Організація і методика аудиту грошових коштів


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ Лектор : к.е.н., професор Гуцаленко Л.В. Основною метою аудиту грошових коштів є висловлення аудитором думки про те, чи відповідає фінансова інформація щодо наявності, руху та використання грошових коштів суб'єкта господарювання в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують порядок її підготовки і надання користувачам. Основними об’єктами аудиту грошових коштів є: Наявність і стан збереження грошових коштів та їх еквівалентів;Надходження грошових коштів за різними каналами;Умови збереження грошових коштів за місцем їх зберігання;Нормативи використання грошових коштів на витрати діяльності суб’єкта господарювання;Нестачі (псування, крадіжки) грошових коштів суб’єкта господарювання;Правила платіжної дисципліни;Організація контролю за своєчасністю оприбуткування грошових коштів;Стан оперативного, інвентарного, аналітичного та синтетичного обліку операцій з грошовими коштами; Достовірність відображення інформації про наявність та використання грошових коштів у фінансовій, податковій та статистичній звітності. Основні питання програми аудиту касових операцій та їх інформаційне забезпечення: Досліджуване питання Джерело інформації Перевірка регістрів обліку готівки Відомості, журнали, машинограми тощо Перевірка наявності всіх прибуткових і видаткових документів, відображених у касових звітах Касові звіти, касова книга, відомості аналітичного обліку Перевірка повноти оприбуткування виручки та її здачі з каси в банк Касові звіти, журнали обліку розрахункових операцій, банківські виписки, журнали-ордери, аналітичні відомості Перевірка дотримання ліміту залишку каси Касові звіти, довідки про встановлений ліміт залишку готівки у касі Перевірка цільового використання коштів, отриманих із банківських рахунків Касові звіти, банківські виписки, журнали-ордери, аналітичні відомості Джерелами інформації для формування аудиторських доказів у процесі аудиту грошових коштів є такі документи: Первинні документи з обліку касових операцій:прибуткові й видаткові касові ордери;квитанції на внесок готівки до банку або на оплату послуг інших організацій; розрахунково-платіжні (платіжні) відомості на виплату заробітної плати, відпускних, матеріальної допомоги, стипендій та інших виплат; розпорядження керівництва, чеки на отримання готівки, об'яви на внесення готівки, заявки-розрахунки про встановлення ліміту каси та ін.). Облікові регістри з обліку касових операцій (касова книга, звіт касира, виписки банків із рахунків підприємства, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів та ін.).Облікові регістри аналітичного та синтетичного обліку про рух грошових коштів у касі та в банках (журнали, відомості, Головна книга, оборотні відомості за рахунками «Каса», «Рахунки в банках», «Інші грошові кошти»).Акти інвентаризації готівки в касі:договір про матеріальну відповідальність;книга обліку касових видатків та ін.Документи фінансової звітності:Баланс підприємства (форма № 1);Звіт про рух грошових коштів (форма № 3). Типові помилки: відсутність первинних касових документів чи оформлення їх з порушенням установлених вимог;виплати підзвітним особам на підставі виправдовувальних документів, що підтверджують витрати, без оформлення авансових звітів;недотримання ліміту розрахунків готівкою між юридичними особами;проведення розрахунків з населенням без застосування контрольно-касових машин;некоректне відображення касових операцій в облікових регістрах;арифметичні помилки при підрахунку оборотів. Метою аудиту операцій з безготівковими коштами є перевірка: своєчасності, законності, достовірності та доцільності відображених на рахунках у банку здійснених операцій з надходження і списання грошових коштів;кількості відкритих і які беруть участь у розрахунках рахунків у банку, законність здійснення операцій за кожним відкритим рахунком;обґрунтованості отримання і використання кредитів та своєчасності їх погашення; стану платіжно-розрахункової дисципліни за укладеними договорами та ін. При здійсненні аудиту наявності та руху коштів в іноземній валюті основними нормативними документами, якими керується аудитор, є: інструкція «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті»;Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»;П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». При перевірці операцій з іноземною валютою аудитором з'ясовується: необхідність, законність, достовірність та доцільність придбання чи продажу валюти;умови придбання (продажу);повноту відображення витрат на придбання валюти (комісійний збір до Пенсійного фонду);правильність документального оформлення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та відображення їх у регістрах бухгалтерського обліку;правильність складання кореспонденції рахунків, визначення результатів від продажу або купівлі іноземної валюти;правильність віднесення на валові витрати чи доходи сум, якими оперують у процесі купівлі-продажу іноземної валюти, а також правильність визначення балансової вартості іноземних валют. Типові помилки щодо операцій з іноземною валютою: відсутність платіжних документів, що підтверджують факт здійснення операцій, чи оформлення їх невідповідним чином;відсутність додатків до платіжних документів, які є підставою для здійснення операції;перерахування авансів за безтоварними чеками, без попереднього оформлення угоди і за іншими сумнівними операціями;невідповідність даних у платіжних документах даним виписки банку;некоректна кореспонденція рахунків з обліку банківських операцій, а також валютних операцій;неповне зарахування на банківські рахунки валютної виручки за експортними операціями;неправильний перерахунок курсу іноземної валюти в гривні за валютними операціями;порушення строків виконання зобов'язань за контрактами, у рахунок виконання яких підприємством здійснювалися авансові платежі за кордон у валюті.

Приложенные файлы

  • ppt 9769244
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий