тест по возрастной психологии

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Завдання І рівня
Варіант І
Галузь психології, що вивчає закономірності розвитку психіки на різних етапах життя людини, називається:
а) вікова психологія;
б) педагогічна психологія;
в) диференційна психологія;
г) соціальна психологія.
Галузь психології, що вивчає психологічні закономірності навчання та виховання, називається:
а) вікова психологія;
б) педагогічна психологія;
в) загальна психологія;
г) диференційна психологія.
Предметом вікової психології є:
а) психологічні закономірності навчання й виховання дітей різного віку;
б) вікова динаміка психіки людини, онтогенез психічних процесів і психічних властивостей особистості людини, яка розвивається;
в) особливості етапів психічного розвитку людини;
г) особливості спілкування дітей різного віку.
Геронтопсихологія є гілкою:
а) вікової психології;
б) педагогічної психології;
в) соціальної психології;
г) медичної психології.
Предметом педагогічної психології є:
а) особистість вчителя;
б) особливості видів діяльності дітей, взаємовідносини між учнями, педагогом та учнями;
в) особливості формування особистості дитини у процесі навчання й виховання;
г) психологічні закономірності процесу навчання й виховання.
Вивчення психіки в онтогенезі це:
а) вивчення психіки в розвитку;
б) вивчення психіки на різних етапах еволюції світу від найпростіших до людини;
в) вивчення психіки на різних етапах психічного розвитку людини від народження до старості.
г) вивчення розвитку пізнавальних процесів дітей.
Вікова психологія вивчає психіку людини:
а) в філогенезі;
б) в онтогенезі;
в) в дитинстві;
г) в дорослому віці.
Експеримент, в якому динаміка розвитку психіки простежується як результат активного впливу експериментатора, називається:
а) природний експеримент;
б) лабораторний експеримент;
в) формуючий експеримент;
г) констатуючий експеримент.
Лонгітюдне дослідження – це:
а) вивчення психологічних особливостей дітей на даний час формування психіки;
б) вивчення людини або групи людей на протязі декількох років;
в) вивчення взаємовідносин у групі;
г) вивчення психологічних особливостей шляхом безпосереднього сприймання.
Знайдіть твердження вітчизняної психологічної школи:
а) умови життя впливають на психічний розвиток дитини через її діяльність;
б) умови життя не відіграють істотної ролі в психічному розвитку дитини;
в) умови життя впливають на психічний розвиток дитини безпосередньо;
г) психічний розвиток повністю обумовлений спадковістю.
Яке твердження характеризує підхід Л. С. Виготського до вирішення проблеми взаємозв'язку навчання і розвитку?
а) навчання йде за розвитком;
б) змінюючи методи і зміст навчання, не можна істотно змінити розумовий розвиток дитини;
в) навчання веде за собою розвиток;
г) навчання й розвиток йдуть паралельно.
Спроможність дитини самостійно розв'язувати завдання позначається терміном:
а) зона найближчого розвитку;
б) актуальний рівень розвитку;
в) критичний період;
г) сензитивний період.
Розв'язування дитиною завдань за допомогою дорослих позначається терміном:
а) сензитивний період;
б) актуальний рівень розвитку;
в) критичний період;
г) зона найближчого розвитку.
Критичний період – це:
а) період спокійного розвитку з непомітними змінами;
б) період різких змін у психічному розвитку;
в) період 3-х років;
г) період 1-го року.
Сензитивний період – це:
а) період найбільш сприятливий для розвитку окремих психічних функцій;
б) період прискореного фізичного й розумового розвитку;
в) період оволодіння мовленням ;
г) період навчання в школі.
Перехід із зовнішніх функцій у внутрішні називається:
а) інтеріоризація;
б) екстеріоризація;
в) екстраполяція
г) інтерференція.
Провідною діяльністю називають:
а) найулюбленішу, найцікавішу для дитини діяльність;
б) діяльність, яка зумовлює найголовніші зміни у психіці дитини та підготовку до нового етапу її розвитку;
в) діяльність, яка посідає найбільше місце в житті дитини;
г) навчальну діяльність.
У новонародженої дитини краще розвинена і більш підготовлена до функціонування:
а) моторна сфера;
б) вольова сфера;
в) емоційна сфера;
г) сенсорна сфера.
Основна умова розвитку рецепторів новонародженої дитини:
а) чіткий режим життя і догляд за дитиною;
б) одержання зовнішніх вражень;
в) нормальний фізичний розвиток дитини;
г) догляд за дитиною.
Необхідною умовою дозрівання мозку дитини є:
а) активне функціонування аналізаторів дитини;
б) задоволення всіх потреб і режим дня дитини;
в) задоволення органічних потреб дитини;
г) ігрова діяльність.
Новоутворенням періоду новонародженості є:
а) маніпуляції з предметами;
б) реагування на речі;
в) лепетання;
г) комплекс пожвавлення.
Комплексом пожвавлення називають:
а) реакцію, коли дитина фіксує предмет очима;
б) реакцію, коли дитина тягнеться до джерела їжі;
в) позитивну емоційну й рухову реакцію дитини на дорослого;
г) потребу дитини у захисті.
Провідним видом діяльності в період немовляти є:
а) безпосередньо-емоційне спілкування з дорослими;
б) ігрова діяльність;
в) предметна діяльність;
г) мовленнєве спілкування.
Мислення дітей раннього віку переважно є:
а) наочно-образним;
б) наочно-дійовим;
в) словесно-логічним;
г) абстрактним.
У ранньому віці рефлекси на дію предметних подразників виробляються:
а) повільніше ніж на словесні подразники;
б) з такою самою швидкістю;
в) зовсім не виробляються;
г) швидше ніж на словесні подразники.
Провідною діяльністю в ранньому віці є:
а) безпосередньо-емоційне спілкування з дорослим;
б) ігрова діяльність;
в) предметна діяльність;
г) малювання спільно з дорослими.
Сензитивний період оволодіння мовленням припадає на:
а) період немовляти;
б) раннє дитинство;
в) дошкільний період;
г) молодший шкільний період.
Новоутворення раннього віку є:
а) система "Я";
б) засвоєння моральних норм і правил;
в) маніпуляція з предметами;
г) егоцентричне мовлення.
Дії дитини, що не враховують закріплених у суспільстві властивостей предметів, називаються:
а) маніпулятивні;
б) знаряддєві;
в) співвідносні;
г) продуктивні.
Які з наведених нижче дій називають співвідносними:
а) зачісування гребінцем;
б) годування ляльки;
в) складання пірамідки;
г) підмітання підлоги.
Дії дитини, під час яких вона використовує предмет за його призначенням, називаються:
а) розумові;
б) маніпулятивні;
в) співвідносні;
г) предметні.
Початковою формою самосвідомості вважають:
а) впізнавання себе у дзеркалі;
б) називання себе за ім’ям;
в) поява особистого займенника;
г) поява самооцінки.
Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є:
а) предметна гра;
б) сюжетно-рольова гра;
в) спілкування з ровесниками;
г) продуктивна діяльність.
Мислення дошкільника є:
а) наочно-дійовим;
б) наочно-образним;
в) абстрактним;
г) словесним.
Дошкільники діють переважно під впливом:
а) розуму й волі;
б) волі;
в) почуттів;
г) наказу батьків.
У якому дошкільному віці емоції сорому перетворюються в стійкі почуття, які уже виступають мотивом поведінки дитини:
а) у молодшому;
б) середньому;
в) у старшому;
г) всі відповіді є неправильними.
Найдійовішим мотивом для середнього дошкільника є:
а) слово, дане самою дитиною;
б) заборона дорослої людини;
в) чекання обіцяної нагороди;
г) розуміння необхідності.
З якого дошкільного віку мовлення виконує функцію регуляції та планування :
а) з молодшого;
б) з середнього;
в) з старшого;
г) всі відповіді неправильні.
У якому рядку йдеться про мислення молодшого дошкільника:
а) діти розв’язують задачі практичними пробами;
б) діти розв’язують задачі, уявляючи ситуацію й комбінуючи її елементи;
в) діти намагаються осмислювати задачі і способи розв’язання в самому процесі дії;
г) діти розв’язують задачі, спираючись на знання про закономірності явищ.
У дошкільника переважає:
а) мимовільна й образна пам'ять;
б) довільна пам'ять;
в) мимовільна й словесно-логічна;
г) рухова пам`ять.
Криза 7-ми років пов'язана з:
а) усвідомленням самого себе як активного суб'єкта в світі предметів;
б) з початком навчання в школі;
в) формуванням нового образу фізичного "Я";
г) зародженням соціального "Я".
Позитивне ставлення до школи, бажання вчитися, прагнення до здобуття знань складає:
а) мотиваційну готовність дитини до школи;
б) емоційно-вольову;
в) соціально-психологічну;
г) розумову.
У молодшому шкільному віці провідним видом діяльності є:
а) ігрова діяльність;
б) інтимно-особистісне спілкування з однолітками;
в) учбова діяльність;
г) продуктивна діяльність.
Новоутворенням молодшого шкільного віку є:
а) наочно-образне мислення;
б) рефлексія;
в) мимовільна увага;
г) самооцінка.
Яке судження про увагу молодших школярів є найбільш вірним:
а) вміє розподіляти увагу;
б) вміє надовго зосередитися на нецікавій роботі;
в) переважає довільна увага;
г) реагує на все нове, яскраве, незвичне, не вміє керувати увагою.
Підлітковий вік називають пубертатним віком внаслідок:
а) труднощів у вихованні;
б) статевого дозрівання, що відбувається у цьому віці;
в) розвитку самосвідомості;
г) емоційної неврівноваженості.
Центральним новоутворенням підліткового віку є:
а) почуття дорослості;
б) адекватна самооцінка;
в) професійне самовизначення;
г) самовиховання волі.
Основним протиріччям підліткового віку є:
а) протиріччя між тим, що дитина може зробити, і тим, якою вона є;
б) дисгармонія статевого, загальноорганічного і соціального дозрівання;
в) протиріччя між теперішнім і бажаним майбутнім підлітка;
г) протиріччя між вимогами дорослих і можливостями дитини їх виконати.
Термін "акселерація" означає:
а) процес прискореного росту дітей;
б) процес прискореного психічного розвитку дітей;
в) процес прискореного соматичного розвитку і фізіологічного дозрівання дітей;
г) процес прискореного фізіологічного дозрівання.
Провідним видом діяльності підліткового віку є:
а) учбова діяльність:
б) інтимно-особистісне спілкування з однолітками;
в) учбова-професійна діяльність;
г) ігрова діяльність.
Статеве дозрівання настає й закінчується раніше на рік-півтора:
а) у хлопчиків;
б) у дівчаток;
в) немає відмінностей між хлопчиками та дівчатками;
г) немає правильної відповіді.
Пам’ять підлітка більш точно характеризує таке твердження:
а) підлітки схильні до механічного запам’ятовування;
б) переважає рухова пам`ять;
в) переважає образна пам'ять;
г) у підлітків зростає довільність й осмисленість пам’яті.
Центральним новоутворенням ранньої юності є:
а) почуття дорослості;
б) професійне і особистісне самовизначення;
в) новий образ фізичного "Я";
г) почуття кохання.
Провідною діяльністю у старшому шкільному віці є:
а) учбова-професійна діяльність;
б) інтимно-особистісне спілкування з однолітками;
в) трудова діяльність;
г) учбова діяльність.
Стабілізація особистості у старшокласника пов'язана:
а) з формуванням світогляду;
б) з відкриттям власного внутрішнього світу;
в) з адекватною самооцінкою;
г) немає правильної відповіді.
Який із перерахованих варіантів у юнацькому віці трапляється найчастіше:
а) наявне "Я" особистості поєднує в собі минуле, теперішнє і майбутнє та відповідає ідеальному "Я";
б) наявне "Я" більше спрямована на майбутнє, ніж до минулого, виступає як нова ступінь в особистісному самовизначенні;
в) наявне "Я" зовсім випадає з процесу розвитку; воно відірване від минулого і не має зв'язку з майбутнім, не відповідає і ідеальному "Я";
г) наявне “Я” – це гармонійне уявлення про себе.
Спілкування старшокласників з ровесниками насамперед необхідне:
а) для вирішення проблемних ситуацій;
б) для планування майбутнього;
в) для сповіді, інтимно-особистісного контакту;
г) для формування світогляду.

Завдання П рівня:
1. Соціальне середовище є для дитини:
а) умовою психічного розвитку;
б) стимулом психічного розвитку;
в) джерелом психічного розвитку,
г) рушійною силою психічного розвитку.
2. Кожному віковому періоду (за Д. Б. Эльконіним) відповідає певна ..., у руслі якої йде розвиток і формування особистості дитини, її пізнавальних можливостей, характерних саме для цього періоду:
а) психологічна структура;
б) провідна діяльність;
в) система новоутворень;
г) критична ситуація.
3. У теорії культурно-історичного розвитку вищих психічних функцій Л.С. Виготського розглядається питання про взаємовідношення навчання й розвитку. Показано, що не всяке навчання є ефективним, а лише те, що перебуває в зоні:
а) актуального розвитку;
б) найближчого розвитку;
в) перспективного розвитку,
г) інтелектуального розвитку.
4. Вікова криза - це...
а) перехід від одного провідного виду діяльності до іншого;
б)зміна відносин з дорослими;
в)поведінкова вказівка дитини на виниклу в неї потребу;
г) зміна соціальної ситуації розвитку.
5. Які показники не характеризують зону актуального розвитку:
а) здібність до засвоєння знань та швидке сприймання допомоги;
б) знання дитини;
в) самостійна постановка завдань в навчанні;
г) володіння операціями мислення.
6. Які показники не характеризують зону найближчого розвитку:
а) оперування окремими учбовими діями, вміннями та навичками;
б) перенесення способів поведінки в нові умови;
в) темп, працездатність, витривалість;
г) здібність до засвоєння нових знань.
7. Особливе сполучення внутрішніх процесів розвитку й умов; які є типовими для кожного вікового етапу й обумовлюють динаміку психічного розвитку протягом відповідного вікового періоду й нові якісно своєрідні психологічні утворення, що виникають до його закінчення, це:
а) провідна діяльність;
б) соціальна ситуація розвитку;
в) соціальна імітація,
г) вікова криза.
8. Автором теорії розвитку, що склалася на основі загальнобіологічного розуміння процесу розвитку як взаємозв'язку асиміляції й акомодації, є:
а) Д. Б. Эльконін;
б) Ж. Піаже;
в) Э. Еріксон;
г) А. Валлон.
9. ... - створює найбільш сприятливі умови для формування в дитини певних психічних властивостей і видів поведінки:
а) критичний період розвитку;
б) сензитивний період розвитку;
в) період новонародженості,
г) соціалізація.
10. Характеристикою ... є виникнення елементарних логічних міркувань щодо об'єктів і подій, засвоєння уявлень про збереження числа, маси, ваги предмета, класифікація об'єктів по окремих істотних ознаках:
а) сенсомоторної стадії;
б) доопераційної стадії;
в) стадії конкретних операцій;
г) стадії формальних операцій.
11. За описом гри визначте вік дитини: Аліса взяла сумку і говорить: «Піду у крамницю, куплю хліб, молоко»:
а) 3-4 роки;
б) 4-5 років;
в) 5-6 років;
г) 6-7 років.
12. Основним змістом сюжетно-рольової гри у старшому дошкільному віці є:
а) засвоєння властивостей предметів та дій з ними;
б) отримання задоволення.
в) звільнення зайвої енергії;
г) підкорення правилам, що випливають з ролі
13. Особливістю психічного розвитку дитини 6-ти років, яка розпочала навчання у школі, є:
а) поступове формування довільності психічних процесів;
б) сформована внутрішня позиція школяра;
в) домінування пізнавальної мотивації уміння;
г) бажання навчатися в школі.
14. Основною причиною складності підліткового віку є:
а) прагнення завоювати статус дорослого;
б) слабка соціальна рефлексія;
в) погана адаптація до перебування в школі;
г) бурхливий фізіологічний розвиток.
15. Людина, що досягла певного рівня психічного розвитку в процесі самопізнання починає сприймати й переживати саму себе як єдине ціле, відмінне від інших людей, що проявляється в понятті «Я». При цьому вона є:
а) індивідом;
б) особистістю;
в) індивідуальністю,
г) людиною.
16. Домінуючою функцією, що визначає роботу інших функцій свідомості в молодшому шкільному віці, є:
а) пам'ять;
б) воля;
в) мислення;
г) емоції.
17. Підлітковий вік характеризується:
а) слабістю цілей;
б) слабістю волі;
в) високою соціальною активністю,
г) силою почуттів.
18.Нормальному входженню підлітка в дорослість може служити:
а) розширення його прав;
б) збільшення його обов'язків;
в) поетапне збільшення прав зі збільшенням кола обов'язків,
г) зменшення опіки дорослих.

15

Приложенные файлы

  • doc 9569268
    Размер файла: 86 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий