Денсаулық сақтау жүйесі туралы 2003 жылғы 4 мау..

ДенсаулыK саKтау ж_йесі туралы 2003 жылCы 4 маусымдаCы
Posted 2:46 pm & filed under [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
ДенсаулыK саKтау ж_йесі туралы 2003 жылCы 4 маусымдаCы № 430-ІІ
JазаKстан РеспубликасыныS ЗаSы
1-тарау. Жалпы ережелер
 
1-бап.   Осы ЗаSда пайдаланылатын негізгі aCымдар
Осы ЗаSда мынадай негізгі aCымдар пайдаланылады:
1) аккредиттеу – аккредиттеудіS белгіленген стандарттарына с‰йкес жеке ж‰не заSды тaлCалардыS медициналыK ж‰не фармацевтикалыK Kызметті ж_зеге асыруCа, сондай-аK денсаулыK саKтау субъектілерініS Kызметіне т‰уелсіз сарапшылыK баCалау ж_ргізуге ерекше м‰ртебесі мен KaKын тану р‰сімі;
2) ‰скери-медициналыK Kызмет – ‰скери немесе арнаулы KызметтіS болуы заSмен к™зделіп, осы органдардыS Kызметін медициналыK Kамтамасыз етуге арналCан ‰скери-медициналыK б™лімшелердіS, б™лімдер мен мекемелердіS жиынтыCы;
3) бейінді маман – клиникалыK бейіндегі белгілі бір мамандыK бойынша сертификаты бар, жоCары медициналыK білімді медицина Kызметкері;
4) д‰рігерлік Kызмет – жоCары медициналыK білімді, тиісті сертификаты бар мамандар ж_зеге асыратын жеке немесе заSды тaлCалардыS азаматтардыS денсаулыCын саKтауCа баCытталCан к‰сіби Kызметі;
5) денсаулыK саKтау – азаматтардыS денсаулыCын саKтауCа баCытталCан медициналыK, ‰леуметтік-экономикалыK, саяси ж‰не ™зге де шаралар жиынтыCы;
6) денсаулыK саKтау ж_йесі – Kызметі азаматтардыS денсаулыK саKтау мен медициналыK к™мек алу KaKыKтарын Kамтамасыз етуге баCытталCан мемлекеттік органдар мен денсаулыK саKтау субъектілерініS жиынтыCы;
7) денсаулыK саKтау саласындаCы у‰кілетті орган – азаматтардыS денсаулыCын саKтау, медициналыK ж‰не фармацевтикалыK Cылым, медициналыK ж‰не фармацевтикалыK білім беру, халыKтыS санитарлыK-эпидемиологиялыK салауаттылыCы, д‰рілік заттар айналымы, медициналыK Kызметтер к™рсету сапасын баKылау саласында мемлекеттік реттеуді ж_зеге асыратын орталыK атKарушы орган;
8) денсаулыK саKтау субъектілері – денсаулыK саKтау aйымдары ж‰не жеке медициналыK практикамен айналысатын жеке тaлCалар;
9) денсаулыK саKтауды басKару органдары – JазаKстан РеспубликасыныS денсаулыK саKтау саласындаCы у‰кілетті органы, облыстыS (республикалыK маSызы бар KаланыS, астананыS) денсаулыK саKтау ісін мемлекеттік басKарудыS жергілікті органдары, медициналыK Kызметтер органдары;
10) денсаулыK саKтау aйымы – денсаулыK саKтау саласындаCы Kызметті ж_зеге асыратын заSды тaлCа;
JазаKстан РеспубликасыныS денсаулыK саKтау туралы заSдары
1. JазаKстан РеспубликасыныS денсаулыK саKтау туралы заSдары JазаKстан РеспубликасыныS Конституциясына негiзделедi ж‰не осы ЗаS мен JазаKстан РеспубликасыныS ™зге де нормативтiк KaKыKтыK актiлерiнен тaрады.
2. Егер JазаKстан Республикасы бекiткен халыKаралыK шартта осы ЗаSдаCыдан ™згеше ережелер белгiленсе, онда халыKаралыK шарттыS ережелерi Kолданылады.
 
3-бап.  ДенсаулыK саKтау саласындаCы мемлекеттiк саясаттыS негiзгi принциптерi мен мiндеттерi
1. ДенсаулыK саKтау саласындаCы мемлекеттiк саясаттыS негiзгi принциптерi:
1) халыKтыS денсаулыCын aлттыK Kауiпсiздiктi Kамтамасыз ету факторларына жатKызу;
2) азаматтардыS денсаулыK саKтау саласындаCы KaKыKтарын саKтау ж‰не оларды мемлекеттiк кепiлдiктермен Kамтамасыз ету;
3) ‰леуметтiк ж‰не м_лiктiк жаCдайына Kарамастан халыKтыS медициналыK к™мекке Kол жетiмдiлiгi;
4) халыKтыS санитарлыK-эпидемиологиялыK салауаттылыCын Kамтамасыз ету;
5) азаматтардыS денсаулыCын Caмыр бойы саKтау саласындаCы мемлекеттiк реттеу ж‰не мемлекеттiк баKылау;
6) азаматтардыS медициналыK к™мек алуындаCы ‰леуметтiк ‰дiлдiк пен теSдiк;
7) азаматтардыS денсаулыK саKтау саласындаCы мaKтаждыKтарына денсаулыK саKтау ж_йесiнiS ыKыластылыCы;
8) мемлекеттiк органдардыS азаматтардыS денсаулыCын саKтау мен тыSайтуды Kамтамасыз етуге жаCдай жасау жолындаCы жауапкершiлiгi.
2. ДенсаулыK саKтау саласындаCы мемлекеттiк саясаттыS негiзгi мiндеттерi:
1) JазаKстан РеспубликасыныS азаматтарын тегiн медициналыK к™мектiS кепiлдi к™лемiмен Kамтамасыз ету;
2) д‰рілік заттардыS тиімділігін, Kауіпсіздігі мен сапасын Kамтамасыз ету;
3) отандыK медициналыK ж‰не фармацевтикалыK ™нерк‰сiптi дамытуды Kамтамасыз ету;
4) оKытудыS осы заманCы технологияларын пайдалана отырып, медициналыK ж‰не фармацевтикалыK бiлiм берудiS _здiксiздiгi мен сабаKтастыCын Kамтамасыз ету;
5) республикалыK ж‰не жергiлiктi бюджеттердi Kалыптастыру кезiнде денсаулыK саKтау саласындаCы Kаржыландыру нормативтерiн белгiлеу;
6) медициналыK aйымдардыS медициналыK к™мек к™рсетудегi iс-KимылдарыныS сабаKтастыCы;
7) денсаулыK саKтау саласындаCы стандарттарды белгiлеу;
8) денсаулыK саKтау саласындаCы Cылыми-зерттеу Kызметiн, аKпараттыK ж‰не коммуникациялыK ж_йелердi мемлекеттiк Kолдау;
9) медициналыK Cылым мен техниканыS осы заманCы жетiстiктерiне, емдеудiS жаSа технологияларына с‰йкес медициналыK к™мек к™рсету;
10) халыKтыS ‰леуметтiк шетiн топтарындаCы азаматтардыS, оныS iшiнде аналардыS, балалардыS, м_гедектердiS ж‰не зейнеткерлердiS денсаулыCын саKтау ж™нiндегi шараларды aйымдастыру ж‰не ™ткiзу;
11) халыKтыS денсаулыK жаCдайы мен ™мiр с_ру ортасыныS факторлары туралы статистикалыK ж‰не ™зге де аKпаратты беру;
12) к™рсетiлетiн медициналыK KызметтердiS сапасы мен толымдылыCына, сондай-аK JазаKстан РеспубликасыныS денсаулыK саKтау туралы заSдарыныS ™зге де талаптарыныS саKталуына мемлекеттiк баKылауды ж_зеге асыру;
13) азаматтардыS денсаулыCын саKтау саласындаCы халыKаралыK ынтымаKтастыKты дамыту.
 
4-бап.  ДенсаулыK саKтау ж_йесi
1. JазаKстан РеспубликасындаCы денсаулыK саKтау ж_йесi мемлекеттiк ж‰не мемлекеттiк емес денсаулыK саKтау секторларынан тaрады.
2. Мемлекеттiк денсаулыK саKтау секторы денсаулыK саKтау саласындаCы мемлекеттiк органдардан, денсаулыK саKтау aйымдарынан, мемлекеттiк меншiк KaKыCына негiзделген денсаулыK саKтау саласындаCы Cылыми aйымдардан ж‰не бiлiм беру aйымдарынан тaрады.
Мемлекеттiк емес денсаулыK саKтау секторы жеке меншiк KaKыCына негiзделген денсаулыK саKтау aйымдарынан, денсаулыK саKтау саласындаCы Cылыми aйымдардан, бiлiм беру aйымдарынан, сондай-аK жекеше медициналыK iс-т‰жiрибемен шaCылданатын жеке тaлCалардан тaрады.
^шінші б™лік 2008 жылCы 1 шілдеге дейін Kолданылады
алCашKы медициналыK-санитарлыK ж‰не консультациялыK-диагностикалыK к™мек к™рсететін мемлекеттік денсаулыK саKтау aйымдарындаCы д‰ріханаларды KоспаCанда, жеке меншік нысанындаCы денсаулыK саKтау субъектілерініS Kызметіне тыйым салынады.
3. ДенсаулыK саKтау ж_йесiнiS Kызметiн мемлекеттiк реттеудi ж‰не мемлекеттiк баKылауды денсаулыK саKтау саласындаCы у‰кiлеттi орган ж_зеге асырады.
 
2-тарау. ДенсаулыK саKтау саласындаCы мемлекеттік реттеу
 
5-бап.  АзаматтардыS денсаулыK саKтау саласындаCы KaKыKтарын Kамтамасыз етудiS кепiлдiктерi
Мемлекет JазаKстан РеспубликасыныS азаматтарына:
1) тегiн медициналыK к™мектiS кепiлдi к™лемiн алуCа;
2) алCашKы медициналыK-санитарлыK к™мекке бiрдей Kол жеткiзуiне;
3) мемлекеттiк ж‰не жекеше емдеу aйымдарында, сондай-аK жекеше медициналыK ic-т‰жiрибемен шaCылданатын жеке тaлCалардан аKылы медициналыK к™мек алуCа;
4) санитарлыK-эпидемиологиялыK салауаттылыKKа;
5) бiрыSCай денсаулыK саKтау стандарттары бойынша тегiн ж‰не (немесе) аKылы негiзде к™рсетiлетiн медициналыK к™мектiS сапасына, мазмaнына ж‰не к™лемiне;
6) медициналыK ж‰не д‰рiгерлiк к™мек к™рсету, фармацевтикалыK ™нiмдi шыCару ж‰не ™ткiзу б™лiгiндегi к‰сiпкерлiк Kызмет еркiндiгi KaKыCына кепiлдiк бередi.
 
6-бап.  JазаKстан Республикасы YкіметініS денсаулыK саKтау
саласындаCы Kaзыретi
JазаKстан РеспубликасыныS Yкіметі:
1) денсаулыK саKтауды дамыту ж™ніндегі мемлекеттік саясаттыS негізгі баCыттарын ‰зірлейді;
2) денсаулыK саKтау, медицина Cылымы, медициналыK ж‰не фармацевтикалыK білім беру саласындаCы баCдарламаларды ‰зірлейді ж‰не олардыS іске асырылуын Kамтамасыз етеді;
3) ™з Kaзыреті шегінде денсаулыK саKтау саласында нормативтік KaKыKтыK актілер шыCарады;
4) тегін медициналыK к™мектіS кепілді к™лемініS тізбесін бекітеді;
5) медициналыK KызметтіS сапасын баKылауды ж_зеге асыру т‰ртібін бекітеді;
6) осы ЗаSда белгіленген, азаматтардыS тегін медициналыK к™мектіS кепілді к™лемін алуын Kамтамасыз етеді;
7) медициналыK, д‰рігерлік ж‰не фармацевтикалыK KызметтіS біліктілік талаптары мен лицензиялануыныS т‰ртібін бекітеді;
8) халыKтыS тыCыздыCы мен елді мекендердіS шалCайлыCына Kарай денсаулыK саKтау aйымдары желісініS мемлекеттік нормативін бекітеді;
9) денсаулыK саKтау саласындаCы аккредиттеудіS, аттестаттаудыS ж‰не с‰йкестікті растаудыS т‰ртібін айKындайды;
10) азаматтарды д‰рілік заттармен Kамтамасыз етудіS т‰ртібін айKындайды;
11) тегін медициналыK к™мектіS кепілді к™лемін к™рсету _шін д‰рілік заттар сатып алуды aйымдастыру мен ™ткізудіS т‰ртібін айKындайды;
12) тегін медициналыK к™мектіS кепілді к™лемін к™рсету бойынша медициналыK Kызметтер к™рсетуді сатып алудыS т‰ртібін айKындайды;
13) денсаулыK саKтау aйымдарында тегін медициналыK к™мектіS кепілді к™лемін ж‰не аKылы Kызметтер к™рсетуге арналCан шарттыS _лгі нысанын бекітеді;
14) бюджет Kаражаты есебінен медициналыK aйымдардыS шыCындарын ™теу т‰ртібін айKындайды;
15) мемлекеттік денсаулыK саKтау aйымдарыныS медициналыK Kызметкерлеріне еSбекаKы т™леудіS ж_йесі мен шарттарын айKындайды.
16) денсаулыK саKтау саласындаCы техникалыK регламенттерді бекітеді.
 
7-бап.  ДенсаулыK саKтау саласындаCы у‰кілетті органныS Kaзыретi
ДенсаулыK саKтау саласындаCы у‰кілетті орган:
1) денсаулыK саKтау, медицина ж‰не фармацевтика Cылымы, медициналыK ж‰не фармацевтикалыK білім беру саласында мемлекеттік саясаттыS ж_ргізілуін Kамтамасыз етеді;
2) ведомстволыK баCыныстаCы денсаулыK саKтау aйымдарыныS Kызметіне басшылыK жасауды ж_зеге асырады;
3) ведомстволыK баCыныстаCы денсаулыK саKтау aйымдарыныS, оныS ішінде білім беру ж‰не Cылыми aйымдардыS басшыларын Kызметке таCайындайды ж‰не Kызметтен босатады;
4) медициналыK ж‰не фармацевтикалыK білім берудіS мемлекеттік жалпыCа міндетті стандарттары мен _лгілік оKу баCдарламаларын бекітеді;
5) денсаулыK саKтау, медицина ж‰не фармацевтика Cылымы, медициналыK ж‰не фармацевтикалыK білім беру саласындаCы баCдарламаларды іске асырады;
6) азаматтар денсаулыCыныS м_ддесіне орай салааралыK ынтымаKтастыKты ж_зеге асырады;
7) медициналыK к™мек к™рсету т‰ртібін айKындайды;
8) техникалыK регламенттерді KоспаCанда, денсаулыK саKтау саласындаCы нормативтік KaKыKтыK актілерді, нормативтік Kaжаттарды ж‰не есепке алу-есеп беру KaжаттамасыныS нысандарын бекітеді;
9) денсаулыK саKтау стандарттарын ‰зірлейді ж‰не бекітеді;
10) денсаулыK саKтау саласындаCы мемлекеттік статистикалыK есепке алу мен есептіліктіS ж_ргізілуін Kамтамасыз етеді;
11) медициналыK aйымдардыS ™зара іс-Kимыл т‰ртібін айKындайды;
12) т‰уелсіз сараптама ж_ргізу т‰ртібін айKындайды;
13) медициналыK Kызметтерді, профилактиканыS, диагностиканыS, емдеудіS ж‰не медициналыK оSалтудыS жаSа ‰дістері мен Kaралдарын жарнамалаудыS ережесін бекітеді ж‰не олардыS жарнамасына рaKсаттар берудіS т‰ртібін айKындайды;
14) денсаулыK саKтау aйымдарыныS номенклатурасын, олардыS Kызметі туралы ережелерді; медициналыK ж‰не фармацевтикалыK мамандыKтардыS номенклатурасы мен біліктілік сипаттамаларын; денсаулыK саKтау aйымдарыныS Kaрылымын, _лгі штаттарын ж‰не штат нормативтерін; халыKKа медициналыK Kызмет к™рсету к™лемі мен деSгейініS нормативтерін ‰зірлейді ж‰не бекітеді;
15) денсаулыK саKтау стандарттарыныS, сондай-аK медициналыK, д‰рігерлік Kызметпен айналысу, емдік препараттарды (жануарлардыS, Kaрамында есірткі ж‰не психотроптыK заттар жоK ™сімдіктер мен ш™птердіS емдік ™німдерін ™сіру, жинау ж‰не сатудан басKа) дайындау мен сату ж™ніндегі лицензиялау ережелерініS саKталуына мемлекеттік баKылауды ж_зеге асырады;
16) медицина ж‰не фармацевтика CылымыныS дамуын Kамтамасыз етеді ж‰не денсаулыK саKтау саласындаCы Cылыми Kызметті _йлестіреді;
17) біліктілік емтихандарын ™ткізу т‰ртібін айKындайды;
18) жоCары оKу орнынан кейінгі медициналыK ж‰не фармацевтикалыK білімі бар мамандарды, оныS ішінде шет елдерде даярлаудыS, медицина ж‰не фармацевтика кадрларыныS біліктілігін арттырудыS ж‰не Kайта даярлаудыS т‰ртібін айKындайды;
19) ведомстволыK баCыныстылыCына Kарамастан денсаулыK саKтау субъектілерініS Kызметін _йлестіреді;
20) денсаулыK саKтау саласында, оныS ішінде д‰рілік заттардыS айналымы саласында республикалыK аKпараттыK ж‰не коммуникациялыK ж_йелердіS Kaрылуы мен жaмыс істеуін Kамтамасыз етеді;
21) ведомстволыK баCыныстаCы денсаулыK саKтау aйымдарын жараKтандыруды Kамтамасыз етеді;
22) салалыK к™термелеу ж_йесін ‰зірлейді ж‰не бекітеді;
23) медициналыK ж‰не фармацевтикалыK білім беру саласындаCы Kызметпен айналысуCа лицензиялауCа Kорытынды береді ж‰не лицензиялауCа Kатысады;
24) конкурстыK негізде медициналыK ж‰не фармацевтикалыK мамандыKтар бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастырады;
25) конкурстыK негізде денсаулыK саKтау кадрларыныS біліктілігін арттыруCа ж‰не Kайта даярлауCа мемлекеттік тапсырысты орналастырады;
26) тегін медициналыK к™мектіS кепілді к™лемі шеSберінде к™рсетілетін медициналыK Kызметтер тарифтерін KалыптастырудыS ж‰не шыCындарын жоспарлаудыS ‰дістемесін айKындайды;
27) денсаулыK саKтау, оныS ішінде медицина Cылымы мен медициналыK ж‰не фармацевтикалыK білім беру саласындаCы халыKаралыK ынтымаKтастыKты ж_зеге асырады;
28) тегін медициналыK к™мектіS кепілді к™лемін к™рсету _шін д‰рілік заттар мен Kызметтер сатып алу ж™ніндегі тендерлік Kaжаттаманы бекітеді.
29) техникалыK регламенттерді ‰зірлейді.
 
ДенсаулыK саKтау субъектілері
 
14-бап.  ДенсаулыK саKтау aйымдары
JазаKстан РеспубликасыныS денсаулыK саKтау ж_йесiнде мынадай денсаулыK саKтау aйымдары жaмыс iстейдi:
1) алCашKы медициналыK-санитарлыK ж‰не консультативтік-диагностикалыK к™мек к™рсететін aйымдар;
2) стационарлыK к™мек к™рсететін aйымдар;
3) жедел медициналыK к™мек aйымдары;
4) халыKтыS санитарлыK-эпидемиологиялыK салауаттылыCы саласындаCы Kызметтi ж_зеге асыратын денсаулыK саKтау aйымдары;
5) фармацевтикалыK Kызметтi ж_зеге асыратын денсаулыK саKтау aйымдары;
6) денсаулыK саKтау саласындаCы Cылыми aйымдар;
7) денсаулыK саKтау саласындаCы бiлiм беру aйымдары;
8) Kан Kызметi, сот медицинасы саласындаCы Kызметтi ж_зеге асыратын денсаулыK саKтау aйымдары;
8-1) салауатты ™мір салтын Kалыптастыру саласындаCы Kызметті ж_зеге асыратын денсаулыK саKтау aйымдары;
9) JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында к™зделген ™зге де денсаулыK саKтау aйымдары.
 
15-бап.  Жекеше медициналыK iс-т‰жiрибемен шaCылданатын жеке тaлCалар
1. Жеке тaлCалар медициналыK, д‰рiгерлiк ж‰не фармацевтикалыK Kызметпен айналысуCа арналCан лицензиясы болCан кезде медициналыK к™мек пен медициналыK Kызметтер к™рсетуге KaKылы.
2. Осы ЗаSныS 33-бабында к™зделген жаCдайларды KоспаCанда, тиісті бейіндегі медициналыK бiлiмi ж‰не мамандыCы бойынша кемiнде бес жыл жaмыс стажы бар жеке тaлCалардыS жекеше медициналыK iс-т‰жiрибемен шaCылдануCа KaKыCы бар.
 
4-тарау. ДенсаулыK саKтау ж_йесін Kаржымен Kамтамасыз ету
 
16-бап.  ДенсаулыK саKтау ж_йесiн Kаржымен Kамтамасыз ету к™здерi
1. ДенсаулыK саKтаудыS мемлекеттiк aйымдарын Kаржымен Kамтамасыз ету:
мемлекеттiк бюджет Kаражаты;
медициналыK саKтандыру Kаражаты;
аKылы негiзде медициналыK Kызметтер к™рсетуден алCан Kаражаттары;
JазаKстан РеспубликасыныS заSдарына Kайшы келмейтiн ™зге де к™здер есебiнен ж_зеге асырылады.
2. ДенсаулыK саKтаудыS мемлекеттiк емес aйымдарын Kаржымен Kамтамасыз ету:
тегiн медициналыK к™мектiS кепiлдi к™лемiн к™рсетуге арналCан мемлекеттiк бюджет Kаражаты;
медициналыK саKтандыру Kаражаты;
аKылы негiзде медициналыK Kызметтер к™рсетуден алынCан Kаражат;
JазаKстан РеспубликасыныS заSдарына Kайшы келмейтiн ™зге де к™здер есебiнен ж_зеге асырылады.
3. Тегiн медициналыK к™мектiS кепiлдi к™лемiн к™рсетуге арналCан шыCындарды Kаржыландыру JазаKстан РеспубликасыныS заSдарына с‰йкес ж_зеге асырылады.
 
17-бап. Тегін медициналыK к™мектіS кепілді к™лемін к™рсететін
денсаулыK саKтау aйымдарын Kаржыландыру нысандары
Тегін медициналыK к™мектіS кепілді к™лемін к™рсететін денсаулыK саKтау aйымдарын Kаржыландыру мынадай нысандарда:
мемлекеттік медициналыK мекемелер – жеке Kаржыландыру жоспары бойынша;
мемлекеттік мекемелерді KоспаCанда, денсаулыK саKтау aйымдары – JазаKстан РеспубликасыныS Yкіметі айKындайтын нысандар бойынша бюджеттік баCдарламалардыS ‰кімшілерімен шарттыK негізде;
алCашKы медициналыK-санитарлыK к™мек к™рсететін ж‰не бекітілген халKы бар aйымдар жан басына шаKKандаCы норматив бойынша ж_зеге асырылады.
 
 
18-бап. ДенсаулыK саKтау aйымдарыныS Kаржы Kаражаттарын пайдалану
1. ДенсаулыK саKтау ж_йесiнiS Kаржы Kаражаттары:
медициналыK к™мектiS тегiн кепiлдi к™лемiн к™рсету ж™нiндегi шыCындарды ™теуге;
денсаулыK саKтау саласындаCы баCдарламаларды iске асыруCа;
денсаулыK саKтау aйымдарын материалдыK-техникалыK жабдыKтауCа;
™мiрлiк маSызы бар д‰рiлiк заттарды, Kанды ж‰не оныS компоненттерiн, вакциналарды ж‰не басKа да иммунобиологиялыK медициналыK препараттарды, сондай-аK медициналыK техниканы ж‰не медициналыK маKсаттаCы бaйымдарды сатып алуCа;
жaKпалы аурулардыS к™рiнiстерi мен эпидемиясын жоюCа;
медицина ж‰не фармацевтика кадрларын даярлауCа ж‰не олардыS бiлiктiлiгiн арттыруCа;
медицина Cылымын дамытуCа ж‰не жетiстiктерiн енгiзуге;
JазаKстан РеспубликасыныS заSдарына Kайшы келмейтiн ™зге де шыCыстарCа баCытталады.
2. Медицина aйымдарыныS тегiн медициналыK к™мектiS кепiлдi к™лемiн к™рсету ж™нiндегi шыCындарын ™теудiS т‰ртiбiн JазаKстан РеспубликасыныS ^кiметi айKындайды.
3. ШыCындарды ™теу медициналыK Kызметтер к™рсету саласындаCы баKылау ж™ніндегі мемлекеттік орган ж_зеге асыратын к™рсетілген медициналыK к™мектіS сапасы мен к™лемін баKылаудыS н‰тижелері ескеріле отырып, JазаKстан РеспубликасыныS заSнамасында белгіленген т‰ртіппен ж_ргізіледі.
 
5-тарау. МедициналыK Kызмет
 
19-бап. JазаKстан РеспубликасындаCы медициналыK ж‰не фармацевтикалыK KызметтiS т_рлерi
JазаKстан Республикасында медициналыK ж‰не фармацевтикалыK KызметтiS мынадай т_рлерi ж_зеге асырылады:
1) медициналыK к™мек;
2) санитарлыK авиация;
3) санитарлыK-гигиеналыK ж‰не эпидемияCа Kарсы Kызмет;
4) салауатты ™мiр салтын насихаттау;
5) санаторий-курорттыK Kызмет;
6) халыKтыK медицина (емшiлiк);
7) Kан Kызметi;
8) сот медицинасы;
9) д‰рiлiк заттардыS айналысы саласындаCы Kызмет;
10) денсаулыK саKтау саласындаCы Cылыми Kызмет;
11) денсаулыK саKтау саласындаCы бiлiм беру;
12) JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында тыйым салынбаCан ™зге де Kызмет т_рлерi.
ДенсаулыK саKтау ж_йесініS мемлекеттік мекемелері KызметініS негізгі ж‰не Kосымша т_рлері олардыS Kaрылтай Kaжаттарына с‰йкес айKындалады.
 
ХалыKKа медициналыK к™мекті aйымдастыру
 
 
34-2-бап. ХалыKKа медициналыK к™мекті aйымдастыру
1. ХалыKKа медициналыK к™мекті aйымдастыруды – денсаулыK саKтау саласындаCы у‰кілетті орган, облыстардыS (республикалыK маSызы бар KаланыS, астананыS) денсаулыK саKтауды мемлекеттік басKарудыS жергілікті органдары, медициналыK к™мек к™рсетуді-денсаулыK саKтау субъектілері JазаKстан РеспубликасыныS заSнамасында белгіленген т‰ртіппен ж_зеге асырады.
2. ДенсаулыK саKтау субъектілері:
1) лицензияCа с‰йкес сапалы медициналыK к™мек к™рсетуді;
2) диагностиканыS, профилактика мен емдеудіS ‰дістерін, сондай-аK денсаулыK саKтау саласындаCы у‰кілетті орган рaKсат берген д‰рілік заттарды Kолдануды;
3) т™тенше жаCдайлардаCы жaмысKа ‰зірлікті;
4) айналасындаCыларCа Kауіпті болып табылатын аурулардыS, сондай-аK к‰сіби аурулардыS алдын алу, диагностикалау мен емдеу ж™ніндегі профилактикалыK медициналыK іс-шараларды ж_ргізуді;
5) азаматтарCа медициналыK к™мектіS нысандары мен т_рлері туралы тегін, жедел ж‰не шынайы аKпарат aсынуды;
6) санитарлыK-эпидемиологиялыK ережелер мен нормаларды, гигиеналыK нормативтерді саKтауды;
7) басKа да денсаулыK саKтау aйымдарымен ™зара іс-Kимыл мен сабаKтастыKты;
8) салауатты ™мір салтын насихаттауды ж‰не халыKты гигиеналыK оKытуды;
9) бастапKы медициналыK Kaжаттарды ж_ргізуді, денсаулыK саKтау ж‰не мемлекеттік статистика салаларындаCы у‰кілетті органдар белгілеген нысандар, т_рлер, к™лем, т‰ртіп пен мерзімдер бойынша есептер тапсыруды;
10) айналасындаCыларCа Kауіпті болып табылатын жaKпалы аурулар, улану, психикалыK ж‰не мінез-KaлыKтыS бaзылу жаCдайлары туралы денсаулыK саKтау саласындаCы тиісті мемлекеттік органдарCа, ал жаSа алCан жараKаттар, жаралар, KылмыстыK т_сініктер бойынша к™рінген адамдар туралы м‰ліметтерді, сондай-аK айналасындаCыларCа Kауіпті болып табылатын аурулардыS жаCдайлары туралы ішкі істер органдарына хабарлауды Kамтамасыз етуге міндетті.
 
6-тарау. МедициналыK сараптама Kызметі
 
35-бап. МедициналыK сараптаманыS т_рлерi
1. JазаKстан Республикасында медициналыK сараптаманыS мынадай т_рлерi ж_зеге асырылады:
1) медициналыK Kызметтер к™рсету сапасыныS сараптамасы;
2) еSбекке уаKытша Kабiлетсiздiк сараптамасы;
3) ‰скери-д‰рiгерлiк сараптама;
4) сот-медицина, сот-психиатрия ж‰не сот-наркология сараптамалары;
5) санитарлыK-эпидемиологиялыK сараптама;
6) д‰рiлiк заттардыS сараптамасы;
7) Cылыми-медициналыK сараптама.
JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында к™зделген т‰ртiппен медициналыK сараптаманыS басKа да т_рлерi ж_зеге асырылуы м_мкiн.
2. МедициналыK сараптама азаматтардыS денсаулыCын KорCауды Kамтамасыз етудiS Kaрамдас б™лiгi болып табылады.
3. МедициналыK сараптаманы ж_ргiзетiн сарапшыларды аккредитациялауды денсаулыK саKтау саласындаCы у‰кiлеттi орган ж_зеге асырады.
4. €скери-д‰рігерлік сараптаманы aйымдастыру мен ж_ргізу т‰ртібін JазаKстан РеспубликасыныS Yкіметі JазаKстан РеспубликасыныS заSнамасына с‰йкес бекітеді.
 
 
36-бап. МедициналыK Kызметтер к™рсету сапасына сараптама
1. МедициналыK Kызметтер к™рсету сапасына сараптама – жеке ж‰не заSды тaлCалар aсынатын медициналыK Kызмет сапасыныS деSгейі ж™нінде Kорытынды жасау _шін ж_зеге асырылатын aйымдастырушылыK, талдамалыK ж‰не практикалыK іс-шаралар жиынтыCы.
2. МедициналыK Kызметтер к™рсету сапасына сараптаманы медициналыK Kызметтер к™рсету саласындаCы мемлекеттік орган ж‰не (немесе) т‰уелсіз медицина сарапшылары ж_ргізеді.
3. МедициналыK Kызметтер к™рсету сапасына сараптамаCа:
1) к™рсетілетін медициналыK к™мектіS к™лемі мен сапасын, медициналыK aйымдарды Kаржыландыру м™лшерініS негізділігін аныKтау;
2) медицина KызметкерлерініS біліктілік деSгейініS салалыK нормативтер талаптарына с‰йкестігін аныKтау;
3) медициналыK KондырCылармен жабдыKталудыS белгіленген нормативтерге с‰йкестігін аныKтау;
4) азаматтардыS денсаулыK саKтау саласындаCы KaKыKтарыныS KорCалуын Kамтамасыз ету;
5) азаматтардыS к™рсетілетін медициналыK к™мек пен медициналыK Kызметтер к™рсетудіS деSгейі мен сапасына KанаCаттану д‰режесін аныKтау;
6) сапасыз медициналыK Kызметтер к™рсетудіS себептерін аныKтау, оларды жою ж‰не медициналыK к™мек к™рсетуді жетілдіру ж™нінде шараларды Kабылдау кіреді.
4. МедициналыK Kызметтер к™рсету сапасына сараптама aйымдастыру мен ж_ргізу т‰ртібін денсаулыK саKтау саласындаCы у‰кілетті орган белгілейді.
5. МедициналыK Kызметтер к™рсету сапасына сараптама Kорытындысына JазаKстан РеспубликасыныS заSнамасында белгіленген т‰ртіппен шаCым жасалуы м_мкін.
 
 
37-бап. ЕSбекке уаKытша Kабiлетсiздiк сараптамасы
1. АзаматтардыS еSбекке уаKытша Kабiлетсiздiгi сараптамасын JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында белгiленген т‰ртiппен медициналыK aйымдардыS д‰рiгерлерi немесе д‰рiгерлiк комиссия ж_ргiзедi.
2. Жекелеген жаCдайларда облыстардыS, (республикалыK маSызы бар KаланыS, астананыS) денсаулыK саKтауды мемлекеттiк басKарудыS жергiлiктi органдарыныS шешiмi бойынша мемлекеттiк сектордыS медициналыK aйымдарында азаматтардыS еSбекке уаKытша Kабiлетсiздiгiн сараптама жасау орта медициналыK бiлiмi бар Kызметкерге тапсырылуы м_мкiн.
 
39-бап. €скери-д‰рiгерлiк сараптама
1. €скери-д‰рiгерлiк сараптама денсаулыK жаCдайы бойынша ‰скери Kызметке немесе ‰скери Kызметке теSестiрiлген арнайы Kызметке жарамдылыKты белгiлеу _шiн, сондай-аK ‰скери немесе арнаулы Kызметтi (‰скери жиындарды) ™ткерiп ж_ргенде азаматтардыS сырKаттануыныS, мертiгуiнiS (жаралануыныS, жараKаттануыныS, контузия алуыныS) ж‰не Kайтыс болуыныS себептi байланыстарын аныKтау _шiн ж_ргiзiледi.
2. €скери-д‰рiгерлiк сараптаманы aйымдастыру мен ж_ргiзу JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында белгiленген т‰ртiппен ж_зеге асырылады.
3. ДенсаулыK жаCдайы бойынша ‰скери Kызметке жарамдылыK д‰режесi к™рiнеу дaрыс белгiленбеген, азаматтыS денсаулыCыныS нашарлауына, м_гедектiкке немесе ™лiмге ‰кеп соKKан кезде, KабылданCан шешiмге жауапты адам немесе адамдар JазаKстан РеспубликасыныS заSдарына с‰йкес жауаптылыKта болады.
 
40-бап. Сот-медицина, сот-психиатрия ж‰не сот-наркология сараптамалары
1. Сот-медицина, сот-психиатрия ж‰не сот-наркология сараптамаларын мемлекеттік денсаулыK саKтау секторыныS медицина aйымдарында сот сараптамасы органдары ж_ргізеді.
2. АзаматтыS немесе оныS заSды ™кiлiнiS сот-медицина, сот-психиатрия немесе сот-наркология сараптамаларын таCайындаCан органныS алдында сараптама комиссиясыныS Kaрамына тиiстi маманды оныS келiсiмiмен енгiзу ж™нiнде ™тiнiш жасауCа KaKыCы бар.
3. Сот-медицина, сот-психиатрия ж‰не сот-наркология сараптамаларын aйымдастыру мен жасау т‰ртiбi JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында айKындалады.
4. Сот-медицина, сот-психиатрия ж‰не сот-наркология сараптамаларыныS Kорытындысына JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында белгiленген т‰ртiппен сотKа шаCым жасалуы м_мкiн.
 
41-бап. СанитарлыK-эпидемиологиялыK сараптама
1. СанитарлыK-эпидемиологиялыK сараптама халыKтыS санитарлыK-эпидемиологиялыK салауаттылыCын Kамтамасыз етудiS Kaрамдас б™лiгi болып табылады.
2. СанитарлыK-эпидемиологиялыK сараптаманы халыKтыS санитарлыK-эпидемиологиялыK салауаттылыCы туралы JазаKстан РеспубликасыныS заSдарына с‰йкес санитарлыK-эпидемиологиялыK Kызмет aйымдары ж_ргiзедi ж‰не ол:
1) KоршаCан тiршiлiк ортасы объектiлерiнiS санитарлыK-эпидемиологиялыK ахуалCа, халыKтыS денсаулыCына ‰серiн кешендi баCалауды;
2) адамдардыS сырKаттануы мен улануыныS туындау себептерi мен жаCдайларын зерттеудi;
3) шаруашылыK немесе ™зге Kызмет процесiнде Kабылданатын шешiмдердiS санитарлыK-гигиеналыK ережелердiS, гигиеналыK нормативтердiS талаптарына с‰йкестiгiн баCалауды Kамтамасыз етедi.
 
42-бап. Д‰рiлiк заттыS сараптамасы
1. Д‰рiлiк заттыS сараптамасы – д‰рiлiк затты физикалыK-химиялыK, биологиялыK, клиникаCа дейінгі сынаKтар, клиникалыK зерттеулер ж_ргізу, биоэквиваленттігін аныKтау арKылы оныS Kауiпсiздiгi, тиiмдiлiгi ж‰не сапасы тaрCысында зерттеу немесе сынау, сондай-аK денсаулыK саKтау саласындаCы у‰кiлеттi орган белгiлеген т‰ртiппен д‰рiлiк затты тiркеуге aсынCан нормативтiк Kaжаттарды зерделеу.
2. Д‰рiлiк заттардыS Kауiпсiздiгiн, тиiмдiлiгiн ж‰не сапасын баCалауды aйымдар д‰рiлiк затKа оныS нормативтiк Kaжаттарына с‰йкес ж_ргiзiлген сараптама негiзiнде, денсаулыK саKтау саласындаCы у‰кiлеттi орган белгiлеген т‰ртiппен ж_зеге асырады.
3. Сараптаманы д‰рілік затты ‰зірлеуге ж‰не ™ндіруге тікелей KатыспаCан, у‰кілетті орган айKындайтын aйым ж_ргізеді.
 
 
43-бап. Bылыми-медициналыK сараптама
1. Bылыми-медициналыK сараптаманыS объектiлерi:
1) iргелi ж‰не Kолданбалы Cылыми зерттеу баCдарламаларыныS жобалары;
2) республикалыK нысаналы Cылыми-медициналыK баCдарламалар;
3) аяKталCан Cылыми-медициналыK баCдарламалар мен жобалардыS н‰тижелерi;
4) JазаKстан РеспубликасыныS мемлекеттiк наградаларын алуCа aсынылCан Cылыми жaмыстар;
5) денсаулыK саKтау iс-т‰жiрибесiне енгiзу _шiн жоспарланCан Cылыми-медициналыK ‰зiрлемелер болып табылады.
2. Bылыми-медициналыK сараптаманы ™ткiзу т‰ртiбiн денсаулыK саKтау саласындаCы у‰кiлеттi орган белгiлейдi.
 
7-тарау. ФармацевтикалыK Kызмет
 
44-бап. ФармацевтикалыK Kызметтi мемлекеттiк реттеу
1. ФармацевтикалыK Kызметтi мемлекеттiк реттеудi:
JазаKстан РеспубликасыныS Yкiметi;
денсаулыK саKтау саласындаCы у‰кiлеттi орган;
облыстардыS, (республикалыK маSызы бар KаланыS, астананыS) денсаулыK саKтауды мемлекеттiк басKарудыS жергiлiктi органдары ж_зеге асырады.;
2. ФармацевтикалыK Kызметтi мемлекеттiк реттеу JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында белгiленген т‰ртiппен:
1) д‰рiлiк заттарды мемлекеттiк тiркеу;
2) фармацевтикалыK Kызметтi лицензиялау;
3) д‰рiлiк заттардыS с‰йкестігін растау;
4) фармацевтикалыK Kызметтi ж_зеге асыратын жеке тaлCаларды аттестаттау;
5) фармацевтикалыK Kызметке мемлекеттiк баKылау жасау;
6) у‰кiлеттi органныS:
негiзгi (™мiрлiк маSызы бар) д‰рiлiк заттардыS тiзiмiн;
аурулар т_рлерiнiS ж‰не амбулаториялыK емделу кезiнде д‰рiлiк заттар, арнайы емдiк таCам рецепт бойынша тегiн немесе жеSiлдiктi жаCдайда берiлетiн халыKтыS жекелеген санаттарыныS тiзбесiн бекiту р‰сімін ж_ргізу арKылы ж_зеге асырылады.
 
45-бап. Д‰рiлiк заттардыS Kауiпсiздiгi мен сапасын
баKылаудыS мемлекеттiк ж_йесi
1. JазаKстан РеспубликасыныS аумаCында жасалCан ж‰не оныS аумаCына ‰келiнетiн д‰рiлiк заттар мемлекеттiS баKылау жасауына жатады.
2. Д‰рiлiк заттардыS Kауiпсiздiгi мен сапасын баKылаудыS мемлекеттiк ж_йесiне:
фармацевтикалыK Kызмет саласындаCы басшылыKты ж_зеге асыратын мемлекеттiк орган;
д‰рiлiк заттарды ‰зiрлеуге, Kауiпсiздiгiн, тиiмдiлiгiн ж‰не сапасын зерттеу мен сынауCа арналCан Cылыми-зерттеу aйымдары, институттар, орталыKтар, зертханалар;
д‰рiлiк заттардыS Kауiпсiздiгiн, тиiмдiлiгiн ж‰не сапасын баCалау ж™нiндегi сараптама комиссиялары;
д‰рiлiк заттар туралы аKпарат ж_йесi д‰рiлiк заттарCа сараптама жасау ж™нiндегi орталыK кiредi.
 
8-тарау. ДенсаулыK саKтау саласындаCы Cылыми Kызмет
 
46-бап. ДенсаулыK саKтау саласындаCы Cылыми KызметтiS субъектiлерi
1. Негiзгi мiндетi ретiнде денсаулыK саKтау саласындаCы Cылыми ж‰не (немесе) Cылыми-техникалыK Kызметтi, Cылыми кадрлар даярлауды ж_зеге асыратын заSды тaлCа денсаулыK саKтау саласындаCы Cылыми aйым (бaдан ‰рi – Cылыми aйым) болып табылады.
2. Bылыми aйымдар Cылыми-зерттеу aйымдарына (Cылыми-зерттеу институттары, Cылыми орталыKтар), жоCары медициналыK бiлiм беру aйымдарына ж‰не Cылыми-медициналыK Kызметпен шaCылданатын ™зге де aйымдарCа б™лінедi.
3. Bылыми aйымдар JазаKстан РеспубликасыныS заSдарына с‰йкес медициналыK ж‰не бiлiм беру Kызметiмен шaCылдана алады.
Медицина Cылымы мен бiлiм беру саласында Cылым кандидаты, философия докторы (PhD) ж‰не Cылым докторыныS Cылыми д‰режелері _шiн мына адамдарCа:
1) медициналыK бiлiм беру aйымдарыныS педагог Kызметкерлерiне JазаKстан РеспубликасыныS бiлiм туралы заSдарына с‰йкес;
2) Cылыми баCдарламаларды орындайтын медициналыK Cылыми aйымдардыS Cылыми Kызметкерлерiне JазаKстан РеспубликасыныS Cылым туралы заSдарына с‰йкес Kосымша аKы белгiленедi.
4. ДенсаулыK саKтау саласындаCы Cылыми Kызмет субъектiлерi KатысKан Kатынастарды реттеу JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында белгiленедi.
 
47-бап. ДенсаулыK саKтау саласындаCы Cылыми Kызметтi _йлестiру
1. Iргелi ж‰не Kолданбалы сипаттаCы Cылыми ‰зiрлемелердiS басымдыKтарын Kалыптастыруды, азаматтардыS денсаулыCын саKтауды Cылыми Kамтамасыз ету саласындаCы республикалыK баCдарламаларды _йлестiрудi, медицина Cылымын дамыту тaжырымдамасын ‰зiрлеудi денсаулыK саKтау саласындаCы у‰кілетті орган ж_зеге асырады.
2. ДенсаулыK саKтау саласындаCы у‰кiлеттi орган Cылыми aйымдардыS Kaрылтайшысы болады.
3. Bылыми зерттеу баCдарламаларын Kаржыландыру бюджет Kаражаты есебінен ж‰не JазаKстан РеспубликасыныS заSнамасында тыйым салынбаCан ™зге де Kаржыландыру к™здерінен ж_зеге асырылады.
4. ДенсаулыK саKтау саласындаCы у‰кiлеттi орган денсаулыK саKтау саласындаCы Cылыми баCдарламалардыS кешендi сараптамасын ж_зеге асырады.
 
9-тарау. ДенсаулыK саKтау саласындаCы білім беру
 
48-бап. ДенсаулыK саKтау саласындаCы бiлiм беру Kызметi
1. ДенсаулыK саKтау ж_йесi _шiн к‰сiби Cылыми-педагог, медицина ж‰не фармацевтика Kызметкерлерiн даярлау, Kайта даярлау ж‰не олардыS бiлiктiлiгiн арттыру денсаулыK саKтау саласындаCы бiлiм беру KызметiнiS мiндеттерi болып табылады.
2. ДенсаулыK саKтау саласындаCы бiлiм беру Kызметi JазаKстан РеспубликасыныS заSдарына с‰йкес клиникалыK базалар ж‰не мамандандырылCан даярлыKтыS жоCары сапасын Kамтамасыз ететiн Kажеттi ‰леуетi болCан жаCдайда жоCары, орта медициналыK бiлiм беру aйымдарында ж‰не бiлiм беру aйымдарыныS медицина факультеттерiнде ж_зеге асырылады. Бiлiм беру Kызметiн Kаржыландыру JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында тыйым салынбаCан к™здерден ж_зеге асырылады.
3. ЖоCары ж‰не орта оKу білімнен кейінгі медициналыK ж‰не фармацевтикалыK бiлiм беру баCдарламаларын игерген адамдар _шiн мемлекеттiк _лгiдегi диплом, клиникалыK мамандыKтар бойынша – интернатураны бiтiргенiн растайтын мемлекеттiк _лгiдегi ку‰лiк, маманныS сертификаты олардыS медициналыK aйымдарда Kызмет лауазымдарын иеленуiне негiз болып табылады.
4. ЖоCары оKу орнынан кейінгі медициналыK ж‰не фармацевтикалыK білім беру резидентураны, магистратураны ж‰не докторантураны Kамтиды. Резидентурада оKыту ережелерін денсаулыK саKтау саласындаCы у‰кілетті орган бекітеді.
5. ДенсаулыK саKтау саласындаCы у‰кiлеттi орган сaраныстарды ескере отырып орта білімнен кейінгі, жоCары ж‰не жоCары оKу орнынан кейiнгi бiлiмдi мамандар даярлауды жоспарлау ж_йесiн Kамтамасыз етедi.
 
49-бап. ДенсаулыK саKтау саласындаCы бiлiктiлiк емтихандары
1. ДенсаулыK саKтау саласындаCы мамандар _шiн бiлiктiлiк емтихандары жоCары немесе орта білімнен кейінгі медициналыK немесе фармацевтикалыK бiлiмi бар адамдардыS к‰сiби медициналыK, д‰рiгерлiк немесе фармацевтикалыK Kызметтi ж_зеге асыруCа дайындыCын айKындау маKсатында ™ткiзiледi.
2. Санат берілмейтін бірінші біліктілік емтиханы интернатурадаCы оKу аяKталCаннан кейін, ал орта медицина Kызметкерлері _шін колледждегі оKуын бітіргеннен кейін ™ткізіледі. Біліктілік емтихандары ‰рбір бес жыл сайын ™ткізіліп тaрады. Маман кезекті біліктілік емтиханына медициналыK білім беру Kызметіне лицензиясы бар денсаулыK саKтау aйымдарында соSCы бес жыл ішінде біліктілігін арттырCан жаCдайда жіберіледі.
3. ДенсаулыK саKтау саласындаCы мамандар _шiн бiлiктiлiк емтихандарын ™ткiзудiS н‰тижелерi бойынша Kолданылу мерзiмi бес жылCа, бiлiктiлiк деSгейi туралы белгiленген _лгiдегi Kaжат (маманныS сертификаты) берiледi.
4. МаманныS тиісті сертификаты болмаCан, сондай-аK оны Kолдану мерзімі аяKталCан жаCдайда жеке тaлCаCа д‰рігерлік Kызметпен айналысуCа тыйым салынады.
 
 
50-бап. JазаKстан Республикасы д‰рiгерiнiS анты
1. ЖоCары медициналыK оKу орындарыныS медициналыK мамандыKтар бойынша оKып бiтiрген т_лектерi JазаKстан Республикасы д‰рiгерiнiS антын Kабылдайды.
2. JазаKстан Республикасы д‰рiгерi антыныS м‰тiнiн JазаKстан РеспубликасыныS ^кiметi бекiтедi.
 
10-тарау. Медицина ж‰не фармацевтика KызметкерлерініS
KaKыKтары мен міндеттері
 
51-бап. Медицина ж‰не фармацевтика KызметкерлерiнiS KaKыKтары мен мiндеттерi
1. Медицина ж‰не фармацевтика KызметкерлерiнiS:
к‰сiби Kызметiн ж_зеге асыруCа арналCан жаCдаймен Kамтамасыз етiлуiне;
бес жылда кемiнде бiр рет ™зiнiS бiлiктiлiк деSгейiн мемлекеттiк бюджеттiS немесе денсаулыK саKтау саласыныS мемлекеттiк емес секторы aйымыныS Kызметкерлерi болса, жaмыс берушiнiS Kаражаты есебiнен к™теруге;
штат саныныS KысKаруына немесе денсаулыK саKтау aйымдарыныS тарауына байланысты Kызметкерлер босап KалCан жаCдайда, бюджет немесе жaмыс берушiнiS Kаражаты есебiнен Kайта даярлыKтан ™туiне;
еSбек мiндеттерiн атKару кезiнде ™здерiнiS денсаулыCына немесе м_лкiне келтiрiлген зиянды JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында к™зделген т‰ртiппен ™тетуге;
азаматтыS ™мiрiне Kауiп т™нген жаCдайда aйымдардыS немесе азаматтардыS меншiгiндегi байланыс Kaралдарын, сондай-аK Kолда бар к™лiктiS кез келген т_рін азаматты таяу жердегi медициналыK aйымCа жеткiзу _шiн кедергiсiз ж‰не тегiн пайдалануCа;
JазаKстан РеспубликасыныS заSдарына с‰йкес ж_ріп-тaру сипатындаCы Kызметiне байланысты к™лiк шыCындарын ™тетуге;
к‰сіби міндеттерін жоCары сапалы деSгейде орындаCаны _шін к™термелеуге;
™зiнiS к‰сiби ар-намысы мен абыройын KорCауCа KaKыCы бар.
2. Мемлекеттiк денсаулыK саKтау aйымдарыныS Cылыми-педагог кадрларыныS бiлiктiлiгiн арттыру ж‰не Kайта даярлау бюджет Kаражаты, жaмыс берушiнiS Kаражаты, ™з Kаражаты есебiнен, сондай-аK JазаKстан РеспубликасыныS заSдарында тыйым салынбаCан басKа к™здер есебiнен ж_зеге асырылады.
3. Мемлекеттiк денсаулыK саKтау секторы aйымдарыныS ауылдыK жерде ж‰не Kала типіндегі кенттерде жaмыс істейтін медицина ж‰не фармацевтика Kызметкерлерiне мынадай ‰леуметтік Kолдау шаралары aсынылады:
коммуналдыK Kызметтерге ж‰не отынCа арналCан шыCыстарды облыстардыS (республикалыK маSызы бар KаланыS, астананыS) жергiлiктi ™кiлдi органдары белгiлеген м™лшерлерде бюджет Kаражаты есебiнен ™теу;
жеке меншiгiнде малы барлар жергiлiктi ™кiлдi ж‰не атKарушы органдардыS шешiмi бойынша жем-ш™ппен, мал жайылатын ж‰не ш™п шабылатын жер учаскелерiмен Kамтамасыз етiледi.
3-1. Мемлекеттік денсаулыK саKтау секторы aйымдарыныS ауылдыK жерде жaмыс істейтін медицина ж‰не фармацевтика Kызметкерлеріне JазаKстан РеспубликасыныS заSнамасында к™зделген Kосымша ‰леуметтік Kолдау шаралары aсынылады.
 
4. Медицина ж‰не фармацевтика Kызметкерлерi:
ауруларды профилактикалауCа ж‰не азаматтардыS денсаулыCын тыSайтуCа ыKпал етуге, медициналыK к™мек к™рсетуге;
аса шaCыл жаCдайларда халыKKа кешеуiлдетуге болмайтын медициналыK к™мек к™рсетуге;
халыK арасында медициналыK бiлiмдi ж‰не салауатты ™мiр салтын насихаттау ж™нiндегi жaмысты ж_ргiзуге;
к‰сiби этика талаптарын саKтауCа, д‰рiгерлiк Kaпияны саKтауCа, азаматтыS аурулары, интимдiк ж‰не отбасылыK ™мiрi туралы м‰лiметтердi жария етпеуге;
к‰сiби деSгейiн _немi арттырып отыруCа мiндеттi.
 
52-бап. ДенсаулыK саKтау aйымдары KызметкерлерініS еSбек
Kатынастары
1. Мемлекеттік денсаулыK саKтау aйымдары KызметкерлерініS еSбегіне аKы т™леу JазаKстан РеспубликасыныS заSнамасында белгіленген т‰ртіппен ж_зеге асырылады.
2. ДенсаулыK саKтау aйымдары KызметкерлерініS лауазымдарына Kойылатын біліктілік талаптарын денсаулыK саKтау саласындаCы у‰кілетті орган JазаKстан РеспубликасыныS заSнамасында белгіленген т‰ртіппен айKындайды.
3. ДенсаулыK саKтау aйымдары KызметкерлерініS еSбек Kатынастары JазаKстан РеспубликасыныS еSбек заSнамасымен реттеледі.
 
11-тарау. Jорытынды ережелер
 
53-бап. ДенсаулыK саKтау саласындаCы халыKаралыK ынтымаKтастыK
1. ДенсаулыK саKтауды мемлекеттiк басKару органдарыныS, денсаулыK саKтау aйымдарыныS JазаKстан РеспубликасыныS заSдарына ж‰не халыKаралыK шарттарCа с‰йкес халыKаралыK ынтымаKтастыKты ж‰не сыртKы экономикалыK Kызметтi ж_зеге асыруCа KaKыCы бар.
2. JазаKстан РеспубликасыныS азаматтарын шет елге емделуге жiберу т‰ртiбi мен шарттарын JазаKстан РеспубликасыныS ^кiметi айKындайды.
54-бап. Осы ЗаSды бaзCаны _шін жауаптылыK
Осы ЗаSныS бaзылуына кін‰лі тaлCалар JазаKстан РеспубликасыныS заSдарына с‰йкес жауапты болады.


Приложенные файлы

  • doc 10126972
    Размер файла: 111 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий