ЛЕОНИД ЧЕРНЯК-ПРИРОДА. ОХОТА. ЛЕС. РАССКАЗЫ О ПРИРОДЕ


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
…Терят лТрр
…ТеТрятл р р тл л
йтвтоу р иТеТря
тйвТоуи яТ рТхТря п
хТпдв л
дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТ …С лТрр 
тйвТоуи яТ рТхТря пу
лБб, Кць-ф-44-ь0ф1,1-ц
-рТ Ое.Тви терТивя те .явйвТо /иТ рТоТивя я рйиев
ирТтрТруии ей ряретС жщувявТ /иТ рТоТивя я рйиев /Тиру
оТвйу еиТря я ямС ВбТрявТ и/ею оюбямую еру гетйС ВОетявТ
рй ряретуу рй и/Тжяй /етуОу ятявТ рй рбйо уу рй еОевуС В
йбутТвТ е /иТО рТ/гетйО я егер.Тря ОС ВйхТму йтеру я тере/ую
ей/ятуюв мрегяТС ж урявТиу / жя/еврй я рйивявТоурй мяр
рйхТй .утТирей я рТе/верямей ирТтрТруии ей рярет ПеиияяС В
еоу.явТ йтеру бетреиву я рТ рйиреТ рйивреТряТС
лБб, Кць-ф-44-ь0ф1,1-ц
© лТрр …С
© тйвТоуи яТ рТхТря
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп
В
…ТеТрятл р р тл 
йтвтоу р иТеТря
рпея ОтвеПре хТпдв
, СиТр е Кяод Тц ь фиррто 401,
-./у йщм-В-ббмб-В404-щ
юТхеярТ ц рживвиожйявурТг хеяживудоТг д джии ж©de<=
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп
,

йряптд иТеТрят


еПпдд иТрулвт

>я лрТйвои
фивТциоя цдиея жтриж ц рТерпи иджя ц хряоТпи видя лТвтБ фивТциой цдиея ?Тьиждт
Тойрйжудт ц лрТшвТи – ц р еижджця ц р еиждо ? ор хяяц ц р видрп? лТви-
цп? еТрТ ц р лрТшвп? лТ?ТеТцБ ВТж ри ц Те р лриорядрпг х р г еиру хя?Тжи-
вТду лрТйвтжудт лрТгж ду лТ хряоТп иджя жрТл рояБ ИржиридрТ дигьяд лТдТжрижу
ря хирир т ьжТ лрТ хТшв х Тг ц дряцрир д Тдирую д жТг лятжрТг Тдирриг лрТйв-
оТгБ ряь ж жяо жТй пжу – лрТгейду иррТ жи жи лрТжТриррп ищё лрТшвТг Тдирую
яршрйжТБ ТриьрТ ТерТ еивТ рТе жу ри длишя лТ цив оТвилрТй Тдиррий видй вюТ-
цяжудт хТвТжп орядТжя ряш ? цив оТвилрп? видТц лТвигБ > ьиТ ри ишяиж ц жяоТ
лТ?Теи – Теижея йеТрят виоят жяо ояо ищё дТцди жилвТ ояо вижТБ Одиру дй?ят я лТдий
цдюей лрТ?Те ят – ри ряеТ жтживТг рТТхеоТг Тйц Б ДрйТи еивТ лрТйво х ТгБ
И Теицяжудт ряеТ лТжилвии впж Ттхяживурп лр жяо ? х р ? лТ?Тея?Б Виеу ц дрижрйю
х й их р ? шяй ри джйл жу р ояоят лрТйвоя ри лТвйь ждтБ В лТви ц видй йгя дрияБ
Пряцея жрйерТеТджйлрпи Тдирую иджя жяо и рялр ир ояо вяеу Тхиря х Тг йейж
цлТври еТджйлрп Б И цди вяТеярт ряш впжя цпрйьявТьояБ ТриьрТ пцяюж явТ-
дрижрпи х п ТдТиррТ ц ряьяви – рТтри рТея ц еиояриБ ТТея впж ри рйжрпБ
>Т ц JжТж рях х я цпеявяду дрижрят ТрТхрят – жяо ьжТ их р ? ри ТТгж дуБ Впряв
т ояо жТ х рии ТрТхрТи йжрТ цджяв лТряруши ц лйжуБ ДТрТя ри хциджрят ?Тжир-
рят ищё дТцди риеяцрТ ТдируюБ ВТж хряоТят ирихТцят рТщяБ уивпи джцТвп рТТь д-
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп
щ
виррп? ирих ря лТри троТ дортщиТ ивТТ дрия – лрТджТ цив оТвилрят оярж ряБ …Тщя
йежТ лрТхряьрят лрТдяжр цяиждт еявиоТ цлирие в джуиц ря ойджя? ря цижоя? рижБ ВТж
Тждюея Jжя лрТхряьрТджу ояо джиовТБ Т ?Т лТьж ьжТ иххцйьрТ ц JжТ х ри ирихТцТ
видйБ >и двпшрТ цихеидйщ ? ТцТрв цп? дТрТо ойея жТ лТеицяв ду цТрТрп – жяо и лр -
цпьрпи Т жяжив ряш ? лТвиг видТцБ яжТ лТе рТя ойья двиеТц – иво ? лТорйл-
рии лж ьу ? цдто ? иво ? хцирюшиоБ ювиеТц ояяря оТдйв вТдт ри ц еяжуБ Ор цди
жяо лриелТь жяюж дишяррпи видяБ Тя оТря тцрТ лТТвуши ея длртжяжудт ТжрТ
лТвйьшиБ Тдйв вТд ря?Тетж дцТ оТря ц ц еи иво ? цижТо лТиТц иррТ ц дишяр-
рп? видя?Б >й я е о г ояяр жТж лриелТь жяиж жи жи дишяррпи видя рТ д лриТвяеяр и
Тщрп? ейТцп? еирицуицБ K иджу ей хряь ж Тдирую ря х й йейж живйе – JжТж вю -
пг ояяря видрТг еив ояжидБ КрТТ дциж ? ояяру ? двиеТц ТжрТ цджриж жу ц жяоТ
видйБ И идв х я ри дв шоТ дйрТцят идв дрия ри Тьиру рТТ – дТцди рилвТ?Т ж циждт
Jж Тпьрп Т жяживт ряш ? видТцБ И оТря лриеТджяжТьрТ ея лТ жяоТй дрий лири-
ец яжудт виоТБ юТцди рТи еивТ ц ТрТхрпи дрижрпи х пБ В JжТ дйрТцТи жрйерТи евт
хцирт црит ТтхяживурТ ряеТ лТТяжу оТря вТдю ояярй оТдйвиБ СТдю оТдйвт
лр лядирТ дирТ ц оТрйшоя?Б яярй живйеиг лТео рйж ояржТливтБ ТжрТ хирря лТе-
дпляжуБ уйеиж ьи лТеоТр жудт рТТь двиррп лж я ьжТ Тджяв ду ря х й ц ряш ?
видя?Б Дя ТпьрТй хягь шои ьжТ жТ лириляеиж Тж JжТТ ридойерТТ йТщир тБ Ор Тр-
оТцой лТрпхиж оялйджй Тжциеяиж идв ии жя лТео рйв хяТжв цпи ряТжр о видяБ ят
цдиея рягеиж дии лрТл жяр иБ КТжиж ря лрТдивТьрйю еТрТй хядоТь жу лТвяоТ жудт
Тджяжоя диря ьжТ ряжрйд в ду Тж еирицирдоТТ дяррТТ ТТхяБ >й я в д ьои ря оТр Тжиж
лТгж жТж жи хят – ри хицяг оТдТг дТжр ц ТяБ Пряцея в дя ц х рии црит Тьиру вю ж
лрТпшвтжу ц лТви – пшоТцяжу ояо ТцТртж Т?Тжр о Б LТрТш г ?Тхт р видя дж ррпг
вю живу цдиТ ж цТТ ьжТ цТе ждт ц видй цдиея лТео риж ТроТцо оялйджпБ >и хяй-
еиж Тд ро лТерй жу евт жи? жи оТдТвяхп? хягь шиоБ ПТджТтв рирТТ ц ирихТцТ видй
лириеТ?рйвБ Сид ц JжТ црит ояо п Тж вБ ВТж д цижо ря цижой лирилТр?рйвя дйижв цят
д р ьояБ Веявиои еи жТ оярорйв цТрТрБ Ор вю ж джярпг ей оТжТрпг ря?Те ждт ртеТ
д ТхирТБ K цТж лТтц в ду шйрпи ТцТрв цпи дТрТо оТжТрпи лрТвижив риТвушТг джяг-
оТг о жТй жи ТхирйБ ПТгей т жйея ряциеяю джярпи хциджрпи иджяБ ПрТшив дТцди
рирТТБ В еир джярпг рядоТвТжпг Твр иг цив ояр ейБ Дй JжТж цдиея двйж ж ?ТрТ-
ш Тр ирж рТ евт рпяоТц Т?Тжр оТ лрТь ? вю живиг лТрТе жу лТ лТвт? видя?Б
 Jж вю живт лр рТеп ТжрТшй дитБ еиду ей ц цидирри ряртеиБ юигьяд х Тг
Тр рирТТ лТиерии их дцТиг йджТг хивирТг в джцпБ >Т цди ряцрТ – дТжр ждт джрТТ
цив ьяцТБ …теТ д ейТ лр юж вяду дорТрят ирихоя их в джуиц их лр цпьрТТ Тдир-
риТ в цидирриТ жрилижя ьжТ дТхеяюж ии в джут ря цижрйБ Ией еявуши цТорй ТхиряБ ВТж
цджриж в иву ц дцТи хивирТ ряртеи ьжТ жяо троТ орядТьрТ дТжр ждт ря лТри троТТ
дортщиТдт дрияБ ПТе еирицут ря дрий ойья ТряТжяррп? ш шио рТТ двиеТц –
лж ьу ? пш рп?Б K ртеТ хряоТпг двие ц ц еи явируоТг жряли д оТТжоя Б еиду
лТпцявя ц е Т ?ТрТшТ лТхяцжряоявя лйш джят ивояБ Тря х Тг ри ТвТеяижБ И ш шой
ряхрпхиж длртжяррпи д Тдир р п Три? Б ялядв цят ивоя ?ТхтгояБ ояо жи пш
лТвицо ьжТ жяожи йджТ рядвие в лТе хряоТТг дТдрТгБ M рии жяожи июждт дцТ овяеТ-
цпи д Три?я хирря Б Тг пшоя Твуши Т жяиж лТе дриТ ц рТроиБ Тя жилвии жя
ихТлядригБ …яхци жТвуоТ ? жрят в дя лТ двиея йьйиж еТириждт еТ явируоТг пшо Б
С дя лряцея пшойиж Твуши ц ТжорпжТ лТвиБ Тя ии лТедТжрижу ТжрТБ Nявию ьжТ
ри лр ?цяж в рТову ея ивпг ядо рТцТьрпг ?явяж лр Те вдт п евт жяоТТ еивяБ
Пйжишиджцйю еявушиБ юлйдж вдт цр х ря дяйю лТцир?рТджу ТхиряБ КТжиж рягей двие
цперп ьжТ ц еив ищи лрТшвп вижТБ >иж ри ц еяжу двиеТц ТхиррТг ?Тхтго Б Oджу рТТ
лж ьу ? двиеТц – цТрТру ? дТрТьу ? ищи ояо ? жТ иво ?Б K двиеТц цперп ри ц еяжуБ ряю
т ии двие р д ояо ерй ри длйжяжуБ ТриьрТ лж явТцяжТБ >иж ТпьрТг ц Jж ? иджя?
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп
м
ойойшо Б >иж пджрп? еивТц жп? доцТрТцБ >яе ТхирТ риж джри живурТТ лТвижя вяджТ-
ьиоБ ОхирТ хяирхвТ я цди Jж лж п йвижив х Тцяжу ц жилвпи орятБ Nеи ? жТвуоТ цид-
рТгБ СяджТьо цТцди лр вижтж о дрие ри ят о вижйБ Тг рядж живурТджу дорТрят лж 
хцирюшио лТирушиБ Сид лТви Тхиря Твии Твьяв цпи хяейь цпи дируихрпиБ ю х Тг
яжйшоТг цди дйрТцТ ?ТвТерТ иерТцяжТБ >Т цТж ерТхеТц дйрТцят х я ояжиждт ри лйяиж
дТцдиБ >Тдтждт Тр джят джриоТьйж лиривижяюж д ТерТТ еириця ря ерйТиБ увяТ рт рп
ц видй лриеТджяжТьрТБ Оря жТ еиж ря оТр Jж цидивп оТляригдо лж яБ Ией
еявии о ерйТй оТрй ТхиряБ юрия рТТ рТ иджу лрТжТлжяррпи жрТл ро Б В JжТ иджи
т ьяджируоТ лТеоярв цяв лж ТдТиррТ х ТгБ юпляв оТр лртТ ря еТрТй ря рядь -
щиррпг дриБ О?ТжрТ лТдищяюж Jжй ри? жрйю оТрйшой лж п – цТрТу д р ьо дТрТо 
цТрТрпБ упцяиж движяиждт ? еТ ридоТвуоТ еидтжоТцБ ВТрТрп дТрТо – жи й?цяжтж ояоТг жТ
ойдТо лТТвушиБ дряхй жи йвижяюж лТеявуши – ря цижо еирицуиц ря лрТцТея джТвпБ
П ьйжо лТируши – жи Тиеяюж лртТ ря иджи ря хядрижиррТг лрТжТлжяррТг жрТл роиБ
Nейж JжТТ йТщир т лж п ТдТиррТ ц ТрТхп ц дрияБ ПТеТгеишу о хряоТТй иджя
я Тр йжи ряддив ду ря в жягш ? ойдж оя? жейжБ Впдпляишу лр ТжТцвиррпи лж ьу
вяоТджця – орТширрпг хивуьиррпг ?ви Тджяжо вюТг ояш лширТБ И Тж?Те шу иж-
рТц ря 10 – 1В ц джТрТрйБ Пж п жйж жи лр джйляюж о Тией дяетждт ь р ояюж лириляр? -
цяюж д иджя ря иджТБ Двт Твии орйлрп? лТджТтвуиц – дТрТо цТрТр лТгейж рпрпи
тдрпи Тж?ТепБ Вди двТляюж Jж рилр ?Тжв цпи цдитерпи лж пБ ПрТеТвжяю х рии
лйжишиджц и еявушиБ >яеТ цпгж х видрп? идж лрТгж ду лТвицп еТрТя Б Пряцея
х Тг р ояо ? еТрТ хеиду риж ц лТ риБ ПрТджТ иджя хряоТпи цТж Тр ирж рйишудт
лТ хряоТп лр ижяБ LТжт риж цТж оджяж рилвТ?ят х ртт еТрТя лрТгейду лТ ригБ
ИржиридрТ ожТ лрТвТж в Jжй еТрТй лртТ жяо дяррпг лйжуБ И циеиж лртТ ц лТви ойея
т рялряц вдтБ ПТви ри дТцди ь джТи иджу еирицут иво и ойджп иджу р хо и иджя
я иджу Твии цТхцпширрпиБ СижТ Тдирую JжТ иджТ ТпьрТ хяряджяиж йджТг жряцТг
еяжи ТвТжрТгБ Киджя хеиду цвяжрпи ТвТж джпиБ ЭжТ идв вижТ Тдиру еТжев цпиБ В дй?Ти
вижТ жя цТеп риж рТТ жряцп рТТ р ТцБ рТТ хеиду рицпдТо ? р хоТрТдвп? ири-
хТо – дяТи иджТ евт лТеирихТц оТцБ ВТетждт ц Jж ? иджя? жижириця – Тпьрпи Т -
жяжив жяо ? цТж ирихТцп? видТцБ И ТдТиррТ жяо ? иво ? ирихртоТц ря лТвт?Б джяж 
цеявиои ьжТ жТ ц ерииждт ьиррТи ря ирихя? ьжТ лТцпшиБ ПТ?Тжи ьжТ JжТ иджу орядяцп
жижирицяБ Олтжу лТжявив ьжТ ри лр ?цяж в д дТТг рТовуБ ТТея ряддТжрижу ТжрТ
пвТ п ?ТрТшируоТБ КТжрТ оТриьрТ лТеТгж лТв жиБ Дя ьжТ жТвойБ юТр шу жижири-
цТц д ирихБ И цдиБ Тяо йж лйджу Тжеп?яюж оТртждтБ Дя ри ря Т?Тжи т рйжуи ри лр ?ця-
ж вБ ПТгей оя т вйьши о ищи ТерТй хряоТТй Тхирй ьжТ рилр ижрТ лр юж вТду ц Jж ?
лрТджТррп? лТвт?Б ОрТ дТцди в хоТ цдиТ жТ ц ридоТвуо ? дТжрт? ижрТцБ Mхряю жяо
хряоТпи лр рижрпи еирицут ойджпБ Тя цеявиои ТхирТ й?Те ж ов рТ цеяву лТрТдвТ
йджп Тришр оТБ ю ерйТг джТрТрп Тхиря ц ерп хп риТвушТг еирицируо Б ТрТц ойр
йдиг ри ц еяжу – х яБ Дя еирицирдо ? лижй?Тц ри двпшрТБ В ерТ ря ? йррйю яож ц-
рТджу дояхпцяиждт дйрТцят х яБ Ое рТо цпвте ж еирицирдо г оТвТеи ьжТ рядлТвТ-
жир ря дяТ оряю еирицр Б СижТ хеиду лТтж оТрТц ТциБ Дирицирдо и ж жив иджрпи
еяьр о ьяджируоТ ирйж хеиду цТейБ LТвТерят Тьиру цойдрят Jжя ь джят цТея д ряджТтщиТ
еирицирдоТТ оТвТеяБ юцТ цойдТ ри Тря рялТ ряиж цТей ТиТ еижджця х видрп? рТе-
р оТц ьжТ ьяджТ цджриьяв ду ря Т?Тжр ьу ? жрТля? лр лТ?Тея? ц вид лТ р п тТепБ
О?Те жу ТхирТ ри джяв еявиоТцяжТ ея иджрТджу ри дТцди рТцрят рТТ ?Тв оТц
йТроТцБ В ерТ орТжп йдирерТ лТряТжяв лрТшвп вижТБ K т ей еявуши – цпряв евт
лрТйво впжрю оТжТрйю лрТвТж в иджрпи ж жив ряциррТи Т?Тжр о Б СиоТ доТву-
хтж впж лТ йояжяррТг еТрТжоиБ ювиоя Тжжяво цяюду лявоя ри длишй еТ циьиря ищи
иджу цриир рирТТБ ПрТгейду рирТТ цеяву ц лТви лТ щй в ду ? двиеТцБ ДТвжрп жи
Тр пжу ц лТви еи вижТ пвТ рТТ пшиг – х риТ оТря в д Б И лряцеяБ …теТ
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп
й
д впжриг лрТжтрйвяду илТьоя рТцрируо ? вялоя ц вялой двиеТцБ ЭжТ иджу двие в д ьо Б
Швя Тря ри длишя ри жТрТлтдуБ ВТж лТJжТй жяоТг лряц вурпг рТцрпг двиеБ K лТьий жи
Тря ри щиж пшиг ри пшойижБ ТТея двиеп дТцди ерй и ри жяо и рТцрпиБ С дя лр
пшоТцяр жТ оряеиждт жТ джри живурТ рТдяиждт ц Терй жТьойБ В жй жТьой еи длртжя-
вяду пшояБ ПТшив лТ двией еявушиБ И ряшив ряхяеой JжТТ ж ?ТТ рижТрТлв цТТ в дуиТ
шяяБ Оря Тояхпцяиждт швя д еТпьигБ В е Т ц еирицируои иг йеявТду лр ?цяж жу ц ойртж-
р ои ьжТ жТ дъиеТрТи ц ц еи ойрТьо в лижйшояБ О JжТ ряддояхяв Тджяжо лиджрТТ
ойр рТТ орпвя ьжТ цявтвТду хеиду жи ря в дуиг жрТлоиБ С дя хеиду жТьрТ лТТиеявяБ
В ерп рТТь двиррпи ряжТлжяррпи в ду двиеп ц ерп Тджяжо ойр п ц ц еи лируиц
лй?яБ Дявии двие Тлтжу лТжтрйвдт длТоТгрТ рТцрТБ Mшвя в дя еТТгБ >и джяв ии лридвиеТ-
цяжу лйджу Тжеп?яиж дпжпг хцируБ И Тж в дп орТи ояоТТ жТ цриея пцяиж лТвухяБ Кижей
жи х р г еиру лр в жявдт о хяояжйБ ЭжТ ри вижТ еи ер ев ррпи еТ идоТриьрТдж Б
Тг ц еиояри ц трцяри Jж ер дТцди оТрТжируо и явируо иБ ПТдви Тиея ьирих
лярй ьядТц йжи дйщяюждт циьирр и дйиро джярТц ждт джярТц ждт цди жирии жирииБ
ПТря ри цп ряжудт х лрТджТррТТ х риТ лТвт еТТг о рТерТй ТьяйБ КрТТи йц еив
т ц JжТж х р г ?Тжт оТрТжо г еириоБ >Т ряциррТи рТТи ри йц еив ри лТедТжрив
ри ряхяеявБ LТживТду йц еижу цперй ря хядрижиррТ вуей видрТТ ТхиряБ >и йц еивБ яжТ
йц еив цдю лривиджу орядТжй ТвТеТТ ивур оя ьжТ ж цТл дрТ Торйж в видрТи ТхирТБ
OвТцпи цижо лр дплявТ дциж дрижоТБ Ор жяо троТ дояхТьрТ виджтж ц ТрТхрТи йжрТБ
>и йц еив цв х пшойющйю в дй ц хядрижиррТ лТвиБ яжТ ряхяеяв Терй х рТТь д-
виррп? х р ? хяяеТо лрТгет лТ в дуий двиейБ Mц еив лриорядрпи х р и Тр хТржп
ряш ? хядрижиррп? лрТджТррп? лТвигБ ялТр вяду ри оряд цят лрТхряьрят ояо
джиовТ х ртт ирихТцят рТщяБ Пр втрйв ду хялТр в ду Jж иво и ирихТцпи лириви-
до ьжТ орядйюждт ря оряю идорягриТ лТвтБ >яеТ дюея ТтхяживурТ ряциеяжудт цидрТг
ц лТрй жижириц рп? жйрр рТцБ юяТи лТе?Тетщии иджТ евт жТоя Jж ? хяиьяживурп? лж Б
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп
10

Блтд впет оеПу

Пирцят лТрТшя
>яциррТи ри цди хряоТТ JжТ хциджрТи цпряжир и – ивят ор яБ >Т идв ц JжТ
двТцТ дТьижяр лр яц ж двТцТ х я (х п) жТ цди джяриж тдрТ лТртжрТБ уивят ор я –
JжТ цди жТ ьжТ ТжрТ йц еижу ря дрий лТ двиея оТжТрпи Тджяцвтюж рТТь двиррпи
хцир хцирюшо Твуш и явпи лж пБ ювиеп Тджяцвтюж ря Тдирриг в цидирриг
жрТли рТ ?ТрТшТ Тжьижв цТ ц ерп Тр жТвуоТ ря дцижи тоТ дрийБ юТжр еТя-
епцягдт ь жяг – ожТ лрТшив ойея лрТшив ьжТ еивяв ойея в Тжойея ?Те в JжТж рТьрТг
ея ри жТвуоТ рТьрТг рТетяБ ВТж лТJжТй цди JжТ ряхпцяиждт ивТг ор ТгБ уивТг
ор Тг х пБ О? ояо рТТ ржиридрТТ ТжрТ йц еижу лрТьиджу ц JжТг рТТджряр ь-
рТг ев ррТг ивТг ор иБ >Т ри лТейягжи ьжТ цТ цди JжТ жяо виоТ лрТджТ ряхТ-
ряжудтБ ууюду Т хяовяе ьжТ Вп црте в Тжв ь жи двие ТпьрТг ецТрртжо Тж двиея Тпо-
рТциррТг в д п ьжТ цТе ждт ц ряцр ррп? лрТь ? иджя? риТътжрТг …Тдд Б И йж жи
Твии црте в Тжв ь жи двие хягя рйдяоя Тж иТ дТряжя хягя ивтояБ уих явигшиТ
ряцпоя лряож о жрйерТ еяжи Тлриеив жу – я ойея дТджциррТ лТшив хят – жйея в
ТжжйеяБ Вди еяиждт лряож оТг рТТьядТцТг рТТвижриг лряож оТгБ Пряож оТг ц лТви
лряож оТг ц видйБ Пряож оТг ря рТцрТ иджи лряож оТг лТ оТдТТря ерй цТхцп-
ширрп иджяБ ТриьрТ идв ожТ хряоТ д ор я у яро цТрпо ря ФТрТхТця жТй
ц JжТг ор и ряхТряжудт ойея ояо лрТщиБ Эж яцжТрп Тьиру рТТ л дяв Т хцирт? Т дви-
ея? Т лТцяеоя? жяо еявииБ КТ лирцп еиждо лйжицТе живи лТ двиея пв «юлйж-
р о двиеТлпжя» ФТрТхТцяБ В JжТг ор и яцжТр Тьиру лТерТрТ л дяв Т двиея? Т лТцяе-
оя? цди? ТдрТцрп? хцириг лж оТжТрпи Т жяв ц ряш ? орят?Б яжепг двие вюТТ
хцирт лж п лриорядрТ ввюджр рТцяр яцжТрдо р дйроя Тл дяр т Б Оьиру лрТ-
джТ Тьиру рявтерТБ И ?Тжт ор я рял дяря Тьиру еяцрТ рТ JжТ ри ивТ р ояоТТ хряьи-
р тБ Виеу двиеп хцириг ? лТцяео рряцп ри иртюждт дТ цриириБ юцижят яожйявурят
ор я евт цдтоТТ Т?Тжр оя я жТ лрТджТ вю живт ж цТг лр рТепБ яр яжудт Jж йцви-
ояживурп еивТ ц еижджци пвТ Тьиру ржиридрТБ Вряьяви хйь шу ояоТг жТ двие рялр -
ир жТТ жи хягя рйдяоя лТ р дйрой ц ор иБ КТжрТ еяжи хяр дТцяжуБ Ив ор жой лр -
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп
11
?цяж жу Тря дряцр живурТ явируоТТ лТряжяБ Дявуши шяяишу ц лриелТвяяипи иджя
Т жяр т хягя рйдяояБ K еи жи Т жяиж ряш оТдТгБ ТриьрТ ц лТвиБ K лТвиг ц ряш ?
иджя? пвТ лриеТджяжТьрТБ Вджяишу йжрТ лТряруши джяришу ря впж я рТея их
р ? жТляишу ц в хвижящии лТвиБ ПТоя еТиришудт еТ лТвт вте шу ряддциж ряджйл вБ
Вди двиеп ояо ря вяеТр Б ВТж ря?Те шу JжТж хять г двие д ?яряожиррТг хряоТТг лр -
ижТг ц ц еи йоцп «Т»Б Дци вяло длирие еци дхяе Б ВТж лТвйьяиждт хряоТят йоцяБ
LТрТшТ ц ерп двиеп лТдви рТьрТг лТрТш оТея дри шив рТьую я хяоТрь вдт лТе йжрТБ
ТТея Тжлиьяжпцяюждт жТвуоТ дяпи дциж и двиепБ южярпи хядпляв цпляцш г дриБ K рях
двие иджу лТдви JжТТ риеяцриТ дриТляея хряь ж Тр дяпг дцижируо гБ Тилвпг ояо ТцТ-
ртж Т?Тжр о Б юяТи црит жрТл жу жяоТТ хягяБ Сиж ж Тр еи жТ дТцди в хоТ риеявиоТ
Тж дцТ ? рТьрп? лТ?ТеТцБ ТрТл жу жТ иджу еж лТ двией хягя JжТ йжи Т?Тжя еи лр дйж-
джцйиж ри жТвуоТ вюТлпжджцТБ еиду живяр и еТпжу JжТТ хцируояБ >Т ри лТейягжи
ьжТ цди JжТ жяо лрТджТ виоТ – лТшив лТ двией цджриж в хягя цпджрив в … ТжТцТБ
яо п ри жяоБ Oдв еж жяо рялрТвТ жТ Вп дТр жи хягя ищи еявиоТ еТ жТТ ояо йц -
е жи иТБ Дя йц е жи в JжТ ищи цТлрТдБ ят хцирио ьйжо г еривиж ц лТв й?я цдиея
виж ж ц джТрТрй дцТиТ двиеяБ фйжу ьжТ еядж джриояья лТ ряг иТ жТеяБ ПТJжТй цди двиеТ-
лпжп цди Т?Тжр о Тьиру жщяживурТ хйьяюж двиепБ ТТТ жи хягя рйдяоя рялр ирБ Виеу
хят ри еиж лртТ лТ жрТли хяжи лрТджТ вТж ждтБ ВТцди рижБ Ор лижвтиж цТхцрящяиждт
дцТ двиеТ ряхяе еивяиж ТрТрпи лрпжо ц джТрТрйБ И цди евт жТТ ьжТп д жу дцТ-
иТ лридвиеТцяживт д жТвойБ K ц оТри Jж ? ? жрп? ярицрТц хят цпириж дТцди рилр иж-
рТи иджТ евт дцТиг ерицрТг вижо Б ОтхяживурТ ТвТцТг о двиейБ Тяо ьжТ жрТл жу д йдли-
?Т хягя Т? ояо ри лрТджТБ КТжрТ лТ?Те жу хя хяги ри жТвуоТ ц лТвиБ КТжрТ лТдвие жу
хя р ц видйБ В дТдрТцТ в ивТцТБ K вйьши цдиТ ц дишяррТБ КТвТепи ивур о 
дТдиро – цТж ?яряожиррТи иджТ Т жяр т хягя ивтояБ ТрТл жу хягя ц видй хяжит р ой-
епшрятБ В видй ж ?ТруоТ ри лТ?Те шу ояо ц лТвиБ И цижо шйтж дйьут лТе рТя жри-
щяж дри д вурТ дор л ж ТдТиррТ ц ТрТхБ Mдли?я жеяжу ри лр ?Те ждтБ >Т хяжТ ояоТи
рядвяжеир и лТрТе жу лТ х рий хядрижиррТй видйБ Дирицут йойжярп ц ивТдрижрпи
ряртепБ южТтж дТдиро ивТьо Теря оряши ерйТгБ ОдТиррТ цди JжТ оряд цТ ц ТрТхрТи
тдрТи йжрТБ юриж ро виджтж Тж вйьиг дТвря р ьиТ ри рярйшяиж ж ш рй JжТТ х риТ
видяБ С шу хриеоя ц цижоя? дТдрп в ив л дориж д р ьояБ Дя Тжиж ищи двпшрТ еи
жТ риеявиоТ джйо видрТТ жрйет етжвяБ K жяо ж ?Т йюжрТ ц жяоТ дТвриьрТ х ри
видйБ Вди Т жяжив х риТ видя ояо п рядвяжеяюждт JжТг дяТг ж ш рТгБ Дрйят оярж ря
ц видй ц риряджрйю дрижрйю лТТейБ Ив лирие дирТг лТТепБ Пж п хцир ?ТрТшТ ьйц-
джцйюж Jж лириирпБ Ор дцТ лТциеир и Тр ояо п лриедояхпцяюж Jж ртейщ и хи-
рир т ц Торйжяющиг лр рТеиБ Пирие JжТг дирТг лж п шйтж яветж дТциршяюж ояо п
идлТртеТьрпи лТвижпБ юТцди ерйят оярж ряБ В Тжв ь и Тж тдрТг ТрТхрТг лТТеп
ц видйБ джяж ря дрий Тджяиждт рТТ двиеТц Тж лж Б КрТ и лж п циеу длйдояюждт
ря хивюБ В лТ доя? оТря цТепБ Дя явТ в ьиТ Тр жя еивяюж ря хивиБ K двиеп Тджя-
юждтБ яо цяжрТ ь ррТ цпшя цяиж лТ ивТг жрТли ряшя ТпорТциррят цТрТря в явояБ
юцТ двиеп ря дрий Тджяцвтюж жяожи жижириця вй?яр рижи рть о Б ВТж лрТжтрйвдт двие
илТьоТг жрийТвур оТцБ K лТ Ти джТрТрп JжТТ двиея ц ерп лртпи лТвТдо ря дрийБ яо
йежТ ожТ жТ д ижр ьрТ лТ Ти джТрТрп ь рояв лявТьоТг лТ дрийБ K JжТ ряш вй?яру
Тджяц в Jж ?яряожиррпи двиеп дцТ Тлйщиррп орпвут Б ЭжТ й риТ пцяиж цдиея
лирие дяп вй?яр рп жТоТ ц оТри цидрпБ >Т ТтхяживурТ лТ дрийБ Тяо Тлпжрпи Т?Тж-
р о Тлриеивтюж ряьявТ вй?яр рп? жТоТцБ И ? иджТлТвТжир иБ K ря жижирицТц ц иджя?
йейщ ? жйрр рТц джяцтж шявяш Б ОпорТциррпи видрпи шявяш – х цижТо лрТшвТТе-
риТ диря ояпшяБ Вди лТгеиж ря йорпж и шявяшяБ >яеТ жТвуоТ дТжрижу ьжТ п JжТж лТе-
рйьрпг яжир яв дТТжцижджцТцяв иджрТдж ри Тжв ьявдт ри рТдявдт рихоТ ц вяхяБ Сид-
рпи лж п Тьиру хТро ТтхяживурТ лТеижтж ридТТжцижджц и иджрТдж Б И ри лр вижтж
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп
14
ря JжТж жТоБ Ищ ? жТея ц ерйТ иджиБ Тяо и шявяш ояо лряц вТ Тджяюждт еТ двией-
ющиТ дихТряБ О?Тжр ой Тджяиждт жТвуоТ рирТТ ТрТц жу в лТелряц жу шявяшБ …яТ-
ьии иджТ евт Т?Тжп ря жижириц рТ жТой ТжТцТБ я?Те Т?Тжр о лТе ряг ТиржБ И же
цидирр ? ьиррТрТцп? орядяциц – оТдяьигБ Ор ТтхяживурТ лр вижтж ря джярпи иджяБ
ТТвуоТ д е ж ?Т ри еивяг рихо ? ец жир гБ О рТТ Тжиж ряддояхяжу ивят ор яБ
КТжрТ лТжрТл жу в д ьой лТ двиейБ K жТ лрТджТ лТрявюеяжу дТ джТрТрп ояо JжТж вТц-
о г хцирио пшойиж жТ иджу вТц ж пшигБ >ихяир п лТТщр оТ евт Jж ? рявюеи-
р г Тжиж джяжу ?ТрТш г рТову в лТехТррят жрйяБ циру ц еир ояо ря вяеТр цди иТ
? жрТдж йвТцо лрпжо ?ТрТшТ ц ерпБ K идв Вп Т?Тж жиду хя в дТг жТ ри хяйеужи
лириТеижудт ц ивпг ядо рТцТьрпг ?явяжБ ТТея шярдТц ря йдли? й Вяд хряь живурТ лр -
яц ждтБ ДТпья евт Т?Тжр оя JжТ оТриьрТ дйщиджциррпг ляожТрБ ОдТиррТ идв жии
риж ищи лтжряеяж вижБ >Т лТциружи JжТ ри дяТи вяцрТиБ яоят орядТжя ц еп цдиея
Тжорпцяюждт ц х ри лТвиБ яо и Тр хТржп оряд цпи оярж рп ц ерп д ряш ? лТвигБ
Веявиои жирииж риж Твйииж длвТшрят джиря еявиоТТ дТдрТцТТ видяБ ПТ Тцряя оТдТ-
Тря лрТжтрйв ду яьжп цпдТоТцТвужрп? в р г ря оТжТрп? вютж д еижу е о и Твй Б
Тилиру х Тг ? оТриьрТ рижБ яжТ Тр ТтхяживурТ лТтцтждт вижТ ТдируюБ ПТви еяиж
лр джяр щи орТц йюж рТ хцирт лж яБ Тг оТриьрТ лж лТируши – ожТ
Тжвижив ожТ лрТджТ длртжявдт ц ивоТ йджТ ьяджТ ойджярр ои Тцряи в ц видйБ
>Т цди ряцрТ лТви х Тг цлТври Т жяиТБ ВТж лрТжтрйвяду илТьоя дТцди йж явируо ?
двиеТьоТцБ ВТж Тр ьижоТ ц ерп ря ивТ дрийБ ПТжТ рях лТдТжрив я ? йжи рижБ ЭжТ
лрТджТ ТпорТциррят пшу – лТвицоя шпрйвя ц рТрой ц?Те ц оТжТрйю лТьж ри хяи-
жирБ ОлядрТ пшои жяо цТж хялрТджТ лрТйв цяжу ря ТжорпжТ иджи лТ ивТй дрийБ Оря
цидуя цидуя лр ижря ря ивТ лТри дрижрТг дояжирж лТвтБ K лТж ц жудт пшоТг
вю живиг ц ь джТ лТви лриеТджяжТьрТБ ЭжТ ряшя оййшоя в д ьоя ьжТ ьяджТ лрТпш-
втиж ц лТвиБ ЭжТ ьиррят дирят цТрТрп ьжТ жяожи ри лрТьу лТж ц жудт лТвицп хциру-
оТБ >й оТриьрТ жи цди ? щрпи лж п лТрТеп тджри рп? дТоТв рп? ьжТ жяожи цовю-
ьяюж ц дцТг ря Тр Jжй явируойю лТвицойБ Тяо йж вйьши д еижу лТе дриТБ Тя жилвии
ихТлядрииБ В х ри лТви ТжрТ цджриж жу джя дирп? ойрТляжТо Jж ? доТррп? Т -
жяживиг лТвиг джилигБ Кявируо и Тцря рпжц рп цляе рп ьжТ хярТдв рицпдТо 
ойджярр оТ жряцТг – цди JжТ двйж ж лриорядрп йиж щи евт Jж ? лж Б О рТТ Тжиж
рявтерТ лТряддояхяжу ивят ор яБ >и вир жиду цп?Те жу ц х рии лТви ц х р г видБ Вр -
яживурТ лТдяжр цягжи лТ джТрТря лр двйш цягжиду оТ цди хцйоя шТрТ?яБ КрТТ
цдиТ ржиридрТТ йц е жи йдвпш жи йхряижи ц х ри лТви в видйБ K дТ цриири лр -
еиж Тлпж хряр тБ ТТея Вп лрТджТ цдиея дТжижи ряхТряжудт ц ? жрТдлвижир т?
ивТг ор Б И цди ируши ируши йеиж хяяеТо риряхяеяррп? жягр ьжТ Тжлиьяжярп
ря ивТ виджтщ лТе дТври дрийБ уивят ор я джяриж евт цяд ТжорпжТг лТртжрТгБ
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп


еПпдд втовт

В х ри лярои
южри живурп лТжТоТ ц йгджци цТеп ряхв цТц лрТшвя цидряБ Пёджрп ряхрТжря-
цуи Т в и тТе цижТц жяро хрТгрп ерт лрТвиживТ вижТБ Одиру ря лрТщя-
руи цхя?рйвя жйряцв рп орпвТ хяджив вя хивю лиджрп ряхрТцижрп оТцря 
дТрцявя лТдвиер и в джут д еирицуиц лТеТжТц вя джпвйю хивю о х иБ K х я ри хяджя-
ц вя дит еТвТ жеяжуБ Mжи ц ряьяви рТтрт хяорйж в лирцпи дриж ро джяв рТоТ
ояо п ридивТ лТорпцяжу Тдиррюю хивюБ И идв лТьця джпвят ТрТхрят жТ JжТж лир-
цпг дри Тжиж еТвТ лрТеиржяжудт еяжи еТ дяТг цидрпБ ЭжТ еяцртт циррят рярТерят
лр ижяБ Oдв жи дри втжиж ря жилвйю хивю Тр пджрТ ряджяижБ И Т JжТ вяд ж рярТерят
йерТджуБ Пирцпг дри ря цвяжрйю хивю JжТ Т?Тжр ьут лТря лТря лирцТг лТрТш лТря
Т?Тжп ря хягя лТ двиейБ ОдТиррТ ?ТрТшТ евт Т?Тжр оя идв дри еиж еи жТ д лТвйрТь
лриорящяиж ляеяжу о йжрйБ ТТея цди двиеп хягиц в д дяпи дяпи дциж иБ K ря тоТ
лирцТ дрий Тр лТртжрп ?ТрТшТ ц ерпБ Пиьяжрпг двие ояо ТцТртж Т?Тжр о лиьяж-
рят лТрТшяБ ТТ жя жТ лТеявуши ц лТви цпеивтюждт Те рТо и л йро Т?Тжр оТц цр я-
живурТ рядлйжпцяющ ? двиеп рТьрп? лТ?Тжеир г ? жрТТ рйдяьояБ ПТджилиррТ я жТ црях
Тьиру пджрТ х я цджйляиж ц дцТ ивпи лТврТТь тБ я ояо Тдиру вю ж оТцрпБ
Пряцея Тр дТцди ряхрпи Jж оТцрпБ M Тдир Тр цижрТг лёджрпг х цив оТТ рТТТ-
рях т ляеяющ ? Тдирр ? в джуицБ K й х п оТцир тро г ивТдрижрпг лрТджТррпгБ ОдТ-
иррТ ц лТвт? еи иджу лрТджТр евт JжТТ х риТ ивТдрижрТТ цив оТвил тБ ВТ цди джТ-
рТрп ря доТвуоТ ?цяжяиж цхТря цдюей ивпг дри дри дриБ юциж г дри лТорпв цди лТвт
цди оТдТТрп цди вТщ рп цляе рпБ Идор ждт дри видж ж ТдТиррТ ц тдрпг рирТТ
ТрТхрпг еируБ LТрТшТ ц жяоТ х ри лТви лр цТвурТ лрТджТррТБ Геи жТ жя еявиоТ
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп

лТьж й дяТТ дяТТ Тр хТржя джрй ждт епТо лТер ятду джрТТ ццир?Б ряь ж пжу
ТрТхй – ищё Теря рярТерят лр ижяБ Дп лТер яиждт Тж еирицирдо ? х ьжТ ц ериюждт
цеявиоиБ Их рирТТ цдиТ ридоТвуоТБ южТтж Тр еявиоТ Тж ерй ? лТдивир г ц Торйжи-
р цпдТо ? жТлТвиг ивТдрижрп? ирих ря дяТ оряю х риТ лТвтБ Т л ьрят ояр-
ж ря Те рТьрТТ ?йжТря ьжТ хяжиртвдт ц идорягр ? лТвт? дриериг лТвТдп …Тдд Б юТцди
ририео жяо и ?йжТря ц лТвт? джилт? ряшиг риТътжрТг джрярпБ Тя дцТт ТТдТвиррят
ж хруБ юцТи ?ТхтгджцТ лТецТруи рциржяруБ И Ттхяживурпг доТж лр ?Тхтгджци – оТрТцп
Тцп вТшяеуБ LТрТшТ лрТояж жудт ц дярт? лТ JжТй х рий ивТдрижрТй лрТджТрй
ря лрТдивТьрТг йдпляррТг дциж дриТ еТрТиБ ПТвТхут дяриг лТдор лпцяюж ря х риг
еТрТи цяв ж ляр Тж ряхТртьиррп? вТшяеиг ьжТ рихцТ ТгоТ жтрйж JжТж рихяпдвТцяжпг
рТ жяоТг йюжрпг лр цпьрпг жрярдлТрж ря еирицри ц дивиБ еиду ж ?ят ряхириррят
дТ дцТ хяоТря лряц вя ж хруБ юивудоят ж хруБ уих дйижп их жридоТжр жрярд-
лТржя яш р их жяроТТ ядлявужя вижТБ еиду цдё ряжйрявурТи цдё дцижии цдё лрТл -
жяррТи орило ТрТхрп цТхей?ТБ ВидрТг вижТ хеиду йгджцйюж цижп жряцп ?вияБ
Тг лТврТджую ихряхеивурТ ТдлТеджцйиж дри ТрТхБ Ввяджцйиж х я троят оряд цят
ТрТхрятБ уивТдрижрят орядяц я х я д иё дрижрп ряртея рТяерп лрТджТря
ряхя?ТБ LТрТшТ ц еирицирдо ? дярт? йюжрТ жилвТБ >Т лиш и лрТйво лТ х р 
лТвт цидуя хяярь цп оряд цпБ КТжрТ лишТьоТ лТрТе жу идв дрия ри Тьиру
рТТБ ОдТиррТ ря еирицирдо ? лрТдивТьрп? еТрТя?Б >Т идв шяяжу ь джТ ц лТви жТ
ряеТ ТтхяживурТ джярТц жудт ря впж Б И жТея ри длишя ри жТрТлтду цп?Те ц идорягр и
лТвт ояж дии лТявируой вюйгдт х р орядТжя Б K вюТцяжудт лряцея иджу
ьийБ Влирие лрТджТр лрТджТрБ юри лТорпв лйш джп ТеитвТ еТрТ явируо и
жрТл ро хцир рпи жрТло Б …яцрТиррТ ьижоТ рядджив вя х я дцТи дрижрТи ТеитвТБ
КиевиррТ лири?Те ж ив хря х ряцр ррп? идж Тлйдояиждт ц р хируойю вТщ рйБ еиду
лрТ?Те ж риТвушТг Тцря рТ дри лТьж дТцди двяе в иТБ Орпця цТцди ри ц еяжуБ Оджя-
вяду жТвуоТ Тцявурят ьяшя лТдрие лТвт Тж дойдрТ лр орпжТТ дриТ ТцряяБ я – Тву-
шят яджир яБ яо и жТвуоТ йхТрп ри лр ейяиж Тря ояо и жТвуоТ ляржях хяпдвп
ри йц е шу лр х р ? лТ?Тея? лрТйвоя?Б >я лрТцТея? в р г JвиожрТлириеяь ряц д двТг
ивТТ дрияБ юя ? лрТцТеТц ри ц еяжу цТцдиБ Ттрйждт ояо и жТ ев ррпи лрТц дяющ и
цр х Т?ряжпи ивТдрижрпи цирицо Б Дя дя ТлТрп в р г лр рярте в ду – й ТдрТцяр т
Твуш и дйрТп йежТ ярждо и цявиро я лТлириьрпи лириовяе рп цТцди рялТ ряюж
рядлрТджиржпи рТяерпи ивпи вял щ – рйо Б Пр джТгоТ ев живурТ ТрТхи Jжя ояр-
ж ря ищё ри доТрТ хир ж дцТг ляржядж ьидо г Тв оБ И жТвуоТ троТи дТври в Тжжи-
ливу в д вурпг цижир лТжрицТжяж я жТ ряхрйшяж Jжй лр цвиояживурйю х рюю оярж рйБ
LТрТшТ доТвухтж впж виоТ ояжтж лТ йояжяррТг лрТдивТьрТг еТрТиБ ПртТ лТ ?Тей лйж
ц ерп рицпдТо и лр орпжпи дриТ ?Твп – дТТрйжир тБ Пр лТ ряиждт ц Jж ? иджя?
лТв жи о ирихТцТй видТьой ?ТрТш и лТоТдпБ еиду цдиея оТд в жряцп евт еТяшриг
доТж рпБ ПТеояжпцяю лТв жиБ Тяо ТрТ иджуБ ЭжТ риТвуш и Тдирр и джТя диря оТжТ-
рпи лТьий жТ ри цпцихв ц дцТи цритБ Дяжи ри джТя риТвуш и оТлрп диря яоойряжрТ
двТжиррпи лр орпжпи дриТБ K дТ джТрТрп лТлрТйг Тлриеив жу ьжТ JжТ хя Те ряоТ-
цТи диигджцТБ В лТви иджу Твуш и джТя – до реп дТвТп лТдви йТро ?виТц вижТ
ТдируюБ ВТж жя цлирие ц ерииждтБ Тяо и х р и джТя JжТ ивпг еТ евт цдто ? хцирй-
шио оТжТрпи цТетждт ря лТвт?Б йюж жя ТпорТциррпи пш лТвицо Б еиду оТр
йорпж иБ K идв иджу пш жТ дюея ТтхяживурТ ряциепцяиждт в дя ц лТ доя? жи? жи
пшигБ Сютж жяо и джТя хягпБ Ор оТртждт хеиду лТ рТья риоТжТрпи Т?Тжр о
йджря цяюж рТьрпи Т?Тжп – хяд ео Б …Тярж ьидоят цидуя йцвиояживурят хяжит евт Т?Тж-
р оя вю живт рТьрп? Т?ТжБ K п ояж ря впжя? еявушиБ ВТж жя ря оряишои лТвт
ряь ряиждт риТвушТг видТьио – ирихо дТдиро ив Б ПТдТжр ояо Тр лр рярте в ду
лр Теив ду х ТгБ Оьиру еяжи оряд цТ лр рярте в дуБ яо JжТ лТиждт ц лидриZ … жТвуоТ
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп

иво ц жрийТвурп? лвяжут? ри ряцджриьй цди ийж ийж ийж… Тяо ТрТ иджу лвяжут
жрийТвурпи ивпиБ K жрийТвурп ивп ? деивявя х я ? деивяв ТрТхрпг дриБ
ювТц ри лТеиришу ьжТп лириеяжу в лиридояхяжу Jжй орядТжй JжТ ивТи цив оТвил иБ ЭжТ
ряеТ лрТджТ дТжрижуБ ПТджТю рирТТ ц JжТ видТьои лТдвйшяюБ еиду рТТ ьиТ ТжрТ
йц еижу йдвпшяжуБ уивТи ихТвц и ц дриериг лТвТди …Тдд JжТ дТцди ри жТ ивТи их-
Твц и Т оТжТрТ л дяв лив хряир жпг лТJж яреБ ТТ дициррТи ихТвц и JжТ дри
дри хивт их ряр ж ш ря лрТджТрпБ И ри цТе ждт жя цТрТруиБ еиду жи цТрТрут
?цяжяижБ ДТджяжТьрТ ивТТ лрТджТря ж цТг ж хр хцйоТц двиеТцБ И оТриьрТ ри жяоят
йж риеоТджу цджриж жу ц лТви хягя в дйБ И лж п оТриьрТ – цТрТрп дТрТо Б K ц видй –
д р ьо дри р етжвп дТго Б Ти жи цТрТрп дТрТо Б Вр яживурТ дТжр жи лТ джТрТря
лТе рТ Б ВТж ця двие – еци вяло длирие еци дхяе Б В ц еи йоцп ТБ ЭжТ двие ТпорТцир-
рТТ хягя рйдяояБ Ор доТррпг ж живу лТвиг джилрп? лрТджТрТцБ OТ дТряж ивто жТж
лриелТь жяиж риТвуш и видТьо ивур о Б И двие й риТ ридоТвуоТ Тжв ьяиждт Тж дцТиТ
рТеджцирр оя рйдяояБ Oщё Те р двие ря дрий – лрТжтрйвдт рТцрируоТг джрТТг илТьоТгБ
ЭжТ оййшоя в д ьоя рижТрТлв цТ ойея жТ рялряц вяду лТ дцТ в ду еивяБ K ояо и
еивя й в дп ц х рии цритБ яо ТцТртж Т?Тжр о – пшойиж в дяБ >я дрий рТТ дТцди
явируо ? двиеТьоТцБ ЭжТ пш Тджяц в дцТ х р и ц х жо Б Кпш дТцди риеТвТ
Тджяюждт ря Тжорпжп? иджя?Б LТвТерТ ея риихТлядрТБ Сйьши йж д еижу ц рТрои – жил-
виг ихТлядригБ КрТТ ц лТви лж ьу ? двиеТцБ ВТж орйлрпи жрийТвурпи Тжлиьяжо
ря дрий – JжТ ?Тхтгр ьявя цТрТря ьжТ жТ доявя ц дрийБ ВТж рядвие вяБ Oщё лТ?Тж и
двиеп рТ лТируши ряхирТБ ЭжТ йжи джриоТжв цпи дТрТо ьжТ жТ жя ряшв ц дрийБ
КрТТ двиеТц ц лТвиБ >Т иджу Тр ц видйБ ПртТ лТе дТдрТг дрие шивй? ш шио Тджя-
в ду риТвуш и Тжлиьяжо д оТТжоя – еця длирие лТш ри еця др хй лТйжиБ ювие ц ц еи
явируоТг ьижоТг жряли ря дрийБ ЭжТ двие ТпорТциррТг видрТг иво Б K цТж ж цпи
дйщиджця – еци риТвуш и д р ьо цидивТ лириляр? цяюж д иво ря ёвой лириТцяр цяюждтБ
…теТ лрТвиживя Твйят дТгоя оряд цят рТ цдиея Тьиру ТджТрТжрят видрят лж яБ ю цир-
ш рп еириця джярТТ дй?ТцяжТТ ейя еТрТд ждт хряоТпг джйо – лириджйоБ ТриьрТ JжТ
ряш джярпг хряоТпг – видрТг жрйетя етживБ OТ жрйерТ ри йхряжу Тр Те р жяоТг ц видй
лр ижрпг тро г ряТжтщ гБ ВТж п рихяижрТ лТеТшв о видйБ лТвю лр пояиж рий-
джТг ирихртьТо цлириижой д ивт дТдря Б Дявуши вид лТйщи лТорйлрииБ Тя
дТдрп лТцпши иджу цижирярп ейп иджу ирихп Тд рпБ юишяррпг вид – Тпьрят ояр-
ж ря евт дриериг лТвТдп …Тдд Б яоТи ивТи цив оТвил и дТхеявя х я ц видйБ ПТ дж ри
дояхТьрят ?рйджявурТ ивТдрижрят оярж ряБ ВТж JжТж йТвТо х риТ видя ьи жТ рялТр в
ри рицпдТо г ТвТеТг дТдрТцпг видТо х еявиоТТ еижджцяБ ТяоТг жи ивТ ТвйТг дри
ря цижоя? ТвТеп? дТдирТоБ Тяо и жи дТвриьрпи вйь лрТдциь цяюж ьирих цижц вТжяждт
ря х р г дриБ >илТцжТр п дояхТьрпи ив дТдрп ц оряд цТ ивТдрижрТ х ри
ряртеиБ >ижрТрйжпг дри дор ждт ц вйья? х риТ дТвря ьжТ ьядж я лрТр ояиж ьирих
йджпи дрижрпи вялп ивиг дТдирТо вТж ждт ря хивюБ еиду тцрТ ри ?цяжяиж доТррТТ
Т жяживт жяо ? идж – хягя – ивтояБ ЭжТ иТ дрижрпи Т жив иТ лТджТтррТи иджТ лрТ-
ж цяр тБ ряд ц х р г видБ Тя рджциррпг хяяеТьрпгБ Тяо цвиьиж ц дцТ йджпи ивпи
ьящ ц дояхТьрпи рилТцжТр пи лривидж х риТ видяБ яо ? жТвуоТ л йр джрТи-
р г ри цджриж жи ц видй лТдви лрТшиешиТ дриТляеяБ ИхТрйжпг джцТв еириця лрицряж вдт
ц оряд цйю лйш джйю ярой – еййБ ПртТ жяо ц?Те ц JжТ видрТи дояхТьрТи ярджцТБ Опь-
рпи лр лрицряж в ду ц ивпи джТв о р хируо и еирицут ойджп джяв йюжрп еТ -
оя Б ВТж Jжя риТвушят ёвТьоя ьжТ жяо оряд цТ лр рярте вяду ивТг ТеижеТг – рй лртТ
жяо дояхТьрпг еТ о – жириТоБ южТ шу ц жяоТ дояхТьрТ видй Т шудт лТжрицТж жу Jжй
х рюю дояхойБ >Т лТря еявуши ц лйжу вяТ ртеТ ря?Те ждт рилвТ?ят еТрТя – жрТля ьжТ
циеиж лртТ ьирих JжТж дояхТьрпг видБ яоят орядТж щя цТорйБ ДТрТя цлТври лрТ?Те ят
йояжяррятБ Иеж виоТ дцТТерТБ ювиця длряця еирицут ойджп хяридирп дциж лйш -
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп
1,
джп дриТ цлирие д рииж рирТжиьоТ еявиоТТ Тр хТржяБ Тя еявуши хя Jж ьйеид-
рп видТ рядо рйв ду цТвурпи идорягр и лТвт лТвт лрТджТррТг ив хрп рижрТрйжТТ
дрияБ ПТ лйж рирТТ Тж еТрТ явииж орядрят рт ря рирТТ лр лТрТширрят дриТБ
[Теп ь джпи явпи еяжи ри дТцди ирхвпиБ В дтж ря еирици орядйюж ряейюж цхТр
ьивТциоя ьжТ двйьягрТ в лТ еивя хярив дюеяБ ртт рт ря JжТ видрТи вяоТджцТ
ТдТиррТ евт ор ов цп? шйрп? джяг ерТхеТц – рт рр оТцБ >явиж ж джят Jж ? Тщ -
живурп? лж ря жяоТи еирицТ лТл рйиж йвиж жБ Вр хй ря ивТ дрий Тджяриждт ридоТвуоТ
йляцш ? тТе оТжТрпи ри довицяв ерТхепБ K ТцТрв цят джят йвиживя дояжу жяоТи жи вид-
рТи йТщир иБ ПТ лйж ри цджриж вдт ищё Те р Т жяживу х риТ видя – тро г орядрТ-
рйепг дри руБ ю е ж Тр ц Торйжир лйш джп? Тж дрия цижТо д е ж ри шивТ?риждтБ
юри ру JжТ ТрТхрят лж яБ Пр ?Те ж х я лр ?Тетж ТрТхп хя р лТтцвтюждт Jж
оряд цпи лж пБ В Тжжиливу ? ри йц е шу ц х ри видйБ ТТвуоТ ц ТрТхпБ юри р JжТ
Ттхяживурпи длйжр о дриТц ТрТхТцБ ювиця Тж х риг еТрТ ищё Теря троят орядТь-
рят оярж ряБ юрие еирицуиц ц еря р хируоят вТж роя хяридиррят дриТБ Дя ояо хяридир-
рятБ юри ряив хеиду лртТ жяо еюрп – яр?ярп ьжТ цТетждт ТпьрТ ц лидьярп? лйджп-
рт?Б В е Т хеиду лрТжиояиж риТвушТг рйьиио лТJжТй цляе ряБ >Т дри ТрТх жяо
ряорйж в жяо ряцуюж в дрия ря Jжй вТщ рй ьжТ лТвйь вдт ряджТтщ г дрижрпг яр?ярБ
фи ри лйджпртБ ТТвуоТ дрижрятБ ряд цпг тро г JжТж ТрТхрпг х р г еируБ >Т х Тг
ер оТрТжо иБ ВТж йжи лирцпи дйиро ряджйл в Б В видй жирТцяжТ жТвуоТ рТо и вйь
хя?ТетщиТ дТвря лрТ цяюждт доцТху цижо джцТвп еирицуиц рирТТ йев ртюж JжТж
оТрТжо г х р г еируБ юоТвуоТ цлиьяжвир г доТвуоТ йц еиррТТ йдвпшяррТТ ц видй
ц лТвиБ КрТТ ряеТдж ей?ТцрТТ йдлТоТир т лр рТд ж жяоТг х р г вид ивТдрижрТи
лрТджТррТи лТви цдт лр рТея рТерТТ орят рТерТг дриериг лТвТдп …Тдд Б
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп


е ритя

С джТляе ря цТеи
…Т ? циьирТ хцихерп циьирТ рТе ж лТ видй в джТляе…
(\р г В хТр)
яо пджрТ рихяижрТ лрТвиживТ вижТБ Mшв ц лрТшвТи идорягр и лТвт д оТвТ-
д джп жряця ?вия Б Тряцп доТд в ря оТр доТжйБ КрТТ джТТц диря ряхрТдярТ
лТ лТвт лТ в ьрп ецТря лТецТрутБ Влирие еТжев цят ТдируБ Влирие ев ррят
дрижрят х яБ КрТТ хяТжТцвирТ оТря евт еТяшриг доТж рпБ Врит цТвурТТ цплядя
доТжя йжи лрТшвТБ Тилиру ри доТрТ хяжрй ж ляджйш г рТжТо дТхпцят еТяшрюю доТж рй
ря ерицрпи оТря ц лр цТвурп? лТвт? вйя?Б йюж дпжпи оТрТцп ц жилвТ ?вицй Тж -
еяюж жилвТг цидрп жилвТТ вижяБ >я лТвт? жилиру цТцдю ?Тхтгр ьяиж жи?р оя – оТягрп
й ряюж ?вия – рТжу лшир й – доТррТ дивудоят ряТжяБ И доТрТ дТцди дТцди доТрТ
идорягр и лТвт рялТвртждт Твуш явп джТя ьжТ Тджяюждт Тж Тдирр ? йрТжяиц
?вияБ ПТви цТ цди джТрТрп живжииж Тж Тджяцшигдт лТдви йТро ?вия джирр Б >яеТвТ
Тджяриждт ц лТви Jжя живж хряБ ДТ жи? лТр лТоя лТ риг ри лрТгеиж жряожТр ри хяир ж
живжпг циж ря циж ьиррТг дцижиг ля?ТжпБ юТ цди? джТрТр Торя р движтждт ря дци-
жйю ля?Тжй цТрТрп яво ряь Б КрТТ цдто ? йТщир г вяоТджц рягейж Тр ц дци-
жиг лирициррйжТг лвйТ хивиБ Дц жиждт жряожТр лТ идорягрий лТвюБ Mцив ь цяиж
ряхирп цдля?яррТТ ьиррТхия йирушяиж живж хрй ТдирриТ лТвтБ ПТджилиррТ я ьяджТ
пджрТ рихоТ Тдиру цджйляиж ц дцТ лряцяБ Олйджив лТвт живжииж Тляеяиж видБ Пр швя
лТря в джТляея JжТТ ьйеидрТТ Тьиру цлиьяжвтющиТ хрив щя ц Тдирр ? видя? ляроя?
доциря?Б Вдюей еи иджу еирицут ТжрТ рявюеяжу JжТ Тдиррии хрив щи Ож рТ ? ТджТ-
тживуджц лр ь р хяц д ж црит в джТляея иТ ев живурТджу д вя иТ ржирд црТджуБ
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп

ю вурпг лТрпц джпг цижир дрпцяиж в джут д еирицуиц рТьрпи хяТрТхо оТжТрпи цидуя
ририео йжи ц диржтри жяожи Тояхпцяюж дцТи цТхеигджц и ря в джТляеБ >Тьую в джут
лТеирхяюж я ери ? дрпцяиж лТрпц джпг цижирБ Пяеяюж в джут Тж жярп еяжи ц яцй-
джи идтиБ Врит в джТляея – ев живурпг лрТидд ев живурпг лир Те Тдир Б >яь рят
Тж рярр ? ляеир г ц оТри яцйджя ряьявя диржтрт хяоярь цят йжи ц ТрТхрпг Тожтру
в еяжи рТтруБ ВидрТг еирицут Тьиру пджрТ Теицяюждт ц дцТг хивирпг рярте орядйюж ряд
цди? цив оТвил и орядТжТг лпшрп? йджп? орТр еирицуицБ КрТ лж я хцируоя
в джця еяиж йиж щи лрТл жяр и еяиж иджТ евт ерицрп? рТьрп? Тжеп?ТцБ ПТJжТй
вид ряциррТи д жяоТг хяеиржоТг риТ?ТжТг рядджяиждт дТ дцТиг в джцТгБ
…Теряет лер ряй рвой у ор…
M ояжеТТ еириця й ояжеТТ ойджя дцТг йТр дцТт хивирят в джцяБ ВТж Тдирр г цижир
двиоя шивидж ж ьйжу лТживжицш и рТ цдё ищё хивирпи в джут ирихпБ >Т Jжя хивирят
Торядоя доТрТ Тьиру доТрТ дир ждт ря живжйю лТхТвТжй оТжТрйю Тдирр г цижир лТджи-
лиррТ дрпцяиж дживиж Тдирр и еТрТ жрТл ро Б K ирихоя ижей жи ищё еТвТ жрили-
щиж ря Тдирри цижрй виджт Jж хТвТжТ ря риеоТ рТ жяоТ троТ лр цижв цТ лТхе-
ри дТврпшоиБ Оьиру оряд цпг тро г Тдирую овёрБ Ор лртТ ря вяхя? иртиж циж дцТ ?
оряд цп? л йррп? в джуицБ ВТж жТвуоТ – жТвуоТ пв ищё дТцди дТцди хивирпг я хяцжря
дТжр шу дрие лриТвяеяющиТ хивирТТ цижя йжи лТтц в ду лирцпи живжпи в джутБ
ивирпг циж йпцяиж ря дирй ий лр ?Те ж дцижвТ живжпг я хяжи лТьж ьжТ орядрпгБ
ВТж дТцди ТвТеируо г овир рТ иТ Тдиру ри хяпвя ряшвя ря ирий дТцди риТву-
шТТ видрТТ Тхиря йоряд вя дцТ рилТцжТр п цижТБ ряьяви Твижяюж ирихо Тву?я
ерй и еирицут й оТжТрп? в джут июж риТвуш и ряхирпБ M овиря ейя в джут лТорйл-
рии лТжтживииБ ВТж ц дтж Тр еТ лТхериг Тдир лТьж еТ дяп? ТрТхТцБ Т ?Т орйжяждт
в джут иевиррТ ляеяюж ря хивю дТхеяцят JжТ Тдиррии цив оТвил и Jж Тдирр и ряхрТ-
цижрпи оТцрпБ >Т хеиду цвяджцйиж цижирБ Oдв Тр д вурии жТ в джТляе д вурии пджрииБ
Oдв цижир йж ? жТ ляеир и в джуиц йж ?яижБ юяят лриорядрят дояхТьрят оярж ряБ ПТе
рТя оТцир х ряхрТцижрп? в джуиц ояо лТ цижя жяо лТ ряхиря лТряБ K ряе
ТвТцТг ря еирицут? ищё лТврТ ри Твижицш ? в джуиц оТжТрпи Тж еяюж дцТиТ ьядя дцТ-
иТ в джТляеяБ LТрТшТ лр цТвурТ ц жяоТ оряд цТ троТ Тдирри видйБ Дпш ждт виоТ
дцТТерТ вяхя цл жпцяюж орядТьрпи оярж рп лигхяж ТдирриТ видя ряхеТвурТТ лТвтБ
Одиру цдюей ряджйляиж цдюей хявтриж Тджяц ж дцТг хТвТжТг двиеБ Виеу ри хрт ТцТртж –
хТвТжят ТдируБ ВТж ря лТриеицши видрТ Тхири Тдиру жяожи Тджяц вя дцТг двие – лТжив-
жив цир?йшо ТхиррТТ ояпшя ТхирТ джявТ йежТ лрТхряьрп ц е п дТ цди? джТрТрБ
ВТея ря вяе Тхиря ь джят лрТхряьрятБ И жТвуоТ живжпи в джут х Торйжяющ ? еирицуиц
иевиррТ ж ?Т Тлйдояюждт ря цТерйю вяеуБ >Т ояо жТвуоТ лТейиж цижир Тр жйж жи дТр ж
Jж в джут ря дяпг оряг Тхиря о жи жи еирицутБ И Тлтжу ТхирТ ь джТи лрТхряьрТиБ
ПрТджят рирТдоят рТ жяоят троят хялТ ряющятдт орядТжя ТдирриТ ерт ТдирриТ видя
ТдирриТ ТхиряБ Оьиру орядТьрТ цпвте ж Тдирр г в джТляе ц ейТцТг рТщиБ И ТдТиррТ
ц д вурпг цижирБ Тя ря дяТ цир?й ц орТри Тйь ? еирицуиц шй ж цижир дрпцяиж я-
ртрпи ейТцпи в джут Тлйдояиж ? ря хивюБ фяджТ ц жяоТг в джТляе ря хивю Т вурТ
ляеяюж дливпи живйе Б рйлрпи хривпи лр тжрТТ оТлигрТТ цижяБ КрТТ ? ТжрТ
рягж дрие Твижицш ? в джуиц JжТг ейТцТг рТщ Б K в джуиц цди Твуши Твуши Тлйд-
ояиждт ря ?ТвТерйю Тдиррюю хивюБ И жТвуоТ ря видрп? еТрТя? жрТля? ищё ТжрТ дцТ-
ТерТ лрТгж ду лТ ейТцТг рТщиБ K идв дциррйжу рирТТ ц джТрТрй Тж видрТг жрТлп йжи
лр ?Те ждт лртТ жяо ридж лТ в джци ряхрият рТя жТвджпг двТг в джуиц двТцрТ
дриБ ТриьрТ ?Те жу лТ жяоТй оТцрй виоТ лр тжрТ ри жТ ьжТ лТ дрийБ ОдТиррТ
идв дри ищё лрТл жяр цидирриг цТеТгБ юигьяд жи в джут вио и лр тжрТ шйршяж лТе
рТя Б КТжрТ Тлйдж жудт ря JжТ цив оТвилрТи хТвТж джТи вТжи лТд еижу ТжеТ?рйжуБ
>Т ищё рярТТ лр тжрии рягж лТе?Тетщ г евт JжТТ лирёо лр диджу ря риТ лрТ-
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп

джТ ТжеТ?рйжуБ ВТорй рядо рйв ду ТрТрпи джцТвп циоТцп? ейТц хивт йдживиря лидж-
рп оТцрТ х ляеяющ ? в джуицБ Вцир?й шй ж жрйетя цижир лрТеТвжяиж дцТю хциь-
рйю ряТжй – дрпцяиж Тдирр и яртрпи в джут йдж вяиж хивюБ LТрТшТ д е ждт
ря лри – йеТрТ йюжрТБ С джут орйжяждт иевиррТ Тлйдояюждт цр х о рТяБ В видй еяжи
ридТжрт ря Тдирр г цижир ж ?Т длТоТгрТБ Вижир шй ж еи жТ жя ря ццир?й ц орТри
Тйь ? еирицуицБ M хив цижря риж дТцди ж ш ря лТоТгБ И жТвуоТ ляеяющ и в джут
хеяюж рирТо и шТрТ? Б
…Тихо руртит лиртоп д…
О ьи жи рйдж ж Тдирр г в джТляеБ КТжиж Т жяо пджрТ лрТшиеши вижиБ Ив
Т хивирТг лТжТ лТживжицшиг в джциБ Ив лрТджТ Т лрТшиеш ? ерт?Б яо рТея рйдж ж
ьивТцио – Т лрТшиеши еижджци юрТдж Т лрТшвп? рТ жяо ? лятжрп? ерйхут? еижджця
юрТдж Б Ив Т лирцТг рТоТг риТлпжрТг еиждоТг в юрТшидоТг вюц Б КрТТ рй-
дж цТдлТ ряр г ряцицяиж в джТляе ц жяоТ Тдирри цижрирТ ?ТвТерТ рТ цди жи
йюжрТ видйБ >Т ри жТвуоТ рйджую цТдлТ ряр т рялТврир Тдирр г видБ В JжТ црит
ц видй р ря рйжй ри Тджяряцв цяиждт Тпьрят дйижв цят лТврят длишо хяТж вид-
рят ж хру цди? иё Т жяживиг – хцириг лж Б Одиру ряьявТ Тдир – лТря Т?Тжр ьуиТ
ьиррТжрТляБ ятевпи Т?Тжр о – Трьяжр о Тртюж лТ видя лиривидоя в д хягицБ
фяджируоТ ц видй ТжрТ йдвпшяжу ТвТдя Те рТо ? Трь ? я жТ ивТг джя Jж ? пджрТ-
рТ ? Т?Тжр ьу ? дТяоБ >и лирицивяду ищё ря …йд Jжя хяиьяживурят лТжи?я – Т?Тжя д Тр-
ь Трхп дТяоя Б Сяг жТ хяж ?яиж еи жТ цеявиои жТ црТцу ряхТряиждт д лрижриг
д вТг ТвТдТБ Прпжо и хцируо хягп в д п рТ Трь и лТе джяжу – риджТь цп
рийеирж п ц дцТи Три ц дцТи яхяржи лТрпциБ Приорядрят лТря Тея Тдиру – лТря
?ТрТш ? йрТжяиц лТря хяТжТцо х р ? лр лядТц оТрТц лТря лТеТжТцо цдиТ ж цТТ
о ряджйляющиг яжйшои х иБ Приорядря Тдиру Тжвижя лж лрТщявурп ойрвпояруи
жйряцвигБ И оТриьрТ жи лриорядря Тдиру дцТ хТвТж джп оТцря ц видй лриорядря
дцТ рихяпцяип тро хрив щи – Тдирр в джТляеТБ ИхциджрТ ьжТ ьивТциоя хяцТ-
ряж цяиж дж ? т Трт ьивТцио Тжиж ьядя рявюеяжу хя Трдо цТвря ьжТ р ж-
 ьрТ лвищйждт Т ТрдоТг ириБ Вди JжТ жяо цди JжТ хяцТряж цяиж цлиьяжвтижБ >Т иджу
ц Jж ? хрив щя? ояоТи жТ ТерТТрях и ояоят жТ ТрТжТррТджуБ ДрйТи еивТ – Тдирр г в джТ-
ляеБ OТ жяожи ТжрТ рявюеяжу ьядя Б И хеиду дТцди риж ТерТТрях т риж ТрТжТр-
рТдж Б ярж ря в джТляея Тьиру ж цят цди црит хиртиждт ец жиждтБ ПТейв рихо г
цижир – в джут цявТ лТцяв в д еирицуиц ряхвижив ду цТ цди джТрТрпБ яиев в цижир дцТ
лТрпцп – в джут ляеяюж рижи иевирриг Тлйдояюждт лТорпцяюж хивюБ юциж ж Тдиррии
дТврпшоТ ж ?Т длТоТгрТ ц видйБ В жяоТи црит в джТляе Тжеп?яижБ >иж жТг джри живу-
рТг орйТцирж х в джуиц риж шТрТ?я рирТо ? хцйоТц оТея ляеяющ и в джут Тлйдоя-
юждт ря хивюБ >Т ояо жТвуоТ ряиж ж жйьоя лТейиж цижир оярж ря рихоТ джри живурТ
иртиждтБ юрТця ляеяюж в джут лвяцрТ я рТея джри живурТ Тлйдояюждт ря хивю
ря цТейБ LТрТшТ рТе жу лТ жяоТй Тдиррий видй лТ Тдирр жрТля цТ црит ляеир т
в джуиц цТ црит в джТляеяБ Дпш ждт виоТ дцТТерТ рТ дТцди ри йджяюж Тж Тдирриг
лТживжицшиг в джцпБ И жТвуоТ вио и шТрТ? хеяиж лТе рТя Тляцшят в джцяБ ЭжТ црит
вю ж ри жТвуоТ ьивТциоБ В Тдирри видй ТтхяживурТ цджриж ждт Тжшивур о рть о оТжТ-
рпг Т?ТжрТ Тжов ояиждт ря жяо и ивТе ьрпи хцйо ТлпжрТТ Т?Тжр оя оТжТрпг лТеяр -
цяиж Jжй лж йБ >я ирихТцТг Тлйшои ририеоТ цджриж жу джяю Тдирр ? орядяциц жижирицТц
оТжТрпи о Тдир д цяюждт ц джя дяетждт ря ирихпБ K идв хягж лТеявуши ц вид о дТдря
ивур оя жТ ТжрТ цджриж жу дяТТ ?Тхт ря Jж ? вй? ? идж – рТяерТТ вй?яртБ
юиржтру Тожтру – дяят Т?Тжр ьут Тдирртт лТряБ ПТря хТвТжТг Тдир лТря Тжвижя лж 
лТря ТдирриТ в джТляеяБ цйь ж ц Тдирри видй Т?Тжр ь г рТ дов ояиж Т?Тжр о джяю дцТ ?
Трь ? рярядпцяиж иё ря двие хягя в в д пБ И доТрТ ц Тдирри видй хяри ж хя ряиж
лриорядрТг йхпоТг Тр – рилТцжТр пи хцйо евт ояжеТТ Т?Тжр оя оТжТрпи Тр д жяо 
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп
40
рижирлир и жеиж ивпг ТеБ юлиш Т?Тжр о ри хицяг джярТц ду ря вях Тж еяг юроТТ
хягя в рпжйю в дйБ ВТ црииря в джТляея ря Тдирриг жрТл рои ТжрТ цджриж жу вид-
рТТ ойв оя – орядяця цявуешриляБ Сю ж Тр жяойю лТТейБ Пр Тжвижя? цявуешрилп
ьяджТ дяетждт джягоя евт Тжеп?я евт Тжпдояр т оТря ря Тдирр ? жрТлоя? ц рийджТ
дишяррТ видйБ ОжеТ?рйж лж п лТеоТртждт Тлтжу ц лйжуБ ТрйерТ Т?Тжр ой Тжпдояжу
жяо ? лрТвижрп? лж Б И жТвуоТ двйьягрТ ТжрТ ряридж ря Jж ? хяиьяживурп? лж Б
уТвушТг йеяьиг дь жяиждт рягж Jж жяо ряхпцяипи цпдпло ТдирриТ лрТвижрТТ цявуе-
шриляБ ПриорядрТи црит Тея – ТдируБ Вди иджу ц JжТг лТриБ Двт еяьр оя JжТ црит дТря
йрТжят хяТжТцо цдтоТг цдть рп цлрТо ря х йБ Двт р р оя JжТ црит дТря лТдвиер ?
р Тц тТеБ Двт Т?Тжр оя Тдиру JжТ рТяерпг цпТр рТяерТи ряхеТвуи – Т?Тжр ьу
Трп циьирр и йжрирр и лиривижп жижириця ря ирихя? цявуешрил рпи цпдпло Б K евт
лрТджТТ вю живт лр рТеп Тдиру JжТ лриорядрпи лрТйво лТ Тдиррий видй лТ Тдирр 
жрТл роя еТрТжояБ Двт риТ Тдиру – JжТ лТря лрТджТррп? жяо ? риТътжрп? лТвиг
лТря лТживжицшиТ видя д ряхрТцижрп оТцря х Твижицш ? в джуиц лТря ТдирриТ
в джТляеяБ
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп
41

рппдд иТрулвт

Одирр и оТряв о
>Ттру идт ц лирицТеи ря йоря рдо г хцйь ж ояо в джТляеБ >Т дяпи лирцпи в джут
ряь ряюж Тляеяжу д еирицуиц йжи ц яцйджиБ K ц диржтри жяо дяпг ряджТтщ г в джТляеБ
И о рТтрю ояо лряц вТ в джуиц ря еирицут? риж дТцдиБ K цТж Тожтру ьжТ ц лирицТеи
ря йоря рдо г хцйь ж ояо жТцжиру ц лр р ли дТТжцижджцйиж JжТй орядТьрТй ряхцяр юБ
В Тожтри йж жТьрТ цди в джут лТживжиюж лТджилиррТ Тляеяюж ря хивюБ Пяеир и Тдир-
р ? в джуиц в джТляе Тьиру орядТьрТи цлиьяжвтющии хрив щиБ уйеу JжТ ц ТщрТг ейТ-
цТг рТщи в ц риТвушТ дишяррТ видй ьжТ Торйжяиж йюжрТи видрТи ТхирТБ Пяеи-
р и в джуиц JжТ лирцпи лр хряо лирцпи лр ижп ряджйляющиг орядяц п Тдир Б >яртей
д ?йрп еТжев цп ерт д лТрпц джп д вурп цижрТ ьжТ ояо рях дрпцяиж
в джут д ряхв ьрп? еирицуицБ >яджйл цшят Тдиру – лриорядрТи црит евт Т?Тжр оТц рпя-
оТц евт р р оТц вю живиг лТхериг тТепБ ТяоТг рялр ир ояо рт ря ш лТцр о
Ттрпшр о ояв ряБ КрТТ цджриж жи ц видй тро ? йежТ Триррп? ойджТц д Jж оряд -
цп лТвихрп видрп еяря Б Сютж Jж Тдирр и еярп лж п – ?ТрТшйю цидуя
рйжрйю лТеоТрой ц ирии дпжрйю Тдиррюю х рюю лТрйБ LТрТшТ лрТйвтжудт ц вид
в ц лТви ц Jжй лриорядрйю лТрй ц диржтри ц дяТ ряьяви Тдир Б Oщи дциж ж жилвТи
дТврпшоТ ер ищи цлТври ев ррпи лТхцТвтюж ридлишрТ лТрТе жу лТ видй ц лТвиБ
K ТжрТ дТцидж жу Jж иджяБ ю видя рижТрТлв цТ ри длишя лиригж ьирих риТвуш и
ирихТцпи лиривидо цпгж лртТ ц лТви еи Вя ТжорТюждт риТТхр пи жяо и хяяр-
ь цТ оряд цпи еявио и Тр хТржпБ В лТви ищи цлТври еТджяжТьрТ рядж живурТдж хивир Б
ПТдви вижр ? лТоТдТц лТви йдливТ ищи рях хярТдж
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп
44
хивирТг жряцТг июждт Тдирр и ирии тро и рТ цди ряцрТ жяо и лр цвиояживурпи
оряд цпи лТвицпи цижпБ Впрявдт т ояо жТ ря Тдиррюю лрТйвойБ упв тдрпг цлТври
ищи жилвпг диржтрудо г еируБ ПТрив лрТжТриррп яршрйжТ – цряьяви лТ хряоТТг
ирихТцТг рТщиБ …Тщя цджриж вя ирт лр цижв цп шйТ йжи лТживжицш ? в джуиц ьжТ
цидивТ жрилижяв ря двяируоТ Тдирри цижрйБ упвТ жилвТ ж ?Т йюжрТ ц JжТг хряоТТг
рТщиБ ПТе рТя вижяв йжи лТживжицш и в джут д еирицуицБ >Т ? пвТ ищи дТцди
рирТТБ >яджТтщ г оТцир х Тдирр ? в джуиц Тдиру ищи ри дТжоявяБ Эжй ряТжй Тдиру хяоТр-
ь ж еи жТ о оТрй Тожтрт о ряьявй рТтртБ ПТе рТя ищи рТТ хивир цджриьяюждт
р п ТдТиррТ рТТ тро ? оряд цп? й?ТТрТцБ ПТ хряоТТг жрТл рои цпшив о вид-
рТй ТхирйБ яоят лривиджу цТорй Тхиря – дишяррпи еирицут ьжТ Торйж в ТхирТ ряьяв
иртжу дцТг ряртеБ уирихоя д хивиррТг в джцТг лр Тривя йжи лирцпи Тдирр и цижя ьжТ
жяо троТ цпеивтюждт ря лТри ТдрТцрТТ хивиррТТ цижяБ Шй ж троят орядТьрят в джця
ирихо хивирпи цижя цТвр джТ лТджилиррТ лири?Тетж ц тро и хТвТжпи цижя лТе еиг-
джц и виоТТ ТдирриТ цижирояБ Одирртт живж хря йжи лр ?цяж вя в джцй циоТцТТ ейя
ьжТ цив ьяцТ ТщрТ цТхцпшяиждт ря ирий Тхиря дТ дорТрТг ирихоТгБ ДТ ьиТ жи оря-
д цят Jжя Тдирртт оярж ряБ >я лТри ищи хивирТТ рТ йжи двиоя лТживжицшиТ ояпшя
д жирТ оТр ьрицп ояьявоя рядо рйвяду ь джят вяеу цТепБ Вижря риж цТея длТоТгрят
лТ Тдиррий ь джят еТ Твй хрпБ ювиця рядо рйвдт рТяерпг ей в джцй оТжТрТТ йжи
двиоя жрТрйвя ТдируБ K цТж ирихоя ьжТ ртеТ жя лТьж цдт хивирятБ Nивж хря Тдир иё ищи
хяеивя дТцди дТцди рирТТБ >я ерйТ оТри Тхиря цеявиои ц еир хивирТцяжТ живжпг
оТцир х ртдо Твижицш ? в джуицБ Пр орпв JжТж Тдирр г оТцир Тхиррйю цТейБ Ихеяв
ри ц еяжу ьжТ JжТж оТцир ря цТеиБ рядТьрТи ц еир и хяоярь цяиждт живжп цив оТвил и
дишяррп? еирицуиц ьжТ ряджйж ря еявури лрТж цТлТвТжрТ ирий JжТТ видрТТ ТхиряБ
ВТж Тжойея ириждт JжТ в р ьидоТи жяоТи орядТьрТи ряхцяр и JжТг лТрп – хТвТжят ТдируБ
…джТтж ирихо двТцрТ ря оярж рои
ц вйья? Тдирр ? хТвТжТ Трт
я еи жТ жя хя р  ьйжу ц р х рои
лрТ?Тетж ер ц хяояжи диржтрт…
>и йджТтв ри джяв й?Те жу д JжТТ хяиьяживурТТ иджяБ >и джяв лТоя жТрТл жудт
еявуши ц дцТи Тдирри лйжишиджц Б Пр див ря рТширрпг рпяо г тщ о ря дяТ
ирий ТхиряБ ю жй рявюеяю хя ТхирТ хя ляеир и в джуицБ Сио г цижирТо рижТрТлв цТ
дрпцяиж в джут д Торйжяющ ? еирицуиц – ирихп ей в ляБ Оер в джТьо ляеяюж рижТрТл-
в цТ иевиррТ орйжяду Тлйдоятду ря цТерйю вяеуБ Дрй и Твии жтживпи ляеяюж пдж-
рии ояо п жТрТлтду хяртжу дцТи иджТ ря лТцир?рТдж ТхиряБ >иоТжТрпи в джут ри еТдж -
яюж цТеп ? йрТд ж ря дй? и иджяБ Пяеир и в джуиц ц Тдирри видй – JжТ Теря х лирцп?
лр иж ряджйляющиг орядяц п Тдир Б Пяеяюж в джут дй? и ищи хивиррпиБ Вди хяц -
д ж Тж цижря иТ д вп иТ доТрТдж Б юй? и в джут ейя ляеяюж ря цТей лвпцйж двТцрТ
йяжрпи оТряв о Б И Тр ж ? цТврТг о ерйТй ирий рялрТж цБ йея жтриж цижир жйея
лвпцйж Jж видрпи оТряв о х дй?ТТ ейТцТТ в джяБ КрТТ жяо ? оТряв оТц лвпциж
лТ видрТй ТхирйБ Пвпцйж Тр о ирий жя диш цяюждт д ерй  жяо жи в джут 
ьжТ дТрцявТ д еирицяБ КрТТ дТрцяррп? в джуиц ляеяюж лртТ ря хивирпг лТорТц Тхиря
х ртдо ьжТ лр вТ цижрТ о Торя ри цТепБ И лТвйьяиждт жТж жи Тдирр г оТцир жТвуоТ
ри ь джТ ТдирриТ хТвТжТТ цижя я хивирТ живжпг х ртдо ляеяющ ? в джуицБ ДТцТвурТ
жяо оряд цТи хрив щи – ря хивирТ лТри йджпи орял рп живжп? орядрТцяжТ жирТ живжп?
лрТь ? цижя в джуицБ Пряцея лТ?Те жу лТ JжТй оТцрй р ояо ривухт – цди JжТ ря?Т-
е ждт ря цТеиБ >Т цди ряцрТ оряд цТБ ПТ?Те жу жи лТ ряджТтщий хТвТжТй Тдиррий оТджрй
ТжрТ йеиж лТхерии о оТрй Тдир Б ВТея ря Тхири ь джят лрТхряьрятБ Тяо цдиея пцяиж
ц Jжй лТрй – цТея джярТц ждт ь джТг лрТхряьрТг рТ ц жТ жи црит йжи лТ Тдиррий ?ТвТе-
рТгБ ПТцир?рТджу Тхиря ь джят Тж ТпьрТг хивирТг ртдо ьжТ лТорпвя ьяджу цТерТг вяе Б
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп

ОрТ лТртжрТ – Тдирр г цижир дТряв ии о ерйТй ирийБ КявТцяжТ лж – вяджТьо йви-
жив рТ и лТлртжяв дуБ >яджйляиж Тдиру ряджйляюж ?ТвТеяБ >яджйляюж еТлТвр живурпи
хяТжп евт Т жяживиг видя – ояо лрТоТр жудт еи длртжяжудт Тж ?ТвТеТц Тж х риг джйж Б
Вди JжТ Тж еяиж лж оТжТрпи ри йвижяюж д ряш ? иджБ >Т лТоя ищи жилвТ дТвриьрТ
йюжрТ ря ирий JжТТ ьйерТТ видрТТ ТхиряБ >я лТцир?рТдж Тхиря ц Тжеивурп? иджя?
рявюеяиждт ояоТи жТ рилТртжрТи цТврир и – ц ерп лйхпруо ояо йежТ дрйюж цТетрпи
жйьо лТ вяе цТепБ Пр дТжривдт лТцр яживурии вяТ цТея ь джят лрТхряьрятБ K цТж
ряхяеоя JжТг цряьяви рилТртжрТг оярж рпБ ЭжТ джя рпТо лвяцяюж й дяТг лТцир?рТдж
цТепБ яряд ряциррТиБ И? рТТ цТе ждт ц JжТ видрТ ТхириБ ТТ хеиду жТ жя ц ерп доТл-
вир и джяио рпБ K цТж ищи Те р Т жяживу видрТТ Тхиря Тътц вдтБ ПртТ лТ цТеи лТли-
рио Тхиря лвпциж цперяБ ЭжТ ц ерТ лТ ?яряожиррТг лТхи JжТТ хцироя ц цТеи – ТвТця ьйжу
ц еря ряе цТеТг лТ Ти джТрТрп ряд?Тетждт риТвуш и цТврпБ ПрТлвпвя пджрТ цперя
дорпвяду еи жТ й ерйТТ ирияБ Вижир Тдирр г шй еяжи лТьж ж ш ряБ Опьрят Тдир-
ртт оярж ряБ ПТ ирия Тхиря цпдТо г хривпг рТ йжи двиоя жрТрйжпг Тдирриг живж х-
рТг ТвТжрпг ояпшБ K т еявуши лрТеТвжяю лрТйвой лТ хряоТп иджяБ я ТхирТ
лТьж лр поят о лТвю лТшив иво г ирихртьТо ц йджТг ТвТжрТг жряциБ юяТи иджТ
ея црит евт р ТцБ И лряцея ртеТ д риТвушТг ирихоТг ц йджТг жряци лр иж в
Твушйю жирТ орядрйю ТвТцойБ ЭжТ Тпьрпг евт жяо ? идж р – лТеирихТц оБ КТжрТ
рягж лТТвуши ряеТ жТвуоТ Твии жщяживурТ ТдвиеТцяжу Jж р рпи иджяБ Mгя орял-
ьяжп? орядрп? жяо ? лр ижрп? р Тц – й?ТТрТцБ И? дояжу ри ряеТБ Ор цТетждт
лТцдюейБ И жя хеиду ц ерп ? тро и оряд цпи швтло Б Oщи Тьиру рТТ ивп? рйх-
еигБ рйлрпи р пБ LТрТш и ?Тхтго х р ? лр Тжяцв цяюж Тжв ьрпи хяойдо – ?рй-
джтщ и дТвирпи р п лр лряцвиррпи ьидрТоТБ >Т ц риоТжТрп? иджя? рйхеиг ри дТ -
ряюж ри хяТжяцв цяюжБ >и хряю лТьийБ В видя? ТиТ еижджця JжТ пв Тьиру ?ТеТцТг
р Б >яртей д ивп в д ьоя дпрТижоя Тлтжя ядвтжя лрТь р я Б
Шяяю лТ ирихртой еявушиБ фжТ жи жя жяо явииж цлирие Б ПртТ оТджир х троТТ лр иж-
рТТ ойджяБ ЭжТ ойджп Ттрпшр оя жяо лр цвиояживурТ яртж о дии ояо п хяхпцят лр -
вяшят лТлрТТцяжу дцТ дливпи лвТеп Ттрпшр ояБ [Теп дливпи двяео и жяо жяюж
цТ ржйБ ювТцрТ еиждо и виеирпБ Oщи ц JжТ жряцтр джТ видрТ иджи цджриж в ТпорТцир-
рТТ ёж ояБ яо жи Тр хеиду ТояхявдтБ ОпьрТ Тр цТетждт ц видя? лТйщи ц видя? д лри-
Твяеяр и дТдрп ив еи лТдйшиБ K хеиду ри ьяджят дТцди р хируоят ирихя Твушят
жряцяБ ВТеп лряцея риж ц е Т дояхявТду хядйшв цТи вижТБ K ёж о вютж дй? и иджя
?Тжт лвяцяжу Тр йиюж ?ТрТшТБ ВТж хярявдт дюея JжТж д ляж ьрпг оТвюь г хцириоБ
Одиру лТьж Тожтру идтБ >Т еТцТвурТ жилвТ дТвриьрТБ Оер двТцТ – яуи вижТБ
Их ьяджТТ рицпдТоТТ ирихртоя цпшив ц лТвиБ И Тлтжу рярив ря ТхирТБ Пряцея йжи
ри видрТи я лТвицТиБ >Т ояо ТрТ рилр ижрТ дрие JжТТ лТвицТТ лрТджТряБ ВТорй йджят
еТцТвурТ цпдТоят жряця йджпи ьяджпи лр рижрпи ряджир т ойджпБ M?Те ж ТхирТ цеяву
хяоярь цяиждт ояо п ов рТ йджТ лТрТдш видрп Тришр оТБ юТцди рилр ижрТи
ТхирТ ?Тжт еТцТвурТ ТвушТиБ Дявуши хя Jж ТхирТ ц ерп еирицирдо и джрТир тБ Ооя-
хпцяиждт хеиду рядлТвТжиря риТвушят еирицируояБ В еир еирицирдо г оТвТеиху д ерйТг
джТрТрп Тхиря о цТеи длйдж вяду оТрТця луиж цТейБ ювпшир вяг дТяо еирицирдо и лижй?
йджрТ в лириов ьойБ Пр див ря ирий Тхиря лириеТ?рйвБ ОхирТ еТцТвурТ ТвушТи ь джТиБ
ДТвжрп пжу хеиду йжо Б >и еирицирдо и я ряджТтщ и е о иБ КиджТ ояо рях лТе?Тетщии –
еТцТвурТ ж ?Ти йеявиррТи лТьж ьжТ вй?ТиБ ПТ орягриг ири лрТвижрпи йжо жТ йж жТьрТ
лТдижтж Jж иджяБ юигьяд лряцея ищи ри црит Тжвижя йжТо йдиг жйряцвигБ Киво и лиц-
ь и лжя? вяджТьо – жи йжи Тжвижив Б >Т Тжвиж Т?Тжр ьу ? йжТо йдиг ряьриждт рирТТ
лТхерииБ ОтхяживурТ лТдижтж йжо JжТ ж ?Ти йорТрТи ТхирТ ц лТвиБ И ояо п ц лТежцир-
жеир и Т ? двТц лртТ ряеТ рТг лрТвиживя ьижцироя йжТоБ ВпдТоТцяжТ лрТвижив Б ПТдви
Тжорпж т Тдирриг Т?Тжп йжо цдиея вижтж хряь живурТ цТейБ В ерТ ьжТ жТ ри лТрряц -
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп

вТдуБ Ив рялйяв ожТ жТБ >и див йжо ря ТхирТБ ВТж цдиБ K ояо п ?ТрТшТ Тр еТлТв-
р в Тдиррюю оярж рй й?ТетщиТ ертБ >я ор джявурТ ь джТг цТеи ТдирриТ Тхиря ря лТри
живжиющиТ хяижрТТ ояпшя ц риТвушТ хяв ць ои ря оряю лвяцяюж йжо Б >пртюж
оТртждт ортояюжБ Опьрят оярж ря ря Тдирр ? лрТджТря? ряш ? рио ТхирБ K Тдиррии
дТврпшоТ ?Тжт ридлишрТ рТ цди жи лр в жяиждт о Тдиррий хяояжйБ юТцди доТрТ джяриж
жирТцяжТ жТея еТрТй ри рягж Б ПТря ри ц Тряжрпг лйжуБ ВТж хряоТят жрТл роя
оТжТрят ьирих дяТеивурпг Тдж о х двТжиррп? жиреТьио лирицивя ирт ьирих ривйТ-
о г рйьиио цпцивя ря хряоТйю еТрТй циейщйю еТТгБ ялТр вдт ри JжТж дТвриьрпг
жилвпг ?Тжт
Тдирр г еириоБ ялТр вдт ш рТо ряхя?Т лрТджТрТ лТ Тдиррий живжп?
лТвигБ ялТр вдт Твй хрТг цТерТг вяе видрТТ ТхиряБ И оТриьрТ жи хялТр вдт ляея-
ющ в джут ьжТ орйжяж ж ?Т Тлйдояюждт д Тдирр ? еирицуиц ря хивюБ ряд цят
оярж ря ряш ? лТвиг ряш ? видТц ряшиг лр рТепБ
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп


…р Тебу, ир дряу

Mеяья р р оя
>и пдвю дцТиТ еявиоТТ еижджця их видя видрп? лТ?ТеТц дТ ряр т тТе р -
Тц их Т?Тжр ьу ? жрТлБ юьяджв цТи JжТ пвТ црит – цидивТи иххяТжрТи ржиридрТиБ
N хру ьивТциоя ривухт лриеджяц жу их видяБ Сид ряд рииж вид ряд оТр ж вид ряд Тири-
яижБ И Тьиру ?ТрТшТ идв JжТж вид ищи ря?Те ждт риеявиоТ дТцди ртеТБ Тея хялрТджТ
ТжрТ лТрТе жу лТ дцижвТг ирихТцТг рТщи в лТ жя рджциррТй цдиея хяяеТьрТй
дТдрТцТй ТрйБ K доТвуоТ ржиридрТТ оряд цТТ ж цТл дрТТ ТжрТ йц еижу ц ейТ-
цТг рТщиБ еиду лж п хцир хеиду р п тТепБ еиду лрТджТ цив оТвилрТ лрТджТ
оряд цТБ ряд цп дишяррпи видя еи ртеТ д ивТдрижрТг ирихоТг рТяеТг цТхцп-
шяиждт циоТцТг ейБ Геи цлириижой д Тву?Тг Тд рТг хивириюж дТдрп ив Б LТрТш
видя вижТБ уйгрТи ряхрТжряцуи лТорпвТ цдю хивю лТе еирицут Б K ццир?й лртТ ряе
цяшиг ТвТцТг хивириюж в джцТг орТрп еирицуицБ LТрТшТ жя видрп лж я йюжрТ
ихТлядрТБ юТрТо дТго етжвп цТрТрп лТлТвхр цТрТу цТв ойойшо Б Вди ряг-
еиждт иджиьоТ ц ряш ? Тджилр рп? видя?Б И ри жТвуоТ евт лрТж цяр тБ В видй цди
рягеиждт ряхрТТряхрят л щя рягеиждт орТц хящ жяБ Сютж ряш видя хцир –
в д п оТдйв ояярп вТд хягп Твир Б И жяожи рягеиждт оТр йиж щиБ ГТджи-
лр рпи ряш видя Тяжпи рйжрпиБ >и ТцТрт йжи Т рряцджциррТ хряьир видТцБ
Сид – JжТ джТьр о JжТ овяеиху рряцджциррТг ь джТжп ьивТциояБ фивТцио вютщ г лр -
рТей вютщ г вид – JжТ ?ТрТш г ьивТциоБ ДрйТТ лТлрТджй ри Тжиж пжуБ ЭжТ ТдрТця
ри жрийющят р ояо ? еТцТеТц еТояхяживуджцБ LТрТшТ рТе жу лТ видйБ урТе жу лрТджТ
жяо ри джяцт р ояо ? ивиг р ояо ? хяеяьБ ПрТджТ ?Те жу рявюеяжу Тжеп?яжуБ >й я идв
Вп ищи вю живу дТ ряжу тТеп р п идв Вп хятевпг Т?Тжр о – жТ цяшя ж хру
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп
4,
лрТджТ рипдв я их ряшиТ видяБ Ожлряцвтгжиду ц вид хя ьйеидрТг хивтр оТг ц юри
вюйгжиду ря лирцпи лТедрижр о в ря ягдо и вярепш Б Ие жи хя яв рТг хя ьир-
р оТг хя ижиц оТгБ LТе жи Тдирую хя тро Ттрпшр оТ оТвюь ш лТцр оТ ояв -
рТгБ ВдиТ JжТТ лриеТджяжТьрТ ц ряш ? видя?Б LТе жи хя р я Б яо ? жТвуоТ р Тц
ри цТе ждт ц ряш ? видя?Б Гр п – JжТ Тжеивурят цидуя йцвиояживурят джряр я ряшиТ
еижджцяБ Оьиру ржиридрТ лТхряцяживурТ пвТ хяр яжудт Jж лрТпдвТ ц жи еявио и
йжи ТепБ Гр Тц ц ряш ? ТориджрТджт? пвТ ри явТБ ПТJжТй йджря цяв ду Jж жяо и
йцвиояживурпи лТ?Теп хя р я Б я ивп лТеирихТц оя лТеТд рТц оя Б я в д ь-
оя ядвтжя Тлтжя Б яо ?ТрТшТ лрТгж ду лТ ирихТцТй видй в лТ джярТг ейТцТг
рТщиБ КрТТ дпрТижио дяп? ряхв ьрп? цижТц ТжжироТцБ Тя цТж ц е ждт жирТ орядрят
швтлоя JжТТ р я еявии йжи ц еря швтлоя хивирТцяжТТ цижяБ КТжрТ цджриж жу ерй-
 и цижя Тжжиро Б Оьиру ряхрТТряхрпг ?ТеТцТг р дпрТижояБ K ояо лр тжрТ рягж
ри Те р я ивТи диигджцТ р Тц – ивп? лТеирихТц оТцБ ю еижджця т ряеТвТ хялТр в
вяцрТи лряц вТ лр дТри р ТцБ Oдв ряшив ?ТрТш г р рялр ир цди жТж жи ивпг
цр яживурТ ТдТжр ду ри длиш й?Те жуБ ПТдТжр ищи рях цр яживурТ цТорйБ яо лря-
ц вТ ртеТ рягейждт ищи жяо и жи орядяцп ивпиБ Гр п орйлрпи оряд цпи д жяо 
лр тжрп видрп хяля?Т ярТяжТБ юТ цриири лр ?Те ж Тлпж йир и дТ ря-
р т р ТцБ Двт JжТТ хялТ ряюждт р рпи иджя ТдТпи лр ижп лр хряо Б ВТж дТж-
р шу цидуя цр яживурТ ря хивю ртеТ д рТяерп ейТБ яжиждт риж р ьиТ р оя-
о ? р ТцБ >Т рижБ ВТж лТе жи лр лТертжп в джТьоТ йорТрТ лр жя вдт ряджТтщ г
ивпг р Б Дявуши ищи ищиБ фжТп рягж ?ТрТш г р ряеТ лТ?Те жу лТдТжрижу
лТ дояжуБ >Т JжТ жяо лр тжрТ жяо йцвиояживурТБ Ив цТху жи о лр ирй жяо и рядлрТ-
джряриррпи р п ояо ТлтжяБ Тя йж идв рягеишу жяо рягеишуБ Ор Тлтжя циеу р оТея
ри ряджйж лТТе рТьоиБ Овилтж дТ цди? джТрТр джярпг лиру в р жр г оряг джцТвя ирихп
дТ ряг ? дрихяг лртТ ойджя Б юряхй рялТвр ждт цяши вйоТшоТ Jж ридряцриррп
еяря видяБ Приорядрпг еив ояжидрпг лрТейож лТвйь ждт евт лр лядТц ря еТвйю х йБ
>Т ри жТвуоТ ц дТ ряр р Тц жя ждт лривиджу Jж ? видрп? лТ?ТеТцБ юоТвуоТ оряд -
цп? идж цджриж ждт ря видрТ лйж Б юоТвуоТ лж хцирюшио ТжрТ цджриж жу ц видй лТря-
вюеяжу хя р Б ОерТ ерйТй ри ишяижБ юТ ряижи р п цр яживурТ дТжр жи лТе
рТ лТ джТрТряБ юоТвуоТ хцйоТц двпшрТ ц жТг жи ейТцТг рТщиБ ОтхяживурТи джриоТжя-
р и цихеидйщ ? ряхТгв цп? дТрТоБ Эж Трвяджпи лж п ри еяейж ця шяя джйл жуБ Вди?
лриейлриетж цди? ТлТциджтж Т жТ ьжТ ц видй лТтц вдт ьйжТг лТджТрТрр гБ >и Тжджяюж
Тж дТрТо ТвйТцяжпи дТго Б Ор жяожи хеяюж дцТ ?яряожиррпи хцйо лриейлрижеят
цди? Т рТцТджт? ц видйБ ШйрТ ц ейТцТг рТщи – Тж Тж цижря ьжТ йе ж жя ря дяТг
цир?Тжйри ейяБ ШйрТ Тж Т жяживиг видя ьжТ лТджТтррТ ж цйж ц Jж ? иджя?Б >Т лр -
дтеужи ря лириьио лТд е жи ж ?ТриьоТ рирТТ ри еивягжи ТдТп? ояо ? жТ рихо ? ец -
жир гБ MдлТоТ ждт рТщя йдлТоТтждт лж пБ Дяжи ТцТрв цпи дТго дТрТо жи лр -
йТворйжБ K Вп лрТджТ лТд е жи ря лри ТжеТ?р жиБ яТерТ лТрявюеягжи хя видТБ ВТж
д цирш рп ейя длйдж вяду ря хивю лйш джят ивТьояБ ПТлрпявя лТдояоявя лТ хивиБ
Оря цдиея ойея жТ длиш ж ойея жТ жТрТл ждтБ Ищиж ивоя ояо п р п тТепБ яля-
дяиж ? ря ев ррйю ?ТвТерйю х йБ фяджируоТ лр ?Те вТду цджриьяжу р п лр лртжяр-
рпи ивоТг ц йорТрп? иджя? я жТ лрТджТ ряоТвТжпи ря Тджрпи дйьут еирицуицБ Пр ?Т-
е вТду ря?Те жу х р и хялядп ивТо пшиг – лр лртжяррпи ц йорТрТг рТрои р п
дй? и тТеп Три? Б И р п тТеп Три? – цди ь джпи дливпи лирцТдТржрТТ ояьиджцяБ
LТрТш и ?Тхтго ? хяТжяцв цяв д жТвоТ д йир иБ K цТж ряшя оййшоя в д ьоя
лрТшпрйвя дТцди риеявиоТ ц джТрТрй Тцряя ьжТ рядлТвТжир ря Торя ри ейТцТг рТщ Б
Тя хеяцря пв в ду рТрпБ ВТж длиш ж в дя жйея о дии еТТгБ КТжрТ лрТдви-
е жу лТдТжрижу ря иджя Т жяр т в д JжТ дТцди риеявиоТБ >Т хяьи идлТоТ жу хцирт
лТря вижртт лТря хцир рп? хяТж лТ цпрящ цяр ю лТжТджцяБ Дя дихТря Т?Тжр ьуиТ
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп

ищи риж ри лр шив ищи ьяд йжи? лТ JжТй Т?Тжр ьуий хцирюБ Тя оджяж ц JжТ Тцряи
цТетждт ерй и лриеджяц жив видя – ярдйо Б С дя цлТври йдлишрТ йж цяиждт д Jж 
жрйетТг хцируоТ р оТея ри дТр ждтБ ИржиридрТ ц видй ц ейТцТг рТщиБ ПТд еив ТжеТ?-
рйв лТря еявуши дТ ряжу р пБ >Т ц видй ряджйж ри жТвуоТ Тер р пБ В еижджци п
цдиея ?Те в ц вид хя е о рйшя Б КрТТ Jж ? видрп? рйш – е ьио цТе вТду ц ряш ?
видя?Б Пйджу ряхирТ Jжя рйшя дТцди явируоят лйджу цойд ии о двпг жирло гБ ЭжТ
ри цяжрТБ Вди ищи жТвуоТ цлирие Б юТрцишу Jж ? иво ? видрп? рйш д лТв ишоя лр рТ-
д шу еТТгБ Дявии ряеТ Jж рйш цпдпляжу Тер двТи ря дирТ лр орпжу дцир?й жи жи
двТи диряБ И лТеТжеяжуБ ПТеТжеяжу лТоя рйш ц JжТ жилви еТхриюж еТгейж еТ рйжрТТ
цойдяБ Оьиру цойдрп лТвйьяюждт Jж е о и рйш лТдви Jж ? лрТиейр жяоТТ ?ряри-
р тБ И цойд двяео г лТтц ждт жирлоТджу ойея жТ йгеижБ K цТж твТо жяо ри ?ряр в Б Дя
хяьиБ юливТи твТоТ ря еирици JжТ йжи ТжТцТи вю Ти вяоТджцТ хряоТТи д дяТТ
еижджцяБ юТ ряв п ц видй Три? Б ПрТджпи видрпи Три? д Тришр оя д вищ рпБ Киджя
йджп? ойджТц Тришр оя ТпьрТ хряв лТJжТй дояжу ? ТдТТ ри лр ?Те вТдуБ Иеишу
дряхй лТ хциджрТг жрТлиБ Ори? йжи лТдлив в джут лТживжив Три? лТьж дя цпля-
еяюж цпвйщ цяюждт х дцТ ? рихепшиоБ рйлрпг Три? др хй Тжеяиж жирп дливп
еТрпшоТБ Пиридпляишу ря вяеТр Трджу Три?Тц жяо Тр лртТ хциртж еТ жТТ дливпи
Тр Б КТжрТ иджу Jж Три? дряхй я ТжрТ дйш жуБ юйширрпи видрпи Три? цидуя цойд-
рят цищуБ >яиришу жяо ? Три?Тц ридишу еТТгБ K Тр шйтж ц дйои лириджйо цяюждтБ
Виеу Три? йжи ь джпи цпвйщиррпи х рихеБ Гр п тТеп Три? Б яо рТТ жяо ? лри-
виджиг ц ряш ? видя?Б фирр оя хивтр оя овюоця ижиц оя яв ряБ яжеят тТея ииж
дцТг цойд дцТ ТдТиррТдж дцТ иджя Т жяр тБ И ояжеят тТея ииж дцТи црит дТхри-
цяр т дцТи црит дТряБ ЭжТ ?ТрТшТ ТжрТ дТ ряжу тТеп ивТи вижТБ Вряьяви лТгеиж
хивтр оя лТжТ яв ряБ K ищи ьирр оя дициррят овюоцяБ ПТеТгеиж Тдиру жяо жя дцТ
йрТжя – Ттрпшр о ш лТцр о ояв ряБ LТе цп ряг ьжТ ейши йТерТБ Вди лр ТжТц-
вирТ ц ряш ? лриорядрп? вю п? видя?Б >Т ри жТвуоТ хя р я хя тТея п ?Те в
ц видБ Oхе в ря рйхТц ои хя ерТця ьжТ ц видйБ Вп ряв дй?ТджТг цяв в довяеп-
цяв ц ойхТц рйхТц ояБ Ив дТ ряв цявижр о дй? и цижо Б И жяожи довяепцяв ц яш рйБ
Двт еТяшриг лиь JжТ цлТври лр ивиТи жТлв цТБ Nивйе д ейя дй? и в джутБ И Jж
цищ п дТ ряв ц шоТвурТ еижджциБ ялТр в ду ТдТиррТ живйе ьжТ йджТ йдитв
ейТцпи цижц Б КрТТ ? ря хиви рТ ищи Твуши ? ц д ж ря еирицут?Б ИрТея лр ?Те -
вТду хявихяжу ря цпдТо г ей ьжТ иджу д вп жртдж ейТцпи цижо Б ГйджТ йдицяюж хивю
Jж ейТцпи еярп оТжТрпи жяо вю ж еТяшртт ж црТджуБ яо ряциррТи видрпи е о и
хцир Б ОдТиррТ е о и ояярпБ Nивйе орйлрпи дливпи жирТ оТр ьрицТТ цижя – цижя
оТли д ТвТоТ цижя ?ТрТшиТ дТвриьрТТ хяяряБ СиоТ дТ ряжу живйе Б упджрТ рялТврт-
юждт ишо видрп еяря Б ШйрТ ц ейТцТг рТщи рТТТвТдТБ Ож видрп? лж оТжТ-
рп? лТврТ ц ейТцТ видйБ И оТриьрТ жи Тж ритжр оТжТрят дТ ряиж живйе ц JжТ лри-
орядрТ видйБ ]ивТг йруТг ивп овяддя дТ ряв п Jж еярп видя ц жи лриорядрпи
шоТвурпи ТепБ >я ецТри хТвТжят Тдиру в джут ляеяюж д еирицуицБ ВТж йжи лТе рТя ?
ивят жТвщя ивпг оТцирБ >Т ря еирицут? ? ищи лриеТджяжТьрТБ ряд цят жяоят ейТцят
рТщя Тдирр г вид – хТвТжТ в джуиц иевиррТ дрпцяиж Тлйдояиж ря хивю лТоя ищи ри д ву-
рпг рТ лТ Тдиррий ?ТвТерТцяжпг цижирТоБ рйжяж в джут ц цТхей?и иевиррТ Тлйдояюждт
ря хивю хядж вяюж хивю яртрп хТвТжп оТцрТБ Вив оТвилрят оярж ря й?ТетщиТ
вижя ряджйляющиг Тдир Б LТжт рирТТ рйджрят – Твижяюж в джут ТТвтиждт Тж хивир
хивт Тжвижяюж лж пБ юТ ряюждт лж п ц джя еивяюж лрТрпи я Тжиж лрТщявурпи
орй ряе хряоТп лТвт д Тхиря Б Дявио г лриеджТ ж лйжу жрйерпгБ >Т лж п
ТтхяживурТ циррйждт ц рТерпи орят двиейющиг цидрТгБ юьяджв цТТ ця лйж риидрпи
джрярр о орпвяжпи оТьицр о Б …Терпи лТвт видя Тхиря йейж цдиея д рижирлир и
Тж еяжу цяшиТ цТхцрящир т йейщиг цидрТгБ
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп


Крпц роптврПе льпрр фТтПп тл

Тиодж лриеТджяцвир ООО «С ж…ид»Б
ПрТь жягжи Jжй ор й ив оТ
ойл ц лТврйю виявурйю цирд ю
ря С ж…идБ
уихТлядрТ Тлвяж жу ор й ТжрТ яроТцдоТг ояржТг ^©_a a_teТ вурТТ живилТря д лвяжижрТТ жир рявя ц дявТри КТю в юцтхрТг ьирих PayPal
Web =ney [реиодБДиру Q-W- Тшивио Трйдрп ояржя в ерй йеТрп Вя
длТдТТБ
…С лТрр С дряретйС жОевйС …ТиС Пйии й е ряретТп
б
СряТжтпе
…Терят лр рТея
,
ртт лрТйвоя
,
уивят ор я х п
10
ртт дояхоя

С джТляе

Одирртт лрТйвоя
41
ПТ р п лТ тТеп

Три ТхряоТ живурТТ лряиржяБ


Приложенные файлы

 • pdf 6525104
  Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий