2012 г ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТУДЕНТА 5 КУРСА ОМФ к..

МІНЕЗДЕМЕ

Студент________________________________ топ №______________________________

Жалпы медицина факультеті

ТуCан жылы ___________________aлты__________________________________________

Жанaя жаCдайы____________________балалары___________________________________

Семей K. ММУ-не т_скен жылы______________Jандай жинаK бойынша______________________

Бітіру жылы__________________________________________________________________

Jалай оKыды:
СындаK кітапшасы бойынша GPA________________________________________________
4 курс циклдары бойынша баCалары:
Ішкі аурулар__________________________________________________________________
Балалар аурулары______________________________________________________________
ХирургиялыK аурулар___________________________________________________________
Акушерство ж‰не гинекология___________________________________________________
5 курс циклдары бойынша баCалары:
Жалпы т‰жірібелік д‰рігер_______________________________________________________
Неврология, психиатрия и наркол. ________________________________________________
Жедел медициналыK ж‰рдем_____________________________________________________
Университеттегі aнаCан п‰ндер __________________________________________________
ОKуда KиындыK туCызCан п‰ндер_________________________________________________
Емтиханды Kайта тапсыру (орыны, курс, п‰ні)_________________________________________________________________________
Bылыми – зерттеу жaмысы:
СB` м_шесі - (курс, кафедра)____________________________________________________

·Баяндамалар__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Студентті конференцияCа Kатысу________________________________________________
Ж_лделі орындар______________________________________________________________ ЖаKсы Kасиеттері (мінезі, KызыCушылыKтары ж‰не т.б)______________________________
_____________________________________________________________________________
JоCамдыK жaмыс______________________________________________________________
Аттестация кезіндегі жалпы баCа_________________________________________________
Профессиональды дайындыK туралы Kортынды: (тілектері, кеSес)_____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
КуратордыS Т.А.Ж. ___________________________________________________________
К_ні_________________________________________________________________________


15

Приложенные файлы

  • doc 10712574
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий