Когнитивтік лингвистика


ШАБЛОН
перечня вопросов письменных автоматизированных экзаменов
ТВ1-сложный теоретический вопрос
ТВ2-теоретический вопрос средней сложности
ПОЗ-практико-ориентированное задание
600
№ Сұрақтар Сұрақтың тақырыптары тип (ТВ1,ТВ2,ПОЗ)
1 Тіл біліміндегі басты бағыттар мен типтік қатынастар Тіл біліміндегі ғылыми бағыттар мен лингвистикалық мектептер ТВ12 Структуралық тіл білімі, мектептері, өкілдері, зерттелу барысыТіл біліміндегі ғылыми бағыттар мен лингвистикалық мектептер ТВ13 Антропоцентристік тіл білімі, мектептері, өкілдері, зерттелу барысыТіл біліміндегі ғылыми бағыттар мен лингвистикалық мектептер ТВ14 Салыстырмалы-тарихи тіл білімі, мектептері, өкілдері, зерттелу барысыТіл біліміндегі ғылыми бағыттар мен лингвистикалық мектептер ТВ15 Антропоцентристік лингвистика ғылымының әлемдік тіл біліміндегі зерттелу тарихы Тіл біліміндегі антропоцентристік парадигма ТВ16 Антропоцентристік лингвистика ғылымының орыс тіл біліміндегі зерттелу тарихыТіл біліміндегі антропоцентристік парадигма ТВ17 Антропоцентристік лингвистика ғылымының қазақ тіл біліміндегі зерттелу тарихыТіл біліміндегі антропоцентристік парадигма ТВ18 Антропоцентристік лингвистиканың салаларыТіл біліміндегі антропоцентристік парадигма ТВ19 Антропоцентристік лингвистика және В. фон Гумбольдт Тіл біліміндегі антропоцентристік парадигма ТВ110 Когнитивтік лингвистика ғылымының зерттелу тарихыКогнитивтік лингвистиканың теориялық негізіТВ111 Шетел және орыс тіл біліміндегі когнитивтік лингвистика ғылымының зерттелуіКогнитивтік лингвистиканың теориялық негізіТВ112 Қазақ тіл білімінде когнитивтік лингвистика ғылымының зерттелуіКогнитивтік лингвистиканың теориялық негізіТВ113 А.Байтұрсынов зерттеулеріндегі таным категориясыҚазақ тілтану ғылымының қалыптасу даму ерекшелігі ТВ114 Қ.Жұбанов зерттеулеріндегі таным категориясыҚазақ тілтану ғылымының қалыптасу даму ерекшелігі ТВ115 С.Аманжолов зерттеулеріндегі таным категориясыҚазақ тілтану ғылымының қалыптасу даму ерекшелігі ТВ116 Когнитивтік лингвистика ғылымының зерттеу объектісі, пәні, мақсаты мен міндеттеріКогнитивтік лингвистиканың теориялық негізіТВ117 Концепт және ұғым мәселесі Когнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ118 Метафизикалық концепт Когнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ119 Ұлттық-мәдени концепт Когнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ120 Эмоционалды концептілерКогнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ121 Макро және микро, аралық концептілерКогнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ122 Концептілік өріс немесе концептілер аясыКогнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ123 Фрейм және сценарийКогнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ124 Схема және ойсурет Когнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ125 Скрипт және гешталът Когнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ126 Когниция және Когнитология Когнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ127 Символ, эмоция, стеротипКогнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ128 Концептуалды метафора Когнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ129 Контраст концептілер Когнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ130 Калейдоскоптық концептілер Когнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ131 Лингвомәдениеттанымдық аспектідегі концепт мәселесі Когнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ232 Психолингвистикалық аспектідегі концепт мәселесі Когнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ233 Лингвокогнитивтік аспектідегі концепт мәселесі Когнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ234 Концепт типтері Когнитивтік лингвистикадағы концепт мәселесі және концептілердің құрылымы ТВ235 Дүние бейнесі Когнитивтік лингвистиканың теориялық негізі мен тілтаным ғылымының категориялары ТВ236 Дүниенің тілдік бейнесі Когнитивтік лингвистиканың теориялық негізі мен тілтаным ғылымының категориялары ТВ237 Дүниенің қарабайыр бейнесі Когнитивтік лингвистиканың теориялық негізі мен тілтаным ғылымының категориялары ТВ238 Дүниенің ғылыми бейнесі Когнитивтік лингвистиканың теориялық негізі мен тілтаным ғылымының категориялары ТВ239 Ойлау және таным процестерінің байланысыКогнитивтік лингвистиканың теориялық негізі мен тілтаным ғылымының категориялары ТВ240 Сана мен тілдің бірлестігіКогнитивтік лингвистиканың теориялық негізі мен тілтаным ғылымының категориялары ТВ241 Тіл және сөйлеу әрекеті Когнитивтік лингвистиканың теориялық негізі мен тілтаным ғылымының категориялары ТВ242 Жеке тұлғаның қалыптасуына танымдық әрекет пен тілдік қатынастың әсері Когнитивтік лингвистиканың теориялық негізі мен тілтаным ғылымының категориялары ТВ243 Тілдік, логикалық, когнитивтік модельдер туралы түсінік Когнитивтік лингвистиканың теориялық негізі мен тілтаным ғылымының категориялары ТВ244 Когнитивтік лексика және когнитивтік семантика Когнитивтік лингвистиканың теориялық негізі мен тілтаным ғылымының категориялары ТВ245 Адам танымын қалыптастырушы факторларКогнитивтік лингвистиканың теориялық негізі мен тілтаным ғылымының категориялары ТВ246 Когнитивтік бірліктер және концептуалды метафора Когнитивтік лингвистиканың теориялық негізі мен тілтаным ғылымының категориялары ТВ247 Тілдің қатысымдық (коммуникативтік) қызметі Тілдің танымдық сипаты ТВ248 Тілдің мұрагерлік (аккумулятивтік) қызметі Тілдің танымдық сипаты ТВ249 Тілдің танымдық (когнитивтік) қызметі Тілдің танымдық сипаты ТВ250 Адамзаттық танымТаным категориясының түрлері ТВ251 Халықтық танымТаным категориясының түрлері ТВ252 Ұлттық танымТаным категориясының түрлері ТВ253 Тұлғалық танымТаным категориясының түрлері ТВ254 Мифтік танымТаным категориясының түрлері ТВ255 Ғылыми таным Таным категориясының түрлері ТВ256 Діни танымТаным категориясының түрлері ТВ257 Танымдық мағына Таным категориясының түрлері ТВ258 Тіл мен философия Тілтанымдағы ғылымдар тоғысы ТВ259 Тіл мен когнитологияТілтанымдағы ғылымдар тоғысы ТВ260 Тіл мен мәдениет Тілтанымдағы ғылымдар тоғысы ТВ261 «Өмір-Өлім» концептілерін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
62 «Жан мен Тән» концептілерін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
63 «Қарыз бен Парыз» концептілерін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
64 «Жақслық пен Жамандық» концептілерін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
65 «Ақ пен Қара» концептілерін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
66 «Атамекен» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
67 «Атақоныс» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
68 «Туған жер» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
69 «Дала» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
70 «Атажұрт» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
71 «Қамшы» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
72 «От» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
73 «Отан» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
74 «Махаббат» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
75 «Парасат» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
76 «Иман» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
77 «Жылқы» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
78 «Шаңырақ» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
79 «Қара қазан» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
80 «Ана» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
81 «Әке» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
82 «Ата» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
83 «Бала» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
84 «Тағдыр» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
85 «Дүние» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
86 «Заман» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
87 «Дәурен» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
88 «Тіршілік» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
89 «Жастық» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
90 «Жалғыздық» концептісін талдаңыз Концептілік талдау ПОЗ
Құрастырған: ___________________ ф.ғ.к., аға оқытушы Жиренов Саян Аманжолұлы

Приложенные файлы

  • docx 9419077
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий