ИЗЛ pr_z_Vidr_247. doc

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Інститут філології
Кафедра української філології, теорії та історії літератури







Плани практичних занять
з навчальної дисципліни
“Історія зарубіжної літератури (Відродження)”
(246, 247 гр.)


Укладач
к.філол.н., доцент
І.Ю.Береза















Миколаїв 2013


Групові заняття

№ 1-2 : Становлення ренесансного світогляду в італійській літературі:
«Декамерон» Дж.Боккаччо
Умови формування гуманістичних поглядів. Перші гуманісти (Ф.Петрарка, Дж.Боккаччо) та їх ставлення до головних питань доби (Бог, церква, людина взагалі та жінка зокрема, кохання, проблема народної мови, батьківщина тощо).
«Декамерон» Боккаччо як яскраве віддзеркалення гуманістичних поглядів демократичної спрямованості. Зміст, проблематика та тематика «Декамерона».
Традиції та новаторство Боккаччо-прозаїка в «Декамероні»: а) в галузі жанру («Новеліно» та «Декамерон»); б) в галузі композиції («Новеліно», «1001 ніч», «Панчатантра», «Книга папуги», «Книга сімох мудреців»; «Філоколо», «Амето» Боккаччо та його «Декамерон»); г) в сфері проблематики та тематики; д) в галузі стилю.
Криза гуманістичного світогляду як проблема. Питання про зречення Боккаччо «Декамерона». Боккаччо про свій «Декамерон». «Корбаччо, або Лабіринт кохання» як віддзеркалення зміни світогляду письменника.
Завдання:
1) Вивчити одну із поезій Ф. Петрарки (українською мовою).
2) Скласти тези статті:
Сантагата М. Передмова // Петрарко Ф. Кансон’єри. – Харків: Фоліо, 2007. – С. 5-18.
3) Законспектувати:
Хлодовський Р. Про життя Джованні Боккаччо, про його творчість та про те, як зроблено «Декамерон» // Боккаччо Дж. Декамерон. – К.: РП, 1985. – С. 5-26.

№ 3 : Француа Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель»

Фольклорні джерела роману. Історія створення роману.
Критика схоластики, схоластичного виховання і захист гуманістичного ідеалу виховання всебічно розвиненої людини в романі Рабле.
Характеристика головних образів роману.
Своєрідність художнього методу Рабле: поєднання фантастичного і реального планів, широке використання сміхових прийомів.
Значення роману Рабле для розвитку французької літературної мови.
Завдання:
1) Виписати цитати до характеристики Гаргантюа, Пантагрюеля, Жана, Панурга.
2) Навести приклади прислів’їв, приказок, використаних у романі.

№ 4 : Поезія «Плеяди»

Суспільно-культурні умови розгортання Відродження у Франції.
Літературне об’єднання «Плеяда». Лірики Ренесанса.
Творчість П’єра де Ронсара.
Творчість Жоашена дю Белле.
Завдання:
Зробити порівняльний аналіз сонетів П’єра де Ронсара та Ж.дю Белле.

№ 5 : Сатира Нідерландів і Німеччини часів Відродження

Себастьян Бранта – німецький гуманіст та сатирик.
Еразм Роттердамський як уособлення типу ренессансного гуманіста.
Художня своєрідність трактату «Похвала глупоті».
Завдання:
Виписати цитати до характеристики Морії з книги «Похвала глупоті» Е.Роттердамського.
№ 6 : Комедії Шекспіра
«Шекспіровське питання» в літературознавстві.
Джерела написання та загальна характеристика комедій Шекспіра.
Вплив італійської комедії на твори Шекспіра («Приборкання норовливої»).
Гуманістичні ідеї комедії «Сон літньої ночі».
Ідеалізація героїв «Дванадцятої ночі».
Завдання:
Законспектувати:
Шалагінов Б.Б. Відродження в Англії. Шекспір // Всесвітня література та культура. – 2003. - № 9. – С. 48-56.
№ 7 : Національно-патріотична тематика
історичних хронік Шекспіра
Теми та джерела написання історичних драм Шекспіра.
Змалювання сильної особистості у «Річарді ІІІ».
Показ різних верств населення у «Генріху ІV».
Вплив шекспірівських хронік на розвиток історичних жанрів у літературі наступних століть.
Завдання:
Вивчити напам’ять один із сонетів Шекспіра (українською мовою).
№ 8 : «Трагедії Уїльяма Шекспіра
Поняття про трагедію і трагічне у Шекспіра.
Конфлікт «Гамлета», його розвиток і вирішення. Особливості композиції в трагедії «Гамлет». Паралелізм і подвоєння.
Характер Гамлета, зміст образу і способи розкриття. Проблема волі Гамлета.
Історія кохання в трагедії «Ромео і Джульєтта».
Завдання:
Підготувати повідомлення «Шекспір на українській сцені».
№ 9-10 : Мігель де Сервантес «Дон Кіхот»
Шляхи розвитку іспанського роману.
Місце роману «Дон Кіхот» у творчій спадщині Сервантеса. Історія написання.
Проблематика роману. Гуманістичні ідеали Сервантеса у творі.
Система образів роману. Образ Дон Кіхота.
Роль вставних новел у романі.
Автобіографічний елемент у романі.
Всесвітнє значення роману Сервантеса.
Завдання:
Підготувати повідомлення (2-3 ст. друкованого тексту) «Інтерпретації «Дон Кіхота» Сервантеса у кіномистецтві».
Список рекомендованої літератури
№ п/п
Бібліографічний опис джерела


Основна література (підручники):

1
Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ ст.: Іст.-естет. нарис. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2007. – 360 с.

2
Мегела І. У світі вічних образів. Статті, лекції, відгуки. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2008. – 392 с.


Додаткова література:

3
Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження: Навч. посібник. – Суми: ВДТ «Університетська книга», 2007. – 248 с.

4
Наливайко Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст. – К.: Основи, 1998. – 578 с.

5
Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения. Курс лекций. – М.: ВШ, 1996. – 366 с.

6
Барг М.А. Шекспир и история. – М.: Наука, 1976. – 213 с.

7
Аникс А.А. Творчество В.Шекспира. – М.: Искусство, 1963. – 616 с.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів
Презентація виконується в комп’ютерній програмі Power Point Presentation і передбачає ілюстрований виклад певного фрагменту матеріалу. Всі види робіт виконуються в межах тематики курсу. Тема роботи обирається на вибір із запропонованих, або формулюється студентом самостійно у межах матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни.

Орієнтовна тематика презентацій:
«Дон Кіхот» у кіноматографі.
Гурток Лоренцо Медічі.
Комедії Шекспіра в кіноматографі ХХ ст.
Антиклерикальний характер літератури Відродження.
Ліричний герой «Книги пісень». Образ Лаури.
Переклади Шекспірівської драми українською мовою у ХІХ ст.
Еразм Роттердамський, його творчість.
Література Відродження як джерело європейської скульптури.

Реферат (за обсягом 7-10 друкованих сторінок або чисто написаних) оформлюється згідно з загальноприйнятими вимогами до оформлення такого типу робіт (титульна сторінка, план, три елементи структури тексту – вступ, основна частина, висновок, список використаних джерел). Список повинен мати не менше 3-4 позицій; підручники (вузівські та шкільні) не є основою для написання. Літературу для реферату добирати в першу чергу із списку літератури в програмі з курсу. Якщо в рефераті використовуються нові для студента слова і терміни, тлумачення цих слів додаються до роботи.
Тематика РЕФЕРАТІВ:
Концепція людини у Данте і образи грішників.
Творчий шлях Ф.Петрарки - першого європейського гуманіста.
Антицерковна та антифеодальна спрямованість «Декамерона».
Реалістична майстерність Боккаччо-новеліста.
Творчість Аріосто.
Творчість Т. Тассо.
Ульріх фон Гуттен – своєрідний тип німецького гуманіста-критик папського Риму.
Гурток М. Наварської.
Сутність та функції смішного в Рабле.
Творчість Чосера.
Особливості англійського театру доби Відродження.
Концепція історичного розвитку в хроніках Шекспіра.
Гуманістична мораль у ранніх комедіях Шекспіра.
Художня своєрідність шекспірівських сонетів.
Образ Гамлета – нового героя-гуманіста. Історія тлумачення образу.
Своєрідність конфлікту трагедії «Отелло».
Специфіка трагічного в п'єсі Шекспіра «Король Лір».
Загальна характеристика третього періоду творчості Шекспіра.
Особливості сюжету та композиції роману «Дон Кіхот».
Творчий шлях Лопе де Вега.

Словник-мінімум укладається в довільній формі, з вказівкою на джерело. Приклад варіанту оформлення словника:

Термін
Визначення
Джерело

1.
Агіографія
житія святих.
Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження. Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2007. – С. 242.

Словник
Антропоцентризм
Гуманізм
Гротеск
Жонглер
Індульгенція
Кальвінізм
Канцона
Клерикальна література
Комедія дельарте
Комедія ситуацій
Медієвістика
Лютеранство
Мадригал
Мак'явеллізм
Пантеїзм
Протестантизм
Реконкіста
Ренесанс
Реформація
Романський стиль
Секуляризація
Секстина
Стихійний сенсуалізм
Сонет
Теоцентризм
Утопія
Шекспірівське питання
Список художніх текстів ДЛЯ ОБОВЯЗКОВОГО ПРОЧИТАННЯ
1. Петрарка Фр. Сонети і канцони (№ 1, 13, 15, 19, 57, 61, 68, 74, 81, 112, 128, 132, 136-138, 141, 150, 218)
2. Боккаччо Дж. «Декамерон» (Вступ; день 1, №1, 2, 3; день 2, № 5, 7; день 3, № 1, 2, 4, 8; день 4, № 1, 2, 5, 9; день 5, № 9; день б, № 4, 10; день 7, № 3, 5, 7; день 6, № 5, 9; день 7, № 10; день 8, № 4, 5, 7; день 10, № 1, 3, 10).
3. Роттердамський Е. «Похвала Глупоті»
4. Чосер Дж. «Кентерберійські оповідання»
5. Ронсар П. Лірика (на вибір).
6. Мор Т. «Утопія».
7. Шекспір У. «Ромео й Джульєтта», «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лір», «Ричард III» (або «Генріх IV»). Одна комедія на вибір («Віндзорські насмішниці», «Сон літньої ночі», «Венеціанський купець», «Дванадцята ніч», «Приборкання норовливої»). «Буря», Сонети.
8. Рабле Фр. «Гаргантюа й Пантагрюель».
9. Мігель де Сервантес. «Дон Кіхот».
Система оцінювання роботи студентів з дисципліни
Види роботи
Терміни виконання
Форми
контролю
Макс-на
к-ть балів

Робота на практичних заняттях
Протягом триместру
Усне опитуванняпід час групових занять
25

Вивчення напам’ять поезій
5 / І

10

Опрацювання та написання конспектів статей


Протягом триместру

Перевірка конспектів
5б.х2 ст.=
10 балів

Прочитання текстів за списком

Перевірка чит. щод-ка
5

Укладання словника-мінімуму термінології до дисципліни

Перевірка словника
5

Написання реферату на вибір із запропонованого списку
До тижня сам. роботи
Перевірка реферату
Будь-яка робота за 15 балів

Підготовка презентації.

Перевірка електронного варіанту презентації


Разом за триместр
70

Залік
30

Разом
100 балів

Зразок оформлення титульного аркуша
(реферат)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ПЕТРА МОГИЛИ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

Кафедра української філології, теорії та історії літератури


ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО

Реферат
студентки 141 групи
спеціальності 6.030500 «Мова та література»
Розумненької Софії Іванівни


Перевірила -
к.філол.н., доц. І.Ю.Береза













Миколаїв 2013
Заголовок 1 Заголовок 4 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 9587972
    Размер файла: 102 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий