Вопросы по ТАУ (1 сем + 2 сем)

Вопроси з ТАУ ( перший семестр)

Основні поняття та визначення курсу ТАУ. Об`єкт керування та автоматичний керуючий пристрій.
Функціональна та алгоритмічна структури САК. Приклади складання структур.
Класифікація САК, розімкнуті та замкнуті САК, приклади.
Системи автоматичної стабілізації, програмні та слідкуючі системи, приклади.
Адаптивні та екстремальні системи, приклади.
Види дій (впливів) в САК. Типові дії.
Складання диференціальних рівнянь, приклади.
Часові характеристики. Приклади одержання часових характеристик.
Операційний метод (перетворення Лапласа). Поняття про передаточну функцію.
Одержання передаточних функцій об`єктів, приклади.
Частотні характеристики елементів, приклади. Комплексний коефіцієнт підсилення.
Логарифмічні частотні характеристики, приклади. Визначення частоти зрізу та нахилу асимптотичних прямих.
Безінерційна ланка. Статичні та динамічні характеристики, приклади.
Аперіодична ланка (інерційна 1-го порядку). Статичні та динамічні характеристики, приклади.
Інерційні ланки 2-го порядку, аперіодична ланка 2-го порядку. Статичні та динамічні характеристики, приклади.
Коливальна ланка. Статичні та динамічні характеристики, приклади.
Інтегрувальні ланки (ідеальні та реальні). Статичні та динамічні характеристики, приклади.
Диференційні ланки (ідеальні та реальні). Статичні та динамічні характеристики, приклади.
Ланки запізнювання. Статичні та динамічні характеристики, приклади.
Розклад передаточної функції ланки запізнювання в ряд Пада та інші наближені функції.
Типові з`єднання елементів. Правила перетворення структурних схем.
Складання передаточних функцій замкнутої САК. Передаточні функції по задаючої (керуючій) та збурюючої діях, приклади.
Складання передаточних функцій замкнутої САК для сигналів помилки, приклади.
Типові закони регулювання (П, І, ПІ та т.д.). Статичні та динамічні характеристики.
Синтез САК за допомогою бажаних логарифмічних характеристик. Основні етапи синтезу. Приклади.
Основні поняття про синтез САК. Етапи синтезу та їх характеристика
Точність САК. Точність статичних систем, приклади.
Частотні критерії стійкості. Критерій Михайлова, варіанти критерію, приклади.
Алгебраїчні критерії стійкості. Критерій Гурвіца, приклад.
Логарифмічний критерій стійкості Найквіста, приклад.
Критерій стійкості Найквіста, приклад.
Точність САК. Точність астатичних систем, приклади.
Стійкість САК. Загальна умова стійкості, приклади.
Поняття та показники якості керування. Загальна оцінка якості керування, приклади.
Прямі показники якості. Приклади.
Непрямі показники якості. Частотні та корневі показники. Приклади.
Інтегральні показники якості. Характеристики різних видів інтегральних оцінок. Приклади.
Обчислення квадратичної інтегральної оцінки, приклад.
Визначення оптимальних значень настроєчних параметрів системи по інтегральним оцінкам. Приклади.
Методи побудови перехідних процесів. Приклади.
Корекція систем. Види корекції та їх характеристика. Паралельна корекція. Приклади.
Корекція систем у зворотному зв`язку. Охоплення ланок жорстким безінерційним зворотним зв`язком, приклади.
Корекція с
·истем у зворотному зв`язку. Охоплення ланок жорстким інерційним зворотним зв`язком, приклади.
Послідовна корекція. Корекція систем за допомогою типових регуляторів, приклади.
Послідовна корекція. Корекція систем за допомогою пасивних ланок, приклади.
Системи підлеглого керування з використанням типових регуляторів. Реалізація типових регуляторів. Приклади.
Корекція систем у зворотному зв`язку. Охоплення ланок гнучким зворотним зв`язком, приклади.

Випадкові процеси
1 Типові випадкові дії.
2 Основні статистичні характеристики випадкового сигналу.
3 Перетворення випадкового сигналу лінійною динамічною ланкою.
4 Розрахунок та мінімізація дисперсії сигналу помилки замкненої системи.
5 Чисельні характеристики випадкових сигналів.
Кореляційна функція та спектральна щільність випадкового сигналу.
Характеристики випадкових сигналів на прикладі реалізації стаціонарного випадкового сигналу.
Типові випадкові дії, Їх кореляційні функції та спектральні щільності.
Обчислювання та мінімізація дисперсії сигналу похибки.


Імпульсні системи
.Загальна характеристика імпульсних систем. Оцінка якості імпульсних систем.
Загальна умова стійкості імпульсних систем.
Оцінка якості імпульсних систем.
Структура та характеристики цифрових систем управління.
Загальні умови стійкості дискретної системи.
. Дискретні системи. Підстановка Та стіна.
Математичний опис амплітудно – імпульсної системи.
Умова квантування безперервного сигналу з обмеженим спектром.
Види квантування і модуляції безперервного сигналу.
Алгоритмічна структура імпульсного елемента.

Нелінійні системи
Характеристики нелінійних систем управління.
Основні особливості нелінійних систем. Типові нелінійні елементи систем управління.
Типові нелінійні елементи систем управління.
. Нелінійні системи. Дослідження за допомогою методу фазових траєкторій.
. Дослідження нелінійних систем методом гармонічної лінеаризації
. Використання методу гармонічної лінеаризації для дослідження режиму автоколивань.
. Які властивості повинна мати лінійна частина нелінійної системи, щоб у контурі був гармонійний сигнал.
Основні особливості нелінійних систем. Як змінюється вихідний сигнал нелінійної системи в режимі автоколивань.
Метод гармонічної лінеаризації з використовуванням критерія Михайлова..
Метод гармонічної лінеаризації з використовуванням критерія Найквіста.
. Нелінійні елементи. Особливості режиму автоколивань.
Умови заміни реального нелінійного елемента еквівалентним лінійним ланцюгом.

ОПТИМіЗАЦіЯ
Загальна характеристика та класифікація задач оптимізації. Критерії оптимальності.
Адаптивні системи управління. Основні блоки та пристрої, які входять в структуру адаптивної СУ.
Функціональна та алгоритмічна структури синтезуємої системи.
Основні контури у системі оптимального регулювання складним технологічним об’єктом.
Що таке критерій оптимальності. Приклади критеріїв оптимальності.
. Обмеження на процес управління.
Як досягти повної та часткової компенсації інерційності об’єкту управління.
Структурно - параметрична оптимізація систем без запізнення. Характеристика модульного оптимуму.

15

Приложенные файлы

  • doc 9672158
    Размер файла: 56 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий