) Казанська ікона Божо
ї Матері;

в) Корсунська ікона Божої Матері; г) Марія Оранта.

15. Особа, яка добровільно приймає образ божевільного, щоби приховати
від світу свою досконалість і таким чином уникнути людської слави


це:

а) скоморох; б) волхв; в) юродивий; г) гл
умотворець.

16. Автор урочистої проповіді «Слово про закон і благодать»:

а) Анастас; б) Феофілакт; в) Іларіон; г) Сильвестр.

17. Особи, що вийшли зі своєї соціальної групи та не увійшли до іншої:

а) отроки; б) грідь; в) ізгої; г) холопи.

18. Ти
п елітарної школи Русі, де навчалися «діти кращих людей»
опановуючи філософію, риторику, граматику, богослов’я, астрономію та
інші дисципліни:

а) «нижчі школи грамоти»; б) школи «учіння книжного»;

в) глаголиця;

г) колегіум.

1
9. Натуральний податок у Київській Русі:

а) верв; б) полюддя; в) ряд; г) купа.

20. Автор збірника феодальних законів «Руська Правда»:

24


а) Володимир;

б) Ольга; в) Святослав; г)

Ярослав.

Варіант ІІ

1. Термін, що означає владу (зверхність) найстар
шого у правлячій династії
Русі:

а) окняжіння; б) патримонія; в) сеньйорат; г) охлократія.

2. Софійський собор було збудовано за правління князя:

а) Святослава Ігоровича; б) Володимира Святославича;

в) Ярослава Володимировича; г) Воло
димира Мономаха.

3. Києво
-
Печерська лавра була заснована:

а) 988 р.; б) 1037 р.; в) 1051 р.; г) 1113 р.

4. Назвіть твір, що розкриває погляди князя Володимира Мономаха на
виховання особистості, роль володаря держави, допомагає пізнати
характер князя,

його взаємини з родиною:

а) «Повість временних літ»; б) «Повчання дітям»;

в) «Остромирове Євангеліє»;

г) «Слово о полку Ігоровім».

5. Оберіть варіант, в якому вказано слугу князя, який відповідав за
зберігання майна князівського господарства:

а) ог
нищанин; б) рядович; в) тіун; г) челядь.

6. Перший руський чернець і засновник Києво
-
Печерської лаври:

а) Іларіон; б) Антоній; в) Феодосій; г) Сильвестр.

7. Різнокольорові кубики сма
льти або скла, вставлені у свіже
розведений
розчин

цементу, нан
есений на стіну відповідно до малюнку


це:

а) левкас; б) вітраж; в) мозаїка; г) фреска.

8. З поданих варіантів оберіть той,
де

правильно названа описана нижче
система землеробства. На обраній під посів у лісі ділянці восени або взимку
рубали ліс і к
ущі, залишаючи їх на місці. Навесні їх палили і після цього без
оранки сіяли просо або льон. У наступні роки на цій ділянці висівали жито
або інші зернові культури.
За

три
-
чотири роки в
рожайність такого лану
різко знижувалась і його залишали незасіянимвідпочивати»:

а) трипільна; б) парова; в) двопільна; г) вирубно
-
вогнева.

9. У поемі «Слово о полку Ігоровім» висвітлюється:

а) похід київського князя Ігоря проти Візантії 944 р.;

б) похід новгород
-
сіверського князя Ігоря проти половців 1185 р.;

в)

похід київського князя Ігоря проти Візантії 941 р.;

г) похід новгород
-
сіверського князя Ігоря проти печенігів 1186 р.

10. Софійський собор


це:

а) архітектурна споруда, збудована грецькими майстрами
в
кінці Х ст.;

б) резиденція київських митрополитів, це
рковний центр Русі;

в) місце хрещення Володимира Великого;

г) найвидатніша церковна споруда Києва, яка

до сьогодні не збереглася.

11. Особа, яка укладала з феодалом договір про тимчасову роботу на нього:

а) холоп; б) смерд; в) закуп; г) рядович.

12.
Укажіть варіант, який розкриває поняття тіун:

25


а) управитель господарством князя в Київській Русі;

б) командувач князівської дружини;

в) голова міського управління в Київській Русі;

г) тимчасовий опікун правлячої особи.

13. Ім’я автора «Повісті минулих літ
:

а) Володимир Великий; б) Володимир Мономах; в) Іларіон; г) Нестор.

14. Оберіть епітет, який
часто
присвоюють зображенням Богоматері Оранти:

а) Царськ
а

брама
;

б) Четьї Мінеї;

в) Непорушна стіна;

г) Пантократор.

15. Особа, яка не мала свого господ
арства і знаходилась у повний
залежності від феодала:

а) тіун; б) холоп; в) закуп; г) рядович.

16. У 1051 р. собор руських єпископів обрав київським православним
митрополитом першого русина.
У
кажіть його ім’я:

а) Анастас; б) Феофілакт; в) Іларіон
; г) Сильвестр.

17. Тимчасово залежні селяни, які втрачали власне господарство і йшли в
кабалу до феодала за грошову позику або люди, що наймалися на роботу,
попередньо беручи плату грошима, зерном, худобою:

а) тіун; б) холоп; в) закуп; г) рядович
.

18. Храм Богородиці свого часу збудували майстри з Візантії, які створили
церковну споруду без міцного фундаменту, що й стало однією з причин
швидкої руйнації. Сьогодні ведуться розмови про відбудову цього храму в
Києві. За вказаними фактами вкажіть найп
оширенішу назву цієї культової
споруди:

а) Софійський собор; б) Ільїнська церква;

в) Десятинна церква; г) Свято
-
Михайлівський Золотоверхий собор.

19. Князь Київської Русі, як
ого

вважа
ю
т
ь

засновником українського
шкільництва:

а) Володимир Святославович
; б) Ярослав Мудрий;

в) Володимир Мономах; г) Мстислав Володимирович.

20. Вільний селянин, який володів земельним наділом і сплачував феодалу
данину:

а) смерд; б) закуп; в) холоп; г) челядь.
26


ТЕМА 5. ІСТОРІЯ УКРА
ЇНСЬКОЇ КУЛЬ
ТУРИ

У ПОЛЬСЬКО
-
ЛИТОВСЬКУ ДОБУ

(
ДРУГА ПОЛОВИНА ХІ


ПЕРША ПОЛОВИНА ХІІ
СТ.
)

5.1.
Т
енденції розвитку культури у ХІ


першій половині ХІІ ст.

5.2. Соціально
-
економічний розвиток українських земель у складі Речі
Посполитої.

5.3. Розвиток культури на укр
аїнських землях
.


5.3.1. Стан освіти та науки.


5.3.2. Література. Театр. Музика.


5.3.3. Архітектура та образотворче мистецтво.


5.3.4. Релігійне життя. Берестейська унія 1596 р.: причини
укладання, зміст угоди та вплив на православну
церкву.

*************************************************************
***

Мета:

сформувати у студентів уявлення про особливості життя
українського населення та його культурні
здобутки

у складі Великого
князівства Литовського, Польського королівства, Речі По
сполитої,
Кримського ханства, Московського царства в середині ХІ ст.


першій
половині ХІІ ст.

Завдання
:
окреслити особливості господарського життя українських
земель, соціальної структури населення у складі різних іноземних держав;
охарактеризувати ступ
інь розвитку української культури; висвітлити
причини укладання й основні положення Берестейської унії;
проаналізувати становище православної церкви, діяльність братств та
перипетії
міжцерковної

боротьби.

Основні елементи теми.
Включення українських земель

до складу
Великого князівства Литовського, їх політичний та економічний розвиток.
Становище привілейованих суспільних станів в Україні: князі, пани,
шляхта. Становище непривілейованих суспільних станів: міщани, селяни.
Початок процесу закріпачення. Устава

на волоки 1557 р. Магдебурзьке
право. Господарська діяльність ко
заків. Утворення Запорозької Січі.
Реєстрове козацтво.

Соціальний устрій та господарське життя в Україні, національні та
соціальні рухи. Розвиток української культури у другій половині XI


першій половині XI ст.: усна народна творчість, освіта, наукові знання,
література, початок друку слов’янських книг кириличним шрифтом,
архітектура і містобудування, образотворче мистецтво, музика). Релігія і
церква. Стан освіти та науки. Література. Кн
игодрукування. Театр.
Музика. Образотворче мистецтво. Архітектура.

Персоналії:

Себастіан Кл
е
нович, Станіслав Оріховський (Роксолан),
Франциск Скорина, Юрій Дрогобич, Швайпольт Фіоль, Іван Федоров,
Костянтин
-
Василь Острозький, Кирило Терлецький, Діонісій Зб
іруйський,
Іпатій Потій, Дмитро Вишневецький, Гійом Боплан, П’єр Шевальє, Петро
27


Скарга, Герасим Смотрицький, Василь Суразький, Стефан Зизаній
(Кукіль),
Мартин Броневський (
Христофор Філалет
)
, Кирило Лукаріс, Іван
Вишенський, Клірик Острозький, Мелетій Смо
трицький.

Основні поняття
:
магдебурзьке право, литовські статути, колонізація,
експансія, інкорпорація, асиміляція, полонізація, шляхта, пани, магнати,
фільварок, волока, воєводства, повіти, комітати, жупи, війт, бурмістр,
каштелян, міщани, лава, рада, пат
риціат, бюргерство, плебс, тяглові,
панцерні слуги, церковні братства, ставропігія, дідаскал, світський
живопис, іконостас, оборонно
-
замкове будівництво, унія, Річ Посполита,
федерація, полонізація, колонізація, братства, реформація,
контрреформація, проте
станти, кальвінізм, лютеранство, соцініани,
уніатство, полемічна література, церковні братства, ставропігія, юридика,
фільварок, шляхта, магнати, козаки, уходники, Дике Поле, Запорозька Січ,
кіш, курінь, республіка, реєстрове козацтво, суверенітет, автоном
ія,
гетьман, козацька старшина, кошовий отаман, осавул, голота, сірома, дука,
клейноди, чайка, «доба героїчних походів», яничари, банація, Кодак.

* * *

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Український історик Олександр Бойко писав: «
Включення
українських земель до складу Великого князівства Литовського у ХІ ст.
мало переважно позитивні наслідки. Українське населення не чинило опір
входженню українських земель до Великого князівства Литовського, бо це
було на той час найкращою альтерн
ативою». На конкретних прикладах
розвитку української культури ХІ ст. покажіть, що ця теза правдива не
тільки стосовно економічного стану українських земель, але і щодо
соціокультурного розвитку українського суспільства.

2. Розкрийте структуру українськог
о суспільства у складі Великого
князівства Литовського, Руського та
Жемантійського

(сер
едини

ХІІІ


поч
атку


ХІ ст.). Охарактеризуйте верстви населення українських земель.

3. Проаналізуйте реформаційні процеси в Європі та на українських
землях. Наведіть п
риклади, що свідч
а
ть
про
особливості реформаційного
руху на теренах України.

4. Заповніть таблицю: «Суспільне та культурно
-
релігійне значення
Берестейської унії для населення українських земель».

Основні умови

Наслідки

Берестейська унія 1596 р.5. Роз
тлумачте зміст ідеології правителів Московського царства


«Москва


третій Рим». Чи мали підстави московські царі, польські
королі, литовські господарі чи монголо
-
татарські
хани

проголошувати
своє право на спадщину Київської Русі?

6. Український історик
Микола Костомаров, описуючи історію
Запорозької Січі періоду ХI


початку XII ст.
,

назвав її «християнською
28


козацькою республікою». Чи можна погодитися з
ни
м і вважати
Запорозьку Січ козацькою державою? Тезу відомого українського історика
аргументовано д
оведіть або спростуйте.

ТЕСТИ

Варіант І

1. Перша фіксація у письмових джерелах терміну «козак» відносно
українського населення:

а) 1240 р.; б) 1303 р.; в) 1489 р.; г) 1551 р.

2. Теорія походження українського козацтва, яка доводить, що козацтво є
пря
мим нащадком громад Київської Русі, які за литовсько
-
польської доби
трансформувалися у військово
-
службове формування:

а) чорно
-
клобуцька; б) хозарська; в) соціальна; г) автохтонна.

3. Оберіть чинники, які зумовили виникнення українського козацтва в X
V


XI ст.:

1) прагнення влади створити регулярне військо на противагу
шляхетському ополченню
;

2) посилення національного, соціального та релігійного гніту
українського населення
;


3) існування масиву вільних земель, освоєння південних територій
уходникам
и.

а) 1, 2; б) 1, 3; в) 2, 3; г) 1, 2, 3.

4. У 1510 р. псковський чернець Філофей висловив тезу «Два Рими впали,
третій стоїть, а четвертому не бувати», яка згодом була покладена
правителями Московського царства в основу ідеології спадковості
релігій
ної та культурної ролі Візантійської імперії. Оберіть варіант, у
якому вказується назва цієї ідеології:

а) візантизм;


б) Москва


третій Рим;

в) Київ


другий Єрусалим;

г) реформація.

5. Загальна кількість законодавчих код
ексів Великого князівства
Литовського відомих як Литовські статути:

а) І; б) ІІ; в) ІІІ; г) І.

6. З
-
поміж запропонованих варіантів оберіть ім’я культурного діяча, життя
якого припадало на 1513


1566 рр.:

а) Станіслав Оріховський; б) Павло
Русин;


в)
Іпатій Потій
;

г) Себастіан Кл
е
нович.

7. Козацький ватажок, оспіваний у пісні про Байду:

а) Петро Конашевич
-
Сагайдачний; б) Іван Сірко;

в) Самійло Кішка;

г) Дмитро Вишневецький.

8. Братств
а в історії України


це:

а) корпоративні об’єднання ремісників у містах, що користувалися
магдебурзьким правом;

б) доброчинні товариства шляхти, які опікувалися будівництвом храмів
власним коштом;

29


в) об’єднання реєстрового козацтва та духовенства, які зді
йснювали
контроль за діяльністю церкви;

г) релігійно
-
громадські організації міщан при православних церквах на
українських землях.

9. Оберіть правильну відповідь. Унія 1596 р.:

а) проголошувала об’єднання Польщі і Литви на основі династичного
союзу;

б) об’є
днувала Польщу і Литву в єдину державу Річ Посполиту;

в) об’єднувала католицьку і православну церкви, утворювала уніатську
церкву;

г) відновила діяльність православної церкви в Речі Посполитої.

10. Укажіть назву міста, «Хартія вольностей» якого лягла в осн
ову
середньовічного самоврядування вільних міст українських земель:

а) Амберг; б) Нюрнберг; в) Магдебург; г) Готланд.

11. Посада на Запорозькій Січі:

а) війт; б) каштелян; в) бургомістр; г) осавул.

12. Із запропонованих варіантів, оберіть той,
що містить назву символу
влади на Січі, який мав вигляд довжелезної, завбільшки тр
и

метр
и,

палиці,
на кінці якої знаходилася закріплена мідна куля, з
-
під якої звисав кінський
хвіст, зазвичай білого кольору:

а) пірнач; б) бунчук; в) каламар; г) булава
.

13. Оберіть варіант, який розкриває термін магнат:

а) людина, яка давала гроші або товар під відсотки;

б) військова служила людина, дрібний землевласник;

в) великий землевласник в українських, литовських та білоруських
землях;

г) старійшина, головний нач
альник в українських, литовських та
білоруських землях.

14. Назва багатогалузевого товарного феодального господар
ства XI ст.,
яке спиралося на працю кріпаків:

а) зимівник; б) мануфактура; в) фільварок; г) волока.

15. Середня за рівнем заможності ча
стина міського населення, до якої
належали цехові майстри, частина купецтва:

а) плебс; б) патриціат; в) бюргерство; г) панцерні слуги.

16. Укажіть позитивний вплив Литовських статутів та Магдебурзького
права в українських землях:

а) остаточно закріпа
чили селян та закріпили особливі права шляхти;

б) сприяли становленню правової системи;

в) призвели до виникнення козацтва;

г) сприяли зрівнянню в правах католиків та православних.

17. Особисто вільні селяни, які перебували на військовій службі,
отримуючи
за це земельні наділи та звільнення від інших повинностей:

а) зем’яни; б) слуги путні; в) тяглі селяни; г) осадні селяни.

30


18. За Магдебурзьким правом магістрати у великих українських містах
поділялися на:

а) лаву і управу; б) лаву і раду; в) думу

і управу; г) думу і раду.

19. Рік створення першої української братської школи:

а) 1550 р.; б) 1578 р.; в) 1586 р.; г) 1615 р.

20. Особи, які не входили до складу цехових ремісничих організацій,
називалися:

а) міщанами; б) зем’янами; в) панцер
ними слугами; г) партачами.

Варіант ІІ

1. Львів отримав Магдебурзьке право в:

а) 1330 р.; б) 1344 р.; в) 1356 р.; г) 1360 р.

2. Назва території на південь і південний схід від Черкас, Брацлава,
Вінниці, Бара і до узбережжя Чорного моря, яку колоніз
ували козаки:

а) нейтральна територія; б) Дике Поле; в) terra incognito; г) слободи.

3. Теорія походження українського козацтва, яка пов’язує появу козацтва з
утворенням у пониззі Дніпра громад вільних людей, котрі прибували сюди
на промисли:

а) чор
но
-
клобуцька; б) уходницька; в) соціальна; г) автохтонна.

4. Оберіть варіант, в якому вказано причину появи українського козацтва:

а) реформаторська ініціатива московського царя Олексія Михайловича;

б) утворення реєстрового козацтва польським королем

Сигізмундом ІІ
Августом;

в) організаторська роль землевласників і урядовців на південних
кордонах польсько
-
литовської держави;

г) організаторська роль європейських держав для боротьби з
турецькою експансією.

5. У 1510 р. псковський чернець Філофей вислови
в тезу
,

покладену
правителями Московського царства в основу ідеології спадковості
релігійної та культурної ролі Візантійської імперії. Оберіть варіант, де
вірно подається ця теза:

а) «Два Рими впали, третій стоїть, а четвертому не бувати»;

б) «Я


прихильн
ик вольност
і
, не терплю деспотизму і не зношу, щоб
мною керував якийсь пан. А мислячи так, чи ж я можу стерпіти, аби
мільйони людей були особистими невільниками»;

в) «Нічого гарячіше не бажаю, як єдності віри й згоди усіх християн, і
якби справа вимагала з
а таке велике добро віддати життя, я б не завагався»;

г) «Або загинути під руїнами власного краю, або звільнити батьківську
землю від насильства й ганебного ярма».

6. Оберіть термін із указаних варіантів, який означає право міст на
самоврядування:

а) авто
номія; б) суверенітет; в) вотчина; г) магдебурзьке право.

7. З
-
поміж запропонованих варіантів оберіть ім’я діяча культури, який жив
упродовж 1470


1517 рр.:

31


а) Станіслав Оріховський; б) Павло Русин;

в) Себастіан Кл
е
нович;

г) Юрій Дрогоби
ч.

8. Укажіть роки запровадження Литовських статутів:

а) 1523 р., 1566 р., 1586 р.; б) 1529 р., 1566 р., 1592 р.;

в) 1232 р., 1588 р., 1592 р.; г) 1529 р., 1566 р., 1588 р.

9. Назвіть посадову особу на Січі, що завідувала військовою артилерією,
боєприпасами, виступала наглядачем січової в’язниці:

а) військовий пушкар; б) військовий осавул;

в) абшинтована старшина; г) військовий суддя.

10. Назва козацького корабля:

а) каторга; б) фрегат; в) чайка; г) голуб.

11. Наглядав за тор
гівлею, виконував фіскальні функції, збираючи податки
на користь Січі, зберігав еталони мір та ваги:

а) військовий кантаржій; б) військовий осавул;

в) товмач;

г) військовий суддя.

12. Шляхта


це:

а) суспільний стан, лицарі
, основним заняттям яких була військова
служба, за що вони отримували землі та пільги;

б) титульна знать, представники якої мали політичний та релігійний
вплив у державі;

в) суспільний стан, лицарі, основним заняттям яких була служба у
реєстровому війську;

г) аристократія, яка не підлягала владі місцевої адміністрації, не мала
права на військову службу.

13. Церковні братства, які діяли на українських землях в ХІ ст.
,

мали
право ставропігії. Це означало:

а) право незалежно від патріарха вирішувати питання с
вітського та
релігійного життя;

б) право контролювати духовенство і підпорядковуватися
безпосередньо патріарху;

в) право видавати церковні книги українською мовою у громадських
друкарнях;

г) право відстоювати у польському сеймі інтереси православного
насел
ення.

14. Кирило Терлецький, Діонісій Збіруйський, Іпатій Потій


це:

а) засновники братського руху;

б) православні єпископи, прихильники Берестейської унії;

в) засновники друкарської справи в Україні;

г) фундатори ідеології «Київ


другий Єрусалим».

15.
Укажіть рік створення реєстрового козацтва:

а) 1489 р.; б) 1550 р.; в) 1572 р.; г) 1596 р.

16. Орган самоврядування, очолюваний бурмістром у містах із
магдебурзьким правом:

32


а) віче; б) лава; в) рада; г) сейм.

17. Кількість козаків, записаних до

першого реєстру:

а) 50 осіб; б) 150 осіб; в) 300 осіб; г) 600 осіб.

18. Назва козаків, звільнених з реєстрового козацтва:

а) низові; б) випищики; в) реєстровці; г) виборні.

19. Об’єднання 10 куренів (¼ Січі) у запорізьких козаків:

а) пірія;
б) полк; в) паланка; г) рада.

20. Засіб порятунку православ’я в Речі Посполитій:

а) виникнення друку; б) здійснення реформації;

в) утворення церковних братств; г) контрреформація.

ТЕМА 6. РОЗВИТОК УКР
АЇНСЬКОЇ КУЛЬТУ
РИ

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ Х
ІІХІІІ
СТ
.

6.1. Основні тенденції розвитку української культури.

6.2. Стан освіти та науки.

6.3. Книгодрукування. Література. Театр. Музика.

6.4. Архітектура та образотворче мистецтво.

********************
********************
****
*****************
***

Мета:
розглянути умови національно
-
культурного розвитку та основні
досягнення українського народу в другій половині ХІІ


ХІІІ ст. в
галузі культури.

Завдання:
окреслити тенденції розвитку та характерні риси
української культури; про
аналізувати стан розвитку освіти, науки,
книгодрукування, театру, музики, архітектури та образотворчого
мистецтва; сформувати у студентів навички порівняння культурних
процесів у різні історичні періоди.

Основні елементи теми.
Умови розвитку української ку
льтури в
другій половині XII


XIII ст. Відтік представників інтелектуальної
еліти з українських земель до Росії. Стан освіти та науки. Література.
Книгодрукування. Театр. Музика. Образотворче мистецтво. Архітектура.
Історія Києво
-
Могилянської академії.

Персоналії:

Григорій Сковорода, Самійло Величко, Інокентій Гізель,
Феофан Прокопович, Стефан Яворський, Дмитро Туптало, Григорій
Граб’янка, Лазар Баранович, Григорій Кониський, Леонтій Тарасевич,
Роман Ракушка
-
Романовський, Никодим Зубрицький, Іван Щирськ
ий, Іван
Реклинський, Данило Галяховський (Галаховський), Микола Дилецький,
Іоанікій Галятовський, Опанас Шафонський, Петро Симоновський, Іван
Котляревський, Нестор Амбодик
-
Максимович, Іван Величковський,
Готфрід Шедель, Сильвестр Косів, Петро Кохановський
, Феодосій
Софонович, Іван Григорович
-
Барський, Степан Ковнір, Дмитро
Бортнянський, Максим Березовський, Артемій Ведель, Іван Бродлакович
(Вишенський), Бернард Меретин, Іван Руткович, Йов Кондзелевич, Семен
Климовський, Микола Петрахнович, Вартоломей Растр
еллі.

33


Основні поняття:

бароко, козацькі літописи, академія, пізній
Ренесанс, мемуарна література, паломницька проза, палацо
во
-
паркові
ансамблі, рококо, ктиторський портрет, парсунний живопис, театр
балагану, професійний театр, класицизм, парафія, аматор, м
іраклі,
містерії, інтермедії, меценат, бунчукові товариші, значкові товариші,
військові товариші, церковна анафема, репресії, конституція, мазепинці,
гетьман в екзилі, русифікація, ратифікація, Синод, деспотизм, Малоросія.

* *

*

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Аргументовано доведіть або спростуйте тезу: «Друга половина ХІІІ
століття була періодом парадоксальним в історії української культури».

2. Укажіть фактори, які позитивно вплинули на розвиток української
культури, а які


негативно.

3. Окресліть вклад українців у розвиток культури Російської імперії.

4. Аргументовано доведіть або спростуйте тезу: «Наприкінці ХІІ ст.


впродовж ХІІІ ст. українські землі були мостом між
західноєвропейською цивілізацією та Російською імпері
єю».

5. Заповніть таблицю «Українська культура у другій половині ХІІ


ХІІІ ст.». (
будьте готові
відтворити

таблицю без використання
допоміжн
их

матеріалів; необхідно знати мінімум три пам’ятки з кожної
галузі культури
)

Галузь культури

Пам’ятки культури

А
втор

Дата створення

скульптура,
мистецтво гравюрикнигодрукуваннял
ітературамузика, театрархітектураживопис
ТЕСТИ

Варіант І

1. Уособлений образ козака, найпопулярніший герой світського живопису
ХІ


ХІ
І ст.:

а) козак
-
характерник;


б) козак Мамай; в) галдовник; г) козак Байда.

2. Рік відкриття Львівського університету:

а) 1661 р.; б) 1662 р.; в) 1663 р.; г) 1664 р.

3.
В
идатн
ий

українськ
ий

вчен
ий
, громадськ
ий і церковний

діяч, ректор
Києво
-
Моги
лянської академії, активн
ий

прихильник реформ Петра І:

34


а) Самійло Величко; б) Стефан Яворський;

в) Інокентій Гізель; г) Феофан Прокопович.

4.
Позначте назву невеличких п’єс, що виконувалися народною мовою, були
насичені прислів’ями та приказк
ами, показували проблеми суспільного
життя і, як правило, демонструвалися глядачам між актами спектаклю:

а) інтермедії; б) містерії; в) псалми; г) міраклі.

5. Укажіть рік видання «Синопсису»


першого спеціального підручника з
історії в Україні, Біло
русії та Росії:

а) 1659 р.; б) 1665 р.; в) 1674 р.; г) 1686 р.

6. Оберіть варіант, в якому правильно вказано перелік українських міст, де
в першій половині ХІІІ ст. діяли колегіуми:

а) Полта
ва, Київ, Харків;
б) Чернігів, Катеринослав, П
ереяслав;

в)

Ніжин, Суми, Єлисаветград;
г) Чернігів, Харків, Переяслав.

7. Укажіть рік і місто відкриття першої аптеки на українських землях:

а) Батурин, 1703 р.;

б) Полтава, 1705 р.;

в) Ніжин, 1706 р.;

г) Лубни, 1707 р.

8. З поданих варіа
нтів оберіть той, в якому вказані відомі українські гравери:

а) Іоанікій Галятовський, Роман Ракушка
-
Романовський, Леонтій
Тарасевич;

б) Никодим Зубрицький, Іван Щирський, Іван Реклинський;

в) Леонтій Тарасевич, Лазар Баранович, Данило Галяховський;

г) Гри
горій Кониський, Дмитро Туптало, Микола Дилецький.

9. Автор «Історії Русів»:

а) Григорій Кониський;

б) анонім;

в) Григорій Сковорода;

г) Самійло Величко.

10. Укажіть рік та назву міста, в якому відкрили першу на українських
землях спеціалізован
у музичну школу:

а) Полтава, 1726 р.; б) Київ, 1727 р.; в) Луцьк, 1728 р.; г) Глухів, 1729 р.

11. Назви літописів другої половини ХІІ


ХІІІ ст.:

а) Львівський літопис, Київський літопис, Острозький літопис;

б)
літопис Григорія Граб’янки, літопис Самі
йла Величка, літопис
Самовидця;

в) Густинський літопис, Межигірський літопис, Хмельницький літопис;

г) Галицько
-
Волинський літопис, Київський літопис, Руський літопис.

12. Укажіть місто та рік відкриття першої на українських землях друкарні
зі світським шр
ифтом:

а) Харків, 1707 р.;

б) Миколаїв, 1717 р.;

в) Єли
с
аветград, 1764 р.; г) Київ, 1798 р.

13. Художній стиль і напрям у європейській літературі та мистецтві ХІІ


початку ХІХ ст., для якого ідеальним зразком було своєрідно
переосмислен
е мистецтво античності:

а) бароко; б) класицизм; в) рококо; г) романтизм.

35


14. Укажіть місто та рік створення першого у підросійській Україні
стаціонарного театру:

а) Катеринослав, 1776 р.; б) Харків, 1789 р.;

в) Миколаїв, 1790 р.;

г) О
деса, 1797 р.

15. Автор
поеми
«Енеїд
а
:

а) Григорій Сковорода; б) Іван Котляревський;

в) Самійло Величко; г) Феофан Прокопович.

16. Нестор Амбодик
-
Максимович


це український …:

а) філософ; б) письменник; в) композитор; г) лікар.

1
7. Автор історичної праці «Чернігівського намісництва топографічний опис з
коротким географічним і історичним описом Малої Росії», видан
ої у

1786 р.:

а) Дмитро Бантиш
-
Каменський; б) Опанас Шафонський;

в) Петро Симоновський; г
) Петро Лодій.

18. Видатний філософ ХІІІ ст., прозваний його сучасниками «російським
Сократом»:

а) Інокентій Гізель; б) Стефан Яворський;

в) Григорій Сковорода;

г) Феофан Прокопович.

19. Укажіть жанр музи
ч
них творів


«Всякому городу нрав и
права»,
«Стоїть явір над горою», «Дивлюсь я на небо», «Їхав козак за Дунай», які
були популярними серед українського населення у XIIІ ст.:

а) опери; б) пісні
-
романси; в) партесні концерти; г) балади.

20. З поданих варіантів оберіть той, в якому вказ
ані відомі вітчизняні
композитори XIIІ ст.:

а) Артемій Ведель, Максим Березовський, Дмитро Бортнянський;

б) Вартоломей Растреллі, Іван Мічурін, Бернард Меретин;

в) Микола Петрахнович, Іван Руткович, Іван Бродлакович;

г) Леонтій Тарасевич, Лазар Баранович,

Данило Галяховський.

Варіант ІІ

1. Рік обрання київським митрополитом князя Гедеона Четвертинського:

а) 1667 р.; б) 1672 р.; в) 1685 р.; г) 1699 р.

2. Видатний український філософ XII ст., автор праць «Мир з Богом
человеку», «Про всю філософію»:

а)

Інокентій Гізель;

б) Петро Лодій;

в) Григорій Сковорода;

г) Дмитро Туптало.

3. Ляльковий театр у XII ст. мав назву:

а) інтермедія; б) шапіто; в) дитяча драма; г) вертеп.

4. Автор праць «Руно орошенное», «Житія Святих» (Четьї Мінеї):

а)

Феофан Прокопович;


б) Готфрід Шедель;

в) Дмитро Туптало; г) Іван Величковський.

5. Києво
-
Могилянській колегіум набув статус академії

в
:

а) 1700 р.; б) 1701 р.; в) 1702 р.; г) 1703 р.

6. Автором праці «Літопис Самовидця» вваж
ається:

а) Петро Кохановський; б) Інокентій Гізель;

36


в) Феодосій Софонович; г) Роман Ракушка
-
Романовський.

7.
Укажіть рік виходу указу Петра І про заборону друку українською мовою:

а) 1718 р.; б) 1720 р.; в) 1722 р.; г) 1724 р.

8. Рік видан
ня «Києво
-
Печерського патерика» із видатними гравюрами
Леонтія Тарасевича:

а) 1702 р.; б) 1709 р.; в) 1713 р.; г) 1721 р.

9. Укажіть місто та рік укладання «Літопису Граб’янки»:

а) Гадяч, 1710 р.; б) Київ, 1711 р.; в) Ніжин, 1712 р.; г) Львів,
1713 р.

10. Роки життя Григорія Сковороди:

а) 1720


1804 рр.; б) 1722


1794 рр.; в) 1729


1804 рр.; г) 1734


1794 рр.

11. Укажіть назву стилю в архітектурі, який переважав на українських
землях у часи гетьманства Івана Мазепи:

а) ренесанс; б) класици
зм; в) модерн; г) бароко.

12. Український композитор, теоретик партесного (багатоголосного) співу,
автор «Граматики музикальної»:

а) Іван Щирський;

б) Інокентій Гізель;

в) Іван Руткович;

г) Микола Дилецький.

13. Оберіть варіант, в якому

допущена помилка:

а) 1778

р.заснування Херсону; б) 1794
р.


заснування Одеси;

в) 1789

р.заснування Миколаєва;

г) 1778

р.заснування Катеринослава.

14. Степан Ковнір


це видатний український …:

а) композитор; б) архітектор; в) музикант;

г) скульптор.

15. Назва міста заснованого в 1784 році:

а) Херсон; б) Миколаїв; в) Одеса; г) Севастополь.

16. Укажіть автора фрази, що стала крилатою: «Світ ловив мене, та не
спіймав».

а) Григорій Сковорода; б) Інокентій Гізель;

в) Феофан Прок
опович; г) Микола Дилецький.

17. Рік першого видання «Енеїди» Івана Котляревського:

а) 1795 р.; б) 1796 р.; в) 1797 р.; г) 1798 р.

18. З поданих варіантів оберіть той, в якому вказані відомі майстри
українського іконопису XIIІ ст.:

а) Іван Рут
кович, Йов Кондзелевич;

б) Семен Климовський, Микола Дилецький;

в) Михайло Петренко, Артемій Ведель;

г) Дмитро Бортнянський, Максим Березовський.

19. Назвіть українського архітектора, який першим відмовляється від
барокових впливів, чим готує перехід до ар
хітектури класицизму:

а) Іван Григорович
-
Барський; б) Степан Ковнір;

в) Андрій Квасов;

г) Іван Мічурін.

20. Ктиторсько
-
епітафіальні зображення


це:

а) посмертні зображення;


б) гравюри;

в) прижиттєві портрети;


г
) іконостас.

37


ТЕМА 7. КУЛЬТУРНІ ПР
ОЦЕСИ НА УКРАЇНСЬКИХ

ЗЕМЛЯХ У

СКЛАДІ ІМПЕРІЇ ГАБСБ
УРГІВ (ХІХ


ПОЧАТОК ХХ СТ.)

7.1.
Особливості розвитку української культури в ХІХ


на початку

ХХ ст. в Австрійській імперії (Австро
-
Угорщині).

7.2. Урядова політика в ос
вітній сфері. Наука на західноукраїнських
землях.

7.3. Український фольклор і література.

7.4. Розвиток українського мистецтва.

********************
********************
********************
*
***

Мета:
охарактеризувати культурний розвиток Західної України в Х
ІХ


на початку ХХ ст.

Завдання:
визначити особливості розвитку культури українців у складі
Австрійської імперії (Австро
-
Угорської монархії) у ХІХ


на початку ХХ
ст.; охарактеризувати стан розвитку освіти та науки, з’ясувати здобутки
українців у галузі лі
тератури та мистецтва на західноукраїнських землях.

Основні елементи теми
.

Модернізаційні процеси кінця ХIII


початку ХІХ ст. та їх суперечливий вплив на розвиток української
культури. Греко
-
католицька церква та її роль у національному відродженні
в Захі
дній Україні. Освітня політика Австрійської імперії. Система освіти
(початкова, середня, вища) та її еволюція впродовж ХІХ ст. Наукові
здобутки західноукраїнських учених (гуманітарні та природничі науки).
Виникнення та діяльність наукових осередків. «Просв
іта». Літературне
(Наукове) товариство ім. Т. Шевченка. Фольклор і література. Діяльність
«Руської трійці». Розвиток мистецтва (музика, театр, архітектура,
живопис). Суспільно
-
політичні течії (москвофіли, народовці, радикали) та
їх вплив на розвиток україн
ської культури. Виникнення та діяльність
спортивних патріотичних товариств.

Персоналії:
Юзеф Оссолінський, Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич,
Яків Головацький, Михайло Вербицький, Франц Серафім Стадіон фон
Вартгаузен, Іван Франко, Михайло Грушевський, Анато
ль Вахнянин, Іван
Пулюй, Соломія Крушельницька, Юліян Захаревич, Корнил Устинович,
Теофіл Копистинський, Іван Труш, Тит Романчук, Андрій Шептицький,
Юрій Федькович, Сидір і Григорій Воробкевичі, Йозеф Главка, Ольга
Кобилянська, Владислав Садлівський.

Основ
ні поняття:

нація, модернізація, митрополія, революція 1848 р.,
недільна школа, понімечення, «Руська трійця», площа Ринок, «Просвіта»,
національне відродження, Наукове товариство ім. Т. Шевченка, меценат,
асиміляція, кафедра, парафіяльна школа, народовці,
москвофіли,
радикали, цензура, «Зоря Галицька».

* * *38


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Доведіть, що вагому роль у культурному розвитку Західної України
ХІХ


початку ХХ ст. відігравала греко
-
католицька церква.

2. Прослідкуйте

еволюцію західноукраїнської освітньої системи
впродовж ХІХ ст.

3. Підготуйте доповідь на тему: «Культурне життя на
західноукраїнських землях під час революції 1848


1849 рр. в
Австрійській імперії».

4. Заповніть таблицю: «Розвиток літератури та мистецтв
а в Західній
Україні у ХІХ


на початку ХХ ст.» (
будьте готові заповнити таблицю
без використання допоміжної літератури та матеріалів; повинні знати
мінімум три митця в кожній галузі культури
).

Галузь

Прізвище митця

Внесок у розвиток мистецтва
5. Розр
обіть маршрут і підготуйте екскурсію по львівським
архітектурним пам’яткам ХІХ ст.

ТЕСТИ

Варіант І

1. Специфіка політики Австрійської імперії щодо української культури в
ХІХ ст. полягала у наступному:

а) прагнення асимілювати українців; б) запро
вадження цензури;

в) політична та культурна дискримінація; г) все разом.

2. Позначте рік переходу народних початкових шкіл у відання римо
-
католицької церкви та посилення її контролю за навчальним процесом:

а) 1805 р.; б) 1834 р.; в) 1848 р.; г) 18
69 р.

3. Укажіть зміни, які відбулися в початковій освіті після революції 1848 р.:

а) запровадження обов’язкової початкової освіти для дітей 6


10 років;

б) школа підпорядковувалася державі, відкриті недільні школи дорослих;

в) у гімназіях відбувається по
німечення та покатоличення учнів;

г) для дітей шляхти відкрито приватні пансіони та школи.

4. Міста на Західній Україні, в яких наприкінці ХІХ ст. діяли гімназії:

а) Станіслав, Чернівці; б) Львів, Дрогобич;

в) Перемишль, Львів; г) Сум
и, Єлисаветград.

5. Назвіть вищий навчальний заклад Галичини, утворений в 1877 р. на базі
колишньої Технічної академії:

а) Політехнічний інститут (Львів);
б) Чернівецький університет;

в) Академія ветеринарної медицини (Львів); в) Інститут Оссо
лінських.

6. Політика австрійського уряду щодо греко
-
католицької церкви в першій
половині ХІХ ст. полягала

у
:

а) використанні греко
-
католицької церкви для денаціоналізації українців;

б) визнанні греко
-
католицької церкви рівною з римо
-
католицькою;

в) прагне
нні перетворити церкву на центр українського визвольного руху;

г) створенні переваг для греко
-
католиків порівняно з іншими конфесіями.

39


7.
Визначте відомого митрополита Української греко
-
католицької церкви
(1900


1944 рр.), який заснував у Львові Українськ
ий національний музей:

а) Кость Левицький; б) Михайло Левицький;

в) Андрій Шептицький; г) Йосип Сліпий.

8. Назвіть місто
,

центр відродження в Західній Україні на початку ХІХ

ст.,
де діяв гурт патріотично налаштованих греко
-
католицьких

священиків:

а) Львів; б) Перемишль; в) Станіслав; г) Харків.

9. Позначте назву етнографічного, фольклорного альманаху гуртка
«Руська Трійця», який було видано у 1837 р. у Будапешті:

а) «Хлібороб»; б) «Зоря Галицька»; в) «Дзвін»; г) «Русалка Дніст
рова».

10. Укажіть рік заснування літературного товариства ім. Т. Шевченка для
сприяння розвитку української мови і літератури:

а) 1848 р.; б) 1868 р.; в) 1873 р.; г) 1892 р.

11. Назвіть першого керівника «Просвіти», автора першої на
західноукраїнськ
их землях опери «Купало»:

а) Маркіян Шашкевич; б) Анатоль Вахнянин;

в) Михайло Вербицький; г) Владислав Садлівський.

12.
Західноукраїнський фізик, який дослідив рентгенівське випромінювання:

а) Олександр Лазаревський; б) Микол
а Бекетов;

в) Михайло Остроградський; г) Іван Пулюй.

13. Назвіть відомого українського історика, який упродовж 1897


1913 рр.
очолював Наукове товариство ім. Т. Шевченка:

а) Михайло Грушевський; б) Володимир Антонович;

в) Дмитро Яворни
цький; г) Іван Франко.

14. Оберіть правильно вказані прізвища діячів «Буковинської трійці»


зачинателів української літератури на Буковині:

а) Юрій Федькович, Сидір Воробкевич, Григорій Воробкевич;

б) Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Г
оловацький;

в) Олександр Барвінський, Тит Романчук, Анатоль Вахнянин;

г) Іван Франко, Михайло Павлик, Михайло Драгоманов.

15. Визначте суспільно
-
політичну течію серед українців Галичини,
Буковини, Закарпаття у середині ХІХ ст., представники якої заперечува
ли
існування окремої української нації, відстоювали ідею приєднання
західноукраїнських земель до Росії:

а) народовці; б) народники; в) радикали; г) москвофіли.

16. Назвіть
рік

і місце виникнення першого українського професійного
театру на західноукра
їнських землях:

а) 1864 р., Львів; б) 1875 р., Чернівці; в) 1892 р., Хуст; г) 1911 р., Стрий.

17. Відомий український письменник (1856


1916), автор поеми
«Мойсей», драм «Украдене щастя», «Сон Святослава»:

а) Іван Нечуй
-
Левицький; б) Пантелеймон Куліш
;

в) Іван Франко;

г) Марко Вовчок.

18.
Оберіть архітектурні споруди, зведені у Львові у першій половині ХІХ ст.:

40


а) будинок Галицької ощадної каси, собор св. Юра;

б) будинок Львівського політехнічного інституту, Домініканський собор
;

в) будинок Інституту Оссолінських, ратуша на площі Ринок;

г) оперний театр, вежа Корнякта.

19.
А
рхітектор резиденції митрополита Буковини у Чернівцях, де зараз
розміщується Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича:

а) Владислав Садлівський
; б) Йозеф Главка;

в) Юліян Захарович; г) Олександр Беретті.

20. Співачка, яка у 1893 р. дебютувала на сцені Львівської опери, а згодом
виступала в усіх великих операх Європи та Америки:

а) Марія Заньковецька;

б) Марія Садовська
-
Барілотті;

в) Марія Вілінська; г) Соломія Крушельницька.

Варіант ІІ

1. Суспільна верства, що очолила національне відродження в Західній
Україні на початку ХІХ ст.:

а) греко
-
католицьке духовенство; б) селянство;
в) студентство; г) шляхта.

2. Сутність шкільної реформи 1869 р. полягала в наступному:

а) загальне обов’язкове початкове навчання дітей віком
6


14 років;

б) усі школи остаточно переходили від церкви до відомства держави;

в) дозволялося викладання укра
їнською мовою;

г) усе вищезазначене.

3. У першій половині ХІХ ст. середню освіту на західноукраїнських
землях можна було здобути по закінченню:

а) нижчої реальної школи; б) гімназії; в) реального училища; г) академії.

4. У першій половині ХІХ ст. вищу о
світу на західноукраїнських землях
надавали:

а) Львівський університет, Технічна академія (Львів), Чернівецький ліцей;

б) Львівський політехнічний інститут, Чернівецький університет;

в) Інститут Оссолінських, Академія ветеринарної медицини (Львів);

г) Реа
льна академія (Львів), Львівський університет, Острозька академія.

5. Назвіть науковий осередок, заснований у 1817 р., що впливав на
поширення освіти, науки, культури по всій Західній Україні:

а) «Просвіта»; б) Наукове товариство

ім. Т. Шевченка;

в) Інститут Оссолінських;
г) Руське педагогічне товариство.

6. Визначте передумови культурного відродження в Західній Україні кінця
ХIII


початку ХІХ ст.:

а) поділ
и Речі Посполитої;
б) реформи Марії
-
Терезії та Йосипа ІІ;

в)
промисловий переворот
; г)

поширення масонських гуртків
.

7. Зазначте рік відновлення Галицької греко
-
католицької митрополії:

а) 1801 р.; б) 1808 р.; в) 1825 р.; г) 1848 р.

8. Укажіть назву газети, яка започаткувала вихід української преси
і була
друкованим органом Головної Руської Ради:

а) «Слово»; б) «Хлібороб»; в) «Основа»; г) «Зоря Галицька».

41


9. Кафедру української мови та літератури, відкриту в 1848 р. у
Львівському університеті, очолив:

а) Іван Франко;

б) Василь Караз
ін;

в) Яків Головацький;

г) Михайло Грушевський.

10. Рік заснування культурно
-
освітнього товариства «Просвіта»:

а) 1808 р.; б) 1848 р.; в) 1868 р.; г) 1892 р.

11.

Назвіть галицького композитора, автора хорових, вокально
-
інструментальних творів, а т
акож музики до українського гімну «Ще не
вмерла Україна...»:

а) Павло Чубинський;


б) Михайло Вербицький;

в) Остап Вересай; г) Микола Лисенко.

12. Визначте рік заснування Чернівецького університету:

а) 1805 р.; б) 1834 р.;

в) 1865 р.; г) 1875 р.

13. Назвіть спортивні товариства, де з кінця ХІХ ст. розпочалося
патріотичне виховання галицької молоді:

а) «Сокіл», «Січ»;

б) «Просвіта», «Союз
спасіння
;

в) «Пласт», «Руська Трійця»; г) «Січові стріль
ці», «Руська бесіда».

14. Укажіть назву україномовної газети, заснованої у 1885 р. Юрієм
Федьковичем:

а) «Вечорниці»; б) «Буковина»; в) «Батьківщина»; г) «Слово».

15.
Суспільно
-
політична течія Західної України, що сформувалась у 1860
-
х
р
оках
,

і

предс
тавники якої намагалися піднести освіту серед населення,
заснували товариство «Просвіта», «Літературне товариство ім. Т. Шевченка»:

а) народовці; б) народники; в) радикали; г) москвофіли.

16. Позначте рік, коли Літературне товариство ім. Т. Шевченка
було
реорганізоване у Наукове товариство ім. Т. Шевченка:

а) 1834 р.; б) 1868 р.; в) 1873 р.; г) 1892 р.

17. Відома західноукраїнська письменниця, авторка повістей «Людина»,
«Царівна», «Земля»:

а) Марко Вовчок;б) Леся Українка;


в) Оль
га Кобилянська;г) Марія Заньковецька.

18. Назвіть відомого західноукраїнського архітектора, за проектом якого
споруджено низку будівель у Львові, Чернівцях, зокрема, Львівського
політехнічного інституту, Галицької ощадної каси:

а) Бернард Меретин;

б) Юліян Захаревич;

в) Владислав Садлівський; г) Олексій Бекетов.

19. Позначте, який архітектурний об’єкт було споруджено у Львові
Владиславом Садлівським:

а) залізничний вокзал; б) ратуша на площі Ринок;

в) оперний театр;

г) усі зазначені споруди.

20. Оберіть з поданого переліку західноукраїнських художників другої
половини


початку ХХ ст.:

а) Лев Жемчужников, Іван Соколов, Костянтин Трутовський;

42


б) Микола Пимоненко, Киріак Костанді, Архип Куїнджі;

в) Серг
ій Васильківський, Микола Ярошенко; Іван Айвазовський;

г) Теофіл Копистинський, Тит Романчук, Іван Труш.


ТЕМА 8. КУЛЬТУРА УКР
АЇНСЬКОГО НАРОДУ В Р
ОСІЙСЬКІЙ

ІМПЕРІЇ

(ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ
СТ.)

8.1.
Формування модерної української нації (кінець XIIIпочаток ХІХ ст.).

8.2. Вплив капіталізму на розвиток української культури.

8.3. Реорганізація системи освіти та розвиток науки.

8.4. Нова українська література. Роль творчості Т
араса
Шевченка у
розвитку національної культури.

8.5. Образотворче мистецтво, а
рхітектура, музика, театр.

********************
********************
********************
*
***

Мета:
розглянути особливості культурного розвитку українських
земель у складі Російської імперії першої половини ХІХ ст.

Завдання:
з’ясувати джерела й етапи українс
ького відродження;
визначити вплив модернізаційних процесів на розвиток української
культури; охарактеризувати стан освіти та науки на українських землях у
складі Російської імперії; показати здобутки українців у галузі літератури та
мистецтва, зокрема, ро
ль Тараса Шевченка у розвитку української культури.

Основні елементи теми
.

Українське відродження кінця XIII


початку ХІХ ст.: передумови, чинники формування національної
свідомості. Модернізаційні процеси та їх вплив на розвиток української
культури.
Капіталізація народного господарства. діяльність Кирило
-
Мефодіївського братства та його значення для культурного розвитку
українців. Система освіти на українських землях Російської імперії та її
становий характер. Ліцеї та університети на українських терен
ах у першій
половині ХІХ ст. Розвиток природничих і точних наук в українських
вищих навчальних закладах; здобутки в галузі етнографії та історії.
Формування нової української літератури; роль творчості Тараса
Шевченка у розвитку літератури й образотворчого

мистецтва. Розвиток
українського мистецтва першої половини ХІХ ст.: театр, музика,
архітектура, образотворче мистецтво.

Персоналії:

Василь Каразін, Михайло Максимович, Тимофій
Осиповський, Михайло Остроградський, Євген Гребінка, Дмитро Бантиш
-
Каменський,

Петро Гулак
-
Артемовський, Микола Костомаров,
Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко, Іван Котляревський, Микола
Маркевич, Григорій Квітка
-
Основ’яненко, Михайло Щепкін, Андрій
Мезенський, Вікентій Беретті, Йосип Вітвицький, Алойз Єдлічка, Іван
Вітковський, Оста
п Вересай, Володимир Боровиковський, Василь
Тропінін, Іван Сошенко, Микола Гоголь, Адріан Захаров, Франц Боффо,
Ізмаїл Срезневський, Андрій Меленський.

43


Основні поняття:

національна ідентичність, модернізація,

капіталізм,

національна свідомість, національне

відродження, панславістська теорія,
«Історія Русів», етнографія, фольклор, Кирило
-
Мефодіївське братство,
цензура, романтизм, нова українська література, парафіяльні школи,
повітові училища, ліцеї, класицизм, ампір, портретний живопис, гравюра,
офорт, граф
іка, кобзар, бандурист, лірник, кріпосний театр.

* * *

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Зробіть порівняльний аналіз розвитку освіти на українських землях
у складі Австрійської та Російської імперій у першій половині ХІХ ст.
З’
ясуйте, де становище було кращим і поясніть чому. Визначте позитивні
та негативні риси системи освіти у підросійській Україні.

2. Порівняйте діяльність Харківського та Київського університетів:
структуру, контингент викладачів, наукові здобутки, кількісні
та якісні
показники випускників (бажано у вигляді таблиці).

3. Доведіть чи спростуйте тезу про те, що Слобідська Україна на
початку ХІХ ст. була центром українського культурного відродження.

4. Прочитайте висловлювання Миколи Чернишевського: «...коли у
по
ляків з’явився Міцкевич, їм уже не потрібні стали поблажливі відгуки
якихось французьких чи німецьких критиків: не визнавати польську
літературу означало б тоді тільки виявляти власне дикунство. Маючи
тепер такого поета, як Шевченко, малоросійська літерату
ра також не
потребує нічиєї ласки». Аргументовано поясність, що мав на увазі відомий
російський письменник.

5. З’ясуйте, яким був український внесок у розвиток російської
культури в першій половині ХІХ ст. Відповідь проілюструйте на прикладі
різних галузей

культури та мистецтва.


ТЕСТИ

Варіант І

1. На розвиток української культури першої половини ХІХ ст. негативно
впливали чинники:

а) відсутність власної державності; б) національне гноблення;

в) політика культурної асиміляції українців; г) у
се разом.

2. Система освіти у першій половині ХІХ ст. в Російській імперії мала
характер:

а) національний; б) становий; в) прогресивний; г) усе разом.

3. Зазначте навчальні заклади, які зазвичай відвідували діти купців,
службовців, заможних міщан:

а)

парафіяльні школи; б) повітові училища; в) ліцеї; г) університети.

4. Укажіть рік створення Харківського університету:

а) 1805 р.; б) 1817 р.; в) 1834 р.; г) 1865 р.

44


5. Назвіть українського вченого
-
енциклопедиста, першого ректора
Університету
Св. Володимира:

а) Михайло Максимович; б) Михайло Остроградський;

в) Микола Маркевич; г) Василь Каразін.

6. Оберіть вищі навчальні заклади, відкриті на українських землях
Російської імперії в першій половині ХІХ ст.:

а) Чернівецький ун
іверситет, Львівська ветеринарна академія;

б) Київський і Харківський університети;

в) Новоросійський університет, Політехнічний інститут у Києві;

г) Вищі жіночі курси в Києві, Історико
-
філологічний інститут у Ніжині.

7. Назвіть українського вченого, проф
есора Харківського університету,
автора популярного в Російській імперії підручника «Курс з математики»:

а) Михайло Остроградський; б) Олександр Ляпунов;

в) Тимофій Осиповський; г) Іван Сошенко.

8. Зазначте галузь науки, в якій видатн
их успіхів досягли Дмитро Бантиш
-
Каменський і Микола Маркевич:

а) фізика; б) хімія; в) мовознавство; г) історія.

9. «Батьком» нової української літератури вважається:

а) Іван Котляревський;

б) Тарас Шевченко;

в) Микола Костомаров;

г) Іван

Франко.

10. Укажіть відомого байкаря, який започаткував віршовану байку в
українській літературі, обіймав посаду ректора Харківського університету:

а) Микола Гоголь; б) Петро Гулак
-
Артемовський;

в) Євген Гребінка; г) Тарас Шевченко.

11.

Зазначте місце і рік появи поетичної збірки Тараса Шевченка «Кобзар»:

а) Львів, 1798 р.;
б) Київ, 1814 р.; в) Пешт, 1837 р.; г) Петербург, 1840 р.

12. Полтавський театр, який розпочав роботу в 1818 р., очолювали:

а) Семен Гулак
-
Артемовський, Іван Вітков
ський;

б) Михайло Щепкін, Іван Котляревський;

в) Григорій Квітка
-
Основ’яненко, Іван Котляревський;

г) Адріан Захаров, Франц Боффо.

13. Андрій Меленський


архітектор, за проектом якого було збудовано:

а) оперний театр в Одесі;


б) перший у Києві театр

на Хрещатику;

в) Преображенський собор у Катеринославі;

г) дзвіницю Софійського собору в Києві.

14.
Визначте, про який шедевр паркової архітектури йдеться: «вздовж русла
річки Кам’янки вигороджено чотири водойми, з’єднані між собою
підземними каналами, сп
оруджено гроти, лабіринти, скелі з великих каменів,
численні павільйони й альтанки, встановлено копії а
нтичних статуй

:

а) палац Кирила Розумовського у Батурині;

б) палац Галагана в Сокиринцях;

в) комплекс «Софіївка» в Умані;

45


г) Потьомкінський палац у Кат
еринославі.

15. Вставте потрібне слово. Йосип Вітвицький, Алойз Єдлічка, Іван
Вітковський


відомі українські... першої половини ХІХ ст.:

а) архітектори; б) актори; в) художники; г) композитори.

16. Укажіть архітектурний стиль, який домінував на укра
їнських теренах у
першій половині ХІХ ст.:

а) класицизм; б) неоготика; в) модерн; г) еклектика.

17. Видатний український графік, автор серії перших в українській графіці
офортів «Живописна Україна», графічних портретів:

а) Тарас Шевченко
;
б) Іван Со
шенко; в) Василь Тропінін; г) Ілля Рєпін.

18. Проявом національно
-
культурного відродження на українських землях
на початку ХІХ ст. було:

а) повстання військових Чернігівського полку;

б) ліквідація кріпацтва, впровадження демократичних свобод;

в) поява
праць з української історії, мовознавства, етнографії;

г) створення перших українських політичних партій.

19. Оберіть з відомих митців того, хто був вихідцем із кріпаків:

а) Михайло Авенаріус; б) Тарас Шевченко;

в) Остап Вересай; г)
усі були кріпаками.

20.
Укажіть найвизначніший історичний трактат початку ХІХ ст., де
стверджувалося право кожного народу на самостійний державний розвиток:

а) «Історія Русів»; б) «Історія України
-
Руси»;

в) «Історія Малої Росії»; г)
«История Малороссии».

Варіант ІІ

1. Позначте процес, який став поштовхом до розвитку професійної освіти
на українських теренах Російської імперії:

а) початок українізації; б) згортання русифікації;

в) європеїзація; г) поява кап
італізму.

2. Відвідування парафіяльних двокласних шкіл у першій половині ХІХ ст.
було прерогативою дітей:

а) нижчих верств; б) купців; в) службовців; г) дворян.

3. Зазначте навчальні заклади, які мали право відвідувати діти дворян:

а) гімназії; б)
університети; в) ліцеї; г) усе разом.

4. Укажіть рік створення Університету Св. Володимира:

а) 1805 р.; б) 1817 р.; в) 1834 р.; г) 1865 р.

5. Назвіть ініціатора створення Харківського університету:

а) Михайло Максимович; б) Василь Каразін;

в) Микола Костомаров; г) Тарас Шевченко.

6. Оберіть навчальний заклад, фактично центр вищої освіти Півдня
України, заснований у 1817 р.:

а) Рішельєвський ліцей; б) Крем’янецький ліцей;

в) Ніжинський ліцей; г) Кате
ринославське гірниче училище.

46


7. Назвіть українського вченого, якого за видатні досягнення в математиці,
механіці, гідромеханіці, математичній фізиці обрали членом
Петербурзької, Паризької, Римської і Туринської академій наук:

а) Михайло Остроградський;

б) Олександр Ляпунов;

в) Тимофій Осиповський; г) Іван Пулюй.

8. «Малоросійські пісні»


це збірник народних пісень, який у результаті
етнографічних досліджень видав відомий український ботанік і філолог:

а) Ізмаїл Срезневський; б)

Євген Гребінка;

в) Михайло Максимович; г) Іван Котляревський.

9. Зазначте рік, коли вперше частково було надруковано поему відомого
українського письменника Івана Котляревського «Енеїда»:

а) 1798 р.; б) 1818 р.; в) 1829 р.; г) 1842 р.

10.

Оберіть сатиричний твір (п’єсу), автором якої є Григорій Квітка
-
Основ’яненко:

а) «Москаль
-
чарівник»; б) «Кайдашева сім’я»;

в) «Гайдамаки»; г) «Сватання на Гончарівці».

11. Назвіть українські центри театрального

мистецтва першої половини
ХІХ ст.:

а) Київ, Харків; б) Ніжин, Полтава; в) Харків, Полтава; г) Київ, Суми.

12. Відомий український актор, перший виконавець ролі виборного в п’єсі
«Наталка Полтавка» Івана Котляревського:

а) Григорій Квітка
-
Основ’яненк
о; б) Михайло Щепкін;

в) Алойз Єдлічка; г) Василь Тропінін.

13. Назвіть архітектора, за проектом якого збудовано приміщення
Київського університету та Інституту шляхетних дівчат:

а) Андрій Мезенський; б) Вікентій Беретті;


в) Іван Сошенко;

г) Адріан Захаров.

14. Визначте українське місто, де у першій половині ХІХ ст. було споруджено
Потьомкінські сходи, оперний театр (1809 р.), Воронцовський палац:

а) Київ; б) Харків; в) Одеса; г) Севастополь.

15. Назві
ть історичну особу


кобзаря з Прилуччини, який народився у сім’ї
кріпака, на четвертому році життя осліп, виступав у Києві, Петербурзі,
Тарас Шевченко подарував йому свій «Кобзар» із дарчим написом:

а) Іван Вітовський; б) Ми
хайло Вербицький;

в) Микола Маркович; г) Остап Вересай.

16. Володимир Боровиковський, Василь Тропінін, Іван Сошенко


відомі
українські майстри:

а) портретисти; б) мариністи; в) пейзажисти; г) скульптори.

17. Відомі українс
ькі культурні діячі Микола Костомаров, Пантелеймон
Куліш, Тарас Шевченко входили до національної патріотичної організації:

а) Кирило
-
Мефодіївське братство; б) Братство тарасівців;

в) Південне товариство; г) «Південні бунтарі».

1
8. Позначте роки життя Тараса Шевченка:

47


а) 1800

1870 рр.; б) 1814

1861 рр.; в) 1825

1873 рр.; г) 1856

1916 рр.

19. «Колискою» українського культурного відродження на початку ХІХ ст.
вважалася:

а) Слобожанщина; б) Правобережжя; в) Лівобережжя;


г) Сте
пова Україна.

20. Українських діячів культури Петра Гулака
-
Артемовського, Григорія
Квітку
-
Основ’яненка, Ізмаїла Срезневського об’єднує те, що вони:

а) викладали у Харківському університеті;

б) видатні українські історики;

в) за наказом царя були відправл
ені у заслання;

г) були родичами по материнській лінії.


ТЕМА 9. РОЗВИТОК КУЛ
ЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО Н
АРОДУ

В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ


У ДРУГІЙ ПОЛОВИНИ ХІ
Х


НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

9.1.
Загальні тенденції розвитку української культури в Російській
імперії у другій по
ловині ХІХ


на початку ХХ ст.

9.2. Реформування та стан освіти в Україні. Наукові здобутки.

9.3. Українська література і драматургія.

9.4. Розвиток українського мистецтва.

9.5. Поширення стилю модерн на початку ХХ ст. (музика, архітектура,
образотворч
е мистецтво).

********************
********************
********************
*
***

Мета:
охарактеризувати культурний розвиток українських земель у
складі Російської держави у другій половині ХІХ


на початку ХХ ст.,
виявити витоки та прояви мистецького стилю м
одерн.

Завдання:
визначити особливості розвитку культури українців у складі
Російської імперії у другій половині ХІХ


на початку ХХ ст.;
проаналізувати реформи в галузі освіти, з’ясувати стан розвитку
вітчизняної науки, ознайомити із здобутками українців
у літературі та
мистецтві (театр, музика, архітектура, скульптура, образотворче
мистецтво), охарактеризувати процес поширення стилю модерн на
українських теренах на початку ХХ ст.

Основні елементи теми
.
Стримування українського культурного
розвитку імперсь
кими урядами. Громадівський рух у Наддніпрянщині та
його вплив на розвиток української культури. Активізація національно
-
культурного життя в роки російської революції 1905


1907 рр. Створення
«Просвіт». Шкільна реформа 1864 р. Розвиток початкової, середнь
ої освіти
упродовж другої половини ХІХ


початку ХХ ст. Виникнення нових вищих
навчальних закладів. Здобутки в галузі науки (математика, фізика, хімія,
біологія, медицина, техніка, мовознавство, історія). Розмаїття художніх
напрямків української літератури
. Український театр, музика, архітектура та
48


живопис. Зародження мистецького напрямку модерн та його прояви в
українській культурі початку ХХ ст. Меценатство і музейн
а справа
.

Персоналії:
Павло Галаган, Михайло Грушевський, Олександр Ляпунов,
Ілля Мечников,

Микола Гамалія, Юлій Шимановський, Володимир
Антонович, Дмитро Яворницький, Микола Пильчиков, Микола Бекетов,
Михайло Авенаріус, Микола Костомаров, Микола Бенардос, Олександр
Потебня, Пантелеймон Куліш, Марія Вілінська (Марко Вовчок), Іван Нечуй
-
Левицький
, Панас Мирний, Борис Грінченко, Леся Українка, Леонід Глібов,
Михайло Старицький, Марко Кропивницький, Іван Карпенко
-
Карий,
Микола Садовський, Панас Саксаганський, Марія Заньковецька, Семен
Гулак
-
Артемовський, Петро Сокальський, Микола Лисенко, Павло
Чуби
нський, Микола Аркас, Олександр Беретті, Олександр Кобелєв,
Олексій Бекетов, Михайло Вербицький, Василь Кричевський, Леонід Позен,
Михайло Микешин, Микола Пимоненко, Киріяк Костанді, Архип Куїнджі,
Ілля Рєпін, Сергій Васильківський, Артем Терещенко, Іван Х
аритоненко,
Платон і Василь Симиренки, Петро Нестеров, Михайло Коцюбинський,
Олександр Мурашко, Олександр Кониський, Владислав Городецький, Іван
Сікорський, Генрік Гай, Олександр Богомазов,

Кирило Стеценко, Микола
Леонтович, Вікентій Хвойка.

Основні понятт
я:
Валуєвський циркуляр 1863 р., Емський указ 1876 р.,
класична гімназія, реальне училище, громади, Південно
-
Західний відділ
Російського географічного товариства, бактеріологічна станція, аероклуб,
реалізм, модерн, історичний роман, соціальна повість, драм
атургія,
Товариство українських акторів, національна опера, еклектизм, Товариство
південноросійських художників, Товариство пересувних художників,
меценати, музично
-
драматична школа.

* * *

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Позна
чте характерні особливості розвитку української культури у
другій половині ХІХ ст. Які чинники, на вашу думку, сприяли, а які,
навпаки, заважали розвитку національної культури?

2. Зобразіть за допомогою схеми систему освіти в Україні в другій
половині XIX
ст.

3. Доведіть або спростуйте твердження про те, що досягнення
українських учених другої половини ХІХ


початку ХХ ст. мали велике
значення для розвитку світової науки.

4. Заповніть таблицю «Представники української літератури другої
половини ХІХ


почат
ку ХХ ст.». (
будьте готові
відтворити

таблицю без
використання допоміжної літератури та матеріалів; необхідно знати
мінімум п’ять письменників
).

Прізвище

Визначні твори і внесок у розвиток літератури49


5. Розкажіть про діяльність українських підприємців
-
меценатів у
другій половині ХІХ


на початку ХХ ст. Що, на вашу думку, спонукало
підприємців займатися благодійництвом?

6. У чому, на ваш

погляд
, полягають особливості українського
модерну? Підкріпіть свою відповідь конкретними прикладами.

ТЕСТИ

Варіант І

1. Дайте визначення крайнього вияву націоналізму, що пропагує
національну винятковість, панування однієї нації:

а) сепаратизм; б) шовінізм; в) цензура; г) космополітизм.

2. У 1876 р. цар підписав Емський указ, який забороняв:

а) друкування літератури ук
раїнською мовою;

б) ввезення україномовної літератури із
-
за кордону;

в) сценічні вистави й читання на українській мові;

г) усе зазначене.


3. Згідно із Статутом середньої школи 1864 р., гімназії поділялися на:

а) початкові та середні; б) дійсні та недійс
ні;

в) реальні та класичні;

г) очні та заочні.

4. Назвіть українські міста, де були відкриті вищі навчальні заклади в 1865 і
1875 рр.:

а) Київ, Харків; б) Львів, Чернівці;

в) Одеса, Ніжин; г) Полтава, Катеринослав.

5. Оберіть з поданих в
аріантів вищий навчальний заклад, у якому
працювали відомі українські вчені Микола Пильчиков, Микола Бекетов,
Олександр Ляпунов:

а) Південнорос
ійський університет;
б) Харківський університет;

в) Новоросійський університет;


г) Київський у
ніверситет.

6. Позначте галузь знань, до якої причетні вчені Микола Гамалія, Юлій
Шимановський:

а) математика; б) фізика; в) історія; г) медицина.

7. Назвіть відомого історика, автора тритомної «Історії запорозьких козаків»,
за сприяння якого було ві
дкрито історичний музей у Катеринославі:

а) Іван Котляревський; б) Микола Лисенко;

в) Дмитро Яворницький; г) Михайло Максимович.

8. Позначте перший національний історичний роман (1857 р.), автором
якого є Пантелеймон Куліш:

а) «Чорна рада»; б
) «Микола Джеря»; в) «Інститутка»; г) «Захар Беркут».

9. Укажіть відомого українського поета й етнографа, автора національного
гімну «Ще не вмерла Україна...»:

а) Павло Чубинський; б) Михайло Вербицький;

в) Тарас Шевченко; г) Леонід Глібов.

10. Український драматург, автор п’єс «Ой, не ходи, Грицю», «За двома
Зайцями»:

50


а) Микола Костомаров; б) Тарас Шевченко;

в) Михайло Старицький; г) Марко Вовчок.

11. Особливість освітньої системи на території України кінця ХІХ


початку ХХ ст.:

а) у

більшості вузів викладання відбувалось українською мовою;

б) українські школи знаходилися на державному фінансуванні;

в) розширилася мережа спеціальних навчальних закладів та інститутів;

г) усе зазначене.

12. Українське місто,
де

в 1908 р. було відкрито
перший аероклуб:

а) Київ; б) Харків; в) Катеринослав; г) Одеса.

13. Назвіть льотчика, члена Київського товариства повітроплавання, який
у 1913 р. на Сирецькому аеродромі (Київ) першим у світі виконав низку
складних фігур вищого пілотажу, зокрема, «ме
ртву петлю»:

а) Сергій Уточкін;

б) Петро Нестеров;

в) Михайло Єфімов; г) Іван Сікорський.

14. Зазначте справжнє прізвище відомих театральних діячів, братів Івана
Карпенка
-
Карого, Миколи Садовського і Панаса Саксаганського:

а) Харитоненки; б) С
имиренки; в) Старицькі; г) Тобілевичі.

15. Назвіть авторів музики та слів українського православного гімну
«Боже великий єдиний, нам Україну храни»:

а) Микола Леонтович, Тарас Шевченко;

б) Кирило Стеценко, Іван Франко;

в) Микола Лисенко, Олександр Ко
ниський;

г) Петро Сокальський, Михайло Коцюбинський.

16. Укажіть мистецький стиль в образотворчому мистецтві другої
половини ХІХ ст., який представляли Сергій Васильківський, Ілля Рєпін,
Микола Пимоненко:

а) реалізм; б) романтизм; в) авангардизм; г)
класицизм.

17. Оберіть з поданих варіантів архітектора першого в Україні критого
ринку


Бессарабського у м. Київ, зведеного у стилі модерн:

а) Владислав Городецький; б) Олександр Беретті;

в)
Вартоломей
Растреллі; г) Генрік Гай.

18. Автор пам’я
тника Богдану Хмельницькому в Києві, зведеного в 1888 р.:

а) Михайло Микешин; б) Леонід Позен;

в) Микола Пимоненко; г) Йоганн Шедель.

19. Покровителями мистецтва і літератури в Україні були меценати:

а) Артем Терещенко, Іван Харитоне
нко, Платон Симиренко;

б) Михайло Старицький, Микола Аркас, Федір Вовк;

в) Сергій Васильківський, Архип Куїнджі, Олександр Мурашко;

г) Генрік Гай, Володимир Івасюк, Кирило Стеценко.

20. Товариство Південноросійських художників було створене в:

а) Одесі, 18
80 р.; б) Севастополі, 1865 р.;

в) Миколаєві, 1890 р.; г) Києві, 1900 р.

51


Варіант ІІ

1. Дайте визначення. Заперечення усталених суспільних норм, цінностей,
авторитетів


це...:

а) сепаратизм; б) нігілізм; в) цензура; г) космополітизм.


2
. Наслідком шкільної реформи 1864 р. в Росії було:

а) впровадження недільних шкіл;

б) право земствам відкривати школи;

в) утвердження нового університетського статуту;

г) усе разом.

3. Зазначте знакову подію 1859 р. в галузі освіти на українських теренах Р
осії:

а)

відкрито університет в Одесі
; б) створено першу «Просвіту»;

в) відкрито недільні школи для дорослих; г)
поява жіночих гімназій
.

4. Право прямого вступу до університету отримували випускники:

а) класичної гімназії; б) реальног
о училища;

в) парафіяльної школи; г) усіх зазначених навчальних закладів.

5. Назвіть місто, де у 1899 р. було відкрито Вище гірниче училище:

а) Київ; б) Донецьк; в) Харків; г) Катеринослав.

6. Укажіть ученого Новоросійського університету, який с
творив теорію
утворення багатоклітинних організмів з одноклітинних, нобелевський
лауреат з імунології:

а) Михайло Грушевський; б) Іван Пулюй;

в) Олександр Лазаревський; г) Ілля Мечников.

7. Назвіть відомого математика, професора Харківського уніве
рситету, який
створив загальну теорію стійкості та рівноваги руху механічних систем:

а) Ілля Мечников;

б) Іван Пулюй;

в) Михайло Максимович; г) Олександр Ляпунов.

8. Видатний український історик, обраний у 1918 р. президентом УНР,
автор

десятитомної «Історії України
-
Русі»:

а) Микола Аркас; б) Михайло Грушевський;

в) Володимир Антонович;


г) Микола Костомаров.

9. Позначте псевдонім української представниці реалістичної літератури
Марії Вілінської, авторки першої соці
альної повісті «Інститутка»:

а) Леся Українка; б) Марія Заньковецька;

в) Марко Вовчок; г) Ольга Кобилянська.

10. Укажіть автора соціально
-
побутових творів «Микола Джеря»,
«Кайдашева сім’я»:

а) Микола Костомаров; б) Тарас Шевченко;

в) Іван Нечу
й
-
Левицький; г) Пантелеймон Куліш.

11. Значною подією у розвитку українського мовознавства стала поява за
редакцією Бориса Грінченка:

а) «Словника української мови»; б) «Української граматики»;

б) «Малоросійських пісень»; г) «Історії Русів».

52


1
2.
У
країнськ
ий

авіаконструктор всесвітньо відомих літаків «Руський
витязь» та «Ілля Муромець», «батько» світового вертольотобудування:

а) Петро Нестеров;

б) Іван Сікорський;

в) Дмитро Григорович;

г) Борис Патон.

13. Укажіть місто, де в 188
2 р. з ініціативи Марка Кропивницького почала
працювати перша українська професійна театральна трупа


Товариство
українських акторів:

а) Одеса; б) Полтава; в) Київ; г) Єлисаветград.

14. Позначте твір Семена Гулака
-
Артемовського 1862 р., який покла
в
початок українській національній опері:

а) «Енеїда; б) «Мазепа»; в) «Гайдамаки»; г) «Запорожець за Дунаєм».

15. Видатний український композитор, який започаткував українську
музичну фольклористику, автор опер «Різдвяна ніч», «Тарас Бульба»,
«Коза
-
Дере
за» (для дітей) та ін., автор музики до близько 600 пісень; за
його ініціативою в 1904 р. у Києві було відкрито музично
-
драматичну
школу, яку з 1913 р. було перетворено на консерваторію:

а) Микола Лисенко;

б) Петро Сокальський;

в) Артемій Ведель;

г) Кирило Стеценко.

16. Укажіть мистецький стиль в архітектурі початку ХХ ст., представлений
Владиславом Городецьким, Генріком Гаєм:

а) класицизм; б) реалізм; в) романтизм; г) модерн.

17. Оберіть з поданих варіантів будівлю, архітектором якої є В
ладислав
Городецький:

а) Володимирський собор (м. Київ);

б) «Будинок з химерами» (м. Київ);

в) залізничний вокзал (м. Київ); г) Будинок учителя (м. Київ).

18. Відомі українські художники другої половини ХІХ ст.:

а) Микола Пимоненко, Киріяк Костан
ді, Архип Куїнджі;

б) Михайло Микешин, Олександр Беретті, Йоганн Пінзель;

в) Артем Терещенко, Іван Харитоненко, Платон Симиренко;

г) Микола Лисенко, Сергій Васильківський, Ілля Рєпін.

19. Оберіть з поданих варіантів подію, яка відбулась у 1903 р.:

а) від
криття пам’ятника Котляревському в Полтаві;

б) заснування музично
-
драматичної школи в Києві;

в) відкриття першого аероклубу в Одесі;

г) відкриття трипільської культури (Вікентій Хвойко).

20. Художник, автор історичних картин «Козак Голота», «Ярмарок у

Полтаві», пейзажів «Весна на Україні», «Ранок», «Після дощу»:

а) Ілля Рєпін; б) Киріяк Костанді;

в) Сергій Васильківський; г) Микола Пимоненко.


53


ТЕМА 10. СТАН УКРАЇН
СЬКОЇ КУЛЬТУРИ В РОК
И РЕВОЛЮЦІЇ

ТА ГРОМАДЯНСЬКО
Ї ВІЙНИ (1917


1921
рр
.)

10.1.
Умови розвитку української культури. Українізація культурного
життя.

10.2. Освітня політика українських урядів. Розвиток науки.

10.3. Літературний процес та українське мистецтво за часів
Центральної Ради, Гетьманату Павла С
коропадського і Директорії УНР.

10.4. Культурна політика більшовиків і пролетаризація освіти.

10.5. Церковне життя 1917


1921 рр.

********************
********************
********************
****

Мета:
охарактеризувати стан української культури у 1917


1
921 рр.,
розглянути особливості політики українських і радянського урядів у галузі
культури.

Завдання:
з’ясувати специфіку розвитку української культури в умовах
революції 1917 р., освітню політику різних урядів, стан науки;
простежити літературний процес
і розвиток мистецтва в 1917


1921 рр.;
проаналізувати політику більшовиків у культурній сфері;
охарактеризувати церковне життя.

Основні елементи теми
.
Умови розвитку

української культури
:

політика українських урядів у шкільній і вищій освіті, проведення
українізації, активізація діяльності «Просвіти», розвиток української
мови. Стан науки і створення Академії наук України. Літературний процес
і літературні напрями. Мистецьке життя (Українська академія мистецтв,
національний театр, музичне й образотворче м
истецтво). Культурний
процес за радянської влади: ліквідація неписьменності, пролетаризація й
ідеологізація освіти, атеїстична політика. Боротьба за автокефалію
Української православної церкви та церковні розколи.

Персоналії:
Володимир Вернадський, Іван Ст
ешенко, Агатангел
Кримський, Георгій Нарбут, Михайло Бойчук, Василь та Федір
Кричевські, Абрам Маневич, Микола Бурачек, Дмитро Багалій, Михайло
Туган
-
Барановський, Василь Липківський, Олександр Лотоцький, Іван
Огієнко, Олександр Олесь, Павло Тичина, Володи
мир Сосюра, Остап
Вишня, Лесь Курбас, Григорій Верьовка, Микола Зеров, Микола Вороний,
Іван Мар’яненко, Гнат Юра, Юрій Клен, Максим Рильський, Григорій
Петровський, Михайло Мороз, Лев Ревуцький, Микола Леонтович, Борис
Лятошинський, Сергій Єфремов, Андрій
Головко, Семен Скляренко, Іван
Ле, Олесь Донченко, Михайло Драй
-
Хмара, Антоній Храповицький,
Нестор Городовенко.

Основні поняття:
національно
-
культурне будівництво, українізація,
«Просвіта», Українська академія наук, Національна бібліотека, «Молодий
україн
ський театр», Перший український національний хор, Державна
капела бандуристів, Українська академія мистецтв, символізм, хата
-
54


читальня, пролетаризація культури, ідеологізація,
робітфаки,
ліквідація
неписьменності, Інститут народної освіти, Державна українс
ька мандрівна
капела, неокласицизм, автокефалія, атеїзм, УАПЦ, обновленська церква.

* * *

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Порівняйте політику в галузі культури різних урядів упродовж 1917


1920 рр. Який із них, на вашу думку
, найуспішніше сприяв національній
культурі? Аргументуйте відповідь.

2. Дайте розлогу відповідь на запитання. У чому проявилась
українізація культурного життя внаслідок революційних подій 1917 р.?
Які були перешкоди щодо реалізації зазначеного курсу?

3. Ск
ладіть порівняльну таблицю «Освітня політика у 1917


1920 рр.».

Період

Характерні риси

Українська Народна Республіка

доби Центральної Ради


Українська Держава


Українська Народна Республіка

доби Директорії


Українська Соціалістична
Радянська Республік
а


3. Які позитивні і негативні явища в розвитку культури з’явились із
встановленням радянської влади в Україні?

4. Прочитайте уривок із брошури комуніста Степанова «Задачи и
методы антирелигиозной пропаганды»: «Ми не можемо відмовити собі у
задоволенні п
ротиставити погляди однієї частини духовенства поглядам
іншої частини. Але ми не можемо затриматися на цьому, і використовуємо
розбіжності духовенства лише для того, щоб увести маси від усякої
релігії». Поясніть, про які методи антирелігійної політики біль
шовиків
ідеться у зазначеній брошурі? Чому більшовиками було підтримано
створення УАПЦ?


ТЕСТИ

Варіант І

1. Відродження української національної культури та освіти стало наслідком:

а) лютневої революції 1917 р.;

б) приходу до влади в Україні більшовиків;

в) проголошення незалежності УНР;

г) завершення Першої світової війни.

2. Назвіть прізвище українського громадського і політичного діяча,
генерального секретаря освіти в уряді Центральної Ради, який здійснив
українізацію шкільництва:

а) Володимир Вернадськ
ий; б) Володимир Винниченко;

в) Іван Стешенко; г) Микола Скрипник.

553. Університети в Кам’янець
-
Подільському і Катеринославі виникли за часів:

а) Центральної Ради;

б) гетьмана Скоропадського;

в) Директорії;

г) бі
льшовиків.

4. З поданих варіантів оберіть перших академіків АН України:

а) Георгій Нарбут, Микола Бурачек, Дмитро Багалій;

б) Агатангел Кримський, Володимир Вернадський, Михайло Туган
-
Барановський;

в) Лев Ревуцький, Василь Кричевський, Олександр Архипенко;

г) Василь Липківський, Олександр Лотоцький, Володимир Винниченко.

5. Зазначте установу, яка входила до системи АН України:

а) національна бібліотека; б) ботанічний сад;

в) астрономічна обсерваторія; г) усі зазначені.

6. Оберіть правильне

твердження щодо освітньої політики Павла
Скоропадського:

а) українська історія вводилась як обов’язковий шкільний предмет;

б) скасовувалося викладання у школах Закону Божого;

в) викладання гуманітарних дисциплін на засадах ідей соціалізму;

г) усі тверджен
ня правильні.

7. Визначте діяча української культури кримськотатарського походження,
історика, письменника і перекладача, секретаря Академії наук України,
автора «Української граматики» (1907


1909 рр.), який знав близько 60
різних мов, що є неперевершени
м рекордом України:

а) Володимир Винниченко; б) Агатангел Кримський;

в) Олександр Олесь; г) Павло Тичина.

8. Назвіть прізвище відомого театрального діяча, який започаткував
«Молодий український театр»:

а) Михайло Старицький; б) Георг
ій Нарбут;

в) Лесь Курбас; г) Григорій Верьовка.

9. Визначте назву створеної в 1919 р. Державної української мандрівної
капели на чолі з Нестором Городовенком:

а) «ДУМКА»; б) «Дніпро»; в) «Січ»; г) «ВАПЛІТЕ».

10. Назвіть всесвіт
ньо відомих майстрів образотворчого мистецтва, які
започаткували власні мистецькі школи в Українській академії мистецтв:

а) Микола Леонтович, Лев Ревуцький, Григорій Верьовка;

б) Микола Зеров, Микола Вороний, Софія Русова;

в) Михайло Бойчук, Георгій Нарб
ут, Федір Кричевський;

г) Іван Мар’яненко, Микола Садовський, Лесь Курбас.

11. Відомий архітектор, художник, автор дизайну національного герба,
затвердженого Центральною Радою в 1918 р., який використовується
сьогодні як малий державний герб України:

а) В
асиль Кричевський;

б) Георгій Нарбут;

в) Микола Бурачек;

г) Гнат Юра.

56


12. Назвіть літературного діяча, якого Михайло Грушевський оцінив як
«найбільшого з нині живучих поетів на Україні»; його справжнє прізвищеКандиба:

а) Павло Тичина;

б) Олександр Олесь;

в) Василь Еллан
-
Блакитний; г) Остап Вишня.

13. Зазначте молодих українських літераторів, які згуртувалися навколо
журналу «Книгар», започаткувавши літературне об’єднання «неокласиків»:

а) Микола Зер
ов, Юрій Клен, Максим Рильський;

б) Володимир Сосюра, Олесь Донченко, Василь Липківський;

в) Павло Тичина, Михайло Бойчук, Михайло Драй
-
Хмара;

г) Іван Ле, Семен Скляренко, Олександр Лотоцький.

14. У 1920 р. Гнат Юра заснував драматичний театр ім. І. Фра
нка у місті:

а) Полтава; б) Вінниця; в) Катеринослав; г) Львів.

15. Визначте рік утворення Республіканської комісії по боротьбі з
неписьменністю на чолі з головою ВУЦВК Григорієм Петровським:

а) 1918 р.; б) 1919 р.; в) 1920 р.; г) 1921 р.

16. З
гідно з декретом уряду УСРР «Про нові правила прийому до вищих
навчальних закладів 1919 р.», першочергове право вступу мали:

а) росіяни, випускники гімназій; б) представники інтелігенції;

в) українці, які досягли 16 років; г) представники робітничого к
ласу.

17. Назвіть першого митрополита УАПЦ, обраного на Всеукраїнському
православному церковному соборі в жовтні 1921 р.:

а) Михайло Мороз; б) Василь Липківський;

в) Іван Огієнко; г) Антоній Храповицький.

18. У січні 1919 р. Директ
орія УНР проголосила:

а) автокефалію Української православної церкви;

б) обов’язкове семирічне навчання;

в) безкоштовне навчання студентів університетів;

г) усе разом.

19. Система поглядів, що відкидає сукупність релігійних уявлень про світ:

а) гуманізм; б) догматизм; в) атеїзм; г) антагонізм.

20. Назвіть європейське місто, у якому в 1921 р. почав функціонувати
Вільний український університет:

а) Відень; б) Прага; в) Варшава; г) Берлін.

Варіант ІІ

1. Знайдіть помилку у твердженнях,

пов’язаних з українізацією
культурного життя у 1917 р.:

а) перша українська гімназія виникла у Києві;

б) Генеральний секретаріат українізував університет Св. Володимира;

в) Київська міська опера підготувала перші опери українською мовою


«Тарас Бульба» М
иколи Лисенка та «Черевички» Петра Чайковського;

г) виключно українські п’єси ставив «Молодий український театр».

57


2. Назвіть прізвище українського вченого, засновника геохімії, біогеохімії,
радіогеології, який був першим президе
нтом Академії наук України і

засновником першої наукової бібліотеки в Україні:

а) Володимир Вернадський; б) Агатангел Кримський;

в) Федір Кричевський; г) Володимир Короленко.

3. Закон про заснування Академії Наук (АН) України був виданий:

а) Михайлом Груш
евським; б) Павлом Скоропадським;

в) Симоном Петлюрою; г) Володимиром Леніним.

4. З поданих варіантів укажіть назви трьох відділів у складі АН України:

а) медичний, філософський, правовий;

б) технічний, гуманітарний, природничий;

в) історичний, літературний, мистецький;

г) історико
-
філологічний, фізико
-
математичний, соціальних наук.

5. Поширення національних культурно
-
просвітніх товариств «Просвіта»
зусиллями української інтелігенції стало можливим унаслідок:

а) лютневої революції

1917 р.; б) жовтневої революції 1917 р.;

в)
перемоги

більшовиків у 1919 р.;

г) громадянської війни.

6. Оберіть неправильне твердження щодо політики більшовиків у
галузі

культури:

а) контроль над діяльністю театру та кінематографів
;

б) ліквідація культурних осередків у селі


хат
-
читалень;

в) перетворення вищих навчальних закладів на інститути народної освіти;

г) усі твердження правильні.

7. Назвіть відомого церковного діяча, міністра освіти часів Директорії
УНР, який багато зробив
для утвердження державного статусу української
мови, склав короткі правила українського правопису, які були схвалені в
1919 р. і видані як обов’язкові для вжитку:

а) Агатангел Кримський; б) Володимир Короленко;

в) Василь Липківський;

г) Іван Огієнко.

8. За сприяння гетьмана Павла Скоропадського були створені мистецькі
колективи:

а) Український національний театр і «Молодий український театр»;

б) Перший український національний хор і Державна капела
бандуристів;

в) літературна груп
а «Гроно» (м. Харків) і театр «Арлекін»;

г) Народний комісаріат пропаганди і Музично
-
драматична школа.

9. Оберіть видатних українських композиторів:

а) Микола Леонтович, Лев Ревуцький, Борис Лятошинський;

б) Іван Мар’яненко, Лесь Курбас, Сергій Бондарчук;

в) Микола Бурачек, Михайло Бойчук, Федір Кричевський;

г) Микола Зеров, Семен Скляренко, Микола Вороний.

10. За сприяння Михайла Грушевського, Івана Стешенка й низки відомих
діячів культури у грудні 1917 р. відбулося відкриття:

58


а) Академії наук України;

б) Української академії мистецтв;

в) Національної бібліотеки; г) пам’ятника Т. Шевченку.

11. Назвіть українського художника
-
реаліста, учня Іллі Рєпіна, першого
ректора Української академії мистецтв, який відстоював національні
традиції в образотворчому
мистецтві:

а) Федір Кричевський;

б) Олександр Мурашко;

в) Георгій Нарбут;

г) Сергій Єфремов.

12. Визначте класиків української прози, початок діяльності яких
припадає на 1917


1920 рр.:

а) Володимир Винниченко, Іван Франко, Ольга Коби
лянська;

б) Олександр Олесь, Павло Тичина, Володимир Сосюра, Юрій Клен;

в) Андрій Головко, Іван Ле, Семен Скляренко, Олесь Донченко;

г) усі зазначені літературні діячі.

13. Український поет, перекладач, публіцист, представник символізму в
літературі, авто
р поеми «Золотий гомін» (1917 р.), першої поетичної
збірки «Сонячні кларнети» (1918 р.):

а) Володимир Сосюра; б) Михайло Драй
-
Хмара;

в) Григорій Чупринка; г) Павло Тичина.

14. У 1918 р. відкрито перший в Україні пам’ятник Тарасу Шевченку
відомого скул
ьптора Івана Кавалерідзе у місті:

а) Єнакієве; б) Ромни; в) Полтава; г) Луцьк.

15. Стрічки українського радянського кінематографу мали характер:

а) національно
-
патріотичний; б) агітаційно
-
пропагандистський;

в) науково
-
популярний; г) релігійн
ий.

16. Робітфаки (робітничі факультети) були створені при вищих навчальних
закладах УСРР у 1920 р. з метою:

а) перепідготовки студентів гуманітарних спеціальностей для роботи
на промислових підприємствах;

б) окремого навчання робітників і трудового селянс
тва;

в) впровадження технічних та природничих дисциплін у навчанні;

г) підготовки робітничої та селянської молоді до навчання у ВНЗ.

17. Декрет Раднаркому УСРР «Про відокремлення церкви від держави і
школи від церкви» було ухвалено в:

а) 1917 р.; б) 1919

р.; в) 1920 р.; г) 1921 р.

18. Назвіть супротивника автокефалії Української православної церкви:

а) Василь Липківський; б) Михайло Мороз;

в) Антоній Храповицький; г) Олександр Лотоцький.

19. Прагнення поставити культуру на службу певних со
ціальних груп,
класів та інших спільностей:

а) політизація; б) коренізація; в) ідеологізація культури; г) гегемонія
.

20. «Обов’язковість і безкоштовність навчання дітей» в УСРР було
законодавчо закріплено:

а) у 1917 р.; б) у 1918 р.; в) у 1919 р.
; г) у 1920 р.

59


ТЕМА 11. КУЛЬТУРА УС
РР У 1921


1928
рр.

11.1. Політика більшовиків у сфері культури в період непу.
Українізація.

11.2. Освіта і наука в УСРР.

11.3. Розвиток української літератури. Соцреалізм.

11.4. Українське мистецтво у 1920
-
ті рр.

11.5
. Духовне життя українського суспільства.

********************
********************
********************
*
***

Мета:
з’ясувати специфіку розвитку української культури в контексті
державної культурної політики доби непу.

Завдання:
проаналізувати державну політи
ку в галузі культури в
УСРР; визначити здобутки українців в освіті та науці; охарактеризувати
розвиток різних галузей української культури; з’ясувати особливості
літературного процесу в республіці;
ознайомити

з
творчіст
ю

відомих
українських митців;
вивчити

державно
-
церковні відносини.

Основні елементи теми
.
Політика більшовиків у галузі культури.
Завдання та реалізація курсу українізації. Розвиток початкової та вищої
освіти. Пожвавлення наукового життя. Діяльність Всеукраїнської академії
наук. Поширення нап
ряму соцреалізму в мистецтві та літературі.
Створення та функціонування літературних гуртків. Українське радянське
мистецтво (театр, музика, образотворче мистецтво). Вітчизняна
кінематографія. Релігійне життя.

Персоналії:
Микола Скрипник, Михайло Слабчен
ко, Олександр
Оглоблін, Лев Писаржевський, Дмитро Граве, Володимир Перетц, Осип
Гермайзе, Амвросій Бучма, Антон Макаренко, Гнат Юра, Микола
Хвильовий, Павло Тичина, Олександр Довженко, Наталія Ужвій, Микола
Куліш, Михайло Булгаков, Володимир Сосюра, Василь

Еллан
-
Блакитний,
Іван Їжакевич, Карпо Трохименко, Олексій Кокель, Іван Кавалерідзе,
Михайло Яловий, Дмитро Дяченко, Олександр Богомазов, Володимир
Липський, Данило Заболотний, Олександр Шумський, Андрій Головко,
Петро Панч, Давид Бурлюк, Олександр Загар
ов (Фессінг), Василь
Липківськ
ий
, Володимир Гардін (Благонравов), Федір Кричевський,
Григорій Гринько, Олександр Шумський, Михайло Бойчук, Анатолій
Петрицький, Василь Касіян.

Основні поняття:
коренізація, українізація, соціалістична культура,
ідеологічні о
рієнтири, Головний політично
-
освітній комітет, «шумськізм»,
лікнепи, сільбуд, хата
-
читальня, пролетаризація, комвузи, Всеукраїнська
академія наук, «Гарт», «Плуг», ВАПЛІТЕ, Асоціація художників Червоної
України,
Асоціація художників
революційного мистецтва
України,
«Березіль».

* * *


60КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. У чому, на вашу думку, проявилися суперечності в розвитку
української культури 1920
-
х рр.?

2. Назвіть причини проведення курсу українізації, його основні
складові та

наслідки для української культури.

3. Які новаторські риси характерні для театру «Березіль»? Підготуйте
невелику доповідь про життя та творчість видатного керівника цього
театру Леся Курбаса.

4. Складіть самостійно табличку на тему: «Основні літературні т
ечії
1920
-
х років в Україні та їх представники».

5. Які чинники зумовили український культурний ренесанс? Відповідь
аргументуйте.

ТЕСТИ

Варіант І

1. Визначте рік створення в Україні товариства «Геть неписьменність!»:

а) 1920 р.; б) 1922 р.; в) 1923 р.;

г) 1925 р.

2. У 1921 р. найвищою науковою державною установою в Україні уряд визнав:

а) Всеукраїнську академію наук;


б) Комуністичний університет ім. Артема;

в) Головний політично
-
освітній комітет;

г) Київський університет ім. Т. Шевченка.

3. Дмитро Ба
галій, Михайло Слабченко, Сергій Єфремов


це:

а) видатні українські письменники;

б) президенти ВУАН;

в) члени історико
-
філологічної секцій ВУАН
;

г) актори театру «Березіль».

4. Назвіть видатних українських учених, які відіграли пр
овідну роль у
розвитку фізико
-
математичної секції ВУАН:

а) Агатангел Кримський, Олексій Новицький;

б) Осип Гермайзе, Володимир Перетц;

в) Дмитро Граве, Лев Писаржевський;

г) Олександр Богомолець, Амвросій Бучма.

5. Визначте елементи українізації:

а) висува
ння кадрів з представників корінної національності;

б) упровадження в роботу радянського апарату рідної мови;

в) розширення мережі навчальних закладів з викладанням рідною мовою;

г) усі зазначені.

6. Оберіть назву провідного видання (журналу) українознавчи
х студій ВУАН:

а) «Дніпро»; б) «Україна»; в) «Вісник Європи»; г) «Наука і суспільство».

7.
Р
адянськ
ий

педагог, твор
е
ц
ь

власної педагогічної системи, відомий тим,
що створив і очолив трудові колонії для неповнолітніх злочинців і
безпритульних на Полтавщи
ні та Харківщині, автор «Педагогічн
ої

поем
и
:

61


а) Антон Макаренко; б) Василь Сухомлинський;

в) Анатолій Луначарський; г) Гнат Юра.

8. Для забезпечення партії і держави кадрами кваліфікованих працівників,
викладачів, пропагандистів су
спільних наук у 1921 р. в Харкові створено:

а) вищу партійну школу; б) Всеукраїнську академію наук;

в) інститути народної освіти; г) робітфаки.

9.
Мистецький

напрям у СРСР,
в

якому з 1920
-
х рр. утверджуються
принципи опису реальності відпові
дно до ідеологічних установок,
зображення героїчних віх історії радянського суспільства, уславлення партії:

а) футуризм; б) авангардизм; в) форсований комунізм; г) соцреалізм.

10. Назвіть літературного діяча, який не уявляв українського відродження б
ез
європейських впливів, проголосив гасло «Геть від Москви! Дайош Європу»:

а) Микола Хвильовий;

б) Павло Тичина;

в) Максим Горький;

г) Лазар Каганович.

11. Визначте подію в розвитку національної культури, що сталась у 1922 р.:

а) заснован
о Інститут української наукової мови;

б) введено в експлуатацію Одеську кінофабрику;

в) організовано Український державний симфонічний оркестр;

г) розпочато літературну дискусію щодо розвитку української літератури.

12. Укажіть період розгортання літератур
ної дискусії щодо шляхів
розвитку української літератури:

а) 1921


1923 рр.; б) 1923


1926 рр.; в) 1925


1928 рр.; г) 1928


1930 рр.

13. Оберіть відомих акторів театру Леся Курбаса «Березіль»:

а) Амвросій Бучма, Наталія Ужвій;

б) Микола Куліш, Олек
сандр Довженко;

в) Олександр Богомолець, Сергій Єфремов;

г) Соломія Крушельницька, Панас Саксаганський.

14. Назвіть відомого письменника, який мешкав у Києві на Андріївському
узвозі, автора романів «Біла Гвардія», «Майстер і Маргарита»:

а) Микола Гоголь;

б) Володимир Винниченко;

в) Максим Горький; г) Михайло Булгаков.

15. Визначте місто, до якого в 1927 р. переїхав Драматичний театр

ім. Т. Г. Шевченка під керівництвом Олександра Загарова (Фессінга):

а) Львів; б) Одеса;

в) Дніпропетровськ; г) Харків.

16. Укажіть спілк
у

пролетарських письменників, організован
у

в 1923 р. з
метою створення єдиної інтернаціональної комуністичної культури, куди
входили Василь Еллан
-
Блакитний, Володимир Сосюра, Микола Хвильовий:

а) «Гарт»;

б) «Плуг»; в) ВАПЛІТЕ; г) АРМУ.

17. З 1928 р. Українська автокефальна православна церква:

а) визнана Синодом РПЦ незалежною від Московської патріархії;

б) уперше отримала власного митрополита


Василь Липківського;

в) зазнає переслідувань властей з
метою повного знищення;

г) об’єднала більшість парафій по Україні.

62


18. Назвіть всесвітньовідомого українського кінорежисера, письменника,
на честь якого було названо Київську кіностудію:

а) Сергій Параджанов; б) Олександр Довженко;

в) Іван Кавалерідзе;

г) Володимир Гардін (Благонравов).

19. Укажіть мистецьку організацію, до якої входили художники Іван
Їжакевич, Карпо Трохименко, Олексій Кокель, Федір Кричевський:

а) АХЧУ; б) АРМУ; в) ВАПЛІТЕ; г) ВУАН.

20. Одним із засновників українського архіте
ктурного стилю був:

а) Іван Кавалерідзе; б) Михайло Яловий;

в) Дмитро Дяченко; г) Олександр Богомазов.

Варіант ІІ

1. Визначте рік впровадження політики «коренізації» (в Україні


українізації) за рішенням ХІІ з’їзду РКП(б):

а) 1920 р.; б) 1923 р.;
в) 1925 р.; г) 1927 р.

2. У 1926 р. на честь відомого революціонера, голови ВУЦВК і товариства
«Геть неписьменність!» Григорія Петровського було перейменовано місто:

а) Єлис
аветград; б) Катеринослав; в) Олександрівськ; г) Юзівка.

3. Володимира Вернадс
ького, Володимира Липського, Данила Заболотного
об’єднує той факт, що всі вони були:

а) ректорами інститутів; б) видатними істориками;

б) всесвітньо відомими математиками; г) керівниками ВУАН.

4. Назвіть українського історик
а, який у 1924 р. повернувся до УСРР із
-
за
кордону, був обраний академіком ВУАН, а у 1929 р.


академіком СРСР,
сприяв плідній праці історико
-
філологічної секції ВУАН:

а) Михайло Грушевський; б) Дмитро Яворницький;

в) Дмитро Граве;
г) Михайло Булгаков.

5. Більшовицькі ідеологи вбачали головне завдання кампанії коренізації у:

а) національно
-
культурному відродженні;

б) піднесенні авторитету радянської влади;

в) повній заміні складу державно
-
партійного апарату представниками
корінної
національності;

г) усе разом.

6. Серед поданих прізвищ оберіть керівника українізації, прихильника
національного відродження:

а) Григорій Гринько; б) Олександр Шумський;

в) Микола Скрипник; г) усі зазначені.

7. Центрами політосвітн
ьої роботи на селі в 1920
-
х рр. стали:


а) «Просвіти»; б) хати
-
читальні; в) палаци культури; г) піонерські кутки.

8. У 1926 р. першим піддав критиці політику більшовиків в Україні щодо
неправильного підбору кадрів (висування неукраїнців):

а) Олександр Шумс
ький; б) Микола Скрипник;

в) Микола Хвильовий; г) Михайло Бойчук.

63


9. У серпні
-
жовтні 1922 р. близько 70 українських учених були вислані
більшовиками у північні райони Росії та за кордон. Це стало наслідком:

а) їхньої відверто контрреволюці
йної роботи;

б) політики «коренізації»;

в) посилення контролю за культурою і наукою;

г) політики налагодження наукових зв’язків з іноземцями.

10. 1920
-
ті рр.


це доба:

а) беззаперечного домінування соцреалізму;

б) нищення української культури, реп
ресій митців і науковців;

в) перемоги войовничого атеїзму і повного відходу від релігії та церкви;

г) відносно вільного розвитку української літератури та мистецтва.

11. Назвіть псевдонім автора роману «Вальдшнепи»,
що

містить політичні
мотиви і останні ча
стини якого втрачені. Справжнє прізвище цього
письменника


Фітільов:

а) Микола Хвильовий; б) Максим Горький;

в) Дем’ян Бєдний; г) Володимир Сосюра.

12. У 1927


1929 рр. на теренах СРСР було збудовано найбільшу в Європі
кіностудію в міст
і:

а) Одеса; б) Київ; в) Ленінград; г) Львів.

13. Театр «Березіль» під керівництвом Леся Курбаса розпочав роботу в:

а) 1920 р.; б) 1922 р.; в) 1925 р.; г) 1928 р.

14. Визначте п’єсу Микола Куліша, написану в 1929 р., яка набула
класичного театр
ального звучання в театрі Леся Курбаса «Березіль»:

а) «Дванадцять стільців»; б) «Пісні про Сталіна»;

в) «Мина Мазайло»; г) «Собаче серце».

15.
М
істо, де в 1927 р. було відкрито Українську державну філармонію:

а) Київ; б) Дніпропетровсь
к; в) Харків; г) Полтава.

16. Укажіть назву спілки селянських письменників (Андрій Головко,
Петро Панч), завданням якої було висвітлення життя українського села,
виховання широких селянських мас у дусі пролетарської революції:

а) «Плуг»; б) «Гарт»;

в) ВАПЛІТЕ; г) «Село і люди».

17. Назвіть організаторів провідного літературного об’єднання в Україні
1920
-
х років


Вільної академії пролетарської літератури:

а) Максим Горький, Валентин Катаєв;


б) Володимир Сосюра, Микола Куліш;

в) Василь Еллан
-
Блак
итний, Наталія Ужвій;

г) Михайло Яловий, Микола Хвильовий.

18. Укажіть послідовність виходу кінофільмів Олександра Довженка:

а) «Зе
мля», «Звенигора», «Арсенал»;
б) «Звенигора», «Арсенал», «Земля»;

в) «З
емля», «Арсенал», «Звенигора»;
г) «Арсенал», «Земля»,
«Звенигора».

19. Авангардизм в образотворчому мистецтві 1920
-
х рр. представляла
Асоціація революційного мистецтва України, до складу якої входили учні
Михайла Бойчука:

64


а) Олександр Богомазов, Давид Бурлюк;

б) Іван Їжакевич, Карпо Трохименко;

в) Володимир Л
ипський, Дмитро Граве;

г) Іван Сошенко, Василій Суріков.

20. Анатолій Петрицький, Василь Касіян


це відомі українські:

а) композитори; б) актори кіно; в) скульптори; г) архітектори.
ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В ПЕРІОД РАДЯНСЬКОЇ


МОДЕРНІЗАЦІЇ (192
9


1939 рр.)

12.1. Освіта в умовах посилення ідеологічного тиску.

12.2. Наука за умов модернізації.

12.3. Ідеологізація культури. «Соціалістичний реалізм»

в літературі,
музиці, театрі, кінематографі та образотворчому мистецтві
.

12.4. Репресії серед митців
. «Розстріляне відродження».

12.5. Наступ на свободу віросповідання та доля церков.

*************************************************************
***

Мета:
розглянути сутність змін, які відбулися у сфері культурного
розвитку Радянської України в період моде
рнізації (1929


1939 рр.)

Завдання:
показати місце культури в системі ідеологічного апарату
Йосипа Сталіна та розкрити сутність поняття «соціалістичний реалізм»;
визначити позитивні і негативні зрушення в розвитку середньої та вищої
освіти, причини та зна
чення руху за всеобуч; підкреслити суперечливість
створення умов для розвитку освіти та науки і водночас знищення діячів
культури; розкрити походження та зміст поняття «розстріляне
відродження» та сутність звинувачень в «українському буржуазному
націоналі
змі»; надати уявлення про зміни у сфері свободи совісті та
віросповідання, що відбулися з прийняттям нового Адміністративного
кодексу 1928 р.

Основні елементи теми.

Зміни у внутрішній політиці періоду
модернізації та їх вплив на освіту і науку. Підпорядкув
ання освіти і
мистецтва радянській ідеології


«соціалістичний реалізм», «русифікація»
та боротьба з «українським буржуазним націоналізмом». Реформи у сфері
загальної та вищої освіти, їх суперечливий характ
ер, причини і наслідки.
Рух за
всеобуч. Основні зд
обутки вчених у різних галузях науки. Доля
культурного відродження та репресії проти національно орієнтованих
митців. Виникнення та сутність поняття «розстріляне відродження».
Санкції проти Спілки письменників України та з’їзду кобзарів і лірників
як прояв
и репресивних заходів радянської влади проти української
національної культури. Найвидатніші досягнення митців у літературі,
театрі, кіно, музиці та образотворчому мистецтві. Остаточний наступ на
65


право свободи совісті і віросповідання. Прийняття Адміністра
тивного
кодексу 1928 р. П’ятирічка «знищення релігії».
С
амоліквідація УАПЦ.
Доля інших церков і репресії серед священнослужителів.

Персоналії:

Йосиф Сталін, Влас Чубар, Микола Скрипник, Данило
Заболотний, Олександр Богомолець, Микола Вавилов, Євген Патон,
Дмитро Яворницький, Володимир Затонський, Гліб Кржижанівський,
Микола Скрипник, Олександр Шліхтер, Микола Крилов, Микола
Боголюбов, Наум Ахієзер, Сергій Бернштейн, Лев Ландау, Олександр
Бродський, Лев Писаржевський, Іван Шмальгаузен, Дмитро Багалій,
Михайл
о Возняк, Сергій Єфремов, Микола Зеров, Агатангел Кримський,
Павло Тичина, Максим Рильський, Микола Бажан, Володимир Сосюра,
Павло Губенко (Остап Вишня), Микола Хвильовий, Григорій Косинка,
Борис Антоненко
-
Давидович, Євген Плужник, Михайло Вериківський,
К
остянтин Данькевич, Амвросій Бучма, Олексій Ватуля, Наталія Ужвій,
Марія Литвиненко
-
Вольгемут, Олександр Шумський, Гнат Юра, Борис
Гмиря, Михайло Гришко, Пилип Козицький, Лесь Курбас, Михайло
Бойчук, Микола Самокиш, Олександр Довженко, Іван Кавалерідзе, Ок
сана
Петрусенко, Іван Їжакевич,

Основні поняття:
соцреалізм, русифікація, розстріляне відродження,
атеїзм, репресії, український буржуазний націоналізм, культурна
революція, ідеологізація, всеобуч, нелінійна механіка, теоретична фізика,
генетика, інтеліге
нція.

* * *

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які фактори визначали політику радянської влади у сфері народної
та вищої освіти?

2. Назвіть позитивні та негативні явища у розвитку освіти в 1929


1939 рр.

3. Визначте при
чини та наслідки наступу радянської влади на
українських митців.

4.
Окремі історики у власних працях називають 1930
-
і рр. добою
контрукраїнізації. Аргументовано доведіть або спростуйте це
висловлювання.

5. Як вплинуло введення в дію 1 січня 1928 р. Адмініс
тративного
кодексу УСРР на становище церкви?

ТЕСТИ

Варіант I

1. Постанову ЦК ВКП(б) «Про загальне обов’язкове навчання» було
ухвалено в:

а) грудні 1930 р.; б)

липні 1930 р; в) вересні 1929 р.; г) червні 1929 р.

2. Кампанія


«всенародний похід за вс
еобуч» була розпочата в роки:

а) першої п’ятирічки; б) другої п’ятирічки;

в) третьої п’ятирічки; г) не почалась за браком коштів.

663. Всеукраїнську академію наук (ВУАН) з 1930 р. очолив:

а) Данило Заболот
ний; б) Микола Вавилов;

в) Олександр Богомолець; г) Дмитро Яворницький.

4. Президентом Всеукраїнської асоціації марксистсько
-
ленінських
інститутів (ВУАМЛІН) у 1931 р
.

став:

а) Олександр Шліхтер; б) Данило Заболотний;

в) Олександр Богомолець; г) Микола Вавилов.

5.
М
узичні інструменти, які на пленумі Всеукраїнської спілки працівників
мистецтва у грудні 1933 р. були визнані
як
«класово ворож
і

,

так
і
, що
«орієнтують музичний фронт на часи гетьманів та козацької р
омантики»:

а) бубон і кімвали; б) скрипка

і піаніно;

в) кобз
а і бандура
;

г) бас і контрабас.

6. Спілка письменників України була створена на Першому з’їзді
письменників України в:

а) 1930 р.; б) 1932 р.; в) 1934 р.; г) 1941 р.

7. Оберіть
математиків, праці яких здобули світове визнання:

а) Дмитро Багалій, Сергій Єфремов;

б) Олександр Богомолець, Іван Шмальгаузен;

в) Наум Ахієзер, Сергій Бернштейн;

г) Микола Крилов, Микола Боголюбов.

8. Визначте приблизну кількість репресованих літературних

діячів
упродовж 1934


1938 рр.:

а) 10 осіб; б) близько 50 осіб; в) 100 осіб; г) понад 500 осіб.

9. Оберіть рік скасування обмежень, пов’язаних із соціальним
походженням абітурієнтів:

а) 1934 р.; б) 1935 р.; в) 1936 р.; г) так і не скасували.

10. Позначте видатних вчених у галузі хімії:

а) Олександр Бродський, Лев Писаржевський;

б) Микола Крилов, Микола Боголюбов;

в) Дмитро Багалій, Сергій Єфремов;

г) Лев Ландау, Гнат Юра.

11. Видатний український учений, який створив наукове
підґрунтя

теорії
з
варювання металів і вивчення міцності зварних конструкцій:

а) Лев Ландау; б) Євген Патон;

в) Іван Шмальгаузен; г) Наум Ахієзер.

12. Оберіть точне визначення поняття «соціалістичний реалізм»:

а) встановлення ЦК КП(б)У обґрун
тованих темпів колективізації;

б) політика уніфікації культурного процесу за ідеологічними стандартами;

в) створення мистецьких творів на соціальну тематику;

г) залучення робітників до літературної діяльності.

13. Видатний поет, звинувачений в «українськом
у буржуазному
націоналізмі», автор збірок «Київ», «Літо», «Україна»:

67


а) Максим Рильський;

б) Павло Тичина;

в) Микола Хвильовий;

г) Володимир Сосюра.

14. Видатний одеський композитор, піаніст, автор опери «Трагедійна ніч»
та балету «Лілея»:

а)
Михайло Вериківський; б) Костянтин Данькевич;

в) Амвросій Бучма;

г) Микола Бажан.

15. Відомий співак (баритон), виконавець головних ролей в операх
«Наталка Полтавка» і «Тарас Бульба» Миколи Лисенка, «Євгеній Онєгін» і
«Мазепа» Петр
а Чайковського, «Царева наречена» Миколи Римського
-
Корсакова, «Князь Ігор» Олександра Бородіна:

а) Борис Гмиря; б) Михайло Гришко;

в) Марія Литвиненко
-
Вольгемут; г) Оксана Петрусенко.

16. Талановитий актор, режисе
р, керівник театрального колективу
«Березіль», звинувачений у націоналізмі і знищений у концтаборі:

а) Микола Садовський; б) Лесь Курбас;

в) Панас Саксаганський; г) Амвросій Бучма.

17. Режисер, сценарист, художник, відомий стрічка
ми «Злива», «Перекоп»,
«Штурмові ночі», «Коліївщина»:

а) Іван Кавалерідзе; б) Олександр Довженко;

в) Микола Самокиш; г) Лесь Курбас.

18. Художник
-
баталіст, з 1938 р.


керівник батально
-
історичних
майстерень Харківського і Київськог
о художніх інститутів, автор робіт
«В’їзд Богдана Хмельницького до Києва», «Бій під Жовтими Водами»,
«Бій Максима Кривоноса з Яремою Вишневецьким»:

а) Михайло Бойчук; б) Іван Кавалерідзе;

в) Григорій Косинка; г) Микола Самокиш.

19
. П’ятирічка, визначена більшовиками як «безбожна» або «п’ятирічка
знищення релігії»:

а) перша; б) друга; в) третя; г) четверта.

20. Позначте навчальний рік, коли запроваджено обов’язкове вивчення
російської мови з 2 по 10 класи:

а) 1934


1935 н. р.
; б) 1935


1936 н. р.;

в) 1936


1937 н. р.; г) 1938


1939 н. р.

Варіант II

1. Укажіть рік саморозпуску УАПЦ під тиском радянської влади:

а) 1929 р.; б) 1930 р.; в) 1931 р.; г) 1936 р.

2. При Раднаркомі УСРР діяв комітет сприяння всеобу
чу, який очолював:

а) Олександр Шумський; б) Микола Хвильовий;

в) Влас Чубар; г) Микола Волобуєв.

3. Всеукраїнську асоціацію марксистсько
-
ленінських інститутів
(ВУАМЛІН) було створено:

а) 1930 р.; б) 1931 р.; в) 1932 р.;

г) 1933 р.

68


4. Згідно з постановою ЦК ВКП(б) і РНК СРСР «Про структуру
початкової і середньої школи в СРСР», повна середня освіта становила:

а) чотири роки; б) сім років; в) десять років; г) одинадцять років.

5. Письменник, відомий своїми гумореска
ми,
в

1933 р.
був
звинувачений у
причетності до «Української військової організації» (УВО):

а) Микола Бажан;

б) Павло Тичина;

в) Павло Губенко;

г) Микола Хвильовий.

6. Нову наукову галузь


нелінійну механіку


започаткували:

а) Микола Крилов,

Микола Боголюбов;


б) Наум Ахієзер, Сергій Бернштейн;

в) Олександр Богомолець, Гнат Юра;

г) Євген Патон, Агатангел Кримський.

7. Укажіть рік поновлення діяльності університетів у Києві,
Дніпропетровську, Одесі та Харкові:

а) 1930 р.; б) 1933 р.; в) 19
34 р.; г) 1938 р.

8. Вагомі досягнення у лінгвістиці та літературознавстві належать:

а) Дмитру Багалію, Михайлу Слабченку;

б) Олександру Богомольцю, Івану Шмальгаузену;

в) Миколі Крилову, Миколі Боголюбову;

г) Михайлу Возняку, Сергію Єфремову.

9. Постано
ва ЦК ВКП(б) і РНК СРСР «Про структуру початкової і
середньої школи в СРСР» вийшла

в
:

а) травні 1934 р.; б) березні 1934 р.; в) березні 1933 р.; г) травні 1933 р.

10. Термін «розстріляне відродження» вперше застосував:

а) Іван Драч; б) Василь Стус; в
) Юрій Лавріненко; г) Василь Симоненко.

11. Укажіть рік проведення першого з’їзду письменників України:

а) 1933 р.; б) 1934 р.; в) 1935 р.; г) 1941 р.

12. Видатний професор Харківського державного університету, засновник
радянської школи фізиків
-
те
оретиків:

а) Євген Патон; б) Лев Ландау; в) Наум Ахієзер; г) Олександр Богомолець.

13. З’їзд кобзарів і лірників у Харкові, близько 300 учасників якого було
ув’язнено і згодом розстріляно, відбувся в:

а) 1931 р.; б) 1934 р.; в) 1935 р.; г) 1936 р.

14
. Видатний композитор, диригент, автор опер «Діла небесні», «Сотник»,
«Наймичка»:

а) Михайло Вериківський; б) Костянтин Данькевич;

в) Пилип Козицький; г) Борис Лятошинський.

15. Визначте рік, коли Всеукраїнську академію наук (ВУАН) було
перейм
еновано в Академію наук УСРР:

а) 1936 р.; б) 1937 р.; в) 1935 р.; г) 1942 р.

16. Відомий актор театру і кіно, театральний режисер, який працював у
театрі ім. Івана Франка, створеному під опікою УГА:

а) Олександр Шумський; б) Гнат Юра;

69


в) Амвросі
й Бучма;

г) Микола Зеров.

17. Видатний
український
письменник, директор Інституту літератури АН
УРСР
у
19361939 рр.
:

а) Павло Тичина; б) Максим Рильський;

в) Микола Бажан; г) Володимир Сосюра.

18. Всесв
ітньовідомий кінорежисер, автор першого в Україні звукового
фільму «Іван» (про будівництво Дніпрогесу):

а) Іван Кавалерідзе; б) Олександр Довженко;

в) Борис Гмиря; г) Лесь Курбас.

19. Талановитий художник, один із заснов
ників монументального
мистецтва України, арештований і розстріляний у 1936 р.:

а) Лев Ландау; б) Микола Самокиш;

в) Михайло Бойчук; г) Іван Їжакевич.

20. Всесвітньовідомий оперний співак, на честь якого у 2004 р. було
з
асновано Міжнародний конкурс вокалістів:

а) Михайло Гришко; б) Марія Литвиненко
-
Вольгемут;

в) Борис Гмиря; г) Оксана Петрусенко.


ТЕМА 13. НАЦІОНАЛЬНО
-
КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

(1918


1939 рр.)

13.1. Розвиток культури західноукраїнських земель під владою Польщі.

13.2. Культура в західноукраїнських землях під владою Румунії.

13.3. Особливості культурного розвитку у складі Чехословаччини.

************************************************
*************

Мета:

розкрити процес розвитку культури на західноукраїнських
землях у міжвоєнний період та виявити специфіку становища українців
під владою Польщі, Румунії та Чехословаччини.

Завдання:

визначити приналежність українських земель до країн, що
приєднали їх після подій Першої світової війни; проаналізувати політику
Польщі на українських теренах у галузі культури; з’ясувати сутність
полонізації та явища «пацифікації»; простежити динаміку розвитку
громадських організацій та їх внесок у розвиток осв
іти, науки та
мистецтв; проаналізувати літературні напрями та ознайомити з основними
їх представниками; показати сутність політичного тиску на культуру
українського населення з боку румунської влади; з’ясувати роль
громадських організацій у розвитку націон
альної культури; встановити
особливості ліберального ставлення чехословацької влади до
культуротворчих процесів на Закарпатті; розглянути основні досягнення у
сфері освіти, науки та мистецтв закарпатців.

Основні елементи теми.

Входження українських земель
до складу
Польщі за Ризьким мирним договором 1921 р. та їх етнічний склад.
Дискримінація українців у сфері освіти, заборона назв «українець»,
70


«український» та вживання української мови. Політика пацифікації та її
наслідки. Діяльність громадських організаці
й


«Рідна школа», «Просвіта»,
«НТШ», «Сокіл», «Луг», «Пласт» та ін. Діяльність греко
-
католицьких діячів


Андрія Шептицького та Йосипа Сліпого. Заснування найбільших освітніх
закладів. Український таємний університет. Співпраця західних науковців зі
сходо
м України, НТШ і ВУАН. Основні напрямки в літературі та їх
представники. Розвиток мистецтв. Окупація українських етнічних земель
Румунією в 1918 р. і встановлення жорсткого ідеологічного режиму.
Політика румунізації та її прояви. Татарбунарське повстання 1
924 р. як
прояв національної самосвідомості українців
у
Румунії. Наступ на
українську освіту.
Н
айбільш
і

громадськ
і організації«Чорноморе»,
«Запороже», «Кобзар», «Довбуш». Діяльність ЗМІ


«Рідний край», «Час».
Утиски православної церкви румунською владо
ю. Входження Закарпаття до
складу Чехословаччини. Українофіли на чолі з Августином Волошиним.
«Просвіта» і русофільське Товариство імені Духновича. Розвиток освіти і
науки. Основні досягнення у сфері мистецтв. Найвидатніші митці
Закарпаття.

Персоналії:
Вас
иль Щурат, Мар'ян Панчишин, Михайло Возняк, Іван
Крип’якевич, Філарет Колесса, Володимир Левицький, Ярослав Пастернак,
Іларіон Свенціцький, Степан Томашівський, Євген Маланюк, Олег Ольжич,
Олена Теліга, Леонід Мосендз, Улас Самчук, Олесь Бабій, Юрій Клен,
Василь Бобинський, Олександр Гаврилюк, Ярослав Галан, Петро Козланюк,
Ярослав Кондра, Кузьма Пелехатий, Степан Тудор, Іван Труш, Антін
Манастирський, Йосип Курилас, Леопольд Левицький, Василь Ємець, Лев
Когут, Августин Волоший, Олій Бращайко, Михайло Браща
йко, Василь
Ґренджа
-
Донський, Андрій Карабелеш, Олександр Маркуш, Юлій Боршош
-
Кум'ятський, Йосип Бокшай, Федір Манайло, Адальберт Ерделі, Борис
Ґудзяк, Ігор Хома, Юрій Липа, Олекса Новаківський, Петро Холодний.

Основні поняття:
пацифікація, спольщення, утр
аквістичні школи,
румунізація, дискримінація, інтегральний націоналізм, концтабір, етнічна
чистка, геноцид, нацизм, націонал
-
соціалізм.

* * *

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1
. Заповніть таблицю «Розвиток культури на зах
ідноукраїнських теренах
у міжвоєнний період (1918


1939 рр.)»:

КритеріїДержави

п
олітика

щодо

українського

населення

п
олітика
щодо

національної

освіти

с
татус

у
країнської

мови

активність

громадськ
ого

та

культурн
ого

життя

Польща

Румунія

Чехосло
ваччина

71


2
. Порівняйте умови розвитку культури в УСРР (УРСР) та на
західноукраїнських землях.

3
. Чи можемо відносити до культури України ті регіони, що вхо
дили до
територій інших держав
?

Відповідь обґрунтуйте.

ТЕСТИ

Варіант I

1. Український політик в е
міграції, засновник теорії «інтегрального
націоналізму»:

а) Степан Бандера; б)

Дмитро Донцов;

в) Михайло Грушевський;

г) Євген Коновалець.

2. Оберіть рік створення Організації українських націоналістів (ОУН):

а) 1917 р.; б)
1918 р.; в) 1929 р.; г) 1939 р.

3. За вказаними сюжетами біографії впізнайте історичну особу, діяча
культури: «провідний митець


хімік за професією, але художник за
покликанням; його майстерні етюди овіяні чарівністю українського
сонячного колориту, п
ортрети виконані у стилі імпресіонізму, сповнені
глибокого психологізму; графіка цього художника


як декоративна, так і
ілюстрацій на


мали характерну стилізацію, що з особливою силою
виступала в іконописі та стінописі; в останніх своїх роботах спирався
на
старі українсько
-
візантійські зразки»:

а) Іван Труш; б) Юрій Липа; в) Олекса Новаківський; г) Петро Холодний.

4. Укажіть рік, коли міністерство освіти Польщі заборонило вживати слова
«українець» і «український»:

а) 1920 р.; б) 1921р.; в) 1923 р.;

г) 1924 р.


5. Молодіжна скаутська організація, метою якої було патріотичне
виховання української молоді:

а) «Луг»; б) «Просвіта»; в) «Пласт»; г) «Сокіл».

6. Ректор Львівської Богословської академії, заснованої у 1929 р.:

а) Андрій Шептицький;

б
) Йосип Сліпий;

в) Борис Ґудзяк; в) Ігор Хома.

7. Рік заснування Львівського (таємного) Українського університету, який
проіснував до 1925 р.:

а) 1918 р.; б) 1919 р.; в) 1920 р.; г) 1921р.

8. Український літературознавець і фольклорист, член Науко
вого
товариство імені Т. Шевченка (НТШ):

а) Михайло Возняк; б) Іван Крип’якевич;

в) Філарет Колесса; г) Володимир Левицький.

9. Відомий археолог, очолював музей НТШ, відкрив Успенський собор з
саркофагом Ярослава Осмомисла:

а) Іван Крип’якевич;

б) Михайло Возняк;

в) Ярослав Пастернак; г) Степан Томашівський.

10. Членами так званої «квадриги» поетів були:

а) Євген Маланюк, Олег Ольжич, Олена Теліга, Леонід Мосендз;

б) Улас Самчук, Олесь Бабій, Юрій Клен
,

Петро Козланюк
;

72


в) Василь Бобинськи
й, Олександр Гаврилюк, Ярослав Галан;

г) Ярослав Кондра, Кузьма Пелехатий, Степан Тудор.

11. Український письменник, журналіст і публіцист, автор роману
«Волинь», в якому виведений збірний образ української молодої людини
кінця 1920
-
х


початку 1930
-
х pp.:

а) Олесь Бабій; б) Юрій Клен; в) Улас Самчук; г) Євген Маланюк.

12.
Р
ік прийняття закону «Про освіту» на підрумунських українських землях,
який визначав українців як «румунів за походженням, що забули рідну мову»:

а) 1923 р.; б) 1924 р.; в) 1925

р.; г) 1926 р.

13. Товариство, організоване у 1927 р. видатним українським кобзарем
Василем Ємцем:

а) «Чорноморе»; б) «Кубань»; в) «Кобзар»; г) «Запороже».

14. Спортивне товариство на Буковині (1920


1940), яке мало футбольну
команду з синьо
-
жовт
ою формою:

а) «Довбуш»; б) «Запороже»; в) «Кубань»; г) «Драґош Воде».

15. Політико
-
інформаційний тижневик на позиціях Української
націоналістичної партії, який виходив у Чернівцях у 1926


1930 рр
.
:

а) «Час»; б) «Рідний край»; в) «Бджілка»; г)
«Молода Громада».

16. Проросійське товариство на Закарпатті, засноване з ініціативи Йосипа
Камінського та Степана Фенцика:

а) «Просвіта»; б) Товариство ім
.

О. Духновича; в) «Кубань»; г) «Москва».

17. Закарпатський
літератор
, один із творців Карпатської У
країни, автор
поетичних збірок «Квіти з терням», «Золоті ключі», «Тобі, рідний краю»:

а) Василь Ґренджа
-
Донський; б) Андрій Карабелеш;

в) Олександр Маркуш; г) Августин Волошин.

18. Закарпатський політичний, релігійний діяч, редактор

журналу «Пчілка»:

а) Олександр Маркуш; б) Августин Волошин;

в) Андрій Карабелеш; г) Василь Ґренджа
-
Донський.

19. Закарпатський художник, автор
праць

«Ужгородський замок»,
«Гуцулка», засновник публічної школи малювання в Ужгороді (1927 р.):

а) Й
осип Бокшай;

б) Федір Манайло;

в) Адальберт Ерделі; г) Андрій Коцка.

20.
Знаний з
акарпатський художник, ініціатор створення обласної організації
спілки художників України та відкриття в Ужгороді вищого художнього
закладу, автор полотен «Юна худ
ожниця», «Циганки», «Мукачівський замок»:

а) Йосип Бокшай;

б) Федір Манайло;

в) Адальберт Ерделі; г) Андрій Коцка.

Варіант II

1. Оберіть найточніше визначення поняття «інтегральний націоналізм»:

а) об’єднання всіх класів у суспільстві заради зд
обуття незалежності і
створення держави, в якій найбільшою цінністю є нація;

б) об’єднання українців в усьому світі заради досягнення панівного
положення над іншими націями;

73


в) об’єднання українців обох берегів Дніпра для боротьби з
польськими та російськи
ми окупантами;

г) об’єднання усіх суспільних верств для покращення соціально
-
економічних умов життя з привілейованим становищем українців та
звільненням їх від оподаткування.

2. Укажіть першого лідера Організації українських націоналістів:

а) Степан Бандер
а;

б) Андрій Мельник;

в) Євген Коновалець; г) Дмитро Донцов.

3.

За вказаними сюжетами біографії впізнайте історичну особу, діяча
культури: «провідний художник Західної України, талант якого сформувався
у Краківській школі мистецтв; обдарований в
еликим колористичним
темпераментом, він творив у стилі постімпресіонізму; в спадщині цього
художника


визначні твори: «Автопортрет», портрет дружини «Моя муза»,
низка квіткових триптихів, пейзажів, які забезпечили діячу культури
почесне місце в історії ук
раїнського мистецтва»:

а) Іван Труш; б) Юрій Липа; в) Олекса Новаківський; г) Петро Холодний.

4. Укажіть рік, коли міністр освіти Станіслав Грабський провів у сеймі
закон, який перетворював більшість українських шкіл у двомовні з
перевагою польської мов
и:

а) 1921 р.; б) 1923 р.; в) 1924 р.; г) 1925 р.

5. Молодіжне спортивно
-
руханкове товариство

Галичини
, засноване 1925 р.:


а) «Луг»; б) «Сокіл»; в) «Пласт»; г) «Січ».

6. Митрополит греко
-
католицької церкви, активний церковний та
політичний дія
ч, який жив упродовж 1865


1944 рр.:

а) Андрій Шептицький; б) Йосип Сліпий;

в) Юліан Сас
-
Куїловський; г) Михайло Цегельський.

7. Оберіть найточніше визначення поняття «пацифікація»:

а) підбурення до збройного повстання та засудження бездіяльн
ості;

б) заклики до мирної боротьби за права національних меншин;

в) урядова політика, спрямована на втихомирення, замирення
локалізованих етносів;

г) урядова політика, спрямована на поліпшення умов життя населення
з метою їх заспокоєння, зняття суспільної

напруги.

8. Перший ректор Львівського (таємного) Українського університету:

а) Мар’ян Панчишин;

б) Василь Щурат;

в) Олександр Гаврилюк; г) Євген Давидяк.

9. Історик, член Наукового товариства імені Т. Шевченка (НТШ), автор
численних наукових до
сліджень про українську козацьку державність та
Богдана Хмельницького:

а) Василь Щурат;

б) Іларіон Свенціцький;

в) Ярослав Пастернак; г) Іван Крип’якевич.

10. До групи «пролетарських» письменників, що орієнтувалися на
Радянський Союз, входил
и:

74


а) Євген Мал
анюк, Олег Ольжич, Олена Теліга
;

б) Улас Самчук, Олесь Бабій, Юрій Клен;

в) Василь Бобинський, Олександр Гаврилюк, Ярослав Галан;

г) Юрій Шкрумеляк, Богдан
-
Ігор Антонич, Осип Турянський.

11. Український живописець
-
імпресіоніст, автор робіт «
В обіймах снігу»,
«Копиці сіна», «Місячна ніч над морем»:

а) Антін Манастирський; б) Йосип Курилас;

в) Іван Труш; г) Леопольд Левицький.

12.
Рік
Татарбунарського повстання, яке спалахнуло внаслідок небажання
румунських властей про
вести плебісцит серед населення Бессарабії:

а) 1922 р.; б) 1923 р.; в) 1924 р.; г) 1925 р.

13. Студентська організація у Чернівцях, організаторами якої були Юрій
Липа та Василь Якубович:

а) «Союз»; б) «Кубань»; в) «Чорноморе»; г) «Кобзар».

14.
Український бандурист, який у 1930 р. виступив з концертом в одному з
найбільших оперних театрів США


Чиказькому «The Civic Opera House»:

а) Василь Ємець;

б) Юрій Липа;

в) Василь Якубович; г) Леопольд Левицький.

15. Єдина українська щоденна га
зета на Буковині під редакцією Льва Когута:

а) «Рідний край»; б) «Час»; в) «Бджілка»; г) «Вісті».

16. Проукраїнське товариство на Закарпатті, засноване в січні 1920 р.
Августином Волошиним та Юлієм Бращайко:

а) «Просвіта»;

б) Товариство
ім.

О. Духн
овича; в) «Кубань»; г) «Січ».

17. Закарпатський поет
-
москвофіл, автор збірки «В лучах рассвета»:

а) Василь Ґренджа
-
Донський; б) Андрій Карабелеш;

в) Олександр Маркуш; г) Августин Волошин.

18. Закарпатський письменник, журнал
іст, редактор журналу «Наш рідний
край»:

а) Андрій Карабелеш; б) Олександр Маркуш;

в) Августин Волошин; г) Юлій Боршош
-
Кум’ятський.

19. Видатний закарпатський поет, педагог, автор поетичних збірок «З мого
краю» і
«В Карпатах світає»:

а) Юлій Боршош
-
Кум’ятський; б) Олександр Маркуш;

в) Андрій Карабелеш; г) Василь Ґренджа
-
Донський.

20. Закарпатський громадський

діяч, греко
-
католицький священ
ик,
посмертно удостоєний звання Героя України у
2002 р.:

а) Августин Волошин; б) Йосип Камінський;

в) Олександр Маркуш; г) Василь Ґренджа
-
Донський.


75


ТЕМА 14. КУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

У РОКИ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

(1939


1953 рр.)

14.1.

Культур
не життя на українських землях в умовах війни
.

14.
2
.
Українська к
ультура в
роки

повоєнної відбудови країни.

*****
********************************************************
***

Мета:

охарактеризувати

зміни в культурному житті на украї
нських
землях у

пе
ріод Другої світової війни та післявоєнної відбудови.

Завдання:

розглянути ставлення окупаційної влади до культурних
аспектів життя українського населення (освіта, наука, мистецтво, релігія);
виявити причини репресій активних культурних діячів
;

визначити
н
аслідки
вивезення та руйнації культурних цінностей під час бойових дій і окупації;
проаналізувати розвиток науки, освіти і мистецтв в УРСР під час війни;
підкреслити патріотичну та антинімецьку спрямованість мистецьких творів;
окреслити

динаміку розвитку о
світи під час повоєнної відбудови країни;
показати видатні досягнення
в
нау
ці

і техні
ці

та в
несок

українських
у
чених;
розглянути
особливості розвитку

мистецтв
а

після війни
;

встановити прояви

«сталінізму» в повоєнному культурному житті

республіки
; розглянут
и
політику радянської влади відносно релігії
та

церкви
у

п
о
воєнні роки.

Основні елементи теми.

Окупація українських земель, знищення
архітектурних споруд
, вивезення історичних пам’яток. Освітня політика

Е. Коха. Знищення українських митців нацистами. Релі
гійна політика
окупаційної влади, часткова підтримка УАПЦ. Діяльність діаспорних
організацій: Комітету українців Канади (КУК) та Українського товариства
допомоги Батьківщині (УТДБ). Евакуація освітніх
закладів
і наукових
установ
та їхня робота в тилу.
Укра
їнські
діячі культури на фронті.
Патріотична
й

антинацистська спрямованість мистецтв
а

періоду війни.
Повоєнна

відбудов
а

і продовження репресій серед діячів української
культури
. Б
оротьба проти «буржуазного націоналізму», «
ждановщина
.
Видатні досягнення ук
раїнських
у
чених і наукових колективів: розвиток
літакобудування і приладобудування, створення перших Е
О
М. Боротьба
влади проти кібернетики
та

генетики. Досягнення українських митців у
повоєнний час

у

літератур
і
, музи
ці
, театр
і
, кінематограф
і
, образотворч
о
му

мистецтв
і
. Всесвітнє визнання українського кінематографу. Наступ на
УГКЦ.

Львівський собор та його наслідки
.

Персоналії:
Адольф Гітлер,

Еріх Кох, Альфред Розенберг, Фрідріх
Єкельн, Павло Тичина, Максим Рильський, Микола Бажан, Андрій
Малишко, Володимир
Сосюра, Платон Воронько, Ігор Савченко,
Олександр Довженко, Амвросій Бучма, Дмитро Мілютенко, Марк
Донський, Василь Касіян, Олександр Довгаль, Олексій Шовкуненко,
Тетяна Яблонська, Сергій Отрощенко, Юрій Волков, Олександр Будников,
Андрій Штогаренко, Юлій
Мейтус, Станіслав Людкевич, Володимир
Барвінський, Сергій Юткевич, Іван Паторжинський, Михайло Гришко,
76


Гнат Юра, Наталія Ужвій, Сергій Лебедєв, Микола Боголюбов, Архип
Люлька, Василь Юр’єв, Олександр Палладін.

Основні поняття:

сталінізм, буржуазний націона
лізм, фашизм,
нацизм, націонал
-
соціалізм, геноцид, окупація, атеїзм, кібернетика,
генетика, ядерна фізика, ядерна зброя, Е
О
М, турбореактивний двигун,
патріотичний плакат, сатирична карикатура.

* * *

КОНТРОЛЬ
НІ ПИТАННЯ

1. Розкрийте та поясніть політику окупаційної влади
стосовно

освіти та

релігії.

2. Визначте наслідки окупації для культурного життя
на
українських
територі
ях
.

3. Назвіть прояви патріотизму в літературі
й

образотворчому мистецтві
воєнного періоду
.

4. Перерахуйте видатні досягнення українських
у
чених у п
о
воєнний час.

5. Визначте причини
та

характер репресій серед діячів культури
у

п
о
воєнний час.

ТЕСТИ

Варіант I

1. Діаспорне Українське товариство допомоги Батьківщині (УТДБ)

засноване:

а) 26 червня 1
939 р.;

б) 26 липня 1941 р.;

в) 26 липня 1942 р.;

г) 26 липня 1943 р.

2.
Після

евакуації
Київський і Харківський університети
по
новили роботу в:

а) Казахстані (Кизил
-
Орда); б) Туркменії (Байрам
-
Алі);

в) Узбекистані (Чугчик);

г)
Узбекистані (
Ташкенті
)
.

3. За наказом гауляйтера Еріха Коха на окупованій території
запроваджувалася

початкова освіта
строком на
:

а) 2 роки; б) 4 роки; в) 7 років; г) 9 років.

4.

Визна
ч
те автора
висловлювання
: «Краще не вчити їх навіть
читати.
Російський простір


це для нас Індія. Як і англійці, ми правитимемо в цій
імперії жменькою людей»:

а) Адольф Гітлер; б) Еріх Кох;

в) Альфред Розенберг;


г) Фрідріх Єкельн.

5.
А
втор патріотичних віршів «Слово про рідну матір» і «Я


син Країни Ра
д»:

а) Павло Тичина;

б) Максим Рильський;

в) Микола Бажан;

г) Андрій Малишко.

6. Визначте
автора
відом
ого

вірш
у

«Любіть Україну»:

а) Павло Тичина;


б) Максим Рильський;

в) Микола Бажан;

г) Володимир Сосюра.

7. Видатний письмен
ник, автор творів «Прапороносці» та «Собор»:

а) Олесь Гончар
;
б) Микола Бажан; в) Платон Воронько; г) Павло Тичина.

8. Уславлений письменник
,

режисер, автор творів «Україна у вогні», «Ніч
перед боєм», «Воля до життя» та стрічки «Битва за нашу Радянську У
країну»:

а) Ігор Савченко; б) Олександр Довженко;

77


в) Сергій Юткевич; г) Сергій Ейзенштейн.

9. Видатний твір воєнного кінематографа, режисера Марка Донського,
нагороджений премією «Оскар»:

а) «Нескорені»; б) «Партиз
ани в степах України»;

в) «Як гартувалась сталь»; г) «Райдуга».

10. Газета, друковани
й

орган спілок письменників, художників і
композиторів УРСР:

а) «Правда України»; б) «Література і мистецтво»;

в) «Українська література»;

г) «Україна».

11. Українська радіостанція, яка почала діяти з 1942 р. в м. Саратові:

а) «Голос України»; б) «Промінь»;

в) радіостанція ім. Т. Шевченка; г) радіостанція ім. Н. Махна.

12.
Радянський у
країнський художник,

автор плакату «Літня сталева
хуртовина вимітає німців з Півдня»:

а) Василь Касіян;

б) Олександр Довгаль;

в) Сергій Отрощенко;

г) Сергій Лебедєв.

13. Український маляр
-
аквареліст, майстер пейзажу, автор серії портретів
(Юрія Яновсько
го, Павла Тичини, Максима Рильського та
ін.
):

а) Олексій Шовкуненко;

б) Тетяна Яблонська;

в) Сергій Отрощенко; г) Василь Касіян.

14. Український художник, автор картини «Стояти на смерть»:

а) Василь Касіян;

б) Юрій Волков;

в) Оле
ксандр Будников;


г) Тетяна Яблонська.

15. Український композитор, автор симфонічної поеми «Дніпро»:

а) Станіслав Людкевич; б) Костянтин Данькевич;

в) Юрій Мейтус; г) Володимир Барвінський.

16. Оберіть видатних діячів театру:

а) І
гор Савченко
, Михайло Гришко;


б) Наталія Ужвій, Гнат Юра;

в)
Василь Касіян
, Микола Гамалія;

г) Микола Глущенко,
Микола Бажан.

17. Кіностудія, на якій було екраніз
овано

«Запорожець за Дунаєм»:

а) Одеська; б) Ялтинська; в) Київська; г) Московсь
ка.

18. Визначте дату запуску першого в СРСР атомного реактора:

а) 1945 р.; б) 1946 р.; в) 1947 р.; г) 1948 р.

19.
Відомий
український біохімік, Президент Академії наук УРСР
у
1946


1962

рр.
, зробив великий в
несок

у

фармацевтику:

а) Олександр Паллад
ін; б) Сергій Лебедєв;

в) Микола Боголюбов;

г) Архип Люлька.

20.
У
кажіть дату Львівського собору
,

на якому було ліквідовано УГКЦ:

а)
лютий

1945 р.;

б) березень 1946 р.;

в)
трав
ень 1947 р.;

г) квітень 1947 р.

Варіант II

1. Діаспорну спілку


Коміт
ет українців Канади (КУК) було засновано

в
:

а) лип
ні

1939 р.; б) листопад
і

1940 р.; в) травн
і

1941 р.; г) грудн
і

1942 р.

2. Під час війни

внаслідок

евакуації
Одеський університет
пон
овив роботу в:

78


а) Казахстані (Кизил
-
Орда); б) Туркменії (Байра
м
-
Алі);

в) Узбекистані (Чугчик);


г)
Узбекистані (
Ташкенті
)
.

3. Згідно
з
директив
ою

рейхсміністра східних територій Розенберга
,

були
створені робочі групи «Україна»

для
:

а) пропаганд
и

націонал
-
соціалізму;

б) вивезення сировини і
зерна
;

в) вивезення культурних цінностей;


г) етнічн
их

чист
о
к.

4. Місто, куди була евакуйована АН УРСР з червня 1941
до

січ
ня

1944 рр.:

а) Уфа; б) Ташкент; в) Новосибірськ; г) Свердловськ.

5. Видатний митець,
у

поетичних творах якого
(
«Похоро
н друга», «Я
утверждаюсь», «Голос матери»
) оспівано незламну силу народу
:

а) Павло Тичина;

б) Максим Рильський;

в) Микола Бажан;

г) Андрій Малишко.

6. Відомий поет, перекладач, автор віршів «До бою вставайте!»
,
«Україно моя!»:

а) Павло Тичина;


б) Максим Рильський;

в) Микола Бажан;

г) Андрій Малишко.

7. Радянський український кінорежисер, автор стрічок «Богдан
Хмельницький» і «Тарас Шевченко»:

а) Олександр Довженко;

б) Ігор Савченко;

в) Сергій Юткевич;

г) Сергій Ейзен
штейн.

8. Український актор і режисер,
виконавець ролей
у стрічках
«Нескоренні», «Подвиг розвідника», «Украдене щастя»:

а) Амвросій Бучма;

б) Дмитро Мілютенко;

в) Сергій Бондарчук;

г) Олександр Довженко.

9. Церква,
яку частково
підтрим
увала

німе
цьк
а
окупаційн
а

вла
да
:

а) УПЦ;

б) РПЦ;

в) УГКЦ;

г) УАПЦ.

10. Український сатирично
-
гумористичний ілюстрований журнал,
який

виходи
в

з 1941 р.:

а) «Червоний перець»; б) «Крокодил»; в) «Перець»; г) «Вогник».

11. Популярний український журнал, вида
ння якого було поновлено

у

1941
р
.

і до якого були залучені Олександр Довженко, Василь Касіян, Павло
Тичина, Максим Рильський, Євген Патон, Олександр Палладін та
ін.
:

а) «Правда України»; б) «Література і мистецтво»;

в)
«Українська літерат
ура»;
г) «Україна».

12.
У
країнський
р
адянський
художник, автор плакату «Гнів Шевченка


зброя перемоги»:

а) Василь Касіян;

б) Олександр Довгаль;

в) Сергій Отрощенко; г) Юрій Волков.

13. Український радянський художник
-
монументаліст, авт
ор відомої
картини «Партизанский край» 1945 р.:

а) Василь Касіян;

б) Олександр Довгаль;

в) Сергій Отрощенко; г) Юрій Волков.

14. Художник
-
баталіст,
автор

картин
и

«Подвиг
п’яти

героїв
-
севастопольців»:

а) Гнат Юра;

б) Юрій
Волков;

79


в) Олександр Будников; г) Тетяна Яблонська.

15. Композитор, автор симфонії «Україно моя»
,

написаної на слова Андрія
Малишка та Максима Рильського:

а) Юрій Мейтус; б) Андрій Штогаренко;

в) Станіслав Людкевич;

г) Володимир Ба
рвінський.

16.
О
беріть відомих українських співаків:

а) Іван Паторжинський, Михайло Гришко;

б) Микола Глущенко, Василь Касіян;

в) Микола Боголюбов, Архип Люлька;

г) Олександр Бродський, Микола Гамалія.

17. Кіностудія, на якій було знято один
і
з найпопулярніших у післявоєнні
часи фільмів«Весна на Зарічній вулиці»:

а) Київська; б) Одеська; в) Ялтинська; г) Ташкентська.

18.
У
чений, академік, творець першого в Європі комп’ютера:

а) Сергій Лебедєв;

б) Микола Боголюбов;

в) Архип Люль
ка;

г) Василь Юр’єв.

19. Винахідник першого радянського турбореактивного двигуна:

а) Сергій Лебедєв;

б)
Борис Патон
;

в) Архип Люлька;

г) Василь Юр’єв.

20. Кінострічка Марка Донського воєнної доби, яка одержала золоту
медаль на II Венеціанськом
у міжнародному кінофестивалі в 1946 р.:

а) «Нескорені»; б) «Партизани в степах України»;

в) «Як гартувалась сталь»; г) «Райдуга».

ТЕМА 15. КУЛЬТУРА УРСР ЗА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

ТОТАЛІТАРНОГО

РЕЖИМУ (СЕРЕДИНА 1950
-
х


СЕРЕДИНА 196
0
-
х РОКІВ)

15.1. Освіта в умовах лібералізації. «Відлига».

15.2. Наукова
-
технічна революція.

15.3. Літературне життя
. Р
ух «шістдесятників».

15.4. Розвиток мистецтв
а (м
узика
,

театр
, о
бразотворче мистецтво
,
архітектура
, к
інематограф
)
.

15.5. Релігія
та

церква

за «хрущовської» лібералізації
.

**********************************************
******************

Мета:

показати суперечливий характер «відлиги»
та

її вплив на
розвиток української
культур
и
.

Завдання:

розглянути зміни в політиці держави після смерті Сталін
а та
їх вплив на освіту, науку, мистецтва і релігійне життя в УРСР; дати
визначення поняттям «відлига», «десталінізація», «науковий атеїзм»;
простежити спроби реформації системи освіти та їх
результати
;
ознайомити з досягненнями українських науковців та їх

внеском у
розвиток космічних технологій, комп’ютерної техніки; визначити поняття
«шістдесятництво» та
його
представник
ів;
розглянути
твори нової
генерації
мит
ців; простежити

стан

релігії та
долю
церкв
и
.

80


Основні елементи теми.

Поняття «відлига», його поход
ження та
зміст. XX з'їзд КПРС, виступ Микити Хрущова з доповіддю «Про культ
особистості і його наслідки» та початок лібералізації тоталітарного
режиму
.

Десталінізація
.

Спроба реформації освіти і «русифікація». В
несок

українських
у
чених у розвиток передових

технологій


космічні програми,
комп’ютерна техніка, ядерні дослідження, авіація та медицина. Поняття
«шістдесятництво», його витоки і соціально
-
культурний зміст. Досягнення
митців періоду «відлиги». Розвиток літератури, образотворчого мистецтва,
музики,
театру та кінематографу. Постанова ЦК КПРС «Про помилки в
проведенні науково
-
атеїстичної пропаганди серед населення» від 1954 р.
та
антирелігійна
кампані
я.

Популяризація «наукового атеїзму» як
складової «нової особистості». Наслідки «відлиги».

Персоналії:

Микита Хрущов, Ілля Еренбург, Віктор Глушков,
Олександр Палладін, Микола Амосов, Сергій Корольов, Ліна Костенко,
Іван Драч, Микола Вінграновський, Микола Холодний, Ігор Калинець,
Валерій Шевчук, Григір Тютюнник, Євген Гуцало, Іван Дзюба, Іван
Світличний,
Євген Сверстюк, Іван Бойчак, Степан Кожум’яка, Василь
Симоненко, Дмитро Павличко, Олесь Гончар, В’ячеслав Чорновіл,
Михайло Стельмах, Сергій Параджанов, Юрій Іллєнко, Леонід Осика,
Опанас Заливаха, Алла Горська, Веніамін Кушнір, Віктор Зарецький,
Олександр

Білаш, Платон Майборода, Олександр Лопухов, Олександр
Алов, Володимир Наумов, Іван Миколайчук, Борис Гмиря, Дмитро
Гнатюк, Михайло Гришко.

Основні поняття:

лібералізація, «
відлига

, шістдесятництво,
десталінізація, науковий атеїзм, ідеологізація, соцреалі
зм, прискорювач
електронів, штучний алмаз, супутник, космос, ядерний реактор,
космонавт, інтернаціоналізм, русифікація.

* * *

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. У чому, на вашу думку, полягають причини та суперечливість
процесу лібералізації тоталітарного режиму.

2. Які наслідки для української культури мала доповідь Микити
Хрущова «Про культ особи» на XX з’їзді КПРС?

3. Дайте визначення термінам «шістдесятництво», «дисидентство». Це
тотожні поняття?

4. Яка роль українськ
их науковців у реалізації радянських космічних
програм?

5. Охарактеризуйте наслідки постанови ЦК КПРС «Про помилки в
проведенні науково
-
атеїстичної пропаганди серед населення» від 1954 р.

ТЕСТИ

Варіант I

1. Автор повісті «Відлига»
,

з якою сам Микита Хрущов

пов’язував
виникнення поняття «хрущовська відлига»:

81


а) В’ячеслав Чорновіл; б) Іван Драч;

в) Ілля Еренбург;

г) Левко Лук’яненко.

2.
Згідно з програмою КПРС 1961 р.,
«формування нової людини» як
складов
а

частин
а

комуністичного будівництва

н
е передбачає
:

а) інтернаціоналізм; б) зближення і злиття націй;

в) науковий атеїзм; г) національний патріотизм.

3. Закон

«Про зміцнення
зв’язку

школи з життям і про подальший
розвиток системи народної освіти в УРСР»
передб
ачав тривалість
здобуття с
ередн
ьої

освіт
и
:

а) 5 років; б) 7 років; в) 8 років; г) 9 років.

4. Автори листа «В ім’я людини» з протестом проти визначення батьками
мови навчання, опублікований у грудні 1958 р. в газеті «Правда»:

а) Максим Рильський, Мик
ола Бажан;


б) В’ячеслав Чорновіл, Іван Драч;

в) Левко Лук’яненко, Василь Симоненко;

г) автори не відомі.

5. Розроблена українськими кібернетиками в 1961 р. ЕОМ для керування
технологічним процесом, яка вперше в СРСР
випускалась
серійно:

а) «Промінь»; б
) «Мир»; в) «Київ»; г) «Дніпро».

6. Видатний український біохімік,
який
очолював Академію наук України:

а) Віктор Глушков;

б) Микола Амосов;

в) Леонід Осика;

г) Олександр Палладін.

7.
Рік

заснування наукового журналу «Економіка Радянсько
ї України»:

а) 1956 р.; б) 1957 р.; в) 1958 р.; г) 1960 р.

8. У 1961 р. інститут синтетичних надтвердих матеріалів АН УРСР
у
перше в країні створив:

а) плутоній для військових цілей; б) прискорювач електронів;

в) авіаційний алюміній;

г) штучні алмази.

9. Український
у
чений, який з 1956 р. став генеральним конструктором
космічних кораблів:

а) Сергій Корольов;

б) Валерій Шевчук;

в) Віктор Глушков;


г) Микола Амосов.

10. Рік запуску першого штучного супутника
З
ем
лі
,

в якому активну
участь брали
й
українські вчені:

а) 1956 р.; б) 1957 р.; в) 1960 р.; г) 1961 р.

11. Під терміном «шістдесятництво» розумі
ють
:

а) літературний напрямок, що виник на хвилі лібералізації і гуманізації
життя в СРСР;

б) новий виток «со
цреалізму» в мистецтві у 1960
-
ті роки;

в) генераці
ю

опозиційної

тоталітарному режиму
інтелігенції
в

1960
-
ті рр.
;

г) ідеологічн
у

кампані
ю

КПРС

для

поширення наукового атеїзму.

12. Видатний поет, громадський і політичний діяч, дебютував у 1961 р. з
поемою
-
тр
агедією «Ніж у сонці»:

а) Іван Дзюба; б) Іван Драч; в) Василь Симоненко; г) Ліна Костенко.

82


13. Український письменник
-
шістдесятник, режисер, актор, автор
поетичної збірки «Атомні прелюди» (1962):

а) Микола Вінграновський; б) Іван Драч;

в) Василь

Симоненко;

г) Ліна Костенко.

14.
Відомий

поет, громадсько
-
політичний діяч, автор поетичних збірок
«Любов і ненависть» (1953), «Моя земля» (1955), «Правда кличе» (1958):

а) Іван Дзюба;

б) Іван Драч;


в) Василь Симоненко; г) Дмитро Павличко.

15. Письменник, який оспів
ув
ав життя простого народу в романах «Кров
людськане водиця», «Хліб і сіль», «Правда і кривда»:

а) Олесь Гончар;

б) Михайло Стельмах;

в) Василь Симоненко; г) Дмитро Павличко.

16. Живописець, відомий правозахисни
к
-
шістдесятник, автор полотен
«Чайна» (1962), «Полтавчанка» (1964):

а) Опанас Заливаха;

б) Веніамін Кушнір;

в) Віктор Зарецький;

г) Алла Горська.

17.
Автор

картин «Мати
-
Україна в кайданах» (1960) і «Дума» (1963):

а) Опанас Заливаха;

б) В
еніамін Кушнір;

в) Віктор Зарецький;

г) Алла Горська.

18. Композитор, автор популярної пісні «Два кольори» на слова Дмитра
Павличка:

а) Олександр Білаш;

б) Дмитро Гнатюк;

в) Михайло Гришко;

г) Борис Гмиря.

19. Талановитий український актор
,
виконав головну роль
у стрічці «Тіні
забутих предків»:

а) Михайло Гришко; б) Іван Миколайчук;

в) Веніамін Кушнір; г) Сергій Параджанов.

20. Визначте
рік
, коли
у ВНЗ

обов’язковим став
предмет «Основи
наукового атеїзму»:

а) 1954 р.;

б) 1959 р.;

в)

1960 р.;

г) 1964 р.

Варіант II

1. Оберіть найточніше визначення поняттю «хрущовська відлига»:

а) комплекс заходів
для

пожвавлення економічного розвитку
в

п
о
воєнний час;

б) розвінчання культу особи Й. Сталіна та скорочення партійного апарату;

в) спроба р
еформації тоталітарної системи у напрямку її лібералізації та
гуманізації;

г) сплеск активності в середовищі національно орієнтованих літераторів.

2. Укажіть дату XX з'їзду КПРС
,

на якому Микита Хрущов виступив з
доповіддю «Про культ особистості і його нас
лідки»:

а) лютий 1953 р.;

б) березень 1953 р.;

в) лютий 1956 р.;

г) березень 1956 р.

3. Закон «Про зміцнення
зв’язку

школи з життям і про подальший
розвиток системи народної освіти в УРСР» було прийнято:

83


а) квітень 1958 р.; б) грудень 1958 р.
; в) квітень 1959 р
.;
г) грудень 1959 р.

4. Відомий кібернетик,
лауреат

Ленінської премії, віце
-
президент Академії
наук УРСР з 1962 р.:

а) Віктор Глушков;


б) Микола Амосов;

в) Степан Кожум’яка; г) Олександр Палладін.

5. Розроблена укр
аїнськими кібернетиками в 1960 р. ЕОМ,
яка дозволила

вперше
у

світі здійснюва
ти

дистанційне керування технологічним процесом:

а) «Промінь»; б) «Мир»; в) «Київ»; г) «Дніпро».

6. Геніальни
й

український радянський хірург, з 1962 р.


член
-
кореспондент Академі
ї медичних наук УРСР:

а) Олександр Палладін; б) Микола Амосов;

в) Іван Світличний;

г) Віктор Глушков.

7. Визначте рік, коли почав видаватися
«Український історичний журнал»
:

а) 1956 р.; б) 1957 р.; в) 1958 р.; г) 1960 р.

8. У 1964 р. у
фізико
-
технічному інституті АН УРСР було створено
найбільший у світі:

а) ядерний реактор; б) електронний мікроскоп;

в) прискорювач електронів; г) штучний алмаз.

9. Історик Олександр Лисенко охрестив політикою «загвинчування га
йок»:

а) наступ на свободу слова;

б) русифікацію освіти;

в) антирелігійну політику влади
;
г) репресій серед письменників.

10. Інститут мистецтв у Харкові було відкрито:

а) 1960 р.; б) 1961 р.; в) 1962 р.; г) 1963 р.

11. Автор знакової пра
ці «Інтернаціоналізм чи русифікація?» (1965):

а) Іван Дзюба; б) Іван Драч; в) Василь Симоненко; г) Ліна Костенко.

12. Поет
-
шістдесятник, автор поетичних творів «Дума про щастя», «Є
тисячі доріг», «Лебеді материнства», «Україні», загинув від рук праці
вників
КДБ у 1962 р.:


а) Іван Дзюба; б) Іван Драч; в) Василь Симоненко; г) Ліна Костенко.

13. Автор поетичних збірок «Проміння землі» (1957), «Вітрила» (1958) та
«Мандрівки серця» (1961):

а) Микола Вінграновський; б) Іван Драч;

в) Василь Симоне
нко;


г) Ліна Костенко.

14. Видатний письменник, автор роману «Людина і зброя» і роману в
новелах «Тронка»:

а) Олесь Гончар
;
б) Іван Драч; в) Василь Симоненко; г) Дмитро Павличко.

15. Режисер одного з кращих творів українського кіномистецтва «Ті
ні
забутих предків»:

а) Іван Миколайчук;

б) Леонід Осика;

в) Сергій Параджанов; г) Олександр Довженко.

16.
Художник
, який поклав край парадно
-
святковим канонам і зображував
робітників як людей тяжкої, виснажливої праці, автор ка
ртин «
Шахтарі
.
Зміна» (1956), «Шахтарський двір» (1958):

84


а) Опанас Заливаха;


б) Веніамін Кушнір;

в) Віктор Зарецький;

г) Алла Горська.

17. Видатний композитор, автор популярної пісні «Рідна мати моя»:

а) Платон Майборода; б) Олександр Алов;

в) Григір Тютюнник;

г) Ігор Калинець.

18. Визначте художника, який є представником «соцреалізму»:

а) Опанас Заливаха;

б) Олександр Лопухов;

в) Віктор Зарецький;

г) Алла Горська.

19. Оберіть авторів відомого фільму «
Тривожна

юність» про подв
иг
комсомольців у роки Громадянської війни:

а)
Євген Сверстюк, Іван Бойчак
; б)

Олександр Білаш
;

в) Олександр Алов, Володимир Наумов;


г) Сергій Параджанов.

20. Визначте дату постанови ЦК КПРС «Про помилки в проведенні
науково
-
атеїстич
ної пропаганди серед населення»
,

яка розпочала хвилю
гонінь на релігійні організації:

а) 1953 р.; б) 1954 р.; в) 1955 р.; г) 1956 р.ТЕМА 16.
УКРАЇНСЬКА

КУЛЬТУРА В ПЕРІОД

ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (1964


1985 рр.)

16.1. Розвиток освіти
та науки.

16.2. Дисидентський рух.

16.3. Русифікація та ідеологізація української культури.


16.3.1. Образотворче мистецтво
.


16.3.2. Музика і театр
.


16.3.3. Кіно та телебачення.


16.4. Релігія
та

церква.

**********************
***************************************
***

Мета:

показати зміни
,

які відбулися в культурному житті УРСР
у

період кризи радянської держави, або так званого «застою».

Завдання:

виявити причини і форми централізації та русифікації в
освіті; показати головні д
осягнення українських наукових установ та
окремих вчених у
провідних

галузях науки; простежити розвиток
літератури «шістдесятників» в період «застою» та виявити нові тенденції;
з’ясувати сутність дисидентства; розглянути досягнення в
галузі

музики,
театру,

кінематограф
ії

та образотворчого мистецтва; простежити
становище
церкви та віросповідання в період «застою».

Основні елементи теми.

Спроби реформування системи освіти,
русифікація і централізація. Вирішення проблеми кадрів та поліпшення
матеріальної бази

ВНЗ
. Діяльність Академії наук на чолі з Борисом
Патоном. Розвиток технологій зварювання металів, кібернетики та
надтвердих матеріалів. Ідеологізація гуманітарних наук та її наслідки.
85


Досягнення українських вчених. Дисидентський рух та його зв'язок з
культ
урним життям УРСР. Розвиток літератури та кінематограф
ії
.
Досягнення українських митців: музика, театр, образотворче мистецтво.
Популяризація музики
та

пісенної творчості
;

перші естрадні виконавці


Софія Ротару, Назарій Яремчук. Продовження наступу на рел
ігійне життя
в УРСР, утиски
церкви
.
Вплив

«застою»
на

подальш
і

культурн
і

процес
и
.

Персоналії:
Борис Патон, Віктор Глушков, Михайло Брайчевський, Олена
Апанович, Юрій Бадзьо, Олена Компан, Євген Пронюк, Микола Руденко,
Василь Стус, Левко Лук'яненко, Іван Ка
ндиба, Надія Світлична,
В’ячеслав

Чорновіл, Петро Шелест, Валентин Маланчук, Володимир Щербицький,
Олесь Гончар, Павло Загребельний, Іван Білик, Дмитро Павличко, Борис
Олійник, Андрій Малишко, Микола Сингаївський, Ліна Костенко, Юрій
Іллєнко, Сергій Парадж
анов, Кіра Муратова, Леонід Биков, Богдан Ступка,
Дмитро Гнатюк, Євгенія Мірошниченко, Володимир Івасюк, Софія Ротару,
Назарій Яремчук, Алла Горська, Людмила Семикіна, Іван Гончар, Марія
Приймаченко, Катерина Білокур, Йосип Тереля, Василь Романюк, Олександ
р
Богомолець, Микола Холодний, Михайло Ткач, Володимир Коломієць,
Георгій Майборода, Платон Майборода, Леонід Осика.

Основні поняття:


застій

, стагнація, русифікація,
дисидентство
,
репресії, естрада, митра, ідеологізація, інститут.

*

* *

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Назвіть факти, що свідчать про русифікаторську політику влади
у

сфері освіти.

2. Назвіть
і охарактеризуйте основ
ні напрямки дисидентського руху.

3.
У
кажіть напрями наукових досліджень
, які

активно розви
валися і
поясніть
чому?

4. У чому поляга
є

історичне значення діяльності українських дисидентів?

5. Дайте характеристику релігійного життя в період «застою».

6
. Заповніть таблицю «Місце дисидентського руху в культурному житті

УРСР»:

н
апрямк
и

дисиден
т
ства

п
р
едставник
и

д
осягнення

п
равозахиснер
елігійнен
аціонально
-
визвольне
ТЕСТИ

Варіант I

1.
Назвіть

істориків, звільнених з роботи за вивчення історії козацтва:

а) Олена Апанович, Ярослав Дзира;

б) Сергій Єфремов, Наталія Полонська
-
Василенко;

в) Волод
имир Кубійович, Олександр Оглоблин;

86


г) Світлана Зінич, Наталія Яковенко.

2. Автор роману «Собор»:

а) Борис Олійник;
б) Василь Стус; в) Сергій Параджанов; г) Олесь Гончар.

3. Президент АН УРСР з 1962 р
.
:

а) Лев Писаржевський;

б) Борис Патон;

в) Микол
а Руденко;

г) Борис Олійник.

4. Провідний вчений інституту кібернетики:

а) Олександр Богомолець; б) Микола Холодний;

в) Віктор Глушков; г) Борис Патон.

5. Історик, автор праці «Приєднання чи
возз’єднання
?
,

де

критикув
алася
офіційна інтерпретація Переяславсько
-
Московської угоди 1654 р.:

а) Олена Апанович; б) Михайло Брайчевський;

в) Юрій Бадзьо;

г) Євген Пронюк.

6. Визначте прізвища провідних українознавців:

а) Лев Писаржевський, Борис Патон;

б)
Олександр Богомолець, Віктор Глушков;

в) Олена Компан, Євген Пронюк;

г) Михайло Стельмах, Іван Драч.

7. Оберіть характеристику, яка не
стосується

дисидентського руху:

а) дотримання прав і свобод людини;

б) вільний розвиток української мови
і культури;

в) рівність прав чоловіків і жінок;

г) демократизація суспільства.

8.
У
кажіть дату створення Української Гельсінської групи (УГГ):

а) листопад 1976 р.; б) грудень 1976 р.;

в) липень

1977 р.; г)
лютий

1977 р.

9. Перший секретар ЦК КПУ, звинува
чений у «місництві та проявах
націоналізму» за лояльність до української мови і літератури:

а) Володимир Щербицький; б) Петро Шелест;

в) Валентин Маланчук; г) Юрій Андропов.

10. Автор роману «Розгін»
,

який отримав Державну премію СРСР:

а)

Михайло Стельмах;


б) Олесь Гончар;

в) Павло Загребельний;


г) Юрій Мушкетик.

11.
А
втор роману «Меч Арея»
про

київського князя Богдана Гатила (Аттіл
у
):

а) Михайло Стельмах;

б) Іван Білик;

в) Павло Загребельний; г) Юрій Мушкетик.

12.

В
ідом
ий
український
поет, автор збірок «Гранослов», «Сонети
подільської осені», «Таємниця твого обличчя»:

а) Іван Драч;

б) Борис Олійник;

в) Дмитро Павличко; г) Володимир Коломієць.

13. Визначте автора сл
і
в популярн
ої

пісн
і

«Чорнобрив
ці»:

а) Андрій Малишко; б) Михайло Ткач;

в) Дмитро Павличко; г) Микола Сингаївський.

14. На його слова була написана популярна пісня «Марічка»:

87


а) Андрій Малишко; б) Микола Сингаївський;

в) Дмитро Павличко; г) Михайло Ткач.

15. Режисер кінофі
льмів «Колір гранату» та «Тіні забутих предків»:

а) Сергій Параджанов; б) Кіра Муратова;

в) Юрій Іллєнко;

г) Леонід Осика.

16. Видатний український актор і режисер, зіграв головну роль у
кінофільмі «В бій ідуть лише «старі»:

а) Богдан Ступ
ка; б) Леонід Осика; в) Юрій Іллєнко; г) Леонід Биков.

17. Видатний український актор, режисер
,

який дебютував у фільмі Юрія
Іллєнка «Білий птах з чорною ознакою» (1971):

а) Богдан Ступка; б) Леонід Осика; в) Юрій Іллєнко; г) Леонід Биков.

18.
Відомий

композитор, автор славетних пісень «Червона рута»
,
«Водограй»:

а) Олександр Білаш; б) Володимир Івасюк;

в) Платон Майборода; г) Мирослав Скорик.

19. Визначте прізвища відомих українських живописців:

а) Іван Гончар, Алла Горська;

б) Ада Роговцева, Наталія Ужвій;

в) Софія Ротару, Назарій Яремчук; г) Богдан Ступка, Леонід Биков.

20. Організатор Комітету захисту Української католицької церкви, що
ставив собі за мету домогтися її легалізації:

а) Йосип Тереля;

б) Людмила Семикіна;

в) Василь Романюк; г) Василь Величковський.

Варіант II

1. Укажіть рік відновлення військової підготовки у
ВНЗ
:

а) 1964 р.; б) 1966 р.; в) 1968 р.; г) 1969 р.

2. Унікальна установка для вивчення плазми й керованої терм
оядерної
реакції, створена українськими вченими:

а) «Атом»; б) «Ураган»; в) «Київ»; г) «Прогрес».

3. Рік заснування Донецького університету:

а) 1965 р.; б) 1969 р.; в) 1972 р.; г) 1973 р.

4
.

Провідний вчений інституту електрозварювання:

а) Олек
сандр Богомолець; б) Микола Холодний;

в) Віктор Глушков; г) Борис Патон.

5. Історик, автор праці «Лист до російських та українських істориків»
,

де
по
-
новому аналізуються витоки трьох
слов’янських
народів:

а) Олена Апанович; б) Михайло Б
райчевський;

в) Юрій Бадзьо;

г) Євген Пронюк.

6. Історик, дослідниця героїчної традиції українського козацтва:


а) Олена Апанович; б) Олена Компан;

в) Ліна Костенко;

г) Наталія Яковенко.

7. Протягом 1977


1979 рр. видавництвом АН УР
СР «Наукова думка»
було надруковано 8 томний курс:

а)
«Історія атеїзму»
;


б)
«Історія українського мистецтвознавства»
;

в) «Історія Української РСР»
;
г)

«Історія української літератури»
.

88


8. Письменник, лідер Української

Гельсінкської групи (УГ
Г):

а) Левко Лук’яненко; б) Василь Стус; в) Іван Кандиба; г) Микола Руденко.

9. Перший секретар ЦК КПУ
, за керівництво
яко
го

посилився тиск на
українських національно орієнтованих діячів:

а) Володимир Щербицький; б) Петро Шелест;

в) Валентин Маланчук;

г) Юрій Андропов.

10. Автор роману «Собор»:

а) Михайло Стельмах; б) Олесь Гончар;

в) Павло Загребельний; г) Юрій Мушкетик.

11. Визначте автора роману «Яса» та повісті «Жовтий цвіт кульбаби»:

а) Михайло Стельмах; б) Олесь Гонча
р;

в) Павло Загребельний; г) Юрій Мушкетик.

12. В
ідомий український
поет, автор збірок «На лінії тиші», «Ми знаємо
для чого жить», «Сива ластівка»:

а) Іван Драч;

б) Борис Олійник;

в) Дмитро Павличко;

г) Володимир Коломієць
.

13.
А
втора

слі
в популярн
ої

«Пісн
і

про рушник»:

а) Андрій Малишко; б) Михайло Ткач;

в) Дмитро Павличко; г) Володимир Коломієць.

14.
А
втор
літературного
шедевру
,

віршованого роману «Маруся Чурай»:

а) Михайло Стельмах; б) Ліна Костенко;

в) П
авло Загребельний; г) Юрій Мушкетик.

15. Режисер кінофільмів «Криниця для спраглих» та «Білий птах з чорною
ознакою»:

а) Сергій Параджанов; б) Кіра Муратова;

в) Юрій Іллєнко;

г) Леонід Осика.

16. Режисер і
виконавець

головної ролі у

фільмі


Ати
-
бати, йшли солдати

:

а) Богдан Ступка; б) Леонід Осика; в) Юрій Іллєнко; г) Леонід Биков.

17. Оберіть видатних українських оперних співаків:

а) Ада Роговцева, Наталія Ужвій;


б) Дмитро Гнатюк, Євгенія Мірошниченко;

в) Георгій Майборода,

Костянтин Данькевич;


г) Тетяна Яблонська, Михайло Ткач.

18. Визначте в
ідомих

естрадних співаків:

а) Софія Ротару, Назарій Яремчук;

б) Дмитро Гнатюк, Євгенія Мірошниченко

в) Георгій Майборода, Костянтин Данькевич;

г) Ада Роговцева, Наталія Ужвій.

19. Наро
дні майстри, чиї праці здобули всесвітню відомість:

а) Алла Горська, Людмила Семикіна;

б) Тетяна Яблонська, Володимир Івасюк;

в) Марія Приймаченко, Катерина Білокур;

г) Борис Олійник, Василь Величковський.

89


20.
Священик,

який зазнав жорстоких переслідувань
з боку влади, член
Української Гельсінської Групи, нагороджений у 1984 р. вищою
церковною

відзнакою


митрою:

а) Йосип Тереля;

б) Михайло Ткач;

в) Василь Романюк; г) Василь Величковський.

ТЕМА 17. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ В УРСР У РОКИ ПЕРЕБУДОВИ
(198
5


1991 рр.)

17.1. Загальні тенденції розвитку української культури.

17.2. Стан освіти та науки.

17.3. Розвито
к культури в Радянській Україні.


17.3.1. Література. Книговид
ання. Засоби масової інформації.


17.3.2. Музика. Театр
альне мистецтв
о. Кінематографія.


17.3.3. Архітек
тура та образотворче мистецтво.


17.3.4. Розвиток спорту.

17.4. Внесок діаспори в українську культуру.

17.5. Релігійне життя населення.

*************************************************************
***

Мета:
розглянути особливості розвитку культури на завершальному
етапі існування Радянської держави, причини, сутність та наслідки
процесу «перебудови».

Завдання:

з’ясувати сутність процесу «перебудови» і соціально
-
політичні
передумови національно
-
культурного від
родження кінця 1980
-
х р
оків
;
показати прояви пожвавлення громадського життя; простежити тенденції у
сфері освіти та науки; виявити відголос аварії на ЧАЕС в суспільній думці та
творчості українських митців; проаналізувати зміни в розвитку літератури,
кінем
атографії та
м
истецтв
і
; розглянути активізацію видавничої справи та
пожвавлення ЗМІ; показати діяльність діаспори та її підтримку національного
відродження в УРСР; проаналізувати причини зміни
у
відносин
ах

між
державою
та

церквою, відродження релігійного ж
иття.

Основні елементи теми.

Сутність поняття «перебудова» та спроба
реформ державного устрою СРСР в напрямку демократизації та
лібералізації суспільного життя. Поява неофіційних національно
спрямованих організацій, «Народний Рух за перебудову». Основні пр
ояви
піднесення національно
-
визвольних процесів, заснування фондів сприяння
культурному розвитку, створення міжнародної асоціації україністів (МАУ).
Подолання тенденції русифікації середньої освіти та посилення
національно
-
свідомого виховання
у

школах. Нед
оліки у розвитку науки,
відірваність від практичного застосування. Створення Української наукової
асоціації (УНА) та участь діаспорних

у
чених
у

розвитку української науки.
Чорнобильська трагедія та
рефлексії

діячів культури. Розвиток літератури та
діяльніс
ть Спілки письменників України. Видавнича
справа
, провідні
літературні періодичні видання
,

повернення імен забутих поетів та
90


письменників. Розвиток театрального мистецтва. Поширення української
мови на сцен
ах

українських театрів. П
ровідні досягнення кінема
тографії
.
Розвиток музичного мистецтва, естрада
та

пісенні фестивалі. Телебачення
та радіомовлення. Активізація діяльності
ЗМІ. Внесок діаспори у
національне відродження та

здобуття незалежності. Відродження
релігійного життя.

Персоналії:
Михайло Горбачов,

Іван Дзюба, Олесь Гончар, Павло
Кислий, Омелян Пріцак, Богдан Гаврилишин, Юрій Мушкетик, Ліна
Костенко, Іван Драч, Олександр Янчук, Степан Скрипник, Василь
Жданкін, Юрко Юрченко, Олександр Пономарьов, Софія Ротару, Павло
Дворський, Оксана Білозір, Віталій

Білоножко, Дмитро Павличко, Павло
Мовчан, Сергій Данченко, Василь Романюк, Олена Клименко, Тарас
Гунчак, Іван Миколайчук.

Основні поняття:

перебудова, гласність, телебачення, пісенний
фестиваль, естрада, діаспора, незалежність.

* *

*

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Поясніть причини культурного піднесення у другій половині 1980
-
х р
р
.

2. Розкрийте сутність «перебудови»

та

її

вплив на розвиток культури.

3. Визначте особливості розвитку освіти і науки часів «перебудови».

4. Покажіть роль українських митців у справі здобуття Україною
незалежності.

5.
Як

пояснити

зміну державно
-
церковних відносин
середини

1980
-
х
рр.
?

ТЕСТИ

Варіант I

1. Дата аварії на Чорнобильській АЕС:

а) травень 1985 р.; б) квітень 1986 р.;

в) травень 19
86 р.;
г) квітень 1987 р.

2. Укажіть прізвище визначного українського актора і режисера
,

сторічний
ювілей від дня народження якого святкува
ли

в усьому світі у 1987 р. за
ініціативою ЮНЕСКО:

а) Олександр Довженко; б) Сергій Параджанов;

в) Іван Кав
алерідзе; г) Лесь Курбас.

3. Дата заснування міжнародної асоціації україністів (МАУ):

а) червень 1988 р.; б) липень 1988 р.; в) червень 1989 р.; г) липень 1989 р.

4. Визначте рік
,

коли на Львівщині проходили святкув
ання з нагоди 150
-
річ
чя виходу у

світ альманаху «Русалка Дністрова»:

а) 1985 р.; б) 1986 р.; в) 1987 р.; г) 1988 р.

5. У 1991 р
.

у Львові та по всій Україні відбулися наукові конференції з
нагоди 125
-
річч
я

з дня народження видатного історика:

а) Михайл
а

Грушевськ
ого
; б
) Дмитр
а

Багалі
я
;


в)
Олеся Гончара
;

г) Фед
о
р
а

Вовк
а
.

6. Рік заснування відомим американським меценатом Джорджем Соросом
українського фонду «Відродження»:

91


а) 1988 р.; б) 1989 р.; в) 1990 р.; г) 1991 р.

7. Закон України «Про освіту»

був прийнятий

у
:

а) трав
ні

1990 р.; б) черв
ні

1990 р.; в) груд
ні

1991 р.; г) трав
ні

1991 р.

8. Директор створеної в 1991 р
.

Української наукової асоціації (УНА):

а) Павло Кислий;

б) Іван Дзюба;

в) Омелян Пріцак; г) Богдан Гаврилишин.

9. Укр
аїнський, канадський економіст, член Римського клубу, у 1990 р
.

заснував Міжнародний Інститут Менеджменту в Києві:

а) Богдан Гаврилишин;

б) Омелян Пріцак;


в) Тарас Гунчак;

г) Олександр Янчук.

10.
Рік

створення громадсько
-
політичної орга
нізації «Народний Рух
України за перебудову»:

а) 1988 р.; б) 1989 р.; в) 1990 р.; г) 1991 р.

11. Керівник Спілки письменників України з 1986 р.:

а) Іван Дзюба;

б) Олесь Гончар;

в) Павло Загребельний;

г) Юрій Мушкетик.

12.
Ч
ас
опис Спілки Письменників України «Прапор»
у

1991 р.

змінив назву на
:

а) «Дзвін»; б) «Березіль»; в) «Слово і час»; г) «Всесвіт».

13. Часопис, на сторінках якого у 1988 р. поча
в
ся друк тритомної праці
Дмитра Яворницького «Історія запорозьких козаків»:

а) «Вітчизна»; б) «Слово і час»; в) «Літературна Україна»; г) «Дзвін».

14. Укажіть автора поеми «Чорнобильська мадонна»:

а) Ліна Костенко; б) Іван Драч; в) Павло Мовчан; г) Дмитро Павличко.

15. Театральний актор і режисер, який у 1991 р. заснув
ав фонд Мазоха:

а) Сергій Данченко; б) Юрко Юрченко; в) В. Петров; г) Роман Віктюк.

16. Режисер кінофільму «Голод
-
33», який було визнано кращим на
першому Всеукраїнський кінофестивалі в 1991 р
.
:

а) Олександр Янчук; б) Сергій Параджанов;

в) Юрій
Іллєнко;

г) Олена Клименко.

17. Рік створення Державного фонд
у

української кінематографії:

а) 1988 р.; б) 1989 р.; в) 1990 р.; г) 1991 р.

18. Місто
,

де відбувся перший фестиваль «Червона Рута»:

а) Чернівці; б) Київ; в) Львів; г) Запоріж
жя.

19. Рік створення Товариства української мови ім. Т. Шевченка (ТУМ):

а) 1988 р.; б) 1989 р.; в) 1990 р.; г) 1991 р.

20. Г
о
л
о
ва відродженої у 1989 р. УАПЦ:

а) Олександр Янчук; б) Степан Скрипник;


в)
Юрко Юрченко
;


г) Василь Романюк.

Варіа
нт II

1. Письменник, який виступив на Всесоюзній творчій конференції у
Ленінграді 1 жовтня 1987 р. проти засилля атомних станцій на Україні та
гуманізацію науки:

а) Іван Дзюба; б) Олесь Гончар; в) Іван Драч; г) Сергій Данченко.

92


2. Укажіть дату прове
дення у Львові міжнародного симпозіуму «Іван
Франко і світова культура», присвяченого 130
-
й річниці від дня
народження письменника:

а) 1985 р.; б) 1986 р.; в) 1987 р.; г) 1988 р.

3. Президент міжнародної асоціації україністів (МАУ):

а) Іван Дзюба;
б) Олесь Гончар; в) Іван Драч; г) Сергій Данченко.

4. Журнал «Кур’єр ЮНЕСКО» почав видаватися українською мовою

з
:

а) 1987 р.; б) 1988 р.; в) 1989 р.; г) 1990 р.

5. Перший лідер громадсько
-
політичної організації «Народний Рух
України за перебудов
у»:

а) Іван Драч;

б) В’ячеслав Чорновіл;

в) Левко Лук’яненко; г) Михайло Горинь.

6. Місто, де у 1991 р. проходив перший Всеукраїнський міжнаціональний
конгрес з проблем духовного відродження народів, які проживають в Україні:

а) Київ;

б) Одеса; в) Львів; г) Дніпропетровськ.

7. Рік прийняття «Закону про мови в Українській РСР», яким українська
мова оголошувалася державною:

а) 1988 р.; б) 1989 р.; в) 1990 р.; г) 1991 р.

8. Закон України «Про освіту», що заклав нові підвалини с
истеми освіти,
не передбачав

тезу
:

а) освіта є основою економічного, духовного, культурного життя країни;

б) освіта ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної
самосвідомості;

в) освіта має виховувати почуття переваги української нації над і
ншими
націями;

г) поглиблення вивчення української історії, географії та народознавства.

9. Визначте дату створення Української наукової асоціації (УНА):

а) 1988 р.; б) 1989 р.; в) 1990 р.; г) 1991 р.

10. Діаспорний український історик, засновник Укр
аїнського наукового
інституту в Гарвардськ
о
м
у

університеті, іноземний член НАН України:

а) Богдан Гаврилишин; б) Омелян Пріцак;

в) Тарас Гунчак;

г) Оксана Білозір.

11. Назва часопису Спілки Письменників України «Жовтень» після 1990 р
.
:

а)

«Дзвін»;

б) «Березіль»;

в) «Слово і час»;

г) «Всесвіт».

12. Літературна газета, яка відкрила рубрику «Сторінки призабутої
спадщини»
, де

публік
у
ва
лися

твори заборонених раніше письменників
(
Богдан Лепкий, Григорій Чупринка, Микола Зеров
)
:

а) «Вітчизн
а»; б) «Слово і час»; в) «Літературна Україна»; г) «Дзвін».

13. Часопис, який у 1988 р. започаткував публікацію «Споминів»
видатного українського історика Михайла Грушевського:

а) «Дзвін»; б) «Березіль»; в) «Київ»; г) «Всесвіт».

14. Укажіть авт
ора документальної повісті «Чорнобиль»:

а) Ліна Костенко; б) Іван Драч; в) Павло Мовчан; г) Дмитро Павличко.

93


15.
М
іжнародн
ий

конкурс співаків
ім.

Соломії Крушельницької
заснований
на базі Львівського державного театру опери і балету ім. І. Франка

у
:

а) 1988 р.; б) 1989 р.; в) 1990 р.; г) 1991 р.

16. Кінофільм Юрі
я

Іллєнка
за

сценарі
єм

Сергі
я

Параджанова, який
здобув приз на кінофестивалі в
Каннах
:

а) «Солом’яні дзвони»; б) «Лебедине озеро. Зона»;

в) «Легенда про княгиню Ол
ьгу»; г) «Українці: Віра».

17. Керівник Державного фонд
у

української кінематографії
,

створеного в
1991 р
.
:

а) Олександр Янчук;

б) Сергій Параджанов;

в) Юрій Іллєнко;

г) Олена Клименко.

18. Рік заснування пісенного фестивалю «Червона
Рута»:

а) 1988 р.; б) 1989 р.; в) 1990 р.; г) 1991 р.

19. Бандурист, кобзар, абсолютний лауреат пісенного фестивалю «Червона
Рута»:

а) Юрко Юрченко; б) Олександр Пономарьов;

в) Іван Миколайчук; г) Василь Жданкін.

20. Визначте
рік

відновл
ення УАПЦ:


а) 1988 р.; б) 1989 р.; в) 1990 р.; г) 1991 р.ТЕМА 18. СТАН СУЧАСН
ОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТ
УРИ


18.1. Загальні тенденції розвитку сучасної української культури.

18.2. Культура України в сучасну добу
.


18.2.1. Стан розвитку освіт
и та науки
.


18.2.2. Література. Книговидання. Бібліотеки.
ЗМІ.


18.2.3. Музика. Театральне мистецтво. Кінематографія
.


18.2.4. Архітектура та образотворче мистецтво
.


18.2.5. Розвиток спорту.

18.3. Релігійне життя населення.

**
***********************************************************

Мета
:
визначити

здобутки та прорахунки української влади за роки
незалежності, розкривши зміст перетворень у
галузі

культури.

Завдання
:
проаналізувати соціально
-
культурний розвиток України;
охарак
теризувати етносоціальні процеси за роки незалежності; розкрити
особливості релігійного життя, стан розвитку культури України.

Основні елементи теми.
Етносоціальні процеси і рівень життя
населення України. Релігійне життя в умовах незалежності та його
особ
ливості. Культурні процеси.

Персоналії:
Юрій Іллєнко, Кіра Муратова, Ігор Стрембіцький, В’ячеслав
Криштофович, Віталій Кличко, Володимир Кличко, Сергій Бубка, Лілія
Подкопаєва, Валерій Лобановський, Євген Кучеревський, Андрій Шевченко,
94


Оксана Баюл, Василь
Ломаченко, Павло Зібров, Олег Блохін, Руслана
Лижичко, Ані Лорак (Кароліна Куєк), Олесь Лупій, Ліна Костенко, Андрій
Курков, Софія Ротару, Алла Кудлай, Таісія Повалій, Оксана Білозір, Ірина
Білик, Роман Віктюк, Олександр Білаш, Іван Марчук, Валентин Алтане
ць,
Петро Бевза, Андрій Антонюк, Сергій Лозниця, Олег Скрипка, Святослав
Вакарчук, Іван Малкович, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Кость
Москалець, Володимир Цибулько, Ігор Павлюк, Сергій Жадан, Наталка
Сняданко, Анатолій Дністровий, Дзвінка Матіяш, Ірена
Карпа, Таня
Малярчук, Любко Дереш, Микола Рябчук, Віталій Жежера, Василь Махно,
Олександр Бойченко, Анатолій Дністровий, Андрій Бондар, Надія Симчич,
Неда Неждана, Лесь Подерв’янський, Павло Ар’є, Анна Багряна, Олена
Клименко, Олег Миколайчук
-
Низовець.

Осн
овні поняття
:
середній клас, маргінальні прошарки суспільства,
національні меншини, патріотизм, національна ідея, конфесія, секти,
масова культура, елітарна культура.

* * *

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. У чому ви вбачаєте не
безпеку поширення «масової культури» для
розвитку української національної культури?

2.
Проаналізуйте

головн
і

проблем
и

сучасної української культури та
визначте роль культури в подальшому розвитку держави.

3.
Я
кі
позитивні зрушення і
проблеми існують у сис
темі середньої освіти?

4. Охарактеризуйте здобутки
і

проблеми української науки доби
незалежності?

5. Назвіть відомі масові культурно
-
мистецькі заходи останніх років.

6. Чим зумовлені труднощі розвитку культури? Що, на ваш погляд,
необхідно зробити для под
олання кризи культури в Україні?

ТЕСТИ

Варіант І

1. Декларація прав національностей України була прийнята Верховною
Радою України:

а) 24 серпня 1991 р.;

б) 17 жовтня 1991 р.;


в) 1 листопада 1991 р.; г) 21 грудня 1991 р.

2. Укажіть документ, схвал
ений Верховною Радою України у 1992 р., в
якому культура розглядається як один із головних чинників національного
відродження, подолання соціально
-
економічної та
політичної

кризи,
збереження національної самобутності українців та національних
меншин, що на
селяють територію держави:

а) «Основні напрями реформування загальноосвітньої і професійної школи»;

б) «Освіта (Україна ХХІ століття)»;

в) «Основи законодавства про культуру»;

г) «Про мови».

3.
В
ид спорту,
де

відзначилися Володимир
і

Віталій Кличко, Василь

Ломаченко:

95


а) дзюдо; б) футбол; в) бокс; г) біатлон.

4. «Динамо», «Шахтар», «Дніпро», «Карпати»


це:

а) хокейні команди України; б) футбольні команди України;

в) українські музикальні групи; г) Всеукраїнські пісенні фестивалі.

5
. «Червона Рута», «Таврійські ігри»


це:

а) всеукраїнські музичні фестивалі
;
б) національні спортивні змагання;

в) кінематографічні конкурси; г) літературні конкурси.

6. Оберіть співачку, яка перемогла на Євробаченні
-
2004:

а) Ані Лорак; б) Ті
на Кароль; в) Вірка Сердючка; г) Руслана Лижичко
.

7. Автор роману «Падіння давньої столиці» та історичних повістей
«Гетьманська булава», «Повернення лицарів»:

а) Роман Лубківський; б) Ліна Костенко;

в) Оксана Забужко;

г) Олесь Лупій.

8. Віз
ит в Україну П
апи римського Івана Павла ІІ відбувся:

а) 1999 р.; б) 2000 р.; в) 2001 р.; г) 2002 р.

9. Режисер історичної кінострічки «Молитва про гетьмана Мазепу», яка
вийшла у вітчизняний кінопрокат у 2002 р.:

а) Юрій
Іллєнко
; б) Ігор Стрембіцький
;

в) Кіра Муратова; г)
Ігор Павлюк
.

10. Поет, прозаїк, есеїст, перекладач, автор романів «Рекреації»,
«Московіада», «Перверзія», «Таємниця. Замість роману»:

а) Оксана Забужко; б) Юрій Андрухович;

в) Сергій Жадан;

г) Андрій Курков.

11. Укажіть на
зву релігійної організації, керівниками якої в різні часи були
Мирослав Іван Любачівський, Любомир Гузар, Святослав Шевчук:

а) УАПЦ; б) УГКЦ; в) УПЦ
-
КП; г) УПЦ
-
МП.

12. В Україні офіційно відзначали рік Росії:

а) у 2001 р.; б) у 2002 р.; в) у 2003

р.; г) у 2004 р.

13.
М
істо,
де

знаходиться комплекс
пам’яток

історії, культури та природи


національний історико
-
культурний заповідник «Гетьманська столиця»:

а) Чигирин; б) Батурин; в) Київ; г) Глухів.

14.
Р
ежисер фільму «Щастя моє», що
в
перше в
історії вітчизняного
кінематографа був номінований на
Канському

міжнародному кінофестивалі:

а) Сергій Лозниця;

б) Юрій Іллєнко;

в) Ігор Стрембіцький;


г) Кіра Муратова.

15. Визначте сферу діяльності Романа Віктюка:

а) музика;

б) театральна р
ежисура;


в) літератур
а
; г) кінематографія.

16. Позначте село Дніпропетровської області, де сформувалася знаменита
техніка малювання, декоративно
-
орнаментальне народне малярство:

а) Петриківка; б) Єлизаветівка; в) Царичанка; г) Іларіонове.

17. Наз
віть найчисельнішу національну меншину в Україні:

а) росіяни; б) євреї; в) українці; г) поляки.

96


18. Назвіть українську акапельну формацію, у складі якої з 1993 р. шість
вокалістів


беззаперечні метри акапельного співу, виконують твори
різного жанру:

рок, поп, класика, джаз, кантрі, блюз, фольк, рок
-
н
-
рол:

а) Піккардійська Терція; б) ТНМК; в) Скрябін; г) Воплі Водоплясова.

19. Рік, коли проходження зовнішнього незалежного оцінювання стало
обов’язковою умовою вступу до вищ
их

навчальн
их закладів
.

а) 1992 р.; б) 1999 р.; в) 2005 р.; г) 2008 р.

20. Оберіть варіант, де вказано сучасних українських драматургів:

а) Іван Малкович, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Кость
Москалець, Володимир Цибулько, Ігор Павлюк, Сергій Жадан;

б) Тарас Прохасько,
Наталка Сняданко, Анатолій Дністровий, Дзвінка
Матіяш, Ірена Карпа, Таня Малярчук, Любко Дереш;

в) Микола Рябчук, Віталій Жежера, Василь Махно, Олександр
Бойченко, Юрко Прохасько, Анатолій Дністровий, Андрій Бондар;

г) Надія Симчич, Неда Неждана, Лесь Поде
рв’янський, Павло Ар’є,
Анна Багряна, Олена Клименко, Олег Миколайчук
-
Низовець.

Варіант ІІ

1. Оберіть закон, схвалений Верховною Радою України у 1991 р., яким
закріплювались основні напрями розвитку, система функціонування та
управління, права та обов’язки

учасників навчально
-
виховного процесу:

а) «Основні напрями реформування загальноосвітньої і професійної школи»;

б) «Освіта (Україна ХХІ століття)»;

в) «Основи законодавства про культуру»;

г) «Про освіту».

2. Укажіть рік відновлення діяльності Києво
-
Могиля
нської академії:

а) 1991 р.; б) 1992 р.; в) 1993 р.; г) 1994 р.

3. Укажіть рік, коли окремою командою на Олімпійських іграх (зимових)
Україна виступила вперше:

а) 1992 р.; б) 1994 р.; в) 1996 р.; г) 1998 р.

4. Перший космонавт незалежної Украї
ни Леонід Каденюк літав у космос:

а) у 1991 р.; б) у 1993 р.; в) у 1995 р.; г) у 1997 р.

5. Перехід на 12
-
ти річну систему освіти було започатковано

у
:

а)
1
999


2000 навчальн
ому

ро
ці
;б)

2000


2001 навчально
му

ро
ці
;

в) 2001


2002 навчально
му

ро
ці
;

г) 2002


2003 навчально
му

ро
ці
.

6. Олександр Білаш, Іван Карабиць, Олександр Морозов


це відомі українські:

а) композитори; б) художники; в) скульптори; г) актори.

7. Укажіть назву та місце проведення всеукраїнського фестивалю гумору
та сати
ри, який проводиться щорічно 1 квітня:

а) «Доля», Чернівці; б) «Оберіг», Луцьк;

в) «Казантип», Щолкіне; г) «Юморина», Одеса.

8.
Н
азв
іть

популярн
у

українськ
у

рок
-
груп
у
, яка з часу свого
створення

у

жовтні 1994 р. випустил
а музикальні альбоми «Там, де нас нема», «Я на
небі був», «Модель», «Суперсиметрія», «Gloria», «Dolce ita», «Земля»:

97


а) «Воплі Водоплясова»; б) «Океан Ельза»; в) «Скрябін»; г) «TOL».

9. Режисер короткометражного чорно
-
білого документального фільму

Подорожні», який у травні 2005 р. отримав нагороду


Золоту пальмову
гілку 58
-
го
Канського

фестивалю:

а) Юрій Ілленко;


б) Ігор Стрембіцький;


в) Кіра Муратова;

г) В’ячеслав Криштофович.

10.
Оберіть відомого літературного діяча
, автор
а

роману «Пол
ьові
дослідження з українського сексу»:

а) Оксана Забужко;

б) Юрій Андрухович;


в) Сергій Жадан;

г) Андрій Курков.

11. Автор романів «Пікнік на льоду», «Нічний молочник» та книжок для
дітей, на сьогодні єдиний письменник пострадянського простор
у, чиї
книжки потрапили в топ
-
десятку європейських бестселерів:

а) Оксана Забужко;

б) Юрій Андрухович;

в) Сергій Жадан;

г) Андрій Курков.

12. Укажіть назву релігійної організації, керівниками якої в різний час
були Мстислав (Скрипник), Володими
р (Романюк), Філарет (Денисенко):

а) УАПЦ; б) УГКЦ; в) УПЦ
-
КП; г) УПЦ
-
МП.

13. Визначні українські футбольні тренери, спортивна кар’єра яких
пов’язана з дніпропетровським «Дніпром»:

а) Олег Блохін, Віталій Годулян;

б) Мірча Луческу, Хуанде Рам
ос;

в) Валерій Лобановський, Євген Кучеревський;

г) Мирон Маркевич, Олег Протасов.

14. Музей народної архітектури, мистецтв і побуту, який пишається
колекцією етнографічних експонатів (традиційні будівлі, костюми,
музичні інструменти, живопис, домашнє н
ачиння) знаходиться в
мальовничому музеї
-
селі під назвою:

а) Пирогово; б) Решетилівка; в) Татарбунари; г) Рахів.

15.
І
гров
ий

фільм Сергія Лозниці за однойменною повістю білоруського
письменника Василя Бикова, який здобув приз FIPRESCI на
Канському

кі
нофестивалі, головну нагороду 9
-
го міжнародного кінофестивалю
«Золотий абрикос» (Єреван) у номінації «Ігрове кіно», приз «Найкращий
фільм за версією журі» Одеського міжнародного кінофестивалю:

а) «У тумані»;

б) «Щастя

моє»;


в) «Молитва про гетьмана Мазепу»; г) «Подорожні».

16.
У
країнськ
ий

художник, автор унікальної живописної техніки, яку
критики називають плентанізм


мазки фарб у його роботах
переплітаються

з нитками тканини; у 2007 р. увійшов
до

всесвітн
ього

сп
иск
у

геніїв сучасності:

а) Андрій Антонюк; б) Валентин Алтанець;

в) Петро Бевза;

г) Іван Марчук.

17. Назвіть міжнародний музичний фестиваль в Україні, який проводиться
з 2012 р. у «музи
ч
ному місті рок
-
н
-
ролу»:

98


а) «Червона рута»; б) «The Best City.UA»; в
) «Чайка»; г) «Шалом, Україна!».

18. «Київ травневий», «Золотий Лев», «Мельпомена Таврії», «Різдвяна
містерія»


це:

а) музичні
програми
;

б) театральні фестивалі;


в)
мистецькі виставки
; г)
пам’ятники
.

19. Позначте варіант,
де

вказано прізвище джа
зового гітариста, який у
2010 р. став першим українським лауреатом престижної американської
премії The Independent Music Awards у двох номінаціях, що стало
своєрідним проривом для сучасної інструментальної музики:

а) Олег Скрипка;

б) Роман Мир
ошниченко;


в) Святослав Вакарчук; г) Іван Марчук.

20. Оберіть варіант, де вказано сучасних українських поетів:

а) Іван Малкович, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Кость Москалець,
Володимир Цибулько, Ігор Павлюк, Сергій Жадан;

б) Тарас Прохасько, Ната
лка Сняданко, Анатолій Дністровий, Дзвінка
Матіяш, Ірена Карпа, Таня Малярчук, Любко Дереш;

в) Микола Рябчук, Віталій Жежера, Василь Махно, Олександр Бойченко,
Юрко Прохасько, Анатолій Дністровий, Андрій Бондар;

г) Надія Симчич, Неда Неждана, Лесь Подерв’я
нський, Павло Ар’є,
Анна Багряна, Олена Клименко, Олег Миколайчук
-
Низовець.
99


ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ВИКО
НАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ

ЗАВДАНЬ

1. Руїни Херсонеса
Таврійського

( ст. до н. е.


середина Х ст.)
,

м. Севастополь.

2
. Кирк
-
Єр (Чуфут Кале)

( ст.)
,

р
-
н

Бахчисарайський.

3
. Введенська церква (ІІ


ІХ ст.)
,

м. Феодосія.

4
. Успенський печерний монастир (ІІІ ст.)
,

м. Бахчисарай.

5
.
Храм

Успіння Пресвятої Богородиці (Десятинна церква) (989

996 рр.)
,

м. Київ.

6
. Текіє
д
ервішей (
мусульманський
мо
настир) (ХІ ст.)
,

м. Євпаторія.

7.
Свято
-
Успенський Єлецький жіночий монастир (ХІ


ХІІ ст.)
,

м. Чернігів.

8
. Софійський собор (1017


1037 рр.)
,

м. Київ.

9
. Спаський собор (1030
-
ті рр.)
,

м. Чернігів.

10
. Георгіївська церква (1050
-
ті рр.)
,

м. Київ.

11
. Ір
ининська церква (1050
-
ті рр.)
,

м. Київ.

12
. Києво
-
Печерська лавра (1051 р.)
,

м. Київ.

1
3
. Успенський собор Печерського монастиря (1073


1078 рр.)
,

м. Київ.

1
4
. Троїцька надбрамна церква Печерського монастиря (1106


1108 рр.)
,

м. Київ.

1
5
. Михайлівський З
олотоверхий собор (1108


1113 рр.)
,

м. Київ.

1
6
. Церква Спаса на Берестові (1113


1115 рр.)
,

м. Київ.

1
7
. Борисоглібський собор (1120


1123 рр.)
,

м. Чернігів.

1
8
. Церква Богородиці Пирогощі на Подолі (1132


1136 рр.)
,

м. Київ.

19.
П’ятницька церква (ХІ
І


ХІІІ ст.), м. Чернігів.

20
. Хотинс
ь
ка фортеця (ХІІІ ст.).

2
1
. Аккерманська фортеця (Білгород
-
Дністровська фортеця)
(
ХІІІ


Х ст.
).

2
2
.
Генуезька

фортеця Чембало (1357


1433)
,

м. Севастополь.

2
3
.
Вірменський кафедральний собор
(1363


1370 рр.)
,

м. Ль
вів.

2
4
. Генуезька фортеця (1371


1460 рр.)
,

м. Судак.

2
5
. Кам’янець
-
Подільська фортеця (ХІ ст.).

2
6
. Церква Св. Іоанна Предтечі (ХІ ст.)
,

м. Феодосія.

2
7
. Острозький замок (ХІ ст.)
,

м. Острог
.

2
8
. Замок Любарта (ХІ ст.)
,

м. Луцьк.

29.
Латинська катед
ра Вознесіння Пресвятої Діви Марії (XІ ст.), Львів.

30
. Мукачівський замок (ХІ


ХІІІ ст.)
,

м. Мукачеве
.

31.
К
остел

Св.


Апостолів


Петра

і

Павла


(X ст.), м. Кам’янець
-
Подільський.

3
2
. Чоргунська
вежа

(Х ст.)
,

м. Севастополь.

3
3
.
Невицький замок (
ХІІІ


ХІІ ст.)
,

обл. Закарпатська

3
4
. Меджибі
з
ький замок (ХІ ст.)
,

обл. Хмельницька.

3
5
. Свірський замок (ХІ ст.)
,

обл. Львівська.

3
6
. Ужгородський замок (ХІ ст.)
, м. Ужгород
.

3
7
. Палацовий комплекс у Білокриниці (ХІ ст.)
,

обл. Львівська.

3
8
. Джума
-
Д
жамі мечеть (1552


1564 рр.)
,

м. Євпаторія.

3
9
.
Ансамбль споруд
Успенськ
ого братства

(
ХІ ст.)
,

м. Львів.

40
. Золочівський замок (ХІІ ст.)
,

обл. Львівська.

41.
Хрестовоздвиженський монастир (XII ст.), м. Полтава.

100


42.
Покровський собор (друга половина X
II ст.), м. Харків.

43
. Костел бернардинів (1600


1630 рр.)
,

м. Львів.

4
4
. Петропавлівський костел (1606


1610 рр.)
,

м. Луцьк.

4
5
. Каплиця Боїмів (1606


1615 рр.)
,

м. Львів.

4
6
. Костел єзуїтів (1610


1630 рр.)
,

м. Львів.

47.
Каплиця Кампіанів (1619 р.
)
,

м. Львів.

4
8
. Мечеть Муфті
-
Джамі (1623


1637 рр.)
,

м. Феодосія.

49
. Церква Миколи Притиска (1631 р.)
,

м. Київ.

5
0
.
Монастир Кармелітів Босих (1634


1642 рр.), м. Бердичів.

51
. Кодацька фортеця (1635 р.)
,

с. Старі Кодаки, о
бл
. Дніпропетровська.

52
. Під
горецький замок (1635


1640 рр.)
,

обл. Львівська.

53
.
Покровська церква (1637


1876 рр.), м. Луцьк.

54
. Новобогородицька фортеця (1688 р.)
, с. Шевченко, обл
. Дніпропетровська.

55
. Георгіївський собор Видубицького монастиря (1696


1701 рр.)
,

м. Київ.

5
6
.

Ратуша у м
.

Бучач (ХІІІ ст.).

5
7
. Дендропарк «Олександрія» (ХІІІ ст.)
,

м. Біла Церква.

58
.
Свято
-
Успенський собор (друга половина XIIІ ст.), м. Полтава.

59
.
Національний

заповідник


«Качанівка»

(XIIІ


ст.),


обл.


Чернігівська.

60
. Фортеця
Є
ні
-
Кал
е (1703 р.)
,

м. Керч.

61
. Велика ханська мечеть (1740


1743 рр.)
,

м. Бахчисарай.

62
. Собор св. Юра (1747


1762 рр.)
,

м. Львів.

63
. Андріївська церква (1749


1753 рр.)
,

м. Київ.

6
4
. Маріїнський палац (1750


1755 рр.)
,

м. Київ.

65
. Успенська церква (1754

р.) с. Китайгород
, обл. Дніпропетровська
.

66
. Церква
-
дзвіниця Св. Варвари (1756 р.)
,

с. Китайгород
, обл. Дніпропетровська
.

6
7
. Миколаївська церква (1757 р.) с. Китайгород
, обл. Дніпропетровська
.

68
.
Свято
-
Успенська Почаївська лавра (1771


1991 рр.), м. П
очаїв.

69
.
Успенський собор (1771


1777 рр.), м. Харків.

7
0
. Самарський монастир (1782


1820 рр.)
,

м. Новомосковськ.

7
1
. Палац Потьомкіна (Палац студентів) (1786 р.)
,

м. Дніпропетровськ.

7
2
. Миколаївський собор (1787 р.)
,

м. Новомосковськ.

7
3
. Спасо
-
Пре
ображенський собор (1791


1796 рр.)
,

м. Новгород
-
Сіверський.

74
. Національний парк «Софіївка» (1796 р.


перша половина ХІХ ст.) м. Умань.

7
5
. Палац Кирила Розумовського (1799


1803 рр.)
,

м. Батурин.

76
. Троїцький собор (ХІХ ст.)
,

м. Новомосковськ.

77
. К
араїмські кенаси (ХІХ ст.)
,

м. Євпаторія.

7
8
.
Архітектурний комплекс резиденції митрополита (ХІХ ст.)
,

м. Чернівці.

79
. Лівадійський палацово
-
парковий ансамбль (ХІХ ст.)
,

околиця Ялти.

80
. Воронцовський палацово
-
парковий комплекс (ХІХ ст.)
,

м. Алупка.

81
.
Колона Магдебурзького права (1802


180
6

рр.)
,

м. Київ.

8
2
. Свято
-
Хрестовоздвиженський храм (1803 р.)
,

м. Дніпропетровськ.

83
. Колона Слави на честь 100
-
річчя Полтавської битви (1805


1811 рр.).

8
4
. Свято
-
Миколаївська церква в Нових Кодаках (1807


1810 р
р.).

101


85
. Будинок оперного театру (1809 р.)
,

м. Одеса.

8
6
. Миколаївська церква
-
ротонда (1810 р.)
,

м. Київ.

87
. Церква Різдва Богородиці (1812 р.)
,

смт. Петриківка.

8
8
. Церква Різдва Богородиці в Сулицькому (1812


1820 рр.)
,

м. Нікополь.

89
. Братські та нас
тоятельські келії (1816


1820 рр.)
,

м. Новомосковськ.

90
. Вознесенська церква (1823 р.)
,

с. Миронівка.

91
. Пам’ятник А.
Ришельє

(1823


1828 рр.)
,

м. Одеса.

92
. Будинок Інституту Оссолінських (1826


1827 рр.)
,

м. Львів.

93
. Палац у Салг
ірці

(1827 р.)
,

м.

Сімферополь.

94
. Будинок Старої біржі (1829


1934 рр.)
,

м. Одеса.

95
. Будинок губернатора (1830 р.)
,

м. Дніпропетровськ.

96
. Спасо
-
Преображенський собор (1830


1835 рр.)
,

м. Дніпропетровськ.

9
7
. Потьомкінські сходи (1837


1841 рр.)
,

м. Одеса.

9
8
. Будин
ок оперного театру (1837


1842 рр.)
,

м. Львів.

99
. Будинок університету Св. Володимира (1837


1843 рр.)
,

м. Київ.

10
0
. Будинок Інституту шляхетних дівчат (1838


1842 рр.)
,

м. Київ.

101
. Свято
-
Успенський храм (1839 р.)
,

м Дніпропетровськ.

102
.
Свято
-
Дух
і
вський кафедральний собор (1844 р.)
,

м. Чернівці.

10
3
. Графська пристань (1846 р.)
,

м. Севастополь.

10
4
. Михайлівський собор (1848 р.)
,

м. Севастополь.

10
5
.
Петропавловська

церква (1848 р.)
,

м. Севастополь.

10
6
. Синагога «Золота роза» (1852 р.)
,

м. Дніпроп
етровськ.

10
7
.
Сампсоніївська церква (1852


1856), м. Полтава.

1
08
. Пам’ятник князю Володимиру Святославичу (1853 р.)
,

м. Київ.

1
09
. Миколаївська церква
-
піраміда (1857


1870 рр.)
,

м. Севастополь.

1
1
0
. Володимирський собор (1859


1868 рр.)
,

м. Севастопол
ь.

1
1
1
.
С
обор Св. Володимира (Володимирський собор) (1862


1882 рр.)
,


м. Київ.

1
1
2
. Будинок Англійського клубу (1870 р.)
,

м. Дніпропетровськ.

1
1
3
. Лисогірський форт (1872


1876 рр.)
,

Лис
а

гор
а
, м. Київ.

11
4
.
Благовіщенський собор (1888


1901 рр.), м. Х
арків.

1
1
5
. Палац Шенборнів (1890


1895 рр.)
,

обл. Закарпатська.

1
1
6
. Собор Св. Олександра Невського (1891


1902 рр.)
,

м. Ялта

1
1
7
.
Миколаївський собор (1894 р.)
,

м. Дніпродзержинськ.

1
18
. Будівля Музею старожитностей та мистецтв у Києві (1897


1899 рр.
).

1
19
.

«Будинок
-
Корабель»


«Шіфа»

(кін. ХІХ ст.), м. Чернівці.

1
2
0
.
Свято
-
Тихвінський жіночий монастир (ХІХ ст.), м. Дніпропетровськ.

121.
Будинок Гірничого інституту (1900


1903 рр.)
,

м. Дніпропетровськ.

1
2
2
. Будинок з химерами (1901


1903 рр.)
,

м. Ки
їв.

12
3.

Будинок Полтавського губернського земства (1903


1908 рр.), м. Полтава.

1
2
4
. Будинок Національного банку (1905 р.)
,

м. Київ.

12
5
.
Будівля Дворянського та Сільського банку (1906


1909 рр.), м. Полтава.

1
26
.
Будинок критого Бессарабського ринку (1
912 р.)
,

м. Київ.

1
27
. Брянська Миколаївська церква (1913


1915 рр.)
,

м. Дніпропетровськ

102


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦ
ІЇ ТА ВИМОГИ

ДО ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІ
ДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ


Індивідуальне завдання студенти виконують під керівництвом викладача
-
лектора за темами, запропо
нованими вище в даному навчальному посібнику.
Студент, виходячи із власних наукових інтересів, довільно обирає тему з
переліку тем, представлених на сторінках 87


89 даного посібника. За якісне
виконання індивідуального завдання нараховуються бали, які ра
зом із
оцінками за модульні тестові роботи є підставою для допуску до іспиту.

Індивідуальні завдання


це студентська наукова робота, яка має на меті
поглибити знання студента з окремої важливої проблеми курсу «Історія
української культури», надати навичк
и найпростіших форм наукового
дослідження в галузі суспільних наук. Пропонуємо студентам виконати
індивідуальну роботу у форматі творчої роботи
-
презентації, що містить
короткий опис пам’ятника архітектури чи монументального мистецтва,
біографію архітекторі
в, скульпторів; пам’ятні дати та цікаві факти, пов’язані з
даною пам’яткою тощо.

Виконання індивідуального завдання складається з чотирьох етапів:

1) вибір теми дослідження;

2) збір матеріалу;

3) написання тексту;

4) оформлення роботи.

Перший етап.

На поча
тку семестру студент обирає тему індивідуального
завдання та узгоджує її з викладачем. Після визначення структури роботи
складається план та орієнтовний список літератури, який може уточнюватись
у процесі подальшої роботи. План роботи повинен містити 2


3

розділи. У
структурі роботи потрібно передбачити коротку вступну частину (1 сторінка),
де мотивується вибір теми, її актуальність, формулюються мета та завдання.
Наприкінці творчої роботи рекомендуємо включити заключну частину (1


2
сторінки), де узагаль
нюються основні положення та висновки дослідження.

Другий етап.

Студент опрацьовує джерела, знайомиться з науковими
працями, публікаціями з обраної теми та матеріалами Інтернету, робить
відповідні висновки, складає схеми, таблиці, графіки та ін.

Третій ета
п.

Студент узагальнює зібраний матеріал, компонує його
відповідно до плану роботи та пише основний текст. Робота має бути
творчою, із залученням широкого кола літератури, а не простою компіляцією.
Студент має продемонструвати вміння підбирати матеріал, ана
лізувати його,
робити висновки та узагальнення.

Четвертий етап.
Під час оформлення індивідуальної творчої роботи
студент зобов’язаний дотримуватися наступних вимог:індивідуальна робота студента складається з двух частин: 1) реферат
на обрану тему з історі
ї української культури; 2) невелика презентація у
слайдах до реферату, яка наочно уточнює та прикрашає текст;

103
реферат виконується тільки у програмі word (тобто, файли мають
розширення .doc або .docx); презентація створюється тільки у програмі
PowerPoint


обто файли мають розширення .рpt або .рptx). Роботи, виконані в
інших форматах, не розглядаються і не оцінюються
;презентація може містити фото, автопортрети, портрети, карти, схеми,
плани, але за умови, що ці матеріали пов’язані з темою реферату та
оформл
юються відповідно до стандартів (правила оформлення слід уточнити
на консультації у викладача)
;
робота може бути написана російською або українською мов
ами;робота, виконана без посилань

і

з використанням сумнівних матеріалів
(нап
риклад, вікіпедія чи рефе
рат з мережі
Internet
)
,

оцінюється на нуль балів і
на доопрацювання не повертається. Готова робота може бути передана
викладач
у

на дисках СD або DD (на флешках не здавати!). Роботи, яка
надійшли викладач
у

на перевірку після зазначеного терміну, не перевір
яються
;
тему можна змінити, лише попередньо узгодивши з викладачем. У разі
необхідності звертайтеся за консультацією до викладача. Невиконання
вищевказаних вимог призводить до зниження оцінки.

Критерії оцінювання індивідуальних робіт

(за кожну виконану ви
могу до роботи студенти отримують бали)Критерії

Бали

1


Обсяг творчої роботи (без титульної сторінки, списку використаної
літератури та посилань
має бути

від 5 до 10 сторінок; презентація (без
титульної сторінки)


від 10 слайдів.

1

2

Структура робот
и

містить

вступ, розділи з відповідними їх назвами,
висновки, список використаної літератури, презентацію

1

3

Дотримання правил граматики, орфографії та синтаксису. Робота
належним чином
вичитана, відредагована, слайди сумлінно оформлені

1

4

Список викори
станої літератури містить мінімум 10 праць,
використаних
у

роботі (зразком для правильного оформлення може
слугувати список використаної та рекомендованої літератури
,

поданий
наприкінці даного навчального посібника)

1

5

Посилання на використану літературу

оформлені згідно
і
з
загальноприйнятими стандартами

1

6

Наявність презентації (фото, карти, схеми, таблиці тощо, які
ілюструють матеріал, доповнюючи зміст індивідуальної роботи)
,

слайди якої охайно оформлені

2

7

У вступі висвітлюються такі аспекти: актуа
льність, мета і завдання

1

8

Розділи основної частини творчої роботи розкривають зміст
поставлених завдань
.
Оцінюється не обсяг роботи, а повне розкриття
теми та її презентація

2

Усього

10


Знімаються бали за плагіат (відсутність посилань або спроба вид
ати роботу
з Інтернету за власну). У цьому випадку робота оцінюється на нуль (0) балів.

104


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ


1. Особливості розвитку матеріальної та духовної культури давніх людей.

2. Специфіка розвитку культури давніх племен у добу «неолі
тичної
революції», енеоліту та бронзового віку.

3
. Історія перших державних утворень на українських землях (І тис. до н.

е.


І ст. н. е.): соціокультурні аспекти.

4
. Античні міста
-
колонії в Північному Причорномор’ї: духовна та
матеріальна культура.

5
. Ма
теріальна та духовна культура східних слов’ян (дохристиянський період).

6
. Давньоруська культура: стан освіти та науки, літературні твори та
пам’ятки права, архітектура
й

образотворче мистецтво, релігійне життя.

7
. Загальні тенденції розвитку української к
ультури у ХІ


першій
половині ХІІ ст.:
о
світ
а,

наук
а
, література, театр, музика, архітектура
,

образотворче мистецтво, релігійне життя.

8
. Українська культура
у
друг
ій

половин
і

ХІІ


ХІІІ

ст.
: освіта, наука,
книгодрукування, література, театр, музика,
архітектура, образотворче
мистецтво, релігійні процеси.

9
. Культурні процеси на українських землях у складі імперії Габсбургів
(ХІХ


початок ХХ ст.).

10
. Культура українського народу в Російській імперії (перша половина ХІХ ст.).

1
1
. Розвиток культури укр
аїнського народу в Російській імперії у другій
половині ХІХ


на початку ХХ ст.

1
2
. Стан української культури в роки революції та громадянської війни
(1917


1921 рр.).

1
3
. Культура УСРР у 1921


1928 рр.

1
4
. Українська культура в період радянської модерні
зації (1929


1939 рр.).

1
5
. Національно
-
культурний розвиток західноукраїнських земель у
міжвоєнний період (1918


1939 рр.).

1
6
. Культурні процеси на українських теренах у роки війни та повоєнної
відбудови (1939


1953 рр.).

1
7
. Культура УРСР за лібераліз
ації тоталітарного режиму (середина 1950
-
х


середина 1960
-
х років).

1
8
. Українська культура в період загострення кризи радянської системи
(1964


1985 рр.).

1
9
. Розвиток культури в УРСР у роки перебудови (1985


1991 рр.).

20
. Стан сучасної української ку
льтури.105


РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СКЛА
ДАННЯ ІСПИТУ З КУРСУ


Під час підготовки до іспиту з курсу «Історія української культури»
слід дотримуватися кількох загальних методичних порад. По
-
перше,
послідовно вивчаючи весь комплекс питань з історії української куль
тури,
необхідно використовувати програму курсу, затверджену кафедрою. По
-
друге, опановувати дисципліну слід не тільки за допомогою цього
практикуму, але й підручників, монографій з курсу (список використаної
та рекомен
дованої літератури надається наприкін
ці
даного посібника).
По
-
третє, готуючись до іспиту, варто звертати увагу на дані історичної
хронології (дати подій), історичної географії (місця подій), історичної
персоналістики (діячі культури), термінології (ключові поняття з історії
культури), усвідом
люючи їх сутність та особливості.

Під час
само
го

іспит
у,

виконуючи творчі завдання (питання на
розкриття)
,

пам’ятайте, що ваша відповідь має бути змістовною й
аргументованою (насиченою іменами, датами, подіями, історичною
термінологією), але не переобтяжен
ою тими фактами, які не мають
жодного відношення до суті питання. Обов’язково перед виконанням
уважно прочитайте завдання та усвідомте, що від вас вимагається.
Визначте хронологічні межі й окресліть план вашої відповіді, підберіть
докази та факти, які дійс
но потрібні. Це дозволить зробити відповідь
чіткою та послідовною.

При вирішенні кожного тесту необхідно спочатку уважно прочитати
й

обміркувати запропоновані варіанти відповіді, зрозуміти особливості

завдання
, головні вимоги,
а вже
потім об
и
рати правильну

відповідь.
Методично
бажано

виконувати завдання у тому порядку, в якому вони
подані
в

екзаменаційному білеті, але при виникненні труднощів у
розв’язанні окремих завдань
краще

їх
відкласти
і виконати в останню
чергу
, при цьому обов’язково залишивши час. На
магайтеся виконати усі
завдання. Пам’ятайте, що відсутність відповіді


це гарантовані нуль
балів, а наявність навіть невпевненої відповіді може принести вам певні
бали.
106


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ
ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІ
ТЕРАТУРИ


1.

Абрамович С.
Світова т
а українська культура: Навч. посіб. / С. Абрамович,

М. Чікарьова.


Львів: Світ, 2004.


344 с.

2.
Александрович В.

Мистецтв
о Галицько
-
Волинської держави /

В. Александрович.


Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999.


13
2с.

3.
Багалій Д.

Український мандрований філософ Григорій Сковорода / Д. Багалій.


К.: Орій, 1992.


472 с.

4.
Баран В.
Давні слов’яни / В. Баран.


К.: Вид. дім «Альтернативи», 1998.


336с.

5.
Білецький П.
Українське мистецтво другої половини XII


XV
III століть
/ П. Білецький.


К.: Мистецтво, 1981.


159 с.

6.
Бойко О.

Історія України. Тести. Запитання. Завдання / О. Бойко.


К.: Академія,
1998.


256 с.

7.
Бокань В.
Історія культури України: Навч. посіб. / В. Бокань, Л. Польовий.


К
.:
МАУП, 1998.


232 с.

8.
Бокань В.

Історія культури України: Навч. посіб. / В. Бокань, Л. Польовий.


К.:
МАУП, 2002.


256 с.

9.
Борисенко М.
Житло і побут міського населення України у 20


30 рр. ХХ
століття: Монографія / М. Борисенко.


К.: Стилос, 20
09.


357 с.

10.
Верстюк В.

Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний
довідник / В. Верстюк, О. Дзюба, В. Репринцев.


К.: Наукова думка, 1995.


688
с.

11.
Возняк М.
Історія української літератури: У 2 книгах: Навч. вид. / М. Возняк.


Ви
д. 2
-
ге, перероб. Кн. 1.


Львів: Світ, 1992.


696 с.

12.
Возняк М.

Історія української літератури: У 2 кн. Навч. вид. / М. С. Возняк.


Кн. 2.


Л.: Світ, 1994.


558 с.

13.
Грабович Г.

До історії української літератури: дослідження, есеї, полеміка

/ Г. Грабович.


К.: Критика, 2003.


631 с.

14.
Грабович Г.

Шевченко як міфотворець. Семантика символів у творчості поета
/ Г. Грабович.


К.: Радянський письменник, 1991.


212 с.

15. Давня історія України: Навч. посіб.: У 2 к
н. / П. Толочко (керівник авт.
колективу), Д. Козак, С. Крижицький та ін.


Кн. 1.


К.: Либідь, 1994.


240 с.

16. Давня історія України: Навч. посіб.: у 2 кн. / П. Толочко (керівник авт.
колективу), Д. Козак, С. Крижицький та ін.


Кн. 2.


К.: Либідь, 19
95.


224 с.

17.
Забужко О.
Шевченків міф України.

Спроба філософського аналізу /
О. Забужко.


К.: Факт, 2001.


160 с.

18.
Залізняк Л.
Первісна історія України / Л. Залізняк.


К.: Вища школа, 1999.


264 с.

19.
Залізняк Л.

Стародавня історія України / Л.

Залізняк.


К.: Темпора, 2012.


542 с.

20.
Зубар В.

Античний світ Північного Причорномор’я / В. Зубар, Е. Ліньова,

Н. Сон.


К.: Вид
-
во ім. О. Теліги, 1999.


320 с.

21.
Зубарь В.
Боги и герои античного Херсонеса / В. Зубарь.


К.: Издательский
дом

«Стилос», 2005.


188 с.

22.
Іваненко В.
Історія української культури: Навч. посіб. / В. Іваненко, Г. Кривчик.


Д.: РВВ Дніпропетр. нац. ун
-
ту, 2010.


98 с.

23. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посіб. /

В. Литвин,

В. Гусєв, А. Слюсаренко та ін.


К.: Вища шк., 2002.


430 с.

24. Історія України. Хронологічний і термінологічний довідник.


Тернополь:
«Підручники і посібники», 2004.


176 с.

107


25. Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича.


К.: Либідь, 20
02.


656 с.

26. Історія української культури у 5
-
ти т.


Т. 1. Історія культури давнього населення
України / Ю. Асєєв, В. Баран, І. Баранов.


К.: Наукова думка, 2001.


1134 с.

27. Історія української культури у 5
-
ти т.


Т. 2. Українська культура ХІІІ


першої
половини XIІ ст. / В. Александрович, В. Балушок, М. Боянівська.


К.:
Наукова думка, 2001.


846 с.

28. Історія української культури у 5
-
ти т.


Т. 3. Українська культура другої
половини ХІІ


XIІI ст. / В. Александрович, В. Борисенко, Т. Виврот
.


К.:
Наукова думка, 2003.


1246 с.

29. Історія української культури: Побут, письменство, мистецтво, театр, музика / За
заг. ред. І. Крип’якевича.


К.: Либідь, 1994.


651 с.

30.
Коцур В.

Історія України від найдавніших часів до ХХІ ст.: Тестові завдан
ня
/ В. Коцур, А. Коцур, Г. Коцур, О. Тарапон.


Переяслав
-
Хмельницький: П
-
ХДПУ, 2004.


116 с.

31.
Крижицький С.
Античні міста держави Північного Причорномор’я /

С. Крижицький, В. Зубар, А. Русяєва.


К.: Вид. дім «
Альтернативи», 1998.


352 с.

32. Культура і побут населення України: Навч. посіб. / За ред. В. Наулко, Л. Артюх.


Київ: Либідь, 1993.


288 с.

33. Культура українського народу: Навч. посіб. / В. Русанівський, Г. Вервес,

М. Гончаренко.


К.: Либід
ь, 1994.


272 с.

34.
Лобановський Б.

Українське мистецтво другої половини ХІХ


початку ХХ ст.
Нариси з історії українського мистецтва / Б. Лобановський, П. Говдя.


К.:
Мистецтво, 1989.


206 с.

35.
Макаров А.

Світло українського бароко / А. Макаров.


К
.: Мистецтво, 1994.


247с.

36.
Маланюк Є.

Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк.


К.: АТ
«Обереги», 1992.


80 с.

37.
Матейко К.
Український народний одяг / К. Матейко.


К.: Наукова думка,
1977.


222 с.

38. Мистецтво України: Біографічний довідн
ик. / За ред. А. Кудрицького.


К.: Укр.
енцикл., 1997.


700 с.

39.
Наєнко М.
Художня література України: Від міфів до модерної реальності
/ М. Наєнко.


К.: Просвiта, 2008.


1063 с.

40.
Нельговський Б.
Українське мистецтво: Від найд
авн
іших часів до початку ХХ ст.
/ Б. Нельговський.


К.: Рад. школа, 1976.


134 с.

41.
Нечуй
-
Левицький І.

Світогляд українського народу. Ескіз української міфології
/ І. Нечуй
-
Левицький.


К.: АТ «Обереги», 2003.


144 с.

42.
Огієнко І.

Українська к
ультура: Коротка історія культурного життя
українського народу / І. Огієнко.


К.: Фірма «Довіра», 1992.

43.
Петровський В.

Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи.
Коментарі / В. Петровський, Л. Радченко, В. Семененко.


Х.: ВД «ШКОЛА»,
2007.


592 с.

44.
Півторак Г.
Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов: Міфи і
правда про трьох братів слов’янських зі «спільної колиски» / Г. Півторак. − К.:
Видавничий центр «Академія», 2001.


152 с.

45.
Попович М.
Нарис історії культури України /

М. Попович.


К.: «АртЕк», 1998.


728 с.

108


46.
Попович М.

Мировозрение древних славян / М. Попович.


К.: Наукова думка,
1985.


167 с.

47.
Самойлович В.
Народна архітектура України в ілюстраціях / В. Самойлович.


К.: Абрис, 1999.


281 с.

48.
Самойлович
В.
Народна творчість в архітектурі сільського житла
/ В. Самойлович.


К.: Академія архітектури, 1961.


342 с.

49.
Семчишин М.

Тисяча років української культури: Історичний огляд
культурного процесу / М. Семчишин.


2
-
ге ви
дання.


К.: АТ «Друга рука»,
МП «Фенікс», 1993.


550 с.

50. Словник символів культури України: Навч. посіб. / За заг. ред. В. Коцура;

О. Потапенко, М. Дмитренка.


К.: Міленіум, 2002.


260 с.

51. Українське барокко та європейський к
онтекст / Ред кол. О. Костюк, О. Федорук
та ін.


К.: Наукова думка, 1991.


254 с.

52.
Рудницька О.

Українське мистецтво у полікультурному просторі: Навч. посіб.
/ О. Рудницька, Л. Кондрацька, В. Смікал та ін.; За ред. О. П. Рудницької.


К.
,
2000.


207 с.

53.
Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн,
О. М. Семашко та ін.; за ред. М. М. Заковича.


К.: Знання, КОО, 2000.


622 с.

54.
Уманцев Ф.
Мистецтво давньої України: історичний нарис
/ Ф. Уманцев.


К.:
Либідь, 2002.


328 с.

55.
Чижевський Д.
Історія української літератури / Д. Чижевський.


K:
Видавничий центр «Академія», 2003.


568 с.

56.
Чмихов М.
Давня культура: Навч. посіб. / М. Чмихов.


К.: Либідь, 1992.


228 с.

57.
Шевнюк О.

Українська та зарубіжна культура / О. Шевнюк.


К.: Знання
-
Прес,
2002.


277 с.

58.
Шейко В.
Історія української художньої культури: Підручник / В. Шейко,

Л. Тишевська.


Харьків: ХДАК, 1999.


194 с.

59.
Юрій М.
Етногенез та менталітет українськог
о народу / М. Юрій.


К.: Таксон,
1997.


237 с.

60.
Юрій М.

Соціокультурний світ України: Монографія / М. Юрій.


Видання 2
-
е.


К.: Кондор, 2004.


738 с.

Навчальне видання

ПРАКТИКУМ З КУРСУ «І
СТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ К
УЛЬТУРИ»Українською мовою


Підпис
ано до друку
19.09. 2013 р. Формат 60
Х
84/16. Папір друкарський. Друк
плоский. Ум. друк. арк. 6. Замовлення № 73. Тираж 150.

Вид
-
во «ПФ Стандарт
-
Сервіс», м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 2, оф. 48.

Свідоцтво про внесення до державного реєстру ДК № 3197 в
ід 28.05. 2008 р.


Приложенные файлы

  • pdf 1064845
    Размер файла: 977 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий