РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ОПП

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра обліку і аудиту
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Методичні матеріали
для виконання практичних робіт
студентом заочної форми навчання
з напрямом підготовки «Облік і аудит»
освітньо-кваліфікаційний рівень 6.050106 - бакалавр____________________________________________________________________________Мелітополь – 2013ВСТУП

На сучасному етапі досить актуальною є проблема розуміння ролі формування та реалізації облікової політики підприємства його власниками, керівниками, спеціалістами середньої ланки управління. Разом з тим, фахівцям з бухгалтерского обліку необхідно надавати інформацію, як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам у певному форматі. Тому формат підготовки та подання інформації повинен бути закріплений у розпорядчому документі про формування облікової політики.
Метою вивчення дисципліни є розкриття суті, зумовленості виникнення, призначення та змісту облікової політики підприємства в системі управління підприємством, а також основ організації документообігу та документування господарських операцій, опанування кваліфікаційних вимог до професії бухгалтера, структури облікового апарату.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати: теоретичні, методичні основи облікової політики підприємства, предмет, об’єкти; завдання постановки облікової політики; основи облікового процесу за його технологією і технікою; праця персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком; порядок інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку.
уміти: скласти проект наказу підприємства про облікову політику; скласти план технічного забезпечення бухгалтерського обліку за меморіально-ордерною, журнально-ордерною та автоматизованою формою його ведення; скласти графіків документообігу первинних документів. розробити посадові інструкції облікового апарату; розробити загальний графік підготовки, складання і подання річного звіту підприємства.
бути ознайомленим: із законодавчою базою України з питань, що вивчаються дисципліною.
Під час вивчення дисципліни “Облікова політика підприємства” застосовуються різні форми проведення занять. Важливе місце серед них займають практичні заняття. Методичні вказівки для проведення практичних занять дадуть можливість ширше запроваджувати в навчальний процес активні методи навчання, надавши практичним заняттям динамічний творчий характер.
Плани практичних завдань вміщують перелік основних економічних категорій та задач, до яких студент зможе підготуватися на основі лекцій, основної літератури, що наведена в кінці.

Тема №1:
Облікова політика як елемент системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку

Заняття №1
Завдання №1.1
Дати відповідь на наступні питання:
1. Які структури займаються розробкою плану розвитку бухгалтерського обліку на державному рівні?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Яка мета державного регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Які питання вирішує Методологічна Рада з бухгалтерського обліку?
____________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
4. Склад Державної контрольно-ревізійної служби України.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Які питання вирішує Головне контрольне-ревізійне управління України?
_________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·6. Які питання вирішує аудиторська палата України?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Які обов’язки та відповідальність головного бухгалтера за порядок формування облікової політики ?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Які обов’язки та відповідальність керівника підприємства за порядок формування облікової політики ?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №1.2
Необхідно: Визначити переваги й недоліки в кожній з нижченаведених форм ведення бухгалтерського обліку:
Форма ведення бухгалтерського обліку
Переваги
Недоліки

введення до штату підприємства посади бухгалтеракористування послугами фахівця з бухгалтерського обліку; зареєстрованого як підприємець

ведення бухгалтерського обліку аудиторською фірмою


самостійне ведення бухгалтерського обліку і складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства

Завдання № 1.3
Необхідно:
- визначити, в яких з наведених випадків працівники підприємства несуть повну матеріальну відповідальність.
Дані для виконання:
№ п/п
Випадки
Відповідальність
(повна/неповна)

1
2
3

1
Матеріальну шкоду заподіяно не при виконанні трудових обов’язків


2
Матеріальну шкоду заподіяно зайвими грошовими виплатами


3
Причиною матеріальної шкоди є недостача, навмисне знищення матеріалів


4
Матеріальну шкоду завдано неправильною організацією обліку і зберігання матеріальних або грошових цінностей


5
Матеріальна шкода виникла з вини працівника, з яким укладений письмовий договір про повну матеріальну відповідальність


6
Матеріальну шкоду завдано через недбалість


7
Відсутні цінності, що були отримані працівником у підзвіт за разовим дорученням.Завдання для домашньої роботи
1. Тести:
1. Термін "облікова політика" визначений:
а) Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств";
б) Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";
в) Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс".
2. Облікова політика підприємства має враховувати:
а) умови організації праці робітників та матеріальне заохочення;
б) форму власності та організаційно-правову структуру;
в) фінансово-майновий стан підприємства та вартість основних засобів.
3. Облікова політика підприємства визначається:
а) держадміністрацією району та податковими органами;
б) Міністерством фінансів;
в) самостійно.
4. Забезпечує перевірку стану обліку у філіях і представництвах підприємства:
а) перший заступник керівника підприємства;
б) головний бухгалтер;
в) інспектор податкових органів.
5. Створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером це:
а) форма керівництва бухгалтерським обліком;
б) форма організації звітності;
в) форма організації бухгалтерського обліку.
6. Визначення облікової політики наведене у ПБО:
а) 1;
б) 2;
в) 4.
7. Визначення облікової оцінки наведене у ПБО:
а) 4;
б) 5;
в) 6.
8. Яке визначення облікової політики відповідно до нормативної бази є вірним:
а) це порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві;
б) це сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності;
в) це вибір форми бухгалтерського обліку.
9. Складові облікової політики підприємства визначаються:
а) нормативними документами з бухгалтерського обліку, законами з оподаткування та внутрішніми нормативними документами підприємства;
б) самим підприємством;
в) лише нормативними документами з бухгалтерського обліку.
10. Прийнята облікова політика:
а) впливає тільки на рівень витрат;
б) впливає тільки на рівень доходу та прибутку;
в) впливає на всі вище перелічені показники.
11. Величина порогу суттєвості визначається:
а) ПБО;
б) іншими нормативними документами держави;
в) самим підприємством.
12. При складані фінансової звітності принцип безперервності діяльності:
а) застосовується завжди;
б) не застосовується, якщо події після дати балансу свідчать про наміри підприємства припинити діяльність або неможливість її продовження;
в) застосовується, якщо події до дати балансу свідчать про наміри підприємства припинити діяльність або неможливість її продовження .
13. Які існують види матеріальної шкоди:
а) незначна, середня, велика і в особливо великих розмірах;
б) пряма і непряма;
в) відшкодована і невідшкодована.
14. Які існують види матеріальної відповідальності:
а) матеріальна відповідальність матеріально відповідальних осіб і матеріальна відповідальність керівників і спеціалістів;
б) часткова і повна;
в) формальна та неформальна.
15. У відповідності з Кодексом законів про працю головний бухгалтер:
а) може бути притягнутий до повної матеріальної відповідальності;
б) не може бути притягнутий до повної матеріальної відповідальності;
в) може бути притягнутий до повної матеріальної відповідальності тільки у випадках, передбачених Кодексом законів про працю.


2. Завдання для засвоєння термінології
Вставити пропущені слова у наведених визначеннях.
_______________________ - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.
Під формою бухгалтерського обліку розуміють сукупність ________________, які використовуються в певній послідовності та взаємодії для ведення бухгалтерського обліку із застосуванням подвійного запису.
____________________________ - сукупність правил, норм, стандартів, які використовуються для визначення принципів функціонування бухгалтерського обліку в межах геополітичних об’єднань країн.
Державна облікова політика - сукупність ______ з визначення загальних принципів функціонування _________________ _____ в межах країни через розробку правил, норм, стандартів.
Єдиний грошовий вимірник - за цим принципом ______________ і _____________ всіх господарських _____________ підприємства в його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці .
_____________ - цей принцип допускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання _____________ ____________.
Нарахування і відповідність ___________ і _________ - згідно з цим принципом для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно ____________ доходи періоду з витратами, які були здійснені для отримання таких _________.
_______________________ суті над _________ - операції враховуються відповідно їх суті, а не тільки виходячи з ___________________ форми.
Тема №2
Порядок розробки та оформлення облікової політики підприємства

Заняття №2
Завдання 2.1
Дати відповідь на наступні питання:
1 Дати визначення «облікової політики» та які фактори впливають на вибір облікової політики підприємства?
___
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Які питання з бухгалтерського обліку підприємство вирішує самостійно?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4 Назвіть причини появи категорії «облікова політика» в ринкових умовах.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5 Які етапи формування облікової політики на підприємстві.?
______________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Дати визначення терміну «Наказ про облікову політику»____________________________
______________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·. Ким і в які терміни складається і затверджується наказ про облікову політику?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Що таке ведення обліку і які форми ведення бухгалтерського обліку використовуються на сільгосппідприємствах?
___
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·____________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №2.2
Необхідно:
- вибрати дані, які відображаються в наказі про облікову політику підприємства та в додатках до нього.
Дані для виконання:
Перелік показників підприємства
Так/ні
Перелік показників підприємства
Так/ні

Форма власності

Межа істотності


Метод амортизації основних засобів

Галузь діяльності


Розмір статутного капіталу

Порядок створення резервів сумнівних боргів


Вартісна межа віднесення активів до інших необоротних матеріальних активів

Питома вага кожного засновника в статутному капіталі підприємства


Форма обліку

Місцезнаходження підприємства


Перелік контрагентів

Очікувані напрямки інвестування


Порядок документообігу

Склад інвентаризаційної комісії


Перелік матеріально відповідальних осіб

Середньоспискова чисельність працюючих


Технологія виробництва

Методі оцінки вибуття запасів


Метод амортизації та діапазон термінів використання нематеріальних активів

Перелік форм первинних документів, які застосовуються на підприємстві


Розмір податку на прибуток

Порядок розподілу прибутку


Завдання №2.3
Необхідно:
- визначити відповідні елементи облікової політики й заповнити наведену таблицю.
Дані для виконання:
Об’єкти облікової політики
Елементи облікової політики

Основні засоби

Нематеріальні активи


Інші необоротні матеріальні активи


Запаси


Дебіторська заборгованість


Доходи і витрати


Забезпечення наступних витрат і платежів

Власній капітал
Біологічні активи

Завдання для домашньої роботи
1. Тести
Обрати правильну відповідь:
1. Наказ про облікову політику підприємства набирає юридичної сили:
а) з дня підписання його власником (керівником) підприємства;
б) з дня реєстрації підприємства;
в) з 1-го числа відповідного звітного періоду.
2. До факторів, які впливають на вибір облікової політики підприємства, відносять:
а) місцезнаходження підприємства;
б) форму власності;
в) кількість власників.
3. В розділі “Методологічні принципи та порядок ведення бухгалтерського обліку” наказу про облікову політику зазначається:
а) методи нарахування амортизації;
б) форми ведення бухгалтерського обліку;
в) правила документообігу.
4. Прийнята облікова політика впливає:
а) тільки на показники фінансової звітності;
б) тільки на показники податкової звітності;
в) як на показники фінансової, так і податкової звітності.
5. Оформлення внутрішнього нормативного документа підприємства щодо облікової політики є:
а) обов’язковим ;
б) обов’язковим тільки щодо фінансового обліку;
в) обов’язковим тільки щодо податкового обліку.
6. Положення облікової політики щодо управлінського обліку:
а) визначаються Законом;
б) визначаються ПБО;
в) визначаються внутрішніми розпорядчими документами.
7. Внутрішній нормативний документ підприємства про облікову політику затверджується:
а) наказом по підприємству;
б) постановою правління товариства;
в) будь-яким з перелічених внутрішніх нормативних документів.
8. Головний бухгалтер:
а) є матеріально відповідальною особою;
б) не є матеріально відповідальною особою;
в) може бути матеріально відповідальною особою у разі добровільної згоди виконувати одночасно обов’язки касира, а також за наявності відповідного наказу керівника (крім підприємств державної та комунальної власності) та укладання з ним договору про повну матеріальну відповідальність.

2. Завдання для засвоєння термінології
Вставити пропущені слова у наведених визначеннях.
Елемент облікової політики підприємства – це методичні _____________ та _________, які обираються з числа загальноприйнятих з урахуванням особливостей _______________ підприємства .
Наказ про облікову політику – це внутрішній нормативний документ з ______________ та ___________ ведення обліку на підприємстві, який передбачає сукупність __________ та __________ організації і ведення обліку, що використовуються з метою підготовки, складання та подання _____________ ___________.
До методичних аспектів облікової політики відносяться положення, які передбачають правила _______________ та ________ статей _____________ за конкретним напрямом _________.
___________ облікової політики підприємства можна поділити на дві групи: організаційно-технологічні та _____________.
Вибір ______________ побудови обліку на підприємстві та _________ бухгалтерського обліку; ______________ керівника та головного бухгалтера за організацію облікової політики; склад та структуру _______________ підприємства; перелік посадових осіб підприємства з правом ______________ підпису; перелік матеріально відповідальних та _____________ осіб; перелік та склад фінансової, статистичної та ______________ звітності, що надає підприємство відповідним користувачам – це ___________________ складові частини облікової політики.


Тема №3
Організаційно-технологічні аспекти облікової політики
Заняття №3, №4
Завдання 2.1
Дати відповіді на наступні питання:
1. За якими принципами формується обліковий апарат, в залежності від способу розподілу праці?
_________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Зміст Положення про бухгалтерію і його структура?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Дати визначення і порядок формування розділів Посадової інструкції.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Чому сприяють і надають змогу розроблені Посадові інструкції?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Надати перелік нормативно-правових джерел для складання Посадової інструкції.
__________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Сутність інформаційного забезпечення обліку на підприємстві.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Принципи створювання оптимальних потоків інформації?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· Попередні роботи до проектування інформаційного потоку.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Порядок проектування інформаційного забезпечення обліку.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Що є основою інформаційного забезпечення обліку?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Завдання 3.2
Необхідно:
- На основі даної нижче умови сформувати Наказ про облікову політику на підприємстві.
Умова. У звітному році на сільськогосподарському підприємстві методика обліку передбачає використання наступних методів, які повинні бути відображені в Наказі про облікову політику:
«Звіту про фінансові результати».принципів нарахування та відповідності тих періодах, яких вони стосуються
в розмірі 100 грн.
витрати, втрати та нестачі, перелічені в пункті 14 П(С)БО 9
відносити до витрат звітного періоду
відповідних рахунках бухгалтерського обліку класу 2 «Запаси»
відповідних рахунках класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи».
вносити відповідні зміни (доповнення) до цього наказу
головного бухгалтера підприємства
готівку, кошти на рахунках у банках і депозити на вимогу
з балансу на рахунки обліку витрат
з Колективним договором підприємства
з П(С)БО 16 «Витрати»
за журнально-ордерною формою згідно з основними принципами, викладеними в П(С)БО 1
за методом середньозваженої собівартості
запасів (найменування або група)
згідно з П(С)БО 15 «Дохід»
згідно з П(С)БО 16 «Витрати»
знос і обліковувати його на рахунку 132 «Знос інших необоротних активів».
їхня оцінка може бути достовірно визначена; існує вірогідність отримання або втрати майбутніх економічних вигод.
його балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу
його продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям активу
кваліфікувати згідно з П(С)БО 16 «Витрати»
меншою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.
місяця, наступного за тим, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання.місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів
на одиницю продукції, виходячи з нормальної виробничої потужності виробничого обладнання
на підставі п.5 П(С)БО 7.
на рахунках класу 0 «Позабалансові рахунки»
на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».
на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»
належний контроль і оперативний облік у кількісному вираженні за місцями експлуатації протягом строку їхнього фактичного використання
орендної плати, передплати періодичних видань, плати за рекламні послуги та інші витрати..наступних періодів.складі витрат майбутніх періодів
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»..пунктів 11-17 П(С)БО 8
п. 26 1І(С)БО 7
прямі витрати; виробничі накладні витрати.
прямолінійним методом
пунктами 8- 15 П(С)БО 7
різницю між сумою дебіторської заборгованості та резервом сумнівних боргів
розмірі 5% від загальної суми такої заборгованості
собівартістю запасів згідно з пунктом 9 П(С)БО 9 «Запаси».
строки використання нематеріальних активів; методи амортизації нематеріальних активів; оцінку нематеріальних активів.
строку корисного використання об’єкта і припиняти на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації
суму частки інвестора у прибутку асоційованої компаніїсуму одержаних дивідендів
участі в капіталі
чистою реалізаційною вартістю на дату балансу

НАКАЗ Про облікову політику підприємства

«02» січня 20 р. м. Мелітополь

Згідно із Законом України від 16. 07. 1999 p. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку П(Є)БО з метою забезпечення єдиних принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності,
НАКАЗУЮ:
1. На основі П(С)БО забезпечити незмінність правил, якими слід керуватися у веденні бухгалтерського обліку, складанні й поданні фінансової звітності.
2. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснювати ___________________________________________________________.
3. Установити межу суттєвості при складанні фінансової звітності___________________________________________________________________
4. Активи і зобов’язання підприємства відображати у звітності лише за умови, що вони відповідають таким критеріям:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Бухгалтерський облік основних засобів здійснювати згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби».
5.1 Класифікацію основних засобів у бухгалтерському обліку здійснювати __________________________________________________________________
5.2 Первісна вартість основних засобів формується згідно з____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.3 Амортизації підлягають всі основні засоби, крім землі. Нарахування амортизації здійснювати протягом ______________________________________ __________________________________________________________________.
5.4 Амортизацію основних засобів у бухгалтерському обліку нараховувати із застосуванням методів, викладених у _________________________________.
5.5 Нарахування амортизації починати з________________________________ __________________________________________________________________, і припиняти з__________ __________________________________________________________________.
5.6 Об’єкт основних засобів виключати з активів у разі___________________ __________________________________________________________________.
6. Бухгалтерський облік нематеріальних активів вести за групами згідно з _____________________. Первісну вартість нематеріального активу формувати на підставі _______________________________________________.
6.1 Амортизацію всіх груп нематеріальних активів нараховувати___________ __________________________________________________________________.
6.2 Наприкінці звітного року переглянути:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.3 Переоцінити нематеріальний актив до справедливої вартості, якщо ____________________________________________________________________________________________________________________________________.
7. Довгострокові фінансові інвестиції обліковувати за методом___________ ____________________________________________.
7.1 Вартість довгострокових фінансових інвестицій збільшувати на________ _________________________________________________________________ та зменшувати на _______________________________________________.
8. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є вид______________________ __________________________________________________________________.
8.1 Первісну вартість запасів, придбаних за плату, визначати за____________ __________________________________________________________________
8.2 Первісну вартість запасів, виготовлених на підприємстві, визначати згідно ___________________________________________________
8.3 Не включати до первісної вартості запасів_______________________ __________________________________________________________________
8.4 У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності запаси підприємства відображати за_______________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
8.5 При відпусканні запасів у виробництво, продаж або іншому вибутті здійснювати оцінку запасів _____________________________________________.
8.6 Запаси, що належать підприємству, обліковувати на___________________ __________________________________________________________________
8.7 Матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання, переробку, комісію, обліковувати ______________________________________________.
9. Малоцінні та швидкозношувані предмети, що належать до необоротних активів, обліковувати _______________________________________________.
9.1 На вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать до необоротних активів, нараховувати____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
9.2 Малоцінні та швидкозношувані предмети, що належать до запасів, обліковувати ________________________________________________________.
9.3 Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію, списувати _____________________________________________.
9.4 Для забезпечення збереження зазначених предметів в експлуатації організувати_____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________.
10. Дебіторську заборгованість відображати в балансі за__________________ __________________________________________________________________.
10.1 Чисту реалізаційну вартість визначати як___________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________.
10.2 Резерв сумнівних боргів за продукцію, товари встановити в___________ __________________________________________________________________.
11. Згідно з П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» грошовими коштами вважати___________________________________________________________ __________________________________________________________________.
11.1 Грошові кошти обліковувати на________________________________ __________________________________________________________________
12. Наперед сплачені суми_________________________________________ __________________________________________________________________, що віднесені до _____________________________________, обліковувати у __________________________________________________________________.
13. Доходи визнавати та оцінювати ____________________________________
14. Класифікацію та визнання витрат здійснювати_______________________ __________________________________________________________________.
14.1 До виробничої собівартості продукції включати:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
14.2 Постійні виробничі накладні витрати розподіляти___________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________.
14.3 Витрати, що не пов’язані з операційною діяльністю і не включаються до собівартості реалізованої продукції, ___________________________________.
14.4 Витрати, що пов’язані з операційною діяльністю і не включаються до собівартості реалізованої продукції ___________________________________, ____________________________________________________________________________________________________________________________________.
14.5 Доходи і витрати включати до ____________________________________ і на підставі _____________________________________________відображати в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності в ____________________________________________________.
15. Затвердити систему оплати праці згідно_____________________________ __________________________________________________________________.
16. Оподаткування здійснювати згідно з чинним законодавством України.
17. У разі прийняття нових законодавчих актів або внесення змін (доповнень) у чинні П(С)БО ____________________________________________________.
Відповідальність за дотриманням положень наказу та внесення змін і доповнень до нього покласти на ___________________________________________.

Директор (підпис)
З Наказом ознайомлені:
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №3.3

Згідно представленого зразка скласти посадову інструкцію касира.

підприємство затверджую
керівник підприємства
Підпис ПІБ
"____"__________20__р.
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
касира
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Касир відноситься до технічних виконавців, приймається та звільняється з роботи наказом ______________за представленням _________________________________________
1.2. на посаду касира призначається особа, що має_______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(вимоги щодо освіти та стажу роботи)
1.3. Касир підпорядковується_________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(головному бухгалтеру, керівнику відповідного підрозділу бухгалтерії)
1.4. У своїй діяльності касир керується:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·касир повинен знати:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·під час відсутності касира його обов’язки виконує у встановленому порядку заступник, що призначається, який несе повну відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.
ІІ. ФУНКЦІЇ
На касира покладаються наступні функції:
2.1.___________________________________________________________
2.2.___________________________________________________________
2.3.___________________________________________________________
ІІІ. ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ
Для виконання покладених на нього функцій касир зобов’язаний:
3.1.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2._________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·________________________
ІV. ПРАВА
Касир має право:
4.1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Касир несе відповідальність:
5.1._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
керівник структурного підрозділу ____________________________________
(підпис) (розшифровка підпису)


УЗГОДЖЕНО:
начальник юридичного відділу:

(підпис) (розшифровка підпису)

З інструкцією ознайомлений:

(підпис) (розшифровка підпису)


Завдання №3.4
Скласти витяг з графіку документообігу для первинного документу з обліку грошових коштів використовуючи таблицю

Графік документообігу на підприємстві.
Найменування документа


Складання документа
Кількість екземплярів
Відповідальність за виписування
Відповідальність за оформлення
Відповідальність за виконання
Термін виконання


Перевірка документів
Відповідальна особа за перевірку
Хто подає
Порядок подачі
Термін подачі


Обробка документів
Хто виконує
Термін виконання


Передача в архів підприємства
Хто виконує
Термін виконанняЗавдання №3.5
Скласти графік надходження первинних документів в бухгалтерію за наведеною формою:

№ п/п
Вид документа
Ким складається
Яка робота виконується в момент складання
Коли складається
Посадова особа, яка підписує документ
Кому подається
Коли подається в бухгалтерію
Термін обробки документа

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
Акт прийому-передачі основних засобів (форма №ОЗ-1)
2
Накладна внутрішньогосподарського призначення
3
Табель обліку робочого часу
4
Товарно-транспортна накладна (Ф№ТН-1)
5
Лімітно-забірна картка
6
Акт на списання МШП (ф№МШ-8)
7
Видатковий касовий ордер
8
Прибутковий касовий ордер
9
Обліковий лист праці та виконаних робіт
10
Подорожний лист вантажного автомобіля
Завдання для домашньої роботи
1. Тести
Обрати правильну відповідь:
1. Документи, форма яких не передбачена в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, повинні містити наступні обов’язкові реквізити:
а) вимірники господарської операції в натуральному та грошовому вимірі;
б) номер договору;
в) відомості про якість матеріальних цінностей.
2. Форми ведення обліку:
а) введення в штат підприємства посади бухгалтера;
б) журнально-ордерна форма;
в) проста та спрощена.
3. Принципи розподілу облікової роботи:
а) доречність;
б) виробничий та функціональний;
в) повного висвітлення.
4. Основний регламентуючий внутрішній нормативний документ роботи бухгалтерської служби:
а) Наказ про облікову політику;
б) Посадова інструкція;
в) Положення про бухгалтерію.
5. Планування діяльності окремих облікових працівників здійснюється на підставі:
а) індивідуальний графік;
б) Посадова інструкція;
в) Положення про бухгалтерію.
6. Відповідальність за забезпечення збереженості в період роботи з документами і своєчасну передачу їх до архіву несе:
а) головний бухгалтер;
б) керівник;
в) особа, що підписала документ.
7. Основні інформаційні джерела для розробки Посадової інструкції:
а) Типові галузеві інструкції, рішення атестаційної комісії;
б) Наказ про облікову політику;
в) Закон про бухгалтерський облік і фінансову звітність підприємства.
8. Складові інформаційного забезпечення системи управління підприємством:
а) економічний контроль та аналіз;
б) бухгалтерська перевірка та контроль;
в) бухгалтерський облік, економічний контроль та економічний аналіз.
9. Організована система створення, перевірки та обробки первинних документів в бухгалтерському обліку від моменту їх створення до передачі в архів, називається:
а) документообігом;
б) графіком документообігу;
в) номенклатурою справ.
10. Наявність сукупності яких організаційних документів підтверджує організацію облікового процесу в повному обсязі?
а) альбоми типових форм первинних документів, інструкції щодо використання форм бухгалтерського обліку;
б) робочі альбоми носіїв облікової інформації, система облікових номенклатур, графіки виконання робіт, карти організації робочих місць;
в) план рахунків бухгалтерського обліку та повний комплект П(с)БО.
11. Потреби користувачів в економічній інформації визначають методом:
а) експертної оцінки
б) інвентаризації;
в) усіма переліченими методами.
12. Господарські операції повинні відображатися в регістрах бухгалтерського обліку:
а) в хронологічній послідовності;
б) по закінченню звітного періоду;
в) за вимогою контролюючих органів.

2. Завдання для засвоєння термінології
Вставити пропущені слова у наведених визначеннях.
Проставляння на первинних документах _____________________ називається контируванням.
Таксування документів – це _______________ зазначених в документах матеріальних цінностей.
Графік документообігу – затверджений порядок обробки інформації, що зазначена в ___________________.
Сукупність робіт, пов’язаних з веденням кореспонденцій, прийманням і відправкою документів, їх реєстрацією, зберіганням оброблених документів в поточному архіві, називається _________________.
. Номенклатурою ____________________ називається перелік найменувань справ підприємства для групування і зберігання в них документів.
Під процесом __________________ розуміють сукупність технічних і методичних прийомів для створення документа.
_____________________ архів створюється в бухгалтерії для зберігання документів за поточний рік чи місяць, по яких складено і подано за встановленими адресами бухгалтерську звітність і ті, до яких працівники бухгалтерії звертаються.
Облікові регістри є ____________________ певної форми, побудовані відповідно до економічного групування інформації про активи, капітал та зобов’язання підприємства.

3. Скласти робочий план рахунків для аграрного підприємства за наведеним зразком
Робочий план рахунків
Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)
Субрахунки (рахунки другого порядку)
Рахунки третього порядку

код
назва
код
назва
код
назваТема №4
Зміни облікової політики, їх оформлення, обґрунтування та подання
Заняття №5, №6
Завдання №5.1
Дати відповіді на наступні питання:
1. В яких випадках передбачених законодавством відбувається зміна облікової політики?
__
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·2. Які події не вважаються зміною облікової політики?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Яким чином у звітності відображається вплив зміни облікової політики на події та операції минулих періодів?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Що таке облікова оцінка?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Яка інформація може вважатися комерційною таємницею?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Які методи захисту комерційної таємниці існують?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Який порядок закріплення комерційної таємниці існує?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8. В яких випадках баланс підприємства може бути визнаний недійсним?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. В яких випадках головний бухгалтер притягується до повної матеріальної відповідальності?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання для домашньої роботи
1. Тести
Обрати правильну відповідь:
1. Підприємство переглянуло строк корисного використання необоротного активу в бік зменшення . За ПБО 6 це:
а) зміна облікової політики;
б) зміна облікової оцінки;
в) втрата корисності активу.
2. .Правило нижчої оцінки на дату балансу може застосовуватись до:
а) загальних запасів;
б) окремих найменувань запасів і групи запасів;
в) окремих найменувань запасів або однорідної групи запасів.
3.Відображення дебіторської заборгованості у балансу підприємства за чистою вартістю реалізації відповідає такій якісній характеристиці фінансової звітності:
а) обачності;
б) достовірності;
в) суттєвості.
4. Створення резерву сумнівних боргів приводить до таких змін за статтями фінансових звітів:
а) зменшення дебіторської заборгованості і резерву сумнівних боргів;
б) зменшення дебіторської заборгованості та збільшення резерву сумнівних боргів;
в) збільшення резерву сумнівних боргів та зменшення прибутку від вкладення капіталу.
5. Під час річної інвентаризації активів і зобов’язань підприємства були виявлені розбіжності в обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Яким чином сума цієї заборгованості буде відображатися у балансі, якщо до дати балансу розбіжність не була врегульована з дебіторами?
а) як резерв сумнівних боргів;
б) за даними бух. обліку підприємства;
в) Буде списана з балансу.
6. Залишок за статтею Балансу „Резерв сумнівних боргів” на кінець звітного періоду зріс, а первісна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги не змінилася. Внаслідок цього:
а) за рахунок збільшення резервів збільшився пасив балансу;
б) чиста реалізаційна вартість цієї дебіторської заборгованості зменшилася;
в) чиста реалізаційна вартість цієї дебіторської заборгованості збільшилася.
7. За якою оцінкою відображаються в балансі довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки?
а) номінальною вартістю;
б) теперішньою вартістю;
в) сумою погашення.
8. Керівництво підприємства вирішило змінити метод оцінки своїх запасів з середньозваженої на ФІФО у період зростання цін. Як це рішення буде класифіковано за П(С)БО 6:
а) зміна облікової політики;
б) зміна облікової оцінки;
в) не стосується П(С)БО 6.
9. Не вважаються зміною облікової політики:
а) використання принципу нарахування замість касового методу;
б) відображення у складі витрат періоду витрат на дослідження і розробки замість їх капіталізації;
в) визначення облікової політики щодо операцій, які не відображалися раніше.
10. ВАТ зазначило у примітках, що його фінансова звітність підготовлена за П(С)БО. Як у цьому випадку воно може описати свою облікову політику щодо витрат на позики?
а) витрати на позики капіталізуються, коли сплачуються;
б) витрати на позики відносяться до витрат періоду, коли сплачуються;
в) витрати на позики відносяться до витрат періоду, коли підлягають сплаті.
11. Якого принципу підготовки фінансової звітності дотримується ВАТ, розкриваючи у примітках до фінансових звітів після дати балансу?
а) співвідношення витрат і вигод;
б) періодичності;
в) повного висвітлення.
12. Ват переоцінює свої основні засоби під час складання балансу. За П(С)БО 7 у примітках слід з цього приводу розкривати:
а) облікову політику щодо визначення історичної собівартості основних засобів;
б) узгодження балансової вартості основних засобів та накопиченої амортизації на початок і кінець звітного періоду;
в) базу та дату переоцінки, залучення незалежного оцінювача, балансову вартість кожної групи основних засобів за їх собівартістю мінус накопичена амортизація.
13. Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється:
а) методом «червоного сторно»;
б) шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;
в) виправлення помилок не допускається.
14. Облікову політику підприємства розкривають у:
а) Балансі;
б) Звіті про фінансові результати;
в) Примітках до фінансової звітності.
15.Перед складанням річної фінансової звітності обов’язкове :
а) проведення інвентаризації активів та зобов’язань підприємства;
б) проведення внутрішнього контролю ведення бухгалтерського обліку;
в) проведення аудиторської перевірки.

2. Завдання для засвоєння термінології
Вставити пропущені слова у наведених визначеннях.
Облікова ________ - попередня ________, яка використовується підприємством з метою розподілу ________ і ________ між відповідними звітними ____________.
Подія після дати ________ - подія, яка відбувається між датою _______ і датою _____________ керівництвом __________ звітності, підготовленої до оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на __________ стан, результати ___________ та рух ________ підприємства.
__________ інформація інформація, відсутність якої може вплинути на рішення ____________ фінансової звітності.
__________ до фінансових ______ сукупність показників і пояснень, яка забезпечує ___________ і __________ статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними ________________.
_________ ________ – це передбачений порядок отримання, використання, поширення і зберігання інформації, а також сукупність способів її ________.

Тема №5
Методологічні засади облікової політики. Формування облікової політики в частині обліку необоротних активів

Заняття №7, №8, №9

Завдання №7.1
Дати відповіді на наступні питання:
За яких умов об’єкт основних засобів визнається активом?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________З яких витрат складається собівартість придбаного об’єкта основних засобів?________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________За якою вартістю обліковується безоплатно одержаний об’єкт основних засобів?________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В яких випадках витрати, пов’язані з утриманням об’єкта основних засобів, включаються до його балансової вартості?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
. Як впливають результати переоцінки основних засобів на інші статті балансу?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Чи всі основні засоби є об’єктом амортизації?______________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Які фактори враховуються при визначені терміну корисного використання?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________В яких випадках термін корисного використання може змінюватися? __
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Яким чином можна змінити метод нарахування амортизації?___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Які методи нарахування амортизації Ви знаєте?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В якому розрізі ведеться аналітичний облік основних засобів?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Які особливості нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів?____________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Які основні положення про облік необоротних активів наводяться в наказі про облікову політику підприємства? __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання № 7.2, 8.1
Необхідно:
- розрахувати суму амортизації різними методами;
- обґрунтувати, який з методів необхідно застосовувати, якщо підприємство зацікавлене найскоріше здійснити амортизацію основних засобів.
Дані для виконання
Підприємство придбало ксерокс. Термін корисного використання ксерокса-4 роки, первинна вартість - 2200 грн., ліквідаційна вартість - 200 грн. Протягом терміну корисного використання ксерокса планується зробити наступну кількість копій: за 1-й рік - 34000 шт., за 2-й рік - 32000 шт., за 3-й рік - 31500 шт., за 4-й рік - 30000 шт. Розрахувати суму амортизації різними методами й обґрунтувати, який саме метод амортизації основних засобів треба використовувати, якщо підприємство зацікавлене якомога скоріше замортизувати основні засоби.

Методи амортизації
Роки


1
2
3
4
Разом

1. Прямолінійний


2. Зменшення залишкової вартості


3. Прискореного зменшен-ня залишкової вартості


4. Кумулятивний


5. Виробничий


Розрахунок амортизації прямолінійним методом
Рік
Розрахунок
Амортизаційні відрахування за рік
Накопичена амортизація
Залишкова вартість

1

2

3

4


____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Розрахунок амортизації зменшення залишкової вартості
Рік
Розрахунок
Амортизаційні відрахування за рік
Накопичена амортизація
Залишкова вартість

1

2

3

4

_______________________________________________________________________________Розрахунок амортизації прискореного зменшення залишкової вартості
Рік
Розрахунок
Амортизаційні відрахування за рік
Накопичена амортизація
Залишкова вартість

1

2

3

4

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Розрахунок амортизації кумулятивним методом
Рік
Розрахунок
Амортизаційні відрахування за рік
Накопичена амортизація
Залишкова вартість

1

2

3

4

_______________________________________________________________________________Розрахунок амортизації виробничим методом
Рік
Розрахунок
Амортизаційні відрахування за рік
Накопичена амортизація
Залишкова вартість

1

2

3

4

Завдання № 9.1
Необхідно: вказати, які документи слід оформити в даній ситуації; розрахувати залишкову вартість об’єкта на момент виявлення недостачі з урахуванням індексу інфляції і розміру збитків до відшкодування.
Дані для виконання
На підприємстві була проведена інвентаризація, в результаті якої виявлено зникнення з офісу комп’ютера. Комісія встановила, що недостача відбулася внаслідок халатності матеріально відповідальної особи. Первинна вартість комп’ютера складає 7600 грн., нарахований знос-1400 грн. Індекс інфляції за період з моменту введення в експлуатацію даного основного засобу до моменту виявлення недостачі складає 101,9%:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання для домашньої роботи
1. Тести
Обрати правильну відповідь:
1. Нарахування амортизації основних засобів починається з:
а) д ати надходження об'єкта основних засобів на підприємство;
б) дати введення об'єкта основних засобів в експлуатацію;
в) місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.
2. Нарахування амортизації основних засобів проводиться:
а) щомісяця;
б) щоквартально;
в) щорічно.
3. У бухгалтерському обліку нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, але не більше:
а) 10 років;
б) обмежень немає;
в) 20 років.
4. На підприємстві 5 серпня цього року був введений в експлуатацію придбаний нематеріальний актив. З якого моменту бухгалтер повинен нараховувати на нього амортизацію:
а) з 1 серпня цього року;
б) з 6 серпня цього року;
в) з 1 вересня цього року.
5. Якщо підприємством проведена переоцінка об'єктів групи нематеріальних активів, то надалі вони підлягають:
а) щорічній переоцінці;
б) списанню;
в) щоквартальній переоцінці.
6. З метою нарахування амортизації (зносу) для податкових розрахунків основні засоби поділяють на:
а) 2 групи;
б) 4 групи;
в) 5 груп.
7. Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо:
а) існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена;
б) підприємство отримує економічні вигоди від його використання;
в) можна достовірно визначити його первісну вартість.
8. Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо:
а) сума зносу об'єкта основних засобів перевищує первісну вартість;
б) залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу;
в) залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю.
9. Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства:
а) за первісною вартістю;
б) за справедливою вартістю;
в) за залишковою вартістю.
10. Чи включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок кредиту банку, витрати на сплату відсотків за кредит?
а) так;
б) ні;
в) частково.
11. Нематеріальні активи, отримані внаслідок об'єднання підприємств, оцінюються за:
а) справедливою вартістю;
б) первісною вартістю;
в) залишковою вартістю.
12. Нематеріальний актив списується з балансу в разі:
а) його вибуття;
б) неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання;
в) його вибуття або внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання.
13. Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як:
а) різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям) та їх залишковою вартістю;
б) різниця між доходом від вибуття та сумою непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям;
в) різниця між доходом від вибуття та їх справедливою вартістю.
14. Ліквідаційна вартість активу це:
а) сума коштів, яку підприємство очікує отримати в кінці терміну корисної експлуатації активу після вирахування витрат, пов'язаних з його вибуттям;
б) різниця між балансовою вартістю активу і сумою, що фактично одержана в результаті його ліквідації;
в) сума, на яку одержано запасні частини і брухт у результаті ліквідації основних засобів.
15. Термін корисного використання необоротного активу це:
а) проміжок часу між придбанням необоротного активу та отриманням коштів від реалізації продукції, виготовленої за допомогою такого необоротного активу;
б) термін, протягом якого використання активу буде приносити користь підприємству;
в) період часу, протягом якого актив, як очікується буде використовуватись підприємством.

2. Завдання для засвоєння термінології
Вставити пропущені слова у наведених визначеннях.
Група основних засобів – це сукупність однотипних за _____________________________ необоротних матеріальних активів.
Зменшення корисності – втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості активу над сумою _____________________________________________.
Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку ______________________________.
____________________________________ - частина ліквідаційної вартості об’єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або гарантується лише пов’язаною з ним стороною.
Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у ____________________________________________.
Вартість, яка амортизується, - первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням _________________________________.
________________________ - історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.
Необоротні активи – всі активи, що не є _________________________________.
Тема №5
Методологічні засади облікової політики. Формування облікової політики в частині обліку оборотних активів
Заняття №10, №11, №12

Завдання №10.1
Дати відповіді на наступні питання:
1. Дати визначення поняття запаси?___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. За яких умовах запаси визнаються активом?__________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Що є одиницею бухгалтерського обліку запасів?_______________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Які витрати включаються до первісної вартості запасів?________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Які витрати не включаються до первісної вартості запасів?______________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. За якими методами здійснюється оцінка запасів при їх відпуску у виробництво?______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. За якою оцінкою запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності?__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. В якому випадку запаси відображаються за чистою вартістю реалізації і як вона визначається?__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. Що таке транспортно-заготівельні витрати? Порядок обліку ТЗВ?________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________10. Навести основні первинні документи, якими оформлюються операції з руху виробничих запасів._____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________11. Які основні положення стосовно оборотних активів наводиться в наказі про облікову політику підприємства?__________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №10.2, 11.1
Необхідно: визначити вартість вибулих запасів кожним з методів: середньозваженої собівартості, ФІФО, індетифікованої собівартості; вказати, який з методів є найпереважнішим для використання і за яких обставин; порівняти результати дії методів оцінки запасів на чистий прибуток підприємства.

Дані для виконання
На 01.04.ц.р. на підприємстві залишалися мінеральні добрива в кількості 200 кг за ціною 40 грн. за кг. За місяць було придбано:
04.04.(1 партія) – 300 кг за ціною 38 грн. за кг;
10.04.(2 партія) – 500 кг за ціною 41 грн. за кг;
21.04. (3 партія) – 200 кг за ціною 43 грн. за кг.
Цього ж місяця було передано у виробництво:
07.04. – 250 кг, 15.04.- 400 кг, 25.04.- 300 кг.
Виручка від реалізації готової продукції за місяць склала 60000 грн.

Метод ідентифікованої собівартості
07.04. було передано у виробництво – 100 кг з першої партії та 150 кг з партії, що залишалася на початок місяця; 15.04 – 200 кг з першої партії та 200 кг з другої партії та 25.04 – 200 кг з другої партії та 100 кг з третьої партії
Книга складського обліку
дата
Отримано
Видано
Залишок


кількість
Ціна
Сума
кількість
Ціна
Сума
кількість
Ціна
Сума


Метод середньозваженої собівартості
Книга складського обліку
дата
Отримано
Видано
Залишок


кількість
Ціна
Сума
кількість
Ціна
Сума
кількість
Ціна
СумаМетод ФІФО
Книга складського обліку
дата
Отримано
Видано
Залишок


кількість
Ціна
Сума
кількість
Ціна
Сума
кількість
Ціна
Сума

Результати впливу методів оцінки руху виробничих запасів, грн.

Показники оцінки
Метод ідентифікованої собівартості
Метод середньозваженої собівартості
Метод ФІФО

1
Виручка від реалізації
2
Собівартість запасів відпущених у виробництво
3
Собівартість товарів, що залишилися на кінець місяця
4
Прибуток від реалізації
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання №12.1.
Необхідно: визначити розмір транспортно-заготовчих витрат (ТЗВ), що підлягають списанню за місяць, застосовуючи при цьому два методи:
а) розрахунок середнього відсотка;
б) включення ТЗВ до вартості матеріалів.
Обговорити, в якому випадку переважно використовувати кожний з методів.
Дані для виконання
а) В жовтні 2011р. підприємство придбало виробничі запаси на суму 13600 грн., без ПДВ. вартість ТЗВ – 1500 грн., без ПДВ.

п/п
Зміст
Вартість запасів, тис.грн.
ТЗВ тис.грн.

1
Залишок на 01.10.11
4300
400

2
Надійшло за місяць3
Вибуло за місяць:
- на виробництво
- реалізовано на сторону
11400
10100
1300


4
Залишок на кінець місяця___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) Сільськогосподарське підприємство закупило для ремонту споруди ферми будівельні матеріали на загальну суму 3800 грн., без ПДВ. Витрати на перевезення склали – 270 грн., без ПДВ.
Розподіл ТЗВ між різними видами запасів

Найменування запасів
Кількість
Договірна ціна
% ТЗВ від загальної вартості запасів
Сума ТЗВ, яка припадає на кожний вид зпасів
Вартість запасів з ТЗВ, грн
Вартість од. запасів з ТЗВ, грн..
За од.
Сума

1
Цегла, шт.
2000
0,8


2
Цемент, кг
500
1,6


3
Фарба біла, л
100
6,8


4
Фарба синя, л
100
7,2


5
Разом
х
х


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання №12.2.
Необхідно: визначити розмір транспортно-заготовчих витрат (ТЗВ), що підлягають списанню за місяць, застосовуючи при цьому два методи: розрахунок середнього відсотка; включення ТЗВ до вартості матеріалів.
Дані для виконання

п/п
Зміст
Кількість
Вартість запасів, тис.грн.
ТЗВ тис.грн.

1
Залишок на початок місяця :
-лакофарбні матеріали

455 банок

25

3

2
Надійшло за місяць:
- брус
- фанера
- лакофарбні матеріали

1000 м3
900 м2
160 бан.

45
27
8

6
3,5
0,5

3
Вибуло за місяць:
- брус
- фанера
- лакофарбні матеріали

900 м3
900 м2
160 бан.

40,5
21
23,5


4
Залишок на кінець місяця


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання для домашньої роботи
1. Тести
Обрати правильну відповідь:
1. До первісної вартості запасів не включають:
а) вартість посередницьких послуг, пов'язаних з придбанням запасів;
б) відсотки за користування комерційними кредитами;
в) вартість послуг транспортної організації по перевезенню запасів.
2. На дату балансу в бухгалтерському обліку і звітності запаси відображаються за:
а) чистою вартістю реалізації;
б) купівельною вартістю;
в) за меншою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.
3. Чиста вартість реалізації визначається шляхом вирахування:
а) з очікуваної ціни продажу суми очікуваних витрат на завершення виробництва і збут;
б) з продажної вартості товарів їх первісної вартості;
в) з первісної вартості запасів їх купівельної вартості.
4. Запаси визнаються активом за умови:
а) якщо існує імовірність одержання підприємством в майбутньому економічної вигоди від їх використання;
б) якщо вартість запасів можна достовірно визначити;
в) враховуючи обидві попередні умови.
5. Метод ідентифікованої собівартості оцінки запасів застосовується:
а) при оцінці запасів на дату балансу;
б) при оцінці запасів, що відпускаються для спеціальних замовлень і проектів, а також запасів, які не замінюють одне одного;
в) лише при оцінці запасів у торгівлі.
6. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що:
а) запаси оцінюються шляхом ділення сумарної вартості їх залишку на початок звітного місяця й вартості одержаних протягом місяця запасів на сумарну кількість запасів на початок місяця і одержаних у звітному місяці;
б) запаси використовуються у послідовності, що є протилежною їх надходженню на підприємство;
в) запаси використовуються в тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство.
7. До МШП належать предмети, які використовуються протягом:
а) не більше одного року;
б) нормального операційного циклу;
в) не більше 1 року або нормального операційного циклу, якщо він більше 1 року.
8. У П(с)БО 9 виділяють:
а) три види запасів;
б) чотири види запасів;
в) п'ять видів запасів.
9. Виробничі запаси - це:
а) придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві;
б) продукція, яка зберігається на складі;
в) предмети, які використовуються протягом не більше 1 року або нормального операційного циклу.
10. Продукція, яка пройшла обробку, випробування, приймання, укомплектована згідно умов договорів із замовниками, відповідає технічним умовам і стандартам називається:
а) товаром;
б) готовою продукцією;
в) реалізованою продукцією.
11. Цінності, що надходять на підприємство, приймаються за:
а) наявності документів на ці товарно-матеріальні цінності;
б) кількістю та якістю;
в) умови їх попередньої оплати.
12. Придбані (отримані), виготовлені запаси зараховують на баланс підприємства за:
а) первісною вартістю;
б) плановою вартістю;
в) закупівельною вартістю.
13. Основними документами, що відображають відпуск матеріалів зі складу для внутрішньогосподарських потреб, є:
а) картки складського обліку (М-12);
б) товарно-транспортні накладні (М-5, М-6);
в) лімітно-забірні картки (М-8), накладні-вимоги.
14. Для проведення інвентаризації створюються постійно діючі інвентаризаційні комісії у складі:
а) не менше двох чоловік на чолі з головним бухгалтером;
б) не менше трьох чоловік, включаючи матеріально відповідальну особу;
в) керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, які очолюються керівником підприємства або його заступником.
15. Розмір збитків від розкрадання, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається:
а) не нижче 50 % від балансової вартості на момент встановлення такого факту;
б) за балансовою вартістю цих цінностей за мінусом амортизаційних відрахувань;
в) за балансовою вартістю цих цінностей (за мінусом амортизаційних відрахувань), але не нижче 50% від балансової вартості на момент встановлення такого факту з врахуванням індексів інфляції, ПДВ та розміру акцизного збору.

2. Завдання для засвоєння термінології
Вставити пропущені слова у наведених визначеннях.
Запаси, призначені для виробництва продукції, надання послуг або для перепродажу протягом короткого періоду часу, визнаються активом, якщо __________________________________________.
До МШП належать предмети, які використовуються протягом _______________________________________________________.
Продукція, яка пройшла обробку, випробування, приймання, укомплектована згідно умов договорів із замовниками, відповідає технічним умовам і стандартам, називається ____________________________________________________.
В якості облікових цін застосовують __________________ або __________________.
Приймання запасів _________________ - це визначення якості запасів за встановленим зразком, перевірка комплектності, відповідності тари, упаковки і маркування встановленим вимогам.
Приймання запасів _________________________ - це визначення точної кількості запасів, що надійшли, їх відповідності даним, які містяться у транспортних, супровідних чи розрахункових документах.
__________________ варіант обліку запасів полягає у відкритті картки аналітичного обліку на кожен вид матеріалів. По закінченні звітного періоду складаються оборотні відомості аналітичного обліку, залишки і обороти по яких порівнюються з даними карток складського обліку
Тема №5
Методологічні засади облікової політики. Формування облікової політики в частині обліку витрат виробництва і витрат діяльності.
Заняття №13, №14, №15, №16

Завдання №13.1
Дати відповіді на наступні питання:
1. За якими основними ознаками класифікують витрати підприємства?_____
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Якими нормативними актами регламентується методологія формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства?____________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Які основні положення висвітлюються в наказі про облікову політику щодо обліку витрат діяльності?_______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Які витрати включаються до виробничої собівартості реалізованої продукції?_________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Які витрати відносяться до загальновиробничих витрат? Який порядок їх розподілу?________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Що розуміють під витратами на продукцію та витратами періоду? В яких формах звітності вони відображаються?_______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Який склад адміністративних витрат та витрат на збут?_________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Якими первинними документами відображається списання адміністративних витрат та витрат на збут?__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Що розуміють під фінансовою діяльністю, які витрати виникають в результаті такої діяльності?___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________10. Що розуміють під інвестиційною діяльністю, які витрати виникають в результаті такої діяльності?___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання № 14.1
Необхідно: провести класифікацію витрат за відповідними ознаками.
Дані для виконання:
Види витрат
Операційна діяльність
Фінансова діяльність
інвестиційна діяльність


Собівартість
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати1. Оплата праці апарату управління2. Представницькі витрати3. Заробітна плата робітників основного виробництва4. Собівартість реалізованих необоротних активів5. Витрати від браку продукції6. Витрати на рекламу та дослідження ринку7. Витрати на охорону праці8. Витрати за договором фінансового лізингу9. Вартість сировини та матеріалів на виготовлення продукції10. Витрати на проведення річних зборів акціонерів11. Витрати на знецінення запасів12. Витрати на ремонт тари13. Нестачі незавершеного виробництва14. Собівартість реалізованої іноземної валюти15. Заробітна плата директора підприємства16. Собівартість реалізованих фінансових інвестицій17. Визнані штрафи та пені18. Витрати на % по кредитах банку19. Витрати на врегулювання суперечок у судових органах20. Комісійні винагороди продавцям21. Витрати на передпродажну підготовку товарів22. Плата за послуги банку
Завдання №15.1
Необхідно: вказати, на підставі яких первинних документів відображають накопичення відповідних видів адміністративних витрат.
Дані для виконання:
№ п/п
Види адміністративних витрат
Первинні документи

1
Загальні корпоративні витрати:
- організаційні витрати;
- представницькі витрати.
Авансовий звіт
Акт виконаних робіт
Акт закупки
Виписка банку
Довідка бухгалтерії
Накладна
Видатковий касовий ордер
Прибутковий касовий ордер
Посвідчення про відрядження
Розрахунково-платіжна відомість
Розрахунок бухгалтерії
Рахунок - фактура

2
Витрати на службові відрядження


3
Витрати на утримання апарату управління підприємством


4
Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів:
- амортизація;
- опалення, освітлення


5
Винагороди за професійні послуги


6
Витрати на зв’язок


7
Витрати на врегулювання спорів у судових органах


8
Податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі


9
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банківЗавдання №16.1
Необхідно: визначити, яких помилок припустилась бухгалтерія підприємства та запропонувати свої рекомендації щодо їх усунення.
Дані для виконання
1. Витрати, що обліковуються на рахунку 92 розподіляються в дебет рахунку 23.
2. Рахунок 91 в повній сумі списується в дебет рахунку 901
3. При розподілі загальновиробничих витрат не використовується база розподілу за нормальній потужності. Постійні загальновиробничі витрати в повній сумі (без відповідних розрахунків) списуються в дебет рахунку 23.
4. Вся сума нарахованої амортизації основних засобів включається до виробничої собівартості.
5. Відсотки за користування кредитами включаються до собівартості продукції.
6. За дебетом рахунку 949 відображаються витрати на утримання легкового автомобіля загальногосподарського призначення.
7. На рахунку 91 відображаються транспортно-заготівельні витрати, які в подальшому розподіляються в дебет рахунків 23 та 79.
8. Списання нестач запасів здійснюється такими бухгалтерськими записами: Дт375 Кт 20,28, інші.
9. Передплата періодичних видань у повній сумі відноситься на витрати того періоду, в якому відбулося перерахування коштів Дт 92 Кт 311.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання для домашньої роботи
1. Тести
Обрати правильну відповідь:
1. Скільки виділяють економічних елементів витрат:
а) три;
б) п'ять;
в) кількість визначається підприємством самостійно.
2. Перелік і склад статей калькулювання собівартості продукції визначаються:
а) у ПБО 16 "Витрати";
б) типовими положеннями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг);
в) підприємством самостійно.
3. Калькуляція це:
а) групування витрат за статтями;
б) обчислення собівартості одиниці продукції за встановленою номенклатурою витрат;
в) групування витрат виробництва за елементами.
4. Витрати на виробництво конкретного виду продукції, які безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних документів, називаються:
а) постійними;
б) непрямими;
в) прямими.
5. Витрати на збут є витратами:
а) операційної діяльності;
б) фінансової діяльності;
в) інвестиційної діяльності.
6. Згідно положення (стандарту) бухгалтерського обліку під витратами розуміють:
а) зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу;
б) збільшення економічних вигод внаслідок збільшення активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу;
в) зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до збільшення власного капіталу.
7. Якщо витрати неможливо прямо пов'язати з доходами певного періоду, то вони відображаються у складі:
а) витрат майбутнього періоду;
б) адміністративних витрат;
в) витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
8. За способом включення до собівартості витрати можуть бути:
а) змінні та постійні;
б) прямі та непрямі;
в) поточні та одноразові.
9. Операційна діяльність це:
а) основна діяльність, інвестиційна, фінансова та інші види діяльності підприємства;
б) основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;
в) основна діяльність підприємства.
10. Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:
а) матеріальні затрати; витрати на оплату праці; інші операційні витрати;
б) матеріальні затрати; амортизація; інші операційні витрати;
в) матеріальні затрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати.
11. До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації:
а) основних засобів;
б) основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та гудвілу.
в) нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів;
г) основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів.
12. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, відповідно до ПБО 16, поділяються на:
а) виробничі витрати; витрати на збут.
б) виробничі витрати; адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати.
в) виробничі витрати; адміністративні витрати; інші операційні витрати.
13. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
а) прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці.
б) прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
в) прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати.
14. Собівартість реалізованої продукції складається з:
а) виробничої собівартості; нерозподілених постійних загально виробничих витрат та наднормативних виробничих витрат;
б) виробничої собівартості; нерозподілених постійних загально виробничих витрат.
в) виробничої собівартості.
15. Метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, що застосовується у виробництвах, де технологічний процес не поділяється на стадії:
а) позамовний метод;
б) попередільний метод;
в) попроцесний метод.
2. Завдання для засвоєння термінології
Вставити пропущені слова у наведених визначеннях.
Витрати – це ______________ економічних вигод внаслідок вибуття активів або ___________ зобов’язань, які призводять до ___________ власного капіталу (за винятком ______________).
________________ - сукупність економічно однорідних витрат.
__________________ витрати складаються з декількох економічних елементів.
_________________ витрати пов’язані з організацією, обслуговуванням виробництва та управлінням ним.
Постійні витрати – це витрати, величина яких _____________ або майже _________ при зміні обсягу виробництва.
_____________________ - очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом декількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.
_______________ метод обліку витрат і калькулювання собівартості застосовується в індивідуальних та дрібносерійних виробництвах.
Змінні загально виробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу виходячи з _____________ потужності звітного періоду.
Список літератури
Закон про контрольно-ревізійну службу в Україні. - К., 1993.
Закон про аудиторську діяльність. – К., 1993.
Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні - К., 1999.
Сопко В.В., Завгородній В.П, Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу: Підручник.- К., 2000.-260с.
Кузьмінський Ю.А., Сопко В.В., Завгородній В.П.Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу господарської діяльності.- К.: Вища школа,1993.
Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні/Під ред. С.Ф. Голова.- Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2001.-832 з.
Бухгалтерский учет в Украине/ Под ред. А.Н. Коваленко. - Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003.- 528 с.
Організація бухгалтерського обліку. Вправі, ситуації, тесті. Навчальній посібник/Під ред. Проф.. Ф.Ф. Бутинця- Житомир:ЖІТІ, 2001.-288с.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 “Основні засоби”, затверджений наказом Мінфіну України від 27.04.2000р. №92
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №8 “Нематеріальні активів”, затвердженій наказом Мінфіну України від 18.10.1999р. №242
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 “Запаси”, затверджений наказом Мінфіну України від 20.10.1999р., №246.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10 “Дебіторська заборгованість”, затверджений наказом Мінфіну України від 08.10.1999р. №237
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 “Зобов’язання”, затверджений наказом Мінфіну України від 31.01.2000р., №20
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №12 “Фінансові інвестиції”, затвердженій наказом Мінфіну України від 26.04.2000р., №91.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №14 “Оренда”, затверджений наказом Мінфіну України від 28.07.2000р., №181
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 “Дохід”, затверджений наказом Мінфіну України від 29.11.1999р., №290
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 “Витраті”, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.1999р., №318
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №17 "Податок на прибуток", затверджений наказом Мінфіну України від 28.12.2000р., №353
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №21 “Вплів зміни валютних курсів”, затверджений наказом Мінфіну України від 10.08.2000р., №193.


13PAGE 15


13PAGE 145115


13PAGE 15Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 9632985
    Размер файла: 648 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий