Аудит


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКАМАГІСТРАМельничук Л.М.ЕО-27м Класифікаційне угрупування: Розділ 2 «Професіонали» Кваліфікація: 2411.2  «Екологічний аудитор, викладач ВНЗ» 2. Професійна кваліфікація (сьомий рівень): Галузь знань: 0401 «Природничі науки» Напрям підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Спеціальність: 8.04010604 «Екологічний контроль і аудит» Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр Освітній рівень: повна вища освіта Загальна характеристика та кваліфікаційні вимоги до підготовки магістрівспеціальності 8.04010604 «Екологічний контроль і аудит»(спеціалізація «Екологічний контроль за дотриманням вимог законодавства про охорону довкілля») 1. Академічна кваліфікація (другий цикл) 3. Узагальнений об’єкт діяльностіЗабезпечення дотримання вимог законодавства про охорону довкілля всіма державними органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, а також громадянами; визначення сучасного екологічного стану усіх компонентів навколишнього середовища та їх впливу на довкілля і здоров'я людей. Інженер з охорони навколишнього середовища  Інженер з техногенно-екологічної безпеки  Еколог  Експерт з екології  Молодший науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа)  Науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа)  Науковий співробітник-консультант (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа)  Фахівець з екологічної освіти  Екологічний аудитор  2419.3 Спеціаліст державної служби Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010: Секція Клас Назва видів економічної діяльності та пояснення до них А 2.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві: охорона лісів і лісосік S 94.99 Діяльність інших громадських організацій екологічний рух  O 84.12 Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування - державне управління програмами, спрямованими на підвищення особистого добробуту у сфері охорони навколишнього середовища - управління діяльністю зі збирання та видалення відходів - керівництво програмами щодо захисту навколишнього середовища М 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. Консультування у сфері навколишнього середовища М   Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих наук Е 38.11 Збирання безпечних відходів діяльність з вивезення безпечних відходів у місця їх перероблення Е 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод Очищення стічних вод Е 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів приведення території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення в екологічно безпечний стан Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009:2010 План навчального процесу Продовження плану навчального процесу 1.Цикл професійно-орієнтованих гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Назва навчальної дисципліни Назва блоку змістовних модулів Назва змістовного модуля Шифр сформованих компетенцій Сформовані Компетенції 1.Охорона праці в галузі Система управління охороною праці на підприємствах та в наукових установах Міжнародні та державні норми в галузі охорони праці КІ-06КЗН-01КЗН-02 володіння методами та засобами оцінки стану безпеки праці; здатність забезпечувати необхідний рівень охорони праці Безпечність технологічних процесів та обладнання Атестація робочих місць та запобігання травматизму 2. Екологічна економіка Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи Природний капітал  КЗП-05КЗП-06 Здатність обґрунтувати напрями соціально-економічного розвитку з врахуванням екологічних обмежень здатність знайти шляхи задоволення нескінченно зростаючих потреб в умовах обмеженості ресурсів Неможливість задоволення нескінченно зростаючих потреб в умовах обмеженості ресурсів; Ощадливе виробництво  Назва навчальної дисципліни Назва блоку змістовних модулів Назва змістовного модуля Шифр сформованих компетенцій Сформовані Компетенції 3.Міжнародна екологічна діяльність Міжнародне співробітництво у сфері екології Міжнародне екологічне право КЗН-04КЗН-05КЗП-01КЗП-02КСП-03 уміння використати основні принципи міжнародного екологічного праваздатність знайти шляхи вирішення глобальних екологічних проблем Історія розвитку міжнародного співробітництва Міжнародні та національні документи, законні акти у екологічній сфері Міжнародні екологічні організації Основні принципи міжнародного співробітництва Основні напрямки роботи міжнародних організацій ООН та її діяльність 4.Соціальна екологія Основні принципи соціальної екології Правила соціально-екологічної рівноваги КЗН-06КІ-02КІ-03 Здатність прогнозувати розвиток довкілля з майбутнім людства Уміння проаналізувати найзагальніші суттєві властивості, зв'язки між суспільством і природою  Закони історичної (соціально-екологічної) незворотності Принцип «думати глобально, діяти локально» Екологічна культура:  Екологічна освіта Екологічна етика Екофілософія Назва навчальної дисципліни Назва блоку змістовних модулів Назва змістовного модуля Шифр сформованої компетенції Сформовані Компетенції 5.Екологіч-ний аудит  Теоретичні засади проведення екологічного аудиту  Місце i роль екологічного аудиту в господарській та природоохороннійдіяльності КСП-05КСП-06КСП-07КСП-08КЗП-08 • здатність розробляти програму впровадження та проведення екологічного аудитуна різних об’єктах;  уміння визначати напрямки та методи екологічного аудиту;   Організаційно-правові засади впровадження екологічного аудита в Україні Екологічний аудит об’єктів господарської діяльності Аналіз діяльності підприємства та його впливу на стан навколишнього середовища Аудит екологічних платежів та природоохоронних витрат підприємства Інвестиційний екологічний аудит Екологічні ризики інвестування Види ризиків інвестування Екологічний аудит території Засади ландшафтного та геоекологічного екологічного аудиту територій Методологічні основи проведення екологічного аудиту території Природно-ресурсний екологічний аудит Законодавче регулювання користування надрами для видобутку корисних копалин 6. Екологічне інспектуван-ня Мета та порядок природоохоронного інспектування Проведення інспекторських перевірок по охороні довкілля КЗП-03КЗП-04КЗП-05КЗП-06КСП-04 уміння виявляти порушення природоохоронного законодавства уміння прово-дити інспекто-рські перевірки по охороні довкілля Виявлення порушень природоохоронного законодавства Здійснення державного контролю за охороною земельних ресурсів і утилізацією відходів Екологічний контроль при рекультивації порушених земель Перевірка об'єктів з питань поводження з відходами Здійснення державного контролю у галузі охорони, використання і відтворення лісів та інших рослинних ресурсів Екологічні аспекти сучасного лісокористування Особливості державного контролю лісів та інших рослинних ресурсів 2. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Назва навчальної дисципліни Назва блоку змістовних модулів Назва змістовного модуля Шифр сформо-ваної компетенції Сформовані Компетенції 7.Екологі-чний менеджмент Види екологічного менеджменту  Активний та реактивний екологічний менеджмент  КСП-02КСП-03КСП-04КСП-02КСП-03КСП-04 Здатність управляти виробництвом, за якого досягається оптимальне співвідношення між екологічними та економічними показниками. уміння, знайти способи зниження токсичності сировини, що використовується; Тіньовий (кримінальний) екологічний менеджмент Методи екологічного менеджменту Екологічний баланс екологічний облік Заходи, спрямовані на поліпшення еколого-економічних показни-ків виробництва зниження ресурсоємності та енергоємності технологічних процесів підвищення ефективності наявних та впровадження сучасних систем очищення викидів шкідливих речовин в атмосферу та скидів стічних вод у водні об'єкти 8.Стандар-тизація методів і засобів контролю стану довкілля  Основні види методів контролю Візуальні та органолептичні, аналітичні методи КСП-05КСП-06КСП-07КСП-08КЗП-08 володіння знаннями про основні методи контролю стану довкілля  уміння здійснювати той чи інший метод для контролю стану довкілля Електрохімічні, фізині, фізико-хімінчі методи Біологічні методи контролю Біотестування Біохімічний генотоксичний моніторинг Спектрометричні методи аналізу  Атомно-абсорбційна спектроскопія Фотоколориметрія і спектрофотометрія Назва навчальної дисци-пліни Назва блоку змістовних модулів Назва змістовного модуля Шифр сформо-ваної компетенції Сформовані Компетенції 9. Еко-логічний маркетинг Поняття екологічного маркетингу Передумови створення екологічного маркетингу КЗП-10КЗП-11КІ-05 Здатність забезпечити попит на екологічно чисту продукцію Володіння навичками збуту екологічно чистої продукції   Види екологічного маркетингу Принципи екологічного маркетингу П’ять правил екологічного маркетингу  Інноваційні способи екологічного маркетингу Маркетинг мікс  10.Еко-логічний моніто-ринг Класифікація екологічного моніторингу Види екологічного моніторингу КСП-08КЗП-08КЗН-04КЗН-05 знання методології та організації науково-дослідної діяльності в галузі екології здатність освоювати та використовувати сучасне обладнання та застосовувати новітні технології для проведення досліджень Рівні екологічного моніторингу Пункти спостережень Частота і тривалість пробовідбору Єдина державна система екологічного моніторингу Основні напрямки діяльності ЕДСЕМ 11.Екологічний інжині-ринг Передумови виникнення екологічного інжинірингу Сучасні темпи розвитку світової промисловості КЗП-02КСП-03КСП-11КСП-12 Здатність до створення нових виробничих потужностей в цілях мінімізації збитку навколишньому середовищу  Володіння знаннями нових інновацій та технологій Негативний вплив життєдіяльності людини на навколишнє середовище Основні цілі та завдання, методи  Реалізація ідей сталого розвитку Нові інновації та технології 3. ВАРІАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (вибір вищого навчального закладу) Назва навчальної дисци-пліни Назва блоку змістовних модулів Назва змістовного модуля Шифр сформо-ваної компетенції Сформовані Компетенції 12. Іноземна мова фахового спрямування Граматичні та лінгвістичні особливості наукової літератури Граматичний матеріал КЗН-09КЗН-10КЗН-11КЗН-12 здатність до професійного усного та письмового спілкування іноземними мовами (англійською мовою) із зарубіжними науковими партнерами; здатність аналізувати та опрацьовувати іноземну професійну, наукову літературу, використовувати її у професійній діяльності; Лексичний матеріал Формування офіційної переписки та статей іноземною мовою Робота з фаховою літературою Переклад та аналіз тексту підручника з екології Переклад та аналіз тексту підручника з екології Підготовка реферату магістерської роботи 13.ПЕДАГО-ГІКА І ПСИХО-ЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ Сутність, особливості, методи, прийоми виховання студентів сутність, напрями, організації спілкування зі студентами КІ-01КІ-02КІ-03 уміння застосувати методи, прийоми організації навчально-пізнавальної діяльності студентів Здатність до планування структури, змісту, процесу організації лекції, практично-семінарського заняття етапи, способи розв’язання конфліктів зі студентами  14. Економіка природокористування Парадигми економіки природокористування збалансоване функціонування екосоціосистем КІ-08КІ-09КЗН-05 здатність розробити методології і методики економічного обґрунтування оптимальних напрямів соціально-економічного розвитку з врахуванням екологічних обмежень Уміння проаналізувати сучасні протиріччя між потребами соціально-економічного розвитку і можливостями екосистем мінімальне використання природних ресурсів  Назва навчальної дисци-пліни Назва блоку змістовних модулів Назва змістовного модуля Шифр сформо-ваної компетенції Сформовані Компетенції 15.Екологічне право Джерела екологічного права Законодавство України в екологічній сфері КСП-01КЗП-03КЗП-05 знання основних законодавчих актів у екологічній сфері здатність гарантувати екологічну безпеку  Основні міжнародні законодавчі акти у сфері екології Відповідальність за порушення екологічного законодавства Загальна характеристика відповідальності за порушення екологічного законодавства Екологічне правопорушення як підстава юридичної відповідальності 16.Екологічна експертиза Цілі та завдання екологічної експертизи визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності КСП-13КСП-14КЗП-07КЗП-08КЗП-09 Уміння визначити ступінь екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності  уміння підготовити об'єктивні, всебічно обгрунтовані висновки екологічної експертизи оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного середовища  Порядок проведення екологічної експертизи Умови і підстави проведення Строки проведення 17.Оцінка впливу на навколишнє середовище Види ОВНС  Повна форма КСП-13КСП-14КЗП-07КЗП-05КЗП-09КЗП-06 здатність оцінити вплив проектованої діяльності на навколишнє середовище і характеристики залишкових впливів здатність запропонувати заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та екологічної безпеки Обмежена форма Склад, зміст і порядок ОВНС  Проектна документація на спорудження, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення Заява про екологічні наслідки 4. Цикл дисциплін вільного вибору студента ІV. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – 4 ТИЖНІ Основні принципи вибору об’єкта та предмета дослідженьТеоретичні засади і методи відбирання, підготовки та вимірювання пробОпрацювання результатів дослідження, методологічні основи їх обговорення Бази практики: Кафедра екології, ЖДТУТОВ «Укр-Інтер-Граніт» ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ – 9 ТИЖНІВВисвітлення та обґрунтувати актуальність проблеми, яка відповідає темі дипломної роботи. Формування мети та визначення конкретних завдання досліджень. Описання методів і способів дослідженнявласні дослідження магістрів щодо організації та розробки заходів по контролю за станом навколишнього середовиащ V. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ Захист дипломної роботи

Приложенные файлы

  • ppt 9769405
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий