тест Системное программирование каз 2015 ВОУД

VOUD
Ж_йелік баCдарламалау
Т™леманова А.О.
JазаKша
0 кредит
4 курс
5В070400 – Есептеу техникасы ж‰не баCдарламалыK Kамтама1. ОперациялыK ж_йе бaл мына программалар кешені
A) толыK компьютер жaмысын басKарушы
B)+ компьютер ресурстарыныS менеджері немесе администратор р™лін орындаушы
C) +компьютер ресурстарына Kатынауды Kамтамасыздандырады
D) компьютер Kaрылысын баKылаушы немесе баCдарлаушы
E) компьютер жадысына Kатынушы немесе орындаушы
F) компьютер ресурстарын диспетчерлеу немесе жоспарлау


2. ОперациялыK ж_йеніS негізгі Kызметі:
A) компьютер жадысын Kолданады
B) администраторлар арасында ресурстарды таратады
C) +пайдаланушылар арасында ресурстарды таратады
D) +компьютер ресурстарын Kолданады
E) пайдаланушыларды ж_йелік программалармен Kамтамасыздандырады
F) администраторларды программалыK Kамтамалармен Kамтамасыздандырады
G) пайдаланушыларды программалыK Kамтамалармен Kамтамасыздандырады


3. ОперациялыK ж_йелер
A) +Linux
B) +Windows
C) Word
D) Oracle
E) Java
F) +Mac OS


4. АCынныS негізгі к_йлері
A) орындалмау
B) +орындау
C) аяKталу
D)+ к_ту
E) дайын емес


5. Анонимді канал дегеніміз:
A) +процесстер арасындаCы аты бар деректер жіберу
B) операциялыK ж_йеніS объектісініS ядросы
C) бірнеше компьютерде орындалатын процесстер арасындаCы деректерді саKтау
D) операциялыK ж_йе
E) +бір компьютерде орындалатын процесстер арасындаCы деректерді жіберу
F) операциялыK ж_йеніS объектісі
G) процесстер арасындаCы Kауіпсіздік


6. SUS аббревиатурасыныS маCынасы
A) Unit
B) String
C) Segment
D) +Unix
Е) + Single
А) + Specification


7. POSIX _йлесімді ж_йелер
A) Windows
B) Windows, OpenVMS
C) MS DOS, FreeBSD
D) Windows, Linux
E) +UNIX, FreeBSD
F) +Mac OS X
G) Windows, FreeBSD


8. MFC аббревиатурасыныS маCынасы
A) Control
B) +Memory
C) +Classes 
D) +Foundation
E) Microsoft


9. ОперациялыK ж_йе ядросыныS объектілері
A) критикалыK секциялар, ерекшеліктер
B) каналдар, жадыCа бейнеленетін файлдар
C) +программалар, кірістірмелер
D) _зулер, ерекшеліктер, деректер
E) +жіпшелер, пакеттер, каталогтар
F) формалар, т‰ртіптер, класстар


10. Реестр келесі сипаттамаларды саKтайды
A) параметр атыныS aзындыCы
B) параметр aзындыCы
C) параметр к™лемі
D) +параметр аты
E) +параметр м‰ні
F) параметр адресі


11. Windows процесстері келесі компоненттерден тaрады:
A) файлдар Kaрылымы
B) аяKталCан программа ж‰не процесстер
C) +деректер Kaрылымы
D) адрес кеSістігі
E) +пакеттер Kaрылымы
F) орындалатын программа ж‰не деректер


12. Windows синхронизациялау объектілері
A) критикалыK секция
B) пакет
C) семафор
D) оKиCа
E) +мьютекс


13. ЖСJ (ОЗУ) аббревиатурасыныS маCынасы
A) жылдам
B) сенімді
C) сезгіш
D) Kaрылымы
E) +саKтау
F) Kамтамасы


14. Процесс беттерініS кесте жолдарыныS форматы мыналардан тaрады
A) сыртKы жадыдаCы виртуальды беттердіS адресі
B) сыртKы жады адресі
C) наKты жадыдан виртуальды беттерді табу жалаушасы
D) Kатты жадыдаCы виртуальды жады адресі
E) +физикалыK жадыдаCы наKты беттердіS адресі


15. DllMain() функциясыныS таCайындалуы дегеніміз:
A) +оныS ж_ктемеленуі кезіндегі DLL инициализациясы
B) аCындаCы ресурстарды тартып алу
C) +процесстегі ресурстарды тартып алу
D) +процессте жаSа аCын Kaру кезінде керекті ресурстарды тартып алу
E) процесстегі ресурстарды босату
F) аCындаCы ресурстарды босату
G) оныS ж_ктемеленуі кезіндегі TLS инициализациясы16. АCынныS локальды жадысымен жaмыс ж_ргізу т‰ртібі
A) к™рсеткіштерді жинау
B) +к™рсеткішті босату
C) к™рсеткіштерді іздеу
D) к™рсеткіштерді табу
E) к™рсеткіштерді к_ту
F) к™рсеткіштерді аяKтау
G) к™рсеткіштермен жaмыс


17. ДинамикалыK кітапханалардыS процесстіS виртуальды жадысына ж_ктемелену т_рі:
A) логикалыK, ‰рі физикалыK
B) процесстіS орындамлыK модульін Kaру кезінде
C) аCынныS орындамлыK модульі кезінде
D) процесс жедел жадыда болCан кезінде
E) +процесс, ‰рі аCын


18. Консоль деп интерфейсті атаймыз, ол Kосымшалармен келесі Kызметтер _шін Kолданылады:
A) пайдаланушылармен деректерін саKтау
B) м‰тіндік аKпараттарды енгізу – шыCару
C) м‰тіндік аKпараттарды тек енгізу
D) +клавиатура ж‰не мониторды Kолдану
E) +мониторды Kолдану
F) м‰тіндік аKпараттарды тек шыCару


19. Енгізу-шыCаруды аяKтау процедурасын программист аныKтайды, оныS осы кездегі Kолдану параметрлері:
A) жіберілген беттер саны
B) +енгізу-шыCару операциясыныS аяKтау коды
C) +енгізу-шыCару aзындыCы жайындаCы аKпараттар
D)+ енгізу-шыCару жайындаCы аKпараттар
E) енгізу-шыCару операциясыныS басталу коды
F) жіберілген деректер саны
G) жіберілген байттар саны


20. GetExceptionCode функциясы тек келесі т_рде шаKырылуы м_мкін
A) +ерекшеліктерді табу блогында
B) ерекшелік орындалCан жаCдайда
C) ерекшелік орындалмаCан жаCдайда
D) ерекшеліктерді жинау блогында
E) +фильтр т_рінде
F) аCын т_рінде21. IRQL аббревиатурасыныS маCынасы
A) +ReQuest
B) ReVout
C) +Input
D)+ Level
E) Label


22. ReleaseSemaphore() функциясыныS параметрлері
A) lpPreviousCount
B) +hSemaphore
C) lpMutexAttributes
D) InitializeCriticalSection
E) dwMilliseconds


23. SECURITY_ATTRIBUTES функциясыныS параметрлері
A) hServername
B) dwCurrentState
C) lpServiceName
D) dwErrorCode
E) nLength


24. Атауы бар каналдардыS кейбір сипаттамаларын SetNamedPipeHandleState() функциясыныS к™мегімен ™згертуге болады, бaл функцияныS параметрлері:
A) жіберу уаKыты
B) деректерді жіберудіS ескі режимі
C) +анонимді канал дескрипторы
D) байттардыS минимальды саны
E) байттардыS максимальды саны, к_ту интервалы
F) деректерді жіберудіS жаSа режимі
G) атауы бар канал дескрипторы

25. Атауы бар каналдардыS атрибуттары жайында аKпараттарды алу _шін GetNamedPipeInfo() функциясы Kолданылады, олар ™згертілмейді. Бaл функцияныS параметрлері:
A) канал типініS aзындыCы
B) шыCыс буферініS ™лшемі, кіріс буферініS ™лшемі
C) канал экземплярыныS ™лшемі
D) +атауы бар канал дескрипторы, канал типі
E) канал экземплярыныS минимальды саны
F) канал экземплярларыныS максимальды саны
G) буфер ™лшемі26. ОперациялыK ж_йеніS негізгі Kызметі:
А) компьютер жадысын Kолданады
В) компьютер файылдарын Kолданады
С) +компьютер ресурстарын Kолданады
Д) +пайдаланушылар арасында ресурстарды таратады
Е) администраторлар арасында ресурстарды таратады
F) администраторларды программалыK Kамтамалармен Kамтамасыздандырады

27. Windows операциялыK ж_йесініS Kосымшаларына aсынылатын обьект категориялары
А) Admin Devise Interface
B) +Kernel
C) Management
D) Admin
E) Program Devise Interface

28. ОперациялыK ж_йе бaл мына программалар кешені
А) +компюьтер ресурстарыныS менеджері немесе администратор р™лін орындаушы
В) компюьтер блоктарын басKару
С) +компюьтер ресурстарына Kатынауды Kамтамасыздандырады
Д) компюьтер Kaрылысын баKылаушы немесе баCдарлаушы
Е) компюьтер жaмысына жауапты пайдаланушылар немесе Kолданушылар р™лін орындаушылар

АCынныS негізгі к_йлері
А) дайын емес
В) орындалмау
С) аяKталу
D) +дайын
Е) +орындау
F) +к_ту

Анонимді канал дегеніміз:
А) +бір компьютерде орындалатын процесстер арасындаCы деректерді жіберу
В) операциялыK ж_йеніS обьектісі
С) процесстер арасындаCы аты бар деректер жіберу
Д) +процесстер арасындаCы аты жоKтардыS деректер жіберу
Е) +операциялыK ж_йеніS обьектісініS ядросы

Байланыс каналдары бойынша деректер алмасу кезінде деректерді алмасу ‰дістері.
А) +дуплексті
В) толыKтай жартылай симплексті
С) толыKтай дуплексті
Д) жартылай симплексті
Е) толыKтай симплексті
B)толыKтай жартылай дуплексті

ОперациялыK ж_йе функциялары мына программалардыS орындалуын Kамтамасыз етеді:
А) программаларCа жадыдан орын б™леді
В) +жадыCа программаларды ж_ктейді
С) +ж_йелік шаKыруларды ™Sдейді
Д) ж_йелік ж‰не программалыK Kамтамаларды орындайды
Е) ж_йелік ж‰не программалыK Kолданбаларды есептейді.

POSIX _йлесімді ж_йелер
А) Windows6 Open VMS
В) Windows
С) +Mac OS X
Д) Windows6 Linux
Е) Windows6 FreeBSD

Win32 – де процесс Kaруды орындайтын функцияларды к™рсет:
А) ExitProcess()
В) +CreateProcess()
С) WaitForSingleObject()
Д) ExitProcessEx()
Е) TerminateProcess()
B) WaitForMultipleObject()

Windows синхронизациялау обьектілері
А) файл
В) процессор
С) +мьютекс
Д) критикалыK сексия
Е) жедел жады
B) пакет

36. RAM аббревитурасыныS маCынасы:
А) Arrow
B) +Memory
C)Release
D) +Random
E)Read
F) +Access
G)Attributes

37. Жады-бaл:
А) деректерді тасымалдауCа арналCан KaрылCы
B) +физкалыK KaрылCы
С) логикалыK KaрылкCы
D) +деректерді саKтауCа арналCан Kaрал
E) +аныKталCан уаKыт аралыCындаCы есептеулер кезінде Kолданылатын орта
F) уаKыты шектеусіз есептеулер кезінде Kолданылатын орта
G) деректерді тек KабылдауCа арналCан Kaрал

38. Каталогтарды Kaру, жою ж‰не операциялар ж_ргізу функциялары
A) mddir()
B) + mkdir()
C) + rmdir
D) mcdir()
E) comcwd()
F) +getcwd()
G) rddir()

39. кластер бaл:
A) бірнеше жолдарды тaратын аймаK
B) 1024 байт ™лшеміндегі жол аймаCы
C) + магнитті дискініS еS кіші аймаCы
D) +дискіге жазылуы немесе оKылуы м_нкін аймаK
E) +бірнеше секторлардын тaратын аймаK

40. ТыCыздалCан, архивті ж‰не жасырын файлдардыS атрибуттары
A) FILE_ATTRIBUTE_REPARSE_POINT
B) + FILE_ATTRIBUTE_COMPRESSED
C) FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY
D) FILE_ATTRIBUTE_ENCRYPTED
E) + FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE
F) +FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN

41. ЖадыCа бейнеленетін файлдармен жaмыс аяKталCан кезде келесі файл дескриторын, ядро обьектілерін жабу ж‰не файлдыS бейнеленуін болдырмаудын мына функциясын Kолданады:
A) +CloseHandle (hFile)
B) MapViewOfFile (hFile)
C) ViewFile (hFile)
D) + UnMapViewOfFIle ()
E) + ColseHandle (hFileMappingPbject)
F) Handle (hFileObject)
G)GreateFileMapping ()

42. Файлды бейнелеу обьектілерін Kолдану ж‰не Kaру ушін WindowsAPI функцияларыныS к™мегіне ж_гінеміз. Осы функцияны к™рсет
A) CreateFile
B) + CreateFileMapping
C) ViewFile
D) + MapViewOfFile
E) MapOfFile
F) +UnMapViewOfFile

43. DLL аббревиатурасыныS маCынасын ашыSыз
A) Login
B) Desists
C)+ Dinamic
D) +Link
E) +Library\

44. АCынныS локальды жадысымен жaмыс ж_ргізу т‰ртібі:
A) к™рсеткіштерді табу
B) к™рсеткіштерді іздеу
C) к™рсеткіштерді к_ту
D) + к™рсеткішті босату
E) к™рсеткіштерді аяKтау
F) к™рсеткіштерді жинау
G)+ к™рсеткіштерді тарату

45. OpenSemphore() функциясыныS параметірі:
A)+ dwDesiredAccess
B) +bInheritHandle
C) bWaitAll
D) lpMutexAttributes
E) dwMilliseconds
F) nCount, *lpHandles
G) InitializeCriticalSection

46. DllMain() функциясыныS параметері:
A) dwExitCode
B) lpFileName
C) +lpvReserved
D) hFile
E) +hinstDLL
F) hModule
G) dwFlags

47. ReadConsoleOutput() функиясыныS параметрлері
A) dwDesiredAccess, dwShareMode
B) + hConoleAccess, lpBuffer
C) lpWriteRegion
D) bAbsolut
E) *lpConsoleWindow
F) lpCreenBufferData
G) +dwBufferSize, dwBufferCoord

48. ReadConsoleOutputAttribute() функциясыныS параметрлері
A) *lpConsoleWindow
B) +hConsoleOutput, lpAttribute
C) dwDesiredAccess, dwShareMode
D) lpReadRegion
E) + lpNumberOfAttrsRead
F) lpWriteRegion

49. Ерекшеліктер коды алу, ерекшеліктер жайында аKпараттар алу ж‰не фильтр функцияларын к™рсетініз
A) +GetExceptionInformation()
B) SetExceptionCode()
C) +GetExceptionCode()
D) ExceptionCode()
E) SetInfogrmation()
F) GetCode()

50. Jауіпсіздік жуйесініS негізгі программалыK компоненттері
A) Security Authority
B) Security Manager
C) Local Security
D)+ Security Accouts Manager
E) +Local Security Authority

51. ОперациялыK ж_йелер
A) Oracle
B) Word
C) +Windows
D) Java
E) Flash
F) +Mac OS

52. Windows обектілер бaл:
A) +мысалы, файл, канал, графикалыK суреттер
B) пакеттік Kaрылымдар
C) +деректер Kaрылымы
D) программалыK Kaрылымдар
E) пайдаланушы ресурстары
F) программалыK ресурс

53. ОперациялK ж_йе функциялары мына программалардыS орындалуын Kамтамасыз етеді:
A) +ж_йелук шаKыруларды ™ндейді
B) программаларCа жадыдан орын б™леді
C) ж_йелік ж‰не программалыK Kолданбаларды есептейді
D) +программаларCа процессорлыK уаKыт береді
E) ж_йелік ж‰не программалыK Kамталарды орындайды
F) жадыдан программаларды шыCарады

54. ОперациялыK ж_йе бaл мына программалар кешені:
A) +компьютер ресурстарыныS менеджері немесе администратор р™лін орындаушы
B) компьютер жaмысына жауапты пайдаланушылар немесе Kолданушылар р™лін орындаушылар
C) компьютер блоктарын басKарушы
D) компьютер жадысына Kатынушы немесе орындаушы
E) толыK компьютер жaмысын басKарушы

55. Анонимді канал дегеніміз:
A) +бір компьютерде орындалатын процесстер арасындаCы деректерді жіберу
B) процесстер арасындаCы аты бар деректер жіберу
C) бірнеше компьютерде орындалатын процесстер арасындаCы деректерді саKтау
D) операциялыK ж_йеніS объектісі
E) +процесстер арасындаCы аты жоKтардыS деректер жіберу

56. Байланыс каналдары бойынша деректер алмасу кезіндегі деректерді алмасу ‰дістері:
A) +дуплексті
B) жартылай симплексті
C) толыKтай жартылай симплексті
D) +симплексті
E) толыKтай жартылай дуплексті
F) +жартылай дуплексті
G) толыKтай симплексті

57. ABI аббревиатурасыныS маCынасы:
A) Administrators
B) +Application
C) Programming
D) Integration
E) Broker
F) Process

58. Реестр келесі сипаттамаларды саKтайды
A) +параметр м‰ні
B) параметр ™лшемі
C) параметр адресі
D) параметр атыныS aзындыCы
E) +параметр аты
F) +параметр деректерініS типі

59. TerminateProcess() функциясыныS Kызметі:
A) процесстіS параллельді орындалуын Kамтамасыздандырады
B) процесс жaмысын бастайды
C) барлыK уаKытта шаKырыла береді
D) +процесс жaмысын аяKтайды
E) бaл процесске жататын бір ресурсты босатады
F) бaл процесске жататын барлыK ресурстарды босатады
G) +бaл процесске жататын барлыK ресурстарды босатпайды

60. Процесске т‰н ресурстар:
A) KосымшаныS жaмысына арналCан стек, операциялыK ж_йеніS жaмысына арналCан стек
B) орындалатын функция, команда к™рсеткіші регистрі
C) +виртуальді адрестік кеSістік, наKты жадыдаCы к™птеген жaмыс беттері
D) +ядро объектісініS дескрипторларын саKтауCа арналCан кесте
E) орындалатын функция коды, процессор регистрларыныS жиыны
F) программа жaмысына арналCан стек, жедел жадыныS жaмысына арналCан стек
G) кірістірілген программалар, программалыK пайдаланушы регистрлерініS жиыны

61. Процессорды босатуCа Kатысты оKиCалар:
A) +квант уаKытыныS ™ткеніне байланысты аCынныS к_ту к_йіне ™туі
B) жедел жадыжа орын жоK
C) процесстіS аяKталуы
D) файлдыS бaзылуы
E) дайындыK к_йіне ™туі

62. ЖСJ (ОЗУ) аббревиатурасыныS маCынасы:
A) жылдам
B) +жедел
C) +KaрылCысы
D) +саKтау
E) сезгіш
F) Kамтамасы
G) Kaрылымы

63. Виртуальды беттерді физикалыK жадыCа тарту кезіндегі беттерді ауыстыру алгоритмі
A) GIFO
B) LIFO
C) LFO, NOO
D) LOO
E) +FIFO
F) CIFO

64. Каталогтармен жaмыс кезіндегі негізгі функциялар
A) каталог б™лу, каталогтарды Kосу
B) бар файлCа Kатынауды ашу, бар файлCа Kатынауды жабу
C) файлды б™лу, файлдарды жоCалту
D) файлдан деректерді оKу, файл к™рсеткішін керекті жазбаCа Kою
E) +каталог Kaру, каталогты жою
F) файл Kaру, файлды жою, файлCа деректер жазу

65. Магнитті дискіні форматтау деSгейлері:
A) физикалыK форматтау немесе бірKалыпты форматтау
B) логикалыK форматтау немесе бірKалыпты форматтау
C) +физикалыK форматтау немесе т™менгі деSгейдегі форматтау
D) +логикалыK форматтау немесе жоCары деSгейдегі форматтау
E) +дискіні б™лімдерге б™лу

66. Каталогтарды ауыстыру, аныKтау ж‰не орнату
A) MovePakeges()
B) MoveMemory()
C) +MoveFile()
D) GetCurrentFile()
E) +SetCurrentDirectory()
F) MoveDirectory()
G)+GetCurrentDirectory()

67. ЖадыCа бейнеленетін файлдармен жaмыс кезіндегі ‰рекеттер тізбегі
A) +ядро оюъектісін жабу,файлды жабу
B) +файлды ашу, ядро объектісін Kaру, файлды бейнелеу
C) процессор жaмысын жабу, файлды жабу
D) файлды жабу, файлды ™шіру
E) файлмен керекті бейнелеуді болдырмау, бейнелерді бaзу
F) файл Kaру, файл ашу ж‰не жабу
G)файл т_рімен керекті жaмыстарды болдырмау, бейнелерді ашу

68. ЖадыCа бейнеленетін файлдармен жaмыс кезіндегі файлды ашу, ядро объектісін Kaру ж‰не файлдарды немесе оныS б™ліктерін бейнелеу функцияларын к™рсет:
A) ViewOfFile()
B) CreateHandle()
C) UnMapViewOfFile()
D) +CreateFileMapping()
E) FileMapping()
F) +CreatFile()
G) +MapViewOfFile()

69. DLL т_рінде безендірілген программалыK модуль
A) жадыда файл т_рінде саKталады
B) .ехе кеSейтілуінде болады
C) +.dll кеSейтілуінде болады
D) +функциялар, ‰рі деректертерден тaра алады
E) класстар, ‰рі объектілерден тaра алады
F) +дискіде файл т_рінде саKталады

70. OpenEvent() функциясыныS параметрлері
A) bInitialOwner
B) +dwDesiredAccess
C) +1pName
D) nCount, *1pHandless
E) 1pMutexAtributes
F) bWaitAll
G)dwMilliseconds

71. LoadLibraryEx() функциясыныS параметрі
A) +hFile
B) IpvReserved
C) hinstDLL
D) +lpFileName
E) fdwReason
F) +dwFlags

72. DLL динамикалыK ж_ктемелеу, Kолдану ж‰не ™шіру функциялары
А) GetProcAddress() немесе TlsSetValue()
B) +FreeLibrary()
C) FreeLibraryExitThread()
D) +GetProcAddress()
E) +LoadLibrary() немесе LoadLibraryEx()

73. ReadConsole()
A) +lpNumberOfCharsToRead, lpNumberOfCharsRead
B) lpWriteRegion
C) +hConsoleInput, lpBuffer
D) *lpConsoleWindow
E) dwDesiredAccess, dwShareMode

74. WriteConsoleOutput()функциясыныS параметрлері
A) +lpWriteRegion
B) lpReadRegion
C) lpScreenBufferData
D)+ hConsoleOutput, *lpBuffer
E) +dwBufferSize, dwBufferCoord

75. RaiseException()функциясыныS параметрлері
A) +*lpArguments
B) +dwExceptionCode, dwExceptionFlags
C) dwDesiredAccess, dwShareMode
D) *lpSecurityAttributes, dwFlags
E) bAbsolute

76.ОперацациялыK ж_йе мына программалар кешені:
А)ТолыK компьютер жaмысын басKарушы
В)+Компьютер ресурстарыныS менеджері немесе администратор р™лін орындаушы
С)+Компьютер ресурстарына Kатынауды Kамтамасыздандырады
Д)+Компьютер Kaрылысын баKылаушы немесе баCдарлаушы
Е)Компьютер жадысына Kатынаушы немесе орындаушы
F)Компьютер ресурстарын диспетчерлеу немесе жоспарлау

77. ОперациялыK ж_йеніS негізгі Kызметі:
A)компьютер жадысын Kолданады
В)администраторлар арасында ресурстарыды таратады
С)+пайдаланушылар арасында ресурстарды таратады
Д)компьютер ресурстарын Kолданады
Е)+пайдаланушыларды ж_йелік программалармен Kамтамассыздандырады
F)администраторларды програмалыK Kамтамалармен Kамтамасыздандырады
G)пайдаланушыларды программалыK Kамтамалармен Kамтамассыздандырады

78.ОперациялыK ж_йелер:
A)+Linux
B)+ Windows
C) Word
D) Oracle
E) Java
F) +Mac OS

79. АCынныS негізгі к_йлері:
A) орындалмау
B) орындау
C)+ аяKтау
D)+ к_ту
E) дайын емес

80. Анонимді канал дегеніміз:
A) +процесстер арасындаCы аты бар деректер жіберу
B) операциялыK ж_йеніS объектісініS ядросы
C) бірнеше компьютерде орындалатын процесстер арасындаCы деректерді саKтау
D) операциялыK ж_йе
E) +бір компьютерде орындалатын процесстер арасындаCы деректерді жіберу
F)операциялыK ж_йеніS объектісі
G) процесстер арасындаCы Kауіпсіздік

81. SUS аббревиатурасыныS маCынасы:
A)Unit
B)String
C)Segment
D)+Unix
E)Serial
F)+Signal

82. Posix _йлесімді ж_йелер:
A)Windows
B)Windows,Open VMS
C)MS DOS,Free BSD
D)Windows,Linux
E)UNIX,FreeBSD
F)+Mac OS X
G)Windows,FreeBSD

83. MFC аббревиатурасыныS маCынасы:
A)Control
B)+Memory
C)+Classes
D)+Foundation
E)Microsoft

84. ОперациялыK ж_йелік ядросыныS обьектілері:
A)критикалыK секциялар,ерекшеліктер
B)каналдар,жадыCа бейнелейтін файлдар
C)программалар,кірістірмелер
D)_зулер,ерекшеліктер,деректер
E)жіпшелер,пакеттер,каталогтар
F)формалар,т‰ртіптер,класстар

85. Реестр келесі сипаттамаларды саKтайды:
A)параметр атыныS aзындыCы
B) параметр aзындыCы
C) параметр к™лемі
D)+ параметр аты
E)+ параметр м‰ні
F)Параметр адресі

86. Windows процесстері келесі компаненттерден тaрады:
A) Файлдар Kaрылымы
B) аяKталCан программа ж‰не процестер
C)+деректер Kaрылымы
D)адрес кеSістігі
E)+ пакеттер Kaрылымы
F) орындалатын программа ж‰не деректер

87. Windows синхронизациялау обьектілері:
A) критикалыK секция
B) пакет
C) семафор
D) оKиCа
E) +мьютекс

88. ЖСJ (ОЗУ) аббревиатурасыныS маCынасы:
A)+ жылдам
B) сенімді
C) сезгіш
D) +Kaрылымы
E) +саKтау
F) Kамтамасы

89. Процесс беттерініS кесте жолдарыныS форматы мыналардан тaрады:
A) сыртKы жадыдаCы виртуальды беттердіS адресі
B) сыртKы жады адресі
C) наKты жадыдан виртуальды беттерді табу жалаушасы
D) +Kатты жадыдаCы виртуальды жады адресі
E) физикалыK жадыдаCы наKты беттердіS адресі

90. DllMain () функциясыныS таCайындалуы дегеніміз:
A) +оныS ж_ктемеленуі кезіндегі DLL иннициализациясы
B) аCындаCы ресурстарды тартып алу
C) процесстегі ресурстарды тартып алу
D) процессте жаSа аCын Kaру кезінде керекті ресурстарды тартып алу
E) процесстегі ресурстарды босату
F) аCындаCы ресурстарды босату
G)оныS ж_ктемеленуі кезіндегі TLS иннициализациясы

91. АCынныS локальді жадысымен жaмыс ж_ргізу т‰ртібі:
A) к™рсеткіштерді жинау
B)+ к™рсеткішті босату
C) к™рсеткіштерді іздеу
D) к™рсеткіштерді табу
E) к™рсеткіштерді к_ту
F) к™рсеткіштерді аяKтау
G) к™рсеткіштермен жaмыс

92. ДинамикалыK кітапханалардыS процесстіS виртуальді жадысына ж_ктемелену т_рі:
A) логикалыK, ‰рі физикалыK
B) процесстіS орындамалыK модульін Kaру кезінде
C) аCынныS орындамалыK модульі кезінде
D) процесс жедел жадыда болCан кезінде
E) процесс, ‰рі аCын

93. Консоль деп интерфейсті атаймыз, ол Kосымшалармен келесі Kызметтер _шін Kолданылады:
A) пайдаланушылармен деректерін саKтау
B) м‰тіндік аKпараттарды енгізу-шыCару
C) м‰тіндік аKпараттарды тек енгізу
D) клавиатура ж‰не мониторды Kолдану
E) мониторды Kолдану
F) м‰тіндік аKпараттарды тек шыCару

94. Енгізу-шыCаруды аяKтау процедурасын программист аныKтайды, оныS осы кездегі Kолдану параметрлері:
A) жіберілген беттер саны
B) +енгізу-шыCару операциясыныS аяKтау коды
C) +енгізу-шыCару aзындыCы жайындаCы аKпараттар
D) +енгізу-шыCару жайындаCы аKпараттар
E) енгізу-шыCару операциясыныS басталу коды
F) жіберілген деректер саны
G) жіберілген байттар саны

95. GetExceptionCode функциясы тек келесі т_рде шаKырылуы м_мкін:
A) +ерекшеліктерді табу блогында
B) ерекшелік орындалCан жаCдайда
C) ерекшелік орындалмаCан жаCдайда
D) ерекшеліктерді жинау блогында
E) +фильтр т_рінде
F) аCын т_рінде

96. IRQL аббревиатурасыныS маCынасы:
A) +ReQuest
B)ReVout
C)+Input
D)Level
E)Label

97. ReleaseSemaphore() функциясыныS параметрлері:
A) IpPreviousCount
B)+hSemaphore
C)IpMutex Attributes
D)InitializeCriticalSection
E)dw Milliseconds

98. SECURITY_ATTRIBUTES функциясыныS параметрлері:
A) hServername
B) dwCurrentState
C) IpServiceName
D) dwErrorCode
E) nLenght

99. Атауы бар каналдардыS кейбір сипаттамаларын SetNamedPipeHandleState() функциясыныS к™мегімен ™згертуге болады , бaл функцияныS параметрлері :
A) жіберу уаKыты
B) деректерді жіберудіS ескі режимі
C) анонимді канал дескрипторы
D) байттардыS минимальді саны
E) байттардыS максимальді саны, к_ту интервалы
F) деректерді жіберудіS жаSа режимі
G) атауы бар канал дескрипторы

100. ЛогикалыK жобалау кезеSінде:
A) +логикалыK модель жасалады
B) аKпаратты жинау орындалады
C) +МББЖ таSдалады
D) физикалыK жобалау жасалады
E) +МБ Kолдану сферасы аныKталады
F) концептуалды жобалау жасалады
G) баCдарламалар пакеті _шін схема б™лшектері аныKталады
H) МББЖ баCытталCан схема Kaрылады

101. Unhandle Exception Filter ж_йелік фильтр функциясыныS Kайтаратын м‰ндері
A) ерекшелік н_ктесі Kалыптастырылады
B) +Unhandle ж_йелік функциясы орындалады
C) ерекшелік н_ктесінен программаныS орындалуын Kайта Kалыртастырады
D) программаныS жaмысы аяKталады
E) программаныS жaмысы басталады
F) программа н_ктесі Kайта Kалыптасады
G) +Unhandle Exception Filter ж_йелік функциясы орындалады

102. КритикалыK секцияларды инициализациялау (Kaру) ж‰не жою, критикалык сексияCа кіру ж‰не шыCу функциялары :
A) +InitializeCriticalSection()
B) bWaitAll()
C)+ DeleteCriticalSection()
D) IpMutexAttributes ()
E) nCount, * IpHandles()
F) +EnterCriticalSection(), LeaveCriticalsection ()

103. RaiseException() функциясыныS параметрлері
A) bAbsolut
B) +nNumberOfArguments
C) hConsoleOutput
D)+dwExceptionCode, dwExceptionFlags
E) * Ip Security Attributes dwFlags
F) *Ip Arguments

104. Jауіпсіздік ж_йесініS негізгі программалыK компоненттері
A) Local Security Authority
B) Security Manager
C) Security Authority
D) Security Reference Monitor
E) Security Monitor
F) Security Accounts Manager

105. CreateFile () функциясыныS dwDesiredAccess параметрі келесі м‰ндердіS бірін Kабылдай алады:
A) Generic_Read-канал атрибуттарын алуCа рaKсат етілген
B) Generic_Read – канал атрибуттарын алуCа рaKсат етілмеген
C) Generic_Write- каналCа жазуCа рaKсат етілмеген
D)0-каналдан оKу рaKсат етілген
E) Generic_Write – каналCа жазу рaKсат етілген

106. Пошта ж‰шігініS сипаттамалары жайындаCы аKпараттарды GtMailostInfo() функциясыныS к™мегімен алуCа болады , оныS параметрлері
A) пошта ж‰шігініS адресі, хабарламаныS минимальды aзындыCы
B) +келесі хабарлама aзындыCы , хабарламалар саны
C) келесі хабарлама адресі, хабарламалар салмаCы
D) +пошта ж‰шігініS дескрипторы, хабарламаныS максимальді aзындыCы
E) +хабарламаны к_ту интервалы

107. Windows объектілер бaл:
A) ПрограммалыK Kaрылымдар
B) Деректер Kaрылымы
C) +Ж_йелік ресурс
D) Мысалы, файл, канал, графикалыK суреттер
E) Пайдаланушы ресурстары
F) Пакеттік Kaрылымдар
G) Мысалы, папка, пакет, видеок™рсетілімдер

108. ОперациялыK ж_йеніS негізгі компоненті – ядроныS (kernel) міндеті:
A) жедел жадыны алмастыру
B) контейнерлерді басKару
C) ресурстарды басKару
D) KaрылCы драйверлерін басKару
E) аCындарды басKару
F) файлдарды басKару

109. API аббревиатурасыныS маCынасы:
A) +Integration
B) +Programming
C) Process
D) Administrators
E) +Application
F) Interface

110. Объект дескрипторыныS атKаратын Kызметі
A) +объект типін идентификациялауCа арналCан Kaралдардан тaрады
B) программалыK жазбаларды к™рсетеді
C) ж_йелік жазбаларды к™рсетеді
D) объект атын ж‰не адресін идентификациялайды
E) +объект адресінен тaрады

111. Windows аCындарыныS приоритеттері:
A) 31-ден бастап 0-ге дейін ™згереді
B) орындалатын контекстегі салыстырмалы жедел жады приоритетіне байланысты аныKталады
C) абсолютті процесс приоритетіне байланысты аныKталады
D) +0-ден бастап (жоCарCы приоритет) 31-ге (т™менгі приоритет) дейін ™згереді
E) процессорлыK уаKытты тарату кезінде Kолданылады
F) +™зі орындалатын контекстегі салыстырмалы процесс приоритетіне байланысты аныKталады

ОперациялыK ж_йе дегеніміз не?
A)+ бaл Kосымша мен компьютер аппаратыныS арасында интерфейс т_рінде к™рінетін баCдарламалыK Kамтама
B) бaл желі мен компьютер аппаратыныS арасында интерфейс т_рінде к™рінетін баCдарламалыK Kамтама
C) бaл компьютер аппаратыныS б™лшектері арасындаCы интерфейс т_рінде к™рінетін баCдарламалыK Kамтама
D) бaл Kолданушылар мен пайдаланушылар арасындаCы интерфейс т_рінде к™рінетін баCдарламалыK Kамтама
E) бaл баCдарламалар, компьютер аппараттарыныS интерфейс т_рінде к™рінетін баCдарламалыK Kамтама

ОЖ Kанша негізгі функцияны орындайды?
+A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 1

ВиртуалдыK машина - бaл ...
А) +наKты компьютердіS баCдарламалыK ж‰не аппараттыK Kaралдарды KолданушыларCа берілген конфигурациялардыS есептеу ж_йесі
B) бaл Kосымша компьютердіS ж‰не компьютер аппаратыныS арасында интерфейс т_рінде к™рінетін баCдарламалыK Kамтама
C) кез келген компьютердіS баCдарламалыK ж‰не аппараттыK Kaралдарды KолданушыларCа берілген конфигурациялардыS есептеу ж_йесі
D) операциялыK ж_йеніS негізгі функцияларды орындайтын модуль
E) операциялыK ж_йелердіS кейбір компоненттері

ОперациялыK ж_йелердіS ресурстарын ... топKа б™луге болады
А) +2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 1

ОперациялыK ж_йеніS ресурстарыy келесі топтарCа б™луге болады
А)+ баCдарламалыK ж‰не аппараттыK
B) ішкі ж‰не сыртKы
C) Kажетті ж‰не Kажетті емес
D) Kалпына келуші ж‰не Kалпына келуші емес
E) Kарапайым ж‰не тоKтатылCан

ОперациялыK ж_йеніS баCдарламалыK ресурстарын атаSыз
А) +Процестер, виртуалды адресік кеSістік, енгізу-шыCару ж_йесі
B) Процестер, виртуалды жады ж‰не KaрылCы
C) Монитор, тышKан ж‰не пернетаKта
D) Дисковод, Kатты диск, енгізу-шыCару KaрылCылары
E) Jатты диск, монитор, енгізу-шыCару KaрылCылары

ОперациялыK ж_йеніS аппараттыK ресурстарын атаSыз
А) +Процестер, жады, KaрылCы
B) Jатты диск, монитор, енгізу KaрылCылары
C) Дисковод, Kатты диск, шыCару KaрылCылары
D) Монитор, тышKан ж‰не клавиатура
E) Процестер, жады ж‰не енгізу-шыCару ж_йесі

ОперациялыK ж_йеніS ядросы – бaл ...
А) +операциялыK ж_йеніS негізгі функцияларын атKаратын модулдер
B) операциялыK ж_йеніS екі д‰режелік функцияларын атKаратын модулдер
C) операциялыK ж_йеніS барлыK іс-‰рекеттерін атKаратын модулдер
D) операциялыK ж_йеніS функциялары орындалу кезде аныKталмайтын модулдер
E) операциялыK ж_йеніS Kaрамына кірмейтін модулдер

ОперациялыK ж_йеніS ядро коды процессор жaмысыныS ... орындалады
А) жеSілдік режимінде
B) соSCы кезекте
C) конвейерлік ретте
D) хаотикалыK ретте
E) тізбектік режимде

ОперациялыK ж_йеніS Kосымша модельдері дегеніміз не
А) +операциялыK ж_йеніS кейбір компоненттері
B) операциялыK ж_йеніS барлыK компоненттері, функциялары
C) операциялыK ж_йеніS функцияларын атKаратын модулдер
D) операциялыK ж_йеніS орындалу кезіндегі модулдер
E) операциялыK ж_йеніS Kaрамына кірмейтін модулдер

$$2$$

ОперациялыK ж_йе тарихыныS aрпаKтары Kанша топKа б™лінеді
А) +5
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

Jашан ж‰не Kай жерде операциялыK ж_йе пайда болды
А) +ХХC.50ж.ортасында, IBM-701 компьютері _шін General Motors компаниясыныS зерттеу лабораториясында
B) ХХC.60ж. соSында, IBM-701 компьютері _шін Quesion компаниясыныS зерттеу лабораториясында
C) ХХC.50ж. ортасында, IBM-701 компьютері _шін Motors компаниясыныS зерттеу лабораториясында
D) ХХC.80ж. басында, IBM-701 компьютері _шін Monitoring компаниясыныS зерттеу лабораториясында
E) ХХC.40ж., IBM-701 компьютері _шін General Motors компаниясыныS зерттеу лабораториясында

ОперациялыK ж_йеніS н™лдік aрпаKтары
А) +бірінші компьютерлерде операциялыK ж_йелер болмаCан, бaл ХХC.50ж. пайда болCан
B) мульти баCдарламалыK ОЖ-ніS пакеттік ™Sдеуі, бaл ХХC.50ж. пайда болCан
C) наKты уаKыты _шін к™прежимді операциялыK ж_йелер, бaл ХХC.60ж. пайда болCан
D) персоналды компьютері _шін ОЖ, желілік ОЖ, бaл ХХC.80ж. пайда болCан
E) тармаKталCан ж_йелер, бaл ХХC.90ж. пайда болCан

ОперациялыK ж_йеніS бірінші aрпаKтары
А) +мультибаCдарламалыK ОЖ-ніS пакеттік ™Sдеуі, бaл ХХC.50ж. пайда болCан
B) еS бірінші компьютерлерде операциялыK ж_йелер болмаCан, бaл ХХC.50ж.пайда болCан
C) наKты уаKыты _шін к™прежимді ОЖ, бaл ХХC.60ж. пайда болCан
D) персоналды компьютері _шін ОЖ, желілік ОЖ, бaл ХХC.80ж. пайда болCан
E) тармаKталCан ж_йелер, бaл ХХC.90ж. пайда болCан

ОперациялыK ж_йеніS екінші aрпаKтары
А) + наKты уаKытындаCы к™прежимді операциялыK ж_йелер, бaл ХХC.60ж. пайда болCан
B) еS бірінші компьютерлерде ОЖ болмаCан, бaл ХХC.50ж. пайда болCан
C) мульти баCдарламалыK ОЖ пакеттік ™Sдеуі, бaл ХХC.50ж. пайда болCан
D) персоналды компьютері _шін ОЖ, желілік ОЖ, бaл ХХC.80ж. пайда болCан
E) тармаKталCан ж_йелер, бaл ХХC.90ж. пайда болCан

ОперациялыK ж_йеніS _шінші aрпаKтары
А) +персоналды компьютерлердіS ОЖ, желілік ОЖ, бaл ХХC.80ж. пайда болCан
В) наKты уаKыт _шін к™прежимді ОЖ, бaл ХХC.60ж. пайда болCан
С) еS бірінші компьютерлерде ОЖ болмаCан, бaл ХХC.50ж. пайда болCан
D) мульти баCдарламалыK ОЖ-ніS пакеттік ™Sдеуі, бaл ХХC.50ж. пайда болCан
E) тармаKталCан ж_йелер, бaл ХХC.90ж. пайда болCан

ОперациялыK ж_йеніS _шінші aрпаKтары
А) +тармаKталCан операциялыK ж_йелер, бaл ХХC.90ж. пайда болCан
В) наKты уаKыт _шін к™прежимді ОЖ, бaл ХХC.60ж. пайда болCан
С) еS бірінші компьютерлерде ОЖ болмаCан, бaл ХХC.50ж. пайда болCан
D) мульти баCдарламалыK ОЖ-ніS пакеттік ™Sдеуі, бaл ХХC.50ж. пайда болCан
E) персоналды компьютерлер _шін ОЖ, желілік ОЖ, бaл ХХC.80ж. пайда болCан

ОрталыKтандыру типі бойынша операциялыK ж_йе неше топKа б™лінеді
А) +2-ге
B) 3-ке C) 4-ке D) 5-ке E) 6-Cа

ОперациялыK ж_йеніS серверлік б™лімі
А)+ бaл жалпы KолданысKа локалды ресурстармен Kызметтерді беретін Kaрал
B) бaл жойылCан ресурстар мен Kызметтерге рaKсат сaраныс беру Kaрал
C) бaл операциялыK ж_йелердіS негізгі функцияларын атKаратын Kaрал
D) бaл операциялыK ж_йелердіS Kосымша функцияларын атKаратын Kaрал
E) бaл компьютерлік желі арасында хабарламаны Kамтамасыздандыратын Kaрал

ОперациялыK ж_йеніS клиенттік б™лімі
А) +бaл жойылCан ресурстармен Kызметтерге рaKсат сaраныс беру Kaрал
B) бaл жалпы KолданысKа локалды ресурстар мен Kызметтерді беретін Kaрал
C) бaл операциялыK ж_йелердіS негізгі функцияларын атKаратын Kaрал
D) бaл операциялыK ж_йелердіS Kосымша функцияларын атKаратын Kaрал
E) бaл компьютерлік желі арасында хабарламаны Kамтамасыздандыратын Kaрал

$$3$$

ОперациялыK ж_йеніS транспорттыK б™лімі
А) +бaл компьютерлік желі арасында хабарлама беруді Kамтамасыздандыратын Kaрал
B) бaл жалпы KолданысKа локалды ресурстар мен Kызметтерді беретін Kaрал
C) бaл жойылCан ресурстар мен Kызметтерге рaKсат сaраныс беру Kaрал
D) бaл операциялыK ж_йелердіS негізгі функцияларын атKаратын Kaрал
E) бaл операциялыK ж_йелердіS Kосымша функцияларын атKаратын Kaрал

Негізгі параллельдік классификациялар ж‰не белгілі архитектуралар келесілермен мінезделеді
А) +жалпы немесе белгілі жады
B) желі арасында хабарлау Kaралы
C) жойылCан ресурстар рaKсат Kaралы
D) жалпы KолданысKа локалды ресурстар E) операциялыK ж_йеніS негізгі функцияла

К_шті байланысKан ж_йелер
А) +бірнеше біркелкі процессордан ж‰не жалпы жады массивінен тaратын ж_йелер
B) біркелкі процессордан тaратын ж_йелер
C) ‰рKайсысыныS ™зініS жадысы бар біркелкі есептеуіш тармаKтардан тaратын ж_йелер
D) біркелкі процессордан тaрмайтын ж_йелер
E) жалпы жады массиві, біркелкі процессор бола алмайтын ж_йелер

€лсіз байланысKан ж_йелер
А) +‰рKайсысыныS ™зініS жадысы бар, біркелкі есептеуіш тармаKтардан тaратын ж_йелер
B) бір немесе бірнеше процессордан тaратын ж_йелер
C) системы, состоящие из одного однородного процессора D) біркелкі процессордан тaрмайтын ж_йелер
E) жалпы жады массиві, біркелкі процессор бола алмайтын ж_йелер

136. К_шті байланысKан баCдарламалыK Kамтамада
А) бірнеше есептеуіш модулінде KолданылCан баCдарламалар бір- бірімен _лкен д‰режеде байланысKан
B) есептеуіш моделдерді т‰уелсіз болуына м_мкіндік береді, шектеулі ‰діс м™лшерін байланыстырады
C) кейбір бірнеше есептеу модулдерініS баCдарламалары бір бірімен байланысты болмайды
D) бірнеше біркелкі процессордан ж‰не жалпы жады массивінен тaратын ж_йелер
E) ‰рKайсысыныS ™зініS жадысы бар, біркелкі есептеуіш тармаKтардан тaратын ж_йелер

€лсіз байланысKан баCдарламалыK Kамтама
А) +есептеуіш модулдерді бір-біріне т‰уелсіз болуына м_мкіндік береді, Kажет болCанда шектеулі ‰діс м™лшерін байланыстырады
B) есептеуіш модулінде KолданCанылCан баCдарламалар бір бірімен _лкен д‰режеде байланысKан болып табылады
C) кейбір бірнеше есептеу модулдерініS баCдарламалары бір бірімен байланысты болмайды
D) бірнеше біркелкі процессордан ж‰не жалпы жады массивінен тaратын ж_йелер
E) ‰рKайсысыныS ™зініS жадысы бар, біркелкі есептеуіш тармаKтардан тaратын ж_йелер

ОЖ классификациясы ресурстарды басKару алгоритмы нешеге б™лінеді
А) +4
B) 1 C) 2 D) 3 E) 5

ОперациялыK ж_йеніS классификациясы келесі аспектілерден тaрады
А) +к™п тапсырмаларды, к™п KолданушылыK режимді, к™п аCымды ™Sдеуді Kолдау
B) Kарапайым, к_рделі, Kaрама, микроядролыKты Kолдау C) Kарапайым, к_рделі, монолиттік, микроядроыKты Kоглдау D) микроядро, монолиттік, к_рделі, экзоядролыKты Kолдау Е) пакеттік ™ндеу, транзакцияны ™ндеу ж‰не уаKытты б™лу

К™п тапсырмалы операциялыK ж_йе ерекше аумаCыныS Kолданылуы бойынша неше типке б™луге болады
А) +3 тип
B) 2 тип
C) 5 тип
D) 4 тип
E) 6 тип

Пакеттік ™SдеудіS операциялыK ж_йесі
А) +тапсырма пакетімен жaмыс істейді, бaл жерде тек активті тапсырма ™зі процессордан бас тартKанда Cана, процессор бір тапсырмадан екіншісіне ауысады
B) ‰рбір тапсырмаCа кейбір процессорлыK уаKыттыS квантын aсынады C) кейбір техникалыK объекттер мен процестерді басKаруда Kолданылады D) есептеуіш модульдерге бір-бірінен т‰уелсіз болдырады E) есептеуіш модульдерді бір-бірімен байланыстырады

$$4$$

УаKытты б™лудіS операциялыK ж_йесі
А)+ ‰рбір тапсырмаCа кейбір процессорлыK уаKыттыS квантын aсынады
B) тапсырма пакетімен жaмыс істейді, процессор тапсырманы ауыстырады C) кейбір техникалыK объекттер мен процестерді басKаруда Kолданылады D) есептеуіш модульдерге бір-бірінен т‰уелсіз болдырады E) есептеуіш модульдерді бір-бірімен байланыстырады

НаKты уаKыттыS операциялыK ж_йесі
А) +кейбір техникалыK объекттер мен процестерді басKаруда Kолданылады
B) ‰рбір тапсырмаCа кейбір процессорлыK уаKыттыS квантын aсынады C) тапсырма пакетімен жaмыс істейді, процессор тапсырманы ауыстырады D) есептеуіш модульдерге бір-бірінен т‰уелсіз болдырады E) есептеуіш модульдерді бір-бірімен байланыстырады

ЯдроныS ‰рт_рлі архитектурасы болады
А)+ монолитті, KабаттыK, микроядро, экзоядро
B) Kарапайым, к_рделі, Kaрама, микроядро C) Kарапайым, к_рделі, монолиттік, микроядро D) микроядро, монолитті, к_рделі, экзоядро E) Kарапайым, KабаттыK, Kaрама, экзоядро

Монолиттік ядро
А) +пaрсатты режимде жaмыс істейтін ж‰не бір процедурадан екінші процедураCа жылдам ауысатын бір баCдарлама т_рінде жинаKталады
B) операциялыK ж_йе компоненттері жаKсы ойластырылCан функциясы мен интерфейс деSгейін Kaрады C) аппаратты басKаруда минимум функция орындайтын операциялыK ж_йеніS Kабаты D) операциялыK ж_йені функцияныS _лкен кітапханасын Kолданып жинап алуCа болады E) бір процедурадан екінші процедураCа жылдам ауысатын бірнеше баCдарлама т_рінде жинаKталады

JабаттыK ядро
А) +операциялыK ж_йе компоненттері жаKсы ойластырылCан функциясы мен интерфейс деSгейін Kaрады
B) пaрсатты режимде жaмыс істейтін ж‰не бір процедурадан екінші процедураCа жылдам ауысатын бір баCдарлама т_рінде жинаKталады
C) аппаратты басKаруда минимум функция орындайтын операциялыK ж_йеніS Kабаты D) операциялыK ж_йені функцияныS _лкен кітапханасын Kолданып жинап алуCа болады E) бір процедурадан екінші процедураCа жылдам ауысатын бірнеше баCдарлама т_рінде жинаKталады

Микроядро
А)+ аппаратты басKаруда минимум функция орындайды
B) операциялыK ж_йе компоненттері жаKсы ойластырылCан интерфейсті Kaрады
C) пaрсатты режимде жaмыс істейтін ж‰не бір баCдарлама т_рінде жинаKталады
D) операциялыK ж_йені функцияныS _лкен кітапханасын Kолданып жинап алуCа болады
E) бір процедурадан екінші процедураCа жылдам ауысатын баCдарлама т_рінде жинаKталады

Экзоядро
А)+ операциялыK ж_йені функцияныS _лкен кітапханасын Kолданып жинап алуCа болады
B) бір процедурадан екінші процедураCа жылдам ауысатын баCдарлама т_рінде жинаKталады
C) пaрсатты режимде жaмыс істейтін ж‰не бір баCдарлама т_рінде жинаKталады D) аппаратты басKаруда минимум функция орындайды E) операциялыK ж_йе компоненттері жаKсы ойластырылCан интерфейс деSгейін Kaрады

МэйнфреймCа арналCан операциялыK ж_йелер 3 т_рлі Kызмет к™рсетеді
А) +пакеттік ™ндеу, транзакцияны ™ндеу (операцияларды топтастыру) ж‰не уаKытты б™лу
B) жанама ™ндеу, транзакцияны ™ндеу (операцияларды топтастыру) ж‰не уаKытты б™лу
C) элементтік ™ндеу, транзакцияны ™ндеу (операцияларды топтастыру) ж‰не уаKытты б™лу
D) символдыK ™ндеу, транзакцияны ™ндеу (операцияларды топтастыру) ж‰не уаKытты б™лу E) жанама ™ндеу, элементтік ™ндеу (операцияларды к™бейту) ж‰не символдыK ™ндеу

Мэйнфреймге арналCан операциялыK ж_йеніS мысалы
А) +OS/390
B) Linux
C) Windows D) MS-DOS E) Vista

Серверлік операциялыK ж_йе
А) +бір уаKытта к™птеген Kолданушыларды Kабылдайды ж‰не оларCа баCдарламалыK ж‰не аппараттыK ресурстарды ™зара б™лісуге м_мкіндік береді
B) бір уаKытта тек бір Kолданушыларды Kабылдайды ж‰не оларCа баCдарламалыK ж‰не аппараттыK ресурстарды ™зара б™лісуге м_мкіндік бермейді
C) бір уаKытта к™птеген Kолданушыларды Kабылдайды ж‰не оларCа баCдарламалыK ж‰не аппараттыK ресурстарды ™зара б™лісуге м_мкіндік бермейді D) бір уаKытта шектелген Kолданушыларды Kабылдайды ж‰не оларCа ™зара б™лісуге м_мкіндік бермейді E) баCдарламалыK ж‰не аппараттыK ресурстарды ™зара б™лісуге м_мкіндік бермейді
$$5$$

ОперациялыK ж_йеніS дербес компьютерге арналCан жaмысы ... aсынуCа негізделген
А) бір KолданушыCа арналCан ыSCайлы интерфейс
B) бірнеше KолданушыCа арналCан ыSCайлы интерфейс
C) к™п KолданушыCа арналCан ыSCайлы интерфейс D) шексіз KолданушыCа арналCан ыSCайлы интерфейс E) желідегі барлыK KолданушыCа арналCан ыSCайлы интерфейс

ОперациялыK ж_йеніS наKты уаKытыныS басты параметрі болып ... табылады
А) +уаKыт
B) Kолданушылар саны
C) ыSCайлы интерфейсі D) конфигурациясы
E) _рдіс

ОперациялыK ж_йеніS наKты уаKытыныS мысалы
А) +VxWorks ж‰не QNX
B) PalmOS ж‰не Windows CE
C) PalmOS ж‰не QNX
D) Windows CE ж‰не VxWorks
E) Windows CE ж‰не QNX

ОперациялыK ж_йеніS тізбектелген мысалы
А) +VxWorks ж‰не QNX
B) PalmOS ж‰не Windows CE
C) PalmOS ж‰не QNX
D) Windows CE ж‰не VxWorks
E) Windows CE ж‰не QNX

Бір тапсырмалыK операциялыK ж_йелер Kандай функцияны орындайды?
А) +виртуальды машинаны Kолданушыны компьютермен байланысын Kарапайым ж‰не ыSCайлы етеді
B) бірігіп Kолданылатын ресурстарды б™луді Kосымша басKару
C) процессорлыK уаKытты тек Kана процессорлар арасында Cана емес, процессов – аCын тармаKтарында да б™леді
D) бірнеше процессорлармен жaмысты Kамтамасыздандыратын ресурстарды басKару
E) процесті KaруCа керекті ‰рекеттерді орындау

К™птапсырмалыK операциялыK ж_йелердіS Kызметі
А) +бірігіп Kолданылатын ресурстарды б™луді Kосымша басKару
B) виртуальды машинаны Kолданушыны компьютермен байланысын Kарапайым ж‰не aолайлы етеді
C) процессорлыK уаKытты тек Kана процессорлар арасында Cана емес, сонымен Kатар процессов – аCын тармаKтарында да б™леді
D) бірнеше процессорлармен жaмысты Kамтамасыздандыратын ресурстарды басKару
E) процесті KaруCа керекті ‰рекеттерді орындау

К™паCындыK операциялыK ж_йелердіS Kызметі
А) +процессорлыK уаKытты тек Kана процессорлар арасында Cана емес, сонымен Kатар процессов – аCын тармаKтарында да б™леді
B) виртуальды машинаны Kолданушыны компьютермен байланысын Kарапайым ж‰не aолайлы етеді
C) бірігіп Kолданылатын ресурстарды б™луді Kосымша басKару
D) бірнеше процессорлармен жaмысты Kамтамасыздандыратын ресурстарды басKару
E) процесті KaруCа керекті ‰рекеттерді орындау

К™ппроцессорлы операциялыK ж_йелер – бaл
А) +бірнеше ресурстармен жaмыс жасау м_мкіндігін беретін ресурстарды басKарудыS Kиын алгоритмі
B) бірнеше ресурстармен жaмыс жасау м_мкіндігін беретін ресурстарды басKарудыS онша Kиын емес алгоритмі
C) бір ресурстармен жaмыс жасау м_мкіндігін беретін ресурстарды басKарудыS Kиын алгоритмі
D) бір ресурстармен жaмыс жасау м_мкіндігін беретін ресурстарды басKарудыS онша Kиын емес алгоритмі
E) бір ресурстармен жaмыс жасау м_мкіндігін бермейтін ресурстарды басKарудыS онша Kиын емес алгоритмі

ОперациялыK ж_йеніS к™з Kарасымен процесс дегеніміз – ...
А) +жaмыс бірлігі, желілік ресурстарды тaтынуCа тапсырыс
B) бірлік уаKытта есептеуіш операция беретін м™лшерлік баCа
C) н‰тижесі берілген наKты маCынамен баCаланатын баKылау тексеру
D) бір тактта процесстіS біруаKтта ™ндейтін аKпарат м™лшері E) процесс аныKтайтын уаKыттыS минималды порциясы

«Процессорда» процесініS жаCдайын сипаттаSыз
А)+ процеске керекті барлыK ресурстар бар активті Kалып к_й
B) процесс орындалу _шін кезекте тaр
C) процесс оKыCаныS аяKталуын к_туде
D) процесс Kалу к_йінде тоKтатылCан E) процесті Kaру _шін іс-‰рекетті орындау керек

$$6$$

«ДайындыK» процесініS жаCдайын сипаттаSыз
А)+ процесс орындалу _шін кезекте тaр
B) процесс керекті барлыK ресурстар бар к_й
C) процесс оKыCаныS аяKталуын к_туде
D) процесс Kалу к_йінде тоKтатылCан E) процесті Kaру _шін іс-‰рекетті орындау керек

«К_ту» процесініS жаCдайын сипаттаSыз
А)+ процесс оKыCаныS аяKталуын к_туде
B) процесс керекті барлыK ресурстар бар к_й
C) процесс орындалу _шін кезекте тaр
D) процесс Kалу к_йінде тоKтатылCан E) процесті Kaру _шін іс-‰рекетті орындау керек

«ТоKтатылCан» процесініS жаCдайын сипаттаSыз
А)+ процесс Kалу к_йінде тоKтатылCан
B) процесс керекті барлыK ресурстар к_йі
C) процесс орындалу _шін кезекте тaр
D) процесс оKыCаныS аяKталуын к_туде
E) процесті Kaру _шін іс-‰рекетті орындау керек

«Jaру» процесініS жаCдайын сипаттаSыз
А)+ процесті Kaру _шін іс-‰рекетті орындау керек
B) процесс керекті барлыK ресурстар к_йі
C) процесс орындалу _шін кезекте тaр
D) процесс Kалу к_йінде тоKтатылCан E) процесс оKыCаныS аяKталуын к_туде

«АяKталу» процесініS жаCдайын сипаттаSыз
А)+ процестіS с‰тті орындалуына байланысты іс-‰рекеттіS орындалуы
B) процесс керекті барлыK ресурстар бар активті Kалып к_й
C) процесс орындалу _шін кезекте тaр
D) процесс Kалу к_йінде тоKтатылCан E) процесті Kaру _шін іс-‰рекетті орындау керек

«Зомби» процесініS жаCдайын сипаттаSыз
А) +процесс яKталCан, біраK предок оныS аяKталуын Kабылдамады
B) процесс керекті барлыK ресурстар бар активті Kалып к_й
C) процесс орындалу _шін кезекте тaр
D) процесс Kалу к_йінде тоKтатылCан E) процесті Kaру _шін іс-‰рекетті орындау керек

АCынды басKару (thread) - ...
А) +шынайы т_рде баCдарламалыK командаларды орындау
B) адрестік кеSістікте бірнеше аCынды басKару арKылы aйымдастыру
C) процесті с‰тті аяKтаумен байланысты іс-‰рекеттерді орындау
D) процесті KaруCа керекті іс-‰рекеттерді орындау E) процесті жалCастыруCа керекті іс-‰рекеттерді орындау

Процестер мынадай болып б™лінеді:
А)+ д‰ст_рлі ж‰не к™паCындыK
B) активті ж‰не пассивті
C) Kарапайым ж‰не Kaрама
D) актуальді ж‰не актуальді емес E) талап етуші ж‰не талап етпеуші

Jолданушы аCынын Kaру _шін Kолданушы ... жaмыс істеу керек
А) +стандартты кітапханамен
B) арнайы кітапханамен
C) Kосымша кітапханамен
D) ауысKыш кітапханамен E) транспортты кітапханамен

ЖеSілдетілген аCындар ... Kолданылады
А) +адрестік кеSістікте бірнеше аCынды басKаруды Kолданушы арKылы aйымдастыру
B) шынайы т_рде баCдарламалыK командаларды орындау
C) процесті с‰тті аяKтаумен байланысты іс-‰рекеттерді орындау
D) процесті KaруCа керекті іс-‰рекеттерді орындау арKылы aйымдастыру E) процесті жалCастыруCа керекті іс-‰рекеттерді орындау

$$7$$

АCындарCа стандарт Kай жылы пайда болды
А) +1995 жылы
B) 1998 жылы
C) 1958 жылы
D) 1965 жылы E) 1990 жылы

АCындардыS бірінші стандартын к™рсет
А)+ IEEE POSIX 1003.1с-1995
B) IEEE POSIX 1003.1с-1998
C) IEEE POSIX 1003.1с-1992
D) IEEE POSIX 1003.1с-1999 E) IEEE POSIX 1003.1с-1990

Сигналдар – бaл (signals)
А)+ баCдарламалыK Kaрал, оныS к™мегімен Unix операциялыK ж_йеніS процесініS функциялауы _зіледі
B) жойылCан ресурстар мен Kызметтерге сaраныс рaKсат Kaралы C) операциялыK ж_йеніS негізгі функцияларын атKаратын Kaрал D) операциялыK ж_йеніS Kосымша функцияларын атKаратын Unix операциялыK ж_йеніS Kaралы E) компьютерлік желі арасында хабарлама беруді Kамтамасыздандыратын Kaрал

JaрылCыдаCы атаKты сигналдарды атаSыз
А)+ SIGFPE (8), SIGILL (4), SIGSEGV (11), SIGBUS (10)
B) SIGINT (2), SIGQUIT (3), SIGTERM (15), SIGKILL (9), SIGHUP (1)
C) SIGSTOP (23), SIGTSTP (24), SIGCONT (25), SIGCHLD (18)
D) SIGINT (2), SIGQUIT (3), SIGCONT (25), SIGCHLD (18)
E) SIGSTOP (23), SIGTSTP (24), SIGTERM (15), SIGKILL (9)

Негізгі баCдарламалыK сигналдарды атаSыз
А)+ SIGINT (2), SIGQUIT (3), SIGTERM (15), SIGKILL (9), SIGHUP (1)
B) SIGFPE (8), SIGILL (4), SIGSEGV (11), SIGBUS (10)
C) SIGSTOP (23), SIGTSTP (24), SIGCONT (25), SIGCHLD (18)
D) SIGINT (2), SIGQUIT (3), SIGCONT (25), SIGCHLD (18)
E) SIGSTOP (23), SIGTSTP (24), SIGTERM (15), SIGKILL (9)

Процесс баKылаушысыныS негізгі сигналдарын атаSыз
А)+ SIGSTOP (23), SIGTSTP (24), SIGCONT (25), SIGCHLD (18)
B) SIGFPE (8), SIGILL (4), SIGSEGV (11), SIGBUS (10)
C) SIGINT (2), SIGQUIT (3), SIGTERM (15), SIGKILL (9), SIGHUP (1)
D) SIGINT (2), SIGQUIT (3), SIGCONT (25), SIGCHLD (18)
E) SIGSTOP (23), SIGTSTP (24), SIGTERM (15), SIGKILL (9)

Процесстер параллель деп аталады, егер олар ... болса
А)+ бір уаKытта
B) тізбектей
C) конвейерлі
D) ‰р т_рлі уаKытта
E) пaрсатты

Параллельді баCдарламалау келесі екі топKа б™лінеді
А)+ т‰уелсіз ж‰не асихронды
B) активті ж‰не пассивті
C) Kарапайым ж‰не Kaрамды
D) актуалды ж‰не актуалды емес
E) талап етуші ж‰не талап етпеуші

МультибаCдарламалау – бaл есептеуіш процессорларды aйымдастыру ‰дісі, бaл жаCдайда ...
A)+ Бір процессорда бірнеше баCдарламалар орындала береді
B) Ж_йеде бірнеше процесоссорлармен бір уаKытта процессорларында орындала алады
C) К™п процессорларда бір баCдарлама орындалады
D) Бір баCдарлама ‰р т_рлі ж_йе процессорында орындала береді
E) Дaрыс жауабы жоK

Мэйнфрейм компьютерлік класындаCы арнайы енгізу шыCару процессоры Kалай аталады
A)+ Канал
B) Контекст
C) Дескриптор
D) Принтер
E) Клавиатура

$$8$$

МультипроцессорлыK ™Sдеу – бaл ... есептеуіш процесініS aйымдастыру ‰дісі
A)+ Ж_йеде бірнеше процесоссорлармен, бaл жаCдайда бірнеше тапсырмалар бір уаKытта ‰р т_рлі ж_йе процессорларында орындала алады
B) Бір процессорда бірнеше баCдарламалар орындала береді
C) К™п процессорларда бір баCдарлама орындалады
D) Бір баCдарлама ‰р т_рлі ж_йе процессорында орындала береді
E) Дaрыс жауабы жоK

Масштабтау – мультипроцессорлыK ж_йеніS Kасиеті, ол ... м_мкіндіктерін сипаттайды
A)+ процесс санын ™суі
B) процесс санын кемуі
C) файлдыK ж_йе санын ™суі
D) жадыныS ™суі
E) процессор санын ™суі

Процесс бейнесі
A)+ процес коды мен деректерініS жиыны
B) б™лек процестердегі дискриптер тізімі
C) аCындарды динамикалыK жобалау
D) аCындарды статикалыK жобалау
E) процес саныныS жиыны

Процестер кестесі
A)+ б™лек процестердегі дискриптер тізімі
B) процес коды мен деректерініS жиыны
C) аCындарды динамикалыK жобалау
D) аCындарды статикалыK жобалау
E) процес саныныS жиыны

^зу кезінде компьютер аппараттарыныS жаCдайын ж‰не операциялыK ортаныS параметрлерін к™рсететін аKпараттыK Kaрылым
A)+ процестіS контексі
B) процестіS жобалануы
C) процестіS _зілісі
D) аCын приоритеті
E) процестер кестесі

Jай уаKытта аCындыK активті аCынды _зу керектігін ж‰не Kай аCынCа орындау м_мкіншілігін беру керектігін аныKтайтын жaмыс
A)+ аCындарды жобалау
B) аCындарды диспетчерлеу
C) аCындарды _зу
D) аCынныS приоритеті
E) аCынныS контексті

АCымдаCы анализ жаCдайына с_йене отырып, барлыK аCындаCы жоспарланатын шешімдер уаKытKа байланысты Kабылданады
A)+ аCындарды динамикалыK жобалау
B) аCындарды статикалыK жобалау
C) аCындарды паралльелді жобалау
D) аCындарды паралльелді жобалау
E) аCындарды асинхронды жобалау

Шешімдер ж_йеніS жaмысында емес, алдын ала Kабылданатын аCындарды жобалау
A)+ аCындарды статикалыK жобалау
B) аCындарды динамикалыK жобалау
C) жобалаудыS н‰тижесінде пайда болCан, шешімді реализациялау
D) аCындарды паралльелді жобалау
E) аCындарды асинхронды жобалау

СтатикалыK жобалаушыныS жaмысыныS н‰тижесі Kалай аталады
A)+ Жaмыс кестесі
B) Ж_йе
C) Приоритет
D) УаKыт
E) Квант

Диспетчерлеу - бaл
А)+ жобалаудыS н‰тижесінде пайда болCан, шешімді реализациялау
B) ресурстарды пайдалану кезіндегі, санныS д‰режесін сипаттайтын есептеу ж_йелерініS жеSілдіктері.
C) аCынныS орындалуына aсынылатын, процессор уаKытыныS шектелген _зіліссіз периоды.
D) аCынныS орындалуына aсынылатын, процессор уаKытыныS шектелмеген _зіліссіз периоды. E) аCындарды асинхронды жобалау.

$$9$$

Жобалаушы – бaл ...
А)+ жобалаумен айналысатын, ОЖ компоненті
B) аCындарды асинхронды жобалау.
C) аCындарды динамикалыK жобалау.
D) жобалаудыS н‰тижесінде пайда болCан, шешімді реализациялау. E) аCындарды паралльелді жобалау.

Квант дегеніміз ....
А)+ аCынныS орындалуына aсынылатын, процессор уаKытыныS шектелген _зіліссіз периоды
B) ж_йелік ресурстарды пайдалану _шін жaмыс бірлігі.
C) жaмыс уаKытына берілетін есептеуіш операцияларыныS сандыK баCасы.
D) процессор біруаKытта, бір тактте ™Sдейтін аKпарат саны. E) процессор ажыраты алатын, уаKыттыS минимальды порциясы.

АCын приоритеті – бaл
А)+ ресурстарды пайдалану кезіндегі, санныS д‰режесін сипаттайтын есептеу ж_йелерініS жеSілдіктері
B) ж_йелік ресурстарды пайдалану _шін жaмыс бірлігі.
C) жaмыс уаKытына берілетін есептеуіш операцияларыныS сандыK баCасы.
D) процессор біруаKытта, бір тактте ™Sдейтін аKпарат саны. E) процессор ажыраты алатын, уаKыттыS минимальды порциясы.

СaраныстардыS _зіліс жасау мехенизмініS Kызмет к™рсетуі, барлыK _зіліс жасау бaлаKтары класстарCа б™лінеді ж‰не ‰рбір классKа сaраныстыS _зіліс жасау приоритетініS деSгейі беріледі
А)+ Приоритеттеу
B) Диспетчерлеу
C) Жобалаушы
D) Квант
E) Маскировка

Маскировка – бaл
А)+ аCымдаCы сaранысKа KараCанда т™мен приоритеті бар сaраныстарCа Kызмет к™рсетуден бас тарту
B) жобалау н‰тижесінде пайда болCан, шешімді реализациялау.
C) аCынныS орындалуына aсынылатын, процессор уаKытыныS шектелген _зіліссіз периоды.
D) жобалаумен айналысатын, ОЖ компоненті. E) сaраныстардыS _зіліс жасау мехенизмініS Kызмет к™рсетуі.

Кейбір оKиCаныS т_суіне олардыS аCындарыныS жылдамдыKтарын тоKтату ж‰не оныS активизация кезінде сол оKиCаныS басKару механизмдерініS аCындарыныS Kарым-Kатынасы
A)+ Синхронизация
B) Маскировка
C) Приоритезация
D) Жарысу
E) Примитив

Жарысу – бaл
А)+ екі немесе одан да к™п аCындардыS б™лінетін берілгендер ж‰не соSCы н‰тижелер аCындардыS жылдамдыCыныS Kарым-Kатынасына байланысты болатын жаCдай
B) аCымдаCы сaранысKа KараCанда т™мен приоритеті бар сaраныстарCа Kызмет к™рсетуден бас тарту.
C) ресурстарды пайдалану кезіндегі, санныS д‰режесін сипаттайтын есептеу ж_йелерініS жеSілдіктері.
D) жобалау н‰тижесінде пайда болCан, шешімді реализациялау.
E) жобалаумен айналысатын, ОЖ компоненті.

ОЖ-ніS базалыK функциясы Kалай аталады
A)+ Примитив
B) Дескриптор
C) Жарысу
D) Синхрондау
E) Маскировка

... бойынша масштабтау процессорлардыS саныныS бір корпус аумаCында Cана ™суіне м_мкіндік береуді болжайды
A)+ Тігінен
B) К™лденеS
C) УаKыт
D) Процессор
E) Типі

АCын приоритеті биік болCан сайын, ол ... уаKыт кезекте тaратын
A)+ Аз
B) К™п
C) ТеS
D) ТеS емес
E) 1 саCат

$$10$$

ОЖ процесстерімен басKару кезінде ол аKпараттыK структураныS екі басты типін Kолданады:
А)+ процесс дескрипторы ж‰не процесс контексті
B) процесс дескрипторы ж‰не процесс маскировкасы
C) процесс дескрипторы ж‰не процесс приоритезациясы
D) процесс дескрипторы ж‰не процесс жарысы E) процесс дескрипторы ж‰не процесс примитиві

^зілу бaлаCына Kарай _ш _лкен классKа б™лінеді:
А)+ сыртKы, ішкі, баCдарламалыK
B) Kарапайым, к_рделі ж‰не жинаKталCан
C) статикалыK, динамикалыK ж‰не асинхронды
D) синхронды, асинхронды ж‰не параллельді E) статикалыK, динамикалыK ж‰не параллельді

Процесстер арасында карым-Kатынас орнату _шін арнайы атомдыK операцияларды Kолдану
А)+ Процесстерді синхронизациялау
B) Процесстерді маскировкалау
C) Процесстерді приоритезациялау
D) Процесстерді жарыстыру
E) Процесстерді примитивтеу

Тек бір процессті бір Kызмет к™рсетуге жіберетін ресурс
A)+ КритикалыK ресурс
B) Jосымша ресурс
C) Стандартты ресурс
D) СтратегиялыK ресурс E) Бір рет Kолданылатын ресурс

КритикалыK ресурсKа Kатысты процесс участкілері Kалай аталады
A)+ КритикалыK участкілер
B) Jосымша участкілер
C) СтратегиялыK участкілер
D) СыртKы участкілер E) Ішкі участкілер

ЕшKашан орындалмайтын кейбір оKиCаларды к_ту жаCдайы (ресурстарды шеSберлік к_ту жаCдайы)
A)+ ТыCырыK
B) ТоKтап Kалу
C) Дескриптор
D) Синхронизация E) Маскировка

Процесстер ерте немесе кеш шыCатын аныKталмаCан к_ту жаCдайы
A)+ ТоKтап Kалу
B) ТыCырыK
C) Дескриптор
D) Синхронизация E) Маскировка

ТыCырыKтыS пайда болуыныS т™рт Kажетті шарты бар
A)+ ШыCару шарты, к_ту, орнатылмаCандыK ж‰не шеSберлік к_ту
B) Ауыстыру шарты, к_ту, орнатылмаCандыK ж‰не шеSберлік к_ту
C) ШыCару шарты, к_ту, орнатылCандыK ж‰не шеSберлік к_ту
D) ШыCару шарты, к_ту, орнатылмаCандыK ж‰не тізбектелген к_ту
E) Jосу шарты, к_ту, орнатылмаCандыK ж‰не к_ту

ШыCару шарты ...
A)+ процесстер олармен aсынылатын ресурстарын монопольды меSгеруді талап етеді
B) б™лініп жатKан ресурстарды к_те отырып, процесстер, оларCа б™лініп KойылCан ресурстарды aстап тaрады.
C) ресурстарды оларды aстап тaрCан процесстерден, оларды Kолданбайынша алып KоюCа болмайды.
D) ‰рбір процесс келесі процесске Kажетті ™зініS артынан бір немесе одан к™п ресурстарды aстап тaратын шеSберлік шынжыр. E) ‰рбір процесс келесі процесске Kажетті ™зініS артынан бір немесе одан к™п ресурстарды aстап тaратын, процесстердіS тізбектелуі бар.

К_ту шарты...
A)+ б™лініп жатKан ресурстарды к_те отырып, процесстер, оларCа б™лініп KойылCан ресурстарды aстап тaрады
B) процесстер олармен aсынылатын ресурстарын монопольды меSгеруді талап етеді.
C) ресурстарды оларды aстап тaрCан процесстерден, оларды Kолданбайынша алып KоюCа болмайды.
D) ‰рбір процесс келесі процесске Kажетті ™зініS артынан бір немесе одан к™п ресурстарды aстап тaратын шеSберлік шынжыр.
E) ‰рбір процесс келесі процесске Kажетті ™зініS артынан бір немесе одан к™п ресурстарды aстап тaратын, процесстердіS тізбектелуі бар.

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 9569373
    Размер файла: 270 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий