Жан Рэ. Мальпертюи. pdf


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.Жан Рэ
а тюи


ЖанР э а тюи юнАА оця цСдджжжРн н н дрссдсгдмрд
оа РнКнйбо зАнйво зн н зА
ъЧГ*+, -Ч./ыE+ xЧi/+.+С t…НxЭ .ыууxЧТ xыE:;ы.Н< =Чуx>+<
рссс
Ж?* г-ВгД-смВм-м
З.ЭПЭ*+EС СянРинEx iэнАця t
JK.K>ЧLС
M*L.KТ N OЧ.KK>

Аннотация
ЖанРэ а т юиААо ц ияСдж ц р с
гмр К й с амКмбр змз врмънмз армЧм
гмг с ймрГ *К анР смз анР+, р бна-а .
сЧб +, с нмна. /аз-ыэ б , мз К+срм,мй+,
в рыс гмГ Eрмза саэм врм-аэм гн сс г x-iрм.
t с г … быз анР+. бмКра анР с/ам
г рмэр t tар нР+, ва.б /а.Г Нм рмз ц
мй б Кмнаа б за +, вр зарм смразамэм
эм -асгмэм / р ЭрмваГ у нРвар ц
тм врм байа а а сасЧТаасЧ эм -асг ,
тгс ассм iз+. н йъ t р см +. Кмэ +з
ммКр /а азГ ыгмв сР ыгр йа Ч б зм с+рЧ
йра . г за+. ймз змрсгм.цмрэмм. й с 
гммрмз мК  са+а сыТас ц б гмз+атназа+ эм -асгмэм рмз Г :м гмац-м Кмнаа ср ма
врм с,мй б са з у нРвар гмэй рмйса г
с;аб/ сЧ м/ й сгмрм. сзар йЧйъг E сс Г
:а ызаРъ Ч врЧ/а Ч б , + Т а ы/ с Т а
смК+ Ч рмз асы - анЧ г вмг н в -асгм.
р бЧбгаГЖан Рэ
а тюи
t 2Чу>,!+; 3;ы x*ЭПы /ЧK/ы уE+>*Ч/ы
уЧШ.+;ы Э L.ыПы ?;E; Х;K-+*ыx ЧL*Ч/ы Э…
ЗШЮKLЭ*K**НФ M>;Ч.Ч>

а тюи тоия
рантатисого дома

MКр Та а г С сн сыц?йра Сааз ы
аТа мймзы б MК;ай а+, ?мрмL
: иии ср а ъаэм NК мэм у ага
 в с мL : йм К+ сас тм ймз йм мсм Ч
ц м врм бмй  заЧ эаыТаа ва- на а
-ыйм Тмэм э с нР г Г Прмънма р б;ай а аэм
вмймКм р гм+з за с б зГ Mй гм а зм ,
с н , ,мЧ К+ бмр Р -армм нмэмм г г з+
в+ н сР сйан Р тм аТа з нР- ъг з Г
Н снм враснайы заЧ Сааз Г
O вмс н К+ , тв эр tмз г xу нРвар …
асн К+ зан тм вр м м р бр++ с з+,
змТ+, с рЧйм а с н , р ссаЧР аэм аР
+ый Р смйрмэыРсЧ р / аэм t с йаГ
Г Г
Катий обзо в аств
ди овия и объянния

В зм с+ра Жан+, M м за вмабнмГ
: -аэм а см нм вр , Р сгмнР ыэмйм йр эм а-
+, аТ мй гм заЧ -анмаг арыТаэм высР
а сн ъгмз Км/мэм вра свмнЧа ы/ смз с з вм-
з+сан вр см Р сЧТа+а смсый+ ц КыйР м ,мР
б н мэм бмнм сараКр Г
Дмсм.+а м + ймнэм аТа Кыйы мвн г Р врм-
в ъ а в н звсас+ гы Кын+ вс н р б м
мбасы Кн эмй рсаы змн ы *мсвмйы Км м-
р н а-ас ы рыгы м , вм рм й рммс Г
В Ч/анмз мнмЧмз tынЧра сврЧ мз  . -
га зм с+рсгм. К Кн маг Ч йаЧнсЧ мК ры/ Р
в рм-гы смЧТ , варэ зам ц а сн ъгмз Тава нР-
+. гмннаг мар ,мрмъм К+ б , б вн н ц ы+
ыр мг б н сР н ъР г г Чцм йммнРм арЧън -
 Ч рыгмв сР гммры Ч раъ н мймнаР й КыйыТа-
эм ймсыэ Г
< г а й а б зайн н сыв РL змЧ +н бг
а мнРгм мКасва- н КабКай+. ймсыэ м вмбмн н
б / Р ,м свмгм.мГ ДаРэ ц м -м йан а -анм-
аг вмрЧйм-мэм м асР / ыТаэм г г саГ
ЗйасР Ч +ы/йа сммКТ Р гмац-м м саКа ц вм вр -- а вмна м-а йм. ц врайанРм гр гмГ
В сазРа за врм- н вравмй анРсгы г рРарыГ
Дмсм.м б гм- НгмнР :мрз нР Ч б Т н й ссар-
  t нмнмэ -асгы азы вр мКТаз мсмрэа
тгб за мрм ц ы+ бйасР а засм , н РсЧ вм-
йрмКмсЧз Г KаварР з бас сtар зм , а-
расм вмЧм вм-азы Ч а врааКраэ ывмзЧым.
 ,мйгм. а сзы нсЧ мгр+ъ з сЧ б вы +з 
й /а б э йм-+з мКсмЧанРс з Г абынР + зм-
, б+сг . мг б н сР вмр б анР+з сар, сЧгм-
эм м/ й ЧJ
В+рЧ,ы б мнмЧмэм tынЧр смн мрм,
сгры-а+, вм/анан+, н сгм Ч вр б н вмзмТР
вмсныъ -асгма арва а нКмб анРмсР з ы-
ъ , сыйа-асг , наL врайсмЧн грмвмн Ч р Км-
 й К+ вм - ны врмсм р бмКр РсЧ -м г -азыГ
В эн б , бй анЧ сЧ т г в Кыз э а см н К+
эрмъ Км бК+га с К/а К+н Касгма-+з
мсывна Чз смз анР+з сы/йа Чз всайм-
 ы-+з гм ав Чз Г
< г вараК р Р смр рм Р мКр с+ Р ар-
йм. рыгм.Г
? ы мрм рыгмв с ю-а+ра, н вЧ ц с- Р
зм/м вмцр бмзыж рыг мй ъ Ч вармз - см йрм-
/ н м ы/ с Г
Пар+з в ъа аб ырЧй+. р с йаЧанР
арг ц м К+н рыгмвмнм/а с ц аэм снайыа -б Р Дысай з С ръ . мн - а м вммзг ц вм -
с а сЧмэм ймсм- змэм КК Дысай з ай -
самэм гмзы ый нмсР сан+з ны-мз с + врм-
 б Р зр -ы смр у нРвар Г < г Дысай з
С ръ . ц вар+. Дысай з ун йъ . ц ра . б
мрм з ысгр в Г Пм зм з вмйс-а з р
Дысай з С ръаэм ммс сЧ г варм. -аар врм-
ънмэм йаЧ й мэм аг мб ра Ч аэм ыг К-
К ц г - ны вмснайа. -аар ммэмГ
уа/йы з мрм. ,рммнмэ -асг ц аг . змнм-
йм. -анмаг КнасЧТа мКр бм +.  зм. бэнЧй
врамс,мйм мсв +. м а бзам мза-а+.
г нам. ва- Р бнмс- сРЧГ Эзы з+ мКЧб + а-
р нРм. - сР са. смр Г
В эмнммгры/ анР+, эрмб+, рг , аэм сыйР-
К сЧб с смК+ Чз р бКрмс +з м раза
врмср саГ Пар+а ср + вмасм Ч м-
йЧ з+снР м йа га йы,а а, -м врмънмз
ага мън змйы ы змнмй+, вм- ана. xСа за-
 нРмэм выаъас Ч… Сар Г Mй гм вм зара -а-
 Ч гма ва- на а р ссаЧнмсРL м-а йм мр
ймарЧнсЧ Кыз эа н ъР з ы+ рамэ  врай-ы-
с сгмрмэм врмТ Ч с / бРГ
ЭсР аТа з наРг Ч ггыр м св с Ч а-
р йг за нн -асгмз варавнаа ц с а. - снм м-а-
 й а р б+, вар мйм ъа. смр мбр с а йм
-а+ра,Г?ггыр +. вм-арг вр йна/ Дмзы у ссармы
вмгм.мзы смЧан зм с+рЧ Жан+, M м эйа 
,мйа ысваъм. мвар зм К+н б;Ч мнмЧ+.
tынЧрГ : вмснайа. ср а ар йг врмс на
й  аб+Кназ Ч а, Кабыйар/мз вммга раза
ц 2С саЧКрЧ иАяА!
ВцвЧ+, вмснай ,L г в ъыТ з Ч ймн/а вр - -
сн Р саКЧ; - см й /а а б Ч мК мгрма Ч, см -
мрм са -аарм ц н асн ,м а вЧарм ц смм-
гывмс -ар н вмасР у нРвар мврайан 
а. засм смр гмъз рм рмй -анма-асгмэмГ
: - нмз Ч вмнм/ н гр гы эн ы мс наы а-
смзам Дысай змз С ръ з ,мЧ м а эммр 
м смаэм за Г В мрса т , ср заЧ ыКа-
й н вм-арг ц смсаз йрыэм. - с з ысгр в Ды-
сай з С ръ . з зм,мймз айысз+снам ывмз -
 а м мз -м рыгмв сР в с з с з з вм-арг
 мКм , сны- Ч, йа -аГ Пм,м/а са. в с+рРцра-
аэ -анмаг мКр бм а.ъ . м свмна+. бнм-
К+ зара нсЧ tмрза Кабн -мэм вмасм Ч
мв с Р смКса+а вм,м/йа Ч; ывмз Ч зЧ Ды-
сай з раРаз н а м а Т й саКЧ гмнн б -
Ч, с йрыэ з варсм / з сгмраа врм  ,мй 
 -ма ыймнамра а / мв сыЧ с з+, -ар+,
м , см бнмйаЧ ЧГ
Пмц й змзы Кы.+. мКр б / б мсвравЧсм-
 н в с анРсг з ысразна Чз Дысай з мэр -- нсЧ асгмнРг з ср з асРз мй гм /-
+з йнЧ смр у нРвар анмзГ
O см,р н а бзамз йа асР tр эза
гн- Ч б эн аГ
Чат вая А та


Г ава вводная
*идни Ана+аиа

OЧ;: >Н Э >Ч…L>ЭП+K;K ЫK.x>Эx
у;.ЧЭ;K >LЧE: x+ZLЧТ LЧ.ЧПЭ Г+уЧ>*Э Э
у;+>Э;K x.Kу;Нx
>Н *K у/ЧZK;K 2Ч/Ki+;: ШЧП+/ L.K>*KТ
[Kуу+EЭЭ
>*Ч>: Э >*Ч>: >Чуx.Kу+;:
> 2Kу*,Ф 2Ч3;Ч> Э x*ЭП+Ф ыГK*НФ
ЖанаРэ
Пана ыз р бмр н сР мгр+нсЧ мсрм -Р
Кн бмсР врайаТ н ра вр КмЧГ Зран Та К+нм смнР
ыср ъ Таа -м змрЧг вм за ? , рс с сыйм-
рм/м ав ъ сР рызванР б мр н м ы/ с м- -
Ч ЧГ
\ZK *KуxЧE:xЧ Г+уЧ> KПЧ ;+.;+*+ ][K*+^ *KуE+у:
*+>у;.KГы ПЭШKEЭx >EKxЧ/+, у/K.;Ч*Чу*Н/ 2.Э;,-
ZK*ЭK/ 3;ЧПЧ ГыLЧ>Э!*ЧПЧ ы;Kу+< Э >Ч; Ч* 2.KL-
у;+E > ,.Чу;*ЧТ >у2НixK /ЧE*ЭЭС ПЭП+*;уxЭK ШKEK-
уНK >+EН .+…ШЭ>+EЭу: Ч *K2.Эу;ы2*НK уx+EН
M*+Ф+.уЭу x.ЭГ+E Ч; у;.+Ф+ у/K.;Эx >KL: у/K.;:ШНE+ .,LЧ/ у у+/ЧПЧ .+уу>K;+ Х*+Г+E+ ЧШEЧ/xЧ/
.K, ыШЭEЧ .ыEK>ЧПЧ =Э.+EKу+x + xЧПL+ уыLK*НixЧ L+-
EЧ x.K* *+ 2.+>НТ ШЧ.; Э уФEН*ы>i+, >ЧL+ ЧШ*+ZЭE+
EK>НТ i2ЭП+;x M*+Ф+.уЭу ы>ЭLKE ;.ы2 _у;Ч2ыEЧу+С
ПЧEЧ>+ ;*ПЭ …+у;.,E+ > i2ЭП+;K
ХЧ >ГK.+i*KПЧ >KГK.+ ][K*+^ *K уEыi+E+у: .ыE,x
Э >уK LKТу;>Э, M*+Ф+.уЭу+ ШНEЭ ГЭу;Ч Э*у;Э*x;Э>-
*Н/Э
N2.ЧГK/x Ч* уЧ…*+>+Ex Г;Ч 2ЧE*Чу;:; ы;.+;ЭE
Ч.ЭK*;+ЫЭ;x L.KТ-ы, 2Ч >ЧEK >.+ZLы;!ЭФ >K;.Ч>
Э *KЭ…>KL+**НФ ;KГK*ЭТ B+ /*ЧПЧ EK; 2E+>+*Э, 2Ч
.ЧL*Н/ /Ч.,/ Ч* *Э .+…ы *K >ЭLKE 3;ЧПЧ Чу;.Ч>+
NK;K. у ПыШЭ;KE:*Ч ШEЭ…xЧПЧ ШK.KП+ LЧ*Kу Ч;>.+-
;Э;KE:*НТ …+2+Ф +*+ПЭ.+x ;.ЭZLН 2.ЧxE,;ЧТ ;.+-
>Нx a /Ч.,x 2Ч*,Ex Г;Ч у;+E ZK.;>ЧТ …EНФ LыФЧ>
N >НiЭ*K *+L П.KШ*,/Э уx+E 2+.ЭEЭ ЧП.Ч/*НK -Ч.-
/Н a *K *+Т;Э Э*ЧПЧ Э/K*Эx L+ШН *+…>+;: ;Чx Г;Ч
Ч* ы>ЭLKEС ПЭП+*;уxЭKx >*K >у,xЧПЧ ГKEЧ>KГKуxЧПЧ .+-
…ы/K*Э,x -Ч./Н a Ч/K.…Э;KE:*Ч ГKEЧ>KxЧ2ЧLЧШ*НK
Э .+…*Ч2ЧEНKx уыL, 2Ч /Ч!*Н/ xЧ*;ы.+/ ЧL*ЭФ Э
2E+>*Н/ ЧГK.;+*Э,/ L.ыПЭФ rЧ…*ЭEЭу: Ч*Э Э >KEЭГЭ-
*ЧТС ЧL*Э 2ЧГ;Э > ГKEЧ>KГKуxЭТ .Чу;x Э*НK *+2Ч/Э*+-
EЭ ШK…ЧШ.+…*НФ x+.EЭxЧ>x a >2.ЧГK/x /Ч.,x /ЧП ЧiЭ-
ШЭ;:у, Э…a…+ .+уу;Ч,*Э,
ЗЫK2K*KEНK > 2Ч…K /ыГЭ;KE:*ЧПЧ Ч;Г+,*Э,x 2.Э-
….+xЭx x+…+EЧу:x 2.Ч*ЭЫ+EЭ >…Ч.Ч/ Шыiы;!KK *+L *Э-
/Э *KШЧa ъ.ы2Нx ;.ы2Н у ПЧ.ы >KEЭГЭ*ЧТx a >уФEЭ2*ыE /Ч-
.,xx > у;.+ФK …+x.Н> EЭЫЧ 2.Э >ЭLK *KxЧТ -ЭПы.Нx *K-
>Н.+…Э/Ч >KEЭГ+>ЧТ > у>ЧKТ П.Ч…*ЧТ *K2ЧL>ЭZ*Чу;Э
bЭi: ЧL*Ч >ЭLK*ЭK *K 2+.ЭEЧ *+L уx+EЧТ a Ч*Ч уEЭ-
EЧу: у *KТ >ЧKLЭ*Ч JЧЭу;Э*K *KГKEЧ>KГKуxЧK у;.+-
L+*ЭK Эуx+…ЭEЧ KПЧ ЧГK.;+*Э,С x+…+EЧу:x ПЭП+*;уx+,
.+*+x 2ЧLЧШ*+, .>+*Ч/ы …K>ы 2K!K.Н > ;KEK ПЧ.Нx
*K L+>+E+ ыП+у*ы;: Ч;>.+;Э;KE:*ЧТ уыLЧ.ЧПK a 2Ч-
уEKL*K/ы …*+xы ZЭ…*Э > Э*-K.*+E:*ЧТ 2ЧxЧТ*ЭЫxЧТ
eЧ >Ч;u …Ч.xЭТ ПE+… /Ч.,x+ ыEЧ>ЭE > >НiЭ*K L>Э-
ZK*ЭK a ;K*: уxЧE:…*ыE+ > .+….Н>K /KZ xEЧГ:,/Э ;ы-
/+*+u L+x ;K2K.: Ч* ШН 2ЧxE,Eу,x Г;Ч >ЭLЭ; 2;ЭЫы
a 2;ЭЫы >KEЭГЭ*Н *K/НуEЭ/ЧТ N 2Ч.Н>+Ф ы.+П+**ЧПЧ
>K;.+ 2K.*+;НТ /Ч*у;. ;Ч >Ч…*ЧуЭEу,x ;Ч у*ЭZ+E-
у,x ЧL*+xЧ *KЭ…/K**Н/ -ЧxыуЧ/ 2.ЭГыLEЭ>НФ Ч.ШЭ;
KПЧ 2ЧEK;+ Чу;+>+Eу, уЭEы3;x 2EK*K**НТ уx+EЧТ eK-
ыEЧ>Э/ЧK /П*Ч>K*ЭK a Э ГыLЧ>Э!*НТ ФЭ!*Эx *Э…>K.П-
у, *+ у>Ч; ZK.;>ыx у>Э.K2Ч Э Z+L*Ч ;K.…+, xЧП;,/Э
Э xE;>Ч/ 2.Э….+Г*ы; 2EЧ;:u
NЭФ.: ЧШ.ыiЭEу, *+ ;+.;+*ыx …+x.ыZЭE >ЧEГxЧ/
Э Ч;Ш.ЧуЭE L+EKxЧ > у;Ч.Ч*ы Ч; xЭ2,!KПЧ 2.ЭШЧ,
=+Г;+ Э Шыi2.Э; уEЧ/+EЭу:x уEЧ>*Ч у2ЭГxЭx Э ;.ы2
;*ПЭ >НШ.ЧуЭEЧ …+ ШЧ.;
ЗШEЧ/Чx .+*ПЧы;+ .ыФ*ыE *+ M*+Ф+.уЭу+ a ыL+.
2.ЭiKEу, 2Ч ПЧEЧ>K
e+ /ЭП Ч* 2Ч;K.,E уЧ…*+*ЭKx + xЧПL+ ЧГ*ыEу,x ЫK-
2E,Eу, ыZK *K …+ .ы/2KE:x + …+ .+у!K2EK**ы; xыE:;;/+Г;Н
Зу;.Ч> Э Ч;>.+;Э;KE:*НK >ЭLK*Э, 2ЧПEЧ;ЭE ;ы-
/+*x *Ч 2.,/Ч 2K.KL M*+Ф+.уЭуЧ/ /+,ГЭE+ K!K ШЧ-
EKK /K.…x+, EЭГЭ*+ J.Э >ЭLK ZKу;ЧxЭФ ПE+… Э ШK…-
ЧШ.+…*Ч >Н>K.*ы;НФ ПыШ /Ч.,x KL>+ *K …+x.ЭГ+E Ч;
ыZ+у+x *Ч ;ы; ZK 2Ч*,Ex Г;Ч xЧi/+.*+, ЧШ.+…Э*+x
у;ЧE: ыу;.+i+;!+, *+ 2K.>НТ >…ПE,Lx >Ч>уK *K ;+Э-
E+ …EЧШ*НФ *+/K.K*ЭТx ЭШЧ 2.Э*+LEKZ+E+ .K…*ЧТ LK-
.K>,**ЧТ -ЭПы.K
[ЭПы.+ >K*Г+E+ >НуЧxЭТ …+Чу;.K**НТ -Ч.i;K-
>K*:x *KЧ;>.+;Э/Ч *+>ЭуiЭТ *+L EK>Н/ ШЧ.;Ч/
][K*Н^< уKxы*L+ a Э /+EK*:xЧK уыLK*НixЧx *K >НLK.-
Z+> ;+.+**ЧПЧ ыL+.+x 2ЧiEЧ xЧ L*ы
e+ ШЧ.;ы *KЭ…>Kу;*ЧПЧ xЧ.+ШE, >уK ZK ыу2KEЭ …+-
/K;Э;: M*+Ф+.уЭу+ Э > 2ЧуEKL*ЭТ /ЭП у2+уEЭ Ч;
/Ч.уxЧТ 2ыГЭ*Нx ыL+Г*Ч 2ЧLЫK2Э> Ш+П.Ч/
Х 2K.KEЧ/+**Н/Э .KШ.+/Эx *K>Н*ЧуЭ/ЧТ ШЧE:; >
x.Kу;ЫKx у …+EЭ;Н/Э x.Ч>:; >ЧEЧу+/Э Э ШЧ.ЧLЧТ
M*+Ф+.уЭу ыEНШ+Eу,С *+xЧ*KЫa;Ч Ч* у*Ч>+ *+ /+-
;.ЧууxЧТ xЧТxKx > /+EK*:xЧТ x+;;Kx Чу>K!K**ЧТ 2ЧL-
>Kу*ЧТ E+/2ЧТx a Э у.KLЭ E;LKТ eKуxЧE:xЧ ГKEЧ>Kx
.+…ПE,LН>+EЭ у2+уK**ЧПЧ Э 2K.KПЧ>+.Э>+EЭу: /KZLы
уЧШЧТ
ЗLЭ* Э… *ЭФx LЧГK.*+ …+ПЧ.KEНТ Э ЧШ>K;.K**НТ Эу-
2ЧEЭ*x Ч…+L+ГK**Ч 2Чуx.KШ > у2ы;+**ЧТ П.Э>K ;K/-
*НФ >ЧEЧу
aЦ:,>ЧE Г;Ч EЭ …+*Kу у;L+ 2.ЧxE,;ы; ;+.;+*ыc a2.Ч.K>KE Ч* a Mc
IПЧ уЧШKуKL*Эx 2.KШН>+E > *K /K*:iK/ ыLЭ>EK*ЭЭ
a e+LЧ ШН KПЧ LЧ2.ЧуЭ;:x L+ ;ЧE:xЧ *Э ГK.;+ *K
.+…ШK.Ki: > 3;ЧТ ;+.+Ш+.!Э*K JЧiEЭax+ …+ Цы-
уKL+/Ч/С Ч* 2+.K*: LЧiEНТx +>Чу: Г;Ч Э >НыLЭ;
Ч; ы;Ч2EK**Эx+x KуEЭ ;ЧE:xЧ Ч2,;: *K *+Z.+Eу, >
у;KE:xы
\ xЧТxЭ M*+Ф+.уЭу+ 2Ч,>ЭEу, …+2EН>iЭТ ZЭ.Ч/
;Э2 у EЭЫЧ/x 2Чx.Н;Н/ ГKiыТx+/Э x+xЧТa;Ч …+.+…Нx
Э …EЧШ*Ч xЧу,!Э/Э ПE+…x+/Э N …*+x 2.Э>K;у;>Э, Ч*
2Чx+…+E M*+Ф+.уЭуы ,…Нx
m ЧШ.+;ЭEу, x /Ч.,xы *+ KПЧ .ЧL*Ч/ *+.KГЭЭ
Чу;.Ч>Ч> +.ФЭ2KE+П+
a j+x ;Н 2Ч2+E > 3;Э /Kу;+c
Ц+ШН Ч2.+>L+;: ЧZЭL+*Э, у>ЧЭФ у2+уЭ;KEKТx M*+-
Ф+.уЭу у >KEЭГ+ТiЭ/ ыуЭEЭK/ уЧШ.+Eу, Эx ЧLЧEK>
ШЧE:x уL+>Э>iы; П.ыL:x xЧKax+x …+ПЧ>Ч.ЭE Ч у>ЧЭФ
ШEыZL+*Э,Фx ЧШ ыZ+у*ЧТ Шы.Kx …+Ш.ЧуЭ>iKТ ][K*ы^
L+EKxЧ Ч; .ЧL*НФ ШK.KПЧ>
aъ>ЧK Э/,c a у2.ЧуЭE ГKEЧ>Kx 2Ч Э/K*Э ЦыуKL+/
a M*+Ф+.уЭу
a j+xc I!K .+…k
a M*+Ф+.уЭуu N *+iK/ .ЧLы 3;Ч Э/, 2K.KL+K;у,
Ч; Ч;Ы+ уН*ы
a N ШЧП+ Lыiыk a >Ч…Ч2ЭE ЦыуKL+/ у>ЧЭ/ уЧ;Ч>+.Э-
!+/
aъН Г;Чx ЦыуKL+/c a Э…ы/ЭEу, x;Чa;Чa JЧL+>Э;:у, /*K у>ЧЭ/ *ЧГ*Н/ xЧE2+xЧ/x KуEЭ
3;Ч *K 2K.у; уыL:ШНk
a eыax+ ;Нx у+E:*НТ Шы.L;xx > ГK/ LKEЧc a 2.Эx+-
…+E ГK.*Ч>ЧEЧуНТ
a ъK.2K*ЭKx ПЧу2ЧLЭ* M*уKE:/x a у *+у/KiEЭ>Н/
2ЧГ;K*ЭK/ Ч;Ч…>+Eу, ZЭ.*НТ ;Э2x a *+LЧШ*Ч xЧKa
Г;Ч 2.Э2Ч/*Э;:x уЧЧШ.+…Э;:u
a JЧL >ЭуKEЭЫKТ ШыLKi: 2.Э2Ч/Э*+;: Э уЧЧШ.+-
Z+;:x *+у;+>*ЭГKx ГK.;Ч>k a …+П.K/KE ПЧу2ЧLЭ* M*-
уKE:/
a M*+Ф+.уЭуx a *KЭ…>Kу;*Ч xЧ/ы 2ЧxEЧ*Э>iЭу:x
ЧШЮ,у*ЭE ЦыуKL+/x a -ЭEЧуЧ- уxЭ-уxЧПЧ 2.ЧЭуФЧ-
ZLK*Э,x ZЭE >
l
>KxK LЧ rЧZLKу;>+ O.Эу;Ч>+x ЧШЮ-
K…LЭE >уK +;;ЭГKуxЭK Чу;.Ч>+ Э 2Н;+Eу, ыГ.KLЭ;:
> M-Э*+Ф xыE:; ЦK/K;.Н Э JEы;Ч*+ N LKE+ ШЧZK-
у;>K**НK уЧ>+;:у, *K >уKПL+ ШK…Ч2+у*Чx Э 2Ч;Ч/ы
…+;K, M*+Ф+.уЭуы LЧ.ЧПЧ>+;Ч ЧШЧiE+у: a ШKL*,Пы
ыLыiЭEЭ
NE+LKEKЫ ][K*Н^ *ЭГKПЧ *K 2Ч*Э/+E Эx Гы>у;>ы,x
Г;Ч уE+ШKK;x у*Ч>+ …+ПЧ>Ч.ЭE a *+ уKТ .+… Ч xЧi/+.-
*НФ >ЭLK*Э,Ф ;ы/+**ЧПЧ Чу;.Ч>+
ХEыi+, KПЧx ЦыуKL+/ >L.ыП 2.Э*,Eу, >Ч2Э;: Э ZK-
у;ЭxыEЭ.Ч>+;:
a NЧ; Ч*Чk a .+LЧу;*Ч ЧуxE+ШЭEу, Ч* a Ц.ы…:, /ЧЭx
ЧШK!+; >+/ …ЧEЧ;+ 2ЧE*НТ ;.;/k M*+Ф+.уЭуx ПE+i+-
;+Т ШЧZKу;>K**ЧТ >ЧEЭx ГK.K… 2ЧуEKL*KПЧ 2Ч;Ч/x+
…+>K.i+K; у>Ч; /ЭууЭ; ъ+x …*+ГЭ;x >Kx+ Э ;Ну,ГK-EK;Э, -+*;Ч/+/ *K 2Ч/KФ+k
mЧу2ЧLЭ* M*уKE:/ Ч…+ШЧ;ЭEу,С
a \;ЧГ*Эx > x+xЧ/ *+2.+>EK*ЭЭ L>ЭП+E+у: ;+.;+*+
2ЧуEKL*ЭK Г+уН
a J.,/Ч *+ ;Пx a KL>+ уEНi*Ч 2.ЧiK2;+E .+*K*НТx
xЧПL+ ЦыуKL+/ 2K.K>KE >Ч2.Чу a M Г;Чc
a J+уу+ZЭ.Н *+/ *K *ыZ*Нx a 2Ч.KiЭE ПЧу2ЧLЭ* M*-
уKE:/
a NЭL*Чx M*+Ф+.уЭу+/ *+ .ЧLы *+2Эу+*Ч ыLыiK*ЭKx a
…+ФЧФЧ;+E ;ЧEу;,x ЦыуKL+/
r+…ПЧ>Ч.+ M*+Ф+.уЭу *K 2Ч*,Ex *Ч ыП+L+E у>Ч;
ыГ+у;: a EЭЫ+ E;LKТx 2ЧL+.Э>iЭФ K/ы Г+у ZЭ…*Эx ШН-
EЭ *Kы/ЧEЭ/Н
=Ч.,x …+iK2;+E /ЧEЭ;>ыx xЧ;Ч.ы; K/ы *K уыZLK*Ч
ШНEЧ LЧГЭ;+;: > 3;Ч/ /Э.K
Пра/йа -аз арыРсЧ г р ссг бы Дысай з С р-
ъаэм Ч врайс нЧ - ан вары - сР вма-
см Ч ц г *р йс р Г E г ы/а сг б м аэм
свмайРцмсвмз  а Кмнаа / йнЧ ъа.
смр L вм/ ны. са ы/ с+ у нРвар г н
 -а смврЧ/а+ с р э -асгм. сыйРКм. ц г
*р йс р Г
Г ава вая ,ядю-а
Каав от+одит

ъЧ;x x;Ч 2Чу;ЭП+K; ;+Т*ы у>ЧKТ у/K.;Эx
+ ZЭ>ы!Э/ Чу;+>E,K; ;+Т*ы у>ЧKТ ZЭ…*Эx
ЧШx.+LН>+K; Э ZЭ…*:x Э у/K.;:
н э эатю
ДЧйъг E сс сгмрм ызраГ
Жанмса/ Ч м йанм вмйр э Т Ч Кмрмй с-
в й а эрыйР с з йЧйъг ымв а гр см. ва-
р аГ :мбйр Чэ  мбйы, снмм м вма сн -
ймс+з рмз з мэрмз+а мнмс +а рыг эмм-
+ ав РсЧ нКы ймК+-ыГ Сны/ г *р Кы вр -
асъ Ч - . с н зммз +р б н сР гL
ц ВаТ -г ыв гм+ аГ ДЧйъг E сс ысн+ъ нГ
ц Пмг аТа а /аТ  вмг аТа а ц ы,-
з+нРынсЧ мГ
Пр сныэ ра рм н сР ц свыэ м ъанасЧТ .
сзар- Кмг; йЧйъг ймК н мКр Т ЧсР гм заL
ц :а г ы/ ймнэм за мс нмсР з н+ъ м айР ыз -
р Р ц йанм сарРабма сваъ Р ы а снайыаГ
у ым. вмбйаа м см Кны/й а бэнЧймз вм
гмз а ц -аэм а ывысг Ч Кыйм смс нЧа мгм- -
анРы мв сРL эрмг амрКа ц с ытг вмййанР-м. Крмб+; ысгн Ч з р ?йр Жрмытр
и
; йа-
ъааРг Ч эр рг ц /аТ эр а с р м.
гмнасм. н ра; аа.ъ Ч x?зt р … г с у -
Кыба
2
Г
Сыг йарР ,мй йЧйЧ Д йанмм бймрм асЧL
ц ДмКр+. йаР ймрмй+. йЧйЧГ
M мй б са. сазР г б+ а йЧйъгы E с-
с Г
Д йанмм ц - ыъ б ый Г E рРары - н ы- а-
наз й с ы-а г з г а свр нсЧГ
KаварР м б зас анР - нР г мйм. б зы -
в нР+, сны/К  сгмнРгм зм/а ра рыа вмй-
- а+, тгсвай мрмГ
ц :ы - .а +сывна а Ш рнР ц эммр йЧ-
йъг E сс Г
ц M,мм ймрмй+. йЧйЧ; мв с сР мй гм с
-рабзарм ымз РГ
ц :ы г вммс, Т .асР смКм. змн- вмК+сраа
ц за ъ t б ммз Ч а КмнРмцм вр Ч Г
N с рмэм E сс Чм вмр сЧ срма аГ
ц N+ Ч +ы/йа вр на-Р ъа з а г б-
за+з врмКназ з з ар нРмэм вмрЧйг ц - -
и
Жрмытр юЖр ытрж ?йр цtн з йсг . ,ыйм/ г юиСZ[ н иСZС ц
иС3АжГ
2
у Кыба ю сГ зЧ O *мсс тр н *мсс ржц tн з йсг . ,ыйм/ г
юидо2 н идоА ц мгГ и[33\и[3СжГц
BLKу: Э L+EKK 2.Э/KГ+*Э, 2K.K>ЧLГЭ-
xЧ>
Га см вр -  Ч йЧйъг Д йанммГ ц : з ы/+
йаРэ J
ц Д аы/м? Вм ы/ ый н г ый н !
ц : йм б вн Р р -ыJ
ц С зКгы? : гмрз Р аэм вм Р а/ан ы/м
высР св  смtа эмс м. ц йммнРмГ
ц ?ваг рРJ
ц O г наг рс з а вр рмынсЧГ Вса выб+рРг
вмрмъг вр на/м б К р а ъ вранас Ч /а
С нР Ч ср й Т Ч г г басм саз КмнабЧ-
з г г а мнРгм а. ый нмсР мК ры/ Р зай -
сгмз снм раГ
ц умэм йрыэ , р с,мйм ймрмй+. йЧйЧJ M-
гый з бЧР смнРгм йааэ?
ц Сыйыг с бмнммз б р+ вмэраКа ц раРЧ г за-
р йаЧР tым -а+ра й.з вмй сайРзм. вн м.Г
Х ?
ц M Кн эмрмй+. -анмаг ц высг а снабы йЧйъг
Д йанммГ
ц E см/ на врм с Д йанмм тмэм а сг /аъРГ
? аварР ыК р .асРцг J Кмн !
Ш рнР Д йанмм бнмКм гмс сЧ зм смрмы
сгмнРб г +,мйы; м гм. мТ . внэ +. -м Каб
рый врмс - асЧ -ыР вр ммраы йарРГ
ДЧйъг E сс сзмр  заЧГ
ц Пмар сРцг г саы ц гГ
O вм ысРГ Nз р Т . Чэмсмцвр с нРм р б-энЧй+ а заЧГ
ц : -аэм а вмв ъаъР ц вмсна йммнРм ймнэмэм мК-
снайм Ч мр- м ц +н +. *р йс р ,мР вр -
н б +. з нмсРГ В / н , г внЧ грм вмсвмгм.а. ц
сзмр цг  й гый Кн эмрмйа. -аз м врай-
г Г Д ы/J ? м м. йай ?санРз *р йс р ц а ра-
за аэм б н врмсм эмсвмй ?санРз ц м;Чна-
+. К+н змъа г!
Нм нК з+. йЧйъг тв а Ч смсаз а мК -
/ сР вммзы -м йай мс ъаэм вм саКа смнР
йыры в зЧР гмэй а йанГ
ц :а вмзр м э а.сгмз Караэы м Кар цКар 
 г мса К+ б гм-а+з зарб аз с н ц аса-
н сЧ йЧйъг E сс Г ц Вм ы/ гм нК н са ймм-
й Р йм гм !
ДарР р св , асЧ вмЧнЧасЧ змЧ саср :тс Г
MКнаэ Таа вн Ра вмй-арг а с ы t эыры
эныКмг . +раб гмрс / асгрмзм вр мгр+ а а-
н гмнав+а tмрз+Г
Эа н м в+н а эамзГ
ц В+ врмэ н йЧй Ш рнЧ ц +в н а м Г ц <
вмйанмз высР а сыасЧ а сма йанмГ E см/ на 
м вр ы/+ йаРэ Г
ц K+ м ц КмнРъ Ч р б ц масыа йЧйъг
E сс Г
ц :ы эйа /а йаРэ ? ц +,мй б саКЧ :тс Г ц
*р Кы + а змэы б вн Р вм с-а зГц Пм-азы а мбРзаа н га?
:тс сзаасЧ мр+ с+з рабг з сзаъгмз гмм-
р+. вмна вмй,мй г аа йзам. гр смаГ
ц СаэмйЧ с саз ыр саэм ъасР вмгыв ана. +-
ры-г ц смрмг й сыГ
ц ? за эммрЧ йан йасг Р н й н сР ц ы,з+-
нЧасЧ с р гГ ц :а вара/ . змЧ гр с Г Вмб-
р Т .сЧ н гы ймс Р з ны сразЧгы с сазР
сываРг з вмнаб . с зы ар,Г Сзмр 
н га -мК а мр- н г гм. гн а ас зв -+. ц
Кг цм ы аКЧ м, г г гмрмг J K+ ы с +смг Ч с вм-
снайа. сываРг г г р б ймЧаъРсЧ йм /асЧм. гм-
рмКг с т гагм. xс асг Ч м,р …Г K г м г г снайы-
а вмъ рР см з врагр с+з Кан+з ры-г з са.
сгы-м. гмрмКга .йаъР асгмнРгм сарм-гм -а+-
рацвЧР ц т г а б аъР н йр г гмрмаРг а б -
м асРз ыас с+аГ Пмсм. /а а сваъ за вр Ч-
м вмКмн Р с мКм.Г Д КыйР вммсмрм/а.L асн вм-
рмъмг с асгм. м,р+ вмв йа вмй мэ б асгмнР-
гм - см а м- с ъРГ :ы н йм н йм Каэ вра-
насР змЧ а/ан азм. нас а у с Eрммг
ыТ ва аКЧ б зЧэгма засм вмзмТР а бм са
р м а вр йыГ
:тс вмг б+ а з Чб+г н+. мсраРг . г г
Чб+-мг вн за  ,нмвы йарР с-аб аГ
Сн+ъа сыг аа г Кны-гм вм эынг з сываЧз -а-
раб з ыы аэмйыТ . мбэн сLц С РЧ!
ДЧйъг E сс ы,з+нЧасЧL
ц Нм а у с! Зыг мвнаы, Г
ц Нм йЧйъг Ш рнР!
С р г мн -мз срма мнРгм с м+.
мамг н й бнмаТ . вр с с эрый +й 
Кн бмсР сзар Г
ц Д :тс вмна ймсм. смаэм йай цзмъа -
г ! ц с Ч+з ыйммнРс аз гмс рыа с р+. E с-
с Г
В гмз а мР м рЧасЧ змн- а; с с с -
р+. гн в смгр++, эрый за,м вмййар/ Т ,
мэмР а й зм. / рма с ъаръ +з ъмрм,мз
в нР + р в вмгр+ нмГ
ц ц г!
ц O бйасР йЧйъг E сс !
ц В+ с :тс саэмйЧ ырмз вмны- н бас а м
м м : гмн с *р йс р ?
ц В-ар ырмз йЧйъг Г
ц :ы а /м йаз КмнРъа йаз заРъа за ы/а
са ай мГ Mгый в сРзм?
ц <б С э выр Г Mа ймКрмз бйр Г
ц Эсн мнРгм аэм а бйарын б а йа й Р а-
йанР вмг ън вм- Г Жмэ + зм. асн К+ м гмэй ц -
КыйР арынсЧJ
ДЧйъг м -азцм р бз+ънЧа вмцв -Р сгнм 
эмнмы Кмг ц т г . зыйр+. с р+. мрмLц :а а арасЧ мJ Д -аэм р й ? *р йс р+
рм/й сЧ -мК+ вмй з Р са в рыс вмй саз а-
р з Канмэм са а внасааР вмй гр+ъ з йм-
зм -анма-асг ,Г
В,мй :тс ын+К асЧ а внм,мэм срма-
 ЧГ
ц O ън вЧР саргм йЧйъг E сс ц мК;-
ЧнЧа м Г
ц E г мм бмнмм ц Ч/анаРгм? ц ысза, асЧ йЧ-
йъг Г ц N/ +цм арЧг сммКр б ъР -м с з
йан Р?
ц ЭТа К+! ц , нРм б ЧнЧа :тс Г < мР с-
-аб а Крмс за вмснаймгL
ц / аКЧ /йа гы,а Ннмй Г
С нас + сн+ъ сЧ аа сзаъмг ц са. р б зЧэ-
г . н сг Т . ц йммнРма гырмв м-Ра гм, РаГ
ц Вм аварР ы/ м-м у с! ц гмзза рыа йЧ-
йъг эрмзгм ,м,м-а эмр рыЧ ,р вны г гмtм-
 врмас эрый Г
ц M сг б н вЧР саргм? ? айР К+нм ъасР!
Ввмна ймсм. Ч ы-г змъа г ?санРз *р й-
с р J Kаз ны-ъа!
В б ар+ смКсама асанРа зммнмэ б зам
ымз н с рмэм E сс Г
ц <й цг г Ннмй з н+ъ ц эммр м ыс н+з эны-
, з эмнмсмзГ
? за мэм ймL с бы эйа мймз б Касгр .- , зр -+, вмй нм р бзас н сР гы,Ч мэрмз Ч
снмм гмtара цб н йммс сЧ б в , са/а сва-
-а+, tанР б+сг +. рмз з сн мвна-
мэм с гмр а. с , рмзГ
<йы вм Касгма-мзы азмзы гмр ймры ц й нагм
варай сн Км зар а сан+. врЧзмыэмнР гГ
K з мгр+ъа.сЧ эныК а амК;Чмэм ас К-
нЧ Км.гма с Ч а э бммэм рм/г +, + а б сы-
зр г t с й грм,ммэм снмм эрыъа-мэм з э б -
- г ц Кыйм сзмр ъР аэм вараарыы вмйбмр-
ы рыКыГ
N тм. змсг анРм. н -мг снмм вр нРыъа.
г эрый ,мбЧ.сгмэм ймз цвмгрм анЧ асРз вр за-
- анР Ч смр ЧJ Вврм-аз аТа Кыйа разЧ г а.
арыРсЧГ
>араб мгр+ы йарР йм вр н мг вмазаъа-
эм йара самбзм/+а сгнЧг с айг з аТас -
з сЧбг Кыз /+, в га гм; :тс с вр г б- гмз
у смз ц Кн бгм й /а -арас-ыр Кн бгм вр нРы-
ъ , йрыэ г йрыэыГ
:м тм бран Та а мсмКам заЧ арасыаL вва-
 +. бм гы, гый с нРаа вр бймэм мэм нКм-
в+с Г
Васан Ч васаг КынРг Таэм з сн варасыг -
tанР мсЧ р ймсы мы змн- н +. а-ар-
 . сызр гГ
ц O нсЧ гма ц мр- змЧ с р Ч ЧЧ Ннм-й ц м ймгмр ы/а вмйК р нсЧ г м з tнЧзГ
ц M с змз йана ,мрмъ т tн ц сн йг а
г г р б г а Ч нКн ц сн+ъ сЧ сн К+. эмнмсмг
б азмэм ыэн Г
В гы,а а э бммэм мсаТа Ч ц вмймКма рмс-
гмъасм врайысзмрам йЧйъгм. E сс мз мнРгм
йнЧ н г Г * зв с t наз сгывм мсаТ а смн; -
ранг Канмса/мэм t рtмр ма- ам/ й +-
з Кн г з Г Па-Р в+ъа авнмз вммг эмрЧ-аэм мб-
йы, м йанм гмнаКн мэмаг са- г з м. вмн-
га; рЧймз на/ -ар Ч -ыэы Ч tанР Г
ц E г КмнРм.? ц врмймн/ а эмнмсмгГ ц Прагр сма
с зм-ыс а а вр й н ?
ц K г + йыз аа м вмвр сЧ ймгмр?
ц Пмвр сЧ? < ра- К+Р а зм/аГ Eма зай -
 +асн вр эммр E сс ыГ :м Ч са /а эмм йнЧ
аэм вмс р РсЧГ
С р-асг Ч ссм,ъ Ч зарамцКнай Ч м-м
+навна Ч б мсг рыг р бз , а саа н з-
в+ н сгмз Кыз э Г
ц Вм с йаанРсм м сзар р браъа а вра-
й а базна ц смс нам ймн/+з мКр бмз вмйв -
с м зм. н -мГ KмнРгм й + аймс аГ Eс  аТа
-ар вр - м. сзар б - нмсР йысмрмаа мс-
в на а наэг ,; мй гм Ч йыз -м xКмнабР Жр .- …
3
бы- гый ыъ анРа.Г
ВайР ймКм /а мг б Р с р а E сс ы ,мЧ К+
ты ысныэы а г н ? ? аварР сн Ч змЧ Ннмй Ч
К+ м,мм ыэмс нсЧ аТа мйм. -ыйасм. tна.Г
K г р ссы/й а ймгмр С зКгL йЧйъг ,мР вр -
з р нсЧ с аэм б з м а вр б а г г , врай-
в с .Г
Дмгмр гм. Тайыъ+. з наРг . -м рЧймз с
Ннмй й /а +смгм. ънЧва +энЧй г рн гмз ц ай-
 а. йм вмйКмрмйг ймс а айР Ннмй с з а
ан г ъ Г
Вса н - гм ы аэм сгн йг , змрТ , са.
сгмзг м. з ра аб вм +й асЧ эн йг .
зЧс с+. рмбм+. мсГ
Прмбр - Ч снмм мсг мг Ч рыг с ам/ й -
м. с нм. р бн з+ а tн вр нР+а г йр -
 г вмн а , з снмз в мгм.Г
ц Пм/ ны. Ч вмс ръа аэм Кыйы ,мЧ м ъаз йм-
рмэмз E сс а рыйм б Р -мц КыйР арЧг 
м м ы,мй вар+з ц р ймсм гый ,-а с р+. эыр-
з Г ц ПмймК+а смК+ Ч асРз ыаъ анР+ змаз
мбр саL г г /асЧ йрыэ сзарР врм аКЧ б К+-
н ? Eм б а? ум/а г мм асРГ у+ айР сЧб +
смрмг наа. йры/Км. сграа. врм-м.Г Пмб гм-
з н сР в сс / рсгм. К р/а ц E сс мбр Т нсЧ
3
Хрм -асг . аtр Гс м,м+ вмйсран в ры араа гмГ O вмбйр н
аэм с рмtааз ц а г /й+. сранмг ймКыйа гы вы-
эн ы в ыГ
:ы м ма вр эн с н май Р й - г Г быза-
асЧ Ч а мг б нсЧ! Д Кыйа з басм зЧсм а-
раа г ц асн м ысван эынЧР / ргы ц й /а а/-
а. -аз ы аэм рмй - Каг с Г
< с а, вмр заЧ арайгм ыймс н вр эн ъа Ч
 у нРвар Г
у нРвар ! >ар н Ч/гм см- сЧ с вар гмэй
сгм Ч ы/ смз рыг +мй  Кыз эа бнмаТаа
снммГ В тмз ймза саръ н сР змэ а сыйРК+ м вм-
ймКа вмснайа. а,а выЧ, -анма-асг , мбй э-
ым. с з з Каб/ нмс+з рмгмзГ O амнРм м н-
г  зр -+. мКр б мсыв варай з снмм в+-
 сР мсрм- Р аэм амр з+. +,мй  с а-
ы зма. в зЧ Г
:м варсм / смр у нРвар аарван +
сваъ с+эр Р см рмн гр г а г г мвыТа+.
з базм. срмг; К+ а аТа. гый Кмнаа ймнэма-м
ц мбРз а г вр зары нКм. Кын+/ г г зам.
гн йга врмгнЧмэм ймз Г :а мнРгм К р + мнвЧсЧ ы
,мй Км. аарва а сваъг м-м г /а вмй-
саэ  нйа.L б //а+а са- ц а з вмгмЧ ц
вмг а мг /ысЧ вмй э с нР гмз у нРвар Г
Шыръ Т з ,раз р+ асЧ гы, :тс ; -
tнЧз м врайвм- а Кн + р бй р а , , Т+-з Кан+з быК з ц Кн + вм с  рыга нмсгыРЧ-
з й+зЧТа.сЧ гм/ смр м. с / м. внм Г
ц Дмгмр С зКг ц арасыасЧ м ц гмэй /а
ызра йЧйъг E сс ? В+цм ймн/+ б РГ
ц M а зм , за- . ц ма- а с р+. р - ц
гмзы йрасм  ъ мврмс ц Нсгын вы н K рас -
сы? *аг р н врмр ан?
ц Вса р м н ъР К+ ма нГ
С зКг р сыа мбйы,а мсгм+з в нР аз тм ы
аэм б+ асЧ xвр вмз Р аКасы вн сtары…Г
ц ПмнЧр Ч бабй г г саэй  заса ц ай -
са Ч вмсмЧ Ч мсмК Касгма-мс врмср -
с J >ыР вм /а ПнаЧй вр мз Кмры б /аэ
мэмР ?нРйаК р Г Oйм +з самз б н а эмр -
бм С ырГ
KаварР вмаразсЧJ Д саэмйЧ Юэ р бэммр- -
а. Саар L Паэ с ы-ыЧн гмъ *ан гм ; *аКайР
вма Кыйм ба а мбаса Ч врай-ысыа э КанР;
 бр -г , Mрн эмр ?нР р Mран Та эабйм вм-
Кн /а г Кмэы врмср с ; Вмймна. асР б з+бэ нсЧ
EмбармэJ
ц Eмрм-а + г г саэй  -аэм а б аа ц аэмйыа
саср Г
ц В зма разЧ ц ам/ й м заЧа азы ймгмр ц
 tн грмв н рмз м. вмзар ам. мйм. ц с -
з Кмэ а гыъ н Чс Кмнаа б+сг мэмГ ?, й 
змЧ рмб ра-Р ън м ъаз сн мз E сс а ц мврмЧа аТа с айанГ Вврм-аз сг б м ам-мL аэм
врагр см. йыъа вмраКыасЧ рмм сазР йа. й К+
ысраз РсЧ г Км/асам с ЧТ з бабй зГ
ц Дыр г ц эммр саср ц ,  ра, йа.Г
< м мг б н сР вр Г
В гы, б энЧй+ а сны/ г *р Кы Г
ц у збанР :тс вр К+н эмсвм/ EмрзанмJ
ц Прммй а , /аны эмс ыГ
ц :м з збанР з а мвнам!
ц <зам вмтмзы!
ц < з й з С нР Ч с йм-арР вм/ нм н м эмс-
вмй Ш рнЧ ТыГ
ц В /аны эмс ы! Kы Ч врмасыГ
ц ВайР аЧ С нР Ч а мй м с Ныр н а.!
ц Д н йм с з б аъРL / ргм н ,мнмйм КырЧ
н ъ нР ц Ныр н са вм-азГ Пмсныъ .а *р -
Кы гыба Ф н ра Ч нсЧ?
ц С й  ъа. з нм. гы,а з збанР :тс -ы-
мг +в а с *р Кы мз эммр -мК а б сый Р
ырамс Г
ц M б гм- н р Кмы йнЧ йЧй E сс ? Эсн а
+с Р аэм б йарРГ
ц у+ъ ма -ы-анм ц й й з збанР вр ас м-аР
й /а сн м вмны- нмсРГ
Дмгмр С зКг сзаасЧ г г зцм КынРг Т з Кы-
+нм-+з сза,мз ц м-Рццм-Р Кы+нг КынРг а эмр-
н+ъгмзГц Пмснай . рмtа. св сга м,м -Р , вмКай Кр -
мэм E сс ! Пм.з н сма. вар а з+ъгы а/-
аРгм вр йыъ н аа йызЧ в нР з Г ? айР мзы см-
рмг на араа гм сранЧн!
ЖынРцКынР!
ц Вса, /аны эмс ы ц гмз йыа :тс ц Ч
,м-ы гмац-м сммКТ РГ
у з ъ *р Кы ый нЧасЧ ъ рг Ч с р+з ъна-
в з Г
ц уа м/а й ? ц с мсгм. мврмъ а з наРг .
ймгмрГ
ц Д ,  вм/ р Р tн Г
ц Kмэй Ч вр , -ы с смКм. - ъа-гы гмtа с рмзмз
вмКмнРъа с , р Г В зм эмй+ вмс йаР /анм. эм-
с м. ц са р м -м смсыР вмсна мКай вмэра-
Ка ц мр- С зКгГ
<б са, зр -+, зарбн+, гмз у нРвар
/ан Ч эмс Ч с з Ч эыс Ч мКъ рв Ч бнма-
Т Ч врмзмбэн ЧГ
Сызр г ай р сса  й г йанЧКр м саз
са- , г /й+. мнРгм Ч КмнРъа -аз ыараL :тс
р свмрЧй сЧ б /а-Р р м с н+ -а+ра са- мэм
мсг Г
K з вмныРза с йЧ +смг , сынРЧ, с врЧз+з
св г з нй врар Т сЧ аЧс+а а эмнм-
с ъанасЧ снмм ъмрм, выс+а сн+ъ+ н ъР
снм сгмрК а с н м- Ч ЧГ:тс Кара б гы, н звы с t наз -мК врм.-
 вм гмр ймр з эйа ы/а р аврмэнЧй Ч азаРГ
Пммз н зв Кыйа эмраР вр ,м/а. вмс заа
с ы Кмэ Kарз ц :тс мса а зара ймвмн-
 анРм мсаТ Р врайсмЧТаа сКмр ТаГ
ц O мс н аКа са-гы Ннмй Г
ц : -аг й змн ы ,  ц смэн ъ асЧ ъ
ЧЧГ
В /анм. эмс м. г г Ч м/ й н ц сзым -ара-
Т а с ныт+Г
Nср сР ай самз баРгмз сына -
вмз Таз сгмраа аргмы сг заа-гы йнЧ змн -
+ с р сР р свмб Р вр сысыТ ,Г
MК ы -ар+з равсмз смtы мггыв ры р саср+
Eмрзанм см , а бза+, р ыр+, ы нЧ,L р
Кмэмзмн а-аргмз вмйсараэ г гмэмц КыйР Кас-
ва-мэм саг а рмгмз вмв ъаэм врайан+ ,
ймсЧэ азмс Г
В сма. с+нм. авмй /мс м снмм а б за-
-  гмэм м Ч -ысы г г , бэнЧй с ,мнмйм.
бнмКм. t гс рыа ъа вмЧна аГ
:амас +. йырм мйа+. гыба Ф н ра ай б -
 йа с вмрмэа гр - L
ц Пр а! :а ,м а бэнЧыР зм з+ъгы? <
р бз , а ймТа-гм. гммрм. р свЧм -мцм са-
рмцрмбммаГ
ц С - н Ч ,ман аа ыс й Р вмбы Канм-г й +-ънм а КмнРмцм ый -м смсаз й /а а бймрмм ц
/ бар ймсм вмЧсЧа м сма. мК+-м. врмсм-
 м. з араГ
Саза.см Д йанмм р свмнм/ нмсР вмКн /а г саы
г йанЧКрмГ
ДЧйЧ Ш рнР смсраймм-ам р бэнЧй+ а см -
йр а+а йм Кнасг Км г Г Kысгн Ч абр - Ч
аЧ С нР Ч ц варсм / с на эр б .нР ц йрасы-
а  ъы смрмы ын+Кгы КабмнРмэм р ; м-ан м
сн+ъм г г вр з на.ъаз й /а ы аа ъаа вм-
сыг  йрыэ м йрыэ э э м+а вн с г ыгр ъа-
 ЧГ
? Ч эн б а змэы мас м йм-ар Д йанмм зма. гы-
б + Ныр н Г Д /а вн Ра съ мз вм t смы с-
вр анР+, б айа . йнЧ р свы м врамс-
,мй гр смм. :тс L рмсгмъм. р+/а. эр а м
йанм врмКаэ сгмрг эн б ц аtр м+аГ
Са.- с м вр гр++ аг з м -аз Ч м-аР см/ -
на ц с з ,м-асЧ эр Р г г с йр эм а+з г з-
Чз вараК р Р , в нР з нм Р вр ,мн +а
банам +а мКнасг м/ нЧР см з й+, азГ
:ам/ й м р бй асЧ сгра/а с,м/ . с мг нмз
в +цсмрмгмвы L
ц у+ /ан аз йаР йЧй E сс !
Нм бЧн снмм Ннаммр с ръ Ч б сасар Eмр-
занмГ
ц >араб р йЧ + са аэм ы й а са заса вмснай . р бГ M смК р асЧ -мцм мК;Ч РГ Жыйы
вр сысм Р м р ыс Ш зв ма ?.баэм г -
-аса с йаанЧГ K гм мнЧ йЧй E сс Г
Вса тм :тс +эммр н б нвмз змн- ыс -
н сР вн зЧ са- Г
ц а-Р вм.йа м б аТ  вмн э ? ц мсаймзнЧ-
асЧ Ннаммр EмрзанмГ
:тс а ма- аГ
ц O м,мм с з вм й нсЧ К+ ц вмйгн- асЧ гы-
ба Ф н ра ц ы/ мцм арЧг вм, н н К+ зм
з+ъгыГ :м аэм мнЧ ц б гм Ч мбр / Р а смК р сРГ
ц KаварР гмэй с мК;ай ЧаJ ц - а йЧйЧ
Ш рнРГ
ц : с? KмнРгм а йм эммр Р с-а ай а Ч
ммКТа м с заса! ц бр+ асЧ змЧ саср Г ц Эсн
з+ смКр н сР м мса а йнЧ р бэммрмГ O сммК-
Т н са -м вмнм/ам зм/аа р с,мй РсЧГ
ц у йзы банР з+ сй ймК р н сР КмнРъа вмны- -
с ! ц мбзыТ асЧ мб н Ч срайЧЧ саср EмрзанмГ
ц Пм за г ймК р .асР ,мР с мэм гм са й
ый мбр Т .асР ц с рыймз сйар/ Ч ЧрмсР
ма- а :тс Г
Ваб вм м рЧасЧ змн- а рам/ма Касвм-
гм.см сгм+ а н ц са, грмза Ныр н Г Н,м
Ч/ан+, ъ эм йммс сЧ б вр ,м/а. снмм вмй
вн з р барбн сР высм врмб анРм сгр вЧ
ван мгр+ азм. йар ГнмКм бы- -а.цм эмнмсL
ц Eм /а врЧ-асЧ ймза вмсмЧм э с н зв+?
ц Жм/а зм.! * зв+ мвЧР э сыJ ц сма аЧ
С нР ЧГ
ц N с ы Кмэ Kарз эмран са Ч мнРгм смКр н-
сЧ вмйм. вмр йм РсЧ мэмРгы г г
Ч*
б ыъ н t -
 нРГ
ц Eм /а тм? ц / нмКм мврмъ а аЧ С нР ЧГ
ц :а басмГ O КмсР аэм м арм -ар+.
ср ъ+.Г < саэй э с саГ Пмз а н звы внм-
Т йга рмбмы с бана+з г гр с м мсаТ Ты
нас ы? Пр за -РЧцм рыг б э с н t нР
м-Р снмм ,н+ын б йсгмэм гмнмй вмэнм н
нас ыГ Вм ы/а вЧР зм/а йасЧР на ц зм/а
с / бР ц Ч Ты сра- с з са КабысваъмГ O
сг б н x Ты…? :а а сра- за мса а ы/ Г ?
м са э с н зв+ ц б йы а н ыъ t нРJ
В гмз ы мнРгм -м мъан м+. ср +. эмсР
выэ Та. ,ыймК+ мэрмзмэм рмс ц +врЧз ъ сР
м вра+с н К+ ъасР tымГ Вса н м тмэм сгана-
мвмймКмэм сыТас б рмснм мр анРм. эрыКм.
Та м. р/ мэм а К н ,м с с а с вна-Г
M р ймсм ысразнЧасЧ г б //а+з са- зГ
ц ХмР бйасР аТа эмрЧJ E г врагр см йаР са
гый /аа -аз в Р асРГ
ц * звар сс м-м. /ыг аКа -аэм ы йм? ц мс-
гн а ймгмр С зКгГц <заа вмнма вр м ц зэмам в р рыа :т-
с ц м м/а Кыйа мКТаз смКр Г
ц K з б /эы змэм са-а. н зв ц н гыа с рма
-ый ТаГ ц В зма. н га эмр Чрг . са врагр с+.
г г б рЧ м за ый а ймсыв  г вманан +с-
ъ Ч с н Г
ц * звар ссJ ц - а йЧйЧ Д йанмм ы з Ч
свыэ мцКрабэн ы йрм/РГ
ц * звар сс?J Д вр нРм заЧ г бмыJ
x* звар ссГ * г гр сг … К+нм в с м й йа-
рР гр с +з ра, а+з Кыг з Г O врмй н
нК+а гр сг са, магмJ сар+а t н с г-
г + сн ама з снм сары Каны з с гы
м,ры н г сан+. аз+. гм+а с м+а Ка-
н н ц зЧэг а / р+а г г сза  нРг б гра-
в ан йнЧ гр смгГ O ц * звар сс Ч нК н са а-
ма аварР / ы -арм. РзаГ O врмй н -ар+.
гмсЧм. ыэмнР -ары эмнн йсгы с /ы гмэй
 гмзы а врайн э н -ары м-РГ O ц * звар сс Ч
,мрмъ . заЧ ыврЧ н м-Р м- м гм э с 
н зв+!
Пн - сзаЧсР ср ъ н Та ЧасЧ в ы-Р з н -
в з г са- з мК/ э а мэ  ыКмэмз н гм а-
-ыс анР+. г ыгыс з вн за Г
уаЧ * звар сс а выэ аГ M мКра асЧ вм б -
Крмъа+з ыэн з ймз ; р б йаР эйац КыйР эны-
,мз вара,мйа *р Кы + с Ч з сгы ра гммрмам мэй с;ай аГ
? са вр сысыТ а г гцм с;а/ н сР снмм -
с г м мв с ЧсР -аэмцм а басмэмГ :амбзы-
 з+ мнРгм :тс Ныр н ЧГ
Саср б К р а б рыг ймгмр С зКг - ъгы
врм м йраКаб/ Ты вм Кнй ы; гыб г /асЧ
свЧТа. м бана+. ны- г сгмнРб за/ вмнывр гр+-
+, агL арЧг м Кнй а Чна а / нгмэм
м-мэм /ыг * звар сс Г
ц В+за .асР! ц гмрмгм Крмс а :тс эмсЧзГ
ц В+ г а/н + гыб J ц сгра/аТа ма
Ннаммр EмрзанмГ
ц йаа -мК +с н б йарР?J
ц :тс врмъы с ц сыв а йЧйъг Д йанммГ
ц ? +J зJ ц р+- :тс ц з К+ ны-ъа вм-
змн- Р ыКр РсЧ мсмЧс й вмсгмрааГ
ц ба + бйасР ,мбЧ.г з йзы банР? ц арасы-
асЧ мб н Ч EмрзанмГ
ц Дмънм гма ?
ц M б / э а са- аэ с з+а са- , гм а
б йы а! ц мсгн а * звар ссГ ц ЖыйР /а Кн эм-
снма !
Ср ъ н Та аыгн/а вараз асЧ варай эмрЧ-
Т з са- з L саа г г тгр а вр внЧс+ а
аР м гммрм. снмм м / мэм сыТас сЧ-асг
мрм ыгнм РсЧ гыба Ф н ра ц КайЧэ вм,м/а
 г -аэм а ыр бызан К+срм сзаЧТ ,сЧ з -нмвр Ч+, смК+ Ч, равн г ,Г
ц ум гр сг ! ц гр - * звар сс вр  м+ Ч
варай грм,м+з мэмРг з / нгм. ннз  ц
м са ы! O КмнРъа гмзы а врмй з , гм а
вр йа , м з Р!
Ваб вм м в й а б йыз- мсР сгмбР эрЧб-
+а сармцКыр+а б рмсн н а эн б ызмнЧТа
мКр Та+ г :тс Г
ц ? йрыэ м гм э с н зв+J м Жмэ Ч! Mй з
/асмз ц й /а аз /а вмй рыгм. гммрмэм в й -
 базР эмрйан +а гмнмсРЧ ц :тс б гр+ а см-
Кр аГ
ц N й зсЧ -араб р йЧГ
уайна Ч врм асс Ч аа. вмЧын сР г йар Г Ны-
р н Ч снайм н б з арР; Каб банамэм вн за
аа эн б г б н сР абрЧ- з Г
ДЧйъг Ш рнР б заъг нсЧ ы вмрмэ Г Пм,м/а ,м-
ан -мцм сг б Р :тс й варайыз н +сгмнРбын
 сызр г варайа.Г Eмрмг Ч б з г см н азы за-
с врм асс ?н с зн йъ Ч б сасар Eмрза-
нм врмън варайГ
:ам/ й м вмсн+ъ нмсР аа Кмнабама xM,!…
:тс р ссзаЧн сР см з врмб анР+з сзаъгмзГ
ц Х ! M г г а ы.засЧ ц а-м р свысг а см
рыг Г
Дмгмр С зКг р сгмв н ыэны мгы рмсм-гы
Каб/ нмсм саэ н а ,+-ыТаэм * звар сс Гц M.цм. ц вр - а ас- с+. в Ч ц Кас+ м -
з ы заЧ гр сг J *мра заJ гый /а вмйа н сР
гр сг ц , аJ З -м /а заЧ КР КР!
С гр гмз Крмс нсЧ м г нас аL аэм ырмйн +. с -
ныт вмцмКабРЧР варавр+э а см са+ саы
вмй самз н зв ц , вм мйм. г /йм. внмТ йгаГ
ц Вм мй вмэ сн ! ц йрыэ б мв н мГ >мцм -ар-
ма Касtмрзама врмсыв а з э м ы м з 
са , р / , +смг , мгмГ
ц < бйасР вмэ сн бйасР! Нм м Ч аэм а /ыГ
M б Кр н асР са са гр сг Г < мвЧР Крмс н заЧ
 м-Р!
ц : гы,! ц сгмз йм н :тс Г ц Жабыза вр Г
K рР -м э с н зв+ смсаз рЧймз!
< азм мгн гын сРL
ц K рРц-мцэ цс цн зцв+J
:тс р мйыъм вм/ н вна- з Г O м-аР нК н
сасры м м саэй мс н сР йнЧ заЧ б э йгм.Г В
ср ъмз ъг на смК+ . варарЧсъ , ъ / б 
/аТ + г б н сР зыйраа зы/- Г N+! Пр Кн / ЧсР
г .а Ч с вар+, /а снм арЧсР врайвмнм/а -
Ч,; г э й Ч зм/м мК Р зм сасры Кабр бн -
- L асн м врм йан КыйыТаа вм-азы а мсврм-
 н сР ы/ са.ъа. б сыйаК?
ц :ы м ц сг б н Ннмй мгн й+ Ч -аг Г < змн-
- вмс н мэмР м с с , рмз врЧмсЧз Г
ц Сн +. а-армг ц +сг б нсЧ С зКгГ ц ? -мйа зм а р бэмаРсЧ н з? Жр +. E сс н-
К н м-ма р бэмаРаГ Пмсна вмным- гыъ РЧ -
 мКра мсмК+. Кыга гыс рмз ц тм мгр+н
аТа йра а зыйра +Г
Пм-ама смсмЧнмсР р бэмаРаГ Срай врм-аэм
К+н вмй Чб+г смыса ймгмр мсвмнРбм нсЧ сны-
- аз -мК+ вмай Р з г г в ры ы Eс t цtр -
э . Нбмвы вмй н н ъР Кнй б Чб+г м -
б+ н с - сР ан м ны-ъ з м ,ыйъ з ыэмТа -
аз сааГ
С зКг ансЧ р бйынсЧ г г аймрмсъ . в м-
- г :тс ый н н сР г саКа св нР з+ с Ннмй
мс н сР Кмйрсм Р ы вмсан б сыъаэм йЧйъ-
г E сс Г
: м-Р аэм мКн - н сгыtР Карэ зсгмэм К р, 
с сараКрЧм. г см-гм.; вр ысгнмз саа м- г с
вн Т з t наз м +энЧйан г гмз -м -м Ч
 ,мРгм б , , г нГ
ДЧйъг с змз йана ызар ра . йаР вм-
снай а - с+ варай гм- м. Кыйы- Ксмнм
бйр мз ыза р бэммр- мз срма Г Mй гм бра-
 а раза з мг б+ нм ц асгмнРгм р б м эам
мсгн нL
ц Eый врмв н г р у Кыба? Ш рнР Д йанмм
/ын г + т г . ар а г р ы засм! Вса мс -
асЧ ймза са сн+ъ а +?
:тс ый нмсР аэм ысвмгм РГц ПранасР змЧ ц м бЧн рыг саср+ см гмэ -
с+а н в Т ц бм са, вр сысыТ , м за-
см нйа. н ъР г г ацм а Г
ц :м р ыс Ш зв с й б смнмз с Кыз эм. варРЧ-
з -ар нР а.Г
ц ХмрмъмГ Ш зв сма йанм б аГ
С р+. вмара+. с н мз сырм+з -ас+з
вр б анРм сгнм н эмнмы ,мЧ вм з н -м ыз -
р Т . а й аэм /ас Г
ц Eм й нРъа?
ц Сын рЧймз с з а б ЧГ
ц K г + вр эн с н ?.баэм -армг ?
ц Eма-м йЧйъг Г Чймз с з с й зм. Кр 
ц гГ
ц Mн -м асРз вр Чм сн+ъ РJ Х ! ум.
+. йрыэ ц г м. йай м/а К+н за йрыэмз ц
Кмэ зм. аТа г г з йрыэмз! ц вр мз м;Чна+з
зарб азГ N/ мцм арЧг вмй/ й а заЧ эйац
 КыйР б гмынга Ва-мс тм заЧ р йыаГ
ц Д з+ Eмрзанм м/а бйасРГ
ц ВмрмРа снаанмсР в й нР! у+ айР й аР-
гм б гмз+ а г н Ннаммр мб н Ч ?н с ц
,мЧ + рмйа К+ вмзмнм/а ы/ асмзам вмгр -
с а. йрыэ ,Г Пм з аа м -аз Ч? бызаасЧ
>KL:
2Ч.ЧТ >+/ L+*Ч 2Ч*,;:
 , ц, ! Ф б ммз ы с бн-
Т а б м а- с+. мб эр й н с мза+з змбэ -
з Г ПрмТ .а вмсгмнРгы б зм. рмйа аТа ймн/мгЧ аэм сгмрм ын /ыГ
ц Eыба Ф н раJ
ц Д ы/ гыба зм. грм+. рмйса гГ С т з рмй-
смз азы за -аэм а вмйан РГ M бйасР вм
вр ы ,мЧ сза вмн э Р мрмэм гмэм эныв а
+,мй нм б рыг Смбй анЧГ
Ф н ра м/а вмгнм нсЧ Кыйм ысн+ъ н м йЧй
E сс ан - .ъы вм, ныГ
Nнм аэм й /а а E сс ын+КынсЧГ
ц Ф н ра саэй свмн ана ысны/н ц зЧэ-а
ймК н мГ
ц у с EрммгJ ц -ыР вмзайн  ,м врм басн
:тс Г
ДЧйъг К+н Чм айммнаГ
ц :цй вм/ ны. асвр айн м врмэмЧР аэмJ
Д -аэм ыаъ сЧ! ПысР мбр Т асЧ см н-
К зы н гыГ
Kы с р г с рыймз вмарынсЧ Кмг с нЧсР р б-
энЧйаР змнмймэм -анмаг  эн б , аэм занРгын
ср Ч араъ анРмсРГ
ц O мэй мъ К нсЧ / б Eрммг ц -асм эмм-
рЧ йммнРм райгм ц м за ы/а агмэй свр нЧР
мъ Кг Г Свр айн м н а ы.й а мсй !
у с Eрммг ра рм нсЧ с / нгм. ын+Кгм. 
сгмtы/амз гр с мз н а; эн б :тс в+н н
аз+з мэазГ
ц ? м ймгмр С зКг Ч нсЧГц ПысР б КРасЧ эйац КыйР граснм сыРа азы
-аэмц КыйР вмэр+бРГ
ц >а *р Кы м м/а бйасРГ
ц ДмКр+а врай +а сныэ ы/а смнРгм на -м
а смс- РГ K гм+з м мс ысЧГ
ц * звар сс ц нас а снай б эмрЧТа. н з-
вм.Г
ДЧйъг E сс бнмаТа б сзаЧнсЧГ
ц ПысР снай вмг эмр н зв Км аа б йыГ
ц ? бйасР м йЧйЧ Ш рнР Д йанмм аЧ С нР Ч
Ныр н ЧГ
Nз р Т . сгмр- н эр з сыГ
ц Eмэй цм С нР Ч К+н гр с  м тм врм-
ънмзГ O р й -м а /ы ааГ Д гр смгы С нР 
Ш рнР сра н J
ц Дмрмй+. йЧйЧ! Дмрмй+. йЧйЧ! ц рам/м
мбмв н Ш рнРГ ц O с ызмнЧ!
ц * йм ы/ ц + Ныр н Ч зм. врагр с+. а-
мг сЧйР вмйна заЧ с м з гыбамз ц гмзГ :
 с йм , Ч мнРгм йасР с тм. йа/йм. вмг -
й са. з рГ
З йарР р бй нсЧ ызмнЧТ . мвнРL
ц :а а а э с а н звы!
Пмрмэ варасыв н -анмаг ан -асам. ры/-
мс а мКр Т Ч  гмэм з Ч ысансЧ рЧ-
ймз с м р ысмз Ш звмзГ
ц ?.баэм вр ъан! ц мсгн гын йЧйЧ E сс Гц Д вр ъан ц мбас н эмнмс бы-+. г г гмнм-
гмнГ
С рава+з вм-а аз Ч б р н мР вр К+-
ъаэмГ
M-аР Кнайма ыйн ама н м г б ъаасЧ аТа
йн аа Кн эмй рЧ в+ъм. ваванРмэм маг Кмрм-
йаГ Пр с нР+. бэнЧй -ар+, эн б; рыг авр йм-
вмймКм. гр см+ г г а мэй й ъР ы йэрмК+,
б Ч . арг Г Mйа Кайм бана+. срыг нмс-
 сЧ вмар+з ъ з Г
ц Ш зв! ц мр/асам врммбэн с н йЧйъг E с-
с Г ц ЗйасР смКр н сР зм снай г мК;Ч а сыз-
зы смсмЧ Ч гммрма Ч мс нЧ зГ
СрЧв- . сгнм нсЧ й Кыз э з зайнам р б-
йанРм +эммр н tрыГ : смнРгм мэрмзы авм-
зары t с -асгы -м ы смКр ъ ,сЧ эмнм
вмън грыэмзГ
M- рм а бмнмм. tр+ рыъ н мбэн с а
С нР L
ц Ш рнР + вмй ъР мс гы!
ц С зм смКм. ц ы,з+нРынсЧ йЧйъг E сс ц
мКЧб анРм вр йасЧГ
ц Нм смсмЧ а ц врмймн/ н м р ыс ц а вмйна-
/ р бйаныГ
<свыэ мцр бм- рм +. рмвм ы /а ы , вм-
сгмнРгы Ш зв - н й нааL
ц Пмсна гм- + Eа умраыс E сс сабйасР вр сысыТ а вмй ср ,мз вмар вр  -
снайсм йрыэ , мбзм/+, +эмй ймн/+ вмсан Р-
сЧ / Р вмй гр+ъа. тмэм ймз Г
ц :м ы с /а асР ймз ъ смКса+.! ц врмсм-
 н Ннаммр EмрзанмГ
ц :а врар+ .а ц срмэм б за н вмара+.Г цJ
Дмн/+ / Р бйасР йм сма. гм- + вр -аз г /й+.
вмны- вм/ баы эмймы раы J
< см ыбг а эыК+ срЧв-аэм б н гмнмсс нРы
tрыГ
ц См. ймз врмй й з ц Кмрзм н с ръ Ч б й з
EмрзанмГ
ц Вса Кыйы мКасва-а+ грммз в  аз мза-
мэм г -ас -м сва нРм мэммрам б аТ а-
назГ Сыврыэ *р Кы вмнРбыЧсР Кн э з р а с
мс нР+з мс ысЧ вмнм/а вр сныэ  гм-
эй а Кыйы в+ РсЧ аэм бза РГ
:м р ыс сйан н в ыбыГ
ц Срма а у нРвар а ймн/м вмйарэ РсЧ
 г г з варайанг зГ Пмснайазы б / ыТ , вмй аэм
гр+ъа. вара.йа сЧ б аТ Ч сызз Г
ц Nснм Ч г с Т асЧ ймз р сврмср ЧсЧ
 змсг анРы н гы; у с Eрммг йм гм Кы-
йа свмнЧР мКЧб мс вр г б- г с ырма+з
вм/ ба+з смйар/ азГ KмнРгм вмснай . / на
ймз заа вр м б гр+Р з э б Г
ц ?.баэм -аэм а вмны- а а Та +эмй+ авраснайыа г г , арасм ц м Кыйа с йааназ
Кабыгмр бамэм смКнйа Ч ыснм . б аТ ЧГ
:м р ыс бЧн б в вг вмснай . н смгГ
ц E б аТ  заасЧ вр в сг Г Жыйа сны- сЧ
-м вмснай з мс ысЧ / +, зы/- /аТ -
 м мКЧб + сыв Р Кр г ц -а Д йанмм м-
з -асг сгн- асЧ ц смсмЧ а ймн/м вмрмы
р бйан Р за/йы з Г
Вм р нмсР змн- аL р быз мг б+ нсЧ вр ЧР
са ысн+ъ маГ
ц K гм змЧ мнЧ! ц арй+з эмнмсмз мК;Ч н йЧ-
йъг E сс Г
ц Д Кыйа г! ц мр/асам мгн гынсЧ сызр --
+. ?.баэмГ
ц Пмйв ъ асР ц р свмрЧй нсЧ вмара+. Ш звГ
Вса вмйв с н сР гыба Ф н ра вмс н грасГ
ц KаварР ы,мй а ц н м ы йЧйъг E сс аб в-
м сг б нмсРГ ц ?.баэм + мс РасРГ
у+ ра рм н сР сызарг /анм. эмс м.Г
ц Eм врмснай б ъ з р бзаТа аз тмз йм-
за? ц сврмс н Eмрзанмцс ръ ЧГ
ц O ц гмрмгм ма н :тс Г
ц ? вм-азы смКсам ВЫ з йзы банР?
ц Пмврмс Р ?.баэм мК;Чс Р з? ц гр й- -
м мсаймз н сР саср Г
ц уа г /асЧJ ц заъ нсЧ йЧйЧ Ш рнРГ
ц >авы, ! ц мКмр н :тс Г ц Вврм-аз м эмсвм-й ?.баэмГ
M врмъан сарай ы гмз + мэнЧйан с вм
м-арай вр с нР+з Ч/ан+з бмрмзГ
ц *мсвмй E сс /ан а -мК+ ц г Ныр -
н Ч вр сысм н вр аэм вмснай , з ы ,Г
Вса сгнм н эмнмы й /а :тс Г ДЧйъг E сс 
Ч/анм й+ъ н аэм сагнааТ , эн б , мр / нмсР
вн зЧ са-а.Г
ц Eраснм ц гJ сЧйР сма граснмJ + Ны-
р н Ч вмйм.й гм заГ
Eыб сгмнРбын варай вмсныъ Ч са /а а-
н гмнавм Кабр бн - Ч г ср м. мр/асамс
змза Г
ц Пмсзмр за эн б йм-Р Кмэм ц врмнава н
йЧйЧ бза ъ зсЧ эмнмсмз гммрмз г б нмсР бы-
- нм КмЧбн ма вм-а аГ ц Пмсзмр за эн б
вмзмэ ызараРJ
Ныр н Ч сгнм н сР й бэмнмРазГ Nз р Т .
свыс н ймнэ . бйм, Ч ысн+ъ н асгмнРгм снм ы
/а р с Чъ ,  ъ аL
ц ума сарй а у нРвар J г заР г заJ
Eыб  г ймнэм а й э н сР -м за с нм ср ъ-
мГ
ц Ныр н ЧJ ц бзмн нсЧ ЧГ
M мКарын сР см ср м. ын+Кгм. эыК ,Г З -
ыз а+. бэнЧй вмнывр гр++, эн б ц мэмРг 
 з+сн Гц ДЧйъг ызар ц сг б н м Г
В тм з э м- Чма р+й а ймаснмсР с нас --
м. внмТ йг Г
ц M б йын н звыJ O бм са, с н мКараэ н аа
сац г м вмэ сн Г M.ца.ца. н зв вмэ сн !
Г ава втоая .наомтво
 а тюи

mK*ЭТ *ЧГЭ ы*Kу EЭу:; ПЧEЧ>ыx L+ШН
ыx.+уЭ;: K; у>ЧТ LЧ/ Э ;K/ 2ЧГ;Э;: KПЧ
иАнаРто цяАА Сэ
=+EНK ШЧZKу;>+x ;+xЭKx x+x 2K*+;Нx
Ш.+ы*Эx ПE+у/K**ФK*Нx
Ч;*;L: *K уы;: LыФЭx *Ч /Э*Э+;;.*НK
Э*x+.*+ЫЭЭ
Эx уEKLЧ>+;KE:*Чx +ШуЧE;;*Ч
/+;K.Э+E:*Н
Э …+Э/у;>ы;; уЭEы Ч; …K/EЭx *+ xЧKТ
ZЭ>ы;
даРн ж Р этн эС араРс
ХЧE*ЫKk Ц+Т;K /*K уЧE*ЫKk
иА э жгРттм этос
: с н вмр мКр см Р у нРвар заЧ м, -
+ а ср ма Касс н аГ MКр б мсыв а вмймК-
м б згы умрэ + г сР авмй;азм Ч/анаа рыга
/ мв с ц смнРгм йа на. раКыТ , мв с Ч
мврайана Ч ысгмнРб арЧ м-ар Ч  ы-
з +з гнм-РЧз Г
< Ч мг б нсЧ К+ м вмс нам. б й - гмэй К а
вмз н с на . змаэм -ыйасмэм ы- анЧ ймКрмэмКК Дысай з L з нм сзмраР /м ызаР йаРГ
З ъасР айанР йм сзар йЧйъг E сс з+ ва-
раКр н сР с Кара/м. С э нРм. у -+ у нР-
вар Г
O саэй с а/мсР Кыйы свмз Р ъ ймз 
 Кара/м.Г у наРгма вр -ыйн ма срма а; Кн -
эмй рЧ банам +з сагн з мгм йаз гмз ,
 нсЧ амК+гмам зЧэг . снмм г р ыз+.
вмныса с+Та+. рмз з арКа+ нК зм-
эм К г КК Дысай з - саРгм с аТ ъа-
эмГ
В,мй Ч йарР мгр+ н сР ,мнн ц ай сама
врмсмрма вмзаТа а вмй грмна. ц б гммр+з а-
ыс+вм йб р н см са+ вмрра змаэм м г в -
 : гмн с *р йс р  см м-арайР м,р Чаз+.
вм-а+з г р ынмз ыъ анРм. мры/а.м. гмннаг-
Г
Пм - ны г в  вмс+н н вмна ймс м-м йа-
аэ йнЧ мвн + / нРЧ ммс анРм КабКаймэм сы-
Тасм ЧГ Mй гм г змзаы ъаэм вараабй г йЧ-
йъга E сс ы -аг б с э вырсг , ъ , .сг , н
г мсг , К гм вр ,мй н са ра/а сызз+ са
ызаРъ н сРГ
В вар мй ср анРмэм Кн эмсмсмЧ Ч ймза 
 Кара/м. С э нРм. у -+ йрыбРЧ а врааКраэ -
н мбзм/мсР мбй Р ймн/ма гын р+з н -
 з Ннмй КК Дысай з с з+. вм-а+. б ,мн - нсЧ вмсмЧсмзГ
Нм К+н баРг . -анма-аг мгрыэн+. мнсаР-
г . г г Км-ммг с / бар ймсм. t б ммз а. вм-
ймКм. вмнм. ныа саэй б вЧ м. сы аГ
Eрмза ,мрмъа. гы, юбйасР Ннмй К+н +см-
аж м нК н ймКрма м эмнн йсг . К г с -
р+а г э Г
<зЧ аэм вмна б сны/ам а г ынм Кабас-
мсР Км сЧб м с агммр+з г /+з бй -
Чз гммр+а вмса.- с а ыр н мврайанам-
эм мр а Г K г - анР мКЧб азы асРз ыэны-
Кна+з сснайм аз эр р Nтйанн Д арн -
э смамКр бм в с м. К мэр t а. ар р Дмы
 г/а б+сг Чз мКн с гыба-мэм сгысс
]^ аг Г
Eрмза мэм КК Дысай з врмймн/ н нКмв++а
рый+ ймгмр у ба б *а.в э заъ а врайзамз
сснайм Ч н г Чб+г ср анРы мз 
эанмГ
?КК ймг б+ н -м с аКас+а йы,м+а сыТ-
мс +р / см з+сн вмсрайсмз сам свыс-
г Ч а свмнРбы засм быгмГ
M раэынЧрм сны/ н зассы з ы+ а тгммз н
 а/айамз -а раК г вмй н вр зар а-
нмзыйр Ч сз ра Ч ц вр саз мз - нРсм аэм а
нК нмГ З Ч Ч азм. ймгмр у ба смбй нм азы а-
б сны/аы равы арас р, вмнагнм амй-мгр +а сс+нг зм с+рсг а мК ан см срмэ з
ыс мзГ Mй гм с з+а вр й р- +а занм-мцТа-
ва нР+а с м г арг а сзан врай Р б Ка-
 врмънмаL змнмй+а эмй+ саэм в с+рЧ врмън вмй
й наг з аКмз э КанР+, гр Ч, эйа рЧйм+а вм-
Кмр г Хр см+ мс н сн ы Жм/ ам. смК-
са+, зы-а . грм Г
Пр г г , рмгм+, мКсмЧанРс , сан м б гмз-
см с г в мз : гмн смз *р йс рмз? ?КК  -
гмэй а г с нсЧ тмэм мврмс ма мэр - нсЧ
аз -м б аръ н см в сРз xэмрЧ- з йры/асг з
вр амз сн мзы сЧмзы K ы гммрмэм ,р  *мс-
вмйР р ймсР Кай+з сзар+з й К+ змэн вр -
мКТ РсЧ а-м. Кн эмй …Г
ц < -м б xK ы… гма? ц вмймбр анРм свр ъ -
 н Ннмй Г
ц ? тм г Ч мнс Ч рР рмйа заЧ ц вмЧсЧн
КК Дысай з ц мнРгм м м мс н сР Караэ ,
?з бмг а м -м Ч ц вР бйасР ймКрма м аз сЧ-
г а н гмзс мса а б сны/  з нмсарй Ч *мс-
вмйЧГ
ц E г смнгыаа + б а ймз вр йна/ -
ъаэм йЧйъга E сс ы ц б а вмймКма врмгнЧ-
 ? ц сврмс н Ч мй /й+ бмКр / Ч нКмв+см
 ы-мцвмб анРмэм мнг Г
?КК Дысай з выс н саКЧ мб Км-амцсмсра-
ймм-а+. й асРз азы -ы/й+. мК;Чс нLц уыйр+а зы/ см- ан б за мэм смнР
гр см-мэм xмз м * са… йан н зааз у нР-
вар с зма нмэмм н см цгм рмэмГ :а сн ъ-
гмз мй нЧЧсР м сы ывмраКна Ч тмэм снм Ч
р быза у нРвар г г мК анР бн н сгмраа
ныг с Г *ыг см /а ЧнЧасЧ вм вра зыТасы
врармэ м. Ды, KРз+Г Mсм+ ЧсР ммз вмсы-
н а р гыЧ аэм р съ р анРм Ч б гн- -м
у нРвар ц вр Ка/ Та *ыг мэм м асР ДРЧмн J
O сгмр- н свыэ ы эр з сыГ
Прайвм-  врмсм н с Г : мгм+, р з , ц вм-
з а а в р+а мг t с йа ц +раб + г -
г ацм зарбг а t эырг J
ц E нРз р+цсран э р+ эарвам+ ц ым- н
КК Г
ц < срай , н сР змрй+ аТа с з+а с зв --
+а; г за+, гмсмнЧ, вмй т /+з варагр+-
 Чз ц г а /а бмКр /а ЧГ
ц Нм а Кмнаа -аз бнмрай Ч
о оEоР
зяnнАо 
 н -
с КмнРъаы, ЧГ Mй гм а сваъ а зм. +. йрыэ
а сваъ аГ * с . мКр б вм вр ы ммс сЧ г сtара
йазммнмэ Г Oвм + вр б +а мр а+ тм.
вм ам. эрмбм. ыга ай рмз с-  н с гы-
йас гмз змэыТаса+з - рмйааз м-+з йы,мз
с асРз мКъ р+з мбзм/мсЧз tар нРмэм
мнг Г В агммр+, эр зы р , ц гс  Ч г аэмр -а-
сг врм -а Ч аз в -а бы-а Ч вмймК+, г э ц эр р , бмКр / Т , КмрРКы сЧмэм у , н с
мсс ъ з эанмз вмар/а+. *ыг +. йана
вр мрм. а-ас м. t б ммз а. н с Г
E см/ на сгмнРгм р+нсЧ Ч р, , +Чс-
 Р за а ый нмсР вм-азы ймз йЧйъг E сс 
К+н г б Г Пмн э с з зааз рагн аэм зм-
 , Ж рКысг + ц врмън+а аг м н йан КмнР-
ъа. - сР сны/К ыэмй . вр в с +, г ймзыГ * --
м ы заЧ у нРвар +б+ а ва- нР+а врай-ы-
с Ч мТыТа а ыэрмб+Г
ц ссг / а мК мрйаа Ж рКысг м ц аб вм
+в н н Ч врагр см б Ч сгмнР ам,мм Дысай з
г с нсЧ тм. аз+Г
Ээм мгрыэн+а мнсаРг а ры-г КасвмзмТм йм-
с йн м б й э н сРГ
ц MрйаJ вмсныъ .а зм. з нР- г мрйа г г -
гммэм гмэй а К+нм ц врмсм г эммр нмсР  -
рмйаГ ДмКр+а зм , б мК ан  з вмйр быза а-
зм. К+н Кар рй + гм змэм враарван м змр-
сг , сы,мвы+, эiбм м разЧ мсс Ч : / ,
врм . врм Ээм E мн -асгмэм Ван -ас J
:м Ч ывмрсм нГ
ц Варм т ъ зм , мс н Кмрмй+ вмм-
зыJ
ц M а а в й .а вмймКма ынРэ рма б Кны-
/йа аL Ж рКысг + мс н а Кмрмй+ м йа -н вмсмнР г зм ъасг а гыгмн
д
 б г вмг Ч-
мэм мКрЧй Г Вмбзм/м вм тм. вр - а м вмны- -
н врмб Та ц Ч К+ са /а а мсзан нсЧ с Р
аз Кмнаа в сРзам. tмрза  гмз врайвмнм/а-
 ! у р , вр ,ы айР м К+н сЧ+з нйРз 
б сныэ , вр ызм/а+ +в ъ з , ймн ср -
й Чз эма Чз Г
ц K г н КК ? уа сй асЧ врай а эммр см-
саз йрыэма са. с-а!
ц З змн- а! ц бзмн нсЧ КК Дысай зГ ц Вса тм
а Кмнаа -аз зарбг а сны, б Кны/йа Ч ы+ с йРЧ-
мнРсгм. вмзмТР / ы- а ывмр+аГ
В гмз йы,а врм,мй н ъ Касай+ ывмзЧы-
+а аз+; варай , смйар/ а Ч -ысы саКЧ Км-
наа эмм+з арыРсЧ г мв с  у нРвар Г
:арайгм сгнмЧнсЧ Ч й с р +з эр р з
с бмКр /а Чз ын с рмэм эмрмй L свмна+,
 йзам. сгыг р /йаК+, нКм. вмв+га м/ Р
, ,мЧ К+ Кыз эа с вмзмТР са й /а ЧГ
Жаб сЧгмэм рый за ый нмсР р б+сг Р ын ы С -
рм. Варt эйа ,мй сЧ у нРвар ; м с з ймз
 гмзв +смг , бнмаТаэм й смсай , срма-
 .Г
Mэрмз+а гр++а К нгм+ с К нср йм.; г /йма
гр+нР м ц , асгмнРгм ц мКасам з сс +з г -
д
BarbeцКмрмй ю
-.+*Ы
ж barbute юbarbetteж ц вмсмнР г гыгмнР -
эрый гц- с зм ъасгмэм мйаЧ ЧГза+з вар н з ; К ъаг ыа- +а грас з ;
 в р+, мг , грасммКр б+а варавна+; раб+а
бмКр /а Ч йр гмм р сгм; мК +а эмбйЧз
йар Г
В мКн га ймз снмм б ва- нан сР сн ъ сР м-
ай м +смгмзар а аэм н с ана. ц эр йм анР-
зм/ ц ы /а+. ср , врмс+, врм,м/ , сваъ -
Т , вмК+сра. врмсгмнРбыР з змГ
Ф с й ц зр - Ч з сг -ы/й Ч КабзЧа/мэм вм-
гмЧ сг /а Ч н -  гммрм. а ы Р с/ э -
Т а аа быр эмрЧ-гы ср й а эаГ З сыР мй-
м. б мэрмз+, св на ймз ц б - мКра-Р саКЧ 
гмъз р; вмсмЧ+а аэм / нР + вмамна б сЧ с
грм +з вр бр г з /ар ц б зы-а+, б / м
мКмйр +, б зырм +, ц зм/а с -азцм вм-
ср ъааГ
K г вмц й змзы йыз а сны- .+. ба г б -
заъг ъ .сЧ а бй Ч ц м м ы/а сваъ 
врм-Р г йараРЧз вараграсга г /ыр-  tм -
 Канмг зам. эмныКЧа смсайа. - сма Прас-
Чм. Да+ Саз СгмрКа.Г
N+!J O сн ъгмз ыгнм нсЧ м за-ам. ан J
?КК Дысай з ывмзЧын г гцм м с р+, р, ,
эйа змэма змэнм К+ мгр+РсЧ мК тмз ймза ц змэнм
К+ м а мгр+нмсРГ
O мъан у нРвар врм гсЧ аэм срма аз
йнЧ заЧ а . аэм б гмынг ,Г : мйм. ывмрм б -варм. йар амКснайм м. б н+ б врам. гмз-
 + н вм .мэм ,мй са /аJ
Вса /а г /ймз ъ эы ц . г /й+. ъ э мКр -
с+ а мы сызр -ы аР ц аз амсывм
снайыа б вна гмзГ
?КК Дысай з аай м/й+ арасм нсЧ вр на-
э Т з с ймзL врмсмр+. снмм в рг мгры/а-
+. гм. ыср ъ Та +смгм. сам. -м мсрмгм-
а-+а за нн -асг а сар/ ар,ы мКр с+ н
аР н ъР варай с з+з вмныйазГ
Эсн сзмраР б сранР- +, мгм ймз г /асЧ
сЧ мКъ р Ч внмТ йР с й вмгр+ рм+з э бммз
 гммрмз мн с+з бана+з ъ вг з +йанЧ-
сЧ агм+а йараРЧГ ? с змз йана р са бйасР
райг Ч /асг Ч р  гы +а йара Карасгна й
- ,н+. гыс р г; н ъР ы с змэм мсм Ч са+ б -
рмсн мсэ г сн + мр/асы й Касвнмй аз
вм-+Г
Nэрз+а йара Кара/м м,р Ч м йамэм
са авмЧм -Р н - г гмвмъ Т асЧ базна
в+ъы зарамцКнайы вмрмснР б саза.с
свмрм+,Г
:м вр +-+а tмрз+ / б амны-+а м / б
мрз нРмэм йара бэ + мсй L аЧ, а ыэнЧ-
й ъР энм м. вмКа/г йрмбй а свыэаъР й гмэм
эмныКЧ а +бмаъР эамэм мбзыТа Ч смагГ
Mй /й+ вмнм-Р Ч ысн+ъ н аыара+. эмнмснасмэм / мрмг  сам. м-м. в -г аэм
рмКгы васР КК Дысай з с-ан б аТ . б г а-
с- сРЧ мв смс Г
: Караэы ар нРмэм врый б рмснЧ, сранмн -
с мК а н ъР эмна с+. гмрмсанРL разЧ м ра-
за м вмй а м саКа асР ц снмм в нР г р Км-
 а вм за нны; й аТа в сзыры вмэмйы эйацм 
,зырмз вмйаКасРа / нмКм вн -ы р/ г Г
NвмзЧы+. врый йммнРм КмнРъм. аб вм м-
гр+ асЧ б К рРармз б сг нР+, йыКм гммр+а см-
згы+з срмаз смЧ вна-мз г вна-ы варавнаЧ гм-
рмг а ыбнм +а а Г
Вмй врыйы вм,м/ -ар н ц асмза+. вр -
б г Кабзарм. эныК +; ы/ азвар ыр ц рыгы м-
йарэ аъР снмм м ыгыс Г < сац г врый р+К-
+. ц *р Кы аръа. нм барг нР+, г рвм бар-
г нР+, мгыа. ан гмнав+, мн Т , с а-
м. ыэра.Г уар , смрмг б гры+з сгнммз /м-
эм Караэ аТа мй / Ч враэр й ц б +смг , Ч/а-
нмас+, йара ,м.м. вмрмй+L ва- на а смнР
аэмсавр зма -м вмамна б заъг аъРсЧ варай
т з рыКа/мзГ
Пм ы смрмы мТарам. эн з Рз+ врайс а
мзарб анРма бран ТаL сЧ б;айа Ч Чб з г -
за Ч гн йг са -ар+, рмс , выс+а эн б -
+ мгм врм н ъ ЧсЧ грмнЧ ц р б н + с р -
мэм зм с+рЧ Ж рКысг мГ>мК+ вмйЧРсЧ свмн сгма гр+нР м вр Кн -
б РсЧ г ай сам. мгм м. /анабмз йар ы/-
м с - н мймнаР вЧ й Р +см-а+, сываа.
с сы+, с мКа , смрм зырм +з г заР ва-
р н з Г
KмнРгм вр н амК+- .м. м э вмбмн н змазы
ймКра.ъазы ы- ан Дысай зы бм. ый вр ЧР-
сЧ б мКснайм а ва- нР+, мс гм бй Ч м,р -
Чазмэм смКса+з КабмКр б азГ
Прайвмн э нмсР -м рабынР + б+сг . ы йЧ
са ва- мз йаГ ?КК  с змз йана б в с н
гмацг г а см ва- на Ч ц мр+ с+а сызКыр-
+а ц м г а смКр нсЧ б гм- Р см- а а ,мЧ
врм- н азы - анРсгма з аГ Вм мй tр э-
за аэм б замгL xNй анРм г гмз аыймКса
/ н ймКр+а зм , ; Ч вмн э с а мКсмЧанРсм
асРз свмсмКсм нм сЧТамзы вмг Ч Г EанР
ыбг а бг а Каб ймсыв са/аэм мбйы, са Г
Смн+ сг зР раtагмр ыз +ас + б эрыКмэм са-
рмэм г зЧГ > смЧ смнР +смг аз -м смй аа
 йаасЧ Кыйм йа гмнмй Г З сгн-а аз врм-
смр+, м гр .а авр энЧй+, гы,м+, вмзаТа-
 . эйа а снай м- э н Км г з Г > сР вмй-
 н сны/ н вмц й змзы н Кмр мр а.L см,р -
н сР змТ Ч гн йг +Ч/+, марс . г/а снм-
/а+. б г рв - вараэм+. гыК ыъ анР+, р б-
зарм мймврммй нм/ + м гыба-мэм эмр Г Хм-Ч б Ч Ч св э р а. срмэм мсы/й н сР з ыъ а
аг агммр+а зм с+рсг а ы-а+а ср см ына-
г н сР тм. ыгм.Г
:а заРъаа бызна а +б+ а амК+- . Ч врм-
Ч/амсР вмйбаз+, ,мйм б гмынгм +а йм-
сыв+, н ъР зас з вм вр - а мК нм - с -+,
б мвна . рыйар нРм. р с анРмс вмна б -
сны/ Та. з Ч сайыТаэм Км г Г M-а й-
м м раза ва- нРм бас+а самбзм/+з
эма Чз ймКр+а зм , сраз н сР мКасва- Р са-
Ка ыКа/ Т вы сммКТа Ч н Каэс …Г
O в+ нсЧ К+нм вмКый Р КК г сснайм 
с змэм у нРвар ц б й - аср ам Кмнаа наэ-
г Ч м м мг б+ нсЧ с ывмрсмз эр - Т з с Ч-
+з айммнРсмзГ
Пмсна райг , б м г гыцн Км амсмаы
- сР ймз Дысай з ймнэм с йан смаз сына -
,м,н ъ сР мвыс эмнмы вмй/ эыК+ свма-
ъ а рыг зангм вмйр э н ; вмймбра  т з ы-
+ м арй н врм саКЧ г г ац КыйР тгбмр бз+ врм-
 а- см. с н+Г Ввмна мбзм/м сз рамзы
армзы сны/ ан *мсвмй с+ъа й м К+нм врм -
йаР ы/ сы ы- сР ыэмм ы азы тмз вр Ка-
/ Та ан гмэм бн м вр Чн см сыйРКы г г сЧ-
+а вр з зы-а -асг . аа Г
KмнРгм  ъа. зр -м м. гы,а аэм эн б , врм-
в й нм +р /а а ы/ с L мра Ч мКТасм Ннмйвр й н с н+ +мс Р агма сама вмсм-
рмаа вр сыс а К+Р зм/а раъ змсР Крм-
с Р +бм сгр++з а й з+з м аз Кмнаа эрмб-
+з с н зГ
Жай+. з н+. КК ср й н ммэм -м -рамыэм-
й а а врмсм враймсый анРм м КмнРъм. сзар-
+. эра,Г Сыtна б гмсмэм змбэ  ъв эм Ч
-асмгмз К р РЧ мэ м- Т Ч смг ймз ъЧЧ в 
вмй +а ъа. Ча. мэрмз+. смн вмн рм -
мэм йыК смрэ н ы КК смгрыъа+а бйм, Г
Kарб ЧсР р сг ЧРаз мб н м нгы раваТы-
Т а а/+з / ргмз вва +а гысг грмзс н t на
б -м/ н гмзвм+; врм асса ай+ м бм са, с н
в+ нсЧ снм/ Р нмсЧТ асЧ смысмз эыК+ эмрРгы
смгрыъаы ысзаъгы м ын+Кг аэм с м н сР са
Кмнаа Кн /ам. са Кмнаа с- сн м.Г
Вврм-аз сЧг . р б азы ый нмсР ыКай Р саКЧ 
а мс эырз с Г
ц Eмн см бмна аз *мсвмй з вм ы+з нм/К -
г з вмнЧ з р сы эр К+ гмн зЧс с+. эраКаъмг
а- а ваыъ ы эмнмы эныК а ыгрмз+, ймн 
аа й г . -асмг мэр й у йа.р+ н асЧ
/ рмз вмснавмныйа+, /+, с ас ц а йнЧ мэм /а
м маЧ гыс р эы б й - -мК+ Ч Р б саэм гы-
ъ РЧ мрый а вмэ Кан врмгнЧРЧГ уа/йы врм- з ы
у мс смн а мн - нсЧ бмК н азГ
K г р ссы/й н мГ :м врм басЧ зЧ ар,ммэм сы-йР ? й мр мр смйрмэынсЧ рамэ врмсын сР 
ймКр+, эмныК+, эн б ,Г
ум мврмс+ - см сзыТ н ймсм.мэм КК  
мсмКамс гмэй ра-Р б ,мй н м у нРвар йЧ-
йъга E сс а й /а змаз м а : гмн са *р йс -
раГ
ц ЭсР г э гм , врм- ы ср ы ы/а а м-
гр+ мР ц браг н мГ ц бР ср й а м ,рм-
 -асгмэм врмсран ъаа а смсмЧ мКарыР-
сЧ б йГ Пмснайыаз /а аа вр зары а Кыйаз г с Р-
сЧ К+нмэмL й врмън+з н сыа сзарР ра м
м,р Ча см н йа ЧГ
ц Д айР вмбмн н /а м ын быР * б р ц мб-
р б н ЧГ
ц Nзмнг ас- с+.!
ц KмнРгм м * б рР мг б нсЧ ар бэммр- +зJ
?, асн К+ м мс н зазы р+!
Kы КК Дысай з мгм- анРм р ссрм нсЧГ
ц Kм Кабр ссый+а авм- анР+а ра- ц / -
нм нсЧ м ц за вр йасЧ сгыв Р ймвмн анР+з
срм/ .ъ з вмг Ч азГ
ПрмТ ЧсР с з вмрмэа у нРвар Ч ыйар/ -
 н аэм б вмны с рм. сы +Г
ц ? б -аз йЧйъг E сс б ан змсг анРы н -
гы?
у+ +,мй н ын ы Ч б с нЧн КК мКар-
ыРсЧL ср +з мКр бмз смсайсм н вмрмй -ъ асЧ t с й+ йзамэм эмсвмйсгмэм ймз а-
бр -м. н -мг с ысгн+з р з Г
Нм з наРгма срма а а мн - нмсР р, агыр-
+з б+сгмз ,мЧ вр йна/ нм й м з ыъа.
твм,а ,ыйм/асамэм гыс э рзм Г
_ ва гмырмз с,м/ . см с р +з ъназмз
ыа- +. tм раз б гр смэм г рв - tнэа-
рмз мгнм нсЧ эраКаз б й снмм мКн й ан
ъназ асн /асмг . ый р н мГ В сйма+,
ыбг , г г Км. + мг , Кнасан Кыйм йр а+а
мсгмз сагн банамэм Кы+нм-мэм маг Г
: й йарР аТа сан с р Ч +асг L x* звар-
 ссГ * г гр сг …Г
ц ? са /а б -аз т н г ? ц с н ЧГ ц ВайР
:тс у с Eрммг й /а а сЧг . йаР см сы
 мрэыГ
< Дысай з масм н с са+з ймзL
ц Eр сг J , зм. Кай+. з нР- г свмз м -ы-
йас+, б+сг Ч, ймгмр у баГ Eр сг J аJ
ра-Р эанмГ ДЧйъг E сс мб/ан н гмац-м вм-
, Р ы ъ , йрыба. с аК мJ сс! MК тмз ны-ъа
а эммр Р айР гмэй а б аъР гм вмйсараэ а
 ъ амсмрм/+а снм й /а з+сн !
абг з й /а аз м +смКм/й н сы ы б зм ,
рыг а мэнЧй+ ЧсР сваъ н врм-Р; сны- нмсР вмй
вмр+мз ар аэм г йг бз+ н м-м КмнРъ а
-ар+а гр+нРЧГСн Ч Ннмй /аТ врмс Ч бйр мз+снЧ-
Т Ч ма- н зм вр бй+а р бэн эмнРсм Ч
 гL
ц *мсвмйР ,р  см с г р а сЧм 
 , вмсЧэ ТаэмГ M-аэм /а йРЧмн Км/РЧ мКабРЧ-
 а зм/а азы вмйр / Р тмз? : йм н ъР / Р
вм б гм з Жм/Р з ц г бКаэ Р С + аэм
смКн бм й - Р г /й+. а-ар змн ыГ Пмнабм
 г/а мс Р мсЧТама мвна-Ра вмз Р сЧ+,
ыэмй гмГ
Д мбзм/мJ E г Кыйа йм б й нРа.ъаэм
КырнЧТ . вммг ы/ с б с э Ннмй заса с мс нР-
+з м -ар+а - р+ у нРвар а с н , К+н
аа вмэыК РГ
Вмбайа а с юм,мм вр б ц бы- асгмнР-
гм в+Тамж м+, / нР м у нРвар саръ -
нмсР Каб мсмК+, б з мг смнгма .Г
Пар+з вр К+н гыба Ф н ра с змн -м ывр нЧЧ
 -гм. гый К+н с на сЧ аэм сгый Ч вмгн / Г
:тс ман азы КмнРъы гмз ы с мг з с й
гма. гыба Ф н ра мс нсЧ вразмэм йммна ц -а-
раб й - с м ы/а сЧ врмв ,н tмрз н мз .м-
ймtмрзмз т нм+з св рмзГ
: смна эрмзмбй н сР - ъа-г сг нРван в -
а+ +а звм+ вараза/гы с Кнйа-г з  -
вмна+з сагнЧ+з эн б з вмрмъг з гр -
с ана.Г : вмнг , врм-а. заКан снмм вм мн-ъаКсы вмЧ нмсР р бма барРа ц зар Ч t ы 
выэ Т Ч з з+з / бавмймК аз; бэнЧй вараКаэ н
с йр эм ам. н быр б змрмйг тнаэ мц-арм-
эм нг м t гс рм н мвнмТама ныг см сара-
Кр см. н сг смрм/амцыэрм/ Ты вмб ыры
ср н .сгм. Кмрмй м. ЧТар + вмэры/ нсЧ вы-
ъ сма авнм рмбм+, грм, на. сгмнРб н Кнаймз
мКнасга бза м. -аъы Г
ц Жр а ц г ц мКр нсЧ гм за гыба Ф -
н ра ц з+ с мКм. -ыйм вмн й зГ В бйаъаз бймрм-
амз с йы арЧг мй сЧ сгмнРгм ыэмйм сЧг ,
 ра. + , нм ъР КыйР м варРЧ, н 
ъарс Ч , аКа мtмрзн гр ъа са, / +,Г
ц Эй сама / ма с йы ц зарбг . гмрмсанР ц
ма н Ч Каб сЧгмэм тыб бз Г
ц Пм.з . аэм ы й ъРL б зм , рыг м +.йа см-
саз а г з э йг зГ
Саза.см Д йанмм ;а, нм ,м аб замГ
Eмэй Ч ай нсЧ врмсмр+а в р за+ 
мрмз т /а б -а+а з абнмв зЧм. :тс 
аЧ С нР Ч ы/а +ъ н вм эмныКм. г а йЧйЧ
Ш рнР сза+ н эмм+а нмсгы+Г Eыб Ныр н Ч а
см бмн н вмг б РсЧ б сма. гмз +Г
E г снайм нм м/ й Р й з+ Eмрзанм мг б н сР
а смнР вмгн й с+Г Пр й саср +йан н з
асРз мй на+а вмгм йм гммр+, вр ,мй нмсР йм-
К р РсЧ йн +з змТа+з г зам. вн гм. гм-р ймрмз вмй эынгма т,м смКса+, ъ эм; вммнг
св на арЧн сР эйацм а змарм. +сма снм-
м - смаГ Пмтмзы й з+ срм н сР са анм сга-
в -асг а сзЧэ- н сР й /а вр йа -ыйас+, -
са+, эмКанамГ
ц M т , мКр б гмъз р+ Кыйы с РсЧ!
ц ЗйасР гмз ы ы/м а заРъа р й са-
-а. ц б Ч н Ннаммр Г
ц В г /йм. гмз а вр эммнам вм ъасР са-а. ц
сы,м ммб н сР :тс Г ц Вврм-аз г /й+. мна ймгы-
в Р аймс Т а йа й/ + ц айР м р ыс Ш зв
ы/а +й н йаРэ б вар+. засЧ Г
ц См йаРэ з+ вмр з вм
у>ЧK/ы
ысзмра 
з йзы банР мКм.йазсЧ Каб смам!
Дмгмры С зКгы ймс нмсР вмзаТа а вр -ыйн -
ма б К ма ц Ксмнм грыэн Ч гмз г К ъ-
а б з+г Та. б в й+. t с й ймз Г Дмгмр К+н
вмнмсР ыймнамра вмсгмнРгы врайвм- н вм
аэм снм з сзЧэ-ама ан гмнав а смна-+, б г -
м мгрмам. эмрЧ-га мс,мймГ
З йа ,мнна * звар сс б вр нЧъаэм з -
снмз н звы :тс азы врайнм/ н саны ы-
ы г змргы /мз tн эанаГ
* звар сс срам/ нсЧГ
ц :а а а ,м-ыJ м Жмэ ЧJ анРбЧ -мК+
З*
б н эйа Ч / ыГ O врЧ-ысР р б+, зас , эйа
I/ы
заЧ а с+сг Р а ыгр сР са гр сг !:тс свмгм.м вр +-м ын+Кын сР * звар-
 сс ыКа/ н с / нмК+з вр -  Чз Г
Э/айам ц б б р гмз йа й Р - см б
ы/ мз сазР ц са мК ан ймз мКЧб + К+н
вр сысм Р р вабм. б на врмсмрм. вм -
с а рмсгмъм.Г
уаКанР -армэм йара грыс рм Ч тКамз
рмбм+з варн зырмз саа н зв +смг , +,
мсгм+, са-а. мКра н врмбр -ы эныК ы йр эм-
амэм г зЧ; ны- вмныйамэм смн врм б+ н
мгм+а р / ц мбйы,а рмсс+вЧз г сг й з
варан н сР р +Г
Eмэй эрмз ймз м- эа р бэмр н сР вмнаРЧ г б -
нмсР зам бйасР ц смКсама / н Та с змэм мэ-
Ч гый м г /й+. р б мбр Т асЧ вмсна раза-
мэм мсыс Ч; вм смрм з смЧн з сс +а сара-
КрЧ+а э + вмйс г йнЧ йрмГ
Сыврыэ *р Кы вр ймКрммнРмз смйа.с
Ннмй вр сны/ н б смнмз смэн см мна вм-
гм.мэм йЧйъг E сс  г /й+. б р г н ы/ 
КмнРъа вм,мй н в ръасмГ
ХмЧ ы- с г б смнРЧ смК р н сР с ай са-
м. анР ц сгмнР мбзм/м врмйазмср рм Р
см ,мнмймсР авр сывмсР ймн/а смб РсЧ
-м вар Ч /а р ваб вмны- н сР -ыР н а б К -
м.Г
Д з+ Eмрзанм ан б -аар+, Кр н ймК гы гг /ймзы Кнйы с м-а йм. раъ змсР а ывыс Р
 -аэм вм вр ы з вр - ТаэмсЧГ
KаЧ С нР Ч вм/аз н сР й б гысг з б м
,р Крм гм н / ргма мгрмам мК;ай н сР
варав -г с с нtагы б нЧв сг арРГ
ДЧйЧ Д йанмм К+срм м а н райгмс+а ймсм -
с +с на+,  аварР м йанм Крмс н эм-
рЧТ . бэнЧй зм -ыйасм гр с ы сасрыГ
Дмгмр С зКг зэмам ъан мКТ . Чб+г с гы-
бамз Ф н рамз см з смсаймз вм смныГ
ц уJЧзJзJЧзJ ц мбэн ъ н -ы-анРТ г вра-
свмна+. э срммз -асгмэм тыб бз ц а
б -м Ч гма аз м тм -армсг гысм!
ц Нм ыъама вмра.а t на с мра,м+з в-
ра ц вмЧс н с р+. р -Г
ц ? б р з гмэм аТа й йы? ц сврмс н Ф н -
ра эр м вмймнгы смКасай г нмгазГ
В вмнма мс, Та а аэм вр ан t эырг ыгр ъ -
Т а г /йы - ъы ан гмнавмэм t рtмрммэм сар-
 б б уысРа ц  , вмй н вр эммна+. рмза
р с см сза м.Г
ц N заЧ -арамг с ъасР рм/г з ! ? ы с ймг-
мрJ э г гм.цм в раР вРа врЧзм б Км-г !
M смК р нсЧ мКснайм Р t рtмр ы йрыэ , вр -
сысыТ , -аз наг саКЧ эа й з EмрзанмL
б Т  см н йа Ч с нtаг з м мврмс н
гыба Ф н ра б гмз н м ,мР азмэм с мК+- -Чз са Г
ДмКр+. з н+. а вм-ыЧн вмйм, врмсмйыъм м-
а н вмнацйа б гмз гмнР сгмрм с с змэм йЧ см-
аэм рм/йа Ч / а тмз саа гс  вмна з
йммнаГ
:тс а г Ч ы/ бн Ч эныК а йыъ  й зм
мймКрЧн б рм/й Т асЧ б змммъа Ч заЧ
рам/ нм вмайа а Ныр н Г
Дар/ н сР м б смнмз врЧзм -мвмрм ан з -
нм с мгрма+з аыйммнРс азГ : сгмрг б -
ыз а+, эн б , абрЧ- , й /а гмэй м мс -
н н сР заГ
Сгарма Кнагнма вн Р а г мзы /а К+нм а. з -
нм Каб/ нмсм сасЧнм сг / нм м-ар Ч ан ;
г б нмсР смКмйм / н а. мнРгм мнмс+ ц в+ъ-
 Ч эр  мКр с+ Т Ч гр с+а мса+ вр з -
на.ъаз й /а эмнм+Г
Eмэй см смн К+нм ыКр м йЧйЧ Ш рнР врайнм/ н
м -мц КыйР с+эр РГ
E змазы бызна й з+ Eмрзанм смэн с н сР 
в р  с с йЧйъгм. г -аса -аармэм в р-
ар Г
Дмгмр С зКг мс- сн н гыба Ф н ра смэн -
с аз эры ъ ъг Г
KаЧ С нР Ч ызмс н сР грасна б сын Г :т-
с аб вм с-абн г Чмзы р бм- рм  йЧй
Д йанммГ O а ысван б за Р г г рЧймз см зм. йрыэм-ы н сР Ныр н ЧГ :амК+-ма вм- Кмнабама
мТыТа а врм б нм заЧ гмэй Ныр н Ч гмсын сР
зма. ъа ,мнмй+з арй+з снмм г за+з
в нР з Г ыг аа зайн н ц ймнэм г ймнэм -м са
зма сыТасм снмм вмэрыб нмсР а-ма м аваа-
 аГ
> с+. ,рыс нР+. бм са+, - см мба-
с н мй й РГ
Д з+ Eмрзанм йммнР+а гнм, н ц йЧйъг
Д йанмм врм эр н -а+ра сыГ
ц ? + эр аа эмр бйм ны-ъа -аз Ч м/ й н Ф н -
ра ц с агммр+з см/ на аз мза н ймгмр С з-
КгГ
ц O раэынЧрм ср / нсЧ ъ ъг xу наРгмз
у рг ба… ц мвр й+ нсЧ гс йарз с ц мнРгм
мй П гаКм с вм/ г - саРгм заЧ мКс нЧнГ
ц : йм Кыйа ы- Р с ъ ,з + ц мК;Ч н
С зКгГ
KаЧ С нР Ч врмс+в ЧсР баын м ры ы аа
Кнасынм бмнммзГ
ц ц гJ ц врмъав н Ныр н ЧГ
ц >м? ц ,м врмзмн н Ч с рыймз ъаанЧ эыК -
з вммзы -м рыг аа са аТа г с н сР зма. ъа
ср ма маза а а врм,мй нмГ
ц Сныъ . заЧ с з змн- Г
ц Хмрмъм Ныр н ЧГ
ц Eмэй са мс нР+а ызры + /а ъРсЧ заJуа ,манмсР вмарыРсЧ -мК+ ы йаР аа м ры-
г зма. ъаа с н аТа Ч/ана. ,мнмйа. Ч а
змэ вмъаанРыРсЧГ Mй гм врЧзм варайм зм. см-
Чнм рзмГ
Д авмй /+, бана+, мэЧ са н сР снмм
мэрмз+а ны+а г з сгмбР мнТы сызр -+, мйГ
Г ава тт я /н /нй

t ы>ЭLKE j+2Э;+*+С ПЧEЧ>+ KПЧ ШНE+
2.ЭШЭ;+ П>Ч…LK/ x /+Г;Kx Э , 2Ч*,Ex Г;Ч KПЧ
2Чx+.+EЭ ШЧПЭ
Ж я жКаР йбРтзР рс
В эмрмй Кабр ймсм Кассн м вр ън мсаРГ
Вмбзм/м б эмрмйсгм. сам. бмнмм мйан сР нас 
ймрм/+а гмна ысн н зЧэг . ыврыэ . гмар tрыг-
м+а с й+ м внм Ч н , ны бмК н мгрыэ
р н - с Ч р ймсР Кн эма йммнРсмГ :м с 
с+м -анма-асг , мсаР вр ън сгывм. й р+
ын+Кг Г
<смрэы+а а бК++з ср й Чз снаб+ а-
гн вм t с й з ц н з ймзм; ын + вмн н сР раб-
г з гнагммз мй+, вммгм  г ъг нР+з вм-
р+ з ар вр бр -+а рыг аарван м сы- н сР
 г /йы йарР мгмГ
ДараРЧ бэ г ын нна. с;а/ н сР ц й-
ан сР н ъР , ыэназ Крмс +а Кр с+ зар+а
мв ъ а н сРЧ вм ыЧсР вр ,м ар  г мрм-
 н Кыйм р /асг Ч йн Р ас вмТа- ы вм,-
наТаГ
Nгр ъа+а эарК з ва-+а рыК+ у нРвар б-
р+э н сарма аКм й+з+а гмнм+ ц айР г /йм.гмз а рмгм нм вн зЧ н гмзма йм йрм г зам-
эм ыэнЧГ
Eмэй сранг са+, - см вр Кн / н сР г -а-
+раз вмвмный сараКр сма т,м мгн г нмсР 
вмснай а ъ э з Ч г б айр гы, вм ймзы вм-
Кайм р свмнб нсЧ б в , гмtа сыврыэ *р Кы сва-
ъ н р сс Р б //а+а н зв+ сва нРм м-
айа+, зас ,L ыэн , гмр ймрм нас -+,
внмТ йг ,  ъ , ,мнн Г
:аЧргма р ссаЧма с Ч а т , мй на+, йрыэ
м йрыэ бабй мнРгм ысыэыКнЧнм сызр г у нРвар Г
В г а з ы+ змсг анР Ч н -мг вр гмры-
ъ Ч эныК а Кмгммэм ас КнЧ вармз т -
/а с м н сР йа/м. мК анР са Г O в+ нсЧ
 . з разама ыКа/ Та с нг нсЧ с змн- -
н м. р /йаКмсР :тс у с Eрммг Г
Нм , арр мр Ч м а сгр+ н -м с газ
а зара+ йан РсЧ вра зыТас з смаэм ым-
эм н йа ЧГ
<мэй Ч +г нсЧ с,н в+ Т . са -
Т . вр бр г сгр-а+. нас -+, сываРг ,L
* звар сс бй н мсгм н вм смазы ыарЧмзы
р Г
O К+н аврм-Р с з вмйры/ РсЧ ц * звар сс +-
б+ н ы заЧ ср ма -ысм / нмс й /а а-м
рмйа с г м. с зв ; м /а смрм нсЧ за-
Ч г г са, врм- ,Г < сац г Ч а сй нсЧ -рм-м вмв й ЧсР аэм вы -мК+ сг б Р асгмнРгм
вр ан +, снмГ
M- с Ч К+н мб эр /йа б ывмрсм асн гм-
а-м зм/м б Р эр йм. варма б рам/+,
мгр+ . сйан +, зм у нРвар Г
бР б згымз врмср са вмрмй н вар-
+. вр бр г ц сгыгыГ
Цан+з йЧз н н йм/йР б + н аарL -ый -
нмсР мэй -м тм ы/а а врмсм н аР смЧ-
Т . вммвГ
В с йы с аэм мзарб анР+з . з м/а амб-
зм/м К+нм мна-РсЧ м зр -+, змн- н +, Кый-
а. ймз Г ДараРЧ К н сР сзарР эмн+з аЧз 
с,нас ма анм базн вмгр+нмсР мнй+рЧз гмм-
р+а нмв н сР Кр+бэ з эрЧб ; гмэй /а а сы-РЧ
б з р н йнЧ гмрмгм. варай+ъг сн+ъм К+нм г г
р бйр /ам КынРг а выб+р сЧ врыйГ
ПмсгмнРгы Ч а КмнРъм. нК анР -а Ч заЧ а
вранРТ н Кмэ Ч ймз ъЧЧ К Кн маг ; г мзы /а
аз+а гм/ +а варавна+ в ,н мс+раъа. мКы-
РГ
Mй /й+ Ч са /а м / нсЧ ай РсЧ К Кн м-
агы гынсЧ з йЧй Д йанмм ?н сы Eмрза-
нм зн йъы б ра, сасарГ
Сзаъ ъ сР йЧйЧ вмв+ нсЧ вара.  сывна-
 аГ
ц Хмрмъм мсв +. мъ ,мй врай р -анРм вмсы- !
ц З - Ч а ,мрмъм мсв +. мъ ! E мзы
/а бйасР грмза з+ъа. мК+-м гмэм а К+ а!
Хнмвы вмснаймг йарР ц с на :тс ц Ч вм-
йыз н -м ?н с Eмрзанм мКТазцм смсаз айыр-
 смКм.Г
Пмсна тмэм сны- Ч йЧйЧ К+н см зм. а бзам ,м-
нмйа б м мКр Та+, гм за бмр , зн йъа. Eмр-
занм ыэ й+ нмсР а мнРгм Касвмгм.см м -
заг смы- с а -азцм б К мзГ
Eма-м саэй зм/м К+нм ыгр+РсЧ ы Ннмй м
м асн а гмнйм н ы см , вн м К+н ан гмз
вмэнмТа -аг з змн а гмзГ
ц Вмбасаз змн ы сЧм. Ваар йа -мК+ вм-
сгмра. гм- н сР т вмэмй +энЧынм смн+ъгм
+ сзмэ вм эр Р с йыГ
B+у;ы2*ЭЫ+ у>,;+, NK*K.+*L+x J.Э/Э уKТ L+. у/Э-
.K**НТu
:а б -м вмн э нмсР сз рам вр ас й р
сЧм. Ваар йа ц б ймнэм йм гм Кн эм-ас м-
эм мКр Та Ч Ч ын бын б гы, мвр нсЧ сг Р
ыКа/ Т ы гыба Ф н ра Г
K з за арм ый нмсР К+ мКрас мйм,ма а
й /а а мй йаР асн К+ а мбйы,L заЧ - -
 нм зы Р м эыс+, св ра . г рКмнг -ыР н а
мКн гмз  Т , гмз аГ
K гс йарз с вмсмЧм рый нсЧ й г г зц -КыйР мзарб анР+з ъайармз м-аР нК н й Р
мъммрмцвмйрмК+а вмЧса ЧГ
ц Пр ас К+ + баръаг з н+ъ ц за , саэй
а , а бйасР вм вр йа эммрЧ ммКТа а р б-
/ аъРсЧГ E г с-а мэм гмрмсанЧ гма-м гмэй
йм/йР гм- сЧ ?
Mй /й+ Ч К+нм мбр йм нсЧ ы-ыЧ м+. рмз 
срай ыйыъ Та. м L
ц Вм а б н -м + гыр а гыба Ф н ра!
ц ? Ч а гыр гыба ц гГ
ц Mй гм бйасР в ,а К гмз м-аР й /а авнм-
, з!
ц Eыр н КК Дысай з а ЧГ
ц E г р ба КК сй б ,мй ? ц ый нсЧ ЧГ
ц Пр ,мй н ц сы,м ма н Ф н раГ < марынсЧГ
O а мнРгм ый нсЧ м мК йансЧ ц г г зм. йм-
Кра.ъ . с г а бас н заЧ м см , б ,
 у нРвар ?
M й з , Ннаммра мб н Eмрзанм эммр Р а-
-аэмL Ч бКаэ н , мКТас й м арЧг Каб
заЧ а сгы- н Г
>м йм *р Кы м м вр р г Ч г /а з нм
р свмн э н г асанР г г с з аа мК ан Г П -
ры р б Ч г з ай+ нсЧ К+н вр Ч а/н м вм-
- анРм ц г сра- сны- .мэм вы г гммрм-
эм а /й н а р сс- + ы йаР мРГ Mса-
ймз ъ сР м змаз бймрмРа врмгмзза рм -а-р ъ саэмйЧъ вмэмйы +сг б врмэмб 
б р см зм. врмТ н сР снмм сврм / Ч вм-
й нРъаГ
Kаыъг С нР Ч ц аа с нма Ч снмм аТ н
ай /ы азы с ы; ы+ с Ныр н а. ы йаР-
сЧ м/а а ый нмсР! ? заЧ с/ э н н ,мр йг б -
гмз Ч р ба м,м г з б смгрм Т з зЧ а. К+-
нм Ныр н ЧГ Пмсна мКТ , б смн . м с-аб н вм-
ймКм а ; са вмв+г сны- .м сра РсЧ с а. 
гмр ймра н смнгыРсЧ вмрмэа мгр+ъа.сЧ йа-
р б с Р мймз б с нмм н ы йаР аа мга
б гм- н сР аый -а.Г Вмгрыэ заЧ змрТ с+,
амв+рР , гр+нРЧ, гры/ н сгыг +ы/й н с-
г Р сра- с т з амК;Чс з+з з агамз гммрм-
эм враснайм н б э йм-+а а с з аР аа. ц
с * звар ссмзГ
E гцм гыба Ф н ра вмай н за с эн бы эн бL
ц O ы сз сар н мы з+ъанмгыГ Mн - Ч ъы-
г +ън зас анР Ч ц г Ч а вмр  й
ъгыргы а вмвмр й /а асн гм вмгрываа з+ъ
вмв йаГ K+ гыба са б гыг бйасР б аъР г вм-
с Р аа вмны-ъа ц зм/а эйа -арй га?
ц K з грмза з+ъа. й гр+с -аэм а вм.з аъРГ
ц ум/а К+Р зм/а К+Р гм б а? : т , с -
р+, -арй г , -аэм мнРгм а мй сЧГ Вм вмз / н
вм смсайсы с вмрмз аг . эмсвмй 
* ггаймрt г азы вмв н сР рмсгмъ Ч рмбм Чгр+с а басм. вмрмй+ зм. йрыэ П гаКм с -
вм/ г ры- нсЧ -арй га йасг Р ы аэм К Кыъг
/ н з+ъ с ,мКммзГ ? аТаJ
Kы змаэм смКасай г мгн гын ймгмр С зКгL
ц Н. Ф н ра г г с-а ырмг ъ ,з +?
>ы-анРТ г сыын за рыг нмыъгы ц аны гнагы
б /асгм. врммнмг L асгмнРг , гр-г , ы/а К+-
н вр з г ц гысм-г с н с+р Г
ц Nй -м. м,м+ гыбаJ E г б Р?
Нм м,м -Ра врайвр Ч а заЧ мйР а ммйы-
ъанЧнм м сснайм Р -арй г у нРвар б Ч-
м ,мР разЧ бК ъРсЧ м сгыг Г
O бК р нсЧ вм Касгма-+з нас зL мй врЧ-
з+а ъ рмг а г б нмсР ймн/+ ас б н+ ,р -
зм йрыэ а ысразнЧн сР ар, асм. св р нР
ыв р н сР нг вр вмйЧР гммр+а ый нмсР
мнРгм бм са, с н й  вна-мзГ
Смаръам ам/ й м Ч м-ы нсЧ з эйа ,манГ
?t н й смй- +, змэмэр гм; гмацэйа
сгмбР а нЧ м+а марс Ч сзмрм+а мгмъ-
г врмК нсЧ сар+. саГ Пмсйы Ксмнм высмL
 мймэм ,рмзммэмэм сын б й ымэм ыэмн 
с рмэм гмзмй вр снмамэм г саа б вмаза-
ъ , г рв -а. -мК+ а р сс+в нсЧ вр ,; вмн а
б с на см-а+з /ы-гмз сыйыг з ц - см 
Кыйм змс га в сс / рсгмэм н .ар Г
уа с нм ,мнмймГ Ваар р бэын ъ . вм грм-анР+з -арав з с ры/  вмнЧн высмы м б -
+ Чз м бйм, з Г
O вмс н нмыъгы варма вмв ъаасЧ засм
вмсваъ н врм-Р мКаТ Ч саКа -м т з гмрмг з мр-
/а аз ар, а вр йан+ у нРвар мэр - сЧ
змЧ вмзмТР гыбаы Ф н раыГ
Прмънм й йЧГ
Nрмз Ч врмсынсЧ р Ръа мК+-мэм ц с нРа.ъ .
вмр+ ар -ыР а +с й н б сагнаы йарР зм-
а. св нР Г З мгмз сар+, врайр сса+, сызар-
г , бнмаТа вмйгр ъа+, н зммц/ан+з м-
смга вммг мй+ с а см+з рамз барэ н сР
 с йГ
Хмнмй сгмнРбгм. бзаа. б вмнб вмй мйаЧнм Ч смйрмэ-
ынсЧГ < свмз н -м Ннмй арм ы/а р бм/эн 
гы,а мэмР з авнм ымГ
Сгмра. ый !
В сызарг , гмр ймрм ы/а гмацэйа врмсыв н Кна-
гнмцсар+а врм н+; м вмэ съ , н зв с,мй н эысм.
/ р+. - й мс+ Таэм з сн мКыэна+, t -
на.Г
O свыс нсЧ ,мнн вармэм т / мгый ан нас-
 + гы,м+а вмзаТа Ч г г йрыэ б зр г врм-
Чын сР зарамцКнай Ч рыг ав н сР зма
вна-мГ
O свыс н мвнРГ
ц K ъа! K ъа! :а гр - аJ анРбЧ гмэм б Р! цр бй нсЧ ызмнЧТ . ъавмГ
Парайм зм. смЧн * звар ссГ
M йрм/ н саз анмз ц вмныРза аэм смТа-
+. с ныт ,мй н ,мйымз м-м йара а вмй вмр+ -
з ъг нРмэм ар Г
ц ВайР тм + вмс н нмыъгы ц врмъав н м ц
 г б - J + б н ?J O К+ гмэй а вмсзанJ
Вм мй вмв нсЧ! В+ ймн/+ вм. Ч КмсРГ Дыз -
аа тм м э сЧ н зв+?
Вмбр / Р К+нм Касвмнабм; аэм рыг с/ н зма
врайвна-Ра г г сг з с ам/ й м. с нм. с -
р г ынаг заЧ г нас а ар,Г
< Ч мР врмйан н выР -арй г мнРгм са.
р б с выэ Та. К+срмм. ц * звар сс Кыг нРм -
Т н заЧГ : гмэй Ч а йан аэм г з р бэммр- -
+з г г т н ,мр йм-+а з ы+ ц г з с- с-
н +зL сгмбР б рмсн аэм н а эн б в+н н г г
йа р сг на+а / рм вр - м. мзы К+н р -
ймсРГ
* звар сс гнм нсЧ гм за с са+з -
ймз снмм смК р ЧсР ймар Р /+. саграL
ц O гма-м вм з ц тм
З*
J :м айР
З*
змэ
К+ б К+РГ Эсн К+
З*
б К+нсЧ б К+н врм заЧ ?
< разЧ б гм+ вр рмй+ ц са бйасР м н с г -
г ,цм б э йм-+, с н гммр+а м вмэры/  б Ка-
 а м врмКы/й в зЧРГ ? йрыэ
З*
б К+н гмц
м йрыэм. э с н зв+? O гмац-м м , б Г M бн+ммэм -м г а з наРг а бйа сЧ й саз 
гм КмнРъа ,Г В сыйРК , эрЧйыТаэм з а майам
 г гм. рмн Г < б - , зм/м нм Р ты врм -
ы гр+смнмгыJ э  г з йм! O К+ , ыК н
зы- н ц мэй айР зм н зв+ а э сн К+ гм а
вмсзан К+ ыгр сР ы заЧ гр сг ?
ц :а б м гмз + эммр а * звар сс ммКТа
 -аэм а вм з ц г г зм/м зЧэ-а сг б н ЧГ
ц ?, й айР бйасР анРбЧ ма- Р вмц мзыГ
В гм а грымэм вмй;аз  с з+, вмйсыв , г -ар-
й гы аэм н ,мр йм-+. вмр+ аб вм ыэ сГ
ц Пмсныъ .а ц врмъав н м ц + -аэм а сн+-
ъ а?
M г б рЧссЧ -м вм за снмм врмКа/ н р б-
рЧй+ б на.йасгм. К г Г
Д Ч м/а сн+ъ нJ
В+смг . врмб анР+. быг эр+б Т .сЧ К р -
К +а варавмг ц быг Каъам р Км Таэм вм за-
 нны мгмэм в нР г Г
Враза з быг б , н т зэма+а вара-
й+ъг сн+ъ нмсР -мцм рмйа р бйр /амэм в -
-Раэм - р г РЧГ
ц Жмэ зм. ц вмныс,н вын вмнысэнмын * звар-
 сс ц аэм СП?С?ЮK!
O ммнгын * звар сс вмв+ нсЧ вмъы РL
ц С г г , тм вмр гр+с+ р св н  нмыъг -м-
К+ мсмКмй Р см , смвназа гм?Kм-м вар +. , Т г с р г в нсЧ заЧ /ан-
+з сгр-а+з в нР з Г
ц умн- аJ а бйыз .а мгр+Р нг ц м р б-
КаэысЧ вм сазы ймзы! < вмэ са са! Сн+ъ а +
ас- с+.? : н зв смн  ны+J а- Ч
врмгнЧ Ч м-РJ Жа/ з мсй !
Пм ы смрмы нг ц рабг . нмв Т .сЧ быг вмй-
й ъаэмсЧ с нРмэм вры эрмзг . в сг врмб анР-
+а сзаъг Г
Д цй маРг а сзаъг в н сР ыъ г г б -
м-а+а Т в + раб н сны, г г наб а Кр +J
O - н +р+ РсЧ м * звар сс L нЧэы с р -
г г -м м эрмзгм б см н м Кмн Ч гма мсм-
Кмй нсЧ гр гын азыL
ц Хм-ы вмсзмраР!
* звар сс с ,р вн+з гнагммз мсан вмн м
ы/а -араб сагыйы аЧм вр - Ч з- нсЧ б вм
нас зГ
З нгмз м р н сР ъ Г
O ыварсЧ вна- з гр+ъгы нг вр вмйЧн ааГ
Жнай+а мса+ б р -ыР врм г н сгмбР сны,м-
+а мг ; в ра tым м заЧ смЧн нмыъг с вм-
эы+з +нмз +з врыРЧз Г
С ы/ смз мр Та аз Ч вмйЧн гнагыL гр с Ч
К сар г сн Км вмКнасг н эн йгмз йа ц мвм-
н рм м. с зъ мм. ймТа-га ц г внЧ са/а. грм-
 Г? й.за м аа б гысм-аг вр з г авнЧн сРJ
ыг Г
MрыКна Ч г сР рыг с - с+з рмбм+з сра-
бмзГ
ыг врагр см. tмрз+ с ы,м/ам. сзыэнм. гм-
/а. ан - м. сJ мК+гмаы зы,ыГ
: г /ймз в нР а тм. гмъз рм. з рм. ры-
г рмс аврмвмр м нРм йн +. мэмР б мсра-
+. г г эн Г O мКрмс н нмыъгы с аа мзарб анР+з
смйар/ з+з вмй нРъа аз+. ыэмнГ
: -арй га К+нм вм- азм б рЧ мнРгмцмнРгм
мсмрм/м б гр й+ н сР сй  тм. вмныРза Ч
ы йанJ
O ы йан а-м р бзармз а КмнРъа гр+с+Г
СыТасм -анма-асгмз мКн га м КабмКр бм
ызаРъамзГ ? б з мнв н сР аТа Ксмнм -
г а /аГ Н эрмасг+а t эырг т эыс+а сагм-
з+а сЧм сам вр см н мКр б вмймК а Жм-
/РаJ ХмР з р+а р т г см- н
ы/ с бнмКы а сР ыэрмбыГ
ЭТа сагый ц грмъа-+а змср+ КрмсЧсЧ 
заЧГ O свыс н йыъар бй р Т . мвнР вмснайм-
 н вр зары * звар сс L с н нсЧ гы+ргмз -араб
асР вар+. врмна вр+э н б с ар,а. сыва г -
/ймэм снайыТаэм з ръ сранм. врмна н ъ рмг а
нас -+а внмТ йг Г
Ваб вм Ч мР гынсЧ * звар сс ГВвр вр+/гы врамймна Ч йн +. гмр ймр м р б-
з , н t ганмз в+н ъ з Чрг з гр с+з вн за-
азГ С р г Крмс нсЧ м н зв+ г н зва вмймс н г
t нЧз мэмР ц азма рм/й н сР /ан+а ъ р+
са Г
< ы Ч мг б нсЧ свыэ +з КасвмзмТ+з с йа-
аназ змэыТас аз+, с н у нРвар Г
Эй t нР н зв+ ысва н р бэмраРсЧ г г Кас-
tмрза Ч аР сраз анРм мйанЧн сР м са+
снмм  н н сР мэмаг ц см м рЧнсЧ
зр гГ
* звар сс б гр - н ц вмэ с t ган аэм рыгаГ
В а-а а асгмнРг , йа. Ч а сра- н / нгмэм
в Ч мнРгм вмцвра/азы эйацм сызарг , гмр йм-
рм р бй н сР аэм вр -  ЧГ
Eыба Ф н ра КмнРъа а б эм р н м сма. нм-
ыъга й Ч вмз нг н ты азыГ
В сгмрмз раза зм рамэ ср , вр гм нм
йрыэма смК+ а гый Кмнаа бнмаТааГ
Eмэй ,мнна вармз т /а р бй нсЧ эмэ са
аб зайн анРм мгн г н сР тм вр б+ г ы/ ыГ
Eыба Ф н ра мК+-м вар+з мгр+ н йарР гмз-
 + р ймсм мгн г н с нас -м. внмТ йг см-
аэм йрыэ ймгмр С зКг L
ц >м ы с саэмйЧ ы/ ймг? O г г р б врмэмнм-
й нсЧJ Nй анРм сгмнР К  а -ы-ан свмсмК-
сыа вва ы!? с р+. р - маL
ц : арЧг нЧ/г г гм.ц КыйРJ ым-г ! Нсг -
йрмм. р+сР мг н вм бмг з вн з й з+ Eмр-
занм; -м г с асЧ Д йанмм м м ,мй н сР вмн-
м. Кмам. эмммс б смнмз р вабм. аТа йм мК-
Таэм вр б+ Г
 бй нсЧ сгр в вмй;аз г вмй Таэм гыъ РЧ
б гы, смнмы *р Кы + - н йанм м
сыа РсЧГ :тс вр зар Ч ,мбЧ.г ймз гмз йм-
 н гмэй -м вмй РГ
> см с э н г ы/ ы б с н заЧ эйац КыйР м-
й нам. - с ймз мэй с йы асн сны- н сР
вр н - Ч вмэмй Г
В тм а-ар Ч ысн+ъ н эмэ б /анм. эмс м. эйа
 зара нсЧ с Т Р в ры +, са-а. мс Р ,
рЧймз с з сгм. * звар сс ц азы К+н К+ вр Ча
 гм. вмй рмгГ
З гр+ б смКм. йарР эмс м. Ч а мрмвЧсР м-
вр нсЧ смнмы йрыэ гм а гмр ймр ы йан
Чргм мсаТаы ъмры змсг анРм. н г Г
Ср мL айР мК+-м у с Eрммг +гн- н э б
б гр+ н з э б - г ср бы вмсна ы,мй :тс Г M К+-
срм варагыс+ н смсайа. , р-аа мбр Т нсЧ
 с й а с зма. сасрм. вмрмэа у нРвар ц
 з м Кмн н сзаЧн сР йм с зм. м- Г
N/а асгмнРгм йа. за а арванмсР вмай Р м
смаз вр гн-а -арй га гмзыц КыйР гм Кабын+Кг +сныъ н К+ зм. ый анР+. саграГ
 бызаасЧ Ч вра/йа саэм вмйыз н мК КК а Ды-
сай за м м КмнРъа а вмЧнЧнсЧ у нРвар Г
у сы Eрммгы Ч с зв б рм н ,мЧ за гмэй
а вр ,мй нмсР вмймнэы с з Касайм РГ
M К+н з нм йа г г йаыъг ъ рмгм ын+К нсЧ
Канмса/м. ын+Кгм. ы/а бй н вр асм н за-
Ч йры/анК+з /ас з Г
Ээм амрмг йммс ъ .сЧ мэй б вмйсмКг йнЧ
вр эммна Ч р бн -+, сзаса. вмрм. сгр ъ н
эаыТаа змн- а у нРвар Г :тс ыарЧн -м
м с з см- Ча см вас ; мй б , м+а Кыйа
вм,мрмм бы- Р ы заЧ ыъ , йм гм йа. зм ,Г
M-аР вр наг анР Ч занмй Ч р за зайнамэм
 нРс с наэг з р Чз вмйср н сР вмй а-
н гмнав+а снм Пас Паса.L
t .Ч…+ Х+.Ч*+ Э EЭEЭ, LЧEЭ*u m/, ;>ЧKx x+x .+…-
EЭ;ЧK /Э.Чu
:тс м-аР нК н тм зм  ,мрмъаз срм-
а вмсмЧм аэм ва н Г
Пмг Ч сзмран мсаТа+. з э б - г р бй н-
сЧ эмнмс у с ПасР Паса. мбас н р /-
йаКмзы зр гы м нК гр смаГ
Сн ъгмз ймнэм вмй/ й н Ч ыймКмэм сны- Ч вмэмм-
р Р с эн бы эн б с у смз -мК+ ывыс Р гы
мбзм/мсРГ
O / м врмКа/ н вм гмр ймры мъан змсг анР-ы н гыГ
E змазы ый на  н га гмэм а К+нм ц мй гм
смсаз рЧймз эмнмс врмймн/ н ваРL
a t .Ч…+ Х+.Ч*+u
ц у с! ц вмб н ЧГ
a m EЭEЭ, LЧEЭ*
J
ц у с Eрммг! ц вммр н ЧГ
a m/, ;>ЧKx x+x .+…EЭ;ЧK /Э.Чu
ПасЧ мКмр н сР;  сыв ъа. ъ а К+нм
сн+ъм г г ъ вЧ +,мй э б б займэм гр  рм-
/й Ч внЧсгы Чргмэм зм+нРг Г
ц :ы /а! у с вм-азы + врЧ-аасР? Eмац-м ,м-ы
сврмс Р ы сJ араа р ссг б РJ
a t .Ч…+ Х+.Ч*+u
MврЧы Ч ый р нсЧ м вр н мгГ
*мнмс б ван см ц асмзам эмнмс у с 
мнРгм аварР м бы- н с ыймам. с нм.Г
a m EЭEЭ, LЧEЭ*u
O б / н ыъ рыг з Г ПасЧ эразан г г эрмз г
-м баан сгнЧг вмнг , сагн ъг t ,Г
a m/, ;>ЧKx x+x .+…EЭ;ЧK /Э.Чk
Нм К+нм а+мс змГ N/а а -анма-асг . эмнмс
м Чрмс+. г р г мК н быгм м КРТ . 
са+ вмрЧс Т . грмн ц снмм мгрыэ заЧ
Кыъа н ыр э аз+сн зм. вр рмй+ с н+Г
O ы/а вмарынсЧ Ка/ Р б н г б Р вм-
змТР гмэй ы йан с змэм ва Г
M врЧ нсЧ б вмнывр гр+м. йарР К+нмэрмзмэм рмс ц вм гр .а. зара мб+ъ нсЧ й
вр н гмз; у с Eрммг й /а +Чыъ сР й /а
с  -мц КыйР а змэ К+Р г з +смг зГ
O з ъ нРм мг ын бэнЧймз аэм t эырыL эмнм
 эысм. а ; г а б гмз+а рыг г с Кан+а м-
г а; Крг азмэм р сЧы+ ,ый+, гмнаЧ,; м-
э J
Ср м! Са м э бммэм рм/г асанм вмКнасг -
 н н г рм +, Км г , J врмК нсЧ вмй -
з Г
Пмй мэ з у с К+нм санм!
Ээм мэ авмй /м вмгм н сР мбйы,аJ ? м
ван ван ыср ъ Т з эмнмсмз м гммрмэм смрЧс -
н сР а мнРгм забырг вр н га Кабза с Ч/а-
н+з зай+з ъ ъа-г з цврм мас з м зм-
э а йрыэ а мК+-м ар+а вр +-м авмй /+а
аТ Г
KмнРгм гм а гмр ймр ы с зм. смнмм. за ый -
нмсР вараас й+, а м ы/ с врмб анРм б -
мв РГ
ц у с ызарJ м с  н га!
З йарР врмбаан ыв ъ Ч вмн нг с
эрм,ммз вм н нсЧ сын; з ы эрмКммэм змн- Ч
сза н сР ъызмз эмнмсмГ ЭТа р б ысван Ч а см-
са гр гыРL
ц В с  н га! В с  н га!
< смК р нсЧ ймК РL м са аТа вма!J :м м/а змза с расгмз р св ,ын сР смрг йара.
нйсгм. вммг +р нсЧ гмр ймрГ
Eмцм Т н заЧ б смКм. г /асЧ гыба Ф н -
раГ ЖмнРъа Ч а йан у с ц саср+ Eмрзанм
с н вмрмэа н -мг вна-мз г вна-ы б эмрмй -
н врм,мйГ
: й эмнм з йЧй Д йанмм а С нР Ч йан
мК /а+а рыг саср+ мбйа+а врмТ нРмз /а-
са мыТаэм -анмаг Г ДЧйЧ врмнава нL
ц :а /аJ эммр з аJ
З аз эмнмс ймгмр С зКг врм бас г г мра-
б нL
ц : ц J Eрммг мса а вмаъаJ Ээм эмнм вр -
К г саа!
O ывм вммр нL
ц Ээм эмнм вр К г саа!
В тмз заса за м-аР рыйм вр ас мсвмз -
 Ч вмрЧймгГ Пр ,мйЧ ыз снм * звар с-
с L xE г ацм б э йм-+а с н+ м вмэры/  с б -
Ка а м врмКы/й в зЧР…Г Пр К н раза -
з мК ан у нРвар йа.сы г г Кыйм с Чс-
+з смб аз саэм врм с,мйЧТаэм йнЧ , а сы-
Тасыа -аэм б э йм-мэм; +а й м с м-
ЧсЧ / нг з сыТас з йрм/ Т з ср ,а ва-
рай й э Т зсЧ ааймз+зГ ? вмрм. за г /а-
сЧL йммнРм аКмнРъмэм ыс н Ч ц са врмЧс сЧ
мй гм аг Ч t нР Ч р ссн КнамсР а й а см-Кр РсЧ раъ РсЧJ
? м ср ъ+. змза Ч Каб сЧгм. з+сн м-
й нсЧ мКТазы вммгы заса с йрыэ з ц мрыТ з
/ас гын рыТ з аЧз ц см мг б нсЧ см-
нмм.Г >ыР р Ръа варай зм з эн б з занРгынм
 йа аГ Mгмнм б Ч Ч Kарз ы н зв+ с р бэмра-
ъ зсЧ гмвЧТ з t наз * звар сс йар/ н :т-
с б вна- йм заЧ ймасн сР снм L
ц M Жмэ ЧJ врмсм м м/а а ыКараэ гр сг са!
:а змэы сг б Р г г з мКр бмз срай с аб вм
вмЧ нсЧ ?.баэмГ Парай мК анЧз у нРвар
снмм врайс н сый Ч мр/аса+. бнмаТ .
змза вр эммр Г
M змн нL
ц ДммнРм +Р сыаснм Р!J
: гмзы б с а й м вмЧР врм с,мйЧТаа у нР-
вар !J
Д гм а сзмэ К+ вмЧР!J
E /йы tр бы мйанЧнм м йрыэм. змн- а г г
Кыйм ?.баэм ма- н змн- н +а мврмс+Г
Eыба Ф н ра +сыв н варайL
ц ?.баэм Ч сйан -м ы/мГ
< м с ймгмрмз С зКгмз гммр+. г б нмсР
с н +ъа рмсмз +ън б смнмм.Г Ш э ый нЧ-
н сР смрмы змсг анРм. н г сгмрм б ,н Г
ц В+ Кыйаа / Р вмцвра/азы ц гмм вр г б а
E сс ! ц б гм- н ?.баэм мКр Т ЧсР гм саз мК - анЧз у нРвар Г
Ээм Кмрмй Канан г г саэ эн б сарг н м-м
й г рКыгын Г
Mа н мй мнРгм Ннмй L
ц O с ы змн РсЧГ
:м ?.баэм а ммб нсЧ ,мЧ т асг а снм а-
смзам К+н мКр Та+ г азыГ
< с змз йана / бР вмагн вра/ з рыснмз
Кыйм гм б з б н эыс+з йаэаз й гма врм съас а
мэм а-ар Г
См снайыТаэм йЧ :тс - н йа/ыр Р з -
э б а мКсны/ Ч са Кмнаа райг , вмгыв ана.; вм
КмнРъа. - с м враК+ н ай а с смКм. р+-
/а +, мса , э бммэм мсаТа ЧГ O р бы а -
йан аа вн -ыТа. а сн+ъ н ай м. / нмК+Г
Вмбзм/м Ч мй мнРгм врмймн/ н р бз+ънЧР м
сны- ъазсЧ ,мЧ зм з+сн К+н ыз + вы -
+; Ч ймнэм в+ нсЧ мсс м Р в зЧ вмайа а
гыб + Ныр н а р э -асг а з ы+ с Чэмс-
м. ыарамсР вр вмз нL гмэй са сзЧа
ы/ са р ын сР г засы грм мэм врм съас Ч Ны-
р н Ч й /а а ъанм,ын сР мс н сР с йаР б см-
нмз Кабр бн -м н ммКТа с вмн+з мсыс аз
з+сн врмймн/ н энЧйаР см рангыГ
у нРвар Ч н см эрмбы мн / нг з вна-
 г з ц м сз рам вмыр н эмнм+Г
K г Ч гмзы а р ссг б н м грмъа-м. мры-Кнам. рыга гр+смнмга вмс нам. -арй -мз
ыэны м мз -м зар+. у с Eрммг эмнм гмм-
рмэм К+н вр К г саа эрмзмэн см р сва н Пас-
Р Паса.Г
Г ава ствтая ,ом на
набжной Сигна ной асты

j;Ч 3;Ч L>ЭZK;у,x ШЧL.у;>ыK; Э
>НZЭL+K; > LЧ/K уK/c
гаРтврт жиАнаРто бРттм этСс
:аарм К+нм К+ сг б Р -м ы/ с у нРвар
врмЧнЧнсЧ с аыгнмм. р бзарамсР ыср ъ -
Т а смК+ Ч снайм н йрыэ б йрыэмз с вмсмЧ-
смз мга сг , вр н м н t б ны+ вмймКм рмгы
ймз ?р ймГ
ЖарЧ р с-а врагр с+а б+сг Ч эмсвмй 
ФраанЧ Ч сгнма мК;Чс Р в г св й+ йа.с
бн+, с н у нРвар Чна аз арtара Г В -
гмз сны- а врм с,мй а-м рмйа вынРс вр -аз
ас мсР Чна Ч ,мй сЧ снм/мз сммм-
ъа с t гмрмз раза Г
 бэммр+ вмймК+а аз+ +б+ са Кмнаа
Чма мр Та а ы КК Дысай з аз а зааа
м см бмн н сг б Р -мцм м xгр ба врмср -
с … гма. мК;ЧсЧасЧ смвмнм/а а йы, г рй нР-
м ас,м/ , з рм cыТасм а э КанРмэм зас
, вараса-а Ч ц у нРвар Г
Нм гма-м н ъР мКр бма +р /а а сы ; КК 
с зр -+з ыймнамра аз ыар/й а -м Каб мК-ъ р+, вмб . з аз га за а ймК РсЧ -а-
гмэм Чсмэм б Ч врмКназ+Г
M Каб/ нмсм мс нЧа заЧ вмазг , Км Ч
 гмэй а К+н а асзР ы/ арм а Кыйы сам-аз
б . гн йабаз вразыйрмс Г
Нз Ч бн  г з мКр бмз ймвысг а мврайа-
на+а варай+ъг L йы, Рз+ смК р асЧ с с н з йнЧ
ммэм ый р н Км врмсм разЧ б К+ а врм с
ц з+ р й+ з ры й свмгм.с Г
Eыба Ф н ра са - Та с  ыв г смаэм ъ ,-
з мэм ы- анЧ ймгмр С зКг ; ыс ъ сР 
ймсгы С зКг мр- L
ц Ф н ра з нР- г зм. ы мйм б йы,L н Км +
эйацм р сгмв н врамс,мй+. р г вм ъ ,з з
 ,мзмнгы аэм бы- аъР н Км аКа аба г г вмснай-
азы санР гыГ
K гс йарз с йммнРа,маг арб а сына вм-
в а змнмгм С зКг врмймн/ аL
ц С Ч гмзК Ч гмЧ с н йРа. мсм Ч 
/ара вмэ м. ваъг J г,цз! г,цз! й в раР + зм-
нмйа ! Нм /а ,мйг Ч с,мйы гыв нсЧ!
KаЧ С нР Ч +ъ н г гм.цм снм/+. р сымг
Ннаммр Eмрзанм мгрмам с с,мй йм гмзвн -
за L
ц : смЧТ . г сый р+Ч! мб н Ч а смК р -
асЧ мс РL
ц E гм. з н+. гм гГ KаЧ С нР Ч вмЧсЧаLц сымг за й н Ныр н ЧГ
< гыб с с,мй анРм гмзза рыаL
ц Нм эмр+. tр г сг . наГ
?н с йрасыа Ныр н а н ъаы м- рм Ч
ын+КгыL
ц В+ врамс,мйм р сыаа з йзы банР; /ы + р -
Км аа й вмррамз мнРгм а вм.зы -а. /а м?
ц Пр асс :мtр ц гмрмгм Крмс а гыб Г
Kы Ч заъ сР р бэммрГ
ц Нм б сгысс Драаэм Ээ в Г
ц Св с Км б мК;Чса а ц эммр Ныр н Ч с рм-
 а. асРз йнЧ заЧ Кмнабам.Г
*нЧ/ы аа зр -+з бмрмз ма ц мнР -
з ЧГ ? Ч эмм вмнК Р аа саз см з сыТасмз
н /а мба йаР саз с н з йыъ Г С мэм с -
змэм а-ар гмэй аа рыг сгм н заЧ асн+, -
ма мКаТ а смр нмсР с аа ыс зма сыТасм а
а. г г Кыйм смсаз Кабр бн -мГ
:асгмнРгм р б Ч са Кмнаа рмКгм врайн э н а.
ыгр йгм. с й а с йы н К Кн магаГ Ныр н Ч
гмрмгм рабгм мг б+ н м врмсм вммр - -
н сР св м. а сг б  снм Г
O ,м/ы -м м мйа асЧ г г с ры, аа мнм-
с+ а мбРза г гм. эраКаР н м ы аа ц г за Ч
з сг ммКТа м врм Ч врм ЧJ
В м йаР Ч сг б н а.L
ц З аъР Ныр н Ч б р за свмн сЧ й -й Р на!
< ма вмны- нL
ц :ы -м / с зма разЧ +Кр РсЧ б гмн+Кан Г
O вмгнЧнсЧ саКа ммзс Р б гма мсгмрКна а
,мР а врайс нЧн г г з мКр бмзГ
Вврм-азJ ы заЧ б Краб/ н йаЧ р свн+- Ч
сзы Ч м м б с н заЧ рава Р гр саРГ
:тс  -аз а бза н мКр б / б ; мнРгм
смсаз вмКнайан вмй эн б з с а грыэ L м тмэм
м й /а вм,мрмъан ц г -м йЧйЧ Д йанмм сны- .-
м гмсыъ сР аа вн РЧ асР йрм/ Г
Дм/йР варас н м р бмэ  аКа с й ы-
мсаР свыс н с ав гмн- . ывмр+. аар с м-
смг мбаТ Т . вр Кн /а а б з+Г
С й ы/а +энЧй а г р /йаКм Ч раъ н мс-
вмнРбм РсЧ азмэ з ммс анРм авн+з - с -
з гмэй з эмс смн аГ
:м сЧг . р б врмэынг ср+ асЧГ
Эй Ч ймК р сР йм врый заЧ врм б+ а
мбмК Ч внма. ыгы+ ъа ъангм+з ъ рtмз ц
Каб аэм Ннмй а +высг а вмэынЧР ц мбр Т -
сР ймзм.Г
Kмэй Ч мКаТ саКа -м б р +.йы мвЧР J
а +,м/ыГ Пм-азы? >ысы ц вр - грмасЧ
>*K
/K*,
Г
Смаръам м-а йм ц а-м аг Ч с н а й а
за варасыв Р мврайана+. рыКа/ Км
>уKx Г;Ч/*K 2.ЭLK;у, ;+/ ы>ЭLK;:x
аТа а мвнмТам м
раза ; м Ч мвЧР ыб г р бзара+, Кыйа.Г
Пмсна р ваб+ з+ са ймнРъа б йар/ азсЧ 
смнмм. мэй са. гмзв а. вараК р азсЧ з -
наРгы грыэны эмс ы сгрмзы ыы м/ -
наы -ыйас+з мэаз р смвнамэм г з Г
Eрасн бйасР эныКмг а зЧэг а вмны выъ с+.
эысм. гмар - см. ъарс  мймз б ъг вм р с-
вмнм/ н сР ан Ч К раЧ Кы+нмг смнР а з+,
зы/- з Г
Вм мй б ъ , а-армГ Д /а :тс с з м
смэн с н сР б за Р йЧй Ш рнЧ  са с й з з
EмрзанмГ
:тс эр а внм,м ?н с азмэ з ны-ъа -аз
асРз айммнР+ с ръ а саср+Г
: гма мб н Ч а +йар/ аL
ц K+ эр аъР снмм раКамг ыз а вр йа -м
аКа сгмрм р й Р ъасР ?наг !
?н с йарын сР Ч б за н г г свыэ м эа-
м св+,ын аа эн б Г
Вмбзм/м аа ыгмнмнм вмз  а м мбр са
мбзм/мJ
?э г /асЧ с ръ Ч саср а мймКрЧа мэммр-
г срайа.L рыг Ннаммр+ нм/ сЧ вна-м мб н 
 с рыймз сйар/ а эр з сы Кмн Г KмнРгм м вм-
-азы м б н зн йъы ?нагм.? Пм,м/а зЧ
?н с м Ч ыКа/йа -м с ръ Ч Eмрзанм айммнР- зам г б нмсР К+ аб - анРм. мэммргм.Г
С зКг м/а мКр н з а ср ма вма-
йа а сасарГ
M вмйЧн эмнмы аэм сзмрТамз н а вмЧ -
нмсР г гмацм авмЧма +р /а аJ
>м ы сг /аъР ц мс асЧ вм/ Р вна- з J мнР-
гм ймнэ з ый+з а-ар з мКр Т аъР з а
 гы -авы,ыГ
ВммКТацм сгмнРгм К+ Ч бн нсЧ з а зма
вр гм м н ъР г Ныр н L м сгнм н сР й нР-
Кмзмз -мцм р сыа г р й ъмзJ
< йрыэ заЧ варайарынмL р бы а бэнЧы
 заЧ врЧзм бнмйа.г мг б+ асЧ Кнй н б
зм. барг на; эрмасг Ч зарам мг р г ыра-
 Ч t эыр н са Кыз э ц асмзам Ч!
С Ч/ан+з сарй аз Ч вмг й эмс ы смврмм-
/й аз+. мнРгм ын+Кгм. ?н с+ EмрзанмГ
СнмЧсР вм выс+мзы ймзы; гмацэйа б //а+
н зв+Г Вм ы/а асгмнРгм йа. , гм а э с 
* звар сс КмнРъа а Крмй Кыйм авр г Ч Ч
йыъ вм гмр ймр з см бнмаТ з аЧз ; м - саР-
гм вмс / а й /а гы,а эйа ыэмТ асЧ tнЧз
Кн з Ннмй Г
O мР вр Каэ г ай самзы свмсмКы ыК Р
разЧ гммр+з вмна а м б вмнЧ Чэмс+.
ймсыэL сна/ы б *р Кы з ! нгма разЧвраврмм-
/йа а -м эммр Р й г мзы /а а сн ъгмз Кмэ -ма мгр+ Чз Г
В з наРгмз г йр мз мгм а снаэг сй ы б -
 асг ц Тангы зм/м Кнй Р *р Кы м а
К+Р б за-а+зГ Пр р г Ч мймразам сны-
/ з гы,а. тм ас Ч с з Ч аз Ч гмз м
саз ймзаГ Kысгн+. са врм г а -араб б сагна-
ы tр зыэы й йарР вр гмз мсаТа с -
з+а занг а врайза+ мКр с+ асыр бм йн -
ы аРГ Эсн *р Кы + а б Ч+ вм ,мбЧ.сы м
гмрм разЧ б эрыКм сгмнм-а+з смнмз вмгр+-
+з с рм. вн смм. сг арР гр смэм а Г
*р Кы  эра-асгм. tасга с г см-гм. гыр йн -
ы азы рыКгы; аэм /а снм/ рыг гмнаЧ,
м -азцм эраб вар а йЧТ . бэнЧй Каб+с-
гыс+а t эырг г р а б Нв нЧ
[
 ыгр ъ Та.
врм мвмнм/ы саыГ Д /а мймснм/+з снм з
м мКза сЧ райгмГ
В мКТазцм сзмраР а -м мй гм Ч а
разЧ врмайама варай мгмъгмз с вр свыТам.
б асгм.L Кнй б йызЧ ай /+з варсм -
/ з с нсР вмЧР -м /а врм с,мй  , с з ,
с- сн +, сма. ар смаз змн- Г
Сны- асЧ *р Кы + +смКм/й сЧ бцвмй с -
ммэм эа КабйаЧанРмс Г
[
Нв нРцэмрмй умбана эйа с гм ]^III аг сыТасм нм з с-
смма врм бмйсм йаъа+, раврмйыг . ран э мб+а н К+м+а
аз+аТ  вр нЧасЧ с з+. й нР . ыэмн вм-
ЧнЧасЧ вр / з Ч г эрый аз+. гм/ +. заъмгГ
*р Кы мгн й+ а рыКгы мКн б+ а -ар+а эы-
К+L м смКр н сР с- Р см йаРэ Г
С-  с- ! С- !
В+р /а а н заЧасЧ м ы/а йа мэрмз+а
гр+с+ гмэ с+з н в з +ср  смнК г тг
бмнм+,Г
ШаанЧсЧ вмй/ +а эыК+ Ч ыэ й+ р сыТ а
tр+L с-а б г - асЧ асн+ъм. р гынЧ а.
йа б L
ц Нгммз Р! : йм тгммз Р!
Зм бмнм+, сараКрЧ+, зма а сн+ъа сгмбР
сагнм гмэй сыврыэ *р Кы в ы-Р з й /а аз
сэраК а , см смн гмъанР м в й Каббы-мГ
аТ мвЧР йа ыэмн; б аз с й сЧ г смны
рыг нм/ сЧ гмна *р Кы мР р сгыр -
а рыКгы К ы г гм.цм э ймсР ц сзр й вм-
з Т . - й м эмнмаъг врм г а -араб Тан 
сагна змаэм Кнй анРмэм выг Г
уа вр ънм эмнмы выэ Р ,Г < г гцм р б с з
а б Ч вм-азы Ч эрмзгм гр гынL > г!J
ЗазнарЧса а а с нРаа мъанмз нм К+ йы, б -
мр гм мвРЧа+, йаРэ з мй м-асмзГ
Д К+ вмЧР -аз йанм вр йасЧ сйан Р аКмнР-
ъма мсывна аГ
Eрмза вмсмЧ+, / нР м у нРвар гмэй гмэм а К+ а ц б сгн-а аз мймэм н ъР м-
ра Ч смнР Кабн гмэм -м КмнРъ см мК ана.
ймз рЧй н гмэй ыб м аэм сыТасм Г
 б айан сыврыэ *р Кы вр сыв а г эаа-
р нРм. ыКмрга саэм мэрмзмэм ймз Кн эмй рЧ вм-
змТ гы -араб асгмнРгм - см са врЧзмц г Кна-
с с Ча - смм.Г
Mйа тм вмзмТ г эрыКма ъарсЧма вн Ра
 КмнРъыТы грыэны эмнмы снмм  -а эмнм-
м. ыКмр сзым вмз Т . раыэмнгы; t эырм.
м м нг Та с,м/ с Км-гм. вмс /ам. мн-
са+а мэ см сывЧз г г й -ыэы ; вмцмКабРЧ-
Р йн +а рыг вр й б гм-амсР тмзы эрыКм-
зы Крмсгы -анма-асгмэм ан Г M сг а эрмзмбй-
г а йараЧ+а К йР вмн+а мй+ г г выъ гм.
мрыйыа амв сыазм. ан - + ъ Кр з Таг з
рЧвг з р бзармз с врмс+Г
KЧ/ана+а аТ вр аэм вр Кн /а - 
сгмнРб Р вр вмй з РсЧ Кыйм с з смКм.; мвра-
г сма. з сса са. tамза варазаТ асЧ ысва -
а вм р Кма с аармЧм. К+срмм.Г Eмэй м гмна
йрм йнЧ р смвг ц гыКмзар+ йрм занг а вм-
наъг ц аэм мвмр внЧъа мбйы,а Тавг р бна -
сЧ мгрыэ г г эр й + м разЧ аб вм. Кыр Г
O вммсараэсЧ ймв++ РсЧ м аз ы *р Кы мL
>
=+E:2K.;;Э 2ЧLЧШ*НФ >Ч2.ЧуЧ> *K …+L+;; a
тм вр -
 нм гммрмзы снайыаъР б - нРм вм смКсам-зы ыраазы ыКа/йа Г
Mй /й+ Ч мб зар нсЧ б энЧыР азы н м ц
мврЧын ы/ саL н а К+нмГ
Пмй аР раыэмнг эн йгы КнасЧТы рмбмы
вмар,мсР р ссаг н р ыбг а врмраб засм эн б
р Г
Вса вр г б Ч *р Кы + мй н азы /ас з 
 гмэй а вр Каэ Ч г снм з; м /а брайг свысг н
ай са+. мр+ с+. быг Кыйм Танг н гнмз
м-м. гмбмйм.L
ц > г! > г!
Mгый м вр ,мй н? Eый ый нЧнсЧ б гм- р Км-
ы?
Mй /й+ мнРгм Ч йан г г *р Кы ымй н аэм гы-
й цм вм с йы вмг м а сгр+н сР б йараРЧз Г
K г м мй врагр с+. йаР гмэй сыврыэ с+-
 н сР ср сР сгыв м арын сР вр +-ма см-
смЧ а ыэрзм. врмср Ч гр гынL > г! > г! ц
а.цКмэы з Ч ый н сРГ
*р Кы +рм н рыКгы аэм /а ам/ й м й гм
б б/ н Г
Mймразам м г ын сР г йар  зэма а
мг б й ын са Тагмнй+ б й /г вмй Т н
смн б К рр г й рм н сР сынРЧз Г
<б г гмэмцм азмэм ыэн *р Кы + Т н йн -
ы Кмрй /ы с Кн с равм врмн Чн ц й /а за
К+нм сн+ъмLц Нм +J тм +J КмнРъа агмзы! В ма аэм /а
р сарЧм б +н L
ц ? Ч аКа эммр а зм/а К+Р! ?Ксмнм ац
мбцзм/цм!
O с-ан б ны-ъаа а вммрЧР смнР ,мрмъм ый -
ъысЧ ъыгы мв с ЧсР сйан Р г гмац КыйР а б-
асма мгр+ а ыр бызан -м у нРвар см-
гр+ аТа мй . Г
E гцм ырмз м. айана гмэй за свмн нмсР
й й Р на Ч свыс нсЧ гы,L Ннмй р с вн -
н ва- -мК+ вр эмм Р б р гГ Дмгмр С зКг
смс нЧн а. гмзв  ц сз гм н энмм-аг св сгм-
эм  эр+б ва-аРаГ
ц Ннмй ц вмврмс н Ч ц й . за гн- м ъаэм
ймз Г
ц M ъаэм ймз ? ц ый н сР ЧЧГ
ц :ы й м ъаэм ймз  Кара/м. С э нРм.
у -+ ц смК р сР ый ай РсЧ вмсна б р г Г
Ввар+а вмсна вараабй у нРвар Ч зара-
 нсЧ асгмнРгм - см мсй ын быРГ Ннмй гм-
наК н сР аа врЧзмйыъмз н а мр б н сР Ч Ч
КмЧбн мсР мсы/йа аГ
С зКг вр ЧнсЧ ва РL
ц Eмэй +р с гр+нРЧJ Ннмй вмгр сан -
,м врмзмн н L
ц Пмс+й нсЧ К+J
ц ? вм-азы ц мбр б н ймгмр ц смсаз й /а мКм-рмГ Эсн звар мр E Ч / н мгры/а+. мс, Та-
 аз вм-  аз нКмР саз з нн мм см ,
вмйй +, г тм вммзы -м ы/а мбр са йасЧ
на м смйар/ н сазРсм /аГ
ц O аэм Ч- н м гмэм з н+ъ вмйыз Р
мнРгмJ
Ннмй марын сР Ч ысн+ъ н вмй нама
с,н в+ аГ
ц < сац г Ннмй й . за гн-Г KЧ/анм бйм,-
ы м вмймън г мэрмзмзы гмзмйы вмъ р н 
ЧТ га змн- врмЧын за гн-Г
Сарй а зма ср м сн ймсм Таз нм гмэй Ч
ы,мй н б гы, ; азм. нас а вмсн+ъ нмсР
ъыръ а /асгмэм вн РЧ м мК ры/ Р гмэм а
ый нмсРГ
З б р гмз Ч ай вр гмсынсЧ г айа -аз +б н
 сзаъг гыба Ф н ра ц мцм мбй н ймн/ма
внм+з зЧс+з Кнй з а зааа с++з гыъ -
РЧз б в +Г O свмй ъг Кнй н б мс нР+-
з г г Кыйм з на.ъ . амсмрм/+. /ас змэ +-
й Р вн -ыйасм. тсг в й+Г
:м г г мК+-м ы , а +б+ нм арас -мц
н Км мма асн мм а вмнЧнм ранг Г
ДЧйЧ вмцвра/азы вЧн нсЧ вмэры/аы б -
йыз- мсР :тс ; С зКг р смнгм+ н Ф н ра-
ы мгмс за; саср+ Eмрзанм б сгн-а аз
сйар/ м ын+К Та.сЧ ?н с+ ан Кыйм вм мсмКм-зы б й ; аЧ С нР Ч вмй- Т н рангы гр ,м.
,наК ; Ныр н Ч р бнаг н сР эрм. смна-+, ны-а.
 смаз Кмг на; *р Кы + асн+ъм сгмнРб н м мй-
мэм смр ваб г г йрыэмзы снмм гыгн+ гмнас -
г ,Г
N/а варасыв вмрмэ у нРвар Ч йрыэ мТы н
ср , самэм вмсмрмаэм заъ анРс гм-
мрма змэнм вмзаъ Р +вмн Р за-амаГ
O свыэ м мэнЧынсЧ мгрыэ м мК+-м р -
ъ , бйасР сызарг , -м а ъаанРынмсР мнРгм Кмэ
Kарз бй н сзмран заЧ Канас+з г за+з
эн б з Г
Nн сра н вр ан м. ын+Кгм.; гмсм. ны-
смн мса н мрмКР ы К ы б смнмз гы б-
й наг йммс н сР сгмрмэммрг мрэм са/а. р+-
Км.Г
O варагн- н з а нйа. мб г Т , ва-
райм зм. бмнм см. й+згаL мК+гма+а а+-
р б анР+а н врм,м/ , сваъ Т , вм см з Кый-
 -+з йан з; м мса а б за- н заЧ Ч /а К+н
эмм р с анм Р т аб гмз+а t б ммз Г
: эмрК мз змсы -араб ра-гы с банам +з а-
-а аз г гм.цм с р г ъг ыэныК нсЧ смбар а
мвыТам. мйы насг Г
ц Хмнмйм м саэмйЧ са /а й наТ асР! ц
врмгр - н м гмэй Ч ъан з змГ
Парай р м. Кынм-м. анмг . вмйз сарРаасР мКс+в +. зыгм. аб - . гнм н гмрб -
ы б аа вмс+в н сР са/ а аТа й+зЧТ асЧ ,наК-
+; мгр+мз мга г К -г с са/Р р св ,ы+з
ъмр з йма а +высг Ч бм р р сгыра+, ры-
Кмг мр/асам -мг н сР эмныК+з t рtмрм+з
гры/г з ыа- +з ъ вг з ва+Г
Вса т Каб+сгыс+а г р г й+ъ н / бРL Ч
/ йм энм н -ыР змрмб+. мбйы, ын + гммрмз
г б нмсР сн н сР рмз эмрЧ- , ,наКм гыс ва-
мэм в  /ыр- а КаэыТаэм вммг н гм а
с рмэм р+Кмнм Г
Ср бы б ыэнмз Кара/м. С э нРм. у -+ -
йа ъ ймз с мвыТа+з бана+з с Чз Г
Eн- ыэм вмарынсЧ б зм-м. сг / а йар-
+а вры/ + снаэг б сгр ван ц зЧэг . ывраг б ймн-
эма мсыс а +сг б +. ймКр+з , з ймзмз
змаэм йас Г
O мс нм н ан -асамзы сырммзы : гм-
н сы *р йс ры р за с вмысгаъа. вмбмнмм. вм-
з- нсЧ з наРгы эмс ыL сгмнРгм КабзЧа/+,
- см врмайам бйасР!
В мбйы,а  н наэг . б в , вран б ,нмс м
 м- эа К+н вр эммна+ йрм Г
< см нм б+эр Р вар+з Чб+г з вн за г г ймз
мгм- анРм врмКый нсЧ сра н заЧ с вр +--
+з р йыъ азГ Ш рмг . й  гммр+. :тс -
Крмс н асысама зм/асм вмйыъаг г вр -эн ъ н вр на-Р б сагн з ъг t саз а з
свагр вмКнасг н варавна+ г э ц б Крмъа+,
м ы/а а-м б ва- на+, в зЧ Г
Eмган +а Кабйаныъг йан н й Кыйм на
в+н -ыР а ыз нЧа , вранас рмбммцвмнмс -
+а р гм + вр змаз вр Кн /а мР вр эны-
ъам б ван а-ы васР змрЧГ Жас- сна+а вр -
ас Ч сн ъ асЧ йры/асгма мК;Ч а свмна-
ма н сг ы- с Ч б н мс РсЧ бйасР вмймнРъаГ
В ыэны г з м. вмнг на/ н рыКг ъамэм йа-
ра К гарг б вмгр+м. эн бырР гар з г б -
К++а КК мз Дысай змзГ
:асгмнРгм мв с ЧсР арвгмэм К -мэм смКн б Ч
са /а с ыз на аз свмз н змаэм сн мэм с -
 г  К н р сгыр н рыКгыГ
Дм с , вмр ый нЧсР сгмнР р ызt нР+з мг б -
нмсР зма вр мКТа а р гыр нРТ гмL мрэ бз м-
йР а мбзы нсЧ врм с вар+, /а б Ч/аг Ч
бай н вмна.ъаа ыйммнРс аГ
O асР мй нсЧ сн /йа рм.+з с- сРаз ц
разам мКраам. смКмйм. с р+з ймКр+з мгры-
/а аз мй мг з вмсЧТа аз  К -ма -
см ц р ймсР б с н разЧ б К+Р врм сзы-
ма м/ й аJ
M/ й а а басм -аэм м +,мйЧ б у нРвар-
 Ч К+н ыара ц м/ й а авразам сКыйасЧГ
< аварР б н см ыарамсР сны,Lц O /йыJ O /йыJ
Пр б+ Ч с йаан мгры/ Т а аТ Ч мврм-
ъ н снаэг б в+на+а Кабйаныъг эынмз вр КмЧ бм-
ыТ а змрсг а р гм + мг а б г эмныКмэм й+-
з Г
ц O /йыJ Ч /йыJ
< аб вм ма р бй нмсР рмКгма бЧг Ра гмнм-
гмнР- г вр ,м/а.Г
: з э сарй а б зарнм эрый м ср , Ч асР
с/ нсЧ ымз авна й +, вмйыъагГ
Зммг вмб н мР ц см.- м аарван мГ
E б нмсР ан Ч а-мсР з ын вмг Ч с н с й -
  врмъан з зм вмрра : гмн с *р йс р м-
гр+н ,мйы йарРГ
В зЧэгмз бмнма вмснавмныйамэм смн +р см-
+ нсЧ с ныт н м сгр+ н ы нРГ * Кг Ч t эыр
Касъызм сгмнРбын ,мнн й нРъа эмс ы с
й мзГ
Вы нР ыв н Ч ыб н ты ын+КгыJ с нР+а рыг на-
эн за вна- ц Ч сгнм нсЧ вмй , Ч/асР /эы-
- а эыК+ в н сР зм J
?н с Eмрзанм вр ън J KаварР Ч К+н ыара -м
/й н зам аа
Ч*+ Э LЧEZ*+ ШНE+ 2.ЭТ;Эu
П+н Т а вмнаРЧ вмн н эмс ы бм.+з
сзмн с+з рмз мз К -+. й+з сзаъ нсЧ с б в -
,мз врЧмса. зай  г +. ъарсЧм. гмар с
зЧэг з ъанасмз ыв н ы нР вн Ра ?н с+ см- ЧвРЧЧТаа й+, а рмб зКр+Г
: вмазаъ а сг + гр+ъ свыс н сР сызарг 
бмна г з ймэмр н мэмР аз+а мй+ б н н бар-
г н гмэй ?н с ынм/ н см снаэг р срав +а
йн +а эыс+а мнмс+ а э э тКаммэм йа-
ра Г
ц Пмр ы,мй Р ц врмъав н м мй з й+, азГ
ц Д . мс азсЧ бйасР ц м- Чм мсврм нсЧ
Ч с/ з Ч аа мК;Ч Ч,Г
Жаб з на.ъаэм рый ?н с мсмКмй н сР б т ,
/ нг , мгм ц смаръа Ч tмрз аа рыг снмм
б Ч+, б снммм. гмс  н с ны вмй с Р
с нРм. с на мн Г
ц З - з+ аразсЧ сй аТаJ
N/а сазанм Ч а змэ йаР +р /а Ч аа эн бГ
ц Вмбзм/м ц бйм,ын м Г Пна анР+а м-ар-
 Ч ан вмай ъаэм за см .+ мР сгр+-
н сР вмй вн Раз г йгм. ы нРГ
Вйрыэ ?н с с, н заЧ б рыг ц м сЧ рава-
 н Г
ц Сныъ .J гмцм ,мй вм ймзы!
O вр сныъ нсЧ заЧ врмКр н йрм/РL Чсам
вр Кн / н сР Ч/ан+а зайна+а ъ э тм вр -
эныъа+. быг Каб/ нмсм сгмн+,ын р бмр н -
ъ ыГ
:амбзм/м К+нм р бн - Р свысг нсЧ н гмцм с
ар,аэм т / н вмй з нсЧ б вмй н м быгъ эм врмб н б вмн н са врмср см аз а
зааа а мр / нсЧ м са а Кый н мэмнмсгмГ
Ш э з м н ,мнн аб вм мКмр н сР ы йар
эмс м. эйа з+ с ?н см. б зарн мг заа м ы/ с Г
Са.- с йарР зайнам вмарасЧ ванЧ, J
ДарР а ммр н сРГ
Зы-+. мр/аса+. эмнмс зайнам врм бас
 а-ара. РзаL
ц ?наг ! ?наг ! ?наг !
Mй б йрыэ з р р бзара+, ый р йарР ц
р р б зма сарй а -ыР а +вр+эынм б эрый м--
м ый р+ смрЧсн быр с зма зма асасмГ
?н с вмъ ын сР +врЧз н сР К+ср+з й -
/а аз р св ,ын йарРГ
Хмнн К+н выс банам Ч вмнмсг снмм вма-
рЧъ .сЧ ны+. Кн г врмЧын сР сгмбР р /Г
ц <йаз ц вр г б н м Г
у+ м-ы н сР ын а; зЧэг , сызарг , мй б
йрыэ з б / э н сР мэ Г
ц ?наг J
*ама мсгн а КмнР змаз вна-а Кыйм
с/ мз сг з Г
ц : гмэй J сн+ъ ъР? : гмэй J а врм бмс
КмнРъа тмэм за  -а эмра ы/ с аКа!
N вммрм змс м вмг ын заЧ а врмТ ЧсР;
а б г гм. ймрмэм. м ймКр н сР 
у нРвар р Ръа заЧ Ч айР ъан гр - .ъ звыаз а заъг н сагый+Г
Ннмй бЧн ы заЧ гн- -аэм а сг б н Г
O вр сан г м- эы г срнЧ, мэа ,м саг нм
снабм. / ргмаГ
ц Ннмй Ч б , н с смКм. б ъаэм ймз рыКгы
 К гаргы КК Дысай з ц г /асЧ за ймс 
мэрмзма ыйммнРс а гыр РГ
KмнРгм -м мъайъ . ймгмр С зКг мймКр анРм
вмй, нL
ц й тмзы зм. з нР- гГ Эсн + гыр а рыКгы
б - вмй гр+ъа. у нРвар вмЧ нсЧ аТа мй 
зы/-  Жмэ с йаанР ц а г ы/ бйасР змэм зы/-
- !
Ннмй вмцвра/азы змн- н Чм враК+ н 
йырмз р свмнм/а йы, Г
O +ъан б гы, С зКг б зм.Г
: нас а з наРг . ймгмр бЧн заЧ б рыгыГ
ц Сныъ .а!
<бй н йммс н сР са ЧГ
ц Нм * звар сс ц н зв+ см э сы! < ймгмр
ый н нсЧ вр вр+э Т з в -Р з ъ /г з Г
В ас Кна Ч гынсЧ :тс саср ынагн
заЧ ыэмн г Кмэы Kарзы; вр саа н зв+ вмй сагнЧ-
+з гмнв гмз м з анРм мэнЧйан заЧГ
ц M / -м врм с,мй ? >м сны- нмсР? K+ 
саКЧ а вм,м/J б асгмнРгм - см вмг з+ а йа-
н сРГ K+J + асР м J вмррааJM ,ман вм анм Р зм мнмс+ йрыэ мврЧы-
н снмм врмба Ч КмнРГ
ц K+ в ,аъР рмбм. зКрм.J м зм. / ! < ыКа-
/ н азмы Кабыйар/м р+й ЧГ
O мс нсЧ смЧР вр снм ъ сР г вмс заы г -
замэм Кмэ ; эйацм м Рза Касгма-м ва- нР+. эм-
нмс врм басL
ц Жмэ Ч вн -аJ вм, Та са аа м-а. сарй !
Ва-ар б аръ нсЧ рммйа эмс м.L ъ ,з +
 с +ъ  а ц +ъ  а с ъ ,з +Г
?н с мвраг мК+гма  р бы а мъ Кн сР
б с эры сзыТам вмгр сан б сны/ вм, ныГ
Ныр н Ч с н +рм г р й ъ б авмсныъ-
+, в нР а мКмэын КмнРъм. смн б гммр+з
р свмнм/ н сР эрмг Г
З св м. ?н с+ м мс м н сР ЧгмК+ б -
арасм н сР эрм.; Ч ср бы б за н -м м мса
а р ссз р а р сгр ъа+а гысм-г г рм ц
бэнЧй аа К+н вр гм г ъаа ?н с+ Канм. ыйн а-
м. КасвмймКм эр мбм. ъаа ц м с г гм. КмнР
р сс н сР с а. зм эыК+!
Ныр н Ч сЧ Кр рм н Кыйм мйар/ з Ч -ы-
/йм. бнм. мна. рыг аа вмй з н сР са +ъа +-
ъа г тм. Канм. ъааГ
С ын+Кгм. ыс , ?н с йыз н м смаз а вмйм-
бра Ч м Кабзмнмз эаа зма. гыб +Г
>м йм заЧ м за мса а К+нм ср ъм врм- эмрймсР мр/асм мКыра н зм йыъыГ
xM раыа! Ныр н Ч раыа!…
Д /а а б й ЧсР мврмсмз ймэ й+ асЧ н гыб -
 м змаз йарбгмз нКммз вм,м/йа Ч врм саКЧ
н гм нL
xM раыа!…
< вм- /ан н -мК+ , Т+а мэ в н сР ъа
/ар+ мй гм гынРз а вмснайм нмL рыг Ны-
р н мвыс н сР сгр+н сР сгн йг , -армэм вн -
РЧ; см зайнам мКм.йЧ смн м аварР гн- -
н тм грыэ заЧ мг б н сР б зма. св м.Г
O вр с нРм сз р нсЧ смЧъаа авмй нагы
рзм смаръам азма бцб сгрмзмэм мсаТа-
 Ч гмз +Г
Ваб вм м зэна св+,ын й бнмаТ , санЧ--
г ц ы/а мрм. р б Ч ы йан в ъ асЧ заЧ эн -
б эр мнРгм тм з э м эмран а б э йм-+з
мв нм+з самз ц б , р нмсР вн зЧ амв сыазм.
Чрмс Г
O а мКарынсЧГ
Г ава ятая Exit ,ид оо…
Exit Нэни… Exit Чии…

eKxЧ;Ч.НK …EЧLK,*Э, 2ЧLEKZ+; ;ЧE:xЧ
ШЧZKу;>K**Ч/ы Ч;/!K*Э;
Кэтъ ЧэаГ
N/а й нагм а варм. вмйг р ын  нас а
?н сы Ч ыгр йгм. варай н а. б в сгы с врмсРКм. м вм-
мрмз с й  ймза  Кара/м. С э нРм.
у -+Г
З г - н сР б в сг змнРКм.L xПмнм/ а ъ м-
а вмй б Ч а Кмэ Kарз …Г
:м Kарз Eыв йм вмгрм анР нКна+, ц р б-
+а Кмэ ; ра . вр б+ см.- +. эмрас-
+. вмснайм н мгн г ц г йр г Кыз э с гр г з
x:а!…
Вса зм ы, Тра Ч ймК РсЧ с й Ч с зн йъа.
б й з Eмрзанм К+н Касвмнаб+Г
O вмйсараэ н ?н сы г г м,м г вмйсараэ а /ар-
ы м ыгнмЧн сР м сра- с нмгмсР эр - Та.
с бйагм. ц г врмймн/ нмсР йм а, вмр вмг Ч
сны- .м а мгр+н вр - ы аа ывмрс ; тм мгр+ а
р бК нм за сарй аГ
Сны- нмсР тм мй  -аз а вр за- анР+.
йаР гмэй у нРвар б , смаз ср мз м а-ваа ; са сама ы/ сма смгр+ма йм-
за м н разЧ с-абнм м н б зарнм смК р ЧсР
с с н з Г
В /анм. эмс м. смнР р /йаКм. вр сыс 
гмэм К+ м К+нм -м ый райгм гм б ,мй н с йан
йЧйЧ Д йанмм -мцм К+срм в с нГ
В вр мгр+ы йарР Ч йан аэм сгнмамэм й
н смз Кыз э ц нКы св р  эн б н ,мр йм-м
КнасЧГ
Kмрмвн м врмсыъ св с +. н с врмзмг анР-
м. Кыз эм. б К р йЧйЧ б ва- н гмар К+-
срм вмг ын гмз ыГ
O змза нРм врмсгмнРбын эмс ы с, н
К рГ
Пм-арг ы йЧй Д йанмм мг б нсЧ грыв+з вмЧ-
+з аэм эыс ма варм мс нЧнм йммнРм мнс+а
-ар нР+а н  г -м врмзмг анРм. Кыз эа
мва- н сР м- Ч гмв Ч в с мэм мнРгм бар-
г нРм мр /амз йаГ
Данмз мйм. сагый+ К+нм вмйас врмзмг анР-
ы Кыз эы г бмКн - Тазы барг ныГ M зма сарй а
зма Кайма й й нааа сарй аJ
ЗШЧZ+K/+, MEЭу+k
OЧГы >*Ч>: у ;ЧШЧТ у>ЭLK;:у,x ЧL*+xЧ *+iЭ >у;.K-
ГЭ > =+E:2K.;;Э у;+*Ч>,;у, уЧ>уK/ *KШK…Ч2+у*Н-
/Э OЧ;: , Э ыу2Чx+Э>+; уKШ, *K2.Kу;+**Чx Г;Ч *+у
*K 2ЧLЧ….K>+;;x *Ч ГKТa;Ч >*Э/+;KE:*НТ Э …EЧ>K-!ЭТ >…ПE,Lx , Гы>у;>ы;x уEKLЭ; …+ *+/Э Э… ГK.*ЧТ
/ПEН eKЧШФЧLЭ/Ч >Н.>+;:у, *+ 2+.ы Г+уЭxЧ> Э… 3;Ч-
ПЧ Чx+,**ЧПЧ LЧ/+ t ШНE …+*,; 2ЧЭуx+/Э ыШKZЭ!+x
xЧ;Ч.ЧK *+LKZ*Ч ыx.НEЧ ШН *+iЭ E+уxЭx a Э *+iKEk
B+2Ч/*Э ФЧ.ЧiK*:xЧ +L.KуС ыEЭЫ+ ХЧ.>ЭПЧEЧ>Нx
LЧ/ уK/:
_;+ ыEЧГx+ /+EЧ xЧ/ы Э…>Kу;*+x *+ГЭ*+K;у, Ч*+
Ч; 2EЧ!+LЭ N,…Ч> Э xЧ*Г+K;у, *+ mыуЭ*Ч/ bыПы
N LЧ/K *Ч/K. уK/: ZЭ>K; /+/+i+ m.ыE:С у;+.ыФ+
>Kу:/+ Z+L*+ LЧ LK*KПx *+2ЧEЧ>Э*ы уEK2+, Э ПEыФ+,x
L+ *K *+у;ЧE:xЧx Г;ЧШН *K ыуEНi+;: ;.ЧТ*ЧТ …>Ч-
*Чxx a 2Ч ;+xЧ/ы …>Ч*xы Ч*+ Ч;x.ЧK; L>K.: > E;ШЧK
>.K/, m;+xx ;KШK Ч;x.Ч;; ФЧ;: > 2ЧE*ЧГ:x *ЭxЧПL+
*K ы…*+;; Э L+ZK *K >…ПE,*ы; > ;>Ч; у;Ч.Ч*ы JЧL-
*Э/Ki:у, 2Ч EKу;*ЭЫK *+ 2EЧ!+Lxы у L>ы/, L>K.,/Э
jЧ/*+;+x eMoM jЗ=eMъMx >НФЧLЭ; *+ 2+EЭу+L*Эx
Э ЧШ,…+;KE:*Ч ;KШK 2Ч*.+>Э;у, a ы /+/+iЭ m.ыE: >Ч
>.K/K*+ KK .+уЫ>K;+x уL+K;у,x ШНE *K2EЧФЧТ >xыу
?Lы ;KШ, уKПЧL*, > 2ЧE*ЧГ: m… =+E:2K.;;Э ыТ;Э
*KуEЧZ*ЧС KуEЭ *K уEЭixЧ/ *+у;+Э>+;: *+ >Эу;Kx >уK
ыE,Пы;у, > LKу,;: Г+уЧ>
ХГЭ;+Т 3;Ч 2ЧZKE+*ЭK/u \>Нx ЧШЧZ+K/+, /Ч,
MEЭу+x *K >Н*ыZL+Т /K*, 2.Эx+…Н>+;: m*+ГK 2.Э-
LK;у, *+…>+;: ;KШ, a MEKx;+u
ъ>ЧТ o+.E:
O +рм н К р мгр+ъ . за гы эысмсР
+Ка/ н с й -мК+ сгр+Р м сны- .мэм бмрснаб+ Чрмс с+й Г
Eмэй врмб анР+. саар+. аар вмр+ з см-
рЧс ъ . йараРЧ +сыъ н снаб+ ыз вр ън вм-
снайЧЧ tр б в сРз асмзам ъ Ч ыэрмбыL
x< -а вр йасЧ б Р аКЧ ц ?наг !…
Пм-азы тм зЧ й /а смбы-ма за ?н с врм-
Кый нм Каъасм см +, эн б , й з+ Ннаммр+
Eмрзанм?
>а. са+. эмнмс врм бас тм зЧ м а-
-ар  Кара/м. С э нРм. у -+ вм-азы ?н с
Чм ср ъ сЧ -аэмцм -ыР н а ыэрм/ а за?
Ср й Чз сарй мйР а -ы/йм зы- анР-
мцмсрма сн /йа а ц тм Ч мгр+н арыъ сР 
/аны эмс ы -мК+ мР вара- Р смнР эмрР-
г а йнЧ заЧ снм К раГ
:м К р заса а мг б нмсРГ
: арма йЧйЧ Д йанмм свмз н м сма. мвнмъ-
мс б Кр н К р вмсазы Ч а мсмКам сра-
м/ нсЧГ
З ы/ мз Ч Кнй н б ?н см.L наэг . рызЧа 
Таг , м/ нам Кнасаъ а эн б вмйар/й н ц
в сРзм врм- м йрас мз; мр/асыТ . й йЧ-
й Д йанмм Чсаа Чсмэм с йаанРсм н м , р га-
ра ма Г
?н с смэн с н сР м-ма нКмма с й а!
Вмбзм/м йнЧ заЧ са б гм- нмсР К+ снаб з 
эмрРг з мс йгмз йыъа  гма анаК+з б Ка- аз асн К+ мвРЧа+. ысва,мз Д йанмм амсм-
рм/м а бйыз н вмсзаЧРсЧ й зма. змнмймсРГ
Дмгмр С зКг t нмсмtсыЧ мс м нсЧ 
вра зыТас , бранмэм мбр с ывмзЧын арм-
мы ра-Р

ЖяРяа я
R

Д йанмм смэн с нсЧ с з ймК н Чб анРмL
ц < вмйыз Р мнРгм -м ы- анЧ Чб+ тм
ъайар сЧг з смвнЧг з рмйа ъаэм йрыэ ц
г Г Вм ы/ врЧзР за Р К сар варай с РЧз Г
O св+,ын м аэмйм Ч йЧйъг р басан н-
сЧГ
ц :а сарй асР з н+ъ ц б аръ н м зЧэг з вм-
грм анРса+з ммз ц з ыаъа а мс сЧ
-ыйас+а эыйЧТ а мн-г э м+а ъ р г Г
O б сгр ван быК з +ъан врм-Р б эмс м.
йЧйЧ врЧзмц г б ъансЧ м сза, Г
ц уарб а ц Кмрзм н Ч ц аТа вмэнЧй з г гы
рм/ы + сгмр- а гмэй J
уаЧ мКыра н вн + мй йрыэмэм б вы аа
сызКыраа мнРгм ы йа б ы/ мз ?н сы Ч вмЧн
г г йм йа.см РГ
амсР р б;ай н за сарй а бнмсР гры/ н эм-
нмы снмм гм рма мГ
< Ч раъ нсЧJ
: ыэны ын + С рм. Варt м-м. смрм/ ммры-
С
M с рмс
oE+;s/а+. наК рйм. врмгр - н вмнм ы мй й м-
эм ц тм з э Ч Касъызм вр мр н б смКм. ,мй-
ы йарРГ
ДЧйЧ Д йанмм м-м +- сн н гмэй у нРвар
мймнаа смL йасЧР - см ймз б , вмэрыб нсЧ м
зр г гмацэйа гмр ймр , р ссаЧ+. н ъР а-+з
н зв й з гм з вмг а ыэрм/ н аз+а с н+Г
В эмрмйа мза- н г гм.цм вр бй гL б мб ра+-
з гр с+з мг з г К -гм сн+ъ н сР вас сза,
вм вы за вмв нмсР асгмнРгм вРЧ Касайм -
ъ , -ыР н а с ным.Г
Eмацэйа выс++, ын , ймэмр н мэ вр бй-
 -+, н зв ммГ
Дм внмТ й ВЧбм за вр ънмсР ймК р РсЧ вм а-
гм. ын а смз анРм. равы эйа ас н сР вм-
с+й+а б айа ЧГ С вмрмэ мймэм б вр мм заЧ
мгн гын ц гмзв Ч з сг ,L
ц Н. гр с - г ыэмс +в гм.!
O врмймн/ н выР а мэнЧй+ ЧсР снай за а-
сн сР сзаъг эрыК+а ъым-г Г
Eма ын + арЧнсЧ м зэна вмснай а ймз асР-
з зр -мэм й мсаТ н ай са+. сЧ- . tм-
 рРГ
В грыэы са авмй /м смЧн м-м. эынЧг б -
йр эмнмы г аКыГ : аз К+н -ар+. вн Т с г в-
ъммз; вр Кн б ъ сР Ч ыКай нсЧ -м м вмц й -
змзы м/а ы- см н б з р Таз вр бйаса цн м аэм сгр+ н з сг Г
:м г г Ч з сг J
Пмз гмэй Ч К+н з наРг з Ннмй мй /й+ +-
р н б зма. г э с г р г з эр ры с бмКр -
/а аз йРЧмн р сгр ъ Таэм з сг Г *ыг +.
сгнм нсЧ й н мз б г рм К+ср+з з бг з
г с врар Т н аэм а-м ы/ сма гмазы а за-
 тмз з раГ
Пр вармз /а бэнЧйа ты г р гы ы заЧ - -
н сР сыймрмэ м Ч г г б мрм/а+. а змэ мас
м аа эн б ц Ннмй вмсваъ н мйан РсЧ м аа
 саэй Г
K г м мКр Та Ч г бабй з з сг ср бы /а вм-
з н за ы г р гы ц смнР Чргм -м Ч амнРм
мврЧын смрмыГ
Mй мг Ч t эыр а ъаанРын сР ц г б нмсР -а-
нмаг а б за н заЧ змаэм свыэ мэм й -
/а ЧГ M смЧн вр снм ъ сР г саа с б врмг ы-
м. эмнмм. tм рР мсаТ н ыср ъ Ты эр з -
сы вмййанРм. н - +Г
O К+срм врмъан з змГ
: ыэны Ч мКарынсЧL -анмаг с-абГ Прайм зм. м-
гр+н сР внмТ йР ВЧбм ц ймз р ссыв н сР врмвы-
с варай асгмнРгм йараРа вмбмн  йаР а-
Км с мс,мйЧТа. змнмйм. ным.Г
: зэма а ны+. сарв вмзарг Кыйм сгр++.
мэрмзм. аР ц айР - смз змрмбмз аКа аК+нм мКн -г J
KаР врмвн+н й йараРЧз  й ймз з ; -мцм
зЧэгм ънавынмсР базР мгмнм заЧL з наРг Ч зар-
 Ч см см са/а. грмР сараКр смз мвара
Кръг Г
O р /й+ вмбм н ймз мзар сазР ын а См-
р эмнм+Г С ры, ммр н с / ймсР ав н сР
гмэЧз врмЧы+а йаРэ м р в за рыгы ы
/а вмарын сР св м.Г
Nбг Ч нас мсаТа Ч аа сгм. н звм.
ан ар,Г
*йацм сб й  вармз т /а с ры, вр Чн сР
-мцм Кмрзм Р смазы гмыГ
Параэыъ сР -араб вар н нас + Ч ы йан -м
м б К н сР мэрмзма внъама граснм с гммз
гммрмэм б н *ывг  гмнаЧ,Г
Варм м г с а-а аз на вмсавам эн б аа
варас н йаР м вр +г н / Р а-мз
вмныса б вмн ъаз ймнэ а - с+ Касвмнабмэм йм-
сыэ Г
Eмэй баан бммг ар Ч йрм/Р врмКаэ н вм
гмъ -Ра. св а с ры, б н ц вр ън вмр вы-
с Р б арм вмны- Р йаРэ Г
? йм -аэм /а ср +а аТ вр эм р н с р Ч
айРз !
ц Жмэ з мвЧР б ,манмсР вм/ Р *ывг мнРгм а-
варР , ймн +в н эыс Ч -анма-асг Ч ы- сРГНм ,мрмъм м, ,мрмъм заЧ м-аР р йыаГ K ъа!
K+ а нК ъР -мК Ч мК тмз мнгм н J M м/а а
нК й высг . саКа!J уа ,ы/а -аз асР а Кыйа!
Kр /й+ вм ма. ъарсга врмг н сР К р, Ч
мн *ывг Ч мгр+н  зма. рыга м-ы нмсР бмнм-
мГ Змнмм авнма эраа сарй а сараКрм ,мнмйа.
аэм н сг а р саг асЧ авнмз вм зм з / н зГ E г
м +энЧй -анмаг гммрмэм мг б+ сЧ йаР
зм эн б ? MаР *ывг + г гр смра- м бйр -
э аъРГ K г г аварР б ц / нг . сн баР -
н въ . гмнасм сыйРК+J смв Жм/ Ч ы/а б аса
 й зГ
? бмнмм К+нм эмрЧ-аа г г с з нКмРJ гмсы-
н сР Ч ц рыг аТа а зы/- +Г Вврм-аз г гма за йа-
нмJ м гм /а сац г сзаа врм РсЧ вмсыв рм-
г ? Eм м? *йа м? >м м йан а? E г Ч за р б -
 мЧ -ыйас Ч эыс Ч ъарсг КмнРм ы/ р бэм-
мр- саэмйЧ за мс асЧ н ъР ЧР аа ра- J
Oб+-мг вн за гмнаКназ+. ары ср , зы-а-
 Ч? >мц-м? M за-асЧ м мрм. гмз а вмйсны-
ъ а -м врм с,мй н врм бм.йа вм смсайсы?
?, *ывг гмэй цм са тм б+ нмсР мй з снммз
ц змнмймсР!
З змн- J б змн- ! :а сза. йаР й нРъа *ывг !
З*+
а бм н р /й+ бммг нК тмэм а
вм ймК нмсРГ < бмнм Ч м аа а вмны- н за
йарР а вр ънмсР а. мгр+ РГ З змн- б змн- JПм ма. ъарсга Каэы сгр+ ц айР й /а + йазм
Км ъРсЧ вм- аъР ааГ
?э ! Kр бмг йы мгр+РГ
? мс нРма ц тм йанм с зм. м- Г
K г вмныйраза с з с смКм. р бэм р н з -
з ъ *рынРГ
В бы ы нас + вмсн+ъ нсЧ ъыз Ч вмг ын
см. Кнй анР+. вмс ц вр бйма сыаснм а с -
ры, за йманм +б+ нм н ъР зымрма мТыТа-
 а г г сЧгма бран Та вмймКмэм р св й Г
O вр Кн б нсЧ г гмз а +,мй ъа. в н с й-
 гГ
ДарР мгр+  гмз а гмэмГ
Сарй а зма с/ нмсР ц й зарб а Д йанмм а см-
нэ н а враыан - н мКаТ Ч ?н са эабй+ъгм йм-
см.ма нК Г
Дм с , вмр ый нЧсР эйа тмз бгмз абр --
мз ймз ъга тм. б см.м. б ,нм. змсtара
вмй б зъанм. гр+ъа. сгр+ нмсР гма -ыйм аэ
ы Г
З аасмзм. б асм. врмбр -мэм ъанг мйа-
н +, варн зырмз г йанЧКр , эмран са- ; эны-
К а м- э +нм/амэм райгмс+з зр змрмз 
зангм гмнм+, вмнаРЧ, вмрасг Ч  а н рм-
бм+. эмныКм. мэмРГ
ВбэнЧй а ср бы ын н н м-ар Ч врайзам мК-
с мг са г г К+ в р нм Канмз с раамзснмм сарй а мэрмзмэм са/мэм ъ р Г
См.г . б в , ыКармб  н авнмз мбйы,а 
гмсмн -аг мэм сараКр гнавс йр мс- + н
зэма Ч рмЧЧ ,рыс нР+а снаб г Г
: з ыы Ч вмйй нсЧ м- рм  зас вмг йрыэ
а свм, нсЧ ц айР бйасР тмз за- анРмцэмны-
Кмз мКр зна ймн/ ызараР змЧ вар Ч нКмРГ
:м /эы- Ч рамсР м-аР К+срм ысыв н засм йры-
эмзы -ысыL а-м а+р б зм эаыТаа н см -
нм й тм. йагмр а. КабзЧа/мэм вмгмЧГ < а йм
зм.  сн а бК+ Ч ыэрмб ; сгр++. ы/ с бйасР
смсаз рЧймз вр на а заЧГ
O ,ман К+нм врайыврай Р мК мв смс ?н сы
й /а йЧй Д йанмм ц м зма анм вмй- ЧнмсР ы/а
а за агм. -ы/йм. вмсмрма. мнаГ
Снмм смз зКын Ч вЧЧсР мсыв н б гмз +
мъан смсай йарРГ Пм нас а вмй з н сР
ъ э Г
M,! Пмсна Канмэм с раамэм Нйаз ц гнм г Г >а-
раб мг а вр гр++а б асгм. н ъ рзм. -
, нР Ч ны Касс+йм мК / н ырмйн ма эыс-
ма зма ыКа/ ТаГ
ДарР мс н сР мгр+м. н зв аа сгмэм са-
гн мсаТ н нас -ы внмТ йгыL аЧргмз р бм-
амз саа -агм мКр см нсЧ с ныт йЧй Д йа-
нммГ
M вмг б нсЧ за ырмйн +з сзаъ+з смазр+/аз в нРм с мг ы+з г въммз з наРгм.
г смрмм. ънЧваГ
Пмй з ЧсР вм нас а Д йанмм с с+ н
мй б а, вмън+, зм - гм -м Ч сн+ъ н саэмйЧ
 вр бй -+, ын ,Г
В -ыйасм. гмз а м бй н йммнРма ,рг Ра
г вмнмзы змазы аэмйм  б КнаЧн ПасР Паса.
ас- смэм у с Eрммг L
t .Ч…+ Х+.Ч*+u
m/, ;>ЧKx x+x .+…EЭ;ЧK /Э.Чu
?, аэмйЧ.! Kрмэ анРы вас мсЧТаы грм-
Р у с м бр н мсаКЧ м. ван  гм.
эыс+. з ар -м заЧ б зы нмL
r+…EЭ;ЧKx .+…EЭ;ЧK /Э.Ч
ъЭ.aEЭ/a2+/x ;Э.aEЭ/a2+/a2+/x ;Э.aEЭ/-
2+/a2+/u
ъ.ЭLЫ+;: iKу;: *ЧZKx a >ЧуK/*+LЫ+;: LН.Чxu
O асмзам г ынсЧ К+ аэм +сг б н н м
са -м м аз йыз  й н вмТа- м са зма
анм сгм нм ы/ смзГ <Км ы/ с Ч нсЧJ
:а-м мэрмзма -арма Каббы-м вмйЧнмсР вм сы-
ваЧз з м нм внмТ йгы сгмнРбынм г нКммзы
эабй+ъгы эйа врмймн/ н эмнмс Р Д йанммГ
O ыб н з сгы с ын +Г
MКн й анР з сг мс м нсЧ варай зма. йарР
ны+. са ыв н аэмГ Mг б нмсР Ч йан мэй а
м нг Ты н - ы б г рм м с +. мКр бснмм Ч ъ .сЧ б гмъз рмэм с Г
Mг ы+. г въм а сгр+ н эмнмы вр ъанР ц
эрмз йы занмм. Кан б+ с Кыйм врмсарна+-
з марс Чз н +, грмР эн б гммр+, зар-
н мса+ йсгмэм вн за Г N,з+нЧТ .сЧ мэрмз-
+. -ар+. рм мК / нсЧ мсг нмз , Тмэм барЧ б
вмрмй+ гмъ -Р , с мр- Т з гн+г з ц вм з м
йанм см н ыбг . р бйма+. Чб+гГ
Вмгрыэ тм. tар нРм. н - + бнмаТ з мрам-
нмз гныК н сР -ар+а св ра ЧL вмсмЧма ы-
рааа й /а а ар, б вмз нм г вЧТы
сзмны ц йрыэ -арм. эыТа врмраб н сР Кас- сна-
+а эн б аз э Т а /асмг а ц йазм -асг . н г
мг .знЧн бза с ъ асЧ гныКг ц / нЧТ а вм-
Кнасг Т а -аъыа. с- й Ч вра свмйа.Г
:асгмнРгм сагый -ыйм Та а й э нмсР снм-
м вмбмнЧЧ за б ва- наР в зЧ са с+
Кабэр -м мр анРмэм бран Т ; б аз г йг
ыв н с вна- вмг б н сР варавм- +а гр+нРЧ с -
нР саргын гмэ Г
С аммКр б з+з рамз м гммрмэм йм мсм Ч
смйрмэынсЧ а, . ймз мм мр нмсР гмз ы г вм-
Тазы Д йанммГ
В см м-арайР Ч свыс н свыэ +. мвнР г -
ынсЧ м б гмз +; вмцзмазы асзмрЧ в -а-
сг . ср , Ч й /а ,ман вр . вмзмТР / нгмзы
йЧйа Д йанммГ>мцм заЧ ыйар/ нмГ
>мцм с мм. Ч/асР наэнм за вна-мГ
>ыйасм. ыйн ам. tмрз+ рыг снмм м-а Ч
б с р м. снммм. гмс Г
M врмЧын сР б эысмэм м-мэм зр г J
Пм ыЧсР а. Ч зайнам вмймъан г мгыL м--
ма аКм К+нм мК;Чм аммКр б з+з сзЧа аз; вр
саа ны+ Ч аТа ысван б за Р бз , э э сг ,
гр+н н +а гр см. ЧрмсР бр -г -ыйм Т+а
гмэ св р+ Т а б мрм/ама врмср смГ ?
 КасыТазсЧ йсгмз а смса аармЧ+, гм-
t эыр . вЧ й ы б , й базна. м- Чм
К р , нсЧ -анмаг гммрмз Ч ыб н йЧй Д йанммГ
O б гр - н м зм. сн К+. бм м вмзмТ ымын 
р сг , эрмз св+ъг , змн .Г
ыг снммм. гмс КмнРъа а ыйар/ н заЧL
м с-абн м Рза гмз + Кыйм смг Ч б Ка-
нмэм вн за Г
Mй гм аварР Ч йан м-ар Ч са. t эыр+ гма.
м вр йна/ н ц с - н а м-аР м-ан м бц
б зэн+Г
Дн +. срыгJ сараКр с Ч Кмрмй КмнРъ а эн -
б срмэ а Касгма-м ва- нР+аГ
ц ?.баэм!
: гм а ма нL вр бр г с-абГ Сыймрм/м р+й Ч
Ч Крмс нсЧ врм-Р б мр анРмэм срма ЧГ
O Ка/ н г внмТ й ВЧбм ы/а бй н ы йан р с-врмсарма базна анм йЧй Д йанммГ
Пр Кн б РсЧ а ысванL гмра с+. с ныт заын-
сЧ б а йараРаГ
O ыб н гыба Ф н ра Г
M вмйКа/ н г рывы ,н ймгрмм вмйЧн аэм
ыас м-РГ
yЧE:iK *Эx;Ч Э *ЭxЧПL+ *K …+ПЧ>Ч.ЭE Ч L,LK ЦЭLK-
EЧЧk emjЗmЦMk
>РЧ са Ч мнЧ +ый н +г ыР аэм б
в зЧ Кыйм а К+нм аэм  ъа. сазРа Кыйм м
мса а сыТасм н?J
З смнмз аЧ С нР Ч аварР с йан рЧймз с м-
б н а. Eмрзанм вра/а. смсайгм. йЧй  г б нмсР
са г ймн/м К+РГ
Mй /й+ гмэй з+ с Ннмй К+н гы,а ймаз Ч
ывмзЧын зЧ вмэ КъаэмГ
:а вмй з Ч эн б ысразна+, мэмР Ннмй
н ъР врм басн L
ц Пмзмн зсЧ! Всаз з йм змэм змн РсЧГ
В врайрм/йасасг а й ыън змЧ саср :тс Г
Прм бмънм тм с з+з врмс+з мКр бмзГ
Mй /й+ ырмз гмэй з+ гы,а в н гмtа рм-
аз ц Ннмй ймгмр С зКг Ч ц м мън мйа Ч 
ъ рмгма йр вмма в нРм с ймрм/м. сызгм. рыгаГ
ц O ы,м/ы мг б+ сР м вр  са мКаТ +а
Кн э Г Эсн Кыйа м мнЧ Жм/РЧ вмб Км-ысР м -
/ й /а бй наг Гц *мсвмйР с з ц ,м врм басн Ннмй а +-
г б  з на.ъаэм ый на ЧГ
ц ПрмТ .а змЧ гр с  ц врмКмрзм н С зКг
 а арЧЧ раза смзгын -анс  р га с
з снмзГ
O ймэ н сасры нас а ыйар/ н б вмны
в нРм; м снаэг ммнгын заЧГ
ц уа а сы/йам мс РсЧ у нРвар г г а-
рмЧм сы/йам аКа / ц сарРабм ва- нРм
сг б н м Г
ц K+ мбр Т аъРсЧ  ъ ймз  Кара/м. С э-
 нРм. у -+?
M мр анРм рЧ,ын рмсгмъ+з аз+з
мнмс з Г
ц M аJ а!
ЖмнРъа м а мКарын сР; ,мй Ч йарР б ,нмв-
ын сР с эрм,ммз гммрмз сн+ъ нмсР -мцм Каб-
мбр маГ
O вр нсЧ змсг анРы н гы ц з р н
высм Г
СгнЧг забырг ас+ гмрмКг Кы+нг ц са
с-абнмГ
В ыэны вмсн+ъ нсЧ быг м-м сграКн сР з+ъР ц
тм * звар сс вмй;ай н б з сг сма рамГ
O вмай н азы мК ы,мйа :тс м вмц й змзы м
а вм з н м -аз ра-Р б м ,мй н гыс / нгм.
р вабаГ? вммз змрмбм. са/м. вмрм. сыв нм м-
/йасмГ
Пра/йа -аз вмай Р мК тм. в зЧм. рм/йаса-
сгм. м- вр асъа. мК+-+з нйЧз з р йа/йы
мК ана. у нРвар вмарэъа. а змар+.
ы/ с ймКм аТа р ссг б Р м йм.м. арзай 
ыс н ъа. зм. ср , рамэыГ O - саРгм Крмй н вм
сазы ймзы эйа аварР са йрыэ йрыэ бКаэ н асн
а с- Р мКЧб анРмэм мКТа Ч б р вабм.Г Д -
/й+ н р /й+ т Кны/й Ч Каб мврайанам. а-
н вр мй н заЧ с з+. ар, . т / смсаз
Кн бгм г -арй -мзы нгыГ
O аэм а вмй з н; б мвыТам. враэр йм. нмсР
змн- а мй гм а р б Ч сн+ъ н наэ- .ъ а ъ /г L
мбзм/м з+ъР врмКа/ н н м б за. свЧ-г 
з э сны- .м врмКый нсЧ амв+рРГ В ср с+, вм-
сг , -аэмцн Км -м мнагнм К+ м ва- нР+, з+-
сна. -ыс мй м-ас мзр - ъ , зм сыйРКы
Ч ыс / нсЧ  / сываРгы з ръ ймс н
б г рз рыКгы КК Дысай з зыйрм. ысн йа
гыр нРТ г сг н ,мР г вн б Ка ЧГ
В мйы б г , ср анРм КабзЧа/+, з ы
авмй нагы вр мгр+н сР йарР Ч ысн+ъ н вр эны-
ъа+. эмнмсL
ц :ы г -м С зКг мъ КсЧ Ч н а? *ммр н
асРз -азцм мКасвмгма+. гыба
Ф н раГц N, +! Д вм,м/а ц ма- н ймгмр ц вр йы
б в , врмгнЧмэм эмнн йсгмэм К г КмнРъа гм
аэм а гыр Г
ц O аКЧ ыарЧ ц КК бйасР ъ с аГ : йм мса-
раэ РсЧ тмэм вмв !
ц Вм ы/а асгмнРгм айанР аэм бйасР а К+нм! ц врм-
мр- н с р+. р -Г
ц O аКа эммр С зКг йм аэм мсараэ РсЧ! Ды-
сай з мс асЧ Дысай змз й /а асн м мс сы ыГ
ц Свмгм.с а йрыэ гм а гм м ы/а аймнэм йм
м- СрааРЧГ
ц Kсс! Дмг + брЧ врм бмс ъР сны, г а аТ 
айР ймза аТа в ,а аэм зарбг з К гмз!
ц ? Ч аКЧ б арЧJ
ц *ы-ъа вмзмн- !
ДарР с с нм. б ,нмвын сР; с бы с вармэм т / 
сн+ъ н сР г г Чцм мбЧ врар+ аз Ч рабг з x> -
г! > г!…Г
Ж+н йаР ыКмрг з з ъ *р Кы ймн/м К+Р
эмЧн вм гмр ймр з аймйан мэм сныэыцыКмрТ г Г
Н з сс внм э э сг з ъ э з вмй з н сР
аварР гм за йрыэ рабгм мс м н сРГ
O вараэынсЧ -араб вар н L з з ъ *р Кы вм-а-
зыцм вмарын б й вмсваъм свысг н сР мс -
  заса смаэм вмзмТ г Г
> г б зар м-м мз с нмвыъ з вры/ -
з сас рыг р сс  мэ ГO вмг ын см. Кнй анР+. выг вр Кн б н-
сЧ г азы р ссмЧ а +Чым. рыг Г
ц > г ц врмъав н Ч ц > гГ
M а й э нсЧГ O гмсынсЧ аэм рыг ц м К+н ,м-
нмй арй снмм г за ЧГ
ц > г!
O ймрмынсЧ йм аэм нК Г
< с мр Та аз мйарын рыгыГ Kм /а мТыТа а
врмзарбъаэм г зЧ г мзы /а аТа н вгмэм Кыйм
мнРгм -м б см-м. г +Г
ц Kсс! Mсмрм/м змнмйм. эмсвмй !
O / м мКарынсЧL йы, tы , м змаэм н са-
с нсЧ -араб вар н * звар ссГ
ц Mсмрм/м змнмйм. эмсвмй *р Кы мбр Т -
асЧ!
ц >м тм? ц ,мРгм сврмс н Ч ыг б+ Ч мзар-
б анРма б Ч а б внм Г
* звар сс б , , г нГ
ц Нм -м!
ц < сац г ?
* звар сс врмймн/ н сзаЧРсЧГ
ц KаКа см н ъР свыс РсЧ с й ц ср бы /а г г
мнРгм з з ъ *р Кы б гм- с з ыКмргыГ З аъР
ймТ +. с р . эйа с з *р Кы ,р  р+Кмнм+а
с с ? Д ? K г м вр вмй з са Г :м Ч врайывра-
/й тм ц врмсм -мJ -мJ
ПмсгмнРгы зма аймыза а айммнРсм мнР-гм ыс н н сР * звар сс мР вр Чн са-
мцймар анР+. й г г м р б гмэй з+ вмй-
 з н сР -арй гГ
ц : -м/асмJ гмэй цм м К+н КмнРъ з К+н
ан г зГ Нм / мма бй+з нм эмр+ г /а наэгм
г г саэмйЧ сг а айр с ры, *р Кы Г MвРЧа-
+. змТР эмрй+а. м вмйЧн с з+. эрмб+. б
са, Кым саа! > гJ > гJ ц рыв+ вмКа-
/йа+, смсг нРб+ н врмв сРГ > гJ > гJ ц
ай н эрмз-а гр г ыз р Та. в -ыэ !
Ваб вм м врагр н вмсза РсЧ врммрм
сгр+нсЧ ц *р Кы мбр Т н сРГ
O мсыв н аР -араб з ыы мР ысн+ъ н
x> г! > г!… тм. ср м. айммвнмТам. гра -
ыр+Г
Пмсна вмныйЧ Ч вмснайм н смаы * звар сс Г
С р . ,мй нсЧ ы +смгм. са+ мэр /й ъа.
врмсмр+. в рг у нРвар ; йарР с К/а Ч
б згмз Тагмнйм. К+н вр мгр+ Г
В ыэны рЧймз см снмз м. -гм. гмацг г з с -
йм+з срыза з на/ н р+Кмнм+а с с
в в ъ *р Кы Г В йрыэмз ыэны +с н сР г в с р+,
вмазаъ , саа. грывмэм внаа ЧГ
O вр вмйЧн , рыг змЧ йрмэын гмсыъ сР
+смгм. ъ вг б эрыКмэм м.нмг Г
> г на/ н сгр- ъ сР снмм ,ман б ЧР вм-
заРъа зас ,мнмй+. ай /+.Гц O /а эммр н зL -мГ
З св м. ы заЧ смЧн * звар сс вмрЧс н -азц
м рмйа б р/ намэм э рвы Г
ц : -мJ -мJ сзмр ацг !
Пра/йа -аз Ч ысван вара, Р аэм рыгы э рвы ыэм-
й н врЧзм б с+ъаа н мГ
O свыэ м сгр гын б сн+ъ бза ма ъ ва аL
> г мсай н с;а/ нсЧ с-аб н врЧзм эн б ,Г
ц Вм й а! ц н гм н * звар ссГ
Срай саа. внаа+, б мнсм. азм. араг 
 нЧнмсР а-м рмйа сзмрТам. гм/ варав -г -
+. -азцм н вг з эрыК+. ъарсЧм. К н ,мГ
ц * звар сс ц бзмн нсЧ Ч ц за врмсм амК,м-
й зм б Р -м бйасР врм бмънм?
ц O саэмц саэм вмг б н -м м К+нJ -аз ц
р с,м,м нсЧ * звар ссГ
< ы /а см сйан нсЧ ыэрз+з смрм/а+зГ
ц Дмсм. Ч р К ы- сРJ Ж ! Ф н ра тм Кас-
-ас+. н га. E сс  б .засЧ з асн м- г
аТа см +йанг ц врмКмрзм н м ысразнЧЧсР
врм-РГ
O арынсЧ ймз; ы/а вмйЧъ сР гр+нР м Ч вм-
-ысм н Тага найЧы н сгыL сызарг , гры/ -
н сР вар+а са/+а ,нмвРЧГ
Г ава -тая
Рождтвний о-ма

j;Ч у/KK; у+/Ч*+LK,**Н/Э уEЧ>+/Э
2ЧL>K.П+;: уЧ/*K*Э; ШЧZKу;>K**НТ
2.Ч/НуKEc
 Г Рто
r+…>K ШЧПЭ Чу;+EЭу: ШН уЧШЧТx *K 2Ч>K.П+Т
Ч*Э > ;.K2K;c
гамР * эт гтА эт+
E ы м/йас сыв н Каб р ймсмэм мна Ч
 враййар ан гмэм вр бй г Г Nрмз Ч б с н гы,-
 азм. ,мнмйм. ц м- э К+н зар+Г Ннмй а
мгн гын сР бм ц м м/а ыън а врмТ ЧсР а
мэнЧй+ ЧсР й /а м -м К+нм а. бйасР ймрмэмГ
В вмнйаР *р Кы + вмй н мзарб анРм вр эмм-
наы в Ты г гммрм. гм а вр рмынсЧГ В мб-
йы,а  нм -мцм сзымаL ср , зы- анРма м/ -
й а враймТыТа а ас- сРЧ ц гм б а?
С зКг сгр- нсЧ смаз сына вм,мй н м-
Ты мбнмКнаы н сгы бэмм ъысЧ г вмснайа-
зы ыгысыГ Eыба Ф н ра ыс нсЧ заЧ Ч/ан+з
бэнЧймз Кнагн+, банам +, эн б м заЧ арЧ-
г а йанГ
Д з+ Eмрзанм врар н сР ай /+а а цм с йан врм са Ч а р бн - н , н Г
KаЧ С нР Ч Ч/анм вр н н сР г св га сын
св н с мгр++з рмз Кн с Ч бмнм+з быК з Г
Ныр н ЧJ
Эа сын К+н выс ц айР Ч змэ вмгнЧсРсЧ -м аТа
з ыы б й м с йан смаз мК+-мз заса 
зр -мз мйаЧ г Та.сЧ эраъ + энЧйан вы-
смы зм/а К+Р ывмрм бы- н р сымг сг ар
н сма. ранг Г
O мКарынсЧL *р Кы + смЧн эмма ы смн гм
с йасармз; мбзм/м мса м +в ъаэм б мгмз
саэ вр й н , н з смнР мр анР+. Канас+.
мамгГ
Саэмв й ы/а асгмнРгм йа. ыгы+ н асР з р ва-
нам. Кабр бн -мцарван мэм м/ й Ч м саэмйЧ
н ъР райг а ,нмвРЧ гры/ н сР мбйы,аГ
уа йрыэ ср см б ,манмсР сКрмс Р м аваа-
 а сгм ъаа са, с Ч с а змар+з рыймз
ы, р нсЧ +й Р асгмнРгм снмL
ц З р м/йасм!
ц Ж зцз!
Mэныъ анРм врмК н са+а - с+Г
Выъ анРм мйры/а+. сыврыэм. *р Кы вмгм-
нсЧ смна вый э с бзмз гммр+. гм а сва-
ъ н май РГ
O б за н -м бмр+ са, вр сысыТ , вр гм -
+ г тмзы Ч/анмзы ас;аймКмзы гмй арсгмзыврм байа Г
ц Ж зцз! ц вммр н - с+Г
Пый э вмгм нсЧ КмнРъмз Кнйа ысгнмэм мнм 
ыгр ъамз н +з t эырг з ; зма з а вр -
нагн мй б ,Г
Нм мнмЧма Кнйм - см +с нЧнмсР смн
м разЧ йасар мй гм гмэй а +б+ нм ы заЧ
ц й ы гмэм йрыэмэм ц мсмКмэм нКмв+с ; са.- с
/а г б нмсР мм сйан нмсР сраймм- аз мсгн мэм
м/ й Ч гмазы Ч Там в+ нсЧ . мК;Чса аГ
ц Ж зцз!J
Mбаан вмснай . ый р ц р - с ц снмм
вмсны/ н с э нмз йнЧ аз+, с н б ъ ,сЧ 
у нРвар Г
ц ?э,!J
Ж+н н м бйм, н ,р в ц нКмз сны- а тм быг
ай мйыъм бй н са с йаъ а б смнмз ц Кыйм
нмвын а й з+а мгм+ зы- анРм. рамэм. сй -
 ъ а эрыйР?
Вбйм, мКнаэ-а Ч вр йа ыэрмб+ гма цм м-
внм ъа.сЧ а-м з ар нРма?
Хр в ы/ с варай вар+з врмЧна аз tар нР-
мэм эа ? ц Ф эырг мйан н сР м мнмЧмэм Кн-
й Г
O ы йан з наРгмэм -анма-г мнсаРгмэм г -
б нмсР ыас смэм Кыйм аз см,р н сР мнмЧ-
 Ч н с м Ч Ч/асР; н м аэм ,мР ан - м.с варсмг см з ырмйсмз мК/ э нм бэнЧйГ Вмбйа
рыг /аса нм. а с м Ка/ н вм сг ар
врЧзм г Ф н раы ц ы Ч б за н -м ы -анма-г
а , а г с мйм. рыг Г
K гс йарз с с йан а ъанм,ыъ сР с +вы-а-
+з эн б з р б ы рм м- Чмз Каббы-мз
вр б+а вмзмТРГ
>ыйм Т+. г рн г ы/а вр Кн / нсЧ г Ф н раы
г г йрыэ р ссаг Ч мбйы, аэм мКрыъ н сР -РЧцм
э э сг Ч рыг Г
Пмсн+ъ нсЧ мъммр+. быг р бй намэм Ч.-
 КмнРъма К эрмма вЧм ны- см. бабйм. р с-
вмнбнмсР вм Канмса/м. з ар Г
*рмб Ч г р Т Ч йас арын сР а-+. сы-
зр г ц сгн йг мйаЧ Ннаммр+ EмрзанмГ
: С зКг в н вр сыв сыймрм/мэм сза, м
гммрмэм сгмр- нм аэм вммъама анР а ва +-
сыв н ы р Г
ц Mн -+. ый р! ц врмс ван м сгмбР гмыГ
ц З с Ра аэм б змн- Р *р Кы ! ц врмэразан
вр г бГ
< мб н Ч Eмрзанм вман анРм врмсарн рыгы
мэрмзы эрмбы г г ы аа с ръа. саср+Г
ДраммКр б+. с ныт *р Кы мйан нсЧ м са-
+Г
O йан г г м эынсЧ мгр+н рм
Э KПЧ LНФ+*ЭK
ЧП*K**ЧТ у;.ыKТ ЧШ.ыiЭEЧу: *+ ;!KLыi*ы; уx.;-ГK**ы; -ЭПы.xы LЧx;Ч.+u
вмсна ц мнРгм гы-г ва-
вн вр -ыйн м. tмрз+ й+з н сР гм/ мз с йа-
РаГ
O б мр н -м К+нм с нГ
ц См гмъз рJ р й Жмэ р бКый а заЧ!
Ф сз эмр -асг . ,рР б гры/ н са мгрыэ; t -
эыр+ н н сР йрыэ йрыэ , м-ар Ч р саг -
н сРГ Kр й з+ Eмрзанм сванаы+а ай ы гмз-
в гы з ссы г н сР вмйсг г Ч з зм ц мэрмз-
+. ъ р -армэм ыз  гммрмз г ъанм -мцм а-
р бн - зма м ы/ смаГ :асгмнРгм зэма . Ч йан
ызмнЧТаа +р /а а зарамцКнаймз н а
гыба Ф н ра б аз заса ыз рммрам йра-
знТа. а С нР ++рын саЧТ ЧсЧ t б м-
мз Ч *р Кы Г
Eмцм с, н заЧ б мнмс+ с нРм вмЧын -
б йГ
Eмэй Ч мР мКран свмсмКмсР мсвр з Р
мгры/ Таа з+ с гыбамз Ф н рамз Ка/ н вм
КмнРъмзы ас КнГ
ц Ж+сра. К+сра. ц Каэы рыгммй н м мйы -
ЧсР ц г н гаJ K з з+ аТа врмйар/ зсЧГ
ц >м /а гма врм с,мй ? ц бзмн нсЧ ЧГ ц M гы-
ба б арРа заЧ айР тм врмсм йырм. см?
ц Mй Жмэ б а ц врмсм н м р св , Ч йарР
с рм. н -мг Г
K гм. сан+. вмгм. р н бйасР -м Ч мТы н саКЧ -ыйасм. э  вмсна ы/ са.ъа. Кыр ; -ый+з мэ-
аз эмран э бм+. рм/мг вр н га м-аР с змйм-
мнРм мссай н * звар сс с ймКрмйыъм. з м.
смбар н ъа мр/а аГ
ц Дры/ Та * звар сс ц мКр нсЧ г азы Ф н -
ра ц з вр йасЧ вр ЧР Км. КмсР асРз ар -
+.Г
Пмснайм н гмрмг . ар быз анР+. й нмэ
за/йы з Г
ц K+ а б , - сн Ф н ра й мКм. са аТа
Чэмаа аР E сс !
ц З м + б , - сн !
ц N+!J < са /а змЧ ы- сР вн -а !
ц O св сы аКЧ * звар сс!
ц :а аКа КайЧэ Ф н ра врм РсЧ рмгы мс-
сай Тазы эр мз рма раза !
ц Eм за!J
ц Eмэм + бмаъР? Н ,? K+ /а с з б аъР м а
смЧ йыма Ч аарг грм , йараРаГ
П на * звар сс ыг б+ н с з+. аз+. ыэмн
вмйсмКг Г
K з ай /м с йан рмаГ
Mй эрысм ын+К нсЧ за йрыэм. с+йн м бКа-
э н змаэм бэнЧй ра . К+н араа г зЧ ц
й г . ы/ с см мК;Чн заЧГ
O ыб н у с Eрммг йЧй Д йанмм Касtмр-
замэм > г Г* звар сс врмб анРм б сзаЧнсЧГ
ц Пмсзмр цг  , зм. змнмйм. эмсвмй J Пм-
йыз Р мнРгм -м Ф н ра ммКр б н саКЧ Кмэмз м-
К р Ч , ы сзар J Сзмр !
M Кр н мбйы, йыын ммЧна+, * б -
ра.Г
< м- с м м/ н вр -ыйн м. / бРL вара н -
 ЧсР в й Ч йрыэ йрыэ вмг - ЧсР с нг ЧсР
г г мбйыъ+а ъ р+ м аб вм вмйЧн сР г вммн-
гы мс м н сРГ
ц Пыс+а ъгыр+! Пыб+р гммр+а зм/м йыР ц
б аъР г г йы р гм ы? Жай+. Кай+. Ф н -
ра!
<б КмнРъмэм ймз р бй нсЧ мъанмзнЧТ . ра
Ч ры,ын базР -гмзГ
* звар сс сгмрКм сгр гынГ
ц Вм м с з з+ а зм/аз КмрмРсЧГ Эсн мнР-
гмJ
умТ+. ый р смр н с ваанР йар сгмбР врмаз
Ч ы йан сызр га ,мнн ра, ыср ъ Т , змсрм
б вр м з з ъ *рынРГ
ШасР вн зааз н +, эн б ъасР йр гмР ,
гр+нРа с нР сарг Т а гмэ эмм+ К+н г с -
 сгм. р свр а й з Г
:м -ыйм Т а варасагн вмрмэГ умТ+. эмнмс вм-
г б ъ .сЧ за б гмз+з смрЧс врмср смL
ц м/йасм! м/йасм! Хр смс мсграс! Вй нагар бй нмсР мр/асама васмва а змэ , эмнмсм
Ч м / нсЧ вр вмйЧР р бК ма н м с г за+,
вн вмн Г
O сзмран а мр анР+а с- й Ч Рз+ 
мгм +,мйЧТаа с й ц срм.ма ва а йммс нмсР
мый Г
: Канмз tма врмсыв н врЧзмыэмнР г бмнм -
смэм са ц сгмбР б са/а+а а йараРа й-
анмсР срма а зм с+рЧ -Р аб сагна+а мг
йрыэ мснав анРм б сарг н Г
* звар сс б гр+н н м рыг з р бр+й нсЧГ
ц Ж рКысг +! ц см н мГ
Kрыйм сг б Р -м врамКн й нм аэм см , ц р -
ймсР н ср й аГ O врмймн/ н Кнй Р б врм-
с,мйЧТ з ц эр й мб+з эрмб+з бран ТазГ
С й б вмн нсЧ нйРз  гммр+, Ч ыб н зм -
,м ц +смг а с ныт+ рЧс , б эрыКм. г вм-
смнР г ,Г
Смзгы+з рЧй з зарм. ан - м. вмсывР
врмй э н сР м варай мбйа г вмазаъазы а-
Кы грас+ -армэм йара Г
:амрмвн ма ъас а вр Кн / нмсР г ймзы м
сЧТа+, васмва . йараРЧ смйрмэ н сР Кыйм м
вмр+м ар Г
ц м/йасм! м/йасм!
< мР р бй нсЧ н с+. эмнмсL
ц Дмрмэы Жмэы с мзы! Прм-Р вр бр г й !у зм мг врм,мй н вар+а рЧй+ сгмбР врмраб
гыгмна. эмран эн б мсв на+а / рмз сЧмэм ра-
 ЧГ
ц Ж рКысг +! ц аТа р б врмКмрзм н * звар ссГ
< м/а ыв н -гмзГ
В тм з э Ч мТы н саКЧ г г К+ аасмз+з ц Ч мс-
в р н й з рмз баз+з рыг з р бй э н наэ- .-
ъы мКн -ы г саГ
*йацм эныК а тмэм аз+сн змэм бзара Ч врм-
асн сР эрмз й+а КабмКр б+а tмрз+ зар+а
м-м эм з+а Кыра. мсм+ вмг ы+, гмр Кна.Г
O гмэмцм б н а б гмэм гмрмгма зэма-
 а за Ч нсЧ н г КК Дысай з L м ын+К нсЧ
вн г н вмг а с-абГ
xНм врмсм йырм. см!… эммр н за р ссыймг м
аэм сн К+. эмнмс б змнг а вммр н Кмнаа снм ыа-
ъа ЧГ
O с йан зр -м. гы,а с вмэ съ з м- эмз; рава-
ТыТ . мэмаг са- б с нЧн а смаръ Р ам/ -
й +а вр+/г ц б ыэн ыэмнГ
:а б г г сй вмв н м сЧгмз сны- а ы/а Кы-
йы- бйасР г г эммр сЧ Ч вр ъан саКЧГ
< ймнэм вр б+ н гмэмц КыйР б а, гм / н см
зм. вмй тм. врмгнЧм. грмна. ц гм а ма нГ
O мс нсЧ у нРвар мй Г MД<:!
:амК;Чс з+. вр н м э вмй э заЧ вм сг
 м-мз ы/ са tар нРмэм ймз Г:анав+а мКмнм-г у с йЧй Д йанмм Кас-
tмрзамэм > г КмнРъа а сан вмй вммнгмз 
высм. н гаГ
O ймКр нсЧ йм вр р гм. *р Кы мГ
: гмэмГ
Пмсйы сг н * звар сс ц ТамГ
Mвысан гмз гыба Ф н ра мКабнйан
в р за+ й з Eмрзанм б Крмъа+ вмзаТа Ч
майа+а йЧйа Д йанмм аэм саза.сыГ
:авмЧма нКмв+см вмймнгынм заЧ б .
 эмс ы вмсзмраР см,р н сР н мр анР-
+а мс г ймгмр С зКг ц аэм ггыр м вм-
с намз сына а К+нм вЧ+ъг Г
ц Eмъз р! ц вммр н Ч +смгм снмм t ган вмй-
 з Ч вн -ыТы с нмз са-ыГ
< сгр гынJ мбзм/м м р ймс Г KаЧ С нР Ч
+врЧз ъ сР с йан смаз сына с Ксмнм
амбзы з+з ймзГ
ц KаЧ! KаЧ!
*н б аа К+н б гр++ зм. гр г а врмКый н аа м
с Г
O вр Кн б нсЧ вмнм/ н рыгы а. вна-мГ
Эа анм зайнам гнм нмсР смсгмнРбынм см
сын ры,ынм в рга с мэныъ анР+з эрм,ммзГ
: вмн ыв нм а -анма-асгма анм г зама б-
 Ч а р бК нмсР м ый р Г
< мэй м- врмбы- н бмг . эмнмсLц KаварР з+ мс н сР мй у нРвар !
ц Ныр н Ч! ц б мр н ЧГ :м гыб а вмг б н сРГ
E г Кабыз+. за нсЧ Ч вм ймзы са разЧ гр -
- н ызмнЧЧ аа вмЧ РсЧГ
KТамГ
С м- Ч аз йыъа Ч арынсЧ ,мннГ Са-г змЧ
вмэ сн вмйна б Ч Ч Кмэ Kарз б эныК зр г
 заЧ й э н сР ыср ъ Т а бана+а эн б Г
MТыТа а Кабзармэм ,мнмй врмб нм заЧ а-
нм снмм с зм вр нРынм г г за+з вн з вмн 
сарй а варас нм К РсЧГ
Г ава втавная / нни богов

a j;Ч Ч*Эx ъЭуЧуx >KL: *K /Ч, .ыx+ ыШЭE+ ЭФc
a ъН ыШЭE ЭФ > у>ЧK/ уK.LЫKx =K*KE+Тx
Э Ч*Э >уKПL+ ШыLы; П.Ч…Э;: ;KШK
,нРтм
O гммр+. смаръ н гр /ы К Кн мага Жан+, M-
м врайвр Чн Ч/г . рый ц мбзм/м м сгы-
вна а смаэм эра, ц вр ас вмрЧймг ймгыза+
б мнмЧмэм tынЧр й К+ мсс м Р смр 
у нРвар Ч врар+ вмснайм анРмсР н с-
гм мс на+, ас- с+з ц гмз *р йс -
рмзГ
Данм мз -м бйасР амК,мй з с г б а-
сгмнРг , ср  св с +, Дысай змз С ръ зГ
Пм,м/аа ы/а занм засм с змз - на тм. вм-
ас гмэй б рыгмв с а-ас ц КК Ч вара-
в с н мр+мг б +. з с з з xВ йа а ? -
, рс с …Г :асгмнРгм н см бйасР вр айа+, Кы-
йы вмснай з мКр б- гмз аэм змэмснмм. врмб+L 
мс нРмз аэм б в с ЧнЧ смКм. свмна+а с -
змйммнРс р бэн эмнРсм Ч м .+, ыг ,
 Кмр мв са.ъ , Кмэм,ынРсГ
Mза-ы - смс -м мКыЧ+. эмрй+а. Дыса-
й з С ръ . бйасР ы/а врЧзм свмнРбыа сма а - сма xO… засм Кабн -мэм бнм/а Ч смК+ .Г
Зу;.Ч> Ч;*ЧуЭ;у, x П.ы22K jЭxE+L Эx LЧEZ*Ч
ШН;:x .+у2ЧEЧZK* *K2ЧL+EKxы Ч; J+.Чу+< *Ч Э…a…+
у>Э.K2НФ П.Ч…Ч>НФ Шы.: /Н ыZK *KуxЧE:xЧ L*KТ 2E+-
>+K/ *+ыL+Гы > 3;ЭФ Ч2+у*KТiЭФ /Kу;+Ф e+xЧ*KЫ
уx>Ч…: xEЧГ:, ;ы/+*+x .+…Ч.>+**ЧПЧ ы;.K**Э/ >K-
;.Ч/ Э ;ы; ZK >*Ч>: у.ЧуiKПЧу,x 2.Чу;ы2ЭEЭ Ч;>Kу-
*НK уx+EНx Ч xЧ;Ч.НФ ы2Ч/Э*+E M*+Ф+.уЭу t ы>K.K*x
Ч* ПЧ>Ч.ЭE 2.+>Lы
jЧ /*K 2ЧLЧiKE M*уKE:/ m.+*LуЭ. Э …+>KE LЧ>ЧE:*Ч
*KЧШНГ*ы; LE, *KПЧ .KГ:
a N 3;Ч >.K/, ПЧL+ ;+x+, Шы., 2.,/Чa;+xЭ ыLЭ-
>Э;KE:*+x x;Ч ФЧ;: *K/*ЧПЧ …*+K; /Ч.K JЧФЧZKx
;ы; L+ZK у;ЭФЭЭ 2ЧLГЭ*,;;у, уЭE+/x *KLЧу;ы2-
*Н/ *+iK/ы .+…ы/K*Э; e+ 3;Ч/ 2.ЧxE,;Ч/ Чу;.Ч-
>K x.ЧK;у, x+x+,a;Ч ;+Т*+u
a Ц+ ыZk a Ч;>K;ЭE , a NЧ…/ЧZ*Чx /Н Э!K/ *KГ;Ч
*K уЧ>уK/ ЧШНГ*ЧK
a dK.; 2ЧLK.Эk a 2.Ч.НГ+E x+2Э;+* a B*+ГЭ;x ,
2.+>ЭE:*Ч Гы,E *KE+L*ЧKu e+/ ЧШK!+EЭ *K2EЧФЧK
>Ч…*+П.+ZLK*ЭK t *K у.+…ы xE;*ыEx *Ч xЧПL+ ;KШK
Ч2E+ГЭ>+;; >уK ;.ыLН >*K …+>ЭуЭ/Чу;Э Ч; xЧ*KГ*Ч-
ПЧ .K…ыE:;+;+u Ц+x >ЭL+;:x ЫKE:a;Ч ыZK .,LЧ/ eы
Э x+x ;ы; >уKa;+xЭ *K 2ЧLы/+;: Ч 2.K/ЭЭ 2ЧуЧEЭL-
*KKu
t 2.ЭxЭLН>+Ex x ГK/ы Ч* xEЧ*Э;x + у+/ 2Ч/+ExЭ>+E
m ;ы; Ч* ;.Kу*ыE 2Ч у;ЧEы xыE+xЧ/x ;ЧГ*Ч xы…*KГ-*Н/ /ЧEЧ;Ч/
a jЧПL+ 2.Чу;ЧТ /Ч.,x *K …*+K;x Г;Ч x ГK/ыx xЧELы*
x+x .+… Э уПЧLЭ;у,< ;>ЧТ xы/+*Kxx Г;Ч >ЧLЭ; L.ыZШы у
L:,>ЧEЧ/x *+>K.*,x+ 2ЧL.+ууx+…+E ;KШK >у,xЧПЧ .+…-
*ЧПЧx 2.KZLK ГK/ *+>,…+;: *+/ ;>Ч; /K.…xы; .ЧZы
a NН Э…>ЧEЭ;K ПЧ>Ч.Э;: Ч 2ЧГ;K**Ч/ уK*:Ч.K j+у-
у+>Kc a /,ПxЧ Чу>KLЧ/ЭEу, ,
a ъ+x Ч* *+…>+Eу,x 3;Ч; ;Э2x Г;Ч *+/ 2E+;Э;x a
уxK2;ЭГKуxЭ Ч;Ч…>+Eу, x+2Э;+* a eK 2ЧФЧZ Ч* *+ ГK-
EЧ>Kx+x ПЧ;Ч>ЧПЧ .+…Ш.+уН>+;: у>ЧЭ 3x; *+2.+>Ч Э
*+EK>Ч
a Ц+ ыZx .+…ы/KK;у,u
a Ц+>+Тax+ 2Ч LKEыx ЦыуKL+/x a …+П.K/KE Ч*x a KуEЭ
*K ФЧГKi:x Г;ЧШН ;>Ч, ;.KШыФ+ 2ЧiE+ *+ xЧ./ .Н-
Ш+/k
t ыEНШ*ыEу,x ЭШЧ …+ >у2Нix+/Э П*K>+ >ЭLKE ШKу2Ч-
xЧТу;>Ч Э *K.KiЭ;KE:*Чу;: a Ч* ПЧ;Ч> ШНE 2ЧLГЭ-
*Э;:у, KуEЭ *K ;.KШЧ>+*Э,/ /ЧЭ/x ;Ч ZKE+*Э,/
a JЧГ;K**НТ уK*:Ч. j+уу+>x a 2.ЧLЧEZЭE ,x a /*K
2.KLу;+>E,K;у, ГKEЧ>KxЧ/ ыLЭ>Э;KE:*Н/ З* K!K
/ЧEЧLx *Ч ЧШE+L+K; 2Ч…*+*Э,/Э ыГK*ЧПЧ у;+.Ы+< 2Ч-
E+П+;x Ч* ЭуxыiK* >Ч /*ЧПЭФ *+ыx+Фx L+ZK у+/НФ ;+Т-
*НФ t у+/ /*ЧПЧ ыГЭEу,xПЧу2ЧLЭ* M*уKE:/x …*+; E+-
;Н*:x П.KГKуxЭТ Э L+ZK /ЧEЧLНK ,…НxЭ /Э.+ dK.K…
Г;K*ЭK , 2Ч…*+xЧ/ЭEу, у Эу;Ч.Эx+/Э Э >.+Г+/Эx Пы-
/+*Эу;+/Эx ШK*KLЭx;Э*Ы+/Э Э +EФЭ/Эx+/Э lK*ЧТ
ШKууЧ**НФ i;ыLЭТ /*K L+*Ч ШНEЧ 2Ч…*+;: у2+ПЭ.Э;x*Kx.Ч/+*;Э;x ПKЧ/+*;Э; Э L.ыПЭK *+ыxЭx Ч;*Чу,!Э-
Kу, x у-K.+/ ГK.*ЧТx x.+у*ЧТ Э ШKEЧТ /+ПЭЭ eЧ ,
2ЧГы>у;>Ч>+E уKШ, Z+ExЭ/ *K>KZLЧТ .,LЧ/ у уK*:Ч-
.Ч/ j+уу+>Ч/x Г:K …*+*ЭK xЧ.K*Э;у, > /ыL.Чу;Э у+-
/ЧПЧ Ч;L+EK**ЧПЧ 2.ЧiEЧПЧ Э 2.Чу;Э.+K;у, x +.x+-
*+/ ШыLы!KПЧ
e+ уEыГ+Тx KуEЭ ШН /Н ЧШ*+.ыZЭEЭ ;Чx *+ Г;Ч Ч*
*+LK,Eу,x Ч* *+LKEЭE /K*, xЧKax+xЭ/Э >Ч…/ЧZ*Чу;,-
/Эx 2Ч уы;Э LKE+ LЧ>ЧE:*Ч ЧП.+*ЭГK**Н/Эx xЧЭ/Э /*K
ыПЧL*Ч ШыLK; >Чу2ЧE:…Ч>+;:у, у Чу;Ч.ЧZ*Чу;:; Э
ШE+ПЧ.+…ы/ЭK/
a eы ;ЧПL+u a *+Г+E ШНEЧ m.+*LуЭ. IПЧ 2.K.>+E
x.Эx LЧ…Ч.*ЧПЧ
a ъы/+* .+ууKЭ>+K;у,k =Н Ш.ЧуЭEЭу: *+ /Чу;Эx
=Ч.K ыу2ЧxЧЭEЧу: x+x 2Ч >ЧEiKШу;>ы< ЧШE+x+x
у;.K/ПE+> ыШKП+;!ЭK x …+2+Lыx ЧШ*+ZЭEЭ ГыLKу*ы;
E+…ы.: +;;ЭГKуxЧПЧ *KШЧуxEЧ*+ m ;ы;x уEЧ>*Ч у.+-
ZK**НK ШK…ы/ЭK/x /+;.ЧуН …+/K;+EЭу: 2Ч 2+EыШKx
Эу2ыуx+, LЭxЭK >Ч2EЭ З *K;x M*+Ф+.уЭу *K уЧEП+E a
LЧx+…+;KE:у;>Ч/ уEыZЭ; у/K.;: ;.ЧЭФ /+;.ЧуЧ>
*+iKПЧ 3xЭ2+Z+С ЭФ ыШЭE у;.+Ф
Х;Ч, *+ 2Ч.ЧуiK/ ;.+>ЧТ 2.ЭПЧ.xKx 2ЧL*,> .ыxы >
…*+xK >E+у;Эx xЧK/ы *+ыГЭE /K*, 2ЧГ;K**НТ уK*:Ч.
j+уу+>x , 2.ЧЭ…*Kу П.Ч…*НK …+xE,;Э, m > у;.+ФK уЧ-
L.ЧП*ыEЧу: 2.KLЧ /*Ч; *KШЧx Эx у;K*+,x 2ЧLГЭ*ЭE+у:
2.KЭу2ЧL*,,
ЦЧ xЧ*Ы+ EЭ …+>K.iK*+ *+i+ *K>K.Ч,;*+, /ЭууЭ,ceK;< Э , уЧL.ЧП+;у: 2.Э /НуEЭ Ч ;Ч/x Г;Ч Х/K.;Э
2ЧL>E+у;*Н E;ШНK >НуЧ;Нx + /Ч, >E+у;: 2.Чу;Э.+-
K;у, EЭi: *+L ;K/x ГK/ Ч*+ 2.K*KШ.KПE+
Зk j+xЭK ШЧZKу;>+ >2+EЭ > Z+ExЧK .+Шу;>Чx x+-
xЭ/ ШK…П.+*ЭГ*Н/ /ЧПы!Kу;>Ч/x у2ЧуЧШ*Н/ *Э…>K-
у;Э ПЧ.ы > ПЧ.у;xы 2KуГЭ*Чxx *+LKEЭE /K*, >KEЭxЭТ
j+уу+>k
N 2ы;:k JЧL*,;: >уK 2+.ыу+k yKZЭ/ Ч;у;L+ /Ч.-
уxЭ/Э 2.Чу;Ч.+/Эx у;.+i+у:x Г;Ч уЭEН ;:/Нx .+…-
П*K>+**НK *KуEНФ+**Н/ П.+ШKZЧ/x Ш.Чу,;у, …+ *+/Э
2Ч уEKLы xЭE:>+;K.+
=Н 2K.KL+EЭ j+уу+>ы mr\Bk
J.ЧxE,;u ;Ну,Гы .+… 2.ЧxE,; LЧ/x ПLK у>,;Ч-
;+;у;>K**ЧТ .ыxЧТ Чу/KEЭEу, Ч* .+…/Kу;Э;: ;+-
xЧТ mr\B
=+E:2K.;;Э a ;+x …Ч>K;у, LЧ/ уKТ
m у*Ч>+ > ШKПу;>Чx ФЧ;, ;K2K.: Ч;,ПЧ!K**ЧK 2Ч-
EыГK**Н/ …+ ;.ыLН …E+;Ч/
Iу;: EЭ *+ у>K;K ыПЧEЧxx ПLK /ЧZ*Ч > ШK…/,;KZ-
*НФ *+уE+ZLK*Э,Ф 2Ч;.+;Э;: 3;Ч …ЧEЧ;Ч ШK… >KLЧ-
/+ eKШ+ Э ML+c
СнайыЧ смазы мК+гма Ч бйасР сйан гр -
гма мсывна аГ
Дысай з С ръ . КмнРъа а вмны- снм Г
:а змэы а смйрмэыРсЧ вр з+сн м р свн а г -
гы ймн/а К+н вмас тм йарбг . а-ас а ; вм-
н э аз а зааа -м б сыв -асм Дысай зун йъаэм змэнм г гм.цм зара сзЧэ- Р ы/ с+ эа-
а+ +в ъ а ймн аэм грммэм рмй - Г
Жай+. КК Дысай з врайс нЧ саКа аэм ср -
й Ч ы/ с м йаР гмэй рыг азы вмв н т
вм/анан+а н с+ св с +а врайгмзГ
Пмсна азмэм ысвмгм ъ сР м армЧм вмЧ-
ынсЧ г сма. нК зм. рыКга ймнэм гыр н аа ц змн-
- энЧйЧ  гый Г
E г Чы /ы аэм б з . йаР а басм г гмэм
эмй ц сгмнРгм зм/м вмЧР агмаэм ъасмэм Ч -
рЧГ
Парай з йн +а рЧй+ г э рмбм+, мса ,
вм вр ,м вн за  ыТаэм КмнРъмз мгр+-
мз г з аГ ЗйасР са аэм ан г а змн- н +а йры-
бРЧ эмм+а мКмэ Р в+н +. ыз сснайм анЧL
Нв га Kара . сЧм. <м Зн мыс сЧм. ?-
эыс сЧм. .змй йа ПаРЧtмр сЧм. Фмз
?г сг . Сг н эарJ с рмсгмъм. вс н рР сЧ-
мэм *р эмр Ч смсайсыа эрмб Ч г э Эм, вара-
мйа мын см Г
Ва-ар ЖмэмЧна Ч аза н а+а ъг н+ сзаЧ-
сЧ врмб анР+з армз н ъР йммсЧТ асЧ м-
эмнмсг йасгмэм ва Ч мсЧТ аэмГ
xВа-ар -ый ц арма врмъав н КК ц гм-
эй с зма а смма Кы.см с , . а зм/а б з Р
с Ч а Забй+J Mса н м зм. сгмрК+. выР
на/ Т . м зр га?J N+ Ч аймсм.+. -анмаг/ нг . эраъ г а сза йаЧРсЧ ны-ъаа!…
M смр - а ср + ва- нРм г - Ч эмнм-
м. гн й+ а , мнмЧ+. tынЧр мгм. р Км-
+ ц на/ Т . аварР варайм зм.Г
x? гмэй  гма Ч мгрм м -м см-ы с м.
смр а. бнмаТаэм у нРвар св сы н Ч аз с -
з+з б Кныйъ а йыъ м н с *ыг мэм? Пмбмн 
н *мсвмйР за смазы аймсм.мзы сны/ ан свм-
сваъасм Р Сн а Ээм ары с йыъ :аКм
Ээм?…
J < /ыL Дысай з ун йъ . вмэры/ асЧ зы- -
анР+а р бйызРЧ м- эа зайнам ыз р а мэмР
йры/асг Ч ын+Кг г /+, варавнам зарга м-
- Г
Чат втоая Эуиа ия


Г ава д мая .ов а тюи

jЧПL+ ZK Ч;x.НE+у: /*K Эу;Э*+ a >Ч у*K
ЭEЭ > Г+уН ШЧL.у;>Ч>+*Э,c
-тААтА . нАр о
jЧELы*:Э у ПЧ. [Kуу+EЭТуxЭФ >
2.ЧLЧEZK*ЭK уK/Э Eы* уЧФ.+*,;; ZЭ>Н/Э
3;Э 2.Kx.+у*НK ПE+…+ > ы.*+Ф Э… уK.KШ.+x
+ …+;K/ LKE+;; Э… *ЭФ ыx.+iK*Э,С уK/:
EK; .Ч*,;; ПE+…+ ZK/ГыП+ >/Kу;Ч уEK…
дтрАн м жЖРт/я Рс
Пмсна асгмнРг , н сгм мс на+, Дысай змз
С ръ з с гммр+з - анР мнРгм -м вмб гмз н-
сЧ гммр+а армЧм аКмнРъм. зара врмЧсЧ
врм съайъаа Ч вмзас н врмймн/а а мсвмз -
 . ц г *р йс р Г
уаЧ р бКый н мй на+. ъыз с,м/ . с й+, -
аз свмн сгм. эрый Г
:аб гмз Ч гмз L сан Ч см са з снм/а-
+з снмм б са/+, вн с мгм+з варавна-
 з КнасЧТ з г г варн зырГ
Kавнм Кыйм эабйа ы Таэн гмэй вм сг , в --Р , Ч б сыаъР ый рыгы ц санма вн зЧ асанм
 а нм б раъагм. варамсм. /анабм. ва-г Г
<б смсайаэм вмзаТа Ч вмсн+ъ н сР ъ э 
сгмбР вмныб гр++а аг Ч ы йан аб гмзы /а-
Т ы гр смн ы в+ъыТы бймрмРазГ В гмз а
м а б йар/ н сР мнРгм бЧн см смн Кнй а
+арн йм+ъгм ы - ъг +ън вр -аз г -
гмацм зэма а аа мэрмз+. б й б снм н м заЧ
асР йарм. врмаз Кыйм внммЧйм вмэнм н врм-
ср смГ
:амнРм вр ънм ыз ср а а с КмнРъм. нм-
йм-м. гмрзм. ц вмр+а з нР- ъасгмэм тыб бз
Ч б ва- нан К+ а. г гмац КыйР м- рм анРма
зЧ сгыв Таа снм. / р Ч/анмасмсРГ
В мбйы,а б мгмз р бр б н сР вараКр г +см-
г , врмб анР+, быгм; азмэм вр вмйЧ эмнм-
ы Ч ы йан эмныКма аКм сваама з наРг з
мКн -г з ц снмм гыгмнРма гмр+ а йнЧ эрыъа--
м. с рг  аз К+срма й /а а тарэ -+, с -
нытмГ
ц > .г ! ц мсгн гын ЧГ
< ы /а вр К нL
ц умра!
умра мг .знЧнм эмр бм нам. а с н вара-
,мйЧТа. аЧсы й+згыГ
ц Сзмр цг ! ц мР мсгн гын Ч авмЧм г гмзы
мКр Т ЧсРГKмнРгм ы йм заЧ ймънм -м са тм разЧ б са-
м. эны,м бы- н эмнмс ц аварР /а м сзмнгн ;
,нмвын йарР р бй нсЧ эмнмс са. р б за б -
гмз+.L
ц Жм/а вр ай+.!J M м-ынсЧ! Eмз ы б ,нас-
ын ыр э Кмг с нР+а рыг мКЧн заЧ н /+а
вм аны -змг н вм зм з Таг зГ
ц ц гJ *мсвмй ц гJ / J M Ч а
ймн/ К+н с вмг й Р!
Нм К+н Ннмй р+й Т Ч раваТыТ Ч ц г -
Кр рыа р ймсмз быга сры рt+Г
ц O б н з нмсарй+. *мсвмйР ара за аэм!
:м Ч змн- н мъанмзна+.Г
N Ннмй К+н эыс+а аз+а мнмс+ гммр+а м
Т анРм ыК р н ыэм сЧы эн йг а врЧй ыбнмз
 б +нга г зма. эрый вр нРынм а-м вм,м/аа
 сараКрЧы г сгыГ
ц Ннмй -м с з сны- нмсР? ВармЧм м вмЧ-
н вммзы -м мгмнм р ы аа врмраб н сР айммнР-
 Ч сгн йг Г
ц : -аэм з н+ъ; -аэм м -аз см нм К+ свмз -
 РГ Пмсныъ . з абаL мгрыэа вмЧ нсЧ врамс-
,мй+. р - бмы аэм у йр гсГ M аКЧ вмсзмр Г
< арЧг +на- Г
ц В+на- ? ба Ч Кмна ? Ннмй сзы н сР
ман бэнЧйГ
ц KаКа азмэм рыймJ ,мй РГO ,ман вмъаан Р мэ з J Жм/а! M снмм -
н н сР с мз мг б+ н сР вм м РсЧГ
Ннмй м-а йм б за н зма б заъ анРсм
тарэ -м б рЧсн эмнмм.Г
ц NарЧ аКЧ м +на- J M тм м-аР ,мрмъ .
р -Г M змэм выаъасм н сны/ н гмэй цм м
tнмаГ < б н : гмн с J маэм м Г
>мК+ +ас аа б б заъ анРс Ч врар н
р бэммр сврмс эйа з+ ,мй зсЧГ
Kы /а врмсана м вр Чн сР змэмснмм Кмн-
 Р -аэм мса гмэй б а. а мй нмсРГ
: с б Крмс нм саар змрсгма вмКара/Ра 
мй мг . ймз г срай йL вм а-ар з з Чг мсаТ н
гмр Кн вн+ыТ а з зм й наг а б э йм-+а ср -
+Г
Kмнсы,ы б н E  м ас н йас й й Р
н рм
о
б з н сР ,мбЧ.смз г г йрыэ а б з -
сЧ нКмРГ
В мймз нРа мсй з наРг . вр змрсг . эмрмймг
ц снмм эрыъа-+. +срма+. б р бм амэм
г зЧГ у+ з Кыйаз эынЧРJ ы й  вммбга вмг
Ч а сзмэы варай э РсЧ с змсмЧанРм мбзм/м
,  рмсм-г вммзы -м ймгмр у йр гс 
с змз йана м-аР ,мрмъГ Жыйаз асР сыв б з й .
Кынм-г с ыэрЧз врмсм -ыйм!
о
С р Ч tр ыбсг Ч зар з сс+ р Ч вр Кн б анРм Z[

ГMй р+К г мнРгм -м вр ас гы, г зК ны а-
н+, ъасР ъыгГ
Nсрм з смЧТ . вр бй г ц айР E смК р а-
сЧ эмрмй с ана/гм. р+К г вр аба мый -
в гм гы-ы р б+, гыс+, аТа.Г ВайР врайсм 
вр бйм Р вр бйм РJ
ц Пм-азы?
ц :ыJ г айР с ана аJ ы/ м сЧгмз сны- а
- с -ма +бймрмна а а г н ?
уа йрыэ сйан нмсР эрысм Ч ыс н; авр +- Ч
асанмсР Ннмй аб в Ч вараза аа свмгм.мз
срмэмз , р гара ыК г Т Ч змсtар са-
нм. гмз + й+, а змрЧ аТаа ммсйы б -
з - +а мКаТ Ч м, вг з р бКрмс +а варай
мР мКраа+з з наРг з з нР- гмз ц са тм м-
й нм вр мрмцврас+з гысмз на/ н+, сн са.Г
O аТа а сзан саКа вр б РсЧL ай н ъР арын-
сЧ г / б за ы/а а , нм мсрм. вр вр +
зр -+, сызараг зы- анРм. рамэ с змэм -ы-
с ы/ с Г
мсгмъма б заа смн а бмнм нм мбйы, сна-
в нм эн б вр +гъ а г зр гы г аармзы мсаы
н зв айР з вмсмЧм ыэрм/ н а- с+а йы, Г
O м,мм врмзаЧн К+ с смнР .мй Касгр . ,
врмсмрм са т са/ а аЧ Ч / б б ,н+.
вр гыс сзар б смЧъ .сЧ у нРвар Г
у нРвар б н заЧ вмймКм мзы г г аайм-з Ч с н +сЧ-ана Чз мныа бма з эр ры-
Т а / +а сыТас вмана Ч врамймна Р а б-
зар з+а врмср с Г
O б гр+н эн б вр б+ Ч сгыссаы м-Р см-
згы+, аг - н К+нм вмэры/ РсЧ К р, ы
врмв сР с г г йрыэ вм-ысм н -Рцм Ч/аны
рыгы смаз вна-аГ ыг К+н за б гмз L грыв Ч
гр с Ч снмм м-а Ч б с р м. снммм. гм-
с Г
ц Зйр сы.а йрыэ зм. Ч ц ймгмр у йр гс!
Mгмнм грм смЧн -анмаг +смгмэм рмс с са-
рРаб+з +р /а аз н Г O вмг - н эмнмм.L
ц В+ эммр а авр йыГ
: -м а йрмэынм аэм н а мнРгм эныК а КмнР-
ъ , -ар+, эн б св+,ын ы /а вмэ с мэмРГ
ц В й а н J Ч ыб н ъы рыгыГ
ц В+ Кыйаа ,мй Р ц зайнам врм бас ймгмр
эныКмг з эмнмсмз ц тм зм , с н , сйан Р йнЧ с!
В мэ , зм , мб гнм ср ма мТыТа а м-м
Кас- сна+а ыгыс+ занР- .ъ , сагмз+,Г
ц Вс Ра!
уаЧ врм б н йрм/РГ
ц Вс Ра й а!
K г змэнм вмана Р н ъР Км/асм -Р , с н ,
аръ Р -ыйас Г
Дмгмр у йр гс врар нсЧ сзы+. с ныт ры-
г с-абн мс  змаз вна-а снмм г на+.снай; са вм .+а t Кр+ йыъ зма. рава н Кый-
м вр эныъама т,м мгн г нмсР бм сам-
эм гмнмгмн б арЧмэм КабКра/м. й н Г
Пммз сыв н смГ
O ъанГ
< а сн ъгмз ый нЧнсЧ тмзыL Ннмй см см з
б гмз+з арм врмсм мъ Кн сР вмс-  -м за-
Ч вр гм н г вмсан вр сыв амК;Чс змэм в р н -
- Г
O ъ э н вм зЧэгмзы г г м.нмг васгыГ
СмЧн мй б а, врагр с+, йа. вма+, а-
саа. ЧсмсР аэм. гммр+а Ч рР вр Караэ а
йнЧ бзмрРЧГ
<б нм/К + за/йы й з вмй з нсЧ й+змг
сгмра вмг б нсЧ р+К г . ймз ъгмГ Сгр ван 
ары р бз на Ч +асг Г
:аыгн/ Ч йв сР мсва н в м  б вмй-
 нм саэм вр  р м г г ймсм с гы, ;
бмКр /а а мнсЧг г раа-мэм а с р сгмс+-
з эн б з Кр +з -аравмз ыа- +з йн м.
мгм. гмсм. энЧйм ыКа/й нм врм,м/аэм -м тм
вмсмЧн+. ймр мъ Ка б+ асЧ xХ рмыз+.
E а …Г
O мнгын йарР мъан выс+ы гмз ы -азц
м с,м/ы с г цгмзв а. ц мК ы сзмн см. смс-
м. с ыймК+з гм/ +з К гаг з ймнР саГ
В эныК а б см.гм. р н гыъ + Кы+нг гммр+, маг з мр tн зз+ мса- н нгмэмнРГ
Mгн гы ,мбЧа Ч вмсы- н вм эынгмзы йараы см.-
г Г
: гм а ма нГ
Д вм вр йа эммрЧ Ч а /й н ма Г
Вйрыэ заЧ м, нм рам/ма -ысмL Ч а К+н
мй Г
O вмарынсЧ г Кныг , мгрыэ смКсам. мс 
зайнам р бэнЧй+ Ч вмзаТа а г -мК+ -м
а ысгмнРбынм м з ЧГ
K ар К+н выс мй гм -Рацм вр сыс а
мТыТ нмсР смнР Чсам -м а +б+ нм ы заЧ
 г г , смза .Г
: зэма а за вмг б нмсР -м смна варай
К гагм. й нРаз ыэны гмз + см с г 
мбйы, вмй з асЧ й+зма мКн -гмГ
:а см г вр б р ссрмамэм ммКр /а Ч ц
ыКр +. смн вмКнасг н - смм. б й+змг Ч
вр Чн эры са а Г
Mй гм э нн Ч мбмКм н сР тм р б
сны,м ЧГ Пмсн+ъ нсЧ сыг вмс намэм смн
с г вмрасг  а р сгыр азм. рыКг Г
См см Ч р ссз р н К гаг ймнР са+
ц гма врм мвмнм/мз с змз азмз ыэны Ч
ынм н сзы+а м-ар ЧГ
Вараа -агм р бн - з+ К+н мнРгм эн б ц вра-
гр с+а аз+а эн б Гц :тс ! ц сгр гын ЧГ *н б б ыз н сР с-аб-
н Г
< ы /а вмг б н сР смсаз Кн бгм вм- ырма
зм ,Г
Жара/м мсмрм/м Ч врмЧын рыгы гынсЧ
 -мцм эн йгма ,мнмймаГ
Парайм зм. смЧн б tмрза ыр+ б мнсмэм
вмныврмбр -мэм эмныКмэм сагн ; Ч бйрмэын Кыйм
вр гмсынсЧ гм нРйыГ
ц :тс ! ц мР вмб н Ч с варасм,ъ з м мна Ч
эмрнмзГ
*н б тм р б а с-абн L бэнЧй К+н ысразна
 заЧ с +р /а аз амв сыазмэм ср й Ч ц
ПE+-
…+ у/Ч;.KEЭ *+ /K*, Э… у;KxE,**ЧТ ы.*Нk
Ваб вм ъ ы рыъ н эмнмс ызмнЧТ . /ы-
г .Г
ц В змраJ б гн J КрмсР заЧ змра! < снаб+
м- Ч Ч вмагн б ъ рмгм мгр++, эн бГ
ц NК р .сЧ!
Пман анР+. эмнмс врмэразан мгый цм бцб
смн эйа Ч йан с г й+змгГ
уы/сгм. вр +гъ . мй Р вр г б Ч эмнмс
са /а аз бы- нм КмнРъа ва- н -аз р /й+Г
С г мР вмЧ нсЧ смна й+з н рыКг м
аварР Ч йан гыр нРТ г Г
Eмз й р гмр КнЧ : гмн с *р йс р!
ц Mа !ц NК р .сЧ!
O йан аэм н м мКр Тама а гм за г эмны-
Км. ыра эйа б эн б :тс са сры н сР сры н сР
снаб+ м- Ч ЧГ
З зма. св м. мгр+н сР йарРГ
MКр б м м- с /а с-аб заса см с г мз
й+змз; вмснайаа са а ймаснмсР б б+ гмъ-
з рма йа а сгр+нмсРГ ыг наэн зма вна-м
зайнам с с нм. б с н вмарыРсЧГ Дмгмр
у йр гс +ан заЧ б ар+Г
M ъан рЧймз змн- Ч вм м нсЧ аэм Ч/анм.
врагр см. рыга б враТ Та. мКарыРсЧ вмсзм-
раР  саы ары й ,Г
ц O б гм + ц йрыэ б эммр н ЧГ
ц Вмбзм/м ц зЧэгм ма н мГ
ц В+ ?.баэм!
умн- з+ врмймн/ н й вм грмзга азмэм змрЧГ
ц KаКа снайыа арыРсЧ у нРвар ц ам/ -
й м врм бас мГ
ц Mа J саср ! ц мсгн гын Ч м- Ч Г ц O ,м-ы
арыРсЧ г з!
ц KаКа амК,мй зм арыРсЧ у нРвар ! ц вм-
мр н мГ
< аб в Ч амймн з Ч с н б н йан зм. ым-
сЧ врм-Р м т , засГ
ЖмнРъа Ч а йан xХ рмызмэм E . … 
ймз г й , эйа /й н заЧ Ннмй  с зма Ннм-й Г
< мР мг б нсЧ Ч смаз эмрмйа м-Р мгрыэ ц
б гр++а ймз с вмэ съ з мг з Г
ум ъ э эынгм мй н сР м-м. ъ а Каб-
нй+, ын ; гый м вр айы заЧ Ч а б нГ
Вм сЧгмз сны- а Ч сраз нсЧ врм-Р м у нРвар-
  зэма а за вм-ый нмсР -м вр нЧсР
 ъ ймз  Кара/м. С э нРм. у -+Г
:м са мг б нмсР эмр бйм ,ы/аГ
у м змс Ч свыс нсЧ ймнР б рмсъа. р м.
/ыр- Та. ра-г йм выс+м. тсвн й+ ПрамбцN Г
В м-м. эныК а Ксмнм азм. ынм-г са -
н сР мй мг Ч н зв Г
O вр нсЧ врЧзм са р /й+ йарын б , -
 ма гмнР м бмг Г
ДарР мгр+н сР гм с мэрмз+з г г внмъг эн -
б з заынсЧ м РзыГ
С мКнаэ-а+з бйм,мз Ч мвыс нсЧ Канмса/-
+а за, врмЧын б гм-аан+а рыг г сг бм-мзы
рмбммцбмнм смзы мэГ
K г Ч мКран ыКа/ Та ын а Смр эмнм+ эыс-
м. н -ыэа з з ъ *рынРГ
< мнРгм ы вмй саР / нгмэм вр  Ч вр ЧнсЧ
р бз+ънЧР
Ч у/НуEK =+E:2K.;;Э
Пм-азы врмъайъ а засЧ + ц врм/ +а г г ймн-
э а эмй+ ц Ч вмгмр нсЧ Каб+зЧмзы ср ,ы? Пм-азы
Кабрмвмм мй нсЧ вма,ы /асмг з са+зс н з?
E гм+ К+н зара Ч вмгм.мэм E сс  змаэм
ймрмймэм йай врай ъаэм с тмзы гмъз ры
вмсыв ъаэм см саз з ,ы/а -аз с -ы/ з ?
Пм -ас эммрЧ с мэм змза г г врмЧ н сР бнм-
 зара Ч мнЧ у нРвар ц м а б с н
ймнэм /й Р аэм мК ана. ц Ч сйан н н ъР асРз
сн К+а вмв+г -мцн Км вмЧР мгры/ ъ а заЧ
с р н сР мэм заРъаГ
ум. ймКр+. ы- анР КК Дысай з г гцм сг б нL
ц Жасвмнабм /й Р -мК+ см йа а с зм р с-
гр+нм см. эныК +. сз+снГ
Нм б г э аэм гмзза р а с рыймз вмны- -
ъа. imjrimatur
А
м аргм+, н са.; -м /а г с асЧ
б гн- анРм. tр б+ м аа с р бйр /а аз +-арг-
ын абмрL
ц N Жмэ ДРмн а свр ъ L вм-азы?
? са.- сJ вм-азы Ч сгр+нсЧ бйасР ыКа/ Та вм-
бмр  а смз ймз ъга з з ъ *рынР?
:а змэы вм/ нм РсЧ ц б с см / бР Ч а
 сн /й нсЧ смнР КабзЧа/+з свмгм.с аз г г
бйасР гмэй аТа а св++ н вмймКмэм -ыс
вмнмэм йыъамэм мйм,ма ЧГ
ПраснайыТ а заЧ с н+ Рз+ мбзм/м б К+н
мКм за г г тм а р б сны- нмсР с змз у нРвар-
А
ПысР ва- асЧ
oE+;s a
tмрзын абырмэм р браъа Ч выКн -
г г э Г Г
O враК+  -ыйасмз смсмЧ вм- Ксмн-
м. смКмй+ ц йан -м ,м-ы г г ,м-ыГ
Д нР . г р н эйа Ч / ы мйана м мсмм.
- с эмрмй рагм. г нмз -араб гммр+а йммнРм
й нагм йрыэ м йрыэ вараг ы+ н ъР й змс Г
: ай Ч йыъ а б а заЧ бйасРL йм варааб-
й у нРвар Ч ан б згы+. мКр б / б с Ннм-
й :тс й аТа КК мз Дысай змз ц зм. врамс-
,мй+. с г б+ н тм / бР ыраа. вм
КмнРъа. - с мКр Там. г врмКназ з йы, Г
Eр с +а снм м выс+а ц аварР Ч -ысы с
, сыамсРГ
Eмэй Ч мбр Т сР ймз з з ъ *рынР мгр+ -
а йарР бмг / йм ыр- , Тм , а врм-
Чы+а а. грыв+а зма+Г
С раамцэмныК Ч гмз врамс,мйм смйар/ -
сЧ; бйасР Ч врай сР ймнэ з КабзЧа/+з за- -
Чз вмрм. заЧ аъ з+снР йм/й РсЧ бйасР гм
смаэм сыТасм Ч ,мЧ зам тм. с аа р -
б+эр н сР мй б с з+, зр -+, р эай . зма. / б-
 Г
: с змз Караэы г н Ч мгр+н вмна вр см.-
ы ары эйа амКТ анР+а змрЧг мвысмъ 
мэрмз+а Кнй с;асмэм мэрмз+а гры/г в ;
 гм а в+ асЧ см зм. вмб гмз РсЧ Ч ма- 
мгры/ Т з аз /а с- сн +з Кабр бн - азГЭй сама сгн-а а тмз вр а з р б -
Ка Ч Ч йан йнЧ змнмйм. /аТ + б з Та.
асРз сгрмзма а м-аР мврайанама вмнм/а а
 араL м зма вмсыйы ыК р а вмй а смн
зм/а К+Р ыймнамрЧа Кмнаа бза+а вм-
раКмс гн амГ Эа бмы Жас ы аа мнмс+ а
бмнм с+, нРЧ+, м-асгм азмэм р свн+ъ ЧсЧ
 н ЧГ
Жн /а г а-ары гмэй рмац-аарм змрЧгм с ыйм-
мнРс аз б с / Т ,сЧ ймвмбй ыйанЧ са
сма з а снм/м. Кабзмнм. в р г р+
Жас вмйс / асЧ б зм. смн г ый на+. м эрм-
гм а мг б+ асЧ м вмймэрамэм  с врЧмсЧ-
з гммрма Ч а. врайн э Г
E гцм с зм смКм. сны- нмсР -м з+ с н м-аР
мгрма+ йрыэ с йрыэмзГ
< мй /й+ Ч р ссг б н а. саГ
Ж+н вм- вмнм-Р гмэй Ч б гм- н см. р ссг бГ
Пмснай а вмса ан р свн н сР вм с-аы ый -
н н сР вмврмТ ъ сР; ,мбЧ.г н -мсР аб - -
анР Ч гм сазы Кабы- с Ч вмг ын см. вмс б
см.гм. мс н с мй ,; с ын + с К н
ъг нР+а вмр++ ар Г
Снм/ рыг гмнаЧ, Жас сзмран вмар, за-
Ч йн +. Чб+-мг э бммэм вн за внаа+. 
сагнЧмз рм/гаГ
M змн- н аа змн- а Чэм нм заЧГц K+ а ар ъР ц врмъав н ЧГ ц Пмцмазы Ч Кра-
/ы внаы аК+н +Г
ц O Кай Ч йаыъг ц ммб н сР ЖасГ ц Э эа-
н а м с рыймз - Г С з нмнас за вр ,мй -
нмсР в с эыса. вмзмэ Р рмй анЧз ймК+ Р гр с-
ы эн ы б райммсм. б м. вм-+ ц м мрэм-
 н г рв -мз -арав а.Г уаЧ мсв н ср ,а
Жм/Раз ы- н сара-РсЧ врм сгм йРЧмн Г
O ар аКа с з а вм сн+ъга б змэыТа-
см йРЧмн аэм вр сваъ гмГ
В ъас й Р на заЧ мКаТ н /а+ змнмйм-
зы -анмагы с ймКр+з зааз мКасва-а+з Кыйы-
Т зL аэм ма К+н р+К гмз мКТ +, врый ,
с+ ы снайм н К+ аэм вмнм/а аГ
В м-Р Сраа а + с з мК тмз б аъР а-
- с Ч с н мсмКам мв с йнЧ нйа. зм. ра-
-а+. вмйй нсЧ сгыъа Чз *ыг мэм ц вмны- н м
аэм ъгыры мнг цмКмрмЧГ Сн ъгмз вмбйм з+ вмЧ-
н -м аз нм б вмбй н+, вы гм вмэыК н м тмз
зарбгмз мКн -Ра врмгнЧ+, ймрм/+, р свыРЧ,Г
Mй /й+ зм. ма мК ры/ н ср ъы ъгыры 
р б нга ммэм йара Г Kы /а р бан м б сы, , вм-
наРа гмсар вмКмнРъа -мК+ вмсгмраа с/а-Р -ыйм-
 Ты н - ыГ
Вйрыэ бй наг ймассЧ ы/ с+. мвнР ц г з Ка-
/ н зм. /а , мКабызаъ . м Чрмс зыг Г
M Крмс нсЧ мэмР -мК+ + Т Р ы/а б Чъы-сЧ ъгыры й г рв - г базнагмв+ ыйар/ н аэм
ма вмймнгын ъгыры мэмР вм/ р-а г -м сгм-
рмс м аа мс н сР н ъР гы-г вавн Г
< мэй зм. ра-а+. р бр б нсЧ / нмК+з
са Чз вр б н см эра, сгм- нсЧ ы/ с-
а.ъ , зыг ,Г
O вмг ын рмйы йара а с н , мс РсЧ
 з эйа вр ънмсР вара/ Р тм ы/ сГ
K г р ба змэы Ч а вмар Р аКа?
M смн й н с мна аз врмймн/ н L
ц E К+ ас- с+. зм. /а , смКр нсЧ с зы/а-
смз в н мэ сЧТа гы вр б нсЧ саръа-
+, бнмйаЧ Ч, м змэ К+ св с сР й /а з ра саз
йыъ аэм а арван К+ аварР агма-ы зыгыГ ?,
б эммр м мэй см зм м смаз эмра г г + йыз 
ый нмсР К+ вмзм-Р азыГ
ц M вр нРм н Ч вмЧн? ц сврмс н Ч ,мГ ц K+
К+ за вмзмэн ?
у н Ч ын+Кг мса н аа н мL
ц :ы г г /а -а? < аКа вмзмэн К+ мнРгм а
б г гГ Вса м -аз + р ссг б н гма сама
азма зр г мгры/ н аКЧ а мвысг а!J Д . за
вмйыз Р тм. м-Р; срмг аКмнРъм. вмг Ч Кыйы
р бз+ънЧР а +выТы б рыг -аг вр аба+а б
СЧм. Зазн L граса -аг , смгр+ гысм-аг зм-
Та. эммрЧ -ыймйа.са+,Г
M см ын+Кын сР; тм змза с аР р -/й+ вмсы- н Г
Эа рыг наэн змГ
ц :а +,мй тм сзарР сы- !
у+ м аваан свыэ м мврмс анРм энЧйЧ
йрыэ йрыэы эн б Г
Ваар ын а йрыэ ы ,  сыв ъа. ъ а
р бй нсЧ эрмзг . эмнмсL
a t .Ч…+ Х+.Ч*+k
:а+р б з+з м- Ч аз бы- н ПасР Паса. ц Ч
ыб н эмнмс у с Eрммг Г
Жас б гр+н эн б сЧ йрм/ н Г
ПасЧ йрыэ снмм мсв р н +сР б ,н эйац
м +смгмц+смгмГ
Жас сзмран заЧ вмн+з снаб эн б з Г
ц :а ц врмъав н м ц а тм а зар+. вма
тм гмац-м вмср ъа. мнРгм ы/ гма эмра сн+, Р
-м ы заЧ врмсм сарй а р бр+ асЧГ
O с н вр нсЧ г +,мйы вм ыЧсР агм. на-
гыТа. с на м Жас раъ анРм ыйар/ н заЧГ
ц :а ы,мй J K з б йарЧз вр нмсР ы/ смаГ
:а б -мJ м тм ы/ смJ вм з аъР? N/ смГ
O ысн+ъ н сы,ма вмсыг  а ц Жас вараК р н
-аг б аз+, КнасЧТ , бараГ
ц M б йара с эмр+ Энамсгм.! O сгнм нсЧ г
йаыъгаГ
ц O мс ысР ЖасГ
M вмыъ н н звы ,мРгм вмймнгын заЧг азм. нас аГ
Нм К+н ср Ч Кр - Ч м-Р ймКр Ч а/ Ч;
Ч б сын аа вна-а рыг аа рыга гммрм. г
мс н сР -аг б бара Кн эмснмамэм йара Г
: б р Жас сг б н L
ц : йм вмв+ РсЧ . ?.баэм Г
уа г б нмсР -м сма. свмай Ч а сн ъ-
гмзцм р сврмср ЧнсЧ м б э йм-м. рмн ?.баэм-
 вмтмзы сврмс нL
ц K+ аэм сны- .м а б аъР?
ц :ы г г /а гм / аэм а б а? M / а йы, ъ -
э , з эйа г н смр - а смрмы ыэны внм-
Т й ВЧбм Ср / м. ын + з наРгмз - саР-
гмз ймз га мрэыа сЧг з с р+з Кабйаныъг з 
й /а м-аР гр с +з Г В й ъР тм сан+. -арав -
,м+. эраКаР? Нм м мй н за аТ ы б зангы
сараКрЧы змагыГ В мгрыэа аэм м-аР ы / ц м
саэй эмм вмзм-Р вмй Р ймКр+. смаГ
ПнмТ йР ВЧбм?J Ср / Ч ын ?J < с змз
йана за сзым вр вмз нмсР ц гмэй цм Ч йан
 з г ры н гыГ :мJ айР б ймрг тмэм ймз
ймн/+ +,мй Р г н -ыэа з з ъ *рынР? >мцм ы
а гJ
ц * йм ц смэн с нсЧ Ч ц с,м/ыГ
:м с Р а вмйыз нГ Жас ын+Кын сРГ
ц Eма-м /а раза ы аКЧ змэмJ
ц Жас + а с,мй ъР см зм.?ц Пм.йаз вм-азы К+ а!
ДарР р св ,ын сР  ары с ъызмз э змз
 н н сР гмзв Ч змрЧгм с з заса саэмйЧ
вр ън внммэм+ свн нЧъ а мэрмз+а анм+а
внм+ б эныК >армэм *ас йм вр змрсг , р 
Фн йр *мнн й Г
M б р Км н ,мрмъ а йаРэ зара н сР
мсм анРм гыыРГ
ц В йнЧ са,! бмсмн+ смн й вмКмнРъа! ц
сгмз йм н мй б в ра. с асанм. р свмн э -
Та. t б ммз а.Г
Са.- с а-аэм К+нм йыз Р ы. б ар+; Жас
вр ънмсР вмй Р смн Ч а ызан мг б РсЧ м
вр эн ъа Ч т , сн +, нйа.Г
у+ +в н наэгмэм гр смэм  б з вмйса-
э Ч вва + смна вмЧ н сР +смг а Кы+нг
ра.сгмэмГ Eы,Ч вмн н сР ъызмз й+змз б эра-
зан г срн б сгмр- н г вн / р врм Ч,
вмй аран з Г
ц В+вРаз! ц врайнм/ н мнс+. змрЧгГ ц Пмг а
ймэ н с *мнн йа у , тнР!
Н снм э н зр -ма срма а вр сы-
сыТ ,Г
ц :а г ймКры вмз Р аэм зЧ! ц Кмрзм н агмм-
р+аГ
KмнсЧг вм-ас н эмнма с м +з ймзГ
ц < врЧзР йрыбРЧ ны-ъа а вмз Р аэм сыа р йсЧмэм за Св с анЧ J р /й+ врмгнЧмэм с -
+!
ц KмнРгм свмз ъР врм аэм м ы г г ы! ц б -
вр - н гмцмГ
O ,ман К+нм +в Р м мвыс н рыгы вмс н
с г L смн ыв н аР ц аз Ч t эыр б снм н
мгмГ
E сагны вр нРынм -Рацм н м ц с в+ н сР р б-
энЧйаР с ын +Г
ум смр ваб г а мКр н тм г гмэм -
з Ч арм ммКТа -аэм а б за н Г Сгмраа
саэм йа а занРгынм мнРгм йнЧ заЧ мймэмГ
Вврм-аз -аэм выэ Таэм аз а К+нм; сарй а
с нРа. б К нмсР зма. эрый Г
Жнайма н м наэгм. аР мКр знЧн мг . ъар-
сЧм. г въм вр Тыра+а эн б ын+К н сР за
сгмбР вмнымвыТа+а рас + эмран сан+з бы-
зрыймзГ
Ныр н Ч!J
Mй з вр+/гмз Ч мг б нсЧ ын аГ
N мг гмэм а К+нм ын а йыъ м сар-
ы Каэы б ыэмн Ч ы йан мзарб анРы з з -
ъы *рынР аарм. вм,мйгм. м сваъ н врм-Р 
вна-а ы аа ав ъ сР с йан гм *ывг ТырЧ 
смн а см эн б Т Г
умрЧг внммэм+ ыън б ар+ мнРгм сы-
зарг ГЖас мсмКмй ъ сР м б Км Крмс н вна-
азы ъарсЧы г йгы сйан н за б г снайм-
 Р б а.Г
ц Дмз ?.баэм ы ай нагмГ В тм - с м ар-
Чг с й  сма. н га сзмр  ын ы й вмгыр -
 а рыКгыГ
у+ ън ймнР банам. мй+ г н вар+а н зв+
б эмр н сР смЧТ , ы вр - н К р/ ,Г
Жас азмэм эрыбм м мв р н сР зм рыгы;
Ч вм з н -м йаыъг с- сн  ймарЧа за
аа вр сыс а ан г з свмгм.с аз вмнЧнм зма
сарб ма сарй аГ
ц M -аз + йыз аъР? ц аб вм врар н Ч змн- -
 аГ
ц M аКа гма-м ц с мК+-м. сма. врЧзмм. м-
а- н ЖасГ ц < м змаз ас- смз /а ,аГ
умЧ рмй Ч йараЧ ЧасЧ ймнР КмнРъ , м-аР
КмнРъ , врыйм гммр+а сммКТ сЧ с змраз йн -
+з врммг з Г
Вмй+ ы с Кмэ + р+Км. м базн выс++ мй-
 гм ймКр+а Жан+а ум , Кн эмснм , *мсвмйР
мсм н а, зас , см мК анРГ
Эсн К+ мнРгм зм. ра-а+. ймар нсЧ заJ
MКр сР з+ мэй г зм , з м бэ н К+ йРЧмн
б аэм йыъ Г
Хм-аъР г гц КыйР ас з , ц м арЧг б -
Т Ч аКЧ м са+, мв смса.ГO н сгмм с/ н аа рыгыГ
ц Хмрмъм Жас Ч сйан г г + ан ъРГ
ц З аъР гмэй ы , бмЧ м гмнмгмн м-ан м
бмаL вр й гм заJ вр й гм заJ ? й йарЧз
+айам бмнм+з Кыг з L
r+LЧу;: Э /Э. >ФЧL,!K-
/ы у;L+x ЭLы!K/ы /Э/Ч a yЧП у ;ЧШЧ;
ц Эсн Ч м.йы ый г г /а +?
ц O мс ысР йараа ,мР Ч/анм за ый мб-
р Т РсЧ; энЧйЧ бй н зм с+рсгы гмнмгмнР-
 Ч ыаъысР з+снР м мз -м аКЧ з б Т Ч
св сыГ
у+ з м н асгмнРгм ынм-аг гый ы/а вмнб н
м-Р; йар мг б гр+н сР эммЧсР г Кн бгмзы сыГ
ц Вм Ср / Ч ын !
Nнм-г м/а аз Ч выс+ Ч ымй н м г н
г азм. вн мм. ннаа йнЧ эр+ зЧ-Г
ц Ср м! ц врмъав н змЧ вмйрыэ Г
ц >м гма Жас?
M а ма н вр К н ъ эыГ
ц *йа /а н м-г ?.баэм ? ыг мв р ъ ЧсЧ 
зм йрм/ н Г
ц Ср м ц сыймрм/м бйрмэы ма н ЖасГ ц
Врмйа К+ з+ врмън Ср / ы ын ы мJ M -м /а
тм? Нм айР а Ср / Ч ын ! ХмР б гмз ЧГ
Пм.йаз й нРъа!
у+ ймън йм смм. нна ; Чсмз аКа +с+в -
н бабй+Гц у+ мъ Кн сР ц йрыэ сг б н м ц -м гма
см зм.! Вм /а ъ ын !
:м тм К+н а ъ ын  -аз Жас ыКай н сР
гмэй з+ азма врмън аа м - н йм гм Г
ц : -аэм а вм з ц врмъав н ЖасГ ц ВайР
Ср / ы ын ы Ч змэы . с б гр++з эн б з ;
з+ врмсм ймн/+ . ааJ Дмн/+!
ЭТа р /й+ Жас г б нмсР -м з+ гма  ън
ы/ы ын ы сЧг . р б м мъ К н сРГ
ц M, з+ ,мй з снмм вм б гмнйм мзы грыэы
смсаз б вны н сРГ Eый /а з+ вмв н ? ц / нм -
н сР ЖасГ
у+ р бы а вара,мй н -араб змс аз а зааа
Ч К+н ыара -м с б анм смсаз йрыэы - сР эм-
рмй Г Вйрыэ Ч сй нам сгр гын б с+н засаГ
ц Сзмр J зJ
у+ смЧн варай у нРвар Г
>ар+. мэрмз+. г г эмр  м- +с нсЧ ймз
змаэм ймрмймэм йай E сс Г
С мвыТа+ снмм аг зара -ар Ч
в сР вмй;абй б Чн бнмаТа. Кабйм.Г
ц Жас ц бзмн нсЧ Ч ц ы.йазJ O КмсР ,мй Р!
Даыъг а ма н Ч смза сР ,мй н сР
н м аТа вмйна заЧГ
Ж ъз г зм г б нмсР н н сР с мз Ч с ры-
ймз ммр н мэы м базн й ынсЧ ц Ч/ан+з ъ -
эмз смз зКын+ГO ъанJ ъанJ
Вса зма сыТасм Кым нм гр - нм ср ,а ц
сац г Ч ъан г гр+нР ыГ
ПмйЧнсЧ вм нас а зайнЧ г /йм. сыва Г
ДарР мгр+н сР зм/а м К+н б р аа мгр+-
 ?
>арм. м-Р мъан Ч у нРвар Г
Г ава во мая Тот:
Кто Гаи ;ам ы

N ПE+…+Ф ШЧПЧ> Ч* 2.Ч>Э*ЭEу, ;K/x Г;Ч
2Ч/ЧП E;L,/ > ЭФ *KуГ+у;:,Фu
ЖанаРэ
<б эныК + мэрмзмэм ,мнн эмныК Ч бабй Кн-
й н зма сывна а ймз ц Ч ыб н н звы мнсмэм
сагн б //аы ы мэ Кмэ Kарз Г
O вр нсЧ г а. г г вр вмбй ъ .сЧ врм-
гнЧмз Кмнма вы г йа врай анРсг . са Кны-
/й Таэм мэмРг Г
у ыЧ св р нРы нас ы Ч ы йан -армз врм-
аза сарг Т а ар,ы сгмрг ц вм саз т / з 
нас -+, внмТ йг , эмран н зв+ са- * звар-
 сс Г O б гр - н -м К+нм с нL
ц * звар сс! * звар сс!
Ср +. бнмаТ . К+н маГ
Mэныъ Т . заса с аз г гм.цм сй на+.
ъыз Кыйм ,нмв н ары вм гъ . в рысГ
С з Ч ар,ЧЧ сгмрг вмзаргн Г
Жасс нРм вр снмЧсР г саа а с н , р бК Р
/асмг а мгм+ й ыРсЧ с зас Ч Кнй н за-
йнаы эм са Г
Са нР г э сн мй б йрыэ з г /йма ммаб за а смврмм/й нмсР Ч/ан+з , Т+з быгмзГ
KаР вр Кн / н сР вмйгр й+ н сР гм за -ар-
 нРмцсзмн с+. зр г ы/а б мв н са ар, а т -
/ Г
В ъа мрмэм т / вм,м/а эмран с нР Ч са-
- ; за а К+нм йм аа м аар+. /ан+. са
в й н сываРг вар н Г
Kый  нас -ы внмТ йгы снмм мвыс нмсР
мКн гм аТа -араа -аз сыв Т Ч б з м-Р; э -
Кан са- ам/ й м смвысм н а ъыз Касвм-
набмэм в рыс /ыг . мвнР мэныъ анР+. сгра-
/а /анаб вм /анабыГ
Смй зр г й ынсЧ заЧГ
Mс н сР мнРгм й см- г са L гр с Ч
н зв с мгрыэн+з Чб+-гмз вн за ыэны КмнРъм.
нас -м. внмТ йг вармэм т / сн К+. мКнасг
эйацм й н ц аа сг . tм рР Чрг . с з вм са-
Ка зам вмтмзы й Т . з нм са Г
Смн й Ч ар,ЧЧ н зв вмц й змзы смврм -
нЧн сР ц аа мса с - н йрмэын вм- врмв н
р бэмрансЧ мРГ
N/а врмасъ ЧсЧ К+нм з зм н зв+ аР ары-
н сР смврмм/й аз Ч ,нмв Т з быгмз гр гмз
Чрмс ц н зв ысыв н вмКа/йа ЧГ
Mс нсЧ tм рРГ
O р бн - н аэм м-аР ,мрмъм ц м сан ъыра
вм- й зма. эмнмм.L , Т г б зр г а бКа/мЧ нсЧ К+ змазы бмры асн эмм н tм р ы /а
сыйРКы -м мс нР+з са нР г зГ < Ч аэм ы йан
асн гма-м зм/м сг б Р -м й ъР аР в й -
Ты аРГ
:а-м мэрмзма з змнама вмймКма сраз -
анРм асыТазысЧ й+зммзы сэысгы гммрмз +йа-
нЧн сР й саЧТ ,сЧ гр с+з вЧ  Крмс нмсР
 р йы/+. са м сэ ынГ
В тм гр -асгма зэма а Ч мР мКран свмсмК-
мсР й э РсЧГ
В йРЧмнммз нмэма мс нсЧ ай са+. с-
м- г са ц эмныК Ч н зв Кмэ Kарз Г
O г ынсЧ г а. с, н арйм раъ б Т Р
са м нКмэм с- й Ч м- Г
Ваб вм змаэм сны, ймс эн / нмК+а са ЧГ
В / б а сн+ъ н -аэм Кмнаа йыъар бй р Та-
эм Каб+с,мймэм ц тмз вн -а тмз а-анма-
-асгмз ср й врмбы- н вр б+ гм заГ
ц у наРг . эмсвмй J Са з наРг . эмсвм-
й !
Mгый цм см мрмэм т / бцб аврм азм.
са+ зр г заЧ б н * звар ссГ
O мрмвн м +арын в ры й.зм t нР эм-
ныКм. н зва врагр сма з наРгма б рам рмй -
нмсР зма. с/ м. рыга Крмс Та. +бм эрмбм.
РзаГ
ц * звар ссJ Ч йыJ йар/ сР!O вмз- нсЧ ар, -араб йа сываРг мсаа+.
н быр+з мрамнмз /асмз снммз врм мКмрсыЧ
а басмзы р эыГ
ц KмнРгм вмврмКы. +р Р ы заЧ н звы!
:м мра а зр г а Ч нмсР Ч КасвравЧсам
ймКр нсЧ йм нас -м. внмТ йг мгый йммс н сР
см+ * звар сс Г
Са арм+з сг -г з й э нсЧ варай заЧ
+б+ Ч г / б вр -ыйн +а а санмцэмныК+з
з бг з нм/ нсЧ са+ раб+а в ан Г
ц * звар сс!
O -ыР а гынсЧ аэм; /ыгма бран Та врай-
с нм зм з эн б з вмраКм н сР са зма зы/асм
асР зм. эа -мК+ а +рм Р н звыГ
Жай+. * звар сс на/ н н вгмз м вм-ара-
ъа. грм вмны КабмКр бм эм. см ср ъм. р м.
р м. анаГ
O гнм нсЧ вр вмйЧР аэм м сн К+з й /а -
аз м мг б нсЧ м вмзмТ Г
ыг аэм Касс нРм ыв н ц бЧгынм /анабмГ KмнР-
гм ы Ч р бэнЧйанL м К+н вр гм г вмны Ч/ан+з
авЧз Г
ц * звар сс ц бзмн нсЧ Ч ц мнРгм сг / J
M ср ъм б ,р ванГ
ц MКаТ .аJ
ц Д й са -м сг /аъРJ
M вр мгр+н вмйары+а ванам. эн б ын+Кын-сЧГ
ц :аJ а мJ са ! M вмТ й заЧ!
Kанм аэм мКзЧгнм эн б б гр+н сР мнРгм мэрмз Ч
ср ъ Ч р врмймн/ н сыймрм/м вынРс рм РГ
<б м-м. эныК + -мцм й э нмсР заЧ
йрыэ варай зм з эн б з мб г -ыйм Т+. гмэмРГ
В эмныКмз саа н зв+ Ч нсЧ эрмз й+. мранL
бабй+ К+ смйрмэын сР ыср ъа+а аэм ан - аз
Чрмс+. бмр мК/ э н у нРвар вмрЧс аэм /ы-
г . гр гГ
* в см с нР+з гмэЧз +р н б зм , рыг
са нР г мКрмс н й нагм смрмыГ KРз см-
згын сР мгрыэ заЧ г г раз+а са+Г
>ыйм Та вмц й змзы р ынмсР см /ары
Км Ч ысн+ъ н ср ъ+. быг р бй р азм. внм Г
ц MКаТ .а!J
Сн К+. эмнмс вр аса+. наэг з йыма аз
врм бас тм снмм г г Кыйм врЧзм за ы,мГ
< ъ Г
:азмэм вмэмйЧ мгр+н сР йарРГ
В -арм. эныК а рмй нсЧ са ц са са- н +-
смгм вмйЧмэм вм .мэм tм рЧГ
:аыара+а ъ э мсмрм/м сыв Т а вм аз-
м. нас аГ
Са р бэмр нсЧ вр Кн / ЧсР с г /йм. сываРгм.Г
O ы йан са-ыГ
Вс на Ч вр з +. вмйса- г б мКм-//ам. эн + м гмнаК н сР  г йар/ ъа. аа
рыгаГ Eмрмг а мнс+а снмм смс сг в нР + йры-
эм. рыг вр гр+ н вн зЧГ
Eмэй са ыв н заЧ мКн й анР са- мс м-
 нсЧ -мцм врмКыр- нГ
Kмнс Ч н в Т КмнРъа а б снмЧн мэмаг ц м
врмЧын сР с, н заЧ б вна-мГ
ц :ыцг вмън !
В эмнмса бы- н ыэрмб Г
Са- йарын сР Ч гма ы йан н м ц н м
гыба Ф н ра Г
O врмКмрзм н аэм зЧ м м а ма нГ
Nэрзм р Т сР заЧ м аТа с нРаа с/ н зма
вна-м с с нм. вмймнгынГ
уаЧ маЧнм а/+з найЧ+з й+, аз Ч мТы-
 н саКЧ вм- аасмз+зГ
:м эрыК Ч р /йаК Ч с н вмцвра/азы н йа-
н зм. г б нмсР заЧ аызмн зм. , гм. сй н
змТ+. Кмра б аз Кыйм бзаЧ мК н рыг мэ 
свысг ЧсР г б вЧсРЧз Т гмнмг зГ
< Ч снмм вмэрыб нсЧ эныКмгы м-аР ,мнмйы
мйыГ
ц K+ КыйаъР са йаР сн+ъ Р м й снмм
зы-а . + бКа/ ъРГ
Пр Ч Ч наэгмсР а с-абн м Ч м аваан вмн-
м. авмй /мс сгн- Та. з на.ъы мбзм/-
мсР й /а Ч ц вр б РсЧ Ч а в+ нсЧ вмъаа-н РсЧ КмЧсР свыэыР сн ймсма мТыТа а вмгмЧГ
ц O врмсм. вм/ нм. -анмаг бн  гмэм а йар-
/ы; ,мР змэ К+ мК йаРсЧ аКЧ; вмз ъР г г +
мг б нсЧ ймК+Р за гмрмсанЧ юм сн ма К+нм К+
-ы-анм!ж ммКТа ц а -мК+ вм.з Р мймэм б з -
наРг , бн+, Касм с -арй г  г + аТа нмыъгы
вмарЧн гммры смнРгм раза рый вмнм/а-
мГ
O вн ъзЧ на/ н м-аР ,мнмймз смна йм
зм. сан нср с зм/асмз рм/гм ц г /ймз
вм з сс м. са-а мэм мсг са м эмран рм-
+з +смг з вн зааз р бн Ч зЧэгма бмнм сма
с Ч аГ
*мнмс гыба Ф н ра ый нмсР вр б Р ср бы м
с змэм аэм Ч а йанL вмна бра Ч мг б нсЧ н ъР
вммнмг с эныКмгм. нав м. эйа вр н сР К р, -
+а а й аТа с з+. й нР . ыэмн гмз +Г
ц *мнмы вмарыР + а зм/аъР вммзы а -
й ъР гмзв  гый сгмрмс вмв йаъРГ :аКмсР вм-
р йыаъРсЧ сра-а с з ; н йм ы/ гмн с з авм-
й /а г К+Р вмг /ы , аКаГ
Пмсн+ъ нмсР в+,а а Кыйм гмцм бм са, с н
р бйы н наТы эмнмаъгы б аз асгмнРгм р б
-мцм зЧэгм ый р нмсР м вммнмгГ
Пн зЧ са-а. б рава нмГ
Kр мТ а t эыр+ вр К н сР г вммнм-+з К нг з;
вразмэм йммнР+. гыба Ф н ра р с,м,м нсЧ,нмвын саКЧ вм нЧ/г зГ
ц Вм м эмныК- г J Nб аъР а вр й н ? нР
мнРгм а зм , с н , са.- с б с Р , вм+г -
Кны- Р гмац-м а врмсм внЧс Р вм вммнгы т -
г з йы+з выб+рЧз ц врм-аз м асР выб+-
р Г
В аэм эмнмса бы- нм см/ на аГ
ц < врЧзР / нмсР КараГ Oцм а б , - сн J
* звар сс г за врЧзм б Ч н вр мг б Г ?,
-мК аэмJ E см/ на а за вр мвр Р аэм
 ъы гмзв  ц ы аэм й а н вр наэ ! :ы
с мКм.J
M б змн- н аэм змн- а йн нмсР а-мсРГ
ц : с-а аКЧ за мнгмз а сг б мJ -асм эмм-
рЧ са.- с а б ц Ч й ъР н E сс ы К+н ар-
+. сныэ ймарамсР сма. м заЧ а вм- н;
врайс нЧаъР ы/а асгмнРгм айанР Каб йан с /ы
ц +цм вм з аъР зм зы-а ЧГ З аКЧ гм м-а-
 а вмраКыа з н+. зм. з н+ъ айР вмры- н /а
за мнсмэм > г ц аэмцм сны- . а г врмс асн
ар Р варавыэ +з *р Кы зГ * йм н ймJ йм-
Кр+а раза арын сР г сн мзы гыбаы Ф н раы
 гма цм вмр Км аз ц б / аз мс сн й з-
сЧ р ймсЧз К+ ЧГ
O ысн+ъ н сараКр с+. варабм срызам
сгнЧмгГ
ц *з эзJ ц Кыр- н м ц йм К+ вмсваъ Р ммвЧР заъ асЧ т J рР м ц г , вын ы заЧ
аыъгы С нР !
Mн -+. К+н з ар н й вмврмКы. вмр Км . см
с ыа. смЧТа. гм. ц арймг зам.!
ВмР бЧг Ра сгнЧмг с нР+, срызамГ
ц ? КайЧэ С зКг вмйыз Р мнРгмJ Oцм н-
К н аэм ,ман К+нм б гмсар рм Р а-мГ E гма
 з! KмнРгм ваван мс нсЧ м айР аб й - ; эрыКм
ср Км м вмцзмазы!
ц :ы вмр б йанмJ Врмйа г г К гмз вмЧы-
нм йм мвЧР эйацм Кн бгм тм КабйанР г КК 
ъ+рЧаГ :а йа.сЧ ц м а б мКм. бйасР ъ с а
Чцм б -аэм азы йм ц мнРгм а йм/йасЧГ Сгмрм
ы/а м-Р Сраа аГ
Kы Ч гма ы йан гыба Ф н ра Г
M мКн - нсЧ , н б варагр ъам. г м
р бз , н йн +з мм-а+з сг нРваназ м врм-
Км н аэм мэа КмнРъмэм в нР Г
ц Сгмрм + г з мвр ъРсЧ ц врмймн/ н м
+г Ч смрмы внЧсым мнгыТ ,сЧ вмй вммнгмзГ ц
Вм мнРгм ы+ мс Р аКа эмнмс г г у сы Eрм-
мгы а ый ссЧГ :а Ч раъ J м м й Р м/а 
вр наэ рм +, ,мй н ,мР за аэм ысыв н J
< ммКТа а зма йанм раъ Р сЧг а б э йг Ч -анм-
аг врмсм.Г
ыг см сг нРваназ б сн й зм з эмрнмз 
зэма а б зарн Г Ср , а К+нм врм заЧм, нм Кн /ама врай-ыс а свмгм.с Ч ан -
гм. Кабэр -м. КабзЧа/мс Г
:м вмКнасг Таа наб а а мвыс нмсРГ
Ваб вм мм сыймрм/м йарынмсР р б йрыэм.
Кыйм рыгы анаы зма эмрнм йрыэ вмр б н
свыэ н в г Г
З аз рыг ам/ й м с-абн б змаэм вмнЧ бра-
 Ч вмЧ н сР t б ммз Ч Ф н ра Г
M К+н б/ан цКнайа +вы-а+, эн б , б -
с+нм +р /а а эысмэм ср , Г Eр ЧТ .сЧ са-
йа+. свыэмз рм вараза/гы с гмм. +Крмс н
ызмнЧТ а снм L
ц :а а ц а ,м-ы! N , а гмэм вр J
*йацм снаэг сгр вын ван мгр+ Та.сЧ йа-
р Г
Ф н ра ысван врмнава РL
ц O -анмаг врмсм.J ДЧйъг E сс сг б нJ
>ансР ы аэм Тангын снмм с с нм. б ,нмв-
ын гр+ъгы г срн -ар+ н ый анР+з
мКр бмз - н заЧРсЧГ
В мй з э / бР снмм +агн б эн б  ,
м-ан м мр б нмсР /анма вн зЧ мсгм+, са-а.
эныКмг а змрТ + бКмрмбй н Таг  , б наэн
а нмК б Кнасан г г вмн рм +. зр змрГ
M вмг -ынсЧ с-аб с зм , эн бГ
Пмсн+ъ нмсР Ч/анма в йа а мэныъ анР+.
эрм,м р сгмнмъаэмсЧ г зЧГЧймз см зм. р бй нсЧ эмнмсL
ц :а сзмр ! З грм. эн б !
:а/+а снмм ъанг в нР + наэн зма н м
б гр+н аг Г
См б сгр ван йарРL наэг а ый нЧТ асЧ ъ э Г
> р+ вр гм ъ а заЧ г смны -ы-анРТ г р с-
саЧн сРГ O вр вмйЧнсЧ йры/асг Ч рыг вмзмэн за
с РГ
O ыб н ты рыгыJ
ц ?.баэм!
M смЧн рЧймз смаз б гмзмз мКн -Ра ц бана-
+. срыг св й Т Ч эрыйР Кмрмй ц вр -
с нРм сзмран за эн б Г
:м вр +- Ч сырммсР сза н сР ср +з мн-
а азL за вмг б нмсР й /а -м аэм эн б , Кнасы-
н снаб+Г
ц K+ св са! ц мсгн гын мГ
? Ч м- Ч вараК Ч саКЧ б сваъ нL
ц З -аз заЧ арын сй  тм врмгнЧ+. ймз?
ВайР Ч с ыб н з ы змрЧ ц тм + ймгмр у -
йр гс + анан за арыРсЧJ
M вмцвра/азы сзмран заЧ Касгма-м ва-
- нР+з мэрмз+з эн б з с эыК аэм смр нмсР
мйм н ъР авмЧма снммL
ц ум.р !
O с змнРКм. врмЧын г азы рыг Г
ц Eм + ?.баэм?J В+ ыъ аа ср , айР+ а бнм. г г змэ а б / ъ , бйасРГ
M Ч/анм бйм,ын гр г . з э мна а й -
/а м- Ч а врмсгмнРбынм вм Касср смзы м-м
мсгм Ч з сг н ыГ
ц O а змэы аКа мгр+РJ ЭТа а саг срмг зма
ас- сма й ЧГ
ц O ,м-ы ыа, Р ц р бр+й нсЧ ЧГ M ,мРгм г ынГ
ц K+ ыайаъРJ K+ вмг аъР у нРвар м ы+
у нРвар Кыйа враснайм Р аКЧ с / бР -
гм мнЧJ
M б змнг м аэм врагр с+а с нР+а рыг йрм/ -
н Г
ц >РЧ /а мнЧ ?.баэм?
Вм мрм. р б Ч ысн+ъ н тм б э йм-ма снммL
ц ум.р+!
< м сгнм н эмнмы снмм смэКа+. амймн зм.
с нм.Г
ц O ,м-ы вмсгмраа ы. ! ц рыъ н Ч змн- аГ
ц Хмрмъм мнРгм й . за рыгы вмбмнР ас аКЧ
а мгр+ . эн б асн ,м-аъР бКаэыР м с ы
ср ъм. ы- с Г
O вмй- нсЧ з+ варасыв н вмрмэL вм нас а
Ч свыс нсЧ йар/ сР б смаэм б э йм-мэм вмгрм -
анЧ; вмй ъ з ъ э з эынгм мб+ н сР г за+а
вн +Г
Ваб вм з+ мс м н сР Ч вм-ысм н -м
с з ?.баэм Кр рыа саз анмзГ<бй наг мгый цм б эныК + м- йммс нмсР
зр -ма эрмбма васмва аГ
ц Ж рКысг +! ц ы/ са мсгн гын ?.баэмГ ц M
йы! M са Кн /а! M +ън б сзар !
M рава н г г ,рывгма йара а арыГ
ц :аы/ан + Км асР ,? ц сврмс н Ч вм б эм-
нмсГ
Mамз за К+н бйм,Г
ц :а а , ц вмЧс н м ц мэм -м м асы
заJ аК+ Ч!
Са/ . аар в ,ын за н м быг э з а-
б вм б ,н Г
ц у+ +Кр н сР ын ы! ц мКр йм нсЧ ЧГ
ц Д мнРгм а мгр+ . эн б !
ЭТа ймнэм з+ ън змн- рЧймз вмг ?.баэм а
р браъ н мсзмраРсЧГ
O смЧн ы ар+ ЖасL б ъмрм. мга сн Км са-
 нсЧ мэ рмг са- Г
ц <й й Ч зма з р арынсЧ г аКа ц сг б н ?.-
баэм +высг Ч зм рыгыГ
O ыйар/ н аэмL
ц K з Караэы змрЧ Ч йан м J Снм б -
срЧн ы заЧ эмрнаГ
ц < эн б :тс ц с рыймз врмКмрзм н ЧГ M
Чрмсм вмрЧс эмнмм.Г
ц З змн- !J З змн- ! K+ йан н ъР вр бр г м-
р /а Ч смгр+мэмГ Эсн К+ ан г а с н+ вр ЧТ аз рмз г мс н , вр бр г з йнЧ аКЧ й Ч
зма!
M вмг ын заЧ смнР К+срм -м сызарг , Ч й -
/а а б за н гый м вр нсЧГ
O мнгын йарР  арыL Жас сра н заЧ с
-аг з рыг , свмгм.м ын+К ЧсРГ
ц K+ /й н заЧ?
ц бызаасЧ ц сг б н м врмсм ц Ч б н ц +
сгмрм араъРсЧ йм /й Р; са тм разЧ Ч змн -
н сРГ
O Крмс нсЧ аа мК;Ч ЧГ
ц Хм-ы ыа, Р вмй нРъа мсй с мКм.! ц р+й н ЧГ
Дмнэ з вм аныаз Жас б гр+н за эн б Г
ц Eма-м з н+. зм. з+ вмайаз гм за йара-
Г < мвр зсЧ г ймКр+з Жан+з M з ц вр К -
н м см бйм,мзГ
: эн б ы аа арын сР снаб+Г
Пр й гм заJ вр й гм заJ ц г бма гмнмгмн;
вмг Ч змн н сР б аКЧ тм бм сн+ъ нсЧ смсаз
рЧймз айР змЧ йараЧ г й нагмJ
.д онсаютя ммуаы Жан<Жаа Гандиа
Г ава двятая Нос Стния

Х+/НK Ч2+у*НK EЧ>ыixЭ у+;+*+x >.+П
у>K;+x .+уу;+>E,K; > *ЧГ: Х.K;K*Э,
ы / эмАртС араР
ПмснайыТ а ср + в с + Дмзмз у ссарм-
мз зм ъаса ц м мз Нэар аз смЧаназ зм-
 с+рЧ Жан+, M м; зЧ аэм аКаб+басм н -
ар ыраГ < с змз йана аэм вары вр йна/ а-
сгмнРгм сКмр гм р ссг бм м выаъас Ч, вр -
гн-а Ч, Км йм мэм г г вм Кн эм-ас смазы
р сврмТ РсЧ с з рмз Дмз у ссарм К+н ан г з
выаврм,мй аз варай Вса+ъ зГ
NЧу2Ч/Э*+*Э, ?+*a?+x+ m.+*LуЭ.+ /*ЧПЧ EK;
2.ЧL.K/+EЭ > +.ФЭ>K уKПЧ LЧу;ЧТ*ЧПЧ ГKEЧ>Kx+x Э
LЧEZ*Ч >Ч…L+;: K/ы у2.+>KLEЭ>Чу;: a *K 2ЧL>K.-
ПEЭу: x+xЭ/aEЭШЧ 2.K>.+;*Чу;,/
jу;+;Эx ЦЧ/ =ЭууK.Ч* *ЭxЧПL+ *K 2.KL2ЧE+П+E
2.KL+;: ПE+у*Чу;Э NЧу2Ч/Э*+*Э,x Э EЭi: >/Ki+-
;KE:у;>Ч ШK……+у;K*ГЭ>ЧПЧ *+Ф+E+ a ;Ч Kу;: /ЧK
>/Ki+;KE:у;>Ч a 2.Э>KEЧ x 2ыШEЭx+ЫЭЭ
m;+xx Эу;Ч.Э, =+E:2K.;;Эx xЧ;Ч.+, /ЧПE+ ШН *+
уK/ Э …+>K.iЭ;:у,x 2.ЧLЧEZ+K;у, Э *K/*ЧПЧ a ы>Нx
уEЭixЧ/ *K/*ЧПЧ a 2Ч…>ЧE,K; 2.Э2ЧL*,;: 2Чx.Ч>Н
/.+x+x .K>*Чу;*Ч KK ЧШK.KП+;!ЭKуа мса а вр ънмсР ывр ъ Р ймКрмэм Кр 
умра вмйрмКмсЧ, вмай Р м вмЧна аб -
гмз Г
Пм мгм- ыраа. сны/К+ гмэй Кр РЧ вр -
нЧн сР р вабы б ыз вмЧ нсЧ -анмаг
ыс н+з ъ эмз варасаг ныэ р сг ыъ .сЧ врЧзм ва-
рай сгр++з /+з ,мймз зм с+рРГ
Жр умра г г р б смКр нсЧ +выс Р ныэ ра,
 ъ , р+/ , гмрм б зам мсн Каъ , м ймнэмэм
враК+ Ч см.на; ы йа -ы/ г м вмсваъ н -
сра-ыГ
ц O бК н с м амК,мй змс йан Р КмнРъм.
грг вм ныэы ц з сн ъгмз с+рм й ймрм/гы б б зы
р бК н гмнас з ц мКр нсЧ м г вы гыГ ц Пм вр -
йа эммрЧ за а снайм нм К+ г вмсыв РL смрм-
 з нйЧз йна/ ЧнЧРсЧ г эн мзы ,мйы эйа
, сра- а Кр вр р г й ы/ КмнРм + ымз -
н сР  йГ
Жр умра ц -анмаг вр зарм. сЧмс мй гм
Кмнн  -м г а р йыа аэм г г мбзм/мсР
вм-ас Р Чб+гмзГ
:аб гмза мйа+. вмйрЧс г асР врмзмг м ы-
з врмъайъаэм вмыры йм/йЧ; эмнмм. ыКмр вм
са. й змс смр нм армз Км эмнм аэм К+н
авмгр+ мнмс+ вр н вн гм нКы ъааГ
ц В гы,а эмр ймКр+. мэмР гмtа смсаз аТа эм-
рЧ- . ц врмймн/ н Кр умраГ ц В-ар мнРгм сва-гн ,наК г -м + май аа са/аэм гысаа а
с+ТаъРГ С+р ы с м см , ма-аг м-аР й /а айы-
ра мнРгм м з нмсР вмсм  тм разЧ эмй Г
Пы г аЧм врмКмрзм н снм Кн эмй рм-
с Г
ц В+ а сны/ анР н арг ? ц аб вм сврмс н
Кр умра вм - ны а мКр ъ . мсмКмэм з -
 Ч мйа/йы эмсЧГ
ц уаЧ бмы КК Дысай з ц ма- н м ц Ч вр -
ъан вм й Р ймсм- змэм м Нэар Ч; сза йа-
ЧРсЧ зма зЧ а мса азы аб гмзмГ
ц KмнРгм вмсна мэм г г + вмйграв асР ц мбр -
б н сн +. Кр умраГ ц ? а м ъ сЧм. см-
ЧанР саавразам р ссарй сЧ заЧ ц змн вм-
-азы ймвыс н с г азы вмгм  гмз вн -амз
 йаГ
?КК Дысай з врмснайм н г мэ эйа смэн с нсЧ
+в Р КмнРъы гры/гы гмtа с змнмгмз м м гр ,
,наК с з снмз с+мэм нмзЧ ма-Раэм с+р мг -
б нсЧГ
ц уа а врмэнм Р гысм-г ц вр б нсЧ мГ ц N
заЧ р свы,нм Кмн эмрнм нмз са анмГ Вс м-Р
за вр ънмсР й вм ы/ с+з ймрмэ з аар г
с сан ,нас н йм/йРГ E К+ бм ъаэм гмнмгмн а
ймс э зм , ыъа. ыз а Ч К+ арм наэ ы ймрмэ 
-мК+ ызараРГ
ц *мсвмй вмз ны. ц б мнм нсЧ Кр умраГ цВ+ айР а б Кмнааа ?J Oцм мКр йм нсЧL м -
гма г з вр ън J *мс ы с К+ м-аР рай-
гмГ
ц O К+ ,ман г г зм/м сгмраа вараэммр Р с м мз
Нэар аз ц врмъав н КК Дысай зГ
ц N/а Каэы! ц мсгн гын врамс,мйа.ъ . Кр ум-
раГ ц :а а мс .асР ы мэЧ ъ сЧм. смЧ-
анР Кыйа р й с з вр . вр асм Р с!
< врЧзР Ч ы /а мс н см - ъгы вмймэрамэм
змнмг эмрЧ- а р г ц см с+ймз вр б сР -м
н гмз нсЧ з г г с+. -рамыэмй г ц вмснайм-
 н б Кмнн +з Кр мз умрамз гы,Г
?КК Дысай з с йан варай м- эмз ы вмрасг -
Таэм мэЧ м аэм врмзмгъа. мйа/й+ с,мй нм сарма
мКн гм в р ; эмнм сас н сР эрыйР й+ъ н м Ч-
/анмГ
ц З сын КайЧэ ! ц / нмсн м мсгн гын Кр 
умраГ
O вмнм/ н рыгы эмс нмК ц м асР эмранГ
ц :азайнам вмнм/ Р аэм вмсанР с йызЧ эран-
г з мэ , вр эмм Р - ъгы г вЧТаэм змнмг с
рмзмз ц р свмрЧй нсЧ ЧГ
Вса К+нм аб зайн анРм свмнамГ
СвысЧ й - с Ч ас н КмнРмэм мвр 
КмнРъы - сР ыраа. р Км+ г смазы ЧТазы
ыйммнРс  ъан аэм КмйрсыТ з й /а эмм-
+з вмйЧРсЧ с нм/ Гц :амбзм/м з вмг й Р вмсанР ц срмэм +эм-
мр н ЧГ ц В+ с нРм врмсый н сР аКн эмр быз-
ма вмайа а зм/а ймрмэм з мКм. сРГ В+ва.а
м ты - ъгы з вр эммЧ аТаГ
M Кн эмй рм вм/ н за рыгыГ
ц Жр вмсныъ г сг б н з зма зЧ? ц сврмс н мГ
O ыарй анРм г ынГ
ц Дмрмэм. КК Дысай з а ый нЧ.асР -м Ч ы/а
м/ й н с агммрма разЧГ
M мб Км-ам вмг - н эмнмм.Г
ц Вм с ы ма Нэар . б - 
Ч*
 с змз йана
бйасРГ
O мР г ынГ
ц E г + эммр а зм. ймрмэм. Дысай з
Ч*
бйасР
Ч м-аР йасР б Т Р аэм м бн+, с н аэм вра-
снайыТ ,Г
ц ?, ма Нэар .! ц сгр - н КК см снаб з 
эмнмсаГ ц Д сКыйысЧ снм ъ ! :м й /а йнЧ гм-
эм сЧмэм -анмаг г г + б й - т ы/ с Ч асн
ммКТа +вмн з ЧГ
Дмн/м К+Р м врм-ан змаз н а мсы/йа а
с гм з Ч мсвр Чн гма смза а аймсм.ма сны-
/ анЧ арг Км ы /а ймК нL
ц Прмс аJ аймс мг ар+ Касгма-ма з нм-
сарй а *мсвмйа ц ан - .ъ . эра,Г
Пмзмн- Дысай з ,м сврмс нL
ц


ц MКмйр асР ц ма- н Ч ц / бР аэм а мв см-
с м йы, арм ай ыйар/ асЧ сгмнРбгмз
гр врмв с Г E з аэм вр ан змнмй Ч /аТ 
б бйаъ , зас агмэй ыъайъ Ч б сма. йара
 эмрмйГ
E /асЧ ймрмэа , вмс эн г г ацм ас- с Ч
асРз аэм выэ ъ а ыйры- ъ аГ
Жр наг рР гмаэм з  Ч вмры- н ас- см-
эм с зммар/ам ы, / а б з вм са. й -
змс ыймнамра авараъ з смсмЧ аз КмнРм-
эмГ
ум с+рсг . ыс б враТ а /аТ з ,м-
й РсЧ бйасР врм мз сны- а Ч м,мм вмбмн н
К+ м. сн м. м /м. йаыъга мс РсЧ ы аэм б-
эмнмРЧГ
ц :ас- с ЧJ ц врмъав н КК Дысай з ц са м
/а с змаJ
ц Жмэ зм. ймрмэм. Дысай з КыйРа ыара+ -м Ч
р ссврмс н йаыъгы ц гс  аа бмы Жас Ч ,мрмъм
б аа вм-аы сазРГ :азмэм м змэн р ссг -
б Р ц мнРгм врм г гмацм гмъз рма йа а а-
б вм мб гъаа б ыз L р мр анР+, -ыйм-
 Т амймгр м в+ н сР враэр й Р з выР м
мсыв н гмэй б ыз р бй нсЧ -а.цм эрмзг .
- с+. эмнмсГ
ВсЧг . р б ы/ с+а t мз+ св с н сР Каэсмз
с гр гмз xНыр н Ч! Ныр н Ч!… ц вм снм з Жасс з г б н сР м-аР выэ +з Г
ДмКнас Ч йаыъг са разЧ змн н сР свр ай-
н м вмн э а -м вм тм. вр - а вмсн + *ыг мэм
а сзмэн вр - Р рай а. аа свы гыГ
Mй гм / са. вмснай . асР рЧссЧ н ,мр йга
гмэй м вр ан аэм г з р быз аэм вмзр - нсЧГ
В з -мц КыйР вмЧм м саз тмз ймрмэм. КК ?
ц ЖмсР -м г ц ма н м ва- нРмГ O врмймн-
/ нL
ц Жас варай н за ыэм сгры-а+а н с+ Кыз э 
вмЧс -м м К+н в с + аа йрыэмз б р йЧ
р м- Г Э. с зм. аймс нм нКмв+с  ра-
за -а а б м м К+н ыара -м за ый с-
сЧ бна-Р б в с мэм г г ац КыйР сайа ЧJ
Kы Ч б змнг б заъ анРсаГ
ц O врм-анJ г г К+ тм сг б Р?J xEмэй Жмэ ,м-
-а г б Р гмэм м м з а ы аэм р быз…Г :м г -а-
зы К+ б ,ман м г б Р ас- смэм мъы врм 
гммрмэм мвмн- н сР с н+ Рз+? Пм с а Дысай з
КмнРъы Ч/асР ый нмсР К+ за сЧР с йыъ КыйР
Ч ыара -м ср + т св с + Кабыз азJ
ц M мса а Кабыза ! ц арйм б Ч н Дысай зГ
ц ЖмсР -м а ц врмсм ма н Ч ц мэй L й
б Т  аэм *мсвмйР!
ц ДмарРа за т б в с ц вмврмс н КК Г
ц бызаасЧ мнРгм вр ыснм -м ы с ймс а
с н -а а ц а б К+ .а ймрмэм. йрыэ + с забймрм+Г
ц :а г ы/ Ч Кмна ц мбр б н КК Г ц E мзы /а
ма Нэар . Ч сваъ н сй Км са м за раъ -
анРм раКыаL анРбЧ арЧР з ы+!
ц Вмбзм/м + вр + ц смэн с нсЧ Ч вмсна агм-
мрмэм р бйызРЧГ ц Жыз э з варай йыГ Ж+Р зм-
/а з ый ссЧ врмЧс Р ,мР азмэм тм ы/ с+.
зр г!
O мР ас н КК  вмнйаР; м ай вр рм-
ынсЧ г наэгмзы гыъ Р вр асамзы Кр мз вм -
рмзГ
ц В+ врм-н ? ц сврмс н Ч сарй а зма с/ н ра-
мэ Г
?КК Дысай з вмйЧн заЧ р съ ра+а ср -
,мз эн б Г
ц Прм-анJ ?, ма Нэар . зм. +. йрыэ а нэ н!
Вса тм ы/ са.ъ Ч вр й Г
ц *мсвмй врмс ! ц сгр гын ЧГ ц Жмэ а ймвыс н
К+ вмймКмэм!
?КК вр / н н ймР г н /мзы м св р + нКыГ
ц уа ймКм смКр РсЧ с с н з вмйыз Р сЧ-
б Р май м р брмба+а мКр+г ц мэй ма
Нэар . йасР сзмэы ас ,мР азмэм Чсмс
м са тм йанмГ Пмг /аJ M Чм гмнаК нсЧГ
ц N заЧ г з врмсРК Ч врмъы мК мэрмзм. ысны-
эа г гм. К+ ар быз анРм. м з вмг б н сРГ
а-Р йа ы+ м н -мз мймн/а J Ч +ы/йаы/ са.ъ з мКсмЧанРс з J
ц *ммр а /а са -м зма. н с Кыйа сйан -
м й сЧ зм с+рсг Ч Кр Ч эмм вмзм-Р зГ
ц Пм г най р ы с саэмйЧJ ц ай сн+ъм врм-
бас мГ
ц Пмснай . йаР Ч рЧ вр бй г сЧм. у рса-
н рм/йам.  за 3[Z эмйы ызаръа.  - -
на снайыТаэм смна ЧГ бР аа змэн К+ сны/ Р
 б й анР+з вр зармз м мКсмЧанРс з нм б-
ас+; м-аР азмэм .йасЧ са. с-а э м-
эр t -асг , р г ,Г ПмарРа ймрмэм. йрыэ Ч асР-
з мК тмз см/ наГ
ц : б р J ц врмймн/ н КК Дысай з энЧйЧ гы-
й цм й нРГ
ц ДаР M- Та ЧL Кыйаз эмм РсЧ ймсм.м сра-
 Р вмснаб р ъ . йаР Сраа ЧГ
ц Сраа а! ц мсгн гын КмнРм.Г ц Д ! Д ! <зам
Сраа а Ч за  йыГ
ц В тм йаР вр Чм й Р йаЧ йа+а мКа-
+ ц + р бызаасЧ мсаймзна+ сгмнРгм м йа.-
са+Г В йараа б / э мсЧТа+а са- ва-
гы tн Кн + ва-аРа
xй рРмнР… - сР сва-амэм /ары зм -
с+рРГ *й ыъ б . а вм.з +, с нг з аз -
нм аый -н +, грмн гм свысг а вмснай . бйм,
вмв й а г срн ы/ м гыр , ыг , эммр Р
а-аэмГПр бй г тм саэй свмнЧа заЧ р ймсР 
а. вм/ ны. -ыРц-ыР мТы з Чб+-асг . вр гыс ц
айР тм вр бй г са г г + вмн э аа?
ц Са! ц мсгн гын КК Дысай зГ ц ?, ма Нэа-
р . са смаръаа Ксмна мнРгм г г р Кы
Жмэ ;  ъаз /а ас- смз з ра вмрм/йа Ч Рз+
нРы г саы вмймКм tар нР+з грммсмс зГ
ВмбКы/йа а армбмсР КК Ч мас с-а
сай ъа. аэм н ,мр йг Г
ц В+ г г Кыйм эммр н м г гм.цм ысныэа ц вара-
за н Ч азы р бэммр Г
: гмэй вра/йа а вр ,мй нмсР за - Р смнР
ср см. змнРК+ -анма-асг , эн б ,Г
ц :а свр ъ .а заЧ м вр - а ,мЧ К+ вмг ц
врмсм н мГ ц Вмбзм/м *мсвмйР сз нмс сЧ -
йм зм. бК  м зыг гм Ч врм /ы гм , а б-
К+мс ср ъысРГ Сраа аJ Mа Нэар . м-Р
 Сраа а заЧ йм б згыР гравгм вмзаТа-
 с г з раъаг з мг , -мК+ сгн- Р
мбзм/мсР вмКаэ Г
ц >м / ц ый нам смэн с нсЧ Ч ц г з гм а
сзм/а врм гыРГ
ц :а мэм Ч ср ъысР ц сгр - н м ц а заЧ -
ймКм мэр й Р м аг , з нмармЧ+, вр ъанР а
заЧ йм б Т Р м саКЧ с змэм! :ы/ г Ч гмз-
  мгый б -м а +. й -мК заЧ гм а
+выс н! ?, ма Нэар . Ч/гм мКр Т РсЧ г з свмймКм. змнРКм. а сзаР ймн/+з мКр бмз мК;-
Чс РсЧГ
O /асмз вр б н аэм г змн- Г
ц Вса Кыйа сйан м вм ъазы /ан  зм. ймрм-
эм. смКр аварР б .зазсЧ сгн- анРм ъ з
бймрмРазГ
Nн+Кг мКнаэ-а Ч сгмнРбын вм н ы Дысай з 
-араб агммрма разЧ м з рм б сынГ
: йрыэм. йаР Ч ъан аэм мйм,ыъ з м сн -
К+зL эммр н м с КмнРъ з рыймзГ Жр наг рР мК -
ры/ н ы аэм мсв на а эмрн врмв с н асРз йа.-
са+а ан анР+а р +Г Eс  са. сгрмз+.
м вмнаба.ъ . сны/ анР вмай н за -м врмср -
Ч гма. ,мй нсЧ с змза смаэм вр К+ Ч зм-
нмйм. *р йс р а врм,мй  врм смсмЧ а аэм
ысыэыКнЧ вр сыв+ Кы.мэм мбКы/йа ЧL а-а а
м+, КмнРмэм Чм враснайы Кмнабамр+а -
йа Ч; ны-ъ а ысвмгм анР+а срайс а вр мсЧ
 й змэм мКнаэ-а ЧГ
ВасР т с нРм заЧ мКасвмгм н аз Кмнаа -м
са сма разЧ Ч +ы/йа К+н ыйан Р б р ъазы
вр бй гыГ
Всгмра вмсна вмныйЧ Кр вр р г мК;Ч н -м
заЧ свр ъ а вмса анРГ
Пр ъан врмсм. -анмаг эрыКм. м вмна ыймК-
м. мйа/йа см саргмз б ары+з врм-ы ,мн-
с ыГц <зЧ зма П гаКм ц мК;Ч н м ц вм разасны Ч
с вм/ гГ Сй ймК р нсЧ ан+, й йЧ а сг /ы
-мК выаъас а К+нм вр ЧмаГ
ц й *мсвмй ъаэм ц ймКрм вм/ нм Р ц ма-
- н Ч ц Кабр бн -м г г Ч вр - вмКый н с
врмйан Р смнР ймнэ . ымз анР+. выРГ
ц Mй гм /а са йанм тм. вр - а ц ,зыр н
м ъ рмг а эыс+а Крм ц вм за г м мса
амК+- й з йыз  г вмг /асЧГ
См з вм-араъ з м сзмн+ гс+ в нР аз м
вмг б н б ары+. ,мнс гы сармгГ
ц Нм ймКм варай Р КК ы Дысай зыГ
ц Mгый + б аа -м м бйасР? ц мсгн гын ЧГ
ц O врмсм. -анмаг йыъ ы заЧ мгр+ Ч сныъ -
сР Ч бйр мэм сз+сн Г E г + с- аа зм/а н -
гм. -анмаг вмар Р сы й /а вм м РсЧ г бы
вмны-амзы м са?
O б йыз нсЧ Км р с а н мврмс г г сн ъгмз са-
рРаб+. -мК+ мас сР г азы с авмймК Т з наэ-
гмз+сн азГ
ц Пмрм. Вн й+г аКас+. сма. Кабэр --
м. зыйрмс вмнРбм нсЧ см йа Чз й К+ свм-
сн Р см з мра Чз св с анР+а сма+ й /а
врай -ар ЧГ
ц K г Ч йыз н ц с вм/ г мКнаэ-ам бйм,ын
н м аэм азмэм врмЧс нмсРГ ц KмнРгм м сЧгма н
см йа а м *мсвмй ?O вр ъан вмнма сзЧа аГ
ц :а г см/ на а; анРбЧ б К+ РL айР *ы-
г +. ц в йъ . р, эан вр тмз асРз змэыТа-
са й К+ мй Р сзар+, м сгыъа а мнг Р
, саб эра, J
П гаКм вр Чн гмма р ссы/йа а тарэ -м
г Ч КмнРъм. азммнмсм. эмнмм.Г
ц <зам г Ч сммКр б нГ уа а-аэм сгр+ Р м
 с м р ссг /ы б -аз Ч сй Ч нсЧГ
Ж+н ы заЧ йрыэ Ф н ра м б з нсЧ К гм.
бар +, -ы-ан смйар/ н з наРг . зыба. вр рм-
й+Г :асгмнРгм засЧ а б й м с;а, н вараКр н-
сЧ г гм.цм /+. эмсвмйсг . ймз ц йасг Р бцб
 снайс Г Kр йЧ мзы б й м йрыэ Ч нсЧ за
м са Ч б заРа ммКТа гмэй см а /ыГ K г
мL сзмр Ч Кыйм аэм м-аР за м аэм й
ср ъм с нмГ СмЧн м варайм зм. авмй /+.
смсаз г г г за+. эн б ы аэм зар+а й ,мнмй-
+а а вр ай *мсвмйР энЧйаР  , вр с нРаа
мнРгм эыК з ъаан нГ
ц П гаКм ц сг б н м за ц свмн зма вмана-
 а вмй ср ,мз ср ъ+, ас- с .Г З р р с-
саа + .йаъР вмрмэа сармг б ары+. з -
ар сзмр а бйыз . аэм б энЧыРГ :азайнЧ
мвр ъРсЧ саар вмг а вр йаъР г зм с+-
р Жан+, M м эйа ,мй сЧ са.- с КК Дысай зГ
Сармг йнЧ аэмГKмнРгм Ф н ра тм +змн н г г вмъ ынсЧ
эрм,ынсЧ мбазРГ
Прайс Ра саКа зм. ы/ сL м р бК нсЧ гысм-г 
 г -м сЧ базнЧ К+н ысаЧ г за+з мсгмнг з Г
Варм м са с з+а ый анР+а аТ сны- сЧ
г г + йыз аа?
: б р ырмз Ч врмсынсЧ ъан сармг эйа К+-
нм сг б м вмЧн ц мсныъ РсЧ вмны-амэм м са
вр г б Ч а змэыГ
:аб р Ч зм смЧ Ч П гаКм мг б нсЧ ы
 с мйм,ыР вмсваъ н ы. сврмс змаэм Кн эм-
снма ЧГ
:а сзаЧ КмнРъа /й Р Ч вр Каэын г змн аГ
ц Прмса заЧ Вн й+гм! ц б+ н ЧГ
Nсн+ъ н н заЧ Вса+ъ .? ц Вмбзм/мГ
<Км гмэй Ч вмй з нсЧ с гмна вмсна змн + вм-
в нсЧ за эн б сармг мс на+. смна П -
гаКммз ан г . ср , мК;Чн йыъы змГ
ВбЧн Ч сармг б вар рм.м. б вмр ЧТ га
ъг t эйа Караэы гмацг г а амс Г
M-аР ы/ Ч/г з вмг б нсЧ сармг сза б а-
р Р а асгмнРгм сагый вмг Ч аэм йар/ н рыг за
/энм снмм мэазГ
< вмраъ н Ч а мй Р сармг КК ы Дысай зы
аз в -а -м ыз за вр ънм аэм ср ма вм/ан -
 аГ
Свыс нсЧ а-ар рабг . аар ,нас н грм+ йара-Ра Кн /а г м- р бр б н сР КырЧГ
Вар+. мКаТ  Ч р свмрЧй нсЧ р ссаа ва-
раас КК Дысай з мйм б вмзаТа . б в й-
м. К ъ эйа агмэй ,р н сР г б Г
ДыКм Ч йарР К+н мК с нР+з эмбйЧз
с К/а разЧ змТ+з ры/+з б й /г з ;
ай сама мгм +смгма ыбгма б Кр м йм.м.
раъагм. б мнс+, врыРа зырм +, саыГ
В ы з ыы гмэй вмсныъ г мвыс н КК 
сммры/ама сва, нм/а вмснай . б г +. ны-
снмм б в н н вм/ р зр -мз ыКа/ Та КмнРм.
врайс н варайм зм. мэа грм Г
С а Кнйа а аТа Кмнаа ыс н нм зм рамэы
 г -м Ч раъ н врмас КмнРъы - сР м- змн -
а м св са ймара+, з эмса.Г
O агммрмз рмйа мсмКм вм-  сЧмэм мКар 
 смЧанЧ умназсгмэм мсм анЧ зм с+рЧ насы
С м ймн/а вр б РсЧ тм Кн эм-ас ма врагнм-
а а мК;ЧсЧасЧ асРз аймсм.+з Тасн азГ
K г ы/ сны- нмсР -м *мсвмйР см бмн н снав Р
заЧ вм мКр бы вмймК саэм сЧмэм мсм анЧ Ч
эмр/ысР аб сны/а+з с,мйсмз; рЧй н мвр й+-
 а зм эмрй+ м мКсмЧанРсм -м гмэй а
б+ н Ч аТа г мзы -Ра. Кнайм. гмв а. вм ры/м-
с зма. ЧнЧсРГ
Ввар+а мКр нсЧ Ч г сЧмзы змнЧ вр Р за-
Ч м зр га мгры/ Т , .ГЖн /а г вмным- Ч мб зар нсЧ азмэм мйм,-
ыР г г йрыэ йарР мсмрм/м вмсы- н Г
Пр ъан Кр умра азы заса с йрыэ з ар+-
з сны/ анЧз анан Ч смрм/ Р ы йар КК Ды-
сай з  м з нмармЧ+. сны- . а/ан врм 
са, зм , р свмрЧ/а . вм г гм.цн Км вр - а йарР
мгрмасЧГ
ЖайЧэ К+н йм амбзм/мс варавыэ Кнайа
рЧссЧ саз анмзГ
O б с н аэм вр ЧР анаКма срайсм ц мм
саэй ы заЧ вмй рыгм. ц н ъР асгмнРгм ысвмгм -
ъ сР Кр умра сызан мК;Чс Р за вр - ы сма-
эм вр ,мй Г
ц В гмз а сн+ъ+ ъ э ! ц мК;Ч н мГ
ц >м /! Варм КК Дысай з с н с вмсан ,мЧ
вм вр йа эммрЧ м г б нсЧ -арас-ыр сн К+з -мК+
,мй РГ
ц M ма смЧанР! ц сгр - н Кр умра ц КмнР-
м. ай йар/ Т .сЧ мэ , г а зм/а ,мй Р
й ммКТа з а мК+-+. сзар+.Г Нм ан г J
н /а барР ц тм а ъ э вр+/г ый р+ м ,
смйрмэ сЧ са+ й /а вн + вмн Г
Всрам/а+. Ч змн- вмснайм н б Кр мз ум-
рамзL йаЧнсЧ -м м г г саэй враыан - а
мй гм ай з+ сарын б ыэмн гмр ймр сйан нмсР
м-а йм -м Кр умра са. р б -аэм а вы-
 нГ:а см+а ый р+ смрЧс н мгм ы /анабмз
йарР ,мЧ бйасР Касс на К+н й /а р г б -
нмсР мцм йарР смрасЧ с ваанРГ
ц ?КК Дысай з! ц сгр - н ЧГ ц >м сны- нмсР?
Mа вмснайм н смнР ы/ с Т . -м з+ са
Крмс н сР мврмзаР Ка/ Р врм-Р вм гмр ймрыГ
Свар р бй нсЧ эр +. р+г б аз ср ъ+. эм-
нмс - н бр+э Р врмгнЧ Ч Кмэм,ынРс б ба-
анм сагнм р бК ма б раъа-амз мгаГ
O вр б н вмзмТР сЧТама зЧ *мсвмйа г-
/а зЧ змаэм вмгрм анЧ сЧмэм мКар см
арынсЧ г йар Г
ц Дысай з! ц гр - н ЧГ ц Вм зЧ *мсвмй ъаэм < -
сыс Хр с Ч вр г б+  з мКр быз РсЧ!
В м- р бассЧ йРЧмнРсг . ,м,м смврмм/й а-
з+. Чрмс+з сгра/амз гмэа. вм мнсмзы йарм-
зы йараыГ
В зм с+ра - нсЧ варавмнм, мгр+ н сР га-
нР свыэ +а эмнмс свр ъ н -м сны- нмсРГ
: см.- +. бм гмнмгмн ы эн мэм ,мй а-
б вм мбас н м -Разцм вр ,мйа вмсн+ъ нсЧ эм-
нмс Кр вр р г айыТаэм вараэммр+ -араб
мгмъа-гм с м-+з вмса аназГ
Всгмра Кр вр р г вмЧ нсЧ с tм раз рыгаГ
ц Mа смЧанР ц б в ЧсР змн н м ц з
йм-Р г рв - г Жас + аа б ааГ
M ызмнЧа выс Р ааJ ыарЧа -м б мг б -в йм. К ъ в+ асЧ +р РсЧ йРЧмн асР мК;-
Ч+. вн заазГ
O К+срм р свмрЧй нсЧL
ц >м К+ сны- нмсР м,р Ч.а йарР! См.а
арйм мбйа р свЧ Ч - .а змн + бэмЧ-
Т а йРЧмн ! ? з Кр вр р г ймбмнЧ вы-
с Р ты йаыъгы ц са.- с Ч г а. +.йыГ
M /й н заЧ гмз а эйа Ч варай аз змн нсЧL
вм сры нсЧ вм аа зарам Кнаймзы н ы ,мЧ 
ймра б + н найЧм. аарГ
ц Mа зм. Ч б тмJ
Вйрыэ м б змн- н р съ ра+з м свыэ эн -
б з ыс н сР ъг tГ
:азаРъ . ы/ с м, н заЧL б ъг t р бй -
 н сР змТ+а ый р+Г
O гмнаК нсЧ мгр+ Р н ъг t гмэй аб вм б -
й /г мнаан б ары+. г Р сармг вмг -
 нсЧ сарай ы гмз +Г
Вараа сг б Р а вмг нсЧ ц сармг мй з вр+/-
гмз мг б нсЧ сарай а гмз + раб нсЧ з с-
с +. сын смЧъ . ы смн м р бнаансЧ - -
с Г
O мКр нсЧ г сЧ+з эрмб+з снм з тгбмр б-
з Км тм Касtмрза+. врайза Чм / н агма.
/ыгм. / бРГ
: ъ , эн б , з ар Ч сзЧн сР нмвын  й+ра
мКмб - н сР ы/ с+а м-ар Ч г гмэмцм сыТас с р ТаэмсЧ +смКмй РсЧ б выГ
< ы Жас Крмс н сР г азы с гр гмзL
ц В мэмР! В мэмР!
В м- эа К+н р байа мэмР вн зЧ вр внЧс+ нм
 КмнРъ , Кыгм+, вмнаРЧ, б эммна+, зм с
а-ар Г
? Жас тм разЧ Кмрмн сР см ср +з гмъз р-
+з -ыйм Таз Каб внм ц мр анРм. мн-Ра.
ъгырм. гммр Ч б н сР гмра/ н сР снмм аа
смй н ы/ с Т а сыймрмэ Г
ц В мэмР! ц арй н Жас врмЧнЧЧ ам/ й ы
с ныГ
Пар+а Чб+г вн за в н сР йсгы н - ы
Жас ы /а  н н аа са вр эммна+а рЧ-
ймз с г з мз сы, а йрм Г
В м /а з э аммКр б з+. ъыз мК;Чн асР зм -
с+рРL -ыйм Т+. ,мр / нмК ра а-анма-асгм.
зыг врмгнЧ . змнРК+ м вмзмТ Г
E мзы /а б гр - н смКр ъ асЧ ммсйы варавы-
э +а зм , Г
ц M эмр эмр ! ц сгр г н Жас эныК/а б см-
+ Ч мн-Р ъгыры в+н Т а вмнаРЧ мса а
-ысыЧ ыгысм вн за Г
: гма ъгыр б зарн г г К+ мв н -араб зэм-
а а врар н сР гы-ы мъммрм й+зЧТа.сЧ
бмн+Г
Mэныъ анРма са а вмрЧснм зм с+рР ц вмгмр ймр з врмассЧ вн - сыТас св++ Таэм
а-анма-асг а зыг Г
Жас сзмран заЧ вмн+з снаб эн б з Г
ц O свмз н смаэм ас- смэм /а , Г <йаз /а
г мзы гм гмэй а с а Кмнаа мнгмзцмКмрмаз
-Р - с+ аварР см-а+Г
:а ма- Ч Ч Крмс нсЧ Ка/ Р г гмз а К ъа
мгый ймасн сР йыъар бй р Т Ч / нмК Г
ц Mгр+ .а ц вр г б н Ч Кр ы умраы ц аварР
бйасР н ъР ас- с Ч ср /йыТ Ч йыъ Г
ВасР йрм/ м вмй- нсЧГ
<б рыг Кр вр р г Ч +, н tм рР -
вр н са ыКмэма нм/а эйа асг б +, зы-а-
 Ч, гмр- нсЧ КК Дысай зГ
Ср ъм К+нм йаР аэмL зас з гм/ бйын сР
мнй+рЧз са анм ЧнЧнм смКм. свнмъы грм -
ы р ыГ
В эн б , -араб асн+, ма ср й а са нмсР
ср ма н гм аГ
ц Св с а йыъы зм ц с рыймз врм бас мГ
E г ы/а ывмз нмсР ъ Кр наг рР ц -анмаг
асРз р смрмв+. ы аэм вмй рыгм. м- с /а мг -
б н сР К нРб з+ сзЧэ- Т а гмзврасс+Г
ц Mа зм. ц б эммр н йрыэ КК Дысай з а-
м/ й м свмгм.+з арй+з эмнмсмз ц *мсвмйР а
й с за вмг ыР тм з р а вмбмн сг б Р м
-м ймн/м К+Р сг б мГ< й с а гма йаР Сраа Ч йаз са !
E сР рыг смаръам мКыэна Ч м н н сР м
ан м КК Дысай з мвм- н с ын+Кгм. Кн эмй 
вм-аран+, ыс ,Г
Г ава дятая Аббат
,удам аазыват…

m… >K.Н E;LKТ .ЧLЭEЭу: ШЧПЭ
Eан Р
ЦЧу;+;ЧГ*Ч ШНEЧ ZK*!Э*K ЭEЭ 2Ч3;ы
2Ч/KГ;+;:x x+x *+ у>K; 2Ч,>E,Eу, ШЧП
н Рэ
Eмэй аэм ъ н ъ ы/а арйм смЧн базна гмэй
м ы/а ызан м,м РсЧ нм Р р+Кы
б мсрЧР сран+ б - Р э рвы+ м сраб н
аР с йара сммр н б аа Кмэ Г
Ц КанР ы юЗмнм+а аг ж
*мнм КК ЧнЧн смКм. эрмасг+. Кан+. ъ р
б гмрв вмЧбмг эйа аз+з вЧ з +йанЧн сР
эн б рмГ *н б Кнасан м К+н эныКмг г г зм-
ра ц Ч йан гы эныК ы ы а, гмзы врайсмЧнм мн-
ыТаа врмТ а с / бРГ
*ммр н м Каб мсмКмэм рый враК+ Ч Чсмз см-
смЧ йы, ; ыар/й н -м вм- а ср й а -
й  тмз ймг б анРсм Касгма-мэм з нмсарй Ч
*мсвмйЧГ
ц M-а ц - н м г г мнРгм Ч б Чн засм ы бэм-
нмРЧ ц Ч вммзмг рыъ ъаэм мКа сЧм Г В+вм з аа аварР -аз вр - саэмйЧъа. м-м.
йр з+?
ц Жр зм. ц ма н Ч асРз сзыТа+. тм. м-
м. врмКназм. м гма. г з нм зм/а з вмай Р
аргм Ч вразыйрмсР ц КмсР + в й аа сыа-
ар аГ
ц J гмма асР а -м ма г г аКр -ма й -
Ч нКм. ран э з р ц вмй, н Дысай з с наэгм.
рм а.Г ц O эмм вр ас асРз мр а+а с-
м- г вр б Т а -м йа врмгнЧ+, сЧТа -
гм йм ъасмэм гмна м-Р Сраа а вр з -
 мКн -Ра -ыйм Тмэм мнг Г :агммр+а ыар/й -
 -м с а врмгнЧ а арЧа с ны р Ръа м Ч а змэы
р Р мс ъ асЧ за - с+ амра -асг а вра-
 Ч вм тмзы мврмсыГ
ум. йай Дысай з К+н рыгмвмнм/а йы,м+. с 
м мг б нсЧ аймсм.+з сны/ аназ *мсвмй ц й
сз нмс сЧ :аКм й з йм зм.Г Нм ы/ с-
ма мгрма а вр ънм гм за ы/а бран+а эмй+ 
й наг , гр Ч, эйа Ч с р нсЧ св с ас- с+а йыъ
Чб+- гм м сн ы <сгыв анЧГ Эй са+з б н-
йа. гм б н мК тмз азмз вЧа змаз саза.мз
врмънмз м аармЧм. t с -асгм. Кайа эрм-
б ъа. за с змзы К+н г в  : гмн с *р йс р;
м сйан н са мбзм/ма -мК+ вмзм-Р св с заЧГ
Д  б+ Ч заЧ сн +з K ы м вмз н м
а/аэмйм. эрмбм. мв смс вм ймКрма йыъам.вмн э н -м аз враймсараэ а заЧ м с  сг ,
гмба.Г
Нм м б с н заЧ вмг ыР базн вмйм 
 йа/йа -м йазм а с а враснайм Р заЧ б
врайан з а, й наг , ъ рмГ
M м- с ймар н за б Кмы м см , мс на-
+, рмй а йаЧ, вмн э Ч -м мКТа а с - с+-
з +з йыъ з вмзм/а зма. йыъа сКрмс Р эрыб
с  сгмэм врмгнЧ ЧГ
N+ сн ъгмз сгмрм вр ънмсР за мсмб РL а гц
м наэгм бКа/ Р Eмнас СыйРК+ мсмКн м гмэй р -
Т а аэм <сгыс анР йнЧ б К + сма. +эмй+Г
ВасРз К+срм заЧ р б+сг н E сс  б Ч зм
 .ы б вмны- н заЧ вмнма сма р свмрЧ/а а
аэм гыба Ф н ра эыс+. ыр н с вары /а
сра-ы загын -м вр Караэ йнЧ заЧ
.ЧуxЧi*ы;
>ЧEГ:; ixы.ы
Г
O зара нсЧ а врар+ Р вмснай а мгрма Ч
КК  мй гм а ыйар/ нсЧ м мврмс L
ц Eм /а К+н н асР са. б э йм-+. E сс ?
ц Mа Нэар . Ч са.- с вара.йы г тмзы ср ъ-
мзы варсм /ы вмг -м ыйан асгмнРгм з ы
йнЧ с зммвр й ЧГ Пармрмй+. эра, враймврайа-
н н г б а йаа. б эра, м м м вмбмн н -
йаЧРсЧ сгывна а эра, Г
Eма-м *мсвмйР ймвысг а сгн-а Ч б эрмбм-
эм б гм мбзабй Ч б сЧм см сац г ймбм-нЧа разЧ м раза вмЧна а мнгмцмКмрма.
срай нйа.Г < Ч а змэы а мссн Р зыйрмсР ЭэмГ
ЖмнРъа Ч а с ы эммр Р м саКа см , враэра-
ъа Ч, йм с змэм вмснайаэм вр - с Ч гмэй сврм-
ъы ы с сгывна ЧГ
KаварР /а ймКм ,мР азмэм вмсмйа.см Р
+вмна Ч/гм. б й - вмс нам. варайм
зм. ц смр Р н - ы у нРвар Г
N+ м-а! Kр /й+ ы+! ц Касвнмй+ мг б н сР са
зм ыс н Ч Кмнаа -аз сгый+ рабынР + м гм , зм-
эы з вмай РГ ЖмсР ысн+ъ са -м Ч эмм р с-
сг б Р + вм-ысыаа саКЧ аТа Кмнаа эныКмг ,
вмазг ,Г
Eм асР гм К+н E сс ? Eа умраыс E сс ?
ц :а бйр э .а м-а а йыз .а -м КмнабР эм-
мр зм з ыс з L вар+а Ч +ъан аэм снай 
 н , ср м. саг+ ннз м ц мКТас рм-
багра. арм б рмй ъаэмсЧ мгмнм иС3Z эмй *ар-
з  -Р .+ г а ый нмсР гмэй р сгр+РГ
:м айР мэй мбр б а + тм б э йм-+. бнм-
вмны-+. -анмаг врм/ н Кмнаа йы,см на?
K г м + Каб смза Ч мсаймзна+ ц ы-а+а
сснайм ан с рамэм. мр Та аз гмс рм-
 н L рмбагра. ар+ мгр+н тн гс р ймнэмна ЧГ
 ба агммр+а б , вр зар мбагр  а
врабмън асгмнРгм нсрм смна . рыКа/? ?
аТа Кмнаа смр / а снайыТааL , с-абма- а ймсмарм б t гс рм м м а а ай мэм с -
йаанРс , сзар !
Eа умраыс E сс мКн й н гмнмсс нР+з
вмб Чз Кыйы- ймгмрмз мггынР+, н, з -а-
сг , ыг; Ч мК ры/ н р г вм йазммнмэ а-
грмз гыва с гр г з ы/ с Т з сма. Чс-
мс сснайм аз г КК н+ ан гмз в с +.
з ц смнРгм -ыйм Т+з вмг б н сР за т м-
грма Ч -м Ч Каб см/ на Ч врай н , мэГ
M г/а К+н б за- анР+з тнн смз мйм
разЧ Ч с- н мбзм/+з -м м- с йы, см. м
сзм/а врай РсЧ нК змзы вм сгы а-м. гр см+
тмэм анамэм смгрм Т -м. *ра Г
M г г за врайсмЧнм р бм- рм РсЧ! E г а -ы-
йм Т+а вмз+сн+ н сР б бмнм+з саммс+з
вмгрммз!
E сс сtмрзын рм н б гм +мй+ б гмаэм
ймн/+ К+н вмсны/ Р аэм ср ъ+з анЧзL нй
сммр н Кмэм ц н вм гр .а. зара свмсмКсм-
 н смаръасм  змэыТасы КмэмГ *й
в н варай Кабзар+з мра аз смКса+,
рыг см , р быз сгнм н сР варай мна. Кмэм
вмй- н сР , /ан Чз вр г б Чз; м м /а
разЧ мКрагн , сзарРГ
Жмэ э КыJ *йацм Кабй , врмср с вн+-
ы мэрмз+а зар+а ан J *йацм врмср са
зайнам а-а а агм +сЧ-ана . б з р эм J
E сс з нм выаъасм н м йы, аэм ср см-
 н а вр б Ч эр  E сс йммнРсм нсЧ
т зГ
Пм,м/а разЧ з нм -м йнЧ аэм б - нм асн вр -
ЧР м з а м -м К+нм сг б м м аэм t с -
-асгмз ймнэмна Г
В мй врагр с+. йаР м мй н вр г бГ
С рЧ/а+. вм аэм вмана гмр КнР мвр нсЧ
 ? -асгма змраГ
: Кмры мг б нсЧ зм. йай Дысай з -анмаг б-
р Та+. м б Т .; гмз йм н гмр Кназ г в -
 ?санРз ма : гмн с *р йс р Г
Пмны-а+а срыг мн - н сР асРз ср -
+з , р гармзL
NЧ Г;Ч ШН ;Ч *Э у;+EЧ ;.KШЧ>+EЧу: .+…Нуx+;:
ы/Э.+;!ЭФ ШЧПЧ> +*;ЭГ*ЧТ m.KЫЭЭk
O а сны- .м сг б н ц
ы/Э.+;!ЭФ
 айР гм б
Чб+-асг , Кмэм а зар  , аТа наа сгр / б-
 Г
Пмс р .асР /а +сныъ Р Каб смйрмэ Ч мйы б
вмс+нмг мэм -м Ч б+ б гммз E сс Г
:а нй рм/йа+ вм вр ,м н вм мна Кмэм -
врм Кмэ мКЧб + см з сыТасм аз -анма-
-асгм. араГ Nзр ар вмэ Кы Кмэ Г :м ар а
э са г г мК+- Ч са- м мР мбэмр асЧ мК-
/ э а р сврмср ЧасЧ эм б рыаГ Нм. арм./ ы Кмэ  а. -арв с ны змэыТасм асн а
с зма tмрзы смаэм сыТасм ЧГ K г м Кмэ ?-
 г а с-абн аТа б сарйа йыъ -анма-асг ,L
наэай+ г э сгыссм вмййар/  наТ а ыэм-
нРЧ врмЧ/а агм вмйары+а н ъР снмаз ва-
вн Г
ц :а Т а мзарб анР+, зара м ц вманан
E сс ц м вмйКар а р а+,Г уа м вр эмйЧсЧ!
В+ - н зазы р+ ас- смэм ц г Г
>м + мК тмз йыз аа?
O мбйан йрм/ Т а рыг эмраГ
ц Жм/а зм. ар Р н -м м ън ?J
ц ВарРа! ц с с нм. ммб нсЧ КК Дысай з ц м
мнРгмJ
Kы ра-Р аэм К+н врар мКзмрмгмз; ай м-ы-
ъ сР КК мР вмарЧн смб а ц гм. б Ч/м.
вр сыв сн Кмс +б+ н сарРаба.ъ а мв са ЧГ
Жр наг рР сврмс н ы заЧ ймбмна Ч вр за Р
тарэ -асгма срайсм гммрма свмсмКм К+нм вр а-
с КмнРмэм -ысм вр й аз с з+з смгр Т нм
аэм / бР асгмнРгм - смГ
Пмсна вмна вмЧ+, гмнаК . Ч бЧн саКЧ
масамсРГ
?КК Дысай з м-ынсЧ вм- ср бы врмйн н см
вмасРГ
Mй гм варм - нР Ч ЧсмсР м-мсР ы/а а
мсс м н сР г -м врмймн/а а аэм р ссг бЧ нм смКм. -арайыаз+. йн +з в ыб з б рый-
а+. зммнмэ Р гммрмэм а р б врар+ н сРГ
Варм КмнРъы - сР аэм ра-а. зм/м мас 
с-а н ,мр йг вммзы вмснайыТ а б в с Ч н --
м р с а  мнРгм г г ймгыза нРма с йаанР-
смГ
ц J м в р н мбйы,а; +а ы/а зар+а раЧ-
н мКн -+з гнм-РЧз Г Дай зм. Дысай з +р б нсЧ
мКр бм асРз гмТысам вм ммъа г Км/а-
с з высР Чб+-асг з; Км/аса Ч зара- 
вм аэм снм з р св й н сР р сса н сР вм са.
рмба армГ
Eма гмз ай вынРс рм н / бР; смэн см E сс -
ы ты / бР вмййар/ н  , аз+а арм Ч
ыгмра ъ асЧ мвысан+, -анма-асг , сарй ,Г
В агммр+, / ба Ч с н ай нан Км/ас
йаэр й рм н н - гы б рмй+ъ; гмацгмзы ,мР
 / нгмз смсмЧ м ый нмсР бКа/ Р р св й Г
<бцб мэм -м йыъа -анмаг ср , Кмнаа / ы-
-аз ар с н+ аз+а +/ н КмнРъаз - снаГ
З Тайыъм. вмрмснР гысм с;а/ н сР Кмэ Ч
 э Ч КмЧбн Ч ц вмснайЧЧ *мрэм мвраг саз
врар мсЧз см,р ъ Ч змэыТасм р э -а-
сг ан - ы гр смыJ : вр Кра/м. э нРга выэн -
+а йм-ар K р р в+ н сР вмййар/ Р гмсар б
сы, , мймрмсна.J
ц Х ц, ! Прайс нЧаа? Вынг вр мн г а м-эы Фыр б н з+ рыг с й м аср /а+з
мэЧз ссм,ъ Ч Юм смК р а - ,н+а рмсг са-
Ка врмгмрз ай са+. б K м бКаэы-
ъ . Юв арм эа ц саэм н ъР вмгмр+. Вынг ы
азмТ+. г наг J
<, ЧрмсР м- Ч а мг б н сР Касс нР+ варай
з э -асг з мры/ аз нйа. ммэм раза Ч ъ ,-
сЧ , вмр Км РГ
E сс ан г . зтр .+, ыг с Кй н Дысай -
з агммр+з эрмб+з tмрзын з цб гн  Чз 
свмсмК+з смрЧс бабй+ смйа аКасмзГ < Ды-
сай з Каб з на.ъаэм гмнаК Ч мсвмнРбм нсЧ з Г
Д тм змъа г нм/ н рыгы й /а вмснай а
св+ъг Км/асам. / б Г :а свр ъ .а -м м
сйан нJ Ээм эыс ма варм а мсзан нмсР ймар Р Кы-
з эа вмймК+а мгрма ЧГ
: сыв н ймнэ Ч в ыб б аз ыз р Т . Кмнаа
- с ,мй нсЧ Чмз эмрЧ-а-мз КрайыГ Д /а гмэй
м ысвмгм нсЧ за с рыймз ый нмсР врмснай Р б аэм
н ,мр йм-м. мр+ см. ра-РГ
ц <, с нРм ыабн с +сЧ-анаа. рмй +J
З с й н вна г з мъммр+. гмр КанР+.
рзJ E г г гмз мКн -Ра ц гм аварР сг /а?J
MКм саз тмз Дысай з ызмн- нГ мбагра. ар+
 мсмКамс ы/ с+. эмсвмй E сс н йан зм-
/асмз вм с а а-анма-асг , .!
E сс вр Чн вна гм г г вр з мК+гм-а+. ймс на+. м рJ , ц, !
Жмэ н м -м м , мс нмсР К+н врмй +
м-м зЧс+а ыъ б н р+ тгJ , ц, !
< сй асЧ за E сс аТа с- н саКЧ  гн йа!
ВайР са ны-ъаа г ынм аК+ а азы вр ънмсР
ыйммнРсм РсЧ р бн э Т з сЧ мс г з ! Х !
Eмацгмэм Ч ы/а ывмз нL Вынг Кн /а г ? га *а-
tас ц аКас+. ырмйа г мзы /а сЧб нсЧ с а-
гма. йаъааРгм. Кмэ Ргм. смз анРмэм врм с,м-
/йа ЧГ Нза й+ смс р н сР бнмКсыТаз Кас-
с н Г нг Ч р б н ц К+ъ . K ; б а за-
 аз Ц гнмвм Вынг бЧн аэм вмй- а аГ Ю+.
мн зв .сг . в / рмнЧ, мрмсавамэм нКм -
г ц с з E сс а мсзан нсЧ ыэ й Р аз ны-аб р-
мэм ?вмннм Г
Вмбзм/м йрыэмаJ мбзм/мJ
Х ц, ! E сс тм змъа г й гыТ . см м-
н Кмэ зJ M мсмб нц г сма Касс н а гмэй вм-
сна бнм зарамэм вм, Та Ч б ,ман й Р з а-
насма мвнмТа а / бР!
KТам сг н м раъа Ч с з+, эрмб+, эр зы -
р ,; вр ънмсР сг Р вмзмТ ы рмйса г ц сыТа-
с мвнм ъаэм с зма эысма сгыймыз аГ Kм н 
 сзаъгы м н с г гм.цм азм. б э йм-м. а-
нР E сс сйан н смаэм гыба асн а ймара-
+з н мз м м сЧгмз сны- а снай гмз р быза-
асЧ Касгма-м з нм. - с смаэм tар нРмэмб ЧГ Жабзмбэн+. вр сны/ г E сс са анм м-
й нсЧ мйм. ср м. Кмнабам. ср с ц г-
с йарз ! Сн +. Ф н ра! Mцм бэмм н йнЧ
Кмэм мКмнм-г ц -анма-асг а н - +Г M б сыын Км-
эм -м. Фасс н т г а заъг эйа м ай
н сйан н сР нйРз !
Сныъ .аJ мй б ,J К+н гр с  й /а см-
на Ч вмТ й н аа ц вмснай *мрэмыГ Дыз ывм-
ыз+з сны/ анЧз см з рмйса -г з E сс йм-
ар н аа г -аса рмйм. йм-ар J Д йанмм энывм-
зы тгсвай мры зтр аэм /аа К+ъа. ън,а
б вмрммэм г р н Г Х ц, ! Нм вмснайцм *мр-
эмы вмса.- с врагр сы й /а змэыТасаы
Ныр н !
Жн /а г а-ары КК Дысай з ысвмгм нсЧ ъ
ймКр+. Кр наг рР й н азы анаК+. м р вмнм.
ыарамс -м с аэм вмзмТР КмнРм. Каб ср й -
 . мм.йа з р м.Г
O мвр нсЧ азмэм мйм,ыР м ай врмК нм
йасЧР - см Кр умра йа/ыр ъ . ы вмсан ыз -
р Таэм ан гм. сваъга Ч нсЧ гм за с бас -
аз -м КК врмсынсЧ г /асЧ враК+ а см-
аръам Чсмз смсмЧ йы, Г
ц Mа Нэар . ц мКр нсЧ гм за КК ц вр ъан
зм. - сГ В йм Ч а са ысван з р ссг б РГ ум
зэма Ч см-а+ а ыаъ .а Ч -ысы тмГ
Eм асР гм К+н Eа умраыс E сс ? O с зб й сР т з мврмсмзГ
Ж+н н м йазм -асгм. г р а.? :а йыз 
,мЧ вм/ ны. аэм с-а , с *ыг +з t эыр рм н 
г -аса tамй врмгнЧ+. ймз ц у нРвар эйа м
врай нсЧ см з ы/ с+з мв+ зГ С г гм. анР м
б гн- н вмсна сзар саз ймза бас+а з гра-
ыр+?
:а б Г Mй гм вмсза +сг б Р р сгм ы йм-
э йгыL м ймар н б аръ Р тгсвар за с зм. сыйР-
КаГ
KаварР за врайс нЧасЧ -м мК ан у нР-
вар вмй- Чн сР аврайсг быаз+з с н з сма.
Км/асам. -анма-асгм. сыТмс Г E г Ч сыТ-
мсР  , эн асм н ? ум/м н б Р арЧ-
г ? Пмй Чб +з эрмасг+з н - з м с-
в++ н Ч/г . эаГ Mб рЧнм н , врмсана а?
В тмз Ч сза К+Р ыара+з; мй гм вмцзмазы
 т - с+ врмКы/йа Ч м а ызан мсвмнРбм Р-
сЧ сма. Км/асам. н сРГ Д /а мэй мс -
н сР м / нг з смбй Чз Г ? ймнэ а вар мй+ б -
Ка Ч мса а свмз н -м м Кмэ Г Ср -
ма -анма-асгма й /а р с анРма сыТасм -
 а н ъР раза з аЧсма Касвмгм.см сзыма
мТыТа а смаэм с мэм асас J Kы Ч мР
врар н Дысай з J
ц В+ эммр н м йрыэ , Км/ас , а б+ Ч
заГE б нмсР Дысай з м/ й н змаэм мврмс ,ман
ма Р мй гм м+. мКзмрм-+. вр сыв врар н
аэм вмасм аГ
Пр йЧ /а саКЧ м врмймн/ нL
ц KмрэмнЧ гр сг з J с змн -мJ са аJ
* звар ссJ м й ! Всвмз а вмснайаа снмм аэм
/ б !
ц O вмзL
ЗШK!+Т;Kk
ц < аТа м ймК нL
eK ;Чku
?, Ч /ы * звар-
 сс р+й Таэм гмэй аэм н ъ н са н зв; /ы
аэм авЧз вр гм мэм г вм-аранмзы м грм вм-
ны /ы арб Таэм аэм мрн ц Прмзаа.!
O сгр гын м ы/ с Г
ц M б , н ПрмзааЧ Кассрм-м. эм
ыабн й К+ сммр Р * звар сс ! ц ъав н К-
К Г ц E г Ч сзаъг ! Прмзаа E сс +йан н н -
гы с гр сг з н звм+з з снмз!J Прмзаа. ,м-
й нсЧ у нРвар мсмКмз вмнм/а мбзм/м
вм вр - а а-м. в+г ыэмм м. азы с з з рм-
гмзJ * звар сс армЧм ай са+. б вна-
 гм йРЧмнРсгмэм E сс  гм саэй ,мР м- с
смб н см Км/асаы сыТмсРJ M мй са-
эй вмз н!J Вса мс нР+а вмймнэы враК+ н 
м аваа б К+Р Г С з Прмзааа мран мран мб-
забй Ч б К+ н ймнэмГ Пммзы / нгмзы * звар-
 ссы ый нмсР ас с з сза,ммры КмрР-
Кы самз амз ц ср /а а р э -асг . с,мйаэм К+н б - нРм б ва- на аызмн змз Eмна-
са СыйРК+J ?КК  зэма а ызмнгГ
ц MранJ ц врмймн/ н м ц вмрм. за г б нмсР -м
м снайыа б Ныр н а. г г К+ сны/ а.Г Eм б а?
M сгмнР змэма за г б нмсР! O а саэй вм з н
ы+J :м гм ыврага заЧ б тм? В гм а гм м
р ба г /м вм з РГ уаЧ мЧэмТ н йм. Ч
з сс Ч ц б Т Р ц г :тс -м эмр бйм
ср ъаа ц сгыв Р Кабзары ы -анмаг мйм.
см зм. грм Г
С нРа.ъ Ч сыймрмэ йрыэ сан анм КК Ды-
сай з эн б аэм р сгр+н сР авр ймвмймКм ъ -
рмгмГ
ц у наРг а р с -арй г J б аа г а занг а
Км/ас ва + ц асРз змэм- сна+а вмрм. йм-
Кр+а вмрм. бн+аJ : гмр Кна ы г в  ?санРз
вмна , нм зас J
?.баэмJ й з+ EмрзанмJ ?э врм , + ар-
м ы/а ймэ й н сРJ ? Ч -м / Ч +б н са КмнР-
ъа КмнРъаJ < гм а гм м б с н смрм-
/ РсЧ вр сваъ гм E сс ц
Ф н ра С зКг гммр+з м мг б н асгмнР-
гм грм, м смаэм мэрмзмэм зр -мэм б ЧJ O врм-
 г у нРвар .м й /а Каб аймз ас- см-
эм ц г *р йс р J Ф н ра С зКг са-
й н рамэ гмэй м -ыЧн б в , змаэм К г J
<, выэ нм -м гм а гм м Ч мгрм Ван гы K .ымКраы мры/ а й К+ св с ц г ммзс Р
зJ MзТа аJ ц йрыэ а с н+ бЧн сР б тмJ O
а йм гм +вмн н см б й -ыJ В сма. Кабэр -
 -м. зыйрмс *мсвмйР раъ н й К+ врай б -а-
ма саръ нмсР й сн сЧ <зЧ Ээм!J :м м- с
за К+нм й м вмб Р с ыJ *р Кы бр+э Т .
мэмР ц асмзам Вынг ; гм аэм сыврыэ ?J ум/-
м нР вмар Р -м йм-Р змрЧ мвыс н сР йм с ры-
, *р Кы ?J > г ц а K  н тм эрмасг+. +-
рмймг бКа/ ъ . эа Юв ар мнРгм б аз -мК
с Р эрыбмз ?санРз *р йс р ?J Всвмз а г г
эммр н м аз * звар ссJ Eм гм. у с Eрммг?
Пмз а с з E сс а раъ н тм. б э йг смза-
 сР зм/м нР вр б Р аз ?вмннм J у з ъ
*рынР? ? вм-азы К+ а с з Юм вмснайа. с -
й р св й ?J Д йанмм! Ээм /а ! Ф н ра! С зКг!
O эммр н з ц т К+н нйРз сныэ з E сс  
агммрмз рмйа свмн анЧз аэм вмснайа. мн J
? Ннмй ?J Eм сзм/а мврайан Р рмнР тм. сгрмз-
м. Кн эм-ас м. Км/м. /аТ + тв ара
tар нР+, КырР?J < г мс асЧ н ъРJ
З*+u
?КК Дысай з вр вмйЧнсЧ нм/а ср с+з
/асмз мбйан см сг на-а+а рыг Г
ц M вр аб аа змэыТасам. м са. ыср ъ -
Та. гр са! *мсвмй б Т йаа. м , м аа!
O мсмрм/м б с н аэм на-РГ
ц В+ эммр а мК Ныр н ? ц сврмс н Ч асР йрм-/ Г
:м Кы.+. КК Дысай з ы/а а змэ ма Р ц са
 аэм эн б , ыэ с нГ
ц ДммнРм! ц сгр - н ЧГ ц E гма за йанм йм са,
т , . йм ъ , Та+, ыс н . , р бэ й Р! Пм-
йыз .а м йыъа ъа.!
O смКмрм н аэм сЧ+з анааз врм бас снм м-
выТа Ч гм з р аКас+а мгр+ сЧ йнЧ а,
гм йа г :азы арыЧ Ээм свр айн мсР ймКрмыГ
Eмэй Ч вмйЧнсЧ с гмна врм-  вмснай а зм-
н + КК Дысай з ы/а а вр йна/ н з ры сазыГ
Г ава одиннадцатая
атови иды

b;ШЧТ …+xЧ* *+ у>K;K >…Н>+K; x
_>/K*ЭL+/
гнтй эн жгаРн с
u уxЧE:xЧ ШЧПЧ> 2K.KiEЧ *+ у;Ч.Ч*ы
L:,>ЧE+k
дтрАн м жЖРт/я Рс
mЧEЧуk Зx 3;Ч; ПЧEЧуx …>ыГ+!ЭТ П.Ч/ГK
;Ну,ГЭ ;.ыШk
xмъ Р га жКаам в т / онэтрс
Жр умра вмазмэы Кр гмРарсм ъ . зм-
нмймс й КмсР аварР аТа с ЧТ . вмрм. с -
нмг м й сммКТ н за -м б зм ъ а ,м.-
 га йрмбй+ р срам/ н сР ы с+- врмраб нсЧ г -
гм.цм ср +. эмнмсГ
: Кмнм , р бй н сР с вн+а гр г г з+ъммг
, арм+. вмна м йанм р ссаг н рмс гм-
+а б рмсн ; б г +а - с+ рЧКР Кмрмбй н мйы
эн йР м вмКа/г грмъавм мбйы,а р бй н сР
, са Ч;  сыв ъа. м- мбмс н сР вар+а
/ нмК+ сар+, /ыр на.Г
Mб Км-а+. Кр умра вр за н -м г мзы /агмбмйм. вмсЧТа+.  .ы сызараг арынсЧ 
 ъ гр Ч р айан р Ръа мК+-мэмГ
ц Дырма врайб зам а ц арй н Кр умраГ
Пр ънмсР вр эрмб Р азы вмг Ч+з мКамз б сыа-
ар ЧГ
:м вр а н Ч мсы/й Р аэм?
С з мбйы, гм з з+ й+ъ н К+н снмм с+Та
райммс+з tн й з сзымэм ср , рамэ Г
ДмКр+а м + зм , вмсмЧм -аэмцм мв с н сР ,
Касвмгм.см сгмб нм й /а мвр на Кмэмсны-
/а .Г
Д Ч с з враК+ н мб Км-амс Км с зм-ы-
с а ц г *р йс р а заЧнмсР г ны-ъазыГ
E б нмсР р быз мъ вмзр - нсЧ вмй Кразааз
смнР Ч/г , св+ . +в ъ , аэм ймн; в -
зЧР а мбр Т н сР г азыГ См нм н см/ наР мК
тмз? Эй н Г
M ыб н Жас ц Ч вмцвра/азы рыъ н сЧм.
ыс  ъаэм зм с+рЧ р браъ Ч а. йн анР+а вм-
саТа Ч КмнРмэм; р йм нсЧ м за ц Ч - саРгм
с / н ы бэмнмРЧ ас- смэм ,мЧ м б+ н за-
Ч м ймрмэ з КК мз Дысай змз м Кай+з * звар-
 ссмзГ
Mй /й+ сарай а з р  мй врагр с+.
вм- аса . йааг бааъ . вар+з ъыз+з
й нмэ з с агр+н+, - ргм г ц гы м- с
арын сР ЧсмсР ыз Г: г гмэм ср , м а +г б н ммКТа а ывмзЧ-
ын м рмгммз ймза мг б ъаз гма н Ч а сыйР-
Кы аэмГ
ц Эсн ймайасЧ гмэй ц КыйР сра РсЧ с ймгм-
рмз у йр гсмз р быб ы аэм м зма. сасра :т-
с ц айР Ч йан мэй аа вн -ыТ а эн б ц вр б н-
сЧ м за мй /й+Г
O вмс р нсЧ р быар Р аэм ц тмцйа К+н саэм
н ъР йырм. см м ма м ва- нРм вмг - н эм-
нмм.Г
ц у йр гс ц м айР ?.баэмJ а м а вмйна Г
Юмъ вмнм/ н см с,ый ны рыгы змL
ц O /йы аэмJ уа г /асЧ м вр йа б р J
:азмэм вмэмйЧ м вмврмс н вр ас г э L р бэнЧ-
й+ Р с р+а мнз+ б ъа. К Кн маг ан -
гмнавм ннср рм +а н н +з Кр РЧз
зм , з сйан нмсР ы аэм нК з+з б Ч азГ
E а-ары тмэм асааэм йЧ вмэмй рабгм бза -
н сР р б+эр н сР КырЧ Ч/ан+а ы- бр+э н йм/йР
эр йГ
Дма вмсныъ гм арыъ сР б йара йма-
сн -м Кн /ЧЧ ра-г смсай а ры-Р ыэрм/ р б-
н мз Ч раъ н вмсн Р Кр Ра йнЧ Кнйа Ч б
ырмаз мй+Г
С з Ч м/а мг б нсЧ м м-мэм мй+, ыгр+нсЧ
 К Кн магаL мг бйасР г г р б +,мй н врый
за ср бы ый нмсР К+ б за Р вр К+ а мй+ сны-- сР тм Кайс а с змз йанаГ
Ж Кн маг врайс нЧн смКм. йн ы б ны вм
са з свнмъР ыс наы г э з ц саз з р-
мз ыэмнга асРз вр Чм врммй Р разЧ вр Чр-
гмз саа йЧ; сгыйма /а мсаТа а с сывна аз
азм+ врар Т нм К Кн магы йммнРм зр -ма
вмзаТа аГ
: - Ч сма Кйа а Ч с рыймз врм нсЧ сыL
ыз рммрЧТ а снм вмнэмнмс врм бмс зм. зм-
н + снмм с мз мЧэмТ н аг ; й К+ врм-
йн Р - с+ Кмйрсм Ч мКр нсЧ г мйм. б н-
К з+, г э см , ц xП нРз аКас Ч н Жасай+ йы-
ъ с *мсвмймз ъ з < сысмз Хр смз… К+н врамс-
,мйм бй ; тм. г эа Ч мсмКам - н ый анР-
ы самКТы змн ыГ
ц x*мсвмйР Жмэ зм. й ры. за мсмрм/мсР йа-
н , м эы мв смсЧ, арва а св+ Ч, сз -
ра а ый - ,Г Д а враз ы К+Р ысарй+з змна-
 Ч, арй+з свмна ймнэ ыара+з б -
з+сн , зм ,Г Вр быз заЧ *мсвмй J… ц с р ймсР
мбмс н Ч змн ы р /й+ вммр L ц xВр быз за-
Ч *мсвмй !…
Пр б+ тм г б нмсР за асРз сммасм н
змзаы; йрыэ снмм т,м мгн гынмсР зм. эм-
нмсГ
Eмцм вммр нL
ц Вр быз заЧJ:м вмйза н зЧ Вса+ъаэм вр б+ азма зм.
-ы/й+з заазГ *мнмс  ъ а змн нL
ц Вр быз заЧ ум.р !
<свыэ +. мбзыТа+. Ч мКарынсЧL а р б ы/а
вр ,мй нмсР г сграазы вр сгмрК змазы сгм-
раЧР ара -асг а гнммс й /а ы асРз Кн эм-
-ас +, нйа.Г
Пм - ны за вмг б нмсР -м гмцм б Кр Ра 
вр на/+, вмб Ч, врмгр нсЧ К Кн магы снай
б зм. с аз /а зара аз ц врмэ Р см Кмйр-
см Р йы й э ъа.сЧ мв смс Г
ц Eм бйасР? ц мврмс н Ч Км -аэм а йан 
азма сэыс ъа.сЧ мгрыэ зма. н зв+Г ц < -м +
сг б н ?
*мнмс вммр н Касгма-м ва- нРм г -м сарй-
а зма с/ нмсРL
ц ум.р р быз заЧ!
ц >м с а мб - а?J ц сгр - н Ч ы/а сарРаб
срам/а+.Г
O ммй ынсЧ б й заса с зм з сынмз вр -
 са н зв+ Кн / а вмнг б с на+а вс н-
 рЧз Г
Вмбна вмнмг с г э з йансЧ +смг . ай /+.
с нытГ
*ы- са с - н мб р н снм/а+а рыг ц грыв-
+а врагр см. tмрз+ йн ы сараКр сы Км-
рмйыГ З аз мса нмсР Кн эмрмйма ва- нРма н -мГ
ц Eм +? В+ а бйаъ .J E г + врм гн сй с
г гм. анР? ц мймз й+, врмэммр н ЧГ
ц O /й н; -м / йм змаэм за зм/аа б Р заЧ
?.баэмГ
ц Жм/а зм.! ц мнРгм врм бас Ч р сарЧмс Г
< мса н саКЧ грас+з б за азГ :м-м. эмсР
бйрмэынГ
ц : -аэм ц сг б н м ,м ц ъа б за а а
ср ъм за Ч нйЧз а /ан бн Г
ц Д Кыйа г ц асгмнРгм ысвмгма+. Ч ам/ -
й м св+ н г аб гмз ы ймар а ц вмзмн зсЧ
заса!
M мР смйрмэынсЧ м , з ъ эмз вмймъан
Кн /а Ч сзмэ р бэнЧйаР аэм ны-ъаГ
: а-м мс асЧ б э йгм. вм-азы вр тмз са
зма сыТасм б ,насын мн Кабзарм. сгмрК Г
ц :ас- с+. ц мсгн гын Ч ц аы/ан з мг -
б м Км/асамз ыаъа змн м. ймарРасР
заL гм +? умэы н Ч з вмзм-Р?
M вр с нРм сзмран заЧ эн б аэм зар -
н вмймКм бабй зГ
ц Д бК  с Kм Eмэм + вр б+ аа м тмэм
б Ч Км + саэй н ъ асР вмгмЧ!
В тм з э Чрмс+. ъг н мКрыъ нсЧ зм с+р-
сг а са+L а смм сгра/а н мКабызаъ а tн-
эар+ с смр н сР с гр-гм бнмКм К н мг- раан йм/йа+а вммг Г В ы /а сагыйы аКм мб -
р н э э сг Ч св+ъг змн ; б мг з Кыъа н
свнмъ Ч мй Ч с , Ч ц мр/асм н бКым -
ъ асЧ вармтназа+Г
:аб гмза мбйан г аКы змТ+а йн  эрмбмз
/аса вр г б Ч н б гнЧ ЧГ
ц Вм м КырЧJ ц мбэн с н мГ ц : аа -ыйм Т-
+, гр+нРЧ, з- сЧ с н+ асг б мэм ы/ с Г M
Кн бЧсЧ аТа зэма а м Кыйы бйасР! Сны/ -
анР * н аЧ аэм мр/асыТаэм грас змн
смаэм эмсвмй м вмзмТ !
Eр с Ч грывм. навг рыг мвыс н сР за 
вна-м Ч вм-ысм н сгмнР Ч/г т йн Р Кыйм
мн Ч б за нн Г
< мснав анРаа -аз КмрмбйЧТ а аКм змн 
св+,ынм мгрма аГ
ц ?.баэм! Нм м ц Зас! Жмэ Кмэм!
O /й н врмЧна Ч змТ К+Р зм/а ыср ъ -
Таэм мбр К+нмэм ан - Ч сазмэыТас Г
:м бэнЧй аэм +р / н н ъР Кабзары ва- нРL
сарй а зма ай а р бмр нмсР снаб+ амнРм +-
сыв н эн б ,Г
ц Пмсваъ з ц зЧэгм м арйм сг б н мГ ц :амК-
,мй зм вмзм-Р ц гы *р йс рыГ
В тмз эмнмса бы- н а врмсРК  аз рмгм нм
вр г б а ц Ч а врм нсЧ ,мЧ рамэ а/ан -
 а вмй- ЧРсЧ ыс н н сРГ O змн- вмснайм н б з вм гмр ймр з эйа за н сР р бКы/а+а зм , 
Кмрзм- св с анР+а змн + н свыэ +а вр -
-  ЧГ
Зй а зм с+рЧ смйрмэ нмсР с змз смаз
мсм  вммг , мэЧ аКасмэм гыва с эрмб+-
з эрмзм+з р сг з сн н сР арйР аКас Ч
арйР баз Ч; смр нм мйм мгм б ЧТы КраъР
,н+ын -ар Ч мн Г
Д /й+ а см+а вмр++ ар н н заЧ с мэ
вмг з+ ймКр н сР йм гмз + КмнРмэмГ
Юмъ вр вмйЧнсЧ смаз нм/а бэнЧй аэм с-
вмна+. ы/ с К+н ысразна КыъыТаа аКмГ
?.баэм Крмс нсЧ г азыL
ц :а сзмр а! Mвыс а эн б ! ц г г б нмсР
а сн+ъ нГ ?.баэм с, н с грм вмгр+ нм
 Крмс н КмнРмзы эмнмыГ
ц Сйан .а /а -мц КыйР анРбЧ сзмраРJ высР
м а й !J ц бзмн нсЧ с ра Г
В гмр ймра сн+ъ н сР в -асг Ч КаэмЧ эмнмс
варавыэ мэм Кр умра L
ц ДРЧмн+! ДРЧмн+!
анаб Ч йн Р ?.баэм см Ч/анм наэн 
зма вна-мГ
ц Пм змазы вр г бы мвыс а эн б а сзмр а 
аКм -а н ъ асР бра ЧГ Пмг /а сзмр а 
мбзм/м з Кыйа й м вмЧРГ
Ээм ра-Р К+н смнР змТм. ан - м. -м Ч м-р ы рмКгма а/ан а вм м РсЧ мКр н бмр
 аКм гый ыг б+ н вмана Т Ч йас ?.ба-
эм Г
? з ан К ы змн  вмйаКасРа вн за-
ан са Чр-а йамэм вмймК+. р сг намзы б ра-
ы / рм Г
ц Сзмр а! ц вманан ?.баэмГ < Ч ы йанГ
Kр ыср ъ Т , с ныт р гмъз р+, йа Ч
гм з а за Чб+га -анма-асгмз вмрм/йа а см-
грмамэм йсгмэм нм р ссаг Ч врмср см а-
сн сР гр+нРЧ, мэрмз+, снмм в рыс Ч мс с-
г гмр КнЧГ Д /й+ ый нмсР р бн - Р , н й -
/й+ ы заЧ +р нсЧ мвнР ы/ с Г Н сг /а+а
Каъасмз зарам Кан+а н - + К+н сайа+
гмр-а. йазм -асгм. Чрмс ц мгрыэ , гмъз р-
+з мрамнмз б н сР Касм +а бза Г
?.баэм врмб анРм р ссзаЧнсЧГ
ц Nб аа н + , ма Нэар .? Нза й+! < т ,
-ыйм Т вр аб ?санРз *р йс р ан гмзы E сс ы!
Нза й+! K с tм уаэар J ?нагм
я
Г Д з+ Eмрза-
нм асн с г КмнРъа ыср а! M / /йы б -
н йаР ц гмзJ
В гмэЧ, гр+н +, змсрм вмЧ н сР э э сг а
в+н Т а t ган+Г >ыйм Т ы/а з- н сР мв с-
я
Ввар+а бйасР й асЧ с ма зЧ Нза й+L ?нагмГ В зазы р ,
Г Г *р йс р ывмз асЧ мнРгм зЧ ?наг ц сзЧэ-ама Кмнаа
/асамаГ ю
J.Э/KГ+*ЭK +>;Ч.+
жм. Кн бмс  г -м сн+ъм К+нм Чрмсма ъ ва а
бза.Г
Вйрыэ ?.баэм мврЧын б йГ
ц Прайсм КмрРК ! ц ысн+ъ н Ч аэм ъавмГ <б эны-
К аК рмй н сР м-ар Ч сыТас -а. асваъ-
+. вмна ыср ъ н аТа Кмнаа а/ан аармЧ Ч
сраз анРмсР ра, б +, tар н .Г
В йа а К+нм снмм смг м б змнм-мцКан+,
св+ъаг ц аз йрыэ Ч нсЧ н гГ :м г гм.?J ПмймК-
м. ыср ъ Та. гр см+ а сгр+ н Кмнаа .
з рмбй ЧГ
Жасъызм ан -асам йа а в р нм й
КасыТ з сЧ йм-арРз K р р Г
Пм - ны а г г К+ б зайн н см. вмна м зэм-
а а ц м ай мз вмр+а р ын сР сра-ыГ В
тм змза варай з р сгр+нсЧ н г Кнаймэм мэЧГ
ц :а сзмраР! ц врмэразан ?.баэмГ
< сма. Канмса/м. рыгм. рабгм б гр+н за эн б Г
 бй нсЧ рм.м. мвнР Кабыз+. гр г Кмн J
мэныъ анР+. эрм,м асн+, мэм -анма-асг з
ы,мз в йа ЧГ
ц Вса гм-ам! ц ысн+ъ н Ч ъавм рЧймзГ
O мгр+н эн б L аКм мвысанм н ъР саара г эм-
р бмы сразэн в й н КмнРъ Ч бабй Г
< йрыэ мгый цм снмм бй наг ймаснмсР сн -
Кма р+й аL
ц Ныр н Ч!?.баэм м- Чм сгр гынГ
ц ПрмгнЧ а!J M йан! O вмарынсЧ г КмнРмзыГ
: нм/а гмэм а К+нмL ц г смЧн вмсрай
гмз + ц н м снмм +са-ама б ,мнмймэм зр -
змр К+нм вмйЧм г ,мзы аКасмзы смйыГ
O Крмс нсЧ г азы м ы /а ср ,а мйарын рыг
ц Ч гмсынсЧ зр змрм. с ы Каб/ бам. Каб-
йыъм.Г
*айЧ+з г внЧз в н змн- а снм ?.ба-
эм L
ц K г ыз р а гм вмйЧн бэнЧй *мрэмы!
Вмгрыэ заЧ са б аранмсР мКабыза +р+ -
ЧсР м ыйар/ Т , заЧ Ч Крмс нсЧ Ка/ Р вм гм-
р ймр з с йр++з мвназL
ц *мрэм ! *мрэм ! :а сзмр а аа!
Г ава двнадцатая
Айзнготт аазыват…

mу2ЧE*K**НТ уЧу;.+L+*Э,x mKПЧ>+ уx+…+E
'2Э;K.ыС
a t 2ЧуНE+; ;KШK *K у/K.;:x *Ч
ыу2ЧxЧK*ЭK
a eЧ 2ЧГK/ы ZK ;Н *K ы*ЭГ;ЧZЭi: /K*,c
a t *K уLKE+; 3;ЧПЧ a ЭШЧ .+…>K ;Н *K
у;+.iЭТ Ш.+; /ЧТc
ЖанаРэ
yЧПЭ 2ЧLГЭ*,EЭу: …+xЧ*ы ХыL:ШНx
xЧ;Ч.Ч/ы Ч*Э *K Э/KEЭ уЭE 2.Ч;Э>Э;:у,u
-т ааъто
O ц - анР зр -м. смр у нРвар а
ыймсм заЧ мэм за а/ан xмр б К Кн м-
аг Жан+, M м… Ч сз рам вр з тм рыэ -
анРма зам а ц Ч вр Кн / сР г б аръа-
 змаэм р ссг б Г
* ъР мйанР+а Кн г са ц ы+ сн ъгмз рай-
г а ц ый нмсР ас аыарам. раваТыТа. г -
сР аз+а са+ у нРвар аТа Кмнаа аз-
+а сыйРК+ аэм мК ана.Г
Парайм зм на/ ан Ч смв вм/анан+, н -
см мса а свмнРбм +, вмасм  ц врм-Соджани
у нРвар Г <смр Ч t с -асгмэм
ймз
С
Eр г . мКбмр г -аса врай снм Ч
мК;Чса Ч
А
> сР вар ЧГ ?наг
и3
*н мй ЧГ В йа а ? , рс с
и3
*н вар ЧГ ДЧйъг E сс м,мй 
2Z
*н мр ЧГ З гмзсм с у нРвар

*н раРЧГ ПасР Паса.
од
*н -аар ЧГ Дмз  Кара/м.
С э нРм. у -+
я[
*н вЧ ЧГ Exit Д йанммJ Exit :тс J
Exit > гJ
ииС
*н ъас ЧГ м/йасасг . гмъз р
и3о
*н с ЧГ Пнаа а Кмэм
идА
> сР мр ЧГ Ныр н Ч
и[[
*н сайРз ЧГ Зм у нРвар
и[[
*н мсРз ЧГ Kм Eм * с н * зв+
иоя
*н йаЧ ЧГ :м-Р Сраа Ч
ия3
*н йасЧ ЧГ ?КК Дысай з
р ссг б+ аJ
2ид
*н мй й ЧГ у рмсг а й+
23Z
*н йа й ЧГ ?.баэм
р ссг б+ аJ
2диймн/а а рыгмв с Дмз у ссарм Г
В т , ср , сн ъгмз з нм ймсм.мэм ывмз -
 Ч г мзы /а м вм- а сЧб + с ц гмз
*р йс рмз у нРвар Г
> ан Кыйа йммнРм мэм -м Ч гр а сммК-
ТыL сЧм. смЧанР сарРабм б Кмнан сгмра вмсна
мв с +, врай+йыТа. эн а смК+ . р ссыймг аэм
м- с вмзр - нсЧ Кмнаа засЧ враК+ н м 
смаэм рмй врмср б вмнам. /ыг з см -
йа Чз Г >араб агммрма разЧ Кн эмй рЧ аыс+в-
+з б Км з врай +, зм с+рсг , Кр Ра смб -
 а рмйа К+ арынмсР г азы смЧанР мбмКм-
 н рай г рм а сма. рыгмв с юна/ Та. са.- с
варайм зм.жL вмц й змзы рыгмв сР с Ч с н а-
гммрмз рмйа гмРгмз врмТа эммрЧ з а. вм-а-
мэм КК  Км ы ср мз КасвмрЧйга р гы-
сЧ с з+а асм-а аз+а врайза+Г
Пр г -асг мса г гмэм арас а врай-
с нЧа мсврм байа а КассЧб+, tр эзам м
xКр РЧ, врмб +, Ж рКысг з … ц мвыс б зам
мй а ызса+з вараымзна аз -мК+ а сг б Р
КмнРъаГ
Дмз у ссарм б+ а Ж рКысг м эрмб+з вр -
бр -+з зс анЧз сны/Ка ы *мсвмй ъаэм < -
сыс гм ср / сЧ с tар нР+з йы, з вна-
а+з базна ы/ с+з ймгмрмз з э г гм+з
ЧнЧнсЧ Eа умраыс E сс  аэм врмгнЧмз / -н Та у нРвар Г
E тмзы мвысы снайыа ммс РсЧ с аз КмнРъа.
мсмрм/мсР -м сй гр вна+ Ксмнм +-
з+ъна+а э мэр t -асг а / Ч сЧмэм ?ъар
сн мэм мсм анЧ Ш ррi сЧмэм Жрым г/а
Ксырй+а ср + асасам. смр эйа ра-Р
йа м з эр мса асыТасыТ , в м -
са+, а , врм бр с Т , вмй ны+з самз
вр з  Т , зв рм мнгмцмКмрма.Г
Mй гм срай сЧгмэм рмй йраКайа см +йа-
н Р снайыТ а рам/+а срмг Г
?.баэм сг б н заL
ц : гмэй а К+н Ч вна гмз E сс аэм с гм-
t мГ В ы/ сма бэ а Ч вмснайм н ймКрммнР-
м б см з ас- с+з смКр РЧз Г
ц K г б - ц мврмс н Ч смйрмэ ЧсР ц з са аТа
й рм н сР м эрмбма Км/асм?
ц Вмбзм/мJ н ъР н сР -м б смср й Ч
й рыа за сазмэыТ . Жмэ гмазы сны/ а + Дмз
у ссарм!
ц >м /а мэй вмзаъ нм з св с ц г ?
ц :аызмн з+. б гм СыйРК+ ц м вра+ъа /ан -
 . йа/й -анма-асг , вра+ъа мн Кмэм й -
/а зма.Г З в с ма Eмнаса СыТаэм ймн/м сК+Р-
сЧJ
ц < + а сзмэн J
ц Д а сзмэ!J O смаръ н са мбзм/ма йнЧц г J Ээм р э -асг Ч сыйРК К+н врай -ар-
 ц йа Кмэ  внаа+а tмрзын з E сс  вм-
нК н аэмL Ныр н Ч вмснайЧЧ *мрэм ?нагм
раРЧ Нза й !J Да т ср с вмрмй н рмгмы
йр зы рамс г г а б н Mн зв эарм -асг а
раза J Eмэй вар+а рм/йасасгы м-Р Ны-
р н Ч вмйЧн ц г см. ы/ с Т . бмр
й К+ мКр  мъы г заР аг б н йаР з 
эн б , ы аа смЧн снаб+J MэмР аа бмр сзЧэ- нсЧ
бнмаТ а - р+ а йа.см н вмны с ныJ Пм-
тмзы за ый нмсР мэй бна- Р ц г J б-
Чбгы йр з+ + Кнй н с з йан с, гы *мр-
эм+ с Нза й з !J
ц З - ас- с+. ц г в н /арм. ,
КмрРК+?
ц M а вм м нсЧ!J Ныр н Ч м. м-Р ысра-
з н сР б Т Р аэм м Нза йJ M мнРгм м с з
 м  сны- ъазсЧL вмсзаР бэнЧыР *мрэм-
ы!J ? айР Ныр н Ч ср см нК н аэм мКара-
э н йм гм J Всвмз а г гм. /раК . ыэмм н
м Ф н раы гмэй тм вмйры-+. E сс мб за-
р нсЧ вмйЧР рыгы ц г J :а КыйР Ныр н 
Нза й+ й м ы/а вмг р н К+ аэм б врасывна-
 ЧJ
ц Прасывна Ч?
ц Д врасывна ЧГ В+б Р нКмР Кмэ  а Кы-
йы- КмэмзJ Пмз а -м сны- нмсР с Д йанмм мбм-з ъ з ймК РсЧ нК ы йм-ар K р р J Пмрм.
Кмэ арвЧ мсгмрКна Ч м сзар+, ммры/а+,
вм, Та+з змэыТасмз м - с мбзабй Ч а бКа-
/аJ Вм г гы н сР з мс н ъ сазмэыТ .
ЖмэJ Д йанмм!J Ф н ра!J С нР Ч мК+гма Ч
/аТ  Чб ъ Ч вмснайа. *мрэма см. з а-
р сг . йасвм бз!J С зКг!J Вса вмэ Кн ! Вса! Д -
/а ц гJ ? айР м а К+н врмс+з сзар+з;
мКнасг Mн зв мб рЧн аэм -анм!J
Nм- Р эйа вр г г , мКсмЧанРс , смсмЧн-
сЧ +ъавр айа+. ср +. р бэммр за/йы ?.-
баэммз аргм гмз а врайс нЧасЧ мбзм/-
+зГ :асгмнРгм й наа смЧанР сммКТ а снайы-
ТааГ
:асзмрЧ Чма айммнРсм зм с+рсгм.
Кр  Ч р свмрЧй нсЧ врай Р мг зааъаа анм
ас- смэм мъ мсЧТам. базна ,мР асгмнР-
гм смрма м зас вмэраКа Ч ъ , сЧ+, зм -
,мГ : аэм змэ на р сы ср +а а+ ц м р сс+-
в сЧ вр ,мз м вр гмсма Ч г г ацм р са Ч
с мр анР+з мъммр+з б в ,мз ц за сй -
асЧ т р са Ч вм,м/  э р врмгнЧы ра-
йммсы р ыГ
Пмрм. Ч бй н йан врагр сы йаыъгы авм-
й /м с йаъы ы змэ н+Г
ХманмсР К+ вмэммр Р с а. мнРгм сЧг . р б
см нм за вр РсЧ ы смрмы м с-аб н снмм наэг . ыз Г < са /а за ый нмсР б за-
 Р -м эн б ы аа б Чб + -арм. г Р КнасЧ-
Т а вмймКм р+/а. зай мнмс+ смКр + йммнР-
м ср ы вр -асгыГ
? мй /й+ бцб Карасгнаммэм гыс р г вмс -
/амэм зм , з мгрыэ змэ н+ +ъан мъ см
сгмрК+з н мз нКы ы аэм грммм- н р Г O б -
эммр н с з сврмс н а змэы н -аз вмзм-РГ
Mй з вр+/гмз м сгр+нсЧ б гыс з Карасгна 
йм заЧ ймассЧ а/+. Касгма-м ва- нР+. эм-
нмс врмваъ . Чб+-асг . н й свмна+а ан -
- .ъа. эныК + К Кна.сг а снм L
ц
t .Ч…+ Х+.Ч*+k
ДмКр+а Кр РЧ зм , ыарЧ Кыйм с ай ,
вмр  ъа. Кмнм см. вм.за б ан сР грыв+а , Т-
+а р+К+ вм/ р Т а г рвм ыэра. й /а Тыг 
врмЧ/а змэ , на р бммКр б ъ , ъ смнГ
Жр умра ыКа/йа -м с ср ъ+а , Т г м-
са а р+К+ бза м йан , смКса+з эн б -
з Г Mй гм вмн э РсЧ снм тмэм -ыйасмэм -анм-
аг а вр ,мй сЧ ц ы аэм ймКрма сарй а м сы/йа-
 Ч асРз аыКай анР+Г
:асгмнРгм й наа ыймз р ссы/йа м б за -
+, Ж рКысг , Дмз у ссарм сммКТ аL
Нм +смг . гравг . -анмаг с Кмрмйм. мнмс -
з н ъР снаэг рмы+з сай м. вмЧ нсЧ смнР
ам/ й м ц Ч а б за н мгый м вр ъан ц -мй /а азмэм свыэ н заЧГ Дм с , вмр ыъ , зм ,
бы- йыъар бй р Т . эмнмс вмасыТ .J M!
СгмнР зы- анРм  врЧэ Ч в зЧР ц а вмз
м -аз м р ссг б+ нГ :м гнЧысР см з св са аз ц
ра-Р аэм К+н ы/ с г г свмайР аг врмгнЧм-
эмГ Пмз н ъР асгмнРгм снмL
ц ум. ма ?санРз *р йс р св с Кмэ м бнм-
 зара+, вмвмнбма . зарбгмэм Дысай з
иZ
Г O
рмй нсЧ м , аймнэм. нК мсрма зар+, Км-
эм с а, вмр / н мнРгм мйм. з+снР ц мзс Р б
вмрыэ а св с вм, Та+, ыаба+, эысма
р Ксм КмэмГ
< зм йа ц г :тс К+н Км/ас з 
вм з аа н + тм сны/ анР вмКайммсмэм Жмэ
грас ?
? Кыйы- Км/ас з м саКа св+ н са вм-
снайс Ч б гм E сс Г :м аызмн з+. рмбагра.-
ар .а эмрй нсЧ з J ВайР , / н , агн аэм
грмРГ ? г тмзы E сс а К+н р мйыъаГ M врм-
 йан нКмР Ныр н смб эрмбм. Кмэ с зм-
з с+мз аэм ы- +з вназЧ гмз врайс нЧн-
сЧ вмtамбмз с змн смзы E сс ыГ Вмбзм/м м
врай-ысм н а-м эр й мбма КыйыТаз мй гм
 арЧг .+ б р ъаэм йЧ б а мнРгм ум.р 
м ыг быа сыйРКы с з з Кмэ зГ ум йа К+н Км-
иZ
ЗйасР Чм ра-Р йа м Дысай за С ръазГ ю
J.Э/KГ+*ЭK +>;Ч.+
Гж/ас з вммзы К+н нК з+ Кмэ з ! :м , р -
м г г врмс+, сзар+, с энм мбзабй а; :т-
с -Р эн б рмЧн снаб+ сагнЧм. ыра нК н
Кмэ са J ц г врмКый н нКмР йы, эрмб+,
Кмэ РJ
M! E г а Кабй+ р барбн сР йыъа зма. гмэй Ч
+сныъ н тм вр б а! O йан Касгма-+а врм-
в с эйа в р н э э сг а в + йрыэ амв сыа-
зм мэрмз Ч t эыр снмм б снм н смКм. са врм-
ср см; аб гмза тм з э мсгн гынL
ц ум.р ! K+ врай газ сгнмЧа эмнмы с з Кмэ Км-
эмJ СыйРК ! СыйРК !
>м К+нм вммз ц а вмз асн ммКТа т йыъа-
р бй р Т а снм зм йа Ч зан врмймн/а-
 а н вмснайс ЧГ Вмбмъы , ны :аКы б м -м
за йманмсР тм б К+Р Км смК+ Ч с снм
К+н а-ас + сзаранРм мв с+ йнЧ йыъ / ы-
Та. м *мсвмйа ъаз < сыса Хр саГ
O /а см сма. смрм+ ймК н н ъР снайыТааL
за б ,манмсР вмКмнРъа р быб Р врм Дмз у сса-
рм а мэм м Нэар Ч гммрмзы +в н /раК .
ц ср ъ Ч вр наэ Ч ц вр сысм Р вр вмснай-
аз га вмснайа. йр з+ Mн зв Г Д К+ смКр Р са-
йа Ч са. с-а Ч мсзан нсЧ арыРсЧ вмй Кн эм-
 й+з врайнмэмз мК анР Жан+, M мГ
Пнмй+ зм , ыс н . мг б н сР асРз сгый+Г Вм
са -м за ый нмсР ыб РL г гм ы смаэм базмэм вы- ма Нэар . в н Кабыз а К+н ый на б ймрм-
эмэм аэм сарй ы зм с+рЧГ
M сммры/ н б Кыз /аг Тавм-аг ср +а з -
наРг а ймз г  б+ н , у нРвар вмсна вра-
й н м- с анРмзы вн за ымй tа саКЧ /а вм-
- н свмн аназ мн ум.р+ КмэмJ
умЧ б й - +вмна Г
Пмснай . н смг врм-  вмнм/а засм  -
гм. вмснайм анРмс г гы Ч с-ан Кмнаа вмй-
,мйЧТа. й К+ вмзм-Р р ссаЧР зр г мгрыэ б э йм--
м. зр -м. смр Г
Дмнэм б йыз- мс Ч р бз+ънЧн м мз -м с
 саы йр зы вмрмй н г р Т Ч нКмРL мй-
 б Нза й мй б *мрэм КмрРКа б сарй а Кай-
мэм й й нааэм мъ гммр+. сй асЧ за
а вмймбра н -м м с з ц й Ч КмэмГ
? г г Ч ы- сР вмс эн мс ъ ,сЧ / +,? См-
с р н сР н м вмймКм сзар+з вмй- н сР
аызмн змзы б гмы змэ н+ н вр - с н сР Кас-
сзар Ч араа ймнэмна Ч Кмэм?
O в с н -м зма йанм сйан мГ :м г н тм?
:аг Ч са Ч н с Ч с н н йаа зм.
ц ан  . эмрмй ймзJ
Сгмрм Ч мвр нсР выРГ
Mй гм вр мйм. з+сн мК тм. тгсвай за
с м сЧ а вм саКа мйм вм,м/йа а зма. вмн-
м. вр гн-а . / б г а ср ъ нм заЧ; вм-снай . р б Ч вара- н ср + бнмаТа. смр
ас гмацг г а б аръ Т а ър , смврЧэ Т а
са tр эза+ ай ма анмаГ < с змз йана рыгм-
в сР ймКм мс Р вмнмз вмрЧйга сны- .
асн J
*мй+ вмгр+н /ан бм. ср + з ысгр вм
разЧ ймн/м К+Р нм/ нм см ва- Р г з-
 эмрмй Г
? Кмэ ц -м с з / + н м ?
Э и ог =ог т >т

З ;KФ ШЧП+Фx xЧ;Ч.НK ПEыФЭx ФЧ;: Э Э/K;;
ыiЭu
it … Н аэн э
NН 2Ч>KL+K;K /*K 2ЧуEKL*;; ;+Т*ы
\xKШ.KФ;+<
2Ч/ЧZK;K /*K >НТ;Э Ч;уKE:x
Э…Ш+>Э;K Ч; …EЧ>Ч*Э, /K.…Чу;*ЧТ ПKK**Нk
Ж Р/ э xАА Сэ
O р б+сг н тм эмрмй!
Пр К+н а-армз вмнРбыЧсР асРз смраза+з
срайс з варай /а ЧГ
Ж+нм ы/а вмбйм эмрмйсг а бй Ч йраз н ны-
мз сааГ
< мй гм мКТ Ч змсtар К+н ср м б гмз L
сгмбР зангы бзмрмсР ай са н сР Кнагн+а мэ-
 врм,м/ а вмв й н сР райгм; асгмнРгм м+, б -
срмаг й сэ рзм рм нм с йра з эмрмйсг з с з-
Кназ ыэрзм врай +з врмънмзыГ
В ймз , б гр+ н сР вмснай а йар с 
ы/а внмм вр гр++а м,р Чн гравг . врм -
нР+. см мК ана.Г
O са /а ъан г К -мг с мсаТа+з рмбм+з
мг з вр мгр+м. ,мйм. г н гм.; ыаъ анРмв ,нм / рг зГ
<б вмзаТа Ч йммс н сР сза, мКр+г васа
вр Чэ анР+. бм вмсый+Г
Пмар  ймКрмйыъ а вм ы смрмы йар Ч м-
ъанГ
 басан Ч гмзв Ч в рм н мс р йыъм
сра н аб гмз Г
В зм -асР б гы, арын агммр+а Кнй 
заЧ б с н мврмКм Р +йар/ мэм  врм-
сн на+, смрмГ
ВразЧ м раза сны/ г ай+ н сР ыэмн б -
н с н з наРг . вмйсмК+. смн г м з сгы
с мс г з ай+ м аймв ма м йа Кы+нг ц
б смн гмз с йан йма с р гм / йм вмэнмТ н
сгый+а вмй -г Г
ум м-+а смр ваб г брЧйм врай ъ асЧ
мбн Ч Чз смсаз мыван  г -м р бэммр б зай-
нЧнсЧ мбмКмнЧнсЧ р+г з  вмз Ч свысг м-
ас с КмнРъм. +см+; м а-аэм йан Р Ч мКр н
 з а в рм-гы с р+, -рамыэмй гм ыэныГ
С р г арма К+н гмэй цм смЧТ з свмн -
мз аварР вна- аэм ссыын н сР св мр -
анРм сэмрК н сР -м /а г с асЧ /аТ + м аа
КабмКр б а врмсм гмрмК нм бэнЧйГ
M мнРгм -м р бмсн н смна амв сыазм
эрЧб+. мсмм. вн мг сгн й+ н аэм мК;айг Г
ц :а йан . тмэмJ ц Крб/ н с р гГ Ээм свысарй м б рЧсн эмнмм.Г
ц *ывгацм йм вмасРJ K+ айР гмэй м аз а
вмб Км ъРсЧJ Д м -аз + ммКТа йыз аъР с -
р+. аэмйЧ.!
ц З г сР! ц вр эрмб н с р гГ
ц Свмгм.м гр с - г ц мТар н сР с р Ч заэа-
р ц ,  ы/ гмэмцм б саКЧ гмр- Р!
O мгн гын сны/ гы сврмс н -м б гырРабы в -
рм-гы м вр г рзн аГ
Сн Ч йаыъг смср й анРм вм/ н вна- з L
ц Нм с р+. КрмйЧ- . - смТ г вараК р асЧ с
Чрз рг Чрз ргы авнм,м сз+сн  смаз йана ц
ай м м вм- н бйасР са+а - с+ й г р-
з +а -  а/ан ы гмэм ймКмсР; нй й 
з асгмнРгм йа. гр+ъы й эмнмм. й гысмг ,на-
К Г Kаз разааз с ры, врмймн/ н L
ц Хац,аJ K+ аКмсР м м. /аз м. гр смга с
-ар+з эн б з за- аъР? Х ! O +й н ы аа эн -
б сыын , йаъаы сгнЧгы б ъасР сыГ
ц Д б г сР +! ц мсгн м вммр н с р гГ
ц ?э ! ц йрыэ б мв н бнмК Ч tыр ЧГ ц В й а
раза J э J м К+ гмрмм. мКарын сР! <м! Пм-
з ъРJ <м!
Прмбаан вмТа-  рабг Ч ,насг Ч снаймз
р бй нсЧ Чрмс+. гр г Кмн Г :м ы р сс раван
сны/ г Г
ц :а вмйыз Р мнРгм а/ан г /й+. Т . бйы-з а ы ссмр РсЧ йр РсЧ! ? ы м мсй -мК
 с КмнРъа бйасР а йан !
С р г вмгмрм вмйЧнсЧ ынаг Ч б смКм. рЧсы-
ТысЧ м ср , свы ыГ
N/а с ын + ймасн сР аа вмснайЧЧ равн г L
ц ? з аТа К р  с равм. мс н сР!
>араб р йЧ Ч р б+сг н у нРвар Г
уа вмзмэн с р+а сырм+а эр р+ м гммр+,
ывмз н ц г *р йс рГ
>ар+. бнмаТ . +с нсЧ у нРвар б гр+-
+а йар мг г м- н бнмКыГ
З змг мг б нсЧ аснм/+. а б с н ймнэм саКЧ
ывр ъ РГ
ЖмнРъм. ас КнР /ан Ч эмс Ч йрыэ а вм-
заТа Ч сммасм н мв с Г : смаз заса
смЧн Кмэ Kарз ц вм - ны Каб сЧгмэм йырмэм ыз+-
сн Ч раъ н мсзмраР аэм вм з анРа.Г
K+сЧ- -ара.!J Д /а ызаръ а Кмэ а варас 
мй Р Кай+, сзар+, м сгыъа а!
Пм с а райгмс Ч аТ ц ы/ Чцм б  ,
мнг ц врм с,м/йа аз а ысыв Т Ч г нага с у -
нмс Г
: за К+н врмсмр+. , нмг
ии
 арм. вр йм.
вмсны/ ъ . за змаз змэмрыймз / бамз
ии
Пн Т г йг ц б вм за Х нмг Ха.нмг ц энГ эаар -
н юиоя[циА3ож ц ср / нсЧ с зЧа/+з с в Чз ; н аэм с+ юиА3Zц
ияZZж ц вмэ К tэ сгм. эр аГвы Г < аварР м г г р б сэмй нсЧ -мК+ ым б -
арыР вмг ыма Км/асм с змн йараасгм. вм-
рЧйм-мс ан гмэм врмънмэмГ
:ам/ й Ч ый - вмна ыймнамр н зм н-
Кмб анРмсР; Ч ы/а раъ н К+нм врмЧ Р ан гмйы-
ъ а мэр - ъ сР рмсгмъм. ,мйгм. мс Р
у нРвар с аэм . з вмгма г г йрыэ ынм н
быг мсмрм/+, ъ эмГ
E рРар вмраКм н м заЧ Т анРм бы- Р
са маг ъ эм г г а мнРгм вр ,мй сЧ сн+ъ Р
 ъ а ысыъаэм ймз ц вмймКм мзы г г с+Т г
нмз эмнмы й саз см.с з вавн б рыКг
н м с э р+Г
Ш э -анмаг смрм/амэм эмммэм г ам/ -
й мсЧз саэй мн - сЧ м вмсыв -анмаг 
 -аэм а вмймбра ТаэмГ
Са.- с мй гм Ч а сызан гн сс t рм Р ъ э 
вн м вр Кн / Т асЧ сармз м.нмга сызарагГ
ума разаснмJ :ы -м /! O +ы/йа ывмзЧыР м
аз ц г м разаснм вмамна б с нм заЧ йм
агммрм. сава сйан РсЧ гмнмвмзГ
уа вм-аз с з Ч аз Ч м-Р; аз Кмнаа сызар-
г р ъ а у нРвар мйР а н ъ н заЧ
свмсмКмс б Т Т РсЧ н св с РсЧ КаэсмзГ
< Ч с ъ аР срай аа. вр н см смв+
г ,мйм. йар Г
Ш э свысг н сР вм нас а  , сн+ъ н сР а-вр ы/йамсР ан -асам. вмсыв Г
Вйрыэ Ч б с+н заса вмнм. р сарЧмс Г
Зыг ъ эм йммс нсЧ сна мй гм нас см-
саз ам/ й м мгр+н сР свр м заЧГ
:м ы /а Ч вмЧн -аз йанмL ыъ анР+а з с-
с +а вар н нас + мр / н сР мэрмзмз бар-
г на йан мз саы вм вр ы рыгы м заЧГ
< тмз барг на Ч нсЧ ы/ сГ
Пм вар н з сгмнРбын гмэмР мса- Т . с -
нР б з йрыэм. б аз р сгр+н сР й э э сг ,
сараКр с+, гр+н Г
O ы йан сыТасм Касгма-м врагр сма м
ыср ъ Таа абазм. гр смм.; сыТасм сгнм -
нмсР зм смрмы б с+нмГ
Ваб вм б эмран сР эн б бана+а снмм -ыйм-
 Тма tмсtмрас рыТаа вн зЧГ
:а-анма-асг Ч КмнР врмб н анм гма-мс
зм мнайаан J н н сР с мзГ
ХмЧ Ч са аТа варай э нсЧ сгмнРб н ймнР са-
+ эн б зм К+н вр гм + г йыз ср ъ+з ны-
 з саЧТ зсЧ барг наГ
: гма зайнам м-аР зайнам сзаранР+а
- р+ - н мсн Ка Р в+н Т , эн б , ыэ сн
б мр / Т Ч ЧрмсР Ч ы йан  , снаб+ вм-
ймК+а грыв+з г внЧз нымэм са Г
O ймКр нсЧ йм йар Ка/ н б тмэм сгнав Г
З с ы Кмэ Kарз за ый нмсР +ры- Р смсм-Ч аJ й анма смсмЧ аГ
>аар враз , нм -мК+ +гыв Р варэ -
за+ гы Кын+ вс н р вм, Та+а ы ймсм-
- з+, Жан+, M мГ
З р Ч ммън з са , ймКрм вмврмъы змн Р-
сЧJ а мнРгм б заЧГ
? мсвмз  а мс асЧ см зм. йм гм Г
Вмсвмз  . заЧ гм а н ъ Г
Жан Рэ? /ои сной мтароы

* ар ыр Ч гр г ц б Ч а аКн эмй рма
аа амК+- .ма р сврмср а а  ъа разЧ ц аТа
мйм с йаанРсм гр б с смразамэм вара/ -
 ЧГ ?сс з нЧ Ч с саз б Ч н ар ыр+ Чрн+-
г м аг рагн з ц са тм вмна сммасыа
саЧймзы , р гары н б раРаэм смснм Ч
xр+м-мзы… мсвр Ч сгысс Г а-Р йа а м
б за- анР+, з сар , гр бз гммр+а мКн -
й Ч аз н+з мр-асг з вма нмз смбй н а-
р ырмай-асг а тсса с -асг а раt г+ м м вм-
йаТ г , н ар ырм. йыср ъ звыТ , эа -
а ан г , в с ана. врм- , -азв мм Каннар -
с г Г M , ймнэм эммр Р а см м снайыа сг -
б Р в ры снм м р й мм. ыга м н ар ыраГ
ПрмКназ -мсР аа рэыза замй г с н
м-а й а -ар L р бйана а н ар ырмэм врм ас-
с xъгмн+ вр на Ч… вмз Т а xмрЧ-
й+ й+… бммнмэ гмс Ч н Ч Ч в с анЧ
н Ч Ч в с анЧ ц са тм смбй а xмКТы г р-
 ы… гммрм. г г а вр сысыа ы г нРмсР
м. н м. мр-асгм. в р й эз+Г Фамзамнмэ -а-
сг Ч гр г срыгыр+. н б с ны сма. гр .-
а. сва t г а эмйЧсЧ йнЧ равраба мрНв нмэГ Жмэ раваТа
2[и
 тL Пм сг -арм. за tмр+
2[Аxъ рмгмзы - ан…Г Вврм-аз -м гма xъ рмг .
- анР…? Нм +р /а а рм/йама ыз а йаз -
эмэ -асг , змбэм р бэ й Р амбзм/м г г г н-
Км. агс вмйр быза а бКр мэм - анЧ сгн-
- Ч йв с са , нмбыэ гм вр на+ врм-
см гмсз -асгма -мГ Пмтмзы ыймКаа саэм й -
/а р сгыЧ на-Р ср +. ывраг сыК;аг бза
вмр бз+сн Р й г эм. заса с ммКр / аз+з - -
 аназ бнм/ Р смКмй+а ва- на Ч а сЧгм.
й й г г вмы-а ЧГ
а.зм у р йа Eразар юиААоцияСдж бас-
+. г г т врмсн н КанРэ .сгы н ар ыры
зм/м с КмнРъ з армЧ аз сг б Р -м вмсна ум-
р с уаарн г гм б КанРэ .сг , мрм а сЧ-
/ н смнР ъ рмгмэм ар м нРмэм вр б ЧГ В
мн - а м йрыэ , гн сс гм -арм. t с г ц * -
гр t у .р г Нарс ц т врм/ н Кыры
мв сы саы / бРJ вм аэм смКса+з
снм зГ Дм с , вмр йрыбРЧ К мэр t+ а ън йм-
смар+, вмйар/йа . мснав анРм. t гмнмэ
аэм К+ ЧГ Д /й+ врмсрана+. м см р б р сгм-
 н / бР варавн+ Ч ?н гы сма. ъ,ыа
ймс нЧЧ гмр К йы ?зар гы смыТы вмй эмз
сы,мэм б гм ; ыз р н м эмнмй / /й+ ср н .-
сг , й/ыэнЧ,; ынаг нсЧ вмм/мТ м.  ргмз м-
+, г р н , Ш , Ч; мКза н сг /аз-ыэ
/аз-ыэ  сг Пмн аб ; р Км нJ ыгрм аназнРмГ Зн+а вр ймнК + ыар/й н -м т наэа-
й+ мК;ЧсЧсЧ эрасс +з ммКр /а аз -
р с -асг срмамэм Кыр/ы -м вмсна эмймм.
мс йг рРза б г г ацм t см+а врмг б+
 т змэм на с з+з мК+гма+з ймКрммнР-
+з мКр бмз врмс йан К Кн маг , рмймэм эмрмй
*а Г >м зм/м сг б Р? N / аз+а нй вмйар-
й н н - а вына+, ър зм эрый аэм йрыэ ц в -
с анР Kмз с Mыт ц ыймсмар н з сарсгма мКр Та-
 а с в рысм. Ч,м.Г Вм са ймг б анРс Г M н-
К н р ссг б+ Р м см , вм,м/йа Ч, гмэй аэм нм-
 н врм мра- Ч, а бзам ма- нL x т
асР тГ С з гмэй а б аъРJ… З за- анР-
 Ч трый Ч йммнРм вр н -ма гмн -асм в -
с +, г э +б+ н смза Ч вмйн мс а-
с мцмв см. / б Г
Вмцвар+, гмэй ? Вмцмр+, б -аз? : мрм. м-
врмс т ма- н с в р сгм. врЧзмм.L йнЧ йааэ
мнРгм йнЧ йааэГ ВасРз а нК н р бэммрм м см-
аз мр-аса м г г свмз а ПРар П р р xJазы
р нмсР гмэй эммр н м аэм эм -асгмз н а /а-
смг , эн б , эыК , г б мр н м аэм г замз
сарй аГ M нК н э вмаб+ м смаз самз врм-
ънмз гмэй аэм б+ н в р мз м К+н врмсм 
мсмрэа… юklmerne oean RayияАZГ jГ 2ZСжГ Ээм мн - -
н аср а Ч м э рмэ анР Ч нКмР г с-
г ц зам нКмР а Касврар+ Ч / /й мКн -й ЧГ */а з с t г мр Кынаэар р с /-
+, змра. Кн с анР+. см- анР tамза нР-
+. бмКра анР с/ам -анмаг с йырм. равы -
а. гм м ц т? Eм м
]*+ у+/Ч/ LKEK^c
З -
за- анРма +р /а а н бы гммрмэм з+ ,м з
вмсЧ Р вмснайыТ . агсГ

* * *

В врай снм г xE эа Ф мзм… сгрмзм вмйв -
с мз x<бй ан … зм/м врм-асР г а снм L xВ
тмз ага мнРгм йма н рма сзмэн смбй Р са
см г э ай мз -армз й+, Г Mй б ,
ц КанРэ а т…Г Сг б м свр айн м см б -
 аз з ар н мсмКам асн ы-асР -м x<бй а-
н … ц всайм з арасыТаэм с мр Г >арма
й+, а зм/м ывмймК Р x-арм. ваза… ц .м.
раъ Та. з э -асгм. сыКс  гммры сг н
н, з г св э р с+Г Нм сгыссам .йа+.
с зынЧмр врмм рыТ . / бР г б+ азмэм
xзармэм мК;аг … н ас t рыТ . г -
мсР / мэм мрэ бз Г : . аэм -раб+- .м рый-
м мс асЧ мнРгм ый нЧРсЧ К+срмзы ысва,ы йЧ-
й E с ыс юxыг *а tм Жарн , эа …жГ * вм-
а -асгма сыТасм а x-арм. ваз+… вмбмнЧ-
а вмйарэыР г а вмЧ Ч г г x/ бР… xра нР-мсР… сарРабм. рай г р +з мКр бмз вмбм-
нЧа бза Р мббра а t с гы ммКТа 
t с -асгы н ар ыры - смс Г
?мр+ с а. г э м t с -асгм. н ар ыра
р ссз р  мы г г рабынР смКмйм. с/а-
м. а смб анРмэм сзаТа Ч ыр нР+,
г ам агы Касвм-амсР р бра/амсР , -
м бзГ Нм саэй с н а й ра нРмсР Каэсм
м ра нРмс Кмнаа н зааа гр з нРма йа.-
смL x?мр t с -асгмэм рмз в+ асЧ гмз-
вас рм Р сгыйы Ты ра нРмсР рмсгмъР
ммКр / азмэм гм ыыз … ю^ax kouisГ ka seduction
de l'etrange ияС[Г jГ ииАжГ *аэ сн ыр мсвр з а-
змэм з р вмн э асЧ аб+Кназм. авмсрайса Ч
й мсР смб Ч ц вар -м.Г : ъ з р x с змз
йана… с К на врайсг быаз аэм б гм+ м/йаса-
+ йнЧ са,Г Пмтмзы ймс эыР тttаг x с м-
эм ср , … -м ЧнЧасЧ мйм. б ана. t с г 
 ыснм Ч, ммс анРм вмЧмэм гм ыыз амб-
зм/м ц г с-  бас+а гр г м/а E .
Ца KмймрмГ В с ны б гм раtара аб гм-
зы с ы саэй зм/м сммас с йрыэм. вмЧ-
м. с ы а.Г Mв смс ыэрмб+ вр +-м. сtа-
р+ мК  Ч саэй вмрм/й мймб -+. аррмр
м мйР а Кмнаа снм/ма гый Кмнаа б э йм-ма
-ысм
ФЧ..Ч.+ a
с мэм ср , Г ВмбКый ана. вм-
ймКмэм -ыс амК,мй зм вмзас Р н Км вмы-смрмаа юxПмснай . эмсР…ж н Км мКн сР тгбм -
-асгы рыймймсывы юxEыба П ссары…ж н Км 
в р ннанРы санаы юxПараынмг сЧм. Жараэм-
+…жГ KмнРгм заса р бр+ ы арс нРм. гмэара-
мс н самКТа. б змсЧб зм/а врмсм- РсЧ
ааймз+. абйаъ . ,мнмйГ
Ны вмна вмб  ссгы гм ав свмсмКа
р бйан Р вс , р н вмн а.сг . м а мр t -
 с -асгмэм врм байа ЧГ Oм н сгр+м гр -
бз гмэм рмй мсм  басмз вмнм/а
Фра.й м xгмзвас …L в с анР с ны а, н
+, вр - юКмнаба Ч рмарс Ч р б+а вс -
, -асг а йа Г вГж асвмсмКа вр ЧР б м-
а Р мК;аг +а ра нР+а амс аъаэм з -
р снайм анРм азы -аэм а мс асЧ г г вм -
ыЧсР с гы с змсм,р а Ч гмзвас рм Р а-
асаса+. гыыз ммКр / аз+з вр мр амзГ В
й мз сны- а с б з а н ъР за t б -асг .
сваг врмКназ+Г Дмвыс з й з+. з р ра нРм
сыТасыа м тм аТа а мб - а -м азы ймн/-
м вр в с+ Р мсам. ар н бм +. , р гар
аэм амс вмн э Р tый за нР+з Г Смсаз
 врм L са Кмнаа Кмнаа мТыТ асЧ ,рывгмсР
р б мсР xны-ъаэм б мбзм/+, з рм… тtа-
зармсР нКм. м-г мвмр+Г ум/м н тм б Р
xра нРмсР… с амК,мй зм. р Кы гм. вмсмЧ-
с б гммзармс ? Эсн /а вн а р Ч срыгы-р вмйар/а трмв  ны-ъаз сны- а тм зм/м
 б Р xвмг аТа ра нРмсР…Г
*ра-асг . вмт E нн з , вмай н гы смр L
мй /й+ ?вмннм б за н йы, бза. смТ Т , с -
н+ Касврар+м. ырмйн м. КмрРКаГ В+р +а
вр тмз гысг зЧс врар Т н сР  нмэ -+,
бза. м ы /а вр з н сР б нмэ -ма б Ч-
 аГ ?вмннм вмр б нсЧ ыКмэм. / б баз+, ра.
Крмс н бмнмм. /абнL бза мК н сР мгрыэ /абн
ц г рмй нсЧ tа гсГ Mй б р м з t м г -
йы аа *арзас Г у t йм гр .мс змэмб -аГ Да
бза L зы/- /аТ  зы/сгма /асгма - нм
 -анмага йыъ анм -анмаг аэм мгры/а а Г
вГ В+мй E нн з , L xСмна-+. Кмэ мКр н вр бр -
гм саны ЧР… юx>аар+. э з ?вмннмы…жГ
Снайм анРм Км/асама заъ анРсм асР
авразама ыснм а мб гма Ч xра нРмс …
сыТас н ъа+а вмймКмэм гм г а змэы -
б+ РсЧ ра нР+з Г Вмбр бЧL бйасР з t -асг Ч э -
вмаб з+ / аз ар-анма-асгмз врмср -
са ймсывмз мсвр Ч сснайм  с- сна-
 Г :м вм-азы ты асасамсР са Кмнаа врм -
б+ бнмаТ а мКр б+ за tмр+ вм-азы ц см-
б анРм н а ц йнЧ аа , р гар с г са Км-
наа ывмраКнЧсЧ tар нР+а вр - в р Км-
н+? С б t Д й+ Mгмс а-м свна Т . рмс-
 гм+. г  гммр+. а-м р свна а йыТ Ч сна-ймз мсн ц бнКна+а с змн+ -анма-асг , б -
Ч . Ксырйм. санам.Г : з на.ъаэм вмЧ Ч
м р а г г сраймм- / м. / б б м сгмнРгм ыэмй-
м врайс на . мК йсгм. Касгма-мс зы- -
анРм. тсг н гмъз р Г В рн йсгмз твмса xПы-
аъас а сЧмэм Жр й  й… эарм. вмсна Кны-
/й . ваТар , н К р , вмв й а Касгр .-
аа врмср см эйа аэм бмры мгр+ асЧ снайы-
Т Ч г р L мгрыэ йазмм гры/ сЧ йыъ эраъ -
гмL с р ЧсР бК РсЧ м мгрм нам. в с м
в+ сЧ г сг б Р +р РсЧ см сма. мрК +
ы /а Чэ сЧ сtары йрыэмэм йазм Г Дмсм. Ч
ннср Ч г м+з амр Чз бабй+, с саз xгрм-
м+, мр… xыана.… врмср самцразам-
эм гм ыыз Г
П р анРс мн - а xКм/аса+. р,амс… гм-
мр+. с м з -а тарэ tмрза б гммзарм-
с м x-арм. ваз+… а й Та. с змймс м-ы
/ бР м врмм рыТа. мбзм/мсР тгб са
нКмэм мК;аг выаз аэм мйасрыг Г N -м/ -
ЧсР мК;аг г б рыасЧ ы -м/а мэмГ K г
KамйнР :м б р ссг б xВан г . :мгр… врм/ н
с см / бР б мй йаР м м/ на+. -арм.
вазм. йазм Kаэр  мКра-а н - Р сврмм -
рм ма сыТасм а ймнэ а эмй+ +ы/йа+.
ыК Р ,м-а м мэм н аГ * ъа+. xКм/аса-
мэм р,амс … мК;аг амК,мй зм вар -м эрас-с аГ Пр з +. мсмм. Чб+г вмймКмэм гмсзм-
с ц Чб+г ыэрмб+ с н Ч сгмнР К+ ыз н
аэм нагс г йры/К+ трм бз в р м бз Г вГ Нм
ай са+. Чб+г мймб -м вмЧ+. саз Каб с-
гн-а Ч мК анЧз гмсзмс L й /а г з вм за-
 эамнмэм ан рм заЧ см. гмнмр врай-
-ысыЧ ыэрмбыГ < асн тм г асР мврайана+а
мсм Ч йнЧ вмймКмэм ыар/йа Ч м вмназ б -
рыЧ с +ъаывмзЧы+з гр г з рабмм врайвм-
нм/ Р -м ср , асР а врмсм тзм Ч срай йры-
э , м tый за нР Ч г аэмр Ч К+ ЧГ Снайм -
анРм тгб са м нР+. сз+сн б гн- асЧ а 
врамймна ср , -м анавм м вмэры/а-
 ,м/йа вмв+га вм з Ч тмэм снм/а.ъа-
эм Чна ЧГ Eмэй -анмаг Км сЧ сасЧасЧ смаэм
ср , мв с ЧсР сза,ммр+, мК а . рысмс 
м вмг й а азы б вы ы рмв гы с змвмб -
 Ч +,мй  мры ймрмэы з ссммэм й м бз
н азар ЧГ Mгр+РсЧ смазы ср ,ы вр б Р саКЧ
сыТасмз эрасс +з /асмг з б Крмъа+з 
з р г б+ азмэм бн м асР гмсзмс КасвмТ й-
+, сны- .мса. гмр г . равынРс . срЧ,ыР
змрмг н/ м. xвмб м. т г … б - мгр+РсЧJ
рра нРмс смКсамэм К+ ЧГ K г г г / бР ц а
б - нР Ч й мсР / бР асР э вмаб н  ны--
ъаз р а рыймймс / з Ч анРГ < вмг анР
а ймс эы з+ мнРгм эрыъг тзм м нР+, св -йм врЧ/а . -Р tыг м нРмсР зааа са-
эм свмсмКа гмрмн рм Р р быз эмнммэм змбэ ц
Чна а срай Чна . Кмр ар-анма-асг , К -
 нРмса. врайр ссыйгмГ Пм сма. в сс м. ра-
tнаг м. вр рмйа м н ъР t г +. гммрй мр
а-м асвмгм.ма барг нмГ В мн - а м смб Ч
нК Ч тзм Ч мКн й а сва t -асгм. тарэ а. г-
 м. нмэ гм.Г Эсн з+ р бнК гмэмц КыйР эмм-
р зL xтм К+нм  /йа а… з+ р ссы/й аз мъ Км--
мL мнРгм ъ тзм Ч вр й а тttаг ра нРмс
вр в нРмзы  /йа мгры/ ТаэмГ
K гмэм рмй врайвмнм/а Ч амК,мй зм заР  -
йы вр н ба t с -асгм. н ар ыр+ ммКТа
врм байа . т - смс Г Mй б ны--
ъ , аэм арвра мрм ц г  *арв ц нКмв+-
м р ссы/й а мК ммнмэ гмъз р L xВ тм. сана-
м. ай са+а э й+ ц ы Ч ср ,Г быз ц
эрыК+. срыза вмзмэ Т . вмэ КыР м а св -
с сРГ Нм сана Ч аТа. гммр+а йаз бра г м-
зТа врмКы/й сЧ м-РL г р  с ыЧ -
са+а - с+ гмнР м мраб Ч рыг … юk'murneГ ияАZ
jГ иZСжГ Пм-азы м xбра г мзТа …? Пммзы -м
смбй + с н аз с+Та+ аэм тарэа гм.Г Ср ,
р бр+ а вр +-ы саР р м +смКм/й Ч Кы-
ыТы гмграмсРL ыэнм Ч аР ъмр+ Кр с+-
 асЧ рмЧнР саг Т . -арм. грмР б гмм-
рм. вмй з асЧ КанмбыК+. -ыйм Т+. аэрJ мс-вр Ч а мКмсрЧасЧ мК / Ч йазм -асгы сыР а-
Та. гммрй + р с,мйЧсЧ Каъам. гр бм. г
г г врмв й а вмнс вр эз -асгм. р мб -мс
мК;агмГ < вммз Кнй анР асн а вмэ К а
а с,мй с ыз ый нам вмэнЧй+ а йа/ыры
мК+йамсР аТа. вм-азыцм вр в с+ Ч саКа а
з смКмйы мн г сыз съас Г KмнРгм раврас-
с м р м зм/а ыс м Р см. й г вмй- -
 Р з р смазы вр бр -мзы эмсвмйсы ц -а р с-
гм ма ммКр /а а р ссаа с рыймз н бм -
ма xЧ… врмср са -ы/й+, эрасс +, сыТм-
са.Г :м тм. э КанРм. ра сгр+ ы г нР+.
ъ с м гммрмз ывмз а т врай снм г
р ссг б з Kмз с Mыт L xСр , заа Км/асама
врм с,м/йа аГ Жаб -ыс ср , + а .йаа э -
варэамзар -асг , врмср с , Жмэм Ды,мГ Эсн
ср , мнРгм +б+ а йырмы а мс нЧа  -
ъ , эыК , вр гыс мэамэм  а врмКы/й а
рава мъанмзнЧТа. р ймс н рам/м. Кн -
эмй рмс ц а мгр+ .а тм. -арм. г э -ыйас…Г

* * *

Нгсврасс Ч   вмймК а агммр+, tр э-
зам :м н с мс нЧа ва- на а б э йм-м-
с Г : с-а xвр гыс мэамэм  … зм/м Кмнаан зааа вмЧР м вм-азы зам ср , вмзм/а
м+сг Р Жмэм Ды,м x э варэамзар -асг , врм-
ср с ,…? Эсн ср , н ъР свмсмКсыа вмб 
гмъз р+, свагрм мн зв .сг , Кмэм юxу нРвар-
 …ж н йы,м санЧТ , вараынмг сЧм. Жара-
эм+ м г г т йаасЧ +Кр РсЧ б Ксмн-
м. эныК + Кабй+? <н бйасР заасЧ  йы вра-
мКмра а xср / вмрмэ … выР тбмар -асгмэм вм-
сЧТа Ч? Ф с -асг Ч н ар ыр врайвмн э а
за t б -асгма ыс н а г /й+. мр смб анРм
н амнРм гмзза рыа ы н ы р й Г
Смэн см басм. гм ав ?р сманЧ анма
КмнРъа смс нЧТ , - са.Г ум/м н р ссз р -
 Р з рмбй а г г а-м анма? Жабыснмм вм-
сгмнРгы -а вмЧ а xра нРмсР… р м г г вм-
Ч Ч xанамнмэ Ч… xарзмй з г … xтрмв Ч…
xврмэрасс… арЧа сЧг . сз+снГ :м аы-а Ч р-
р м нР Ч ймнЧ смнР /а Кабыснмм мврайанЧа
авмс / зы сыйРКы р сманасгмэм анмэмГ Эсн
 б Р ты xаы-амсР… Км/аса+з врм йа-
 аз н t нмсмtсг з г заз з+ вмны- з мбзм/-
мсР тана, xан г тсса … тбмар -а-
сгм. ймгр а ымв врмэрасс эыз бз см м-
нмэ н ар ыраГ Эсн /а врайс Р ааймзы
р бызы - сР xг н б мрмз р св й … ц с м/ й -
а й смв Ч Чйм Ч вмэнмТ Т Ч змрtмсР
гмъз р+а срвр б+ м нРм. трмв Г Смаръа-м м-а йм -м вмснайаа ЧнЧасЧ йамнмэ -асгм.
врармэ м. -арм. t с г Г
Eмэй т в с н м мз -м грмза аэм мнРгм
йма н рма сызан смбй Р см г э x ай мз
-армз й+, … м сгмраа саэм зан  йы * -
гр t у .р г Нарс Г С за t б -асгм. м-г
бра Ч *ыс у .р г * с *а. Нарс вмна
р й м+а мр+ г г г асзмрЧ амК+- .-
ы с/аы вс ,мнмэ -асгы р банамсР
м вр ва вр б йа сммрамс з р
р сманасгмэм анмэм м асР вар -мсР гра -
 м. з tмнмэаз+Г N * гр t са мКсм  -аГ
Пм аэм за -анмаг +ы/йа вр б Р санаы
мрэ бзмз н за, бзмз й К+ ыарй Р см. -
+. рмвм ар бз ,мЧ з на.ъ , мсм .
йнЧ тмэм аГ В Кабн -мз з рммз , мса x-ар Ч
ваз … й з б рыа мК;аг+ тарэ а. р св й
й ссмн ц тм см м-арайР врмм рыа зм-
йыс ай ц ыК .см вм/ р аГ Eмн -асама
г -асама р бммКр б а й +, врм ассм б+-
 асЧ К+ азГ *КмР ймКрм Кн эмр быз а вра-
й мсР ц мнРгм Кма+а вр аз+ б с й+ г зыtнЧ/
с , .м эрасс м. р J K гмм x с змз йа-
на… * гр t ыср ЧТаэм зК намсР / б-
 сзар ра нРмс за-+ x/ мэм -анмаг …
вр бр г вмсгмнРгы ра/ за й ссмн ы-
р нРм. за змрtмб+ нмэ г арЧа й ср Кы +аtыг L Чб+г йрыэ а б гм+а с саз+ ы -м/ 
ы -м/ сЧ мКТа. а-м. КасвмТ йм. КмрР-
КаГ
 т а смнР г аэмр -а ,мЧ вмймК+а а-
йа асРз мТы з+ аэм врм байа Ч,Г бР
вм з асЧ г г ав Ч ра г Ч ыК .с р ссг ба
xу сар *насс заЧа гырс…Г В р ссг ба xEыба П сса-
ры… мйасрыг Ч врмЧнЧасЧ аымз зм. / /йм.
 / +L / бР П ссары ц г б рм ма э а а
сар Ч гмъз рм гммр+а сгмнРгм зм/м сый Р м-
йР а гм- сЧ см сзарРГ >анма-асгма сыТа-
см а ы/а а р с а асЧ вар мй -асгм. сза-
а рм/йа Ч р с а ыЧй Ч тм сыэыКма ыЧй -
 а гмррмб Ч э а аL xВмбзм/м / бР тм. -
-м/м. базна ц мнРгм рабынР э а Ч р бнм/а-
 ЧГ Вса мгрыэ з+ с з ц мнРгм с звмз+ вмр- 
б;ай Та. йырм. внмйГ Сз+сн санам. а вмйй -
асЧ ыс н Чз ъаэм змбэ Г у+ мбзм/м К нн+
 Кр м+ , м -асгмз бабймз гмъз ра… юxСЧ-
м. <ый б м- …жГ :м г г б Р мймсмрм .
врм асс трмв  саКа н ъаы й ,ммз -асгм-
эм врм мсмЧ Ч? :мсас? Д Г :м асн з+ а зм-
/аз врайс Р мймрмйм. а-м. э рзм -асгм.
срыгыр+ смаръам м-а йм -м а зм/аз б -
- мсас Кассз+сн амК,мй зм ,мйЧ а
мнРгм нКы амр вмб Ч м ммКТа н-
Кы гмзвмб Г Eмррмб Ч с саз+ мК;ЧсЧасЧ вра-/йа саэм ыра з й ссм смз вр сыТ з а. б-
 - нРмL г вр зары ар браъ з+. ар н xр -
м… ц зыб+г нР+. йРЧмн ц гм а гм м р брыъ н
вмЧ а м гн сс -асгм. э рзм Г
В t с -асгм. н ар ыра xаы-а Ч ймнЧ…
н x рр м нР Ч смс нЧТ Ч… эр а вр зар-
м гы /а рмнР г г б вра Ч гмз  xС а. Жм-
рмйа…Г Вмгрыэ аа гм ар рысЧ с/а Ч н Ч
 врЧ/ама нКмв+см эармаГ Всвмз з г ы
ъгмнРмэм ы- анЧ xу .асгм. вс н р … в р -
за+ г в  Сый  xВан гмз :мгра… вара-
ынмг сЧм. Жараэм+ мйм замз р ссг баГ Эса-
сам вмймКма xвмзаТа а… ,мй сЧ н мм
бйасР н врмср са мэм бзара Ч мврайанЧ-
а р э -асгы сыйРКы эармЧ Км мр t с -а-
сгмэм агс зм/а +йыз Р -м ыэмйм грмза с- с-
н мэм гм Г :м арасм йрыэмаL йммнРм - см тм
засм заа врЧзма н гмсама ммъа а г врм-
с,м/йа эармЧГ MК анР в р зам ц ма Kа-
мйнЧ :м бнмаТ Ч с ры, б вараынг ц К Кыъг
?р, вар Г MКмКТ Ч с ы зм/м б гн- Р -м
x рр м нР Ч смс нЧТ Ч… а, н +, сны-
- Ч, зм/а вмсны/ Р вр - м. з tас анм-
эмL б - xб вра Ч гмз … ц а врмсм врм бмнР-
м +Кр ма вмзаТа а м ар ймз вр - н
вммй аэм вмсрма ЧГ Снайм анРм ъа за а м
анасммКр бмс а заа вр ва г гмэм м-мъа Ч г ймзыГ +з мКр бмз ъ / бР агы-
Таа р бз+ъна а м а. а смв й а варасаг -
сЧГ
:м см м-арайР x рр м нР Ч смс нЧ-
Т Ч… ЧнЧасЧ - сР г гмэмцм мэм ааймзмэм а-
нмэмГ В+мйL м -м з+ вр +гн с- Р б+ Р
с сазм. мрэ бзмз гмзвмб а. ц мнРгм мэмм-
ра Ч н вр +- Ч ыснммсРГ < x с змз йа-
на… ц тм гр гмразама эаармэама смай а а
гмзвмам вмсмЧм ЧэмаТ , г р бн йы а-
аймзм. ммз Г Нм врм с,мй  са, ырмЧ,
з грмц з грмгмсз L анм йыъ йы, смТ см
с н+ Касврар+м. за/ймысмК а р б+а -на+
ан сЧб йрыэ йрыэ Г Ж+нм н гма вмнм/а а
сгмнР ыэмйм б - нР+з н бйасР смгрыъ асЧ а-
на вр на+. б з+сан гмэй tар нР Ч эрас-
с Ч ывмрм р б;ай а сммра+. з р? Пары м--
гы бра Ч р бйанЧа * гр t ц в с анР ммКТа Км-
наа гм авы нР+. а/ан т гммр+. саэй
гынР рм н за tмр -асгы змэмн гмсР врмб+Г
ы т вр сыТ авнм змр см-ыс а -м 
см-а с а зааа врм-ысм +з /асмг з ,м-
нмймз ыс .й +б+ а ый анР+. тttагГ M
вмснайм анРа. * гр t смаз рмз бзаL вм-
вр ма Кн эмрмйсм сгмарг Ч э рзм Ч мб-
зм/м б с нЧ аэм сграа вара/ РГ < сац
 г ыраЧЧ нмэ г агс айа аэм г асРз -нмэ -+з раъа ЧзГ M саэй сыэыКм мр э нРм
арвра рыа й /а с зы р й мы азы -
вр зар ры мрыКнам. рыг Г Фр с E с ыс
м/ нЧа а врмсм рыгы м /анаб+. врмабL рабынР-
 а ы/ с+. мКрыКмг арЧЧ сЧг . заг вр й-
на/мсР -анмагы врар Т асЧ м-ы/йа+. мй-
мб -м эрасс +. мК;аг ц м  змрtм-
нмэ гмъз р юxыг *а tм Жарн , эа …жГ
Пр тмз т в+ асЧ сац г ывмрЧйм- Р
с , .ы эрасс ы арсыз вм гр .а. зара
 . з аз -асгма н араа всаймз аз -
-асгма мК;Чса а ванн рыЧ г змйм. аэм твм,ы а-
мр -аармэм бзара ЧГ Смб а а с н , мК;-
Чс Р рм/йа а с мна а tыг м нРмсР
анмэм вмсгмнРгы вр - вмЧна Ч анмэм авмЧ-
 с м-г бра Ч р м ны-ъа сг б Р с м-г бра-
 Ч р й мм. з аз г Г < вмзмТР вр ,м-
й за эамзар Ч *мК -асгмэм врмср см у -
гмсгмэм гм ав Ч xз рмм. н … з  аса-
сам амр Ч ммс анРмс Г :амК,мй зм ыср -
 Р йаtаг смб Ч змэмагмы гмсмсР гн сс -
-асгм. сарамзар ц с- а эарм. р ссг б xумй-
ъ .цД звtар…L x>анма-асгмэм р быз амр м-
мс анРмс ймс а й К+ р св н Р tый за
р й агммэм тзв р бз мгр+ . тгсвар за-
мL йм р съ Р тгн йм эр …Г Эсн вмза-
с Р x рр м нРы смс нЧТы… -аармабзара а зм/м ымн Р вр сыТы -анмагы / /йы
вмрЧйг Г Фр ыбсг . в с анР * Кр тнР йа *мраг 
рмз а xуасР м нРмэм вмрра … юия22ж +й ын
йа н з L сыТас / ыТ а внмсгмс н -
з рм + вар+з бзара аз ц н а. мК;аз+а
юсмн й+ж ц внмсгмсР сыТас -аармэм бзара-
 Ч ц смн й з Г Д наа вмасыасЧ мК ы/ с , з р
-аармэм бзара ЧГ Пм-азы? ВармЧм б сммКр -
/а . - см Каннар с -асг , ц гм /а Кыйа - Р м
см нРм. э рзм рЧТа. -ы/ймз гм ыыза?
< вр мзарм н ммКТа мбн э Р ы б Касгма--
+а /асмгмс асвр айн мс ъаэм з р 
сыТас +айа+, з аз -асгмз гыК мра?
:аГ N/ с ыъ аз+. ыс .ймз а вмйна/ смза-
 м р м мК;Чса вмсгмнРгы м аз сммК-
Т мнРгм а+ ъ , ы .Г Д зм/м н
 . ыймнамр анРма мК;Чса а? OнЧн н з р
э рзм -асгма анма гммрма с ай , вмр вмйар-
энмсР змТм. tар нРм. га? <н р бэр -а-
 а xтмэм… xвмысмрмаэм… - см t г м з р
смКмйм врм б+ асЧ тарэ Чз ыс .й ? <н з+
/ аз р врмсм а вм з аз ъаэм с- сРЧ?
 мр -асг а мврмс+Г т твм,ы р ызt нРмэм
ысва, мм. t б г з аз г мбзм/м св++-
 н вр сыТ . змэ з ,ыйм/аса+з ыр з гмз-
внагс авмнм амс вм ммъа г врайс а-
нЧз сарРабмэм м-мэм снм/мэм б ЧГ :м аз азааа аэм вр ,мн +. армрава+. мр-асг .
вмр+ а змэ а мгнмЧРсЧ вр сра- , с эрыКм.
н а.мсР высР й /а за цэамзар -асгмэм мК;Чс-
а ЧГ Mсй аыКай анРмсР ыгммКр б+, гмз-
за р а с вмзмТР гммр+, эарм в+ сЧ врмЧс-
 Р м+а тгб са м нР+а ыснм Ч мсй а-
бКа/мсР с рг с -асг , б за- . вм тмзы вмм-
йыГ Ф с -асгма врмср см с армз  ар-
а x?нРt … вр наг а с мса а вммзы -м -а-
раб аэм врм,мй xз рм Ч н Ч… з  вараса-
г Т Ч эн +а смК+ Ч / б KамйнЧ :м L аэм
t с Ч врм с,мй м выэ Та. / бамс н -
,мр йм-м. эраб+ м врай-ыс Ч ,мнмйм. м-мс
ааймз+, йа на. Кмнабам арм. мгр сг м-
мКр / азм. ср + гммры г /й+. б с н Км -
йан м са н Км м-аР КмЧнсЧ ы йаР юxВан г . :мг-
р…жГ
 т мг б нсЧ зааа ый -н а/ан * гр t
 вмв+га ы-мэм мКмсм Ч t с -асгм. с -
, Г <йаЧ мр -мс ммКр /а Ч вм ммъа г
ра нРмс а заа ъ см ыарй РсЧ з+ъна-
 вр в нРм мКр бмзГ Эсн гм. -анмаг й -
/а вр б а р м нРы гм ав К+ Ч м са
р м вмсмЧм мТыТ а н Ч а йа.с а зм-
/ас -ы/й+, з рм сtары гмрмн рыазы см-
б азГ Нм н Ч а вмй - а аб+КназмсР вм-
сын м :Рм н Н.ъа. мм р бз+г а см-б а мгр+ы с сазы эйа вмсавам р свн+ -
сЧ вмЧ Ч мК;аз вмнм/а Ч вр Ч/а Ч з сс+
t эыр мс мр а Г < гмэй т в+ а-
сЧ ы-м сгммрй рм Р ра н , Т+, э вм -а-
сг , сыТмса. м г н -а мй а врайвм-а-
 а xсврыы врмср с азвмр нРмз з раа… м
асР -арм. за tмраГ

* * *

Jыз + йм/й н й+ й+ б+Кы- а васг  з-
в р -асг а Кмнм ааймз+а э  змрЧ а мКм-
б -а+а г р , зар+а гмр Кн сыз съай-
ъ а Кыссмн  .tы+ з нРсраз+ вмй н+ -арй -
г мК ан Каэ мг с йРЧмнмзцг р рмс;азТ гмз
а й з+а ын + Кны/й Т а змэ н+ смн рмв -
-асгмэм йара м/ на+. р брыъ анРм. мна.
мКабРЧ+ г рн г tар нР+а вмн ъ ан в ы-
г сра.э свагр+ эмын+ гр+с+ срайаагм+а , -
зар+ бмзК ыК . +цтгмвн бз+ ,мйЧТ а +,м-
йЧТ а -араб барг нмJ
у р тГ
M а Км сЧ р бзм врм,мй+, ср а . К -
 нР+, тв ам г г г врай-ысыа эйац КыйР
 вммрма ср + смбра а райгм. за tмр+
сызр г Кнагнмцt мнам+, рмвмГ Пм-азы К нРм-с врм,мй+а зас ? ВармЧм м сгмрмс в сРз 
,мЧ гы сгмрмсР анРбЧ мК;Чс Р мнРгм ан а-
р ыр+з вр - з  вр зар а, гм. раза Г
Нм врмКназ азвар за сгн- анРм с нРмэм
мКр бмэм з+ъна ЧГ : ср а врмЧ/амс
р ссг б р бКрмс + сраймм- Ч врЧ/амс ц а-
з -асг . ыбан арК нР Ч вы  рабг Ч мК /а-
мсР гмъз р ц агс сраз сЧ г з с р ЧсР К+-
сраа вараса-Р гмзвмб м+а вравЧс Ч +ы-
/йа+а ыснммс ц эр зз -асг а н мв с анР-
+аГ Ннн в -асг . мэй сыймрм/+. с нР вмсм-
Ч Ч р бК г агс tр эза+ б - сы асРз
вр ,мн Ч р бК г а б сЧТ Ч м аз -асгм-
эм н тзм м нРмэм г а тарэ -+. р з а-
м/ й м рм/й Т .сЧ г гм.цн Км tр ба врар -
Т Т . вмснайыТ . вар мй вмтзы врмбаГ Нм а
р Км мвар мр с арК нРмцб гмм. гн ырм.L
 т -ысыа / ы мрэ гы снм мсвр з -
а Чб+г г г саайыТаа сыТасм с гммр+з ны-ъ а
з ы+ мбзм/а раъ Т . й нмэГ
<за зЧ сыКс Г СЧТама б -а а за-
  ра-а а граТа а б гнЧ а сЧбР вм зам -
мэм с р с айа+з мс аназ за Г >м са
тм? *йа са тм? E г вЧ й мз ага врм бмъан
вммрм г мм. смр  г  - на й й мэм см-
р Ч вмарын J г -арм. за tмраГ
у+ вара/ аз гр б с эр зз -асг , tмрз +-р б ъ .сЧ вра/йа саэм гр б са за сыКс -
 Г <ар р, -асг Ч сЧбР гмсрыг врайнм/а-
 Ч вр мКра а са Кмнаа ыснм+. , р гар Чб+г
с м сЧ са Кмнаа мгр+м. с сазм. ймвысг -
Та. смКмйы tыг м нРмсР б гмГ *Км.
-на врайнм/а Ч зм/а эр Р рмнР сыКс  
сыКс  см м-арайР зм/а К+Р ймвмна аз
сг быаз+з й /а за/ймза азГ Пр +-+а вмсм-
Ч+а ар+ сза н сР всайм ар з мб г -
Т з рабынР а смнгма . tмгыс рммг сны-
- .мса. г срмtГ :а-м б ЧнЧТаа вр 
ра нРмсР с К нРмсР x с змз йана… р свн+-
 асЧ ыз ма аймр быза а см йа а t -
 бзГ < врм м-а й+. t мз Кср гмэм
з+ъна Ч раб асЧ / бР ыэнм м асмзмГ у р
смз анР+, мр а . а зм/а К+Р б згыL м
с - н р св й асЧ б аз врар Т асЧ м -мцм
маГ :м ы гмэм врар Та Ч а б гммзармса.Г
Mм смаръ асЧ за tмр -асг Г
СыР за tмр+ б гн- асЧ вмнм. амК;Чс -
змс вара,мй мймэм йрыэмаГ Mй гм асР за -
tмр с гр нР Ч асР за tмр tар нР ЧГ С -
гр нР Ч за tмр ц tмрзын вмсЧТа ЧГ ХмЧ ам-
t а зм/а мК;Чс Р врм асс м аз а за-
аа б а анРГ Смраза+. -анмаг йнЧ гммрм-
эм К+ а вмарЧнм вр в нР+. сз+сн вмймбра-
 а -м вмсна сзар мбзм/м x-мцм Кыйа… мыара н ъР мймз ц вмнм. амК;Чс змс ва-
ра,мй Г <tар нРмсР вмймКм. за tмр+ врайвм-
н э а .ы р сtмрз с,аз -асг басмэм
 смаръам а басмаГ ЗйасР смраза Ч t -
 с -асг Ч Каннар с г мн - асЧ м tмнРгнмр
н гн сс г Г В сг бг , наэай , тмс вмысмрм-
аэм з р вр Кн б анРм басаL гмнйы г вр за-
ры б а -м азы амК,мй зм врар РсЧ н г -
рмв а гмэмц КыйР аТаГ Эзы ыъам н йм-
арам x зЧ… б гн  а йа.са+. сыКс Г
В за tмра н ар ырм. н с гр нРм. саэй -
сЧ ср а а высР сгмнР ыэмйм снм/ма м рм-
/й Таа ,мЧ К+ ннб вм з ЧГ ?рэыза за-
 tмр+ м асР вр намсР р сtмрз мэм
Чэма Ч вмйй асЧ ы м. р бэ йгаГ ЗнмаТаа
врай-ыс а мб г Таа м вар+, ср р с-
сг б Нйэ р Пм вара,мй  зр -ма вм з а с вм-
Чна аз xз сг гр см. сзар …Г :м м г гмз вм з -
 зм/а й ра-Р гмэй ыснмм басма вр -
зар гмр+сР Дт й Хаармг юагс тж н
мр-асг Ч  Нр , Ц юагс ХГФГ * -
гр t ж р сtмрз рыасЧ -ар б а м -м смар-
ъаы а басмсР? *арм мм. t с г м-
вр нЧсЧ вмысмрмаа Каб гмзв с Каб г р
выамй ана.Г Пммзы -м ай са+а э й+ ц ы-
Ч ср ,Г
 бызаасЧ сс+нг срайаагм+, мрм гыйКмнаа вр Чэ анР+ -аз ваннЧ г *мра ы з -
ы н Н.ъа.ыГ :м бйасР йм заР  йы й а-
з нм /+, сммКр /а ЧL мцвар+, г /йы твм-
,ы ммъа Ч с ыс .ймз сгн й+ сЧ вмцр бмзы
-м смаръам н ъ а г э ан г , з эм з с -
эмэм г гмэмцн Км вр г -асгмэм б -а Ч ц ймс м--
м свмз Р гр гы xЖмнРъмэм ?нРКар … р ссг -
ба xВан г . :мгр…Г < вммз врмънмэм аэм мК+--
мз н смр -асгмз вм з ммКТа а сыТа-
сыа с м-г бра Ч мм. t с г вмсгмнРгы р -
м нР Ч змйанР раза врмср с ызас-
 Ч ар-анма-асгм. вр г га а заа сз+сн
 вмймКм. р гмга з рмбй ЧГ ЭсР нй йнЧ гм-
мр+, м. врмср см вЧ й мэм аг г /а
врмсм г г ?нРtмсы ?р, вары вмв сР вараынмг
сЧм. Жараэм+Г Mсй Кабр бн - а г сгрывынабм-
зы смр бзы ы * гр t тL м
…*+;;
м г э , вмй б аз x:агрммз гм… ю* гр tж
н xу э -асг . эав зарм… ю тжГ Нм вр й 
а бК нЧа м бы-а Ч йазммнмэ tмнРгнмр L
в с ан амК,мй з tмрз Ч -м аТа /-
аа амК,мй з гмрранЧ Ч ырааэм мв+ Г ПыР
г -арм. за tмра м асР г Касгма-+з а ба-
й +з ва.б / з ыс .й врм,мй -араб нмэ 
с ммс анРм бас+з смсмЧ Чз сыТмсЧ-
з Г Нм вмбмнЧа ым- Р xт -асг а мсмКамс …
вмысмрмаэм н -м. с ы сзымэм б - нР-мэм ср , Г Nм-а а гма-м асРз ыз маГ З -
за- а xм йа аэр… г с ТаасЧ врайс анЧ
мйм. б см tр г сг , рмймса. зм/а с- -
 РсЧ ар,мз рмвмнмэ -асгм. трый ср а-
 с йаарз а. мК ана. +, з рмГ E г -
б Р сэыТа а -армэм ыз  б ТаэмсЧ а-
мврайанамц-анма-асгмз м-ар ? *мэ г ср -
, вмйсг б+ а ?нРtмсы ?р, вары ср ма снм-
мL xСра.э !… Зр анР+. н мКр б +б н tма -
-асгы ссм ? <н м +- н снмм эйац -
КыйР? Д .а з+ вм- азL xСра.э юср э ж ц м--
+а йы, свмсмК+а вр з Р м-ар Ч нйа. см-
бй +, нйРз врайзамГ :а вмйй сЧ - р з б -
гн  Чз авмйн с+ тгбмр бзыГ * г . за-
ыа , “смрм. эаг м+, всм”Г E вр б+а сма-
р +а м змэы вр ас Кмэ см г гмзыцн Км
бКр гы м см разааз са р м б зы- аэм
сайы с ыз Г асмгмсР , авмзар … юzalmon
RolandГ {ictionnaire d|monologi}ue иС32Г рГ 3иижГ Пм-
,м/а н мв с а гммрма й а т? В бас-
мз сз+снаГ : ъа нКмв+см врмКы/й асЧ з+
,м з вмКмнРъа ыб Р м гмъз р+, сыТас ,Г б-
а з+ э р рм + м , вр сыс Ч см йа Ч,
н вмснаJ Эсн а мбзм/мс вма, Р ,мрмъы
йара вмКасайм Р з с арас+з нйРз 
мгрмаз вр г -асг нКы г эы вм tмнРгнмры вм -
Таз гмнмр +а снм Г KРз гГ KРз г Г >м тм? x< ,ы-/а тм. мг Чм. а- с вм- . -аэм аГ KРз -
г змн  б эммр а Кара айРз+ КмЧсЧ аэм
,ы/а н й Г Ж+ а наэ грм Р -анмагц-анма-
гмз врмсынсЧ асР мКыэна+. рмм ы аэм Кр-
,а с м-Р гмсар эмран… юЭзанРЧм ФГ ПГ ФмнРгнмр
срайацрыссгм. мб+ъамс Г ияи2Г сГ [ZожГ K г ,
вр зарм зм/м врм рм Р +сЧ- Г ВасРз / нР
-м м раза г б з нм бы- н tмнРгнмрГ
Eмрмнасг . врмгырмр Жмйа К+н авр мК -
ЧЧ гмнйым бнмсм. йазммз Г З - сы н-
й Ксмнм Касс нР+ варай мр/а аз ыс .-
й Г т ммс сЧ г в с анЧз йнЧ гммр+, xмК;-
аг Ч ра нРмсР… ц мнРгм тв бмй t с -а-
сгм. санам.Г < вммзы м б за- анР+. бмКра-
 анР мКр бмГ <бзаа а срыгыр+ нмэ г мКр -
б сЧб м с р сtмрз а. тса г  - ъа.сЧ
вмнмр аг б й асасам с аб за+з м
р й г нР+з вара,мймз м з рммббра Ч г з рммб-
бра ЧзГ Eмэй Ш мКр ср  а вмна tн з -
эм с вмнамз сран+ м а смза асЧ р б -
саэй ыс мнам. йа.с анРмс й +, мК;-
агм Кнй анРм вр за- а ам/ й +а г -а-
са+а смв йа ЧГ Нм xмКр б вара/ +.… а-
мсР гмаэм врЧзм б с м ,ыйм/асам. мй ра-
мс / бамэм мв+ Г В врм байа Ч, т
мКр Т а з а нКмв++. вара,мй м xмКр -
б вара/ мэм ,мрмъм ы йамэм… г xмКр бы смбй -мзы ммКр / Т з ммКр /а аз… асн свмнРбм-
 Р нагс гы * см Ж ънЧр юBacmelard ~Г ka terre
et la rveries de l volont|Г ияСZГ рГ 3цджГ Ца гн а-
с м+, гн ъ вмз а а нмз гм +г+ ц
ый -м р й мм вр -аз йан г ма ср а а
 г г а рыъ а ммз +г+ гн ас  сгм-
раа врм вмй-арг а , сыКс нРы м-
й намсРГ В бы нРм вара/ +. мКр б мэй з г-
с з нРм ы,мй м смаэм врмм в L xСзыэнаТ а
в нР + б г мэм са са зайн анРа. вараК р н
Кнай+а варн зырм+а -аг … юxПмснай . эмсР…жГ
Нttаг сызараг р смрЧасЧ снмасм. вр ,мн -
мс аТа азмэм в с анР xмй с  ы
снм з… юу нн рзажГ < вмсгмнРгы Каннар с б -
арасм +. врмКы/йа - анРсгмэм арас 
а зм/а вмбмн Р саКа арК нРмэм в а бз н
за tмр -асгмэм t г м н бз м амК,мй зм мб-
р Т асЧ г м-мс вара/ мэм мКр б L xJы/ с вм-
ймКм змэмм/га йрмКм зангм врмКа/ н вм а-
ны… юxПмснай . эмсР…жГ :м гмэй т Та Кы,ы
вас- ма йм эйа змэн К+ вр - н Р Крмс Р ЧгмрР
аэм t мз нР+а гмр Кн м асР б Ч врмКназм.
t гс м нРм а басмэм ммс анРм б -
гмзмз аэм мКр б Ч срыгыр - а р св й РсЧ
вмй н Ч аз агмрмн рыазм. тарэ -арм. за-
 tмр+Г Н р мр -асг Ч t эыр засм мэм -мК+
аэр рм Р р бмвн м+а мК;аг+ вр з асЧ, р брыъ Р ц рабынР а мс асЧ мТыТа а
сзым. Кмн КмЧбР вмнм. амврайанамс К+-
 ЧГ Mмс анРм б гмзма мКр Т асЧ а бас-
ы р /йаКмсР з+ ы/а а ыара+ зм/м н -
б Р змсрм у нРвар xмн зв .сг з Кмэ з …
н ср ъ+, мК ана. вараынг сЧм. Жараэм+
ц г г з цм tмнРгнмр+з сра.э з Г С зв -+.
с р г <ввмн Ж ас врм асса аэм йа t г
с Ван г з :мгрмз - а +б+ Р смза аL
 г н мймб -мцКабмК й+ рай эм ънЧв вр -
ср с а г ъ ъг з н тм всаймра нР+а б гры-
-а+а вр ймвмймК+. ыбан йа н мэм анмэм?
>ар Ч за tмр врмКы/й а г мсР аэ мэм
б Ч гмэй сЧгма мК;Чса а г /асЧ йРЧмнРсгм.
 сзаъгм.Г < з+ Таз бнмаТ . вмйагс Таз эны-
К ыГ < г г сг б н * см Ж ънЧр x*раб м эныК а
р б а мКр б гмрЧ р бр+ Таэм базн йм -
tармГ Ван -аса+. ЧсаР ыар/й асЧ ср а
зар+,J EмраР а врмсм / а базна гмраР ц
см. смКса+. змэ нРТ г м гмв а б г в+ -
асЧ Каб гм Г С зма рмз -асгма гн йК Та ц тм
нас… юBacmelardГ ~Г ka terreГ jГ 2ZяжГ :м мэй вараынмг
сЧм. Жараэм+ ц а врмср см -аармэм бза-
ра Ч Касврар+м ы,мйЧТ . эныК ы асаса-
+. гмраРJ эмрмй * зКырэ Г < аэм мК ан J
< -ар Ч за tмр врмймн/ Ч см р брыъ анР-
ы р Кмы ы -м/ Ч эр + мсвр Ч Ч рм/й аы/ с Т а свмр й -асг а гмсрыг г -аса-
м. Касгма-мс санам.J
xНм К+н -ыйм Т+. эмрмй г зама за нн -
-асгма мвнмТа а а бК+мэм гмъз р Г * э сг а
К ъ г б нмсР грмзс н аКмсмйГ Са+ гывмн
бй+з н сР г +смгм -м йан сР мг зааъ з
мКн г з Г Вса тм мй нм а-анма-асгм. сар,;-
асасам. /асмгмсРJ : з на.ъаэм вр б г
/ б ы,мйЧТ , Касгма-мсР ын , внмТ -
йЧ,J мнРгм ыэрм/ Таа асарв зма змн- аJ…
Нм мр+мг б вмас xСр врмгнЧ .… гмм-
ры т в с н вмцtн з йсг вмй всайм змз
Д/м ФнайарсГ :м вмй нК+з всайм змз tн -
з йсгмз н tр ыбсгмз Чб+га тм Кн с анР+.
 р с сг н з ра вр наэ рм ма засм
мгр+ма саз ыр э зГ
I>ПK*ЭТ mЧEЧ>Э*

Приложенные файлы

 • pdf 1682767
  Размер файла: 747 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий