Тема 7-8 вопросы. Укр. землі в перш. пол. 17 ст. та нац.-визв. війна


Міщани в Лівобережній Гетьманщині на початку XVIII ст. були
А вписані до реєстру городового козацтва й виконували воєнні повинності.
Б особисто вільними та сплачували податки, виконували державні повинності.
В залежні від козацької старшини на правах рангового володіння.
Г зрівняні в правах зі шляхтою та мали власний становий суд.

Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний уславився тим, що:
1. сприяв відновленню вищої ієрархії православної церкви на українських землях.
2. очолював удалі морські походи козаків проти Османської імперії.
3. знищив фортецю Кодак, збудовану поляками для контролю над Запорозькою Січчю.
4. збудував першу Запорозьку Січ на о. Мала Хортиця.
5. підтримував видавничу діяльність Івана Федорова.
6. відстоював інтереси української шляхти на Люблінському сеймі.
7. відіграв вирішальну роль у перемозі польсько-козацького війська в битві під Хотином.
Завдання №10
Позначте столицю української козацької держави часів Б.Хмельницького:
А Чигирин;
Б Гадяч;
В Батурин;
Г Глухів.

Завдання №9
Які зміни відбулися в соціально-економічному житті українського народу в ході національно-визвольної війни середини XVIIст. ?
А ліквідація кріпацтва та здобуття селянами особистої свободи.
Б заборона продажу й дарування земельних маєтків і садиб.
В поширення фільваркової системи господарювання.
Г зростання земельних володінь магнатів і шляхти.

Завдання №5
Яка суспільна верства наприкінці XVI - на початку XVII ст. відігравала вирішальну роль в утворенні братств?
А шляхта;
Б козацтво;
В духовенство;
Г міщанство.

Завдання №6
Яке з поданих нижче тверджень є правильним?
А У 1556-1561 рр. коштами Львівського Успенського братства надруковано Пересоп-ницьке Євангеліє - першу книгу Святого Письма тогочасною українською мовою.
Б Самобутніми були твори «Про єдність церкви Божої» П. Скарги, «Послання до єпископів» І. Вишенського - полемістів, палких прихильників церковної унії.
В На початку XVII ст. при Острозькій академії утворюється гурток учених на чолі з Й. Борецьким, які готували текст Біблії, надрукованої І. Федоровим.
Г За ініціативи православного митрополита П. Могили у 1632 р. школу Києво-Печерської лаври та Київську братську школу було об'єднано в колегію.

Завдання №7
Що спричинило події, про які йдеться в уривку з історичного джерела?     «Наш підданий гетьман Богдан Хмельницький, майже поєднавши свої війська з угорцем Ракочієм, послав до Польської держави наказного гетьмана Антона Ждановича, і Богуна, й інших начальників для спустошення»
А укладання Зборівського договору (1649р.)
Б укладання білоцерківського договору (1651р.)
В оприлюднення «березневих статей» (1654р.)
Г укладання Віленського перемир’я (1656р.)

Завдання №8
Перебіг подій якого періоду Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. відображено на карті? [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
А від початку збройного виступу до Зборівського договору.
Б від Зборівського до Білоцерківського договору.
В від Білоцерківського договору до Переяславської ради.
Г від Переяславської ради до Віленського перемир’я.

Установіть послідовність описаних нижче подій національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.
А «Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло польське військо... Того ж року господарю Василю довелося влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином козацького гетьмана Хмеля...»
Б «Стали поляки обозом та вишикували своє військо на рівнині коло Корсуня. Того ж ранку вдарив Хмельницький зі своїм і ординським військом на поляків. Ті, недовго втримуючи свій стрій, з великими втратами відступили...»
В «То ми, великий государ, підданого нашого Богдана Хмельницького... і все наше Військо Запорозьке пожалували – веліли їм бути під нашою, царського величества, високою рукою, згідно з давнішими їх правами і привілеями...»
Г «Увесь народ, вийшовши з Києва, вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами як спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і називаючи його Богом даний...»

Завдання №15
Установіть відповідність між історичними постатями та їхньою історичною роллю.
1
Дмитро Вишневецький

2
Василь-Констянтин Острозький

3
Богдан Хмельницький

4
Петро Могила


А
заснував перший на українських землях науково-освітній осередок, центр вищої освіти

Б
здійснив реформу православної церкви на українських землях

В
заснував Українську козацьку державу

Г
першим підняв козацтво на боротьбу за свої станові права

Д
започаткував традицію створення Січі – центру запорозького козацтва
Задание 11
Какое государство было союзником казацкого войска в начале Национально-освободительной войны украинского народа в середине XVII в.?
Великое княжество Литовское
Московское царство
Крымское ханство
Трансильванское княжество

Задание 12
Заключение династического союза между Войском Запорожским и Молдавским княжеством стало возможным благодаря победе казацкого войска в
Корсунской битве.
Пилявецкой битве.
Батожской битве.
Желтоводской битве.

Задание 44
Установите соответствие между документами времен Национально-освободительной войны под руководством Б. Хмельницкого и годами их принятия.
1 «... Великий государь наш его царское величество гетмана Богдана Хмельницкого... пожалует, свои государские грамоты на вольности ваши дать велит... и чтоб число Войска Запорожского было 60 000...»
2 «... Казаки могут проживать лишь в Киевском воеводстве, да и то лишь на королевских землях. Ни Брацлавское, ни Черниговское воеводства казаки не будут иметь...»
3 «Светлый королю Швеции... мы изначально подняли оружие против поляков на защиту веры и вольности. ...мы соединены и связаны с вашей августейшей величеством связью, которой мы обязаны обоим светлым воеводам Молдавии и светлому князю Трансильвании...»
4 «Его королевское величество будет и дальше жаловать должности гражданам благородного сословия в Киевском, Брацлавском и Черниговском воеводствах. Чигирин должен навсегда остаться при булаве Войска Запорожского...»
А 1648 г.
Б 1649 г.
В 1651 г.
Г 1654 г.
Д 1656 г.Під час якої битви Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела: «І ось зібрав Богун своїх полковників на раду. Думали вони, як би вирватися з осади... На раді полковники вирішили навести через річку Іілешиву міст, переправити ним на той бік побільше війська, відігнати Лянцкоронського і дати змогу усьому козацтву вийти з облоги...»?
А Жовтоводської
Б Корсунської
В Берестецької
Г. Зборівської


15

Приложенные файлы

  • doc 10179682
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий