РОБОЧИЙ ЗОШИТ ФР РУКОПИС

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»


РОБОЧИЙ ЗОШИТ
з дисципліни
Фінансовий ринок


Студентки_________________________________________________
/прізвище, ім’я, по-батькові/
____________________________________________________________________
Факультет__________________________________________________________
Курс______________група_____________________________________________
Напрям_____________________________________________________________
Програма професійного спрямування__________________________________ПОЛТАВА-2012
Автори: Яріш О.В., доцент кафедри фінансів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н.
Гнипа-Черневецька Л.В., асистент кафедри фінансів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Рецензенти: Губачов В.П., доцент кафедри фінансів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н.
Чижевська М.Б., доцент кафедри грошового обігу і кредиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н.

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри фінансів
4 травня 2011 р., протокол № 9
«Узгоджено»

Зав. кафедрою фінансів
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі», д.е.н., професор Чернявська О.В.

Декан факультету фінансів і обліку
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі», к.ю.н., доцент Коросташов О.М.

Директор навчального центру
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі», доцент Герман Н.В.

Начальник НМЦ управління якістю діяльності
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі», к.е.н., доцент Огуй Н.І.


Відповідальні за зміст навчально-методич-
ного видання автори, рецензенти та завідувач
кафедри фінансів Чернявська О.В.

Повне та часткове відтворення, тиражування,
передрук та розповсюдження даного видання без
дозволу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі» ЗАБОРОНЕНО
ЗМІСТ

Вступ.............................
4

Тематичний план дисципліни «Фінансовий ринок»............................................
6

Структурно-логічна схема робочого зошита з дисципліни «Фінансовий ринок»...................

7

Завдання для виконання.............................................................
10

Модуль І. Основи функціонування фінансового ринку та характеристика його суб’єктів..

10

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці...........................
10

Тема 2. Державне регулювання фінансового ринку........................................
16

Тема 3. Фінансові посередники.................................
22

Тема 4. Ризик та вартість капіталу........................................
31

Модуль ІІ. Структура фінансового ринку.
39

Тема 5. Ринок цінних паперів............................................
39

Тема 6. Ринок похідних фінансових інструментів...............................
47

Тема 7. Фондова біржа та біржові операції......................................
55

Тема 8. Грошовий ринок та ринок банківських позичок................................
63

Тема 9. Валютний ринок...........................................................................
71

Тема 10. Міжнародний фінансовий ринок...............................
77

Список рекомендованої літератури.....................................................
82
ВСТУП

Курс «Фінансовий ринок» вивчається студентами факультету фінансів і обліку за галуззю знань «Економіка і підприємництво» за напрямом «Фінанси і кредит» і є одним з профілюючих для студентів програм професійного спрямування „Фінанси” та „Банківська справа”.
Основною метою викладання дисципліни «Фінансовий ринок» є формування у студентів системи спеціальних знань і практичних навичок, необхідних для роботи на ринку цінних паперів, ознайомлення зі структурою і основами функціонування грошового, фондового ринку в країнах з розвинутою ринковою економікою, а також з особливостями функціонування і розвитку фінансового ринку України.
Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів ринкового мислення і спроможності діяти у динамічному біржовому середовищі, в підготовці фахівців, здатних набувати нових знань, розширюючи коло відповідальності і компетенції у сфері фінансового ринку.
Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі купівлі-продажу фінансових ресурсів.
Вивчення дисципліни грунтується на тому, що студент володіє базовими знаннями в галузі макро- і мікроекономічної теорії, економічної історії, економіки підприємств, грошей і кредиту, фінансів, бухгалтерського облік, фінансового аналізу, має достатню математичну підготовку.
Опанувавши дисципліну «Фінансовий ринок», студент має знати:
структуру фінансового ринку;
систему державного регулювання фінансового ринку України;
особливості діяльності на фінансовому ринку України фінансових посередників;
особливості функціонування основних складових сучасного фінансового ринку України, зокрема фондового, грошового, валютного;
основи спеціалізованого права по цінних паперах та інших інструментах фінансового ринку, зокрема порядок їх випуску та розміщення.
Вивчивши дисципліну «Фінансовий ринок», студент має отримати наступні навички:
професійного користувача законодавчими актами, що регулюють діяльність суб’єктів фінансового ринку України;
оцінки економічної ефективності інструментів фінансового ринку України;
оцінки інвестиційної привабливості інструментів фінансового ринку для потенційних інвесторів;
складання рейтингів торговців цінними паперами, що мали технічну можливість працювати в системі ПФТС.
Вивчивши дисципліну «Фінансовий ринок», студент має вміти:
користуватися інструментарієм фінансових обчислень і методами фінансово-економічного аналізу;
володіти технікою біржових операцій для визначення оптимальних біржових стратегій.
Як відомо, ефективним методом засвоєння знань та набуття професійних навичок є практична підготовка майбутніх фахівців. систематичне Набути необхідні навички та вміння
Робочий зошит призначений для підготовки студентів до практичних занять та виконання завдань самостійної роботи з метою якісного та успішного оволодіння матеріалом курсу.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: механізм функціонування інвестиційного ринку України та інвестиційного менеджменту на рівні підприємства; правила розробки ефективних напрямків інвестиційної діяльності підприємства з урахуванням його економічної стратегії; сучасні методи фінансування інвестиційних проектів і залучення інвестицій, в т. ч. іноземних; зміст та послідовність складання бізнес-планів реальних інвестиційних проектів; принципи формування, оцінки та управління інвестиційним портфелем підприємства, а також і вміти: враховувати зміну вартості грошей у часі, інфляцію, ризик при проведенні інвестиційних розрахунків; визначати потребу в інвестиційних ресурсах; оцінювати інвестиційні якості окремих реальних об’єктів інвестування та цінних паперів.
У процесі вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» повинні бути опрацьовані закони України, Укази Президента, постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативні та інструктивні документи Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Робочий зошит призначений для підготовки студентів до практичних занять та виконання завдань самостійної роботи з метою якісного та успішного оволодіння матеріалом курсу.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ РИНОК»

Вивчення студентами навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» передбачає наступні види навчальної роботи:
Лекційний курс.
Самостійна підготовка і участь у практичних аудиторних заняттях.
Самостійна робота над окремими дискусійними питаннями, визначеними викладачем у відповідності до програми.
Індивідуальні аналітичні завдання, що виконуються кожним студентом на практичних заняттях та в позааудиторний час.
Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентом.
Модульно-рейтинговий контроль знань студентів.
Складання поточного модульного контролю.Тематичний план дисципліни «Фінансовий ринок» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за галуззю знань «Економіка і підприємництво» напряму «Фінанси і кредит» за
програмами професійного спрямування „Фінанси”, „Банківська справа”


з/п
Назва змістового модуля (розділу), теми

Кількість годин за формами навчання та видами занятьденнаразом
аудиторні
заняття
позааудитор-
на робота
лекція
практичне
індивідуальні завдання
самостійна робота


Модуль І
Основи функціонування фінансового ринку та характеристика його суб’єктів

1.
Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці
13
2
4
2
5

2.
Державне регулювання фінансового ринку
13
2
4
2
5

3.
Фінансові посередники
16
2
6
2
6

4.
Ризик та вартість капіталу
13
2
4
2
5


Модуль ІІ. Структура фінансового ринку

5.
Ринок цінних паперів
18
2
6
3
7

6.
Ринок похідних фінансових інструментів
15
2
4
3
6

7.
Фондова біржа та біржові операції
13
2
4
2
5

8.
Грошовий ринок та ринок банківських позичок
15
1
6
2
6

9.
Валютний ринок
14
1
4
3
6

10.
Міжнародний фінансовий ринок
14
2
4
2
6


Разом
144
18
46
23
57СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА
РОБОЧОГО ЗОШИТА З ДИСЦИПЛІНИ «Фінансовий ринок»
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни
«Фінансовий ринок»

У процесі підготовки до кожної теми навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» Вам необхідно здійснити наступні кроки:
Крок 1. Щоб підготувати тему і отримати відповідну кількість балів, Ви маєте прослухати і тезово законспектувати лекцію викладача за кожною темою. Самостійну роботу слід розпочинати з відтворення у пам’яті прослуханої лекції, звернувшись до власного конспекту. Тут Вам допоможе «Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (Електронна версія. Спосіб доступу – локальна мережа ПУЕТ).
Крок 2. Наступний кроком є ознайомлення з літературою, рекомендованою викладачем, та зі списком літератури до теми. Якщо Ви бажаєте мати ґрунтовні знання і відповідно найвищу кількість балів, не варто використовувати лише один підручник. Викладач, як правило, рекомендує кілька джерел, в яких тема висвітлена найкраще.
Крок 3. Ознайомившись із літературою, переходьте до роботи над тестами до кожної теми, а також практичними завданнями.
Крок 4. Зверніть увагу, що тести за всіма темами мають відтворювально-репродуктивний характер. Виконання тестових завдань надасть Вам можливість тренувати пам'ять і забезпечить основу для подальшої роботи над практичним матеріалом. Не слід нехтувати цим видом роботи або ставитися до нього поверхово, оскільки без знання понять та їх коротких визначень не може бути розуміння змісту як матеріалу кожної теми, так і усвідомлення реального механізму функціонування фінансового ринку та його складових.
Крок 5. На цьому етапі роботи Вам доцільно вести словник термінів з фінансового ринку і систематично опановувати їх. Якщо Ви не будете ставитися до цієї роботи як до механічної, а спробуєте записати коротке визначення поняття в пам’яті, це закріпить Ваші знання.
Крок 6. Якщо тести носять відтворювально-репродуктивний характер, то практичні завдання розраховані на розуміння суті цих понять. Це вже складніший рівень, що вимагає більших зусиль. Він виконує функції творчості (спроможності творити). В ході виконання цих завдань Ви набуваєте вміння знаходити нові для Вас знання.
Усі зазначені види завдань мають бути виконані у письмовому вигляді в робочому зошиті. Невиконання у письмовому вигляді навчального завдання не дає підстав вважати підготовку студента за темою заняття ґрунтовною, а тому позбавляє його можливості отримати відповідну кількість балів і високу оцінку.
Знайте! Якщо Ви самостійно і своєчасно виконували всі завдання і дотримувалися наведених вище рекомендацій, можете впевнено, аргументовано і фахово виступати на практичних заняттях і переконувати викладача у ґрунтовності Вашої праці й здобутих знань.
Не бійтеся бути активними на лекціях і практичних заняттях, пам’ятайте, що від Вашої активності залежить не тільки отримана на цьому занятті оцінка, але і знання Ваших колег, адже обмін інформацією збагачує кожну людину, а можлива дискусія дозволяє навчитися відстоювати власну позицію на основі здобутих знань. Це важливий елемент Вашого самоствердження. Саме в процесі творчої співпраці народжується істина, до якої Ви намагаєтесь наблизитись.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

МОДУЛЬ І. Основи функціонування фінансового ринку та характеристика його суб’єктів

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці

Ключові слова:
Кредитний ринок, валютний ринок, грошовий ринок, ринок цінних паперів, ринок деривативів, ринкова інфраструктура, міжнародний фінансовий ринок, позичальник, інвестор, суб’єкти фінансового ринку, фінансові інститути, фінансовий інструмент.

Практичне заняття 1-2
Завдання для аудиторної роботи

Питання для обговорення та опрацювання

Заняття 1
Предмет дисципліни «Фінансовий ринок».
Сутність і функції фінансового ринку.
Суб’єкти фінансового ринку.
Рух фінансових потоків в економіці.

Заняття 2
Склад та структура фінансового ринку в Україні.
Структура зарубіжних фінансових ринків
Моделі та інструментарії фінансового ринку.

Тестові завдання

Оберіть найточніше визначення фінансового ринку:
а) особлива, притаманна тільки ринковій економіці сфера економічного посередництва, де здійснюється купівля-продаж, розподіл і перерозподіл фінансових активів між сферами економіки і учасниками економічних відносин;
б) система грошових та економічних взаємозв'язків, які виникають у процесі перерозподілу фінансових ресурсів на фінансовому ринку між державою, юридичними та фізичними особами шляхом формування фондів цільового призначення через систему фінансових посередників;
в) це відношення між населенням, виробниками і державою щодо перерозподілу вільних грошових коштів на основі повної економічної самостійності, механізму саморегуляції ринкової економіки, внутрішньогалузевого і міжгалузевого переливу фінансових ресурсів;
г) сфера різноманітних послуг, що надаються суб'єктам фінансових відносин (громадянам, підприємницьким структурам, державі) у процесі їх фінансово-економічної діяльності.

2. Фінансова послуга - це:
а) підприємницька діяльність, направлена на задоволення потреб інших осіб, за винятком діяльності, що здійснюється на основі трудових правовідносин;
б) операція з фінансовими активами, що здійснюється за власний рахунок, чи за рахунок інших залучених коштів з метою збереження реальної вартості фінансових активів та для отримання прибутків від цієї операції;
в) нематеріальні блага, характерною рисою яких є споживання на місці їх надання;
г) зміна стану людини або предмета, що належить будь-якому учаснику економічних відносин, який досягається в результаті свідомих дій іншого учасника даних відносин.

3. Функціями фінансового ринку є:
а) мобілізація заощаджень приватних осіб, бізнесових структур, державних органів, зарубіжних інвесторів та трансформація акумульованих грошових коштів у позичковий та інвестиційний капітал; реалізація вартості, втіленої у фінансових активах, та організація процесу доведення фінансових активів до споживачів (покупців, вкладників);
б) перерозподіл на взаємовигідних умовах грошових коштів підприємств із метою їх ефективнішого використання;
в) фінансове обслуговування учасників економічного кругообігу та забезпечення процесів інвестування у виробництво на основі визначення найбільш ефективних напрямів використання капіталу в інвестиційній сфері; вплив на грошовий обіг та прискорення обороту капіталу, що сприяє активізації економічних процесів;
г) формування ринкових цін на окремі види фінансових активів; страхова діяльність та формування умов для мінімізації фінансових та комерційних ризиків; операції, пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю; кредитування уряду, місцевих органів самоврядування шляхом розміщення урядових та муніципальних цінних паперів; розподіл державних кредитних ресурсів і розміщення їх серед учасників економічного кругообігу тощо.

4.Поняття фінансового ринку співпадає з поняттям:
а) грошового ринку;
б) фондового ринку;
в) ринку позикових капіталів;
г) ринку цінних паперів.

Ринок цінних паперів є складовою частиною:
а) фінансового ринку;
б) кредитного ринку;
в) облікового ринку;
г) міжбанківського ринку.

Організований фінансовий ринок:
а) охоплює ринок операцій з фінансовими активами поза біржею.
б) характеризується низьким рівнем юридичної захищеності покупців.
в) характеризується низьким рівнем інформованості покупців.
г) характеризується низьким рівнем фінансового ризику.

7.Чим відрізняється ринок грошей від грошового ринку і від ринку капіталу?
а) ринок грошей, грошовий ринок і ринок капіталу – це різні назви одного поняття;
б) ринок грошей – складова частина грошового ринку. На ринку грошей здійснюють обіг короткострокові активи, на ринку капіталу – довгострокові;
в) фінансовий ринок поєднує ринок цінних паперів і ринок довгострокових банківських позичок, ринок грошей включає в себе грошовий ринок короткострокових позичок і фінансових активів;
г) ринок грошей поєднує валютний і фінансовий ринок, одночасно він є частиною грошового ринку.

8. Юридична особа, яка згідно з ліцензіями та відповідним дозволами держави здійснює послуги на фінансовому ринку – це:
а) фінансова установа;
б) фінансовий інститут;
в) кредитна установа;
г) іпотечна установа.

9.До фінансових послуг не відносять:
а) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
б) довірче управління фінансовими активами;
в) діяльність з обміну валют;
г) оцінка фінансового стану емітента.

10. Особливістю англо-американької моделі фінансового ринку є:
а) домінування кредитної форми фінансування діяльності учасників ринку;
б) пріоритетний розвиток ринку акціонерного капіталу;
в) спрощена структура фінансового ринку;
г) активне втручання держави у регулювання інвестиційних процесів на фінансовому ринку.


Практичні завдання
Заповніть схему класифікації фінансових ринків
Сформулюйте визначення термінів, наведених у таблиці:

№ п/п
Термін
Визначення

1.
Кредитний ринок
2.
Валютний ринок
3.
Грошовий ринок
4.
Ринок цінних паперів
5.
Ринкова інфраструктура
6.
Міжнародний фінансовий ринок
7.
Учасники фінансового ринку
8.
Фінансові інститути
9.
Фінансовий інструмент

Заповніть кросворд основних термінів фінансового ринку.


1
2


34
5
67

По горизонталі:
1. Модель фінансового ринку, що характеризується переважанням великих, у тому числі й сімейних власників-інвесторів у структурі акціонерних капіталів, відсутністю масових дрібних інвесторів і спекулянтів.
2. Ринок на якому процеси купівлі-продажу товарів фінансового ринку регламентуються законами і нормативними актами з міжнародної торгівлі.
3. Фінансові інститути, які забезпечують взаємодію інвестора і позичальника.
4. Ринок, основною метою функціонування якого є мобілізація фінансових ресурсів.
5. Грошовий документ, у якому міститься розпорядження банку або іншої установи іншому банку на виплату фізичній або юридичній особі певної суми на зазначених умовах.
6. Особа, яка бере на себе значний ризик, сподіваючись на одержання прибутку у процесі біржової гри.
7.Розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.
По вертикалі:
1. Сукупність установ, організацій та інших суб'єктів сфери обігу, що забезпечують необхідні умови функціонування фінансового ринку у певній країні чи регіоні.

Позааудиторна самостійна робота студентів

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань

Що таке фінансовий ринок?
Яка основна мета функціонування фінансового ринку?
У чому полягають головні відмінності між емітентами, інвесторами та фінансовими посередниками?
Дайте характеристику об’єктів фінансового ринку.
Чи існує зв’язок між заощадженнями та інвестиціями?
У чому полягає сутність поняття “прозорості ” фінансового ринку?
За якою ознакою фінансовий ринок поділяють на грошовий ринок та ринок капіталів?
Чим відрізняються фінансові активи, що перебувають в обігу на національному та міжнародному ринках?
Хто виступає організатором торгівлі на фінансовому ринку?
У чому полягають особливості організаційної структури фінансового ринку України?
Домашні завдання

Систематизуйте умови створення та діяльності фінансових установ відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001  № 2664-III. зі змінами і доповненнями.


Тематика індивідуальних завдань (рефератів)
Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового ринку України.
Сутність фінансового ринку та його роль у перерозподілі капіталу.
Міжнародні взаємозв’язки та функціонування фінансових ринків.
Характеристика об’єктів фінансового ринку.
Особливості організаційної структури фінансових ринків зарубіжних країн.
Особливості функціонування інфраструктури фінансового ринку України.

Література: 1, 20, 22, 26, 27, 34, 38, 39, 42, 43, 48, 50.

Тема 2. Державне регулювання фінансового ринку

Ключові слова:
Відкритий ринок, грошово-кредитна політика, державне регулювання фінансового ринку, кредитна установа, пряме (правове) регулювання, непряме (економічне) регулювання, саморегулівна організація, фінансова установа, фінансовий актив, фінансова послуга, цінові маніпулювання, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), Національний банк України (НБУ), Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.

Практичне заняття 3-4
Завдання для аудиторної роботи

Питання для обговорення та опрацювання
Заняття 3
Мета та шляхи здійснення державного регулювання фінансового ринку України.
Характеристика сучасної фінансової політики України.
Основні напрями розвитку законодавчої бази фінансового ринку України.
Особливості державного регулювання фінансового ринку зарубіжних країн.

Заняття 4
Особливості валютного регулювання та курсової політики Національного банку України.
Правові основи розвитку інфраструктури фондового ринку України.
Права та обов’язки Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Тестові завдання
Метою державного регулювання фінансового ринку в Україні є:
а) проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері фінансових послуг;
б) створення сприятливих умов для розвитку та функціонування фінансового ринку;
в) створення умов для ефективної мобілізації і розміщення фінансових ресурсів учасниками фінансового ринку з урахуванням інтересів суспільства;
г) всі відповіді вірні.

2. До форм державного регулювання фінансового ринку не відносять:
а) ведення державних реєстрів фінансових установ та ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;
б) нормативно-правове регулювання діяльності фінансових установ;
в) нагляд за діяльністю фінансових установ;
г) контроль за прозорістю та відкритістю фінансового ринку.
3. Система фінансового моніторингу в Україні складається з :
а) двох рівнів;
б) трьох рівнів;
в) чотирьох рівнів;
г) немає вірної відповіді.

4.Основною установою, що регулює функціонування фондового ринку є:
а) Міністерство фінансів України;
б) Національний банк України;
в) Фонд державного майна;
г) ДКЦПФР.

5.Кому згідно з чинним законодавством підпорядкована Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку?
а) Кабінету Міністрів України;
б) Міністерству фінансів України;
в) Президенту України;
г) Верховній Раді України.

6. Державне регулювання ринку банківських послуг здійснює:
а) Міністерство фінансів України;
б) Міністерство економіки України;
в) ДКЦПФР;
г) Національний банк України.

7. Відповідно до чинного законодавства України банківська система складається з :
а) одного рівня;
б) двох рівнів;
в) трьох рівнів.

8. Основною функцією Національного банку України є:
а) сприяння дотриманню стабільності банківської ситеми України;
б) забезпечення стабільності грошової одиниці України;
в) пердставництво інтересів України в міжнародних банках;
г) забезпечення цінової стабільності.

9. Облікова ставка Національного банку - це:
а) процент, під який банки надають кредити юридичним і фізичним особам;
б) процентна ставка, під яку комерційні банки можуть отримати позику від центрального банку;
в) процент, який нараховується комерційним банком по депозитних рахунках клієнтів;
г) розмір резерву комерційного банку.

10. З якою метою Національний банк підвищує облікову ставку ?
а) необхідно збільшити грошову масу і грошову базу;
б) необхідно сприяти інвестуванню грошей в економіку;
в) необхідно стримати попит на позичковий капітал;
г) необхідно пожвавити кон’юнктуру кредитного ринку.

11. Неприбуткове об’єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів, якому делегуються повноваження щодо розроблення і впрвадження правил поведінки на фінансовому ринку – це:
а) кредитна спілка;
б) саморегулівна організація;
в) ДКЦПФР;
г) компанія з управління активами.

Практичні завдання
Побудуйте функціональну структуру державного управління економічними процесами на фінансовому ринку України.


Сформулюйте визначення термінів, наведених у таблиці:

№ п/п
Термін
Визначення

1.
Відкритий ринок
2.
Грошово-кредитна політика
3.
Державне регулювання фінансового ринку
4.
Кредитна установа
5.
Пряме (правове) регулювання
6.
Непряме (економічне) регулювання
7.
Саморегулівна організація
8.
Фінансовий актив
9.
Фінансова послуга
10.
Фінансова установа


Позааудиторна самостійна робота студентів

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань

Сформулюйте основну мету і завдання державного регулювання фінансового ринку.
Дайте характеристику функціональної структури державного управління економічними процесами на фінансовому ринку.
Наведіть основні методи та інструменти державного регулювання економічних процесів, що відбуваються на фінансовому ринку України.
У чому полягає економічне призначення Національного банку України у ринковій економіці?
Розкрийте зміст основних функцій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку .
Наведіть організаційну структуру Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку .
У чому полягає функціональна відмінність між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
Які функції на фінансовому ринку виконує Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України?
Який зв’язок існує між методами державного управління та рівнем пізнання фінансових ринків?
Домашні завдання

Визначте особливості державного регулювання фінансового ринку відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001  № 2664-III зі змінами і доповненнями.


Опрацювавши Положення «Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України» від 4 квітня 2003 року № 292/2008 систематизуйте завдання, права і обов’язки Комісії як центрального органу виконавчої влади в сфері регулювання ринків фінансових послуг.

На основі Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку від 12.06.1995 р. № 446/95 систематизуйте її основні завдання і функції як державного регулятора ринку цінних паперів.

Тематика індивідуальних завдань (рефератів)
Напрями та форми державного регулювання фінансового ринку України.
Концепція розвитку фінансового ринку України: переваги і недоліки.
Характеристика існуючих у міжнародній практиці систем державного регулювання фінансового ринку.
Особливості процесу адаптації банківського законодавства України і Європейського Союзу.
Зарубіжний досвід боротьби з ціновими маніпулюваннями на фінансовому ринку.

Література: 1, 2, 10, 14, 15, 16, 34, 38, 48, 50.

Тема 3. Фінансові посередники

Ключові слова:
Фінансове посередництво, фінансовий посередник, банківська установа, небанківська фінансова установа, інститути спільного інвестування (ІСІ),пайовий інвестиційний фонд, корпоративний інвестиційний фонд, інвестиційна компанія, недержавний пенсійний фонд, ломбард, кредитна спілка, фінансова компанія, лізингова компанія, факторинг, торговець цінними паперами, страхова компанія..

Практичні заняття 5-7
Завдання для аудиторної роботи

Питання для обговорення та опрацювання

Заняття 5
1. Сутність фінансового посередництва та умови надання фінансових послуг в Україні.
Класифікація фінансових посередників.
Діяльність банківських установ на ринку фінансового посередництва.
Особливості діяльності спеціалізованих небанківських установ на фінансовому ринку України.
Заняття 6
Основи організації банківської системи України.
Класифікація банківських послуг.
Актуальні питання та тенденції розвитку ринку банківських послуг в Україні.
Вплив фінансової кризи на банківську систему України.

Заняття 7
Сучасні тенденції у сфері діяльності кредитних спілок в Україні.
Особливості функціонування інститутів спільного інвестування: вітчизняний та зарубіжний досвід.
Особливості надання послуг ломбардами.
Теоретичні та правові основи надання послуг лізинговими компаніями.
Роль і функції Недержавного пенсійного фонду України як фінансового посередника
Сучасні тенденції розвитку сфери послуг іноземних фінансових установ.

Тестові завдання
1. Принципами банківської діяльності є :
а) платність, строковість, швидкість;
б) зручність, швидкість, поверненість;
в) цільове призначення, поверненість, платність;
г) чіткість швидкість, вчасність та точність.

2. Банківські послуги поділяються на такі види:
а) основні та поточні;
б) активні та пасивні;
в) основні, поточні, допоміжні;
г) фінансові та додаткові.

3. Гарантоване розміщення цінних паперів емітентів визначається як:
а) валютування;
б) андеррайтинг;
в) сек’юритизація;
г) кліринг.
4.Торговці цінними паперами мають право здійснювати такі види діяльності:
а) випускати цінні папери;
б) комісійну діяльність з цінними паперами;
в) комерційну діяльність з цінними паперами;
г) всі відповіді вірні.

5. Інвестиційні фонди мають право:
а) здійснювати випуск облігацій і векселів;
б) купувати державні цінні папери без обмежень;
в) видавати майнові гарантії, забезпечені майном фонду;
г) укладати договори застави.

6. Залежно від порядку здійснення діяльності інститути спільного інвестування поділяються на:
а) відкриті, закриті та інтервальні;
б) публічні та приватні;
в) відкриті та закриті;
г) диверсифіковані та недиверсифіковані.

7. Інститут спільного інвестування бере на себе зобов’язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп емітованих ним цінних паперів – це:
а) ІСІ інтервального типу;
б) ІСІ відкритого типу;
в) строковий ІСІ;
г) безстроковий ІСІ.

8. Інститут спільного інвестування , що створюється на певний строк, встановлений у проспекті емісії, після закінчення якого він ліквідується або реорганізується– це:
а) ІСІ інтервального типу;
б) ІСІ відкритого типу;
в) строковий ІСІ;
г) безстроковий ІСІ.

9. Активи, що належать інвесторам на правах спільної часткової власності, пребувають в управлінні активами компанії з управління активами – це:
а) пайовий інвестиційний фонд;
б) корпоративний інвестиційний фонд;
в) інвестиційна компанія;
г) диверсифікованийІСІ.

10. Засновниками інвестиційного фонду не можуть бути:
а) фізичні особи;
б) нерезиденти;
в) юридичні особи, частка державного майна у статутному фонді яких перевищує 25 %;
г) юридичні особи, частка державного майна у статутному фонді яких перевищує 50 %

11. Інвестиційна компанія представляє собою:
а) господарське товариство – торговець цінними паперами, яке може залучати кошти шляхом емісії своїх акцій;
б) виключно акціонерне товариство відкритого типу, яке може залучати кошти шляхом емісії інвестиційних сертифікатів;
в) виключно акціонерне товариство закритого типу, яке може залучати кошти шляхом емісії інвестиційних сертифікатів;
г) свій варіант відповіді.

12. Лізинг – це:
а) оренда майна на довгостроковий період;
б) здійснення інвестицій лізингодавцем в купівлю та подальший продаж майна лізингоодержувачу;
в) надання лізингодавцем кредитів в товарній формі юридичним і фізичним особам, які є лізингоодержувачами;
г) діяльність, спрямована на інвестування фінансових коштів і полягає в наданні у виключне користтування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність у продавця майна, за умови сплати лізингових платежів.

13. За ступенем окупності та нормами амортизації розрізняють лізинг:
а) фінансовий та оперативний;
б) міжнародний, пайовий та зворотний;
в) сублізинг та пайовий лізинг;
г) міжнародний, оперативний та зворотний.

14. Лізингодавцями відповідно до чинного законодавства можуть бути:
а) фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця;
б) юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу;
в) юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу, крім бюджетних установ;
г) фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця.

15. Операція фізичних чи юридичних осіб з отримання коштів від юридичної особи, кваліфікованої як фінансова установа, під заставу товарів, предметів домашнього вжитку чи валютних цінностей – це:
а) комерційний кредит;
б) іпотечний кредит;
в) ломбардна операція;
г) фінансова операція.
16. Основним органом, що здійснює регулювання діяльності ломбардів в Україні є:
а) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
б) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг в Україні;
в) Національний банк України;
г) Кабінет Міністрів України.

17. До супутних послуг ломбардів не відносять:
а) оцінку заставленого майна;
б) надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави;
в) реалізацію заставленого майна;
г) надання фінансових кредитів.

18. Метою створення кредитної спілки є:
а) задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні;
б) надання фінансових послуг шляхом об’єднання грошових внесків;
в) отримання прибутку;
г) надання гарантій на кредити суб’єктів підприємницької діяльності за рахунок власних коштів.

19. Відмінність кредитної спілки від банку полягає у тому, що вона не здійснює:
а) залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб;
б) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик;
в) відкриття і ведення рахунків фізичних і юридичних осіб;
г) кредитування юридичних осіб.

Практичні завдання
Сформулюйте визначення термінів, наведених у таблиці:

№ п/п
Термін
Визначення

1.
Андеррайтинг
2.
Комісійна діяльність по цінних паперах (брокерська діяльність)
3.
Комерційна діяльність по цінних паперах (дилерська діяльність)
4.
Управління іпотечними активами
5.
Інвестиційна компанія
6.
Інвестиційний банк
7.
Інститут спільного інвестування
8.
Пайовий інвестиційний фонд
9.
Корпоративний інвестиційний фонд
10.
Компанія з управління активами
111.
Недержавний пенсійний фонд

На підставі чинного законодавства складіть порівняльну класифікаційну характеристику інститутів спільного інвестування – пайового та корпоративного інвестиційного фондів.

Таблиця 1. Класифікаційна характеристика ІСІ
Ознака
Характеристика


Пайовий інвестиційний фонд
Корпоративний інвестиційний фонд
Проаналізуйте особливості кредитування фізичних осіб комерційним банком, кредитною спілкою та ломбардом. Визначте пераваги і недоліки кожної з фінансових установ.
Проаналізуйте нормативні акти, що регламентують надання факторингових послуг в Україні. Визначте особливості застосування факторингового обслуговування в Україні.

Розкрийте механізм залучення і інвестування коштів недержавного пенсійного фонду.

Позааудиторна самостійна робота студентів

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань
У чому полягає економічне призначення фінансового посередництва.
Наведіть визначення фінансової установи. В чому полягає різниця між фінансовою і кредитною установою?
Розкрийте характерну специфіку та особливості функціонування банківських установ на ринку фінансових послуг.
Дайте характеристику основних спеціалізованих небанківських установ на поясніть їх роль на ринку фінансового посередництва.
Розкрийте особливості діяльності кредитних спілок в Україні.
З якою метою створюються інститути спільного інвестування? Розкрийте особливості функціонування в Україні основних з них.
У чому полягає процедура андерайтингу?
Наведіть приклади агентських послуг, що надаються посередниками учасникам ринку.
Чим викликане розширення спектра фінансових послуг, що надаються брокерськими фірмами?
У чому полягає функціональна відмінність договірних та інвестиційних фінансових посередників?

Домашні завдання
Індивідуальний інвестор приймає рішення про розміщення власних заощаджень в сумі 5000 грн. на депозит на 2 роки. Використовуючи інформацію, наведену нижче, про види депозитів та їх особливості оцінити економічні переваги кожного з них.
Депозит «Заощаджувальний»
Термін дії договору - від 13 місяців.
Мінімальна сума першого внеску - 50 грн.
Максимальна сума першого внеску - 500 грн.
Обов'язкове щомісячне поповнення на суму договору від 50 грн. до 500 грн.
Процентна ставка - 28% річних.
Виплата процентів та суми вкладу в кінці терміну дії договору.
Депозит «Миттєвий»
Термін дії договору - 13 місяців.
Можливість поповнення та зняття основної суми та процентів в будь-який час без зміни процентної ставки. Максимальна сума депозиту - 50000 грн. Процентна ставка - 15% річних.
Депозит «Накопичувальний»
Термін дії договору - до 36 місяців
Можливість поповнення без можливості зняття процентів та основної суми.
Сума вкладу, грн.
6 місяців
13,24 місяців
25,36 місяців

від 500 до 10000
20%
24%
25%

від 10001 до 50000
21%
25%
26%

більше 50001
22%
26%
27%

Депозит «Добробут»
Термін дії договору - до 36 місяців.
З можливістю поповнення.
З нарахуванням процентів на проценти.
Без можливості зняття процентів та основної суми.
Сума вкладу, грн.
6 місяців
13,24 місяців
25,36 місяців

від 500 до 10000
18%
22%
23%

від 10001 до 50000
19%
23%
24%

більше 50001
20%
24%
25%

Депозит «Родинний»
Термін дії договору - до 36 місяців. З можливістю поповнення та можливістю зняття частини основної суми, яка не перевищує 20% від суми депозиту на момент зняття. З можливістю зняття процентів. Максимальна сума депозиту - 100000 грн.
Сума вкладу, грн.
6 місяців
13,24 місяців
25,36 місяців

від 500 до 10000
17%
21%
22%

від 10001 до 50000
18%
22%
23%

від 50001 до 100000
19%
23%
24%

Депозит «Стандартний»
Термін дії договору - 6, 13, 24 місяців. З можливістю поповнення та з можливістю зняття процентів.
Сума вкладу, грн.
6 місяців
13,24 місяців

від 500 до 10000
18%
23%

від 10001 до 20000
19%
24%

більше 50001
20%
25%


Тематика індивідуальних завдань (рефератів)
Еволюція розвитку ринку фінансового посередництва.
Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового посередництва в Україні.
Роль фінансових посередників у перерозподілі капіталу на фінансових ринках зарубіжних країн.
Проблеми розвитку спеціалізованих небанківських фінансових установ в Україні.
Перспективи розвитку інститутів спільного інвестування у ринковій економіці.
Сучасні тенденції розвитку послуг фінансових інститутів у сфері інноваційної діяльності.

Література: 1, 3, 6, 8, 16, 26, 34, 38, 39, 40, 43, 48, 50.


Тема 4. Ризик та вартість капіталу

Ключові слова:
Фінансовий ризик, спекулятивний ризик, ризик втраченої вигоди, ризик прямих фінансових втрат,інфляційний ризик, диверсифікація, лімітування, хеджування, страхування, модель оцінки капітальних активів, модель Гордона.Практичне заняття 8-9
Завдання для аудиторної роботи

Питання для обговорення та опрацювання

Заняття 8
Причини появи та розвитку теорій ризику.
Сутність та класифікація фінансових ризиків.
Методи оцінки фінансових ризиків.
Методи зниження ризику на фінансовому ринку.

Заняття 9
Теоретичні та методичні підходи щодо оцінки вартості капіталу
Сутність теорії часової вартості капіталу
Відмінності у поглядах на вартість капіталу Г.Марковіца та У.Шарпа.

Тестові завдання
1. Метою арбітражних операцій є:
а) страхування валютних ризиків;
б) підтримка валютного курсу національної грошової одиниці;
в) отримання прибутку за рахунок різниці у валютних курсах;
г) скорочення дефіциту платіжного балансу країни.

2. Де найменший ризик в розміщенні готівки в стабільних ринкових умовах:
а) при купівлі державних облігацій;
б) при купівлі акцій підприємств виробничої сфери;
в) при купівлі акцій банків;
г) при купівлі муніципальних облігацій.

3. У світовій практиці страхування фінансових ризиків отримало назву :
а) фіксингу;
б) арбітражу;
в) коносаменту;
г) хеджування.
38. Хеджер – це особа, яка:
а) намагається знизити фінансовий ризик;
б) проводить арбітражні операції на строковому ринку;
в) проводить операції на строковому ринку за замовленнями клієнтів;
г) гарантує виконання ф’ючерсних контрактів на ринку реальних товарів.

4.Де при досить реальній оцінці кон’юнктури вище ступінь вигоди?
а) при купівлі державних облігацій;
б) при купівлі опціону;
в) при внесенні грошей в банк на депозитний рахунок;
г) при купівлі акцій.

5.Які з цінних паперів акціонерного товариства скоріше за все піднімуться в ціні якщо зростає його чистий прибуток?
а) прості акції;
б) привілейовані акції;
в) облігації;
г) короткострокові векселі.

6. Які з наведених цінних паперів формують спекулятивну частину портфеля цінних паперів:
а) прості і привілейовані акції;
б) боргові цінні папери;
в) векселі;
г) сертифікати банків.

7.Пасивне управління портфелем фінансових інвестицій полягає в:
а) придбанні високодоходних цінних паперів і продажу низькодоходних;
б) придбанні надійних цінних паперів і продажу спекулятивних;
в) утриманні диверсифікованого набору цінних паперів в незмінному стані протягом тривалого часу;
г) придбанні ефективних цінних паперів і швидкому продажу
низькоефективних.

8. Портфель цінних паперів формують з метою:
а) залучення фінансових ресурсів;
б) забезпечення ліквідності цінних паперів;
в) збільшення доходності фінансових інвестицій;
г) покращення умов інвестування шляхом диверсифікації інвестицій.

9.Яку мету переслідує агресивний інвестор на фінансовому ринку?
а) доходність інвестицій;
б) захист від інфляції;
в) безпеку інвестицій;
г) законність інвестицій.

10.Яку мету переслідує створення консервативного портфеля?
а) спекулятивну гру;
б) довгострокове вкладення і ріст капіталу;
в) захист від інфляції;
г) правильна відповідь відсутня.

11. До якого типу можна віднести інвестора, який сформував портфель, що складається на 50 % з державних цінних паперів і на 50 % з акцій і облігацій стабільних емітентів?
а) нераціональний;
б) консервативний;
в) помірно агресивний;
г) агресивний.

12. Ризик, пов’язаний із загальною економічною ситуацією в країні та світі, визначають, як:
а) несистематичний;
б) систематичний;
в) ліквідності;
г) селективний.

13. Процес розподілу інвестованих коштів між різними об’єктами вкладення, які безпосередньо не пов’язані між собою, як метод зниження фінансового ризику – це:
а) страхування;
б) диверсифікація;
в) лімітуваня;
г) хеджування.

14. Відносним показником, що вимірює ступінь фінансового ризику є:
а) дисперсія;
б) коефіцієнт варіації;
в) сума збитку;
г) середньоквадратичне відхилення випадкової величини.

15. До зовнішніх ризиків, що діють на фінансовому ринку відносять:
а) юридичні;
б) виробничі;
в) комерційні;
г) транспортні.

Практичні завдання
1. Визначити для кожного фінансового інструменту рівень дохідності, який не пов’язаний з урахуванням ризиків, а також розмір їх номінальної дохідності, якщо відомо, що реальна процентна ставка на фінансовому ринку становить 3%, а інформація про очікувану інфляцію та розміри премій за ризик представлена таким чином:
Фінансовий інструмент
Рівень інфляції, що очікується, %
Розмір премії за ризик для кредитора, %

А
6
3

Б
8
2

В
11
1

Пояснити отримані Вами результати розрахунків.
Рішення:


2. На основі наведених даних про розподіл ймовірностей можливих результатів по 4 альтернативних варіантах інвестування за різних станів економіки визначити рівень ризикованості кожного з них; внести пропозиції щодо вибору інструменту інвестування у відповідності до Вашого сприйняття співвідношення дохідності та ризиків.Стан економіки
Ймовірність результату
Дохідність по інвестиційних інструментах за даного стану економіки, %Казначейські векселі
Корпораційні облігації
Проект реального інвестування №1
Проект реального інвестування №2

Глибокий спад
0,05
8,0
12,0
-3,0
-2,0

Незначний спад
0,20
8,0
10,0
6,0
9,0

Стагнація
0,50
8,0
9,0
11,0
12,0

Незначний підйом
0,20
8,0
8,5
14,0
15,0

Сильний підйом
0,05
8,0
8,0
19,0
26,0

Пояcніть виконані розрахунки.
Рішення:
3.Визначити очікувану дохідність інвестиційного портфелю, якщо відомо, що до його складу входять фінансові інструменти з такими параметрами:
Фінансові інструменти, що входять до портфелю
Частка фінансового інструменту в портфелі, %
Дохідність, що очікується по фінансовому інструменту, %

А
20,0
12,0

Б
30,0
14,0

С
10,0
8,0

Д
40,0
15,0


Рішення:

Акція приносить дохід у 10%, проте у майбутньому прогнозується зростання її дохідності на 3%. Очікуваний дохід ринкового портфеля -15% ,
· по акції – 1,1. Визначити ставку доходу за без ризиковим цінними папером.
Рішення:


4.5. Акції торгової фірми мають
·-коефіцієнт на рівні 0,8. Безризикова ставка дохідності на фінансовому ринку в цей період становить 8%, а середній рівень дохідності на фондовому ринку становить 13%. Виходячи з наведених даних, визначити:
а) розмір премії за ризик, яку може вимагати інвестор у зв’язку з купівлею акцій;
б) необхідну дохідність по акціях фірми;
в) як зміниться необхідна дохідність по акціях фірми (за інших незмінних умов) при збільшенні
·-коефіцієнта до 1,27.
Зробити відповідні пояснення і висновки щодо здійснення розрахунків.
Рішення:Позааудиторна самостійна робота студентів

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань

У чому полягає сутність фінансового ризику?
Наведіть класифікацію ризиків за економічним змістом.
Дайте характеристику банківських ризиків визначених нормативними положеннями НБУ.
Поясніть відмінності між систематичним і несистематичним ризиком.
Які методи аналізу фінансового ризику Ви знаєте?
У чому полягають недоліки якісного аналізу фінансового ризику?
Які умови застосування статистичного методу кількісної оцінки ризику на фінансовому ринку?
У чому полягає сутність теорії часової вартості капіталу?
Поясність сутність та необхідність дисконтування.
Яка залежність існує між структурою капіталу та фінансовим ризиком?
Які методи зниження впливу фінансового ризику Ви знаєте?

Домашні завдання
1.На основі вихідних даних про ефективність інвестування в акції компанії А (%) у розрізі кварталів, наведених у таблиці 1, відповідно до вибраного варіанту визначити очікуваний дохід і дати абсолютну та відносну оцінку ризику активу. Вказати межі, в яких з імовірністю 99,7% буде гарантовано знаходитися очікувана ефективність.
Таблиця 1. Ефективність активу у розрізі кварталів, (%)
Період часу
Варіант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
7
4
3
6
8
7
3
2
6
9
8
9
8
7
5
83
6
8
4
5
7
7
8
9
6


4
9
8
9
9
7
5
6
4
8
9

5
5
6
7
8
9
5
7
6
6
9
3
6
5
7
8
87
7
5
7
4
8
5
6
4
9
4

8
7
8
7
5
7
6
3
9
8


9
7
2
5
7
5
8
6
4
3


10
7
6
2
8
4
6
9
11
6
5
6
4
8
7
6
812
5
9
7
7
7
8
4
6
7За результатами розрахунків зробити висновки.

Рішення:

2.Скласти термінологічний словник:
Поняття
Визначення поняття

Валютний ризик 
Диверсифікація

Несистематичний ризик


Систематичний ризик

Ризик ліквідності

Спекулятивний ризик


Тематика індивідуальних завдань (рефератів)
Сутність фінансового ризику та методи його оцінки в умовах ринкової економіки.
Відмінності у поглядах на вартість капіталу Г.Марковіца та У.Шарпа.
Особливості хеджування за допомогою опціонів.
Значення інформації при управлінні ризиком на фінансовому ринку.
Сучасні методи управління ризиком на фінансовому ринку.
Література: 1, 3, 8, 25, 26, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 48, 50.
МОДУЛЬ ІІ. Структура фінансового ринку

Тема 5. Ринок цінних паперів

Ключові слова:
Фінансове посередництво, фінансовий посередник, банківська установа, небанківська фінансова установа, інститути спільного інвестування (ІСІ),пайовий інвестиційний фонд, корпоративний інвестиційний фонд, інвестиційна компанія, недержавний пенсійний фонд, ломбард, кредитна спілка, фінансова компанія, лізингова компанія, факторинг, торговець цінними паперами, страхова компанія..

Практичні заняття 10-12
Завдання для аудиторної роботи

Питання для обговорення та опрацювання

Заняття 10
Сутність та структура ринку цінних паперів.
Класифікаційна характеристика фондового ринку.
Принципи створення і функціонування фондового ринку.
Інфраструктура ринку цінних паперів.

Заняття 11
Первинний ринок цінних паперів: його сутність і функції.
Емісія і форми розміщення цінних паперів на первинному ринку.
Вторинний ринок цінних паперів і його функції. Концепція чотирьох ринків.
Організаційні особливості функціонування біржового ринку цінних паперів в Україні.
Заняття 12
Основні види і властивості цінних паперів.
Корпоративні операції з акціями.
Порівняльна характеристика облігацій, що знаходяться в обігу на фінансовому ринку України.
Оцінка ефективності капіталовкладень у корпоративні цінні папери.

Тестові завдання
В залежності від стадії руху цінних паперів розрізняють ринки:
а) первинний і вторинний;
б) організований і неорганізований;
в) касовий і строковий;
г) біржовий і позабіржовий.

2. Поняття фондового ринку співпадає з поняттям:
а) грошового ринку;
б) фінансового ринку;
в) ринку позикових капіталів;
г) ринку цінних паперів.

3. Призначення первинного ринку цінних паперів полягає в:
а) забезпеченні ліквідності цінних паперів;
б) забезпеченні обороту цінних паперів;
в) залученні фінансових ресурсів емітентами;
г) зміні власників цінних паперів.

4. Призначення вторинного ринку цінних паперів полягає в:
а) розміщенні цінних паперів;
б) залученні фінансових ресурсів емітентами;
в) забезпеченні обороту цінних паперів;
г) забезпеченні випуску цінних паперів.

5. Зміна форми випуску цінних паперів із документарної у бездокументарну носить назву:
а) депонування;
б) демонетаризація;
в) блокування;
г) зберігання.

6.Яка професійна діяльність на ринку цінних паперів визнається депозитарною:
а) надання послуг по веденню реєстра власників цінних паперів;
б) надання послуг по зберіганню цінних паперів (сертифікатів цінних паперів) та / або обліку прав власності на цінні папери;
в) надання послуг по довірчому управлінню цінними паперами клієнтів;
г) надання кредитів на придбання цінних паперів.

7.Яка діяльність не відноситься до професійної на ринку цінних паперів:
а) розрахунково-клірингова діяльність;
б) депозитарна діяльність;
в) діяльність інвестиційних фондів;
г) реєстраційна діяльність.

8. При бездокументарній формі випуску акцій документом, який підтверджує право власності є:
а) акція;
б) сертифікат акції;
в) виписка з рахунку;
г) немає вірної відповіді.

9.Привілейовані акції мають такі особливості:
а) приносять прибуток у вигляді дивіденду на нефіксованому рівні, дають право на участь в управлінні акціонерним товариством;
б) приносять прибуток у вигляді дивіденду на нефіксованому рівні, дають переважне право компенсації вартості акцій при ліквідації акціонерного товариства;
в) дають переважне право компенсації вартості акцій при ліквідації акціонерного товариства, дають право на участь в управлінні акціонерним товариством;
г) приносять прибуток у вигляді дивіденду на фіксованому рівні, не дають права на участь в управлінні акціонерним товариством.

10. Якою повинна бути частка привілейованих акцій в статутному капіталі акціонерного товариства?
а) не перевищувати 10 %;
б) не перевищувати 25 %;
в) не перевищувати 50 %;
г) визначається статутом товариства.

11. Яка частка запропонованих до випуску акцій повинна бути покрита підпискою, щоб акціонерне товариство вважалось заснованим?
а) 100 %;
б) не менше 75 %;
в) не менше 60 %;
г) не менше 50 %.

12. З наведених нижче фінансових зобов’язань не відносяться до цінних паперів:
а) варант;
б) контракт на поставку товару;
в) товарний опціон;
г) коносамент.

13. Яке з наведених тверджень є неточним:
а) депозитні і ощадні сертифікати призначені для розміщення виключно через комерційні банки;
б) депозитні і ощадні сертифікати можуть бути реалізовані як юридичним, так і фізичним особам;
в) депозитні і ощадні сертифікати можуть бути строковими і до запитання;
г) депозитні і ощадні сертифікати можуть бути іменними і на пред’явника.

14. Інвестиційний сертифікат представляє собою:
а) свідоцтво банка про депонування у ньому коштів;
б) свідоцтво підприємства про інвестування у нього коштів;
в) свідоцтво про участь в інституті спільного інвестування;
г) цінний папір, який засвідчує участь у приватизації підприємства.Практичні завдання
Статутний капітал акціонерного товариства в розмірі 35 тис.грн. поділений на 65 тис. простих і 5 тис. привілейованих акцій однакової номінальної вартості. Всі привілейовані акції і 60 тис. простих акцій були продані акціонерам. Протягом року акціонерне товариство викупило у акціонерів 10 тис. простих акцій. Чистий прибуток акціонерного товариства склав 12 тис.грн., з нього було вирішено 25% направити на виплату дивідендів акціонерам. Фіксована ставка дивіденду по привілейованих акціях склала 10%. Визначте, на отримання якого дивіденду може претендувати власник привілейованої та простої акції і рівень доходності по простих акціях.
Рішення:

5.2. Акціонерне товариство отримало прибуток у розмірі 55 тис.грн, з якого було вирішено направити 25% на виплату доходів по акціях. Всього випущено 10 тис. простих і 1 тис. привілейованих акцій. По привілейованих акціях гарантований дохід в розмірі 1,5 грн на акцію. Визначте суму доходу і розмір дивіденду на просту акцію і коефіцієнт виплати (дивідендний вихід).
Рішення:


5.3. Інвестор придбав пакет привілейованих акцій корпорації за ринковою вартістю 5 грн за шт.. з фіксованим дивідендом на рівні 15% і номіналом 2 грн. Через рік акції були продані за ціною 5,5 грн за одиницю. Відомо, що дивіденд за акціями був виплачений своєчасно. Визначити поточну доходність акції для інвестора і для покупця.
Рішення:5.4. Визначити поточну вартість привілейованої акції номіналом 20 грн і дивідендом у розмірі 9% річних, якщо ринкова норма прибутку складає 12%.
Рішення:

5.5. Облігація номіналом 100 грн і строком позики 5 років з щорічною виплатою купонного доходу за ставкою 20% придбана з премією за 120 грн:
а) в момент емісії;
б) за два роки до погашення.
Визначити для обох варіантів: річну втрату капіталу та річний сукупний дохід.
Рішення:
5.6. Облігація номіналом 300 грн придбана терміном на 4 роки по курсу 75, при річній купонній ставці 9%. Власник облігації мав також можливість інвестувати свої кошти на цей же термін за ставкою 11% річних при нарахуванні складних процентів один раз на півроку. Чи правильним було рішення про придбання облігації?
Рішення:

5.7. Облігація державної внутрішньої позики придбана строком на 182 дні по курсу 75. Чи є вкладення коштів вигідним для інвестора, якщо у нього була можливість відкрити депозитний рахунок на цей же строк за ставкою 14% річних при щомісячному нарахуванні відсотків? Оцінку доходності інвестування проведіть, виходячи із точного числа днів.
Рішення:


5.8. Облігації акціонерного товариства випущені на 4 роки при купонній ставці 10%. Номінал облігації 250 грн, облігація продана з дисконтом 20%. Визначте величину річної банківської ставки, при якій інвестору вигідно купувати облігацію.
Рішення:

5.9. Облігації державної внутрішньої позики зі строком обігу 90 днів були куплені у момент їх випуску за курсом 75 і продані через 45 днів за курсом 92. Визначте доходність придбаних облігацій до погашення і поточну доходність (до аукціону) в результаті їх продажу для розрахункового числа днів року, рівного 365.
Рішення:
5.10. У інвестора є можливість придбати одну із двох облігацій строком на 5 років:
а) номіналом 150 грн з дисконтом 20% з щорічною виплатою купонного доходу за ставкою 8% річних;
б) номіналом 100 грн з премією 20% з щорічною виплатою доходу за ставкою 15% річних.
Визначити, який варіант інвестування вигідніший.

5.11. Облігація номіналом 500 грн. придбана строком на 5 років по курсу 80 при річній купонній ставці 10%. Власник облігації мав також можливість інвестувати свої кошти на цей же час за ставкою 14% річних при нарахуванні процентів кожного півріччя з капіталізацією процентів. Чи правильним було прийняте рішення:
а) якщо купонний дохід по облігаціях не реінвестувався?
б) якби купонний дохід по облігації інвестувався за умовами ІІ варіанту?
Рішення:

5.12. Підприємство А здійснило випуск облігацій з терміном погашення через 20 років. Номінал облігації становить 1000 грн, а річна процентна ставка, що обумовлює річний процентний платіж, складає 16%. Середня процентна ставка на ринку облігацій такого типу дорівнює 18%.Виплата процентів за борговим зобов’язанням відбувається один раз на рік. Необхідно визначити :
а) вартість облігації підприємства А через 20 років;
б) вартість облігації підприємства А через 5 років від моменту випуску, якщо середня процентна ставка на ринку облігацій зменшиться на 2 п.п.
Рішення:Позааудиторна самостійна робота студентів

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань

Розкрийте структуру ринку цінних паперів.
Наведіть характеристику фінансових інструментів, що обертаються на фондовому ринку України.
Назвіть основних учасників ринку цінних паперів в Україні, поясніть особливості їх функціонування в сучасних умовах.
Надайте порівняльну характеристику діяльності фондових ринків розвинутих країн.
Як відсутність ефективного ринку цінних паперів позначається на стані економіки України?
у чому полягає відмінність між біржовою та позабіржовою системами торгівлі цінними паперами?
Назвіть відмітні ознаки вторинного ринку цінних паперів в Україні.
Які відмінності існують в обігу іменних цінних паперів та цінних паперів на пред’явника?
Які види цінних паперів можуть перебувати в обігу на фондовому ринку України?
Назвіть інвестиційні ознаки цінних паперів.
Який зв’язок між цінними паперами та фіктивним капіталом?
Як формується курсова вартість цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку України? Від яких факторів вона залежить?

Домашні завдання
Скласти термінологічний словник
Поняття
Визначення поняття

Акція
Арбітраж

Депозитарій цінних паперів

Депозитний сертифікат (ощадний сертифікат)

Діяльність з управління цінними паперами

Дивіденд (дивідендний дохід)
Електронні цінні папери (бездокументарна форма випуску цінних паперів)


Інвестиційний сертифікат
Іпотечна облігація
Казначейські зобов’язання
Корпоративна облігація
Література: 1, 4, 7, 9,10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 50, 52.
Тема 6. Ринок похідних фінансових інструментів

Ключові слова:
Базовий актив, варант, депозитарна розписка, дериватив, форвардний контракт, ф'ючерсний контракт, опціон, опціонний сертифікат, своповий контракт, спекулянт, фондовий варант, хеджування.
.
Практичні заняття 13-14

Завдання для аудиторної роботи

Питання для обговорення та опрацювання
Заняття 13
Сутність та структура ринку похідних фінансових інструментів.
Класифікація похідних цінних паперів
Порівняльна характеристика форвардних, ф’ючерсних контрактів та опціонів.

Заняття 14
Сутність хеджування.
Стратегії хеджування за допомогою ф’ючерсів.
Хеджування при опціонних контрактах

Тестові завдання
1. Які з названих цінних паперів не відносяться до похідних?
а) опціон;
б) коносамент;
в) варант;
г) ф’ючерс.

2.Які з наведених контрактів не відносяться до біржових?
а) опціонний контракт;
б) форвардний контракт;
в) ф’ючерсний контракт;
г) всі наведені контракти відносяться до біржових.
3 .Власник опціона має право:
а) купити певну кількість акцій за номінальною ціною;
б) купити певну кількість акцій за номінальною ціною до їх випуску у обіг;
в) купити певну кількість акцій за фіксованою ціною;
г) купити певну кількість акцій за фіксованою ціною у встановлений термін.

4.Ціна виконання опціонного контракту – це :
а) ринкова вартість зазначеного в опціоні базового активу на момент купівлі опціону;
б) визначена у контракті ціна базового активу;
в) ринкова вартість базового активу на момент виконання контракту;
г) немає правильної відповіді.
5. Власник опціону може відмовитися від виконання контракту за таких умов:
а) при завчасному попередженні емітента;
б) незалежно від всіх умов;
в) при згоді емітента і в обумовлений термін;
г) якщо це передбачено контрактом.

6. Покупець опціону CALL переслідує наступні цілі:
а) отримання прибутку при підвищенні ринкових цін на акції;
б) страховка при продажу акцій, які були взяті у борг;
в) отримання прибутку при зниженні ринкових цін на акції;
г) зазначене у пп. а) і б).

7. Покупець опціону РUT переслідує наступні цілі:
а) отримання прибутку при підвищенні ринкових цін на акції;
б) отримання прибутку при зниженні ринкових цін на акції;
в) використання опціону для формування інвестиційного портфелю;
г) зазначене у пп. а) і в).

8. Ф’ючерсні контракти не можуть укладатися на такі активи:
а) реальні активи;
б) індекси фондових бірж;
в) державні цінні папери;
г) іменні акції.

9. Ф’ючерсні контракти укладаються:
а) виключно на біржах;
б) на біржовому і позабіржовому ринках;
в) виключно на позабіржовому ринку;
г) за рішенням учасників торгів на будь-якому з ринків.

Практичні завдання
Привести у відповідність нижченаведені поняття та їх визначення:
Поняття
Визначення поняття

Форвардний контракт
Стандартизований строковий контракт, за яким продавець зобов’язується передати базовий актив у власність покупця у встановлену дату поставки (дату виконання зобов’язань за ф’ючерсним контрактом) на визначених специфікацією умовах у майбутньому (не раніше трьох днів з дати укладення), а покупець зобов’язується прийняти базовий актив і сплатити за нього грошові кошти за ціною, що визначена сторонами договору на дату його укладення (ціною ф’ючерсного контракту) та/або здійснити взаємні грошові розрахунки з поставкою або без поставки базового активу.

Варант
Договір купівлі-продажу, за яким продавець (постачальник) зобов’язується передати базовий актив у власність покупця у визначений строк поставки та на визначених умовах у майбутньому, а покупець зобов’язується прийняти базовий актив і сплатити за нього певну грошову суму за ціною, визначеною на дату укладення договору.

Ф'ючерсний контракт
Свідоцтво (сертифікат), що надає власнику право на купівлю цінних паперів за певною ціною у встановлений термін.

Дериватив
Матеріальний, нематеріальний, фінансовий або інший актив, щодо якого укладається та виконується похідний (дериватив).

Депозитарна розписка
Стандартний документ, що засвідчує правота/або зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому.

Базовий актив
Похідний цінний папір, що засвідчує право власності інвестора-резидента на визначену кількість цінних паперів іноземного емітента, загальний обсяг емісії яких обліковується в іноземній депозитарній установі


Скласти схему класифікації строкових фінансових контрактів.

Рис. Класифікація строкових контрактів


Дайте характеристику функціям похідних фінансових інструментів
Функція
Характеристика функції

ціноутворююча

цінопрогнозуюча

ціностабілізуюча

4.Процентна ставка по фінансуванню становить 13% річних, по інвестуванню – 11% річних, дохідність активу – 11,5% річних. Ціна спот активу на початок періоду – 100 грн. Визначити інтервал для визначення теоретичної форвардної ціни, якщо дата поставки через три місяці.
Рішення:

5. Ставка фінансування дорівнює ставці інвестування і становить 15% річних. Дохідність активу – 11% річних. Ціна спот активу на початок періоду 100 грн, форвардна ціна дорівнює Ф, дата поставки через 6 місяців. Визначити, чи можна в цьому випадку реалізувати арбітражну стратегію. Якщо можна то описати її розрахувати арбітражний прибуток. Розв’язати задачу при:
а) Ф = 105 грн;
б) Ф = 98 грн.
Рішення:

6. Обчислити теоретичний форвардний курс долара для форвардного контракту з датою поставки через місяць, якщо курс спот продажу долара на ринку становить 5,33 грн/дол., ставка розміщення на 1 місяць доларів – 10 % річних, ставка залучення на 1 місяць гривні – 17% річних.
Рішення:
7. Виробник кави планує через 3 місяці продати 15 т. кави. Очікуючи падіння цін на каву, він укладає форвардний контракт на продаж 15 т. кави через 3 місяці за ціною 1550 дол./т. Визначити розмір виграшів чи втрат, які матиме виробник кави, продаючи її за форвардним контрактом, якщо ціна спот кави на початок періоду становить 1540 дол./т., на кінець періоду (через 3 місяці) ціна спот кави становить :
а) 1535 дол./т.;
б) 1555 дол./т.
Рішення:
8. Інвестор має намір придбати через місяць актив Х. Очікуючи зростання на нього цін, він проводить хеджування ф’ючерсними і опціонними контрактами. Розробити стратегії хеджування опціонними і ф’ючерсними контрактами і порівняти результати хеджування, якщо на початок періоду ціна спот активу Х становила 100 грн., ф’ючерсна ціна активу 105 грн., страйкова ціна активу, зафіксована в опціонному контракті 104 грн., премія, сплачена продавцю опціону 5грн.
На кінець періоду (через місяць) ф’ючерсна ціна становить 110 грн., ціна спот активу дорівнює:
а) 105 грн.;
б) 112 грн.
Рішення:


9. Розробити стратегію хеджування опціонними контрактами для учасника ринку, що має намір через 3 міс. Продати на ринку актив Х і очікує падіння цін на нього. Визначити виграші або втрати від проведення операції, якщо страйкова ціна активу Х становить 110 грн., премія 5 грн., дата виконання – через 3 міс. Ціна спот на дату виконання становить:
а) 95 грн.;
б) 106 грн.
Рішення:


10. Компанія має намір через три місяці продати на ринку 400 т. цукру. Бажаючи уникнути цінового ризику, пов’язаного зі зміною ціни на цукор через три місяці, вона проводить хеджування ф’ючерсами. Початкова ціна цукру на ринку (ціна спот) становить Цс1= 300$/т., а ф’ючерсна 307$/т. Обсяг базового активу дорівнює 50 тон:
а) яке хеджування (довге чи коротке) у цьому випадку проводиться і в чому його суть?
б) якою має бути ф’ючерсна ціна цукру Ф2 на дату поставки у разі ідеального хеджування, якщо ціна спот на дату поставки становить Цс2 = 298$/т?
Рішення:
Позааудиторна самостійна робота студентів

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань
Поясніть економічну сутність та призначення похідних цінних паперів?
Дайте характеристику основних учасників ринку похідних фінансових інструментів.
Наведіть існуючі розбіжності тлумачення поняття „похідні цінні папери”. Зробіть висновки.
Розкрийте особливості укладання ф’ючерсних контрактів на ринку цінних паперів.
У чому полягає функціональна відмінність між форвардним і ф’ючерсним контрактами?
Розкрийте поняття форвардної процентної ставки.
Які види опціонів ви знаєте? Дайте характеристику кожного з них.
Розкрийте сутність основних стратегій опціонного ринку.
Поясніть особливості проведення спекуляцій за допомогою опціонів.
Для яких цілей використовуються депозитарні розписки?
У чому полягає відмінність депозитарних розписок І та ІІІ рівнів?
У чому полягає сутність хеджування? Які фінансові інструменти при цьому використовуються?
У чому полягає довге і коротке хеджування, хто і з якою метою його здійснює?
У чому полягає суть ідеального хеджування ?
Порівняти стратегії хеджування ф’ючерсними і форвардними контрактами.

Домашні завдання
Систематизувати основні вимоги щодо випуску ф’ючерсів та порядку здійснення його реєстрації, затверджені рішенням ДКЦПФР «Про затвердження правил випуску та обігу фондових деривативів» №13 від 24.06.1997 р. із змінами, внесеними згідно з рішенням Комісії №336 від 20.11.2001 р.Дати визначення понять:
Поняття
Визначення поняття

Опціон
Опціонний сертифікат

Своповий контракт

Фондовий варант

Спекулянт
Хеджування

3. Визначити виграші або втрати власника 10 опціонів PUT, якщо страйкова ціна базового активу Х 120 грн., премія 3 грн., ринкова ціна активу в день виконання опціону:
а) 99 грн.;
б) 97 грн.;
в) 108 грн.;
г) 112 грн.
Рішення:


Тематика індивідуальних завдань (рефератів)
Передумови виникнення та історія розвитку похідних фінансових інструментів.
Організація біржової торгівлі на ф’ючерсних біржах.
Шляхи розвитку ф’ючерсної торгівлі в Україні.
Особливості застосування біржових інструментів хеджування ризиків.
Особливості випуску та розміщення депозитарних розписок українських емітентів.

Література: 1, 4, 12, 26, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 42, 45, 48, 49, 50.
Тема 7. Фондова біржа та біржові операції

Ключові слова:
Біржовий контракт, біржовий курс цінного папера, біржовий реєстр, біржовий список (також Список Фондової Біржі), брокер, брокерська діяльність, де лістинг, дилер, дилерська діяльність, котирування, лістинг, маркет-мейкер, мультифіксингове котирування, фіксингове котирування, односторонній аукціон, тверде котирування, торговельна сесія, торгова система (електронна торговельна система), торговий лот.

Практичні заняття 15-16

Завдання для аудиторної роботи

Питання для обговорення та опрацювання

Заняття 15
Поняття фондової біржі, її основні ознаки і функції.
Моноцентрична і поліцентрична біржові системи.
Поняття і класифікація біржових угод. Типи котирувань.
Лістинг. Вимоги до цінних паперів, що обертаються на фондових біржах України.

Заняття 16
Поняття фондових індексів та методів їх визначення.
Характеристика основних світових фондових індексів.
Особливості і роль українських фондових індексів.
Розв’язання розрахункових завдань (7.1- 7.5)

Тестові завдання
1. У якій формі створюється фондова біржа згідно з українським законодавством?
а) асоціація;
б) акціонерне товариство;
в) товариство з обмеженою відповідальністю;
г) некомерційне партнерство.

2. Вищим органом фондової біржі є:
а) ДКЦПФР;
б) Правління біржі;
в) біржова Рада;
г) загальні збори членів біржі.

3. Яка кількість фондових бірж зареєстрована ДКЦПФР і діє в Україні (станом на 1.01.09)?
а) 6;
б) 8;
в) 10;
г) 9.

4. Чи має право фондова біржа здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів?
а) має право, якщо це зазначено у статуті біржі;
б) має право, якщо є дозвіл ДКЦПФР;
в) має право;
г) не має права.

5. Касові операції на біржі представляють собою операції:
а) при яких цінні папери сплачуються і передаються покупцеві у день, встановлений правилами біржі;
б) при яких цінні папери сплачуються і передаються покупцеві у день укладання угоди;
в) при яких цінні папери сплачуються і передаються покупцеві через певний період, визначений в угоді;
г) свій варіант відповіді.

6. Тверді угоди – це угоди, які передбачають:
а) виконання розрахунків за курсом дня, визначеного в угоді;
б) поставку цінних паперів у строк і за курсом, визначеним в угоді;
в) поставку цінних паперів у строк, встановлений правилами біржі;
г) виконання розрахунків за курсом дня виконання угоди.

7. Онкольна термінова угода передбачає:
а) купівлю або продаж цінних паперів за фіксованою ціною в будь-який час;
б) купівлю або продаж цінних паперів за ціною, що вкладається на біржі на дату виконання угоди;
в) купівлю або продаж активів за ціною домовленості з поставкою або платежем через певний час;
г) купівлю або продаж цінних паперів за фіксованою ціною протягом певного часу.

8.Лістинг – це:
а) список членів фондової біржі;
б) внесення акцій компаній до списку акцій, що котируються на певній фондовій біржі;
в) список компаній, акції яких пропонувались до продажу;
г) правила допуску цінних паперів до торгівлі на фондовій біржі.

9.Брокер – це:
а) посередник з купівлі-продажу цінних паперів;
б) посередник з купівлі-продажу цінних паперів або валюти, як правило, за вказівкою і за рахунок клієнта, а також може діяти і від свого імені, але за рахунок клієнта;
в) посередник в торгових угодах, який влаштовує взаємовідносини між продавцем та покупцем товарів;
г) біржовий посередник, який здійснює угоду з товарами, цінними
паперами, іноземною валютою.

10.Дилер – це:
а) біржовий посередник в торгових угодах купівлі та продажу цінних паперів, товарів, валюти;
б) посередник, який купує та продає цінні папери за свій рахунок від імені клієнта на фондовій біржі;
в) біржовий посередник, член фондової біржі, який займається купівлею-продажем цінних паперів від свого імені та за свій рахунок;
г) біржовий посередник, який купує та продає товари, валюту на фондовій біржі від свого імені за рахунок клієнта.

11.Який із нищенаведених індексів характеризує стан і кон’юнктуру світового фондового ринку?
а) індекс Нью-Йоркської фондової біржі;
б) індекс Доу-Джонса;
в) Standart and Poors Index;
г) індекс Американської фондової біржі.

12.За якою методикою розраховується індекс Доу-Джонса?
а) за середньою арифметичною простою;
б) за середньою арифметичною зваженою;
в) як сума цін акцій;
г) за середньою геометричною.

Практичні завдання
Привести у відповідність до нижченаведених понять їх визначення:
Поняття
Визначення поняття

Брокерська діяльність
Котирування цінного паперу, виставлене учасником торгів, умови якого можуть бути акцептовані будь-яким контрагентом без переговорів з особливостями, встановленими для маркет-мейкерів. У випадку акцепту твердого котирування договір вважається укладеним на умовах акцептованого котирування.

Тверде котирування
Фізична чи юридична особа, що виконує не лише посередницькі функції при купівлі-продажу цінних паперів, а й є учасником угод.

Делістинг
Укладення торговцем цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.

Дилерська діяльність
Співставлення у визначений час (один або декілька разів на неділю, але не більше одного раза на день) реального попиту на цінні папери та їх пропозиції.

Дилер
Процедура виключення цінного паперу з Котирувального листа, як такого, що не відповідає встановленим умовам та вимогам, з наступним припиненням його обігу на фондовій біржі або переведенням до Котирувального листа нижчого рівня.

Одностороння котировка
Укладення торговцем цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом;

Фіксингове котирування
Котировка на продаж або купівлю певного цінного паперу (фінансового інструменту), виставлена одним учасником торгів.

Скласти схему класифікації фондових індексів.Рис. Класифікація фондових індексів
3. Визначити умовне значення індексу Доу-Джонса на підставі інформації про ринкову вартість акцій 4-х компаній, наведену у таблиці, якщо компанія INTEL у зв’язку із зниженням курсу акцій 2.01.2010 оголосила про проведення подрібнення у співвідношенні 1:2

Назва компанії
Ринкова вартість акцій, $


на 1.01.2010
на 3.01.2010

INTEL
25
11

NOKIA
30
32

MERCK
24
24

ERICSSON
21
21


Рішення:
4. Відділ цінних паперів комерційного банку здійснює аналіз котировок акцій на фондовій біржі з визначенням власного біржового індексу, що розраховується за формулою середньої арифметичної зваженої. На основі наведених нижче результатів торгів визначте біржові індекси на обидві дати, темпи росту біржового індексу і курсів акцій кожного емітента.

Емітент
торги 1 грудня
торги 10 грудня


середньо-ринкова ціна
гр.од.
обсяг угод
тис.шт.
середньо-ринкова ціна
гр.од.
обсяг угод
тис.шт.

ПАТ "Сигма"
2,6
1,8
2,4
1,6

ПАТ "Дельта"
1,8
2,2
1,6
1,9

ПАТ "Старт"
9,3
7,8
11,1
6,4

АКБ "Альфа"
7,9
7,4
9,3
5,8

ПАТ "Сіріус"
5,4
5,5
5,4
4,0


Рішення:

5. На основі нижченаведених даних обчисліть фондовий індекс, зважений за ринковою капіталізацією, якщо його базве значення дорівнює 1000
Компанія
Обсяг випуску, шт.
Ціна акції, грн.

А
200000
0,25

В
250000
0,50

С
1000000
0,25

D
450000
1,00

F
500000
0,75


Рішення:

6. Використовуючи вихідні дані попередньої задачі, проаналізуйте, як зміниться значення індексу, якщо ціна акцій компанії В зросте на 1,5%, компанії С – на 2,1%, а компанії А знизиться на 5%.
Рішення:


Позааудиторна самостійна робота студентів

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань
Місце фондової біржі на ринку цінних паперів.
Історичні аспекти розвитку фондового біржового обороту цінних паперів.
Характеристика цінних паперів, що обертаються на фондовому ринку України.
У чому полягає процедура лістингу і з якою метою вона проводиться?
У чому полягає котирування цінних паперів та які види котирування розрізняють?
Яким є порядок укладання угод на фондовій біржі?
Провести порівняльний аналіз найбільших фондових бірж світу та розкрити специфіку діяльності кожної з них.
Дати характеристику основних типів фондових індексів та пояснити механізм їх обчислення.

Домашні завдання
Систематизувати основні вимоги щодо створення та функціонування фондової біржі згідно з положеннями Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Дати визначення понять:
Поняття
Визначення поняття

Аутсайдер
Маркет-мейкер
Торгова система (електронна торговельна система)

Котирувальний список

Торговельна сесія

Торговий лот
Відділ цінних паперів комерційного банку здійснює аналіз котировок акцій на фондовій біржі з визначенням власного біржового індексу, що розраховується за формулою середньої арифметичної зваженої. На основі наведених нижче результатів торгів визначте біржові індекси на обидві дати, темпи росту біржового індексу і курсів акцій кожного емітента, коефіцієнти "бета" для кожного емітента.

Емітент
торги 1 грудня
торги 10 грудня


середньо-ринкова ціна, гр.од.
обсяг угод
тис.шт.
середньо-ринкова ціна
гр.од.
обсяг угод
тис.шт.

ПАТ "Сигма"
3,6
2,8
3,4
1,6

ПАТ "Дельта"
1,8
2,2
1,6
1,9

ПАТ "Старт"
10,3
8,8
12,1
8,4

АКБ "Альфа"
8,9
8,4
9,3
6,8

ПАТ "Сіріус"
6,4
7,5
6,4
6,0


Рішення:
Тематика індивідуальних завдань (рефератів)
Роль фондових бірж у інфраструктурі фондового ринку України.
Стан та перспективи розвитку біржового ринку в Україні.
Основні світові тенденції розвитку біржового ринку цінних паперів.
Порівняльна характеристика крупних фондових бірж світу.
Особливості лістингу цінних паперів на Українській фондовій біржі.
Проблеми вторинного ринку цінних паперів в Україні.
Роль фондових індексів на українському фінансовому ринку.

Література: 1, 4, 10, 13, 16, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 44, 47, 48, 50, 52.

Тема 8. Грошовий ринок та ринок банківських позичок

Ключові слова:
Акцепт, вексель, грошова маса, грошові агрегати, деномінація, депозитні сертифікати, дефляція, Євродолари, казначейські зобов’язання, комерційні папери, облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), спот ринок, фонди ринку грошей

Практичні заняття 17-19

Завдання для аудиторної роботи

Питання для обговорення та опрацювання
Заняття 17
Грошовий ринок як складова частина фінансового ринку.
Функції грошового ринку та ринку банківських позичок.
Суб’єкти грошового ринку та ринку банківських позичок.
Фінансові інструменти грошового ринку та ринку банківських позичок.

Заняття 18
Особливість грошового ринку як ринку високоліквідних фінансових активів
Особливість ринку банківських позичок як ринку короткострокових і середньострокових позичок для фінансування оборотного капіталу.
Позичковий процент. Норма процента. Процентний ризик. Основні види процентних ставок: постійні, змінні.
Макроекономічні та мікроекономічні фактори впливу на розмір процентної ставки.

Заняття 19
Операції з інструментами грошового ринку.

Тестові завдання
Сучасна банківська система України:
однорівнева;
дворівнева;
трьохрівнева.

У вітчизняній практиці внутрішні державні цінні папери випускаються у вигляді:
казначейських зобов’язань та облігацій;
інвестиційних сертифікатів та векселів;
акцій та облігацій;
казначейських зобов’язань та векселів.

В Україні покупцями державних облігацій на аукціоні можуть виключно:
комерційні банки України за рахунок власних і залучених коштів для себе, а також для своїх клієнтів за дорученнями і на кошти останніх;
юридичні особи України за рахунок власних і залучених коштів для себе;
комерційні банки України за рахунок власних коштів для своїх клієнтів за дорученнями останніх;
інвестиційні компанії та інвестиційні фонди за рахунок власних і залучених коштів для себе, а також для свої клієнтів за дорученнями і на кошти останніх.

4. Неемісійним джерело для фінансування дефіциту бюджету є:
акції державних підприємств;
облігації внутрішньої державної позики;
державні цінні папери;
векселі.
5. Грошовий характер, безумовність і беззастережність є особливостями:
облігацій внутрішньої державної позики;
векселя;
акції державного підприємства;
інвестиційного сертифіката.
6. Обсяги випуску державних облігацій визначаються:
законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
законом України «Про державний бюджет» та постановою Кабінету Міністрів України;
законом України «Про державний бюджет» та рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
рішенням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
7. Яке з нижченаведених тверджень невірно характеризує операцію продажу грошей?
є еквівалентним обміном рівних цінностей;
не є еквівалентним обміном рівних цінностей;
продавці передають гроші у повне розпорядження покупцям за умови їх повернення;
продаж грошей виступає переважно у формі кредитування.
8. Позичкові зобов’язання мають форму:
угод на відкриття поточних і строкових рахунків;
угод депозитних і ощадних вкладів (сертифікатів);
кредитних угод, облігацій, векселів, тощо;
всі відповіді вірні.
9. Основним елементом грошового ринку є:
фондова біржа;
банківська система;
національний банк україни;
міністерство фінансів україни.
10. Грошові агрегати – це:
форма короткострокового банківського фінансування, за якого банк бере на себе відповідальність за своєчасну оплату переказного векселя, якщо увекселедавця будуть складнощі;
процес стримування збільшення грошової маси в обігу;
кількість грошей в обігу на певний момент часу з урахуванням не лише готівки, а й коштів на поточних банківських рахунках, строкових та ощадних рахунках, депозитних сертифікатів, державних цінних паперів тощо;
показники обсягу і структури грошової маси.
Практичні завдання
Побудуйте структурну схему грошового ринку.
Рис. Схема системної структуризації грошового ринку

2.Дайте характеристику основних функцій грошового ринку
Функція
Характеристика функції


3. Визначити майбутню вартість грошових коштів, вкладених одночасно на депозитний рахунок, за наступних умов:
Показник


Варіант


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сума вкладу, грн.
2500
1750
15200
3500
2450
10400
9800
5600
14200
10000

Термін депозиту, місяці
12
6
22
15
18
36
24
6
18
22

Ставка проценту, %
18
24
19
16
20
18
16
21
24
19

Нарахування процентів
Раз на півро-ку
Щомі-сяця
Раз на рік
Що-квар-тально
Раз на рік
Раз на півро-ку
Що-квар-тально
Раз на рік
Щомісяця
Раз на рік


Рішення:

4. Підприємець дає гроші у борг і очікує на його повернення з процентами через 2 роки. Визначити, під яку ставку складного процента планує дати у борг свої гроші підприємець?

Показник


Варіант


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Сума позики, грн.
2750
2100
15400
4300
2800
12500
10000
6100
16200
14800

Сума повернення позики, грн.
4000
4500
18400
5800
3800
16000
12500
9000
19000
16100

Нарахування процентів
Що-квар-тально
Щомі-сяця
Раз на рік
Що-квар-тально
Щомі-сяця
Раз на півро-ку
Щомі-сяця
Що-квар-тально
Раз на півро-ку
Раз на рік


Рішення:
5. Банк, в якому обслуговується клієнт, проводить нарахування на вклади за складною процентною ставкою.
1. Яку суму клієнт повинен покласти на рахунок 01.01.2011, за умов нарахування 25% річних, щоб отримати 10000 грн. 01.01.2015?
2. Яким повинен бути розмір щорічних внесків, якщо клієнт хоче робити однакові внески на початку (1 січня), 2011, 2012 2013, 2014 рр., щоб отримати 10000 грн?
3. У клієнта на 01.11.2010 є тільки 1750 грн. Під яку просту процентну ставку він повинен покласти ці гроші 01.01.2011, щоб 01.01.2014 мати суму 10000 гр. од. (нарощення 1 раз на рік)?
Рішення:4. На основі даних, наведених у таблиці 1, визначити яку суму грошей необхідно розмістити на депозитному рахунку банку, щоб за обумовлений термін накопичити необхідну суму капіталу (майбутня вартість капіталу)
Таблиця 1. Умови розміщення грошового капіталу у різних банках
Показник

Варіанти
ріант


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Майбутня вартість де-позиту, грн.
2500
1750
15200
3500
2450
10400
9800
5600
14200
10000

Термін депо-зиту, місяці
10
15
18
9
6
18
9
12
6
3

Ставка процента, %
20
16
24
21
18
22
20
21
18
24

Нарахування процентів
Що-квар-тально
Щомі-сяця
Раз на рік
Що-квар-тально
Щомі-сяця
Раз на півро-ку
Що-квар-тально
Щомі-сяця
Раз на півро-ку
Раз на рік

444

Рішення:

5. Визначити, який з банків пропонує більш вигідні умови нарахування процентів по депозитних вкладах:
Варіант
Банк А
Банк В
БанкС

1
1,2 % щомісяця
3,75 % щоквартально
8% щопівріччя

2
10,25 % щопівріччя
5 % щоквартально
1,6% щомісяця

3
6 % щоквартально
12 % щопівріччя
1,9 % щомісяця

4
7 % щоквартально
2,3 % щомісяця
14,5 % щопівріччя

5
11,25 % щопівріччя
1,8 % щомісяця
5,75 % щоквартально

6
2 % щомісяця
6,25 % щоквартально
12,75 % щопівріччя

7
5,25 % щоквартально
10,5 % щопівріччя
1,8 % щомісяця

8
9,5 % щопівріччя
1,6 % щомісяця
4,5 % щоквартально

9
7,5 % щоквартально
2,45 % щомісяця
15,25 % щопівріччя

10
11,25 % щопівріччя
5,5 % щоквартально
1,9 % щомісяця


Рішення:


6. Індивідуальний інвестор володіє капіталом в 6000 грн і бажає покласти по 2000 грн на різні види депозиту в банк строком на 1 рік для отримання додаткового прибутку. На підставі інформації, яка наведена нижче, виберіть найбільш вигідний для інвестора банк, порівнюючи прибуток отриманий за ставкою простого і складного відсотку.
Банк А. За ставкою простого відсотку.
за умов щоквартального нарахування – 26 % річних
за умов нарахування 1 раз на рік – 28 % річних
за умов щомісячного нарахування – 2,1% щомісяця
За ставкою складного відсотку.
за умов щоквартального нарахування – 25% річних
за умов нарахування 1 раз на рік – 26 % річних
за умов щомісячного нарахування – 1,8% щомісяця
Банк Б. За ставкою простого відсотку.
за умов щоквартального нарахування – 27% річних
за умов нарахування 1 раз на рік – 25 % річних
за умов щомісячного нарахування – 2,2% щомісяця
За ставкою складного відсотку.
за умов щоквартального нарахування – 25% річних
за умов нарахування 1 раз на рік – 28 % річних
за умов щомісячного нарахування – 2,0% щомісяця
Рішення:

Позааудиторна самостійна робота студентів

Питання для самопідготовки і самоконтролю
Розкрийте роль грошового ринку у ринковій економіці та його відмінності від інших сфер фінансового ринку.
Наведіть характеристику основних суб’єктів грошового ринку.
У чому полягає взаємозв`язок грошово-кредитної та бюджетної політики держави?
Що таке попит на гроші? Які фактори спричиняють зміни у попиті на гроші?
У чому полягає сутність пропозиції на гроші?
Які державні фінансові інститути функціонують на грошовому ринку?
Наведіть характеристику інструментів грошово-кредитного регулювання, які використовує центральний банк для забезпечення рівноваги на ринку.
Чому облікові ставки грошового ринку визначаються ставкою Центрального банку?
У чому полягають особливості банківського векселя?
Що таке дисконт?
Як визначити дохідність банківського депозиту?

Домашні завдання
Розглянути особливості обігу векселів в Україні відповідно до Закону України «Про обіг векселів в Україні» №2374 від 05.04.2001 р. із змінами і доповненнями та систематизувати основні вимоги щодо видачі і здійснення операцій з векселями та виконання вексельних зобов’язаньДати визначення понять:
Поняття
Визначення поняття

Грошова маса
Євродолари
Вексель

Дефляція

Казначейські зобов’язання
Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Тематика індивідуальних завдань (рефератів)
Загальна характеристика міжнародного грошового ринку.
Сучасний стан та тенденції світового міжбанківського ринку.
Особливості міжбанківського ринку в Україні.
Основні напрями сучасної грошово-кредитної політики НБУ.
Вплив світової фінансової кризи на грошовий ринок України.

Література: 1, 2, 3, 7, 38, 43, 48, 50.

Тема 9. Валютний ринок

Ключові слова:
Валюта, валютна інтервенція, валютне регулювання, валютний курс, валютний арбітраж, валютний коридор, валютний опціон, інкасо, конвертованість, крос-курс, національна валютна система, овітова валютна система, спот-курс

Практичні заняття 20-21
Завдання для аудиторної роботи

Питання для обговорення та опрацювання

Заняття 20
Основи функціонування валютного ринку.
Валютне регулювання і валютний контроль.
Валютна система та її елементи
Валютне котирування і валюта котирування

Заняття 21
Механізм регулювання валютного курсу (девальвація, ревальвація, валютна інтервенція).
Особливості переказу іноземної валюти за межі митної території України.
Особливості вивозу іноземної валюти за межі митної території України

Тестові завдання
1.Валюта – це:
а) гроші іноземних держав та їхні золотовалютні резерви;
б) грошові знаки іноземних держав та інші кредитні документи, які визначаються в іноземних грошових одиницях та використовуються у міжнародних розрахунках;
в) офіційні запаси іноземних грошей у центральному банку та фінансових організаціях країни;
г) не має вірної відповіді.

2.Валютний курс – це:
а) ціна, яка сплачується у власний валюті за одиницю іноземної валюти;
б) курсове співвідношення при перерахунку цін та грошових сум із однієї валюти в іншу;
в) курс, за яким попит і пропозиція валюти зрівноважуються;
г) курс, за яким попит перевищує пропозицію валюти.

3. Суб’єктами валютних відносин в Україні є:
а) юридичні та фізичні особи – резиденти і нерезиденти;
б) уповноважені банки, біржі, інші фінансово-кредитні установи;
в) Національний банк України;
г) всі, перелічені у пп. а), б), в).

4. Процес встановлення курсів іноземних валют – це:
а) котирування;
б) конвертування;
в) кліринг;
г) валютний арбітраж.

5. Здатність валюти обмінюватися на інші валюти – це:
а) котирування;
б) конвертування;
в) кліринг;
г) валютний арбітраж.

6. Співвідношення між двома валютами, яке встановлюється з їх курсу по відношенню до третьої валюти – це:
а) спот-курс;
б) форвард;
в) ф’ючерс;
г) крос-курс.

7. Зростання курсу національної валюти сприяє:
а) збільшенню обсягів імпорту і зменшенню обсягів експорту;
б) збільшенню обсягів експорту і зменшенню обсягів імпорту;
в) дефіциту платіжного балансу країни;
г) скороченню золотовалютних резервів держави.

8.Прямий метод котирування -метод, за яким базовою валютою є:
а) англійський фунт стерлінгів;
б) американський долар;
в) євро;
г) СПЗ.

9.Дефіцит платіжного балансу країни призводить до:
а) подорожчання національної валюти;
б) знецінення національної грошової одиниці;
в) ніяких змін не відбувається.
10. Метою арбітражних операцій є:
а) страхування валютних ризиків;
б) підтримка валютного курсу національної грошової одиниці;
в) отримання прибутку за рахунок різниці у валютних курсах;
г) скорочення дефіциту платіжного балансу країни.

Практичні завдання
Привести у відповідність до нижченаведених понять їх визначення:
Поняття
Визначення поняття

Валютний ринок
право покупця купити і зобов’язання продавця продати певну кількість однієї валюти в обмін на іншу за фіксованим курсом на заздалегідь узгоджену дату або протягом визначеного періоду.

Валютне регулювання
Це співставлення курсів іноземних валют у відповідності з практикою, що склалася, і законодавчими нормами.

Конвертованість
Система законодавчих, адміністративних, економічних та організаційних заходів, котрі визначають порядок здійснення операцій з валютними цінностями державними органами влади на території країни, спрямованої на забезпечення економічного зростання.

Валютна політика
гарантована можливість грошової одиниці вільно обмінюватися на інші валюти.

Котирування
Система стійких економічних і організаційних відносин між учасниками міжнародних розрахунків з приводу не тільки валютних операцій, а й зовнішньої торгівлі, надання послуг, здійснення інвестицій та інших видів діяльності, які вимагають обміну і використання різних іноземних валют.

Валютний опціон
Це сукупність здійснюваних державою економічних, організаційних та правових заходів у сфері валютних відносин з метою реалізації стратегічних завдань розвитку національної економіки

Крос-курс
це співвідношення між двома валютами, яке встановлюється з їх курсу щодо курсу третьої валюти.

Скласти схему послідовності валютного регулювання та охарактеризувати (усно) його етапи.

13ref SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Рис. Процес валютного регулювання

Валютний дилер купив 1 млн. євро за долари за курсом 1,34. Наприкінці дня він правд євро за курсом 1,36. Яким буде результат цих угод для дилера?
Рішення:

Американський імпортер купує 2 млн. євро для того, щоб виконати платіж за товар. Скільки йому потрібно доларів, якщо банк котирує USD/EUR = 1,179/1,181?
Рішення:

Розрахувати крос-курс фунта стерлінгів у євро до долара США, якщо фунт стерлінгів до долара США дорівнює1,6241; долар/євро – 1,8506.
Рішення:

Комерційний банк оголосив таку котировку валют: долар США/гривня – 7,99-8,02; євро/гривня – 11,35-11,47. Визначити крос-курс долара США до євро.
Рішення:


Курс долара США до гривні становить 7,99 за долар. Відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють 35% за операціями в гривнях і 12% - за операціями в доларах США. Визначити 90-денний і 180-денний форвардний курси долара США до гривні, якщо тривалість відсоткового року становить за гривню 365 днів, а за доларами – 360 днів.
Рішення:Фізична особа-резидент має на своєму поточному рахунку 5000 дол. США. На цей рахунок він просить зарахувати 2000 євро. Чкільки доларів США буде зараховано на рахунок резидента і який буде залишок на рахунку після такої операції.
Рішення:

Позааудиторна самостійна робота студентів
Питання для самопідготовки і самоконтролю знань
Які характерні риси має валютний ринок?
У чому полягає сутність валютних відносин?
Наведіть характеристику учасників валютних відносин на сучасному фінансовому ринку.
Які органи державного управління здійснюють функції валютного контролю? В чому полягають ці функції?
Що таке валютний курс?
Які основні фактори впливають на формування валютного курсу у ринковій економіці?
Наведіть класифікацію валют за ступенем конвертованості.
Поясність сутність валютного регулювання.
Розкрийте сутність механізму здійснення валютної інтервенції.
Назвіть основні засоби міжнародних валютних платежів.
Домашні завдання
Розглянути напрямки та зміст діяльності Національного банку України щодо операцій з валютними цінностями відповідно до Закону України «Про національний банк України» та систематизувати повноваження НБУ в сфері організації валютного ринку та валютного регулювання й контролюДати визначення понять:
Поняття
Визначення поняття

Акредитив
Валютний демпінг
Валютний арбітраж

Операції „спот”

Операції „форвард”
Валютний коридорТематика індивідуальних завдань (рефератів)
Еволюція валютної системи України.
Стан та перспективи розвитку валютного ринку України.
Особливості валютного регулювання і курсової політики Національного банку України.
Механізм регулювання валютного курсу та особливості його застосування у зарубіжних країнах.
Характеристика основних міжнародних валютно-кредитних установ та їх діяльність в Україні.

Література: 1, 2, 3, 7, 14, 15, 38, 43, 48, 50.

Тема 10. Міжнародний фінансовий ринок

Ключові слова:
Валюта, валютна інтервенція, валютне регулювання, валютний курс, валютний арбітраж, валютний коридор, валютний опціон, інкасо, конвертованість, крос-курс, національна валютна система, овітова валютна система, спот-курс

Практичні заняття 22-23

Завдання для аудиторної роботи

Питання для обговорення та опрацювання

Заняття 22
Основи функціонування міжнародного фінансового ринку.
Структура міжнародного фінансового ринку.
Фінансові інструменти міжнародного ринку.
Фінансова інформація на міжнародному фінансовому ринку.

Заняття 23
Вплив діяльності Міжнародного Валютного фонду на економіку України.
Діяльність ЕБРР в Україні.
Характеристика діяльності групи Світового банку.

Тестові завдання
1.Не є суб'єктами міжнародної фінансової діяльності:
а) держава;
б) міжнародні фінансові організації;
в) фізичні особи;
г) вірна відповідь відсутня.

2.Функція міжнародних фінансів, пов'язана з відображенням руху суспільного продукту в грошовій (універсальній) формі має назву:
а) розподільної;
б) контрольної;
в) регулюючої;
г) грошової.

3.До сфер міжнародних фінансів не належить:
а) світовий фінансовий ринок;
б) іноземні інвестиції;
в) міжнародний рух робочої сили;
г) міжнародна банківська справа.

4.Первинні елементи світової фінансово-валютної системи з'явилися:
а) у Стародавній Греції;
б) в Північній Америці;
в) в Стародавній Індії;
г) в Європі.

5.Здобутком Генуезької конференції стало запровадження:
а) золотомонетного стандарту;
б) золото зливкового стандарту;
в) доларового стандарту;
г) стандарту СПЗ.

6.Початковою міжнародною кредитно-розрахунковою одиницею Європейського Співтовариства стало:
а) євро;
б) екю;
в) СПЗ;
г) золото.

7.Контракти, що укладаються у вигляді одночасної купівлі та продажу іноземної валюти на приблизно однакові суми за умови розрахунків по них в різні дати мають назву:
а) спот;
б) ф'ючерс;
в) опціон;
г) своп.

8.Вкладення капіталу з метою набуття довгострокового економічного інтересу та отримання підприємницького прибутку (доходу), що забезпечує контроль інвестора над об'єктом інвестування має назву:
а) іноземні інвестиції;
б) пряли інвестиції;
в) портфельні інвестиції;
г) реальні інвестиції.

9.Боргові зобов'язаннями, що випускаються в іноземній валюті позичальником для отримання довгострокової позики на євроринку, і розміщуються одночасно на фінансових ринках декількох країн називаються: а) євровекселями;
б) євроакціями;
в) єврооблігаціями;
г) єврокомерційними паперами.

10.Група компаній приватної, державної або змішаної форм власності, що розташовані в різних країнах, одна з яких може суттєво впливати на діяльність інших, особливо у сфері обміну знаннями і ресурсами називається:
а) міжнародною фінансовою організацією;
б) транснаціональною корпорацією;
в) транснаціональним банком;
г) міжнародною фондовою біржею.


Практичні завдання

1. Дайте оцінку наступним твердженням («+» - вірно, «-» - невірно):
Твердження
Оцінка
(+,-)

1. «Міжнародні фінанси» і «міжнародний фінансовий ринок» є тотожними поняттями.


2. Країни на міжнародному фінансовому ринку діють в особі державних органів та відповідних центральних банків.


3. Первинні елементи світової фінансово-валютної системи з'явилися і розвивалися у формі вексельної і міняльної справи.


4. Система золотомонетного стандарту характеризувалась наявністю плаваючих валютних курсів.


5. Франкфурт-на-Майні є найбільшим за обсягами торгівлі фінансовими інструментами світовим фінансовим центром.


6. Ринки акцій країн, що розвиваються є низько дохідними.


7. Фінансування іпотек належить до функцій транснаціональних банків?


8. Єврокредити надаються на фінансування масштабних проектів і заходів.2. Скласти схему міжнародного фінансового ринку
Рис. Структура міжнародного фінансового ринку

Позааудиторна самостійна робота студентів

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань
На які сегменти поділяється міжнародний фінансовий ринок? Надайте характеристику основних з них.
Що представляє собою міжнародна валютно-кредитна установа?
Як формується капітал МВФ?
Які форми кредитування використовує у своїй діяльності МВФ?
Наведіть характеристику міжнародних організацій, які входять до групи Світового банку?
Які принципи покладено в основу діяльності ЄБРР?
Дайте узагальнюючу характеристику єврооблігацій, як фінансового інструменту міжнародного фінансового ринку.

Домашні завдання
1. Дати визначення понять:
Поняття
Визначення поняття

Єврооблігації
Іноземні облігації
Світові фінансові центри

Світовий ринок позичкових капіталів

Спеціальні права запозичення (СПЗ)Тематика індивідуальних завдань (рефератів)

Роль МВФ у розвитку економіки України.
Діяльність організацій Світового банку в Україні: стан та перспективи.
Форми співробітництва України з Європейським банком реконструкції та розвитку.
Стан та перспективи розвитку міжнародного ринку позичкового капіталу.
Проблеми функціонування міжнародного ринку цінних паперів.

Література: 1, 2, 3, 7, 14, 15, 38, 43, 48, 50.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативні акти, що регулюють діяльність учасників фінансового ринку

Цивільний кодекс України: Офіційний текст (від 16 січня 2003 р.)/ Міністерство юстиції України, 2003. – 416 с.
Господарський кодекс України: Офіційний текст /Україна. Верховна Рада. – К.: Кондор, 2003. – 208 с.
Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року №514-VI.
Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 березня 1991 р. із змінами і доповненнями //Діло.-1998. - №21.-С.20-39.
Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. №40-ІУ із змінами і доповненнями.
Про лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р. № 723/97 із змінами і доповненнями.
Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) 15.03. 2001 року N 2299-III
Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. №3480-ІV зі змінами і доповненнями.
Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991р., № 1576-ХІІ зі змінами і доповненнями.
Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997р., № 710/97-ВР //Офіційне видання. Закони України у 11 томах. Т.11. – К.: Інститут зак-ва ВР України, 1996. – С.177-188.
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2000р. // Перспективні дослідження. -2001. -№ 16.-С.32-33.
Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999р.//Галицькі контракти.-1999. - №41.-С.55-66.
Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2001 р. //Відомості Верховної Ради України.-2001.-№1.-С.27-54.
Про інститути спільного інвестування: Закон України від 15.03.2001р., №2299-III // Перспективні дослідження. -2001.- № 16 -С.36-47.
Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 19.12.1997 №710/97- ВР
Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 №2374 - ІІІ
Правила ВАТ „Фондова біржа ПФТС”: зі змінами та доповненнями, затвердженими рішеннями Біржової Ради ВАТ «Фондова біржа ПФТС” від 09.07.2009 р.
Порядок реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії: Рішення ДКЦПФР від 16.06.2009 р., № 572
Концепція створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб’єктів господарювання, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 р., № 208-р. // Збірник нормативних актів України. – 2004. - №19. – С. 55-63.
Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій, затверджена Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств і організацій від 23.02.1998 р., №22 // Українська інвестиційна газета, 21.04.1998 р., №15. –С.29-33.
Принципи корпоративного управління України від 11.12.2003 р., № 571 // Цінні папери України. – 2004. - №1. – С.9-24.
П(с)БО 12 „Фінансові інвестиції”// Все про бухгалтерський облік. – 2001.-№37. – С.36-40
Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 03.04.2009 р., №231

Основна

Еш С.М. Фiнансовий ринок: навч. посiбник /. - К. : Центр навчальної лiтератури , 2009. - 528 с.
Фiнансовий ринок : навч. посiбник / М.М. Буднiк ; Л.С. Мартюшева ; Н.В. Саблiна . - К. : Центр навчальної лiтератури, 2009. - 334 с.
Шелудько В.М. Фінансовий ринок: підручник. 2-ге вид., К. : Знання, 2008. 535с.

Додаткова

Белых Л.П. Основы финансового рынка. – М.: Финансы, 1999.
Берзон Н.И., Ковалев А.П. Акционерное общество: капитал, правовая база, управление. – М.: Финстатинформ, 1995.
Боди, Зви, Мертон, Роберт. Финансы.: Пер. с англ.: Уч.пос. -М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. -592с
Биржевая деятельность: Учебник / Под ред. проф. А.Г. Грязновой и др. – М.: Финансы и статистика, 1995.
Биржевое дело / Под.ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 1998.
Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. – М.: ИНФРА-М, 1996.
Бутніров А. Депозитарні розписки як інструмент залучення іноземних інвестицій // Ринок цінних паперів. – 2001. - №5-6. – С.23-24
Васильєва В.В, Васильченко О.Р. . Фiнансовий ринок : навч. посiбник / - К. : Центр навчальної лiтератури , 2008. - 368 с.
Внукова. Н. Фiнансовий ринок України: глобалiзацiя та євроiнтеграцiя // Вiсник Нацiонального банку України. - 2008. - №10. - С.15-16
Голець І. Фінансові посередники на ринку капіталів // Ринок цінних паперів. – 2002. - №1-2. – С.15-18
Голубовський Д. Спеціальні права запозичення (SDR) як нова світова валюта // Фінансовий ринок України. – 2009. - № 4. – С.8-10
Гриджук Д.М., Олійник В.О. Іпотека у кредитуванні: практичні аспекти –К.: А.С.К., 2006 -464 с.
Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
Дієва Н.М., Олійник В.Я. та інш. Управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник. –К.: Центр учбової літератури, 2007. -200с.
Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. – М.: Финансы и статистика, 1995.
Загорський В.С. Ринок цінних паперів: Принципи організації і механізм функціонування. – К.: КДО, 1995.
Іванов М. Деривативи та криза: міфи і реальність// Фінансовий ринок України. – 2009. - № 4. – С.13-14
Иванов А.П. Инвестиционная привлекательность акций. – М.: Издательский Центр „Акционер”, 2002. – 192 с.
Iваницька О.Фiнансовий ринок i корпоративне управлiння // Вісник Української Академiї державного управлiння при Президентовi України. - 12/2002. - №4. - С.104-110
Іскоростенський А.М. Правове регулювання валютних відносин в Україні. // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.ю.н. – Ірпінь, 2008. – 25 с.
Кабанов В.Г. Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку фінансового капіталу// Фінанси України. – 2009. - № 9. – С.98-107
Калінеску Т.В., Костирко Л.А., Загірняк Д.М., Антіпов О.М. Фінансовий ринок: навч. посіб. / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. Луганськ : СНУ ім. В.Даля, 2008. 343с.
Козак Ю.Г., Логвинова Н.С. та інш. Міжнародні фінанси. Навчальний посібник. –К.: Центр учбової літератури, 2007. -640с.
Козлов Ю. Загальні правові аспекти вексельного обігу в Україні // Юридична газета. – 2005. - №8. – С.15-19
Кравченко Ю. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах / Учебное пособие. -К.: Ника-Центр, 2003.–528с.
Кухарєва О. О., Корнєєв М. В. Фінансовий ринок: навчально-методичний посібник / Дніпропетровський національний ун-т. Економічний факультет. Кафедра фінансів. Д. : ДНУ, 2008. 62c.
Маслова С.О., Опалов О.А. Фiнансовий ринок : навч. посiбник /. - 4-те вид . - К. : Каравела , 2008. - 288 с
Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч.посібник. Вид.2-ге, допов. Та перероб.- К.: КНЕУ, 2000.- 156 с.
Мертенс А.В. Инвестиции : Курс лекций по современной финансовой теории. -К.:Киевское инвестиционное агенство, 1997, с - 416
Опарін В. Фiнансовий ринок, його роль у ресурсному забезпеченнi потреб пiдприємств /Опарiн В.// Фiнансова система України: Теоретико-методологiчнi аспекти: Монографiя / Опарiн, В.. - К., 2005. - С.145-168
Оскольский В.В., Яцюк А.В. Рынок ценных бумаг от "А" до "Я". К. : УФБ, 2003. 97 с.
Приказюк Н.В., Монашко Т.П. Ринок державних цінних паперів: світовий досвід та вітчизняні реалії// Фінанси України. – 2009. - № 2. – С.73-81
Резнікова О.О. Система валютного регулювання в Україні на сучасному етапі // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. – Київ, 2001. – 18 с.
Савлук М.І. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна; за заг. ред. М. І. Савлука. К.: КНЕУ, 2001. 599 с.
Сас Б.Б. Центральний банк в системі валютного регулювання. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. – Тернопіль, 2007. – 23 с.
Сідорова С.О. Стратегія комерційних банків україни на світовому фінансовому ринку // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. – Київ, 2005. – 22 с.
Смагін В. Проблеми регулювання фінансового ринку в контексті структурних трансформацій // Ринок цінних паперів. – 2008. - №1-2. – С.21-24
Стоян В.I.Фiнансовий ринок України: проблеми i перспективи розвитку // Фiнанси України. - 12/2000. - N12. - С.135-140
Стасюк Ф. Державні облігації України як об’єкт інвестування// Фінансовий ринок України. – 2009. - № 5. – С.9-11
Суторміна В. М., Дегтярьова Н. В. Фінансовий ринок: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" Вид. 2-ге К. : КНЕУ, 2008. 176с.
Тупіцина А. Хеджування валютних ризиків опціонним контрактом// Фінансовий ринок України.– 2009.- № 1.–С.10-13
Фiнансовий ринок та його розвиток в Українi // Iнвестування: пiдручник / Коллект. автор, Гриньова, В.М., Коюда, В.О., Лепейко, Т.I., Коюда , О.П.. - К., 2008. - С.119-128.
Фiнансовий ринок : Навч. посiбник / М.К. Колiсник ; О.О. Маслак ; Є.М. Романiв. - Львiв: Вид-во Нац. ун-ту "Львiвська полiтехнiка" , 2004. - 192 с.
Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник.-Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.- 501с.
Цінні папери та фондовий ринок в Україні. Нормативно-правове регулювання: [зб. законодав. актів] / О.М. Роїна (упоряд.). К. : Скіф; КНТ, 2008. 391с.
Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку: монографія. Суми : Мрія, 2008. 348с. : рис.
Школьник, I.О.Фiнансовий ринок та його роль в iнвестуваннi реального сектору економiки // Вiсник Сумського державного унiверситету. Сер. Економiка. - 2008. - N1. - С.200-206
13PAGE 1414315
13PAGE 1414315


13PAGE 14215Ключові слова


Завдання для аудиторної роботи

Питання для обговорення та опрацювання

Позааудиторна робота

Домашні завдання


Тестові завдання

Практичні завдання

Рекомендована література

Тематика індивідуальних завдань (рефератів)

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань

Тема 1


Тема 2


Тема 3


Тема 4


Тема 5


Тема 6


Тема 7


Тема 8


Тема 9


Тема 10


Класифікація фінансових ринківза видами фінансових активівза терміном обігу фінансових активівза принципом оборотності фінансових активівза характером руху фінансових активівза організаційними формамиза регіональною
ознакою

Строкові фінансові контратиКласифікація фондових індексів

Міжнародний фінансовий ринок

Рисунок 976Описание: MCj04398190000[1]Рисунок 978Описание: j0299125Рисунок 5Описание: j0299125Рисунок 6Описание: j0299125Рисунок 8Описание: j0299125Рисунок 9Описание: j0299125Рисунок 979Описание: j0299125Рисунок 982Описание: j0299125Рисунок 967Описание: j0299125Рисунок 27Описание: MCj04398190000[1]Рисунок 30Описание: MCj04398190000[1] Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8V,Char Знак Знак Char Знак Знак Char Знак Знак Char Знак Знак Знак

Приложенные файлы

  • doc 7571332
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий