правоохранительные органы


5)
- законності (його зміст полягає в обов’яз-ковому виконанні законів і підзаконних ак-тів правоохоронними органами та їх праців-никами);- єдиноначальності в прийнятті рішень іколегіальності при їх обговоренні (керівникпевного правоохоронного органу користуєть-ся правом одноосібного вирішення питань, щовходять до його компетенції. Колегіальністьпередбачає вироблення колективного рішен-ня на основі думок керівників різного рівня, атакож виконавців конкретних рішень);
органів (що передбачає цілеспрямованийвплив на суспільну систему в цілому або наїї окремі ланки на основі пізнання та вико-ристання об’єктивних законів та закономір-ностей);- мотивації (стимулювання) праці;- відповідальності за результати соціаль-ного управління;- раціонального підбору, підготовки, пе-реміщення й використання кадрів;- економічності й ефективності управлін-ня (містить вимогу про необхідність попере-днього визначення цілей кожного рішення,що приймається, у економічному, політич-ному, моральному та інших аспектах, тобтовивчаються можливі наслідки прийняття та-кого рішення. Якщо цілі чітко не визначеніабо суперечать одна одній, то можуть бутивибрані нераціональні способи їх досягнен-ня, може виникнути дефіцит ресурсів тощо);- ієрархічності (розгляд систем як багато-ступінчастих, багаторівневих, які вимагаютьрозподілу на елементи; при цьому кожнийщабель управляє нижчестоячим щаблем іодночасно є об’єктом управління стосовновищестоячого рівня);
- обов’язковості зворотного зв’язку(одержання інформації про результативпливу керуючої системи на керовану систе-му шляхом порівняння фактичного стану іззаданим);- ситуаційного управління по прогнозу-ванню ризиків;- делегування повноважень;- гуманізму й моральності в управлін-ні (виражає систему поглядів, що визнаєцінність людини як особистості, її права наволю, щастя, розвиток, виявлення здібнос-тей тощо);- гласності в ухваленні рішень (полягаєу своєчасному, широкому та регулярномуінформуванні громадян про діяльність ор-ганів управління, реальне становище у сус-пільстві) [10].
При цьому принципи організації тафункціонування правоохоронної системиповинні відповідати наступним умовам.Вони мають ґрунтуватися на законах роз-витку суспільства, на законах управління;відповідати цілям соціального управлінняй відбивати основні властивості, зв’язки йвідносини управління; ураховувати часовій територіальні аспекти процесів соціально-го управління; у необхідних випадках матиправове оформлення, одержувати закрі-плення в різних нормативних документах
6) Згідно з цими статтями охарактерезуй правоохоронну діяльність як охоронну.
Стаття 5. Види охоронних послуг1. Суб'єкт охоронної діяльності на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії надає такі охоронні послуги:
1) охорона майна громадян;
2) охорона майна юридичних осіб;
3) охорона фізичних осіб.
Стаття 6. Забезпечення охоронної діяльності1. Охорона майна та фізичних осіб забезпечується персоналом охорони шляхом здійснення таких заходів:
1) використання пунктів централізованого спостереження, технічних засобів охорони, транспорту реагування, службових собак;
2) контроль за станом майнової безпеки об'єкта охорони;
3) запобігання загрозам особистій безпеці фізичної особи, яка охороняється;7) - 8)
Питання про завдання правоохоронної діяльності, як і питання про її поняття і зміст, у законодавчому порядку однозначно не вирішені, проте це не означає, що в неї немає своїх завдань. Вони є, і про них можна судити по змісту деяких законодавчих актів, в яких тією чи іншою мірою вирішуються питання організації і діяльності різних правоохоронних органів. Аналіз цих актів свідчить, що основними об'єктами, які повинні захищатися системою правоохоронних органів, є: людина — її права і свободи; суспільство — його матеріальні і духовні цінності; держава — її конституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність.Ці положення і слід вважати основними орієнтирами при розкритті змісту завдань правоохоронної діяльності, оскільки в них чітко позначені ті цінності, які повинні охоронятися.
Завданнями правоохоронної діяльності є гарантування захисту і швидкого поновлення порушених прав, свобод і законних інтересів особи, матеріальних і духовних інтересів суспільства, захисту конституційного ладу, суверенітету і територіальної цілісності держави.

Приложенные файлы

  • docx 9450758
    Размер файла: 23 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий