Перечень вопросов к экзамену по стилистике

Перелік питань до екзамену
для студентів ІV курсу
зі „Стилістики та культури мовлення”


- Предмет і завдання стилістики та культури мовлення.
- Звязок її з іншими гуманітарними дисциплінами.
- Стиль як категорія лінгвостилістики.
- Стилетвірні й нестилетвірні ознаки як лінгвальні основи стилю.
- Поняття стилістичної парадигми.
- Основні ознаки стилістичного значення.
- Загальна характеристика функціональних стилів української мови.
- Публіцистичний стиль, його ознаки. Сфера функціонування та структура.
- Підстилі та жанри публіцистичного стилю.
- До проблеми виділення інформаційного стилю.
- Макросистема наукового стилю: підстилі, їх жанрова реалізація.
- Офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови, його ознаки. Сфера функціонування.
- Мовленнєва системність розмовно-побутового стилю.
- Поняття про епістолярний стиль сучасної української літературної мови, його ознаки, сфера функціонування.
- Характеристика конфесійного стилю як функціонального різновиду мови.
- Індивідуальний функціональний стиль.
- Мовна характеристика художнього стилю.
- Колорити художнього стилю(урочистий, книжний, офіційний, інтимний, фамільярний, гумористичний, сатиричний, саркастичний).
- Стилістичні функції неологізмів та оказіоналізмів.
- Емоційно-експресивне значення лексичних одиниць.
- Стилістичні функції синоніміки.
- Стилістичні функції полісемії.
- Епітет як засіб експресії.
- Метафора як засіб експресії.
- Порівняння як засіб експресивності мовлення.
- Функціонально-стильові та емоційно-експресивні значення фразеологічних одиниць.
- Стилістичні конотації словотвірних засобів.
- Стилістичні функції іменників спільного роду.
- Стилістичні особливості категорії числа.
- Стилістична спроможність прикметників.
- Стилістична роль повних, коротких і нестягнених форм прикметників.
- Стилістичні функції займенників.
- Стилістичні функції числівників.
- Стилістичні властивості дієслівних форм і категорій.
- Стилістичні роль повторів.
- Стилістика словосполучень.
- Стилістична роль інверсії.
- Стилістичне використання односкладних речень.
- Різні типи складних речень у стилях мовлення.
- Найпоширеніші типи стилістичних прийомів.
- Норми творення та стилістичні функції ступенів порівняння прикметників.
- Мова як суспільно-історична норма.
- Поняття й дефініція мовної норми.
- Типологія мовних норм:
- Імперативні та диспозитивні норми.
- Поняття діалектної норми.
- Поняття національної норми.
- Динамічна теорія мовної норми.
- Аксіологічний аспект мовної норми.
- Акцентуаційні норми української мови.
- Орфоепічні норми української мови.
- Лексичні норми української мови.
- Граматичні норми української мови.
- Словотвірні норми української мови.
- Морфологічні норми української мови.
- Синтаксичні норми української мови..
- Функціонально-стильові норми української мови.
- Функціонально-стилістичні норми.
- Ситуативні норми української мови.
- Пунктуаційні норми української мови.
- Орфографічні норми української мови.
- Зміни правописних норм української мови. Правопис української мови 1993 року.
- Динаміка мовно-етикетних норм українського мовлення.
- Здобутки української нормативної лексикографії у ХХст.
- Комунікативні якості мовлення

Приложенные файлы

  • doc 9668498
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий