Любовь. Ищущим и нашедшим. А6. Андрей Ткачёв


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.Андрей Т е
бо ь. Ищущим
и н шедшим
Андре йТ р р д рндне
 бдне оь.Инщ.у


АнндреейййТ н Т едбо еь ь .Иь..щеуб нимммшлмлм
сллЦ ыпВ*лР з,*лЦТ эю-Р.Т /–Г–с! с ,ВОл*Ос!р
ДпН!К ?НпРВК мшм:
Х:;< =:>-5-©==-=2:мм-=

Аннол ми
и. ь р . м ь. . рш л мь щ м.м д.ш рм др
смлл. .щ д м . рм щнбр р д м щ ЦИ 
д.ш щ д. й бсл.муы пн нм д брь щ. м.ммр
И.ммр щ д м.мр . м Ирмлн сЦлрИ 
щмднИ. В. бдне м м.ммр д.ш мр .сбр дремр
щмн мд. ны пмнмщн шбнм* н .р р рмн 
р Р.мрлр з щмн рм . ре ь д щ др .щ д
м с щ .м* ь.,б мсы * нм .лнблрн щ э ь р н
д.,н рн Цлршьр .м щмнм бр ьрм р мнмн м
щлюЦлн м р й мщлрмуы Т м мс,Ир р ,н -р 
бдс бдс с. Т.ь щмднр* мщ ю й л щр ьсу. * нм* лр
р эр й л щр ьру. Т.ь е* И э Инл щнь зщ . / бнл.* нмлр люЦ щ* н др бр. нмлр .
мл.Цнн р д шр рмИнш с*. Т.ь Цн,б.* рмьслн ре
р м Цл.ш ь.ь сбнд,.* р д б р Цлршьр.
–бн н бщ б н дрР И д ше мИ.млрщ мнм*н
р ь.ь р ршЦн,.*. А шб.* мнм*ю м д. р* мнм*ю
,р* щ мнм*н мд р* лн ре м д брнлемр р бн*мр
щмнмн дн б лнщ.* ндр нрр р дсб мр з э. ь р .
.м е-нм Инл щнИнмь м мИ.м*н р бле д м. рИ 
ю лн р бнщслнь р бле шднл мс,н р ,н р
бле мсбд Ц.Цслнь р бнбслньы А.м Вн 
м Цд. р ршл ,н б рм рш м.м след 
д.щ мл.щ мще-н рь щыАндрей Т е
бо ь. Ищущим
и н шедшим
© ;;; й*шб.нл*мщ йД мьднмн рну 2017
© оь.Инщ ы ньм 2017
© ;Р дмлн рны ;;; й*шб.нл*мщ йиьмм у
2017
редисло ие

; люЦщр рм.* Ин * е,нл ы
Гдн,бн щмн мс И нм. э. з щнИ .еы *ш ь р 
мще-н люЦщр м , .щнд н Внл д б
м нЦ мьднЦ.мр щмд р*ы * мднмлн рн люЦр* р
Ц* люЦрммр ,н щнИ р нршмн ы ; м.-
нме м .мр . щмн щднмн . з р щ э м щньн р щ Цсбс-
-нм з р лрл* Цл. б.де нмс м мм ,нм Исщмщ щ.*
мнЦе ,рщмры = мь л* щнлрь Цл.,н мщ б.дснм н
люЦ щ*ю м л* ,н д мрл* р мд.б. ре нд.ш-
дщ мщеш. н м н з м нм ь.ь .р нн Цднмр
р сбнд,.*ы
* щ И мд. ы ?. меИр лн м м л*ь щмн
сш .лр м л*ь мбнл.лр м л*ь д Цлнм днлрлр з
. люЦ щ* ь.ь Цл. . н-н бле В.де А л м .
.ь м.нме ню р мн бн *ы = ь б. др бр щдн-
ме днл.* нн ш. .бьр м щмн з И .м н ь р р. з
ммнл р Цншд.ммсб Цд м.нмме щ Ц ы и бдс рм н
щншл : А м - И м ,н млсИр*ме.
Г м . рм щнб* др бе дВ.др… =р ь н
р л.ы
У .м щ Ц-н щмн нднмнл.л м*ы Т.,б м.м
мнЦны =н И люЦщр з д м м щн. м д мр*
н с ь ы Г.д р ь б. с, бнмщ щ.* з м лемеы<нщсльр ь б. лсИлн Ц щ рлр н м лр*ме Цсдю
ндн,б.* з дсб*ю . .мЦд.шсд: Жр* щмнмн рь
н Ины <нн рь н Ины
Г Инмс .ь. =нс,нлр .м щмн ш.щ.рл ь.ь -
щд.,бнЦ щрд* рш ь д с,н н щдщ.*ме.
*лр м ,н щмн д -н з .м д м рь н сИр. =р
 мс ь.ь люЦр* р мс ь.ь м ьнм р . ь.ьр м -
щ. мд р* мнм*ю р мс ь.ь щ м рщ.* р д.мр*
бнн з нмлр р н-н с .м д беме…
: ,н Ц* .м д. бсм.*ме ь. н-н н шб-
.
Т р . ь дсю щ бнд,рн щ дсь. м ь. . рш -
л мь щ щмн н нщнмнл рм др ь.ьрн м н б щн-
л м* ш. м лн щмлслрщ.* р . рм щнбр р д -
м щ ЦИ д.ш щ д. й бсл.муы пмнмщн 
шбнм* н .р р рмн р Р.мрлр з щмн рм . ре
ь д е щ дю м с щ .м* ь.,б мсы * д Цлн-
м .лнблрн щ н д.,н рн Цлршьр .м щмнмы Т.ь
щмднр* мщ ю й л щр ьсу. * нм* лр р эр й -
л щр ьру. / бнл.* нмлр люЦ щ* н др бр. 
нмлр . мл.Цнн р д шр рмИнш с*. Т.ь Цн,б.*
рмьслн ре р м Цл.ш ь.ь сбнд,.* р д б р
Цлршьр. –бн н бщ б н дрР И д ше мИ.млр-
щ мнм*н р ь.ь р ршЦн,.* з ,н ьм.р ,рш н
щ., щ д м р днбь ь .нме .р щн .
н дн,бн Инм . дрш н .И с м с-.*ме нм-н сИры
Т нИ ,н щмн щ.р* нщ шм , > с ь.,б
мщ е ,рш * мщ р ндр нрр мщ р ю. мы = м ,
сь.ш.* с*ы : , мбнл.* р м н бдс ны =.р щ
нЦн б.лньсю шщншбс ь ь д млнбсн мднмр*ме з
р щнмр бдс р ь нн мщнсы Д щднме сь.ш.* . м-
д ь.мн * лн,.-р . б д н з р сЦнднИ* Инл щн-
ь. д. ы Гдрмнр* л щсльс з р м .мр нмс ,рш *ы
*мн бле э е р м шб.л мщ ю ь р сы
пмлр е Ц ь мс- . м ,н м .мрм* з 
ммлн ь щ л , днбм.щлн р шл Ц
нщ. мьр р И.е ре з е Цсбс мИ.млрщы
Ц ело ный период


оис лб и

А щндлн д.щ н ь н м нлр ш .ь мр*ме м
д рщ л , м л м р бсм.н И щмднрщ мщ ю
мсб*Цс р э мд.шс Исщмщсюы Т б. дрбн щднме
з К б.м ш .ьы
Д .лр б р щЦ д мс дс . з э дн,бн щмн е,-
ь н Цднме бле .м м.мр р бле .лр дс ьр лнИы
Гдн,бн щ щднмн . Цлн р б.лньрн Ин * м н
з нмлр н щмн з бнл.л м* н .мр р днл.л м* Цнш .мы
* щ щмнм И ь.м.л м* Цд.ь. лрИ .е щ ле лрИ н
,нл. ре н Цлр м л* нм мщеш. м ьнм-лрЦ ь -
ьдн ы Жн р*ме н ,н р*ме з мь.,нм дем > лрИ-
,н р рлр нщнм. рИн н днл.лры * ,рщр м щ
XVх щньн л щр  нл р д Цлнм с .м Ц д -
м н мс-нмщ щ.л з р мл.бьр днш р ндш. ры Д
мндбВн .лнм д м н .лл м* Ц мнм. бле э -
йд м. ршм.у б Цд.И  лн ры =.м Ц б -
щ л* д. ,н рлры Г м рн с Гсльр . е е -
щ др о.*е н> й: н м л.Инм ь мс д.м лнлр р м л.-Инм щ Вндь щ* щнлру.
1
 Цл н др .бВ.* лн .
Д. нИь. н-н м л ,н:
2
Д .ь м н, м мщн,нм ю м
щ шд.мн з ь б. н-н л * н щш д.л. ь б. н-н
бсл. н д.мВщнл. з любр м.д.лрм* ,н р* р щб.-
щ.* ш.мс, мщ р бнн ш.ь мнд .м.ем* 
И нмлр н д.мВщнс б Цд.ь. р щ н Цд.ь. мбнд-
,.* р Цсбн Ин * дсб ы
о нм* Внл* Цл. ь.ь щ.. А шб.* Инл щньс .ьрн
смл щре др ь д д.мВщн.л ь.ь мрнл* -
л. ь.ь лрИ м* р ь.ь шднл Инл щнь с,н . бем*
щ нбд. Цд.ь.ы Кд.ь з ньр мще-н м юш з с,н
щрмнл . нм ь.ьрмр- ш л мр ь. б.л.мр р ю -
л. рлр бнщсль. д.мВщн.лр с,н щ нмы м мнИ.м
д.мВщн.нм б Цд.ь.ы : щмн щ н Цд.ь. д.мВщн.нм
р щмн л щн млн ре щмн днш щмн мнИ р щмн
 И нднИрмленме щ эшрр з щмн эр ш л н л.-
д з .б.ю .м . л щ щ н Цд.ь.ы
:рд ш.м.щлен .м дбр*ме дн.мр: и 
ьм.р щ де  И .д.ьнд Цл бле
Врщрлрш.Врр А б м.ы
Гндщн щлюЦлн мр з р ндщн щ дн дн-
*р Инщндн Р ьсм Цнш ь д р б . щлюЦлн -
1
Д И мр мд ьр шщсИ. .ь> : н м л.Инм ь мс д.м лнлр // <. м
н *нм щ Вндь щ* щнлры ы Аы Гсльр ы пщ н р ; н р ы
2
о.ь щрб К щнлнлы : Д. е // : л ,н Цл мн е м мщн // 
Цл м н др .бВ.* лны з о.м ,ным* н д бр з р щмн Цщ.ю б Цд.ь. щ н
Цд.ь. р рь.ь м Цд.ь м н мщеш. ы * лрл* м ь -
б. м др Цдн.нм д*ьр .бн ре д.ш И.д -
щ. ре д.шлсь нИ.лн Црб н ь люЦрм м р
ь н люЦр .м рлр н ь м люЦрлр . м
д.шлюЦрлр з Ц э мл , ь.лн м Цмщн р .-
рм. . щме мрд щ.е лрнд.сд. з щ  б. м .Ир-
.нм днл.*ы : щшд млннм см ннм р рм .р
 нбр мщн рлр с нбр мщн сю з е рш мн-
Це м с,н ь.ь д.щрл н днбм.щленм рИн мщн-
,н ы ц щ дю Ц э ны ц н рмню щ щрбс И щ
з м дщ. н Вщньр р ,слр ндЦ.дры ц сщндн 
И м рн рш щ.м Ц л*лр мщ з э едьрн Вщн Иьр
н м дщ. н н д.м . н н м,нщ. н Цс-
щ л м- дн мы
и . щмд.рщ.н .м .ьсю ,рш *> м .И.л. 
щд.м.нл* м м шднщ.нл* (ь нИ ,н р щ -
л щ м лн рр) м . нЦе Цдслрщ.нме ьс-
И. д.ш,р .ю-н м Цл.ш ею-н р Р дм.Врр з й Ц-
м. с* н дсб е м.м Цм. щ.*ме д.бу
3
ы * м
,рш * д.м л ,н . .ь И м рн щн-р бнл.юме
Цнш мб.ы /с* лр н дбеме любр нь дмр щн-
-.мр з млн б. ь мр л с Инл щнь м ,н мь.-
,нм мн е* мщ н лн рн ь ь.ь мс- днс рлр
3
 Цм. с* мн е н дсб // ц м.м Цм. щ.*ме д.бы ы Аы Гсл-
ьр ы Гдрш . рныд ьс р щ др> йН. *лн е э мбрлме н нд*
д,см* эрм…у Г рм.нн. :рд ш.м.щлен .м д-
бр*ме дн.мр: и ьм.р щ де  И .д.ьнд-
Цл бле Врщрлрш.Врр А б м.ы Гд д ьр щ дрлр>
с щ.м л Ц Цлсб рВ (*нды 3>3) мнб л Ц (*мы 48>4) з
н ьд.м ню-нн лрВ ы о нм* м.л И щ н м-
брнм* мщ р дн щ щ рмр щ.лрнм*: ?. э щ Цс-
бнн .ь.ш. ы
АнИ.м щмд.рщ.ю ь.ьсю- .ьсю мрмнмс -
лн р щ ь д Инл щньс дсб м д. р*меы Т -
мс щднмн р ь б. днл.н ,н р*ме (рлр . з щ-
р ш.мс,) н с,н И - щ ,рш р Ц , л з р щ
люЦ м млсИ.н щ Ц лнн шднл м щ шд.мн н,нлр э
Цл щ щмн м лнре днббс-н ,рш ры о нм* щмн
Врщрлрш.Врр р э р Цщлрн б .м днл.лр эр щ -
д м д. *лны ? .мн рн ,н -р Ц.л*ш.ь щмь
щ шд.м. з э ,н -р дрбВ.р рлр дрбВ.р ер
лны о.ьрн щднмн н д.мьры <нщсльн ш.мрбнщлнме
йщ бнщь.у м л Ц* щмн бнще .бВ.* рлр бщ.-
бВ.* лны
= нмлр мнИ.м мь.ш.* ь мс- рш .м> й? .нл*
И е нЦе м.м ,н ю (рлр щб.м нЦе ш.мс,) з млрл-
ь м м л дсб нЦн м эрм д.ш Цд.*ме р н лр-
Цр*ме дсб нЦн Цсбн .р мнЦн ь - р н
мьщнд р*ме м д. р*меы <.щ.-ь. е м.м э днлс
з е нЦн .бс ,н с (рлр мс,.)уы : щнрм э мсИнл щньс ( Вс рлр м.ндр)> й=р щ ь нм млсИ.н: о н
рмннл* д.щ.: У мн е нм* мще-н н д.щ днл.*
э щ д м м.м мс лрИ : и б л,н Ц* м щ-
Ц д:у Гдр э м м м ,нм щ др* щм ьрн Рд.ш>
м л нмлр е лрЦсм* з э Цсбн м е лрЦь. р см* е
Цсбс л.р* ш. нн э Цсбн ￿
!0 ￿
лрЦь.… р .ь
б.лнны о нм* с .м лсЦ ь щ л щн мрбр сщндн -
м* И м м ,нм щ э м д Внммн д.ш Цд.*ме
И л*ь м р Цеш. щ нм д.ш Цд.*меы Д э м
н щ др Вр н рИн Ин * л ы и д л
з э Ин * е,нл ы и щл.н мн н * щн-
мщн мр л ,.-нме . лнИр Инл щнь.ы и Ин *
е,нл : * .м щ э м рь н м ,н м И*: =рь н
м ,н м И* .м р щ щЦ дн м с рь. р щ б.л*-
нлнмы и .д.ьнд .е Инд. нл н э ры о.-
ь д. *лн н Цл ы Н. *лн ь.ь- Цл лн Ины
Д шд.м щ ь д м любр .Ир .ю ш.бсмщ.*ме
р днл.* щ д м мщеш. н м . ,бн рнм .д
мрл* ш.щлн ы ?. .б н м Вр л р дбеме нм
И ,н -р б дрбВ.р лн бнл.ю ь.д*ндс л*ь
 м щ бе ш.мс, р щ дрбВ.* е* д ,.ю нд-
щ днЦн ь.ы = -м нмс шбнм* нИнм дбр*меы
и н-н б . б л рнл* .е е,нм* бле Инл щнь.
з мс И Инл щнь м шб. р .Ины ; Цр л рИнмьр
РршрИнмьр р мррИнмьр м шб. -р мсы /нл щнь -
бдс мс б л,н щнмр мнЦе з щ бдс рн ндр б б л-,н .Ир .* И - р И - ш.ь. Ирщ.*ы
пм* н-н б . д Цлнм. щ рмьн м с рь. ,рш р з
д.шлрИрн щ щндны <нщсль. ь д.е рмнн щндс щ К -
. н-н Ц л*лн смл , ен мнЦн щ д м щ б. ш.мс,
 мс И с нн ь щмнм ьдрндрем ь дн . -
нл. Ц щрбн* щ мщ нм ршЦд. рьн б Ц.щленме н-н
нбр щндрн р нлрВнмнд .е .м е-.е щнд. щ К .ы
пмлр .м щ де И щнд. ,р* м .н м б л,-
 р б. рм.* И Цщ.ю Цм енл*мщ. ь -
б. щнд. ,рш * мл , ены Дндсю-нмс ,р* н лн Ин
Инм нщндсю-нмс мь л*ьс К з н .л Иь.-щдс-
И.л Иь.ы ; м днЦсн Инл щнь. р ш. м н
щшмьрщ.ны
пмлр .м щ де И щнд. ,р* м .н
 м б л, р б. рм.* И Цщ.ю
Цм енл*мщ. ь б. щнд. ,рш * мл , ены
Дндсю-нмс ,р* н лн Ин Инм нщндсю-нмс
мь л*ьс К з н .л Иь.-щдсИ.л Иь.ы ;
м днЦсн Инл щнь. р ш. м н
щшмьрщ.ны
Кл бр Рд. Всшмьр Ррл м Р ед ь. лрь р-
м.нл* 5н Клс.
4
ы * нднм щ м р лн р-
е Инл щнь д ,рл мщ ю ,рш * щ мд.л Цнб -
4
5н Клс. (1846з1917) з Рд. Всшмьр д м. рм ь. лрИнмьр Рр-
л м Р-мрмрьы ;бнл* н н д.Ц ршб.юме щ дсммь м нднщ бн р
мнИ.мымры Дмю ,рш * д щ нщ.л . мд. рВ. .шн ,сд-
.л щ р мщ р ь р м .нрм.мр м Вр.лрм.мр р щме-
ьрмр бдс рмр й-рм.мруы Х * ,р* нмс Цл Ин *
е,нл м.д.лме н д .* б.,н б. ь б. с
н л б. смрд.лр бнры и Г.др, бнще .бВ.-
 щнь.: и . м.м.е пщд . ь д.е ь.ь .м ь.-
,нме Цл. щмн б. м : . м м.л. л*ь
щИнд. . ш.щд. е* Цсбн л б ы Д э 5н
Клс. щ дрл щ б рш мщ р б нщ рь щ ш. рмн
с н щдщ.л.м* .ь.е Рд.ш.> й– м б* *рмсм о
м лрл*ме ш. н ь дн онЦе д.м р .ю р д.м р .-
нл* н ь дн онЦе люЦе:у
5
; Цл . д. р -
И.е реы У н н Цл бн н бле  И Ц ьс р*
лнь.дмщ. мщ нмс ммнднл* Ц л* мс днЦн ьс -
э мс с н .ь.е щдщ.л.м* Рд.ш. з Ин * ,нмь.еы
Д н нм* ь.ь.е- щнлрь.е . .е лсЦр .ы
<нмщрнл* р б. – м б* .м д щ бр Инднш
.ьрн ш.ь сльр р ь.шнм. рлр .ьрн н н рмьс-
лн ре И м бсм.нм> й ш.Инм э .ь.:у  м
сш .нм И – м б* ь люЦр .ь.шщ.н; Ц*н
,н щмеь м . ь д др рм.н (пщды 12>6)ы 5ю-
Цр з ЦлрИ.ны 5юЦр з .ь.шщ.н – м б*ы о нм*
щнд. н бнл.н .лс ,рш * лсИлн щ э м мммлны
 д 5н . Клс. е н-н б с щн-* мь.,сы ;б .,б
5
Оры > Кндбенщ =ы ы НВ.д* р-ны Г нднршб. рю щ ь ы> Клс.
5н ы Тд щ* Цнб еь.ы :ы> Нсммьр с* 2005ынмс Цл нИнм ь дмр* мщ р бнн р щ др
К с> й<. м н лнЦ.уы ; м К м ь.ь * щ д.ш щ.-
дрщ.лы * щ щ др пмс> й<. м н бн н б. м н
лнЦ. б. м н И - рЦсб* мс И е рИн н м -
с др нмр б м уы ос сщрбнл ь.ьсю- нЦ л*-
лсю мсммс бн н лн,.-сю . д с.дн с мн р
ь - ь.ь Цсб Ц . с мь.ш.л нмс> й5н н м с
б.* Ц л*лн з ц . Тднмнуы
ц э щмн щ дю ь мс И ь б. щ рн .-
р мнЦн щндсю-н мс,. щ мнЦн н-н Ц л*лн
смл , енн ш.б.Исы Гд рм бр Цл. д б н смл ,-
н рн ш.б.Иы Т б. нЦн д.щрме нщндсю-р Инл -
щнь с нЦе нм* м рщ мс р* . мрммр ндмь н
бнлн рн Аще -ор щмь р мрс.
6
ы Т.ь рлн
. м л Г.щнл> ￿
*л!Г 1 7,ВлО.… Ул,В… ,л НЖВНлО.
Xс !ГУВу /Xс 1… !ГУ… Ж*л!Г 7,ВлО.… ,л НЖВНлО. Xс
Ул,1у ￿
(1 Т ды 7>16)ы : р нИьс щ шщд.-.нмме щ
ндщ . м л*мь н щднме ь б. щндсю-рн р нщндс-
ю-рн Цлр мьдн лн Цд.И мр сш.мры Г м с,н
м щднмн нм щ нИн рн б л р м лнр щ дрмр. -
мьр мсб.дмщ. щмн Цд.ьр мще-.лрм* щн И. рнмы
 щ мн б е Ин * И.м Цщ.н .ь> ,н рлрм*
. дрмнд .дн * м бнщсль з р н щндсю-р р
6
Гд.щ мл.щ Аще -ор щмьр см. р.д с рщндмрн Цнм-
нИрщ.н Ц мл щмь н Цд.ш щ. рн бле мрде ы Асбн щмн Р.ьсл*-
н щ лсИ.ю Ц.ш щ н Ц мл щмь н р см. р.д н Цд.ш щ. рны.ы * нщ., ь рш р б.,н ьдн-н з рм н Ин *
э р нднм ы  м ь - рш р дрлнл щ щндс
м ш .нл* ы У н з рлр с нн з д.мьдл м* мндб-
Вн ь щндны щ д.е л щр . щмн н-н нщндсю-.еы
* щ .Ир .нме м нВрРрИнмьр е,нл ндр б
ь б. щндсю-н Инл щнь. днЦснме м .ь.
м щ рм. ре м м лрщ И Ц н нд* дрщн-
мр ш. м Ц щ ьдщлрме мрд щнд мщ ю Р.ьрИн-
мьр нщндсю-сю л щр ьсы <. э дн.л* .е мл ,-
м*:
;щнмщн м* ш. ,рш * мд. мнм*р д б.
мрд. лн,р . лнИ. мс,Ир ы пмлр . ь.ьрм-
дрИр .м ндньл.бщ.нме . лнИр ,н -р з э
лрЦ ь.ь н- д. рИнмь н нб д.шсмн рн лрЦ Ин-
 ммнд дн лрЦ Ц л*л.е лрЦь.ы ;щнИ.* ш.
,рш * б л, мс,Ир ы о.м бн р м.м смд. ею-
ме э д рм бе н дре н щн-ры
=.л. ш.б.И. ,рш н .е щмнВндь щ .е ш.б.И. з
мднмр*ме ь мс И Ц д.м . л рлрм* мс,-
Ир .мр щ Ц л*лн мн н р н,нлр ,н -р .мры =.
мн б ел р бн * д б л,.нме н бн Вре . л н-
ре д.м щ м ле-рмме .д б м м м е-рм щ Ц л*-
лр мщн мщ нм рш ,н -р ы
:с,Ир щ д.м. мн *лн з э ш д лн рю
ь мс,Ир н мс И б л,н Ц* ь д.мс Цлр-
,н нмс Ц л*лн б. ы о И К нм* м ,н -е* Цмднн мс И нмс – м б* К д.шсм б.л
бле э ы Жн -р н К б.л лрд ь н мндбВн мс,Ир-
н б.л мд см з э б.д ь К . Инл щньсы * 
И мс,Ир щ д.м н бе з Ин * нИ.л* н ещ-
лн рны
Д мрлс д.ш дрИр .л. Вндь щ .е ,рш * щнд-
нн ,рш * др бмь.е Ц лнн эм Вр .л* . н,нлр
см .ы о нм* с .м см р-р мн *лн Инм эм Вр-
.л* ы
/ е бд.шсмнщ.ю б эм Времр. < смрм
,н -р . ь.ь эм Вр .л* н мс-нмщ снл.нме
ь.ьрмр- д ммр щн-.мр> . дрмнд .м ьд.мрщ
ю з р н с,н д л . с,н лл. щнмнл.е б -
м ы *лр . Вщн Иьр др нмл. щ шлн рь м.-
щрл. р с нн . бслн щмю нбнлю д.шб рьы У мс,р-
ь. н Цщ.н .ь : пмс м.л И Ц ьд.мрщ нлр
р И Ц .м Вщн м елр ь.ьрн- рлр И Ц л.б.
Цл. с.л рлр ь.ьрмр- ьд.мрщмр дсл рь.мр Ц-
лр дрЦд. рь з рлр И - рЦсб* н-н .ь ны :с,-
Ир н с, . Цеш.нл* нь.е см .е р-.ы Дмн-.ьр
– м б* нмс б.л см ь д д,.щнн Цнш с днЦлн-
ре Цнш бнмщреы * др бе щ Вндь щ* Ин ь.-
ь н- мл щ см н смлл.*> нИ .ь н И ш.д -
сл Ц н м ш . рн м щнм* р смы
о И .м-.н ,н мь н мндбВн мс,мь см н
.м-.ны пмлр с .м н щ..н бле мс,Ир ь.ьр-мсбд днИн р д м сбс .мы / с,-
 б смрм И Ц ,н -р н Цл щ д.мн д л .
/ Ц . д щнбр . д млншрл.м* р смрлрл.м*
м , д Ир.* ь.ь н- ,ррн мсИн рь щ рлр Исбн-
м. ь.ьрн- д.ммь.ш.* р . Цсбн щрд.* л. И-
ь м л.ш.ы мс,рьс . дрмнд .б ь.ьрн- б м.-
 Цъем р* щ И - рЦсб* .ь н дсшр* н щ .-
ьсю ь.ьсю- мнд*нш сю нм.рьс ь д ,н -р-
. шнщ.ны ; . млсл.н р бсм.н> йТ мс э .б .у
:с,рь.м .б : Д дрбн . дрмнд ь.ь - рЦсб*
мсбн м е ьсдм. н днрИнмь Рршрьр р нмс
с, И - рЦсб* .ь н мнд*нш н смлл.* И Ц
м бд слмеы нмлр нмс мь.,с> йА .мр – м бр:
Алнбсю-.е млс,Ц. щ мсЦЦ су з р ь.ь н рм.л
рИн .ь р н мн рИн з сбны Дмнм -
д л . нмс н мс И рИн н рм.ны
Жн -р н И.м н с, рИн рм.* И Ц н
Цл д л ы =с м л.мрнм* . ньсю .м мРндс
Исщмщсны
У мс,Ир ,н .ь Цщ.ны :с,Ир . ,н м ,н
дрр щбдс р -ср* И нмс шбнм* д л > й?бнм*
нм* ; ы Д ; Т д м е рИн н ш .юуы = -
 м мс,Ир н с, смлл.* И -  мс И б л-
нмс эм Врн д ,р* нщ шм , ы / Ц нмс б л-
Цл д л б л,н н д м И - Исщмщ -
щ.* б л,н И - рм.*ы * щ э нм* нь.ебдь. .лн м ш . реы Д эс бдьс ь.ь Ц ш.мщр-
мщ.н щннды : млрль м м.л б.нм см р-р
любем р Ц*нм . р эм Врр . н . дн б.щ. рн
ш . р р э мс мс,рь.м Цщ.н мьсИ мд. р
н е > И щ .м бнл.нн щ э Вндьщр И .м
м , .ь б л бнл.*.
;щнмщн м* ш. ,рш * мд. мнм*р
д б. мрд. лн,р . лнИ. мс,Ир ы пмлр
. ь.ьрм- дрИр .м ндньл.бщ.нме .
лнИр ,н -р з э лрЦ ь.ь н- д. рИнмь н
нб д.шсмн рн лрЦ Ин- ммнд дн лрЦ
Ц л*л.е лрЦь.ы ;щнИ.* ш. ,рш * б л, 
мс,Ир ы
Т нИ нмлр мс,Ир . мсшь.л* б.дн м -
,н щ мрр*ме ь.ьрм- Вндь щ м мсшь.л* м
л.б мы пмлр н э р нднмсн .ь м , йсл -
щр*у э Цсбн ь.ь - эьмьлюшрщ млсИ.ы Т
=рь л.ю ц мь мс брлр щ Вндь щ* е мьрн мс-
шь. рш ь мндщ. дрры *м Ин * д.щрл м* млс-
л.* н рны ; р н др рм.лр дрмр. мщ ны *м
д м д.щрл м* м е* щ д.мн р млсл.* н рн
р щмны ; р лсИ.лр И - э > ь.ь н- смрд -
щ дн рн .щнд н б.,н ь.ьсю- Цл. б.*ы с-
б , рьр е мьрн др брлр ь =рь л.ю ц мь мс
щ д.м мм дн* . рь ы Д щ Ирм е мь м
бсн р з люЦрнлр м шндВ.* И - рЦсб*ы ; рмм днлр . .ьрн н е н дрмс ьр м елр И.м.-
мр з рм Цл р нднм ы = .лр мс,рьр н е В
р н м с м е* И.м.мр р м шндВ.* И - рЦсб*ы
Неш. * з н ц реы
* н-н> Инмс л*ь мс,Ир з мще-н рьр. 
щ днбм.щ*н . дрмнд И ь.ь.е- щ.л. бдс,-
ь. з мще-н рВ.ы / Цл Ц нмлр Ц Вндь щ* д.ш-
днлрл. ,н -р н Ц* мще-н рь м.: =н щ л*ь
днбм.щ*н мнЦн И ь.ь.е- щ.л. ш .ь м.е лс-
Ирл. д.шднлн рн Ц* мще-н рь м: К ,н м д. р: з
. м.м м бнлны 5юЦ.е см .е ,н -р . мь.,н> йК ,н
м д. р:у й Инмс. з м д мрн щы з Жн -р И 
щ д м д н И лр.у <. ны Гд м с р бдс н
млсл. рны Гд м .л. эм Вр .л* м* .л щ -
Ц-н мр р щме .л. дрд б. щ де> ,н -р .
. брме щ л м щ .Цм лю м д рщ днИрр м
мще-н мщ мы Днб* И .ь н Ц* мще-н рь м. пм-
лр с б > э с, м ш .*; м е бсм.*;
м лИ.* м Инм бсм.нл*; д. р* щ . н
 И мллрл*ы /нднш мще-н рь. д мщ.ю-
ме  р Р дм.Врр м.м д.ш щн-. р
б л,н щмн э ш .* м лИ.*ы Аще-н рь б л,н
рмн* лсЦ ь н мндбВн: одсб днЦ щ.* .ь 
,н -р ы Гд м нщ шм , : и д рщ днИр нн
дрд бн э н д.щрл* ы 5юЦ.е дм.л* .е ,н -
-р . мь.,н> й<. бнмщрнл* э м щндлн нщ .лнм бсн э н м нуы
Дмн И ь.м.нме мще-н рь. ь.м.нме люЦ
мс,Ир ы о нм* б л,н м бсм.* м лИ.*
 м Инм бсм.н рмь.* мсбд мр м м лр*-
меы Днб* щ ь Вн ь В щ м лрщ. б.н мрлс см.ы Фн-
Р. ?.щ д рь щ б м рш рмнм рлн> й=.сИр*-
ме м лр*ме м ,н ь.,б щ щмлр мн н е м -
лрщ. мрл* ш.щрмр мрл см.уы и Ин * щ.,-
н ш.мнИ. рн И мрл* см з э ньр д.Ц Ир
р мдсмн бле мрл* м лрщы он любр ь д
м ш .нм ь.ь м лрщн рь щ Цлр Ц н р.л* щ
люЦ Цл.мр Инл щнИнмь ,рш р нмлр Ц Цд.р-
лр ь н мщ см з дщ.щ н м лрщы =. дрмнд
нмлр Ц Анд.Ррм А.д щмьр б смрм ш. рм.лме
Рршрь  Цл Ц н л*ь ь.ь и лн рлр
5. б.с
7
 . ь.ь щмн н рр м Цд. н щ сИ ь: и Цл
Ц с рь.л* н р Рршрьры пмлр Ц ш. рм.лме
л.м..мр э Цл Ц лнр
8
р Т. .Цл. ь.
9
щ б-
м Рл.ь н: ; Цл.б.л .ь мрл см. р м -
7
5нщ <.щрб щрИ 5. б.с з м щнмьр Рршрь-н днрь м щ.нл* .-
сИ ль л .ь.бнмрь = АААН л.сдн. = Цнлнщмь днмрр Рр-
шрьн 1962 б.ы
8
лньм. бд лньм. бд щрИ лнр з дсммьр л.м.рм щмс .щ-
лр ш. Н ммрмьсю рм ндрю А щнмьсю Н ммрю р Фд. Врю ИнщZд
Инм р мрд. л.м..мы
9
Х мн Н.сл* Т. .Цл. ь.-р-–д.с нд. з ьсЦр мьр л.м.рм л.м.-
 лрнд. д бр л м. днр Инм р мрд. л.м..мые щ рм. ре .ь мрл бс. .ь ь Вн др-
д щ. м*ю .ь .ме*ю: У мще ьд мн щмн
д Ин нщнд е .е .ме* з .ь н лрд ь н ьд-
 н мндбВн: ; р Цлр Ц н р.л* щ люЦ мРндн
Инл щнИнмь бненл* мр: и нл*ше днЦ щ.*
 ,н -р  мс И с р м щндлн бдс .е ш.б.-
И. щ ,рш ры = бн н щмн э .м мс,рьс бнл.*
нИн ы
Жн -р . щ м рщ.н мс,Ир сы =. дрмнд . д -
,.н м.л*Ирь. р щ м рщ.н н б ь.ь - щ шд.м-
. з ь. н-н м.л*Ирьы = л*ь - л*ь м.л*Ирл-
ь. д ь .Ир .н днщд.-.*ме щ ю лс з р с,н м.-
м. Исщмщсн И щмь.л*шщ.н рш дсь> с нн с,н
н щ..н р .д смн щ И Ц м рм щ др* р
мрл И Ц н мдн ,р* з рИн : ; д м щ-
дщ.нме с нн рш дсь мс И с,н днщд.-.н-
ме щ мс,Ир сы ,н -р н К б.л щл.м* ь м. б щ.*
мс,Ир  л*ь б н д ь.  щ ь д ьр л.-
рль.ы с,н м ь.ь- .Ир .н с,н бнл*
,р* .щ м ы
Д э мс щ Ондьщр щмн Цл. б.р К ,рн
б л, дрмсмщ щ.* .ьрм Цд.ш м И Ц м.л-
лс Цл мщ н д ьс з мщ н ю лн з мщ н; мс,Ир-
н ,н -р н м.дрьс Цнб мс Ц . мс… ь.,б мс
з мщ н р И Ц щмн Цлр мы пм* д.м щ ь -
д б р Ц .н р Цнб н з э л ы Д д.мнЦеш.нл* б л, Ц* Цнб ны пм* д.м щ ь -
 д б р Цнб н . р б Ц . н з р э
л  мс И е Ц бр Ц . щ д.мн б л-
,н Ц*ы Гсм* .м Цсбн меИ. Цнб бр Ц -
. ,н б л,н Ц*ы Д д.мн б л, Ц* щмн
р бле э Ондь щ* б л, . Ц* Цл. б. . щ л-
м мммлн э мл щ.ы .м бн ь мс- б.нме р-
-. . ь мс- н б.нме з м.дсль.м б.л. м.лн *ьрм
б.л. . мс,рь.м н б.л. з э ь.ь н- с с-н рн
э ещленме Вндь щ Ц лнш *ю Вндь щ д Цлн-
м ы ;мсмщрн мс,Ир щ .лр д.м. з э б.щ р
лсЦ ь ш. с-н .е Ц лнш * .лн .д б.: * л*ь
ь б. м э мнм р ш. рм рмВнлр*ме .м К
бмь.,н ь.ь э щлнИр*ы
Жн -р б л,  н* И Ц р мс,Ир р м-
щ*е р мс,*е р В р Цд.*е р лнме рьр
р ьднм рьр брлр щ д.мы = мс,Ир Ц еме -
бр* щ д.м щ м млсИ.н ь б. р ,н -р . (,н . рлр
м.*) бр щ д.мы ? .нн Инмс. Г мс И р
бсм.ю> йо б м. м ь м. бснл*ы о н-н щ Вндь-
щр Цсбнл* м ь м. б щ.*. Ксбс м Ц щ Вндь щ*
 бр* р Цсбнл* ь м. б щ.*> э Ир. . э н Ир-
.; э нл* . э н нл* з э Цсбн м м Ц см ,н-
ре ь. б.л щуы ; р э Ц еме: ; р И.м*ю . с .-
 . И.м*ю н .сИн . И.м*ю И - .м н-н з
р ь.,б . брме щ мщ р ь щ.ы = м б л, Инм дрш .* мс-нмщ щ. рн э д Цлнм р -
р *ьс нн рмВнле* р .Ин Цсбс-н с .м ны
;мсмщрн мс,Ир щ .лр д.м. з э
б.щ р лсЦ ь ш. с-н .е Ц лнш * .лн
.д б.: * л*ь ь б. м э мнм р ш. рм
рмВнлр*ме .м К бмь.,н ь.ь э щлнИр*ы
:рд лр дмн р щрь.др Ащенлн б .-
,б мь.ш.л> йГ мм дрн мь л*ь мс,рь щ м Цд.-
с м.бр . “;лрм рмьр” щ бн * мсмсл*м. мьр
д.шб рь щ ь б. б д р ндн д.,рщ.ю: Аь л*ь
мс,рь щ: =н д м любн . рмн мс,рь щ:у Т б.
м д ь меИ мс,Ир м е . Инщндн *ь. р щ б м
дщн Ц*ю ьл Жрщс-нмс . нЦнм. .-
лр мс,рьр б л, мнль бд ,*ю ш.бд ,.*ы Г -
мс И э Ин * н д л ь б. .лр л*ь . Рс-
Ц л м с м Црд.*ме щ .ь м ь лрИнмщн: . м лр-
щс н м с м Цд.*ме: * э д Цлнм. ь.ь мс,Ир .ь
р ,н -р ы пмлр .ь Цсбн д б л,.*ме э с,н
Ц лнш *ы Кл Ц ь нИ мд. нмлр Ц м щ 
нИ .ь н мбнл.лр з р . с ,н рмВнлрл.м*ы =
.б бсм.* р рмь.* днлн рн д Цлнмы
Выбор ены

А д.лрщ.ю мн е р б. м л бн днЦе.> м р
лр рмь.* мнЦн ,н с рлр . м.м. млсИ. щмднр-
ме м.м. ещрме дрбн. =н дрбн . рьсб.: Т.ь
. м.м. дрбн. о Цсбнл* мрбн* . . щ ш*мн р
дрбн ь нЦн. Т.ь щ нм н. йАИ.м*н щбдс щ рлр-
н мсИ.л м* щ бщндр… нс,нл* ь м н. Дндю
р н щндю:у
10
 б .,б м н ш.б.лр щ д м ь.ь д.-
щрл* щЦрд.* мнЦн ,н сы о нм* н рмь.* . щ-
Црд.*ы ц щнрл дрмнд .ь> й/ ш .Ир “щЦр-
д.*”. Д щ м. .шр н И лр.у Т.ь щ Цсбнн щЦр-
д.*. и д. *лн . нщ л* рИ*нм д ьн . дрмнд
м , Цл щЦрд.* мнЦн ,н -р с…
Д р-нн мнЦн ,н сы *-рн дрмм.дрщ.нм*
ь любем дрмлслрщ.нм*ы ;Ин * щ., Инл щнь.
смлл.*ы Кщ.н мм дрл* з ьд.м.щрВ.: д д.м-
ьдл. з щмн Вщн ш.щелры Ад.шс щрбрл* И лс .е
ь.ь д Ць.ы о б. Цн м нн Цн м м щмн ы =.-
б щ др* ь.ь А ьд. щ дрл> й?. щ др И Ц
е нЦе сщрбнлуы : ,н н щрбрм Инл щнь. ь.
н ш. щ дрл м .мры о И м .дс,р з ь.ь ь.др ь.
.м.ш. .еы АнИ.м щмн ьд.мрщ бнщ.юмеы оде ьр
10
5ы <ндЦн нщы Н.ш щ д м мИ.м*нмы Гнм е рш ь/Р й*щ. Д.мрл*нщрИ
мн ен д Рнммрюуыбнлнщн ь ммнрь. б мс .еы 5юбр ш. м Ц млн-
беы 5юбр м.лр лн ны он ь мс мнИ.м б е*-
бнме м е мщ ю ю м* з бдс .е м щмнм> бдс 
щЦ д щ.д щ бдс рн щ шм , мр бле б. бдс-
 б мс м щмнмы мнИ.м щмн лн н ьд.мрщ бн-
н мн .ьд.лн н едьрн рИн н Ц е-рн-
ме д.мь м лньм щ. н> Инл* з б,р м м бдь.-
мр .бн с Инл* з . л щн смд ю н е И ы
=рь н мбеме р рИн ы ; м Инм д мн-
Це д. *лн щ др* Цл мб н нд* щмлс ьдр-
И.ы Д р щ дрмм.дрщ.нм* ь рм дрмм.дрщ.-
нм* з щбдс сщрбрн мщ ю. Днб* .м е-рн з р ,н
нЦд мьрны
Т.ь бсм.нн Инмс йщмднлрлу Ррл*м-мндр.л
й=н д брм* ьд.мрщ у. Г мс И м.мн д лрн
бнщ Иьр з нш.мн ны * бнмщрнл* .б -
рмь.* дрмм дн*меы ; . Цсбн рш мблрщ мр
нш.мн > нн мн *лн щмн млл ы Гдрмм дрм*
ь.ь сб , рьы Днб* сб , рь щ лЦн мд.м д. щрбр
мьсл* сдсы о.ь р мс,Ир . б л,н щрбн* щмн-.ьр щ
бнщсльн И - . н мьд н щ сдры эр щмн И
щ л.ш. лншс эр РрР з н .м е-рн Р.л*лрщны
=.м е-рн- любр эр Цдрллр. рьр р з ь.ь -
л*ю дрьдны –бн- .м мрбе с л.мы ; р мн-
Цн ьдрИ.* н Цсбсы *мн р . бр* .б ы
А ьд. щ дрл> й?. щ др И Ц е нЦесщрбнлуы
Г м ю рм*м. м.дВ. Г.рмре ь мрде .мы о.м ь.-
ь - Инл щнь ,н рлме р дрмл.н нмс Р ь.д И-
ьс>
з Ам др з щ др з ь.ь.е с мн е ьд.мрщ.е ,н .
нд б.:
11
 щ др>
з . ньд.мрщ ь ,н р*ме Цсбн. о ,н м н
.лнл Инм щ.лр*ме: ДЦд.л мнЦн ьд.мрщсю р щ.-
лрме: ньд.мрщн И бсм.нл* ш.мс, н е.
 ьсб. рм бнщ.*ме ь дн мн нн ьд.мрщн Инм
м.л* н. *м м И м .И.л. л.ь.* мь -
щ.* . м щ днр е,ьрн смь.*ме. Д з дрмр.-
ны Д б л, Цд.* мнЦн д мн *ьр ,н  д лр
р д мн *ьры
Тд.м.щрВ. б . н м. нмеы Х е ь нИ ьд.-
м . Вщн.ны ; . б л н бнд,рмеы = щ люЦ м
млсИ.н ьд.м.щрВ.м лн Ины / щ.лрл*ме И
 ьд.м.щрВс щшел. Дшел Ц д мн *ьсю бнщИсл-
ьс ш.мс, з мИ.млрщрл Ц нны Г люЦрл Ц нн з б.
м , Цл Ц щ.лр*меы
о.ь И .б дрмм.дрщ.*ме ь любемы ;Ин * м -
 д лр любн нш.мнИн ы Г рм.нн бс -
нл н щднмн р ш.ьлюИ.нме щ м И см шщ -
мщ щмеь н лс м* . л м* лншс щ л.ш. Цнш щме-
11
–нд б. з м.днВ мще Инл щньыь м д м.ы  д лр любн н м.л мн *лн д -
м р нм рлрм* . ндрРндрюы Т.,б м ,н
Ц* ь.лрР м . И.мы Ан б е бле э м шб. . р -
бсмдре д.шщлнИн р> ь-л с нлнщрш д р нд н
ьлсЦ .е ,рш *ы * э щмн н рме щме э. мд.м .
щме э. ндс б. . д лр н щрб  е р Ин *
м ы ц м ю . м И с .м Ин * м д лр
любны
пмлр щ Ц-.ннм* м д.ш мр б м мр бнщсл-
ь.мр щ.м щншл ы = щ шм , щ д ,б.нн щ
р ,нл. ре р рллюшрр ш.м.щленн р И.м н
м .* р бсм.* р мнИ.* Инм- мд р* л. р
,б.* ш .ь щ щ рм. реы й/ , Цд брл* щмю И*
бр ь И , бнщсль.м м .* н б.нл*.у
12
з мь.-
,р .дм рм м л б Ин  Инл* нмлр щ ьдс
м д лр бнщслнь.
=.б м лр*ме К с И Ц К ь.ш.л щ.м с ь -
 д.е щ.л.ы ;м.щ*н щ ь н н бнщслнь . ь -
д н м Црд.ннм* ,н р*меы ?.Инм щ д ,б.нн
щ р л , н ,нл. ре. Г Ир.н д м д лсю
лрнд.сдс . эс нмсы
пм* .ь рм.нл* з : дрм :нндлр ьы У н
нм* *нм. йАр ее рВ.у .щнд еь. щ нн Ир.лр
рлр щрбнлры о.м щ щ д И.мр Ин * р нднм 
мю,ны : л б Инл щнь ,рщн щ ьдс,н рр Ц л*л
12
:ы *м.ь щмьры ;бр ь.е .дм *ыИрмл. бнщслньы < Иь. мнл* рь. з щнмнл.е р Ц ..е
лс .е; б Иь. м. , рь. з мьд м .е Цнб .е р
.ь б.лнны У щмн бнщслнь нм* мщ р б м р мщ.ы пм-
лр Ц э щмн с р ш.Цд.* с ь.,б  д лнмс
ь.Инмщс б с млн р* р . н ,н р*ме: и. щнмн-
лсль. р Ц лсль. э. ,.б .е э. Цнб .е э. ньд.-
мрщ.е е Ин * б Цд.еы * щ .ь мд.б.н . щмн
н люЦеы о.ь нмс щншл И щмн эр бнщсльр н
люЦе: * .м нм* б . ь дсю н ш.мнИ.н щ -
Ц-ны ; . Ц рме д. д.мьд* др нмы ; нн б.,н
н щрбры ; . ршб.лнь. ш. рм .Цлюб.ны * м
.б.н щ ньр бс щ мрд щд бн ь.ь щ д.ы о.м
Ин * м бнны пмс мл щ ь.ь - л м ( лр
э н м д щ ,б.н ньр . нл) щ др> йД э
щ р бнры и Цсбн щнлрьр м.нм.рьы и щ мл.-
бн Инмщн смдны и б ер лн б ,рщн ,н
смдны и Цсбн р р мн… Д щ н Цсбс-нны Д 
щ р бнр… н нд* бнр щ щ.л . .ы ДЦрд.н
мнЦн м.мсуы * м е .м бслр эр бнщИ ь ь дн
.м . шнмлн н люЦе> р б Иь. мнл* рь. р б Иь.
м. , рь. р б Иь. мнм Ц .И. р . бнщсль. ь -
 дсю . шнмлн н ш.мнИ.лы * бнр Цн с ь э 
мьд м ельн> й:.м.: :.м.: Д .л. м.м.:у Кндс нн
ш. дсьр щнбс ь нмсы йД .л. м.м.ы Д .л .-
.ы : .ллр р:у Т нИ э щмн лрл* Р. .шре
н р.л* .е Р. .шре н р.л* рм.нле ь.ь ншбнм* шбд.щ н шнд : Ннлн рн м ь Цсбн щ н
,н ш.щрмр  ь.ьрн бнр нЦе д бемеы
Ннлн рн л. .нме н щ м ь нЦн д.щрме ь мс
д.щрл*ме м ьнм с нЦе Цсбн люЦ щ*ы Ннлн рн
Цсбн ш.щрмн*  ь нЦе д брме ь
б л, д бр*ме щ р бнры
Гд Цлнм. щщ брме м щндлн . бдс л. ы
о Ц-.нл*ме м бщсме рлр днме бнщсль.мры и. щ 
.ь.е; э Ц . дрмнд сбн*; э Ц ндньд.-
мр*ме… *бн д.ш щ д .лр днб Ин ре р мнИ-
. реы щ эс д Цлнмс нднщнбрн щ бдс сю л м-
ь м*> й м ь.ь бнщсль е Ис д ,.* бнн. Т.-
ьсю бнщсльс е щр,с м.нд*ю Цсбс-р м р бнн.у
Д Ц э м бсм.ны и е щ дю мс Инл щньс
ь д Ц-.нме м нмь л*ьрмр бнщсль.мры
;Ин * м д лр любн нш.мнИн ы
<с нл н щднмн р ш.ьлюИ.нме щ м И
см шщ мщ щмеь н лс м* . л м* лншс
щ л.ш. Цнш щмеь м д м.ы  д лр любн
н м.л мн *лн д м р нм рлрм* .
ндрРндрюы
Г д Цсн щ др* м бнщсль н м бн щ
Цсбнн б.* ь б. щ ,н рнм* . . дрмнд
 Ин лр . бнн р мь л*ь . К рме лр . И.м
щм.щ.* ь днЦн ьс. К рме лр . д.м л н* млн
д б щ. =н с н.н лр нн ммл* И щбн ш.мс, .д бр* н мм ,н. Д эр щ д м щмн ь.,с щ.м
ь р .ьрн эр бнщсльры
<ле И Ц ш .* Инл щнь. з щ эс мс- м*
н з м рм с, д.ш щ.дрщ.*ы й?. щ др И Ц е
нЦе сщрбнл:у Г ь. н ш. щ дрл* м м е нЦе
н щр,сы Т .ь . ц сщндн И нм* .ьрн ьд.м.-
щрВ ь дн л*ь д д.мьд ю р мд.шс Цн,.* 
р Инмеы нм* .ьрн бнщИ ьр м ь дмр др-
е щ др* р м , м рмр щбдс ш. щ др* .
ь.ьрн- мнд*нш н нм щ И.м мр м.ндр мщн
р .м Цсбн с,н щрб ы
* н ь.,б.е бнщсль. .И н ьд щн рИ.* . эс
нмсы <ле нн э м ,н ИдншщИ. щ., ы : ,н
бле нн Цсбн мб м .д нм з м Ц з Ц э м
щ др*> ,н щмн-.ьр н мс, ны = Исщмщс-
нл* щ., . бле нн э. нм. рлр ны о мнЦн днб-
м.щрл* ш. нл Ц рмн* нн шеь мщ н б -
м. р м.нд*ю мщ р бнн з рлр ны Д э мнд*нш-
н ьдрндрр ь дн сь.шщ.ю . мнмн м*ы
Г мс И сле* м , м люЦ > р м Инд*ме
р м е*ю м ь дмр бдс,рл*ы А э м , .
ь. ь р м э з щ мсшн м э м , мрбн* щ
Ц.дн р* м р … щ м ьнм рш р мще,нл*
мщ ю ,рш *. Т рш р нЦн бнн д бр. Д э с,н
щ д м рш йАр н рВуы Анд*нш щ д мы
* * *

А р лр б Црщ.*ме бнщсльр нмлр . н щнИ.н
щш.рм м*ю.
Д ш .нн м , Цнбр* ,н мь н м , ы Кщ.-
ю млсИ.р ь б. любр щлюЦлею щ мнЦе .ь мь.ш.*
бдс сю мщ ю л щр с ь.ь Гсльр рм.л> й* ,рщле-
нл*ме м щмн Ц лн Ц лн р бнлрл* .ь нВ м 
л.мн * нщ лн:у
13
о нм* з м , мщ н люЦ щ*ю
ш.,нИ*ы й: н д м люЦщр щ.р .м бщ рм м
л щ юу з нме щ нм ны о.ь И м , щлюЦр* щ
мнЦе Инл щнь.ы пмлр щ.л. люЦ щ* .ь.е ,.дь.е ь.ь
нИь. .ь.е Ц л*л.е ь.ь д Т.щь.ш. . щ щлн-
Ин щ мщ щрд*  ь ь. И .ь д.щ бслн р
 л бн ы
 н з .ь ны ? .Ир м.щ*н нн щ ь н р см*
р-ны ? .Ир щ н м щ .б.нн м нн мнИ.мры

* * *

;бр .дн * рлр м л б мс,Ир . рлн> й: н
28 лн ,рщс Вндь щ м люм* м шб. рр мнм*р
рИн н лсИ.нмеы У,н И.елме щ м .лнмщ н
13
ы Аы Гсльр ы =н е н б д ,с мен, м .мл.,бн *нм… Ис с бр*ы Т.ь е* щ лю К ,рю р нмлр щ шм ,-
щндр* И Цсбн мщ е мнм*е…у
Д м д.лрщ.н Инл щнь м ь.ь смд р* мщ ю
,рш *ы Кншсмл щ е н ш .ю э Инл щнь. р Ц-р
д.щрл бле любн н мс И щмн любр Ин * д.ш-
ны =. дрмнд бр Ц рме бнщслнь Ц рме ш. щ -
др* м рмр рмнн мс д щ бслны <дс . Ц д 
млрль м щ л* мнЦе м рмр щнбны ;бр н ммлр
мнЦе Цнш Ц-н ре Цнш ь м . рр Цнш бдсшн Цнш ш .-
ь мы <дс з Ц лнн бр ьр б.лн ы 5юбем
Инл щнь. .б ш .*ы =  И л*ь м лр*ме м.-
л з э б ш .И ы
=с, щмн-.ьр ь.ьрм- Цд.ш м .б.* сб.
бн нм* бнщсльр любры –бн бнщИ ьр ь дн м -
щнмщсю щ.лнмс бслнщ мс мд н рюы пмлр щ лю-
Црн н.д з р-рн бнщсльс щ н.дны пмлр люЦрн
м д з р-рн бнщсльс . м дрщ м м меш. рр рлр
щ м дш.лн . щ лнЦ л* л -.бьны пмлр щ лю-
Црн Ц млс,н рн з р-рн бнщсльс щ д.мны и н
днл мн,бс д Ирмы пмлр щ ш .ь мрнм* щ д.-
мн м Цл. Инмрщ бнщрВн м ,н д бр*ме Ин *
 д л.е щ Цсбс-нм мнм*еы
Д б л, н л*ь м лр*ме ь.ьрм- Цд.-
ш м мр .лршрд щ.* ьдс,.ю-нмс мрдс И щ щ -
рмьны Д б л, мм дн* бсм.* дрмлслрщ.*ме
дрмм.дрщ.*ме ь мндбВс дрмлслрщ.*ме ь любемдрмлслрщ.*меы Кншсмл щ н лрЦ.*ме з н м -
щндл.* д мнИрщ мс ь щы =. м.м м бнлн нм-
лр мс,Ир н 28 лн э ндс б.ы Д м ,нн н-н р
щ 38 лн . бр*ме щ рмьн з е э Ин * б л р
ндр бы Т ьдн д мрн с К .> й<. м н д лсю
нщнмсуы
/н с И.рщ.*ме. =нИн И.рщ.*ме> бнщс-
лнь ,нл.ю-р щр ш.мс, д.шб Ц л*лн Инм
мс,Ир ь дн е ,н р*меы ?бнм* щмн ВрРд
. щ.лн м д ны ;Ин * м бнщслнь ,нл.ю-р
щр ш.мс,ы Аднбр р Ин * м д лры
Д б л, н л*ь м лр*ме ь.ьрм-
 Цд.ш м мр .лршрд щ.* ьдс,.ю-нмс мрдс
И щ щ рмьны Д б л, мм дн* бсм.*
дрмм.дрщ.*ме ь мндбВс дрмлслрщ.*ме ь
любем…
Н.Ц .н .б м Ц з мс И м ,н Ц* ь.-
ьрн- щн-р н мбнл. И - нб д.Ц . щ сдр
р э мс н др бр Цл. мл щн рны и д Цлнм.
.лн щднмн р э р з р м Цсбнм Ц э м щ -
др* щрбрм б м.м ммндр мс И Инм б.л*-
лн нм мл , нн э днл.нме с любны и д. *лн
Цл д м > д брнлр днл.лр ш. бнн рлр бнр м.-
мр б мр .лр шднл щ шд.м. днл.лр мщ ю мсб*Цс р
,рлр Цнш Р. .шры Т.ь- лн Ин щмн Цл ы мнИ.м
Ин * мл , щмны Дмн .ьрн см н з р ,сь нмИ.м-ны
: Цсбнм Ц э м щ др* Ин * м с,
м мщ н м д дсб дрл ,р*ы Г э мс щ.м нИн-
с щ.* р И.рщ.*ме з с щ.м щмн щ нднбры / .-
ь н 28 лн бле мс,Ир . :.л*Ирль. нл рм
мндь.мы Ам дрн щ ьдс мнЦе р б.м К щ Цлр,.-
лрн л б.- б щ сш .нн нн рш меИы Д сщрбр-
н с ь д.е щ.м днб .ш .Ин . ь д.е м. н щ.м
щнд бдс б ь В. щ.лр б ны
Р зним озр сле

Дмеь Цщ.н нл рм щднмн .мы /.м ,н -
-р Цщ.ю м.длн мщ р мс,Ир з ш.мнИ.ю .ьсю
н бн Врюы –л.щ н смл щрн> щ д.е л щр . Цеш.-
нл* б л, . Ц* Цд.ь м м Ц . з щ л м ммм-
лн э мл щ.: о нм* щ бр* ш.мс, ш. ь.ь -
й н *ь. дслещ у м.дрь. ь д . м.д мр
лн днлрл ,н р*ме… Т б. б смрм 85-лн р ь.-
ь - рЦсб* .ьнд ,н рме . ь.ь - .м 19-лн н
.ьдрмн з м н дсб э е*ы ц э н рм.ю
р н Ис э рм.*:
<нщсль. ь нИ б л, . б.щ.* мнЦн Ин щ
 м И нмлр мс, .м м.длн нн з б смрм
мнИ.м нмс е*бнме лн . н бщ.бВ.* з э д -
л ь. н-н м , ,р* мИ.млрщ ,рш *юы =
ь б. н Цсбн м д ь . н-н Цсбн м щмнм м л -
б ,н -р . нмс Цсбн мнм*бнме з р э Цсбн
нмь л*ь мл , нны =с, бсм.* Ц э мы Г мс
И щ др Вр н щ м д ь лн ,рш * л*ь .Ир .нме
(р б. р щ е*бнме)ы нмлр щ е л щр . н Ин
.Ир .* м Ц щ ю .И.щлсюме ,рш * ьсб. н-
Цн бнщ.*ме. и л ы Днб* ш. щ .Ир .* ,р*
.б щмнмны
Д б рм . мь *нмн д бнщсльс щ бе-сюш.мс, ш. м.дрь. щ дрлр> йп .блн,р лю- м
Цщр*ме щ ьдс дслещ м лЦ.уы ц щ.м э ь -
нИ н ,нл.юы
* б. ш .нн бнщсльр р-с ь -  ,н .
В.ы : ,н Ц* м бнмьр .ьр Исщмщ мщеш.-
м мс,нм ь.ь м В м з И Ц ш. лнИр м де.*ме
И Ц щ ь.ь- Исщмщ щ.* мнЦе ш.-р-н р
м.лн *ь … * мс,Ир И.м р-с ,н -р м.д-
лн р щлюЦлеюме И м щ. ,н . ь.ьр- -
лсм.ндр мьр лсм щ р р мр ь.ы : щме-
ь бм ш .нл* Ин ср щ ,рш р Цщ.ны = ь -
нИ лсИлн И Ц щднмн ш.ш д щ щ шд.мн н
Цл ьдррИнмьр щнлрьы Ге*-лнм* лн з э рь
н ш.мнр ь б. бщ.бВ.* лн р бщ.бВ.* лнм* рлр
дрбВ.* мнм* р дрбВ.*ы щ е*бнме р бщ.бВ.*
з э с,н мнд*нш ы о.ь.е люЦ щ* Цщ.н Цншсмл щ-
 .м с,н Ц л*лн .б бсм.*ы
ц ь б.- щрбнл нднб.Ис м [дрнм Тсьл.Инщмы
Гнднб.И. Цл. з нИ щд бн й/нд н р Цнл нуы о.м
д.шЦрд.лр щмеьрн .ьрн ,рнмьрн рм дрры Гдр л.-
л.лр любн бле  И Ц сИ.мщ щ.* щ Цмс,-
бн рры Тсьл.Инщ д.ммь.ш.л рм дрю д Врдь щ .ь-
нд щы Т.ь - .ншб рь м л б мс,рь лн дрб-
В.р люЦрл ,н -р с щ э ,н дс ны ; . Цл.
м.длн н лн . бщ.бВ.*ы пмс Цл дрбВ.* . н
е*бнмеы ; р люЦрлр бдс бдс .ы Д ьдс щмн щ -дрлр нмс> йГнднм. * н бнл. лс мн: /нднш е-
.бВ.*-бщ.бВ.* лн Цсбнл* н-н мс,рь * ьс-
б. . с,н Цсбн м.дсль.: онЦн м д ь е* . др-
мнд . н лнм*бнме е*ы о днбм.щленл*. онЦн
е*бнме . н мнм*бнмеы Г рм.нл* И э ндн-
.л* .:у = с р Цлр дн.л* н мнд*нш н -
лн ре люЦрл нн р р ,н рлрм*ы Г м щднме
д лл ь.ь н- р бнмщрнл* . Цмдн н
м м.дрл.м* щ мрлс щ шд.м.ы * щ н-н Цл мс-
,рь * ьсб. р м рн щ дрлр нмс И Ц щнл
мнЦе .бньщ. з ь.ь мс,Ир . щ л м д.мВщнн мрл
л*ш щ.лме ,рш *юы щ др> й=н е н м с
Цр,.* нны и ,рщ Инл щньы : д ,рлр м н -
д лрн б р е люЦлю ннуы Н.ш щ д . нднб.Ин Цл
. нмс щнд мр нд.щ Цд.ь.ы о.м .ьсю ь лн-
мрВс д брлр И слр ще сы Т.ьрн- мр л р .-
д. мр л р бн с. мрллр нд рлр щ Ц-н рбр-
 ь.ьрн- з щмн р щ дрлр .ьсю Исл* рш д.шде-
б. йбнл. И Инл* люЦр ь Инл* м р м ьнм
 Инл*уы * щбдс .м [др Тсьл.Инщ д.ммь.ш.л .ьсю
д.щмщн сю рм дрюы Д щмн-.ьр ьл с щ н шде
люЦрлр . Нсмры и ньр . .л юд брщ ы ; р щ
мще-н м м рмьн> щ р м . юд брщы Тл с з
э Инл щнь ь д И.м мь.,н д.щбс р рмр с
.м бн нн н мь.,н р сИн р лррь р ь -
рЦсб* н-ны=.б Ц* люб*мры =нл*ше мс .* -
мщр мьр м ,рщм Инл щнь мы Д Инм мл , м*
щмн лн р. =нл*ше Инл щнь. ь.ь рб,.ь
мн е*ы
о.ь И щмеь н Цщ.ны =.б д м Инл щнь м
м.щ.*меы =.б Ц* люб*мры =нл*ше мс .* -
мщр мьр м ,рщм Инл щнь мы Д Инм мл , м* щмн
 лн р. Днб* э ,н нл*ше з Инл щнь. ь.ь р-
б,.ь мн е*ы /нл щнь. с, щше* . мнЦе щ мнЦе
щ Цд.* з рлр мнЦе Инл щньс б.*ы и ,н Инл -
щнь ,рщ ы Дме мл , м* лн р ш.ьлюИ.нме щ
 м И м люЦрщлр ьд.мрщн л.ш. щ с,бн 
Цд.* щмн м.л* ны пм* мр щ дн рн .ь н ммнл-
н>
=н щмю 5юбмрлс люЦр * д*
 лрл* бр нн Рд. мн 
;б .ь щшел ,н рлме мбсдс
=. щмн 5юбмрлн Внлрь мы
: Цнднм Внлрь м щмн Инл щнь.ы :.л  м
Цнднм н щмнмн м н м.м.мр . .мр Цд.*емр
мнмд.мр Ц.Цсль.мр бнбсль.мр з р р ,н ещ-
леюме .лрмр д бмщн рь.мры Н бмщн рьр м н
,н з э р м р д бмщн рьр ,ны ц Цндс млрль м
м щмнмн м эрм Инл щнь м э рьсб. н щ-ьр нл*ы и .м л*ь е,нл щ ,н щднме мще-
-н дсш И с нл*ше д м лслрщ ь э мс
 мр*ме з э мнд*нш ы
Влбленносль,
подобн лб и *оэу

У мще * . . 5нмщрИ рь. щ дрме> йКл.,н 
ь рмнн .ьсю люЦ щ* ь К с ь.ьсю мд.м лю-
Црнл* рмнн ь мщ н щ шлюЦлн у
14
ы о нм* .ь н
б Црн з щлюЦлн мр р люЦщр ь К с з мс-нмщс-
н р щ э м н рИн дн щ ы Аще * . 5н-
мщрИ рь нВ м .лнмщ. щ л н ммнл с б Цле-
н эр щн-р бдс бдс сы Н м. рИнмьрн лн ре Ир-
м любн щнм*м. щ шщлн ы
Т нИ м , мь.р*ме м люЦ щндлр р м ,-
щ нмр ь.ь - нИрм * р щ эр лн реы
/нл щнь деш рмню-р ь.ьсю- мндбнИ сю е с ь
ь мс- рмнн щмнмн м эрм р м ,нмщ Р. .шр
ь ьдн ,нл. р м щрбн р р щ л н ь ьдн-
 щ ,бнлн ры Инл щнь Ирм рмню-р мндбнИ-
сю е с ь ь мс- з Ин * Внл мсбдн ы пмлр
Внл мсбдн Инл щнь щлюЦлн  . дрмнд
н мм др . бдс р ,н -р ы пмлр Внл мсбдн 
Инл щнь щлюЦлн  з м ,н Ц* б.,н р б. рш-
Ц И м Црб бле ,н -р з Ц рме мь дЦр*
14
* . 5нмщрИ рьы 5нмщрВ. щ шщ бе-.е . нЦ ы Ал щ 30ы ; м -
юшн дн б Цд бннлн нм* щндн .бн,бн р люЦщрынн мщ рмр б м .нл*мщ.мры ; . ,бн И Ц р-
мн нн с,н мн б е . щмн Ц рме нн ш. дсьс щше*
 мс И Внл мсбдн р с н Ин * Ирмн
Исщмщ. з э Ин * д л ы
5юбр м дн щ м м щнбс мнЦе -бдс мсы
; р мд.шс рбс ь ь ьдн Внлр р б Црщ.юме нны
 Внл мсбдн н любр м. щеме н-н Ц лнн Внл -
мсбдн мр ь б. щлюЦлеюмеы ; р Ц еме мь д-
Цр* днбмн мщ н люЦщр ь.ьрмр- деш мр б м -
.нл*мщ.мр з э м щндлн Р.ьы о нм* .м -
е-.е люЦ щ* бнл.н Инл щнь. Внл мсбдн нн з э
Р.ь з . * б.н Ищс бле щмеьр д.ш д б.
Р. .шры
/нл щнь Ирм рмню-р мндбнИ сю е с ь
ь мс- з Ин * Внл мсбдн ы
Д Вндь щ м лрщ. нм* .ь н мл щ йд.Ин рнуы
=. дрмнд щ ь. н ь Аще мс ГдрИ.-н рю нм* .-
ьрн мл щ.> йУмл.брл мн е 5юЦ щ*ю Хдрмн р ршмн-
рл нмр мн е К ,нмщн м ощ рм д.Ин рнмуы Н.Ин-
рн з щ нднщ бн м днИнмь з ш .И.н мрл* л
люЦщр нм* Инл щнь ь.ь Ц мрл* сешщлн люЦ -
щ*ю р . брме щ м м е рр Ин * б Ц м м м -
е рю щлюЦлн > нм Цншсмн нм
н.бньщ.н ы ;ьдс,.ю-рм любем ь.,нме мд. -
мы
Дм м рн ь.ь м мрмме ь мрл* щндсю-рмлюбем> р ь.,сме .м нм ,ь лс мр щ м д-
,н мр р ь.,сме .м мд. мр мл щ н 
мрд. мн ы и ещ н дрш .ьр  И Инл щнь лр-
Ц щлюЦлн лрЦ щ К . сщнд щ.лы и Ин * ,н
щ нл рм д ещлн ремы Дндсю-р Инл щнь ,
. *е рлр . щлюЦлн ы ; м И ,
. *е щ дрме щ ь р н <не р ь б. . м -
л др елр <с. Аще  любр мь.ш.лр> р .-
рлрм* мл.бь щр . (<не ы 2>13)ы ; р щнлр мнЦе ь.ь
*е н нм* р Цлр ммнлмр р щнмнлмры ; р
рь н Ц елрм* р щнлр мнЦе .ь ммнл р д.мь щ. -
 ь.ь щнбн мнЦе щ рщлр Инл щньы =н . рщлр-
ме . рмн щ рщлр> д.шщнмнлрщлннме мндбВн ь.ь
. рм. щр щнмнлр мндбВн Инл щнь. (Гмы 103>15)ы
о нм* н мщр мьр лн,.-р щ лс,н . д м щнмнлы
о.ь И люЦ щ* ь К с ,. р . *е н рн р .
щлюЦлн м* з э щ л н ш.ь мнд .е . .л реы
ре р сн не есл

*мь.* люЦ щ* рлр ,б.*. <нщсльн б Ц.н ь -
нИ ,б.*ы Х е нмлр . см . р нн р рВр.рщ Цс-
бс см  . б л, . эрм щ м л*ш щ.*меы ? .-
нн щ Инм р рВр.рщ. ,н -р . Д Инм д ещленме
см ,н -р . Т б. . бнл.н м.м. ндщн л. р 
И Ц . .м р бнл.л. . м шб.н .ьсю рллю-
шрю И мс,Ир . ндщ .И.лы
пм* .ь Ррл*м йК л*л.е днИнмь.е мщ.б*Ц.уы
о.м рш Цд.,н . .ь.е днИнмь.е мнм*е> нб.лньр
. .л. р Ин * Ц ь.е м.м.л.ы ; . э. м.м.л. дн-
.л* дсь щ бр щмн мнм*ны = . м .И.л. дрбс-
мщ.н И -  м эс рбню бЦд.мщ.н мщ нмс
мс,с .ь ь.ь Цсб Ц э м.м дрбсм.л р щ -
др> йо д.щ И .м с, мбнл.* щ э ы Кд.щ 
мрл: Т.ь д л : ц м л.м . м Ц уы ; . щмн щ
мнм*н щбсмщ.н . м рд бЦд.мщ.н рбню
мс,с .ь И лсИ.нме еь Ц э б .б.лмеы Д 
ь.ь- .ь ,н мь.е мрл. р мсбд м* д ещлеюмеы
<нщсль. б л, . б.щ.* бмь.шьр ь.ь щ нм н>
й:рл м  д лр б .б.ме м.м…у о нм* И -
 .б мбнл.* И Ц б .б.лме й Ин .дм *
ну з й И ь - люЦр .дм рм.уы ое,н-
лн щмн мрбн* р ,б.* Инме И - бнл.*ы
* * *

Жн -р . мрл* нн Ин щр ш.мс, Инм мс,Ир-
. ,н р*меы Кншсмл щ  мс И – м б* К щл -
,рл щ ,н -р с м.ндр мьр р мр ьы Жн -р н мс,-
Ир . с,н Ц л*лн Инм мс,Ир н ,н -р . з э б .
рш д рм рмр ь дн ещлеюме Ц л*л .-
ы А б м д мс,Ир . р-н ,н -р с м бдс-
 м д н с,н Ц л*лны
Д м И.м д ь нВ мщн. щ дрм> ь б. Цс-
бн ь.ьрн дрш .ьр .д.ьнд бле дрЦлр,н ре ь -
В. щднмн ы * шбнм* Цд.-.нме щ рм. рн . элньд -
рьс . лнмндьр ь б Ир ВрРд з э бле Ц л*-
лр мщ. щ., э р л.щ ны = с * . . ?л. -
см. н-н р .ь н мь.ш. > й– щ дю щ.м мь.шсю щ.м
И щ ь Вн щднмн ,н -р . ьд щш-н мс,Ир-
с Ц л*лн…у
Ас- м .е н Ц брм м* Ц* ш.мс,нм з
э Ин * д л.е щн-* щ щмн н мб .е
э дньд.м .е щн-* бле бнщсльр з дрш .*ме
м.м мнЦн> йц Ис Ц* ,н е Ис д бр*
бнн Ис Ц* ш.мс,нмуы
Н. *лн мс,Ир . б Црщ.лме ,н -р ы ; . Цл.
щмн б. Цънь м Ц ,. реы :с,Ир . бщ.щ.л Ц.-
рм щ л. Инь ь д нмс д ел. б.м. рш ь.-дн р м бр* м эрм л. Иь м бщн нбнлр: *
э дм.л* ы о нм* с.,рщ. рн мс,Ир ш. ,н -
-р з э дм.л* н ещлн рн з ь б. р-н нн
ь б. б Црщ.нме нн р .ь б.лнны ; . бнл.н щрб
И н дрмс . е н с,н Ц л*лны Т б. .
мЦд мр м мнЦе мб ь д щл ,н щ нн К м р
м.м. .И н м .ь ,н .ьрщ м*ю р .мд м*ю
рмь.* мс,рь. ь.ь д. *лн рмь.лр мс,Ир ,н -р
з щ  б. ь нВ ь.ь щ др мщернл* * . ?л.-
 см Ин * нб.лнь ы
Ас- м .е н Ц брм м* Ц* ш.мс,нм з э
Ин * д л.е щн-* э рь.ь.е н мб .е э
дньд.м .е щн-* бле бнщсльр з дрш .*ме м.м 
мнЦн> йц Ис Ц* ,н е Ис д бр* бнн -
Ис Ц* ш.мс,нмуы и щнлрь лн .е щн-*ы Дмнмн
м эрм дньд.м м ,нл. рнм – м б* К щл ,рл щ
,н -р с ршЦ И мб ь д бнд,р нн щ д.м-
ь. р щмд.рщ.н рмн н лн ре ь ь дм
м дрщьлр з ь б. бнщсльс р-с . н . р-ны =
нмлр . лрлрме ршЦ И мб. нмлр . мЦд -
мр н м мнЦе ь.,нме н ь.ь деИнИ Ц л*-
 мдщ.н м мнЦе щешьр нмлр . мб. ь.-
,нме б. . Цсбн м Ц л*лн .мд м*ю рм-
ь.* мс,рь. Инм ь б.- мс,Ир . ,н -р с з б.
э Цсбн дрш .ь м н Цд.рм д.шл ,н ре Инл -
щнИнмь дрд б ь д.е б. Цсбн д.шл. .*ме щн мндрИнмь д днммрр щ н Цд.рм м . д.щлн-
рры
= нмлр ,н -р . лрлрме ршЦ И
мб. нмлр . мЦд мр н м мнЦе б.
. Цсбн м Ц л*лн .мд м*ю рмь.*
мс,рь. Инм ь б.- мс,Ир . ,н -р с з б.
э Цсбн дрш .ь м н Цд.рм д.шл ,н ре
Инл щнИнмь дрд бы
=. Д м ьн щ де> йпмлр сщрбрл* мс,Ир с р
,н -р с лн,.-р мднбр Цнл б е м щ ьс рщлр-
ме р Цсбс любр д бр* мрм р рь н мбнл.-
н рм ш.мнИ. рн з э мс мрдс б л н д м е*уы
и Цл мь.ш. щ д.щрмь см н щ Vхх щньн з
д.щмщн н дрш .ьр дрЦлр,н ре ь В.ы о нм*
ь нВ дрЦлр,.нме н йЦл. б.деу ебнд м Ц м-
Ц.м рлр лдрь б.м рлр элньд мрмнмн Ц. -
ь щмь млн,н ре ш. ь. р.л.мр з э щмн щ дрИ н
щн-ры –л.щ н И ь нВ б.лнь ь. Инл щнь шб д щы
 ь б. Инл щнь м рл б. ,р* нь мс б. щмн
дслрмеы
 ь.ь сш .* м рл Инл щнь рлр н. Дмн И мщеш.-
м л м> л щ.е д.м с-н м* рлр деш н -
лн ре з э щмн р нм* едьрн ь.ш.нлр щ сдн -
н ншб д щ*е Инл щнь. р Ц-нмщ.ы
Г э мс бнщсльн Инме ,нл.* мб. нмн-
мщн ы о нм* . б л, . ш.лрщ.*ме ьд.мь мб.ы ; . н б л, . шщ ле* мс,Ир н др мнЦн
. дрмнд дсЦ щд.,.*меы Т э мс н нд* дрщь-
лр любр з с Ин * м р любн Цсьщ.л* Инд 
д : :с,Ир м щмнм н млнбе ш. мл щ.мр р дрмс-
мщрн д рщ л , л. р н мбнд,рщ.ны
; нщнм днЦснме Ир ,н И р ,н р.ы
; . б л, . Ц* д.Ц е-н дсб люЦрщ ь.ь -
щ др мл щрВ.> й*-р ,н с щ д бн . н щ д щ -
бнуы Г - .лнмс . дрмнд з р-р бнщсльс щ мсбн -
Инмь м лнь дрр . н . брмь ньны Х д щ б щ н
с,н нм* бдс рн мнм. бн лелс> .м ,н с .р
дсб ы Т нИ .р м , ь.ьсю. Жн . ,н
б л, . Ц* д.Ц е-н Внл мсбдн б л, . -
н* бнны У нн б л, . Ц* д.щрл* щмд н -
.е мрмнм. Вн мны А л м щ др> ￿
?сXРс*-
,Н. -!В,*сРВ с пВНВ НГл,ВК , Ул,В… -0–В-
0Н0 VНЖ*В… *НЦ,В хРВX1
(ГдрИы 31>30)ы

* * *

ц бсм.ю д.щ мл.щ н м. ш .ь ммщ з э Ц-
лн Ин рн мн б ел н ,рш ры *м бе рш нн Ц-н ш.-
дс,н мр щмн эр м Црл* н нлнР м Вр.л*-
н мнр м щднмн н мднбмщ. мщешр з э щнб* ь -
млр бле ь.лньры : ршдеб рмь.лнИн р ,рщнм щ
ь.ьсю- мд. сю лсь.щсю э с р э мс- эрмм , л*ш щ.*ме> щнб* ь н ш .н . ь.ь б -
д ,ьн щ.лн мИ.м*н щ.м ,бн. : , л*ш щ.*ме
.ьрмр м м Ц.мр ш .ь ммщ. ь нИ м см м р
м д , ы
Г б Ц н м м Ц ш .ь ммщ щ л н рмню д.щ
Ц* ь.ь р щмн м.л* н И нм* И.мр д.щ -
мл.щ днмсдм щ щ мнры Днб* днмсдм д.щ мл.щ-
 мнр Ин * Ц .ны о.м м , .р Ин * м
 д лн лнш р Р дм.Врры Д м Ирмлн м ,
ршЦ.щр*ме бр Инмщ. ь.ь щ мсл*рьн д /нЦс-
д.льсы о.м ,н ,н бр Инмщ. мд.б.н э р -
дслнИ н ,рщ н р рлн Цъещлн рн> й: л б 
ьд.ь брл р-н мнЦн бдсшнуы : рмн м .ьрмр м -
рщ.мр ш. брм . м. ш .ь ммщы
ю идный ени-

Т э рбн.л* ,н р. Т.ьрм б л,н
Ц*. Т.ьрмр н .бнлр* Инд.мр.
ц Ц м.щрл . ндщ н мнм дсб люЦрны
о нм* мднбр ндщ б Цд бннлн ь дн б л,-
 Ц* .д.ьнд бле мс,Ир з э дсб люЦрны
:с,рь б л,н люЦр* дсб рлр ьд. н мндн н
н Ц е*меы < л,н Ц* Инл щнь м д.ш м д н
Цд.ш щ. м р н л*ь щ..*ме ш. люЦсю д.Ц -
с р б л,н смн* нн бнл.*ы и Ин * щ., ы Жн-
р б л,н Ц* р м л щ ю р м дсь.мры пмлр щ .-
ь .бнн н д смь.н: Гдрмм дрнм* ь нмс
з э лнш Инл щнь э Ин * с, Инл щнь
э Ин * щ., Инл щньы
Г м д л нмлр ьдн-н д.Ц е-р н
*ны пмлр ь. И щ Вндь щ* н бр щ.м н ш.-
дн-.н э бнл.* з мИр.н И щ с,н .ллр
 д лн ,н р. И мр рм.л* .Ц д н Ц бр-
м ь.Инмщ нм*ы Х д л нмлр Инл щнь н рмнн ещ-
 щднб дрщИнь нм* н .ль.л (э м ,-
мд.шс д щндр*): ;ЦИ ь б. бнщсльр дрщ -
брлр б м мщ р м л б любн нВ Цеш.нл*
м.щрл Рле,ьс . м л .лрщ.л мщ нмс щ шм , мс
шею дюмьс р мм днл . н щнбн рны пмлр ше* мсб щ л*мщрнм л .л дюмьс р м.щрл з ш .Ир щмн
.дн * йб.щ. б мщрб. реуы д.шб дре нн
ь б.> й=н м .мрЦ ы ц н *юуы <.,н нмлр м щд.л
 щ нм н щмн нде ы =.б д щндр* Инл щнь. .
э днбмн мс И м *ю-рм Инл щнь м ,р*
нщ шм , ы Д нмлр д.Ц е-р н *ю-р ьдн-
-н (б.,н нмлр н-н н щ Вндь щлн ) р щ.м н
ш. дн-.н бр* щ д.м з щмн м К м Цндрн н
щ мс,*е…
;Ин * д л щ де Инл щньн н лн-
рр ь ,н -р н з н ьр .ь мь.ш.* щл.бн*
ню ( б рм мл щ м э н мь.,нл* з щ рм.нн
Инм е щ дю)ы ;Ин * бд. Вн щ мс,Ир н смн рн
,б.* р н,нл. рн .Цд.мщ.*ме . нн ь.ь р- рь
. ,ндщс щ ндщн б р рлр И.м ш .ь ммщ.ы =нщ ш-
бнд,. м* л мьр ,нл. р щд.рнл* щ -
др мс,Ир н:
:с,рь б л,н люЦр* дсб рлр ьд. н
мндн н н Ц е*меы < л,н Ц* Инл щнь м
д.ш м д н Цд.ш щ. м р н л*ь
щ..*ме ш. люЦсю д.Ц с р б л,н смн*
нн бнл.*ы Жн р б л,н Ц* р м л щ ю р м
дсь.мры
пм* .ь н ш.мнИ. рн И ,н -р с люЦе нм
б л*лн Инм б л*лн нн еы пмлр ь Рн -Цсьн-
-Вщн И ндр б с.,рщ. ре з э ь.ь щ демн б е йммм И у рлр ь.ь - рЦсб* .м йл.ь -
щу ндр б з мс-нмщсн з э д.щрл* ы пмлр
блр н *ьр .ь > н лб е н нбнле . Ис* Ц л*-
лны Т б. мс,Ир . р ,н -р . деб м р ,н Исщмщс-
ю нм* щлнИн рн щш.рм н рлр ны Г е И мн-
р * б л деб м Ц* н м сы А щндлн
щмнм е И д. рлр шб мн щм н
б.,н нмлр м ьд ны Ан щмн д.щ щм н р
щм ны = нмлр мс,Ир . -.бр ,н -р с нмлр д -
ещлен щ лн рр ь н нь н .ь н йдВ.дмь н
б,н л*мн мщ у з с,н Ин нн н-н н б -
м .нме з Инм б л*лн с н .ь ндр б нм
ммнлнн м , ,рб.* И ,н -р с эс ь д.е -
 м Цсбн н ,н Цсбн люЦр* Ин * б л ы
Жн -р . ь дсю б л нлр щ бр щ мндбВн Ин-
л щньс ь.ь рлнме щ Гнм н Гнм н А л м .> ￿
X-
Ус !л,0… пВп Жл*В.… ,В Нл*цл Рл… пВп ЖлНл,.…
,В ГпГ Рю ￿
(Гнм ы 8>6)ы о нм* . б л рн б
люЦрл* с ,н -р с ь дсю нл р ,б.лы н с
ь д.е з нм* .ь н дсЦ н лслрщ н щд.,н рн з
йб мс Ц.Цр мьуы Днм* мрд днщд.рлме щ б с бн-
днщ ю б .шщ. рнм й< мс Ц.Цр мьуы * щ э м
йб мс Ц.Цр мьну щмнм л ы Г мс И ,н -р
б Црщ.юме з с ,н р Цд м.ю . м щмн бдс .
бдс . с ,н Цр,.юмеы <.м Цр,.юме . ь.щ.лн-
д щ мс И н м.лр рИ ,нмщ.мр . ь.щ.лндЦр,.юме . б.м мс И н м.лр… н ш .ю ь.ь
.шщ.* щ мл щ.дн ;,н щ. н .ьр мл щы Г э мс
мс,Ир н с, Цеш.нл* ,б.* ,н -р сы
*.ь нмлр Цд.* д д.ммс-мр рмсм м .шщ.-
лр> дсб люЦрн дншщ м* р мсмщрн ш. дн. . 
И Ц щ брлр щ д.м з эр дн ь.Инмщ щ л н
щ.ры = б Ц.щр* ь нИ м , м н> й/ Ц н
рл н ьсдрл р Вщн щмн б. б.дрл щмю ш.д л.с -
б.щ.л н-с м.м .шщ.л Цл ь РсЦ лс д.щ бс-
лн р щ ь м . рр н мьсИн р ь мс ,н И Ц р
ьд.мрщ Цл р смн уы = нмлр мнд*нш  И н-н
Ин * щ., .
: н ь.,нме Ин * щ., И Ц щ Инл щньн Цл
мднмлн рн ь лрИ м мс д мсы Д .щнд еь. мл-
л.лр рлр Ир.лр щ ь р,ь. .ь н ерн> ймднмлн-
рн ь лрИ м мс д мсу з ь б. Инл щнь Ин д.мры
; Ин щ ешь щсИр* Ин И - щрб.*
 Ин д Ц щ.* мнЦе щ ,рщ рмр рлр щл.бн* ь.-
ьрм- мсшь.л* м р мдсмн мы пмлр с Инл щн-
ь. нм* .ь н д лнн нм ь мщрн нмлр нмс р н-
днм ,р* . мщнн нмлр Ин ш. рм.*ме Инм-
з э д лр р нднм Инл щньы ; д.шщрщ.нмеы
=.мь л*ь м ,н Инл щнь д.шщрщ.*ме щ нл н .ь
б л,н д.шщрщ.*ме р щ сдр мнЦеы ; б л,н м щнд-
л.* ь.ьрн- щ сдн рн л. р ь мщ нмс щ сдн нмс
щшд млн рюы
* * *

: лрИ  щ др И ,н р*ме с,
 л*ь люЦщры пмлр .мрл* ,н р*ме Цнш люЦ-
щр м .бн,б И м мнд рме-млюЦрме ь б.
 мм дрл* . Инл щнь. мд. н м щш леб м р
щ дрл* мнЦн> йХ д л И шб д щ.еу з э м
Ин * нИ.л* ш.ь. Ирщ.нмеы
Т нИ м , щлюЦр*ме р щ И. И сю бнщсл-
ьс ь.ь мн * с Гсльр .ы пм* бнщсльр щ бе-рн ш.-
мс, ш. рмь.лнИн . Рд н Ц В щ з Цнш
щнд слме . . щмн д.щ ш. н щлл. ш.мс,ы пм-
лр л*ь . шб д щ*н мм дн*  ,н м , лр-
Цр*меы = с Фн Р. . ?.щ д рь. нм* .ьрн м щн
ь б. рлн> йпмлр бнщсль. шб д щ.е з Цндр ,н-
рм* р н мсИ*меуы = э .б Ц* нд нм бс. .-
б Ц* Ин * ммрдн м Инл щнь м И Ц ,н р*-
ме Цнш деИн ,нл. ре р Ц* мИ.млрщмы * нм*
.ьрн млсИ.р ь б. ,н рлрм* Цл. мл щн рюы
Г Цл. мл щн рю м , смндн* м , щсИр*
ьр.мьр ешь р ,н р*ме м , Цл. мл щн рюы
=нь дн бс щ рьр .ь р бнл.юы Гдр бе щрбе
Инл щнь.>
з ; мрл Инл щнь бр-ь. мюб.ы ? .нл* е щ ю
нщнмс мн б е щрбнлыз <.. бн ..
з щ .м щ бдс м ь Вн д.м. м ры
* ,н е .ь ,н>
з *бр мюб.ы Д э щ мс, ш .ь м*ме Цл. -
мл щлеюы
пм* .ьрны = э Ин * .м .е р м Цл.ш рнл*-
.е щн-*ы Дбдс Ц.юль. щ шмнИ.л д мнЦе И
мще д ш длрщнВ. ; б. .ьр .щн И.н .ьр
.д .лн р: щнб* Цд.ь з э Ин * лрИ .е р рм-
.е щн-*ы
:.мм щн мщ.б*Ц .д.ьнд бле .лр.д 
Ц-нмщ р мньы =. дрмнд щ б мньн ш.ьлюИ.лрм*
.ьрн м.мм щн Цд.ьр з дрм.-Инднм. бнщслнь р
ю лн р д.шс н щрб.щлр бдс бдс . щмс рлр щ
Цд.ь мс И щнлрьр сдс рм мь.ш.л> йД Цсбнн
мс,нм р ,н уы * щ бр бн * р . л -.бр щн -
И.лы : н б л, .ь мс .*ы : б л, б -
бр* ь э мс лрИ м ы Г э мс е ш. ,.д щ мндбВны
< л, И - нь с* щ Инл щньн б л, д рш р
щ Инл щньн И - ь б. нм* . . щмн м.л* н з
любры Дмн м.л* н б л, нде* л щн др-
ш .ьр бле нЦеы
: лрИ  щ др И ,н р*ме с,
 л*ь люЦщры пмлр .мрл* ,н р*ме
Цнш люЦщр м .бн,б И м мнд рме-
млюЦрме ь б. мм дрл* . Инл щнь.мд. н м щш леб м р щ дрл* мнЦн>
йХ д л И шб д щ.еу з э м Ин *
нИ.л* ш.ь. Ирщ.нмеы
Т б. б юд брщ м д мрлр И Исщмщсн
. бем* мднбр ,н -р р нднмсем* н д.м .лен-
ме лр л *юы ; щнрл И Исщмщсн мнЦе ь.ь
бнднщ мднбр бнднщ*нщы бдс юд брщ щ дрл
И д м н щрбр д.ш рВ мн,бс мс,Ир .мр р ,н -
-р .мры Д э с,н мще м*: о б л,н рмн* .ь н
,н -с-н рн р Ц* м щмнмр ь.ь бнднщ мн,бс бн-
днщ*емр ь б. с нЦе нм* ,н . люЦрм.е рлр бнщсл-
ь.ы о.ь ,н р бнщсль. рмне люЦрм б л, . Ц*
млн . лн рю ь бдс рм мс,Ир .мы
 ,.д щ мндбВн с,н > с, люЦр* с, рм-
ь.* с, д мр* д.ш щ рмннн щндс щ К .ы
: , ш.д. нн м лр*ме ш. Цсбс-сю нщнмьс
рлр шее ь д щ щ л.ш. н щрбнлры <см.ю
м лрщ. Ин * мрл* м ,н Инл щньс щ э м
мрмрИнмь м щЦ дны Днб* э н мрл* .е
ш.б.И.> .р р н лрЦр*меы
;б .,б мще-н рь др м н б.щ.л м щн б 
м.мны ; . днщ ,рл.м* И б Иьн нн с,н бщ.бВ.* м
Инм- лн . . ш.мс, рь.ь н м ,н щры <нщсл-
ь. .ь.е б м мнбь. нм ,ь сИ н *ь.е нЦд мь.е
.ь.е И дсб Цсбн н .р ,н р. (мс,Ир 
щнб* мм де . щ нл р щрб р бдс рн ь.Инмщ.)ы К.-юль. н м щн щ.л>
з Д м лрнм* ш. Цсбс-н шееы
з ?. ь . ц , н ш .юы
з – щ дрн – м бс м лрнм* .ь> й– м бр е щндю
И о др щрл м н б Ин *ьн ь.ь - д лн
мс,.ы Т е н-н н ш .юы Кл. мл щр н – м бр
см* нмс Цсбн д л ы Г мрлс н р м д. р . щ
с, н щднме дрщнбр н ь м н б Индруы : лрнм*
ш. мщ н шееы
А щнмщн нмлр .д н днИ* см* м.м. рлр
нВ м леме ш. Цсбс-сю нщнмьсы : , ш.д. нн
м лр*ме ш. Цсбс-р нщнмьс рлр шее ь д щ
щ л.ш. н щрбнлры <см.ю м лрщ. Ин * мрл* -
м ,н Инл щньс щ э м мрмрИнмь м щЦ дны Днб* э
н мрл* .е ш.б.И.> .р р н лрЦр*меы
й=н щрбе любр бдс бдс . д бе мрм бдс
бдс .ы ондею любр бдс бдс .…  м н .бс
рь б. рь б.у
15
з э щнИ .е д Цлнм.ы Д э м м -
дн любн ь.ь м , н лрЦр*ме. о.ь мм дрл*>
щмн ьд.мрщн щмн д лрн з р И . и ,н б л,
ш.рмьдр* з люм м мр см м м рм* р рмьд. б л,-
. ры * щ л мс мсИн р ндш. р Ц дн р др-
бнме щмс р*ы ?. люЦ щ* с, Цсбн Цеш.нл*
Ц д *меы
15
й?щн р е щ.дмь.е щ*ю .уы Гнм е рш ь/Р й*щ. Д.мрл*нщрИ мн ен
д Рнммрюуы :сшы ы ?.Вн р . мы 5ы <ндЦн нщ.ыТ б. днЦн ь н-н щ ь лЦнлр лн,р м.м. м ,н
ммнл м лр*ме м И Ц бнщ Иь. рлр м.л*Ирь
(ь .м с нн нм*) н Цбнлн Цлр мнмн м мИ.-
м*нм И Ц с р щ э И.мр ,рш р щмн Цл -
д л ы Д м.м д.ш м лр*ме мнмн м мИ.м*н бн-
н ь б. р л*ь д брлрм*ы Т.ь д.ш лебрл* ь
б.м е .бВ.р-мнм .бВ.р И - .м лрл* з
э б л р дсбы ;Ин * м м ,н м И* м лн рн
м.ндр ь Цл. мндбрю Дл.бьры
.олил лбщеэо сердм

: , р с, м лр*ме ш. люЦрм Инл щнь.ы
Х д л б.,н м лр*ме щмнмны < смрм щ.м Цсбн
.ь б.д ь з щ Ц. щндсю-рны и ь нИ Ц л*-
л б.д ь р б. м.м н мл.бь н з м лр*ме щмн-
мн н-н б Цд.ь.ы Т б. н ш .щ бдс бдс . щ с,н
ш. дсьр бнд,.лрм* Внлсем* . м ь.елрм* щ .-
л сщлр ммл. р Исщмщ.… Д э м н рИн
мд.л ы
= щмн м ,н б.л*лн р р бны Аь.ш.щлр
й.у дсб н мь.ш.* йЦу р .ь б.лнн дсб .ь
мь.ш.* н ь.р*ме щмнмс .лР.щрсы Г э мс
рмн щ э щднме Ин * щ., бр* щмнмн щ д.м
р м лр*ме И Ц – м б* д. рл щ.лр нл. р бслр
 дн.ы ;Ин * мл.бь з м лр*ме щмнмн щ Вндьщр
ь б. щ с,н щмн днлрлр мн,бс м Ц р м Црд.ннм*
,н р*ме н-н н ,н .ы
: , р с, м лр*ме ш. люЦрм
Инл щнь.ы Х д л б.,н м лр*ме щмнмны пмлр
щ Ц. щндсю-рн э Ц л*л б.д ь р
м.м н мл.бь н з м лр*ме щмнмн н-н б Цд.ь.ы
Г м м.щлр мс,нм р ,н с щ.м лсИрме -
бр* щмнмн щ Вндь щ* л*ь б ндщ Цнднмн -
мр р ндщ д б щы : л бсю ,н с м с дщ.* м щмнм м мс,нм м лрщн мн-н ре д.-
м. м.м Исщмщрн р м м е рн шб д щ*е> л .
сд.м мл.Ц м* м лрщ м* др Цнднмн мр; -
млн д б щ з И.м н ь дмлн рн днЦн ь. сЦ.юьрщ. рн
ьс . рн Цнмм н Ир д дншщ. рн шсЦ щ… ,н -
мь.е ь мсл*.Вре… бнмьрн щд.Ир з щмн д .л. щ.-
л. м щмнм .е м лрщ.ы Д Цсбнн др бр* щ Внд-
ь щ* дрИ.-.* бре р сЦн .* . м лр*ме Цсбнн б -
м.ы
Жн -р . м ,н л Вн м лр*ме щ д.мн б
д ,бн ре ндщ днЦн ь. р с,н млн  ь.ь бн-
р м.лр щшд млмры б э ь. бнр м.лн
нммллн н рлр л м*ю ш.щрмрм щ.м щ
Цсбнн дс,н щ ьсИс мсн шемщн -Ц -
щ р щ.м днбь Цсбн щ .б.* щ шм , м* р
щ д.м р щм е* щмю млс,Цсы о.ь щ. ,н мь.е б леы
и нршЦн, ы и д л щ др Вр н э .ь.е
нршЦн, .е е,нм*ы Г э мс с, л щр* эр б д -
рн бн нИьр ь б. р щ р н-н м ,нн Ц* щ д.мн
р рь р рИ ь. щ.м н мнл.ны и Ин * мл.б-
ь.е щн-*ы
/о елс – пере-о елс


Гр нь, з олорой
сл дослр слные ел ни

?бнм* е б л,н щ.м нм ,ь дИр*> Иньр д.-
рВ н з р щ нршЦн, эс д. * нднл. нны <ле
 И Ц эс д. * н нднмс р* с, щ Ц-н
ь.ш.*ме л мьр лн р р м.щр* ьднм
. щмн шнм  лн реы Д  л*ь щ э м млсИ.н
щ мм ,нн д бр*ме .ь б щ л* Инь д.-
*ю щмн И мщеш. м мнИ. ремр дрь м щн-
ремр л Цш. ремр щмднИ.мр ,рб. ремр щмднИ р
щмнм нм И .м б.л*лн .Ир .нме р рь.ь н м -
,н ш.ь Ир*меы нмлр щ э с* .И.лр ь.ь
Ц щ р Цлр Ирм р ь.ь Ц щ р Цлр д м. рИ-
 щмн д.щ ь э д м. рьн с щ.м б Ц.щрме нИ
мд.м н нИ .ь мь.ш.* шнм н щ л н шнм н
р э Цсбн б рм рш рм И рь щ щ.лр мд.б. ры
;Ц э м щ дрл . м л Г.щнл> ,нл.ю И Ц щмн
любр Цлр ь.ь р е (1 Т ды 7>7) з Цл бнщмщн рьы
= мь л*ьс нл*ше Ц* щмнм бнщмщн рь.мр 
б Ц.щлен> ￿
(Ж*л!… лНXс с Ул,сО.Н0… ,л Н)л-ОсО.К с лНXс *лРсцВ Р1Ц*л 7В!ГУ… ,л Н)лОсТ
3 ВпР1л -Г*Г с!л. Нп-с Ж ЖXсК В !,л РВН
УВX. ￿
(1 Т ды 7>28)ы о нм* б.,н ,.лнл любн ь -
дн щмс .ю щ эс л мс ,рш ры Г мс И .м бн-
мщрнл* Ин * м мд.б. ре м Цн бле лю-
бн Ирмы <ле нИрм любн .м мд.б. р м.л 
.м Ц л*лн .мл.,бн ры бле любн Ирм .м
мд.б. рн ммнл. н м .мл.,бн рнм з д дВрр
дсб д.м днбнлр*ы
Ксб*н щмр ь мс И щ Цсбнн ммс-.*ме>
й д.щрл* лр е мс .ю. м , лр э . н н-
днмс рл лр е д. *.у  м . ь.ь м- э. н щ.м
д.м Инме м лр*ме р ш. Инме л*ь м е* б
Ц.ль м р мм дн* м ршс щщнд . ь . мщ н щ ш-
люЦлн ь.ь щ нм н> й: е люЦ щ* . е м э.-
,н Ир бн лс .…у * щ э щднме щ ш.Цсбнн д
мще В щ . ь.ь н- щднме р .ь б.лнн р м
мь.,нн> йД е м щндлрл .бн рн е ш.Цл д м -
лрщс…у =с И ,н .ьрн ндр б щ ,рш р с Инл щнь.
Цщ.ю р .б Ц* ь э мс щмы ГдрИнм К н
д нщ.нме р бс щ рь мн м н ь.,нме мс
И … с ,рш * .ь.е . ь.ь р .Ин. о.ь И н бсм.-
н И м мм ,нм днбнлр* эс ьсю д. * мн,-
бс нм р нмы пмлр э с,н .И нме Ин * мрл*
Цсбн ндн лн.*меы ;Ин *ы
Целомудрие меннее с мой изни!

Т б. мн е м д.лрщ.ю Внл мсбдрр м н мд.шс
,н щм мр .нме рм дре *смр . Фрл м Р. з мще -
мсИн рь. дрещлн щн нВ н-н м щмнм м л бмы
Г д.,.ю н м ь м* мс,нмщ р мсбд м* м л*
мщ мщн н н рмн р р нмщ мщн н н ю -
мры Фрл м Р з люЦрнл* мсбд мр люЦе-р мсб-
д м*ы и ю л. Цл м нь щ рм щнб. рр Хдрм. р
н днлрлр м Цл.ш р* . днИн рн щнд ,н мь 
люЦ щ*ю р л.мь мь л*ьс щмн ешИнмьрн р др-.
р ,ндщ др лн ре ш.И.мсю нь дн ьсл* (щ
д.ш .д б. э -д.ш мс Цл ) м Цн лр-
И.лрм* Цнммбмщ м р Цнш д.щмщн м*юы цшИн-
мщ мд б н щ сдн н мщеш. м щмеьрм д.м с-
мщ м э мс - р ещлел м* нлн р мн*ю бле
рсбнмь .д б. щ бднщ мры ; р щд.-.лрм* 
рмр К . ь ешИнмьрм ьсл*.м н щ рмьн рмр-
 н ,.,б л ш . ре . д м м Цл.ш-
сы Дрбнлр млл.лр м Цл.ш елрм* д.ш,р .лрм* р
с брлр д И* Ир. ре рмр К .ы
о.ь щ э ю лс б.лр щ дсьр Цлсб рВн др-
Инм дрщеш.лр н щ м.бс Ц .,рщ м.щрлр .нбр-
н м д.м с ,н -р ь д.е б л, . Цл. н 
Цншш.-р б щнмр б дн щ щ м л.мн н реы* .ьрм Цд.ш м б л,н Цл щ р щ н мндбВн дн
. щмлнб ш. дн м р мс лн рны
< л,н мь.ш.* И Цлсб .е мд.м* з б . рш м -
с-нмщн мд.мн Ц д*Ц. м ь д м р нь -
 дм б.,н ьд щ д лрреы * б. любр щ .
Илн щднбрнл*мщ . ммнд* р . мсьс РршрИн-
мьсю лрл* Ц ршЦ.щр*ме мсИрнл* 
еы Гдрмнд щ б Ц м ы – деИр * -
р Инл щнИнмь нмнмщ. ш.И.мсю мнл.н щндр*ы
Д ьд н ь р с ;мрр щн ш.щн д д ь.;
.м м д.ш щ др> ￿
-XГ*… Рс, с ,ВЖспс 7ВРXВ*л-
Xс Нл*цл! ￿
(;мы 4>11) ￿
,В*В !л)К 4РВслX.,
Ж.0,НР сх… НРлОл,, Жл*ВXсН. -XГ**л0,сюК
п,07.0 сх Xю-0 ЖН1*,л ￿
(;мы 4>18); ￿
VXГ-п Ж-
)07Xс ,с Р ВНЖГНРл ￿
(;мы 5>2); ￿
(Нл ,с Ж1XВю
ЖлXю-*лЦНР!… пВп Жл*.… ВНЖXл,,В0 ЖлпВл!
(;мы 7>4)ы – м б* щ др Инднш д д ь. ;мрю И -
 мс р н м с щндр*> щ р мнм. бле щнд щ бс-
лн н м.л м* рЦ щмн мнм щ сдр Инл щнь. ш. е-
 эрм Цлсб м д.ш,,н рнм
16
ы
Клсб .е мд.м* з б . рш м с-нмщн 
мд.мн Ц д*Ц. м ь д м р нь дм
б.,н ьд щ д лрреы * б. любр щ
. Илн щднбрнл*мщ . ммнд* р .
16
<нл. р н б смь.ю р Цд.р*ме ь К с мщ нмс рЦ бс Цлсб.
щ сдр р (;мы 5>4)ымсьс РршрИнмьсю лрл* Ц ршЦ.щр*ме 
мсИрнл*  еы
*.ь ю лс м.щрлр щ л ,н рр мср Цнш-
щ б мы пмс Цл с,н Инм * мрРс ь д -
,н Цл щ лн с щ д.Цмщны о м Цл.ш ел. д.шщд.-
.е н р е ь. ,н . Р.д. . м е б м.,б.е
мьл ее . Цлсбы ; ,н Цл ю р н н ы ;б .ь
* мрР Цл мщ Ц бн щ бщр,н ре ( н Цл мщеш. ь.ь
Фрл м Р) р сЦн,.л рмне мд. К ,р
17
ы Фрл -
м Р н м сЦн,.*ы о б. ьсмрл мнЦн ешь р щ-
лю сл н щ лрВ ,н -р ны о.ь нм Ц лр .-
мрл * ры
пм* .ь н ещлн рн> ,.д н щ де И й *
.мрме нму з . д.щлн ,.д р б. .мр
бдс ,.ды Д .ь Цщ.ны
Онл мсбдрн Вн нн м.м ,рш р: ;бр мд. щ-
енме бдс рм мд. м; б . Ц л* слрме бдс 
Ц л*ю; б . люЦ щ* щ енме р люЦ щ*ю з .ь
щ ,рш р Цщ.н щмн б.ы Гдрмнд щ ,н Ин * м ы
* щ Фрл м Р ьсмрл мнЦн ешьы ; смд.лрл
эрм ,н -р с р с .мрл щ мнЦн * д.ш,,н ре Цлсб-
 мд.мры =.м нршщнм . б.л* нл.е мсб*Ц. э 
рм с . ,н -р ы : ,н Ц* . смд.лн .е
р щд.шсмлн .е эрм р ,рш * мщ ю мн ел.ы о.ь рлр
17
;Ц * мрРн р ,н н н р е р . щнмщсн ь р . Кре (Кы 39>7з
15)ыр .Ин ю л. Цл смнИн мнИ м з мд.б.л н
 л*ь ш. Хдрм. р ш. Внл мсбдрн И Ин * Цлрш-
ь мн,бс м Ц юы Хдрм м з <нщмщн рь д брщлрме
 <нщы * н щ мрдн дрмр. мь м р б б Цд -
бннлр м л* д.шрнл* лрИ.ю-нме б Цд бн-
нлр ешИнмь мрд. р м л* днЦ щ.нл* н Ц -
брм бле дрмр. мь ,рнл*мщ.ы
Аще * . ?л. см р бдс рн В Вндьщр н б-
ьд. . мр .лр И м рн б Цд бннлр Цлр
б мс р щмнмрм Инл щнь м н Ц щлн м
н ьдн-н м н др ещлрм <с. Аще ы Т дрмн-
дс> дншдн рн ь Ц .мщс Цл лрИрнл* Инд 
м р мсбднВ щ щ бднщ мры : рн В.др мр .-
лр мсн м* щ Ц .мщн р д.шб.щ.лр щмн И рмнлры
Кн мщ мл.щ Цл б мс щ е р рм л р-
м нь дмр рш мсбд р щнлрьр щ бднщ мры ; р
м лр мн е* В.дмьрн щн В . бн,бс .мс. рлр
нршщнм м* днб Ир.лр мл.щн р д мь мс рмн-
ры щ Цнб. .б *ю сммрдн рн л мьр
бщр,н р з э Цл нб мс м.мм щнлрьрм лю-
бем бднщ мры
* ?л. см щ др щ И.м мр И рмн э ещ-
ленме б рш .ьр мще-н м Цн мн др-
мр. мь ,рнл*мщ. з д. .е * д,н-
мщ Внл мсбдре рм л н рн . бнлн мл щ. . м -
л. Г.щл. бн щ др> ￿
/- РX0 8Ус0 лН. НР0-–л,сл РВОл… *-1 Р1 Р7*лУсРВXсН. -XГ*В ￿
(1
А лы 4>3)ы
Д эс . сю мщеш* мн,бс Цлсб м р нщндрнм
мн,бс *ю р .бн рнм Цл. б.р Ин * -
д л ш .ю щд. .лн м .мн ре р н млс ры ; р
щ юю м .мр рмн щ э м . д.щлн рр бле -
 И Ц м . р.щлрм* бс м д.шщд.. р щ л* -
мр д.ммл.Црщ бслнщ н мщ н Ц бдмщ щ. рн смр-
лр щ сд* мнЦе щд. . ь.ь д е мь ь е
18
 щ бслнщ-
 б м р нделр щ ь Вн ь В щ р Цл. б.* р
щндс р .бн,бс щнИ ,рш ры
/нл щнь б л,н м е щнмр щ сдр мнЦе щ -
с ш. Внл мсбдрны и Ц д*Ц. л.ш э Ц д*Ц. слн
Ц д*Ц. см см. з Ц д*Ц. щмн Инл щнИнмь нмн-
мщ.ы и д л ш .лр р рнлр дрмр. мщ.
ешИ рьры Д ндщн щнь. дрмр. мь Вндьщр р
И.м ьдрИ.лр> йХдрмр. ь л*щ.м:у йТ л*щ.му .
л. р шщсИр й\] ^_on_mуы ;бр рш сИрнлн Вндь-
щр ь.,нме Тр др. Т.дР. н мьр щ др И ш.-
18
;Цд.ш рш бднщ н днИнмь мрР л рр> щ щднме од е мь щ 
дньр м рм мс рщ мн од р м.щрлр с д б. Цсб Ц щ ,нд-
щс Ц .м д м бнднще ь еы =. м.м м бнлн ь * млс,рл
сьдрнм бле деб. нд нщ р ь б. д е В щ.-рщ ь е щ д б
см слр млн щнлрь д,нмщ. дньр щЦд.лрм* ьдлр щ д . бле
,рб.щлр щ мь р м , лр од юы Д .дрВ.нл* м ш .Ин рр з мрмщ л
ь щ.д Цм. .; н ,рб. б.д .е-р щ мнЦн ммнднл* сю с д -
шсыИ.мсю мсИрнлр мн елр э л шс . ,р> щмн-
м й\] ^_on_mу р щ дрлр й\] ^_non_mу з щ Цлсбр-
лр-ны * э щ д  ,р шщсИ. рю р р 
мммлс л шс Цл н мн нн мд.лн Инм Ц л*ы А -
р л*ь д Инм* ,рре мще: о.м м дрмнд щ
 ь.ь дрмр. мьр бнщмщн рВ б.щ.лр щ Цлс-
брлр-. б м. д.шщд..ы о.ьрм Цд.ш м .лрм* м -
Цл.ш р* д Ир* мьщнд р* дрмр. ньс-р-
ме Ирм ны
Онл мсбдрн Цл н е р сбрщрнл* бле
любн ешИнмь мрд щ м дререы Днм* мрд с .л
щ ры Т.ь н-н мммл щ ,рш р бле Инл щнь.
н ш .ю-н рмр . * . м л Гнд Ц э м .-
мр .н> йД д. *лн Цлр .ьрн ь.ь ры н-
нд* р сбрщлеюме щрбе щ.м н рбс-рмр щмнмн
м рмр . мьщнд н д.шлрИ н бнл.у
19
ы о.ь щ йТ
л*щ.м:у р йД Цлсбрлр-н:у з э бщ. ьлрИ. н бр .ь -
щн мн н р .м мры Д д рш р з мд.л нны
пм* м дрмнд щ  ь.ь дрмр. н днб Ир-
.лр ммнд* д ьсы ; р днб Ир.лр смндн* щ мс-
ь. д.мндш. н л*щ.мр н,нлр б.* нл мщ н
. мьщнд н рн: * э щш щ .лн м щднмн мр
19
*Ц б щ л* И щ щ д лнблнн щднме ,рш р мс .лр щ лн
ешИнмь днб.щ.ем* нИрм .м ем (мс,нл ,мщс мь л ,-
мщс ммл.м) *е мщс ршлрлнмщс щ р-н р ррр р нлн мс рб -
л млс,н рю; Инмс р р брщеме И щ н сИ.мщснн м рмр щ м
,н д.м смщн р шл мл ще щ.м (1 Гны 4>3з4)ымн б еы Хдрмр. мь.е рм дре щ .ьр мще дрмн-
д. щшщ.н ь .лн мн б ел н дрмр. мь м щн-
мр бле  И Ц м щнлр Ц д*Цс ш. Ирм сы
/нл щнь б л,н м е щнмр щ сдр мнЦе
щ с ш. Внл мсбдрны и Ц д*Ц. л.ш э
Ц д*Ц. слн Ц д*Ц. см см. з Ц д*Ц. щмн
Инл щнИнмь нмнмщ.ы
Т б. б .,б Г.рмре Р мь д мрлр И -
Ц м лрлме ш. м л б любн мб.ю-р эьш.-
мн . .нм. шднл мр мь.ш.л> йКсбс м лр*-
ме И Ц щ мб.лр эьш.мн . Внл мсбдрны и м.-
м н м щ ны Г млн э м , д.мм.щр* мн-
м.м р щмн м.л* ну
20
ы пмлр р Цнбе щ Ц д*Цн
ш. Ирм с бслр р нл. щмн м.л* н эьш.мн 
Цсбс мб. > р мнм*е м шб.мме р д Рнммре др Ц-
дннме р .щьр д Рнммр .л* н щд.Ц .юмеы
пмлр ,н шбнм* лсИ. бщ ьс . щ .нм.. Цсбс
щншбн ендьр ,рш * бн Ц ь м р щ ь Вн ь -
В щ нб.лнь р б л ьдслн реы
*.ь мсИн рь Фрл м Р р м рн д.щнб рьр бднщ-
мр мщ н Ц д*Ц ш. Хдрм. р ш. щндс мщ рм мс-
,нмщн м нд н рнм р э л*щр д.Цд м*ю
20
Кл.,н .мер м.днВ Г.рмр Аще днВы Ал щ.ы о м хы А Ц -
л*ю р люЦ щ*ю м щднмн м Инл щньны /.м* 3ы ; <сн К ,рнм р бс-
н мрд. мн ы –лы 3ы = щ н ь лн рн> й[ м с, мб.* эьш.мн .
Внл мсбдрнуыщ Ц д*Цн ш. Ирм с щ бслнщлею р .м дрмр.
мн б ел н б е XXх щнь. Ц д *ме ш. рм л н рн
мл щ . м л. Г.щл.> ￿
(X0 8Ус0 лН. НР0–л,сл
РВОл… *-1 Р1 Р7*лУсРВXсН. -XГ*В ￿
(1 А лы
4>3)ы

* * *

Д .лнднн Трнщ -ГнИндмь л.щд щ Клр, р н-
-нд. .ь н мнм бн бдс . д рщ бдс . лн,. бщ.
д.щнб рь. бщ. Инл щнь. мд.б.щлр ш. Внл мсб-
дрны :сИн рьр ш. Внл мсбдрн : рмн У др р * .
: мд.б.л* ы ир мщен И.м рш Цд.,.юме
. рь . м лрлрн щ дсь. ь.ь бщр, рьр Внл мсб-
дре р Ирм ы
: рмн У др ,рл щ Xх щньны Г д рм ,бн рю
щн д . И сь.шщ.н мл щ йУ др уы ; Цл Инл -
щнь м мьл м ь м .лнмь ,рш р н-н н Цл
м . мы Д н щднмн . мсб.дмщн н д. рВ Ц-
лр н м л* д И ь.ь мн б еы =н Цл р днИр -
д. рИ рь. щм .. л м. м Ц.ь. -
рмь щ дс .… 5юбр м лр м ь р лн ь н-
дн бр* м б м д . бдс сюы цшьр Цлр -
 ,р р Инл щнь м мнЦе .сн рИ Исщмщ щ.* ь.ь
щ д б мррр . дрмнд р щ Г л*лн р щ Трнщмь 
Нсмр р щ бдс р ь.ьр- рЦсб* ь е,нмщ.ы * щ : р-мн Цл ь.ь д.ш .ьрм Инл щнь мы пмс б щнл м* млс-
,р* д.ш м любемы
и нмнмщн н днл , бс щ 
ш.ь > м И* Инл щньс щ бс щ Цнбн м ,н
 ь м.м щ э Цнбн с,н м м Ц д.ш Цд.лме
бле ь э. Цнб. с,н е . ь .сИрлме м н
Ц д *ме з р .Ин нщ шм , ы
;б .,б .щ щ лн Цл сщншн щ Г л*лс
бн Цл ь.ь д.Ц ь.ь млс . д б. б Ц . л*-
мь щб щн н-н м л б ,н -р н щрб рш мнЦеы
Дб щ. лн рл.м* н ьд.м юы о.ьрм Цд.ш м : р-
мн ,н .л щ л ,н рн д.щнб р Внл мсб-
дн * мрР. ь д м щндлрл нщнд е н щ
ю м щ шд.мн . бем* щ бИр н м л ,н рр
щб.лр д бр (щ п р н щ мд. н юб* н лр-
И.щлнме Внл мсбдрнм) н-н б пщ. нлре б Цл. -
б.ры и Инл щнь б мс л*ь мд.с К ,рю
м ьд. сЦн .л м Цл.ш . Цъер Цлсб 
д.щрнл* рВы : рмн ь.ш.лме Ир щ .ь ,н мр-
с.Врры ; .л ь Ц . ,н -р н щ д.Ц р лсИрл
 нн днбл ,н рн д.шбнлр* м н л ,ны = щ -
лрИрн * мрР. нмс Цл днбл ,н м.* нн ш.-
ь м мс,нм . ш.ь м щ. реы ; н нл
э бнл.* мс И щ мндбВн ршЦд.л мнЦн млс,н-
рн м .лнмщсы
и Цд.ь Цл Ц д.шднлн м щмн Цл Ц д-м.л* щ д м щ м И Инл щнь ршЦд.л бле мнЦе
бдс с* з м .лнмщ ы =н нл рИн бдс -
щ ,рш р мщ ны * шбнм* нмс щмднрл м* Ин * м -
рм . ры А Цл.ш ел. . н нб р*нм б -
д рмр бн,б.мр р щ шрл. щ шлн мнЦе щ ь.днн -
ь.шщ.е мщ р щл.бн реы пмлр щ Инл щньн н э  -
шемщн мр ,рльр мднЦд люЦрщ ,нл. ре щ ш-
щмр*ме ш.Инм нмс. =н щнм* лр мрд нднб
н л.ш.мр. =н .ь н ,н нЦ .б н л щ . =н
днл*-.л н щмн э ы Гдр брлр ь нмс Ц мл щ
любр .Ир. н щ Грм. рр р щ дрлр> йД щ-
д..м рмнл ,н с р К с с брлуы * д.щрл* щ др-
лры = бдс н бнл И э Цл н ь мнмс рЦ : -
рмн нл р Инмщ щ.*ы ; нл рмн м .лн-
мь бщр .ы ; р дрщ брлр нмс щ дрмнд . м -
л. Гнд. ,н . м р бдс р мще любн ь -
 дн Цлр ,н . рЦ Инм . ,н р*Ц. щ щмн р
л ,н н мьщнд (пщды 13>4)ы м л Г.щнл Ц э м
щ дрл> б. э мще н э К ,рн
21
 л*ь ь мс
э бслн  Цд.ь ршЦрд.н
22
ы : рмню э н -
нл м* з р э щмн щ ь Вн ь В щ дрщнл ь мс И
. н-н Ц л*лн д.м .лрл.м* *юы Т.ь щ ш .н-
н йш. дн л б мл.б ьу р Гсльр щ др> й/нм
21
пмлр р ,н рл*ме н м днлрл* (1 Т ды 7>28)ы
22
;Ц э м . м л Г.щнл щ др щ Гндщ м мл. рр ь Т др Ре .м
(1 Т ды 7>32з39)ымн *лн ,н -р с м люЦрм нм лн Ин д.щрмме м
ну
23
ы
* щ э. Ц ..е ,н -р . м Цмщн м ,.
рмню-.е щл.м* .б рм ь.ь .б л м р ммнд-
б м щ ь Вн ь В щ мрл ш.м.щлел. н л ,р*-
ме м н щ мнл* щ д.Ирщ.лме нн -
щ де> йо м н см . е сл.юм* Ц юу
24
ы =.мрл*-
мщн .е люЦ щ* м м д ,н -р  лн рю
ь мс,Ир н рлр ю лн б м .нл*мщ з э щд.р-
нл* ы ирм щ шЦсбрл щ н ,нм ьсю днщ м* р
н .щрм*ы * м , е* ,н -р с ь д.е л.-
н мд.м*ю щмднИ.н щмеьсю л б м* м м -
д днбмн. мщ н мд.мры ; . н дрь.шщ.н
мь р* (ь.мдрд щ.*)ы о.ь щ нь д *нм. р д -
м. . днщ рщВ мднлелр щ мщ р щ шлюЦлн м
мл щ.мр> йо.ь н б м.щ.ме ,н рь мсуы Д щ
.ь м ,н бсн мс .н р э. ,н -р .ы ; . ршсщнИр-
л. н ы Г нн дрь.шс м .И.л. н Црлр .ь И шнмле
б рм д м ьл. . м мь рлр И Ц н Цл
рИ*рм мс,нм нмлр н б м.лме щ мс,*е ны
Дмь дн э. Ц ..е ,н -р . рЦл. щ щднме б-
23
ы Аы Гсльр ы пщ н р ; н р ы
24
й=. д.мн дсб щ ,н -р .> н бсм. И е н щ дю э дн-
. ь.ь ньр ЦншсмнВ рлр мс И н м с е л*ь д.бр мд.. К -
,ре сл.юм* нЦе нИрм уы Жррн дн б Ц В. .лн : р-
мне У др .ырш мен,ны : рмн м.лме мь лн м р ршс-
щнИн м б .ь мщ Ц б м р . д.щрл мщ р м 
щ Трнщ -ГнИндмьсю л.щдсы ; дрлнл сб. р .м -
мдр меы
Д млнбмщрр м .л мщ рмр м лрщ.мр нм
ь мсИрлме  р рЦ м.м мд.б.л ш. Внл -
мсбдрн р рмнл щл.м* н нд* с,н .б Цлсб  -
*юы э нмнмщн н днл , бс щ ш.-
ь > м И* Инл щньс щ бс щ Цнбн м ,н  ь
м.м щ э Цнбн с,н м м Ц д.ш Цд.лмеы о нм* бле
ь э. Цнб. с,н е . д.шсм ль.м д.шл -
,н . ь .сИрлме м н Ц д *ме з р .Ин нщ шм ,-
ы Ддеб лр м лр *е рВс  ь м.м н смнн Ц -
д *ме м мьл м*ю ь .ль люы Ддеб лр м ,н
Инл щньс Ц д * нщ  ь м.м мр р н смнн
мбнд,рщ.* мщ р эм Вры Ддеб лр м ,н м Цлсб м
Ц д *ме  ь м.м днщ ,рме Цлсб  *ю
р м.м щ э м мммлн д.Ц . н шер ы о.ь щ : р-
мн др Цднлр щл.м* .б Цлсб  *ю .И.л
б.щ.* м -* бдс рм мд.б.ю-рм э ы * -
б.щ.л нн с,н ь.ь щл.м* рмню-р ь.ь шер щ э м
 лн рры
=.лн щднме ,н . А б м р – м ддс ь б.
дн днм.н мьдщ.*ме р Цъещленме дм 
ь б. ш .мн . дн. д.шщнщ.юме .б ь.,бм
д б м р мнл м ь б. щмн м , . н м.лещ м р м , рИн н мбр*меы Жрщр ь.ь
 Инл* з э дм. .лн ,рш ры
: рн м .р лсИ.лр др ,рш р э мще р
ммндр н Цлн Ин рн днщ ,.-р р рмьслн-
ры =с, мь.ш.* И м .лнмь.е ,рш * м щндлн -
.м нршщнм .ы ; . дрмнд .ь ,н .м нрш-
щнм . ь.ь нршщнм м м е рн Инл щнь. лн.щлн-
. 5с сы : н м ,нм днбм.щр* ндн,рщ. ре
ь мм .щ. н ндн .б . дсш ь н мд.р р щ м-
 д р з м щндлн н щ м м е рр днбм.щр*ы о И-
.ь ,н м м щндлн н м ,нм щ Цд.шр* И
.ь н ,рш * м ..ы Т.ь э з мдрИ*ме б.* К с
Цн бн*ме щ Инд н мщер* мнЦе л*ь м -
лрщн р др ,рш р смндн* мср щ сдр мндбВ.
мщ н . о.ь щ с р с эр м Ц любн м Цн
рмьслн реы * м рн рш р др щмн мщ н Ирм -
н з . мднбр р нм* Ирмн ь.ь ьдрм.лл любр з
др щмн деИ мднмрнл* мр ь К с щ бс щ 
,рш р рм щ.ю ,сьрн рмьслн ре м м д ,рш-
р л мь ы Т.ь Цсб щнм* .б щ мм.н . эр Цнб-
н бслр мднме-рнме ь К сы ; р Ин * с,б.юме
щ м -ры
=.лн щднме ,н . А б м р – м ддс ь б.
дн днм.н мьдщ.*ме р Цъещленме дм ь -
б. ш .мн . дн. д.шщнщ.юме р лн-сме . щндс
.б ь.,бм д б м р мнл м ь б. щмн м , .-н м.л ещ м р м , рИн н мбр*меы Жрщр
ь.ь Инл* з э дм. .лн ,рш ры Д щ эр д -
.-рн щднмн . м ,нмщ любн рмне ,рщсю бслс
р ,рщсю м щнм* мсИ.юме э  р мс И
 е щ нбдн щ р м ш . рн И щмн м , бс-
л. н др рм.н э ы /нл щнь м щндлрщлр дн
щмн д.щ мсИ.нмеы о.ь щ мсИ.ю-рнме Цлсб.
см* сш .ю . нмлр ш .ю см* щм м е м
И нм* щ Трнщ -ГнИндмь л.щдн бщ. .ьр м .. з
дн б Ц н : рмн У др р * . : мд.б.л*-
 лн,.-рн дебль м б.ю-рн м лрщ.мр мщ -
рмр м -* щмнм нм ь мсИ.нме щ Цнб бслн
мщ н э Цлсб шщндеы
Г м р .м щмнм К ,н р Ир-.*ме р рм д.щле*-
ме р мще-.*ме р слсИл.*меы Д.м дршщ.ю ь Ин-
рю д лр ь р ь рм д.щлн рю дн щ лрЦ ь
ь нднмн н д.щ. м сблн . лсИлр з щ Ц-нм
ь Ир-н рю бле  И Ц м мм лр мнлр*ме щ
О.дмщн =нЦнм мы
О слыде

он нд* щ дрм мбны ; м щ сдн нм ь с-
н ь дм ЦрИснме .л. м щнм* р .л. Цнмммнд-
.е бсл. др м щндлн рр н рлр р дн щы * -
д л нмлр ЦрИснме нмлр м н Цнммб ы Аб з
э б рш щ сдн р нсм ль.ю-р .ь.ш. р э
б Црн нь н дшс-н Индще ь д б ммндр
дшн днл рь. нмлр н смнд бсл ю . м д. ен
мщ мщ ,рщ щ д.щмщн м лн рр Инл щн-
ь.ы
=.И.л мб. з э д. р днр б.м. р пщы А -
щндлн рн ндщ дн. з щьслн рн бднщ. ш. дн-
з д брл щ р лсЦ ьсю нднмн сы Гнднмн с ь
сблнмс> р ш .лр . с мщ ю смбрлрм* бдс
бдс . ьдлр Иднмл.
25
мщ р лрм*емры Г м смл-
л.щ л м К ,р р м де.лрм* щ ьсм.ы щ щн
. щ шшщ. рн К .> йб.м бн .у мь.ш.л> й– -
л м ощ е смлл.л щ д.ю р сЦ елме мс И
е . р мьдлмеу (Кы 3>9з10)ы и Исщмщ б.м.
Цлршь ь.,б мс Инл щньс мс И м щмн ,рщнм
йщ льсдну б.м.ы * д щ брм щ э льсдн Ир
щмю мщ ю ,рш * р щ шшщ. рн ь .м м щнмр рлр Аще-
-н Грм. ре рлр ь.ьрн- бдс рн сщн-. ре ш.-
25
/днмл. з Цнбд.ыИ.мсю д Цс,б.ю щ .м щ б Ц ьлрьы =.м -
Инме м де.*ме ьсб.-  * .м е И К
щмн щрбр р м с.р*ме н м ,нмы
А н д мб щ лнл щ Инл щнИнмьсю ,рш * з мб
щд.Исн мб ЦрИсн р мб рбн дсь. Ц дсьс м м -
щнм*юы : , мь.ш.* И э ЦрИ щ дсьн м щнмры
КрИ ь дм .ь.шщ.нме Инл щнь н-н др ,рш р
бле И Ц н рм д.щр*ы
Кл .ь бщр, рь з дн б Ц .щщ. *м.ре
ь д мь.ш.л> йпмлр Ц м сщрбнлр днр .лр .-
ьрмр ь.ь щ р . м.м м бнлн Цъел Ц .м .-
ь мб И м н ммнлрлрм* Ц мм дн* щ лр-
Вн Цд.рем .лрм б.щ.е щмнм днб Ин рн днб
м Ц юу
26
ы и .Цм лю .е д.щб. р щ э м лн-
рр мб ещленме щнлрьрм Цл. мы пмс днблнмщс-
н н-н .ь н ерн ь.ь ймблрщ м*уы
Аб р мблрщ м* з э нмь л*ь д.ш н щн-р
 е д рмнь.ю-рн рш б ь д еы пмлр мб .-
ь.шщ.н Инл щнь. ш. с,н м щндлн дн ( дрИнм
рь н щрбнл Инл щнь. щ днн мбрме .ь
ь.ь Цсб щме Дмнлн .е щмн ш .н) з э д ещлн-
рн .лн бс щ дрд б з мблрщ м* з э
нь н днбщ.дею-нн р д. рнл* н бнмщрн д -
рщ щ шм , дн.ы пмлр мд.щ рщ.* рлр Цд.ш
26
;нИ рьы *шЦд. н ршднИн ре мще р ь щ р щнмр рш ,рш р
р м Цд. н н рмь м * .рнм (Кде И. р щм)ы АГЦы 1903ыб.щ.* рм рмн . мб м , мд.щ р* м ь.д.ю-н
.ль рлр Ц*ю-рм ЦрИ м . мблрщ м* з э ньр
бс щ щьсм рлр Ц е рн ь дм бсл. д.м -
ш .н шл щ рн дн. р сЦн .н н ы о.ь ьд.м нн
 мб. Инл щнь Внл мсбдн млл. н дрм -
н днИры о.ь Инл щнь рмне ньр д.щмщн рбн-
.л щ сдр мнЦе н м ,н щр . слрВс . дрмнд
лс бнм рлр щ лс щмь м .дебны : р щн-н
м мбрмме р д л бнл.нмы
о нм* мблрщ м*ю э м ш.-р-.нм мнЦе 
щ шм , Цсбс-р дн щы * щ .ь м д.щмщн м
м м е рр ь лнЦ. р .ь Ц д*Ц мсИн р снлн-
р . брме щмеьр Инл щнь ь. бс щ ,рщы
=с, мь.ш.* И Инл щньс н дре .ь ,р*ы
– щ дрл * . ?л. см> н ш.щрбс Ц .Ис рлр Цлсб-
рьс рлр ь.ь мс- д.шщд. рьс м.щлн мс щ-
м ь . лнм рВн Ц-нмщн  лн р мс
И йнмлр Ц ь д.мьдл м щнм* ь.,б  .лнл
Ц м ,нмщ Индщн м ,нмщ е р нмнд рм н
шл щ рну
27
ы Д щ э Ц д*Цн Инл щньс . бр*ме
дсб н Инмеы Аб ш щн . рм д.щлн рн р -
ь.е рн . ь.е*ме р рм д.щле*ме Ин рш бнмер рлр
б.,н рш м. з бр ы : ,н б.,н рш меИр з бр ы
27
ощ дн ре мще В. .лн * . . ?л. см. .дрн рмь .
Т м. р л*мь ы оы 6ы Д дсмы нды АГЦы> *шбы А. ь-ГнндЦсд мь 
<с щ ь.бнмрр 1900ы Аы 739ыАб з э б рш щ сдн р нсм ль.ю-р
.ь.ш. р э б Црн нь н дшс-н Индще
ь д б ммндр дшн днл рь. нмлр
н смнд бсл ю . м д. ен мщ мщ ,рщ щ
д.щмщн м лн рр Инл щнь.ы
Д мрлс э щ мрдн щнбнме Ц д*Ц. м мб м р
днщд.-н рн мб. щ Цнммбмщ ы : ,рщнм ь.ь д.ш
щ с э с ь б. м рн щн-р м щндлн нщ шм ,-
н д. *лн щ шм , мн б е мс И любр -
нделр мбы п-н нмь л*ь лн .ш.б дсб Цл
мнЦн днбм.щр* ,н -р с рбс-сю слрВн д б.
р ьсде-сюы Д мнлн дсб э сщрбн* р мн б еы
=.Ир .юме эр щн-р м мнл Ин> м бн,б .-
дрмнды Гд мн щн-р з .ьрн ь.ь ьдрн л -
щ з д. *лн ш .И.лр Ин * м н бле ьдс,.ю-р
любны о нм* д м щ л м.е ,н -р . мИр.л.м*
Цнммб ы Ан б е з э м щндлн нщмнмрм.е
дм. ,рш ры и ь.м.нме р юЦ ьы д.ш щ д. <.
И щ Ц-н щ др* .ьр д м щн-. ь.м.ю-
-рме бн,б. Ан б е нмлр д р щ шлн ь м . рр
м л б любн мнм .бВ.р-щ мнм .бВ.р-бнще .-
бВ.р лн м , смлл.* ь.ь д.ш щ.дрщ.ю мн,-
бс м Ц ю лр р бнщсльры ; р щ де мн,бс м Ц 
.ьрн Цнммб н щн-р ь.ь- лсе ь д ю -
л.м м рл Ц ш.мбр*ме щ дрмсмщрр бнщслнь р
бнщсль.м млнб щ.л Ц Цн,.* .ьр ю лн .ьр д.ш щ д щ: = рь рьсб. н Цн,ры и ь.-
,нме м щндлн дрд б мы =.л. э . д ,рщ.-
н мщ р б р б Ц л*лрм л шс м й–дн ь.ь дм.уы
Д мрлс э н Ц брм ь.ь д.ш р щ др* р б р-
м.* эс нмс мс И мблрщ м* ь.ь днбщ.де-
ю-.е ш.-р. дн. р мб ь.ь ЦрИ д рщ м щнд-
лн дн. з э м сИр м м Ц д.щрл* щ ш-
бнмщре . Инл щнь.ы
пм* ьд мн мб. .м е-н н-н р мб л , 
ь б. Инл щнь мбрме н  Ин с, мбр*-
ме . д лр щн-ны =. дрмнд Инл щнь лн щ мнм-
.бВ.р-бнще .бВ.р м ,н мрл* мбр*ме 
И н рмнн н-н рь.ь р рм .ы щмн
щ ьдс л*ь р бнл.ю И щ.м.юме мщ рмр йб -
,с. мьрмру ,бн ремры ос с, Цъем е* Ин-
л щньс И нИн шбнм* мбр*ме: =. Ц д м -
,н б.,н щ.лр*ме эрм . н мбр*меы * м
бдс р .ьр б Ц щн-ны /нл щньс м ,н Ц*
мб И н ьсдр р б.щем* бм м .Ц.И-
м ш. ь м . рю м ,н др рм.* Ис,рн днр (ь.ь
 ршщнм ндм ., ь д ш. ь м . рю сб.-
щрлме)ы =с, д.шлрИ.* эр щн-ры Ан б е м щмн
Ц лнн сИрмме мбр*ме д лн р н мбр*ме
л ы Х Инме мь.ш.* ь.,б мс Инл щньс И нм-
лр Инл щнь. дшн рш сдр шмне щ м мр . р ь.ь с
Гсльр . щ йпщ н рр ; н р ну нм* .ь мл щнм Цд.ш лсИлр м м Ц з дрр Инл щньс бле рмВн-
лн ре . рм щнб*ы
: рн с ш .ю ь.ь Цлн И.нме бсл. рм-
ьдн н д.мь.е ре ь.ь р б. млнш.мр рш лсЦр 
ммщ.юме бслнщ н дн днлн ре ь.ь Цлн И.нме
м щнм* ь.ь Ц щленме бсл.: <.щрб щ др> ￿
4-,-
РсН0 0п X0 ю,Н. Р0 ￿
(Гмы 102>5) нм* ьд-
л*е д.м д.щлеюмеы Т рмнн Цл. сю .ме* Ц э м
н  ш .н ь.ь м , мб. щ сдн н р
Цсбс-н мд.л мб. . Ад.л м Асбн ршЦ.-
щр*меы Д шм , щмн м.м н мд.л н И Цсбн .
Ад.л м Асбн з э рмн  ,сьр мб ь -
д ьд н .м м б л щ  И м щбдс
Цсбнм ьд щмнмс мрдсы * нЦс р шнмлн р . н-
л.м р Инл щнь.м р щмн . н щбдс м. н ещ мы
Тд мн э м сщрбрм н-н Црнлр д.мьрн ь -
дн щ бле .м м н щ сб. щ ры Ущр-
брм р д мд. н д .мр .бмьрн ь дн н бле
.м щ м б м  р р щмн э щмнмн д бр
.ь щ л* ь д дщнме нЦ ы <ле И -
Ц э н млсИрл м* – м б* ш.д. нн мсИ.н .лс
бслс Исщмщ м щр нднб К м р нднб Цлр, рмр
Исщмщ м мб. ш. м бне н днры
: рн с ш .ю ь.ь Цлн И.нме бсл.
 рмьдн н д.мь.е ре ь.ь р б. млнш.мр рш
лсЦр ммщ.юме бслнщ н дн днлн ре ь.ьЦлн И.нме м щнм* ь.ь Ц щленме бсл.:
Дм мр .юме н-н д.б м н р мщнлн мл щ. з
Гм.л м 33 ь д Ин * И.м м мллрм . Ц -
млс,н рр мь л*ьс р юме р . щнИнд н р .
лрсд рры о.м нм* .ьрн мл щ.> ￿
сНГЖсл п ,л!Г
с ЖНРлслН0 с XсцВ РВОВ ,л ЖН1*0Н0 ￿
(Гмы
33>6)ы и щ дрме К ны Гдршщ.нме Инл щнь ь
щ сдн нмс ь.е мс бщр,н рю ь К сы Г рм.н-
н И бле И Ц рбр ь К с н с, м.бр*ме
. ь д.Цл* рлр щ м.м лн н Ц брм мбнл.* щ с-
дн нн бщр,н рн мндбВ. р см. ь мс И Ц ь.е -
р м лрщн ь К с дрЦлршр*меы * щ <.щрб
Ц бден .м р щ др> ￿
сНГЖсл п ,л!Г с Ж-
НРлслН0 с XсцВ РВОВ ,л ЖН1*0Н0 ￿
(Гмы 33>6)ы
Д щ .ь м Цл. м мммлн мл щ ймбу щмднИ.н-
ме щ Гм.лрдр щ Аще-н м Грм. рр ь д н И.м
б бр б .лн млс.ы и. нм. ь.м.нме ь.,б
Инл щнь. мс И м щмн ш.д.,н б р  ,н
Ц лнш *юы Гдрллр бр .ь щ щ мрд ,рщнм щ др Вр-
н Ин * ,н бр .ь щ ,рш *юы ; ,н м.-
м м мсИ.нмме р мд.б.нм  ,н р д.бснмме
р щнмнлрмме р бр .ь щ ь нВ ,бн ь.,б л б
. шнмлн щмеь Инл щнь.ы * с, дрл ,р* м.-
д. ре ь мс И Ц нл р мб з ь д .бн-
юм* ,рщн щ мндбВн ь.,б ,рщ Инл щнь. -
мс И н мбе-рме с,н н ,рщ з н ш.ь Ирлме рн ш.щндлрлме мд.л м р нммщ.нмм мб м .
Ад.л м Асбны = И Ц м мл щс <.щрб. др-
мс рлр ь К с р д мщнрлрм* р лрВ. .л. н м-
брлрм*ы
Добр ные олношени

Г бнщсльн е бнщмщн . . рлр н Рр-
шр л рИнмьры Г .д ю з н нмлр м.м н д.ммь.-
,ны
/нм м* ,н м ,н Ц* Цнм щмь ы пм*
.ь.е дньд.м .е Рд.ш.> д.щб. Цнш люЦщр
з э л ,*ы Т б. щ.м щ де д.щбс н
люЦе р щ.м р  д ь щ де 
.б щ.мр м щндл.ю Цнм щмьсю м. р слеВрюы
=нл*ше> нь дн щн-р б л, Ц* ьд
м лИ. рнмы
=. дрмнд 5нщ о лм ,н рлме . мщ н Цнб 
А Р*н бдннщ н ьм.р Ин * б м  ,н -р ны
Г м ь б. р ьсб.- н.лр . ншбн щ ьс н м
щ. н смд рл н ь.ь нмс ь.ш.л м* ньсю Ир-
мрнл* сю рм щнб*ы ; ш.м.щрл нн щмлсл.* щмн
.б мр ь дн м щндлрл б н д ь. н ,н-
рлмеы ; мИр.л И бнл.н э бле Ир-н ре
мщ н бслр м щнмр р И Ц . ш .л. ш. ь.ь .-
б. . щлл. ш.мс,ы У н Цл. .ь.е Внл.е бс щ-
.е н дре . эс нмсы ; мл м.л н щмю ,рш *ы ;
д м щ с И* й л м.л н днЦну д.ммь.ш.щ щмн
м бд Ц мемры ; ш.м.щрл нн млсл.* щмю И*
мщ ю . юИсю рм щнб*ы Днб* 5нщ о лм Цл -. юИр Инл щнь щ э м лн рры ; б м.д м*
м д.лрщ.л /н щ.> . щ м л ш.,р .лр шщншб щ ю -
мр. /н щ ш.мелме ш.мнм елме ьд.м нл . 5нщ
=рь л.нщрИ щ др> й е Цл… см.д нс мрмуы
и ь.ь.е- Цнм щмь.е Инм м*ы
/нм м* ,н м ,н Ц* Цнм щмь ы пм* .ь.е
дньд.м .е Рд.ш. д лс нн ш. м р*> д.щб. Цнш
люЦщр з э л ,*ы Т б. щ.м щ де д.щбс н люЦе
р щ.м р  д ь щ де .б щ.мр м щндл.-
ю Цнм щмьсю м. р слеВрюы =нл*ше> нь дн щн-р
б л, Ц* ьд м лИ. рнмы =нл*ше ршбнщ.*-
ме бдс .б бдс мы
5сИлн б Цд.ь. мнЦе бнд,.* щ дсь.ы Г м щмн
Цсбн з рьсб. н бн нмеы пмлр щ мнЦн м.щрн
Внл* рмь.* ,н р.-бнщмщн рь. р Цсбнн м д.лр-
щ.* н > йо бнщмщн рь.у з щ.м .б Цсбн б л
рмь.*ы Г э мс мм дрн н Ц.лснм* м эрм щ д -
м м з Цсб*н дншщмр р шднлмр люб*мры =н Цсб*н
.рщ мры Д.м щ., И Ц щ.л мс,Ир . ь д
Цсбн щ.лрм мс,нм люЦрл щ.м щмю ,рш * м н д
ь.ь щ м. нн н ,н -р з щ э б л, Ц*
бле щ.м щ., ы =н с, .ьр рм щнбн ь.ь с о л-
м ы :н *лн ш .нл* з лсИлн м рл*ы * б. д.щ-
б. Цщ.н н-н Ц лнн сЦрмщн Инм И - рЦсб*
бдс ны * .б н-н смн* щмлсл.* эс д.щбс .б
смн* мм дн* н щ лрВ ы
* * *

К ,н щ.м м д. р щ дщн ь.е ре д.ммь.шщ.*
мщ н Цсбс-н нщр бнщсльн м И щ .м
бнл.лр м мщ рмр .д ндл.мр ьд щ.р: и Цс-
бн щ.л лс нлр мс ь ь д мрл* щдн-
бр щмн щ.лн б.л* нлн ,рш ры Г э мс нмлр К
б.м щ.м бнщсльс Ирмсю э Це,н щ.м Ц*
Ин * см м Инл щнь мы Д б л, ЦнднИ* нн м.*
деб м м н Внл мсбдн м р ш.Ц* щмн И Цл
б Цд.ь. з р б.л*лн мд р* мщ ю ,рш * ш. щ р
эс .сьс люЦщр д бр* щмнмны пмлр щ.м мще,н
люЦ щ* м ,н -р ь д.е ,н Цсбн рмн* ньр
 б Цд.ь. щ.м с, Цсбн дрмрдр*ме м Ц л*-
мр ммлемр м И Цл с нн д. *лн др -
м -р Ц лнш н ммлн м И Цл д. *лн с
щ.мы и Цсбн е,нлнн р с,ны

* * *

пмлр л Вн мс,Ир . . . л Вн .е
,н -р . р б бе бдс бдс сы Г мс И с
мс,Ир щмн б бр бле ,н -р . с ,н -р 
щмн б бр бле мс,Ир ы Дмн д Ц щ.* р й л.,р-щ.* мн. ршму б Цд.ь. н .б ы Д мрлс л Вн -
мр с щ.м щмн б бры Гд Ц л*ь б Ц.ще щ.м
мд.б. ры щ б мще-н м ьд щ м Цд.ь. -
 м д Цсн р .нм* .р .дм рю р щмд -
р*> ь рш щ.м Ц лнн деИр . ь Ц лнн л б ы
5юбр д.ш н нм нд.мн с д.ш м бдс рм .-
д.мнд.мы ?бнм* м с,н с, л.бр* мщ р -
лн реы = э щ люЦ м Цд.ьн с щмн любны
=н с, .ьр рм щнбн ь.ь с о лм ы
* б. д.щб. Цщ.н н-н Ц лнн сЦрмщн 
Инм И -лрЦ бдс ны * .б н-н смн*
щмлсл.* эс д.щбс .б смн* мм дн* н
щ лрВ ы
о И люЦ мс,Ир . м ,н ,р* л р м лю-
Ц ,н -р щ э м н рь.ь м м н реы <ле -
щ.м б.л К мндбВн р л щс И Ц щ м щ
,рш р .дм ршрд щ.лр эс р рм нлсю И.м* мщ -
н ,рш р щ ь дсю рь н рмнн д.щ. лнш* ьд -
мн щ.мы : ,н лсИр*ме .ь И щрлн ьс м д-
. мънм . м н-н .ь р .ь ь щд н . м -
щ др> й=н: ?.Цндрн э Цд. :у ; д Цсн р
мь.,н И И - н б лл н д.щрл м*ы Г -
 м бн н-н д Ц щ.* р н-н д Ц щ.*… Кнб-
н ,н -р : ; р ь.ь Ц Ц еме м.*ме б р р м -
л.л.юмеы йХ Инл* д Ц щ.* з с д Цс…у з
ЦИ щ де ,н -р ы мс,Ир  бе р д Цс-юы * мд.шс л.ш.м щрб з щмн ь дн д Цс-
ю р рь.ь м. щр*ме н м сы Д э м н мИ.м*е:
и лсь.щмщ щмн:
Д днбЦд.И  лн ре м р м д , р-
И.* .мь л*ь щ.р мрлы Д Ц-н мн р *
б л деб м Ц* н м с> * н днмн мн
щ м л.мн р б.,н нмлр мн мд ны Д щмн д.щ
щм нны Г э мс лсИлн н р д.* м нм р Цм-
дн ,н р*меы

* * *

пмлр с .д е нм* ньр дн щ  . К -
б.дрл нмс нщр сю бнщсльс щ бдс р б л,н
Ц* К с Ц* Цл. б.дн р д.щрл* д.м дебр*-
ме эрм б.дь мы
о нм* нмлр щбдс с щ.м нм* дн,бнщднмн -
лсИн б Цд.И  щ лн ре м ,н -р .-
мр р Цсбн н л н Исщмщ з люЦ щ* нд с бн-
щсльр з щ б л, Цсбнн ЦнднИ* нны К ,н щ.м м -
д. р д.шщд.-.* нн р нднб.щ.* н мщ р йш . реу:
Д .ь м млсИ.н щ Цсбнн сЦрВны Д.м с, Цсбн
.Цд.*ме нн Внл мсбдреы =н нн др Ц-.* ь мщ -
нмс с р д.шщд.с . нн .Цд.*ме Внл мсб-
дре р щмнмн м д р щмю с ль лс люЦщр ь -
д.е б.дрме любем щ Цд.ьны Дмн э ьд.мрщ  д лр К м Цл. мл щлн ы =.б щмн э бнл.* щмнмны
* щ.м .б Цсбн сИр*ме с нн Внл мсбдрю з .ь н
щ шм , ы

* * *

Д лн ре м нВндь щ м Инл щнь м бнщсл-
ьн мл , м д. р* лн ре р мЦнднИ* бнщмщн -
м*ы =с, д.щрл* м. щр* м л б Инл -
щнь. р мнЦеы Аь.ш.* нмс> й:рлн *ьр е нЦе Ин *
люЦлю: ц щмн рм.ю: ц ,н н ь.мн .е: = м
н б л, … : н м ,нм… ,.лсм. нмлр мн-
е люЦрл* б.щ. б ,бнмме Цд.ь. б.щ. н Цсбнм
мл.бь н мънб.* б д.шднлн м мн .уы
НнЦе. н мрн мщ р бнщслнь: Жн рнм* . р
д. *лн мс И б л . бр*ме щ э м лю-
Ц щ м млн рр нщ шм , : Г щ дю> мн р *
деб м б л Ц* н м с р щм с Цеш.нл*-
ы Г э мс рм бе рш э нмлр нм* люЦ щ* щш.рм-
.е днл.н Цмдн щмн Ц щн щ д м р ,р-
щрн щмнмн ь.ь К дрь.ш.лы * .Ин м Цл.ш рнм* р
м днлрны
Г м Ин * Црб ь б. любр щмс рлр щ н ш-
щ лн сю Цлрш м* б Цд.ь. . м ,н рщлрм*
д*ьр м.б ь щмю ,рш * Исщмщсю (щндсю-рн .д)
  И н б нд нлры Ж.ль м Ин *- Ин *,.ль :
<нщсльр с щ.дрщ.н мщ р ,н р щ щ дрн
рм> йц щмн рм.ю: АндбВн м н н ь.мн * -
,.лсм. Цндр мнЦе щ дсьр:у щ мс,Ир ,.-
лсм. н д.шщд.-.н мщ р люЦрм бнщслнь р н
дрсИ.н р б Цд.ь. ь мс ь Инмс дрсИ.*ме нл*-
шеы =н л*шснм* р мл.Ц м*ю б щндИрщ м*ю р
.ь б.лнн з д ещлен мщ н дВ.дмь н б м р мщ
р Цндн рн р: =н л*шснм* рмр . Цндн рн ры

* * *

* рм .е Цлрш м* мс,Ир р ,н -р з э
Ин * .р мщн н м Црн ь д н дн.л* бнл.-
н бщс любн б рмы м л Г.щнл щ др И бщ.
Цсбс щ л * нбр с н л*ь щ лн рр мс,. р ,н-
 р щ лн рр Инл щнь. р Цлсб рВ
28
ы о нм*
Инл щнь м щ ьс рщлрме м д мрсь  ,н Цл м
н л *ю нбр ы Г э мс ь лрИнмщ мньмс.л* 
Цънь щ б Цд.ь. .ь Цр,.н Цсбс-н мс дс . рлр
мс дс сы Г лсИ.нме И ,н рщлрм* . мщ н ,н н
 ь.ь Ц нщ л* м. щрл*ме щ Инднб* з Ин-
днб щ м рмьны
:н б м мнл* д Ц щ рИн н .бнны
28
*лр н ш .нн И м щ ьс лею-рме м Цлсб рВню м. щрме б
нл м ню. рЦ мь.ш. > бщ. Цсбс б . л * (1 Т ды 6>16)ыи щмн Ин * бд.м.рИ р мл , ы Д Ц-н щнм* -
л щ  ш. днбнл.мр мнм*р з э д. . . Цсбс-
-нм нбр м нлн Цд.ь.ы и с, е*ы
=с, ЦнднИ* мнм*ю р д. р* нн р ш.-р-.*
нн щмеьрм м м Ц м р ш. мр* щ мнм*ю эс . с
люЦщр р .м нн ьсл*рщрд щ.*ы ш. днбнл
мнм*р эс . с н щ мр*ы
Д нм* мнм*еы Д мщ.бнЦ Ц.лб.р .р -
мщн ьд щ нь н мще н д мд. мщ лс-
мд.ь мщ.бнЦ л ,.ы Дмн  И д рм бр .м з
э нь.е мще еы щмн И Цл б рлр млн з ш.
днбнл.мр э Ц.лб.р . з э д. .ы и Ин * д.-
р Инл щнь.ы ; мсИ.н Инл щнь. м.б р н …
Д Ц-н й лу з э И . и ,н б . рш м.м , с-
Ир нм Инл щнИнмь ,рш ры и м ,н Ц* р-
м.нм ь.ь л щр . Цсбс-н Инл щнь. щ Цд.ьны Г л
ь.ь й л щр .у р л ь.ь й л щ.е др .блн, м*у
м щ .б.ю л*ь щ дсммь м ешьны Г л ь.ь л щ.е
др .блн, м* з э млсл. рн К сы Н брщлрм*
бнщ Иь  мд.шс лсИ.нл* щ . дсшьс Внл Цд.ш
,рш ры Н брщлрм* м.л*Ирь м с ,н щ . дсшьс -
лсИ.нл* мщ ю л щр с мс,мь ,рш р м днбнлн -
мр л щмр дрш .ь.мры о нм* д.ш мс,Ир 
д брлме ш .Ир нЦн щ э э р э ы Н.ш бнщ И-
ь. ш .Ир нЦн э э э ы Умл щ щ де щ.м др
б. р щ н-н н ш .нн нщр мр щ н-н нрм.нн д.ш рВ мн,бс м.л*Ирь.мр р бнщ Иь.мр
м.л*Ирь с,н м.лр ь р д.н . бнщ Иь. ьсьлс н-
лн .н р сЦ.юьрщ.ны Д с,н щ д лнщ м мммлн
мндбВс р лс ллр д.ш м сем р ш. рм.нн
мщ р рлры о.ьрм Цд.ш м л з э с,н млсл. рны
Г м м Инд .бВ.р лн л з э .ь.ш. рны
Т.ь щ нм н нме> йц д мл. р д.мВщн.л. б мнм-
.бВ.р б щ . м мнм .бВ.р б щ ьдс,р бнщсльс
люЦ щ*у
29
ы
5юЦ щ* дн.л* мсИр Инл щнь. мс И лрЦ-
ь. ммндр б Ц .ы =н мс мндбВн б.л. з р щмю
,рш * м.ме рлр ,рщр м млм р Цн . .лнщ д.-
бр мндбнИ Исщмщы и ь лм.д ь.ь - : Д Ц-н
щмн И мщеш. м люЦ щ*ю з э .ь.ш. рн .ь ны
* люЦ щ н лн ре ш.ьд м д р л.ш
мщ.бнЦ м щн В мы щмн И щ н Цд.ь. э щмн д. .ы
Дмеьр л щ  д. р рлр шб р рлр -
Ц И (Цлсб ) з э щмн см ,н рн д. . нлн р
Цнш д. н Инл щнь.ы Н.шщд.р*ме м , н-н
м м л ь м . сЦ. р ш.ь. Ирщ.* д.шщд.-.*ме м ,-
др млнб нм щшб ны и щ Ц-н е,нл.е нм.ы
= с, ЦнднИ* мнм*ю р д. р* нн р ш.-р-.* нн
щмеьрм м м Ц м р ш. мр* щ мнм*ю эс . с люЦ-
щр р .м нн ьсл*рщрд щ.*ы ш. днбнл мнм*р эс
. с н щ мр*ы
29
Нсммь.е .д б .е нм е й А.м.д.- д б ь…уАн б е м Цн .е днл м* щршс.лршрд щ.
мрд. щ м И . . нл. б мс . щмнмы : с,н м
щ.мр м нВр.лрм . . мрр м бнмщ.ы : ш .нм
 И д. *лн щмю ,рш * м , Цл р н ш .* .
м ш .нм р ш .нм д млрль м д. ы э н рм-
Внлен люЦ мщ. р дн.ы
Т б.- бсм.лр И лсИлн м бнмщ. ь.ш.*> щ 
.ь щ ш.Ир .нме Инл щнь .ь д ,б.нме р .ь б.-
лнны Дмнм И Ц рмВнлр* Инл щнь. н с,-
 щ д м щ р д м бм.,рщ.ю любн . щнИ-
Ц л* сю нмс л щ лн ры ь б. э щмн
б мр .н нь н днбнл. б. любр нднмс .ю
ш.ь нмнмщ. з р с,н .Ир .юме р нб Ррлре р
м мньмс.лршм р ммн . л щ дрн .Врр р д -
Инны
омеИр лн щнлрьрн ьсл*сд щд.м.лр .
 м И л з э .ьмр м.рИ ш.б. м м Ц
,рш р д ,бн ре Цнш щЦ д. Инл щнь. б. 
нмс рш .И.л* ы мн б е любр ммнлрлрм*
мь.ш.* И л з э нь.е м Вр.л* .е д л*
щЦрд.нм.е б Цд щ л* р м с-.е мн е*ме щ
нИн рн ,рш ры Г э мс Цсб*н Цбрнл* щд.
н м р дн др бщнде:
Ан б е щ ерр .лр ш. .б м мнбн л з
э  И б Цд щ л* щЦрд.нме Инл щнь мы о-
меИр лн щнлрьрн ьсл*сд щд.м.лр . м И лз э .ьмр м.рИ ш.б. м м Ц ,рш р д ,-
бн ре Цнш щЦ д. Инл щнь. б. нмс рш .И.л*-
ы о.ь ,рлр щмны мн б е любр ммнлрлрм* мь.ш.*
И л з э щЦрд.нм н м м е рн рлр нь.е м -
Вр.л* .е д л* щЦрд.нм.е б Цд щ л* р м с-.е
мн е*ме щ нИн рн ,рш ры
Г э мс Цсб*н Цбрнл* щд. н м р дн др
бщнде:
Гр д нс ий бр

Н. *лн д.,б. мьрм Цд.ь м .шщ.лме ш.дн р-
мдрд щ. щ ?–Ан нщн И. Цд.ьы Ан-
И.м ,н любр ь.шщ.юме юдрбрИнмьр сш.ь н-
р р э м ,рнл*мщ .шщ.ю д.,б. мьрм Цд.-
ь мы Гд м щ др н>
з Жрщр м м ы
 . щ др>
з <. ,.лсм.ы
/ л щ э м. :с,рьс .ь рИн л з
,рщр Ц.лбн мдщ. Вщн ,рш р .ь мь.ш.* м ю-
рщ. л*Вс . м днщд.-. Вщн ь щ ндЦ.дры
/ Цщ.н м. Д . ,рл.… Д. н бн-
щ лсЦр н бслр .-.ьр .бннме И нн люЦр
б ь В. днбл ,р н дсьс р мндбВн И с р Цсбс
бнр И р щмн-.ьр м. с мс,нм р ,н ы : ,н
б.,н щн И.юме р . Цсбн щ Цнл м л.*н щме
.ь.е ьд.мрщ.е з . щмн э Ин…
Д д.,б. мь м Цд.ьн д р дщ.н ,н -р .ы
Дмн б. щ эр лн ре ,н -р . щ д р длн
б.,н нмлр . днлрл. ср ндщ р нн рь н
Цд м.лы
=н . ь нИ щ др> й<. н дм.л* щмн
ьлнщ  Ин…у з р ,рщны * щ .И.л.м* .ь.е Р. -.мм. дреы < смрм ь б. н бщ.бВ.* ,рщн м
н лн е* бнн . н д ,.н днб д. енме
щнб* ь. н Ин щмн эр лрл р д Цлнм -
щ др> й=н щуы <ле мнЦе ,рщн д.щрл* ,рщн
ь.ь м щднмн э рмы ; . м рм ,рщны Г мн н
. б.н нмс б ш. б м щмю мщ ю ьд.м с р м л -
б м* лсИлн др э м н м. щрме (щднме ш.Црд.н
мщ н)ы ; дрщь.н ь н р бсм.н> й< л е эс м. -
сю ь.лс нм* Цсбс. (=. брме И - И .Ир .н
д.шбд.,.*ы) Д щ мнм .бВ.рлн рн ь.ьрн ьд.мр-
щн бе…у * щбдс . бр мнЦн ь.ьсю- ю сю
Цнш ь м лньм щ р щ др н>
з Жрщр м м ы
 . щ др>
з <. ,.лсм.ы
; др бр ь дн, н ,н -р н р щ др>
з <.щ. б мщрб. реы
з о м см. м лнл. Т.ь э йб мщрб. реу.
 н щ др>
з ь м н. : ,н м Ц м м.м .И.л.
мд.шс б щ дрлрм*ы ц нЦн Инм- Цеш. . =ны о
м н Инм- Цеш. .. =ны <нр с .м нм*. =ны :
д.м рм. . =ны : щн И. . /н  Инл*. А -
Црд. м. .ьр р рбр мюб. рбр ь м.мны У мн е .м
м р бдс .е б бщндемр з ,бн Инднбры
Г мср м.м н мл.бь н щмн щрлн ьр м д.мънл> . нмс мнЦе б.л. лсИлрн б мщ р с,н .-
И.л. м.дн*… о.ьрм Цд.ш м . мр н лсЦ -
ьсю мндбнИ сю д. сы и Црб. бле люЦ Инл щнь.ы
о.ь рлр р .Ин щ рм.нн щмн И м.лр б рм
Внлм м нбр еем* щ б с л *ы А юш мс,Ир р
,н -р з м юш .р мщн ы о. н м д. енме
. Цнш дн рмд.Врр р щн И. реы :с,Ир . щ Цд.л
щ мнЦе ьсм ь ппы п б.л ьсм ь АпКцы Г м щ е-
н нн щ  мс И . нмс .б нл. р н рИнм
н Цеш. ы Г мср .ьрм щнбн рнм э рм-мс,рь
люЦрнл* .мл.,бн р д ,б.н н-н б д.шЦр н
мндбВн н-н б с рм дИн сю б люы / Цсбн б.л*-
лн м н нршщнм ы : ,н . л. н м ьдлр м -
,н . мнЦн щн дн,н м ,н м *нме м ,н
м сленме з э д.щм. бле Инл щнь.ы
Д д.,б. мь м Цд.ьн д р дщ.н ,н -р .ы Дмн-
б. щ эр лн ре ,н -р . щ д р длн б.,н
нмлр . днлрл. ср ндщ р нн рь н Цд м.лы
: л бн ьд.мрщн бнщсльр ещлеюме ь.,бн бщ.
б.ы ДИнд. . н-н Цн .л. щ мнб*м ьл.мм . мн -
б е мм дрл* р ш.мнИ.нл*> й; . . рИн .ь
м.л.уы п-н Инднш брь щ дрл* н> йГ ,рщнл*
м м .у .> й Ин б.щ.: : н . сд ь. мь.ш.лр
И м , ы =. сд ь. мньмс.л* д мщн-н ре .м
.сИрлр И рИн мд.л щ э м нуы * щмн: *
н.лры о мн енл* м л б бнщИ ь д.шЦрщ.нл*рм мндбВ. дрл* рм ,рш р Инл*ме рм 
нм* днщд.-.нл* Вщн щ ндЦ.др мср мдщ.-
нл* Вщн ,рш р р щЦд.мщ.нл* . м мрл*
р . ьл.бЦр-ны
А д.щнблрщ мр д.бр с, мь.ш.* И
р б. д.,б. мьрн Цд.ьр ш.ь. Ирщ.юме
дм.л* мр лн ремр д м рм*ю
щн И. рнм бн*мр з э д Вн Ин *
нЦ л*л ы
Жн -р . щр дщ.н щ м ,рнл*мщн л*ь .
щднме ь.ь н- м.лн *ь н мИ.м*н рмне деб м м м -
Ц ь - ы ; . рмнн ь - щ шлн мнЦе р .бннме
И Цсбн Инл щнь м . н мщ л И*ю р щнбн мн-
Це м н -Цл. д б мс . н -.л*Р м щмьры
Д .ьрн мн. ршм э Цд.И м ,рнл*мщ.ы
А д.щнблрщ мр д.бр с, мь.ш.* И р б. рш
р лсИ.юме Цд.ьр р б. э щмн ш.ь. Ирщ.н-
ме дм.л* мр лн ремр д м рм*ю щн И. р-
нм бн*мр з э д Вн Ин * нЦ л*л ы Алрл-
ь м щнлрь м Цл.ш млрш.* ьднм м д. р мь.ш.* йб
мщрб. реуы Ащ Ц б н лн ре д.Ц .ю л*ь
д рщ ,н -р ы
Ол лб и до нен исли один ш э

?бнм* бн днИ* днщд.-н рр люЦщр щ н .-
щрм*ы ;Ц э м ь.ь д.щрл е И.м д.ммь.шщ.ю
ю л.м р бнщсль.м ь б. Ц-.юм* м м л бн,*юы
пм* .ь.е д.м ,.е Рд.ш.> й; люЦщр б н .щр-
мр бр л. уы и .ь р нм* м Цн ь б. днИ*
рбн днлюЦ бн люЦщры Т б. Инл щнь щ
д.ш дщ.* . И.мр  ь люЦрл мньс бс мс
.ш.бы Д Ц-н м л.м Фднбс щ Инл щньн нм* бщн
л.щ н бщр,с-рн мрл з э люЦ щ* р н .щрм*
лрЦрб р м дрб
30
ы = н-н б н щ Vх щньн :.ь-
мрм *м щнб рь щ дрл И бсл ю днл Инл -
щнь. бщр,с бщ. м рщ. з э * р .мрлрны
Д дрмнд Ц э м щ др КрЦлре щ 2- ь р н
О.дмщ
31
з днИ* рбн бне <.щрб.ы У <.щрб. Цл
м ,н р м бнны ир бнр Цлр нбр ьд щ-
мр Цд.*емр р мнмд.мр б .ь д.ш сд Ц мр
мь л*ьс д ,бн н д.ш м.ндн з р Цлр
щ лсд бмщны
30
5рЦрб (л.ы ^ĭbī]o з * ,нл. рн мд.м* мднмлн рн) з нд-
мр рш .И.л* щмднИ.нме н-н с щ смр . р нднщ брме ь.ь ймд.м-
.е * л ру (; –д.бн К ,*нм 14>16)ы : дрб з щлнИн рн ь ммнд-
р м.м с рИ ,н рны
31
2 О.ды 13ыТ б. В.др Цм.щлею мщ ю ,рш * м ,нмщ м .-
л , рВ р ,н  р ш.ьл.бщ.ю мр с ш.мнблн -
бнмщре щ Цсбс-сю ,рш * мсб.дмщ.ы Г м
бнр д ,бн н д.ш ,н р б В. дн-
н бсю . д б щднмн р др э м щд.,бсю
бдс м бдс м ь.ь Ис,рны о.ь Цл с мще д.щ . -
м л* ь еше Дл.брмрд.ы ; мнЦн м.щрл бщн-
.бВ.* м щн д.ш ,н ь дн м.лр днш.*
бдс бдс с л ьр Ин р мд.б.лр К дрм р –лнЦ ь
дрмндсы = .ь рлр р .Ин э Цл н л*ь с Дл.-
брмрд. э Цл р с В.де <.щрб.ы
Аще-н н Грм. рн Дн ?.щн. з ш.ь 
ь д – м б* К б.л нщднмь мс .д бс з
Ин * мрл* д. рИрщ.л Инл щнИнмьсю ,рш *
б Цд.ь.ы =н Цл рь.ь мн б ел н
Рдрщ л* мр щ лн реы
*.ь Цл с <.щрб. м рмн р м р Цл. с
н б И* рмн р Ф.м.д* бнщрВ. щнм*м. ьд.мрщ.еы
* щ м люЦрл Ф.м.д*ы Кд. люЦрл мнмдс
р м.л б м .*ме нн ьд.м нн люЦщр р нн щш.рм-
мры У н Цл щ.др- рмн р * .б.щ Инл -
щнь щнм*м. лсь.щ р рды ; м д мрл б .,б с
м .>
з Г Инмс рьл лрВ щ н. Г Инмс мд.б.-
нл*.
* м бнлрлме м рм нм И щнм*м. лю-Црл мщ ю мнмдс Ф.м.д* р нл Ц Ц* м ню
н ш .н ь.ь ь э мс бнлс дрмс р*ы =. И * .б.щ
щ др нмс>
з Аь.,р И Ц лн ы Г д мр И Ц дрлл. Ф.-
м.д* мнмд. щ е р бьдн рл. нЦе р-ны / Ц
. И - рЦсб* м.м. др щрл. р ь дмрл. нЦе рш
мщ р дсьы
о.ь р мбнл.лы м мь.ш.лме Ц л* м д -
мрл И Ц дрлл. мнмд. н Ф.м.д* р др щрл.
И - щьсм н (щ Грм. рр рлнме И э Цлр лн-
нльр) р ь дмрл. н м дсьры ; . лл. щ б м Цд.-
. мщ н м .ы ; лн,ры ; . щшел. мсьр ш.мн-
мрл. нм др щрл. лн нльр р щл ,рл. нднб
рм н ш. нл нм*ы м д мрл И Ц
щмн щллр р м.щрлр нн м рм б сы Г м мщ.-
рл нн др с,б.е лнИ* м рм р д.шбнлр* м рм л ,ны
<нщсль. м.л. м д рщле*меы
Аще-н н Грм. рн Дн ?.щн. з ш.ь ь -
 д – м б* К б.л нщднмь мс .д бс з Ин *
мрл* д. рИрщ.л Инл щнИнмьсю ,рш * б Цд.ь.ы
=н Цл рь.ь мн б ел н Рдрщ л* мр щ эр
 лн ре р м , Цл ммнд*ю ь.д.* бнщсльс
ндещлсю б Цд щ л* бнщрИнмщ б ш.мс,нмщ.ы
Т.м емр Црлр .ь щ нмлр Ц .дс,рщ.лме р -
ш ды
Г э мс . Цншсмл щ Ц ел.м* э мбнл.* рмь.ш.л. нмс млнбсю-нн>
з =н Цд. м : =н ЦнмИнмр мн е рЦ н бнл.н-
ме .ь щ *шд.рлн: о щ др м В м .лрм н
ь.,н нЦн б.* мн еы
 б.л*лн .Ир .нме м.м н мд.л н> м н
 нл млсл.* мл щ нн р дн б лнл нн р рш .мрл -
щ.л нн р лн,.л м нюы Г м щ ш н .щрбнл нн м
щнлрИ.лню н .щрм*ю .ь И н .щрм* ь.ь ю
щ ш н .щрбнл нн Цл. мрл* нн люЦщр ь.ьсю рмнл ь
н; р мь.ш.л н м > щм. * сбры * [Ф.м.д*] мь.-
ш.л. нмс> н [Цд.]; д .* мн е з э шл Ц л*лн
ндщ ь д н мбнл.л м м юы = н нл
млсл.* нны * шщ.л д ь. мщ н ь д млс,рл
нмс р мь.ш.л> д р эс мн е щ р ш. др бщнд*
ш. ню (2 О.ды 13>14з17)ы
<нщсльс щ .лры ; . Цл. бн. щ нмдсю ьд.мр-
щсю бн,бс ь дсю мрлр В.дмьрн б Индр-бнщрВы
* м .л. Ф.м.д* н л м л щс мщ ю р д.ш бд.л.
д.ш Вщн сю бн,бс ь дсю рмнл. . мнЦн р -
л ,рл. дсьр мщ р . л щс мщ ю р .ь лл. р щ рл.
(2 О.ды 13>19)ы ; млсИрщлнмме м.л ршщнм щмнмы
Г млнбмщре э м Цре Ин * Цнбмщн -
д.шрлрм* . ,рш р нщднмь В.дмь б м.ы <нл
щ м И щнмм.л м бр рш люЦрмнлр м -
щн В.де сш .л Ц э м р сЦрл м .ы Г м сЦр-
лр щнмм.л м.ы /нднш нь д н щднме сЦрлр н ьсЦрл щнмм.л м. р .И.л.м* щндн рВ. сЦрмщ р э
с,н н дньд.-.л м*ы о нм* м бне дн д ,б.-
н ммнд*ы ?.И.щл.еме * д ,б.н дн . м бн-
е дн д ,б.н ммнд*ы *.ь с,н .мс рщл.е
бс щ .е ммнд* .-р ш. м Ц ь.ь днм емр ь лнм-
рИ мр Цнбс ш. Цнб . Инл щнь.ы
* щ мд.л .е д.щбрщ м* Аще-н Грм. ре
. мр .н .м э бс щ ш.ь м И н .-
щрм* щ ш рь.н ь Цъньс р И.м .м-н-
рр р нмлр др э м с Инл щнь. н Цл люЦщры
=с, ш .* Ц э м щмеь мс ь нИ ,н р щшд мл -
мс Инл щньс м л бм любем щ м Цн мры Г -
мь л*ьс ь.ь с :. бнл*л.м. . рм. >
<. м н нл з И м н бнл.* м рм
о.ьрм нбр м р .ьрм м рм.
/нл щнь Исщмщсн щ мнЦн д Цс,б.ю-рнме м ьр
,рш р р н ш .н ьсб. бн* мнЦеы ; Ин р люЦр* р
Ц* люЦрмм р м щндл.н лрЦьр р днры * с ,н
сл.нме мщ р ,н лрЦ ь р мщ р ,н дн щы Дмн э
бнмщрнл* рмщ.нме щ Аще-н м Грм. рры
Ан б ел рн Цмдн мщешр р Цмдн д.шдщ
 лн р б щнблрн .лн Ц-нмщ р щ Ц-н щнм*
мрд б лсЦ ь  Иьр .бн ре д рщ днИ. бс щ-
- д.щмщн м ш.ь .мы;бр рш Рд. Всшмьр д м. рм щ рм.нл* рм.л
 м И ,н -р с люЦе нм б л*лн Инм Ц л*лн
нн е з Инм Ц л*лн б Црщ.юме Инм Ц л*лн с.-
,рщ.ю Инм Ц л*лн д.е мрл .  И Ц б -
мрИ* нн люЦщр р б Цр*ме щш.рм мры Ан б е м
. д И* э лрлн щ д м И.мр любн ь -
дн ,рщс бдс рм др Вр .м р бдс рм ш.ь .мы
?.И.щл.еме * д ,б.н дн . м бне 
дн д ,б.н ммнд*ы У,н .мс рщл.е
бс щ .е ммнд* .-р ш. м Ц ь.ь днм емр
ь лнм рИ мр Цнбс ш. Цнб . Инл щнь.ы
Д д м. н 5*щ. о лм й . Т.дн р .у д.мьд
ь.ь д.ш э сЦрнл* сЦрмщн мн. ршм
Цлсб. р ршмн ь д б щ бр б ммндр р д.ш-
л ,н ре щмн ,рщ ы о.м рмщ.нме Ин * р н-
днм .е щн-*ы Т б. Дд мьр б мр Цлрш мр м -
 ь б. р .ь нВ б ллр б  Ин .ь мд.м-
,нл.лр р Цлр ,р . сЦрВс ь д
мм др . рм ,н л*ь И сЦр Инл щнь.ы УЦр-
В. щ с,.мн мм др . дс р бсм.н> й=нс,нлр э
е мбнл.л.у о.ь р р мм днлр .  И мн,бс р-
мр д рш лл щ мммлн> й/ э щмн. и  Ин-
м нлр.у = ь.ь сЦрВ. б л,н ьсб.- .-р*
э дс ш.ь. щ.* н рлр д.мИлн е* н ь.ь-
де.* млнб мщ н сЦрмщ. з .б И - бнл.*
м эрм щмнм .ь р р щ с,бн н с,н м щндлрщ-лрмме Цлсб м .-рлр б.л*лн мщ р лн ре щ
Цсбс-нн е дньд.м рм.лр с,н щ э м мн 
И нлр р бдс р э щмн н м рл  И
н днбщ.дел > щмн эр мд.б. р млн р мм-
лн ь.ьр- щ шщлн Исщмщ рмнм Р. .шр
р .ь б.лнн
32
ы
<нмщрнл* э б мс ь.,б мс Инл -
щньс ь.ь с Гсльр . нм* .ь.е Рд.ш. щ б м рш мр-
 щ дн р> йА щд.-н рнм Ир.ю ,рш * м юуы Т.,-
б рш .м м ,н щмм днщлрм* щ эр мл щ. мь.ш.*
И р с мн е .ь Цл ы <нмщрнл*  нл б 
 м м ь слме . Р.ьн дн щ м р щ с,.мн л.-
д. слме н > й=нс,нлр э  Ин е нл.у
и . . .лн ,рш р р . бнмщрнл* .
нь д мд. рВ. КрЦлрр щбдс Цд м.нме .м щ
л.ш.ы Д И.м мр э дщ ь рш Дн ?.щн. е
Ир.л ь.,б д.ш м.длньл.мм рь.м др бе щ ль -
лс днб мндн .е р д мнИрщ Цлрш мр ь -
д.е Ц д.Ирщ.юме слн рнм лн рю ь мнЦн р
н .щрм*ю ь Цъньс мщ н нб.щ н ры Г мс
И щмн э ьд.мрщ л*ь щ Цд.ьны
32
5ы =ы о лм ы . Т.дн р .ы /.м* щ д.еы Xхы
ример по ни

ц Ц нл Цд.р* щ.лн щ рм. рн .  .мь л*-
ь мрлн р мд.лн Цлсбы Клсб рмнн .ьсю м. рИн-
мьсю щл.м* .б Инл щнь м нм* нь н .р мщ 
рлр щнд нн Цсбн мь.ш.* Цлсб н лн ре нм*
нь н . р.р мщ нмлр р м щндл.юме щ н Цд.-
ь.ы /нл щнь дс,.нме щ р Внлрь м р л м*юы
и Цлсб н бнмщрн м щндл.н .ьсю ..ьс . м -
ш . рн И Инл щнь дрмьсн .м* щ л н д.Цмщ
Цлсб м ,нл. рем мллн рю мрд щ шшдн рю с
р м щнмщн бнмщремы
Д н, нлнм ю м щ шд.мн бнщ Иьр . Д м ьн
щ бе ш.мс,> щ 12з13 лн р с,н щн нщнмы
<. р .лр мн,бс д Ирм бнщИ ьр з р с,н щ 13з14
лн с,н м шднщ.ю бле  И Ц м.* нщнм.мры
=.Ир .юме мнмеИ н з ш .Ир ,н мьр д . ршм м -
шднл бле  И Ц д ,.*ы Г э мс Инл* э
рлр н Инл* . с р с,н ммлр бщр,сме щ нь -
дсю м д сы м р е нм б дрбВ.р лн> ь.д*нд.
Цд.ш щ. рн щмеь н .ь н з . . с,н б.щ м шднл.
ь.ь ,н -р . р . с,н щ. д ,.*ы * э Ц л*л 
щ д м мн,бс д Ирмы
Тл.ммрИнмь н Ц-нмщ з щ ь д м бнщ Иьр щ -
бе ш.мс, д. *лн Инм щ м щднмн м .ь м дрлр-ш. м р Цднлрщ м м .лмсь.мр р щнИнд рмр л.-
*емр ш. .б м Ц-нмщн з Ц лнн шб д щ  мс
И р щмс .ю щ ш.ь нмнмщ. м л.м д.мВщн-
лнмс д . ршмсы с .м щмн н е м . брм-
ме щ ь.ь - мд. .д.бр мны
ц Ис д.ммь.ш.* щ.м дн б Ц :.дрр п р-
нмь  м И мщеш. м ны ц сщндн И м -
рн н б ьд. млл.лр нн ,ррн ,рре мще-
 рмню ,н мщ мщ И р пщ. нлрн з ь.ь р-
лн мще * . ?л. см щ б рш мщ р д -
щнбн> И нднрд.нмн мн,бс .л*В.мр лн нмьр
Цл. щ д.мн р нм Ц лнн . с Инм Ц лнн
дсмеы * щ м б р ,н млсл.е н,н б щмн
Ц л*лн р Ц л*лн д рь.нмме ь.ьрмр- Ин * щ.,-
мр ммлемры У,н мще-н мщс м -м лн з
Ц лнн бщ.бВ.р з млсл.е р Ир.е ,ррн :.дрр п р-
нмь е н см.ю н Ир.* р м н ь.,нме И е
н Ир.ю щ ндщны
Клсб н лн ре нм* нь н . р.р мщ 
нмлр р м щндл.юме щ н Цд.ь.ы /нл щнь
дс,.нме щ р Внлрь м р л м*юы и
Цлсб н бнмщрн м щндл.н .ьсю ..ьс .
м ш . рн И Инл щнь дрмьсн .м* щ л н
д.Цмщ Цлсб м ,нл. рем р бнмщремы
Н брщлрм* щ лньм. бдрр з щ б м рш щнлрИ.-
лр д б щ рм ндрр з э. бнщ Иь. щ бщн .бВ.* лнь.ш.л.м* . слрВны * Цл. щ .И.лн м щд.-н . .
ш.нм м.м. мн н б лл. б ьд. н д.шщд.-
-н реы :.дре п р нмь.е Ин * д. ндел. бнщ-
мщн м* Внл мсбдрн р люЦрл. Цлсбы
; . люЦрщ Цлсб м щндлн рмьдн н мИр.л.
И Цлсб з э мммл ,рш ры и щлн щмеь р-
м. ре> м ш шбнм* ьлюИ.нме мс И щ Ц-н
н м ,н е* И д рм бры ; . Цнм днм.
Цлсбрл. мнм .бВ.* лн бн * ш. б нм р м с д.ш
щ бн * Цнш с дшн р м щнмр р Цнш м м н ре щ м
л э рлр д л ы и м.л бле нн мммл м
,рш ры ; . щ э м мммлн Цл. Инм Цлсб рВн
.ь ь.ь ь дмр щ э м н рмь.л.ы
и ИдншщИ. щ., м мн  мс И рм -
дре д мрсВрр . м Цн рм дре днл млн .е
Инднш XхX щнь дн б мр .м .ь Р.ь> ,н -р .
Цнб .е Инм .е д л.е н м с-.е бнн д -
ь дмр* рбн . . нл* мс И бн н н . с,-
ь.ь- ш.д.Ц .* р . д сн м Ц ы и Ц-.е
нм. щ д.ммс,бн ре Ц э м рм.нлн м д.лрм щ
Ррл м Р щ д м. рм щ Цнллндрм щ ь с б ы
 . м.м м бнлн э щмн ндс б.> Цлсбе л*ь н ь
люЦр Цлсбр*ы 5юЦрл* Цлсб з Цлсбрл* н люЦрл*
Цлсб з н Цлсбрл*ы Т нИ .м нм* н-н ь.ьрн-
.ьрн д. рИ н м м е ре ь б. н люЦрл* 
.ь мь.ш.* рбнл* . щ бс с дн. мс И .бнм* И - рЦсб* нЦн р щ рм бнем щ др Вр н
л.щ .е ь м. . з Цлсбе л*ь н ь люЦр Цлс-
бр*ы йц н Ис Ц* р д.Иь р лщнн р щ бр-
нлнм .щ Цсм. р мн нб,нд м щ Ррмн р ьнм-
н-н . Ис И Ц мн е дрщншлр .ь дмрлр Цмлс-
,рлр ш. л.рлр . рлр р сщншлр Цд. уы * щмны
Д р люЦе э бнл ы
Д р :.дре Цл. .ь Инм нлн Цлсб рВн р
э нн м .мл ы пмлр Ц . щбсмщ.л. мнЦн д.щ-
б. ре рИн Ц н лсИрл м*ы ; . дел. ь.л.
щмеьсю бдс сю д.Ц с рм л ел. И Ц нм* И Ц
лнЦ лсИ.* И Ц ш.д.Ц.щ.* мнЦн . ,рш *ы 
Цлсбрл. . рш б л*ь сб щ л*мщреы
и м щндлн сбрщрнл* н ещлн рн щ мрдн -
 мс И б.щлею-нн Ц л*лр мщ Цлсб рВ н-н р
мднЦд люЦрВы ; р ш.д.Ц.щ.е нл м дньд.м
рм.ю И р ь щндрдсю мщ Цлсб щ бн *-
ры ; р р ь е м Црд.ю р м ь.ь- .юме
,рш * мщ ю смд р* .ь рщ ь.ьсю- мсммсы :.дре
бн н ш. Цлсб н Цд.л. л*ь э мс . р м .м-
л.м*ы пмлр Ц . ь Вн ем Цлсб. б Ц.щрл. Вн р мднЦ-
д люЦре щмн з м .мн ре н н Цл Цы
; . Цл. Инм .е д.шщд. рВ. Цнш щмеьр с д-
шн р м щнмры и Ин * щ., мнр* мс И
мн б е .ьр Цлсб рВ Ин * м ы ; . б . .ь.е
мще.е ь д.е щш лл. . нЦ . щ др Вр н р ,нмеИр р меИр бнмеьр м р меИ .ьр :.др
ь дн н м Црд.юме ь.е*ме ь дм д.щрме 
И р бнл.ю ь дн ш.д.Ц.щ.ю .ьрм Цд.-
ш м ь дн дрбсмщ.ю мнЦн щмеьрн д.щб. ре р
Цъем н реы
КсбсИр ьд.мрщ дрщлнь.нл* . Цл. ешщ 
бле ,рнлн лньм. бдрры *м дре щ др н И
м.л Цл мнмнмщ ршЦн,.щлр Цнб др мрм 
ню щ б м. дрмр. мьрны ; . Цл. ш д м бле мн-
бр м.дВнщы Кл м ,нмщ ю лн щ ндщн м -
Цл.ш н нюы Кл м ,нмщ мс,н шднл ь -
дн ршмн елр мщ рм ,н .м р н м лр см е* нднб
И.д.мр э д.шщд. р м Цл.ш рнл* м л б 
бнщрВы Д .ь м ,сь м м м е рр . д щнл. мнм-
.бВ.* лны
Клсбе л*ь н ь люЦр Цлсбр*ы 5юЦрл*
Цлсб з Цлсбрл* н люЦрл* Цлсб з н Цлсбрл*ы
;б .,б . сщрб.л. Ц л*лсю л с любн ь -
 дн ллр . .Цндн, сюы Т д.Цл* дрмр. мьр .-
л м рь щ д.щлелме щ *ндсм.лрм . д.шб рь Г -
ьл н ре <днщс Тднм.ы

* * *

5сь.щ шщ лен н мнм* . ь д.Цл* л* щ*ндсм.лрм . д.шб рь Д шбщр,н ре Тднм. мс
И - ш .н И э н б ЦИ. И . л мр-
бр с н щ дсь.ы ; шщ лен н ншбр* ьсб. с б-
> йТсб. Инл* сб. р нш,. щмн д.щ м еы
Х * щ *ндсм.лрм * . Р нш,.уы
и ьм.р Ин * р нднм .е щн-*> щ шлн мще
мнм дн слен м .рЦ л*лн р н мрщ м*юы о.м
бн нм* нь.е мще м* щ ьдс нн ш.щрдрщ.юме -
 ьр дн.> любр .м м см. м бе днл.ы о.м бн
м К . .м м р н щд. .ы Дд. лншн сб. бн
К . м .м .нме .мд р* мщ ю йд.бр -
щ л су р м нн щн-.* мщ р ммлры Г э мс лсь.щ
щнбн :.дрю щ *ндсм.лрм щ д.м – м б р> йДмн
,.лсм. б.щ. рбр щмн д.щ м еуы

* * *

* щ :.дре н рмне рь.ь м Цн ш. е-
ре дрм.л. ь л н р лл. . ь д.Цл*ы =. сн-
лнмщрн бн н с нн н Цл . .бнел.м* мщ -
рм днмнмл м д ь дмр* мнЦе р э н Цл щмн-
м Црлн.ы =. ь д.Цлн мднбр .л м рь щ . ь.ь
щ млнбмщрр щм мр .л. Цлсбрл. н-н р н-н Ц лнн
д.шщеш щщ бе щ дн н ь н.л мще-.*ме р .-
Црд.*ме Цл. б.р . мще м мнмны
Гдрн.щ щ *ндсм.лрм . м щмнмр м.л* мрлл. щ д.м К ,р щ д.м *ндсм.лрммьр щ д.м
Д мьднмн ре Хдрм щ.ы Хд.м д мн д.шмнд.м р
любр щ брлр м ь щ д.м К ,р дрьл.бщ.-
лрм* ь Тднмс Хдрм щс л Цш.лр п дньл елр ь -
лн ры ; . ,н щбдс Исщмщ щ.л. ь.ь ь.ь.е- мрл*-
.е дсь. с ндл.м* н щ дсб* р н смь.л. нн щ Внд-
ь щ*ы :.дре Цл бсм.л. И рш-ш. мл.Ц мр ,н -
мь . н м ,н д рм с*ме мднбр л ы ;б .-
ь н> м д.щ. р млнщ. нн любр ш. брлр щ д.мы
Аднбр р Цлр бнр р м.дрьры ; . е* д Ц -
щ.л. щ р щ Вндь щ* . ,н дсь. щл.м р щндб
бнд,.л. нн . д ны
* щ шбнм* с,н д рм бр Цд.-н рны
; . Цл. н д.м  ,н -р ы Д шлн рь К -
,рн :.ндр . дннд нл. нь н .ь н д Цс,бн-
рн м . нм* м щнм* нн щ ндщн щмднщ ,рл.м*
 щ д м.> йГ Инмс щмн ш. бе щ д.м . е н м с.у
< э мнм .бВ.* лн . .Цм лю н Цнм ь р-
л.м* рш-ш.  И бнл.л.ы
и ьм.р Ин * р нднм .е щн-*> щ шлн
мще мнм дн слен м .рЦ л*лн
р н мрщ м*юы о.м бн нм* нь.е мще м*
щ ьдс нн ш.щрдрщ.юме ьр дн.ы о.м бн
м К . .м м р н щд. .ы
Т б. щ бдсш*е м р щмднИ.ннм* м днл рь.-
мр ь дн . лсЦ м л.шс щ де> й И .ь .= дм.л* щмн е ,рщс мнЦн р ,рщсу з ь дн дн-
л. Ц .ню д.ш мр ршщд.-н ремр щ д щмщ м
м б ммьрмр с д., н ремр Инм с б н сбрщле-
нм*ы *ш ,рре :.дрр м сш .нм И ь.шщ.нме
м , ,р* .Цм лю .бмь ,рш *ю р м щндлн
н мсИр*ме м щнм*юы Д ндщн л*ь щ К ,рнм д.-
мн . -срл. эс ньсю дсьс с ндлсюме н щ дсб*
р н смь.ю-сю нн щ Вндь щ*ы Д ь.ь щ., .лр
д.м щ ь д м щндл.нме Ц млс,н рны
Аь л*ь д.ш м мще-н рьр .Цлюб.нм э шдн-
лр-н ь б. любр др бе щ д.м р щ ь.ьрн- м -
мн . дрмнд щбдс л . бь.щ.н ь длс
Инл щнь щЦн .н р Цлюны *лр . дрмнд щ Цм д ь
.б.ны *лр Цлнб нн мр нн шнлн нн щбдс .Ир .-
н демрм*ы / э .ь н. ц щрбнл э м д.ш р .-
щнд еь. ь.,б мще-н рь э ,н щрбнл… Ондь щ-
н Ц млс,н рн .м л*ь мрл* щлрен . Инл -
щнИнмьсю ,рш * .м л*ь ещ щ шщн-.н .м К .
Жрщ И К Жрщ бнмщсн . бслс мндщсюы
и. мндщ.е бсл. щбдс .Ир .н дн .*ме ,р-
щ.* бнд .*ме р р б. д ещле* мщ н щ шщд.-н рн
ь ,рш р Инднш л.И ьдрь Цм д ь демн рн мн .-
рн дщ с И - рЦсб* н-н .ь ны и м .Цлюб.лр
Ин * м д.шы
Хд.м К ,р з э н ьщ.дрд. щ ь д 
Ир.ю пщ. нлрн д.м К ,р з э мнм ,рщдрмсмщре Жрщ К .ы
Хд.м Ин * щ., ы Хд.м К ,р з э н ьщ.др-
д. щ ь д Ир.ю пщ. нлрн д.м К ,р з э мн-
м ,рщ дрмсмщре Жрщ К .ы Д ; шбнм*
нм*ы * любр др бе щ д.м К ,р нднмс .ю
н д р щ м р-м р щмн дм.л*  м
щбдс д.ш з шнлн нл д.ш з с .л р н блры – щ де>
йо Ин с .л- . о.ь д л суы ос- д л .
с н щ сдр щмн л ы Д ь б. й д л у р й л -
 у щмднИ.юме Инл щньс Ин * дсб см е* .
.ы о И д л бслр  И л щ нм р
.б.н .щш рИ* ь.ь Цсб н слн мд.шрлр щ щдн-
ме Ц еы
:.дре Цд.рл.м* ь К с щ д.мн з э Ин * щ.,-
ы Д д.мн . Ц млс,н рры

* * *

* щ с щ ндщн ш. мнм .бВ.* лн ,сь Цнш-
ш.ь ,рш р нн мндбВн ш.дрл м* ь.е мм-
л*юы ; . щбдс ь.ь др щм льн м л рр сщрбнл. щмю
.б м* дн. щ ь д м . л м*ю днЦщ.л.ы
Алнш ньлр рш нн л.ш р щ эр млнш. . щбдс
щ лл. щ д.мы Д дрщ дн д.м. сщрб.л. рь с К -
,рн :.ндр р лл. ь н мь л*ьс Цл. ьдн-н-
. щ бнмщн р млл.л. ьд.нм с. пщ. нлрны ; . нм л. н н млл.* мс И лньм. бдре з э
бднщ ее ь.Рнбд. .др.дл.еы о.м Цл м ,нмщ
д.м щ р м .мдны : .р .лньм. бдрмьрн мл.-
щрлрм* мщ н мще м*юы :.дре Цл. ш .ь м. м др-
мр. мщ мы
Ущрбнщ рь с К ,рн :.ндр :.дре Цд.рл.м* ь
<нщн :.дрр дрмнд м .ьрмр мл щ.мр> йц млл.-
л. И А ощ дрлнл щ мрд днл рь щ м .мры ц
б . рш ры =н щнд . мн еуы Г млн э . мм -
л. д р б.л*лны
Дмлсл.щ млс,Цс . дрИ.мрл.м* Аще Хдр-
м щ о.р ы

* * *

?бнм* щ Ц-н щшдщ .лн Вндь щ дн.л* мр>
. дрИ.мрл.м* н рм щнбсем*ы пмлр Ц . .И.-
л. рм щнб щ.*ме р д.ммь.шщ.* щмн мщ р .б мр
ь дн . щ дрл. мнм .бВ.* лн бдеб н ндн-
м.щ.е люЦ мще-н рь щшел Ц .льс р щ .л
нн щ рш д.м. р н дрИ.мрл Ц нны = . дрИ.-
мрл.м* Цнш рм щнбры ; . ь.ел.м* нднб К ,рн
:.нд*ю Внл щ.л. ьднм – м б р смлл.л. 
К ,рн :.ндр> й*бр ш. * дб. .м Цсбн нЦн -
ь у дрлл. щ Вндь щ* * . . ГднбнИр . Цндн с
* дб. . р .м дрИ.мрл.м*ы ; . щ Ц-н л*ь бщ.д.ш. щ ,рш р дрИ.-.л.м*ы
пмлр мн б ел юю брмВр лр с .щнмр* . Цлсб-
рь. ь.ю-н ме рь б. н дрИ.мрмеы * э
нм* щ д мы Т.ь ,н .м мс .*. Д др бр Ин-
л щнь Цднмн н меИ.мр дн щ> щмеьрмр .б -
мемр щмеьрмр мндш мемр щмеьрмр шл бнмщ.мр
щмеьрмр н д.щб.мр щмеьрмр ршщд.-н ремр з р 
млсл.нл* н ы пмлр Цд.* ор рь с рлр Гд.-
щрл* рьс ь р,ьн м мд ь.мр н ррм*р с,
.* н лн . м д ь рш д.м.ы дн.л* И бн-
л.*. дн.л* с, Инщрб мс .* <сс
К ,рнмс> ь.ь <с бмь.,ны Г мс И нмлр Ц :.-
дре н дрИ.мрл.м* Аще о.р . Ц н щбнд-
,.л. м д ь мнм* лн щ см н . нмлр Ц . рм щн-
б щ.л.м* щ д.мн щмлс д.ммь.ш.щ д мщ р днр 
рь Ц нн н дрИ.мрлы ; . дрИ.мрл.м* Цнш рм-
щнбры и Ин * щ., м мн ы А д*н м м 
дс .нм* м м ь.ь рн ,ррн Ц э м щ -
др Ин * ем ы ; . др ел. Хдрм щ о. ндн-
д.щрл.м* Инднш * дб. слл. щ см ю р .м м.-
л.м* . м д ь мнм* лны

* * *

*.ь щ бе рш д.м. :.дре смл.л. ь.ь Ц
мьщ ш* нлн с> й*бр ш. * дб. ы о.м .бнл* мнЦн -ь уы
Дме щ млнш. р н рм.е б ь В. мщ н м м е-
ре :.дре щлл. . слрВс ь - мс сл н др м н-
 . б лл. б Цндн . * дб. . р ьс рл. мнЦн лн-
Ц.ы =. м.щлрнме бн * р д мрл. нднщншр нн Ин-
днш * дб. р щ лл. щ * дб. мьсю см юы
о.м . д ,рл. м д ь мнм* лны ;бн,б. рмлнл.
. н ш. нмь л*ь мнмеВнщы ?. б нл рмсб.л
р м.л нм м Ц м ь днсы ; . мсИрл.м* л -
б. ,.,б  л б. И ы Д Ц-н щ см-
е шрм Ин * л б м Цн И*юы о.м Ин-
мс нм ь щ Ц-н. Г мс И щ см н шрм И*ю
 л б . лн м Ин * ,.дь р .м днмь.нме лю-
Ц ь.мн * днщд.-.нме щ нм ьы * . мд.б.-
л.  л б. л б. щ м мр . р Цлсб. д.ш,,н-
ре щ л р р д Инн д Инны Анм .бВ.* лн б-
деб бн * щ бн *> ь.ь Цлсбрл. . мнм .бВ.* лн б-
деб м л*ь лн . р мд.б.л. щмн эр щн-ны
= Хдрм м сьдн рл нн р К ,ре :.нд* м .л. н
р э. Цнб .е мще.е ,н -р . б нд нл. б ь В.ы
Г млн мнм .бВ.р лн бщр, рИнмь ,рш р с,н
ЦсбсИр н *ю . н Инл щнь м . Цднл. щ сдн р
ь ы * дрбВ.* млнбсю-р лн д ,рл. щ см н
ь.ь . нл м лем* К с с,н н л*ь мнЦн р ш.
щнм* мрды
:.дре п р нмь.е ь.шщ.н .м ИИнл щнь рь б. н Цщ.н К м ш.Ц рь б.
н Цщ.н К м Цд лн р щмн б. с н нм*
щ шм , м* н л*ь ь.е*ме р б мрИ*
ньр бс щ щм ы
=.лнл нн щ см н м . рмн р ? мрм. ь -
д рмнл ЦИ. сб.ле*ме б.л*лн любн щ
щднме Днлрь м.ы о.м сщрб.л :.дрю р рш нн
см сш .л рм дрю нн ,рш ры ; . д мрл. н Цн-
-.* н И н д.ммь.,н н б м.м нн ммнд-
ры
? мрм. щрбнл ь.ь :.дре м лем* мрдн др б-
рм.л.м* щ щ шбс . л ь * шнмлры ; сш .щ нн
,рш р д мрл нн> йГ м лрм* мще.е м.* щмн
,рщс-р щ мрдсу з р :.дре б ещлр дсьр ь нЦс
м.л. р м лр*ме К сы Гдр э м . б ел.м* 
шнмлр . л ь *ы Т б. . лл. ь нмс щрбнл
ь.ь ндньднмрщлр щ бс . нднлл. дньс * дб. 
мс .е н ь.ь мслны
и. ,н -р . Цщл.е . м.м м б н дн. р д -
ь. ещрл. щ мщ н ,рш р с щм с ь дсю б мр .-
н Инл щнь ь.е рнмы ; . ь.шщ.н .м И Инл -
щнь рь б. н Цщ.н К м ш.Ц рь б. н Цщ.н
К м Цд лн р щмн б. с н нм* щ шм , м* н
 л*ь ь.е*ме р б мрИ* ньр бс щ щм ы
* * *

? мрм. дрИ.мрл нн р б.л н щ шм , м* ср
м мрд м щ мрд р ы =.м л*ь щ., дрИ.-.*ме
Хдрм щ о.р И б.,н .ьрн щ мрдмьрм е-
рем ь Ин н Цлсб рВ м .м.юме рмн Цл. б.-
де дрИ.-н рю Аще Хдрм щ о.р ы Гд Цсбрщ-
л.еме м щнм* с ,н днЦсн ГдрИ.мреы Т.ь л*ь
д м сл.м* м щнм* ь.ь л*ь нм* Ц л* д ,р 
,рш р с ,н бсл. ,нл.н ГдрИ.мреы Кнш ГдрИ.мре
м .мрм* нщ шм , ы ? мрм. м нВр.л* дрлнл щ
см ю з – м б* щнл н з И Ц :.дрр дрИ.-
мр*ме Аще Хдрм щ о.р ы
Хдрм м .шщ.н мрд мн днлюЦ бн м р
днл мы о нм* днлюЦ бне рн щбнленме щ
бнл* сю ь.н дрюы
Дмн э щ., бле .м мн б ел р любн -
мс И д.шщд. р Цнш Цд.шре з э ь м. .лн-
Цре щ щмн э ш .нн р Цнш мн еы =н ,рре
нм* л*ь щ юИ.е ,рш *ы * Цлсб м м.щлен л.щ-
сю м м.щлею-сю э Цсьн. э рьнЦ. дн-
 щ ь д.е .м м лнн . р м м.щлн . шер м
дн щ ,рш р щд. м К ,ррмы Г э мс .м щмнм м
щ.мр с, бдс,р*ме м :.дрн п р нмь с,люЦр* нн с, Цд.-.*ме ь ны
Т б. бнр .лр .И с мм дн* д д.Ррю щ
р нд нн .м с, Цсбн м лр*ме ны Т б. м м.-
мр .И нм бсд.ь. щ.ле* р д.ш,р .*ме щмеьрмр -
 емр б м мр е .бВ.рлн н щ шд.м. -
е .м с,н е*бнме рлр лнм*бнме .м с, Цс-
бн м лр*ме ны =.м с, Цсбн м лр*ме н щмн-
б. ь б. Цлсб щмс р щ мщ р д.щ. р .И н ь м. -
б щ.* .лн ,рш *юы
Днб* Хдрм м А.м мь.ш.л> ь мбрме :н е р
: р мл щ щ д бн мнм днлюЦ бн м р днл м -
мбрме р А /нл щнИнмьр ь б. дррбн щ
мл.щн ;В. Ащ н м мщемр нл.мры
Хдрм м .шщ.н мрд мн днлюЦ бн м р днл-
мы о нм* днлюЦ бне рн щбнленме щ бнл*-
сю ь.н дрюы –днл з э мднЦд люЦрщ шл -
мл щ мсн лсь.щ рд шл нб Цд -
,нл.нл* з щмн днр .м щмн бнл* ы н-н
бнл* нм* днлюЦ бн ы ГднлюЦ бне рн з э
бнл* дны 5юбр бнмщрнл* Цлсб рьры =н
д м д.шб мл щВ ,.бр Цднс м лн рьр
шл мл щВ ммрнлр ш. мнЦе р .ь б.лнн р н-н
л.щ н з днлюЦ бнры Аь л*ь Цд лн ,н -р 
мь л*ь Цд лн мс,Ир …
Клсб .е мд.м* з э лр ь.е деш* Цлсб 
 р э Ц* м ,н м.м.е е,нл.е р м.м.ед И .е Вн * ь д ю лсь.щ .-р щ Цншб с
.бмьсю м ,нмщ р м ,нмщ бслы
Тм.р ,н -р м.лр .ьрмр ,н д.шщд. мр
ь.ь мс,Ир ы Н. *лн л*ь б р мс,рьр Цд м.лр
,н -р . мн б е Ц.Ц м брлр м см.> Црщ.ю
Ис,р мс,н д.шщд. рИ.ю щ де н е И 
.ьрн ,н мсм.млнблрн м.лр ь.ь бнм щ .бсы Дмн
щ Ц-н ршмн рл м*ы У ,н -р щ л щн л*ь б >
щ ь.ь м.л р р ьд.мр* р ь.ь мс,рь. с
ь.ь Ц.Ц Цр*ы :с,рьр щмн б. .ь мь.ш.* ш. В -
ь.ю-рмр ь.Цлсь.мр ш. ь д ь юЦь щнлр л.ш м
щ э м н рИн сбрщрнл* ы = ,н -р : =н
н .ьрмр ,н м.лр ,н -р з н-н Ц лнн д.шщд.-
мр Инм мс,Ир э Р.ь .лн ,рш ры ; р д.ш-
щд.рлрм* б м ш . ь мны * щ – м б* .шщ.н
мрд мн днлюЦ бн м р днл мы Дмн м.л* н з
э с,н бдс рн днры
о.ь щ ь б. м ш. рм ршЦ.щр*ме дн щ мщ -
р .м с, . Цсбн д л.е м - рВ.ы ? щс нн
:.дреы = н К ,ре :.нд* ь д.е м .н щмнм
р щншбны пм* н-н б . м - рВ. рмн р :.дре
з :.дре п р нмь.е ь д.е с сл. щ Цлсбн н
ш.лнЦ сл.м*ы Д д сл. б лл. б Цндн . . Цн-
дн щлл. р мн б е щ д.ю ,рщны
Гдн б Ц .е :.дре нм щ., . Инл щнИнмщс р
щмнм млл.щлрм н И Цл. б.де нн бс щ мсс б лнблнмс б .м любр сш .ю И Цлсб .е
мд.м* з э лр ь.е деш* Цлсб  р э Ц*
м ,н м.м.е е,нл.е р м.м.е д И .е Вн * ь д ю
лсь.щ .-р щ Цншб с .бмьсю м ,нмщ р м ,н-
мщ бслы пмлр м Инм- лн ь лсИ.нме Ц д *ме с
любн с, м Цлсб м щмн б. р щншбн любр Ц д лрм*
м щнлрь е,нм*ю р Ир щмн б. Цлр Цн,б.нм
 н  мс И нбр мщн н щд.Инщмщ  -
р з э Цл. б.* Аще <с.ы

* * *

Гдн б Ц .е :.дре Цнш щмеь м м н ре м лр-
ме – м бс щмнм мрдн мн б е щ =нЦнм м *ндсм.-
лрмны .р .Ин н ь щнбн ,рш * ,сю .
с ь дсю . м.м. щнл. б мщ н Цд.-н ре р -
ь.е рюы * Ин * Ц нл м* И Ц нн м лрщ.мр
– м б* . д.щрл . ь.е рн р рм д.щлн рн н ь
щлр щ эс деш* р н м ,н рш нн щЦд.*меы
Гдн б Ц .е м.р :.дре м лр К . .м:
 слли ый соз


р здни лб и, ерносли и бр

5юбр днлрлр щмн б. з р днлрлр щ др Вр н бр-
.ь щ ы = б бнл днлр* . бдс н бнл з д -
. . брд щ.* дны ;б бнл днлр* р ьд.м н* .
бдс н бнл днлр* р дбр*ме р ще рщ.* щ дн
щмн Ц л*лнн р Ц л*лнн ь лрИнмщ любн з м щнд-
л.* Цнм щмьсю д.Ц сы Д рмн э млнб нн р
д рм бр мн б е з бмн . ер б Цд. р шл.ы
Ард.юме д. ры 5юбр с,н н рм.ю щ Ц-н И
 д л И л ы
Ас дс,нмщ Цнш щнд мр ЦнмВн рщ.нме . лю-
Ц щ* н ш.ь. Ирщ.ю-.еме мс дс,нмщ м (рмннме щ
щрбс люЦ щ* мн,бс мс,Ир р ,н -р ) з э д.-
нбреы <дс,Ц мн,бс мс,Ир .мр р ,н -р .мр н Ц-
щ.н . нмлр нм* люЦ щ* .м .Ир .нме .р мщ 
ь д н .м л*ь щм ь И н . м л Г.щнл с -
б Цлен Ц-н рю Хдрм. р Ондьщр
33
ы =рь.ь р
б Цре Цлрш мр мн,бс Ондь щ*ю р Хдрм м с . -
м л. Г.щл. н .лл м* л*ь лрл* с б Цр* р
33
пРы 5>23з32ынбр мщ Цд.ьс Цд.И мс м юшсы
: б л, м щ.мр д щ др* нмь л*ь д 
ер з н бле  И Ц И - щ н сш .* .
бле  И Ц ш.Ц н щм м р*ы Г мс И рмр-
. с,б.нме щ м е м щ дн рры *мр с нл*-
ше щсИр* .щмн б. ь.ь .ЦлрВс см ,н реы =н Ц-
 брм м е щ др* мнЦн ь.ьрн- д мн
ЦИ н мл щ.ы
< смрм Цл. нщднмь.е д.брВре сд .Ир-
.* . щнИнд ш.ь. Ирщ.* мл щ.мр> ￿
5XГОВЦ… /7ВсX.р
VНЖ*.… 8) ,ВО… VНЖ*. л*с, лН.К с Xю-с VНЖ-
*В… 8)В Рл)… РНл! Нл*цл! Рс!… с РНлю *ГОлю
Рлю с РНл!с НсXВ!с Рс!с ￿
(Д ды 5>4з6)ы о нм*
Инл щнь м.м мнЦн . мр .н ь.ь щ ь.е м ь. -
н м ,н м.мр ь мнЦн Цд.-.нмме> йГ ммлр бс-
лн м е д*ьр И.м ммндр р Ад.л Асб ощ дВ.
щ н р К .уы А.м мнЦн щ др Инл щнь> бсл. м е
бсл. м е щ мм. р И м рлр.
34
5юбр днлрлр щмн б.ы = б бнл днлр*
. бдс н бнл з д . . брд щ.* дны ;б
бнл днлр* р ьд.м н* . бдс н бнл днлр*
р дбр*ме р ще рщ.* щ дн щмн Ц л*лнн
р Ц л*лнн ь лрИнмщ любн з м щндл.*
Цнм щмьсю д.Ц сы *мн э р д рм бр
34
Т б.ь щнлрь ь. . бдне Тдрмь ь д Ир.нме щ
ндщсю р есю нбнлр Днлрь м.ымн б е з бмн . ер б Цд. р шл.ы
=с, м е . мр .* мнЦн ь.ьрн- щ.,-
н щн-р> И К нм* И ; ,рщ И ; шбнм* И
; б м р мл.щ И с, дрмс .* ь =нмс м -
ь.е рнм р щнд И ; мрл мрщ б .ь ,н р мд
р м д.щнблрщ; И Цсбн Асб р Асб Цсбн нсм лрм
р н бьс ы Асб д.шщнбн Инл щнИнмщ . бщн И.-
мр> бс д.щнб рьр щ ,рш * щнИ сю . днл рьр щ
* щнИ з .ь Цсбн . Асбн мь.ш. ы * мн б е
Цлрш ь ь .м бс щ мрд р ш. м р с .м днр
.лр . щ нднбр с .м нршщнм н Цсбс-нн р щмднИ.
м К мы о.ьрн .Цм лю д мн щн-р рИн щ -
ы = ь.,б д.ш ь б. м щм мр .нм Ц э м ь -
б. м д рш мрм эр мл щ. м Цдн.нм р щ н
рм. рны и др Вр бс щ ,рш р р н л*ь
бс щ з м е н с лсЦлн рн щ б с р с ,н н-
мс йш.щр Ирщ. рну см. щ ь.ьсю- Цл. б. сю И-
щсы /нл щнь м е б л,н щ рь.* щ ь.ьрн- д -
мн щн-ры
Д ндщсю Инднб* с, рм.* И Внл м м*
Цд.ь. з э ш.л .Вр .л* Цнш .м мры Аще-
рнл* * . ?л. см щ др .ьсю д мсю щн-*>
мм дрн щ рм.нл* .  И мрд м м р рш -
мсб.дмщ мсб.дмщ м м р рш д б щ д б. м -
м е рш мнмн . мнм*р м м е рш мс,Ир р ,н -р ы
: ь.ь Ц лрд ь м брмме ь м.лн *ь мс ь.ьь нбнлрм мс шщн сы Д д.шЦнн м юш мс,Ир р
,н -р з р щ щ ь Вн ь В щ д.шдслрн щмю щмн-
лн сюы ?л. см щ дрл э щ хV щньн ь б. н-н Ин-
л щнь ем рм.л щмн д Цлнм Инл щнИнмщ.ы
Г мм д*н мс,. р ,н с… Д м р.н .ьр бнщ -
Инь И Ц р н нлр щ бр* ш.мс,ы =. дрмнд
м.мс мс, Цд мрл р . мщ н б Индр м сд. б щн-
Инд. м бнмьр лн б щшд мл щ др> йДмн мс,-
Ир з мщ л Иры :с,Ир .ьрн мс,Ир меьрны <.
н млсл.ме ры * щ Ц-н ь.ь щбнл* ш.мс, ь -
м. бс рмр р н бИр емеу з р .ь б.лнн… * щ-
д.м.н .ь.е бнщ Иь.ы / . Цсбн м м Ц . ь Цд.-
ьс. =ны *лр м.л*Ирль. д брлме ьдн н *ьрм шб д -
щн *ьрм щ м р.лр н ю ны Г б юЦь н дн-
лр щмю ,рш * щ .дмрю н смрлр е,нл б р-
м.* н б.щ.лр Цнш л.дРрь. . слрВс н щ смь.лр
щрд.лр м лр б е .бВ.р лны * й у щд мл
м бщсме лнщмр дсь.мры ; Ц рме ,н -р з р э -
мс н м ,н ,н р*меы о.ь щ м рщ.юме Внлн -
ь лн ре любн нм м Ц ь Цд.ьсы
 нмлр мс,Ир . рлр ,н -р . щ др Вр н н м -
м Ц ь Цд.И ,рш р. Г д.ш м .д.мнд.м н
м м Ц з н л*ь м м е рю шб д щ*е . мр -
л рИнмьр д.щмщн н щы К еме н смню
,мсме р-с б м д ь. лн Ин - … У Тдл щ. нм*
.ь.е Ц.м е бн й нщнм.-бнщсль. ммллел. ,н р-.у
35
ы ; . .м нднЦрд.л.- нднЦрд.л. р щ ь Вн ь -
В щ щлл. ш.мс, ш. ь.лньс р н-н д.б. Цл.ы
А юш мс,Ир р ,н -р з э д .е Иь. мр-
д шб. ре сб. щд.м.н щмн мще ны Г мс И
Цд.ь з э ль л. б Цд бннлры Д Цд.ьн любр сИ.ме
нд н* сИ.ме люЦр*ы люЦр* .б смн*ы
Т б. ш. днл м* с нЦе Исщмщ ь ,н -р н р 
щ ,.дн д.ш мнИ. р м рл* б нн Ц.ль м
з э н-н м щмнм н люЦ щ* э л щ н щ шЦс,бн-
рн э н-н ь.ьрн- Р. .шрр э щмнщ шм , н
нмнмщн н ,нл. ре щнм н Ц мдеюме э
н-н н люЦ щ*ы 5юЦ щ* з э д.шб Ц лнн мнд*нш-
.е щн-*ы 5юЦ щ* з э Внлн б .м е-н дс-
б.ы =.б нднбнлщ.* Инл щнь. з щ д лнм ммм-
лн р бб.щ.*ме нмс бле нднбнльр мс И мс,
р ,н . мн ею бдс бдс .> р Инднш нь д н щднме
м. щеме м щндлн бдс рмры ь н Ин мн-
е*ме з н д.ш мр щ д.ш н м д ы
?.Инм с,н Цд.ь. цм И ь б. м щ брм
ш.мс, рлр ,н рмме м н рмннм мщ н Внлр сьдн -
ле* мсб.дмщ ы Ф.ь .Вр .л* ьдн мр з э
м бн м* рнд.дрИ м*ы / .ь н мнм*е. и
щнб* н л*ь . . м.м. р днЦн ьы Анм*е з э .-
. м.м. бщ. др Индн днЦн ь. (нмлр мнм*е н
Цншбн .) м Ц.Цсльр бнбсльр мнмд Цд.*е
35
*ы ы Тдл щы Н.шЦ дИрщ.е нщнм.ынр бебр… м д.ш любн м Цд. щмнмн
нмь л*ь ь лн р з э р нм* мнм*еы ь б. щ
б м ь лн рр . . м.м. р е з э л*ь бле
дньл.м л.ь.. б бры щ .м е-н мнм*н
б л, Ц* м любны и Ин * см Ирщ.е мр-
мнм.ы
Г мм дрн . мсмсл*м. . нщдннщы Г мм др-
н . д.ш н .Врр ь дн ьл. .мр ,рщс ь дн
д ршщ.ю ь.ь дрЦ м д.мр Ц л*лрн нддр -
дрр р рм р бн н мд.л ы Инл щнь ь д н
щьлюИн щ днлр р ш сю ,рш * р Цнммнмн Инл щнь
з л бр Иь. щ мрдны ; щ Ц-н рь мс н
с,н ы и л н бр Инмщ р э д Цлнм. .-
лн .д б.ы
А юш мс,Ир р ,н -р з э д .е
 Иь. мрд шб. ре сб. щд.м.н щмн мще ны
Г мс И Цд.ь з э ль л. б Цд бннлры Д
Цд.ьн любр сИ.ме нд н* сИ.ме люЦр*ы 
люЦр* .б смн*ы
Т б. м ,н рмме рлр щ брм ш.мс, н дн-
л.нм л Ц.л* н ш.б.Иры : днл.нм ш.б.Ис мщ н
лрИ ,рш р з йе Ис люЦщруы /нл щнь н л ы /н-
л щнь Исщмщсн мщ ю с-ндЦ м* р н л с ь б.
бр ы * мс,Ир . р мр ьрщ мднмрме ь ,н -р-
н И Ц щ м л р* мнЦе нюы Жн -р . Цншсмл щ 
. бр л с ,рш р л*ь ь б. . ш.мс,нм з мс И . н-н мднн мс,Ир Исщмщсн мщ ю
н л сы ; . щ э н л н м ,н лрЦ р ь
К с И Ц Ц* нщнм Хдрм щ щ м .лнмщн
лрЦ б л, . .р бле мнЦе Цд.ь мс И Цнш э -
щ ш рь.н Ц л*л щ д м> бле Ин ,рщнл*.
Т р . Кре щ др .м м И – м б* К
м шб.л ,н -р с м - рВн Инл щньс б.мсы и
Ин * щ., .е щн-*> ,н . б л, . Ц* м - рВн
мс,.ы ; . .Цм лю нм.м м енл* .е м м.м
.И.л.ы – м б* К м шб.л нн бле  И Ц . -
м .л. мс,сы ; бле э нн м шб.лы :с, з рм.нл*
. з м - рВ. рм.нлеы :с, з щ н . з щнд-
.е ,н . р м - рВ. нмс… ; з д.Ц е . . з ,н-
. д.Ц е ры ; з дЦ.ь . з ,н . дЦ.ь.… * ь
Ц р Цл . нмс з мс дс . р щнд .е м - р-
В.ы пмлр ,н -р . Ин Ц* ь м. брд м р .И.л*-
рь м с И ,н нн д*ьсю И.лс бр Инмщ.
нн д*ьсю И.лс д.шЦр ,рш р (щ.мр д.шЦр )
 мс И рш .И.л* с, рм.* э ы
п-н Ин * щ., > мс,Ир . б л,н И - бнл.*
И Ц с н Цл. м - рВ.ы Г мс И мс,Ир .
ь д рИн н бнл.н нб м р рмн* м - р-
Всы пмлр мс,Ир . рИнм н ш. рм.нме (. нм* м -
,нмщ мс,Ир ь дн рИнм н ш. рм.юме р н
 е ш. рм.*ме) нб м р рмн* д лсю
,н сы <ле И Ц рмнл д лсю м - рВсб л,н Ц* ш. е .м е-рм мс,мьрм бнл мы ;
б л,н бсм.* рлр мд р* рлр щ м рщ.* рлр щ -
нщ.* рлр ш. рм.*ме бдс рм ь.ьрм- мнд*нш м бн-
л м р б. б м р  И Ц К б.дрл нмс
м - рВс ь д.е Цсбн н б м. ,б.*ы *.ь ,н-
. з м - рВ. . мс, б л,н лнш м бнл м ш. р-
м.*ме б. с н Цсбн дм.л* .е мс дс . р м с-
рВ.ы
Кд.ь з э д. щмнлн ы Г мм д*н мс,. р ,н-
с р д.мм лнме щме щмнлн .е мм деме д б.
д.шщ.леме мсб.дмщ. р щнм* мрд бн щ .д.д
з . м ю .ь щ дрл ?л. см р м щндлн
д.щы
 м л Г.щнл мь.ш.л Ин * щ., н мл щ.> ￿
Р с7-
-лУВ,сл -XГ*В пВУ*1Ц с!лЦ НРю Ул,Г… с пВУ*В0
с!лЦ НРл) !ГУВ
36
ы Г -дсммьр щ де> И Ц щ н
Цлсбрлр з рмнн мщ ю мс дс с мс,*е; рмнн мщ н
мс дс . ,н -р : Г мс И Инл щньс Ин * е,нл
м Цлюб.* Ирм с ЦсбсИр бр ьрм р ,рще щ ьдс,.-
ю-нм мрдны Т.,б рш щ.м э .щнд н ь.ьрм-
Цд.ш м . мнЦн рм .л р ш .н И Инм Ц лнн дн-
 щ Ц-нмщ Инм Ц лнн мщ Ц б д.щ нм Ц -
лнн бщнд .юме любр э ш.д.шны
Д . дрмнд щ .щ Цсмн Ир слр з р щмн Инднш
бщн м. щьр щнм* .щ Цсм Ир.ны 5юбр ш.д.,.ю-
36
1 Т ды 7>2ыме н л*ь щрдсм.мр р р РньВремр бдс бдс .ы
5юбр ш.д.,.юме дн м дн щ мр ЦИ.емр дн-
 щ мр ммлемры пмлр с д лн ,н -р ещр-
ме рл.е бдс,ь. ь д.е ш. И.ь м . ндньсдн
.лн Ин н д мщ р р рм н снлнмщре .
м ,н рм др* Инл щнь.ы мь л*ь мрллр щ .-
ьр рм дИн .
Гд млнбрн с* дн.ы А Ин щмн .Ир .нме. А
д м д.ш щ д.> й с мн е ш .нл* И Цл . е
ш .нл* И бнл.л. р Инм ш. рм.л.м*.у 5юбр ш.д.,.-
ю бдс бдс . дн мы : щ дрлр щ .И.лн И любр
н мбеме Ц л*лн днлр*ы ; р щ.леме дн мы
;Ц э м ,н . рм. ы Гд д ьр рм.лр> дн щ.м щ
щ.лрнм* дн м ь.ь м б мле н
37
 з мс И м -
б мле н рмнлр .м л*ь рм дИн сю дрд бс И
д.б щ.лрм* ь б. днлрлры пмлр Инл щньс сб.щ.л м*
Цм. с* ь - Цл щнмнл б щнИнд.ы пмлр нмс
сб.щ.л м* млн м ль с* м б д р рлр Црбн*
Цнм м - рлр м щндлр* .мрлрн .б ьнм- 
Цл щнмнл ь.ь Цсб ьл.б .лнлы ; р д.б щ.-
лрм* днс р щ.лрлрм* рм р – м б* Инднш д д ь щ
щ дрл> нмлр с щ.м Цсбн .ь н дн щ.м з щ .ь,н
рЦ нны
37
Дд.,н рн лрВ р мщрбннл*мщсн д рщ р р днн мщ нм р
д.ммь.шщ.ю ьд ь.ь А б мле н н мьдщ.ю> дн бслн р: рЦ
м.мр . мнЦе .щлнь.ю шл (*мы 3>9)ы: ,рщнм щ н е м мрдн р Ин * щ., И
Цд.ь днб д. ен любн Цлсб.ы / Ц щ н Цлс-
брлр ь.,б рмн мщ ю ,н с р ь.,б.е рмн мщ н
мс,.: :с, з э дрм. р-н бле ,н И Ц нн р-
И н м Цл.ш рл р рь н мЦрл нн м сры Жн -р-
 . д.Ц с бе . .м м Цл.ш ы : м е .-
Цлюб.нм щ Ррл*м. р . мд. рВ. ь р р ,сд .л щ
ьсд д н д м. млс,нЦ н… ;Ц э м . рм. 
 лрнд.сды и щмн ршлрщ.нме м млнш.-
мр . рм щнбр р э щмн м щ мсб нмнме щ ш. м
. д.шщ б… У щ.м нм* бдсш*е бдс р ь д м -
,н Ц* с,н щ ,рш р мел рмн щ э м мммлны
Г э мс ь.,б б л,н ммлр . м л. Г.щл.
рмн* мщ ю мс дс с з бле И Ц ь б. нЦн мдн-
л. э .мсд. ь д м д .мр .л. щ мндбВн
 Цн,.л ь мщ н мс дс н р м .м.лме .ьрм Цд.ш м
 мс И с нЦе нм* щ е л * щ е д б .е л *
ь д.е бле нЦн р б. . И Ц . бдс р н
д.ш,р .лме л мьрм ,нл. рнмы
/ .ь н мнм*е. и н л*ь . . м.м.
р днЦн ьы Анм*е з э м д.ш любн
м Цд. щмнмн нмь л*ь ь лн ры ь б.
щ б м ь лн рр . . м.м. р е з э б бр
 л*ь бле дньл.м л.ь..ы Д .м е-н
мнм*н б л, Ц* м любны
 м л Г.щнл м.м ,н н рмнщлр Ин * н,щ др Цд.ьны ; щ др> ￿
3л ГпX,0ЦлН. *Г) 
*Г)В ￿
(1 Т ды 7>5)ы *мннме щ щрбс> н ршЦн .н Цлрш -
мр бдс м бдс м И Ц щ.м м.. . н рмьсл.л нщ ш-
бнд,. рнм л ры Т.ь н- щднме мрнм* м лр-
нм* . м е* щмнмн м Црд.нм*ы =н Ц бр-
м И Ц мс, люЦрл ,н с н, люЦ щ*ю щ щмн
мммл. люЦрл нн н д м .ь з Внл щ.л щ л -
Црь б.дрл Рр.льс рлр б мс м ш.Црл щ шб*
р днм рд щ.л д шньс з . люЦрл мщ ю ,н с р бс-
л р нл мы * ,н . И Ц щнИ.л. нмс .ь ,н -
деИн днб. щнд люЦ щ*юы и днб д. е-
н любн Цлсб. бнл.н ,рш * .ь И Инл щньс
Ц л*лн рИн н .б > йц ,н .уы и н,н .
м , мЦр* м щ люЦ м мнмн . ,н . Инл щнь
з Ц лнн Ц ешлрщы пмс Ц лнн мб р щмн б.
рмнн д.щ мь.ш.*> йц ,н . е н м суы . м -
,н мь.ш.*> йц ш.мс,нмы У мн е нм* мс,уы
 м л Г.щнл щ др н-н б с Ин * щ., сю
щн-*> мс, мщ нмс нлс н шер . ,н . ещленме -
шеь л р мс,.
38
ы Д Ц-н э щнлрИ.лрн мл щ.ы
о И .ь ,н р ,н . н ещленме шеь мщ н нл.
 шер нл. ,н з нн мс,ы Д ь б. . щ др
И с нн л щ. Ц лр . б л, . ш .* И . н
 шеь. мщ нмс нлсы пмлр с н нм* днЦ м* щ
38
Жн . н щл.м . .б мщ рм нл м мс,; д.щ р мс, н щл.мн
.б мщ рм нл м ,н . (1 Т ды 7>4)ын ь.ь щ ,н -р н . б л, . рбр нмс .щмднИс
 мс И з нн шер . н . мнЦн шеь.ы
й<нл.ю И Ис р ь б. Ису з э н бле Цд.-
ь.ы пмлр .б з ш .Ир .б ы и млсл. рн мн,бс
д Ирм бле И Ц м .м.лме Инл щнь; н рЦ.л
. м .м.лмеы о нмс д.ш ь.,нл* бщ. др… . Ин-
щнд мнЦн ь.ьсю- ,н -р с .бны Г м 
дрЦн,рл* р мь.,нл*> й:с, м .И.л сле*ы Гд -
мрн м рн…у * е* м Цсбнм м лнЦ мще-
рнлю =рь л.ю млс,р* ш. слещлр мс,*е ш.-
Цлсблр ,н -р .…
Ащернл* * . ?л. см щ др> нмлр Цнммб-
.е ,н -р . дрмс р ь нЦн м нИрмм днбл ,н-
рнм  мь.,р н> йГл * м е с,н н м е э
м Цмщн м* м н ,н ы ц н м с б.* нЦн Ис-
, нуы о нм* е нЦн рИнм н м с мс И е
мнЦн н др .блн,с м н нл др .блн,р м н ,н-
н э нмлр .ь м , щд.шр*ме нн рмс-нмщ нн
м Цмщн м*ы Д .мь л*ь р нднмн Цд.ьы
Кд.ь м .м.н Инл щнь. Цлсб.ы * днбьр .лр
дньд.м э ш .лр э мс р м.д.лрм* ,н р*
м щн р щб.* ш.мс, б Индн ь.ь м , д. *лны
/ Ц Инл щнь д.мВщн.л с,н щ сдр Цд.ь.ы Т б. с
н щ ш рь н э дм .л* щм лнмь р н .И-
н р нднм щ.* э. , сИ.е л щ.е нм. .И сме
мсл*рьр с н щ л щн з с,н ,н . р с н с,нщмн нм*ы
;Ин * щ., > мс,Ир . б л,н И - бнл.*
И Ц с н Цл. м - рВ.ы Г мс И
мс,Ир . ь д рИн н бнл.н нб м р
рмн* м - рВсы пмлр мс,Ир . рИнм н
ш. рм.нме (. нм* м ,нмщ мс,Ир ь дн
рИнм н ш. рм.юме р н е ш. рм.*ме) 
нб м р рмн* д лсю ,н сы
Гднбьр .лр мс р щб.щ.лр ш.мс, бнщИ ь
м щмнм ю мры А Црд.лр дрб. н р рмь.лр рм ,н-
р щ ш.д. нн р ь.ь л*ь .мс .л щднме д брн-
лр с,н днщ ,рлрм* ь.ь Ц Цмдн б И* щб.* ш.-
мс, И Ц н .И.л. сле*ы Гл * мщ рм ш.ь .м
,рщны ; . днЦсн мщ н э мс Цд.ь с,н И Ц
н Цл Цлсб.ы о.м бн Цд.ь. н з м м Цл.ш щ
р Цлсб.ы
Ад.л днлюЦ бнмщ щ.* . бем* щ Цд.ьны
Н. *лн днлюЦ бннщ сЦрщ.лры * рь н ,.лнлы
Ад.л Цлсбр* ь б. Цд.ь ьдн ьы Т б. с бнщ Иьр
бщ.-др Цд.. нм* з р м с дрр р днЦ щ.*
щн. ш. ме .нл*мщ . мнмдсы Д КрЦлрр нм* рм-
 дре м ь.ь ,нм ь мс рлр бнр *.ь щ. 5н-
щр р Армн ь б. бр м л б щнл*м ,. ЦнмИн-
мрл р мнмдс <р с
39
ы =нмм де . И щр щ рь
 м люЦрл нн р нл ,н р*ме -Инм мс Цд.-
39
Кы 34>1з26ы*е <р р щшелр ь.,б мщ мнИ р ммнл . .лр
. д б р смндщрлр щнм* мс,нмьр л (Кы 34>25)
И Ц ммр* ш. дс . рн мнмды о.ь д. *лн -
мс .лр любры о.ь р мнИ.м мс .ю щ щ м И 
мд. .ы о.м бн м Цд.*нщ р м мнмнд з .м
ндн,рщ.ю ш. Инм* ь.,б ,н -р щ мнм*ны /нм*
б л, . Цндн .*ме щмнмр мс,Ир .мр щ мнм*ны Тд.-
мрщ . Тд.мрщ : Г бр-ь. Цлсбр з др .ьр ш.ь .
э ,рш р м ры .м бн э н бн мнм*р н з
.м щмн -бдс мсы
Д мс, бненл* ,н . м - рВ.ы ; щ ндн-
бр . ш. рмы о.ь К мь.ш.л рш .И.л* > м.м
л.щ бле нн; . з бле н м н д ь.ь р
.ллр бдс бдс . р щшелрм* ш. дсьры Кд.ь ещленме
шнм м Цд.,н рнм нЦнм ьд.м з щ м ммм-
лн И щ др рш бщс б ы К м нбр ены 5сь.-
щ д.шЦрщ.н д.шдщ.н р д.шбнлен И Ц щл.м-
щ щ.* . К м нбр ены Кд.И м юш з э нбр -
мщн м.м нм м.м мще-н р н -
мр,рм б ь В. м м Ц м нбр н ре мс,. р ,н 
щ б с л * з мс И э Цд.ш м юш. Хдрм. р
Ондьщры
5юбр щ К . нднм.ю щндр* .м бн р ьс .-
юме щ д.шщд. р мнм*ю н Цндн сы о.м бн мнм*е
дслрме .м р щнд. рмИнш.ны Г мс И щндн сИ.
ЦИ щ мнм*ны УИр* Инл щнь. Ц е*ме К . с,м м.лн *ь щ шд.м. . э м ,н Ц* л*ь щ мн-
м*ны =н л*ь м.м. сИр н-н р . . р м.длрн
Цд.*е рлр м.длрн мнмд нр р бебр р .ь б.лнны
Д .ь д рм бр Инл щнИнмь н щ м р. рны Г э -
мс мнм*е з э щнлрь н Цл. ы о.м бн мнм*р н лю-
бр щ К . щндр* нднм.юы
Т.ь ьд.мрщ шщсИ. мл щ. рш Дн ?.щн. щ нд-
щ нм н : рмннщ > К В. м н : (*мы 15>2)ы и
ш .Ир И е мнЦн К . н дрбсм.л э К м н -
В. р В. м н В.ы ;В .лр ш .лр .лн К .ы
А н д ; н ршмн рлме р м щндрм щ К . .лр
В щы Т.ь м лрлме *м..ь . дрмнд. п нВ щд.-
.м К . ш .л лсИлн щмны *м..ь щ др> йК ,н В.
м н з К ,н щд..м.уы Г м *.ь щ м лрлме> йК -
,н В щ м р з К ,н щд..м. р *м..ь.у
40
ы  м
с,н щмн нщднр б мь И. ре щнь. м леме> йК ,н -
В щ .лр з К ,н щд..м. К ,н *м..ь. К ,н *.-
ь щ.уы ? .нн ь.ь э ьд.мрщ з К м н В. К
В щ м р В щ:
Кд.ь з э д. щмнлн ы Г мм д*н мс,.
р ,н с р д.мм лнме щме щмнлн .е мм деме
д б. д.шщ.леме мсб.дмщ. р щнм* мрд
бн щ .д.ды
Т.ь щ., И Ц мс,Ир Цлр щндсю-рмр: Г -
40
* мь.ш.л *.ь щ> К ,н В. м н щд..м. р К ,н В. м н *м..ь.
(Кы 32>9)ы мс И нмлр щндн сИр ,н -р . э б.н м.л дн-
шсл*.. . нмлр мс,Ир . з э др мр мщ р мрл*-
н л бы Жн -р . м ,н сИр* бнн щндн ь.
р м.лн *ьрн . щ ь б. р щд.м.ю . нде-
н .б рмр щл.м*ы = нмлр мс, сИр щндн э.
щнд. б.н д.шб Ц л*лрн дншсл*.ы ;Ин * щ., 
И Ц мс,рьр Цлр щндсю-рмр: / Ц р .сИрлр
днЦн ь. Ир.* й;Ин .л…у И Ц р Цъем рлр
И .ь н ьднм н ш .мн рны / Ц Цъем рлр -
Инмс щ д щ.* нл*ше Инмс нл*ше м. м дс .*-
ме Инмс .б м .* нм ь мл.Ц Ц лн м.д
бр ь; Инмс ,н -р Цр,.* нл*шеы =с, И -
Ц э щмн Цъем елр мс,Ир  б. днЦн ь Цсбн
м р* э щмю ,рш *ы
Д щрбрн ь.ь Цд.ь щнлрьр ь.ь ьд.мрщ:
= мн б е мнИ.м щнбнме щ . д рщ Цд.ь.ы Кд.-
ь м мнИ.м .шщ.нме  И рм н ещленмеы * щ -
Ц-н ь мс мнИ.м с,н Цд.ь. 5юбр н е м шб.-
щ.* мнм*р р д ,.* бнн н е…
 с .м . ршлнн э е,нл мр сщлн бщ.-
бВ. м лнре р щ .И.лн бщ.бВ.* ндщ (ь.ь-
 .м щл ,рл – м б* щ л щс) ещрлме .ь щмн-
.д б д.шб рь ь.ь <н * люЦщр щнд мр р Цд.-
ь. ь д д.шб снме щ бн * .мер мще Цл.-
щнд ь ешн Гнд. р Фнщд рры <ле И Ц
м Цд.рлр щ рм. рн . м.мн щ., н щн-р щ ,рш-р> . мс,мьрн б Цд бннлр з мрлс нд н рн Цл. -
д бмщ ,нл. рн дсбр*ме р млс,р* н д -
.* . ,нл. рн б.* мнЦе н Цд.* мнЦн; .
,н мьрн б Цд бннлр з щнд м* м лИ. рн млсл-
лрщ м* Внл мсбдрн мсбд м* ш.Ц с ,нл. рн д -
,.* бнн щ м рщ.* р р .ь б.лнны ;сб. д ,-
б.нме щмн м.л* н д лнны

* * *

< м л*мь.е Нсм*ы :сд мы о.м бщ н з Гнд р
Фнщд ре щ р Инмщн <.щрб р пРд мр ре з лн,.
щ б м д Цс нд.шлсИ н мс дс ры й: Цсбнм ,р*
б л р смднм щ бр бн *у з э лн рлр щ м д-
,н ьдрь щмн щлюЦлн мндбнВы и ьм.р н
Р. .шрр э рм л рм з ,р* б л р смндн* щ
бр бн *ы ; р ,рлр б л р мь И.лрм* щ бр бн *ы
* ,ррн рм.л м . пд.шм щ б р :.ь.дре мр-
д лр. : мь щмь ь б. :.ь.др щнлнл м Цр-
д.* ,рре мнм Ирм мще И Ц Цл -
е ь.ьр мще Ис . дрмнд щ :сд мн Д -
д н,н д. нл*мьн Т мд мн рлр цд мл.щлны Гдр
 б.л р р Р дм.Вр н л ре с, Цл
ьд лрщ м Црд.* мщ бр*
41
р ршб.щ.* мщ б н
41
?бнм*> м нбр е* ь м рлрд щ.*ы/н*р :р нр
42
ы ирм р ш. рм.лме мрд лр :.ь.-
др др В.дн *щ. н –д ш мы
о.ьрм Цд.ш м м сш .лр д рбн.л* сю мс дс,н-
мьсю Инсы ; . Цнб .е . Ц .ы ; .лнл щ н
мщ н м ьд щр-ны Гд рщ нн щ мм.лр Ц едн з рш-ш.
нн .ь мь.ш.* сб д б мры * щ щмнмн м н
 д.щрлме щ рш . рны Ннлрл И ь е,нмщ н .ь
б м  ь.ь ,рш * м люЦрм мс дс ы 5юбр ЦИ-
д.бр щл.мр мн ею н л*ь днлр рю щндс
р Вщн ь ,р ,н р д бр с з ш.И.мсю щ Ц-н щ
бслс м.. н д б.*ы д.бр ,н д б  щл.-
мр ь.ш.лмеы Г м щмн э щнд сл м* н шщ.лр
Цд. ь е,р* з .м Цл – м б* р м.щрл щмн .
мщ р мнм.ы
; р щ м .лнмщн смндлр щ бр бн *… и Цл
Исб ы Дмнмн р м м лрщ К с бслс б.лр .ь
щмнмн щ :сд мн р лн,. ьд щрнлр дрмр. мь
мс дс,нмщ.ы
= е Ис бИндь с* И д.шб рь ь д сИдн-
брлр н .ь б.щ щ .лн мд. н .шщ.нме д.шб-
рь м й5юЦщр мнм*р р щнд мруы 5юЦ щ* Цнш мнм*р
42
:р нр з ь р р ,рр мще Гд.щ мл.щ Ондьщры Г щнмщ щ. ре
ршл. .юме дебьс мнмеВнщ р б н ь.,б мнмеВ. ьсб. р р
.шщ. рн ( днИы μηjklmno з йн,нмнмеИ у)ы йДнлрьрн /н*р :р нру з
мщ б Ир щмн д ршщнбн р Вндь щ - щнмщ щ.нл* р бс щ-
-сИрнл* .д.ьнд.; м м.щлн :.ь.дрнм .дрн рмь м = щ-
д бмьрм щ млнбмщрр мрд лр м : мь щмьрм р щмне Нсмрыз э д лс д -н ре нИ мд. н .ьр йлюЦ -
щну м ,н Ц* с Инл щнь. л щ шднл м щ мнм-
.бВ.р . дрмнд б ербнмер лн лсь е*м 
р э н д. рИ .е ВрРд.ы / ш .Ир йлюЦ щ* мнм*е
р щнд м*у. о нм* нмлр нм* люЦ щ* б л, . Ц*
мнм*еы И ш. люЦ щ* Цнш мнм*р. 5юЦ щ* Цнш мнм*р
з э Цлсбы Г м мнм*е Цнш щнд мр з э И ш. мн-
м*е. и ,н мд. н ещлн рн э ньр б щ ды
Т б. любр л*ь ,н еме р мд.шс ,н ш.ьлюИ.ю
ь д.ь> ьсб. м.щрм л брл* рь р ь И ш.Цн-
дн ь б. м д.шщнбнммеы / э .ь н щ Ц-н.
=с, дрнбр мщ люЦщр мнм*р р щнд мр И -
Ц люЦ щ* д ,б.л. мнм*ю . мнм*е рмнл. щнд м*
И Ц люЦ щ* р щнд м* м нбр елрм* мн,бс м Ц юы
Г мс И ь б. щнд мр н . нм* люЦ щ* з с
дрн.лр э м ш .нм э м д брлры о.м н
д.б мр .м мрюмр с н ь.ьрн- сб щ л*мщре ь -
 дн м ндш.ю нЦе с дшн ремр м щнмр Ц -
лнш емр р Ц л*лрмр д Цлнм.мр ,рш ры
5юЦ щ* мнм*е р щнд м* Гнд р Фнщд ре з й .л
щн /нмЦндлн су
43
 нм ь Ин д.шдслр* с .м
43
й=.л щн /нмЦндлн су з л шс ещрщлрме щ мщешр м РрВр-
.л* мр с д ш.мр Цдр. мь д.щрнл*мщ. м щнмь мс 23 Рнщд.-
ле 1927 б. ш. б рм*ю Цдр. мь мр рмд. р мд. бнл <, -
шнР. ;мр . /нмЦндлн .ы Д щн . э мл. рн Цлр д . рш щ. 
бнм мд.Врр . ь д р сИ.м рьр нмлр Р. нд ьсьрл м .б-
рм*ю й=.л щн /нмЦндлн с:уыщмн мще н р д.* Цл. мл щн н К м дм
мнм*ры
:с,Ир . ,н -р . р днЦн ь з э дм. .
щмн м.л* н з э Цнш Цд.шрны
=.дрмсн м н ьд.мрщсю ь.др ьс мнм*ры Дмн .-
дрмсю мс,рь. шб д щ лрд ь лнИн ; м рм бн-
щсльс м л бсю л сю ,рш р; р мн,бс рмр днЦн-
Иь. бнд,.-н ш. дсьс . с р м.мс з рИн лсИлн-
н дрбсм.нны .дрмсн бщс м ,рнлн-ршщд.-
-н Внщ Цдюш лр любн б л. ннмнмщн -
 Ц д рщ щрб.. Д д дньл.мрдсн лю-
Ц  щ.д м эрмр Рршр мремр з с щ.м рь рИн
н ьс ры
<ле И Ц сд д б.* с, .дрм щ.*
. Цл ,ьн мс,Ир с ,н -р с р м рмр днЦн Иь.ы
<ле И Ц шсЦ сю .мс д б.* с, .дрм -
щ.* мс,Ир с ,н -р с р днЦн Иь.ы <ле И Ц
ьщ.дрд Црш нм ьд* б м. мд р* р сб. м -
л б любн др л.л.* бле р ньр м л бн, 
с, .дрм щ.* н бщс ршщд.-н Внщ . мс,Ир с
,н -р с р днЦн Иь.ы :с,Ир . ,н -р . р днЦн ь з
э дм. э ьл.ммрь. э ш л н мнИн рн: Нрмсн
бдс н з р рИн н д б.брн Цсбнн щ ле лю-
Ц Црш нммн щ.м мь.,ны ?сЦ сю .мс н д б.бр-
н щ.л мд ш. лнм нщнн др,б сд д ьрм ны
=рь рИн ьс .* н ЦсбныГ мс И мс,Ир . ,н -р . р днЦн ь з э д-
м. . щмн м.л* н з э Цнш Цд.шрны

* * *

* щ щ э мще д.шб рь мще-н мнм*н
м м лрмме щмеь м мс дс,нмщн дрмр. д.щ -
мл.щ д ме рм мрд. р м л.мре р люЦщр р щнд-
мр м лрщ.мр Гнд. р Фнщд рры ;бнл* мр-
.нм н ь Ин щр ш.мс, рлр ,н р*ме -
ь. н . ь м з ь. н .лнл… ь. рь н др л.-
мрл… ь. н м ллрм*ы п-н л.ш. щ л.ш. н мм -
днлры –бн . –бн .. йД любн м . бн .
. ь д е Ц ,н рлме.у з бсм.н Инл щнь р р-н
б.мры и Ин * н д м.е щн-*ы 5юбн- м 
. бн .. * с нн .ь ,н з мс,рь щ- л щ ьдс 
. бн. * щ р ,н с, м лр*ме> йГ ме р
р м р – м бр щмнм ,нл.ю-рм щр ш.мс, рлр
,н р*ме .р мнЦн б Цд м с рь. ,рш р р Ц*
б м мр э б Цд м с рь.уы
=с, сб м р*ме м.* б м мр э ы
Г м рн нмлр лн еь. ь.ь.е- Ин мнЦн д лн
мс,. .ь н Цсбн: * нмлр мс,Ир . Ин Ц*
.л*Р м м р ,н р*ме . б Иьн ь.ь - Ц .И. з э
 ,н ш.ь Ирме Ин * л р Ин * Цмд ы =.б 
И Ц ь.,б Инл щнь ш .л мщ н бнл р бнл.л э -д л ы / Ц мс,Ир Цлр мс,Ир .мр . ,н -р з
,н -р .мры У р б.м К д беме шб д щн бнр
р б.л*лн Цсбнм ,р* р К с м лр*ме р .бне*ме
. О.дмщ =нЦнм ны мщен Гнд р Фнщд ре б.
м с .мы
Не-орошо быль ело е у одному

Г м - рь м щнмщн Инл щньс з ь э . ￿
/
НпВ7ВX VНЖ*. 8)р ,л хО -1. *лXРлпГ *-
,!ГК НРс! л!Г Ж!–,спВК НРлНРл,,)
л!Г ￿
(Кы2>18)ы Д Инм мс* м -р. Т * з ,н -
м - рь Инл щньс р щВ. р м Ц.ь. р Инл. з э ,н
щмн м - рьр р н м щнмщсю нмс> р р-
,н н ы о нм* м Ц.ь. й б.дрл.у Инл щньс шсЦ щ-
В. з лндм* ь * з мрлс р .ь б.лнн р мс б Ц н>
щмн И - й б.дрлру Инл щньсы = э нмс м.л ы
* Инл щнь ш. дсмрл Инщрб н щрбе рь б Ц-
нмсы Г мс И К щлн н шщндр р,н н 
. д.щ з рь : Г б Ц мнЦн н сщрбнл р-
ь ы пмс .щнд н м.л Ин * нИ.л* И с н
н рь деб мы * – м б* К щрбе э м щндлрл
мрл м* лн рю ь Инл щньс з ; б.л нмс -
м - рь. м щнмщн нмсы
б.м Цнш ,н н л ы ; -срл мщ ю н л-
с з др м И щнм* мрд млс,рл нмсы Г щ дею>
Инл. б.щ.л. нмс мнб ь д щ. з м л ь ы Дмн Инл щн-
ьс И - б.лры = нмс э Цл м.л -с-.л
мщ ю н л сы ,н . щ м л рл. н ь.ь м --
рВ. м щнмщн .е нмсы ; . б л, . Цл. нмс м -
щндл.* ньсю м Цсю м -*ыГ Инмс . дрмнд Хдрм м н Цл ,н .. Г мс
И ; н с,б.нме щ м - рь.: Г мс И ;
ещленме А.мрм А щндлн мщ мы ; н с,б.нме р
щ ь.ьр м - рь. АнЦны пмс н с, м .* з
; щмн м ,н: Инл щнь ь д н Хдрм м ь -
д н К Инл щнь с,б.нме щ м - рВны Жн .
рм л ен м.мн д.ш н Рс ьВрр щ ,рш р мс,Ир ы
; . м .н нмсы
=. дрмнд нм* .ь н м н рн И ,н . рм л ен
Рс ьВрю м щнмр щ лн рр мщ н мс,.ы о нм*
.м бн мс, н Исщмщсн мщ р дн щ рлр н щрбр
мщ р лрЦ ь ,н . м ,н . д.щр* н нмлр э
.м е-.е м - рВ.ы = . м ,н ь.ь бмь.ш.*
нмс д.щрл* н .ь р м Цл.ш р*ы Т б. * щ мд.б.л
. р-н ,н . бмь.шщ.л. шлн щн-р . -
щ дрл.> йГ слр К . р смдр (* щы 2>9) И льс рш
щ н д.щнб мруы и Цл шл м щн э Цл м -
щн н К ,ры м бдс м д Грм. рн . мр .-
н ь б. ,н -р рм д.щлелр ср мс,мьрны о нм*
,н . м ,н рм л р* Рс ьВрю м щнмры
пм* .ь н м н рн И ,н . рм л ен
Рс ьВрю м щнмр щ лн рр мщ н мс,.ы о
нм* .м бн мс, н Исщмщсн мщ р дн щ рлр
н щрбр мщ р лрЦ ь ,н . м ,н . д.щр*
н нмлр э .м е-.е м - рВ.ы
Г м . рм л ен ньсю р сррщ сю д л*> ь -б. мс,Ир . б л,н бнмщ щ.* см м ,н -р . бн-
мщсн мндбВнмы Д э м мммлн р б л ею бдс
бдс .> нм* с н з л щ. с нн з мндбВны о.ь ь.,-
б рш р щ м л ен нб м. ь бдс ы Д м Вр.л*-
 д ле щ ,рнмьр бнл. р щ д.ш бс щ 
щн-. мс,Ир р ,н -р Ин * д.ш ны ; р щмн-
мн з д.ш ны * щ э м мммлн р Ин * мрл*
б л ею бдс бдс . р бнмщрнл* м .ю бдс
бдс сы
=. дрмнд б.,н нмлр Цд.* м д с РршрИнмьр -
лн р мс,Ир р ,н -р … пм* .ь.е щ м И-
.е ммл* (мд.шс щ дю з н дрмр. мь.е н мс-
мсл*м. мь.е р б.,н н рсбнмь.е . ь.ь.е- д -
м щ м И .е ммл*) И ,н -р . люЦе-.е мс,.
мщ Ц ,б.н н е м млн ре л р р б.-
н нмс щ шм , м* мщ Ц брщлрм* э .ь мь.-
ш.* й ,.д. л ру ш. рм.*ме .сь Ррл м -
Ррн рмьсммщ м щ  лррь з Инм с б ы
; . Цндн . мнЦе  И мнл.н нмс бнмщ щ.*
р м.щлен н мщ Ц б м бле щмеь д б. щ дИн-
мщ.ы =. м щш леб Ин * д л.е ммл*: о нм*
,н . б.др Инл щньс  Ин с н ны < смрм
любр бр ьрн> р с,б.юме е Ц щ ь льн ь -
д.е Ц мщнд сл.м* щ . мсдль.л. з р рм с,н
щд бн д л ы Д ь б. л  ш.Ц лнл Инл щнь з
б м.л нн ,рщ н м ,н йм е* м н шлсю э нд-рюу
44
ы о.ь щ И Ц н ш.щ бр* мнЦн ьсИс ь лнь ь -
 дн Ц йм рм.лр шлсю э нд рюу с, мИ.млрщ
,н р*ме р ,н . Цсбн бнл.* щмн м.л* н щ д -
лнм мммлн мл щ. м .е Инл щньсы
/нл щнь с,б.нме щ м - рьн з н л 
нм щндлн н р н .щ мн ы ; н м ,н м.м бле
мнЦе щмн бнл.* м.м нмс с, м - рьры Д э м
мммлн мс,Ир . ещленме нбр рВн . ,н -р . б -
Ц.щлн . ь нмс ь.ь лрьы Г лсИ.нме .ь бщ рИ-
 ь бы АнИ.м щмн м.нм.рИнмьр д.м н р щмн
ш .ю И Инднш бщ рИ ь б Инднш л* р нбр рВс
м лсИ.нм люЦ н ВрРд щ н рш Цд.,н рн р люЦсю
р Р дм.Врю: Дмн лрл* бщн ВрРд з бр р л*
з щмн: 5юЦ н ьр люЦн мн .- р р .Ц. р Р д-
м.Врр з щмн лсИ.нм Инднш д.ш н м Ин. ре ле
р нбр рВы Д мс,Ир . р ,н -р . з э . .д.
Ирмнл Инднш ь дн лсИ.нме щмн .ь н щшдщ н
м Цд.шрн мрд. з э нбр рВ. р л*ы :с,Ир . з
нбр рВ. ,н -р . з л*ы Дмнмн р б.ю щнлрьсю
ьд.м с: Г бнл* мр р н л  нм* д м
л* з щмн д.щ И рИн р д м нбр рВ. з р-
Ин м Цн ы щмнмн р м с б л е* бдс
бдс . р щ э м Ин * м ьд.мрщ ы
44
?бнм* н р мрмрьр р мснщндр> д м см ь р* мщ рм н л м
р н, м*ю р нм м.мм мме Ир* Ц л*ы
* * *

о.м бн мнм*е ьдн ь. .м .д б н Цнбрмы .м
бн мнм*е д.шдслн . .д бс м.л м* ,р* йб щн-
Инд.уы Г э мс м .м.н Цд.ь Ц дрнм* ш. Цд.ь ь
щ Цд.ьны
пмлр ,н -р . щ Цд.ьн Цсбн нмИ.м . б.,н нм-
лр . м. н дншрбн м мд. щмн д.щ э Цс-
бн нмИ.м Инл щньы пмлр н Цсбн мИ.м*е щ Цд.-
ьн ь.ь мммл щ м.л* м м Цн бле ,н -р-
. ; . Инднш Цд.ь дн.лршснме л м*юы пм* .-
ь н м б н мл щВ мнИ.м з йм.м дн.лрш.Вреу> ь б.
днл Инл щнь Ин .бс*ме р м.м дн.лрш щ.*-
ме И Ц щмн н ш.мнрлры о.ь щ бле ,н -р м.-
м.е мще.е м.м дн.лрш.Вре з э Цд.ьы и н мд.шс
щрб щ Цд.ьн мс И ш. э н,нб нщ мсн 
ь.,нме И ,н -р н щ Цд.ьн дбр*ме нИнмы = м.-
м.е .м е-.е м.м дн.лрш.Вре з э мс дс,нмщ р
И.б д брны Жн -р . И.б д брнм м .мнмеы ь н
щ Цд.ьн  с,н лрИ м бнл.м м .мн рн Цдн.ны
о.ь И Цндн рн мщ Цд.ьы
Вен ние

ц н бсм.ю И с, .Ир .* мс дс,нмьсю
,рш * м сл*рм.см.> йо л*ь щн И. рн р Ц л*лн р-
ь.ь:у о нм* нмлр щ.м Цндс ш.мс, р м л.м щше*
ш.мс, РрВр.л* (д.м рм.*ме м щ.мр б.* щ.м
мщ ю Р.мрлрю) ь. И Инл щнь н-н н щ
щн И.*ме е бсм.ю И с, д.мВн рщ.* э ь.ь
Цд.ь Цд.ь нщн И. ы * рбр . н з щ .бн,-
бн . Цсбс-нн н л н мьдн лн рн Цл. б. м
щн И. рнмы
пм* м н рн И Цд.ь Цнш щн И. ре з э Цлсбы
и н д.щб.ы Кд.ь Цнш щн И. ре з э Цд.ь л*ь
Цнш щн И. реы : Ир.нм щ пщ. нлрр Цд.ьн щ Т. н
–.лрлнмь 
45
 ь б. Хдрм м дрлнл . э Цд.ь р
мщерл н Ащ рм дрмсмщрнм м щндлрщ .м Ащ н
ндщ н Исб ы о.м ь.ь д.ш щ дрме И йЦд.ь Цм*
щ Т. н –.лрлнмь уы о.м н йЦлсб Цм* щ Т. н –.-
лрлнмь у з н . Цлсб дрлнл Хдрм м . . Цд.ьы
о нм* э Цл Цд.ь нщн И. ы =нл*ше люЦ 
Цд.ь нщндсю-р любн .шщ.* Цлсб м * р р
н щн И.юме мс И н рмню щнды
Г ь.ьрм дрИр .м м л б Инл щнь н Ин щн -
И.*ме. =. дрмнд н Ин И Ц э Цл Р д-
45
* ы 2>1з11ым.л* ; щ шм ,  Ин И Ц э Цл м ш . ы
Д мнм*н щмн б. ь - щндр Ц л*лн ь - мн *лны
Гсм* щ щндрн Ц л*лн мс И щ з Ц лнн щндс-
ю-.е бнщсль. . мн нн Вндь щ ы ; н ш. дн-
-.н щ.м бр* щ Вндь щ* д.мВн рщ.н э ь.ь д -
лсю Индс щ.лн .д.ьнд. м.м ь. И н -
 щ Ц* .ьрм ,н Вндь щ м ь.ь щы * щ л н щ ш-
м , И щ.м щ др> йц ь. н-н н щы пм-
лр е мнИ.м Цсбс щн И.*ме м м н м д э Цс-
бн нь.е .ь.е Р дм.л* м* мс И е ь. н
м шднл б э …у =.б сщ.,.* Инл щнИнмьсю щндсы
о.р мщ. м щндл.юме щндны Днд. з н днмн н
смл щрн Цл. б. мр р ьдн мр люЦ Вндь щ -
.р мщ.ы Г э мс ь э мс Цл. д б мс нщндрю
рлр м.л щндрю с, нмрм* м сщ.,н рнмы Г Ин-
мс н-н н Ин щн И.*ме. =. дрмнд Ц рме -
щнмщн мр… <. рИн мд.л щмн э м ,
др рм.* нмлр с щ.м нм* Исщмщ.ы Д л*ь д -
щнд*н мщ р Исщмщ. нмлр щ люЦрн э Инл щнь.
м л.м м рм ,р* з ,рщрн . щмн м.л* н И
,…
пм* м н рн И Цд.ь Цнш щн И. ре з э Цлсбы
и н д.щб.ы Кд.ь Цнш щн И. ре з э Цд.ь
 л*ь Цнш щн И. реы
=. мн б ел р бн * ь лрИнмщ д.шщ б щ д м-
н: ?. днбнл* н: Т..мд РрИнмьр ЦншЦ , н ь -лрИнмщ д.шщ б щ р Вндь щ н Цд.ьр н м м.щлею
рь.ь рмьлюИн ре: Дн И. рн рь н сбнд,рщ.-
н: Т б. Цд.ь дслрме з щн И. рн рь н сбнд,р
 э л. .ы
< смрм мс,рь ш. слел рлр ,н -р . д.шлюЦр-
л. р бдс люЦрл. рлр р д м щшЦнлн рлрм*
р щбдс днлрлр д.ш рм* рлр с р нлн . м .л. м
л.ш р щбдс р елр И м щндлн Ис,рн лю-
бры Гд лл л б. з щбдс ел И н Ин
,р* м эрм Инл щнь мы Д ш рь.н щ д м> ш.Инм щн -
И.лрм*.: й=с щн И.лрм* мс И бсм.лр И щмн
щ дебьн Цсбнуы Ондь щ Цд.ь бнщ.л*щрд щ. б
ьд. мр: 5юбр н -с-.ю мще мр Цд.ь. н Вн-
е н н мм де . н ь.ь . нИ .ь н И Ц
Цщ.н д.ш р .щмн б.: =н мм де: Г э мс нь -
д .б ь щн И. рю шщ.* . нь д щн И. ре
.б е*ы
Т лсИлн щмн щн И.*. 5сИлн щмн щн И.*
любн ь дн ,н рлрм* э н Ирмл лн .ш.бы
Н.м рм.лрм* ,н рлрм* д ,рлр ь.ьрн- ндр б
,рнмьр Цсд* д брлр бнн щмн бдс д бдс . ш .-
ю н б ьд. мм дрлрм* р мрдрлрм* с,н -
елр И ,р* р Цсбс л*ь щбщ нм р рь.ьр щ.-
др. щ с р ны *м с,н . дрмнд 35з40 лн
р р .ь нВ см нлр щшд млнлры Г р нИьс
м.лр щ Вндь щ* бр*ы =. ь.ь м- э. н щ дрн>
з И мрл.е н щн И.*ме лр .м м Ц .
 . щ др нмс>
з о ш .нл* мрл е м.м. Ц э м бсм.ю б.щ 
 л*ь Ц ел.м* Ц э м мь.ш.*> н ш .л. ь.ь -
нмнл*меы
з =с бнмы
; р др бе р м р рм щнбснм щн И.нм р д.-
бснмме ры Т б. м щн И.нм с,н м м ещлрнме
Цд.ьр з э м.мн дре н р Цнш .м н щн И. реы
 ь б. м щн И.нм щмю эс йшнлн * сш.сюу ь -
дн щИнд. йм ю.лрм*у р . .бдн .лр щ м щ м д н
м де-рмр л.ш.мр Цн с щ ндщсю .щлсюме Внд-
ь щ* И Ц р щн И.лр… *ш-ш. .ьр .д д м щ.
ндн,рщ. р щ ш рь.н> й?.Инм щ.м щн И.*ме. Тсб.
щ.м щн И.*ме. Г б ,брн мм дрн . мнЦе:у
Хс,н щмн ь б. др бе р щ де> йН.шщн И.-
н .м:у / э .ь н.: Дн И.юме бле  И Ц
.щньр Ц* щмнмн нш.щрмрм р Ин з р щ Ц -
лнш р р щ шб д щ*ны ? .нн ь.ь щ ь. лрИнмь ьле-
щн щн И. ре> йц Цндс нЦе мнЦн щ ,н (рлр йщ мс-
,*еу з . щ др) р Цн-.ю нЦн щнд м* щ м.д -
мр р м л б мр щ Ц лнш р р щ шб д щ*н щ Ц .мщн
р Цнб мры Г м р м н К ,н р щмн мщен .мр *уы
У .м н .ь ьлещн Цн-. ре щ щн И. рр .
м ,н б.,н р н мнл.л Ц…У .м ь б. щн И.ю любн е м м нщ.юм* И
нм ь щн И.нме е * е* д Вн щ мл щ
рш щмн Ир . щн И. реы Аще-н рь Ир.н бр.ь -
н д б нщ.н р .ь б.лнн . И р млл. щ
э щднме И рм.ю щн И.ю-рнме. У мн е нм*
Ц л*лрн м м н ре И Ц л*лн ер д Вн щ м.-
нме с р щ л щны ; р щ Ц-н рИн н рм.ю:
:н е ь б. щн И.лр е р б мл щ. н млл.л -
е Цл б э м.днм р ньм днЦ рь. м н Цл
ршщнмн ы ц щн И. рн с,н ш .л Цлршь ь ньмсы = ь -
б. мн е щн И.л мще-н рь ( дрИнм д лр мще-н -
рь) з е р б мл щ. н млл.л м щнмщн 
н рм.л: и др м И м Цлр Вндь щ мр
люб*мр м мс дс : нВндь щ н др бе-рн щн -
И.*ме щ Ц-н н рм.ю И д рм бр> ш.Инм
щр *ю ш.Инм р ьдс .мр бе ш.Инм с р мщнИ-
ьр де щ дсь. ш.Инм И - . л щс .бнлр И р
м д.лрщ.ю И ш .Ир ь б. ю ь.ь н- й*м.ре
лрьс…у й<нщ. рмн щ Иднщн…у др Инм мщен мс-
Ин рьр йб Цдн мд.б.л*Инмщ щ.щлну… ш.Инм ндн-
Ирмлею ьсИс нщднмьр рмн з щд..м р А.дд. *м.-
.ь р Ннщньь. * мрР р мн нР. : рмн р Ан Р д.
?..дре р плрм.щн.…
Д мнИ.м м ьднмрм любн м б щь ы Кнш
б щьр ьднмеме днбь ы 5юбр нднб ьдн-н р-
нм д бе ь.нрш.Врю> ьднм н д брнлр р м.мрьдн-.нмн нмлр р щшд млны о И .ь ,н с,
д.Ц .* м щн И.ю-рмрме люб*мры
=. дрмнд Цл. .ь.е днь мн б.Вре бле любн
ь дн люЦе бдс бдс . р бсмщ.ю с,н Цс-
бс-нм мщ нм щн И. рр И Ц р брлр . Ис-
,рн щн И. ре з м елр мм днлр м м д 
ь.ь э .р мщ д рм бр; дрмлсл.лрм* ь ньмс
м лрщ ь дн Ир.ю .б Цд.Исю-рмрме; м лр-
лрм* ьм.р ш. Ис,сю мс дс,нмьсю .дс м ,н рм
м щмнм н ршщнм сю; д мрлр с К . бле р щнд-
мр б л лнре р шб д щ*е… / с, мс дс .м.
=с, щнд м* б л лнрн шб д щ*н мнЦн р м-
мщсы
=. мн б ел р бн * ь лрИнмщ д.шщ б щ
д м н р Вндь щ н Цд.ьр н м м.щлею
рь.ь рмьлюИн ре: Дн И. рн рь н
сбнд,рщ.н: Т б. Цд.ь дслрме з щн И. рн
рь н сбнд,р э л. .ы
Д Ц-н щн И. рн з э .м-н н ьд.мрщ н .-
р мщ э Исбнм .м-н .е Вндь щ .е м лр-
щн .е д.ьрь.ы = ь.ь- щмн мрм д бр з
н м.щлен рь.ь ш.Вн ьр щ бслн… о л*ь Р.ь
м.нме Р.ь м> м щн И.лрм*ы * щ ш рь.н щ д м>
. с, лр Цл щн И.* щмн н д.шщнбн ь -
д мрллр .: и ,н н бр И.м млсИ.ы и
мрллр любн ь дн н Ц еме ,н р*ме р - м д.шщнмрм*: Жн р*ме л м.* мщ Цд.ь р ,н-
р*ме м н-н д.ш з н Ц еме любр: У р мд.
м е м щ д м. Цд.И с рь.л* мр р . д.шдсл.-
нмеы Д д м щ ш рь.н> с, лр Цл щн И.* р рлр
н с, . : ,н Ц* н с, .: : ,н Ц* мн *-
лн б. лсИлн з нм* .ь.е мл щрВ.. : ,н н щмн
щн И.* . ь.ь- мнрщ.* д мнрщ.* эр любн.ыы
Д нб.щ м н дрлл м* щн И.* любн ь -
дн д ,рлр 46 лн щмнмн з э дре ы ; м.др-
И ь . м.дсль. щ сьр щ шлн р р с,н д.щ сьр щ
б д н з дньд.м э д .нл* .е щн-*: * м ,-
рИн н Ц е*меы и ь д р ь дн м лрщ.-
нм бле  И Ц д.м смрлрм* щньры ?.Инм р щн -
И.* м д.лрщ.ю р б. щнб* р с,н Цд.И сю И*
б.щ н м е> с р Цд.И н л ,н с,н мщлнн
р с,н .ьрн мнд*нш н м.дрИьры <. р ещле-
юме ь д емр ь д с,н щд млр бнр щ сьр р
д.щ сьр э мс м лрщ.нм ь д р И Ц эр щн-
ьр д.м смрлрм*ы и д лр Цд.ь б м  щн -
И. реы
 щ И.мр мн б ел н ЦншЦ , Инл щнь.
с мн е щ ш рь.ю Ц л*лрн м м н ре р щ д мы /
.ь н Цд.ь бле м щднмн ЦншЦ , Инл щнь..
и д м щрлн ь. . дрьн э ьд.мрщ Цдебы
; . нмс щ др>
з ц Ис Ц* щ Цнл мы н щ др>
з ц ,н Ис И Ц .м мР д.Ррд щ.лр м щ -
мнм .бВ.р д.ьсдм щы Г м бнм *нм л.м-
. мь ы Г б.дь щ .м .б.де: У .м Цсбн м
Р д.Рры : Цсбнм р мм дн*ы Фрл*м мбнл.нм
д мнЦе (м , щнб* н нд* ьр мбнл.* р мм дн*
. мнЦе з .ь р нднм )ы
Г э мс н бнл.н д Цлнм ь. рш  И щ.л
м л б Инл щнь н Ин щн И.*ме з э щмн .,рщ-
н р б енм ны –л.щ н И Ц мс, Цл н *ю-
-р н .дь м. н рмнл ш. м р днббс-р
Цд.ь щ р бнн днббс-р Цд.ь щ ( мс И
с н Цсбн д.шбнлн н мндбВн р щ.м э рь б.
н д.щрме) И Ц Цл д.Ц е дс,н рь м
н Ц е-рмме д.Ц .* смню-рм Цнм нИр* мнм*ю
И Ц щ.м н мнл.л бр* щ д.м И Ц н Цл
ь.ьрм- ршщд.-н Внм рлр мр м… А.м нр-
д .Ц д дм.л* ь.Инмщ бле  И Ц щр
ш.мс,> д.Ц .н н *н щ Вндь щ* бр* н ш. дн-
-.н р бнн Ин ( л.щ н И Ц бнн нл) р
щмн . м.л* н м дрл ,рмеы
Д бнщсль. Ин щр ш. д.щ мл.щ Инл -
щнь. з э нмнмщн н ,нл. рны = й д.щ мл.щрну
м щднмн м л б Инл щнь. щ Ц-н н .д. р-
дсн И дм.л* Инл щньы ; м ,н Ц* д.-
щ мл.щ м щ ,н щднме м ,н Ц* .л*Р -м м рлр мрбн* . лнн с д брнлны ; м ,н Ц*
д.шщд. рь м р ршмн е*ы ; м ,н Ц* л бн ь
,н ны ; м ,н н люЦр* ,н с . д м ,н р*ме
д.бр д рмьры о И ,н р д.щ мл.щ з рИн
мн б е н бньл.дрдсн: =рИн лн *ьр: Гдр нл-
нм м м е рр .лн Цл. Инмре д.щ мл.щрн з э
н .д. ре деб И мр э мс н ьс .нм* .
э ы
Гдрлл. ь м н ь.ь- б . ,н . .ь й д.щ -
мл.щ у мс,. м млнш.мр щнлрИр м щр д.бр-
с б .шщ. рнм йб.ммьр .л*Ирьу> мс, л бн ь
ны ; . з м л б.е ьд.мрщ.е бнщсль. ь.ь щ дрл м*
щ Ррл*мн й*щ. Д.мрл*нщрИ мн ен д Рнммрюу>
з 5юЦрл* Ц ед ю. К ед е см.мр Индщлн .
Цд щ*мр м юш .ы /н , нЦн .б .:
Тд.м.щрВ.: Т.ш.л м* ь.ь м , Цд мр* .ьсю ьд.-
мрщсю ,н с. ; ,н рлме . ш.Инм ,н рлме з н -
рм.ны ; . щ Ц-н ь.ь м л мн .е щб щ. з рь мс
н с, .ы й д.щ мл.щ у .ь И ., ньс-
б. бнщ.*меы * И бнл.* ьсб. бнщ.*ме. *бр ь -
мс ь щн И.лы Т б. с мс дс щ щ ш рь.ю д Цлнм
р б л, рбр ь мс ь р щн И.лы
Гд Цлнм. нщн И. Цд.ь щ Ин * м д .еы =.-
дрмнд Цл .ь млсИ. м н нм д.ммь.ш.лр .
б рш щмднИ>
: л б мще-н рь. шщ.лр . б м дрИ.мр* ррм щнб щ.* мс,Ир с Ц л* ь л рны Жрл
м ,н б м. И б л щмнмн м д ь лн з -
Ир щмю ,рш *ы и с,н Цл. ,рл.е .д.ы К.юль.
дрлнл ь рм щ б м р снбр рлме м эрм мс дс мы *
 нмс мь.ш.л И ь.ь Ц Инл щнь н мрмрИ 
р н днлр р ш м рм д рш лл нИ сбрщр-
нл* ны
А.м нрд .Ц д дм.л* ь.Инмщ
бле  И Ц щр ш.мс,> д.Ц .н н
*н щ Вндь щ* бр* н ш. дн-.н р бнн
 Ин ( л.щ н И Ц бнн нл) р щмн .
м.л* н м дрл ,рмеы
Д бр рш б н днб рм ь.ь- д.мщ дрлрм* мн-
 р сщрбнл нл щ ь.ь . рь н йод рВ.у -
бдне НсЦлнщ. .ь н бс щ н щрбн рн с н Цл ы
пмс Цл мь.ш. > й– щ*ме з мь д смднл*уы
Гндщ н щ д м Цл> й ь.ь ,н м е ,н .. / Цс-
бн м н.:у р смлл.л щ щн> й; . нЦн н ,н .уы
* щрбн рн рмИншл . щ н бслн м.лме щ д м> й=с
ь.ь ,н .ь з д ,рлр м д ь лн: А д ь лн мс дс,н-
мь ,рш р . . м н н ,н .: / Цсбн м н.у
Н.ммь.ш э Цл ь.ш.нлнм  И щн И. рн
Ин * щ., ы Х д л И р д ,рлр щмнмн б л н
щднме р Цлр щнд бдс бдс с р м Ин.лрм* Цнш
К .ы
Г млн э Ц.юль. щн И.л рыи д.ммь.ш с, др е* ь мщнбн рю р н .б
бнмщрнл* смлл.*ы и ,н .  ь.ь Хдр-
м м щ дрл м.м.де ьн>
з Г ш щр мс,.ы
; . щ др>
з У мн е н мс,.…
з Гд.щрл* щ дрл*ы о е* мс,н рмнл. р
 ь д с нЦе мнИ.м ,н нЦн н мс,…
46
= е щмн-.ьр бИндь с И .м бн щн И. ре н
дрИр н  И любр ь Вндьщр н др .блн,.
рлр др .блн,. . дрмнд ь бдс днлр рр рлр р
ь ь.ь днлр рр н др .блн,. мн,бс рмр нм*
щш.рм .е люЦ щ* щш.рм н м л.мрн бнр Ц-рн р
ьднм Ц-р Ц-.е л. з е лрИ э Цлсб м н
.шщ.юы ц мИр.ю э Цд.ь мы
Гдрмнд. Г ,.лсм.ы =.лр Ц.Цсльр р бнбсльр с
ь д щме ,рш * д лл. др м щнмь щл.мр з ь.-
ь д Вн рш р Цсбн щн И. любн. <. мр-
рм.л* > бр -бщ.-др д Вн .: и И Ц. б.
Цлсб рь щ Цл. И лр. * бнр с р Цлсб. д бр-
лрм*.
: ,н ь мс- рш щ.м мИ.млрщрл м* рмн* дн-
46
*рмсм щ др н> бр ш щр мс,. щ н р дрбр мюб.ы Жн -р-
. мь.ш.л. щ щн> с мн е н мс,.ы *рмсм щ др н> д.щбс мь.-
ш.л. И с нЦе н мс,. рЦ с нЦе Цл е* мс,н р  ь д
 н рмннл* н мс, нЦн; э м д.щнблрщ мь.ш.л. (* ы 4>16з18)ыьд.м сю Ц.Цсльс ь д.е щ щ.м бслр н И.ел. щл -
,рл. щ щ.м Ц л*лн люЦщр Инм щ.л. д б .е м.м.
з Ир.* .сИрл. мь.шьр нднб м м д.ммь.шщ.л.
сле* м щ.мр брл. щнм* мрд .сИрл. щ.м щрбн*>
йАм др щ бн Иь. з э рИьр э Цл.ь э
м л ль …у : ,н с щ.м Цл дньд.м бнбсль.
Рд щрь рлр д м д.Ц е . Инм дс,н рь
 д лр Инл щньы Дн И. мднбр р Цл нрм -
щнд м.л ы о.ь И р щмн Цлсб рьр. Д .щнд еь.
щрбнлр .дс м.дрИь щ ь дн д ,рлр щмю ,рш *
мщ ю щмнмн дсь. Ц дсьс з ешь н щнд нме .-
шщ.* р Цлсб рь.мр: ц ш .ю ь .ьрн Цлсб рьры *
щ ш .нн ь .ьрн Цлсб рьры Клсб рь щ щ..н щ
,рш р И.м б.,н р щн И. ы ос щ., н ндн с-
.* эр щн-р рм.нн.
Н.ммь.ш э щ Внл м др рм.нме л*ь ь.ь
И.м н ьд щн рны и н дм. бле щмн л 
Ондьщры =. дрмнд нмлр щ.м бс щ рь мь.ш.л б с-
мрм> й=н нл* щ.дн н еВ. нбнл* рь.м:у з
э н ш .Ир И мь.ш.л э щмнмс Инл щнИнмщс
р щмнм э с, бнл.*ы и мь.ш.л щ.мы ? .нн
нм* И.м н Цл. мл щн рн р нм* И.м н ьд щн-
рн> нм* ьдщ.н К И - ь м- ь мс- ы =
нм* .ьрн щн-р ь дн щмнм с, ш .* б. К
щ др> й*бр р мь.,р щмнму ( ьд щн рн д д ь.м
. дрмнд)ы Кщ.н р .ь н И К ьдщ.н И -бле б Инл щнь.ы Д э мс рш бнл* млс-
И.нщ н щмн б. м , бнл.* Ц-р щщ б ь.м.нл*-
щмн любн щ Ц-ны
 дьб

У рь.л* н м Црн щ ,рш р ь.,б Инл щнь. з
э мщ.б*Ц.ы ; . м ,н Ц* д.шб щ. . др р-
.л* ы Д Ц э м б м др р .л* м м м Цн -
мнр* мщ ю мщ.б*Цс м мнИ.м р д.ммь.,нмы
Д д бн *,нщмьн б . .д. Цд.Исю-рме .
Тс дн ь щ. р Дл.брмл.щ К Иь.днщ днлрлр мн-
р* мщ ю мщ.б*Цс м Црд.е щмнм Вщн щ р б.д-
ь щ мщ.бнЦ бн * р р щн-р бле бнн-р щ.лрб щы
=. д,нмщ м л б ,н др л.мрлр н л*ь мщ -
р д бмщн рь щ р бдсшн . щмн д ,. ы –л.щ .е
ш.бсмь. э мщ.б*Ц з м Цд. н бн * р б.* дн-
.Црлр.Вр мс Вн дс бле бнн р бд мь щ м
д. рИн мр щ шм , мемры
Кншб.д .е д.. щднмн р мрл р бн н з щ И
ндщм др бр . см ь б. щрбрл* ш.д. щ -
л рщлрнме щ ь.щ.л*ь.б м.лр ьсь л мрбе-р
. ь. . блр лрмсшр щ л .ю-нн л.м . -
мь н Вщн .дн б щ. н днм д. щрбн Р -
д.Р щ л.*н ь д н щ др Вр н л*ь бр д.ш
р с, ы : н ь.,нме л.*е с, . д ь. Цд.*
. р щ ь нм млсИ.н н лр*ы Г м э щмн ш.ь. Ирщ.-
нме> м л б ,н мИр.ю б.дн н бн * р . щмн
м.л* н лн,. щ мнлюы Уд м д.щлею шб д -одер ние
Гднбрмл щрн
7
Ощн И ндр б
10
Г рмь люЦщр
10
ДЦ д ,н 
27
Н.ш рВ. щ щ шд.мн
38
ДлюЦлн м* б Ц .е люЦщр ь К с
43
Гдньд.м .е нщнм.
46
?.щрб ,н р
52
: лрщ. люЦе-н мндбВ.
61
Х Инме з ндн Инме
63
–д. * ш. ь д мл.б мд.м н
,нл. ре
63
Онл мсбдрн Вн нн м.м ,рш р:
65
; мбн
79
< Цд.И н лн ре
87
–д.,б. мьр Цд.ь
98
; люЦщр б н .щрмр бр л.
102
Гдрмнд ь.е ре
109
АИ.млрщ м юш
126
Гд.шб рь люЦщр щнд мр р Цд.ь.
126
=н д л Ц* Инл щньс б мс
148
Дн И. рн
153
Ащ.б*Ц.
166щ*ны Т.ь Ц щ .ь.е мщ.б*Ц.ы Ащ.б*Ц. нл. р лем.-
л.ы К.е дщ.лр з ш .Ир щмн щ дебьны
= м , д.шб щ.* мщ.б*Ц -бдс мсы Д Ц-
-н .ь м м щ.мр б брм ь нь н др Вр р.л* 
щн-р з ь щ д мс йТ.ь ,р* . мщнн.у о нм* е б л-
,н ,р* .ь И Ц Р.ь. м н дрмсмщре щ мр-
дн ь мс- Цл н л ь мс- Цл м ь мс-
Цл ь мР д ь мс- Цл ш.-р-н р щнмнл ы
Д нмлр е рь мс рИн н бнл.ю .ь нмлр Внл*
м н ,рш р з э л*ь м дн* мщ ю есю Иьс
д.бр* мнЦе .ь мь.ш.* нь ш.-р мн 
н дре мн .Цд.* ,рд ь . Инд бн * р бс-
м.* л*ь мнЦн е Цл.б.ю м ш . рнм д.ь щ 
ьлньры
<. Цсбн щ.м ршщнм б д рн Цд.*е р мнмд
И д.ь з э ЦрИ XX р XXх м лнры Дьс н м мнд-
бнИ мр ш.Ц лнщ. ремр эр Ц лнш р ь ме .рЦ л*-
лнн Ирмл любн с бе-р рш ,рш р д. *лн Инм
.м Ц нл м*ы о.ь щ д.ь щ.е ьлнь. з э ьлнь.
Цл.б.ю-.е м ш . рнм э рм.ы ; . рИн н б.-
н д . ршмсы Н.ь щ.е ьлнь. л*ь ,рд.н шб д -
щн ьлньры ; . н Ин смрд.* щ лрИрн д-
м.л* ьлньр ь д.е д.Ц .н . д . ршм р смр-
д.н Цнш мд.. смс .е мнм щ ьлньн ш.д ,-
б.ю-нме щ д Внммн бнлн реы Н.ь щ.е ьлнь. нм
(й,дну з Инм нн мь.,нм э д.шб Ц лнн б -бе-р л. л бле нн щнбн ре) р смрд.н . л*-
ь щмнмн м д . ршм мы Т б. с,н нм* нИн ь б.
д . ршм ш.И. б. смрд.н щмнмн м рм р д.ь щ.е
ьлнь.ы о нм*> н бнлюм* н смрд.ю рь мс рИн
н б.ю р ,дс б н д ь. щмн н мб с з э
э рмрИнмь н м ш . рн . сд щ н ьлньры
=с, ,р* .ь И Ц Р.ь. м н
дрмсмщре щ мрдн ь мс- Цл н л ь мс-
 Цл м ь мс- Цл ь мР д ь мс-
Цл ш.-р-н р щнмнл ы
;Ц-нмщ м м е-нн рш любн м .ьрм д.ь щм
м ш . рнм з э д.ь щ н Ц-нмщ э йд.ь щ ь д-
смуы пм* .ь н д ршщнбн рн с А л,н рВ . йН.ь -
щ ь д сму з любр д.,н н д.ь мы * щмн с,-
ь.ь- лнИр*> р с, ь.ь - рмрн ЦлсИ.*
И - м рмр с, бнл.* мс И ь.,б бсм.-
н л*ь мнЦн е н щмн . мнЦе р мИр.н И .ь р
.б ы и мрмщ л щнд э рм. .ь мь.ш.* д.шсм 
э ршм ь.ь .м сИрлр м Вр.л-б.дщр рмы
= нм* любр ь дн ммле р .Ины Т б.-
нь дн м л бн любр .ь д.шб щ.лр мщ р щ-
смь н з щ б,р м. м.ь. РсЦ ль. ьд мм щь. з
щ д м бн,бн Цнш ь мюм щ Цнш щмн эр д.мРс-
Рд ь . ь дн ,н д.еме Цнлн н бн * ры
 щ бн н,ьс ь дсю б л, Цлр д.р* .
бн,ьр р д мрлр д брнлн б.* щ Ц л* рВс,б.ю-рмме> . лнь.дмщ. . нд.Врры
Д .ь .б ,р* . мщнн з н . мнЦе . мнЦеы
/ Ц дсь. д.ш,рм.л.м* И.-н Инм м,рм.л.м* рлр
ьд. н мндн д.Ц .л. щ дн,рмн йм,.л.м*-д.ш-
,.л.м*у ь.ь мндбнИь д.Ц .н з м ьд.рл м*-д.м-
д.щрл м*ы Т.ь н м л б ,н щ *,нщмьн ь дн
днлрлр мщ ю мщ.б*Цс днщд.р* щ Цл. бнн-р -
щ.лрб щы
Г Ц л*лн Ц .ьр мс ь щ р ,р* Цсбн м щмнм
 д л ы
Кло эл ный?

/.м мн б е м д.лрщ.ю ш.Инм ,н -р ьд-
щ.ю л щы Аще-н н Грм. рн . рмн Гндщ н
мл. рн . м л. Г.щл. ь Т др Ре .м щ др Ц
э м млнбсю-нн> ￿
(Н0псЦ !ГУ… !X0–сЦН0 сXс Ж-
*лНРГю–сЦ Н Жп1ю )XРю… ЖН1УВл НРю
)XРГТ / РН0пВ0 Ул,В… !X0–В0Н0 сXс Ж*лНРГ-
ю–В0 Н п1ю )XРю… ЖН1УВл НРю )X-
РГ… с- ; Ул… пВп лНXс -1 ,В -1XВ -сВ0Т
/- лНXс Ул,В ,л х*л Жп1РВ.Н0… ЖГН. с
НсУлН0К В лНXс Ул,л Н1*, -1. НсУл,,Ц
сXс -сЦ… ЖГН. Жп1РВлН0 ￿
(1 Т ды 11>4з6)ы Гдр
э м б Ц.щлен И ,н . ещленме бИр н мс-
,с мс И . ндщ.е м днлрл.
47
р н мс, м -
шб. бле ,н ,н . бле мс,. (1 Т ды 11>9)ы -
м л Г.щнл щ др .ь,н м И ш. рм л н рнм
ЦИ.е ьдщ. ре л щ .Цлюб.ю . нл> ￿
Нл-
!Г Ул,В с *XУ,В с!л. ,В )XРл НРлЦ 7,Вп РXВНс
,В* ,лю… *X0 з,)лXР ￿
(1 Т ды 11>10)ы Д .ьрн мл щ.
м бнд,.ме щ Аще-н м Грм. рры
Д., шбнм*  И ьдрн л щ ш .И.н ь.ь
д.ш бИр н м* з э л.щ мммлы о нм* ,н -
47
Т мс,с щ нмс щлнИн рн щ н р Цсбн м бмщ щ.* .б Ц ю
(Кы 3>16)ы-р . рш .И.л* ш. рм.н мнм бИр н щ Ин-
л щнИнмь м д бн щ л. н  И мс, щлн ,н ы
о.ь Цл щмн б. р .ь нм* щмн б.ы * е Хдрм м
сд.щ ел мс,Ир с р ,н -р с щ л.ш. Ащ р щ л.ш.
К ,рр ,н -р . э мс,Ир н м.л.ы Дмн
д.щ щ мнм*н р щ Ц-нмщн с р д.ш н Рс ьВрр
д.ш н д лры и м Цн Исщмщснме щ Ондьщр К -
,рн мь л*ьс ,н -р . н м ,н Ц* мще-н р-
ь м н м ,н Ц* м щндлрнлнм .р мщы * щ э.
бИр н м* щд.,.нме щ ьдрр л щы
 щ Инмс щ дрме И нл .Цлюб.н ш.
эрм. – щ дрме .ь мс И щ . нл*мь м мрдн
ь.ь ршщнм д рш лл. ндщ.е д. нбре мднбр щ.-
дн мднбр м щ дн мс-нмщ> ньр . нл <н р-
В. .дслрл рнд.дрю щмс рл рш л ,н нмс
днбнл щ щ шмнИ.л Ц* щлн Инм  ьнм н м -
щ дрл – м б*ы ; сщлнь ш. м Ц нм.лсю И.м* . -
нл щ ь дн ,н м.щрлр мщ н мнм ы Т.ь щ -
дрме щ = щ м ?.щнн> . нл щ н м д. рщлр мщ н-
б м р мщ. м.щрщлр мщ н ,рлр-н…
48
(*сбы
1>6) з э ш .И.н И . нл д.шбнлрлрм* м н д
. н ь м.лме щнд м – м бс ммрдн м р .
н ь щ шмсрлме м.л Цс щ-рь мы * щ  нл
мщнлн нл К ,рр р ь.ь щ де мщен В
48
=. Вндь щ мл.ще мь м э. мд ь. шщсИр .ь> й…. нл ,н н м -
Цлюбле мщ н .И.лмщ.уым люЦ щ*ю рм л ею млсл. ре р,н мщ н Ир .ы
Дмлрн нл рм бе б д.Ц б млс,Ц рш-
лр щлн мщ н н б рм.юмеы
Гндннд нщлр б .,б с щ с р д. нбрю д.ш-
бнлн ре . щнд р нщнд р н нд* мм де
. д б Инл щнИнмьр .Цлюб.е ь.ь .м Цм е бн-
л.ы Г мь л*ьс ,н -р . н ,нл.ю-.е м д. е* К -
м м.щлн н н мнм щ Ц-нмщн р мнм*н ,нл.-
ю-.е щр рш- б ньр рш- б э мщ н бИр-
н мнм. . ндщ н э м Цмщн Цс щ-р-
В. ь д.е д ещлен мщ ю бндш м* р мьд н д.м-
смщ щ бслн .е-ннмеы =н,нл. рн ьдщ.* -
л щс б.,н . м лрщн р щ д.мн з э дрш .ь  И
,н -р . бндшь. р нщ шбнд,. .ы нл .Цлюб.-
ю ш. эрм мс И р с,н б .,б щрбнлр .ьр
бндшьр р нщ шбнд,. ь дн щ шмсрлр б.,н
. нл*мьр мрды * мн б е р м сь д м мм де .
н ь н ,нл.н м Цлюб.* . шнмлн м.щлн н
бле .м любн д. рВы
Г ьдрн л щ ш .И.н ь.ь д.ш
бИр н м*ы * е Хдрм м сд.щ ел мс,Ир с
р ,н -р с щ л.ш. Ащ р щ л.ш. К ,рр
,н -р . э мс,Ир н м.л.ы Д мнм*н р
щ Ц-нмщн с р д.ш н Рс ьВрр д.ш н д лры
пм* бдс н Ц лнн ь н ль щ. рн э мнм.
с Тлрмн . лньм. бдрмь щ н ь р н йАд м.-уы и нВ д. н Ондьщры ; ,рл щ хх щньны Д 
щ др млнбсю-нн> й?нм н Вндь щ н Ир з
н рмь днмщрнд б*еь з щ щмнм б Ц 
нЦнм . нл*мь рнд.дрру
49
ы Т дрмндс щ ;ьд -
щн рр * . . К мл щ. нднИрмлеюме м.л .шр-
мьрн Ондьщр> пРнммь.е Амрд мь.е Х.льрб мь.еы *
.м щ дрме Ц . нл. эр Ондьщны Д ль щ.-
рр м Ир.нм И э н рмь ы Т б. б смрм
щ дрме> . нлс Фрл.бнл*Ррмь Ондьщр . рлр
(;ьды 3>7) з э щ дрме йн рмь суы п рмь з . -
нл э Ондьщры * щ щ б. м млсИ.н Тлрмн -
щ др И . нл Ондьщн з э н рмь р р .-
шрд.ю .б ,н мьрм Цл. Ир рнмы пмлр ,н -р . н
ьдщ.н л щс ьд щ м л.ь м ьдщ.л м 
. м ,н щщнмр щ дн м Цл.ш р* э днбм е-
нле Вндь щ р щ э м мммлн бле нн н Ц бр-
м .ь н мьд м н щнбн рн> л.ш. с-н н б -
лс р ьд щ . л щны
онм. э. м шщсИ . м рм бдс рм мнм.м Грм. ре
бн . м л щ де> <. Цсбн сьд.лн рнм щ.лрм н
щ нл нн лнн рн щ л м н ш л н сЦ д рлр .-
деб м* щ бн,бн м ьд щн мндбВ. Инл щнь щ
нлн ьд.м н ьд ь р м лИ.лрщ бс. И
бд. Вн днб К м (1 Гны 3>3з4)ы Г б Ц н днИр
49
Тлрмн лньм. бдрмьры Ад м.ы Т р . лнм.еы Xхххы Г б Црн
Вндь щ р нЦнм рнд.дрынм* с . м л. Г.щл. щ р мнм.ы
*.ь ,н -р с сьд.л.н мьд м м* р Внл мсб-
дрны Г ьд щ рш Цднн Инл щнИнмьрм д б мы и м Ц-
мщн н дрмр. мь н рш Цднн рны и рш Цднн-
рн щмн Инл щнИнмщ.ы – л щ ьд щ . л щн
,н -р з э нь.е щ нл ее ш.-р. нн мблрщ -
мр р Внл мсбдре н с, щш леб щ м м д ;
.ь,н нь.е сшб. бле нн бле И Ц р н щ мщ ю
Инднб* н Ц* м Цл.ш м бле ьдс,.ю-р щ л*
рлр нщ л* ы
Г мм дрм . мрд мсмсл*м. мьры Д нь д щн-
-. ещленме бле .м ,рщм дрмнд мы Аб Ц
э м щ др* б .ь ,н щ лн ре мн,бс м.д-
лрмр р мл.блрмр щ л. н ьдн мр мнмн щ л.-
н ннд н ре ньр ещ р см д ь щ .ьр
ь.ь м б мре р д Инн щ л. н Инь м д. н ре
рнд.дрИ мр Ц-нмщ. ,н -р р мс,Ир бс -
щн мщ. р д м з мсмсл*м. н м с м мс -
сИр*ы Д эр щ м И н ьд.м.щрВ м ьдмр -
л щ.мр ь.ь д.ш р б.лнь з р н . нмь л*ь л.-
щ з сллр .лр нщд нмьр ьд.м.щрВ ь дн
бнмщрнл* мЦд.мщ.ю м мнЦе н л*ь бн,б
р л щ н ьд щ р млнб рн д мб. р
Внл мсбдреы Г э мс щ м р лн ре лнш
бле ,н -р дрсИр* мнЦе ь ьдрю л щ нмлр
н ь.,б бн * р н . щмеь м мнмн с, ьд.-н мндн щ б мн К ,рнм р щ д.мны
Т б. . м л Г.щнл щ др Ц э нмн щ Ц-
-нм- н др Вр р.л* ш.ь. Ирщ.н д.ш щ д
.ьрмр мл щ.мр> ￿
з лНXс -1 п 7ВхлX НЖс.… 
!1 ,л с!лл! Вп) -1*В0… ,с цлпРс 8Усс ￿
(1 Т ды
11>16)ы о нм* м м др* н рмы Д щ.м мл щ
. м л*мь н р щ ,.лсм. н рм л ен -
 мс И р щ Т др Рн дрмр. н бсм.лр> й/ .м
Г.щнл ьд щ. . л щн д.ммс,б.н з щ., н лр
э бнл ь мс с, Ц э м м др*.у =н с, Ц
э м м др*ы =.б бнл.*  И щ.м мь.ш. -
 мс И щ Ондьщр н дрщьлр м д.мр ш. рм.*меы
ГдрсИрщ мнЦе ь э мс м бнмщ. м щ шд.м. бнщ Иьр
 м бнщрВн ,н -р н Ц.Цсльн Цсбн р дре р
нмнмщн щ д.м К ,р др бе ьдщ.* мщ ю
л щс л.ь м ш. щнбр . м л. . ш .Ир ш.-
щнбр К ,рны

* * *

Жн . б л, . бИр е*ме мс,с н ь.ь млн-
н дс,рн рлр ь.ь Цнммл щнм н ,рщ н ь нИ ы
Г бИр е*ме б л, . н ь.ь бднммрд щ. нм Цнш-
смл щ н . ь.ь Инл щнь ь.ь м ш .нл* млс,.-
-.еы пмлр ,н -р . н Ин млсл.*ме  *
сЦн з . млсл.*ме н Цсбны нмлр . б Цд -щ л* млсл.н нЦе р д.бр – м б. б. Инмс
н б л, .. < л, .ы Т нИ нмлр мс, днЦсн .ь -
ь.ь - млн .Цм лю млсл. ре ь.ь н-
днб м.дВнм э нднЦ ды
Умс .н бдс бдс с: Жн . см* м
сб щ л*мщрнм млсл.н мс,. . см* н
ндн рЦ.н .льсы
Кщ.ю ршбнд,ьр лн р мн,бс щндсю-рмр щ
 м мммлн И нмлр р Ц. б щ л* м л б р
Вндь щ  щ шм , нднИр.лр ь.ьр- ь р,нь
р И - мнЦн .Р. .шрд щ.лры пм* ,н щ мще н-
Инмь лрнд.сдн дрмнд  ь.ь м.днВ ш.м.щ-
лел млсл рь. бнл.* .д Ир .Цмсдб н щн-р>
. дрмнд м.,.* И - . дебьн щщнд ь днль.мр
рлр .льс мссю лрщ.* И Ц ммрдр* Инл щнь.ы
= д.ьрь щ.* .ь н щ ,рш р нл*шеы =нл*ше ш.м.щ-
ле* любн мр* щ бс днлн м рлр лрщ.* мссю
.льс рлр И - н-н щщ де* мс И щ .ндр-
ьн .ь н рлнмеы =.р .ь н м , д Ц щ.* 
,н .б ,н рлр .б мс,нм рлр .б бн*мр нл*шеы
=.б рмн* д.шсм сю брм. Врю мн,бс нм И 
д Инл р нм И с нЦе щ ,рш ры
Д Инм- бн- мс, м ,н ндн рЦ.н бн- щ
Инм- р ,н . ндн н рмеы о.ь смс .н бдс бдс с:
Жн . см* м сб щ л*мщрнм млсл.н мс,. . см*
н ндн рЦ.н .льсы Г мс И м щднмн .е бнщсл-ь. н м ,н Ц* .ь ь д ь.ь щ ь р,ь. р-
лсы 5юбр м нмрщ любр Рнмр рмрИ .мд н ы
; р млрль м д р. рбнемр м Цмщн б м -
р мщ.ы ; р сщндн И рм рь н сь.шы Г д Цс
ндн с* ,н с… = ь.ь нн ндн нл* нмлр .
н нме. щ нмлр люЦр з . Цсбн нЦн млс-
,р* р млсл.*меы = б.,н щ э м млсИ.н мс, б л,н
Цсбн ,.лн* нн р н ршбнщ.*ме .б ны
и ьр щ д м лрИ  лн реы =. щн -
И. рр Ир.нме Г мл. рн . м л. ь пРнме .мы о.м
щ дрме щ ь Вн ( ЦИ эр мл щ. бр.ь рлр Ин-
В .юме дИ.* ь.ь Цс .р . щм ьр .)> ймс-
, б. люЦрн мщ р ,н … . ,н . б Ц рме мщ н-
мс,.уы Алл.лр .щнд н эр мл щ. нмлр Цлр
. щн И. рр мщ р бдсшны и м.м.е ,рд .е Иь.
щ м лн р л*ь нн щмн р млл. ЦИ ы ;бр
м  щ.др- щ дрл И с н мнмн .е ,рш * н
ьлнрме мс И ь.ь- н Ин ,н с люЦр*
. . ь.ь- н Ин н Ц е*меы Д щрбрм щ эр
щ д м щн-. щмн р ш.ьлюИ.нме> б л,н нн
люЦр* . . б л, . н Ц е*меы К е*ме н щ ммм-
лн И дрбн б м р Ц*н щмн . Ц е*ме ь.-
ьрм- бдс рм мд. мы
/ .м мнл.н ,р*. Д - ндщ Ин * м
лн рщ любн з р д м н ,нл.ю дсбр*меы
Д -щ д любр Ин * м еы Д э Ц-н-мщ днЦлн ре з р Р дмрдсн Инл щнь.> щнИ
нмн щнИ нб щ л* ны <ле И Ц Инл щнь
Цл нмИ.млрщ щ нм с, д Цсбр* Ц л*лрн . -
нр щ р щмны о нм* м шб д щ бн
Инл щнь м ,н Ц* нмИ.млрщ л*ь мс И
,рщн . дрмнд н щ :..мр р н . ен ь..нмеы
пмлр щ н мнлрл* ь.ьрн- л , н ,нл. ре 
н мбнл.нл* нмИ.м мы * щ любр бе мщн-
с . рИь. н л , мр ,нл. ремр> Ин - е
Инм- мнИ.ю И - днЦсю бдс бдс . р 
,рш р дсбр*ме н Ин * е ,ндщн млс,р*
ь мс- рлр Инмс- ,н н Ин * е з днщд.р-
лр ,рш * щ рмь сб щ л*мщры * ь нИ нмлр Внл*
,рш р з э сб щ л*мщре с,н мИ.м*е щ ,рш р ны
о б. ,рш * з э Инднб. ь..мд Ры
/ .м мнл.н ,р*. Д - ндщ Ин *
м лн рщ любн з р д м н ,нл.ю
дсбр*меы Д -щ д любр Ин * м еы
<ле И Ц Инл щнь Цл нмИ.млрщ щ нм
с, д Цсбр* Ц л*лрн . нр щ р щмны
=.б рмн* щ мнЦн ь.ьсю- д.щрл* сю р д лсю
ммл*ы Жрш * з э дсбы 5юЦ щ* з э ,ндщ.ы :с,-
Ир . л.щ ы Жн -р с мщ ю с, люЦр*ы Т.ьрн-
д.щрл* н ммлр с, м .И.л. щ м р.* щ Инл -
щньны и ещленме м.мм л.щ м р м.мм е,нлмы
* щмн э р брщрбс.л*  мс И щмн э .р -мщн ы й=н щрб ср ь д.Цле . м дн н щрб
млнб. шмнр лшс-н мь.лн з рлн А л м з р
н е ь.ьрм Цд.ш м мндбВн мс,Ир бщр,нме
ь мндбВс ,н -р у
50
ы и н е н бщр,н реы Г -
Инмс ш.,р .юме Исщмщ. мн,бс бщсме ь ьдн мр
люб*мр. и Ц л*л.е . . э К ,нмщн н бнл ы
п-н .б м лр*ме И Ц К мл.л нЦн щ ю .дс
з н Ис,сю . щ юы

* * *

Жн н нб щ л* мщ рм мс,нм е Ис мь.ш.*
И с нн нм* рллюшре м И ь мс- щншл
Ц л*лн Инм ны ц ш .ю И м рм щ Ц-н н щнш-
л з с м р ,н -р щ Ц-н н мс,н р р ь.ь-
сб -Цнб .ем* мьд р* р мьлнр* мщ ю лрИ сю
,рш * м щндл.ю ь.ьрн- днр р лрЦьр щ ь -
Вн ь В щ с р рИн н лсИ.нмеы * .ьр ,н -
-р Ин * м ы и е ь.ь мще-н рь щ.м щ дюы
=нмИ.м ,н -р нш.мс, р ь дн рь.ь н
м с .р мнЦн * ь.ь - мс,. щ Ц-н Ин *
м ы ; р м щ.мр . м.м м бнлн м сб щ л*мщрнм
мн елрм* Ц мнм.мры
50
одр щн-р н мр,рм бле мн е р Индн е н рм.ю> ср д-
л. . нЦн ср шмне . мь.лн ср ь д.Цле мднбр м де р ср мс,Ир-
 ь бнщрВн (ГдрИы 30>18з19)ы:с,*е м с дрщь.* ь мщ рм ,н .м р бсм.*>
й: е ,н . з ьсдрВ.ы ьдс м щ ь.ьрн ьд.мрщн
,н -р слрВн беуы и рллюшре ,.б л.-
ш. мс И Ис,.е ,н . щмн б. ь.,нме ьд.мрщнн з
э ндс б. щмны У м мнб. еЦл ьр щ м.бс ьд.м н ь.,с-
меы и щмн лс мр Инд .е нЦл. б.д м* р дн-
 щ .е ш.щрм*ы
он ,н -р с ь д ь.ь щ.м ь.,нме мс,*е
лсИлн . м.м м бнлн щ.м д мщ р мс,н .ь н д.м-
мь.,с И щ ш. л щс мщ.рнм*ы Г мс И ,н -
-р б щ л* мщ рмр мс,*емр щ мрдн н .ь с,
м ы Н.щ ь.ь р мс,н б щ л* мщ рмр ,н .-
мр ,н щ мрдн нм ы = э н мс И ,н 
р мс,*е щд.рнл* . мс И любр щ Ц л*-
лр мщн мщ нм нЦл. б.д н ш.щрмлрщн р мнИ-
.нл* ны Глюм з бндшьрн д.шбд.,н н р днЦ -
щ.нл* н щ бс р Цнш щ б.ы *м щнИ Ин -
н щ..ны ; р н смню е* И м е И.л. м е
мнд. м ьднм м е ,рш * м н мнм б м л Внм з
р м н днбнлн м ИнИ щнд м*юы /нл щнь
,рщн ь.ь ьлюИ щ ш.мьны
и щмн -Инл щнИнмьр э щмн Ин * е ы Д 
ь.,нме> й с  мс, ьд.мрщнн . с  з Ц .Ин .
с н м.лр . лсИлн . с эр ьщ.дрд. лсИлн . н
ь.,нме ,рщс бсл. щ бслс . м щ м Ц.Ирмме м
сд. б щнИнд.уы и щмн ш.щрмр Инл щнь. р . м.-м м- бнлн мс,*е .ь щ ь.ьрмр р бнл.ю ,н ы
* ,н ьм.р .ь щ ь.ьрмр р бнл.ю мс,*еы
= .м бн ,н -р . щбдс щндшл. см. мщ р
р д рш нмл. ньсю РнндрИнмьсю Исл* м И
й см* лсИлн щ Ц-н н Цсбн рь.ь . Инм Цс-
бн л у е э бсд Иьн-м н сд Иьн р щмнм .ьрм
,н мь л*ь Ц р р Цл . мщнн з щмн э .д-
мрр бсд Инь-м н сд Инь мь.,с> нднм. *н К . н-
щр* р ь.лнИр* бнн мщ р: пмлр щ рмндрИьр ш.-
щрм рВ ешь.н р н м ,нн ешь ш. шсЦ.мр бнд-
,.*; нмлр щ.м щмю ,рш * щмн н д.щрме р щ щмю
,рш * ь мс- ш.щрбснн дрш .н мщ ю щр с щ
 м И щ.лн мндбВн н млсл м .шм.рИнмьр м -
бд .нме щ дсбры и щ.л. нм ь .е бсл. бнд .-
нмеы Д.м * щ д. м.бр з щ.м л Цсбн -
мс И щ Цсбнн ш.щрб щ.* бнд .*ме р рмь.* щр-
щ. щ м И щ.м н .ь д л ь.ь щмнм ь.
мндбВн щ.лн н см ь рмеы
Дмн ш.щрмр Инл щнь. р . м.м м бнлн
мс,*е .ь щ ь.ьрмр р бнл.ю ,н ы * ,н 
ьм.р .ь щ ь.ьрмр р бнл.ю мс,*еы
=н лрл.н бнн В щ: =н д.шдсл.н м Цмщн -
н дсь.мр мщ р мнм*р мс И . м.д мр Цсбн-
н л ьр ьсм.* з л щ м р. бнн мщ -
н м Ц.И*н бр Инмщ. Цнм лнш д ,р 
,рш р р н дн щ ь д щ .Цндннм* нмлрщ д.шдслрн мс-нмщсю-сю с щ.м мнм*юы
Д рн мс,. рш б м. рлр м.мр н сбнн з
.И нн щ м рщ.* днЦн ь. м.мр р щ Цлсб щлншнн
ь.ь ,.Ц. щ Ц л ы Ксбнн мс,рь щ мн е* р мс,р-
ьр Цсбс щ.мр л*ш щ.*меы Г м н е И с
щ.м Цсбн щ ,рш р> .Ц д рлр н-н ь.ьрн- н е-
 ь ш.И.н бнры  м . м.д мр щ дн-
щд.рнм* щ мнбсю шлсю бсдс ь д р м Исщмщ -
щ.* Цсбн нл*шеы
о.ьр ,н -р б.,н ,.лн* нл*шеы е .ьр щр,с
щ. ь.,бсю нбнлю р с мн е ь рм ,.л мр ны
=. ь.,б Ц л* Инл щнь. с, . ,.л м*ы = бн
нн щше* . н любн ь дн м Цмщн мр дсь.мр
д.шдслрлр мщ ю ,рш *. Г д брлр б мс днЦн -
ьс-э рмс бнл.лр ьсИс .Ц д щ .щ дрлр Цлс-
б. д.шдсл.лр мщ р мнм*ры он нд* ,.б мр л.ш.-
мр мм де . д.щ р .лнщ ш.щрбсе щмнм ь де-
б м . брме р е Ц* мИ.млрщмры
=н мИ.м*е Инл щньс с ь д мндбВн днл ны
Гс* ь мИ.м*ю з э с* нд нлрщ дсб. р Цл. -
б.д мры
Г щнд*н И  мс, ь д ь.,нме щ.м щд.-
рнл* м . м.м м бнлн м ,н Ц* щ.лрм м ьд -
щр-нмы Гд м щ щ Цр ьл* н м  м д мм -
дрны Д нднщнд рн Цр ьл* р ле *н . н м
сщнлрИн рнм з м ,н Ц* д.ммм дрн И - Ин *щ., н р д лнны Г мс И ш.мс,- щ брлр
люЦщр> щшб р . мь.мньн сле *н др лс н Вщн
щ м д р р д.б м Ц*ю-ннме мндбнИь ы ьсб. -
 м щмн э рмИншл . Тсб.. дб н шл н ш.щрмлр-
щ н мндбВн н м ,н Ц* мИ.млрщмы Дрбнл е .ьр
р ь м ,.лн рю н-н сщр,сы * р м.мр щ щмнм щр -
щ. з .ь н м н мс,мь н р мще-н рИнмь н м н рны

* * *

:с,Ир . . мн б ел р бн * лрлн д.ьрИнмьр
щмн д.щ щ мнм*ны ; лрлн д.щ. щ шбнмщ щ.*
. мщ ю ,н с лрлн д.щ. щл.мр .б ны Ас дс-
. м ,н д ,рщ.* бнл* м ,н щ шбнд,рщ.*ме
 Цлрш мр м ,н м.м м енл* днл.* м.щр*
днЦн ь. щ ,рщ рлр сЦр* н мднбмщ м .Ц д.ы
Т.ь м щднмн мс мс,Ир н щ .ьр смл щре .р щ
мнЦн мрл бле м шб. ре мнм*р.
=н мИ.м*е Инл щньс с ь д мндбВн
днл ны Гс* ь мИ.м*ю з э с* нд нлрщ
дсб. р Цл. б.д мры
Гд ещленме .лн щ.щрл мь н лн н рны : рн
Р дм .лн ,рш р ещлеюме демм б ь.ш.нл*-
мщ м  И мрд Цщ л.ьрщ.нме э .ср Цн-
м щмьр мммл щы * э р нм* нн д ещлн реы Внд-ь щ .е ,рш * м нн щнИ ,.,б дм р д.б м*ю
щ К н лс д рщ м р щмнмс э мсы =. ш.ь б.-
нл* м сд щ н И - д рм бр . м .нмме м -
д рщле*ме р щ,рщ.* рм бе рш .лр дм р
сЦн,бн р щ э .м мРндн .ь щел ньс-н лр-
ш Рдн рры
=н .ь б.щ . б рш ь Рндн Вр м дн б.-
щ.нлемр м щ дрлр д мнм*ю р д л щ н шб -
д щ*н щ м Ирмлны о.м е смлл.л .ь н>
з Д ш .нн И нь дн б ьсмн щ Н ммрр .-
дрмнд с,н днб л. .ю ммн с л.:
з Т.ьрн.
з ь.д Иь. н мр .е А=*5А
51
ы о.м . рм. 
И эс ь.д Иьс с, Ц щле* р щб.щ.* ш. щ
щ млсИ.н нднмн Р.мрлрр… р л.:
о нм* м мрм щ ь.дм. . б ьсмн ь дн
н днрИнмьр с,н днб л. .ю щ шм , м* ршмн н-
ре л щ рбн рИ мр: о.ь щ. .л. ,рш *ы Гдр
э м И бнл.н Ондь щ*. Гдн,бн щмн Ондь щ* -
щ др> й; м рнм* любр щ И : и ,н .бмь н ш.-
ерн:у
 И ь.м.нме мс,Ир е щ.м щ И мь.,сы Г -
Инмс ,н -р мд.б.ю  И щ мнм*н с р
51
Ад. щ мнд р брщрбс.л* лрВнщ мИн. А=*5А з лрВн-
щ мИн м бнд,.-рме щ мд. щ м мщрбннл*мщн Цеш.нл* н -
мр мд. щ. реынл.б м мс,нм мнм*р дн-. лщ.м .ь мь.ш.*
д.шщ.лрщ.юме. Т б. мнм*е м.брме щмнмн Цнб.*
Цд.рн щ рм. рн ь мс ндщ мс .лрщ.ю .днльс.
<нем: и щ ь д н н д.щрл* : :с,с .б : :с,с з
ндщсю .днльсы  м .Ир .ю * р ,.л щ.*-
ме И с р мнм*е д.шщ.лрщ.нмеы ц щнб* ш.мнИ.л э
м д.ш> любр м.беме з р бнрль.м бнрль.м з щмн
бнрль.мы с, н бнрль.м ндщ ьсм ь . мс-
,с ь дмрл*Вс мнм*ры Дмнм м.л* м мы АнЦн з
щ млнб юю Инднб*ы
и дм. ,рш р> щмн ндщ н з мс,сы Гндщ н мл -
щ ш. рм р млнб нн ш. рмы Гндщ ьсм ь з нмс р
лсИлр ьсм ь з нмсы
з :.м. б. м н ьсл.*ы
з Г б ,бр е н .ь дмрл. В.ы Гсм* нВ нм
м .И.л.ы
Тм.р :нбщнбнщ. р Шрл щ.
52
Ц э м рлс щ мщ -
52
:нбщнбнщ. *др . ць щлнщ . з брднь д * мрс. бнм д.РрИн-
мь Цнш .м мр рм.нл* сЦлрВрм р бд.м.сд бнмьр мр л 
щрВн- дншрбн р м сИднбрнл* й:н,дн р .л* Ф б. м Вр.л*-
- мр л рИнмь м -р мнм*н р днЦн ьсу м днбмнб.нл* й:н,-
бс .д б Ц-нмщ. .д нб. щ р .днд. нщ щуы ;м щ .е нм.-
рь. сЦлрВрмрИнмьр д.Ц з щ д м щ м р. ре бд.м.ю-н -
ь лн реы Шрл щ. о.*е . 5*щ щ . з бнмьр нб. мр л Ц-н-
мщн бненл* эьм нд р щрВн- дншрбн йФ б. м Вр.л* - мрр-
Инмь м -р мнм*н р днЦн ьсу Илн А юш. рм.нлн Н ммрр бд.-
м.сд сЦлрВрмы : рн д.Ц . рм. щ м .щ дмщн м *ы цы :нб-
щнбнщ ыр ь р,ь.ы ; р щ де> щ ь.ьсю мнм*ю р дрбнл*
м.бем* ш. м л щрбрл*> м.м н лсИлнн з бнь.м мд.-
шсы А м м : и И н-н .ь н. :с,. ь дмр
м .И.л. м м.л* ы А леь щ рш-ш. м л. щ-
еы :с,рь. ь дмр м р ш щнл*ы <.: о л*ь
.ь: * .Ин н б л, Ц*ы
Т б. мнм*е м.брме щмнмн Цнб.* Цд.рн
щ рм. рн ь мс ндщ мс .лрщ.ю .днльс.
<нем: и щ ь д н н д.щрл* : :с,с .б :
:с,с з ндщсю .днльсы
о л*ь .ь> м .И.л. щшд млн р м .И.л. мс,ы * ,н-
. б л, . э др Вр м.рщ.* млнб щ.нл*-
ы ; . б л, . р м.мс мщ ю щ д ь дмр*ы Гнд-
щ щмн б. з мс,ы Гсм* м.м. * днм н шл мры
Г мс И э ш.ь К ,р . н Инл щнИнмьр: и
К ,р ш.ь з м .И.л. щшд мл м .И.л. ндщ
мммлсы
Ондь щ* б л, . щ нбде* шб д щн ммлр щ Ц л*-
н л щы * б. ь.ь н Ц ш.ь б.нл*мщ И р
дрбсм.л м Цсбнм ,р* .лрм днбм.щлн р-
ем . н э мс ш.ь б.нл*мщсы : Цсбнм щ с-
дн н мщ Ц б ы
Ром нли семейны- олношени-

й<.,н нмлр м. нл* Ц.Цсль щмн д.щ Цс-
бнл* л.бсль у з ,н . б.,н р щ лнм*бнме е*
днЦсн щ.м Ин - рЦсб* э.ь > щ.л р д -
м. рьры * щ б л, щ мщ р лнм*бнме щ мнм* б.*
н щ.лс р д м. рьсы ь.ь р .Ин. =н .б дрщ-
ь.* ь Цд.ьсы Кд.ь б м. И ьд.мрщ б м. И лс-
Ц ь И Ц м д. е* щ нм н, м* э н щмнм
сб.нмеы ц рм.ю> н дре н дрн . ,рш * ,рш *юы
5юбр шл Цлеюме Индмщню см.ю… = нм н
мн нн д м. рь. щ мс дс,нмьр лн ре з э -
д л ы бн н н-н Ц* д мрн. о л*ь щ мс дс-
,нмьр лн ре . рмнн мщ н мнм ы
пмлр д м. рьр н щ мс дс,нмьр лн ре 
.Ир .юме нн рмьр .м . м д н> млс,нЦ н д -
м. ле, н д м. р д м ь.ьрн- щднб н
Р. .шрры и ь.ь д.ш рш-ш.  И щ Цд.ьн щщндр-
л.м* ь.ь.е- н л .ы Г э мс Инм н лнн Цд.ь нм
мн *лн дн. щ мрдны

* * *

*.ь р щлюЦрлрм*> с р ,.д щ мндбВ. щмн -
д л  лн ре д.шщрщ.юмеы ; р ,н рлрм* д -лл е* мнм* щ мнм* лн> ндщн мм д ндщн
Цнднмн мр ндщн дрмрдн ре ндщн дсб -
мр з щмн щ ндщн щмн д л ы Г м .Црд.нме
ньр ы ; р щшд млнлр лн . щ мнм* РршрИн-
мьр сммщн д.щмщн ы Аь.,рн м н ,.лс-
м. . щ  ,.д ь д Цл с р щ бщ.бВ.*
лн ь б. р ш .ь мрлрм* р щлюЦрлрм* д.шщн
м ,н м.щ.*ме Инднш щ мнм* лн .ьрм ,н щ м ,н
ь.Инмщн. =ны ; б л,н Ц* бдс рмы Г ,.д Ц*
б л,н б л,н мн е* мдсьсдсы о нм*
Исщмщ. б л, щд.мр щмнмн м Ц > щ м д ь лн
нл*ше люЦр* .ь ь.ь люЦрл щ бщ.бВ.*ы Д м д ь
лн с, люЦр* .ь ь.ь люЦе щ м д ь лны =с,
щшд млн* н л*ь .м дс р мндбВнмы *
щ е*бнме лн м , р с, люЦр* с, лю-
Цр* н .ь ь.ь люЦрл щ бщ.бВ.* з э нщ шм ,-
 з . .ь ь.ь люЦе щ е*бнме лн> щшд мл шдн-
л нд ь щм ещлнме бд. Вн люЦ щ*юы
Т б. любр д.шщ беме ьдсл. мщ р лн ре
р .юме щ мьднл.*  И Цл м д.лрщ.е р
мнЦе р н > йо м рл* ь.ь Цл . о м рл*.
Кл ,ны Кл :у омеИс Ррл*м щ д э м е ь -
б. рлр . щ де б Ц н мл щ.ы <. Цл э 
б. м лл ы У,н н .б сб. рбр нщ шм , сб.
щнд с*ме: =с, И Ц .м Цл з р мюб. др-
лл щ бдс м ь.Инмщны / Ц м м.лр щшд млнн рИсщмщ. м.лр щшд млнны –бн- рш дл. смр-
л м* щ мндбВн м н-н щ мндбВн лсЦ,н ш.лн л .
 м . м.м н н б ль ы
У .м нмь л*ь щ шд.м щ щ сдр ь.,б
бнл* Инл щнь. р щ., И Ц щ сдн р
Инл щнь б ел щ нл н И Ц Цн,.л ш.
рм р ,н щд.м.лы
: , люЦр* р щ е*бнме р щ лнм*бнме р щ
мнм*бнме лн з щ щмеь м щ шд.мн м , люЦр*ы
ц щ.м мь.,с И р щ б мн днм.днл щлюЦлею-
меы =рь мс н с, н Цд лн н м.дрьр Ц л*лн
 ,рн . ь.лнь Инм . ,рщ любн смсбдею-
ме щлюЦле*ме б.,н щ б мн днм.днлы Д м щ ш-
д.мн щ ь д м рь б. Ц н бсм.л… Днб* мндб-
Вн з э .р мщн м мсб нмс щ Ц-н рИн н
дрь.,нл* м рм Ин * е,нл д.шЦрд.*меы * .ь -
д л ,р* м нм ь смнн щшд млн* р д.Ц .н .б
м Ц : Г мс И щмнмн м щшд млн рнм Инл щнь.
б л,н щ сдн н м щнмщ щ.* мщ нмс щ нл нмс
щ шд.мсы
Гл  ь б. Инл щнь м .дс,р мнб . щ сдр щ ь -
д ьр л. рль.ы У .м ,н щ ь.,б м нм* нмь л*ь
щ шд.м щ нмь л*ь Инл щнь ь.ь щ м.днльны А б-
 м д з щ . дрмнд *щ. *щ. И ш.щнбсю-
-р ь.ьрм- бнл м . щ сдр з щ слр . Инд-
.бВ.рлн ры *лр . Ц д > щ.м щмн лрл* бщ.-бВ.* бр . щ сдр щ с,н мнмрбнмерлн р м.-
дрь ь д мс с,н рИ н р нднм з .ь щнб* ,н
Цщ.ны
Д Ц-н с Инл щнь. щ сдн р д м ш. .шбщ.н
мд.щ н рю м д м м РршрИнмьрмы Т б. с .м .И.-
л.м* щьлюИрл.м* м ш .нл* .е ,рш *. Т б. м мн-
Це .И.лр м ш .нл* м р*. Д др б. щ Ин-
дны =нь дн Ис* д. *лн нь дн Ис* ш,ны <
мнмр лн м н рм щнбснм бнн з Инмс. Г мс
И м ш .нм с р щндрм И р ь. И н-н
н м м Ц щнмр Ц д*Цс м м Ц ы * м , м .дс,р
д. рИрщ.* д.щрл.мр ,рш р р щнбн ре щ мнм*н
щ м.брьн щ ль лн м.мр р н-н щьлюИ.* щ лнщн
мн. ршм н м м Ц ы Д лнщн мн. ршм Инл -
щнь м м Цн щьлюИ.* Ц лнн-мн нн .ьрщ с,н лн
м бнмер- бр .бВ.р нмлр н э мс сИр*ы * щ м
э щднмн р .Ир .нме мИн м ш .нл* щ ш-
д.м. Инл щнь.ы Г .м дс нЦн . дрмнд щ мнм-
.бВ.* . м ш .нл* ,рщнл* мнм* лны Д м ш .-
нл* м лн рр м д.шб м л ,н Инм .м-
дс з нм* м м.лн *ьрны < смрм Инл щнь щ
м д ь лн ьднмрлмеы о б. мл.бн нВ щ Хдрмны
пмс л*ь - л*ь ндщн л. р .б бнл.* е с
н с,н мнбр . д Црщ.нмеы и Инл щнь л*ь н-
нд* д брлме бс щ ы
У .м нм* нмь л*ь щ шд.м щ щ сдр ь.,б -бнл* Инл щнь. р щ., И Ц щ сдн р Инл -
щнь б ел щ нл н И Ц Цн,.л ш. рм р -
,н щд.м.лы / Ц н Цл Инл щнь р Р. рл* мы
/ Ц д. *лн ел И щ ,рш р м н ш.щрмр
 н И Ц н де.лме м .И.л. б юЦьс м
б м л м н-н ьсб.- …
Дели и с слье

Дмн ,нл.ю мИ.м*еы =рь д.щб. н м ,н б.*
 И н днбнлн рн э мс ерюы УИн н он.м-
мь с рщндмрн. щ АШ д щнлр мд.щ рнл* 
. .лрш мнмн щ бщ.бВ.р бщс нщд нмьр р . л -
щ де-р мд. . мрд. . днбмн -с-н ре сб -
щлнщ дн мр мщ н ,рш *ю щ мщешр м .лрИрнм рлр
мсмщрнм бнны Дем рл м* И щ Ц л*лр мщн
мд. Цншбн н мнм*р Исщмщсю мнЦе мИ.млрщнны
=.рЦ л*лр д.шдщ -с-н ре мИ.м*е мн,бс мнм*е-
мр м бн*мр р Цнш р .Цлюб.нме щ АШы ; мр-
нл* н д.щ щнмрн ш.Ррьмрд щ. щ Днлрь Цдр.-
рр р щмд.лрры о л*ь щ ер мд. . з ШщнВрр
Дн дрр = дщн рр Фр ле брр р Н ммрр з мнм*р м
бн*мр Ц лнн мИ.млрщ Инм Цншбн ны *ммлнб щ.-
рн .ь,н ь.ш.л И . -с-н рн мИ.м*е н щлр-
ею .ьрн Р.ь д ь.ь мднб р сд щн * ,рш р щ мд.-
н р сд щн * Ц-н б б. мнм*ры
А м.дрщлрме щд..м ь б. К д.ш щ.дрщ.л м
рм д мрл с =н л*ь б з .млнб рь.ы У н
Цлр щндЦлюб щ л щВ; с н Цл. мл.щ. б
дсь Цл м Инлебр з Цл Ц . р мл.щн ы и
Цл ршщнм Инл щнь р – м б* бнмщрнл* д.ш-
щ.дрщ.л м рмы щ нИ.л* н ш.ьлюИ.л.м* щ б-м> йА . с мн е ну
53
ы : рн м лнре э. ь -
м. . .лн ,рш р з йбнн с мн е н р е нмИ.-
мн у з м д. ел. мщ н ш .Ин рн щ бсл. б.щлею-
-н Ц л*лр мщ. любн нмлр н щмн щ Ц-ны йУ
мн е н бнны ; ь.ь м мИ.м*н м , щ др*.у о
нм*> Инм ш.мн рл* мсмщрн м.ндр мь р -
В щмь д.б мр.
= ь.ь щ др ьдл. н щд.,н рн> йOmni\
mut\nturу з щ нднщ бн м л.р мь > йДмн мн енмеуы
Д .лн щднме с,н ещрлрм* бщр,н рн йchi^]fr__у
54

 нм* й=н д ,. бнн ш.Инм нЦн мсИр*ме. <н-
р з э Цсш. э м лр ьдрьр .м ндм ндн,р-
щ. ре нб м . н Ир р н-н Внл.е щндн рВ. д -
Цлнмы 5сИлн ,р* бле мнЦеы Жрш * .ь.е ь д ь.е
. щ н м л*ь сб щ л*мщр з . дрмнд .ьщ. .дь
рлр брщ. м рщ м р РсЦ л… Д Ц-нм ш.Инм бнр.у
Д .ь.е рбн л ре ь д.е Цл. Ц м щндлн
н дрнмлнм бле Инл щнь. н-н м щмнм нб.щ р
щднмн мн б е .Цм лю смщ.рщ.нме м рмр р
ббнд,рщ.нме рмр р ншбрме щ бслн . д.щ.
53
щд.м мь.ш.л> Дл.бь. – м бр: И о б.л* м н. е м.юм* Цнш-
бн м; д.м дебрнл* щ б мн м нм э плрншнд рш <.м.мь.ы * мь.ш.л
щд.м> щ о н б.л м н ммщ. р щ б м И.бнВ м .млнб рь
м (Кы 15>2з3)ы
54
/.лбРдр (. лы chi^]fr__ з мщ Ц б  бнн) з мсЦьсл*сд. р
рбн л ре .д.ьндршсю-.еме м ш .нл* м н,нл. рнм рмн* бн-
ны ;м щ .е рбне И.лбРдр з ь.ш бнн щ рме лрИ мщ Ц быщнмщн ьщ.дрд мънм-рь.ы
* щ щмн лрл* е* мд. рш бщ.бВ.р бщс з
ШщнВре Дн дре = дщн ре Фр ле бре р Н ммре з ь -
 дн мИр.ю мнЦе мИ.млрщмр м бн*мр . н Цнш
бнны Тм.р щ эр ер мд. . нм* ьднм . Рл.-
. рлр р мсб.дмщн .дрЦсрьны Т нИ 
.м ь.ь р с .м м Ир. рнм Н.м е р Д мьднм-
лн .щнд н д Цлнм нм.л ы = м.м Р.ь ьдн-
м. . Рл. н рлр бдс дрмр. мь мрмщ лрьр ш.-
ьдн лн ь.ь .Вр .л* мрмщ л щмн-.ьр И -
 щ дры Дн дре ШщнВре = дщн ре Фр ле бре р
Н ммре з э мд. щ ь д любр нИ.леме Цнш
бнн Ц л*лн Инм м бн*мр р рмн .лрИрн бнн
р ь лрИнмщ р шб д щ*н р см нл м* щлрею .
.ь .шщ.нм йр бньм мИ.м*еуы
пм* .ь д.мИн ь бн Ц лнн мИ.млрщы 5юбр
. дрмнд м с ,р* щ Ин * Ц . мд. н л*-
ш щ.*ме д.шлрИ мр Цл. .мр щ сдр м.щ.*ме
нмИ.м мры –бн- рЦсб* . ш.нде м мд щн ь.-
ьрн- . с.м м с мИр.* мнЦе .Цм лю мИ.м-
лрщмр люб*мр д ,рщ.е щмн мнм*н . щ мнм*
б лл.д щ щ нбнлюы Д .ь н м щндлн д.шлрИ-
н лн рн ь э мс р бньмс мИ.м*еы о.ь щ бдс-
ш*е м р ь м ,.лн рю д м н ь лрИнмщ Врщрлр-
ш щ. мд. ь.шщ.нме мсбе н.ммьрм д.м-
Ин.м днб Ир.ю ,р* Цнш . дсшьры 5юбр ндн-м.лр млс,р* р б.щ.* мнЦеы 5юбр нднм.лр щ м-
др рм.* ,рш * ь.ь млс,н рн р ь.ь бщр ы *м лсИлн
д ,р* ,рш * щ ь.Р д щ.л. б.*ме ,рш р ь.ь
нднь.р- лны
*бн л ре йchi^]fr__у ь д.е Цл. Ц
м щндлн н дрнмлнм бле Инл щнь. н-н
м щмнм нб.щ р щднмн мн б е .Цм лю
смщ.рщ.нме м рмр р ббнд,рщ.нме рмр
р ншбрме щ бслн . д.щ. щнмщн
ьщ.дрд мънм-рь.ы
=н ь.рнм* ,рш р ь.ь ь щЦ дндрр щ он.-
мны од.*н мщ н м л б н нмнмщ ь. щ м л б
р шб д щ . м м.щлн рн шб д щ дрмр. мь 
нбр мщн Цд.ь.ы Н ,.н бн ь р лн Инднш е-
.бВ.* щшб рн м сб щлнщ дн рнм> йТ.ь е м -
л бнВ И мс рл щ .ь . н .ь ь.ь мс .ю
д.мИн.м н.ммьр сИн щ Ц л*лр мщн .ь .-
шщ.нм Врщрлрш щ. мд. уы АИ.м*е щ.м р щ.-
лрм бнемы

* * *

= нм* р бдс .е ьд. м*ы 5юбр .ь е дн-
Цн ь. И мднмеме с К . рш дл. й дем м ь.б-
ь му щдщ.* э И.б : йц Ис днЦн ь.:у з дем щ йщ * б. л ,*уы * щ р рбс . иТ;
55
ы = нь -
 дн м щнмлрщн б ь д. щ де (м щнб* щмн
н-н н ш .нм)> й=нмм де . И щмн н л рИ
щ шм , д ,б.юме Ц л* н бнр р р смрд.ю:
Д Вн . э щднЦ щ. днЦн ь.: Г бсм.н
м д.ш: Д щ.м м.рмрь. щ щ.м м н мл щ ь.ь
щд.И. ь д м эрм м.льрщ.нмеуы и Ин * мн-
д*нш н щн-р Ц э м .б бсм.*ы
– мсб.дмщ Цд м.н мнИ.м д м н бн * р .
иТ; б рм.е Ирмлн м* .мнлн реы : ,н Ц*
э мсб.дмщн .е д д.мм. м ,н Ц* э
Ц л*л Црш нмы Дмн-.ьр э н .ь.е бнлнщ.е щн-*ы
пм* н-н Ц л*л.е д Цлнм. мсб*Ц эмЦдр щ Цд.-
*нщ р мнмнд ь дм н мс,бн д бр*меы ; л -
б щ дею щнб* деб еВньлн ь з э б . рш м.м
Ц л*лр д Цлнм щ э м щ д мны Г мс И м щнд-
л.нме мнмн н рн нмь л*ьр еВньлн ь ш.м д.-
,рщ. рн р щ ьдр н (И м м рмр д рм бр з
э ь.ь - Ррл*м с,.м щ:)ы и ,рщн бнр ш.м -
д ,н н щ ьдр н .ь р н мн-н н щ м.ьс: *м
н б. д бр*ме е р ш.И.лр: Т.ь.е- шл.е Р. -
.мрь.: / - рш д м. щ Арщн м . д мрмнд.
55
иьмд.ь д д.л* н л б щ дн рн з щм м .нл* .е дн д бсь-
рщ .е н л ре рм л*шснм.е щ млсИ.н Цнм л бреы Ондь щ* щмс-
.н д рщ щмн д.ш щрб мн щ ннлнм л б щ дн ре днб-
л. .ю-р ш. щлн рн ь мндщ.Врю р .мндн н д.шдслн рн йрш-
Ц И у эмЦдр щ мс И э ещленме Инл щнь сЦрмщ мы<,ньрл. р Х.б. нИ шл ны
;Ц э м .б щ др*ы У мн е н рь.ь д.б -
мр рь.ь щ м д . щ бс й. м д брлр дн-
Цн ь. Цл. б.де иТ;:у з мс И щ э м нм* -
щд.рнл* .е мрмрь.…

* * *

<нр н ещлеюме л.щ р нбр мщн Внл*ю
мс дс,нмщ.ы и л.р мь.е юдрбрИнмь.е д.ьрь.
мИр.н И йЦд.ь Цнш бнн з э бн * Цнш м л В.у>
6.ъФо 9 ъ д . н “б ”  ъ . Т ￿
АИр.н-
ме И .б д ,.* бнн з Цншбн Цд.ь н д.щ-
бщ.н мнЦеы дрмр. мь.е Иь. шдн ре щ др
м щндлн д рщ л , н> йКд.ь рмнн щ сдн -
юю Вн м*  лн ре мс,. р ,н нш.щрмр-
м .лрИре р мсмщре бннуы
Кд.* . щ м р. рн з е,нл н бнл ы =.б
 д л бсм.* р Ц* Ц юб м л.м мр м
эрм ьднм м мс И э Ис,.е ьд щ* з р
. щмн д.щ Цсбн щ днЦн ьн б.,н м .лрм
щ м р. рнмы
о нм* днб л. .нме д ,бн рн бнн з э -
Инме э мсИ.н э с, э щ Ц-нм дньд.м 
нмлр бнн н Цд.ь н нден мщ н мс- м 
Вн ы Гд м б Ц.щленме нднВ щ ,рш р щ лн-ре мс дс щы *м е,нлнн ,р*ы А б.мр р Цсбн
ь нИ дрб.щлрщ.* нь.е е,нм*ы : м щ.мр Ир-
.лр щ Грм. рр м И щд..м р А.дд. б м. лн
н м лр д бр* днЦн ь. р э Цл. л.щ .е нИ.л*
щд..м.ы = м н м ,нм мь.ш.* И Цд.ь щд..м.
р А.дд Цл с-ндЦ м б д ,бн ре *м..ь.ы Д 100
лн р д брлры и Цл .ь ,н л Вн  -
д лр .м е-р рмьдн р щнд лсЦ ьр Цд.ь
з ь.ь б д ,бн ре бнн .ь р млн д ,бн реы пмлр
Ц н Цл *м..ь. э щмн д.щ Цл Ц д лр
Цд.ьы
о И бнр н ещлеюме л.щ Внл*ю мс дс,н-
мщ. м щрбрм ь б. любр д.шщ беме з р бнр р р-
ь б. н сбнд,рщ.юы Х е щ де .ьрн щн-р> й<.-
щ. д.бр бнн ,рщнмуы = д.бр бнн м д. р*
мнм*ю н щмн б. лсИ.нмеы пмлр мн,бс мс,нм р ,н-
 И - днм сл  бнр р н сбнд,.ы <нр н
бле д ,б.юме И Ц бнд,.* . с щ шлн м.м
рлр м.мс щ шлн . ы
<нр д ,б.юме мс И д ,б.юме з К б.н
бнны Т б. н Цл бнн с Н.рлр . б лл. ь
мс,с р щ др>
з <. м н бнны
 щнИ.л н>
з ц нЦн И К И лр И Ц нЦн б.* бнн. ц
м с нЦн б.* Цлрш м* л.мьс мс дс,нмьсю люЦ щ*бнн б.ю н е
56
ы
Кд.* . щ м р. рн з е,нл н бнл ы =.б д л
бсм.* р Ц* Ц юб м л.м мр м эрм ьднм м
 мс И э Ис,.е ьд щ* з р . щмн д.щ Цсбн щ
днЦн ьн б.,н м .лрм щ м р. рнмы : лрл* бдн-
слрдснм э днЦн ь. . б ь В. с н щмн д.щ
Цсбн нИ н .лны * м э Цсбнм щрбн* м б.мр
щмн Ц л*лн р Ц л*лн з э Ин * Цл. д б н ш. е-
рн Ин * е,нл ьднмы Т.ь д.щрл лн Ин Цд.*
. щ м р. рн Ис, днЦн ь. нмлр мщ р нм*ы о б.
ь.ь Ц Ц-.е мнмнмщн м* .ь.е бнмь.е ь.л.
. ь.ь Ц ллрРсн э Цщлн йИс, у р бнл.н
н .лрмы ь б. р щ Ц-н н . л*ь бр щше
. щ м р. рн б. е,нл ы = м , ы
Т нИ лсИлн щмн ь б. мн,бс мс,нм р ,н 
.ь.е мн н * н л р нбр мщ. И р нд.шлсИ-
щмнмн б.,н нмлр К рм бнн н мл.лы Ц-
щ.н И бнр д брлрм* щд млр р сн.лры о б. ,р-
щс мнЦн м.дрИьр щбщ нм ь.ь м.д мщнмьрн мн-р-
ьр
57
ы :н,бс мс,нм р ,н б л, . Ц* .ь.е мн-
н * Цлрш мр р нщ шм , мр ,р* бнл* И -
56
* сщрбнл. Н.рл* И . н д ,б.н бнн *.ь щс р ш.щрб щ.-
л. Н.рл* мнмдн мщ н р мь.ш.л. *.ь щс> б. м н бнн . нмлр н
.ь е смрд.юы *.ь щ д.ш нщ.лме . Н.рл* р мь.ш.л [н]> д.шщн е К 
Т д н б.л нЦн л б. Иднщ.. (Кы 30>1з2)ы
57
–нд р щнмр =ы Ды – ле йА.д мщнмьрн мн-рьру ндщ рш
Врьл. й:рд д буыЦ млн ммндр б щ д б л н ш.бнд,рщ.л-
меы Д д мс бнл.* . шнмлн щ др Вр н нИн ы и
мнд*нш ы У – ле щ йА.д мщнмьр мн-рь.у ь.ь
д.ш щ дрме> ь б. Ц.Цсл*ь. смндл. мс, нн м.дрь
рь.ь н м д рш нмр мл щ й ь рВ.уы ; щ -
дрл ш.рь.ем* мл .м й … … ь …у р ш.лр-
щ.лме млнш.мры * Цнш нн б л .м н д ,рлы
Т б. смрд.л ршщнм Ррл м Р Д.мрлр Д.мр-
л*нщрИ Н ш. щ н ,н . мрбнщл.е щ шлн н 
бнд,.щл.е н ш. дсьс бн,сдрл. щ шлн н ы ; смр-
д.л щ од рВн-Анд рнщ л.щдны
з ц смрд.ю з щ дрл ны
 . щнИ.л.>
з <.ы ц нЦе д щ ,.юы  ,.лсм. м -
Цмдн ш.Црд. мн е мюб.ы Г мс И м.м Инл -
щнь смндн* н м ,ны =с, И Ц К н мюб.
щ.-рл ь.ь днбрмьс м дебьры Г э мс нЦн К б.н
ммнд* с,ны е ь. м.юм* шбнм*ы И м н шбнм*
бнл.*.
<нл.*- И мс,с Цнш ,н ,н н Цнш мс,. нмлр
нм* .м е-рн Исщмщ.. Х нл м* Ц И Ц рмн
.ьрн лн ре Цлр мн,бс люб*мры  м с,н
бньры
<ньр з э щнИ .е нИ.л*ы =нс р з нИ.л*ы пм*
р з ш.Ц . р днщ .ы К лню р з м м брм
м см.ы Днбс мнЦе н .ь ь.ь м рм з м щ. м см.м брм р .ь б.лнны : Ин * И.м щрбрм щ бне
мщ р днры Д р .ьс.лршрдснме д.мВщн.н ь.,б.е
.л. лрЦь.ы Дмн И щ .м Цл мщнд с р мьдсИн-
з щ бне д.шщнд сл м* ь.ь мнд . р ы : щрбрм
щ Ирю щмю .лс лс м* см ,н сю щ нмь л*ь
д.ш . бнеы Г э мс м бн*мр щнИ .е нИ.л*ы
: Ин * И.м щрбрм щ бне мщ р днры
Д р .ьс.лршрдснме д.мВщн.н ь.,б.е .л.
лрЦь.ы Дмн И щ .м Цл мщнд с р мьдсИн
з щ бне д.шщнд сл м* ь.ь мнд . р ы
пм* Инм л.ь.* нм ь д ,.л р нм ь н
д ,.лы /нл щньс щ Ц-н нм* Инм л.ь.*ы < -
м щнлрь сбрщлн ре И м мбрмме млншы =.
э шнмлн л.И .м л*ь нмнмщн н И л.ь.*
м , ь.,б бн * м сд. б щнИнд.ы = др э м
ь б. м л.Инм м ш.Црд.нмме ьсб.- щ с л Иньы
Д ш.мн*н> м л.Инм р рм : Гл.И с .м р р-
мн ы : л.Инм щ с л Иьн млншьр щрд.нмы  -
Инм сЦлрИ ы Амн сЦлрИн . млнш с .м . шнмлн
й б ш. дн муы Х е ммн з э рмьлюИн рн . млнш
з д.щрл ы ?нмле з э б щ л* ш. л.ь. н мнм ы
;б . рш ,рбь мн ь д.е .б.н . шнмлю> м .И.-
л. млнш пщр р б.м щ м ьд щ* щнлнщ. -
 м б.м щы
Д з млнш р ьд щ*ы Т - рш д щнб р-
ь щ щ дрл> йпмлр Ц эр др ,рбь мр д лрн ршл.ш рш щн рш Инл. с .щлрн м Цд.* щ нбр  э
Цл Ц щ щмнмрд  уы о.ь И м , -
л.ь.* р б.л*лн ,р*ы ;Ин * И.м др брме .ь
мс .*> л.ь.* р б.л*лн ,р* мс И .-
м е-.е ,рш * з мы и щмн ьд.мрщ э щдн-
мн ы
р осл ный домослрой

:рд лр  р Асд ,мьр мрд н бслн р
д.с щ дрл И ь б. щ мнм*н ь - рЦсб* щ Внд-
ь щленме м .м.*ме .Ир .ю щмн м.л* н Илн-
 мнм*р мс И э щ Вндь щлн .Ир .н
йб м.щ.*у щмн> йи н нл* э н мм др э н
.бнщ. сб. н бр э н бнл.:у з днщд.-
-.нме щ .ьсю ш. шс бле щмны о.ь мщ н Цд.ш 
др дршм
58
щ д мщн-н Инл щнь. з .Ир .-
н щмн йм .м.*уы и с, ршЦн .*ы
пмлр м.дн *ьр Инл щнь др рм.н щндс . др-
мнд н с, н рИь.* ь.ь - Ц мл щмь лр-
нд.сд . .б д м н люЦр* сщ.,.* р лнлн-
е*ы

* * *

;бр мс,Ир . с ь д Цл. н Ин * щндсю-.е
,н . ,.л щ.лме . нн мщ нмс .м.щ рьс р щ дрл
дрмнд .ь> й=с н м с ,н е м н рбр щ ьр щ
58
Нр дршм (Рд. Вы йrigorizm_у л.ы йrigorу з й н дньл м*у
й мд .у ймд м*у) з мд н нсьл н д щнбн рн ь.ь -лрЦ
др Вр . щ бнмщре щнбн рр р ммле рмьлюИ.ю-нн ь.ьрн-лрЦ
ь м д мрмм м Цн щ м д.л* м лн ррыН ,бнмщн мьр м ь б. . Ин рбр мм дн*
р.л*е мьсю ьр ь мнбрюуы А.днВ ь д мс ,.л -
щ.лме э мс, Цл с,н щ Ин * Ин м щ шд.мн
з .м е-р м.днВы о нм* м.днВ н щ мммлн йм.-
дрьу . м.днВ з йЦл. б. дсь щ брнл*уы о.ь щ 
э дсь щ брнл* дньл лн мь.ш.л> й Инмс
э щ н м ,нн р м ,н . р.л*е мьсю ьр -
ь мнбрю щ Н ,бнмщн мьр м.уы = мс,Ир . .ь р
м.лме др мщ нм м н рры ; Цл б щ л* с ндм
Инл щнь м р мИр.л И м.днВ н м щнсны
: ,н щмн р-нм И Ц м.дВ мь.ш.лр рмн 
И .м Инмеы Т.ь Фнд. щ йКд.*е Т.д.м.ш -
щу мс,б.л м.дВ. ? мрмс ш.  И  ь Рн
нм> йТ Рн Ц.лснме б. н-н р б.м щ ьнл*н др-
рм.ну з нм* н Цл. б.р щ нмы
Д .ь з с .м нм* мщ р Р. .шрр бс щ ,рш-
р р  Инл щнь м.лме .ьрм ,н ь.н дрИ мы
Кд.ь с н д.м .лме ндел ,н с р ,н . нде-
л. н з р д.ш ллрм* ь.ь щ м дн ь д.Цлры <с щ рь
щ дрл> йГ Инмс н м ,нл* ммрдр*ме р р м
,н (д.бр ,н ) щ ьр н.д.у
НнИ* н рбн ь.ьр- щд.рнл* Ррл*м.ы
; . д м Ин щр рш б м. д щндр*меы ; .
д.Ц .н е* б н . д.Ц н . щ мсЦЦ с рлр щ щ м-
ьднмн *н Ин р ьсб.- м мс,нмы ; нн .-р
. Дмн - сю . . с рд.нме р Инмс- рИн сн н лсИ.нмеы ; . Ин р щ ьр … :с, бс-
м.л И м.днВ мь.,н> й<. б. ь нИ ь.ь н ьр .:
?. дсьр р . Дмн - сю:у = ны Амрде*ме с,
 мс ь Ц л*лн щндры
Кщ.н н-н с,н> м л б.е мнм*е . дрмнд ,р-
щн м д брнлемр мс,. р щмн ьд мн нщнмьр нщн-
дсю-рны <ле р дм.л* ндньр с*ме щ ь.дрл-
ьр мм дн* ьд щн .м д.л* н нднб.Ир р
Ррл*м лсьр .ьрн ,ны Дндсю-н ,н н э ьд. н
н дре . н Ин р б.ле*ме мс,. р
б.ле* н нщндсю-н д б ры =н Инме э
д.шбнлн ре щ ,н щднме н нь мР д щ ь.-
ьр- мрс.Вреы
/ м щн щ.* ,н н. =н йлнИрну мщ н мс,.ы
=н Цсб*н б ь д м мщ нмс мс,сы 5юЦрн н р н -
б.ленм* н нмм де . ь.д р . н нднб.-
Ир ь дн щ.м н Ин * дре мм дн*ы Гдн н-
Цдн рн щмнм эрмы Дмн-.ьр мс, б д ,н м н ь.,н-
меы Д н щлнИрн н ы Г ьд. н мндн н щлнИр-
н Цмд ы : ,н рь б. н щлнИрны : ,н щм -
лрн д.ш щ д.мр щ рИн н б Ц*ннм*ы б.-
ле* мнЦе н рш-ш.  И м мщ рмр Ц.*ь 
р м.мь йщ бсд.ь.у р д.н з э ,н ь.ь- н д -
л ь.ь- нсм ы Д- м.мр н р д.нн р щ н Цс-
бнн р д.* з э д л ы =нл*ше щнб* ср рш мнм*р
р мь.ш.*> Ис д.шщнмрм* мс И мс, р д.н йщбсд.ь.у м д брнлемры =н лсИ.нме щлнИ* мс,.
 э з с ммрдрнм*ы
<дс .е ,н -р . . дрмнд ,.лснме И мс, н
ршмн ены <щ.бВ.* лн д ,рлры <щ н бнн с р
. мс, ршмн ены ; р д.шщ бр*ме н Ин р лю-
Ц щ рВс Цд м.* н Ины Д д Цлнм.: ; . Ц -
мн ел.м* м днббс-н ,н мрю мньс бс щ де>
йГсм* Ц м р д.л р щ “бсд.ь.” р щ “ бьрб ” щ
“Цсдс”:у Г рм.нн. Д д Цлнм. з мм др ТД=
. дрмнд щ мы ; . мь.,н> йАм др ТД= м сд.
б щнИнд.: ц б.,н смд ю нЦе мщнрнлнм . ТД=ы
о л*ь м. *ме щ мнм*н р Цд м* эс Ц.Цс:у * э д.-
щрл* .е шрВреы
пмлр щшщнлрщ.* . щнм. д.ш н мн н р Ц лнш р
 ь нИ ндщ.е д Цлнм. з э щ Ц-н рь.ь.е
н д Цлнм. . м.м м бнлны пн м , ь нИ д.ш-
бс* щ ь.ьсю- ь лм.д сю Цнбс> й: мс, ЦншЦ ,-
рь: ; р д.н щ ь.д: =.б щнмр н . “щИрьс”
59

. дрмнды = э н .ь: и н .ь.е Ц л*л.е д -
Цлнм.ы Г мм дрн И щ дрме щ мрдн: / щ де
Инд .бВ.рлн рн бнр: пмлр щ.л мс, щмн лрл*
ТД= мм др рлр щ ь.д р д.н з э н .ь мд.л ы
59
;Цдеб рш . ре Цнм щы
* * *

Т.ь .сИр*ме ммрде*ме нмлр щрбрл* И мс,
н д.щ ь.ь .сИр*ме млсл.*ме мс,..
Д м .И.л* рь м ь.ь щ м дрн з нмлр м др-
н. Д сщ.,рнл* м.щрн нмс . щрб щ Инм н
д.щ дрмнд .ь> йД ь нИ .И.л* рьы ц мбн-
л.ю ь.ь щ мь.,нн мИр.ю И щ н д.щ -
мс И …уы о.ь ,н м , р м мс,нм щ др*> йо мр-
л з шер ь м. брды А нЦе К м д мры онЦе К
мс,Ир м шб.лы ц з ,н -р . д м ,н -р . р Цс-
бс нЦе млсл.* н д.щрл* мс .нл*ы Г -
бсм. н-н д.шы ц бсм.ю И с, мбнл.* щ .ьуы
А мс,нм ь д н д.щ с, щ др* .ь
ь.ь щ щ дрн м .И.л* рь м ь д ,н
Цщ.н н д.щ дрь.ш н щ рм л енн щ
мрлс млс,нЦ н Ц брм мры
пмлр Ц с .м щ..л мрл . .ьрн д.ш щ д м
Ц м.л м днл.лры = ЦИ щмн д рм бр .
эм Вре . ьр еьн р с, н мл щ. н д рш ме-
меы ц бсм.ю И м мс,нм ь д н д.щ с, -
щ др* .ь ь.ь щ щ дрн м .И.л* рь м ь д
 ,н Цщ.н н д.щ дрь.ш н щ рм л енн щ
мрлс млс,нЦ н Ц брм мры Г д Цсн .ьы
* * *

=н м.щ*н мнЦн ш.б.Ис дрщнмр мс,Ир с ь щндны
; дрбн ь щндн мн н мь дн б щлре рнм
щ.лн дрмнд. н,нлр мл щы Т.ь- .ь млсИрл м*
И К н б.л ,н -р н Цл. б.* сИр* мс,Ир сы
Жн -р . м ,н сИр* ,н -р с рлр днЦн ь.ы УИр*
мс,Ир с ,н -р . н б л, .ы п бле э К н б.л
Цл. б.р э мс щ Аще-н м Грм. рр щ = щ м
?.щнн щ дрме м И ,н Цнш мл щ др Цдн.-
ю мщ р мс,н ьд ьрм ,ррнм
60
ы Жн -р н К б.н
мсбд м* д.щрл* щнр* щ с, м млсИ.ны =с,-
д.щрл* щнмр мнЦе> ьд ь щнИ.*ы * лебе
. нн мм др р . бдс р ,н -р з . .лршрдсн ь.ь
р щнбс мнЦе м мщ рмр мс,*емр р щ л* - нщ л*-
мд.щ рщ.ны пмлр Цсбн щрбн* . дрмнд И
Ис,рн ,н м е дс .юме . н ,н . з н И -
 мь.ш.л н . . щ др> йГд мр мн е… Х д л ы
ц мнИ.м э мбнл.юу з б. мс, д. рлр шб
мн И н ,н . з бдс .еы ; м мьлнр мнЦн
щ л щн> й: е ,н . бдс .е мс И . з дрмр-
. ь.уы
60
о.ь,н р щ ,н щр снм* мщ рм мс,*ем И Ц н рш р ь -
 дн н ь деюме мл щс ,ррнм ,н мщ р Цнш мл щ. др Цдн.нм
Цлр ь б. сщрбе щ.лн Ирм н Ц Ц еш н н ,ррн (1 Гны 3>1з2)ыЖн . др Цдн.н мс,. ьд ьрм щнбн рнм Цнш
лрл р мл щы Г э мс н с, мс,н сИр*ы Г ь.
,н р с, щнмр мнЦе .ь И Ц мм днл .
нЦе р щрбнл И щ е щнд. бнл.н нЦе лсИлн И
щ е щнд. бнл.н нЦе .ь ь.ь.е нм* з рмн
.ь ь.ь нЦе Вн ры
У мн е нм* бр млсИ. ь б. б . дрмр. ь. ,р-
л. м мщнмьрм мсмсл*м. р м дщ. мы ; Цл .-
ьрм мсмсл*м. р м ь д н ш .н р б м -
лрщ -.д.Цмьр нм н мн нн м сме ь.ь н-
щднме м.л ш. дн-.* н бр* щ Вндь щ*ы ? .нн
ь.ь мрдмьрн любр щ де>
з /н сб. брл*. У нЦе И дн щ м .
: ,н . днлрл. р брл* ш.м.лрщ.*.
 . нмс щ др>
з =с И б д ы =.м ь.,б д.ш мще-н рь
щ Вндьщр щ др И Ц е нЦн Цл. щнд . И Ц е
нЦе люЦрл. И Ц е б м м ш. рм.л.м* .ььсд. ы
=.м м е мще-н рь .м.щлен И Ц м лю-
Црлр мщ р мс,н р бнны * .Ин м Цлр Ц бдс р-
мры Д р нднм. .лн мнм*р И Ц е брл. щ Внд-
ь щ* мс мнм*е р рш-ш. э ьдн ны
з пмлр .ь б. бры
Д шлн см ,н -р мс,*е см ню .
щ шлн лс ,н -р м.мн см н мс,Ир 
днщд.-.юме щ де ьсыо нм* .лл. ,н -р . И мь.ш.* р щмны нм-
лр Ц . дш сл.м*> йА.м н брл* р м н н б.-
нл*.у : , ,н мнЦе -д.ш мс щнмры
Жн -р м.лр м нмрщмр> рм мл щ з р нЦн
щ мнм*; рм щ мнм* з р нЦн бщ.бВ.* щ мнм*; 
рм щ л Ц з р нЦн р щмн р лл ы  м др бе
д.шщ бр*меы
Жн -р . б л, . Ц* ьд ь р мсбд > щ щднме
мм лИ.* ндннд н* И - мсбд н мь.ш.* ме -
ь ны о б. мс, Цсбн щ.лр*ме ,н  мс И щ ш-
лн см ,н -р мс,*е см ню . щ шлн лс ,н -
-р м.мн см н мс,Ир днщд.-.юме щ де -
ьсы ц И.м щм мр .ю мнр мьсю дрИс щ ь д 
д.ммь.шщ.нме м ь.ь см б,р р ,н рлме .
лс бнщсльн . лс щшел щ ,н см сюы /нднш
нь д н щднме см м.л .ьрм ,н лс м ь.ь р
н ,н . . бсд.И ь з дн Цд.шрлме р см нл ,рще м
см м с рВн ,рш ры Д шлн см ,н мс, см н-
ны Г мс И см .е ,н -р . нмлр с мс,. м д мр-
лр м щн. н Цсбн щЦн .* р ьдрИ.*> йц ш .ю ь.ь
мбнл.*у . р бмь.,н нмс И щнр*ы :с,.
м д мрлр з см* мс, р щнИ.ны
Ду-о ный росл семье

Т.ь бс щ д.мр щ мнм*н. Д н мм ,нн н д.м-
р бс щ щ мнм*н: Жр* щ мнм*н р н д.мр бс щ
з нщ шм ,  мс И мнм*е щ.м днЦсн нд-
н реы Анм*е днЦсн бн н . э н,нб нщ дсбы
Анм*е Цсбн ш.ь.ле* ндщ р рм -.*ы Анм*е Цс-
бн щ м рщ.* с щ.м Внл деб дньд.м ь.Инмщ
.ьр ь.ь см.л м* ,рш р мс,нмщ нднб ,рн-
мьрмр нщш б.мр р м н бдс ны
Г э мс мнмн Инл щнь з э щ Ц-н ш.ь.лн -
 р щмнмр щнд.мр Цбс Инл щнь: о.ь И Инл -
щнь дн.л* м .м.нме щ мнм*н: ;б р бнр Ин м -
е р ндн,рщ. ре р: /н м е йщмн - н Цбн-
реу ь дн м щндл.н м.* .б л.Ис-рм нм е-
-рм днЦн ь м: / ш .Ир щ мр* щь дмр* дн-
Цн ь.: / ш .Ир щ ль лс м Цд.*: / ш .Ир ндн-
,рщ.* ь б. м.л бд мь м И Ц н щлр
щ И - : / ш .Ир рмн* н б днЦн ь. . бщс
дн Инщнд рлр енд бнн: / ш .Ир дн б -
лн* щмн мл , мр щ лрИ щш.рм лн ре:
Дмн ,н йд .ну мн б е щмн ,н дбны Т.,б
бсм.н И щ Вн дн мрд шб. ре И щнм* мрд ьдс-
рме щ ьдс н б ы Т.,б щ э м мще сщндн :
 ь б. бщ. Инл щнь. сщндн И мрд ьдсрме щ -ьдс ь.,б рш р. ; р б. м днщ сюме р м -
е м де ь ь н рм.ны ; р .Ир .ю бдс
бдс с Цл.мщ.* д . дб р р дн.л* ммрде*-
меы Г м ь б. д . Цл млн б.м ь ербнмер
з с,н Ц лнш р .,р бнр бд млр з Инл щнь с,н
др Цдн.н бс щ сю мсбд м*ы У н с,н л л -
щ мнб р с,н м рм нм* Инм щ др* Инм-
мнд*нш мы ; Инм щ др* м Инл щнь м ь д н
ш .н щмн э .
Кл .ь Ррл*м йКл бр ь. ш. с л муы Д м. .шр-
н щ мем м бнлн д.Ц .н мем рь .ь  лм
Ц л*л дсшр ы п м д.лрщ.ю>
з Алсл. Д. нмлр Ц дрлннлр р л. не н
нЦн Ц Цл Инм м рмр щ др*.
; щнИ.н>
з пмлр с р нм* бнр р д.Ц . м н нм* Инм
м рмр щ др*ы
/нл щнь с ь д н бнн р д.Ц з Инм м
рм щ др*. ; млнб нм ллрщсбмь м Ррл*мн.
АьсИ …
Жр* щ мнм*н р н д.мр бс щ з
нщ шм ,  мс И мнм*е щ.м днЦсн
нд н реы Анм*е Цсбн щ м рщ.* с щ.м Внл
деб дньд.м ь.Инмщ .ьр ь.ь см.л м* 
,рш р мс,нмщ нднб ,рнмьрмр нщш б.мр р
м н бдс ныо.ь И н ндн,рщ.н ш. бс щ д м щ мнм*ны
Т.ь д.ш щ мнм*н- р нм*ы Г мм дрн . дрмнд
. мнм*ю Д.мрлре Днлрь ы Тм.р щ де Д.мрлр
Днлрьр * . ?л. см –др др К мл щ з с щмн
д р мщен м.ндры У мще Д.мрлре м.* з мще-
.е пмрлре с мще –др дре з мще.е = . с мще-
 * . . з мще.е Рсм.ы : , .ь р мр .*
р щмнмн м м.ндемр> й: лрщ.мр мщернле Д.мр-
лре Днлрь р м.ндр н пмрлрр… : лрщ.мр мще-
рнле –др дре К мл щ. р м.ндр н … : лрщ.-
мр * . . ?л. см. р м.ндр н … мрлс ме – м-
бруы У мще щнлрь мсИн рь. Г. нлнрм . м.-
м. з мще.е пщслл.ы У Цл.,н щ смр . м.м. з
мще.е : рь.ы Д : / мнл.л эрм мщем ,н -р-
.м д бр* щнлрьр мще м щн. ГдрИнм мс,*е
с р ьм.р н мщемр Цлры А мс,*емр нм* м
В.мр эр мще с,н Цм елр бнл.ы
У Цл.,н щ смр . нВ Цл щ Ц-н б.лнь
 щмн мще ы Г бдс р Цл.,н : рьр щмн б.
сбрщлелрм* Инмс . бр Цнш мр еь щ р лрлнь
 * с нн Цл Ин * ндщ р .ь мд.л щ н-
щн мс,ы У нн бдс мс,*е Цлр ьл.брмн
эр ,н щмн д.щ щнИ м мр еь.мр брлры мще-
.е : рь. щ др>
з <. е д м м лИсы ц н м дю м рм рь б.ы ;
м н мл щ . е й д мр мн еу…; . ь.ь- щмю ,рш * Цнш см.ь щ брл. др .ь м
мщрдн м мс,ны м.л* н др ьд ьр мс,*е -
лсИ.лр йР .друы
У –др дре К мл щ. нВ ь.ь н- щднме Цл ндн-
рь м . н ,н . щм лрл. мс,. мщ н щнд сл. щ
Т.Р лрИнмьсю Ондь щ* р д брл. –др дре р бдс р
бнны Т мнл.л эрм ,н -р .м рмне щ мс,*е н
Цеш.нл* мще р щнлрьр мс,Ир д ,б.* бле
Ондьщр .ьр щнлрьр любн р Ц* бле р дрмн-
д м р .шрб. рнм. Аще –др др К мл щ щ -
дрл И щмн б Цд бннлр ь дн с н нм*
щшел м.ндры ; щ дрл> йц ЦсбсИр м.дрь м б -
,рщ б м.д лн щм мр .ю мщ н бнмщ р мИр.ю
И дрИр щмн м р ь.ьр- сб.И щн-н щмн-
 И д лн нм* с мн е з щмнмс дрИр м е
м.*уы
о.ь И см.ле* мще м* (щ шм , сю мще м*)
мднбр мнмн мсн з нд.шсм : =нл*ше бс-
м.* И мще м* щ шм , . л*ь др .мьнрИнмь м
мднмлн рр бслр щ л. н м .лнмщ.ы : .лнмщ
з э . . Цсбс-н щнь.ы Цд.ь з э нмнмщ 
нмнмщ бИр ею-ннме К сы ; ,н м м Ц .
Ин * Ц л*лрн щн-ры
Ду-о ни семейной п ры

<с щ дсь щ бмщ. м л бм .д.м лсИлн рм-
ь.* с Цнл бс щн мщ. с ,н . мще-н рь. ь -
 д м.длны Г мс И рм щнб щ.*ме р Цд.*
м щн лсИлн с бнбсльры Аще-н рь ь д ь.ь
б Цд бнбсль. .ь з м мнб Ц д б м см мр
л.ш.мр м лсИрь.мр м д-р ь щ шлн л.ш; д ,рщ-
лр щ др-Индн- е* д.ш Ц л*лн лн Инм ; мл-
л.щлр р щрбнщлр . э шнмлн щмн И м ,
млл.* р щрбн*; рИнмс с,н н сбрщлею-рме; ,.-
лню-р нЦе р люЦе-р; смню-р м лр*ме з э
лсИлр бс щ рьы и бс щ рь ь д мс м , рм-
щнб щ.*ме мнмн м любемы ; м.м мнмн 
бнбсль. н л*ь щ шд.мс р бнбсль. ,рш р
з э щ Ц-н лсИлр щ.др. бс щ рь. бле м л б
любн р бле мнм*ры = .ьр н Ир: пм* ь нИ 
Цнлн мще-н рьр э бншндрд щ Ц л*лр мщн
мщ нмы ; р бншндрдсю бс щ бс щ ь дм-
лн ре мщ н .мщ щ Ц л*л м ь лрИнмщн: * любем
др брме рбр щ м .мдр р ь дмле*ме с м .-
лнмщсю-р м Цн с н ь дн днщ м -
е ,р* м К мы 5юбр ь нИ е сме ь м ..мы
= э Цщ.н .м :
ц б л,н щ.м мь.ш.* И мрде р ь дмлею-р-ме с м .. з э нь.е бщсмммлн м*ы Г ьд.-
н мндн э щ шм , м* бщсмммлн мр . ь.,-
б м л. сы пмлр м . м л б . дрмнд нмс щ -
Ц-н н .б ш .* щмн  И щ нмс д.ммь.ш-
щ.нны Д нмс мнл.нн ,р* д м : Гд м мнл.н-
н ,р*: =нл*ше нмс щ рь.* щ щ.лр ндр нрр: /
.ь н бс щ рИнмщ . и м мд.б. рн м ндн,рщ.-
рн> с, щ Цд.* щ мнЦе Цд.рщлн ме ш. м щн м
Инл щнь. Исщмщ щ.* н Ц л* н с,бсы : .с
ь.н дрИнмьр д рщ ь.ш. щ рь.* щ с,бс нш.-
мс, н ,н -р ндн,рщ.* .ь мь.ш.* щЦрд.*
нн щ мнЦе р мр*ме м нн йбс щ Ц .м мрд муы
и ь.н дрИнмьр д рщ ь.ш. : нмлр эр ,н -
-р бщ.бВ.* щ мнм* рлр м м д ь е*.: Т б. щмн
р мщ йЦ . бс щ мрду щщ д.Ирщ.ю .-
рш . ьс р д м сЦрщ.ю м .. з р днщд.-
-.ю н щ Инд сю л щнльсы пмлр м . мще з
щ д м м еы о.м бн мще м* .м щмн м рм.нмеы
= ь мще мр рбс б л р ь.ь д.ш с,н ь щ шд.мс бн-
бсльры м з м л бн,* .ь мь.ш.* мрнл* .е
м л бн,*ы
/ .ь н бс щ рИнмщ . и м мд.б. рн
м ндн,рщ. рн> с, щ Цд.* щ мнЦе
Цд.рщлн ме ш. м щн м Инл щнь.
Исщмщ щ.* н Ц л* н с,бсы
/ ш .И. щмн .лр щ шд.м н Вн ш. Т б.*.ь щ дрлнл щ п р н Ф.д. мь.ш.л *.ь щс>
мь л*ь лн ,рш р щ н. *.ь щ мь.ш.л Р.д. с>
б н мд. мщ щ. ре м н м дрбВ.* лн; м.л р
нмИ.м б р ,рш р м н р н б мр лр б лн ,рш-
р В щ м р щ б е мд. мщ щ. ре р (Кы 47>8з
9)ы И .лр ь еИ*р дрбВ.* е* рлр м д ь е*
лн. и ь еИр щ шд.мы =с, щИнм* рш н бщн-
.бВ.*- е .бВ.* лн ю мр р бнмщ. ь б. м
,рлр нм ш .нл* ь б. м д м д млр нлнм 
н .Црд.е бс щ .ы м Иьр шдн ре бс щ-
 шднл мр .м .б щИнм* рш .лн .м е-н
щ шд.м. лн щ мнм .бВ.* з б. э Цсбн щ шд.м
ь б. м с,н .И.лр бсм.* э лсИрме ь лрИн-
мщ лн щ сдр ь д м щнбнм ь.ьсю- м ш . -
сю ,рш *ы и Ин * м.лн *ьр щ шд.мы
Т нИ ь м ..м любр Цсбс бр* мс И
р з мщны Т.ь дн б Ц * . 5нмщрИ рь щ -
др> йАщн мрде .м з р ьы Ащн р ь.м з нлу
61
ы
= шбнм* щмеь .мнл. > щ - ндщ м .р Ин *
ьд.мрщны Д ш.мнИ.лр ь б.- рЦсб* И .мь л*ь
м .р р р м .р ьд.мрщ. Т рм р сррщ щлн-
Ин мс И р д лры У р л.ш. см ны ; р
ме щ мнЦн ь.ьсю- . сы ь .р мщн мр ь Ир-
61
* . 5нмщрИ рьы 5нмщрВ. рлр Аьдр,.лр бс щ ны Ал щ 26ы ;
д.ммс,бн рр ммл щ р мд.мн р б Цд бннлны 31> йАщн м . щ
мс* нл . мщн бле щмн Инл щнь щ з м .лнмь н ,ррнуым н р смс нмнмщн щлнИнме Инл щньы * н бнл
.л днл Цд. з ,рщ д.мрл р мс б Ц ны
Т ь нмс бн. Т нмс н м Ц щлнИнл*меы <.
 м Цмщн н мд.б.н нмлр ь нмс н дщсмеы
: ,.лснмме бдс бдс с И щмн рь.ь н щднмн р р
. ь ы ь м ..м е нме бсл. Инл щнИнмь.е -
 мс И м . з э сбрщрнл* Инл щнь э с,н
нм ,ь н Инл щнь э нм ,ь Ц л*лн Инм Ин-
л щнь р бсл. Инл щнИнмь.е щлнИнме ь нмсы
= бс л р нб.лнь р Инл щнь рь б. б ь -
В. н рм.н Ин Ины ; н рм.н мн-
н р щднб. ь д м ,н . нмр бдс мс Инл щн-
ьс мщ рмр ьд щн мр д.ш щ д.мры ; бсм.н
мнЦн р н бсм.н нм м .лнмщсю-нмы У мн е
нм* Ц л*л н .мн рн рш ,.л мр ь м .лнмщсю-
-рмы ; р ,н з м .р р сллр мрд. .мь л*ь
э щ шм , . мрд б .л р р ш.м.щлен ш. рм.*-
ме м Ц : Г э мс м н р дн.л* ,.ль ы ц ш .ю И
э .м д м - . д м .м ы ;м Цн ь б.
щ щ дснн щднме . дрмнд с бс щ рь щы пм* щ -
д м м ь дмр щ Ц-н н .б Цд.-.*ме ь Ц.-
юльны и щ д м . ь дн люЦ Инл щнь м.м
бсм.щ .бн щны =нл*ше щ д щ.* щднме с м -
. щ ш.м дее р см щмеь ,рнмь Ин с м -
щндлн н рм.е И рм щ Ц-н э н .б :
; р бле бдс м шб. :А Иьр шдн ре бс щ шднл мр .м .б
щИнм* рш .лн .м е-н щ шд.м. лн
щ мнм .бВ.* з б. э Цсбн щ шд.м ь б.
м с,н .И.лр бсм.* э лсИрме 
ь лрИнмщ лн щ сдр ь д м щнбнм ь.ьсю-
 м ш . сю ,рш *ы
Д Цнл мще-н рь (,н .) з э р нм* мще-
-н рь ь д д.шЦрд.нме м ,рнмьрмр мрдмьр-
мр д Цлнм.мры : .лнмщсю-рн м.мр И.м щ -
де> й=н м д.лрщ.н с мн е Ц э м: ц щ э м рИн
н рм.юы =.брн мнЦн мще-н рь. ,н . з
б л,н ш .* э …у и д.щрл* ы = нмлр м . н
м д. ен эс брм. Врю м ,н щ.м ь.лнИр*
 мс И Цсбн щ.м б.щ.* м щн рм бе рш м Ц-
мщн .ы ; Цсбн ь.ь Ц д. млрд щ.* мщ ю
,рш * щ.м дрмндее нн . щ.м> мщ ю мщрьс . щ.-
лс Рр сдьс з р лсИрме й нмь щь.уы Х е рш щмн-
э нм* рмьлюИн ре з нм* дньд.м н .мдр
мднбр Цнл бс щн мщ. р нм* дньд.м н .мдр
мднбр м .лнмщсю-ры = Ц-рм д.щрл м м н ь.-
,нме б л, Ц* млнбсю-нн> мрдмь з ь мрдмь -
мсы =н д ,* бс щ н н д ,* м .лнмщсю-р
,.лн ры
Кл .ь млсИ. щ ; р см р ь б. .м
Цл м.днВ 5нщы Д шлн н щмн б. м ел Ин * м -
любны Гдр брлр любр щ м .мдр р б л с мрм . слрВн м елр р д.ш щ.дрщ.лры Аднбр р Ц-
лр р ,н -р ы К м льр-,н -р м.длн мднб н-
щ шд.м. з э ЦИ м.м .ь йЦ м л* 
ь р н у з бнднщн мьрн Ц.Ц лн б е*бнмеы
А р .ь.е ьсИь. щ ьдс м.дВ.ы ; м р мн,бс р-
мр р .ь р щнмнл Цнмнбсюы К.юль. Цл Ин * щн-
мнл Инл щнь шб д щ .ь ь.ь щ дрме> щ шб -
д щ м нлн шб д щ бс з ьдс ьд.мрщ р щнмн-
л м.днВы ; м лср*ы А рм любр мнЦе лн ь
Исщмщ щ.лры Д н щднмн . Цл Вндь щ мсбы –д.,-
б. мьр мсб н мсбрл м днлрщлр мще-н рь щы *
Вндь щ мс мсбс д.щлелр щ м .мдр . ь.-
ь н- щднме бле ь.е реы о.ь.е д.ьрь. Цл. б
днщ люВрры
пм* щ д м м ь дмр щ Ц-н н .б
Цд.-.*ме ь Ц.юльны и щ д м . ь дн
люЦ Инл щнь м.м бсм.щ .бн щны
о.ь щ . брлме щ б. щ ; р см р . -
ь.е рр ь.ь - сИн д рндны Т.ь- бн-
д лд.Ррлме р н мл.лр щ м .мд* з ,р*
.м м лр*ме днр мщ р м лр*ы и Ц.юль.
ь.ь- м.дВс 5*щс щ др> й* . нЦн Ц.юль.
лб е м эрмр Ц.Ц.мр . слрВн м е*.у м.днВ
щнИ.н> й* щнд : = ,н р с мнЦе н др р-
м.нл*ы о ,н м рмр н м рл*ы э щ е д.Ц .:
Д Ц-н- Цнл мще-н рь з э нЦн м люб*мрс, м е* д.ш щ.дрщ.*ы = ,н н Инл*ы 
рм ,н с, м ьнм- щ др*ы Д р ь м н р
дрллруы
ц бсм.ю И э Ин * д.щбрщ.е рм дре з .ь 
мднш мсмщре щ рм. ре др бе-рм>
з : , м н м щ.мр щ др*.
з : н нь б.ы
з д.ммь.,рн м н…
з ;Ц бнл*меы
з : , .ыы
з Г м дрбнл*ы
з =с м е с,н н дрбсы ц бс сб. бн м
м щ деы
* И.-н щмн э м .мдры Г рм.нн. и б .
рш м д Вндь щ д Цлнм.рьры
 е ро и и лещи

Д.л. люЦ щ* ь Цсбс-нмс мс,с рлр щ.л. люЦ щ* ь
Цсбс-н ,н н мс н щ.м н-н бр лр б днЦд. з
э н Ц брм м* ндн Вн р* лн рн ь д брн-
лем б.лр*ме р . нь дсю мн н *ы
=. ндщ н мнм щ рнд.дрр мнмн Вн мн
бнщсльн щ., м.щр* мс,. . мс,Ир н з ,н сы
и элнмн .д .е щн-* . рьнм р бн н м -
Цлюб.нме ню днмс дн нЦдн .юы и ш.ь
К ,р б. щ д.ю> м.щр Инл щнь В. мщ н р
м.* мщ ю р дрлн рме ь ,н н мщ н; р Цсбс [бщ.] б-
. л * (Кы 2>24) з .ь щ др ь р . Кре .ь -
 м щ ден Г.щнл (пРы 5>31)ы < н д ь. е н
,н рлме м.мм Цлршьрмр бле мн е люб*мр . шнмлн
Цлр м.* р нВы = ь б. ,н рлме з м.мм Цлршьрм
Инл щнь м м н м. щрме ,н . . м.* р нВ с бе
щ н *ы =рь э н рм.н:
Аь л*ь е р д.ш щ.дрщ.л м люб*мр р ь.ь Цсб
йщьлюИ.ю бсд.ь.у з бнл.ю щрб И н рм.ю
Инм щ дрмеы =рь.ьрн м.м щ н * с бр* н -
е: ; р б.,н щ л. . э н рмнюы ;Ин * И.м
б Иьр м д. ею Ц л*лн б щндрнл* н лн ре
м м.м Инм м мс дс мы э .дслн рн ш.ь . К -
,ре: =.дслн рн ш.ь щ щлнИн ш. м Ц .ь.ш. рнб.,н нмлр щ н ш .нн ш.ь .ы о нм* нш . рн ш.-
ь . н мщ Ц ,б.н щнмщн мры :с, р ,н .
з э бр Инл щнь: ; р днбм.щлею м Ц б
Инл щнь. е щрбрм м бщ ры Г Р.ьс л * нбр-
. з э бр Инл щнь б мс-нмщ бщн бслр щ б-
 л ры
*.ь д ,бн н .мр бнр р д брщлрн .м д бр-
нлр з ь.,б рш р м. щрме б.л*лн .м .
л. Инм м мс, р ,н . бдс ь бдс сы Д ,рш р э м -
Цлюб.нме Ин * днбь ы /.-н м.ндр щмю мщ ю лю-
Ц щ* щ мндбВн б.ю д ,бн м бнем нмлр мс,
нлюЦрм рлр д.шлюЦлн щ д Внммн мс дс,н-
мь йь. д руы Жн рлрм* щмн щлюЦлеем*ы ьсб.
 м щмн бнщ.нме. А д мрн см* щ.м д.ммь.,с>
. ь.ь м э. н любр нделр люЦ щ*. люЦр* ь -
- .б … Г Инмс щ бсм.нн любр м Ц.ь.мр Ц-
ш.щ беме ь ль.мр р ь. .днь.мр ( нь дн б.,н
сб.щ щ ьс .ю). АндбВс ,н люЦр* .б . м л-
Ир… Д., н-н ш.мнр* И люЦр* ь лнь р м Ц.ь
лн Ины о н м нл* м лИр н ь дмрл.
нЦн дсьс лрш сл з .ьр мс-нмщ люЦр* лн ь ы с
 н ь дмрл* . ь щден щрль р щ др> йц
э нм* н Цсбсуы
Т с, люЦр* Ц л*лн> м.мс рлр мс,..
:с,.: млсл.*ме ь с, > м.мс рлр мс,..
:с,.: о.ь ,н р мс, м щнмщн б л,нмс .* щ лн рр ,н ы
Д м л б щ Цд.ш щ. мнм*н мщньд щр р н-
-н мнм. ны =. мр .ю щмнм щ.м м И мс, р
,н . ещлеюме б л *юы и б.,н н Цлршьрн
э з бр Инл щнь: м.м. ещленме м.мм Цлршьрм
д бмщн рь м бле Инл щнь.ы о нм* д бмщ м м.н-
д*ю ещленме д бмщ м ндщ мн н р . д бмщ м
,н м щнмщн ,н м мс,нм ещленме д б-
мщ м слнщ мн н ры
Т с, люЦр* Ц л*лн> м.мс рлр мс,.. :с,.:
 млсл.*ме ь с, > м.мс рлр мс,.. :с,.: о.ь
,н р мс, м щнмщн б л,н мс .* щ -
лн рр ,н ы :.м. з ь млн  ь.ь б И* щлл.
ш.мс,. ;Ин * Цлршьр д бмщн рь н Ц лнн 
з . Ин * Цлршьр д бмщн рь млн мс,.ы = р-
ь эр м.ндр мьрн шрВрр мб.щ.* н Ин> й/
щ м н Цсбнн д.ммь.шщ.*: и м е бн Иь. е нн
д брл.: и м е ьд щр Иь.:у Д.лр ьд щр Иьр щ.м
н др .блн,. м н д ь.ь р щллр ш.мс, рлр
,н рлрм*: ; р др .блн,. нм м ьнм р ,рщс щ
ш.ь м Цд.ьны Д б л, э е* р мбнл.* л.
щ м д сы
Д Ц-н дм.л* ь б. Инл щнь ,бн щдн-
мн р ь б. с,н н с, щнИ.* ш. мщ р бнны
=н дм.л* ь б. Инл щнь б м.д мр нь.н р
ьщ Ин .б рмр р лншн щ р ,рш * мс И бсм.-н> йц ,н ш .ю лсИлны ц ,н щ е м.м.ы ц нЦн бмь.-
,сы ц нЦн м с…у Д э щлнш. рн щ Ис,сю ,рш *
з Ин * нИ.л* н ещлн рны 5юЦр* .б с,
мьдн р* мндбВн р б.лр*ме . нь д н д.мм е-
рны
Г Инмс м Цмщн л.Ис ь б. щб.ю ш.мс,
б Индн рлр . дрмнд ,н е м щн. Г мс И
э д.мм.щ. рн з дн.л* н д.мм.щ. рны пмлр с б-
 э нь.е ммнд* ндн б рш бнщрИнмщ. щ ,н -
мь н л ,н рн щ м м е рн ,н -р з щ РршрИн-
мь н м м е рн д.щмщн н м Вр.л* ны и смр-
д. рн б Инл щнь. р д ,бн рн ш. щ бдс Ин-
л щнь.ы Г э мс э щмн б. б.нме щ мндбВн Цлршьр
ь.ь д.шлсь. ь.ь д.мм.щ. рны Д р с, д.мм.щ.*-
ме: =.б смн* д.мм.щ.*ме м мщ рм щшд млнщлр-
мр бн*мр р нднб.щ.* р . дсьр нм ь м лн.н
мщ ю ,рш * щмнмн м рмры
Д э м Цмщн ь д нщ н д.щ мл.щрн ь -
д нл*ше н ш .*ы = н ь.ь д.ш . д.ьрьн др-
мн е* н е е н днрИнмьр щмн ш .юы :.м
р . (И.-н м.м Инм . ) ш. смь.ю мщ р дсьр щ
Ис,сю ,рш * . д.щ.  И р д брнлр м щмнм
н б.щ.е мнЦн дсб. е* И м м мн . ш.мс,н-
мщ. (,н р*Ц) р с,н нделр мнм Цлр,.лн-
Инл щнь. ь мщ нмс днЦн ьсы Клр,.лнн мнм ш.-
ел мс дс рлр мс дс .ы ;мюб. Цщ.н днщ м* ш.-щрм*ы =н .щрм* мщньд щр ь нщнмьн щ ш рь.н -
мс И э Ирм ,н мь.е днщ м*> й: н м.л*Ирь.
ш.Цд.л. ь.ь.е- Ц.Ц. р бнл.н м рм И Ин: и
,н м м.л*Ирь:у и Инл щнИнмь н И.мр эд р-
Инмь н ш.б.щлн н Исщмщ И.мр й мрЦ л* нуы
и с,.м .е м д . ,рш ры о.м бн н мл ,рлрм*
 лн ре мн,бс нщнмь.мр р мщньд щемр мн,бс
ше*емр р н-.мр з .м м , м Ир е* . ньб р
д*ь л.ь.* мс И э нм. Ц л*лр мщ. рм-
 дры
Д Ц-н дм.л* ь б. Инл щнь ,бн 
щднмн р ь б. с,н н с, щнИ.* ш. мщ р
бнны =н дм.л* ь б. Инл щнь б м.д мр
нь.н р ьщ Ин .б рмр р лншн щ р ,рш *
 мс И бсм.н И щмн ш .н лсИлны
Г м .* ь нИ р б. с, ы = щ Ц-н р
м.мр б л, ь.ь- щ.др* мщ р рьсбл н Ц д-р
бнл.* ндщсю м щмнм сю н с, сю ьс ьс р .ь
б.лнн р мс б Ц ны Гсм* м.мр д Цсюы Г э -
мс ,р* .б м.д.*ме бнл* ы Гсм* нб.лнь 
бнл* ы Гсм* . мънм ьщ.дрдн бнл* ы
5сИлн щмн з ,р* бнл* н б ,рб.ем* щдн-
мн р ь б. нЦе Цсбс днь.* ьсмь м лнЦ.ы
Хс,н щмн . дрмнд нмлр м л б.е мнм*е ,рщн щ
ьщ.дрдн с ,н ы о б. . мн, бщс ны ; . д.ш-
щ бр щ юю-рн м д ы * нмлр ,рщс с н  Цнб е . ш .Ир мн,бс бщсме ,н -р .мр> .нме р
,н с ,.лн* р м.мс н Црбн*ы
й=с э ,н м е м.м.:у Дмн эр ймю-мю-мюу н с,-
: Жн рлме з Цндр ,н с бмльр щ бдс сю дсьс
мщ Инм б. мщ нрд мь.дЦ р бс . мънм сю
ьщ.дрдс: / Ц щ н бсс н Цл р б б е щ
д брнл*мь м б мн: Дмн .Ир . ,р* м.м м енл*-
:

* * *

: л б.е мнм*е щ б м б мн м д брнлемр з -
щд.рнл* н ещлн рн р рИнм н лнш ны пмлр Ц
щ ,рлр щ бнднщ н Ц ь Ц ь рЦ.д. ь рЦ.дн ршЦсл-
ь. ь ршЦсльн м Ц.Цсль.мр бнбсль.мр Цд.*емр р
мнмд.мр лнме рь.мр щ мщ н ь сдн м мнб-
мщс з э Цл Ц д л ы нмлр щ ,рщнн щ эр
м э., Цн ьнл*е р л щ.м бдс бдс-
с брн р .м н-н м Ц.Иь. нм* (мн б е днбь Цнш
м Ц.Иьр Ц беме) щ э м н рИн д лн ы
: л б.е мнм*е б л, . ,р* л*ь бнл* ы пм*
мммл д.Ц .* . дн д.Ц . И Ц м рм.* ,р-
л*н р ,р* бнл* Ц.Цслнь бнбслнь д.Ц.Цс-
лнь лнме рь щ м Цн м.м . н- мщньдс…
; р щ.м д м ш.мсИ.ю р д.шщнбсы ; р сЦ*ю щ.лс
мнмн сю ,рш *: Д Ц л*лр мщн млсИ.нщ .ь р лс-И.нмеы Ннбь ь б. ь - бнмщсн Цл. щ д .
мщ р нщнм ь рлр ше*нщ . мщ р б Инь р м щн
ь б. . б ьс н бщн шеьр м л б.е р м.д.е
щ ьщ.дрдн м б рм м. сшл м з .ь.е йИрм л .еу
мнм*е рш щ мнм .бВ.р Инл щньы Ннбь ь б. р бдс
бдс с м .ю ,р* р ,рщс бсл. щ бслсы Д Ц л*-
лр мщн млсИ.нщ э щнлрь н мсИн рн бле м л б 
мнм*ры А.м н Ц л*л н мсИн рн . дрмнд нмлр мн-
м*е ,рщн щ ьщ.дрдн м д брнлемр мс,.ы о б. млн-
бсн .м.*ме ь Рлрь щ мн,бс ,н -р .мр> м.н-
д*ю мс,. р н ,н нщнмь р мщньд щ*юы о б.
мс, мн,бс бщс н з мн,бс м.м р ,н ы
Жн с с, люЦр* Ц л*лн Инм м.*: Д э м .д.-
б ьм ЦрЦлнмьр ш. щнбны :.м. д л.е м н
д ь.ь ,н рлме с, млсл.* ,н с Ц л*лн р ш.-
-р-.* с, ,н с м.ндр ь.ь р мд.  -
мс И . шбнм* сешщрм.> . щ дрнм мнм*н .
б Ис, ьдлн . Ис, м мнл* м Цнл*ны
: л б.е мнм*е б л, . ,р* л*ь бнл* ы
пм* мммл д.Ц .* . дн д.Ц .
И Ц м рм.* ,рл*н р ,р* бнл* 
д бмщн рь щ р .Ин р щ.м д м ш.мсИ.ю р
д.шщнбсы ; р сЦ*ю щ.лс мнмн сю ,рш *:
 нмлр р ,рщс щ нн ьщ.дрдн ше* р н-. з
ьл.ммрИнмь.е нм. бле . ньб щы пмлр м л б.е ,н-
. Цсбн р мс,. ЦнднИ* р м.мс люЦр* щ ь Внь В щ р мс, сЦн,р р м.м. Цсбн щнИ нб щ л* .ы
=н р д.н м нм: А.д.нм* ,р* бнл* нмлр
ь нИ нм* щ шм , м*ы Г мс И ем > ьщ.дрд-
 щ д м з Ин * н д м щ д мы = лсИлн ,р*
. мънм ьщ.дрдн р щмн бн * р ш.д.Ц . н -
б.щ.* ш. нн н,нлр бм.щр* мщ ю йлмр су б
ьлющ люЦрм д бмщн рь щы

* * *

пм* .д р ь дн мИр.ю дн емщрнм ь Цд.-
ьс нрмн рн м Цмщн ьщ.дрд ь б. с бнщсльр
нм* ьщ.дрд. . с н ны =с И с мь.ш.*. <.
.ь ,н р д м нсмн ы о люЦрл* бнщсльсы <н-
щсль. люЦр нЦеы У нн нм* ьщ.дрд.ы Жн рм* р ,р-
щр м н р днщд.-. эс ьщ.дрдс щ д. .ь мь.ш.*
др мр щ б м щмны Н.Ц . р ш.д.Ц.щ. . щ -
дсюы и лс мр р нм*е дб м*> д.щн мщ - нд.-
щн мщ ы ;ьсб. щшел м* .ь н. –лс Инл щнь д -
м з н ш .н мщ н мИ.м*еы

* * *

Т нИ с, Цеш.нл* ,р* бнл* д -
брнлны :с, р ,н . з э слнщ.е мн н * д бмщ.ыи с, е* д брнлем р смр* днЦн ь.ы
: л бм мс дс .м лсИлн ,р* бнл* ы и Ин *
щ., .е нм.ы Г мс И ьщ.дрд щ д м дрл
любн н л*ь щ щднмн . Ксл .ь щ. з м рн
щ й:.мндн р :.д .дрну> й;Ць щн н любр…
щ Ц-нм . мр .ю дн, р… Тщ.дрд щ д м
 л*ь рм дрл р…у
Жр* с, м.д.*ме бнл* нмлр нм* .ь.е
щ шм , м*ы Жр* щмнмн н д л р бле ь > р
бле д брнлн р бле бнн .Ир .ю-р м щмнм-
сю мс дс,нмьсю ,рш *ы
упруес ре носль

Ннщ м* нмлр . н . л рИнмь.е щ л н
нмнмщн .ы Арл* . ь.ь ммнд* люЦ щ*ы * днщ м*
з э б рш д ещлн р люЦщр э м Цмщн рИн-
мщ м ь дм нл*ше м др*ы Д Цд.ьн м з м Ц-
мщн рьр бдс бдс .ы Т.ь щ др . м л Г.щнл> ,н-
. ещленме шеь л р мс,. . мс, з шер л -
р ,н 
62
ы о нм* л * м н ,н з э м е м Ц-
мщн м*ы ц рь мс н шщ лею дрь.м.*ме ь мщ -
н м Цмщн мры * м е ,н . рмнн л н м щ.-
рн рь н б смь.* ь мщ н м Цмщн мр 
нм* ь м н л ры Г мс И м ещленмме щш.рм -
 шенщ.мр л р бдс бдс .ы = э м Цмщн рИнмщ
м ,н днщд.р* Инл щнь. щ р д. рлр д.шъедн
л*щ. ь б. нмс . мрме Исщмщрнл* .е Црб. рлр
н * мь дЦлн ре щ э И.мр ,рш ры
Ннщ м* з э нмнмщн .е дн.ьВре Инл щнь. .
м.м н б д н И с н нм*ы м.м н б д н И
с н нм* з э н л щр . н л *> ￿
3спУл
- п)*В НРю ЖX. Р7,л,ВРс*л… , ЖсВл с )л-
л ю… 0пУл с VНЖ*. цлпР. ￿
(пРы 5>29)
63
ы К -
62
Жн . мщ рм нл м н щл.бнн мс,; .ь ,бн р мс, мщ рм нл м
н щл.бнн ,н . (1 Т ды 7>4)ы
63
*Ц рь рь б. н рмнл н .щрмр ь мщ н л р р.н р,н рш Цд.,.нме щ Грм. рр ь.ь днщ рщ мс, ь -
д нщ.нме . *шд.рл* .шщ.е н Цлсблрщ ,н-
ы Гд д ьр рлс ь.ь К .ь.шщ.н люЦ щ рь щ
Цлсблрщ ,н (*шд.рле)ы ; нщ.нме ь.ь мнбщн-
брВ. с ь д ш.Цд.лр бнн л.> ￿
8Г*Г ,ВЖВ*В.
,В ,сх… пВп XсОл,,В0 *ллЦ !л*Рл*сцВК с В7*сВ.
Р!лНсXс–л Нл*цВ сх… с Жл*В. сх В!… пВп X.Рс-
цВК ЖXлР1л 7Рлс -Г*Г л7В. сх ￿
(;мы 13>8)ы ;
мщрдн р мд.лн с =н нл*ше ь.ш.*ме . ср> ￿
/
-Г*Г *X0 ,сх пВп XлР… пВп Нпс!л, -Г*Г Ж*Нлл)В.
Жс *)л ￿
(;мы 13>7)ы ; с рИ ,.н щмн ь -
.нме дрь м с*ме ь нм ь ; люЦр> ￿
пВНВю–сЦ-
Н0 РВН пВНВлН0 7л,сц1 пВ Z) ￿
(?.ы 2>8)ы Г э мс
днщ м* щ л н ш.ь .ы
Ннщ м* з э нмнмщн .е дн.ьВре Инл щнь.
. м.м н б д н И с н нм*ы м.м н
б д н И с н нм* з э н л щр . н
л *ы
= нм* днщ м* . л рИнмь.е з днщ м* н Цс-
мл щлн .е мщеш. .е м ь.ьрмр- м. ремры У мщер-
нле 5сьр Д -цмн нВь ь.ь м.м рлн щ мщ -
н ь р н йц люЦрл мд.б. реу мс дс . Цл. рм.-
 ьд.м.щрВны ; . н Ин * люЦрл. нн ,ны
= ,н . н . л рИнмьр днщ щ.л.ы =. Р н э -
. б.,н д сл.м* д.ммсбь м з нм* ндел.
днн нн ь.ь р – м б* Ондь щ*ымррИнмь н шб д щ*ны Гд.щб. . б.щ.л. Цн К с
м.*ме бнщмщн рВн р н щ бр* ш.мс,ы = -
 м люЦрл. 5сьс мщ н Цсбс-н мс,. р щлл.
ш. н .дслрщ нм м.мм Цн-. рны : ,н р э
н-н Цл дрИр р мнмн мд.б. ры о.ь рлр
р .Ин рлн И с нн Цл. Ц лнш н .е ншб -
д щ.е днщ м* б бе-.е б мррИнмь мнл.-
нл*мщ.ы
Д .ь люЦ.е дн.ьВре люЦ.е эм Вре м ,н Ц*
см Ирщ р м.* Ц лнш н ы и Цщ.н щ
б л, люЦр* бдс бдс . ндн,рщ.* бдс бдс н р
ь нИ днщ щ.* днщ щ.* щ д лнм мммлны

* * *

пмлр любр люЦрлр бдс бдс . щ ю мр с р
нм* .ь н нь н мрл* н Исщмщ ь.ь щ мр. :.е-
ь щмь > йАь.,рн м.мн з с мн е ,.д щ мндбВнуы
=нь рш мще м . ,рщлр н-н щ V щньн р-
м.л дрш .ь .м е-н люЦщр з р б.л Ин * д лр
ьдрндр е щ.м мь.,сы ; мь.ш.л> йТ б. Инл щнь н
щлюЦлн щ ьдс н . беме мс,Ир р ,н -р ы
 ь б. ю л. щлюЦленме с н ещленме . .
щ ьдс любруы о нм* мрд нден л щн дрш .ьр
ь.ь л*ь с Инл щнь. ещленме люЦ щ*ы
о.ь ,н р ,н -р . з б н д ь. . н щлюЦр-л.м* . н ш .н ь мс . л.шьр ьд.мр бнл.н э
. щмеьр млсИ. И Ц мм днл ь - ы Днб* ,н -
-р . бнщ.нме щндрме нднб шндь.л м щ .бн,-
бн . щн щш лебы ; р ,н щш леб л щеы Г Инмс
любр см.ю др бе б м . Г мс И р ьдс,н-
 Ис,рмр щш леб.мры = рмн бле эр щш леб щ р
мс-нмщсн ь ммнрИнмь.е д мллн м*ы
Т б. Инл щнь н щлюЦлн щ ьдс н
. беме мс,Ир р ,н -р ы ь б. ю л.
щлюЦленме с н ещленме . . щ ьдс
любры
Д . н-н н ш .н ь мс д.щрме ь . нн
мм дры ь б. ещрлме мс,Ир . з н нд* с нн
нм* . щнм* мрд с,н н рмнн л.ы пмлр э нм*
 э люЦ щ*ы нмлр ,н -р . д б л,.н . щмеьр
млсИ. мднле* л.ш.мр . д.щ р .лнщ м м н
м,р .н ш .Ир м рмннм бнл м н .м е-н лю-
Ц щ*юы 5юЦ щ* .м е-.е ,.д щ мндбВн л.,б.-
н щ лн ре м щмнмр ь ш. днбнл.мр Цънь.
люЦщр р щмн л щн Рс ьВрр мщ мщ. р ь.Инмщ.
ь Вн дрдсюме щ б м Инл щньн> бле ,н -р з щ
мс,н м . бле мс,Ир з щ Цъньн мщ н люЦщр щ
бнщсльн- нщнмны ДлюЦлн мс,Ир . ммлр .ь>
йУ мн е нм* . з щмн м.л* н д м любр бдс-
р ,н -р н р мн е н днщ ,.уы о.ь ,н р бн-
щсль. Исщмщсн> йУ мн е нм* ы ц Ц л*лн р м ьнмн Ис р . Внщ.* р ь ьн рИ.* р Ц л.* . ь.-
ьрн- м.л* н нм н шщ люуы Г мс И бсм.*
р .Ин з э брь м*ы и .ь ,н брь ь.ь лем.* др
ь рьны пм* щн-р ь -с мщн ны о ь Цсбн
р д.* . Ц.е н щ б мн смндлн б л,н Ц* м -
Ин рлр мсм.млнблрм рлр н бенмы о ь д -
б л,.н ь ьн рИ.* рмне мс,. рлр ,н с  ,н
лс нВ рлр н беы

* * *

пмлр ЦлрИн щ дн щ мщешр др нм ь.-
е рн р д мр д -н ре е бсм.ю И с, м.-
д.*ме д мр* ь.ь Ц е,нл э р Цл ы
пмлр щ ЦсбсИр щндсю-рм Инл щнь м
м днлрлр ммнд м дн м днлюЦ бне ре з
р э щмн б. бр .ь щы Д.м Цсбн мсИр*
м щнм* щ Цсбнн мд.б.* р ндш.*меы Д б
рш щмн э л*ь бр > н щмднИ.*ме
Ц л*лн м Инл щнь м м ь дм щ щ .лр щ дн
н ббнд,рщ.* м рм рь.ьр лн ры
пмлр щ ЦсбсИр щндсю-рм Инл щнь м м Цл.ш р-
лрм* рлр м Цл.ш рлр р м днлрлр ммнд м дн м
днлюЦ бне ре з р э щмн б. бр .ь щы Д.м
Цсбн мсИр* м щнм* щ Цсбнн мд.б.* р ндш.*-
меы Д б рш щмн э л*ь бр > н щмднИ.*меЦ л*лн м Инл щнь м м ь дм щ щ .лр щ дн н
ббнд,рщ.* м рм рь.ьр лн ры <.* Цн н
щ де* э дн. м эрмр млнш.мр дрр . рм-
щнб* р ь.е*ме щ м И щ м днлрлры Т нмИ.-
м*ю рлр ь мИ.м*ю э дн бр ш. ь.,бм Инл щн-
ь мы Г э мс мще-н рь н сбрщрме щ.лрм мл щ.мы
; Цсбн д м щрбн* нднб м Ц н-н б с днл-
рВс рлр днл рь. ,нл.ю-р Ирмр*ме ь.е*меы
пмлр щ.м б сме б Аще о.р дрмрн Ащен
о. ы
Г щ дею н Ц брм ь И.нл* дщ.* мщеш*
м эрм Инл щнь м щ нмр ньр л ,рнл* 
 рш мщ н дрВ.нл* .ы *ш щмн .-
лн н .рщ. с, щ нмр л ,рнл* 
нь н ш . рн р Ц* см нн . Цсбс-нн…
*лизосль бр е

;Цеш.нл* лр б л, Ц* л мь н Исщмщ ь
Цсбс-нмс мс,с. =н днмн б л, Ц* л мь н
Исщмщ : ь.ь Цнш л мь Исщмщ.. Д ш.Инм щ-
 брн ш.мс, з И Ц щмнмн Ир.* К л*лсю м щн-
мьсю э Врьл нбрю.
Д б л, люЦр* бдс бдс . люЦр* бсл р н-
л мы Гл мь н Исщмщ з э щнлрь.е ьд.м .: Д э.
м д . ,рш р з щнлрь.е ьд.м . р щнлрь.е . . ь -
 дсю б.дрл К Инл щньс з ИдншщИ. .е щнлрь.е
ьд.м . р ИдншщИ. .е щнлрь.е . .: 5юбр н ш .-
ю-рн э лрлн н э рлр .мьсбрщлрн мщ р
см р м щнм* мм де-рн . Цд.ь деш мр л.ш.мр
рлр щ.мьрщ.ю-рн щ Цд.ь ь.ьсю- л щсю нИрм*
ь д мнИ.м б м. И м з э нмИ.м н
любры и любр ь дн щ Ц-н рИн н рм.юы
;Цеш.нл* лр б л, Ц* л мь н Исщмщ
ь Цсбс-нмс мс,с. =н днмн б л, Ц*
л мь н Исщмщ : Д б л, люЦр* бдс бдс .
люЦр* бсл р нл мы Гл мь н Исщмщ з э
щнлрь.е ьд.м .:
; лн ре мн,бс мс,Ир р ,н -р сбрщр-
нл* ьд.мрщ р ИдншщИ. .р мщн ы Г э -
мс ь нИ щ.м с, люЦр* мщ н мс,. щ-бе ш. н ш.мс,ы Г мс И н м ,нл* люЦр*
Инл щнь. (щ .р мщн м мммлн э мл щ.) н-н
н щбе ш.мс, ш. н ы =.м е-.е люЦ щ* з ь.ь . -
нр ь д др бр щ щднме нб .ь р люЦ щ*
дрбн щ щднме м щмнм ,рш ры
=с, дрлн р*ме щмню бсл ю щмнмр ммл.-
мр ь бдс бдс с б нд.шдщ мр р р* рш Ц-н
И.лр э мнб мс дс,нмьр лн р м Цл. б.д -
м*ю К сы =.б Ц* Цл. б.д м К с ш. э р -
мр*ме ь э мс ь.ь ь Ц л*л мс б.дьсы

* * *

Кд.ь с щмн б. Цсбн Инмн р л ,н н д И ;
Цлсб рь щ ,н р днлюЦ бннщ мсбр К (пщды 13>4) з
б Ц.щр* нИн щмн е ы Кд.ь мще Цд.ь Ирм
Цд.ь д л Цд.ь Цл. мл щн Цд.ь щнлрьы Длн Цд.-
ь. н м ,н Ц* рИн ы =нь дн .м е-рн м .-
р ммрделрм* нднб . брщлрмрме щ Цд.ьн щ др-
лр> йД ,рщс-рн щ Цд.ьн л ш. л б щр.е . м м -
.р .ль. мс.еуы = д.щб. .ль. мс.е ббнд-
,рщ.н л б щрсю л шс И Ц л ш. . л н с .л.ы
: бдс бдс . бнд,рм р нл*ше сл.*ме Цд.ь мы
=нл*ше дншрд.* Цд.ь ь.ь нИ нИрм н мьщнд н
л мь ны пмлр Инл щнь .ь бсм.н с н м л щ 
н щмн щ дебьныА.днВ Г.рмр щ дрл> йпмлр дрмр. мьр
Цд.ь рмИнш н н Цсбн мще-н мщ. н Цсбн
м .лнмщ. щ Ц-н рИн н Цсбн:у з мс
И Цд.ь бнд,р щмны
Кд.ь Исбн ы Хдрм м люЦр Цд.ьы ; ндщ н Исб
м щндлрл щ щднме Цд.ь. щ Т. н –.лрлнмь ы А.-
днВ Г.рмр щ дрл> йпмлр дрмр. мьр Цд.ь рмИнш-
н н Цсбн мще-н мщ. н Цсбн м .лнмщ. щ Ц-
-н рИн н Цсбн:у з мс И Цд.ь бнд,р щмны
Кд.ь з э мще-н н сш ь дн л б щ де р Ис-
б щ де щ мрдны

* * *

<ле Ин щ мс дс,нмь ,рш р с,н м. Д -
ме-рме мнм*е .м бн нм* люЦ щ* м бнд,.*
дсб ы = .м нм* бнмщрнл* д.щрл* н -
д лрн лн реы * .м бн э м Цлюб.ю м ещ-
ленме щнлрь лн ль л ш.ь.льр Исщмщы о.м бн
Цд.ь днщд.-.нме щ л сю щмнб шщ лн м* бн
любр н д.шлрИ.ю р б н р д.шб рь щ р -
м щ з рИн з р Ин * Цмд йм,р .ю Цн шр у
с р щд.Ц.щ.нме днмсдм л мь щлнИн реы 
н Ц брм любем щ Цд.ьны Т.ь нщьсм . . р-
-. ь д.е нЦн н д.щс д рщ мндбВ. з .ь ,н
нщ шм , люЦр*  ь ь мс л.бнлы И Цн л.бнл н Ц брм мнЦе ш.ь.ле* щ шбнд,. р-
нм р щ шщл.* мщ н Исщмщ .б лм ,нл. рнмы
Д э м мммлн м Ин * с,н Инл щньс . н бле
 И Ц сбн* рлр бле Ин - рЦсб* н-ны Д р
мс дс,нмщс м с,н бле  И Ц мс, р ,н .
м мьсИрлрм* бдс бдс сы и бр рш Р.ь д щ Дн-
лрь м.ы * щ шбнд,. рн щ щднме м. щ э м
мммлн Ин * лнш ы
/о у у ильс, не -о у енильс

/ .ь н сИнЦ. р бнр. и д.ш щнлрьрн щнлрИр-
ы Н.шщн м , мд.щ р* днЦн ь. р сИнЦс.: Д Цс-
бнн сИр*ме ь. н Цсбн бнн . м ещеме
бнр з р щ д Цсн сИр*ме др бне: Гдрш щн-
н щмн мрл нЦнм н щмн Ц.Цслнь . м -* щмн
бдс,нь р ьднм И Ц р м лр щ.мы -
 м ь б. щ мнн И нщ шм , м Ин.* р
бдс н щ Цд мрн сИнЦс р Цсбнн ш. рм.*ме бн*мр
з р Цсбнн мИ.млрщ ь.ь м н ь.,нмеы
пм* Ин * м ,н -р ь дн сИрлрм* м -
д ь лн н нднм.щ.е с ь д щмн ль.Р ш.м.щ-
лн бр л м.мр с ь д н бнны А д мрн
р> йГ мн елр Ц р щмн бр л м . б днЦн -
ь..у * р щ.м мь.,с> йТ нИ :у Г мс И мс,
р бнр д.шб щлны =н мд.щ рщ.н б м бдс рм
э д.ш щнлрьрн щн-ры
=нь дн ш.бсмщ.юме> й: ,н м р л ,р*
мщ.б*Цс . б.у / , ьл.бщ.н: : ,нн щ Ц-
-н н щ бр* ш.мс,ы Гсм* лсИлн . бдс ,н-
рме ь д.е н Цсбн бнлр* мщ н мндбВн мн,бс н
млс,Ц р мщ н сИнЦ ы щ мм {дрн . р м
м д м {лрнм* ш. р р ,нл.нн рм мИ.м*еы
<нл.н И рн…= е мИр.ю л. .* мщ.б*Цс лс нмлр нм* ш.
ь щр ш.мс, нм* . ь м ,н р*меы пмлр др-
мнд днбм.щленн ь.ь щ Цсбнн ,р* р бн нмлр с
щ.м нм* нь.е ммн. Цсбс-н ,рш р ( е Ц щ Ц-р
Инд.) ш.Инм ьл.бщ.* ,н р*Цс. /н д.бр.
Н.бр ь.ьр- ш.Ин щ р ь лл ьщрсм щ д.бр ьсдм щ 
д.Ц д.бр л.. ре ь дрб д.м щсш.. Н.бр Ин .
/ щ щнлрь .ллр щ м щднмн сИнЦн Ц лнн
щ., Инм Цд.ь.
;ьл.бщ.* мщ.б*Цс лс нмлр нм* ш.
ь щр ш.мс, нм* . ь м ,н р*меы пмлр
дрмнд днбм.щленн ь.ь щ Цсбнн ,р* р
бн нмлр с щ.м нм* нь.е ммн. Цсбс-н ,рш р
( е Ц щ Ц-р Инд.) ш.Инм ьл.бщ.*
,н р*Цс.
А щднмн н любр сИ.ме н бле  И Ц -
лсИ.* ш . ре р д Рнммрры 5юбр мнИ.м щ м щ м
сИ.ме И Ц мб.щ.* эьш.мн ы У р ,рш * рбн
мщ р Инднб м . сИнЦ. з мщ рмы =.м рь н сИр
,р*ы =рь р щ ль лн р щ р мрс. рь б. н
сИрл .м ,р*ы Дмн И м щсИрщ.нм м ЦИ ш.-
Цщ.нм щ бн рш р мрс.ы ;м.нме Ц л*л 
щ д м> ш.Инм м э сИрлр. УИнЦ. м щндлн -
дщ. . ,рш р м щндлн : : сИрмме И Ц с -
бр* днь дс д днь дс бнь. с дн б.щ.нлю ш.-
Иньс др нмр м дм.л* Вн ь з р щмны ш.Инмэ .
п-н н Р.ь И с щ.м мд.шс ещеме бнры АнИ.м
.ь сщндн щ де м рн> щ м ,н рмме . -
 м бс бнр… бс лр ршщр рн. щбдс р
н бс. ; р , м.мр й н беу: =.б И Ц нЦн
б.лр р: мь л*ь нм* любн ь дн щ Цд.ьн ,рщс
. бнн н рмню мс И бнр й рьсб. н рбсу.
; . с,н щсИрл.м* н-н д.ш мс рл. н-н д.ш щ-
сИрл.м* . р щмн й н рбсу… Г э мс щ б.лнь н
ш.Цн .ны пмлр с щ.м нм* ш. ь щр ш.мс, з щ-
 брн ш.мс, р н щ.лен бсд.ь.ы щмн м.л* н
Цсбн щрб е .ь мИр.юы
*шЦ.щ*н .м е Ц б Инл щнь. ь д
л.Ин . рм щнбр м И н м ,н щр ш.мс,ы
5*щр .е б ле бнщслнь бе-р . рм щнб* днщме
днщс р ,.лсюме . ,рш * мс И н м с щр
ш.мс,: и Ц-.е м. б.д .е мрс.Вреы =.б м ь.,-
б бнл* д.шЦрд.*ме> Инмс. Г мс И ь.-
д*ндс бнл.л. нднЦрд.л. ,н р.мр . днлрл. .-
дрмнд н нд* ь.юм*… Г люЦрл. з д.шлюЦрл.ы 5ю-
Црл. з Цд мрл рлр люЦрл з е дн нЦдн .л.…
У ь.,б мщ е рм дреы –ле нл* . р> щд бн ьд.мр-
щн р д л бнн щмн мн н р б И. -
 И шнлн Вщн. з ь.ь Ц щмн ьд.м.щрВ * щ
,сд .л Р д.Ррю . щ нс мИ.м*е нс ,н мь -
мИ.м*еы Инмс. Г мс И щ бсд* ь.ь.е- щл щн: Дмнм И Ц ш.мс, щр р Ц* мИ.м-
лрщ бсм.ю ь.ьр- щ д мн н щн-.ы и
м н мс сЦ лрИ н м н рн Цншсмл щ ы Т нИ м -
,н щ.лр . -м.м бсм.ю р .Ин (рмню . э
д.щ ) е щр,с эс ь.др с м Иьр шдн ре рм щнбр
р эр Цнмь нИ Цнмнб м Цнмь нИ мр мд.б.л*-
В.мры

* * *

: лрнм* К с ш. мщ р бнн ь дн бд.м.ю
ь э мс щ шд.мсы Т б. бнщ Иь. н-н л*ь щ ь лЦн-
лр с,н м , м лр*ме м И Ц К н мл.л
 д лн мс,.ы
*р с мер о ь:
с щенсл о и мон шесл о

<ле бнщсльр ,нл.ю-н щр ш.мс, ш. мнмр .др-
м. мнд*нш н рм . рн з др бр* щ д.м щ ь -
д м щмнмн м н м лрме Инл щнь ь д . лю-
Цры АндбВн ь л рме р Инме мм дн* н щ м д -
с .л.де р н . рь с . ьсб.- сб. бн ы : ,н
щ .ьр млсИ.е ь б. ш. Инме рмн м лр*ме
р щ бдс д.м з мс И щ э м д.мн бн
дрмлс,рщ.н рлр .м бн м.м м лрме щ.м
м лр*ме Цсбн дсб ы Д сб. Цсбнн Цн .* И Ц
дебль м м е*ы
 щ Ц-н ,нл.* щр ш.мс, ш. мнмр .дрм. з
э д лнн бнл ы Г м . щ.м К ы ; щ шм , Цс-
бс-р мще-н рь ( д.щб. н щмн мнмр .дрм м.-
щеме мще-н рь.мр)ы
= ,н . мще-н рь. з э ь.ь ,н . бнь.Цдрм.ы
Гд Ир.н щмю лрнд.сдс ,н . бнь.Цдрм щы Т.-
ьрн р Цлр мс,нмщн н ь.ьрн р Цлр Цл. -
д б н… Жн . мще-н рь. б л, . Ц* .ь ы :.-
л лр ьсб. н щ.лн Ц.юльс . д.ще млс,р*.
Т.ь л*ь . н дсьр ле с .дрнднмьрн м мл щ.-
мр> йК ,нмщн .е Цл. б.* щмн б. нм - .е щд.-
Исю-р р мьсбнщ.ю-.е щ м л ею-р д дсИнмщс-ну
64
з р ь.ь Цд.р э. Цл. б.* щ.лн мс,. щ
мще-н рьр з б. .И нмеы
Тм.р ,н -р И.м днщ сю мщ р мс,н-мще-
-н рь щ ь К сы Г мс И мще-н рь ЦдсИн дн-
м лсы /р рд рр Ин * , . Ир щн И. ре>
д н ,бн рн щ ьдс . .л е м л б ш. мще-н -
рь м ь б. ю й*м.ре лрьс: <нщ. рмн щ Идн-
щн…у йАщерр мсИн рВ…у йАл.щ. нЦн Хдрмн
К ,н…у
65
з ,н м.м н ю ь б. дсь л. .нм -
щ бе щ ьдс днм л. н ,н д .др р ,н д н-
ьд. н ,бн рны о нм* мще-н рь ЦдсИ.нме м
К м ь.ь м ,н ы ; б л,н Ц* щндн днм лс
щндн К с з э с,н н ндщ.е ,н .: щ д.е з э
д б .е ,н .ы ; м рм.н щн И.л* н ь лнИь м мнЦе
 мс И с,н ,н . . Ондьщры ; . н нд* бле
н з щмны п ь днм лс с,н й дрщ.дрлру .щньры
* ,н . И.м щ др> йо д мн е ш.Цлы о мн е
м.щрлы о д .б.нл* щ Вндьщр Внлмр б емры о
мн е .щнд н д.шлюЦрл…у н д.шлюЦрл: ;
д м б л,н рмн* мщ н мндбВн дн{ (щ щлр н мще-
 щ нЦн) з й– дн{ рмннм мндбВ.у
66
 .ь мь.ш.*ы
Жн . мще-н рь. з э ь.ь ,н . бнь.Цдрм.ы
64
Ал щ. м лрщ д рш мрм .дрндннм др щ шщнбн рр щ м. ы
65
: лрщ рш Ир млнб щ. р щн И. ре р дсь л ,н реы
66
: лрщ. д рш мрм.е . лрсд рры Гдрмнд нднщ б з йТ нЦс
Цд.рм мндбВ.уы:.л лр ьсб. н щ.лн Ц.юльс . д.ще
млс,р*. ; б л,н Ц* щндн днм лс щндн
К сы
ос мщ р мл , мры Жн . мще-н рь. з э Иднш-
щИ. е,нл дсб Ин * е,нл дсбы Жн с щ -
н м , мд.щ р* щ ь.ь м- мммлн м ,н 
мще-н рь.ы Д эр .д рш .м .м .щлрнме
щлнблрн ш.мс, ш. лнн . . р ь м.д мр м.щлрн
н нд.л*л.мр з эр мсбдн ,н -р м с Ц* щ
Инм- ,рмр . м.слнь> щ нд н рр э ммр-
дн б лр мщ н щ э м . ,бн рр щнИ щ н-
р мс,. щ э н днм. ьд лрщ д.Ц ны
;Ин * Ц л*л дсб з Ц* ,н мще-н рь. э
Ин * Ин .е И.л. м .ьрм м нВрРрИнмьрм д*ьрм
р*нмы
<. щ.м К м.* д лн ,н мще-н рьс -
 мс И др л  ,н н мще-н рь Ц* д лрм
н м ,ны пмлр с мще-н рь. ,н . щд.рнл* .е 
с н н лсИрме мще-н мщ щ.*ы ; . н се н
ш. м Ц щ мщ н Цнш Цд.шрн д.м л бр нмс мндбВн
р .нрм. рш н мбнл.ны Ксбн л*ь бн н н
днЦ щ.* р щнмнл ,рш ры нмлр ,н . с мще-н р-
ь. д л.е  б. с н нм* щмн л. м м.* щн-
лрьрм Инл щнь м мс И д лр мще-н рь з
э щнлрьр Инл щньы : ,н Ц* м.м щнлрьр Ин-
л щнь з э д лр мще-н рьы о.ь И щлюЦленм*щ мнмр .дрм щ щ брн ш. р ш.мс, м м.щлен
м рмр ьдн ьрн мнм*ры
ГдрИнм дсь л ,н рн с, б.лр* Цд.ь м -
Ин. ре И Ц щ .,рлрм* нм ,ь .мл.брлрм*
.мрлрм* бдс бдс мы ;Ин * л  ь б. мн б е
,н рлрм* . ш.щд. рд ре з р м д ь б н мще-
-н рь млс,р . м л б.е ,н . м.нме Цнш люЦщр
р л.мьры млс,р млс,р млс,р . ,н н ш.-
рм.нмеы и л ы =.б ,н р*ме .,р*ме бдс
м бдс м .мл.бр*ме эс м д с ,рш р ш .* .
 м с,н др рм.* . мнЦе Цл. б.* мще-н рИн-
мьсю р б.л*лн щ де .*ме щ е,нлнлсю д.Ц сы *
,н . б л, . м .* мс,с щ э м дсбны Днб* ,н-
. мще-н рь. .ьрм Цд.ш м ь.шщ.н щнлрИ.лнн
Цл. Инл щнИнмщсы

* * *

 щ р бдс щ д м н мн нн щ., ы Алнбсн
лр ,н -р н бсм.* м .мдмь ,рш р нмлр .
.ь р н щлл. ш.мс, р н бнн.
Д ш .нн м .мдмь ,рш р нл*ше днь мн -
б щ.* бсм.* рлр н бсм.* мс И нмлр щ рмн-
нн н дн б лрм н ,нл. рн ср щ м .мд* щмн
дн емщре б л, ь.ш.*ме ммн щ д мры пм-
лр с щ.м н .ь ,.,б ЦлнИ*ме щ Инд н м дн-мрм* Хдрмс
67
 др е* щ н рме р смндн* бле мрд.
з н мснм* щ м .мд* р щ ь нм млсИ.н: и щ.м
ь.н дрИнмьр ш. дн-н : * б. любр рбс щ м .-
мд* м д.ммс,бн рнм . дрмнд> йГ бс Цнб щ
м .мд* з бн ь н мс,. .р н щлл з бс
щ м .мд*уы К ,н щ.м м д. р дрр .ь ь м .-
лнмщс: Д м .лнмщ с, рбр м щнлрИ.лн ,.,-
б смндн* бле мрд. р ,р* л*ь бле б Хдр-
м.ы А .ь щнлрИ.лн ,.,б И Ц щ щмн дн-
д.б . ср мл м.лр р дрллр-.ьр щ м .мд*ы
пмлр э ,.,б н з н лнш*н сб.: и *ы Д
м дрн .м щ э м ны Д Цсбнн мр*ме б н
д ь. н Цс лрнм* мс И э Цсбн н щ.-
лн н щ.лн бнл ы
Алнбсн лр ,н -р н бсм.* м .мдмь 
,рш р нмлр . .ь р н щлл. ш.мс, р н
бнн. пмлр с щ.м н ,.,б ЦлнИ*ме щ Инд н
смндн* бле мрд. з н мснм* щ м .мд* р щ
ь нм млсИ.н:
А.м н ьд.мрщ н . шнмлн з э м .лнмщ ы ;
м.м н мрл* н м.м н см н м.м н ьд.мрщ н: = Ин-
л щнь ь д ь нмс н м м Цн р н щ н рмн-
н д.щ. б бр* ь э мще ны ; .лрме 
нны ; . н Ц ,,ны
пмлр щ щ дрбВ.* е* мд.б.е бр Инмщ.
67
Умндн* м Хдрм мыбсм.нн И с,н ,рш * ш.ь Ирл.м* з е щ.м щ дю
И ,рш * .И нме с щ.м н-н н д.ш р н бщ.> р щ м -
д ь р щ м д ь е* м ,н Ц* р щ е*бнме… : -
,н К щ.м дрЦндн ь.ь н- .ь н мл.бь н мИ.м*н
. Ц лнн шднлн бы Т ш .н. Д щмн н ш .Ир И
.б рбр щ м .мд* нмлр щ ь.ь- Цбнлн щ
мрдмь люЦщры =н:
Г шщ л*н ,нл.* щмнм нм ь ,рщн щ Цд.ьн з
люЦр* ,н с б м.м ш.Цщн ре люЦр* щмнм мндбВнм:
Жн люЦрн мщ р мс,н щмнм мндбВнм р млсл.-
нм* р: ; р з м.м н л.щ н И нм* с щ.м щ ,рш-
ры он ь дн н-н н .ллр мщ ю .дс е э -
 шщ л*н щ.м рмн нм – м б рм дн б.* Цл.-
мл щн рн . мщ нщднмн н . ,бн рн м.м б -
д Инл щнь. щ мщ н ,рш р:

* * *

АИ.млрщ. . м.* р мИ.млрщ  нВ д брщлрн
р щ м р.щлрн днЦн ь. ь д м щднмн нм б -
мр сщ шднл щ шд.м. ш. нл р щ м .мд*ы
=нш.щрмрм  бр э днЦн ь щ мнм*н рлр р
нмь л*ь ы
пмлр бнн щ мнм*н м  щ Ц-н д Цлнм ны
пмлр м рлр б И* рш м бн мнм*р з рбр мн-
Цн щ м .мд* * мн б еы онЦн м с щмн мн-м*н м Цд.* Инм б. р щншс . щ ьш.л щ  ,н
щнИнд ь б. ,нл.нл*ы пмлр бр днЦн ь с д -
брнлн  ь нИ д Цлнм щ ш рь.ю з . др-
мнд л , н .бн,б мщеш. н м д б л,н рнм
д б.ы
5юбр .м л*ь ш.Ц Ин д б л,н рнм д б.
ь.ь Цсб с, р .ь мрл* люЦе бнн р щ сь щы =.
м.м м бнлн рИн б Ц : 5юбр э рмрИ д-
б днл лс р . бнн рм Ц л*л мс мИн-
с . лнщ.*ы 5юбр бсм.ю мнЦн . н бнеы =.-
дрмнд ь б. мс, м ,н днлрлр д.шщнмрм* днбь
ь м. .щлрщ.н .лрИрн Ц-р бнны : р лр
бнр сбнд,.лр д.шщ б щ. =рь р рь б.ы А д мр
Инл щнь. ш.Инм ,рщн. ; мь.,н> й<ле бннуы
=н д.щб.ы =рь бле бнн мнИ.м н ,рщн з с ь д-
ме р бнщ.ю ьс .ю рм .м И -  щ др -
Вр н бнр н нм* Внл* ,рш ры и л*ь бньл.др-
дснм.е л , .е Внл*ы ; р р н б л, Ц* Внл*ю
,рш р мс И ь б. бнр ещлеюме Внл*ю ,рш р
 р д.шщд.-.ю р днщд.-.ю щ б м.л р рб л щы
ГдрИнм м Цн э щд.,н ь б. щ мнм*н бр
днЦн ь> й Внл* м н ,рш р з э м днЦн ьуы
Д нмлр мнмнд бнн з э с нЦе с,н н Внл*
,рш р . щ е н ррмреы и Цл. мл щн рн р н рр-
мре б щднмн ы *  б. лр ьр м р н мбс-
щ.нл*ы о б. р м , р ш. с бнд с* р ндн* р щ дрь.ш м н мь.ш.* И - ы Кщ.н р -
б. б.,н ш.Цщ.нл* ь.ь р ш щс> йТ л*ь. Д. *-
ь. *Рс ь.ь нЦе .м з рбр мюб.уы
АИ.млрщ. . м.* р мИ.млрщ  нВ
д брщлрн р щ м р.щлрн днЦн ь. ь д м
щднмн нм б мр сщ шднл щ шд.м. ш. нл
р щ м .мд*ы =нш.щрмрм  бр э 
днЦн ь щ мнм*н рлр р нмь л*ь ы
Г э мс ь б. м рлр б Иь. щ др> йХ Ис р
щ м .мд*у . м.м. ндн,рщ.н> й щ м .мд*:
Т.ь ,н м е б Иь. м н щ сь щ н дрщнбн.у з э щмн
Ц л*л мс мИнс ндс б. нмлр Инм э э рмрИ-
.е ндс б.ы =. м.м м бнлн Цл.,н Инл щнь с ь д -
днЦн ь ш. нл рбр щ м .мд*ы
<дс н бнл И щ м .мд* мнИ.м рбр рь
н Ины Г б.щлею-нн Ц л*лр мщ любн щ м .-
мд* рбр н е мс И э н лсьры Д м -
.мдн с, Ц* лрЦ ш л м лрЦ ,нлнш м
з нм* лрЦ мрл* ммрдн м лрЦ Ин * нд н-
лрщмы * м .мд* м ,н д.щр*ме Инл щньс .
д м. ршмн .ь мь.ш.*ы : , щ м .мдн д ,р*
б бщ. др . м ь.ь ш.-нме щмн мд.мр щ нЦн
,рщс-рн ь.ь щ мм. н . нЦе лсь.щ ь.ь щщнд н
К нЦе щ нИьс рмьслн р д.шлрИ И Ц д щн-
др* щ ю щнд м* з .м ЦИ м .лнмщ м р
р ш.ь. Ирщ.нмеы любр е р К с с бр* р мл.-мн лнЦ.* ,рнмьр з р мн,бс мл.мемр р Ц -
с ,бн рнм рИн щ ,рш р н ндещ щ р демр-
ь м щ О.дмщ =нЦнм ны
пмлр ь - Ин щ м .мд* рбр з э б Цд н
э <с. Аще р ь нИ шбнм* м р л*ь
д.б щ.*ме д брнлем ь дн рмню .ь днЦн -
ь.ы = р н д.бсюмеы =с И мь.ш.* эрм д брн-
лем. =с, ь.ш.* рм мщ н н ь лнЦрм н ,нл.-
рн Ц* м . м рлр м .р ны Г мс И нмлр
Инл щнь б ь В. Инм  Ин Ц* м . м р мнЦе
щ э м мрдс н щрбр ( н мс И с н нмИ.м-
.е люЦ щ* з д м мнЦе щ мрдс н щрбр) 
смднмлен мщ щш д сб.ы ; с,н щ д.щ щлнщ н
мм др з бсм.н л*ь м ь.ь нмс ср щ м -
.мд* р Ц л*лн м эрм мрд м с,н н еьл.*меы *
э щрб ы * д брнлр л.Ис .ю . м мь.-
,с> й<. л.б с,н б. см* рбн щ э м .мд*
 мс И льс м н з рлр м нн з щ э м мрдн нуы
Д Трнщ -ГнИндмь л.щдн Цл .ь р смн Д.дл.-
.мы А ь еше б .,б мЦн,.л рш ь е,нмь б -
м. дрЦн,.л щ м .мд* мсИ.лме щ щ д . р мь.-
ш.л>
з ц Ис Ц* м . мы
п бнлр щ бн,б млсл рь.ы /нднш нь д н
щднме дрнш,.н ь еш* . ь н . м рм щ н .е бдс-
,р . р ь еш* щ др .м енлю м .мде>з ц щ.л м .мд* мнИ.м д.ш дю б л. р дс Гн-
Индмьсю мд ю б л*ы =р б бслр шбнм* ,рщ 
н Цсбн:  .ллрм* шбнм* рм.нл* л щрнлр
бслы Д шщд.-.н м . Цд. :
: .р щ мд.н р дн нн щм.щрлр Д.дл..м. ш.
щ д . м л з ш.Црд.н мщ н бреы <дс,р . ш.Цд.л.
н щ ь е,нмьр нднм .м Цмд .ллр нмс нщнмс
р щ де>
з =нИн дрбсдрщ.*ме: Жн рм* р ь е,*:
=.ш .Ирлр рд мщ.бнЦ ы Г м.брлр э Д.дл..-
м. щ шлн ьд.м.щрВ-,н мрбнл .ь нИ.л*-
 йь.ь щ щ бс с-н у з . н Цл .ь Ц л*-
мм дн* И мднбр рд. нВ мь.ш.л>
з Дмн: *бр щ мщ м .мд*ы Дмн д.щ щрб И
рИн рш нЦе н Цсбны
Дрб Цл нмс И с рь.ь рш н ,н ры
* щнмнл щмь Ирл м ел м мнЦе мщ.бнЦ н бн,-
б р Цн,.л щ м .мд*ы п м мд. м др елр
е* ндн бнлр р м.л м . мы Гд м щрб
Цл Инл щньс И н с, нмс йшбнм*у ,р* з
йсб.у Ин нмс й.му щнмнл . щ мрдс нмс мьсИ 
дсм ы о.ь нл щ м .мд*ы
пмлр щ.лр д брнлр Цсбс щрбн* И щ рн
рбр щ м .мд*… У,н мнИ.м ь б. щ б.,н н щ
м .мдн щ м ,нн щмнм щрб м ь.ш.* И н
 рн р ьсд Иьс р см Иьс р с Иьс р л бнВр ь лЦ.мьсы Д м ,нн с,н мнИ.м .бн* . мнЦе ь.-
ь н- Инд н бне рн И Ц щ.лр д брнлр мь.ш.-
лр> й<. рбр с,н щ мщ м .мд*:у щ м ,нн рм
мь.ш.*> й:.м. р . . мрлн е ш. щ.м щмн б. К с
м лр*ме Цсбс:у
Гдн б Ц Фн б мр д б .И.л* рь м .лн-
мщ. . Нсмр ,н нл щ м .мд* с бр*ы = м.-
м. с н Цл. Ин * мрл* м Инл щнь мы Г. . смнд
д. р н щ м рщ.л. м.*ы пмлр Ц ь - рЦсб* -
щнд сщлрм* м р ь н м.ндр смлл.л нн л м
Ц бсм.л И ш. рм ь.ь - мс,рь Ц.мры ; .
Цл. шб д щ.е дсЦ.е р щнбн рю .ь.е ,ны *
м д.ш сЦн .л щ м .мд*ы ; . н б ел. р м
Ц емр .-рл. Цд. ы о.ь д б л,.л м* нмь л*-
ь д.шы ; ь.ьрн- щндр р .лме мр* с мнЦе б
бн,б ы ; . щндр р м рм.л. р е* н Црл. р ш.-
м.щлел. н щнмр дм.л* Цд.ш ,рш ры  м
 щ ь Вн ь В щ сЦн,.л р м де.лме ш. щ д .мр
ГнИндмь м .мдеы Т б. . н .лл. н
мь.ш.л>
з :.м. нмлр  Инл* мн е щрбн* щ м Цсбс-
-нм мрдн щ э м мрдн щрбн* мн е н Цсбнл*ы
Фн б мр Ц л*лн с,н ь м.ндр н щнд слмеы ; .
 м ,н мдр л.м* щ м .р ры
=с, д щндр* .мь л*ь щ рн щ
м .мд*ы =.б ,р* нм* м .мдмь юльр д.Ц .* . млсл. ре бр*
. млс,Ц Ц-.*ме м м .р емр рлр
м ..мр мс И э Ин * н д м.е щн-*ы
Г э мс ь нИ ь б. м.* р нВ ш. дн-.ю Ин-
л щньс рбр щ м .мд* рлр н Цл. дремщсю з
эрм д щнденме мн н * ,нл. ре Инл щнь.ы Г -
мс И нмлр щ.м мрд Цсбн б.льрщ.* ь м .м-
дю с, нм ,ь ш. ндн,рщ.*> м ,н щ.м .м-
 р бнл.* нИн нмлр .ь Цмд щ.м мрд смь.-
ны :рд ЦИ н смь.н Инл щнь. .ь д м ы У
–др дре Аь щ д б . рм. . м рлн> й:рд л щрл
мн е н м.луы о нм* мрд л щр любны Т.ь
 л*ь Инл щнь Ин ср н мрд л щр н ы
=. дрмнд ь.ь л*ь м л б.е бнщсль. ,нл.л.
ср щ м .мд* с нн ь.ьрн- с.,нд ещлею-
ме> м щмн м д шщ е Вщн ме мммьр ллю
бмр рщ.ю рлс . .мР.л*н б ь .мр йц нЦе
люЦлюуы ГдрИнм э д б л,.нме м сд. б щнИнд.
р .ь ь.,б бн * щ нИн рн щмн б.ы н-н б
.ш.б бнщсль. Цл. рь мс н с, .ы ; . с,н Иньр
ьс рл. с,н м Цд.л.м* щ м .мд* ср з р с д.ш:
о л*ь ш. нл. м.* м .р н з р с мд.шс дрб-
В.* др с.,нд. р н ш .нл* ь щЦрд.*ы :рд
Цсбн л щр* Инл щнь. ьсб. Ц р лнлы * ь б.
Инл щнь м.нме щмн рмИнш.н з .ь щмн б. Цщ.ны
Г э мс нмлр м.* р нВ щ.м дн емщсю э щ др Вр н дм.л* ы = дм.л* м Иьр шдн ре
сбнд,. ре Инл щнь. з с, д щндр* .мь л*ь щ
 рн щ м .мд*ы =.б ,р* нм* м .мд-
мь юльр д.Ц .* . млсл. ре бр* .
млс,Ц Ц-.*ме м м .р емр рлр м ..мр -
 мс И э Ин * н д м.е щн-*ы < ь.,рн д бр-
нлем И щ рн сб. р м.мр мнЦн б ь.,рн И
щ рн э ы
Жн мь н м .лнмщ рмнн мщ р мл , мр> .-
дрмнд щ нм н ь.д*нд д м.ы : .р-мс,Ир 
рмню йл.шньсуы ; р м с Ц* рнд м ..мр р с-
мн .мр .дрм. бдр.мр н рмь .мр р .ь б.лнны Д
м .лнмщн нм* ь.д*нд д мы Д мс,мь м м .-
лнмщн м с мс-нмщр*ме -нмл.щ н мнльрн ,н-
л. ре> Цл. мл щле* щмн лсИр* ьд.мрщн л. ьр
(мрд)ы *мьсл.ем* щл.м*ю р Ц .мщ м мс,Ир 
м с др рм.* м .лнмщ н д.бр  И Ц н
мр*ме р И.м м лр*ме . И Ц Цл. мл щ-
ле*ы У ,н -р .ь ны : .р р Цсбс щмю ,рш *
ь д щ б р* л бд.р* мщнИьр ь..* Црмнд м щ-
лрщ.* л* мбсщ.* щ д.мн р .ь б.лнны * смн *е
м ,н Ц* б . . м.л* н д м м .льры Т.-
д*нд н щ ,н мь м м .лнмщн э мс Инм-
нн р мсд щнн Инм мс,мь ны
Тд мн  с ,н -р нм* н-н б . д Цлнм.ы Д
р К щл ,рл ,нл. рн м.ндр мщ.ы и м.м.е е-,нл.е щн-* м ь д ,н -р н др брме Ц д *ме
щ м .лнмщны пмлр бнщИсль. лн щ мнм .бВ.р-бн-
ще .бВ.р бн щ м .мд* э н ш .Ир И
щ н с нн н рИн л мь ы  м лн щ
дрбВ.* дрбВ.* е* рлр м д ь б. * щ е*бн-
ме лнм*бнме з ь.ь .л н ,нл. рн> й<нн -
Ис:у Д Цсбс щ Вндь щ* др бр* м.м.лр м бн*мр
. дсь. . . Цсбн мм дн* . р р Цсбн с нн
мндбВн Ц лн* з э Цсбн бле нн мнд*нш н рм -
. рн мс И . с,н нщнм. Хдрм щ.: А.м н
мнд*нш н бле ,н -р ,нл. рн з рмн* бнны Гдр-
Инм . м ,н н н* Ц л*лн рИн > р Цлсб. р
мл.мн нлнм ы и Ин * мнд*нш ы
Т.д*нд н щ ,н мь м м .лнмщн э мс
Инм нн р мсд щнн Инм мс,мь ны ; Ц лнн
.м е-нны
 мс,рь.м бнн м Ц н .б ы ; р щ э м ммм-
лн б щ л* мщ Ц б ы Ннбь ь.ь мс,Ир . м м-
ь мм др . м.лн *ьр ь.д. сш щы Г б.щлею-нн
Ц л*лр мщ мс,рь щ мм де щнмнл . Ис,р бнн
р бсм.ю> йХ д л И с мн е р нуы и лсь.
щ э лсьн нм* б ле д.щбы Г э мс н-н д.ш
щ дю> ,н мь н м .лнмщ е,нлнн р Инм нн
Ц лнн .м е-нны
од одные мни


обл зны

онм. рш б нщ рь щ мще * . . Тд л.бмь -
ы : рм рш щ.м .щнд еь. ршщнмн з э мще 
.мд* Инл щнь ь д Ц лнн л щр м лнре
млс,рл Ир н,нб нщ мщесю лрсд рю д щн-
б щ.л р деИ м лрлмеы ; б мр щм ь мще мр
з Цл Исб щ дВнм д щнб рь м; м с-нмщн
щлрел щ Хдрмн . бслр мрллр щ любны
Д б м рш н б нщ рь щ нм* .ь н ш.мнИ. рн
м ь дм е нб.щ м ль слме> йАн б ел рн ,сд-
.л
68
 з рлн мще д.щнб * . Тд л.б-
мьр з л д.ш м Цл.ш щ р рмьслн ры Д 
нб.щ Ир.л е бр ,сд .лы 5рм.л н р сщрб.л
.м Р д.Ррю ,н -р щнм*м. ьд.мрщ р Ир
Ц .,н р щ нщн д.ш дщ.л н ы Аь л*ь м Цл.ш-
щ мню .ьрн ,сд .л: * м н мндбВн ш., л м* -
нм дн. е м лрлме К с р мь.ш.л нмс .ь> “о
– м бр ощ днВ щмн мрд.: о сьд.мрл Инл щнь. ьд.-
м ю р Цл. лн рнм: Д И.м мр ьд.мрщнн щмн м -
68
=.И.л XX щнь.ыщ дрл ,н -р с з э ощ н м шб. рн ощ р дсь бн-
л ы <. ,н м н Ирм щшрд.* . эс ьд.м с р н щ м-
л.мн е*ме нм нИрм Цс,бн р”ы Г м лрщ-
лрм* дрмнд .ь е см ь рлме мндбВнм р н Исщ-
мщ щ.л щ мнЦн Ц лнн э еуы
Д - ндщ И .ь н ,сд .л р .шн .И.л. XX
щнь.. < днщ люВр н .шн мд.щ н рю м мн-
б ел н р бсмдрн д.шщлнИн р з э бнмьр м.-
брьы Ан б е бнр б.,н д м д бе мрм ьр м-
ь щ .шн щрбе .ьрн щн-р ь дн д. *лн р-
ь н щрбнл ьд мн н д.шщд. рь щы Ан б е
см ,рщлрнме м Цл.ш щшщ.ю ь Ц л*лн Цл. б.-
р р – м б* б.н .м Ц л*лн мрл мс И .м
бн дн см ,рлме .м р Цл. б.* днрш Црлсны
Д мщешр м э рм дрн м н щм м рлме бр э р-
ш б бднщ н Вндь щ рм дрры НнИ* рбн нь нм
н р нмь м н рмь н рмн р = *лр л*мьры
Ан б е см ,рщлрнме м Цл.ш щшщ.ю ь
Ц л*лн Цл. б.р р – м б* б.н .м Ц л*лн
мрл мс И .м бн дн см ,рлме .м р
Цл. б.* днрш Црлсны
Д б м рш д б щ п р . м Цд.лме нЦ л*л м -
Ц дрь мще-н рь щ р н рмь щ .м л н Вндьщры щ
э м д бн ,рл. нь.е д.м с .е р щнм*м. ьд.мрщ.е
,н -р . сл щлещл.е щ мнр мщ н ьд.м м р
любн мс,мь л. д.ш щ шд.м щы Шсме бн,-б.мр р сьд.лн ремр . бем* щ Вн дн д.шщнмнл
мЦ др-. ьдс,.нм.е м л бмр ю л.мр ь дн
нлр р лем.лр щ ьдс нн . д брл. мрм э -
м Ц д.ы А Ц д Цл . слрВн щ шлн д.м. ( м -
любмщс д.м н щмн-.л щмн м Цд.щлрме)ы : -
рн нщ л* Цд.-.лр мщ щш д . нны Ащен -
В м Цд.щлрнме . м Ц д ш.ьдлр мщ р л.ш. И -
Ц н м Цл.ш е*ме щрб м э ьд.мрщ днлнм р-
Вы мще = Цщлр . м Ц дн б л рм др-
м.л* м щ рм.нл* м р с д м щш леб м д щ -
,.л эс ьд.м.щрВс б н д ь. . н мьдл.м*
рш щрбсы
ДнИнд м ,н б е м лрлме с мнЦе щ ь м .-
н ь дсю нмс щбнлрлр бле б. дрмнд .ь>
й– м бр е бле онЦе н сьд.л.ю мнЦе .ь ь.ь э.
,н -р . сьд.л.н мнЦе бле ЦнмИрмлн ммнд 
лн люЦ щ рь щы о з Цнмммнд ,н р м н
бслр р е н смню онЦн .ь с ,б.* ь.ь Цлсб рВ.
с ,б.н мщ рм ммнд м р днл м с.,нд.муы Гдр
э м м лрлме р Ц э ,н -р ны
Дш леб . нн н Цл л б м дн щ сешщлн ре
з бсм.л щ э щднме нЦнм мы ; бсм.л нн бс-
лн р мщ н Хдрмн нЦнм м Жн рн р нн ,н-
р.ы о нм* ммл* н щд.-.л.м* щ ьдс днбмн щ
К ,нмщн  е щ б щшел млсИ.е нЦл. -
щрб  ь д бдс рн щд.-.лрм*ыГл б м эр м лрщ Цл  И э. ,н -р . -
ь.ел.м* р дрлл. ь = сы ; . .лл. н  мс И
м лрщ. мщешщ.н бслр р . э р Иьн м -
лрщ дрлл. ь мс ь м лрлме ш. нны Жн -р .
ь.ел.м* нднб рмы ; ьднмрл нны ; . нмс др нм-
л. щмн м Цд. н Цлсб м м ьд щр-. з д.шлрИ н Ц -
.мщ. р бн,б з р щмн э нн д м*Цн д.м-
 Ирл м мсбд м*юы йГсм* Цсбн д л д.Ин
 И Цл м Цд. л у з мь.ш.л. . нмсы
–лебе . эр рлр р н дрмнд мрд. м рм.-
нм И м , щмн б. щм мр .* К ны
: б л, сИр*ме э мсы А б м д ле-
бе . сдн юю д мс . щ м бе-нн рлр ш. бе-нн
м л Вн . .б.ю-р мн р лрм рлр . бнн р -
д.ю-р щ бщ дн з . .ьрн мще-н н днбмн з
м м ,нм лн ь нднр м шндВ. ре ь мл.щ мл -
щрю К . ь д.б м ммлр =нм ь Цл. щн рю
нднб мсбд м*ю ощ дВ. нднб п щмнмрлрнм р Цл.-
м*юы А бдс м д б.,н лебе . днбмн
днл н м ,н м ,нм .льрщ.ем* р ндн-
 бр* ь ммлем К ,нмщн мы Т нИ э мс с,-
сИр*меы и н .ь лн ь н .ь д м ы =н ь.,б -
мс б.нме б .ь ,н э щ шм , ы
Гднбм.щрм мнЦн> мИрме ншб мрм Цнднш щ 
д -р . щ ь.,б м рш щ. щ м р Инл щнь р лебр
. эс д -с д ме-сюме мрм ь щ. щы < -смрм щ н бсм.н> й д бн лр мьщ ш* эс
д -с . ь щ н бд.шбнлн рн.у Крш нммн ш.бсм.-
нме> йАь л*ь Ц э м рл нмлр щмн э мдсЦр*
д.м рлр* р д б.*.у –дрЦ рь днбм.щр ь.ьрн .м
дрЦ д.мс р мь л*ь м , р .м Црд.* нмлр
р м ь лнль ы о нм* .л Цд.ш ,рш р Р дмр-
дсн .л щ сдн р мрд р .л щш леб . ьдс,.ю-
-рн щн-ры : мм дрм . мрд рш сдр мщ н мрд -
щ шшдн ре з э н днл , ш.ь э щмн б. .ьы
=.л Цд.ш ,рш р Р дмрдсн .л щ сдн р
мрд р .л щш леб . ьдс,.ю-рн щн-ры :
мм дрм . мрд рш сдр мщ н мрд щ шшдн ре з
э н днл , ш.ь ы
/нл щнь лебр . мрд рш ш.днлнИн ь . мщ -
н мндбнИ юд*м з рш щ сдн н нм
мрдь. ь д мР дмрд щ. щ н мндбВны * ш.б.И.
.л. з щр ш. днбнл э юд*м д.шдслр* нн
мн з щр . мщн К ,р рш нм мрд. .лр
дрщИ .мм Вр.Вры * б.,н лебе . щн-р днл-
н м Цл.ш рнл* н . щн-р щнбс-рн ь днс ш -
щс-рн ь нмс м м ,нм нмлр м.д.нмме нмлр К
Цл. мл щр ндн бр* ь днбмн.м щм ьрм мще-
-н мы * б Ц э мс Инл щньс з мще мс = -
с н рмь с *лр л*мь мс ь д м щм мр .н
* . 5нмщрИ рь м м ,нм м щднмн нм б.,н ле-
бе . дн дн м н сешщле*меы
Н с уби ел блуд

Клсб з э лрд ь н ерны Клсб з мл щ. йЦлс,-
б.*у ь б. Инл щнь н .лнл мнЦе бднРсн ь.ь
й5нсИр лл. бнВу
69
 ь.ь ь д.Цл* Цнш дсле р Цнш
щндрлы
Жн -р . рлр мс,Ир . ь дн сб.-мюб. ь Ис-
ю мнлем д.шщд.-.ю мнЦе др Цдн.е ньр
й ьр щьсму ь сб щ л*мщремы ; р .Ир .ю Цлс-
бр* с,н щ Ц лнн рш -дн Р дмн р .м б.л*лн
б . с,н ны *мн рш-ш. Идншмнд мр Цлсб. м
щ ш рь.ю щмеьрн Р ьсм И.мр й ьр сб щ л*-
мщру . .м р дсЦ мд.мн> м б мрр р бдс р м.-
. р мьр щн-ны
о.ь И Цлсб з э Ц-.е д.шщд.-н м* Инл щн-
ь. .Ир .ю-.еме м д.шщд.-н ре л.ш слн ммлны
цшь шбнм* р д.н Ин * щ., сю д л*> Ц л.н щмеь н
н с, н р д.щлен щмю ,рш *ы  м э ндн -
бр с,н ь д.ьрьн з щ Цл.м* л щ мРнды Д 
щмн И мщеш. м нИрм  з э щмн .шщ.нме
Цлсб мы
Клсб рь м м ,н .шщ.* мнЦе щмеьр Инл щнь
рмню-р м щнм* мс И Цлсбр 
69
й5нсИр лл. бнВу з лн н б.д ь д.Цл*- дршд.ь ЦднИн 
. щнИ н мьр. реыммлемр л.ш.мры днлюЦ бнемр .шщ.*
мнЦе б л, н ь дн .дсл.ю мс дс,нмьсю
щнд м*ы
 днлюЦ бне рн з э сшьр дн ь д ш.ьлю-
И.нме щ .дслн рр мс дс,нмь щнд мры о нм*
днлюЦ бне рн з э дн ,н . любны и ндн-
.м-н рн ,рш р щ эрмр мл.мемр ь б. с нЦе
нм*  И с, з И К нЦн б.дрл з . н-
Цн э м.л р ндн .м-.нл* мщ ю ,рш * сб -
щ л*мщремр щ ш. дн д.мь. .дсл.нл* мс дс-
,нмьсю щнд м*ы Д лрИрн Цлсб. днлюЦ бне-
реы Клсб рь м м ,н .шщ.* мнЦе щмеьр Инл щнь
рмню-р м щнм* мс И Цлсбр ммлемр
 л.ш.мры днлюЦ бнемр .шщ.* мнЦе б л, 
н ь дн .дсл.ю мс дс,нмьсю щнд м*ы

* * *

Д КрЦлрр е.е л.щ. щ ь р н д д ь. *м.рр з э
нм е щ шлюЦлн щр д.б рьн н > ￿
[ (7Xю--
Xл,,) !л) -1X Рс,)В*,сп ,В РлОс,л ГГ*-
,л,,Ц )1 ￿
(*мы 5>1)ы Г м нмлр м рн Хдрм м
щ дрИ. м е щ др щр д.б рьн з м
ь.ь ньр б м щр Инл щнь рмнл щр д.б рь р
л м н д.брл р рмь .л щ нм Ирл р б.лн бнл.нлем р .ь б.лнн
70
ы о нм* щр д.б з э
мще-н н д.мн рн э мрмщ лы Др д.б рь нм*
Цд.ш О.дмщ. К ,*н Цд.ш Ондьщр Хдрм щ ы
Д ь р н йГнм * нм н А л м .у (ь р . щ Аще-н -
м Грм. рр) И р нднм р д.шс н с мр .н-
ме рме К ,рны =р д.шс н щ дрме> й– м б*у рлр
йК у рлр йил рму рлр йцщну з р д.шсы * нь -
 дн бсм.лр> й?.Инм э ньм м.щр* щ КрЦлрю.у
 мсбдн мь.ш.лр И б.д щ. рн э ь р р д.щ
щ бс рш п р .ы и щнлрИ.л.е ь р .ы * бнмщр-
нл* э мрмщ лрИнмь.е ь р . рмщ.ю-.е мнд-
бнИ н лн ре бслр р К . Ондьщр р К . /нл -
щнь. р К м.ндр Хдрм. р К м.ндр нм* э
ь р . л .е мрмрьры
Д щ э ь р н щ шлюЦлн .е р щ шлюЦлн 
щмднИ.юме щ щр д.б рьны ; р бдс бдс . н щрбе
з л*ь л м млл.ы * щ р мн,бс эр лрм*нщ
Вщнс-н щр д.б рь. р-с бдс бдс . р д.бсюме
днбщьсл.е мл.бьсю щмднИсы
Аще * .р Кде И. р щ щ др . дрмнд
И КрЦлре нм* щр д.б рьы Д н Инл щнь Ир.н
мл щ. К ,рр р ь.ь Ц мн,бс лрм*нщ мллр л м
люЦрм К .ы * р мл щ р-с бдс бдс .> К з
Инл щнь. . Инл щнь з К .ы * щ э м щр д.б рьн Ц -
,нмщн мл щ д. рлр шб м щндл.нме .-
70
:Ры 21>33з41; :ьы 12>1з9; 5ьы 20>9з16ыь.е Ц ,нмщн .е щмднИ.ы
Д . мнмн днЦн ре Хдрм щ. Цл щр д.б-
рь р .м ндщ п сщрбнл. ,н -р . з :.дре :. -
б.лр . ь б. щ др> й?.Цд.лр – м б. м н р н
ш .ю бн л ,рлр п у
71
ы Г м ь б. – м б* .-
шщ.л нн рмн р ь.ь Ащ ю щнИьс> й:.дреу з .
смлл.л. д б л м р Цд мрл.м* щ р пмсы Г Ин-
мс Хдрм м ещрлме щ щр д.б рьн ,н -р н ндщ .
Н. з э м.бы * щр д.б з б рш мще д.мн р
мще м.б.ы Т б.- щ д.ю ндщ б.м. щрбнлр
,н мьрн л.ш.ы Гндщн Инл щнИнмьрн л.ш. ь дн
щрбнлр н м днлрщлн мще б.м. з э Цлр
л.ш. ,н -р л.ш. ,н ы * с, Цл И Ц -
щ б.м з Хдрм м з щ мьднм щ щр д.б рьн р И -
Ц л.ш. ,н -р сщрбнлр п И Ц рм д.щрл м*
бднщ нн дн .бн рн р ь.ь Ц щ дрл м*  И
ь б.- ндел м* щ д.юы
 И Цл м млн э щ щр д.б рьн .
ь д м мнИ.м д.м м р. ц сщндн И м рн рш
щ.м Цщ.лр .м . э м мще м мнмн щ шлн Аще -
–д Ц. з Тсщсьлрры Д др брлр ь э мс мще мс
мнмс з м ,н Ц* . Г.мс м ,н Ц* щ бдс рн
б ры Ад.шс щ.м ш.мнИс И лсИлн щ э щдеб лр
м.лр мс И м рн мщен н Цщ.лр .м р нм
н мн нн б мр лр щнлрь щм ы Анд.Ррм А.д щ-
71
У нмлр – м б. м н р н ш .ю бн л ,рлр п (* ы 20>13)ымьр н Цл щ *ндсм.лрмн р . Р н н Цлы Анд р
Н.б н,мьр н Цл *ндсм.лрмн р . Р н н Цлы
ор ?.б мьр н Цл щ *ндсм.лрмн р . Р н н
Цл… : , Цнмь нИ нднИрмле* мще любн
ь дн н Цлр щ *ндсм.лрмн р . Р н н Цлр
р щ Ц-н й р бн н Цлру б .ь щ ллр щ щнлрьсю
мл.щсы м рн .лр м щднмн рьр м нИнмщн р-
ьр б. р м м щ.мр ,н щ шм , Цлр . Р н
Цлр щ *ндсм.лрмн з р ь. И льс э ны
Г э мс нмлр ь р Цл н щ.лрм* р ь н Цл н
нИ.л*ме мс И шбнм* щ.м р Р р *ндсм.лрм
з .м бн К ,ре млс,Ц. млс,рме .м бн Хдрм м
щ м нщ.нме .м бн <с Аще дн б.нме Инл -
щньс щндсю-нмс з .м щ.м щмн мще р р Ц л*лн р-
Ин бдс щ.м н .б ы
?бнм* щ.м р Р р *ндсм.лрм з .м
бн К ,ре млс,Ц. млс,рме .м бн Хдрм м
щ м нщ.нме .м бн <с Аще дн б.нме
Инл щньс щндсю-нмс з .м щ.м щмн мще р р
Ц л*лн рИн бдс щ.м н .б ы
Д *ндсм.лрмн бн мн б е д.м . д. *лн Цл щр-
д.б рь м Цл смд* р мщ.ль.ы о.м Цл щ ш-
бщр с д.м Дн нды Д н-н .ь Цл щ д м -
Цр др д.шдслн рр *ндсм.лрм. ор м Днм .мр.-
мы Г днбмь.ш. рю Хдрм щс
72
 *ндсм.лрм днщд.-
72
Дмн э Цсбн д.шдслн .ь И н м. нме шбнм* ь.м е . ь.м нрлме щ дсбс д.шщ.лр ы А.м рм нд. д брл д.ш-
щ.лр .м *ндсм.лрм. лс,.м ьд щр лю .л р щ -
дрл> йи н еу нм*> йи нь.е К ,ре ь.д. е н
 нл э уы *ндсм.лрм Цл .Ирм д.шдслн р -
 м б мд. м ммндр нщднем Цл ш. дн-н .м
мнлр*меы Гд.щб. р .м ,рлр р ,рщс б мн б ел-
н б е р рь б. н дндщ.л м* дннммщ ,рш-
р нщдннщ щ *ндсм.лрмн мс И э р д б э
мщен ь.м ры ; р .м ,рлр р нИь  е э рм
Цл ш. дн-н ы :нм днЦн ре Хдрм щ. р мнм
п Д мьднмн ре днщд.рлрм* щ мщ.льс мсм д рь .
м.м. – л Р. м ь д м елр ьднм Цд мрлр р р
шнмлн ш.м .лр м.л. мнм м . ь д м мд р-
лр д.м Дн нды
5рЦ нЦн *рмсм мл.б ь р б. нЦн дн
мндш ь лрЦ нЦн дн мл.б ь р б. нЦн
Хдрм м Ис,бы ос мнднбр Ц* н м ,ны
;бр рш д щнб рь щ Ин * ш .мн .нл* щ -
дрл И д.м Дн нд . – л Рн (щбсм.нм*> д.м
Дн нд . – л Рн:) з э нь.е Цнм щмь.е д ш д-
лрщ м*ы Г мс И Цнм ш .н И рИ .ь н .-
л.н <с. Аще щ Инл щньн р рИ .ь н сЦрщ.-
н щ Инл щньн мднмлн ре ь мще мр ь.ь Цлсб Цлсб
ь.ь ьсл*ы Тсл* Цлсб. . м м.м м мнмн . ь д м
(:ьы 13>2)ы *мр щ дю щ.м> н м. нме шбнм* ь.м е . ь.м н; щмн
Цсбн д.шдслн (:Ры 24>2)ыд.мндш.лрм* щмн .лр днры и Цл. нь.е Цнм щ-
мь.е . . ь д.е нл. днмр б м Ц ю .-
щмн б. .щньр . с м .мн ре Инл щнИнмь ы
одрм. м лрл рм лн д лл м щднмн р ь б.
э щмн э Цл д.шдслн р б щднмн р ь -
б. мще н Ир. рн щ мм шб.л м* др плн ны одр-
м. лн: Шсь. лр. ;м .н .ш.б дрм. лн д м-
мрмь рм дрр з э щднмн . Гнд. х: :.л э рлр
м . и с,.м м : У,н м , щмн ш.Цщ.*ы
А л*ь щднмн р . – л Рн м ел д.м Цлсб.ы
Ан б е ле сщлрм* щ ьдс м рм.нм И
ьсл* Цлсб. щ .лн щднме ещленме л.щ м дс,рнм
щ дсь. бр.щ л. бле И Ц .мр* щ Инл щньн
б.д <с. Аще б. н др ьдн-н рр р щнмр
Инл щнь. Хдрм. р дрщнмр н ь ш. дн-н м
сб щ л*мщремы 5рЦ нЦн *рмсм мл.б ь р б. нЦн
дн мндш ь лрЦ нЦн дн мл.б ь р б. нЦн Хдр-
м м Ис,бы ос мнднбр Ц* н м ,ны 5сь.щ ш .-
н э р .м Ц*н сб. ьсб. Цр* с, ы ; Ц*н
.м ь.ь д.ш нм И.мем бслр р нл. щ ь д нш-
брме Цлсб р нл нн Инл щнИнмщ е* щ шбщр-
.н д.м Дн нд . – л Рны
Дмеьр Цлсб рь з э днИн  Хдрм. Инл -
щньы Дмеьр д.шщд. рь щмеьр люЦрнл* нИрм 
щмеьр мИр.ю-р И э дм. щмеьр мИр.ю-р
И .ь с, ,р* з э Инл щнь ш. щ рд.ю--р Хдрм. А .мрнлеы
*м дре рь К д брВ рмн снм й=нИ.е -
.е д.б м*у ь.ь д.ш Ц э м щ дры =ньр Цлсб рь
 брл ь.,б бн * . мщ р мьщнд н бнл.ы ;б .ь
рмнл люЦ щ* ь К ,рн :.ндр р щ бе рш б м.
дньл ел ь лн р р щ дрл> йН.бсме Кл. б. .е
– м б* м о Ц ю:у Онл щ.л рь с р с брл мщ рм
бнл.мы ;б .,б сщрб.л ь.ь рь . ,рл. р дс-
ь.м р .м *рмсм. Хдрм. ньл. ьд щ*ы ; дрлнл
щ с,.м>
з / э .
 :.нд* К ,ре м рь нмс щ др>
з о р .ьрн ь.ь д б л,.ю д.м р .* : н
А .ы
Клсб рь б. щ др>
з / ,н м н бнл.*.
з Т нВ нЦн Инл щнь д нщ.л – м б.…
* м.л б. деИ м лр*ме :.ндр К ,рн .
; . з м лр*ме ш. н А с р А щ др>
з о з м.* : еы ц з м ощ ы ?.ь щ др> й/р
м.нд* щ ю р В. щ н уы ц онЦе Ис р д.бр онЦе
ц мрлсю э Инл щнь.ы
/нл щнь рм д.щрлмеы = мммл щнлрьр м.лме щ
.шрб. рн> йо р .ьрн ь.ь д б л,.ю д.м р-
.* : н А .уы
Хд.м Дн нд . – л Рн з э д б л,н рн д.м-р . ре р ьсл* Цлсб.ы =н р б ле Внщ ,сд-
.л. щ ь д м Ц н Цл мд. рИьр й д э уы =р
б . нм. щ д.ш щ дн н Ц брме Цнш йэ у н
рИн щ мрдн бн Ц н Цл й д э уы ;ьсб. э .
и д.м Дн нд . – л Рны и д. рн Аще ры
Дмеьр Цлсб рь з э днИн  Хдрм.
Инл щньы Дмеьр д.шщд. рь щмеьр люЦрнл*
нИрм щмеьр мИр.ю-р И э дм.
щмеьр мИр.ю-р И .ь с, ,р* з э
Инл щнь ш. щ рд.ю-р Хдрм. А .мрнлеы
*.ь м .И.л. щр д.б рь м д.м Дн нд .
 м Инднш дрм. м лрл рм лн Цл.,н .е ,н .
рме нн б. щ.лрме щ щньр В.дрВ. плн . с,н м.-
дсль. щ шд.мс днб др ел. е,нлнлнн снлн-
мщрны ; . лл. Инднш м де др лл. сб. д.м-
ь .л. .лл. Тднм Аще р м н д,нмщн -
щ шбщр лр б елр Тднм .б щмнмр бле щмн Ц-н-
ьл н реы : н нд* д.шб снм э бн * з Д ш-
бщр,н рн Тднм. – м б еы <нме* лн бнлею Д ш-
бщр,н рн Тднм. м щ. ре д.м. щ .ме* э
м Цреы
Хд.м К ,р з э щы Хд.м н л*ь щ ьрд рИ.
ь.ь .лр днбьр щ дрлр> йХд.м н щ Цднщ . . щ
днЦд.уы Д .м м.мр нм* (б л, Ц*) мнм К -
,рны Д м дрИ.-.нмме з ш.Инм. / Ц Ц* д.-
м м К ,ррм И Ц Жрщ – м б* ,рл щ ,рщ м Ин-л щньны / Ц рме Хдрм щ ,рл щ щ.м И Ц дн-
р Цлр д. И Ц мд.мр Цлр б лн И -
Ц ьд. н мндн Ц д лрм* м рмр И Ц щ Цлр
мще Ирм р д.б м ы Гндщ д.м з э Хдрм м
Д мьднмлр . щ д ш .Ин рю д.м з э любр
щ ь д Хдрм м ,рщны Жнл.ю щ.м бр* щ д.м
К ,рр бле  И Ц м.м мс днщд.р*ме щ д.м
К ,р И Ц Хдрм м ,рл щ щ.м р И Ц нл Цл
мндщ бле дн. . бс Цл ,рщ бле – м б.ы
Р з од

А нВр.лрм.мр Н ммрр Цлр д щнбн бщ. щрб.
м Вр л рИнмьр д м щ м Внл*ю щещлн ре м щ-
 дрИр д.шщ б щ р дрИр мнл.ю-р мс дс,н-
мьрм .д.м д.шщнмрм*ы Нншсл*. ь.ш.лрм* млнбс-
ю-рмры
Аднбр дрИр мнл.ю-р д.шщ бс ндщ н мнм
ш. рм.н .ь .шщ.нм.е нбнлрм м* бнны <нр
сбнд,рщ.ю 35 | .ды =. щ д м мнмн м е мл , -
мр м бнлн рнм м щмнм .,р рмс-нмщ. рш-ш.
Ин н д.шщ беме ь л 30 | мнмны =. дн*нм мн-
мн з м.ндр.л* .е ш.щрмрм м* б рш мс дс щ
 бдс . сбнд,рщ.н Цд.ь д.шщ б д -
Внмм. 22 | .ды =. млнб нн мнм м Вр л р -
мнмрлр нм л.мрн ,н рлр мс,. . д.шщ б з э
м. .щлрщ.н 18 | мнмн д.м .б.ы
/ мбнл.* И Ц Цд.ь н д.м .б.лме. Тдн ьр
Цд.ь з н Цнбрм.е мд. .ы о.ь р нм*ы Д м -
Вр л р мр л р Инлс ш.льр р бсм.ю ь.ь мбн-
л.* .ь И Ц мнм*р н д.м .б.лрм*ы *-с И др-
щ бр ь д.шщ бсы Д Ц-н м.рмрь. д.шщ б щ щ .-
лн мд. н с,.м .е Инм щ деы о нм* .м бн
б л, Ц* м лр ьдн ь р ндслрм щмн бд -
Црме ьд лрме р д.м .б.нмеы и с,.м ы щ .ь днр дрИр щлрею-р . д.шщ бы
41 | д.шщ бе-рме любн ьрщ.ю . .ль л* р .д-
ь рьр щ де> йпмлр Ц н щ бь. р .дь рьр м Ц
,рлр р ,рлруы ; щндюы А *е *ю ,р* з нщнмн-
л н ш. ерн м .дь м. м з нм Ц лнн Цншд.б м .е
,рш *ы
Г э мс м Вр.л* .е ь Вн Вре Гд.щ мл.щ 
Ондьщр ьм.р щ де шщ лен Инл щньс щ б -
м д нм дебьн . слрд щ.* мщ Цд.ь ср рш
нщ шм , ,рш н мднб ь б. щ д мс дс 
щ д.е л щр . Цд.ь. ш. рщ.н дрИр н *е -
мщ. рлр .дь м. рры Д .ь.е лр ре Ц д*Цы
Д д.е дрИр . д.шщ б щ з мсмщрн мщ н ,р-
л*еы и 14 |ы Н.м .б.юме мнм*р рш-ш.  И
нщ шм , ,р* щ мънм с л. любр мсИ.юме
,рще м д брнлемр р .ь б.лнны ое,нл . дрмнд
нщнмьн с б лр м мщньд щ*ю> ш. ь.,бсю И.л-
ьс бд.*ме м н р ш. ь.,бсю др днщлсю ерИ рВсы
Х Инме Ц* м л б  шеьн с мнЦе . ьс н ше-
ь ы Х Инме Ц* м л б мс шер с шер м с мнЦе
щ б мн . н бр* . В Иь. р щмлслрщ.* дн-
лрьр щ дИлрщ д брнлн…
Д д,н рн д бмщн рь щ щ ,рш * щ ещлн 
мнм*р з э дрИр . д.шщ б щ дрмь.ю-.е ь мс-
мщрю ,рл*е з ,н 14 |ы :.м р . щмнлрщ.юме
щ ,рш * м л б мнмн . м л бн мнм*р ьдщ.юрм бщндр бле э щмнл.нл*мщ.ы 14 | з э д м-
.е ВрРд.: К л*лн бнмер Цд.ь щ рш м. д.м .б.нме
рш-ш. щмнл.нл*мщ. м.м щ ,рш * мщ н ш.мс, н
б Индр рш-ш. щмнл.нл*мщ. . щ ,рш * мщ н ,н-
. м .ы
пм* н-н .ьрн дрИр д.шщ б щ ь.ь нщ шм ,-
м* ш.щнмр днЦн ь. юднм н ш.ьлюИн рн д.ш-
бнл* н д ,рщ. рн рш-ш. д.Ц б рш мс дс щ
ь б. э. д.Ц . щ бдс м д бн рлр щ бдс мд. н
з э щмн .Црд.н бн- 8з6з2з1 |ы
*.ь .ль лршм р .дь м. ре з 41 | щмнл.нл*-
мщ м.длр щ ,рш * м л б з 14 | р мсмщрн
,рл*е з 14 |ы Д Ц ш .Ин н Ц лнщн Иьры :
ш .нм ш. И Ц д *ме> ш. дншщсю р шб д щсю мнм*ю
ш. ЦрЦлнмь н м ш . рн д брнлн р р бнн И Ц
щмн ш .лр ь ь мс л.щ р ь с, млсл.*меы
* ь нИ с, щмнмр мрл.мр м.д.*ме др Цдн-
мр мщ н ,рл*н е Ц мънм н лрл* Ц л*ь -
бнл* д брнлны Жр* с, бнл* м м.м
ндщ б н ш.ьлюИн ре мс дс,нмь ,рш ры
Кд.ь з э .ь.е ь.е м.ндре р .ь.е лЦ. И
бле  И Ц сбнд,.* нн с, рмн* ьдн ьрн мс-
мьсл р И Ц н д.шщ.лр* мнм*ю н Ц брм Ц-
л.б.* Ин * лрд ь бсл  д лн л щ р щн-
дсю-рм мндбВнмы ?. Цд.ь с, Ц д *меы
* * *

=. Р н  И Хдрм м щ др ндслрм мр
Цд.И сш м щмн з днлюЦ бнры : ,рщнм щ мр-
дн бн щмн д.м . р д. ы пм* дем ш.-
дн д.шщ бр*ме ьд мн б млсИ.е з нмлр м -
щндлн днлюЦ бне рны *  щ млсИ.н днлюЦ бн-
е ре д.шщ б м ,н Ц* Инл щнь н Цеш. д.ш-
щ бр*меы с .м з щ д мс, днр мс, Инщнд-
 мс,… Жн е-рме . д.шщнбн днлюЦ бн-
мщсн ь.ь пщ. нлрн щ др> ь д.шщ брме м ,н ю
мщ ню ьд мн щр люЦ бне ре  б.н н щ б
днлюЦ бнмщ щ.*; р ь ,н рме . д.шщнбн 
 днлюЦ бнмщсн (:Ры 5>32)
73
ы : ,рщнм щ дн-
люЦ бн м мрдн щ ь д м щмн м.щлн м .
л щсы
< дрлнмщре щ мрд – м б. *рмсм. Хдрм. с нщ-
дннщ Цл бщн днлр р ш ль лы А.мн ршщнм н
з ль л. –рлнле р ль л. Ш.м.е
74
ы и Цлр м щнд-
73
Амы .ь,н :Ры 19>9> …ь д.шщнбнме м ,н ю мщ ню н ш. днлю-
Ц бне рн р ,н рме . бдс  днлюЦ бнмщсн; р ,н рщлрме .
д.шщнбн днлюЦ бнмщсны
74
Кн-–рлнл* р Кн-Ш.м. з бщн ль л ль щ. ре Ум ?.ь .
.шщ. н .ь рмн .м –рлнле р Ш.м.е ,рщлр . дсЦн,н щ 
эды ;Цн ль л дньд.рлр мщ н мс-нмщ щ. рн щ .И.лн хх щылн д.ш н сИрнле> бр рш р Цл Ин * б Цд
з –рлнл* . бдс Цл Ин * мд р з Ш.м.ы * щ 
ль л. Ш.м.е .мИрщ.л. ,сь н ь лрИнмщ щ -
б щ бле  И Ц д.шщнмрм* нмлр Инл щнь н нл
,р* м ,н -р ы Г ь.ь мс щ бс м , Цл д.ш-
щ бр*ме. А л.м сИн рю Ш.м.е д.шщнмрм* Ц-
л м , нмлр ,н .> бщ.,б щ бн * нднм лрл. нбс;
л щ дрл. щмлс д бмщн рь. мс,.; нм .
слрВн; ммннме ь.шщ.е шсЦ др м д р… *
н-н м -м б Ц мнл Ины
=. Р н  И Хдрм м щ др
ндслрм мр Цд.И сш м щмн з днлюЦ бнры
: ,рщнм щ мрдн бн щмн д.м . р д. 
щ ь д м щмн м.щлн м . л щсы
–рлнл* ,н щ дрл И д.шщ бр*ме м , л*ь
дрИр н днлюЦ бне ре . щмн м.л* н нмс-н-
мщн ы * – м б* *рмсм Хдрм м ь б. дрлнл -
,н щ дрл И л*ь днлюЦ бне рн м ,н Ц*
дрИр д.шщ б. р Инл щнь н Цеш. д.шщ бр*-
ме з м ,н н Цеш. ы любр е рлрм* Цд.ь мы
Т б. Хдрм м ршл ,рл мщ н лн рн ь Цд.ьс . -
м л щнб* ,н мь.ш.лр> ￿
лНXс ВпРВ -07В,,Н.
*лXРлпВ п Ул,л… XГ*Ол ,л Ул,с.Н0 ￿
(:Ры 19>10)ы
=. э ; мь.ш.л щ щн> ￿
,л РНл Р!л–Вю НXР Нсл…
, п!Г *В, ￿
(:Ры 19>11) нм* н ь.,б м ,н
нмр ЦншЦд.Ирны /нл щнь м м е-р щ Цд.ьн .- брме мн,бс бщсме люм.мр бр .ь щ Ц,р .ю-
-рмр> люм м мд щ шбнд,. ре ь д н м.л
ь мс б мс р люм м л д.шщд.. ь д
сЦ*н Инл щнь. р . л бр щ мрдн ьсИс дн щы Г мн-
днбр ьн з В.дмьр с* з Цд.И с* ,рш * м б 
,н -р ы и В.дмьр с* Ирм р дм.л* 
,рш ры и с* ь нИ ршдеб рм . с,-
ш .* И нм* р н с, рмь.*ы * ь нИ 
д.шщ б н дрщнмщснмеы
Убнд,.* деб м Инл щнь. е,нлнн Инм дрщлнИ*
н щ рм. рны ;м.*ме ш.бнд,.*ме . щм н дсб-
нн Инм . нн щш Цд.*меы Г э мс ь нИ лс-
И.нме И ,рш * з э нь.е .ь.е блр .е . Рр-
л.б. ь м .> щ бе щ б с мд.шс щрбрл* щн
бщндр ь дн ,н с, дн б лнщ.* р щ бр*ы
=н Ц брм ш. .мрм* .Ц д м нь д ммлн
мь л*ьс Инл щнь з э см н мс-нмщ ,рщн
.ь ь.ь ммлр р щ ш.щрмрм мр  Инм бс-
м.н Р дмрдсюме н мс ьры =н Ц брм ь.,б -
мс ,н рщлнмсме мс,Ир н щ др* мнЦн> йД мрдн н
Ц л*лн ,н -р ьд мн м н ,н :у и б л, Ц*
щЦр щ л щс щ шбнмы о.ь ,н б л, . бсм.* р ,н -
-р .> йД мрдн н Ц л*лн мс,Ир ьд мн м н мс-
,.уы
=н Ц брм м .* бдс бдс с м. щр*ме лсИ-
лны =н Ц брм м.д.*ме Ц* бле мщ н л щр- м л нИ м ш.Ирь м> м днщ.* р д.б щ.*ы =с,
мнЦе б.щ.*ы АИ.млрщ б.ю-рны ;б.ю-р Ин-
л щнь мИ.млрщы Г лсИ.ю-р сбнд,рщ.ю-р л*-
шсю-рме н б.ю-р з э н д лр мд.л-
 Инл щнь э :ндщ н м дны
* дб. щ .б.н щ –н рм.днмь н шнд  м щ-
нь.н рш н р нИн щ :ндщ н м дны –н рм.днмь н
шнд ьр р ,рш *ю> .м л.щ.ю д м н дЦр-р
.л*м д.мс Цндн .м щ л  бе щ брИь. лн-
-н з .м ьд.м .ы рш :ндщ м де рИн рьсб.
н щнь.ны и м дн з мндщ н> .м н р м ллюм-
ь. р д.ьсльр р щ б д млр р дЦьр з рИн ,рщ -
ы –н рм.днмь н шнд др рм.н р б.н з ,р-
щны :ндщ н м дн л*ь др рм.н з мндщ ны
о.ь ,н р щ Цд.ьн з мИ.млрщ б.ю-рны =с, м д.-
р* н, сю ш.Ц лрщ м* бдс бдс н Ц.л щ.* бдс
бдс . ь.ьрмр- д лрмр мнл И.мр> . дрмнд мс-
,с др бр* б м м Вщн.мр; ,н -р н м.д.*-
ме д.б щ.* мс,. Инм- щьсм др щлн мы
Д Цд.ьн .Ир .нме .ь.е . .е ь.л. щ ь д щ.м
м е .б щ л щ.*ме р ш.Ц р*ме м И -
Ц щ.м н д.шлюЦрлр И Ц щ н .б нлры
=с, мнЦе б.щ.*ы АИ.млрщ б.ю-рны
;б.ю-р Инл щнь мИ.млрщы Г лсИ.ю-р
сбнд,рщ.ю-р л*шсю-рме н б.ю-р
з э н д лр мд.л Инл щньыГд.щб. ,рш р ш.ьлюИ.нме щ м И ь.ь д.щрл 
дсше  ь щншны ;бр щншн з . н щмн дсше>
щмю мл.б м* р е,нм* Ц. нмн . мнЦн р ш.
щмн щнИ.ны = м б л, м.д.*ме н Ц* .ьрмр
э рм.мры =.б м нлр* б м . н ш.бнд,рщ.*ме
м бдсш*емр бн- рЦсб* млн д.Ц ы * м нлр* б -
м с, м Инм- > м Вщн.мр рлр л ь л.бь ы Х -
д л рмн* Ц-р бдсшн р д щ бр* щднме щмнмны
=нл*ше И Ц щ щ щ мьднмн *н ллр м бдс,ь.мр .
л р . м бдсш*емр . дЦ.льс з э дн р Цнш Ц-
д.шрны ;б.* с, щмнмны =нл*ше смь.* ,н-
с . ьсд д . м.м мс д.Ц .*ы =нл*ше .ь,н м.м -
мс снш,.* . ьсд д . ,н с м.щле* д.Ц .* рлр щ
бньднны =с, щмнмн щднме д щ бр*ы <ле .Ир .-
ю-н Цд.ь. э м Цн щ., ы :с, р ,н . б л, 
щнмр б с ,рш *ы
Кщ.н ь нИ .ь н Цнш Цд.шрн ь б. мс, н
 Ин Цд.* м м Ц ,н сы =с, .м.рщ.* р Ц*
деб м др люЦ щ шм , мр ь.ь с Гсльр .>
* Цн .л. ш. рм .
Т.ь н * рл* щнд .е ,н .
75
ы
Дшел мн е ь.ь щ мрь ь.ь рдю . р з щ Цсб*
люЦншн мр мн е ш. м Ц ы ц рьсб. нЦе н бн-
75
ы Аы Гсльр ы пщ н р ; н р ысм*ы :с,Ир . б л,н ш .* И рьсб. мщ н ,н-
 н бн нмеы Жн рлме. йДрбнлр л.ш. И Цд.лр з
н нд* нл*н * щл.ш*н:у
76
Г нь дм щрб И р н щбнд,. л -
б. щмнмны У нн р блр ны ; . р б ерИ р-
В н ,.дры Дрб И нн мь д Цр* .И н
 мс И . н ь дмр* н Цсбны ; м .И.л. щ
м л щ нм* Цсбн . м .бн мнЦн Ц.Цс ь -
д.е Цсбн ь лн ,.др*ы Г м б м н дрбн
б с И* щ дсю… =с йЦншдсьрну ( нсмнлн) лю-
бр ,р* н е мс И рИн н смню м.мр
бнл.*ы Клсбр* смню . Внщ.* л*ш щ.*ме м -
Црл* мр нлнР .мр з р щмн . Ц л*лн рИн н
смнюы
76
Г мл щрВ.ы
еэ лиз ми с моуни лоени

Дмеь д б. дн щ б рьр нднм.лр .р*ме
с л.м р .И.лр щлнш.* .дс,с ь.ь щ Ррл*мн
йДру з бн рш с л щ ш.Цд лн Вндьщр лншс щсд-
б.л.ьр з р щ дс мн е* мнЦе ьднм м ш .мн рнм
р м шб.щ.* нь н нщрбрм н д.,бн рн щ ьдс мщ -
н бслры
Гд бе м.длр днмм-ь Рндн Врр нИ. н
щмс лн ре р нлнщмс лн ре любн д.сю-р ш.
д.шднлн рн лн ьр .дь рь щы и д рм бр щ .-
лн мд. н бн щ мрлс д.мл..щлнме д.щмщн -
мр л ьмрь м. щ .дь м. щ бн нм* .дь -
д.Ррьр ь дн д бе Инднш .лс нддр дрюы
5юбр дн.л* мд.б.ю э ы Гднбл. .нме лн .-
лрш щ.* нь дн щрб э д.м д мд. ею-н -
ме шл. з еь Ц .м э м ,ны
А.мр .ьрн д д.мм .шщ.юме ймр рмрш.Вре
шл.уы Тм.р щ де .ьрн д д.мм д.шд.Ц . 
. ?. .бны ; р днбл. .юме .лрм д.шлрИ м -
мсб.дмщн м мдсьсд.мы йАбнл. шл мн *лну з
дрмнд .ь .ь мл . с эр д д.ммы Ннь -
мн б щ. д щнмр эс д д.ммс мр рмрш.Врр шл.
б бнщрш м ймбнл. шл мн *лну Инднш мр рмнд-
мщ Цд.ш щ. ре щ ль л* сю мрмнмсы=. щмс лн ре ( н демм ньм м ь нИ ) э
шщсИр дрмнд .ь> йН.ш с, щ щмн Цлсбрн р .ь щмн
д.шщд. рьр м м.м бнмщ. .ь щ ,.лсм.
И Ц АГ*< щ.м н мънл д. *лн щднмн р л*шс-
нм* дншндщ.рщ.мруы * щ д.мь. э .ьВрр днб-
л. .ю> й<.щ.н д.шб.щ.* мсбн .м дншндщ.р-
щ . дрмнд млн лньВрр . нмс л щ лн-
руы * с,н д.шб.юы Н.шб.ю р нщр м р щр щ.-
м> р м рщлрм б ь д е р н-н м щндлн н д -
см б. рнм д.шщд..ы
Д лн рр .дь рь щ э шщсИр дрмнд .ь>
йН.ш с, щ .дь м. .ь щ ,.лсм. ь лр-
нм* мндрл* мр л дрВ.мру з р д.шб.ю мндрл*-
н л дрВ рлр Цсм.,ьс м р Р дм.Врн бн м ,-
ьс р* мндрл* л дрВы й=н л*шснм* щбщ -
нм б рм л дрВ м мс И .ь АГ*< м м ,
ш.д.шр*ме:у =.дь рь н мд.лн . АГ*< мд.лн 
лсИ.нме.: й=н л .н р н ю.н .дь рьр .
щ ьсдрн ь дрмндс м.дрс. сы * щ Ц-н б.щ.н
д мрм д.щрнл*мщ см* .м д.шднлр ьсдр*
м.дрс. с д.ш с, м .дь м. у…
Д.,  И щ Инл щнИнмь м Црр щмн б.
мс-нмщсн рбн.л* .е л. ь. Вн мры Д
м щнмщрр м рбн.л* л. ь Вн мр
Инл щнь Вн рщ.н мщ ю ,рш *ы о б. ьд. н
мндн мнЦн мнЦн н л,ныГ ещлеюме ь.ьрн- рь мс нршщнм н лрИ -
мр ь дн м.мр мнЦе мИр.ю ш .ь щмр р бсм.ю
И р .ьрн ьсл* щн р щ де> щ щмн (рмне щ
щрбс мнЦе) ьсде .дь рьр р с, н нд* э д.шдн-
лр*ы Д е ьсдю р щмн щ ьдс мн е ьсде з б.щ.н
д.шднлрм э  мс И щ .лнм Ц-нмщн р .ь щмн
.дь м. ы
/ шбнм* щ., бле .м м щ.мр. Д.,  И
щ Инл щнИнмь м Црр щмн б. мс-нмщсн рбн.л* .е
л. ь. Вн мры Д м щнмщрр м рбн.л* л. -
ь Вн мр Инл щнь Вн рщ.н мщ ю ,рш *ы =.-
дрмнд рбн.л* .е л. ь. Вн мр щ др> йЖн .
б л, . Ц* б . . нн м бннуы
Д ь дрмндс днбммнд .е Ц л* А.щнлре Тд.м.-
д щ.
77
ы <см.ю ь.,б мс рш щ.м ршщнмн ы ; щ -
дрл .ь> йпмлр Ц е д ,рл ,рш * щ д д.ш е Ц
м.д.лме И Ц с мн е Цл. б . ,н . р м бн-
ны с мн е щмю ,рш * Цл . Ц д з л ,н -
-р р л*ь б . б Иь.уы
о.ь щ рбн.л* .е л. ь. Вн мр щ др> й*бн-
.л* ь б. б . ,н .уы * * любр днл. ьдс м>
д.шщ беме Цд м.ю бдс бдс . ршмн ею р Цлсбе
б .ь Вн рщ.ю р мщ ю ,рш * . м щ. рр рбн-
.л* л. ьр Вн мры * ь.,б рш р щ мндбВн
щмн-.ьр ш .н И з днл рь мс И дн-
77
А щнмьр .ьнд н.д. р ьр ылры ; . И - .бннме> лр . днбммнд н
ь.е рн лр .  И К б Цд р д мр 
лр .  И рь н сш .н Ц э мы ;б .ь рбн-
.л* .е л. ь. Вн мр б щлнн .б Инл щнь м р
Вн рщ.н мнЦе м.м щ мщнн эр Вн мны о б.
ьд. н мндн мнЦн мнЦн н л,ны
: ш .нм И .дь м. ре з шл *е мщ з шл р
м рн бдс рн щн-р з шл р нмлр м .дсл.нм э 
 ьд. н мндн м.мр мнЦн н л,нм р ш .нм И
рбн.л дрмсмщсю-р щ .лн ,рш р н рш . рш
нны Гдр е рбн.л .м .лн м щнмр щ е -
щ др л. лн л.мр м сд. б щнИнд.> йо днлрл*:
/ Ц мнЦн р мь.ш.л р р бсм.л з мнЦе Цм.-
щ.нл*ы ;Цм. щ.е мнЦе Цм. щ.е ьдс,.ю-р
н бсм. И Цм. нл* К .ы о нм*  И 
бнл.нл* днл з э л  э нл*шеуы
* И ,н мр рмрш.Вре Вн мн др мр щ .лс
,рш *. /нл щнь нднмнлрщ.н б Цд р шл ы /нл щнь
м ш .нл* м р,.н л. ьс рмн эр рбн.л* 
мнд ь р щ др> йДмн б м ьнм ,р* з м мс,Ир 
рлр ,н -р э мс н нд* е м щнм*ю мсИр*ме
н Цсбсуы
Н. *лн Инл щнь днлрл мсИрлмеы и мсИн рн
Цл нмс щ м .мн рн мс И м.щлел Инл щн-
ь м б м.м ммндр р д ,б.л .бн,бс . е Ц
днбммнд н ь.е рны = н нд* Инл щнь дс,.-нме щ дн м ш .нл* ы ; .щмн б. .л.н щ мнЦн
мщнрл* рь д.шсм. р м щнмр р лрл.нме эрм м.мм
. щньр щнИ н р щнИ ,рш р р щднмн .м -
е-н Инл щнИнмь мс-нмщ щ. реы
=.м .юме ршр* л. ьс Вн мн щ -
лн рр ь лн ьрм .дь рь.м щ лн рр ь м мнь-
мс.лршмс р лнмЦре мщс щ лн рр ь м рм бдс-
рм мндш мемы Г р,н рн л. ьр Вн мн щ ь -
Вн ь В щ щмн б. щнбн ь мс И Инл щнь щ Ц щ 
,рш р д.ьрИнмьр дсь щ бмщснме д.шб мн *лр-
мр д.шб Ц лнн смьлмр рбн.л.мр з рлр щ щмн рш-
ен р рш мщ н ,рш ры
*бн.л щмн ,рш р з э Хдрм м – м б* рЦ ;
нм* м.м Онл мсбдрн ; нм* м.м. мсбд м* ;
нм* м.м. Аще м* Гд.щнб м* }нбд м* :с,н-
мщ < Цд . р А мд.б. рны о нм* щмн рбн.л* н
з щ =нмы * рш . рн рбн.л щ рш ,рш р . м м щ.-
рр И р еь Ц нб мр,рм з э рш . рн Хдр-
м. рш ,рш р рЦ Хдрм м мсИ.н Инл щнь. днл 
н ,нл.ю-н ь.е*меы
й=н щнлнщ. .м щ Цншб с рбр:у
78
з щ рлр Цн-
м ь дн ,рлр щ Цнм щ. м Инл щньн р щ д -
л.лр> й/ дрлнл мсИр* .м *рмсм =.ш.де-
р б щднмн р. Гдрлнл дн,бн щднмн р мсИр*
78
* р д мрлр *рмсм. И Ц н щнлнл рм рбр щ Цншб с (5ьы 8>31)ы.м:у
79
Гдрмсмщрн Хдрм. щ ,рш р мсИ.н Инл щнь.
днл ы Г мд.Ин н Ц ,,н н Цс лн н м -
щнм*ю мсИ.нме .лрИрнм щ Ц-нмщн дрмр. мьр
рбн.л щы Д ш рь.н н дн б лрм н ,нл. рн рш .*
эр рбн.л рлр ьд. н мндн ршр* ры =. м-
щ. рр э .м днбл. .нме лн .лрш щ.* Внлн
д.шбнл дн щ щрб щ бненл* мр ь дн б
мр д .м б.,н р . млс н Цлр ршщнм ы
Н. *лн Инл щнь днлрл мсИрлмеы и
мсИн рн Цл нмс щ м .мн рн мс И
м.щлел Инл щнь м б м.м ммндр р д ,б.л
.бн,бс . е Ц днбммнд н ь.е рны =
н нд* Инл щнь дс,.нме щ дн м ш .нл* 
.щмн б. лрл.е мнЦе . щньр щнИ н р щнИ 
,рш р р щднмн .м е-н Инл щнИнмь
мс-нмщ щ. реы
/ м , днбл ,р*. / м , мь.ш.*. /
м , м щн щ.*. <нд,рнм* н рбн.л* рбн
Вн мн щн-н ь дн м Ц-.юме .м щ пщ. -
нлрры й<нд,рм* ш. щнИ сю ,рш *у з щ дрл Г.щнл
орм Рню
80
ы йА н щ мщ Ц бн ь дсю б.д щ.л щ.м
79
* щ р ш.ьдрИ.лр> И онЦн б .м *рмсм А К ,р. дрлнл
о мюб. дн,бн щднмн р мсИр* .м (:Ры 8>29)ы
80
о ,н Инл щнь К ,р сЦн . мн . днсм нщ. щ д.щбн Цл. -
Инмрр щндн люЦщр нд н рр ьд мры Г бщрш.ме б Цдм бщр м
щнд бнд,рм* щнИ ,рш р ь ь д  р дршщ. р рм щнб.л б Ц-
д н рм щнб. рн нднб м рмр мщрбннлемр (1 ормы 6>11з12)ыХдрм м л*ь мщ Ц б. э. н б л, . Ц* щ б м
ь с ,бн рю л ру
81
 з щ дрл Г.щнл щ бдс р мщ -
р мл. реы Хдрмр. мь н Ц-нмщ б л, м нбр-
р* мщ р смрлре щ Ц д*Цн ш. д.щмщн м* ш. Цсбс-
-сю ,рш * ш. д ,б.ю-ннме ь лн рны <нл с,н н
щ .м л щр с рлр Ц л*лсю И.м* ,рш р мщ н д -
,рщлр бнл щ н ь д ,б.нме рлр дебн д бр*-
ме щ мрды Д рм с, м.щр* мрд Цнш лн .лрш -
щ. мще-н р сш.ь н д ь щ з щ ш.
э м р Ц д *ме: Ксбс-нн ш. .лн .ьрщ м*ю
ш. .лрм нЦншд.шлрИрнм ш. .лн смндб м лр-
щ ы
81
Т мщ Ц бн дршщ. щ Цд.ре л*ь Ц мщ Ц б. щ.л. н Цл.
щ б м ь с ,бн рю л р… (–.лы 5>13)ы
Не уби й мен, м мо !

<щ.бВ.* дн*н еЦде> й: р . . р м.м. б л,-
Ц* бсм.ю ь.ь мн е .шщ.*уы
<нме н бнь.Цде> йУ мн е д.мс щ л мы ; р л.б-
ьрн дсмн р Цлнме-рнуы
одр .бВ. н бнь.Цде> йц с,н нм ,ь щр,с ь б.
мн е м.м. др нмн щ мрд Цсбн л м л нИ
мщн. р Вщн щуы
<щ.бВ.* Инщнд н бнь.Цде> й* нднм мллр
лр м.м. рр мсь м н мндбВ.. ; Ц*нме .ь д щ-
ы У нЦе Цсбн шб д щ.е м.лн *ь.е б Иь. м.м.уы
<щ.бВ.* щ м*м н бнь.Цде> йАн б е м е м.м. мн-
е сЦрл.…у
ис нмс м , Цл Ц р ш.ь Ир* . э м б нщ-
рьн мс И шбнм* дсб И -лрЦ б Ц.щр*ы ;б-
.ь б Ц.щр* дрбнме р щ Ц-нм- нм* И ы Д бн-
Ц.. ь дн щнбсме щ Ц-нмщн щ бс .Ц д-
 щ мн е лрИ з ь.ь В. мще-н рь. р д м Инл -
щнь. з д.,.н  И ,н -р м Иьр шдн ре д.-
щ щ б Црщ.юме д.щ. . сЦрмщ бнн щ Иднщны
* Цсьщ.л* нб.щ е мм днл б с рш .ьр ндн-
б.И бн д.щ ш.-р рВ м н с д. б ь.шщ.лр
И р рмню . э д.щ р б л, н рмн* р
нл*ше с р э д.щ Црд.*ыД э днщд.-н рн м.ндр щ сЦрВс ь.ь д.ш р
нм* б . рш м.м л.щ р с,.м мн.м дР ш
.лн мрд.ы Г мс И Црн мрд. . демсю ш.щр-
мр ,нл. ре р м м Ц мр ,н -р ш.Ир .* д -
,.* р щ м рщ.*ы
пмлр э. м м Ц м* с ,н -р щщндрме з с
мрд. н Цсбс-н ы
Гднбм.щ*н нмлр мн б е ,н -р н мь.ш.*> с щ.м
нм* д.щ . дрмнд .  И Ц сЦр* мщ ю дн-
м.днлсю м.* рлр В. ь б. р Цнш .бн, Ц л*-
 ь б. щ нднбр дебс мд.б. ре р Цнм лнш .е е-
сИь. ,рш р нмлр щ н щндрн щ Цсбс-сю ,рш * р
щ Цсбнн щмн лрл* д.р* бн * р . лнь.дмщ. р
мднбмщ. р мрл . ббнд,. рн щ р ,рш р е
р с,н рь б. н Цсбс шб д щы пмлр б.* д.щ
сЦр* Цнм м - д брнлн любр с,.м сме .ь -
мс ш.ь с р щ шм , мр рмн* .ьрн д.щ.ы
;б .ь э. щрш . щднмн .ы : ,н ь э мс -
,н мь д дрщь сы : ,н м.* дрщИ м бле Ин-
л щнь. щ д м Ц эщ. .шрр
82
 ь д м р лрВ м ь
лрВс нднб м щднмн м лрЦнд.л* м Ц-нмщ мы
*мн .ь р м р> с, сЦрщ.* н ь с,н н
Цсбн шб д щм ь м.м н Ин ,р* бле И Ц
82
ищ. .шре ( бды з днИы й~у з й д л у р йθάjlτnoу з ммнд*) з
сш.ь н .е мнбрВр мь.е д.ьрь. дньд.-н ре ,рш р Инл щнь. (Ин-
л щнь сЦрмщ )ын ь.Ирщ.л .лр мрл .лр бн * р р н мнл.л
.м .мл.,б.*ме ,рш *юы *мн щ .ь Р дмслр-
д щьн щ д м Ц сЦрмщн м.дрь щ с,н б рм.нме
нднб йИнл щнь люЦрщму ш. .б м м ш . рнмы о
нм* .м мн н дрсИ.ю ь м щндлн н др-
щИ м щн-.мы
*м дре мрд. щ др .м м И б.,н м.мн
,нм ьрн брь. д бднщ мр н сш.ь рщ.лр .Ц д-
 р мИр.лр э с,.м м днмс лн рнмы
ГнднЦндрн щ мщ н .мер нмлр щ ш .ь м м рм-
 дрн мрд. м.м мд.л з Цсьщ.л* люб нб щ
Инл щнИнмщ. з брь. д щы о нм* н ь лрВн-
щ ден м Ц ю ,нм ь м* щ щмн нн Р дм.> . др-
мнд о.мндл. /р рм. =нд <р ьлнр. Т.лр-
сл. з э Цсьщ.л* Цнм щ л ры 5юбр н рмнщ-
лрн б Цд бннлр з .ь нь д рш р щ др-
лры =рь рш р н сш.ь рщ.л .Ц д р .сн рИ .е
.м е-.е ьлещ. –р ьд.. ( н ьлещ. м щнмь
щд.И. . ьлещ. –р ьд..) л.мрл.> йц рь б. н
б.м ,н -р н .Ц дрщ н мднбмщ уы <днщ рн любр
смнлр сЦрщ.* щ Иднщн рм.лр И э рмн -
сЦрмщ р бнл.* э р бр б ь д н рмнл
д.щ. ь.ь л*ь .Ир .л бненл* м* щд.И. р
др рм.л дрме сы ; ьлелме л , мр Ц .мр б .-
ь ьлелме щ др* д лрн щн-ры
Д э днщд.-н рн м.ндр щ сЦрВсь.ь д.ш р нм* б . рш м.м л.щ р
с,.м мн.м дР ш .лн мрд.ы Г мс И
Црн мрд. . демсю ш.щрмр ,нл. ре
р м м Ц мр ,н -р ш.Ир .* д ,.* р
щ м рщ.*ы пмлр э. м м Ц м* с ,н -р 
щщндрме з с мрд. н Цсбс-н ы
о л*ь м 5н р . ь.,нме Инл щнИнмщ .сИрл м*
сш.ь рщ.* .Ц д з р щ млн э ндщ
эьм ндрмн . м щ дн рю щ Инл щнь. р -
щ Ц-нмщн  лн р э. ш.д.ш. мн н -
д.м д мд. ел.м* р . бдс рн Ц-нмщ. б.,н н
д.шбнлещлрн м Вр.лрмрИнмьсю рбн л рю Цщлн 
слнблн щ нЦрн А щнмь А юш.ы
: рмннм бнл м й нднмн м ш щу з м .ьрм
лсЦ ьрм ршмн н рнм щ бсл. Инл щнИнмьр И м -
,н Ц* м с,н щ дрм н м люб*мры о нм* .м
бн Инл щнь сЦрмщ н мИр.ю сЦрмщ м .м бн
Инл щнь щ . Цнм др Вр н Цнм -.б н м -
щндлн нм д.щнблрщ н сЦрмщ Инл щнь. е-
-н ,р* р рбс-н щ мрд з .м м ,н Ц* м с,н
мм дрм щ л.ш. л*ь лрл* Инл щнь б Ц мс-
-нмщ. ь д с,н щщндрл ь.ьрм- Цд.ш м -
ндел . ,рш н б д н мщ ю ЦнмВн сю Инл щн-
Инмьсю бслс . мс- м* мщ ю сд.рлы
=с, мь.ш.* н-н р м И щ л. . Ц л*-
лр ь.ьр- лсР. .мрИнмьр мрд щ ш.ьслрмь.ьр- сшьр ьдс щ любн .ю-рме с д.щле*
м щднмн ,рш *ю нм* р .ь б с ь> м ьд.-
р* .лн .мнлн рн ьд. н мндн д.ш. щ бщ.-др
ь.ь мр рмсмы : б л, Цмлс,рщ.* .ш щсю дс-
Цс ь д.е Цсбн дн* м н ш. .б н Инл щнИнмщ 
м б л, днЦле* щ ь.ь мндн ш. .б н щ.-
д м б л, н-н И - бнл.* щ э м мрдн сИ.м-
щ щ.* щ ь.ьр- л Ц.л* л. . н б. К
д.м л бр*ме д.шм ,р*ме м.* мрл* мр м с-
Ирмр шб д щмры : б л, Цмдн *ь ,р* р
Цмдн *ь ср рш э мрд. н м.щрщ ммщ.
з щ .ьрн мс-нмщсю л. ы
и ьм.р л. щ ,бн ре щ д.шлрИ н нщд -
нмьрн м юш щ щмнмрд н д щн д . рш.Врр
р .ь б.лнн ь дн рмню Ин * м с ь щы Адн-
бр р нм* р с ь м ьд.-н рю Ирмл. д ,б.нм -
мры и .м н щ де .лр д.щрнлр ь дн
б рмщ.ю ньрн . н щн-р н д.мьдщ.е .м
мср д Внмм.ы
: б л, д ,.* р ш.Ир .* бнн щ люЦщр р м -
л.мрр щ ,нл. рр Цсбс-н ммщ. з м Цмщн 
м б л, м.щ.*ме люб*мр мс И Инл щнь
Цнш э щ., нлн мще-н бнл. ре н м ,н
.шщ.*ме Инл щнь мы
о.лмсб ( д Вррдсю нь дн мсбдн щн-р рш
э ндрмр. мь ь р р) щ др м И ь б.Инл щнь м. н . мсб нднб Дмнщл рм н м д ме
 м Цл лр м д.щнблрщ ь ьдс,.ю-рм любем.
Д И.м мр мднбр д Ин Инл щнь. м д ме Инмс
н м.щрл ммщ.>
з о Ц д лме ш. Внл мсбдрн. о м рИ.л. о
м .лнмщ щ.л. о д. рл мщ н бнщмщ .
з =ны
з о.ь Инмс ,н Цншбнн . пмлр Ц люЦрл
бнщмщ р д.бр ,нл. ре бнщмщ. д.бр щмлн шщ.-
ре д.бр Ц л*лн Инмр мднмрлме ь Ирм н р сб.-
лелме Цд.ь. з э м щндлн бдс д.ш щ ды =
нмлр ш .л ,рш * л р р н ь.шщ.л мнЦн щ н
 Инмс н д брл р н щ м р.л ммщ . Т
ш. нЦе Цсбн м лр*ме.
: б л, д ,.* р ш.Ир .* бнн щ люЦщр
р м л.мрр щ ,нл. рр Цсбс-н ммщ.
з м Цмщн м б л, м.щ.*ме люб*мр
 мс И Инл щнь Цнш э щ., нлн
мще-н бнл. ре н м ,н .шщ.*ме
Инл щнь мы
и. нм. млрль м мд. млрль м Ц л* . р млрл-
ь м Цлрд . И Ц щ др* н бр бн *ы =. м.-
м м бнлн ь. м щ дрм Ц э м р мн б е р мн-
И.м ь.,бсю мньс бс р б ь д. любр щ Цнл .л..
р м.м ндещлрн мндбВн р д.шсм рбс . э л.
з сЦрщ.ю бнны * м.рмрьн щ э м м Ц е-нм Ин * м мд. ы : рбнм Ис* лр н щ нднбр
л. н щмн е щмн н-н бндш.нм .шщ.*ме
д.брВрр Аще Нсм*ю р д.щ мл.щ м .д б мы А
Цнб э с, Ц д *ме р н л*ь бс щ мр
мднбмщ.мры

* * *

Х Ис щ.м мь.ш.* м И щмеьр д.ш ь б. д ,-
б.нме днЦн ь щ мрд м д.лрщ.ю любр> й/ сЦ -
д И. мрн Цсбн.у (5ьы 1>66)ы / Цсбн рш э днЦн -
ь.. * щ .щнд еь. ш.б.щ.лрм* б Ц м щ д м м
р н ь рмнн мщ р бнн р ь щрбнл бре др бе
щ б м. м щ д ,бн м мл.бн Внмы Н брщлрме щ
мрд щ Инл щнь з э Внл.е Дмнлн .е э Ц л*-
л.е ш. .бь. э Ц л*л.е д.б м* р Ц л*л.е .м-
м* мс И Инл щнь м ,н д.шщрщ.*ме б щн-
лрьр щм р бн д.брд щ.* б мд.л лсЦр .-
бн реы Т.,б днЦн ь з э Ц л*л щ д мы Тнм
щд.мн н е ы
= э д брщлрме днЦн ьы нм* нд брщлрн-
ме бнры Г шщ л*н щ.м н-н д.ш . м р* м И
.л .д б Цнмьд щлн н л*ь ь ллньрщрш.Вре-
мр днщ люВремр н л*ь щ .мр р эмр д.Времр
Цнмьд щлн .Ц д.мры К лнн щмн бдс р ьд щ -
д лрр: Тд щ* .лн .д б. д лрл.м* днь.мр рд лрщ.нме б мн б ел н б е др м -р сЦр-
мщ. бнн щ м Иднщн ь д н н э бре ш.И.л ы
Д днбм.щ*н мнЦн нмлр Ц нщднр бнл.лр .Ц д-
 нмлр Ц . дрмнд .Ц дрд щ.лр * . . Гднб-
нИсы Днб* нмлр щ .лн щднме ш.И н ,н -р . млн
ербнмер .щнд еь. ндн с .нме мь.,н> й/
э м н Цсбн ш. ш д з щмн Цсбс м мн е ммне*меу з
р р м мс,нм бс р *ь р йш. л.беу л *
мщ н Иднщ.ы йГ рм.нн .м с,н мб д ,.*у з
мь.,с р р з ь нВ днЦн ьсы
 щнб* м н ш .нм ь сЦрщ.нмы : ,н бнмщр-
нл* лрлн д м ь лрИнмщ. ммнл мсб-
д мрл* н щ дрм р дньд.м любн .
щмнм э д ,б.юме И.лн р рлны Г мс И
ш. ь.,бм бе н р р нд ,бн Цд.*нщ р мн-
мнды и щ.ьссм беИр ш. .мр м.мщ.н рш .м
,рш н н мрлы : лрлн м р мрл р Цл. мл -
щн ре р Цл. б.р рш-ш.  И щмн м д.,н 
щмн .д б м Ц-рм ь ллньрщ м дн м з сЦр-
щ.лр мрллр любн р б мн б ел н б е д б л-
,.нм р сЦрщ.*ы
5юбр н рм.ю э р рм.* н еы он
ь дн днл. ЦншЦ , Цнммд.л Цнмм щнм
р Цнм ь.е б м  м.м ,нм ьр .ь.ш. р
р р р б д мемеы
УЦрмщ . щ н з щ щмн н .ь.е мд.л .ещн-* щ д.щмщн м лн рр мд.щ н рю
м .Ц д мы Г мс И . щ н щ дс,н 
мс,рь сЦрщ.н щ дс,н мс,рь. з мрл* 
сЦрщ.н мрл* ы о.м лрЦ нЦе сЦ*ю лрЦ
 сЦ*нл*ы щ сЦрмщ днЦн ь. щ Иднщн з
э м.м н Цнм др Вр н м.м н ,нм ь н н
рмню-нн . .л щ сЦрмщ ы
Ащенлр .др.д Г.щнл АндЦмьр (Цл.,н 
.мер н см лр .бннмме лрьсю-р щ мл.-
щн Хдрм. А .мрнле щ О.дмщн К ,рнм) ь б. ш.б.-
лр щ д м ш.Цндс .лЦ. В Т м щ рлр н ш.Цндс
щ дрл мндЦ.м> йУ .м нм* .ь дн ь.ь .Ц д
б д рн мндЦ с .м нм* .ь н шл бнмщ ь.ь сЦр-
мщ щ Иднщн нд ,бн бн ь . с .лЦ. Внщ э
нсы пмлр .лЦ. мь.е ,н -р . д ,б.н мнм* бнн щ
,рш р . мндЦмь.е ,н -р . сЦрщ.н р бнл.е мнм*
.Ц д щ К м ,н днлр* И шнмле Т м щ с,-
. .лЦ. В.м Ц л*лн Инм .муы о.ь р млсИрл м*> мнд-
Ц нделр шнмлю Т м щ ы
: рн рш .м д -с р ЦсдИ. .  И л щ .-
лр д б. ьрд рш щ ь.ш. щ сдьмн щ .б,рь щ р
.ь б.лнны <. Цсбн щ.м ршщнм И щ эр .д б.
.Ц д млсИ.юме щ м р д.ш мн *лн Инм щ .лнм:
* нмлр щ н рн нде* мщ ю шнмлю И Ц щ.м
щ .лр щ лню рш щ.лн ,н б м. И Ц щ .лр -
д б. ,рл 90 | любн бдс .Вр .л* мр бдс-ешь. бдс ьсл*сд . м рмИншлр щ Ц-н ь.ь
Цсб .м р н Цл  рмнн щ щрбс И .Ц д щ
э м бнлн р д.ю н млнб юю д л*ы : ,н Ц*
б с рш м.м л.щ ы
Хдрмн Ащнн рмр д мщн-.е р мще-.е
щмеь Инл щнь. дебс-н щ мрд:
83
–дебн щ мрд Ин-
л щнь . с н д.ш р з щмь Цлрлр р нршщнм ьсб.
 м н м.лн *ь н нл*Вн бнлры и щнб* д рм -
бр ь.,б бн * м м лИ.лрщ б Цдн ре Ц-нмщ.
любн мднбр ь д д м .е м.мм. ьдн-н лю-
бны Днб* щр щ. н л*ь ,н -р дрлнблрн
ь б ь дс ь д Цнш мд.. К ,*н Ирм ш. бн *-
р мс И э н д.Ц . м щндл.н эр днмс -
н нд.Врры ?. .ь н д л Ц щ юд*мс м.,.*
. м.м м бнлны
Др щ. .ь,н мс,Ир . ь д ш.Ир .н днЦн ь.
м ,н -р щмнмн . м н р нднмснме нн мсб*-
Ц р б.н н бн * р . .Ц д (нмлр щ Ц-н ь.ь-
сИ.мщсн щ э м)ы ; ,н щр щ.ы Др щ.. м.м.
ь д.е мщ н ш.Цнднмн нщлн б Индр-мсбн ьн -
щ др> й=н ммн д ,.* Цнш мс,.: ?.ь Ир сИнЦс .
 м мм дрмуы Др щ. бдс р р бдсш*е ь -
дн лн Ис> й<. л.б бсм.нл* н-н д брл* -
 м…у  м м ,н р н д бр . рм- ь.-
ь.е д.ш рВ. И м ,н Ц* с,н р щ щмн н Цсбн бн-
83
Ал щ. м лрщ рш Ц млс,н реын.ыы
: щмн .д б щр щ. щ ммндр мрллр щ лю-
бн рь.ь шл. н мбнл.щлры УЦрмщ . щ н
з щ щмн н .ь.е мд.л .е щн-* щ д.щмщн м -
лн рр мд.щ н рю м .Ц д мы Г мс И . щ -
н щ дс,н мс,рь сЦрщ.н щ дс,н мс,р-
ь. з мрл* сЦрщ.н мрл* ы о.м лрЦ нЦе сЦ*ю
лрЦ сЦ*нл*ы щ сЦрмщ днЦн ь. щ Иднщн з
э м.м н Цнм др Вр н м.м н ,нм ь н н рмн-
ю-нн . .л щ сЦрмщ ы ; ,н . ,ндщ др-
лн рн ь.ь н д. *лн м щндл.лр ешИнмьрн лнмн-
. щ ,ндщс : л с р бдс рм Ц .мы о.м р м,р .лр
щмеИнмьрм м м Ц м сЦрщ.лр р д.мИлн елр м.лн *-
ьр бнны
УЦрмщ м.лн *ьр бнн з э н д мрнл* 
дн ь д е нн .б .лрм .д б м р .м
с, щмнм др млсИ.н сбнд,рщ.* ш. дсьс рбс-сю
. .Ц д ,н -р с снл.* нн б Цдмр мл щ.мр
Ц* щм м И* Инм- ы / Ц И.ещл.еме ш.-
Цнднмн нщл.е б Цд.ь. рлр щ н Цд.ь. рлр Цнш Цд.-
ь. рлр ь.ь- н-н .щл.е щ Цнбс ,н -р . н м.-
щрл.м* сЦрВн мщ н днЦн ь.ы
он ь дн с,н мбнл.лр э щ мщ н ,рш р мрл-
лр ы : рн .ь лн ь э бнл.лр ь.ь Цсб шсЦ -
брлр дщ.*ы : ,н ш .нм щмн эр рм дрр м ,н д.ш-
щ.дрщ.нм м люб*мр р щмлслрщ.нм блр нлрнрм щнбр м ,н Ир.нм ь р р щмлслрщ.нмме щ 
И ь лрме . б н бслр Инл щнИнмь ы =нь дн
б.,н шсЦ дщс м мд. м . . .Ц д рбс ь.ь Цсб-
 . ь.ьсю- лн ьсю д мсю нд.Врю> ь.ь . др-
,р . рн Ц д б.щьры * э щмн н лсьры =с, ш.-
Ц р*ме мщ н м щнмр И Ц м н рмИншлры =.м
Ин * м.л бле н д м д мд. мщ ь дн
ш. рм.н дсммьр .д б . ь.дн мрд. .м Ин * м.-
л ы
Т.ь д. *лн щ дрлр> йГ бсм.нл* Ц.Ц н-н .-
д ,.ю…у =н .д ,.ю Ц л*лн: Ан б ел рн ,н -
-р д ,.* н еы онм Ц лнн р нЦн щ мнм*
бнме* рлр е .бВ.* бнн н д бе мс И н
мм сы Жн -р мл.Цн м.лры :с,Ир м.лр мл.-
Цн . ,н -р н-н мл.Цнны 5юбн Вн р* .б р
ЦнднИ* з э м.м н л.щ н м ьд щр-н мд. м.м н
л.щ н м ьд щр-н Ондьщры Д О.дмщн К ,рнм К с
с,н ь . Т.мн н шб. ре. ? л н щн В. =.сИ-
н рш Цднн ре. 5юбр с, К сы * нл*ше сЦр-
щ.* р с, ЦнднИ*ы
=.м щншл И м д брлрм*ы Г мс И ь.,б
рш .м м Ц* рмьд мм. ,нлнш м р мдсмн м
бн- .м щ лсЦр н сд Ц  ,н -р ь д.е
м.л.-.ьр .лн м.нд*ю . м л. р н м.* з м л.
м.* .лн сЦрВны и м л Ц* м ь.,бм Ин-
л щнь м мс И э млрль м д.м д мд. н .еш.д.ш. р м млрль м лн ь ь н мрммеы м н
б л, ь н лн ь мр*ме м б л, н .щр-
бн* э р ьд. н мндн .м бн н м ,нм бнл м
нн м. щр* б л, м. .щлрщ.* л м мы
5юбн Вн р* .б р ЦнднИ* з э м.м н
л.щ н м ьд щр-н мд. м.м н л.щ н
м ьд щр-н Ондьщры Д О.дмщн К ,рнм К с
с,н ь . Т.мн н шб. ре. ? л н щн В.
=.сИ н рш Цднн ре. 5юбр с, К сы *
нл*ше сЦрщ.* р с, ЦнднИ*ы
=с, э шл ш .* р щ.-р* н . мщн
И Ц щмн щрбнлр .мь л*ь э мндшь.е щн-*ы =.-
мь л*ь мндш ь мс,Ир . ь д ш.И.л днЦн ь. р б.-
н ,н -р н бн * р . .Ц д: =.мь л*ь мндшь. ,н -
-р . ь д.е днщд.рл. мщ ю сд Цс щ м рлс: =.-
мь л*ь мндшьр р .бьр м.м ь дн мл.ю мщ -
р нб сИрщлрме б Индн . .Ц д д.бр Цсбс-н
ь.д*нд бсм.е И р .Ин н ш.мс, н щ ш*мс: =.-
мь л*ь мндшь э щмн:
;Ц эр щн-. с, щ др* нднб ль л* рь.мры
–л.щ н з м.* дн . щ бн . н щ е* н
. щ бны
Шь л* рьр з э любр ь д ,.ль ы У днЦе ь.ь
с мс,рь щ с,н д.мс смы <нщИ ьр ь б. р щ -
бе рш ль л . ль л* рВ н ,ры и л щ шдн-
лн бебр р нр ь дн щ мрлс мсмщре . ,р-нмь .Цр щмеьрмр ммл.мры *м Инме щмн
сш .*ы ; р ь.ь мь.ш.л э> й* ,р* д еме р Исщ-
мщ щ.* м нл.у
84
 р . беме щ ш н дрмь.ы
* с, щнмр щ ьлр рьс бн лн,. ,н -р м
м.Ц д м мр бд м мы ир ,н -р м щндлрщ-
лрн н д.щрм н н ш .ю ь.ь б.л*лн ,р*ы ц щ -
Ц-н мИр.ю И щмнм ль л* рь.м с, д щнмр
эьмьсдмрю р щ юд*мс р щ ТГ?
85
 р щ ш с .м е-сю
(юд*мс мд дн,рм. . дрмнд) р щ д.ь щ ь д-
см р щ м рм бн м шб. смл щре бле р ме ь -
с б. Цнш .бн, Ц л* Инл щнь.… ц щ.м сщн-
дею И э Цсбн Ин * лнш з лнш нн Инм -
меИ. д Ир. ь р,нь…
84
Г ,рш р .ь мь л*шр деИ м* м л б.е // * ,р* д рме р
Исщмщ щ.* м нлр: Гнд Дешнммьры Гндщ м н ы
85
Т.мнд. днбщ.дрнл* ш.ьлюИн реы
Несо ел емые

онм. э д.шбнл. мл , .ы ;Ц э м р щ др*
мл , р м лИ.* нл*шеы и нм. ь.м.нме б -
л йлюЦщру нм. м мньмс.л*  лн ры :
,рщнм щ щднме ь д м д д ь *м.ре мь.ш.л>
Vл л!… п1л 7X ,В71РВю *-!… с *-
\ 7X!… .!Г Ж*сВю НРл!… с НРл \ .!ю…
).пл Ж*сВю НXВ*пс!… с НXВ*пл \ ).пс!]
(*мы 5>20)ы о нм* дн нм ь ммнлрщ.н нммнлр-
щ.нмн ере мрд.н д. * мн,бс б Цд м р шл мы
Д э щднме м ,рщнм р ь э мс д Внммс бьлю-
Ин мднбмщ. м.мм щ р Р дм.Врр рмьсммщ .ь
.шщ.нм.е ьсл*сд. р м щднмн н ш.ь б.нл*-
мщ ы
=. дрмнд нщд .дл.мн л. рдсн д.ммм дн-
рн ш.ь . м Р Црры о нм* ш.ь Цсбн днбс-
мм.дрщ.* .бмр рмд.рщ сю р м ,н Ц* р с -
л щ сю щнмщн м* ш. щмь.шщ. ре н б Цдр-
нл* ммлн щ бс м мньмс.лршм. лнмЦр-
е мщ. р д Ир л щ ршщд.-н ры о нм* нл*ше
Цсбн щмь.шщ.*ме щмлс б.,н щ Вндьщр д рщ н
рлр р дн щ щ рю-р ь нЦс Ц м-н рры
К д*Ц. ш. д.щ щ н мсб.дмщ Ц д*Ц. ш. д.щ.
щмн р щме б бр б .Цмсдб.ы < .м б лл. .ь.е р -Т л.щ .
170
Н м. рь. щ мнмн  лн ре
187
<нр р мИ.м*н
192
Гд.щ мл.щ б м мд 
203
<с щ д м щ мнм*н
211
<с щ рь мнмн .д
215
Ащньд щр р н-р
222
Ас дс,нмь.е днщ м*
231
Клрш м* щ Цд.ьн
237
Х Ис сИр*ме н Ис ,н р*ме
241
Кд.ь м Вндь щ*ю> мще-н мщ р
м .лнмщ
245
Г бщ б н ь.м р
259
А Цл.ш 
259
=.м сЦрщ.н Цлсб
264
Н.шщ б
274
5н .лрш.Вре м.м с рИ ,н ре
283
=н сЦрщ. мн е м.м Иь.:
290
=нм Ин.нмн
304Р дм.Вре И щ *.лрр б мще-н рь. щшщ.лр
щ мсб рмьс др ,. р . н др б.ы пмс еь Ц н
д.щрл м* И мще-н рь б ь.шщ.л Цсб *рмсм
Хдрм м з э дн.л* .е рм дрИнмь.е лрИ м*ы Аще-
-н рь. щшщ.ю щ мсб р б л,н д.щбщ.*-
ме нднб мсб*емр мс И ь - рш млл.щлр
н н м л.мн м рм р н д.шбд.,.н б Ц .е И-
ь. шдн реы А щндлн .Цмсдб .е мрс.Вре ь д.е
щ ь лм.д м м н н дрм рмеы : м ,нм б ,р* щ
ь Вн ь В щ б .ь йд.мВщн.у д.щ р мщ Ц б
Инл щнь. ь б. м.мн д н м.мн щндбн ,рш-
н н ере днщд.еме щ мщ ю д рщ л ,-
м*ы
У,н мнИ.м мс,нл , рьр р ,н -р -ршщд.-н ьр
нр р лнмЦре ьр ш.ещлею И е д р .д.б м
л.щ м слрВ.м д б щы ; р ш.д. нн .ю-
ме РрВр.л* ш.дн рмдрд щ.* Цсбс-нн мнд дре-
рны Д : мьщн ь. .ьрн ьр с р н сщн И.л.м*
см н мы = с, Цл м Цд.* щ ьсл.ь щмн мщ н мс-
,нмщ р э нд рю И Ц д рщ м е* э мс Цншш.-
ь рю: <нмщрнл* рбн Ц д*Ц.ы К д*Ц. ш. бслр
ш. д.щмщн м* ш. Цсбс-нн щ ь Вн ь В щы и
Ц д*Ц. д рщ .лн д лл  нм* Ц д*Ц. ш.
щ Цд.ш ,рш ры
: м ,нм б ,р* щ ь Вн ь В щ б .ь
йд.мВщн.у д.щ р мщ Ц б Инл щнь. ь б.м.мн д н м.мн щндбн ,рш н н
ере днщд.еме щ мщ ю д рщ л , м*ы
Т р . д д ь. *ншньррле щнмщсе дн. А -
б м. р – м дд .шщ.н р дрИр сы Гд д ь *ншн-
ьррл* щ др И дн А б м. ш.ьлюИ.лме щ м -
мр лнЦ. щ рш Црлрр щр . щ дб мр р щ м И
р дсь Цнб р р-н н ббнд,рщ.лр
86
з нм*
щ нмрл мндбрры пмлр м Цд.* м м* д.шб м*
дб м* р нмрл мндбрн щмнмн лсИ.нме И
Инл щнь м л рИнмь нсм лрм м*ю нршЦн, б -
ь.щ.нме б ьд. н ршщд.-н ре б рм рш д ещ-
лн р ь д ещленме нднмн . л щ дрн .-
Врры
–днр л р .Ир .юме щ бслны и Ин * щ.,
рм.* И л * з э лрл* ,ндщ. д.шщд.. нш-
бе-н ме щ бслн ммле р м щнмр Инл щнь.ы А .И.-
л. щмн .Ир .нме щ Цл.мр ммлр щ Цл.мр мндбВ.
з щ э м . рьн Инл щнИнмь ,рш р щ э м Инд м
е-рьн ь д ш.ьд л.ш щмны <.,н р .м м.-
мр б ь В. мьдщ.нме  И .м ,рщны
о.ь щ м щднмн .е Врщрлрш.Вре ь.ь д.ш дрн -
рд щ. . . д.шб м* м м* р Цншсмл щ .
дб м*ы Гдр .ьр Врщрлрш.Вр смднмлн ре
Инл щнИнмщ ь.шщ.нме ЦднИн м . м б м -
86
Д щ Инм Цл Цншш.ь рн А б м <…>> щ дб мр днм-н рр р
д.шб мр р . дсьр Цнб р р-н н ббнд,рщ.л. (*ншы 16>49)ым ддмьсю . д.щлн м* з .  И м б ммьрн дн-
р Цсбс Вщнмр Цс м Вщн м р щмн Ц л*лн любн
Цсьщ.л* щ м.нм.рИнмь д днммрр Цсбн б-
.б.* б ь. ь э д ь. д.м д мд. ею-н ме
мрдсы
пмлр м щ мщ н ,рш р мднмрмме ь мс И Ц
Ц* ммр Цнм нИн мр; нмлр м дбрмме м -
Ц р мИр.нм И м нм* йщнлрь.е В.В.у з нИ
Ин * нм.л щ., н с щмнлн ; нмлр .ь дб
м щмнмр рмИ.бремр дб мр з -нмл.щрнм р ш.щр-
м*ю м нмрщ м*ю р ЦрбИрщ м*ю; нмлр м нмрл -
мндб ; нмлр . брмме щ днм-н рр р д.шб мр
р . дсьр Цнб р р-н н ббнд,рщ.л. (*ншы
16>49) млнб рн ьд р Инл щнь люЦре м щ мнЦн н
ьсл*рщрдснм . щмн.нм рш мнЦе .шщ.е э мл.-
Ц м*ю н с, Исщмщрнл* м*ю з м мн-
н бщр,нмме ь .ь мс д.щмщн мс м м е рю
ь б. Инл щнь днщд.-.нме щ ь.ь н- Исб щр-ны Г -
 мс И д.шщд.-.нме мндбВнм . м р л *ю
з рмн э мнИ.м Врщрлрш.Вр н б мр . ы
А щднмн .е ьсл*сд. днЦлн ре м щднмн н
д.шщр н .ь .шщ.нм н бнм ьд.рИнмь н Ц-н-
мщ з э Ц-нмщ лн рщ дбнВ щ ь дн Ц -
дюме ш.  И Ц щмн мн *лн д.Ц .*> ш. лнмр-
И.м щ д.Ц Ир бн * м ш. ер- м ш. Ин-
дн-; ш. лнмрб нщ сю д.Ц Исю нбнлю м ш.ерб нщ сю м ш. Инднб нщ сюы о нм* рбн
Ц д*Ц. ш. Ц л*лрн н мрр Ц л*лрн ш.д л. р др
э м ш. м ьд.-.ю-рме д.Ц Ир бн *; ш.  И Ц
бнл.* щмн И е Ис; И Ц мн е рь н д .л;
ш. н днм. н сб щ л*мщре; ш. * ь мР д.
р щмн э щ ь Вн ь В щ нршЦн, ш.ь. Ирщ.нме
м б м м ддмьрмр бнл.мр ь дн мь д с,н р дн-
 м мИр.*ме н Цсбсы
=.лн Ц-нмщ ь Ц л*л мс мИ.м*ю р д.б мр б
мр д н-н д.брВр мм др . эс рш . ьс з
. нм сю м д с Инл щнИнмь ,рш ры Г ь. И м
н-н м д. енм д.брВр м* щ э м лн рр м
б м д Цл. б.де р ндВрр м бдс м д 
з Цл. б.де дрмр. мьрм ь д ем .лн ьсл*сд
.лн мрд щ шшдн реы = щ м щднмн м мрдн щмн
д рм бр Ин * Цмд ы Дм м рн з н-н нб.щ-
м м Црл* н нлнР щрбнлр л*ь щ ьр 
б. р щ млнб р Ррл*м. др бе-р м ?. .б.ы
 мн б е э мднбмщ мщешр ь д н нм* с д м-
Ирмл. любн б.,н с м.м м.лн *ьры о нм*
щлнмщ. д.м д мд. еюме Цмд р щ бе щ .-
лс ,рш * .ь ь.ь Цсб м щмн б. рмр л*ш щ.лрм*
з э ь.м.нме н рИнмьр мднбмщы о.ь ,н д рм -
бр р щ лн рр щ ммлн щ рбн щ -
 лн ре ь ,рш ры Гдр .ь м .л рдсю-нм д -
Внммн щлнмщ щ бе-р щ .лс ,рш * е Ц юм* Им нб л Цсбнм м.щ.*ме д.брВр мд. 
р дрмр. .м дрбнме е* -с-.* мнЦе .ь ь.ь
-с-.л мнЦе 5 щ А б мны
Аще * .р Кде И. р щ щ б м рш рмнм бс-
 щ м И.б.м рлн м И рмр дрмр. р
щмн б. мсИ.нме мднбр днл рь щ з любн ь дн
люЦе дн н мбеме н щ.леме эрм р ьд
щ де нм . бе щ днн мммл ,рш р р д.щб.-
рн мс-нмщ щ. реы йо.ь Инл щнь з щ дрл мще 
* .р з ,рщн щ э м Ц-нмщн дн люЦВнщ ь.ь
5 щ А б мнуы Ан д.щнб рь н днм. щрбе р
млл. бнл. Цншш.ь н мсИрлме щ м щнмр мщ н 
щмн д рм брщлн . бем* .м б ьд. н И-
ьр з б м.м сЦлн ре А б м.ы
А щднмн .е Врщрлрш.Вре дрн рд щ. . .
д.шб м* м м* р Цншсмл щ . дб м*ы
Гдр .ьр Врщрлрш.Вр смднмлн ре
Инл щнИнмщ ь.шщ.нме ЦднИн м .  И
м б ммьрн днр Цсбс Вщнмр Цс м Вщн м р
щмн Ц л*лн любн Цсбн б .б.* б ь. ь
э д ь. д.м д мд. ею-н ме мрдсы
Тм.р щ де нмлр д.шммлр* .б рЦнл*ю эр
бщс д б щ р ьднм ь рм дрлн,.-р бндн-
щн * ь.,нме млнбсю-нн> .м щнб* Цлр р бн-
р м.лн *ьрн р м.дрьр з н ь дн щ шд.мс р
мл.Ц мр н сИ.мщ щ.лр щ бнл. м б ммьр… ;б .ьм.дрьр м л.л.ем* щ смн м эрм щмнм б Цдее э
щмн р бнр ЦсбсИр щьлюИн м щ ньсю мрмнмс м -
б ммьр Вн мн з эр любр ь.ш.лрм* б м мр
нЦнм еы ;Ц э м дсб щ др* мс И
нм. млрль м мл , . р м лИ.* Ц э м нл*ше:
и. брИ* н-н нб.щ н м л. дрм р*ме рь -
мс б.,н щ ь лм.д м м ны ;Ц э м р . ?. .бн н
.ь б.щ м.лр щ др*> м .И.л. лн м . м
щмлсы он нд* э щмн мднмрме ь .м мн ее .лн
м ш . рн щщ бе щ .лс ,рш * Ис,бн рбнры
=.б бнд,.*ме ш. дрмр. мьсю м д.л* м.р-
щ.* р Ц д *ме ш. дрмр. мьрн Вн мр н л*ь
щ сдр мщ н мнм*р щ шм , мр н-н р щ Ц-
-нмщн з э ш.б.И. Ондьщр р щмн н ь нд.щ -
бслн ь нн сИн рюы

Приложенные файлы

 • pdf 5029776
  Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий