преддипломная_практика


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О.М. БекетоваПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
для студентів спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"
всіх форм навчання

Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" – Укл.: Момот Т.В., Пригунов П.Я. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – с. 20.
Укладачі: проф., д.е.н Т.В. Момот,
проф., канд. психол. наук П.Я. ПригуновРецензент: професор, кандидат екон.наук Н.І. Гордієнко
Затверджено на засіданні кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту.
Протокол № від р.
© Т.В. Момот, П.Я. Пригунов,
ХНУМГ, 2016
Вступ

Переддипломна практика студентів, які працюють над магістерською роботою, є складовою частиною навчального плану Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова і заключним етапом підготовки висококваліфікованих спеціалістів та має на меті формування у них практичних вмінь і навичок у сфері управління фінансово-економічною безпекою в умовах ринкових відносин.
Мета преддипломної практики полягає в: практичній підготовці студентів до самостійної роботи на одній із посад, що потребують кваліфікації магістра за спеціальністю "Управління фінансово-економічною безпекою"; виборі нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних матеріалів, їх систематизації та аналізі; поглибленні і закріпленні теоретичних знань з фахових навчальних дисциплін; ознайомленні з номенклатурою продукції та послуг підприємства, станом виробництва, виробничою структурою, структурою управління; безпосередній участі в усіх етапах збору та опрацювання інформації; засвоєнні порядку складання звітності та її використання для управління фінансово-економічною безпекою; зборі практичного матеріалу для написання магістерської дипломної роботи.
Під час проходження практики студенти повинні вирішити такі завдання:
вивчити загальні функції системи фінансово-економічної безпеки і їх взаємозв'язок з усіма функціональними службами підприємства (установи, організації), що є базою практики;
навчитися проводити оцінку виробничо-господарської, фінансової і маркетингової діяльності з точки зору забезпеченості фінансово-економічної безпеки;
набути навички виконання аналітичних робіт за допомогою комп'ютерної техніки;
оволодіти практичними навичками із забезпечення фінансово-економічної безпеки.
У результаті проходження практики студенти повинні у повному обсязі оволодіти такими компетенціями:
здатність до розробки системи економічної безпеки підприємства;
здатність до формування інноваційної стратегії розвитку системи економічної безпеки підприємства, вміння формувати портфель інновацій підприємства;
здатність до формування управлінської звітності на підприємстві, організації стратегічного обліку;
здатність до аналізу й оцінки рівня економічної безпеки підприємства, визначення індикаторів банкрутства підприємства та їх постійного моніторингу;
здатність до оцінки та аналізу стану фінансової безпеки промислового підприємства, визначення та попередження загроз фінансової безпеки підприємства;
здатність до оцінки та аналізу: стану фінансової безпеки банку, сільськогосподарського підприємства, окремої особи, держави;
здатність до розробки системи економічної безпеки банку;
здатність до формування стратегії розвитку системи фінансово-економічної безпеки банку, вміння формувати портфель інновацій банку;
здатність до аналітичних досліджень для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва й обґрунтування стратегічних управлінських рішень;
здатність до діагностики фінансово-економічного стану підприємства;
здатність визначати дієвість механізмів попередження корпоративних конфліктів, здатність оцінювати доцільність та ефективність використання різних переговорних та посередницьких процедур при вирішенні корпоративних конфліктів;
здатність управління фінансово-економічною безпекою фінансових та банківських установ;
здатність до науково обґрунтованого розвитку системи економічної безпеки підприємства;
здатність до організації системи фінансово-економічної безпеки;
здатність до управління безпекою соціальних систем.
Зміст та завдання практики
За допомогою керівника практики з урахуванням теми дипломної роботи студент вибирає тематичне завдання для проходження практики. Типові тематичні завдання, які відповідають темам дипломних робіт розподілені на такі рівні.
Рівень – установи, організації на національному, регіональному, галузевому рівнях.
1. Виявлення загроз безпеки розвитку регіону (на прикладі Харкова та Харківської області).
2. Аналіз проявів впливу світової фінансової кризи на стан національної безпеки.
3. Оцінювання економічної безпеки регіону (на прикладі Харкова та Харківської області).
4. Методичне забезпечення оцінки безпеки розвитку регіону (на прикладі Харкова та Харківської області).
5. Економіко-правове забезпечення державного регулювання діяльності підприємств (машинобудівних або іншої галузі).
6. Оцінка та діагностика зовнішньоекономічної безпеки України.
7. Формування методичного забезпечення конкурентного розвитку підприємств.
8. Оцінка безпеки конкурентоспроможності економіки України.
9. Виявлення факторів розвитку національної безпеки України.
10. Аналіз податкових важелів державного регулювання економічної безпеки підприємств.
11. Організація інформаційної безпеки у податковій системі (на прикладі великих підприємств або малого та середнього бізнесу).
12. Управління економічною безпекою підприємницької діяльності в Харківському регіоні (або великих підприємств).
13. Сучасний стан інститутів державного регулювання в сфері безпеки.
14. Взаємодія системи економічної безпеки організації (малого підприємства, наукомісткого) з зовнішнім середовищем.
Рівень – підприємства (великі та середні), банківські установи, організації.
15. Забезпечення економічної (корпоративної) безпеки в ході реструктуризації (реорганізації, реформації) підприємства.
16. Забезпечення економічної безпеки стратегічного розвитку підприємства.
17. Забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
18. Організаційно-правове забезпечення економічної безпеки підприємства (установи, організації).
19. Методичне забезпечення оцінювання управління економічною безпекою підприємства (установи, організації).
20. Формування обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства (установи, організації).
21. Організація управління фінансово-економічною безпекою на підприємстві (в банку, фінансовій установі, організації).
22. Формування системи фінансово-економічної безпеки на підприємстві (в банку, фінансовій установі, організації).
23. Організація захисту комерційної таємниці підприємства (банку).
24. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки кредитних операцій банку.
25. Інформаційно-аналітичне забезпечення кадрової безпеки на підприємстві (в банку, фінансовій установі, організації).
26. Організація управління кадровою безпекою на підприємстві (в банку, фінансовій, банківській установі).
Рівень – малі підприємства, суб'єкти підприємницької діяльності, корпоративне управління в системі економічної безпеки.
27. Управління безпекою підприємницької діяльності.
28. Управління економічною безпекою підприємництва.
29. Організація управління агентськими конфліктами в системі економічної безпеки.
30. Організація управління фінансово-економічною безпекою як фактор удосконалення якості корпоративного управління.
31. Забезпечення балансу інтересів учасників корпоративних відносин у системі економічної безпеки.
32. Забезпечення економічної безпеки через попередження та врегулювання корпоративних конфліктів.
33. Організація корпоративного контролю в системі економічної безпеки підприємства.
34. Оцінювання впливу корпоративних конфліктів на фінансово-економічну безпеку підприємства.
35. Оцінювання впливу діяльності органів корпоративного управління на фінансово-економічну безпеку.
36. Механізми попередження та врегулювання корпоративних конфліктів в системі економічної безпеки.
37. Формування системи економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства.
38. Методичне забезпечення управління інтелектуальною безпекою підприємства.
39. Організаційно-економічний механізм захисту прав інтелектуальної власності в системі економічної безпеки підприємства.
Студент під час проходження переддипломної практики повинен зібрати статистичний матеріал, ознайомитися з інформацією за темою дипломної роботи, зібрати і підготувати графічний матеріал.
Також практичним завданням є розробка пропозицій щодо вдосконалення управлінської діяльності із забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства (установи, організації).
Виходячи з цих завдань в основній частині звіту про практику повинні бути розроблені такі підрозділи:
опис підприємства (установи, організації) та його стисла техніко-економічна характеристика;
опис організації системи фінансово-економічної безпеки підприємства (установи, організації);
аналіз фінансово-економічної безпеки підприємства (установи, організації) – бази практики, а якщо передбачає тема дипломної роботи – аналіз економічної безпеки держави (регіону);
пропозиції щодо вдосконалення діяльності з забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства (установи, організації, держави, регіону – залежно від теми дипломної роботи).
У рамках першого підрозділу необхідно висвітлити такі питання:
Для підприємства або установи:
мета діяльності,
стисла історична довідка;
напрями видів діяльності,
джерела отримання прибутку;
опис основної продукції, послуг, їхнє призначення та основні споживчі властивості;
характеристика виробничої структури та структури управління;
інформації про основних конкурентів та ринки збуту продукції;
інформація про засновників (керівників) підприємства, форму власності, майнова відповідальність;
організація підприємства, установи;
фінансова стійкість, платоспроможність та інвестиційна привабливість підприємства.
Джерела інформації для написання підрозділу:
особлива інформація емітента, основні відомості про емітента, опис бізнесу;
звітність "1-підприємництво";
відомості про зміну складу посадових осіб;
інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв);
інформація про чисельність працівників та оплату їх праці;
інформація про посадових осіб емітента;
основні показники фінансово-господарської діяльності; річна фінансова звітність: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом), Звіт про власний капітал.
Для фінансово-кредитних організацій:
історія створення та розвитку банку;
характеристика банківських послуг та продуктів, коротка характеристика депозитних і кредитних програм;
організаційна структура банку;
оцінка динаміки основних фінансово-економічних показників діяльності банку за останні 2 – 3 роки (депозитний, кредитний портфелі, сума активів, власного капіталу, прибутку, показники рентабельності, заборгованість за кредитами та інші).
Джерела інформації для написання підрозділу:
офіційний сайт банку;
звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); звіт про фінансовий стан (Баланс);
звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал); звіт про рух грошових коштів.
У рамках другого підрозділу необхідно висвітлити такі питання:
Для підприємства або установи:
система відповідальності відділів та керівників у системі економічної безпеки;
система цілей та стратегій їх досягнення, концепція безпеки;
аналіз структури інформації та організаційного забезпечення діяльності в сфері безпеки (відповідні інструкції та положення);
опис посадових обов'язків керівника (професіонала, аналітика) відділу економічної безпеки;
SWOT аналіз.
Джерела інформації для написання підрозділу:
опис бізнесу;
організаційна структура;
положення про роботу підрозділів (економічної безпеки, контролінгу тощо);
посадові інструкції;
внутрішні звіти про результати діяльності.
Для фінансово-кредитних організацій:
організаційна структура відділу фінансово-економічної безпеки або відділу фінансового моніторингу;
взаємозв'язки відділу фінансово-економічної безпеки чи відділу фінансового моніторингу з іншими структурними підрозділами банківської установи;
функції відділу фінансово-економічної безпеки або відділу фінансового моніторингу;
організація управління силовою безпекою; організація управління інформаційною безпекою;
організація управління кадровою безпекою
SWOT аналіз.
Джерела інформації для написання підрозділу:
положення про відділи;
положення про відділ охорони; положення про комп'ютерний відділ;
інструкції з організації інформаційного забезпечення;
положення про відділ управління персоналом,
відділ фінансово-економічної безпеки.
У рамках третього підрозділу необхідно висвітлити такі питання: Для підприємства або установи:
імідж підприємства;
інтерес до підприємства з боку державних контролюючих і правоохоронних органів;
ставлення партнерів до підприємства;
відгуки контрагентів;
зв'язки з компаніями (організаціями) або фізичними особами;
випадки шахрайства;
наявність судових або адміністративних розглядів за участі підприємства або його засновників чи керівників;
політика підприємства в сфері соціальної відповідальності;
ситуації щодо порушення трудової дисципліни та методи вирішення трудових спорів;
аналіз корпоративних конфліктів (історія створення підприємства, вимоги до претендентів у склад органів управління, підвищення кваліфікації співробітників і членів органів управління, соціальна діяльність підприємства, кількість звернень акціонерів на підприємство, склад та характеристика конфліктних ситуацій на підприємстві, вплив корпоративних конфліктів на результативність діяльності підприємства) – якщо підприємство бази практики у формі АТ;
аналіз фінансово-економічної безпеки держави, регіону, галузі (стан макроекономічної безпеки України, стан фінансової безпеки України, стан зовнішньоекономічної безпеки України, стан інвестиційної безпеки України, стан науково-технологічної безпеки України, стан енергетичної безпеки України, стан соціальної безпеки України, стан демографічної безпеки України, стан продовольчої безпеки України, стан виробничої безпеки України, стійкість, стабільність і здатність до розвитку регіону, соціально-економічні фактори регіону (галузі), зовнішньоекономічна відкритість регіону (галузі), стан конфліктів у корпоративному секторі регіону (галузі)) – якщо темою дипломної роботи передбачений такий аналіз.
Джерела інформації для написання підрозділу:
положення про конфлікт інтересів, про дивідендну політику, про винагороду, про інформаційну політику; річний звіт; протоколи засідань Загальних зборів акціонерів (у тому числі позачергових); інформація про виплату дивідендів, винагород; інформація про емісії цінних паперів; інформація про структуру власності; збірник "Статистичний щорічник України" за 2015рік;
статистична інформація Державної Служби Статистики України з офіційного сайта: http://ukrstat.org/uk/operativ/oper_new.html.
Для фінансово-кредитних організацій:
аналіз показників безпеки касових операцій;
аналіз безпеки валютних операцій;
аналіз безпеки депозитних операцій; аналіз безпеки кредитних операцій (або оцінка кредитоспроможності позичальника за даними кредитної історії).
Джерела інформації для написання підрозділу:
звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати);
звіт про фінансовий стан (Баланс);
звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал); звіт про рух грошових коштів;
форма 201 "Звіт з питань фінансового моніторингу про кількість окремих типів клієнтів банку";
форма № 302 "Звіт про класифікацію кредитних операцій";
форма 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків";
форма 632 "Звіт про обсяги безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями";
форма № 659 (річна) "Звіт про дані фінансової звітності боржників банку – великих і середніх підприємств".
Звітність необхідна станом на кінець звітного і попереднього року.
У рамках четвертого підрозділу, незалежно від бази практики, необхідно висвітлити такі питання:
проблеми економічної безпеки, які визначені в результаті попередніх досліджень;
можливі напрями подолання визначених проблем та розвитку системи фінансово-економічної безпеки.
Джерела інформації для написання підрозділу: попередні дослідження бази практики; спеціалізовані літературні джерела.

2. Бази практики та обов'язки студента-практиканта

Практика проводиться на підприємствах, визначених Наказом по університету. Студент може самостійно обрати базу практики. В такому разі він подає на ім'я завідувача кафедри заяву. При підготовці магістрів за цільовими угодами з підприємствами, останні у цих угодах передбачаються як бази практики.
Студент зобов'язаний:
за два-три дні до початку практики здати на базу практики направлення на практику, яке отримує на кафедрі;
до початку проходження практики отримати від керівника практики від навчального закладу консультації, щоденник практики, індивідуальне завдання та поради щодо оформлення всіх необхідних документів та звіту про практику;
пройти інструктаж з охорони праці;
своєчасно прибути на базу практики;
під час практики дотримуватись правил техніки безпеки, охорони праці та внутрішнього розпорядку, що діють на базі практики;
в повному обсязі виконувати всі завдання передбачені програмою і індивідуальними завданнями;
розробити графік проходження практики і погодити його з керівником практики від бази практики;
вести щоденник практики, в якому фіксувати виконану роботу;
оформити письмовий звіт про практику та виконати індивідуальне завдання і своєчасно подати його керівникові від університету;
оформити письмовий відгук щодо проходження практики у керівників на базі практики та на кафедрі;
своєчасно скласти залік із практики.

3. Організація і керівництво практикою

Навчання за магістерською програмою спрямовується на практичну та науково-дослідну діяльність. Тому воно повинно базуватися на відповідних принципах. А саме:
посилення орієнтації на майбутню професію;
зростання індивідуалізації;
підвищення професійного рівня;
творчий підхід до наукових досліджень.
Загальне організаційне, навчально-методичне і наукове керівництво здійснюється завідувачем кафедри економічного аналізу. Здійснення контролю за роботою студентів під час переддипломної практики доручається призначеним керівникам із числа досвідчених викладачів кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту.
Як правило, вони є науковими керівниками під час підготовки й написання магістерських робіт тих самих студентів.
Керівник практики від університету повинен:
перед початком роботи проконтролювати підготовленість бази практики;
вручити студентам програму практики, щоденники, направлення на бази практики та провести загальний інструктаж;
підготувати та видати кожному студентові індивідуальне завдання;
ознайомити студентів із формою звітності з практики;
разом із керівником від бази практики забезпечувати високу якість її проходження відповідно до програми та індивідуального завдання;
скласти графік консультацій та подавати необхідні консультації під час практики;
інформувати на засіданнях кафедри про її хід; подавати завідувачеві кафедри звіт про підсумки практики з пропозиціями і зауваженнями щодо її проходження.
Керівник практики від бази практики повинен:
разом із керівником практики від кафедри розподілити студентів за підрозділами бази практики;
оформити наказ про прийняття студентів на практику;
забезпечити студентів робочими місцями; здійснювати методичне керівництво, надавати допомогу студентам в одержанні робочих матеріалів, необхідних для виконання програми практики;
контролювати роботу студентів, ведення ними щоденників із практики і дотримання трудової дисципліни; перевірити звіти з практики, дати письмові характеристики на студентів з оцінкою їх ставлення до роботи, дотримання ними трудової дисципліни, рівня теоретичної і практичної підготовки.
Крім того, керівник практики також має право клопотатися перед керівництвом, підприємства про заохочення кращих студентів-практикантів; відлучати від практики студентів, що порушують трудову дисципліну і недостатньо наполегливо виконують свої обов'язки. Про всі такі випадки керівник повідомляє відділ кадрів і деканат університету.
4. Вимоги до звіту і порядок оцінки результатів практики

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми.
Загальні форми звітності студента про практику – це:
заповнений за всіма розділами щоденник практики, підписаний керівниками практики від кафедри і від підприємства;
відгук керівника практики від закладу про роботу студента в період практики з оцінкою рівня і оперативності виконання ним завдання з практики, ставлення до виконання програми практики, дисципліни тощо;
звіт про практику, що містить матеріали, які відображають вирішення передбачених програмою практики завдань, підписаний і оцінений керівником від бази практики та від кафедри (до письмового звіту додаються заповнені первинні документи та форми звітності за кожним розділом тематичного плану);
матеріали до виконання дипломної роботи.
Звіт про практику складається індивідуально кожним студентом і повинен відображати його виробничу і наукову роботу в період практики і підготовленість до написання дипломної роботи.
Оформлення звіту з практики проводиться за загальними вимогами до творчої роботи студентів на аркушах паперу формату А4, обсягом не менше 30 аркушів. Шрифт: Times New Roman; накреслення – пряме; кегль – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5.
Структура звіту про практику:
титульний аркуш (форму наведено у додатку А);
зміст;
вступ;
основна частина;
висновки;
список використаної літератури (приклад оформлення наведено у додатку Б);
додатки.
Звіт повинен бути конкретним і стислим. Обов'язково має містити графічний матеріал (схеми, таблиці, рисунки, діаграми, графіки), який наочно розкриває суть виконаної роботи, зокрема результати проведеного дослідження.
У вступі узагальнюються зібрані матеріали і висвітлюються основні питання і напрями, якими займався студент на практиці.
Основна частина містить
аналіз нормативно-правової бази господарської діяльності, літературних джерел, звітних матеріалів і планових завдань підприємства (установи, організації), які вирішуються;
організаційну структуру апарату управління; функціональні взаємодії з іншими організаціями, особливості організації та функціонування системи фінансово-економічної безпеки.
На основі аналізу фінансово-економічної безпеки підприємства (установи, організації) розробляються пропозиції щодо вдосконалення управлінської діяльності.
Висновки мають містити узагальнений аналіз фінансово-економічної безпеки і пропозиції щодо її вдосконалення. Додатками до звіту можуть бути копії зібраних первинних документів (організаційних, господарських, ділових тощо), значні за обсягом аналітичні таблиці, складні схеми, зразки інших матеріалів, що характеризують господарську діяльність підприємства (установи, організації).
Звіт із практики захищається студентом перед комісією, що призначається завідувачем кафедри. До її складу входять керівники практики від кафедр, викладачі спеціальних дисциплін і за можливості керівники від баз практики.
Комісія приймає залік у студентів на кафедрі в останній день проходження практики.
Результати захисту оцінюються за п'ятибальною шкалою. Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні заліку, відраховується з університету.
Додаток А
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. БекетоваКафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту
ЗВІТ
з переддипломної практики
БАЗА ПРАКТИКИ: _____________________________________ _______________________________________________________
ТЕРМІН ПРАКТИКИ: початок «24» жовтня 2016 р.
кінець «12» листопада 2016 р.
Виконав:
студент 6 курсу
факультету Е і П,
Групи:
ПІБ
Керівник практики:
від Університету:
від підприємства:
Звіт зданий на кафедру «__» листопада 2016р.
Звіт захищено з оцінкою_______________________
Харків – ХНУМГ – 2016 р.
Додаток Б
Список використаної літератури
Бріхгем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: пер з англ. / Є.Ф. Брігхем – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.
Бубенко П.Т. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємства / П.Т. Бубенко, Г.А. Шаханова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2013. – No 66 (1039) - С. 100-106.
Валірунова Л.С. Інвестування: [підручник для ВУЗів] / Л.С. Валірунова, О.Б. Казакова. – М. : Волтерс Клівер, 2010. – 448 с.
Ван Хорн Дж.К., Вахович Дж.М. Основы финансового менеджмента, 11-е издание.: пер с англ.. – М.: Издательський дом «Вильямс», 2001.- 992 с.
Васильев А.В., Рынок ценных бумаг, акционерные общества. Антикризисное управление / А.В. Васильев,  Ю.С. Потемкин – Харьков: Фолио, 2001. – 316 с.
Васильців Т.Г. Тенденції формування та реалізації стратегії забезпечення фінансової стійкості й платоспроможності підприємства / Васильців Т.Г., Волянюк Х.М. // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів, вип. 25.1. – 2015. – С. 243-247.
Великий А.П. Про один підхід до дослідження економічної безпеки та деякі результати його практичного застосування / А.П. Великий, В.П. Горбулін, В.І. Сергієнко - К.: Лотос - 1997. – 24 с.
Додаток В
Форма №Н-7.03
ХАРКІВСЬКАИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О.М.БекетоваЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
___________________________________________________________________
(вид і назва практики)
студента ___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Інститут, факультет, відділення________________________________________
Кафедра _____________________________________________
освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________
напрям підготовки ___________________________________________________
спеціальність_______________________________________________________
(назва)
_________ курс, група _______________
Студент______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
прибув на підприємство, організацію, установу
Печатка
підприємства, організації, установи„___” ____________________ 20___ року
____________ ________________________________________________
(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)
Вибув з підприємства, організації, установи
Печатка
Підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року
_____________ ________________________________________________
(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Календарний графік проходження практики
№ з/п Назви робіт Тижні проходження практики Відмітки про виконання
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8
Керівники практики:
від уіверситету ______ _____________
(підпис) (прізвище та ініціали)
від підприємства, організації, установи ______ _____________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Робочі записи під час практики
Відгук і оцінка роботи студента на практиці
_______________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
Керівник практики від підприємства, організації, установи

_____________ _____________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
МП
«______» __________________ 20 __ року
Відгук осіб, які перевіряли проходження практики
Висновок керівника практики від університету про проходження практики
Дата складання заліку „____”_______________20____року
Оцінка:
за національною шкалою____________________
(словами)
кількість балів _________________________________
(цифрами і словами)
за шкалою ECTS __________________________
Керівник практики від університету
____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)


Приложенные файлы

  • docx 9450982
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий