ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ ЗАПАСІВ


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Запаси — активи, які утри-муються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; пере-бувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утри-муються для споживання під час виробництва продукції, вико-нання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Мета аудиту запасів полягає в одержанні належних і достатніх аудиторських доказів про те, що їх облік відповідає законодавчим і нормативним вимогам, а інформація про них у фінансовій і податковій звітності є достовірною в усіх суттєвих аспектах. Завданнями аудиту запасів є перевірка таких питань: реальність існування запасів;права власності на запаси;правильність їх визнання й оцінки;правильність і повнота документального оформлення надходження, вибуття та використання запасів;достовірність аналітичного і синтетичного обліку запасів;забезпечення якісного збереження запасів на всіх ділянках виробництва;правильність формування норм використання виробничих запасів;дотримання встановлених норм витрат і норм наявності виробничих запасів;правильність та достовірність подання інформації про запаси у фінансовій звітності. Об'єктами аудиту запасів є: До основних джерел отримання інформації та формування аудиторських доказів при проведенні аудиту запасів відносять: наказ про облікову політику, первинні документи з обліку запасів, облікові регістри з обліку запасів, дані про проведення інвентаризації, документи з результатами та інформацією про проведення попередньої аудиторської перевірки, фінансова звітність та інші документи. Предметна область дослідження запасів включає Внутрішні нормативні та загальні документи клієнта.Політику клієнта щодо обліку запасів.Договори з матеріально відповідальними особами.Договори з контрагентами.Документацію суб'єктів внутрішнього контролю з питань контролю за раціональним використанням та збереженням запасів.Первинні документи та регістри обліку за рахунками, при­значеними для ведення бухгалтерського обліку запасів.Регістри зведеного синтетичного обліку (Головна книга), оперативну, статистичну та фінансову звітність.Інші документи, що відображають факти господарської діяльності, пов'язані з придбанням та списанням запасів.Місця зберігання запасів, у тому числі ваговимірні пристрої.Технологічний процес виробництва У процесі аудиту запасів використовуються такі аудиторські процедури: Згідно з установленими нормативами використовуються такі методи оцінювання вибуття матеріальних цінностей метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;метод середньозваженої собівартості;метод ФІФО;метод нормативних витрат;метод вартостей реалізації (ціни продажу). Типові помилки при здійсненні операцій з матеріальними цінностями : незадовільна організація складського господарства та зберігання цінностей;невиконання завдань із заготовки матеріалів;придбання непотрібних матеріалів, наявність на складі матеріалів, що псуються;завищення собівартості заготовлених матеріалів;порушення правил приймання вантажів, неправильне визначення та оформлення нестач;неповне оприбуткування запасів, що надійшли; 7. необгрунтовані претензії до постачальників;8. нераціональне витрачання матеріалів на виробництво, порушення норм та лімітів відпуску;9. відпуск дефіцитних товарів, під виглядом надлишкових на сторону;10. порушення порядку проведення інвентаризації;11. нестачі, надлишки, присвоєння матеріальних цінностей;12. помилки та підробки в документах;13. підміна нових матеріалів старими;14. відпуск цінностей за заниженими цінами;15. незадовільне ведення бухгалтерського обліку;16. помилки у визначенні сум уцінок, дооцінок запасів та їх відображення в обліку.

Приложенные файлы

  • ppt 9769245
    Размер файла: 865 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий