Лекція. Аудит. Лекція 3 Методи аудиту фінансової звітності. Семенець А.О.

ТЕМА 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

Лекція 3 Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

Питання:
Суть і зміст методичних прийомів аудиту
Реалізація методичних прийомів аудиту
Процедури аудиту, їх види
Ознаки та критерії оцінювання фінансової звітності

Мета: здобуття знань щодо реалізації методичних прийомів аудиту

Література:
(1(; (31, с. 121-135(; (35, с. 79-110; с. 422-438(; (33, с. 218-261(; (34, с. 76-113; с. 172-199(.

1. Суть і зміст методичних прийомів аудиту

У процесі функціонування аудиторський контроль сформував свій метод у системі наук. Метод аудиту – це сукупність методичних прийомів контролю розширеного відтворення і одержання його законодавчого та нормативно-правового регулювання. Метод аудиторського контролю характеризується використанням загальнонаукових і власних методичних прийомів контролю.
Загальнонаукові методичні прийоми дослідження (ґрунтуються на методах філософії) – це спосіб дослідження, який визначає підхід до об’єктів, що вивчаються, планомірний шлях наукового пізнання і встановлення істини. Загальнонаукові методичні прийоми включають:
Аналіз – це прийом дослідження, який включає вивчення предмета уявним або практичним розбиванням його на складові об’єкти, кожен з яких аналізують окремо в межах одного цілого (комплексна перевірка виробничої і фінансово-господарської діяльності об’єднання та ін.).
Синтез – прийом вивчення об’єкта в цілісності і взаємозв’язку його частин (контроль виконання договорів на поставку продукції).
Індукція – прийом дослідження, при якому об’єкт вивчають поступово шляхом переходу від окремого до загального (перевірку дебіторської заборгованості здійснюють спочатку за даними аналітичного, а потім – синтетичного обліку та ін.).
Дедукція – досліджують стан об’єкта шляхом переходу від загального до окремих частин.
Аналогія – прийом, завдяки якому досягають пізнання одних об’єктів на основі їх подібності з іншими.
Моделювання – прийом, що ґрунтується на зміні об’єкта, явища на їх аналог, модель, що має істотні прикмети оригіналу.
Абстрагування – перехід від конкретних об’єктів до загальних понять (перевіряють стан зберігання окремого виду запасів і роблять висновок у цілому по складу).
Конкретизація – досліджують стан об’єкта за певними конкретними умовами їх існування.
Системний аналіз – вивчення об’єкта як сукупності елементів, що утворюють систему.
Функціонально-вартісний аналіз – вивчення об’єктів на стадії інженерної підготовки виробництва (проектування і оцінка економічної ефективності технологічних процесів).
Власні методичні прийоми аудиту – це специфічні прийоми, вироблені практикою на основі досягнень економічної науки. Методичні прийоми аудиторського контролю можна об’єднати в такі групи:
органолептичні;
розрахунково-аналітичні;
документальні;
узагальнення і реалізація результатів контролю.
Органолептичні методичні прийоми:
Інвентаризація – перевірка об’єктів контролю в натурі.
Контрольні заміри робіт – застосовується для перевірки обсягів виробництва.
Вибіркові спостереження – використовуються, коли суцільний контроль технічно неможливий. Точність результатів, добутих за допомогою цього методу, залежить від способу відбирання одиниць спостереження.
Суцільні спостереження – використання робочого часу працівників за звітний період.
Технологічний контроль – контроль інженерної і технічної підготовки виробництва, а також якості продукції. Одним із видів такого контролю є контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво для перевірки технології.
Хіміко-технологічний контроль – контроль якісних характеристик виробів і сировини (використовується для встановлення калорійності).
Експертизи – використовуються, коли у складі аудиторів немає відповідних фахівців.
Службові розслідування – перевірка додержання посадовими особами, робітниками і службовцями нормативно-правових актів, що регулюють виробничі відносини.
Експеримент – науково-поставлений дослід.
Розрахунково-аналітичні прийоми:
Економічний аналіз – система прийомів для розкриття причини зв’язків, що зумовлюють результати явищ і процесів.
Статистичні розрахунки – прийоми одержання величин і характеристик, яких немає безпосередньо в інформації підконтрольного підприємства (ритмічність випуску продукції).
Економіко-математичні методи – використовуються при визначені впливу факторів на результати господарських проектів з метою їх оптимізації.
Документальні методичні прийоми:
Інформаційне моделювання – уявлення об’єкту у вигляді моделі.
Дослідження документів – контроль достовірності діяльності, ефективності, відповідності законодавчим актам.
Камеральна перевірка – прийом документального контролю проектно-кошторисної документації для проведення контрольної перевірки звітності податковими службами.
Нормативно-правове регулювання – прийоми, які використовуються для виявлення порушень нормативних і правових актів.
Узагальнення і реалізація результатів контролю:
Групування недоліків – систематизація і узагальнення недоліків і порушень нормативно-правових актів.
Аналітичне групування – прийоми статистичних групувань за однорідністю ознак підконтрольних об’єктів та виявлених недоліків (таблиці аналізу факторів, які негативно впливають на показник).
Слідчо-аналітичне обґрунтування – спосіб одержання доказів аудитором недоліків і порушень законодавства, розмірів завданих матеріальних збитків (одержання пояснювальних записок, вилучення первинних документів, які містять докази порушень).
Систематизований виклад недоліків в аудиторському висновку – узагальнення результатів аудиту.
Прийняття рішень за результатами аудиту – вплив суб’єкта на об’єкт контролю. Застосовують при розробці наказів, розпоряджень за результатами рішень.
2. Реалізація методичних прийомів аудиту
Реалізація методичних прийомів аудиту здійснюється за допомогою аудиторських процедур.
Аудиторські процедури - це сукупність відповідних дій аудитора, які здійснюються при проведенні контрольних функцій щодо перевірки фінансово-господарської діяльності, стану обліку і фінансової звітності юридичних і фізичних осіб, зайнятих підприємництвом. Аудитор спочатку збирає й аналізує інформацію, необхідну для оцінювання достовірності бухгалтерського балансу і фінансової звітності, вивчає статутні документи, виявляє відхилення стану діяльності підприємства від того, який передбачено статутними документами. Відтак він вивчає форму і методику бухгалтерського фінансового обліку, їх відповідність вимогам, що до них висуваються. Потім аналізу підлягають записи у Головній книзі й, зокрема, сумнівні записи, дані яких зіставляють з регістрами аналітичного обліку і первинними документами.

Таблиця – Реалізація методичних прийомів
Методичні прийоми аудиту
Контрольно-аудиторські процедури

Органолептичні

Інвентаризація
Організація інвентаризаційного процесу. Перевірка наявності і стану матеріальних об’єктів у натурі. Перевірка фінансових ресурсів і розрахунково-кредитних відносин. Документування. Нормативно-правове регулювання, лічильна і бухгалтерська обробка документів. Прийняття рішень за результатами інвентаризації

Контрольні заміри робіт, вибіркові та суцільні спостереження
Організація контрольних замірів робіт, вибір методики і проведення контролю. Перевірка закритих будівельно-монтажних робіт. Оформлення результатів контролю.

Технологічний і хіміко-лабораторний контроль
Організація технологічного і хіміко-лабораторного контролю, вибір методики і проведення контролю, оформлення результатів

Експертизи різних видів
Організація проведення і оформлення результатів експертизи

Експертиза проектів і кошторисної документації
Перевірка нормативно-правового і договірного обґрунтування проектно-кошторисної документації. Перевірка технічного рівня, методів організації, черговості будівництва, збалансованості ресурсів. Оформлення результатів експертизи

Службове розслідування
Організація службового розслідування. Опитування посадових осіб та інших учасників конфліктних ситуацій, вивчення їхніх письмових пояснень. Документальна перевірка та зіставлення з нормативно-правовими атами. Обґрунтування висновків і пропозицій.

Експеримент
Організація експерименту та його нормативно-правове обґрунтування. Вибір методики і проведення експерименту. Оформлення результатів експерименту

Розрахунково-аналітичні

Економічний аналіз
Організація, вибір методики і проведення економічного аналізу об’єктів контролю. Оформлення результатів аналізу

Статистичні розрахунки
Вибір об’єктів, методики й інформаційного забезпечення розрахунків. Статистичні групування і узагальнення. Оформлення результатів статистичних розрахунків.

Економіко-математичні методи
Вибір об’єктів і методик дослідження. Економіко-математичні розрахунки і оформлення їхніх результатів

Документальні

Інформаційне моделювання
Вибір нормативно-правової, планової, договірної, облікової, звітної та іншої інформації для моделювання об’єкта контролю з метою його вивчення і регулювання поведінки; створення інформаційного обсягу.

Дослідження документів
Вибір об’єктів контролю та нормативно-правового забезпечення їх. Обліково-обчислювальні і бухгалтерські процедур, перевірка документів за формою і змістом, зустрічна перевірка їх, взаємний контроль операцій, аналітична і логічна перевірка

Камеральні перевірки
Вивчення і контролю якості проектно-кошторисної документації з капітальних вкладень в установах банків замовниками і підрядчиками; звітності – податковими службами

Нормативно-правове регулювання
Вибір нормативно-правових актів, які стосуються об’єкта контролю. Виявлення відхилень фактичного стану підконтрольних об’єктів від нормативно-правового забезпечення їх і оформлення результатів

Узагальнення і реалізація результатів контролю і аудиту

Групування недоліків
Класифікація і групування недоліків господарської діяльності за економічною однорідністю і хронологічною послідовністю

Документування результатів проміжного контролю
Складання відомостей вибіркової інвентаризації цінностей, актів ревізії каси, обстеження місць збереження цінностей тощо

Аналітичне групування
Складання таблиць, схем, графіків, відомостей за даними виявлених аудитом недоліків у діяльності підприємців

Слідчо-юридичне обґрунтування
Розгляд пояснювальних записок від посадових осіб, матеріально-відповідальних та інших працівників з питань правопорушень у господарській діяльності

Систематичне групування результатів контролю аудиту
Систематичне групування результатів контролю в акті аудиту діяльності підприємства за економічною однорідністю; у висновках (звіті) аудитора

Прийняття рішень
Видання наказів, розпоряджень, службових листів, прийняття рішення власником за результатами аудиту

Контроль за виконанням прийнятих рішень
Вибір об’єкта спостереження і одержання інформації про функціонування його згідно з управлінськими діями за результатами контролю. Перевірка достовірності інформації про фактичний стан об’єктів контролю.


3. Процедури аудиту, їх види
Контроль виконує свої функції за допомогою власного методу, який є системою методичних прийомів і конкретних методик. Реалізація будь-якого методу управління, в тому числі і фінансово-господарського контролю і аудиту, здійснюється за допомогою певних процедур.
Процедура (від лат. рrосеdо проходжу, відбуваюсь) поняття, яке встановлює виконання певних дій засобами праці над предметами праці з метою пізнання, перетворення або удосконалення їх для досягнення оптимуму.
Контрольні функції в господарському механізмі здійснюються за допомогою контрольно-аудиторських процедур, вироблених наукою і практикою.
Контрольно-аудиторські процедури це система методичних дій на суб'єкти і об'єкти процесу розширеного відтворення суспільне необхідного продукту, які здійснюються аудиторами при проведенні контрольних функцій. Як суб'єкт виступають носії прав і обов'язків підприємців, а об'єктами є предмети, на які спрямована їхня діяльність. У процесі господарської діяльності суб'єктами права можуть бути особи фізичні конкретні громадяни і особи; юридичні об'єднання, підприємства, кооперативи, організації, установи. Вони виступають як носії й учасники господарських прав і обов'язків, здійснюють господарську діяльність і керують нею згідно із законами і нормативно-правовими актами держави.
Контрольно-аудиторські процедури реалізують методичні прийоми контролю і аудиту, тому їх характеризують за тими функціями, які вони виконують у контрольно-аудиторському процесі.
Контрольно-аудиторські процедури за призначенням у застосуванні прийомів контролю можна поділити на організаційні, моделюючі, нормативно-правові, аналітичні, розрахункові, лічильно-обчислювальні, логічні, порівняльно-зіставні та ін.
Організаційні вибір спеціалістів для виконання контрольних функцій, оформлення організаційно-розпорядчої документації (накази, розпорядження, графіки тощо), встановлення об'єктів і вибір методики контролю.
Моделюючі побудова організаційних та інформаційних моделей об'єктів контролю, які дають змогу оптимізувати проведення контролю за часом і якісними характеристиками із застосуванням обчислювальної техніки. Модель залежно від контролю групи економічно однорідних об'єктів конкретизують у частині диференціації об'єктів та їхніх структурних елементів, джерел інформації і методичних прийомів проведення контролю й узагальнення його результатів. Способом моделювання, наприклад, встановлюють нормативно-правову і фактографічну інформацію, яка стосується об'єкта контролю, створюють інформаційний образ.
Нормативно-правові перевірка відповідності функціонування об'єкта контролю правилам, передбаченим нормативно-правовими актами, наприклад, додержання трудового законодавства у трудових відносинах на підприємствах, проведення інвентаризації цінностей і додержання Основних положень з інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків.
Аналітичні розчленування об'єкта контролю на складові елементи і дослідження їх із застосуванням спеціальних методик. Так аналізують виконання державного замовлення з випуску найважливіших видів продукції в асортименті; провадять технологічний і хіміко-лабораторний контроль якості виробів тощо.
Розрахункові перевіряють достовірність кількісних і вартісних вимірників господарських операцій, розраховують узагальнюючі показники, які характеризують об'єкт контролю (показники продуктивності праці, виконання плану реалізації продукції тощо).
Лічильно-обчислювальні - застосовуються під час перевірки кількісної характеристики об'єктів контролю. До них відносять встановлення вартості товарів відповідно до ринкових цін, перевірку правильності нарахування заробітної плати робітникам, розрахункових відносин тощо. Крім того, їх використовують при інвентаризації, дослідженні документів, економічному аналізі, статистичних розрахунках, економіко-математичних методах, інших методичних прийомах контролю.
Логічні ґрунтуються на застосуванні прийомів логіки у процесі контролю. Використовують їх у поєднанні з іншими контрольно-аудиторськими процедурами (наприклад, при перевірці документів, економіко-математичних розрахунках, економічному аналізі).
Порівняльно-зіставні передбачають порівняння і зіставлення об'єкта з його аналогом, затвердженими зразками, нормативно-правовими актами для виявлення відхилень від них. Слід зазначити, що причини відхилень досліджують за допомогою інших контрольно-аудиторських процедур. Порівняльно-зіставні процедури широко використовують разом з іншими методичними прийомами контролю, але особливо важливу роль вони відіграють при дослідженні документів.
Отже, контрольно-аудиторські процедури це дії, які конкретизують застосування методичних прийомів контролю процесу розширеного відтворення суспільна необхідного продукту, забезпечують виявлення конфліктних ситуацій л метою їх своєчасного усунення.

4. Ознаки та критерії оцінювання фінансової звітності
За допомогою різних методичних прийомів оцінюється стан ресурсів, чинність господарських операцій, достовірність економічної інформації, що виходить за межі господарюючого суб'єкта, в т. ч. і фінансової звітності, цілеспрямованість організаційних структур, методів, функцій управління, тобто оцінюється стан усіх об'єктів аудиту.
Звідси змістом усіх без винятку аудиторських операцій є оцінка, тобто правильне сприйняття суттєвих сторін об'єктів аудиторської діяльності.
Головною проблемою в досягненні мети аудиту - оцінюванні фінансової звітності - є вирішення питань: на що спрямувати роботу аудитора, адже в завдання аудитора не входить підтвердження абсолютної точності всіх бухгалтерських записів і реєстрів.
Перелік ознак оцінювання фінансової звітності є основою для визначення способів і прийомів, які ефективно використовуються при перевірці певного об'єкта аудиту.
В аудиторській практиці не існує єдиної думки і єдиного підходу щодо методології перевірки фінансової звітності та висловлення думки щодо неї. При викладенні матеріалу використано результати дослідження вітчизняних науковців під керівництвом О.А. Петрик. До ознак аудиторського оцінювання необхідно віднести наступні.
Критерії оцінювання, за допомогою якого можна визначити відповідність звітності попередньо встановленим нормам, правилам та показникам.
Завдання деталізують головну мету аудиту, відображають її складові.
Напрями характеризують спрямованість аудиторської перевірки, оскільки вказують, на перевірку яких об'єктів аудитор спрямовує свою діяльність (система бухгалтерського обліку, внутрішній контроль).
Вимоги умови, яких обов'язково необхідно дотримуватися під час проведення аудиту, правила та вимоги до свого аудитора; правила складання фінансової звітності клієнта.
Підходи - сукупність способів та прийомів, за допомогою яких аудитор здійснює перевірку фінансової звітності, вирішує певні завдання,
Принципи бухгалтерського обліку - правила, якими слід керуватися під час вимірювання, оцінювання та реєстрації господарських операцій і під час відображення їх результатів у фінансовій звітності.
Передумови являють собою події, інформацію, які виникають до проведення аудиту й існують незалежно від нього.
Оцінювання фінансової звітності підприємства є важливою процедурою аудиту. Аудитор повинен керуватися Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО 2 "Баланс", П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів " та ін.
Питання для самоконтролю:
1. Що таке метод аудиту?
2. Назвіть та охарактеризуйте органолептичні методичні прийоми.
3. Назвіть та охарактеризуйте документальні методичні прийоми.
4. Дайте визначення методики аудиту й аудиторських процедур.
5. Дайте характеристику окремих положень методики аудиту.
6. Наведіть приклади критеріїв перевірки та охарактеризуйте їх.
7. Перерахуйте форми річної фінансової звітності.
8. Чим відрізняються процедури аудиту від методів?
9. Яким чином здійснюється реалізація методичних прийомів аудиту?
10. Які види аудиторських процедур існують?


13PAGE 14915


13PAGE 14115


Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 9558683
    Размер файла: 117 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий