робочий зошит практика фінанси

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Вінницький національний аграрний університет
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ Аграрної економіки
Фінансово-екОномічний факультет
Кафедра фінансів та кредиту
ЗВІТ
з навчальної практики
з дисципліни

«ФІНАНСИ»
Виконав :
студент (ка) групи
денної форми навчання
_____________________
Керівник :
_____________________
Вінниця-2012
Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

Завдання 1.
На основі нижчезазначених даних необхідно визначити структуру основних складових ВВП (1,2,3) та зробити відповідні висновки

І квартал
ІІ квартал
ІІІ квартал
Структура

Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах
263550
316480
387970


1. За виробничим методом100

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство
7953
12928
59397


Добувна промисловість
17747
22740
23055


Переробна промисловість
38537
52503
55692


Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
11278
10832
10333


Будівництво
5549
9234
11747


Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
40539
45883
51445


Діяльність транспорту та зв’язку
28811
35606
38403


Освіта
13953
15300
14889


Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
10115
10826
11501


Інші види економічної діяльності
60426
68633
73941


з них

фінансова діяльність
16683
16128
17449


операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям
24162
30381
33108


державне управління
12493
13747
14237


Оплата послуг фінансових посередників
-11760
-10377
-12976


Податки на продукти
40790
42909
51068


Субсидії на продукти
-388
-537
-525


2. За розподільчим методом100

2.1. Оплата праці найманих працівників
137685
156469
164299


2.2. Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт
42126
43998
51438


2.3. Валовий прибуток, змішаний доход
83739
116013
172233


3. За методом кінцевого використання100

3.1. Кінцеві споживчі витрати
236187
268132в тому числі:

домашніх господарств
182327
205526
232402


некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства
2466
2404
2435


сектору загального державного управління
51394
60202
50984


в тому числі:

індивідуальні споживчі витрати
35705
40804
31546


колективні споживчі витрати
15689
19398
19438


Висновки :

Завдання 2
На основі нижченаведених даних здійсніть аналіз структури ВВП та зробіть висновки
Висновки :
Завдання 3
Маємо дані про кількість випущених і вилучених банкнот з обігу, тис. шт.:
Показники
Вартість банкнот, грн.


1
2
5
10
50
100

Випуск грошей в обіг
250
220
180
130
90
70

Вилучення грошей з обігу

100
80
60
70
10

Визначити:
а) зміну грошової маси внаслідок емісії грошей;
б) величину середньої банкноти, що випущена в обіг та вилучена з обігу;
в) масу грошей, випущену в обіг та вилучену з обігу;
г) зробити висновки.

Розрахунок :


Висновки:Завдання 4
Маємо такі дані про грошову масу та грошову базу за станом на кінець року, млрд грн:
Рік
Грошова база
Грошова маса

2007
30,2
90,6

2008
60,4
187,2

2009
71,5
228,8

2010
78,6
275,1

2011
85,9
274,9


Визначити:
показники динаміки грошової бази та грошової маси за 20072011 рр.;
грошовий мультиплікатор по роках та його показники динаміки;
середньорічний темп зростання грошової бази і грошової маси за 20072011 рр.
Зробити висновки.
Розрахунок :

Висновки:


Завдання 5. 
Маємо такі дані про валовий внутрішній продукт та грошову масу, млрд грн:

Показники
Базисний рік
Поточний рік

Валовий внутрішній продукт
120,9
140,5

Грошова маса в обігу
35,1
49,2


Визначити показники обігової грошової маси. Зробити висновки.
Розрахунок :


Висновки:


Завдання 6 Маємо такі дані про кількість грошей в обігу за ІІ півріччя, млрд грн:
Станом на

01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12

60
75
80
80
85
90

Визначити:
1) приріст грошей в обігу в грудні порівняно з липнем поточного року;
2) середньомісячну наявність грошей в обігу за ІІІ і ІV квартали та ІІ півріччя.
5. Обчислити кількість оборотів наявних грошей і середній строк їх обігу, виходячи з умовних даних по місту:

Показники
Квартал


І
ІІ
ІІІ
ІV

Середня сума грошей в обігу, млн грн
1000
1200
1160
1440

Надходження виручки до кас Національного банку України, млн.. грн..
1000
1100
900
1200

Розрахунок :


Висновки:
Завдання 7
Визначити розмір грошової емісії, яка виникла внаслідок знищення швидкості обігу наявних грошей. Протягом звітного періоду у каси Національного Банку по району надійшло 10 млн. грн.., середньорічна грошова маса в обігу становила 2 млн. грн.., кількість оборотів грошової маси у базисному періоді 12.
Розрахунок :Висновки:Завдання 8
Розрахувати, як змінилась сума наявних грошей, одержаних від населення за купівлю товарів і послуг, якщо середня грошова маса в обігу зросла на 12 %, а швидкість знизилась з 12 до 10 оборотів.
Розрахунок :Висновки:Завдання 9 Маємо такі дані за рік, млрд.. грн.

Показники
І квартал
ІІ квартал
ІІІ квартал
ІV квартал

Валовий внутрішній продукт
128
137
148
156

Грошова маса всього
64
69
74
81

У тому числі готівка
20
22
24
25

Визначити:
обіговість грошової маси і готівки по кварталах в цілому і за рік;
тривалість обороту грошової маси і готівки (в днях) по кварталах і в цілому за рік;
темпи приросту грошової маси і готівки;
питому вагу готівки в загальному обсязі грошової маси.
Зробити висновки.
Розрахунок :


Висновки:
Тема 2 .Фінансове право та фінансова політика
Завдання 1
Здійсніть аналіз інвестиційних процесів в економіці України, розрахуйте відхилення. Зробіть висновки
Інвестиційні процеси в економіці України у 2006-2010рр.
Показники
2006
2007
2008
2009
2010
Відхилення

Інвестиції в основний капітал (млн. грн.)
75714
93096
125254
188486
233081


Прямі іноземні інвестиції в економіку України (на початок року млн. грн.)
6794,4
9047,0
16890,0
21607,3
35723,4


Прямі інвестиції з України (на початок року млн. грн.)
166,0
198,6
219,5
243,3
6198,6


Сальдо прямих іноземних інвестицій (млн. грн.)
6628.4
8848.4
16670.5
21364.0
29524,8


Портфельні інвестиції в Україні (млрд. грн.)
д. н.
д. н.
3,6
4.0
5,6


Висновки :


Завдання 2
Проаналізуйте структуру банківського сектору України, розрахуйте відхилення та зробіть висновки
Структура банківського сектору
Показники
01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.07.10
Відхилення

Кількість зареєстрованих банків
198
і 98
197
196


Кількість діючих банків
176
184
182
176


3 них: з іноземним капіталом
47
53
51
52


В т.ч. з 100% іноземним капіталом
17
17
18
20


Частка іноземного капіталу в уставному капіталі БС України,%
35
36,7
35,8
36


Висновки :Завдання 3
Проаналізуйте кількість страхових компаній України в 2009-2010 рр., розрахуйте відхилення та зробіть висновки
Кількість страхових компаній України в 2009-2010 рр.


з/п.

Кількість страхових компаній

2009 р.

2010 р.

Відхилення

1
Загальна кількість страхових компаній
469
469


2
в т.ч. СК "non-Life"
396
396


3
в т.ч. СК "Life"
73
73


4
Виключено з Держреєстру
22
20


5
в т.ч. СК "non-Life"
22
15


6
в т.ч. СК "Life"
0
5


7
Включено до Держреєстру
45
20


8
в т.ч. СК "non-Life"
37
15


9
в т.ч. СК "Life"
8
5


Висновки :
Завдання 4
Проаналізуйте індекси інфляції в Україні за 2001-2012рр., розрахуйте відхилення та зробіть висновки
Зведена таблиця індексів інфляції 2001-2012рр.
Місяць
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Відхилення

Січень
101,7
101,2
100,5
102,9
102,9
 101,8
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Лютий
101,0
101,8
100,6
102,7
101,5
 101,9
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Березень
101,6
99,7
100,2
103,8
101,4
100,9
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 

Квітень
100,7
99,6
100,0
103,1
100,9
 99,7
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 

Травень
100,6
100,5
100,6
101,3
100,5
  99,4
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 

Червень
100,6
100,1
102,2
100,8
101,1
 99,6
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 

Липень
100,3
100,9
101,4
99,5
99,9
 99,8
98,7
 

Серпень
100,0
100,0
100,6
99,9
 99,8
 101.2
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 

Вересень
100,4
102,0
102,2
101,1
 100,8
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 

Жовтень
100,9
102,6
102,9
101,7
 100,9
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 

Листопад
101,2
101,8
102,2
101,5
 101,1
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 

Грудень
100,9
100,9
102,1
102,1
 100,9
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 

Всього за рік
110,3
111,6
116,6
122,3
 112,3
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
 

Висновки :
Завдання 5
Відповідно до варіанту охарактеризуйте функції органу управління чи фінансової інституції.
Міністерство фінансів
Державна податкова адміністрація
Фінансова інспекція
Казначейство
Рахункова палата
Аудиторська палата
Державнв комісія з цінних паперів та фондового ринку
Пенсійний фонд
Фонди соціального страхування
Національний банк
Комерційні банки
Страхові компанії
Небанківські кредитні установи
Міжбанківська валютна біржа
Фондові біржі
Фондові посередники на ринку цінних паперів


(орган, інституція)

функції:

1.


2.


3.


4.


5.


Тема 3. Бюджет та бюджетна система
Завдання 1
Заповніть таблицю та зробіть відповідні висновки
Показники виконання Державного бюджету України за 2011 рік
 
 
Факт 2011 рік, млрд. гривень
Темпи росту порівняно з 2010 роком, у відсотках


загальн. фонд
спец. фонд
всього
загальн. фонд
спец. фонд
всього

ДОХОДИ1податок на прибуток підприємств
-


податок на додану вартість1
-


акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)ввізне миторентна плата
-
.

кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"
-


власні надходження бюджетних установ
-


-ВИДАТКИ, з них:Обслуговування державного боргу
-


Загальнодержавні функції (без обслуговування державного боргу), у т. ч.:вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльністьСоціальний захист та соціальне забезпечення (без урахування видатків на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій), у т. ч.:соціальний захист пенсіонерів (без урахування видатків на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій)Видатки на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій
-


Охорона здоров'яДуховний та фізичний розвиток (без урахування видатків на підготовку і проведення Євро 2012)Освіта (без урахування видатків на професійно-технічну освіту)2, у т.ч.:дошкільна освітавища освітапіслядипломна освітаОхорона навколишнього природного середовищаЕкономічна діяльність (без урахування компенсації НАК "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природнього газу та його реалізацією) 3Житлово-комунальне господарство 4ОборонаГромадський порядок, безпека та судова владаМіжбюджетні трансфертиКРЕДИТУВАННЯ-
-
-

ФІНАНСУВАННЯ ("+" - дефіцит)Висновки :
Завдання 2
Здійсніть аналіз доходів і видатків державного бюджету, визначте їх загальний покизник вцілому по Україні та зробіть відповідні висновки
Доходи і видатки державного бюджету, станом на 1 січня 2010 року, (грн.)
Назва області
Доходи
Видатки


Загальний фонд
Спеціальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд

Автономна республіка Крим
1905518065.21
163535233.38
5280140651
778671971

Вінницька
1694085978.33
77149682.60
4437669800
359325441

Волинська
1046598547.24
64495759.56
3062223895
189643006

Дніпропетровська
9582482188.13
578475357.57
6721321604
863574710

Донецька
2386133465.94
514442015.31
8443271255
952171949

Житомирська
1306523170.10
55835514.94
3986850746
222883463

Закарпатська
1036405051.27
82887555.16
3543170688
198964083

Запорізька
3638793554.60
181498163.90
3808803306
490026433

Івано-Франківська
1637497885.42
169645604.35
367948986
319057962

Київська
5391969965.54
167379626.43
13929952564
7113558330

Кіровоградська
596597043.64
45398768.01
5590926502
319057962

Луганська
1379662423,74
1607747992.23
2805751131
638187104

Львівська
5437340159.25
581636092.51
4989093932
549232769

Миколаївська
2065257342.18
132118499.41
7367808362
748808344

Одеська
9051390884.73
787369530.41
3178306700
282001563

Полтавська
5549116012.17
1659245798.31
6281760311
1050053789

Рівненська
1019037322.70
56668198.91
3420385725
391153332

Сумська
209130252.52
151508970.88
3408683112
217076601

Тернопільська
696635387.92
46710309.05
1212846373
210512793

Харківська
10880060859.01
635798295.09
2903847948
295573276

Херсонська
672654382.85
54854159.44
2945481655
313022460

Хмельницька
1205429150.61
61116453.84
7295168872
1311009237

Черкаська
2531254309.34
104619051.48
3118531077
289898749

Всього

Висновки :
Завдання 3
Здійсніть аналіз видатків державного бюджету за економічною класифікацією та зробіть відповідні висновки
Видатки державного бюджету України в 2010 р.
Статті видатків (за економічною класифікацією")
Січень-вересень 2010 р., млрд.. грн
Зміна відносно січня-вересня 2009 p., %

Видатки (всього)
215,14
25,9

Поточні
203,59
23,6

в тому числі:оплата праці працівників бюджетних
28,12
12,8

поточні трансферти населенню
56,8
48,6

Капітальні
11,55
88,2

Кредитування
319.3
-

довідково: обслуговування державного
9,56
93,1

довідково: офіційні трансферти
56,78'
34,6

Всього :Висновки :

Завдання 4
Проаналізуйте структуру державних видатків

Висновки
Завдання 5
Визначте структуру коригуючих коефіціентів за територіальними одиницями та зробіть висновки
Коригуючі коефіцієнти узагальнених нормативів бюджетної забезпеченості
Територіальні одиниці
Охорона
здоров'я
Освіта
Соціальний захист
Органи управління
Культура
Спорт

Райони
0,845
1,026
0,733
1,023
1,072
0,54

Міста з населенням до 40 тис. мешканців
0,989
1,033
1,045
1,429
1,223
1,22

40-100 тис.
1,125
0,978
1,073
0,929
0,957
1,50

100-300 тис.
1,243
1,002
1,155
0,983
0,972
1,62

300-800 тис.
1,173
0,958
1,295
0,969
0,828
1,31

Понад 800 тис.
1,070
0,895
1,353
0,983
0,630
1,13

м. Київ
1,032
1,112
1,371
0,891
1,656
1,432

м. Севастополь
1,134
1,129
1,046
0,891
1,060
1,426


Розрахунок :
Висновки :Завдання 6
За даними про податок на додану вартість, ставку податку і податкову базу по області визначити: абсолютний приріст суми податку, зумовлений змінами податкової бази; абсолютний приріст суми податку, зумовлений змінами величини доданої вартості. Зробити висновки:
Показники
За планом
Фактично

Сума податку на додану вартість, тис. грн.
5520
5757

Ставка податку на додану вартість, %
20
15

Додана вартість, тис. грн.
27600
38380

Висновки :


Завдання 7
Показники розвитку країни характеризуються такими даними:

Показники
Базисний рік
Звітний рік

Валовий випуск товарів і послуг
7329
6418

Валовий внутрішній продукт
3901
3490

Валовий національний дохід
3769
3402

Валовий національний наявний дохід
2993
2746

Доходи державного бюджету
1185
1222


Розрахувати абсолютний приріст доходів державного бюджету, зумовлений змінами:
а) обсягу валового випуску товарів і послуг;
б) частки валового внутрішнього продукту у валовому випуску товарів і послуг;
в) коефіцієнта співвідношення валового національного доходу і валового внутрішнього продукту;
г) частки національного наявного доходу у валовому національному доході;
ґ) частки доходів державного бюджету у валовому національному наявному доході.
Розрахунок :


Висновки :
Завдання 8
Існують такі дані про доходи державного бюджету і валового внутрішнього продукту країни:

Періоди
Доходи державного бюджету, млрд. грн.
Валовий внутрішній продукт, млрд. грн.

Січень
2,35
5,72

Лютий
2,75
5,82

Березень
3,35
5,62

Квітень
2,75
7,32

Травень
2,75
6,42

Червень
2,55
5,72

Липень
3,35
7,92

Серпень
2,95
7,42

Вересень
2,95
5,82

Жовтень
3,55
11,02

Листопад
3,45
8,72

Грудень
4,85
11,82

Січень
2,45
6,62

Лютий
2,65
6,82


Визначити функцію, що відображає залежність доходів державного бюджету від зміни валового внутрішнього продукту країни, оцінити параметри рівняння регресії, надати їм економічну інтерпретацію. За допомогою коефіцієнта детермінації оцінити щільність зв’язку. Використовуючи F-критерій, перевірити істотність зв’язку з ймовірністю 0,95.

Розрахунок :


Висновки :


Тема 4. Державний кредит та державний борг

Завдання 1
Виходячи із нижчезазначених даних розрахуйте структуру державного боргу України та зробіть висновки
Загальна сума державного та гарантованого державного боргу України за станом на 31.12.2011, млрд.од.
Показник
дол. США
грн.
%

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу
59,22
473,12
100,0

Державний борг
44,72
357,27
75,5

Внутрішній борг
20,21
161,47
34,1

1. Заборгованість перед юридичними особами
19,81
158,29
33,5

2. Заборгованість перед банківськими установами
0,40
3,17
0,7

Зовнішній борг
24,51
195,81
41,4

1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями
10,56
84,34
17,8

2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління
1,34
10,72
2,3

3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками
2,00
15,98
3,4

4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій
10,61
84,76
17,9

Гарантований державою борг
14,50
115,85
24,5

Внутрішній борг
1,53
12,24
2,6

1. Заборгованість перед юридичними особами
0,73
5,81
1,2

2. Заборгованість перед банківськими установами
0,80
6,43
1,4

3.Заборгованість, не віднесена до інших категорій
0, 00
0,00
0,0

Зовнішній борг
12,97
103,61
21,9

1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними фінансовими організаціями
7,70
61,53
13,0

2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління
0,19
1,52
0,3

3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками
1,58
12,63
2,7

4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій
3,49
27,92
5,9

Розрахунок :

Висновки :
Завдання 2
Використовуючи вихідні дані розрахуйте план фінансування Державного бюджету України на 1 квартал 201р та його структуру.Зробіть висновки

Місячний план фінансування Державного бюджету України протягом 1 кварталу 2012 року в розрізі внутрішніх та зовнішніх інструментів (млрд. грн.)
Загальний фонд
Січень
Лютий
Березень
Всього
%

Фінансування за борговими операціями
0
-938,7
16000,1Запозичення
305,8
3967,9
20117,9Внутрішні запозичення
305,8
3967,9
7967,9Довгострокові зобов'язання
0,0
500,0
4500,0Середньострокові зобов'язання
133,3
1533,3
1533,3Короткострокові зобов'язання та векселі
172,5
1934,6
1934,6Зовнішні запозичення
0
0
12150Довгострокові зобов'язання
0
0
12150Погашення
305,8
4906,6
4117,8Внутрішні зобов'язання
4,8
4542,7
4030,3Довгострокові зобов'язання
0,0
0,0
1372,3Середньострокові зобов'язання
4,8
4542,7
2658,0Зовнішні зобовязання
300,9
363,9
87,5Довгострокові зобовязання
300,9
363,9
87,5Фінансування за борговими операціями
744,8
2905,3
2082,2Запозичення
744,8
2905,3
2874Внутрішні запозичення
0
2500
2500Середньострокові зобов'язання
0
2500
2500Зовнішні запозичення
744,8
405,3
374Довгострокові зобов'язання
744,8
405,3
374Погашення
0
0
791,8Зовнішні зобов'язання
0
0
791,8Довгострокові зобов'язання
0
0
791,8Всього запозичення
1050,6
6873,2
22991,9Всього погашення
305,8
4906,6
4909,5
Висновки :
Завдання 3
Проаналізуйте структуру платіжного балансу України та зробіть висновки

Висновки :
Завдання 4
Проаналізуйте структуру кредитів наданих резидентам в розрізі секторів економіки.Зробіть висновки

Висновки:
Завдання 5
Проаналізуйте структуру кредитів наданих резидентам в розрізі видів валют.Зробіть висновки

Висновки :Завдання 6
Проаналізуйте питому вагу валового прибутку та державного боргу в структурі ВВП, побудуйте діаграму, зробіть висновки
Питома вага валового прибутку (змішаного доходу) та державного боргу
в структурі ВВП*
Показник
Роки


2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Валовий прибуток (змішаний доход), % до ВВП
38,05
40,93
44,31
42,09
42,66
42,58
43,87

Державний борг, % до ВВП
61,20
45,29
36,55
33,54
28,60
27,45
26,81

%

роки
Висновки :
Завдання 7
Розгляньте класифікацію країн за рівнем зовнішньої заборгованості та проаналізуйте стан економіки України за останні 3 роки (необхідні дані про ВНД ).Зробіть висновки
Класифікація країн за рівнем зовнішньої заборгованості
Рівень доходу
13 EMBED Equation.3 1415
або
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
або
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
або
13 EMBED Equation.3 1415

Низький - валовий національний дохід на особу менший за 765 дол. США
Країни з великим боргом
Країни з помірним боргом
Країни з невеликим боргом

Середній - валовий національний дохід на душу населення – 765-9386 дол. США
Країни з великим боргом
Країни з помірним боргом
Країни з невеликим боргам

* 13 EMBED Equation.3 1415 – чиста дисконтована вартість;
Висновки :

Завдання 7
Проаналізуйте показники державного боргу та державного дефіциту (профіциту) країн Великої сімки. Розрахуйте відхилення. Зробіть висновки
Показники країн Великої сімки
Країна
РОКИ
Відхилення


2004
2006
2008
2010


Частка державного боргу у ВВП країн Великої сімки, %

Німеччина
60,3
65,4
67,9
63,6


Франція
58,6
66,0
63,9
61,9


Італія
108,0
106,2
106,8
103,1


Великобританія
38,3
40,9
43,5
44,5


США
59,7
63,7
61,2
63,0


Канада
79,8
71,9
68,5
64,9


Японія
147,3
156,5
175,7
175,3


Частка бюджетного дефіциту (профіциту) у ВВП країн Великої сімки, %

Німеччина
-3,2
-1,7
-0,6
-0,3


Франція
-3,0
-2,5
-2,4
1,9


Італія
-4,2
+4,4
-2,1
-2,2


Великобританія
-3,1
-2,8
-2,6
-2,4


США
-3,7
-2,3
-2,6
-2,9


Канада
+1,4
+0,8
+0,8
+0,7


Японія
-6,4
-4,6
-3,9
-3,5Висновки :Завдання 8
Розляньте та проаналізуйте дані щодо прогнозу динаміки здійснення видатків з державного бюджету на фінансування Державного агентства кредитних гарантій. Розрахуйте відхилення Зробіть відповідні висновки

Прогноз динаміки здійснення видатків з державного бюджету на фінансування Державного агентства кредитних гарантій
Показники
Рік
Відхилення


2008
2009
2010
2011
2012
2013


Часткова компенсація банківської ставки, млн. грн.


1000,0


1300,0


1690,0


2197,0


2856,1


3712,9


Зменшення статті витрат:
- %
- млн. грн.


-
-


10
130,0


15
253,5


17
373,49


20
571,22


23
853,97


Коштів на подальше фінансування часткової компенсації, млн. грн.


1000,0


1170,0


1436,5


1823,51


2284,88


2858,96


Міністерство аграрної політики – разом, млн. грн.


11016,68


14321,68


18618,19


24203,65


31464,74


40904,16


Створення і функціонування ЗАТ "Державне агентство кредитних гарантій" – видатків:
- %
- млн. грн.

-
-

5
717,08

5
930,91

3
726,11

3
943,94

3
1227,13


Разом коштів на Державне агентство кредитних гарантій, млн. грн.-847,081184,411099,61515,162081,1


Висновки :
Тема 5. Податки й податкова система
Завдання 1
Відовідно до варіанту охарактеризуйте елементи оподаткуваня :
суб'єкт податку
носій податку
об'єкт оподаткування
одиниця оподаткуванн
джерело сплати
податкова ставка
податкова квота
податковий період

Варіант _____________________________________ - це


Завдання 2
Охарактеризуйте поняття «штрафна санкція» і «пеня». Проаналізуйте їх структуру і визначте відхилення. Зробіть висновки.
Види стягнень та податкових санкцій протягом 2008-2010р.р.
Вид стягнення
РОКИ
Відхилення (+,-)


2008
2009
2010
2008 від 2009
2009 від 2010

Основний платіж
5678
13797
9335Штрафна санкція
7579
8751
8471Пеня
413
21
501Разом
13670
22569
18307
Висновки :
Завдання 3
Вихідні дані:
Сільськогосподарське підприємство займається вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції як на власній, так і на орендованій землях. Площа ріллі становить 98 га, багато річних насаджень - 23 га, сіножаті -12 га, пасовища - 8 га.
СВК «Агро» розташоване у лісо – степній зоні, займається виробництвом сільгосппродукції. Площа ріллі – 45 га.
Завдання:
Нарахувати суми фіксованого сільськогосподарського податку за строками сплати в бюджет.
Вказати хто виступає платником фіксованого сільгоспподатку і заповнити розрахунок.
Примітка:
Грошова оцінка даних видів сільськогосподарських угідь : 1 га ріллі - 5500 грн., 1 га багаторічних насаджень 11000 грн., 1 га сіножаті - 3400 грн., 1 га пасовищ -2340 грн.
Розрахунок :

Висновки :

Завдання 4
Підприємство сплатило до бюджету податок на прибуток в сумі 42 тис. грн. Платіж було внесено із затримкою на 11 днів. Нарахувати розмір пені, при умові, що вона визначається виходячи із облікової ставки НБУ, яка на період сплати становила 10% річних.
Розрахунок :
Висновки :


Завдання 5
За звітний період підприємством ТОВ “Колос” сума ПДВ, сплачена постачальником за придбані сировину та матеріали, становила 42600 грн. У цьому місяці ТОВ “Колос” реалізувало продукції на суму 62400 грн., включаючи ПДВ.
Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.
Розрахунок :

Висновки :

Завдання 6
СВК “Хлібороб” станом на 01.01.200_ року мало у користуванні такі види с.-г. угідь:
рілля – 1420 га;
сіножаті – 55 га;
пасовища – 108 га;
багаторічні насадження – 45 га.
Грошова оцінка 1 га відповідно становить: 3540 грн., 1010 грн., 965 грн., 5605 грн. 15 січня 200_ року СВК “Хлібороб” взяло ще в оренду 108 га ріллі у фізичних осіб.
Визначити суму фіксованого сільськогосподарського податку та здійснити перерахунок. Вказати, в яких розмірах і на які рахунки буде розподілятись дана сума податку.

Розрахунок :Висновки :

Тема 6. Місцеві фінанси
Завдання 1
Проаналізуйте структуру доходів місцевих бюджетів , визначте відхилення.Зробіть висновки
Доходи місцевих бюджетів України у 2005 - 2010 рр.
Показник
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Відхилення

Доходи місцевих бюджетів, усього млн. грн.
39604,2
53677,3
74015,8
103004,9
110413,9
121926,7


Частка доходів місцевих бюджетів у доходах зведеного бюджету, %
26,63
23,68
24,12
28,51
23,2
16,3


Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів), % до ВВП
7,06
7,2
7,62
8,8
9,3
9,8


Висновки :


Завдання 1
Проаналізуйте структуру видатків місцевих бюджетів, визначте відхилення. Зробіть висновки
Динаміками видатків місцевих бюджетів України у 2005 – 2010 pp.,млн. грн.
Показники
Роки
відхилення2005
2006
2007
2008
2009
2010


Видатки місцевих бюджетів, млн. грн. у т.ч.
53547,2
75781,6
104853,2
138998,8
136254,9
159760,2


Видатки загального
фонду
43495,7
59934,9
86600,3
115438,4
117819,2
141132,6


Видатки спеціального
фонду
10051,5
15846,7
18252,9
23560,4
18435,7
18627,6


Висновки :
Завдання 3
Проаналізуйте структуру видатків загального фонду місцевих бюджетів України за функціональною класифікацією, визначте відхилення. Зробіть висновки
Структура видатків загального фонду місцевих бюджетів України за
функціональною класифікацією у 2005 - 2010 рр.,%
Показники


Роки
Відхилення


2005
2006
2007
2008
2009
2010


Державне управління
6,08
7,36
5,98
6,07
6,16
6,56


Громадський порядок та безпека
0,19
0,22
0,15
1,88
0,13
0,14


Економічна діяльність
1,4
1,22
1,25
1,08
0,69
0,86


Охорона навколишнього природного середовища
0,01
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01


Житлово-комунальне господарство
5,02
5,59
4,74
3,98
3,8
2,87


Охорона здоров'я
25,02
23,81
21,53
21,12
22,95
23,63


Духовний та фізичний розвиток
4,59
4,39
3,86
3,97
4,08
4,25


Освіта
36,17
33,92
31,55
31,95
34,42
34,21


Соціальний захист та соціальне забезпечення
18,29
17,77
21,53
19,58
20,11
22,04


Міжбюджетні трансферти та кошти, що передаються до бюджету розвитку
3,23
5,09
9,41
10,35
7,66
5,43


Висновки :
Завдання 4
Проаналізуйте структуру запозичень. Зробіть висновки

Позичальники
Вид запозичень
Дата надання висновку Мін. фіном
Сума запозичень. щодо якої було надано висновок
Сума та умови фактично здійснених запозичень

2011 рік

Луцька міська рада
Реструктуризація
21.04.2011
6 000 000 грн.
Реструктуризація боргового зобов'язання Луцької міської ради по облігаціях внутрішньої місцевої позики серії В випуску 2008 року в сумі 6 000 000 гривень здійснюється за згодою АКБ "Форум", як власника облігацій внутрішньої місцевої позики Луцької міської ради серії В з датою погашення 27 квітня 2011 року на наступних умовах:період, на який здійснюється реструктуризація боргового зобов'язання – 248 днів; ермін погашення основної суми боргу не пізніше 30 грудня 2011 року: 2 000 000 гривень – 30 вересня 2011 року, 2 000 000 гривень – 30 листопада 2011 року, 2 000 000 гривень – 30 грудня 2011 року; ставка - 15% на суму непогашеної заборгованості за період реструктуризації.

Автономна Республіка Крим
випуск облігацій внутрішньої позики
10.05.2011
400 000 000 грн.
План - розмір запозичення (основна сума боргу) – 400 000 000,00 грн., в тому числі: серія "А" - 133 млн. грн., з терміном погашення - не пізніше 31 грудня 2014 року;серія "В" - 133 млн. грн., з терміном погашення - не пізніше 31 грудня 2015 року;сер

Приложенные файлы

  • doc 43760
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий