АУДИТ_начитка


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

* Лекція 1СУТНІСТЬ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АУДИТУ.ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ * Перелік основних літературних джерел Закон України “Про аудиторську діяльність” // ВВР України № 140-V від 14 вересня 2006 р.Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник / М.Д. Білик. – К.: КНЕУ, 2003. – 628 с.Бондар М.І. Аудит в АПК / М.І. Бондар. – К.:КНЕУҐ 2009.- 269 с. Кулаковська Л.П. Піча Ю.В. Основи аудиту // Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К. : “Каравелла”, 2002. – 504 с.Міжнародні стандарти аудиту Основи аудиту / [Дерев’янко С.І. , Олійник С.О., Кузик Н.П., Ганяйло О.М. ]. – К.: Центр учбової літератури, 2008.- 328 с. * ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ Залежність наслідків прийняття рішень користувачами інформації від її якості Міжнародний поділ праці, внаслідок якого виникли великі транснаціональні корпорації, спільні підприємства Розмежування функцій власності та функцій управління Потреба акціонерів, страхових компаній, банків та інших корис-тувачів у достовірній та об'єктивній інформації про фінансово-господарський стан того чи іншого суб’єкта господарювання Необхідність спеціальних знань та навичок для перевірки інформації * АУДИТ (Закон України ”Про аудиторську діяльність” від 14.09.2006 р.) це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів ВИДИ АУДИТУ Законодавчі вимоги Обов’язковий Ініціативний По відношенню до господа-рюючого суб’єкта За об’єктом вивчення Аудит за спеціальним завданням Зовнішній Внутрішній Операційний Фінансовий На відповідність ВИДИ АУДИТУ За способом проведення Суцільний Вибірковий За порядком призначення Залежно від часу проведення Комбінований Первинний Повторюваний Наступний Попередній Поточний Відмінності між зовнішнім та внутрішнім аудитом Ознаки Зовнішній аудит Внутрішній аудит За суб’єктами Сертифіковані аудитори Внутрішній аудитори, що є найманими працівниками, Служба внутрішнього аудиту За об’єктами Стан обліку і звітності, ефективність використання ресурсів та стан внутрішньогосподарського контролю перевіряють з метою визначення масштабів проведення зовнішнього аудиту і рівня довіри до даних обліку та звітності Стан обліку і звітності, внутрішньогосподарсько-го контролю перевіряють на відповідність встановленій обліковій політиці За наявністю ризику Аудиторський ризик Ризик бізнесу підприємства, втрата репутації * Відмінності між зовнішнім та внутрішнім аудитом Ознаки Зовнішній аудит Внутрішній аудит За завданнями Висловлюють свою думку для потреб третіх осіб (акціонерів, інвесторів, банків, партнерів тощо); визначаються договором Задовольняють потреби адміністрації; визначаються керівництвом За часом Скерований у минулий час; здійснюється періодично (як правило, раз на рік) Скерований у теперішній та майбутній час; повинен бути безперервним За характером Підприємницька діяльність Виконавча діяльність За поданням звітності Замовнику; може бути опублікований у формі аудиторського висновку, погодженого між виконавцем та замовником (МСА № 700, 800) Керівництву підприємства у формі довідки, акту перевірки тощо * ПРЕДМЕТОМ АУДИТУ Є процеси і явища, які зафіксовані в документах і пов’язані з господарською діяльністю підприємства. * ОБ’ЄКТИ АУДИТУ Окремі форми фінансової звітностіОблікові регістриПервинні документиМатеріали інвентаризацій, попередніх перевірокУстановчі документи, Наказ про облікову політикуІнші СТАНДАРТИ АУДИТУ (МСА) - єдині вимоги щодо порядку здійснення, оформлення, оцінки достовірності інформації, кваліфікації, а також регламентації надання окремих супутніх послуг та підготовки результатів аудиту. * МСА мають таку структуру 1.Загальні положення 2.Основні поняття і визначення, що використовуються в стандарті;3. Сутність стандарту;4. Практичний додаток Закон України „Про аудиторську діяльність” від 14.09.2006 р. Розділ І. Загальні положення.Розділ ІІ. Сертифікація аудиторів і Реєстр аудиторських фірм та аудиторів.Розділ ІІІ. Аудиторська палата України.Розділ ІV. Порядок проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг.Розділ V. Права та обов’язки аудиторів та аудиторських фірм.Розділ VІ. Відповідальність аудиторів та аудиторських фірм.Розділ VІІ. Прикінцеві положення. * * ПРИНЦИПИ АУДИТУ Незалежності Планування Професійної майстерності та компетентності Відповідальності за роботу, виконану іншим аудитором Звітності Документування Конфіденційності Аудиторська палата України (АПУ)Функції: забезпечення державного регулювання діяльності аудиторських організацій та аудиторів;визначення головних напрямів розвитку аудиту в Україні;розроблення єдиної методологічної основи, форм і методів проведення аудиту;вивчення ринку аудиторських послуг з метою виконання зазначених функцій Аудиторської палати України;здійснює методичне керівництво аудиторськими організаціями і аудиторами;веде облік аудиторських організацій та аудиторів;розробляє положення та інструкції, що регламентують аудиторську діяльність;розробляє методичні рекомендації щодо здійснення та координації аудиторської діяльності; * Аудиторська палата України (АПУ) Функції: розробляє кваліфікаційні вимоги до аудиторів та встановлює порядок заняття аудиторською діяльністю;організовує проведення екзаменів та атестацій аудиторів;розробляє та затверджує тарифи на основні види аудиторських послуг;організовує контроль за діяльністю аудиторських фірм та аудиторів;вирішує питання щодо позбавлення аудиторів сертифікатів та застосування до них інших заходів згідно із законодавством;готує пропозиції та рекомендації щодо зміни чинного законодавства з питань аудиту;видає довідкові, інформаційні, наукові та методичні матеріали з аудиту, що входять до компетенції Аудиторської палати України;сприяє впровадженню нової техніки та нових інформаційних технологій у сферу аудиторської практики. * Структура АПУ * Комісія з контролю якості Дисциплінарна комісія Спостережна рада Комісія з питань зв’язків з громадськістю Секретаріат Комісія зі стандартів та практики аудиту Комісія з сертифікації та освіти аудиторів СУБ’ЄКТИ АУДИТУ * Фізична особа, яка має сертифікат, що визначає ї кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України Аудитор юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність, що дозволена Законом України „Про аудиторську діяльність Аудиторська фірма Суб’єкти організації аудиторської діяльності в Україні Сертифікація визначення кваліфікаційної придатності аудиторів. Сертифікат є офіційним документом, який засвідчує право особи на здійснення аудиту підприємств і господарських товариств (серія „А”) та банків (серія „Б”) на території України. * ТЕМА: Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки Суть і зміст методичних прийомів та аудиторських процедур.Характеристика документальних прийомів аудиту.Характеристика органолептичних (візуальних) прийомів аудиту.Методи організації аудиту Критерії оцінювання фінансової звітності. * ТЕМА: Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки Методичні прийоми аудиту: * Методичні прийоми аудиту Загальнонаукові методичні прийоми:аналіз та синтез; індукція та дедукція;аналогія та моделювання;абстрагування, та конкретизація;системний аналіз; функціонально-вартісний аналіз Специфічні методичні прийоми аудиту:фактичні: інвентаризація, контрольний запуск сировини та матеріалів у виробництво, експертиза (лабораторний аналіз), контрольний обмір, обстеження, спостереження, отримання письмових пояснень і довідок; документальні: перевірка по суті, формальна, арифметична, взаємна перевірка, зустрічна перевірка, контрольне порівняння залишків, відновлення кількісно-сумового обліку, анкетування, тестування Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки № Прийоми Характеристика Фактичні 1 Інвентаризація перевірка і документальне підтвердження наявності та стану активів та зобов'язань підприємства, їх оцінка 2 Контрольний запуск сировини і матеріалів перевірка фактичного витрачання сировини і матеріалів у виробництві, виходу готової продукції, відходів виробництва, продуктивності обладнання, а також встановлення реальності розробки і застосування норм витрачання сировини та матеріалів, палива тощо. За допомогою цього прийому виявляють випадки необґрунтованого списан­ня сировини і матеріалів на випуск продукції як за завищеними нормами, так і понад встановлені норми 3 Експертиза залучення фахівців на предмет вивчення окремих специфічних питань, що виходять за межі компетенції аудитора з метою уточнення суттєвих характеристик об’єкта перевірки * № п/п Прийоми Характеристика Фактичні 4 Контрольний обмір фактичний обсяг виконаних робіт на окремих ділянках зіставляється з обсягом робіт, оформлених відповідними документами, на підставі яких здійснено нарахування заробітної плати й списання матеріалів, а також з обсягом робіт, передбачених проектно-кошторисною, нормативною і технологічною документацією 5 Обстеження візуальний огляд об’єктів дослідження 6 Спостереження нагляд за процесом або процедурою, виконуваною іншими особами 7 Пояснення одержання письмової відповіді від посадових осіб, працівників суб'єкта господарювання на поставлені аудитором запитання; сприяють допоміжному з'ясуванню обставин і умов пору­шень та недоліків, реальності господарських операцій і достовірності фактів зловживань * Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки Документальні 8 Формальна перевірка вивчення зовнішніх і внутрішніх записів або документів, встановлення повноти та правильності оформлення документів, заповнення реквізитів, відповідність підписів осіб, які склали документ. Особлива увага звертається на: нумерацію документа(438/1 або 438/а вказує на існування документа 438 та несвоєчасність складання перших двох), дату складання документа, наявність віз посадових осіб (тобто керівнику відомо про здійснену операцію), відповідність зазначення одиниць виміру кількісним показникам операції (наприклад, одиниці виміру “тонна”, операція відображається в кг, що спричинить лишки або нестачі). Дозволяє виявити нетипові статті чи події, відображені в документах замовника 9 Арифметична перевірка перевірка арифметичної точності документів чи записів правильності сумарних і кількісних показників операції, арифметичних розрахунків при її документальному відображенні, перерахунок загальних підсумків, узгодження нарахувань та утримань (знижок) тощо * 10 Перевірка по суті вивчення господарських операцій щодо їх відповідності вимогам чинних законів, інструкцій, положень, стандартів. Сутність такої перевірки залежить від типу операцій, що перевіряються: нарахування і виплата заробітної плати, застосування норм природного убутку, ставок оподаткування для розрахунку податків 11 Взаємна перевірки порівняння різних за своїм найменуванням і характером документів, в яких відображають різні аспекти однієї і тієї ж або декількох взаємопов’язаних операцій. Порівнюються:прибутково - видаткові документи, які безпосередньо фіксують рух ТМЦ або грошових коштів з іншими документами, що відображають ті ж операції, але в інших аспектах;дані про оприбуткування ТМЦ з даними про тару, в якій вони перевозились;дані первинних документів з даними облікових регістрів * Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки 12 Контрольне порівняння залишків перевірка кількісної інформації про рух однорідних запасів за міжінвентаризаційний період шляхом додавання до залишку товару на початок періоду кількості товарів, що надійшли за період, що перевіряється, і відніманням задокументованого витрачання. Максимально можливий залишок порівнюється із залишком, який зазначається в описі фактичної наявності товару на певну дату. Якщо максимально можливий залишок перевищує фактичний, це може свідчити про невідображення в обліку реалізації товарів 13 Відновлення кількісно-сумового обліку відтворення за первинними документами в хронологічній послідовності надходження та витрачання окремих запасів за артикулом, видом або типом, розміром. Результати відновлення кількісно-сумового обліку дають можливість аналізувати рух запасів за певний період часу, викривати випадки приховування недостач дорогих товарів шляхом заміни їх дешевими 14 Анкетування отримання необхідної для проведення аудиту інформації від клієнта, його контрагентів, інших осіб шляхом застосування спеціально розроблених анкет 15 Тестування формулювання переліку питань для оцінки об'єкту дослідження за сформованими відповідями * Тема: Аудиторський ризик і суттєвість Міжнародними стандартами аудиту передбачено моделювання аудиторського ризику. Орієнтовна модель аудиторського ризику може мати вигляд такого алгоритму:АР = ВР • РК • РН * Тема: Аудиторський ризик і суттєвість Ризик невиявлення помилок розраховується на основі видозміненої факторної моделі аудиторського ризику:РН = АР / ВР • РК * Суттєвість в аудиті Шахрайство - це навмисно неправильне відображення господарських операцій та подання на цій основі заздалегідь перекрученої, недостовірної звітної інформації її користувачам. Під шахрайством слід розуміти такі дії, як змова, маніпуляція обліковими записами, знищення результатів господарських опе­рацій, фальсифікація та підробка бухгалтерських документів, неадекватні записи в обліку. * ЕЛЕМЕНТИ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ * Елементиаудиторського ризику Умовні позначення Зміст Властивий ризик ВР (IR) Ризик, пов’язаний з функціонуванням підприємства, що вказує на імовірність існування недостовірної інформації у реєстрах бухгалтерського обліку і відповідно у фінансовій звітності клієнта, які можуть бути допущені внаслідок дії різних чинників як зовнішніх, так і внутрішніх Ризик контролю РК (CR) Імовірність існування недостовірної інформації внаслідок навмисного або випадкового допущення помилок, неточностей під час документування господарських операцій, відображення їх у реєстрах бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не було виявлено або своєчасно попереджено системою внутрішнього контролю Ризик невиявлення помилок РН (DR) Імовірність невиявлення суттєвих помилок у ході аудиторської перевірки через недосконалість аудиторських процедур ПОМИЛКИ І ШАХРАЙСТВО Помилка (error) - ненавмисне викривлення фінансової інформації внаслідок арифметичних або логічних помилок в облікових записах і розрахунках, неповноти обліку, неправильного подання в обліку фактів господарської діяльності, складу майна, вимог і зобов'язань, а також невідповідне відображення операцій в обліку; максимальна сума відхилень у бухгалтерському документообігу, яка приймається аудиторами * ПОМИЛКИ І ШАХРАЙСТВО Шахрайство (fraud) – це навмисно неправильне відображення і подання даних обліку та звітності службовими особами і керівництвом підприємства. Ш. полягає у маніпуляціях обліковими записами і фальсифікації первинних документів, реєстрів обліку і звітності; навмисних змінах записів в обліку, які викривляють суть фінансових і господарських операцій; неправильній оцінці активів і методів їх списання; пропусканні або приховуванні записів чи документів; невідображенні операцій; незаконному отриманні в особисту власність грошово-матеріальних цінностей; невідповідних записах в обліку * Суттєвість в аудиті Помилка - ненавмисне перекручення фінансової інформації в результаті арифметичних чи логічних помилок в облікових записах і групуваннях, недогляду у повноті обліку чи неправильного подання фактів господарської діяльності, наявності та стану майна, розрахунків тощо * Типи суттєвих перекручень фінансової звітності (МСА 240) Помилка - ненавмисне викривлення фінансової інформації включаючи пропуск сум та невідповідне відображення операцій в обліку. Шахрайство - навмисно неправильне відображення і подання даних обліку та звітності службовими особами і керівництвом підприємства. Маніпуляція обліковими записами - зумисне використання неправильних (некоректних) бухгалтерських проведень або сторнуючих записів для викривлення даних обліку і звітності. Фальсифікація бухгалтерських документів і записів - оформлення очевидно неправильних або фальсифікованих документів бухгалтерського обліку і записів у реєстрах бухгалтерського обліку. Суттєвість в аудиті Орієнтовні критерії суттєвості помилок у фінансовій звітності * Розрахункова база США Великобританія min, % max, % min, % max, % Товароборот Не використовується 0,5 1 Прибуток до оподаткування 5 10 5 10 Оборотні засоби 5 10 Не використовується Загальна вартість активів 3 6 1 2 Короткострокові зобов’язання 5 10 5 10 Суттєвість в аудиті * Оцінка суттєвості помилок Суттєвість в аудиті Порядок виправлення помилок у фінансовій звітності * Оцінка суттєвості помилок Група 1 Виправлення помилок, допущених і виявлених в одному чи попередніх звітних періодах 1.1. Виправлення помилок, допущених і виявлених в одному звітному періоді (до подання фінансової звітності) На рахунках бухгалтерського обліку неправильно відображена господарська операція Неправильну операцію виключити методом „сторно”, після чого слід відобразити правильну господарську операцію, яка б достовірно відображала дійсний стан справ Господарську операцію відображено правильно, однак сума завищена або занижена Завищену суму коригують методом „сторно”, а занижену  проведенням додаткової операції господарська операція не відображена в бухгалтерському обліку Відобразити таку операцію 1.2. Виправлення помилок, допущу-них і виявлених в попередніх звітних періо-дах (після представлення фінансової звітності) (п. 414 П(С)БО 6) Помилки, що впливають на величину нерозподіле-ного прибутку (непокри-того збитку) 1. Визначити суть і суму помилки.2. Виправити помилку (за рахунок сальдо нероз-поділеного прибутку (непокритого збитку).3. Розглянути статті фінансової звітності попередніх періодів, які були перераховані з метою повторного представлення порівняльної інформації.4. Розкрити факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів чи доцільність повторного оприлюднення. Помилки, що не впли-вають на величину неро-зподіленого прибутку (не-покритого збитку) 1. Визначити суть помилки.2. Визначити суму помилки.3. Визначити вплив помилки на відповідні статті фінансової звітності.4. Здійснити коригування з допомогою бухгалтерської довідки. Суттєвість в аудиті Порядок виправлення помилок у фінансовій звітності * Оцінка суттєвості помилок Група 2 Внесення змін в облікову оцінку та облікову політику п.п.68 П(С)БО 6 Виправлення помилок, допущених у попередніх звітних періодах при зміні в облікових оцінках 1. Коригування сальдо нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).2. Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до тої статті звіту про фінансові результати, яка раніше застосо-вувалася для відображення доходів або витрат, пов’язаних з об’єктом такої оцінки. Виправлення помилок, допущених у попередніх звітних періодах при зміні в обліковій політиці 1. Коригування сальдо нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду.2. Повторне представлення порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів. Група 3 (п.1519 П(С)БО 6) Виправлення помилок про події після дати балансу Події після дати балансу, що вимагають коригуван-ня відповідних активів і зобов’язань Коригування активів чи зобов’язань шляхом сторнування та (або) додаткових записів обліку звітного періоду Події після дати балансу, що не потребують кори-гування відповідних акти-вів і зобов’язань Розкриття таких подій у примітках до фінансової звітності Планування в аудиті План аудиту * План аудитуОрганізація, що перевіряється____________________________________________________Період аудиту_________________________________________________________________Кількість людино-годин на перевірку _____________________________________________Керівник аудиторської перевірки _________________________________________________Запланований аудиторський ризик________________________________________________Запланована суттєвість _________________________________________________________ № з/п Заплановані види робіт Період проведення Виконавець Примітка АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ Джерела отримання аудиторських доказів * Облікова система Матеріали контролю Матеріальні активи Адміністрація та персонал Треті особи АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ Отримання та використання аудиторських доказів * Аудиторські докази класифікуються за такими ознаками: За джерелами отримання докази можуть поділятися на:зовнішні докази – це документальні підтвердження та усні заяви третіх сторін (покупців, замовників, постачальників, підрядників, інших контрагентів підприємства-клієнта, обслуговуючих банківських установ, попереднього аудитора та ін.)внутрішні докази - це внутрішня документація замовника, документальні підтвердження та усні заяви, отримані аудитором від керівництва; докази отримані безпосередньо аудитором – це результати аналізу зовнішніх і (або) внутрішніх доказів.комбіновані – це різнохарактерні докази, зібрані із різних джерел та не суперечать один одному за своїм змістом * Аудиторські докази класифікуються за такими ознаками За відношенням до етапів аудиту докази слід розрізняти, як такі, що отримані на етапах:підготовчому;проміжному;фізичної перевірки;аудиту рахунків;заключному; * Аудиторські докази класифікуються за такими ознаками За характером зв’язку між доказами і об’єктами аудиту докази поділяються на:прямі, побічні (непрямі) * Аудиторські докази класифікуються за такими ознаками За формою подання аудиторські докази розрізнять:документальні;електронні;усні. * Робочі документи аудитора Види документації для оформлення процесу та результатів аудиту * Види документації Робоча документація Підсумкова документація Записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки Аудиторський висновок та документація, яка передається замовникові перевірки Робочі документи аудитора Основне призначення робочих документів: розробка плану перевірки; підтвердження документами проведеного контролю; систематизація інформації, яка збирається в процесі перевірки;організація оперативного управління процесом перевірки;контролювання якості аудиторської перевірки;підкріплення висновків робочими документами;вирішення спірних питань, конфліктів. * Робочі документи аудитора Для належного оформлення робочої документації мають бути дотримані наступні ви­моги:1) перша сторінка кожного робочого документа повинна містити: назву аудиторської фірми, назву підприємства, період перевірки чи дату перевірки документації клієнта;2) кожний робочий документ повинен мати назву та код (шифр);3) сторінки кожного робочого документа в межах однієї назви мають бути пронуме­рованими;4) в кожному робочому документі вказується прізвище аудитора, який підготував його, та зазначається дата остаточного виконання процедур аудиторської перевірки, відображених у цьому документі. * АУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ ВИДИ ВИСНОВКІВ * Аудиторські висновки Регламентується МСА 700 Регламентується МСА 800, 810 Аудиторський висновок про фінансову звітність Відмова від надання висновку Позитивний Умовно-позитивний Негативний Аудиторські висновки спеціального призначення Фінансові звіти, складені відповідно до всеохоплюючої основи бухгалтерського обліку, іншої, ніж Міжнародні чи національні стандарти бухгалтерського обліку Узагальнені фінансові звіти Конкретні рахунки, елементи рахунків або статті у фінансовому звіті Виконання контрактних угод Аудиторський висновок Вимоги до оформлення аудиторського висновку * Вид висновку Типові формулювання Позитивний (існує безумовна позитивна згода) ...задовольняє вимогам, належно..., дає достовірне і дійсне уявлення..., достовірно відображує..., відповідає... Позитивний (існує нефундаментальна невпевненість) ...за винятком згаданих обмежень Умовно-позитивний (нефундаментальна незгода) ...за винятком згаданих обмежень Негативний ...не задовольняє вимогам..., перекручує дійсний стан справ..., не дає дійсного уяв­лення..., не відповідає..., суперечить Відмова від надання аудиторського висновку ...неможливо на основі наведених аргумен­тів сформулювати думку про стан справ Аудиторський висновок Структура стандартного аудиторського висновку * Структура стандартного аудиторського висновку Складові аудиторського висновку Пояснення змісту параграфів Назва (заголовок) Аудиторський висновок;Прізвище аудитора (назва аудиторської фірми);Номер реєстраційного свідоцтва Адресат Акціонери, рада директорів, інші можливі користувачі Вступний параграф Перелік перевірених форм звітності;Відповідальність керівництва підприємства;Обов’язки аудитора Параграф, який описує обсяг (характер) перевірки Посилання на МСА;Зазначення, що перевірку було сплановано і проведено згідно з поставленою метою;Визначення основних елементів аудиторської перевірки;Вказівка на те, що існують достатні підстави для висловлення думки аудитора Параграф, в якому висловлено думку аудитора про фінансову звітність Висновок аудитора про перевірену фінансову звітність (достовірність, об’єктивність; відповідність законодавчим вимогам – у разі потреби) Аудиторський висновок Структура стандартного аудиторського висновку (продовження) * Дата аудиторського висновку Дата закінчення аудиторської перевірки звітності на підприємстві Адреса аудитора (аудиторської фірми) Повна юридична адреса, телефон Підпис аудитора Підпис аудитора та/або керівника аудиторської фірми;Печатка *

Приложенные файлы

  • ppt 9769436
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий