ИНДЗ Финансовый анализ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІНАНСІВ
ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ


Кафедра фінансів і кредиту


«Фінансовий аналіз»Методичні вказівки і завдання щодо виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань
з навчальної дисципліни
для студентів денної форми навчання
підготовки спеціалістів
галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
напряму підготовки
6.030508 «Фінанси і кредит»

Укладач: доцент, к.е.н, Абрамова І.М.Розглянуто та ухвалено
на засіданні кафедри
Протокол від 28.08.2012 № 1


Харків
2012 рікЗМІСТ
стор.


Загальні положення
3

Критерії оцінювання
4

Використана література
4

Рекомендована література
4

1 Фінансова звітність як інформаційна база дослідження господарської діяльності підприємства
6

2 Перевірка відповідності відомостей річної фінансвої звітності підприємства
8

3 Наскрізне завдання: приклади вирішення задач оцінки фінансового стану досліджуваного підприємства

8

5 Додатки
47
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Індивідуальне завдання передбачає: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань по дисципліні та застосування їх при рішенні конкретних виробничих ситуацій на підприємстві.
Індивідуальне завдання по дисципліні "Фінансовий аналіз" видається студентові викладачем на початку семестру. Робота виконується студентом самостійно. Студент повинен надати індивідуальне завдання для перевірки не пізніше терміна проведення підсумкового першого модульного контролю. Оцінка за виконання завдання враховується при виставлянні загальної оцінки по дисципліні.
Структура роботи. Індивідуальне завдання складається:
титульної сторінки;
змісту;
вступу (1 стор.);
практичної частини (10-15);
висновку (1 стор.);
списку використаної літератури;
додатків до індивідуального завдання.
Мета завдання складається в оцінці фінансового стану підприємства та розробці пропозицій щодо його поліпшення на підставі виявлених результатів.
Згідно з поставленою метою необхідно вирішити наступні завдання:
провести аналіз майнового стану та структури фінансування підприємства;
оцінити фінансову стійкість та платоспроможність підприємства;
здійснити оцінку та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємства;
провести оцінку ділової активності підприємства;
здійснити аналітичну діагностику ймовірності банкрутства підприємства;
розробити та обґрунтувати заходи щодо поліпшення фінансового становища підприємства.
Предметом дослідження є форми, методи, прийоми та способи оцінки фінансового стану підприємства та обґрунтування заходів щодо його поліпшення.
Об’єктом – процес аналізу фінансового стану підприємства.
Методи дослідження: методи логіки (дедукція, індукція, аналіз, синтез); системним та комплексним аналізом; порівняльний аналіз, групування, ототожнення та теоретичне узагальнення; методи статистичного аналізу та експертних оцінок та ін.
Порядок подання та захисту ІНДЗ. Студент має надати індивідуальне навчальне завдання для перевірки не пізніше терміну проведення останньої модульної контрольної роботи.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінки за роботу виставляються згідно з існуючим положенням за чотирьохбальною та 100-бальною системами: “відмінно” (10 б.), “добре” (8 б.), “задовільно”(6 б.), “незадовільно”(0 б.).
Оцінка виставляється за кожне завдання окремо. Загальна оцінка визначається у такому співвідношенні:
за перше завдання – 5% сумарної оцінки;
за друге завдання – 10% сумарної оцінки;
за третє завдання – 85% сумарної оцінки.
Загальна оцінка “відмінно” (10 балів) виставляється студенту при повному виконанні роботи, вмінні виявляти основні напрямки фінансового аналізу, визначати джерела інформації, розробляти рекомендації щодо ліквідації кризи, використовувати методи контролю.
Загальна оцінка “добре” (8 балів) виставляється в тому випадку, коли студент знає весь програмний матеріал, але разом з тим, відповідь може бути не досить повною (неповно визначені напрямки фінансового аналізу, джерела інформації, не досить повно зроблені висновки), допускаються окремі неточності та незначні помилки. Відповідь показує достатнє розуміння студентом сутності фінансового аналізу та методик його проведення.
Загальна оцінка “задовільно” (6 балів) виставляється студенту, коли при наявності певних знань основного програмного матеріалу в його відповіді мають місце крупні недоліки. Студент допускає помилки, вказуючи порядок здійснення фінансового аналізу, джерела інформації, напрямки, невірні рекомендації.
Загальна оцінка “незадовільно” (0 балів) виставляється студенту, коли він не знає відповіді на запитання або ж відповідає формально, непослідовно, безсистемно, а також коли він відмовляється від написання завдань та відповіді.


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Кравченко С. Г., Левун І.В. Методичні вказівки і рекомендації, завдання та приклади вирішення задач фінансового аналізу для самостійної роботи студентів спеціальності 7. 050106 “Облік і аудит” за програмою “спеціаліст”. – Харків, ХІБМ, 2007. - 140 с.
2. Чемчикаленко Р.А. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр, галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво», напрямів підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит». – ХІФ УДУФМТ, 2011. – 328 с.
3. Фінансовий аналіз. Опорний конспект лекцій для студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня – спеціаліст, галузі знань – 0501 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки –7.050106 «Облік і аудит». Укладач Рубан Л. О. Харків, – ХІФ УДУФМТ, 2009. – 76 с.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. 2-ге вид. [Текст]: Навч.посіб. – К.: Цент учбової літератури, 2011. – 328 с.
2. Тарасенко Н.В., Вагнер І.М. Фінансовий аналіз [Текст]: Навч.посіб. – львів: «Новий світ-2000», 2008. – 444 с.
3. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз [Текст] : Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.
4. Чемчикаленко Р.А. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр, галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво», напрямів підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит». – ХІФ УДУФМТ, 2011. – 328 с.
5. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз [Текст]: Навч.посіб. –К, 2011. – 196 с.

Допоміжна
6. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені Наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 р. №14 (у редакції редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 N 1361. Електронний ресурс. Режим доступу: http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=154&ArtID=1103
7. Момот Т.В. Фінансовий менеджмент : Навч.посібник / Момот Т.В., Безугла В.О., Таруєв Ю.О. та ін. /За ред. Момот Т.В. – Центр учбової літератури, 2011. – 712 с.
8. Олександренко І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / За ред.д-ра екон.наук, проф. Р.А.Слав'юка. – Львів: ННВК «АТБ», 2012. – 538 с.
9. Шило В. П. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання): теоретично-методичний посібник. / Шило В. П., Ільїна С. Б., Барабанова В. В., Криштопа І. І. – К. : Кондор, 2011.- 429с.


Інформаційні ресурси

Бібліотека Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, пров. Короленка, 18.
E-mail: 13 LINK mailto:ls@korolenko.kharkov.com 14ls@korolenko.kharkov.com15, 13 LINK http://korolenko.kharkov.com 14http://korolenko.kharkov.com15
Харківська обласна універсальна наукова бібліотека, вул. Кооперативна, 13/2.
E-mail: 13 LINK mailto:director@library.kharkov.ua 14director@library.kharkov.ua15 , 13 LINK http://www.library.kharkov.ua 14http://www.library.kharkov.ua15
Державний комітет статистики України – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Міністерство фінансів України – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Національний банк України – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Харківська обласна рада – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Державна податкова адміністрація України – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
РОЗДІЛ 1

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансова звітність – сукупність форм звітності, складених на основі даних обліку, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки підприємства за звітний період з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інформації, що використовується цими користувачами для прийняття відповідних управлінських рішень.
Для розроблення оптимальних економічних рішень користувачі фінансової звітності (власники, інвестори, керівництво підприємства, банки, постачальники та інші кредитори, замовники, працівники підприємства, органи державного управління) мають володіти об’єктивною інформацією щодо прибутковості, рентабельності, платоспроможності, кредитоспроможності підприємства, його фінансової та ринкової стійкості, ефективності інвестиційної діяльності тощо. Зазначені інформаційні потреби обумовили склад фінансової звітності: баланс, форма №1; звіт про фінансові результати, форма №2; звіт про рух грошових коштів, форма №3; звіт про власний капітал, форма №4; примітки до фінансової звітності.
Перелічений склад звітності відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти господарських операцій і подій за звітній період, відповідну інформацію попереднього звітного періоду, розкриття облікової політики та її зміни. Це дає можливість проводити ретроспективний прогнозний, перспективний аналіз фінансової діяльності підприємства (табл. 1.1).
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО) – нормативно-правовий акт (НПА), затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та ведення бухгалтерського обліку, що не суперечить міжнародним стандартам.
Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.
Проміжна (квартальна, місячна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати.
Звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів складаються лише за рік.
Квартальну та річну фінансову звітність підприємства зобов’язані подавати органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів.
Органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансової звітності подається відповідно до законодавства.
Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Таблиця 1.1
Призначення основних форм фінансової звітності
Форми фінансової звітності
Зміст
НПА

Баланс, форма №1
Наявність економічних ресурсів, які контролюються підприємством, на дату балансу
№2. Баланс. Форма N 1. Наказ Міністерства фінансів від 31.03.1999 р. N 87 (у редакції Мінфіну від 09.12.2011 р. N 1591). Квартальна зі звіту за I кв. 2012 р., річна зі звіту за 2012 р.

Звіт про фінансові результати, форма №2
Доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний період
№3. Звіт про фінансові результати. Форма N 2. Наказ Міністерства фінансів від 31.03.1999 р. N 87 (у редакції наказу Мінфіну від 09.12.2011 р. N 1591). Квартальна зі звіту за I кв. 2012 р., річна зі звіту за 2012 р.

Звіт про рух грошових коштів, форма №3
Генерування та використання грошових коштів протягом звітного періоду
№4. Звіт про рух грошових коштів. Форма N 3. Наказ Міністерства фінансів від 31.03.1999 р. N 87 (у редакції наказу Мінфіну від 09.12.2011 р. N 1591). Річна - зі звіту за 2012 р.

Звіт про власний капітал, форма №4
Зміни у складі та структурі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду
№5. Звіт про власний капітал. Форма N 4. Наказ Міністерства фінансів від 31.03.1999 р. N 87 (у редакції наказу Мінфіну від 09.12.2011 р. N 1591). Річна зі звіту за 2012 р.

Примітки до фінансової звітності
Обрана облікова політика. Інформація, не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але обов’язкова за П(С)БО. Додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення більш повної її зрозумілості
№6. Примітки до річної фінансової звітності. Форма N 5. Наказ Міністерства фінансів від 29.11.2000 р. N 302 (у редакції наказу Мінфіну від 09.12.2011 р. N 1591). Річна зі звіту за 2012 р.Згідно зі статтею 14 п. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансова звітність підприємства не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.
Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власну господарсько-фінансову діяльність, зобов’язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність.
Консолідована фінансова звітність – це фінансова звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Ця звітність складається відповідно до П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України за №176, від 10 липня 1999 р., зі змінами та доповненнями від 25 вересня 2009 року № 1125, від 9 грудня 2011 року № 1591).

Рекомендації до розділу 1: Ознайомитися зі складом П(С)БО №№1- 6 та змістом відповідної фінансової звітності досліджуваного підприємства (додаток А).
Стисло визначити основне призначення кожної з форм фінансової звітності (№№ 1-5) у текстовій формі загальним обсягом до 1 аркуша.

РОЗДІЛ 2
ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ВІДОМОСТЕЙ РІЧНОЇ ФІНАНСВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Перевірка відповідності відомостей річної фінансвої звітності підприємства здійснюється згідно наказу Міністерства фінансів України від 22 грудня 2008 р. N 1524, яким затверджено Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності (додаток Б).
Індивідуальне завдання до розділу 2: Перевірити відповідність відомостей річної фінансоваої звітності досліджуваного підприємства та знайти помилки у відповідних формах №№ 1-5 (додатки А, Б).
Приклади невідповідності окремих відомостей форм річної фінансоваої звітності досліджуваного підприємства подати у вигляді таблиці або у іншому зручному способі для подальшого використання.

РОЗДІЛ 3
НАСКРІЗНЕ ЗАВДАННЯ
Після проведення підготовчої роботи з перевірки інформації та її уточнення (розділи 1,2) на основному етапі аналізу здійснюються такі процедури:
дається оцінка діяльності підприємства за обраним предметом аналізу;
визначається на основі розрахунків розмір і напрямок (позитивний чи негативний) впливу факторів;
встановлюються причини (або фактори другого та наступних порядків) впливу визначених факторів;
розраховуються невикористані резерви;
визначаються можливі заходи з використання виявлених резервів.
Індивідуальне завдання до розділу 3: За даними фінансової звітності обраного підприємства кожен студент індивідуально має здійснити оцінку фінансового стану, спираючись на алгоритми та приклади обгрунування результатів аналізу, поданих нижче, та оформити її у вигляді ІНДЗ згідно загальних положень.

ПРИКЛАДИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Оцінка майнового стану. Відомості про майно, що є в розпорядженні підприємства, в які активи вкладено капітал, які зміни сталися в активах підприємства містяться в балансі підприємства. Використовуючи дані балансу (таблиця А.1) визначимо майновий стан підприємства (табл.3.1).
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
Загальний обсяг використовуваного майна збільшився за рік на 2709 тис. грн. (12,84%) при зменшенні власного майна за цей період на 7539 тис. грн. (1,74%).

Таблиця 3.1
Загальний склад майна


з/п

Вид майна

Джерело інформації
Початок
року,
тис. грн
Кінець року,
тис. грн
Зміна
за рік,
тис. грн
Темп росту,
%

І
Необоротні активи
Ф. № 1
ряд. 080
227 108,0
208 473,0
- 18 635,0
91,79


в т.ч.
- основні засоби
Ф. № 1
ряд. 030

164 030,0
154 302,0
- 9 728,0
94,07


- довгострокова
дебіторська
заборгованість
Ф. № 1
ряд. 050

46 656,0
34 276,0
- 12 380,0
73,46

ІІ

Оборотні активи
Ф. № 1
ряд. 260
261 009,0
342 436,0
+ 81 427,0
131,20


в т.ч.
- запаси
Ф. № 1
ряд. 100
+110
+120
+130
+140

152 325,0

206 138,0

+ 53 813,0

135,33


- дебіторська
заборгованість
за товари, роботи, послуги

Ф. № 1
ряд. 160

42 582,0

56 341,0
+ 13 759,0


132,31

ІІІ
Витрати майбутніх періодів
Ф. № 1
ряд. 270

348,0
265,0
- 83,0
76,15

Всього
Х
488 465,0
551 174,0
62 709,0
112,84Таблиця 3.2
Склад власного майна


з/п

Вид майна
Джерело інформації
Початок року,
тис. грн
Кінець року,
тис. грн
Зміна
за рік,
тис. грн
Темп росту,
%

І
Необоротні активи
Ф. №1
ряд. 080
227 108,0
208 473,0
- 18 635,0
91,79

ІІ


Оборотні активи
Ф. № 1
ряд. 380 - ряд. 080
205 238,0
216 334,0
+11 096,0
105,41


в т.ч.
- запаси
Ф. № 1
ряд. 100
+110
+120
+130
+140

152 325,0

206 138,0

+ 53 813,0

135,33


Всього
Х
432 346,0
424 807,0
- 7 539,0
98,26


Чинники, що вплинули на збільшення загального обсягу майна:
1) склад майна;
2) склад власного майна (майна, що сформоване за рахунок власного капіталу, табл.3.2);
3) придатність майна.
Збільшення загального складу майна відбулося за рахунок збільшення оборотних активів на 81 427 тис. грн, основну частину яких складають запаси (збільшення на 53 813 тис. грн при темпі росту 135,33 %) та дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (збільшення на 13 759 тис. грн при темпі росту 132,31 %). При цьому відбулось зменшення необоротних активів на 18 635 тис. грн. За рахунок зменшення довгострокової дебіторської заборгованості на 12 380 тис. грн (темп росту 73,46%) та основних засобів на 9 728 тис. грн (темп росту 94,07 %).
Відбулось також відносно значне зменшення витрат майбутніх періодів (темп росту 76,15 %), але на загальну суму зменшення воно суттєвого впливу не завдало (83 тис. грн).
Зменшення власного майна відбулось за рахунок вибуття необоротних активів (18 635 тис. грн при темпі росту 91,79 %). Разом з тим, відбулось значне збільшення запасів (53 813 тис. грн при темпі росту 135,33%).
Придатність майна характеризує коефіцієнт придатності, який розраховується за наступною формулою:
13 EMBED Equation.3 1415 (3.1)

Розрахуємо коефіцієнт придатності основних засобів та коефіцієнт реальності дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, а отримані результати відобразимо в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3
Придатність майназ/п


Назва показника
Джерело інформації
Початок року

Кінець року

Зміна
за рік

Темп росту,
%

1
Коефіцієнт придатності основних засобів
Ф. № 1
ряд. 030
ряд. 031
0,36
0,34
- 0,02
94,44

2
Коефіцієнт реальності дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

Ф. № 1
ряд. 160
ряд. 161
0,94
0,97
+ 0,03
103,19


Придатність основних засобів дуже низька, вони зношені майже на 70 % і знос наростає.
Більше трьох відсотків дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає резерв сумнівних боргів, хоча за рік він зменшився як в абсолютній сумі на 518 тис. грн (1 980- 2 498) так і відносно первісної вартості реалізованої товарної продукції, робіт, послуг.
В ході подальшого аналізу слід детально проаналізувати:
причини зменшення власного майна;
склад та стан основних засобів;
оптимальність запасів;
стан інкасації дебіторської заборгованості та склад дебіторів.

3.2 Оцінка руху основних засобів. Оцінка руху основних засобів проводиться за даними бухгалтерської звітності (форми № 1 та форми № 5). Для цього розраховують такі показники:

1) коефіцієнт оновлення
13 EMBED Equation.3 1415, (3.2)
2) коефіцієнт вибуття
13 EMBED Equation.3 1415, (3.3)
3) коефіцієнт приросту за первісною та залишковою вартістю
13 EMBED Equation.3 1415, (3.4)
4) коефіцієнт відтворення
13 EMBED Equation.3 1415. (3.5)
Величини зазначених вище показників руху основних засобів, розраховані за даними названих звітів складають:

Таблиця 3.4
Показники руху основних засобів


з/п

Назва коефіцієнта
Джерело інформації
Значення коефі-цієнта
Розрахунок значення коефіцієнта

1
Коефіцієнт оновлення
13 EMBED Equation.3 1415
0,0072
13 EMBED Equation.3 1415

2
Коефіцієнт вибуття
13 EMBED Equation.3 1415
0,0022
13 EMBED Equation.3 1415

3
Коефіцієнт приросту за первісною вартістю
13 EMBED Equation.3 1415
+ 0,0050
13 EMBED Equation.3 1415

4
Коефіцієнт приросту за залишковою вартістю
13 EMBED Equation.3 1415
- 0,0593
13 EMBED Equation.3 1415

5
Коефіцієнт відтворення
13 EMBED Equation.3 1415
0,9028
13 EMBED Equation.3 1415


Наведені дані свідчать про низький рівень оновлення основних засобів, враховуючи високий рівень зносу, що видно із порівняння коефіцієнта приросту за первісною і залишковою вартістю:
за первісною він є позитивним, хоча і низьким;
за залишковою – від’ємним зі значно більшою величиною (- 0,059 проти 0,005). При цьому слід звернути увагу на те, що 11,07% 13 EMBED Equation.3 1415 основних засобів повністю амортизовані.

Визначення чинників. Чинниками впливу на показники руху загальної величини основних засобів є відповідні показники окремих груп основних засобів.
Розрахунки за наведеними вище формулами зведені в таблицю 3.5, з якої видно яким чином кожна з груп основних засобів впливала на загальний відповідний показник. В цій же таблиці наведено один із показників технічного стану – коефіцієнт зносу основних засобів, який розраховується наступним чином:
13 EMBED Equation.3 1415. (3.6)
Розрахунок цього показника по групах основних засобів, як і показники структури, наведені в таблиці 3.5, потрібні для висновку щодо шляхів подальшого аналізу.

Шляхи подальшого аналізу. Результати проведених нами розрахунків показників руху по групах основних засобів, дають змогу зробити висновок про те, що найбільш зношеними є машини та обладнання (майже 85% первісної вартості складає знос) та транспортні засоби (більше 85%), які є однією із найбільших груп з низькими показниками оновлення. Отже, саме ці активні групи основних засобів потребують подальшого аналізу в першу чергу.

Таблиця 3.5
Характеристика груп основних засобів за коефіцієнтами руху та технічного стану
Коефіцієнт зносу на кінець року
_ Знос___
Первісна вартість
0,5042
0,8496
0,8535
0,8316
1,0
0,5000
0,6607


Структура за середньою вартістю,
%
53,83
43,51
1,14
0,64
0,01
0,87
100,00


Середня вартість, тис. грн
244 216
197 381
5 191,5
2 904,5
65
3 906,5
453 664,5


Залишкова вартість, тис. грн
На кінець
року
121 105
29 762
755
511
0
2169
154 302На початок
року
127 389
33 679
902
322
0
1 738
164 030


Коефіцієнт приросту за залишковою вартістю
- 0,0493
- 0,1163
- 0,1630
+ 0,5870
0
+ 0,2480
- 0,059


Коефіцієнт приросту за первісною вартістю
+ 0,0003
+ 0,0058
- 0,0140
+ 0,0941
+ 0,4074
+ 0,2477
+ 0,0050


Коефіцієнт вибуття
0,0012
0,0017
0,0170
0,0047
0,0370
0,0754
0,0022


Коефіцієнт оновлення
13 EMBED Equation.3 1415
0,0015
0,0075
0,0031
0,0902
0,3158
0,2589
0,0072Групи основних
засобів
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Загальний коефіцієнт
з/п

1

2
3
4
5
6
73.3 Аналіз джерел формування оборотних активів

Порядок визначення джерел формування оборотних активів (табл.3.6):
1) визначається сума власних оборотних коштів на початок звітного періоду (форма № 1 рядок 380, графа 3 мінус рядок 080, графа 3):

Таблиця 3.6
Формування оборотних активів за рахунок власних коштів

Оборотні активи
Сума, тис. грн
Джерела формування оборотних коштів
Сума,
тис. грн

Сума власних оборотних коштів


205 238,0

- Запаси
152 325,0
Власний капітал
152 325,0

- Векселі одержані
4 656,0
Власний капітал
4 656,0

- Дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги
42 582,0
Власний капітал
42 582,0

Всього
199 563,0
Власний капітал
199 563,0

Залишок власних оборотних коштів

Власний капітал
5 675,0Таблиця 3.7

Джерела формування дебіторської заборгованості за розрахунками та іншої дебіторської заборгованості

Оборотні активи
Сума, тис. грн
Джерела формування оборотних коштів
Сума,
тис. грн

Залишок власних оборотних коштів

Власний капітал
5 675,0

Дебіторська заборгованість за розрахунками та інша дебіторська заборгованість
12 801,0
Власний капітал
5 675,0Довгострокові зобов’язання
6 768,0

Всього
12 801,0
х
12 801,0

Залишок довгострокових зобов’язаннь

Довгострокові зобов’язання
1 610,0


432 346,0 – 227 108,0 = 205 238,0 тис. грн;

2) визначаються статті оборотних активів, які можливо було сформувати за рахунок власних коштів на суму 205 238,0 тис. грн.
Як видно із таблиці 3.6 суми власного капіталу 205 238,0 тис. грн було достатньо, щоб повністю сформувати запаси, векселі одержані і дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги чистою реалізаційною вартістю на загальну суму 199 563,0 тис. грн. Після формування цих активів залишилось ще 5 675,00 тис. грн ( 205 238,0 – 199 563,0 = 5 675,0 тис. грн) власних оборотних коштів. Вони були спрямовані в наступні статті – дебіторська заборгованість за розрахунками та інша дебіторська заборгованість (табл.3.7).
Дані табл.3.7 свідчать про те, що дебіторська заборгованість за розрахунками на суму 12 801,0 тис. грн (форма № 1 рядки 170, 180, 190, 200, 210, графа 3) була сформована за рахунок залишку власного капіталу (5 675,0 тис. грн), забезпечення виплат персоналу 358 тис. грн (форма № 1 рядок 400) та частини довгострокових зобов’язань 6 768,0 тис грн (12 801,0 – 6 033,0), після чого залишились довгострокові зобов’язання (форма № 1 рядок 480) на суму 1 610,0 тис. грн (8 378,0 – 6 768,0 = 1 610,0 тис. грн), які були спрямовані в наступну статтю – поточні фінансові інвестиції (табл.3.8).

Таблиця 3.8
Джерела формування поточних фінансових інвестицій

Оборотні активи
Сума, тис. грн
Джерела формування оборотних коштів
Сума,
тис. грн

Залишок довгострокових зобов’язаннь

Довгострокові зобов’язання
1 610,0


Поточні фінансові інвестиції

37 493,0
Довгострокові зобов’язання
1 610,0Поточні зобов’язання
35 883,0

Всього
37 493,0
х
37 493,0

Залишок поточних зобов’язаннь після формування фінансових інвестицій

Поточні зобов’язання
11 500,0


Таким чином, джерелом формування поточних фінансових інвестицій, були частково залишок довгострокових зобов’язань, частково (37 493,0 –1610,0 = 35 883,0 тис. грн) поточні зобов’язання. Залишок поточних зобов’язань 11 500,0 тис. грн (47 383,0 – 35 883,0 = 11 500,0 тис. грн) було спрямовано в грошові кошти на суму 10 763,0 тис. грн (таблиця 3.9).
Залишок поточних зобов’язань 737,0 тис. грн (11 500,0 – 10 763,0 = 737,0 тис. грн) спрямовано в інші оборотні активи та витрати майбутніх періодів.
Отримані результати зводимо в таблицю 3.11 Аналогічним чином визначаються джерела формування оборотних активів на кінець року (таблиця 3.12).
Розрахунки показують, що основним джерелом формування оборотних активів був власний капітал, але його частка на кінець року зменшилась, проте в двічі збільшилась частка поточних зобов’язань, що дає можливість підвищення ефективності використання власного капіталу.

Таблиця 3.9

Формування грошових коштів за рахунок поточних зобов’язань

Оборотні активи
Сума, тис. грн
Джерела формування оборотних коштів
Сума,
тис. грн

Залишок поточних зобов’язаннь
після формування фінансових інвестицій

Поточні зобов’язання
11 500,0

Грошові кошти
10 763,0
Поточні зобов’язання
10 763,0

Всього
10 763,0

10 763,0

Залишок поточних зобов’язаннь
після формування грошових коштів

Поточні зобов’язання
737,0Шляхи подальшого аналізу: встановити якість поточних зобов’язань та причини невикористання довгострокових залучень.

Таблиця 3.10

Формування інших оборотних активів за рахунок поточних зобов’язань

Оборотні активи
Сума, тис. грн
Джерела формування оборотних коштів
Сума,
тис. грн

Залишок поточних зобов’язаннь
після формування грошових коштів

Поточні зобов’язання
737,0

Інші оборотні активи
389,0
Поточні зобов’язання
389,0

Всього
389,0

389,0

Залишок поточних зобов’язаннь
після формування інших оборотних активів

Поточні зобов’язання
348,0

Сума витрат майбутніх періодів
348,0

На основі відомостей таблиць 3.11, 3.12 отримаємо загальну характеристику структури джерел формування оборотних активів (таблиця 3.13).


3.4 Аналіз структури і динаміки власного капіталу

Для вирішення задачі використаємо Баланс форма № 1 і Звіт про власний капітал форма № 4 та подамо дані в наступній таблиці 3.14.


Таблиця 3.11

Джерела формування оборотних активів на початок року


з/п

Оборотні
активи
Джерело інформації

Сума, тис.грн
Джерела формування оборотних коштів
Умовне
позначення
Джерело інформації

Сума, тис.грн

1
Запаси
Ф. № 1
ряд.100
+110
+120
+130
+140
152 325,0
Власний капітал
13 EMBED Equation.3 1415
Розрахункові величини, використовуючи дані форми № 1
152 325,0

2
Векселі одержані
Ф. № 1
ряд .150
4 656,0
Власний капітал
13 EMBED Equation.3 1415

4 656,0

3
Дебіторська
заборгованість
за товари, роботи, послуги
Ф. № 1
ряд. 160

42 582,0
Власний капітал
13 EMBED Equation.3 1415

42 582,0

4
Дебіторська
заборгованість за розрахунками та інша дебіторська заборгованість
Ф. № 1
ряд. 170
+180
+190
+200
+210
12 801,0
Власний капітал
Забезпечення наступних витрат і платежів
Довгострокові зобов’язання
13 EMBED Equation.3 1415
+
13 EMBED Equation.3 1415

+
13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415

5 675,0
358,0

6 768,0


5
Поточні
фінансові
інвестиції
Ф. № 1
ряд. 220
37 493,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні
зобов’язання

13 EMBED Equation.3 1415
+
13 EMBED Equation.3 1415

1 610,0

35 883,0

6
Грошові кошти
Ф. № 1
ряд. 230
+240

10 763,0
Поточні
зобов’язання
13 EMBED Equation.3 1415

10 763,0

7
Інші оборотні активи
Ф. № 1
ряд. 250

389,0
Поточні
зобов’язання
13 EMBED Equation.3 1415

389,0


Баланс
Ф. № 1
ряд. 260
261 009,0
Баланс
х
Ф. № 1
ряд .260
261 009,0За рік відбулось зменшення власного капіталу на 7 539 тис. грн (або 1,74%) та незначні зміни в його структурі – збільшилась частка, хоч і незначною мірою, статутного капіталу та нерозподіленого прибутку, зменшилась – додаткового капіталу (таб.3.14).
Визначення чинників. Зменшення власного капіталу відбулось в результаті змін в іншому додатковому капіталі (19 054,0 тис. грн – нерозкрита стаття) та уцінки незавершеного будівництва (49,0 тис. грн), а також розподілу прибутку (2 448,0 тис. грн). Значне зменшення склало 21 551 тис. грн, що частково компенсоване отриманням чистого прибутку 14 102 тис. грн та привело до збільшення суми нерозподіленого прибутку. Статутний та резервний капітали залишились без змін. До збільшення їх питомої ваги привело зменшення загальної суми власного капіталу.

Таблиця 3.12

Джерела формування оборотних активів на кінець рокуз/п

Оборотні
активи
Джерело інформації

Сума, тис.грн
Джерела формування оборотних коштів
Умовне
позначення
Джерело інформації

Сума, тис.грн

1

Запаси
Ф. № 1
ряд. 100
+110
+120
+130
+140
206 138,0
Власний капітал
13 EMBED Equation.3 1415
Розрахункові величини, ввикористовуючи дані форми № 1
206 138,0

2
Векселі одержані
Ф. № 1
ряд. 150
4 266,0
Власний капітал
13 EMBED Equation.3 1415

4 266,0

3
Дебіторська
заборгованість
за товари, роботи, послуги
Ф. № 1
ряд. 160

56 341,0
Власний капітал
Забезпечення наступних витрат і платежів
Поточні
зобов’язання

13 EMBED Equation.3 1415
+

13 EMBED Equation.3 1415
+
13 EMBED Equation.3 1415

5 930,0
389,0

50 022,0


4
Дебіторська
заборгованість за розрахунками та інша дебіторська заборгованість
Ф. № 1
ряд. 170
+180
+190
+200
+210
11 873,0
Поточні
зобов’язання
13 EMBED Equation.3 1415

11 873,0

5
Поточні
фінансові
інвестиції
Ф. №1
ряд. 220
37 463,0
Поточні
зобов’язання
13 EMBED Equation.3 1415

37 463,0

6
Грошові кошти
Ф. №1
ряд. 230
+240

21 035,0
Поточні
зобов’язання
13 EMBED Equation.3 1415

21 035,0

7
Інші оборотні активи
Ф. № 1
ряд. 250

5 320,0
Поточні
зобов’язання
13 EMBED Equation.3 1415

5 320,0


Баланс
Ф. № 1
ряд. 260
342 436,0
Баланс
х
Ф. № 1
ряд. 260
342 436,0Шляхи подальшого аналізу. В ході подальшого аналізу слід вивчити:
фінансовий результат діяльності підприємства (з метою знаходження резервів для його збільшення);
встановити причини нерозкритих змін в додатковому капіталі.


Таблиця 3.13

Характеристика структури джерел формування оборотних активів


з/п

Джерела формування оборотних активів
Умовне
позначення
Джерело
інформації
Вартість, тис. грн
Структура за вартістю, %


На
початок року
На
кінець
року
Зміни


На
початок року
На
кінець
року
Зміни

1
Власний капітал
13 EMBED Equation.3 1415
Ф. № 1
ряд.380
- 080

205 238,0
216 334,0
+11096,0
78,6
63,2
- 15,4

2
Забезпечення виплат персоналу
13 EMBED Equation.3 1415 ОА
Ф.№ 1
ряд.430

358,0
389,0
+ 31,0
0,1
0,1


3
Довгострокові зобов’язання
13 EMBED Equation.3 1415
Ф. № 2
ряд.480

8378,0
0
+ 8 378,0
3,2

- 3,2

4
Поточні зобов’язання
13 EMBED Equation.3 1415
Ф. № 2
ряд.620
-270

47 035,0
125 713,0
+78678,0
18,1
36,7
+ 18,6

5
Всього оборотних активів
х
Ф. № 2
ряд.260
261 009,0
342 436,0
+81427,0
100
100
хТаблиця 3.14
Структура і рух власного капіталуз/п


Склад власного капіталу
Джерело
інформації
Величина власного капіталу за складом, тис. грн
Рух власного капіталу, тис. грн
Структура за вартістю, %

На
початок року
На
кінець
року
Зміни
Збіль-
шення
Зменше-
ння (розподіл)
На
початок року
На
кінець
року
Зміни

1
Статутний капітал
Ф. № 4
р.010гр.3
р.300гр.3

105 624,0
105 624,024,43
24,86
+0,43

2
Інший додатковий капітал
Ф. № 4
р.010гр.6
р.300гр.6
203 461,0
184 358,0
-19 103,0

19 103,0
47,06
43,40
-3,66

3
Резервний капітал
Ф. № 4
р.010гр.7
р.300гр.7
60 999,0
60 999,014,11
14,36
+0,25

4
Нерозподілений прибуток
Ф.№ 4
р.010гр.8
р.300гр.8
62 262,0
73 826,0
+11 564,0
14 012,0
2 448,0
14,40
17,38
+2,98


Всього
Ф. № 4
р.010гр.11
р.300гр.11
432 346,0
424 807,0
- 7539,0
14012,0
21 551,0
100,0
100,0
х


3.5 Оцінка фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість – це спроможність підприємства забезпечувати функціонування підприємства.
Критерії фінансової стійкості:
забезпечення власним капіталом;
стан запасів;
стан розрахунків;
взаємовідносини із зовнішньою інфраструктурою господарювання (бюджетом, банками тощо).
Забезпечення власним капіталом. Характеристику забезпечення підприємства власним капіталом можна дати розрахувавши коефіцієнт забезпечення власним капіталом за наступною формулою:

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415 (3.7)

Розрахунок коефіцієнтів забезпечення власним капіталом на початок та кінець року
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
Підприємство забезпечене власним капіталом, хоча коефіцієнт на кінець року зменшився.
Стан запасів. Відомості про величину і склад запасів наведені в табл.3.15.

Для точної оцінки стану запасів потрібно мати нормативи. За відсутності інформації про нормативи запасів можемо зробити лише припущення:
1) у підприємства у звітному році збільшилась реалізація продукції, отже і її випуск, що викликало необхідність росту запасів;
2) темп росту реалізації за собівартістю 184,2% :

Таблиця 3.15
Величина і склад запасів


з/п


Види запасів
Джерело
інформації
Величина, тис. грн
Структура за вартістю, %

На
початок року
На
кінець
року
Зміни


На
початок року
На
кінець
року
Зміни

1
виробничі запаси
Ф. №1
ряд.100

37260,0
46 565,0
+9 305,0
24,5
22,6
-1,9

2
незавершене виробництво
Ф.№ 1
Ряд.120
23 332,0
42 172,0
+18840,0
15,3
20,5
+5,2

3
готова продукція
Ф. № 1
ряд.130
91 535,0
117 194,0
+25659,0
60,1
56,8
-3,3

4
товари
Ф. №1
ряд.140
198,0
207,0
+9,0
0,1
0,1
0

5

Всього
Ф. № 1
ряд. 100
+110
+120
+130
+140

152 325,0


206 138,0

+53813,0

100

100

х13 EMBED Equation.3 1415

3) темп збільшення запасів за рік складає 135,3% значно відстає від темпу реалізації, а відтак може бути виправданим, але потребує додаткового вивчення в розрізі видів запасів:

13 EMBED Equation.3 1415
Стан розрахунків. Для стабільності підприємства бажано, щоб дебіторська і кредиторська заборгованості були приблизно рівними (13 EMBED Equation.3 1415). Будь яке відхилення зменшує стійкість підприємства.

13 EMBED Equation.3 1415 (3.8)

Стан розрахунків на початок та кінець року за даними звітності:

13 EMBED Equation.3 1415. На початок року дебіторська заборгованість перевищує кредиторську в 1,37 рази, що означає: для розрахунків використовувався власний капітал
13 EMBED Equation.3 1415. На кінець року кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську, що знижує стійкість.
Отже, за цим критерієм фінансову роботу підприємства не можна вважати стабільною.
Взаємовідносини із зовнішньою інфраструктурою господарювання (бюджетом, банками тощо). Взаємовідносини з бюджетом – має (не має) місце ненормальна (прострочена) заборгованість бюджету. Взаємовідносини з банками – підприємство користується (не користується) кредитами.
Якщо підприємство користується кредитами можна розрахувати показник стану взаємовідносин з банками за наступною формулою:

13 EMBED Equation.3 1415(3.9)

Дане підприємство не користується кредитами банків, отже не використовує потенціальні можливості цього виду послуг.
Визначення чинників. Не зважаючи на забезпеченість підприємства власними коштами, його фінансову стійкість не можна вважати абсолютною: викликає сумнів стан запасів, розрахунки не збалансовані, взаємовідносини із зовнішньою інфраструктурою не свідчать про довіру керівництву.
Шляхи подальшого аналізу. Потрібен внутрішній аналіз фінансової стійкості за станом запасів, розрахунків, взаємовідносинами із зовнішньою інфраструктурою.

3.5 Оцінка фінансового результату та рентабельності діяльності підприємства

Фінансовим результатом діяльності підприємства є чистий прибуток який визначається як алгебраїчна сума фінансових результатів від звичайної діяльності і надзвичайних подій, тобто:

13 EMBED Equation.3 1415 (3.10)

Згідно з даними звітності підприємства чистий прибуток минулого та звітного року склав 13 589,0 тис. грн та 14 012,0 тис. грн відповідно. Надзвичайних подій не було, отже відбулось збільшення за рахунок прибутку від звичайної діяльності на 423 тис. грн.
Рентабельність (нерентабельність) це прибутковість (збитковість) операційної діяльності, тобто діяльності безпосередньо пов’язаної з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг.

Рентабельність (прибутковість або збитковість) операційної діяльності розраховується за наступною формулою (3.11)

13 EMBED Equation.3 1415 (3.11)

3.5.1 Оцінка рентабельності операційної діяльності. Розрахунок коефіцієнтів рентабельності операційної діяльності за звітного та минулого років за даними звітності:

13 EMBED Equation.3 1415.
13 EMBED Equation.3 1415.
Порівняно з минулим роком ефективність (рентабельність) операційної діяльності знизилась на 11,43% (9,98 – 21,41 = – 11,43%).
Визначення чинників. Зиження рентабельності операційної діяльності відбулось в основному за рахунок зниження ефективності виробництва реалізованої продукції (-8,34%). Разом з тим погіршилось і збереження валового прибутку (- 3,09). Отже, слід аналізувати обидва чинники.
1) Перш за все, необхідно визначити чинники другого порядку, що вплинули на валову рентабельність. Порівнюючи темпи росту чистого доходу (152,13%) та собівартості реалізованої продукції (184,24%):

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

Бачимо, що собівартість росла швидше, ніж обсяг реалізації, то ж можна вважати, що саме її ріст і знизив валову рентабельність.
2) Коефіцієнт збереження валового прибутку залежить від структури позавиробничих доходів і витрат (позавиробничого результату), а також адміністративних витрат та витрат на збут (табл.3.16).
Коефіцієнт збереження валового прибутку розраховується за наступною формулою:

13 EMBED Equation.3 1415 (3.12)

Таблиця 3.16
Позавиробничі результати


з/п


Показники
Джерело
інформації
Величина, тис. грн
минулий
рік
звітній
рік
зміни


1
Інші операційні доходи
Ф. № 2
ряд. 060

89 119,0
147 261,0
+ 58 142,0

2
Інші операційні витрати
Ф. № 2
ряд. 090
(98 262,0)
(155 122,0)
(56 860,0)

3
Фінансовий результат іншої операційної діяльності (збиток)


n.1 – n2


- 9 143,0

- 7 861,0

+ 1 282,0

4
Адміністративні витрати
Ф. № 2
ряд. 070
(12 869,0)
(16 982,0)
(4 113,0)

5
Витрати на збут
Ф. № 2
ряд. 080
(2 903,0)
(6 835,0)
(3 932,0)


Можливий порядок визначення факторів на зміну коефіцієнта збереження (незбереження) валового прибутку за допомогою моделі:

К незбереження = 1 – К збереження, (3.13)

13 EMBED Equation.3 1415
(3.14)

Розрахунок коефіцієнтів незбереження валового прибутку за звітний та минулий роки за даними звітності:

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
Визначення чинників. Таким чином, якщо в минулому році було збережено лише 60,9% виробленого прибутку, то в звітному менше половини - 46,5% (аблиця 3.17). Як в минулому, так і в звітному році воно було обумовлене збитками від іншої операційної діяльності, адміністративними витратами та витратами на збут. В звітному році збитки від іншої операційної діяльності були зменшені, адміністративні витрати на одиницю валового прибутку були збільшені (найбільший негативний вплив), питомі витрати на збут були також збільшені.
Шляхи подальшого аналізу. В ході подальшого аналізу слід вивчити:
собівартість виробництва;
адміністративні витрати;
витрати на збут;
доцільність іншої операційної діяльності, яка приносить підприємству збитки.

3.5.2 Аналіз рентабельності звичайної діяльності. Рентабельність звичайної діяльності – це один із показників її ефективності.
Рентабельність (прибутковість) звичайної діяльності розраховується за наступною формулою:
13 EMBED Equation.3 1415(3.15)
Розрахунок показників рентабельності звичайної діяльності за звітній та минулий роки за даними звітності


Таблиця 3.17
Зведені дані зміни коефіцієнта збереження (незбереження) валового прибутку


з/п

Показники

Умовне
позначення
Джерело
інформації

Минулий
рік

Звітній
рік

Зміни


1
Коефіцієнт незбереження прибутку
за рахунок збитків іншої операційної діяльності
13 EMBED Equation.3 1415
Розрахункові величини, використовуючи
дані форми № 2

0,143

0,133

- 0,010

2
Коефіцієнт незбереження за рахунок адміністративних витрат
13 EMBED Equation.3 1415


0,202

0,287

+ 0,085


3
Коефіцієнт незбереження за рахунок
витрат на збут
13 EMBED Equation.3 1415


0,046

0,115

+ 0,069


4
Загальний коефіцієнт незбереження
13 EMBED Equation.3 1415


0,391

0,535

+ 0,144

5
Загальний коефіцієнт збереження
13 EMBED Equation.3 1415


0,609

0,465

- 0,144


13 EMBED Equation.3 1415;
13 EMBED Equation.3 1415.

Рентабельність звичайної діяльності в порівнянні з минулим роком знизилась на 2,42% (5,07 – 7,49 = – 2,42%).
Визначення чинників. Зниження ефективності (рентабельності) звичайної діяльності відбулось в основному за рахунок зниження валової рентабельності (2,92%) та зниження коефіцієнта операційного збереження валового прибутку (1,08%), а також зниження операційного прибутку до оподаткування (0,19%).
Шляхи подальшого аналізу. В ході подальшого аналізу слід вивчити:
валову рентабельність;
коефіцієнт збереження валового прибутку;
коефіцієнт збереження операційного прибутку (до оподаткування).
Коефіцієнт збереження (незбереження) операційного прибутку (до оподаткування) залежить від структури неопераційних доходів і витрат (неопераційного результату), таблиця 3.18.

Таблиця 3.18
Позаопераційні результати


з/п


Показники
Джерело
інформації
Величина, тис. грн
минулий
рік
звітній
рік
зміни


1
Фінансові доходи (дохід від участі в капіталі + інші фінансові доходи)
Ф. № 2
ряд. 110
+120

4 835,0
5 035,0
+ 200,0

2
Фінансові витрати та втрати від участі в капіталі
Ф. № 2
ряд.140
+150
(1,0)
(483,0)
(+ 482,0)

3
Результат фінансової діяльності (прибуток)
n.1 – n2

+4 834,0
+ 4 552,0
- 282,0

4
Інші доходи
Ф. № 2
ряд. 130
263,0
212,0
- 51,0

5
Інші витрати
Ф. № 2
ряд. 160
(596,0)
(3 208,0)
(+ 2 612,0)

6
Фінансовий результат іншої діяльності (збиток)
n.4 – n5
- 333,0
- 2996,0
-2 663,0

7
Загальний фінансовий результат неопераційної діяльності
n.3 – n6
+4501,0
+ 1 556,0
-2 945,0


В результаті неопераційної діяльності в звітному році отримано прибуток, що дало можливість зберегти та дещо примножити прибуток операційної діяльності, але значно менший (в 2,9 рази), ніж у минулому році, за рахунок збільшення інших витрат на 2 612 тис. грн. та зменшення прибутку від фінансової діяльності на 282 тис. грн, що знизило коефіцієнт збереження прибутку з 1,115 у минулому році до 1,056 у звітному році.
Коефіцієнт збереження операційного прибутку (до оподаткування) розраховується за наступною формулою:

13 EMBED Equation.3 1415 (3.15)
Можливий порядок визначення факторів на зміну коефіцієнта збереження (незбереження) операційного прибутку за допомогою моделі:

К незбереження = 1 – К збереження,

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 (3.16)

Розрахунок коефіцієнтів незбереження операційного прибутку за звітній та минулий роки за даними звітності (табл.3.19):

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
Таблиця 3.19
Зведені дані зміни коефіцієнта збереження (незбереження, поповнення) прибутку від звичайної діяльності

з/п
Показники
Джерело
інформації
Минулий
рік
Звітній
рік
Зміни


1
Коефіцієнт поповнення прибутку операційної діяльності за рахунок прибутку від фінансової діяльності
Розрахункові величини, використовуючи дані форми № 2
0,124
0,165
+0,041

2
Коефіцієнт незбереження операційного прибутку за рахунок фінансового результату іншої діяльності

(0,009)
(0,109)
(+0,100)

3
Загальний коефіцієнт поповнення прибутку операційної діяльності

0,115
0,056
-0,059

4
Загальний коефіцієнт збереження прибутку операційної діяльності

1,115
1,056
-0,059


Шляхи подальшого аналізу. Слід вивчити причини незбереження операційного прибутку за рахунок доходів і витрат іншої діяльності.

3.6 Оцінка ефективності використання основних засобів

Ефективність використання основних засобів можна визначити за показниками фондовіддачі та рентабельності основних засобів:

13 EMBED Equation.3 1415, (3.17)

13 EMBED Equation.3 1415 (3.18)

Як свідчать дані таблиці 3.20, у звітному році чиста рентабельність основних засобів (п.8) зросла проти минулого року на 0,09% (темп росту 102,85%) при рості фондовіддачі на 0,48 грн (темп росту 151,75%) та зниженні валової рентабельності на 2,4 % (темп росту 92,63%).
Таблиця 3.20
Оцінка ефективності використання основних засобівз/п

Показники
Джерело інформації
Минулий рік
Звітний рік

Приріст

Темп росту,
%

1
Середня первісна вартість основних засобів, тис. грн
Ф. № 1
ряд. 031

452 525,0

453 664,5
+ 1 139,5
100,25

2
в т.ч. машини та обладнання,
тис. грн

Ф. № 5
ряд. 130

196 811,0
197 381,0
+ 570,0
100,29

3
Чистий доход,
тис. грн
Ф. № 2
ряд. 035

181 512,0
276 138,0
+ 94 626,0
152,13

4
Валовий прибуток, тис. грн
Ф. № 2
ряд. 050
63 775,0
59 224,0
- 4 551,0
92,86

5
Чистий прибуток
тис. грн
Ф. № 2
ряд. 220

13 589,0
14 012,0
+ 423,0
103,11

6
Фондовіддача, грн
13 EMBED Equation.3 1415
0,4011093
0,6086832
+0,2075739
151,75

7
Валова рентабельність основних засобів, %
13 EMBED Equation.3 1415
14,09314
13,05458
- 1,03856
92,63

8
Чиста рентабельність основних засобів, %
13 EMBED Equation.3 1415
3,00292
3,08862
+ 0,0857
102,85

9
Фондовіддача машин та обладнання, грн
13 EMBED Equation.3 1415
0,9222655
1,3990100
+0,4767445
151,69

10
Валова рентабельність машин та обладнання, %
13 EMBED Equation.3 1415
32,404184
30,004914
- 2,39927
92,60

11
Чиста рентабельність машин та обладнання, %
13 EMBED Equation.3 1415
6,9045937
7,0989609
+0,1943672
102,82

Примітки:
№ Середню вартість основних засобів минулого року умовно вважатимемо незмінною (беремо величину на початок звітного року);
І Середню вартість основних засобів звітного року розрахуємо як півсуму 13 EMBED Equation.3 1415.

Визначення чинників. Ефективність використання основних засобів у виробництві давало можливість росту рентабельності на 1,861%, яка в основному зросла завдяки росту фондовіддачі машин і обладнання, хоча дещо зросла частка машин і обладнання. Разом з тим, зниження валової рентабельності доходу, частково компенсоване ростом збереженням валового прибутку, знизило його на 1,468% (1,775 – 0,307).
Шляхи подальшого аналізу ефективності основних засобів:
аналіз руху основних засобів;
оцінка структури основних засобів з метою її оптимізації (можливо збільшення частки машин і обладнання);
оновлення машин і обладнання (коефіцієнт зносу на кінець року майже 85%);
аналіз екстенсивності використання основних засобів (часу їх роботи);
оцінка інтенсивності використання (потужності) основних засобів.

3.7 Аналіз ефективності використання власного капіталу

Ефективність використання власного капіталу можна визначити за показниками його рентабельності:

13 EMBED Equation.3 1415 (3.19)
Ефективність використання власного капіталу була вищою (п.5 таблиці 3.21) в порівнянні з минулим роком на 0,13% (темп росту склав 104,02%).
Таблиця 3.21
Показники для аналізу рентабельності власного капіталу


з/п


Показники
Джерело інформації

Минулий рік

Звітний рік


Приріст


Темп росту,
%

1
Власний капітал, тис. грн
Ф. № 1
ряд. 380

432 346
428 576,5
- 3 769,5
99,13

2
Вкладений капітал, тис. грн

Ф. № 1
ряд. 640

488 465
519 819,5
+ 31 354,5
106,42

3
Чистий доход,
тис. грн
Ф. № 2
ряд. 035

181 512,0
276 138,0
+ 94 626,0
152,13

4
Чистий прибуток
тис. грн
Ф. № 2
ряд. 220

13 589,0
14 012,0
+ 423,0
103,11

5
Рентабельність власного капіталу,%
13 EMBED Equation.3 1415
3,1431
3,2694
+ 0,1263
104,02


Визначення чинників. Додаткове залучення капіталу та підвищення ділової активності дало можливість підприємству збільшити рентабельність власного капіталу на 1,68%. Але недостатня рентабельність доходу знизила цей показник на 1,55%.
Шляхи подальшого аналізу. Подальший аналіз, в першу чергу, повинен бути спрямований на вивчення асортименту продукції та рентабельність окремих видів, а також можливості збереження досягнутого обсягу чистого доходу.
3.8 Аналіз грошових потоків
3.8.1 Грошові потоки від операційної діяльності

Грошові потоки від операційної діяльності – це надходження і видатки грошових коштів, пов’язані з операційною діяльністю, тобто діяльністю з виробництва і реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.
Чистий грошовий потік – це різниця між надходженнями і видатками.
Перш за все, визначимо місце чистого грошового потоку від операційної діяльності у формуванні чистого грошового потоку діяльності підприємства (таблиця 3.22).

Таблиця 3.22
Склад чистого грошового потоку підприємства


з/п


Показники
Умовне
позначення
Джерело
інформації
Величина, тис. грн
Темпи росту,
рази


минулий
рік
звітній
рік
зміни


1
Чистий грошовий потік від операційної діяльності
13 EMBED Equation.3 1415
Ф. № 3
ряд.150

8 088,0
48 493,0
+ 40 405,0
6,0

2
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності
13 EMBED Equation.3 1415
Ф.№ 3
ряд.300
(2 097,0)
(6 597,0)
(+ 4 500,0)
3,15

3
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності
13 EMBED Equation.3 1415
Ф. № 3
ряд.390

(4 699,0)
(22 260,0)
(+ 17 561,0)
4,74


Всього
13 EMBED Equation.3 1415
Ф. № 3
Ряд.400
1292,0
19 636,0
+ 18 344,0
15,20


У підприємства у звітному році, як і в минулому (таблиця 3.22), склався позитивний грошовий потік, але інтенсивність його значно вища. При цьому формування позитивного чистого потоку відбулось за рахунок перевищення надходжень над видатками операційної діяльності (у звітному році воно було у 6 разів інтенсивніше ніж в минулому).
Визначення чинників. Формування чистого грошового потоку від операційної діяльності здійснюється за рахунок наступних факторів (таблиця 3.23).

Таблиця 3.23
Формування чистого грошового потоку від операційної діяльності


з/п
Показники
Джерело
інформації
Минулий
рік
Звітній
рік
Зміни


1
Чисті грошові кошти від операційної діяльності
Ф. №3
ряд.120
24 756,0
74 994,0
+ 50 238,0

2
Сплачені:
Ф. № 3
ряд.130
+140
(16 668,0)
(26 501,0)
(+9 833,0)


- відсотки
Ф. № 3
ряд.130
(1,0)
(483,0)
(+ 482,0)


- податки на прибуток
Ф. № 3
ряд.140
(16 667,0)
(26 018,0)
(+ 9351,0)

3
Чистий грошовий потік від операційної діяльності
Ф. № 3
ряд.150

8 088,0
48 493,0
+ 40 405,0

4
Відсоткове та податкове навантаження на чисті грошові кошти, %
13 EMBED Equation.3 1415
67,33
35,34
-32,54


Розрахунки свідчать про наступне:
1) інтенсивність грошових потоків збільшується, отже зростає ділова активність;
2) зменшується відсоткове і податкове навантаження на чисті грошові кошти від операційної діяльності (зменшення майже вдвічі).
Шляхи подальшого аналізу. В ході подальшого аналізу слід вивчити:
ділову активність (з метою збільшення або хоча б не зменшення реалізації);
рентабельність продукції (з метою збільшення чистого грошового потоку);
адміністративні витрати та витрати на збут.

3.8.2 Грошові потоки від інвестиційної діяльності

Грошові потоки від інвестиційної діяльності – це надходження за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи, майнові комплекси, отримані відсотки, дивіденди, інші надходження (позитивний грошовий потік) та витрати на придбання фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, інші платежі інвестиційного характеру (від’ємний грошовий потік).
Як і у попередній задачі визначимо місце чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності у формуванні чистого грошового потоку підприємства (таблиця 3.22).
Дані таблиці 3.22 свідчать про те, що у підприємства у звітному році склався від’ємний чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності, але він меншою мірою зменшив чистий грошовий потік підприємства ніж у минулому році, оскільки його інтенсивність була майже вдвічі меншою, а абсолютна величина значно меншою від величини чистого грошового потоку операційної діяльності.
Разом з тим, збільшення від’ємного потоку від інвестиційної діяльності можна вважати економічно виправданим, оскільки це можливо є вкладеннями у майбутній розвиток підприємства.
Визначення чинників. Формування чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності здійснюється за рахунок наступних факторів (таблиця 3.24).
Таблиця 3.24
Формування чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності


з/п
Показники
Джерело
інформації
Минулий
рік,
тис. грн
Звітній
рік,
тис. грн
Зміни,
тис. грн

1
Надходження:
Ф. № 3
ряд.180
+190
+200
+210
+220
+230
134,0
152,0
+18,0


- від реалізації необоротних активів
Ф. № 3
Ряд.190
84,0
152,0
+ 68,0


- інші
Ф. № 3
Ряд.230
50,0

- 50,0

2
Видатки
Ф.№ 3
ряд.240
+250
+260
+270
2 231,0
6 749,0
+4 518,0


- на придбання фінансових інвестицій
Ф.№ 3
ряд.240

2000,0
+ 2000,0


- необоротних активів
Ф. № 3
ряд.250
1 703,0
1 276,0
- 427,0


- інші платежі
Ф. № 3
Ряд.270
528,0
3 473,0
+ 2 945,0

3
Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності
Ф. № 3
ряд.300

- 2097,0
- 6 597,0
- 4500,0


Наведені дані свідчать про те, що у підприємства збільшились витрати на придбання фінансових інвестицій та інші платежі. Разом з тим, дані балансу показують, що у підприємства значно зношені основні засоби, незначна величина нематеріальних активів, що потребує більш значних інвестиційних вкладень саме в ці активи.
Шляхи подальшого аналізу. В ході подальшого аналізу грошових потоків доцільне вивчення усіх сторін інвестиційної діяльності підприємства, ефективності фінансових інвестицій, виходячи із стратегічної мети підприємства.
3.8.3 Грошові потоки від фінансової діяльності
Грошові потоки від фінансової діяльності – це надходження власного капіталу, отримання позик, інші надходження (позитивний грошовий потік) та видатки на погашення позик, сплати дивідендів, інші платежі (від’ємний грошовий потік).
Дані таблиці 3.22 свідчать про те, що у підприємства чисті від’ємні грошові потоки від фінансової діяльності значною мірою впливали на формування чистого грошовому потоку діяльності та зміни його інтенсивності, як в минулому році, так і в звітному.
Від’ємний грошовий потік від фінансової діяльності у складі чистого грошового потоку зменшив майже вдвічі внесок позитивного потоку від операційної діяльності (13 EMBED Equation.3 1415).
Визначення чинників. Фінансові надходження підприємства, як у минулому, так і у звітному році, складались в основному із отримання позик, а видатки із інших платежів (таблиця 3.25).
Шляхи подальшого аналізу. Враховуючи, що надходження підприємства від фінансової діяльності більшою мірою складають отримані позики та витрачаються на інші платежі, доцільне вивчення внутрішнього руху грошових коштів з точки зору їх доцільності і адекватного відображення у звітності.
Таблиця 3.25
Формування чистого грошового потоку від фінансової діяльності


з/п
Показники
Джерело
інформації
Минулий
рік,
тис. грн
Звітній
рік,
тис. грн
Зміни,
тис. грн

1
Надходження:
Ф. № 3
ряд. 310
+320
+330
299 844,0
420 541,0
+120 697,0


- отримання позик
Ф. № 3
ряд. 320
294 898,0
415 449,0
+ 120551,0


- інші
Ф. № 3
ряд. 330
4 946,0
5 092,0
+146,0

2
Видатки
Ф. № 3
ряд. 340
+350
+360
304 543,0
442 801,0
+138 258,0


- на погашення позик
Ф. № 3
ряд. 340

18 558,0
+18 558,0


- сплачені дивіденди
Ф. № 3
ряд. 350
3 128,0
2 226,0
- 902,0


-інші платежі
Ф. № 3
ряд. 360
301 415,0
422 017,0
+120 602,0

3
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності
Ф. № 3
ряд. 390

- 4 699,0
- 22 260,0
- 17 561,03.9 Оцінка ефективності та ділової активності підприємства
3.9.1 Оцінка ефективності використання капіталу підприємства
Показники ефективності підприємства:
рентабельність майна підприємства (13 EMBED Equation.3 1415);
ділова активність (ДА).
Рентабельність майна підприємства (13 EMBED Equation.3 1415):

13 EMBED Equation.3 1415 або 13 EMBED Equation.3 1415(3.20)

Ділова активність (ДА):
13 EMBED Equation.3 1415 або 13 EMBED Equation.3 1415 (3.21)

Використовуючи дані таблиці 3.26 доходимо висновку, що ефективність підприємства (рентабельність майна) у звітному році нижча за минулий рік майже на 3% (темп росту 96,89) при підвищенні ділової активності майже у півтора рази (тем росту 142,96%). Тобто, якщо у минулому році на одну гривню, вкладену у майно, слід було чекати майже 3 роки (12 місяців/ 0,37 = 32,4 місяці), то у звітному близько 2-х років (12 місяців/ 0,53 = 22,7 місяців).
Таблиця 3.26
Дані для факторного аналізу ефективності діяльності підприємства


з/п


Показники
Джерело інформації

Минулий рік

Звітний рік


Приріст


Темп росту,
%

1
Середня вартість активів, тис. грн
Ф. № 1
ряд. 280

488 465,0
519 819,5
+ 31 354,5
106,42

2
в т.ч. оборотних активів, тис. грн

Ф. № 1
ряд. 260

261 009,0
301 722,5
+ 40 713,5
115,60

3
Чистий доход,
тис. грн
Ф. № 2
ряд. 035

181 512,0
276 138,0
+ 94 626,0
152,13

4
Чистий прибуток
тис. грн
Ф. № 2
ряд. 220

13 589,0
14 012,0
+ 423,0
103,11

5
Ділова активність
n 3
n 1
0,371597
0,531219
+ 0,159622
142,96

6
Коефіцієнт оборотності оборотних активів
n 3
n 2
0,695424
0,915205
+ 0,219781
131,60

7
Частка оборотних активів у вартості майна
n 2
n 1
0,534345
0,580437
+ 0,046092
108,63

8
Рентабельність майна, %
13 EMBED Equation.3 1415
2,781980
2,695551
- 0,86429
96,89

9
Рентабельність доходу, %
13 EMBED Equation.3 1415
7,4865574
5,0742745
- 2,41227829
67,78

Примітки:
№ Середню вартість майна минулого року умовно вважатимемо незмінною (беремо величину на початок звітного року);
І Середню вартість майна звітного року розрахуємо як півсуму 13 EMBED Equation.3 1415.
Визначення чинників. Основну роль у підвищенні ділової активності зіграло прискорення оборотності оборотних коштів, яку необхідно як мінімум зберегти, а можливо і прискорити.
Шляхи подальшого аналізу ділової активності.
Для визначення шляхів збереження досягнутої ділової активності потрібно визначити чинники, що привели до її підвищення: частки оборотних активів у вартості майна підприємства і коефіцієнта оборотності оборотних активів.
Таким чином, основним завданням подальшого аналізу є аналіз обсягу реалізації продукції.
3.9.2 Оцінка оборотності запасів
До запасів підприємства належать:
виробничі запаси;
незавершене виробництво;
готова продукція;
товари.
Система показників оборотності запасів містить наступні:
кількість оборотів:

13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415; (3.21)

тривалість (термін) одного обороту:

13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415; (3.22)

коефіцієнт завантаження:

13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415. (3.23)

На підприємстві прискорилась оборотність коштів, вкладених в запаси як в цілому, так і в кожен їх вид, про що свідчать дані таблиці 3.27: збільшилась кількість обертів, відповідно скоротився термін одного обороту та зменшилось завантаження доходу відволіканням коштів в запаси, що дало можливість вивільнити кошти для включення їх в обіг.
При минулорічній швидкості обігу для отримання доходу 276 138 тис. грн. знадобилось би:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415

Таким чином, прискорення обороту запасів дозволило вивільнити:
13 EMBED Equation.3 1415
Таблиця 3.27
Показники для аналізу обіговості запасів підприємства


з/п

Показники

Джерело інформації
Минулий рік
Звітний рік
Приріст
Темп росту, %

1
Середньорічна вартість залишку запасів, тис. грн
Ф. № 1
ряд. 100
+110
+120
+130
+140

152 325,0

179 231,5

+26906,5

117,66


в т.ч.
а) виробничі запаси, тис. грн
Ф. № 1
ряд. 100


37 260,0

41 912,5

+ 4 652,5

112,49


б) незавершене виробництво, тис. грн
Ф. № 1
ряд. 120
23 332,0
32 752,0
+ 9 420,0
140,37


в) готова продукція, тис. грн
Ф. № 1
ряд. 130
91 535,0
104 364,5
+ 12 829,5
114,02


г) товари, тис. грн
Ф. № 1
ряд. 140
198,0
202,5
+4,5
102,27

2
Чистий доход, тис. грн
Ф. № 2
ряд. 035

181 512,0
276 138,0
+94626,0
152,13

3
Кількість обертів запасів, об
n 2
n 1
1,1916
1,5407
+0,3491
129,30


в т.ч.
а) виробничі запаси, об
n 2
n 1а

4,8715

6,5884

+1,7169

135,24


б) незавершене виробництво, об
n 2
n 1б
7,7795
8,4312
+0,6517
108,38


в) готова продукція, об
n 2
n 1в
1,9830
2,6460
+0,663
133,43


г) товари, об
n 2
n 1г
916,7273
1363,6444
+446,9171
148,75

4
Термін одного обороту, дн
365
n 3
306,3
236,9
- 69,4
77,34


в т.ч.
а) виробничі запаси, дн
365
n 3а
74,9
55,4
-19,5
73,96


б) незавершене виробництво, дн
365
n 3б
46,9
43,3
-3,6
92,32


в) готова продукція, дн
365
n 3в
184,1
137,9
-46,2
74,90


г) товари, дн
365
n 3г
0,4
0,3
-0,1
75,00

5
Коефіцієнт завантаження запасами
n 1
n 2
0,8392
0,6491
-0,1901
77,35


в т.ч.
а) виробничі запаси, грн
n 1а
n 2а
0,2053
0,1518
-0,0535
73,94


б) незавершене виробництво, грн
n 1б
n 2б
0,1285
0,1186
-0,0099
92,30


в) готова продукція, грн
n 1в
n 2в
0,5043
0,3779
-0,1264
74,94


г) товари, грн
n 1г
n 2г
0,0011
0,0007
- 0,0004
63,64
Визначення чинників. На підприємстві збільшилась загальна кількість запасів, але змінилась їх структура (таблиця 3.28): збільшилась частка незавершеного виробництва при зменшенні часток усіх інших. Зміна структури запасів привела до зміни вкладу кожного з видів у загальний термін обертання (таблиця 3.29):
Таблиця 3.27
Структура запасів
Показники
Джерело
інформації
Минулий рік
Звітний рік
Приріст
Темп росту за струк-турою
Величина, тис. грн
%

Величина, тис. грн
%
Середньої вартості залишку запасів,
тис. грн
%


Середньорічна вартість залишку запасів
Ф.№ 1
ряд. 100
+110
+120
+130
+140

152 325,0

100

179 231,5

100

+26906,5

Х


Х


в т.ч.
а) виробничі запаси
Ф. № 1
ряд. 100


37 260,0

24,46

41 912,5

23,39

+ 4 652,5

- 1,07

0,9563

б) незавершене виробництво
Ф. № 1
ряд. 120
23 332,0
15,32
32 752,0
18,27
+ 9 420,0
+2,95
1,1926

в) готова продукція
Ф. № 1
ряд. 130
91 535,0
60,09
104 364,5
58,23
+ 12 829,5
- 1,86
0,9690

г) товари
Ф. № 1
ряд. 140
198,0
0,13
202,5
0,11
+4,5
- 0,02
0,8462


Таблиця 3.29
Загальний термін обертання запасів
Назва запасів
Джерело інформації
Термін обертання минулого року
Джерело інформації
Темпи зміни питомої ваги
Скоригований термін обертання


Кількість днів
Зміна

а) виробничі запаси, дн
365
13 EMBED Equation.3 1415

74,9
Дані таблиці 3.43

0,9563

71,6

-3,3

б) незавершене виробництво, дн
365
13 EMBED Equation.3 1415

46,9


1,1926

55,9

+9,0

в) готова продукція, дн
365
13 EMBED Equation.3 1415

184,1


0,9690

178,4

-5,7

г) товари, дн
365
13 EMBED Equation.3 1415

0,4


0,8462

0,3

-0,1

Загальний термін обороту запасів, дн
365
13 EMBED Equation.3 1415
306,3

Х
306,2
-0,1


Зміна структури запасів на загальний термін обертання практично не вплинула, але змінилися терміни за окремими видами запасів, зокрема збільшення питомої ваги незавершеного виробництва могло привести до збільшення терміну обороту на 9 днів.
Шляхи подальшого аналізу. В ході подальшого аналізу запасів слід звернути увагу на організацію нормування запасів та дотримання оптимального розміру запасів, перш за все, готової продукції (термін запасу хоча і скоротився, але у звітному році складає майже 5 місяців) та незавершеного виробництва, питома вага якого в запасах збільшилась.

3.9.3 Аналіз оборотності виробничих запасів

У підприємства до виробничих запасів за даними форми № 5 належать:
сировина і матеріали;
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;
паливо;
тара і тарні матеріали;
запасні частини;
малоцінні та швидкозношувані предмети.
Для визначення середньої вартості зазначених складових виробничих запасів скористаємося розрахунком їх структури, виходячи із даних форми № 5 та припустивши, що така структура зберігалась і в минулому році (таблиці 3.30, 3.31).

Таблиця 3.30
Структура виробничих запасів підприємства на кінець року

з/п

Показники
Джерело інформації
Балансова вартість,
тис. грн
Структура,%

1
Сировина і матеріали
Ф. № 5
ряд. 800

22 249,0
47,78

2
Купівельні напівфабрикати та комплектуючи вироби

Ф. № 5
ряд. 810

13 007,0
27,93

3
Паливо
Ф. № 5
ряд. 820

588,0
1,26

4
Тара і тарні матеріали
Ф. № 5
ряд. 830
205,0
0,44

5
Будівельні матеріали
Ф. № 2
ряд. 840

2 606,0
5,60

6
Запасні частини
Ф. № 5
ряд. 850
3663,0
7,87

7
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Ф. № 5
ряд. 880

4 247,0
9,12


Всього
Ф. № 5
ряд. 800+810+820
+830+840+850+880
46 565,0
100,0


Таблиця 3.31
Показники для аналізу обіговості виробничих запасів підприємства

з/п

Показники
Джерело інформації
Минулий рік
Звітний рік
Приріст
Темп росту, %

1
2
4
5
6
7
8

1
Середньорічна вартість залишку виробничих запасів, тис. грн

Ф. № 1
ряд. 100


37 260,0

41 912,5

+ 4 652,5

112,49


в.ч.т.
а)сировина і матеріали
Розрахункові величини, використовуючи
дані форми № 5
17 802,8
20 025,8
+ 2 223,0
112,49


б)купівельні напівфабрикати та комплектуючи вироби

10 406,7
11 706,2
+ 1 299,5
112,49


в) паливо

469,5
528,1
+ 58,6
112,49


г) тара і тарні матеріали

163,9
184,4
+ 20,5
112,49


д)будівельні матеріали

2 086,6
2 347,1
+ 260,5
112,49


є)запасні частини

2 932,4
3 298,5
+ 366,1
112,49


ж) малоцінні та швидкозношувані предмети

3 398,1
3 822,4
+ 424,3
112,49

2
Чистий доход, тис. грн
Ф. № 2
ряд. 035

181 512,0
276 138,0
+94626,0
152,13

3
Кількість обертів запасів, об
n 2
n 1

4,8715

6,5884

+1,7169

135,24


в.ч.т.
а)сировина і матеріали
n 2
n 1а
10,1957
13,7891
+ 3,5934
135,24


б)купівельні напівфабрикати та комплектуючи вироби
n 2
n 1б
17,4418
23,5890
+ 6,1472
135,24


в) паливо
n 2
n 1в
386,6070
522,8896
+136,2826
135,24


г) тара і тарні матеріали
n 2
n 1г
1107,4558
1497,4946
+390,0388
135,24


д)будівельні матеріали
n 2
n 1д
86,9894
117,6507
+30,6613
135,24


є)запасні частини
n 2
n 1є
61,8988
83,7162
+21,8174
135,24


ж) малоцінні та швидкозношувані предмети
n 2
n 1ж
53,4157
72,2420
18,8263
135,24

4
Термін одного обороту, дн
365
n 3
74,9
55,4
-19,5
73,96


в.ч.т.
а)сировина і матеріали
365
n 3а
35,8
26,5
- 9,3
74,02


б)купівельні напівфабрикати та комплектуючи вироби
365
n 3б
20,9
15,5
- 5,4
74,16


в) паливо
365
n 3в
0,9
0,7
- 0,2
77,78


г) тара і тарні матеріали
365
n 3г
0,3
0,2
-0,1
66,67

Продовження таблиці 3.31д)будівельні матеріали
365
n 3д
4,2
3,1
-1,1
73,81


є)запасні частини
365
n 3є
5,9
4,4
-1,5
74,58


ж) малоцінні та швидкозношувані предмети
365
n 3ж
6,8
5,1
-1,7
75,00


Термін обороту виробничих запасів склав 74,9 дня у минулому році і 55,4 дні у звітному. Таким чином, обертання виробничих запасів значно прискорилось. Якщо в минулому році кошти вкладені у виробничі запаси обернулись близько 5 разів на рік, то у звітному більше 6,5 разів.
Визначення чинників. Із наведеної таблиці 3.31 видно, що загальне скорочення терміну обороту запасів можна вважати позитивним, то структура запасів може свідчити про те, що окремих видів запасів може не вистачати. Це зокрема паливо, тара, та інші, запас яких ледь перевищує половину дня, а по тарі навіть 0,2 дня, що може приводити до зриву виробництва. Та й запас запасних запчастин на 4 дні при зносі устаткування 85 % навряд чи може вважатися достатнім та потребує значної ритмічності в їх постачанні.
Шляхи подальшого аналізу. Потрібен ретельний аналіз організації нормування запасів, в тому числі виробничих та їх постачання для забезпечення ритмічної роботи підприємства.

3.10. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

3.10.1 Аналіз ліквідність підприємства (балансу)

Ліквідність – це спроможність та швидкість активів підприємства перетворюватися на грошові кошти.
Для оцінювання ліквідності підприємства можуть бути розраховані такі відносні показники:
коефіцієнт абсолютної ліквідності
13 EMBED Equation.3 1415 (3.24)
Нормативне значення 0,2 – 0,35.
коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності

13 EMBED Equation.3 1415 (3.25)
Нормативне значення 0,7 – 1,0.

коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності

13 EMBED Equation.3 1415 (3.26)

Нормативне значення 2,0-2,5.
За даними балансу поточні зобов’язання підприємства складали (таблиця 3.32):

Таблиця 3.32
Дані про поточні зобов’язання підприємства


з/п


Показник
Умовне
позначення
Джерело інформації
На початок року
На кінець року
Зміна
за рік
Темп зміни,
%

1
Поточна заборгованість підприємства, тис. грн
13 EMBED Equation.3 1415
Ф. №1
ряд. 620


47 383,0
125 978,0
+78 595,0
265,87


Згрупуємо оборотні активи підприємства ВАТ “Іскра” за рівнем ліквідності (таблиця 3.33):

Таблиця 3.33
Класифікація активів за рівнем ліквідності


з/п

Групи
за рівнем ліквідності

Вид активу

Джерело інформації
На початок року
На кінець року
Зміна
за рік
Темп зміни,
%

І
Абсолютно ліквідні
Грошові кошти
Ф. № 1
ряд. 230
+240

10 763,0
21 035,0
+10272,0
195,44

ІІ
Швидко ліквідні
Поточні фінансові інвестиції

Ф. № 1
ряд. 220
37 493,0
37 463,0
-30,0
99,92Дебіторська заборгованість та векселі одержані
Ф. № 1
ряд. 150
+160
+170
+180
+190
+200
+210
60 039,0
72 480,0
-12441,0
120,72

ІІІ
Слабо ліквідні
Запаси та інші оборотні активи
Ф. № 1
ряд. 100
+110
+120
+130
+140
+250
152 714,0
211 458,0
+58744,0
138,47


Всього
х
Ф. № 1
ряд. 260
261 009,0
342 436,0
+81427,0
131,20


Виходячи із вище наведеного показники ліквідності за групами активів підприємства складуть наступні величини (таблиця 3.34).
Таблиця 3.34
Показники ліквідності за групами активів підприємства


з/п


Показники

Умовне
позначення
Джерело інформації
На початок року
На кінець року
Зміна
за рік
Темп росту (зниження),
%

І
Коефіцієнт ліквідності абсолютноліквідних активів
13 EMBED Equation.3 1415
Ф. № 1
ряд. 230
+240
13 EMBED Equation.3 1415
0,23
0,17
-0,06
26,1

ІІа
Коефіцієнт ліквідності дуже швидколіквідних активів
13 EMBED Equation.3 1415
Ф. № 1
ряд. 220
13 EMBED Equation.3 1415
0,79
0,29

-0,50
63,3

ІІб
Коефіцієнт ліквідності швидколіквідних активів
13 EMBED Equation.3 1415
Ф. № 1
ряд. 150
+160
+170
+180
+190
+200
+210
13 EMBED Equation.3 1415

1,27

0,58

-0,69

54,3

ІІІ
Коефіцієнт ліквідності слаболіквідних активів
13 EMBED Equation.3 1415
Ф. № 1
ряд. 100
+110
+120
+130
+140
+250
13 EMBED Equation.3 1415

3,22

1,68


-1,46


45,3


Коефіцієнт загальної ліквідності
13 EMBED Equation.3 1415
Ф.1
р.260
13 EMBED Equation.3 1415
5,51
2,72
-2,79
50,63


Розрахунки показують, що підприємство є ліквідним як на початок, так і на кінець року. Більш того, на початок року загальна ліквідність була надмірна, що могло свідчити або про надлишок активів, або про недостатність зобов’язань, пов’язану з недовірою партнерів. До кінця року ліквідність знизилась майже до оптимальних розмірів, хоча ще має певний надлишок.
Визначення чинників зміни загальної ліквідності. Зниження загальної ліквідності відбулось в основному, за рахунок збільшення поточних зобов’язань, частково ліквідоване збільшенням поточних активів, що підтверджують розрахунки з використанням принципу елімінування.
Шляхи подальшого аналізу. В ході подальшого аналізу слід вивчити якість окремих видів активів з точки зору їх фактичної ліквідності та визначити оптимальну структуру для забезпечення стабільного фінансового стану.

3.10.2 Оцінка платоспроможності підприємства

Платоспроможність – це здатність підприємства своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми зобов’язаннями грошовими коштами або своєчасно перетворюючи активи в грошові кошти.
Платоспроможність – це характеристика якості зобов’язань.
Для оцінки платоспроможності доцільно побудувати платіжний баланс на початок та кінець року, або іншу потрібну дату (таблиця 3.35).
На початок року підприємство мало значне перевищення платіжних засобів над зобов’язаннями по усіх групах, що підтверджується розрахованим коефіцієнтом перевищення, який на початок року склав 4,5 рази.

13 EMBED Equation.3 1415 (3.27)

Таблиця 3.35
Платіжний баланс на початок року
АКТИВИ

Порівняння
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


Вид активу
Джерело інформації
Сума, тис.грн


Вид зобов’язання
Джерело інформації
Сума, тис.грн

І. Грошові кошти

Ф. № 1
ряд.230
+240

10 763,0
>
І.Поточні зобов’язання бюджету та з оплати праці

Ф. № 1
ряд.550
+560
+570
+580
6 224,0

ІІ. Поточні
фінансові
інвестиції

Ф. № 1
ряд.220
37 493,0
>
ІІ. Поточні зобов’язання за товари, роботи, послуги та векселя видані
Ф. №1
ряд.520
+530


9 825,0

ІІІ. Дебіторська
заборгованість
та векселі
одержані
Ф. №1
ряд.150
+160
+170
+180
+190
+200
+210
60 039,0
>
ІІІ. Поточні зобов’язання з одержаних авансів

Ф. № 1
ряд.540


18 229,0

ІV. Запаси та інші
оборотні активи
Ф. № 1
ряд.100
+110
+120
+130
+140
+250
152 714,0
>
ІV. Поточні зобов’язання з учасниками та інші поточні зобов’язання
Ф. № 1
ряд.590
+600
+610

13 105,0

Всього
Ф. № 1
ряд.260
261 009,0
>
Всього
Ф. № 1
ряд.620
47 383,0

Х
Х
Х
Х
Перевищення платіжних засобів над зобов’язаннями
х Х
213626,0

Баланс
Ф. № 1
ряд.260
261009,0
=
Баланс
Ф. № 1
ряд.260
261009,0

На кінець року ситуація дещо змінилась (таблиця 3.36): поточні зобов’язання бюджету та з оплати праці можуть бути погашені повністю (21 035 – 7 077 = 13 958 тис. грн); зобов’язання за товари, роботи, послуги та оплати по векселях грошовими коштами можуть бути погашені на 46,8%. Решта (53,2%, тобто 29 800 – 13 958 = 15 842 тис. грн) потребують частки поточних інвестицій. Решта поточних фінансових інвестицій (37 463 – 15 842 = 21 621 тис. грн) можуть знадобитися при несвоєчасних розрахунках дебіторів. В цілому підприємство має перевищення платіжних засобів над зобов’язаннями 1,72 рази 13 EMBED Equation.3 1415
Таблиця 3.36
Платіжний баланс на кінець року ВАТ “Іскра”
АКТИВИ

Порівняння
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


Вид активу
Джерело інформації
Сума, тис.грн


Вид зобов’язання
Джерело інформації
Сума, тис.грн

І. Грошові кошти

Ф. № 1
ряд.230
+240

21 035,0
>
І.Поточні зобов’язання з бюджету та оплати праці

Ф. №1
ряд.550
+560
+570
+580

7 077,0

ІІ. Поточні
фінансові
інвестиції

Ф. №1
ряд.220
37 463,0
>
ІІ. Поточні зобов’язання за товари, роботи, послуги та векселя видані
Ф. № 1
ряд.520
+530


29 800,0

ІІІ. Дебіторська
заборгованість
та векселі
одержані
Ф. № 1
ряд.150
+160
+170
+180
+190
+200
+210
72 480,0
<
ІІІ. Поточні зобов’язання з одержаних авансів

Ф. № 1
ряд.540


75 513,0

ІV. Запаси та інші
оборотні активи
Ф. № 1
ряд.100
+110
+120
+130
+140
+250
211 458,0
>

ІV. Поточні зобов’язання з учасниками та інші поточні зобов’язання
Ф. № 1
ряд. 590
+600
+610

13 588,0

Всього
Ф. № 1
ряд.260
342 436,0
>
Всього
Ф. № 1
ряд.620
125978,0

Х
Х
Х
Х
Перевищення платіжних засобів над зобов’язаннями
Х
216458,0

Баланс
Ф. № 1
ряд.260
342 436,0
=
Баланс
Ф. № 1
ряд.260
342436,0
Шляхи подальшого аналізу. В ході внутрішнього аналізу:
а) слід побудувати платіжний баланс, виходячи із конкретних термінів погашення зобов’язань;
б) визначити потребу в грошових коштах (норматив залишків грошових коштів по видах валют).

Додаток А (додається окремим файлом)
Додаток Б (додається окремим файлом)

13PAGE 15


13PAGE 14215


Приложенные файлы

  • doc 398076
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий