Аудит запасів


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Аудит запасів Мета та завдання та прийоми аудитуОцінка системи внутрішнього контролю запасівМетодика аудиту запасівТипові помилки під час здійснення операцій з виробничими запасами * * П(С)БО 9 “ Запаси ” * Класифікація запасів з метою ведення бухгалтерського обліку № п/п/ Види запасів 1 сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва, його обслуговування й адміністративних потреб; 2 незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів; 3 готова продукція, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом; 4 товари, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу; 5 МШП * Мета аудитузапасів * * * Об'єкти аудиту операції пов'язані з надходженням, рухом і вибуттям запасів на підприємств їх оцінка, нормування, списання групи запасів * Джерела аудиту з перевірки руху виробничих запасів * Джерела аудиту з перевірки надходження та оприбуткування запасів Назва та форма документа Призначення документа Журнал обліку вантажів, що надійшли (ф. М-1) Використовується для реєстрації транспортних документів, пов'язаних із отриманням вантажів та оприбуткуванням їх на склад підприємства Доручення (довіреність) (ф. М-2) Призначене підтвердити право окремої посадової особи виступати довіреною особою підприємства при отриманні запасів Акт списання бланків доручень (ф. М-2а) Застосовується для документального оформлення операцій по списанню бланків використаних доручень Журнал реєстрації довіреностей (ф. М-3) Використовується для реєстрації видачі доручень Прибутковий ордер (ф. М-4) Застосовуються для обліку матеріалів, що надходять на підприємство від постачальників або з переробки Акт про приймання матеріалів (ф. М-7) Оформлюється у випадку, якщо запаси надійшли без документів, або якщо є розбіжності з документами постачальника. На його основі направляється лист-претензія постачальникові * Джерела аудиту вибуття запасів Назва та форма документа Призначення документа Лімітно-забірна картка (ф. № М-8, 9, 28, 28а) Для систематичного відпуску у виробництво лімітованих матеріалів, а також для поточного контролю за дотриманням встановлених лімітів їх відпуску Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) мате­ріалів (ф. № М-10) Для відпуску матеріалів, потреба в яких виникає періодично, заміни матеріалів, а також для додаткового (понадлімітного) відпуску матеріалів Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (ф. №М-11) Для відпуску матеріалів усередині підприємства, включаючи відпуск господарствам свого підприємства, розташованим за межами його території * Джерела аудиту: документи складського обліку запасів Назва та форма документа Призначення документа Картка складського обліку матеріалів ( ф. М- 12) застосовується для оперативного обліку руху запасів по складу (коморі) Матеріальний ярлик (ф. М-16) застосовується для характеристики матеріалів кожного номенклатурного номера за місцем зберігання Реєстр прийняття - здачі документів (ф.М-13) використовується для реєстрації прибуткових і видаткових документів, які здаються до бухгалтерії Відомість обліку залишків матеріалів на складі (ф. М-14) використовується для контролю взаємозв'язку складського та бухгалтерського обліку Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу (ф.М-1 8) складається завскладом (комірником) у разі виявлення відхилень фактичного залишку виробничих запасів від встановлених норм Матеріальний звіт (ф.М-19) складається матеріально відповідальною особою і передається в бухгалтерію; відображає рух запасів на складі за певний період Джерелами аудиту є:регістри синтетичного і аналітичного обліку по рахункам: * 20 «Виробничі запаси»21 «Поточні біологічні активи»22 «Малоцінні швидкозношувані предмети» 23 «Виробництво»24 «Брак у виробництві»25 «Напівфабрикати» 26 «Готова продукція»27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»28 «Товари» * № Зміст Варіанти відповіді Примітки Ні Так Інформація відсутня 1. Чи відповідає зберігання запасів встановленим вимогам 2. Чи закріплені запаси, що знаходяться на складі і в експлуатації, за особами, відповідальними за їх зберігання і використання 3. Чи наявні договори про повну матеріальну відповідальність з працівниками, які безпосередньо пов'язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому запасів 4. Чи ведеться облік у розрізі підзвітних осіб 5. Чи обмежено доступ до інформації про запаси в електронному вигляді 6. Чи належним чином проводиться інвентаризація запасів 7. Чи правильно відображається в обліку результат інвентаризації Тест внутрішнього контролю виробничих запасівАудиторська фірма "АГРО_аудит"Підприємство TOB "Агроеко"Період, що перевіряється 01.01.2013-31.12.2013 * 9 Чи були у звітному періоді факти крадіжки та псування запасів 10. Чи списувався за нормами природний убуток запасів 11. Чи ліквідувались у звітному періоді запаси 12. Чи оприбутковували зайві матеріальні цінності, виявлені в результаті інвентаризації 13 Чи списувались неліквідні та залежалі товарно-матеріальні цінності 14 Чи проводяться на підприємстві незаплановані інвентаризації окремих видів запасів, в окремих місцях зберігання та в підзвіті 15. Чи проводиться звірка даних регістрів бухгалтерського обліку запасів з даними книги 16 Чи здійснюється звірка за відпуском запасів на підставі лімітно-забірних карт з документами на витрачання 17. Чи проводиться контроль за фактами списань від псування та знищення запасів 18 Чи проводиться контроль за точністю підрахунку первинних документів Тест внутрішнього контролю виробничих запасів (продовж.) * Стадії проведення інвентаризації Організаційна Підготовча 1. Вибір об'єкта інвентаризації.2. Створення інвентаризаційної комісії.3. Інструктаж голови та членів комісії 1. Огляд об'єкта інвентаризації.2. Отримання і перевірка останнього звіту про рух матеріальних цінностей.3. Перевірка вимірювальних приладів.4. Підготовка цінностей до їх інвентаризації Технологічна Результативна 1. Перевірка наявності та стану зберігання цінностей.2. Складання інвентаризаційних описів 1. Складання порівняльних відомостей.2. Визначення результатів інвентаризації.3. Прийняття рішень за результатами інвентаризації.4. Відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації. * Основні причини розбіжностей між фактичною наявністю майна та даними бухгалтерського обліку * Відображення в обліку результатів інвентаризації Зміст господарських операцій Дебет Кредит Оприбутковані виявлені лишки запасів Списана сума уцінки запасів до чистої вартості реалізації Списано запаси втрачені внаслідок надзвичайних подій Списана нестача запасів Сума, що підлягає відшкодуванню винними особами Відображено ПДВ Отримано кошти в рахунок відшкодування витрат Порівняльна відомість результатів інвентаризації (витяг) * Найменування матеріальних цінностей Облікова вартість,грн. За обліковими даними За даними інвентаризації Кількість Сума,грн. Кількість Сума,грн. Крупа гречана 15,00 60 80 Просо 10,00 110 92 Борошно 1 гат. 5,40 80 120 Борошно 2 гат. 4,50 70 20 Порівняльна відомість результатів інвентаризації (витяг) * Найменування матеріальних цінностей Облікова вартість,грн. За обліковими даними За даними інвентаризації Резуль-тат+,- Кіль-кість Сума,грн. Кількість Сума,грн. Крупа гречана 15,00 60 80 300 Просо 10,00 110 92 -180 Борошно 1 гат. 5,40 80 120 216 Борошно 2 гат. 4,50 70 20 -225 * * * * Методи оцінки вибуття запасів * Методи оцінки вибуття запасів за ПСБО 9 Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів Собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) Ціни продажу Нормативних затрат Середньозваженої собівартості * * Назва порушення Методи дослідження Неповне оприбуткування запасів, шо надійшли Документальна перевірка по суті, фактична перевірка, обстеження Оприбуткування запасів за відсутності позначок у журналі обліку виданих довіреностей про оприбуткування запасів Документальна перевірка, формальна перевірка (за формою) Виявлення нестач, залишків. присвоєння запасів Фактична перевірка, спостереження Завищення собівартості заготівельних матеріалів Документальна перевірка по суті, арифметична перевірка Необгрунтовані претензії до постачальників Документальна перевірка по суті, опитування Порушення норм або лімітів списання запасів Документальна перевірка, по суті, арифметична перевірка Порушення порядку проведення інвентаризації Фактична перевірка, спостереження Проведення інвентаризації за відсутності МВО Документальне, по суті, спостереження, опитування, обстеження Помилки та підробки при кодуванні документів Документальна перевірка по суті Типові помилки і порушення в обліку запасів * Назва порушення Методи дослідження Незадовільна постановка бухгалтерського обліку Обстеження, опитування Незадовільна організація складського господарства та зберігання запасів Обстеження, оглядова перевірка Відпускання запасів за заниженими цінами Документальна перевірка по суті, арифметична перевірка Неправильне оформлення первинних документів з обліку запасів та їх неправильне застосування Документальна перевірка за формою Невиділення в первинних документах ПДВ, відсутність податкових накладних Документальна перевірка за формою, по суті Відсутність договору про повну матеріальну відповідальність Обстеження Типові помилки і порушення в обліку запасів (продовж.) * № Назва документа або розділу, за яким оформлюються документи Джерело інформації 1 Особливі питання, на які клієнт просив звернути увагу Клієнт 2 Аналіз активів і довідок попередніх перевірок та попереднього аудиту з питань перевірки достовірності, повноти іі законності обліку виробничих запасів Аудитор (на підставі актів (довідок) перевірки) 3 Таблиця проблемних питань Аудитор 4 Програма аудиту виробничих запасів Аудитор 5 Тести встановлення рівня внутрішнього контролю та системи бухгалтерського обліку виробничих запасів Аудитор 6 Витяг із наказу про облікову політику в частині обліку виробничих запасів Клієнт 7 Схема розміщення складських приміщень Аудитор, клієнт Приблизний перелік робочої документації аудитора * Приблизний перелік робочої документації аудитора 8 Перелік осіб, які мають право підпису документів на відпускання виробничих запасів Клієнт 9 Перелік матеріально відповідальних осіб Клієнт 10 Матеріали інвентаризації, проведеної за участю аудитора Аудитор, клієнт 11 Розрахунки витрат виробничих запасів у межах природного убитку Аудитор 12 Пояснення персоналу щодо встановлених порушень Персонал клієнта 13 Акти зустрічних перевірок розрахунків Аудитор. клієнт, треті особи 14 Копії первинних документів та регістрів, які підтверджують ті чи інші відхилення Клієнт, треті особи 15 Документи з формування та здійснення вибіркового дослідження Аудитор 16 Довідка про результати перевірки правильності оцінки виробничих запасів при їх надходженні та списанні Аудитор 17 Аналіз договорів на поставку виробничих запасів та їх виконання Аудитор * Приблизний перелік робочої документації аудитора 17 Аналіз договорів на поставку виробничих запасів та їх виконання Аудитор 18 Результати зіставлення даних документів з оплати постачальникам і документів на оприбуткування матеріальних цінностей Аудитор 19 Зіставлення щомісячних залишків виробничих запасів із нормативами Аудитор 20 Акти (довідки) результатів контрольних аналізів, контрольних запусків, контрольних обмірів та інших аудиторських процедур Аудитор, члени комісій 21 Акти (довідки) результатів роботи інших аудиторів, експертів, внутрішніх аудиторів Інші аудитори, внутрішні аудитори 22 Довідка про результати перевірки списання запасів: відповідність норм, проставлених у документах на списання, нормативним даним; відповідність кількості фактично списаної сировини витрачанню цієї сировини за нормами Аудитор 23 інші записи аудитора щодо проведених аудиторських процедур га встановлених відхилень Аудитор 24 Довідка про результати перевірки правильності обліку ПДВ щодо і операцій із виробничими запасами Аудитор 25 Інші (залежно віл специфіки клієнта і самої перевірки) Аудитор * УКРАЇНАПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВОАУДИТОРСЬКА ФІРМА"ПРИМА Аудит"69124, м. Запоріжжя, вул. Калнишевського 20/16, код ЄДРПОУ 32019211 розрахунковий рахунок 26005046760001 в АКБ "Індустріалбанк", МФО 313849телефон/факс (061) 787-48-63 м. Запоріжжя 12 березня 2014 р. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК(звіт незалежного аудитора)щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства “НАВЧАННЯ" за 2013 рік.  Адресат: власники цінних паперів та керівництво ПАТ “Навчання  * Облік запасів (витяг з аудиторського звіту).Визнання та первісна оцінка запасів, оцінка їх вибуття і оцінка на дату балансу проводиться згідно з П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 р., із змінами і доповненнями, та прийнятою товариством обліковою політикою. В склад запасів включаються:сировина, основні та допоміжні матеріали, запасні частини та комплектуючі;незавершене виробництво;готова продукція;малоцінні та швидкозношувані предмети, термін використання яких менше одного року;товари;поточні біологічні активи, якщо вони оцінені згідно П(С)БО 9 "Запаси";сільськогосподарська продукція. * Обліковою одиницею запасів враховується конкретний вид (найменування) запасів.Покупні запаси (товари) зараховуються на баланс по фактичній собівартості їх заготівлі, яка складається з таких фактичних витрат:суми сплачені в відповідності з договором постачальнику (продавцю);суми непрямих податків в зв’язку з придбанням запасів, які не компенсуються товариству;суми ввізного мита;витрати на заготівлю, навантажувально-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання;інші витрати, які безпосередньо пов`язані з придбанням запасів та доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях.Первісною вартістю незавершеного виробництва та інших запасів, виготовлених власними силами товариства, є їх виробнича собівартість, яка визначається відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".Товариством обліковою політикою встановлено метод оцінки при вибутті (списанні) запасів по методу середньозваженої собівартості, * Станом на 31.12.2013 р. вартість запасів товариства становить – 1 095 325 тис. грн., в тому числі:сировина і матеріали – 370 108 тис. грн.;покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби – 1 070 тис. грн.;паливо – 98 495 тис. грн.;тара і тарні матеріали – 5 259 тис. грн.;будівельні матеріали – 35 819 тис. грн.;матеріали передані до переробки – 37 тис. грн.;запасні частини – 165 169 тис. грн.;матеріали сільськогосподарського призначення – 2 098 тис. грн.;інші матеріали – 55 тис. грн.;малоцінні та швидкозношувані предмети – 15 568 тис. грн.;змінне обладнання – 22 631 тис. грн.;поточні біологічні активи тваринництва – 9 400 тис. грн.;незавершене виробництво (основне виробництво) – 341 812 тис. грн.;готова продукція – 19 080 тис. грн.;товари – 8 724 тис. грн. * На нашу думку, бухгалтерський облік запасів відповідає вимогам П(С)БО 9 "Запаси", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246. Розкриття інформації про запаси в фінансовій звітності за 2013 рік проведено товариством у відповідності з НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності.Податок на додану вартість, сплачений при придбанні запасів, визначений товариством згідно до вимог Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 р., зі змінами і доповненнями.

Приложенные файлы

  • ppt 9769438
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий