Практикум природоресурсное право

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра трудового, земельного та екологічного праваПРАКТИКУМ
З ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Одеса 2010


Авторський колектив:

Пащенко О.М. – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри трудового, земельного та екологічного права ОДУВС;
Кісель В.Й. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, земельного та екологічного права ОДУВС;
Сіряченко І.І. - викладач кафедри трудового, земельного та екологічного права ОДУВС

Рецензенти:
Погрібний О.О. – доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України.
Каракаш І.І. – кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Одеської національної юридичної академіїРекомендовано рішенням кафедри трудового,
земельного та екологічного права
Одеського державного університету внутрішніх справ
протокол № 12 від 7 травня 2010 року
Рекомендовано до друку Навчально-методичною радою
Одеського державного університету внутрішніх справ
протокол №8 від 14 грудня 2010 рокуЗМІСТ
Перелік скорочень.
Вступ...
Навчально-тематичний план навчальної дисципліни «Природоресурсне право. України»
Змістовий модуль І. Загальна частина .......
Тема 1. Предмет, система та джерела природоресурсного права України..
Тема 2. Право власності на природні ресурси
Тема 3. Право природокористування..
Тема 4. Правове забезпечення управління та контролю у галузі природокористування
Змістовий модуль 2. Особлива частина
Тема 5. Правове регулювання використання земельних ресурсів
Тема 6. Правове регулювання використання надр.
Тема 7. Правове регулювання використання вод...
Тема 8. Правове регулювання використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України.
Тема 9. Правове регулювання використання атмосферного повітря...
Тема 10. Правове регулювання використання рослинного світу.
Тема 11. Правове регулювання використання лісів...
Тема 12. Правове регулювання використання тваринного світу..
Тема 13. Правове регулювання використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду
Самостійна робота.
Тематика рефератів, курсових, дипломних та магістерських робіт..
Тестові завдання ...
Питання для підготовки до заліку з природоресурсного права
Додаток 1. Перелік нормативних актів, матеріалів судової практики та рекомендованої літератури до кожної теми
Додаток 2. Корисні посилання в мережі Інтернет.
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ЦК України – Цивільний кодекс України;
КУН України – Кодекс України про надра ;
ЗК України – Земельний кодекс України;
ВК України – Водний кодекс України;
ЛК України – Лісовий кодекс України;
ГДК – норматив гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у природних об’єктах.
ГДВ – гранично допустимі викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря – це максимальна кількість шкідливих речовин, що може бути викинута в атмосферне повітря за одиницю часу від одного, або сукупності джерел забруднення атмосфери.
ГДС – гранично допустимі скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти.
ГДР – гранично допустимі рівні акустичного, електромагнітного радіаційного та іншого фізичного шкідливого впливу на довкілля.

ВСТУП

Одна з особливостей юридичної освіти на сучасному етапі полягає в тому, що оволодіння знаннями еколого-правових дисциплін є необхідною умовою формування юридичного світогляду майбутніх правників.
Галузь права складає основу предмета навчальної дисципліни. Проте ознаки які визначають самостійність галузі права та навчальної дисципліни є різними. Якщо в першому випадку необхідним є наявність предмета, метода, джерел, принципів правового регулювання тощо, то у другому випадку – визначальними є завдання підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють необхідними комплексом знань. Таким чином закономірним є конструювання комплексних та інтегрованих юридичних дисциплін, які об’єднують інститути різних галузей права.
Наприкінці 60-х років минулого століття професором М.Д. Казанцевим було поставлене питання про природоресурсне право, що природно призвело до суттєвого оновлення та розвитку земельного, гірничого, водного та лісового законодавства. На їх основі у середині 80-х років була сформована інтегрована галузь права – природоресурсне право. Слід погодитись з думкою В.В. Петрова, що з екологічних відносин відокремилися та частина земельних та інших природноресурсових відносин які набули майнового характеру.
Природоресурсне законодавство особливо інтенсивно стало розвиватися після проголошення незалежності України (про що свідчить прийняття Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001р., Кодексу України про надра від 27 липня 1994 року, Водного кодексу України від 6 червня 1995 року, Лісового кодексу від 21 січня 1994 року (в редакції від 8 лютого 2006 року), законів України: «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ» та інших кодифікованих і спеціальних законодавчих актів. На основі цього законодавства формується сучасний зміст українського природоресурсного права, що є відносно відокремленою галуззю права.
Проте щодо місця та значення природоресурсного права у вітчизняній правовій системі точаться дискусії і суперечки. Більшість фахівців в сфері екологічного права вважають, що природоресурсне право не є самостійною галуззю права – це лише складова частина екологічного права. Натомість деякі фахівці обґрунтовують, що як різними є форми взаємодії суспільства і природи: екологічна і економічна, так само різними є галузі права – екологічне право, яке регулює суспільні відносини з охорони довкілля, і природоресурсне право, яке регулює суспільні відносини з раціонального використання природних ресурсів. На нашу думку, хоча обидві точки зору мають право на існування, поділ галузі права на екологічне право і природоресурсне право є досить штучним, позаяк вони мають спільну законодавчу базу.
Природоресурсне право є підгалуззю екологічного права, яка складається з сукупності норм права, що регулюють порядок раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, встановлюють гарантії забезпечення реалізації права людини на безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне середовище. Як підгалузь екологічного права природоресурсне право має свій предмет, який можна визначити як сукупність екологічних правовідносин, що виникають у галузі раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення безпечного для життя та здоров’я людини довкілля.
Нагальність проблем, які виникають у зв’язку з використанням природних ресурсів, а також суперечливість природоресурсного права потребує винесення цієї підгалузі екологічного права на вивчення студентами як самостійного навчального курсу.
Практикум з природоресурсного права України призначений для практичного вивчення курсу природоресурсного права. Оскільки проведення практичних занять має на меті, крім сприяння глибшого засвоєнню основних теоретичних положень природоресурсного права, навчити майбутніх спеціалістів – слідчих, юрисконсультів, суддів, прокурорів, – правильно і свідомо застосовувати набутті знання та діючі правові норми при вирішенні конкретних справ, що виникають у процесі використання та охорони природних ресурсів. Завдання вміщені у практикумі складені головним чином на основі конкретних судових рішень, а також рішень адміністративних органів. Розв’язуючи задачі, студент повинен навчитися відшукувати необхідні правові норми, правильно застосовувати їх при вирішенні конкретних питань а також вміти викласти результат проведеної роботи в належній формі.
Враховуючи давні традиції підготовки практикумів для вивчення юридичних дисциплін, дане видання підготоване у формі навчально-методичного посібника на підставі програми з природоресурсного права. Воно охоплює питання, методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи по кожній з тем, передбачених навчальною програмою. Враховує вимоги кредитно-модульної системи навчання. Містить додатки: перелік нормативних актів і рекомендованої літератури до кожної теми, бібліографію та корисні посилання на інформаційні сторінки у мережі Інтернет, що має полегшити написання рефератів, курсових, дипломних, магістерських робіт тощо.
Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «правознавство».Тематичний план навчальної дисципліни «Природоресурсне право України»
Тема
Аудиторна робота

Самостійна робота
Всього годин


Всього
З них

Лекції
Семінарські заняття
Практичні заняття
Індивідуальна роботаЗмістовий модуль 1: Загальна частина

Тема 1. Поняття система та джерела природоресурсного права України
4
2
2

Індивідуальна теоретична проблема -
12 год.
2
6

Тема 2. Право власності на природні ресурси
4
2
2


1
5

Тема 3. Право природокористування
4
2
2


1
5

Тема 4. Правове забезпечення управління та контролю у галузі природокористування
4
2
2


2
6

Всього
16
8
8

12
8
40

Змістовий модуль 2: Особлива частина

Тема 5. Правове регулювання використання земельних ресурсів
4
2

2
Індивідуальне практичне завдання – 14 год.
2
6

Тема 6. Правове регулювання використання надр
4
2

2

2
6

Тема 7. Правове регулювання використання вод
4
2

2

2
6

Тема 8. Правове регулювання використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України
4
2

2

2
6

Тема 9. Правове регулювання використання атмосферного повітря
4
2

2

2
6

Тема 10. Правове регулювання використання рослинного світу
4
2

2

2
6

Тема 11. Правове регулювання використання лісів
4
2

2

2
6

Тема 12. Правове регулювання використання тваринного світу
4
2

2

2
6

Тема 13. Правове регулювання використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду
4
2

2

2
6

Всього
36
18

18
14
18
68

ВСЬОГО
52
26
10
18
26
26
108

РАЗОМ:
108 години (3 кредити ECTS)ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I
Загальна частина

ТЕМА 1:
ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА ТА ДЖЕРЕЛА
ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Питання
1. Етапи становлення природо ресурсного права.
2. Поняття, предмет, метод і система природоресурсного права:
а) поняття природоресурсного права;
б) предмет природоресурсного права;
в) метод і система природоресурсного права;
г) розмежування природоресурсного права з іншими галузями права.
3. Принципи та джерела природоресурсного права:
а) принципи природоресурсного права;
б) загальна характеристика джерел природоресурсного права;
в) Конституція України як джерело природоресурсного права;
г) Закони України як джерела природоресурсного права;
д) галузеві кодекси як джерела природоресурсного права;
е) підзаконні нормативні акти як джерела природоресурсного права;

Опорні поняття теми: Історичні етапи розвитку взаємодії людини та навколишнього природного середовища. Історія становлення та розвитку Природоресурсного права України як підгалузі Екологічного права. Предмет, методи правового регулювання Природоресурсного права. Принципи Природоресурсного права: поняття, ознаки, види. Поняття та види функцій Природоресурсного права як підгалузі права. Місце Природоресурсного права в правовій системі України. Система Природоресурсного права як галузі права. Поняття й ознаки правовідносин у галузі Природоресурсного права. Види природо ресурсних правовідносин. Поняття й ознаки об’єктів Природоресурсного права. Поняття й ознаки джерел Природоресурсного права. Система джерел Природоресурсного права. Нормативно-правові акти як джерела Природоресурсного права. Конституція України як основне джерело Природоресурсного права. Загальна характеристика Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, як джерела Природоресурсного права. Закони України як джерела природоресурсного права: поняття й види. Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел Природоресурсного права.
Методичні рекомендації:
Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою та нормативним матеріалом.
При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на наступне: для розуміння механізму формування природноресурсового права необхідно охарактеризувати концепції взаємодії суспільства і природи. Слід пригадати, що основою поділу українського права на галузі, є предмет та метод правового регулювання. Норми які регулюють відносини з використання природних ресурсів складають значну частину чинного законодавства. Існують різні точки зору щодо предмета природоресурсного права у системі вітчизняного права. Природоресурсне право знаходиться у безпосередній взаємодії з екологічним правом. Це знаходить свій прояв у взаємозалежності та взаємопроникненні природноресурсових, природоохоронних і середовищезахистних відносин. Предметом природоресурсного права є природоресурсні відносини що виникають в галузі раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення безпечного для життя та здоров’я людини навколишнього природного середовища. Такі відносини можна поділити на такі групи: відносини щодо набуття природних об’єктів у власність та надання їх у користування; вилучення природних об’єктів з користування або обмеження чи заборона використання їх окремих ресурсів; поновлення та відтворення спожитих або деградованих природних об’єктів тощо.
Природноресурсове право можна розглядати у двох значеннях: в об'єктивному розумінні природноресурсове право - підгалузь екологічного права, що регулює суспільні відносини у сфері забезпечення ефективного раціонального використання людиною природних ресурсів, природних об'єктів та природних умов; у суб'єктивному розумінні це право конкретного суб'єкта використовувати природні ресурси, природні об'єкти чи природні умови для задоволення певних потреб.
Об’єктами природоресурсного права визнаються не будь які предмети, а лише об’єкти природного походження або штучно створені об’єкти, які обов’язково мають зв'язок з природним середовищем. Природний об’єкт – складова частина природи, що не створена людиною, яка характеризується системною цілісністю і однорідністю складу, перебуває у складі екосистеми і виконує екологічну функцію (взаємозв’язок природних об’єктів і забезпечення якості довкілля). Наприклад конкретним природним об’єктом є водойма, а не вода як така, тощо. Від природних об’єктів слід відрізняти природні ресурси як суб’єктивну категорію, яка позначає джерело споживання людиною природи, тобто природні об’єкти, які людина використовує для якоїсь мети. Природними ресурсами є земельні, мінеральні (гірничі), водні, рослинні, тваринні, повітряні, сонячні, космічні, кліматичні, радіочастотні, геотермальні, енергетичні (вітру, припливів і відпливів тощо).
Становлення та розвиток природоресурсних відносин умовно можна поділити на певні етапи в залежності від кодифікації законодавства (природоресурсне право за часів: Київської Русі; Литовської доби; запорізьких козаків; Гетьманщини; УНР; УРСР; незалежної України).
Систему будь якої галузі права становить сукупність його правових інститутів, розташованих у визначеній послідовності відповідно до їх взаємної пов’язаності один з одним. Система природноресурсового права складається із Загальної і Особливої частин. Загальна частина природноресурсового права включає ряд правових інститутів, які регулюють відносини пов'язані із видобуванням будь-яких видів природних ресурсів; встановлюють принципи природокористування; визначають правове становище суб'єктів і об'єктів природно ресурсних правовідносин. Відносини, що виникають у зв'язку із видобуванням окремих видів природних ресурсів, регулюються нормами, включеними в інститути особливої частини природноресурсового права.
Слід пам’ятати, що джерелами природоресурсного права є нормативні акти, що містять еколого-правові норми, призначені для регулювання раціонального використання природних ресурсів України.
Завдання для самостійної роботи:
1.Охарактерезуйте форми взаємодії суспільства і природи.
2.Проаналізуйте співвідношення та розмежування природоресурсного, екологічного, земельного, цивільного, адміністративного, трудового права.
3.Чи можуть звичаї та традиції бути джерелами природоресурсного права?

ТЕМА 2:
ПРАВО ВЛАСНОСТІ
НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
Питання:
1. Поняття та зміст права власності на природні ресурси:
а) права власності на природні ресурси в об’єктивному та суб’єктивному розумінні;
б) особливості права власності на природні ресурси;
в) зміст права власності на природні ресурси.
2) Форми власності на природні ресурси:
а) державна власність на природні ресурси;
б) комунальна власність на природні ресурси;
в) приватна власність на природні ресурси;
3) Речові права на природні ресурси:
а) природо ресурсні сервітути;
б) емфітевзис;
в) суперфіцій.
4) Підстави виникнення права власності на природні ресурси:
а) первісні підстави виникнення права власності на природні ресурси;
б) похідні підстави виникнення права власності на природні ресурси
5) Підстави припинення права власності на природні ресурси.

Опорні поняття теми: Поняття та зміст права власності на природні ресурси. Форми права власності на природні ресурси. Підстави виникнення права власності на природні ресурси. Зміст права власності на природні ресурси. Об’єкти права власності на природні ресурси. Суб’єкти права власності на природні ресурси. Права та обов’язки власників природних ресурсів. Гарантій захисту прав власників природних ресурсів. Припинення права власності на природні ресурси. Форми та методи забезпечення права власності на природні ресурси.
Методичні рекомендації:
Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою і нормативним матеріалом.
При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на наступне: у вітчизняному законодавстві існує значна кількість правових норм, що регулюють відносини власності на природні багатства. Характеризуючи право власності на природні ресурси, необхідно зробити посилання на ст.ст. 13 і 14 Конституції України.
Враховуючи те, що сучасна концепція права власності закріплена у Цивільному кодексі України. Застосовуючи ЦК України до природоресурсних відносин, необхідно ознайомитися зі ст. 9, згідно з якою, природоресурсне законодавство має переважну правову силу перед цивільним при регулюванні відповідних відносин. При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на такі положення:
Право власності є одним з найважливіших інститутів природо ресурсного права, який регулює відносини в сфері належності природних ресурсів визначеним особам, є інститут права власності на природні ресурси. Це пов’язано насамперед з тим, що природні ресурси є основними засобами виробництва та господарської діяльності у провідних галузях національної економіки.
В загальних рисах право власності на природні об’єкти встановлено в статті 13 Конституції України, згідно якої земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. В конституційних нормах містяться і загальні вимоги щодо захисту й охорони права власності на природні об’єкти.
В об’єктивному значенні право власності на об’єкти навколишнього природного середовища - це сукупність правових норм та інших правових засобів, що закріплюють та охороняють відносини власності щодо природних ресурсів (землі, надр, вод, лісів, рослинного та тваринного світу, об’єктів природно-заповідного фонду), і які забезпечують можливість реалізації суб’єктом правомочностей власника. У суб’єктивному значенні право власності на природні ресурси – це сукупність повноважень відповідних суб’єктів (державних органів, юридичних та фізичних осіб) щодо володіння, користування та розпорядження належними їм природними ресурсами.
При підготовці до зайняття слід звернути увагу на те, що до початку 90-х років основу природоресурсного права нашої країни становив інститут виключної власності держави на природні ресурси. Із контексту ст.39 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» можна зробити висновок, що в Україні власність щодо об’єктів навколишнього природного середовища виступає в таких формах: державна, комунальна та приватна.
Суб’єкти права власності – це особи, які юридично спроможні реалізувати повноваження щодо володіння, користування та розпорядження належними їм природними ресурсами.
До первісних підстав виникнення права власності належать такі, при яких право власності у суб’єкта виникає вперше, або незалежно від волі попереднього власника. На відміну від первісних підстав набуття права власності, похідними є такі способи набуття права власності, при яких право нового власника ґрунтується на праві попереднього власника.
Готуючись до теми слід пригадати такі речові права як сервітут, емфітевзис, суперфіцій, що регулюються переважно ЦК України.

Завдання для самостійної роботи:
1.Чи дозволяється загальне використання природних об’єктів приватної власності чи орендованих природних об’єктів? Необхідно проаналізувати законодавство про повноваження власника.
2.Правові режими і форми власності: проблема співвідношення. Проаналізувати норми Конституції, Цивільного кодексу і актів природоресурсного законодавства.

ТЕМА 3:
ПРАВО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Питання
Поняття та види права природокористування:
а) поняття та принципи природокористування;
б) загальна характеристика видів природокористування;
в) загальне природокористування;
г) спеціальне природокористування.
Об’єкти та суб’єкти права природокористування:
а) об’єкти права природокористування;
б) суб’єкти права природокористування. Екологічна правоздатність суб’єктів права природокористування.
Виникнення та припинення права спеціального природокористування:
а) виникнення права спеціального природокористування;
б) припинення права спеціального природокористування.

Опорні поняття теми: Поняття та ознаки права природокористування. Принципи права природокористування. Види права природокористування. Підстави виникнення права природокористування. Зміст права природокористування. Суб’єкти права природокористування. Права та обов’язки суб’єктів права природокористування. Поняття та класифікація об’єктів права природокористування. Підстави та умови припинення, призупинення та зміни права природокористування. Захист права природокористування.

Методичні рекомендації:
Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою і нормативним матеріалом. Для розгляду питання про фактичні критерії розмежування загального і спеціального використання природних ресурсів необхідно розглянути відповідні положення природоресурсних кодексів і законів. Особливу увагу належить приділити аналізу ст.38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на наступне: право природокористування як комплексний правовий інститут поділяється на види, що відповідно до норм екологічного законодавства здійснюється за різними класифікаційними ознаками: за типом природного об'єкта (право землекористування; право водокористування; тощо); за поширеністю і правовими підставами виникнення (право загального та право спеціального природокористування); за способами виникнення право природокористування поділяється на первинне і вторинне. Існує поділ права природокористування на види і за іншими класифікаційними критеріями
Об’єкти права природокористування – конкретні, індивідуально визначені та юридично відособлені природні ресурси (об’єкти, їх частини або властивості), які закріплюються на праві користування за конкретними фізичними або юридичними особами. В залежності від виду природокористування об’єкти права природокористування можуть поділятися на об’єкти права загального природокористування (парки, пасовища, землі природоохоронного призначення тощо) та об’єкти права спеціального природокористування (землі сільськогосподарського призначення, землі транспорту, зв’язку тощо).
Суб’єкти права природокористування – юридичні або фізичні особи, які у встановленому законом порядку набули прав по користуванню природними ресурсами, і зобов’язані здійснювати комплекс заходів щодо їх ефективного використання, відтворення та охорони. Для характеристики суб’єктів природокористування важливе значення має з’ясування поняття екологічної правоздатності, тобто передбаченої екологічним законодавством можливості суб’єкта виступати носієм прав та обов’язків по використанню природних ресурсів.
Юридичний зміст природокористування передбачає права й обов’язки фізичних та юридичних осіб, що здійснюють як загальне так і спеціальне природокористування. Готуючись до заняття, необхідно розкрити зміст основних прав та обов’язків у галузі ефективного використання природних ресурсів, у галузі відтворення та комплексної охорони природних ресурсів, у галузі реалізації майнових і немайнових прав тощо.
Підстави виникнення права природокористування можна поділити на два види: адміністративно – правові підстави (прийняття рішень про надання природних об’єктів у власність чи користування відповідними уповноваженими органами), цивільно-правові підстави (виникнення юридичних фактів, укладання цивільно-правових договорів, тощо). Підстави припинення права природокористування передбачені у галузевих природоресурсних кодексах і законах.

Порівняльна характеристика ознак загального і спеціального природокористування

Ознака
Загальне
Спеціальне

за суб’єктом

всі без винятку громадяни України, а також іноземні та особи без громадянства, які перебувають на території України
спеціальний (як правило господарюючий) суб'єкт (фізична чи юридична особа), що використовує природні ресурси в процесі виробничої та іншої господарської діяльності

за цілями користування
задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, рекреаційних, оздоровчих, тощо) як місця, умови
й середовища життя
як правило для здійснення виробничої, господарської діяльності та отримання прибутку


за підставами виникнення

гарантовано законодавством для всіх громадян

Передбачена законодавством можливість для громадян і юридичних осіб отримувати спеціальні дозволи, що видаються компетентними державними органами, власниками (користувачами) природних об'єктів

платність
безкоштовне
оплатне


Завдання для самостійної роботи:
Як документально оформлюється кожен вид спеціального використання природних ресурсів? Проаналізувати Цивільний кодекс, природоресурсні кодекси і закони.
Де закріплено фактичні критерії розмежування загального та спеціального використання природних ресурсів?
Де закріплені форми спеціального використання природних об’єктів?
Охарактеризувати процесуальний порядок зміни права природокористування.
Охарактеризуйте визначення та зміст еколого-правових сервітутів.

ТЕМА 4: ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ТА КОНТРОЛЮ У ГАЛУЗІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Питання
Загальна характеристика управління та контролю у галузі природокористування
Система та функції органів управління та контролю у галузі природокористування
а )органи загальної компетенції;
б) органи спеціальної компетенції;
Правове регулювання ведення природноресурсових кадастрів.

Опорні поняття теми: управління, органи загальної компетенції, органи спеціальної компетенції, органи самоврядного контролю, громадський контроль, прогнозування, природоресурсне планування, контроль, функція, стандартизація, нормування, сертифікація, ліцензування, моніторинг, природноресурсовий аудит, кадастр, природноресурсові кадастри, повноваження державних органів.

Методичні рекомендації:
Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою та нормативним матеріалом.
При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на те що управління в галузі використання та охорони природних ресурсів є однією з найважливіших функцій державних органів та органів місцевого самоврядування, відповідно до статті 16 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» воно полягає у здійсненні функцій спостереження, дослідження, екологічної експертизи, контролю, прогнозування, програмування, інформування та іншої виконавчо-розпорядчої діяльності.
Управління і контроль в галузі природокористування – це діяльність уповноважених суб’єктів (державних органів, органів місцевого самоврядування і об’єднань громадян), спрямована на забезпечення суспільних інтересів щодо використання і охорони природних ресурсів, а також дотримання і виконання державними органами, юридичними і фізичними особами вимог природоресурсного законодавства.
Готуючись до відповіді на друге питання слід звернути увагу на те що органи управління та контролю у галузі природокористування класифікують на органи загальної компетенції (уповноважені законом органи державної виконавчої влади, що здійснюють разом із загальними повноваженнями функції забезпечення ефективного використання природних ресурсів) органи спеціальної компетенції (уповноважені законом органи що здійснюють функції забезпечення ефективного використання природних ресурсів).
Органи самоврядного контролю – це система місцевих рад, компетенція яких щодо здійснення управління і контролю в галузі використання та охорони природних ресурсів визначена в законі України «Про місцеве самоврядування в Україні». Готуючись до теми слід звернути увагу, що відповідно до статті 36 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища згідно з Положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
Суть та призначення управління і контролю у галузі природокористування знаходить свій прояв у його функціях, до яких слід віднести: прогнозування, природоресурсне планування, стандартизація, нормування, сертифікація, ліцензування, моніторинг, природноресурсовий аудит.
Державні природоресурсні кадастри – це реєстри, що містять систему відомостей і документів про правовий режим тих чи інших природних ресурсів, їх розподіл між власників і користувачів, у тому числі орендарів, про якісну і вартісну характеристики природних ресурсів, дані щодо реєстрації права власності та права користування природними ресурсами та договорами на їх оренду, обліку кількості та якості природних ресурсів тощо. Єдиного кадастру всіх природних ресурсів не існує, тому за кожним із видів природних ресурсів ведеться окремий кадастр.
Завдання для самостійної роботи:
Охарактеризуйте форми участі громадськості в екологічному управлінні.
На підставі аналізу нормативного матеріалу проведіть розмежування повноважень місцевих державних адміністрацій і місцевих рад.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II
Особлива частина

ТЕМА 5: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Питання
Поняття, зміст та види земельних правовідносин
Склад земельного фонду та цільове використання категорій земель
Правові засади використання земельних ресурсів

Опорні поняття теми: земельні правовідносини, земельний фонд України, земельна ділянка, цільове призначення земельної ділянки, категорія земель, земельні ресурси, основне цільове призначення земельної ділянки, землеустрій, земельний кадастр, оцінка земель, охорона земель.

Методичні рекомендації:
Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою та нормативним матеріалом.
При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на наступне: земельні правовідносини становлять суспільні відносини, що виникають у сфері взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем і врегульовані нормами земельного права. Зважаючи на це не зовсім вдалим є законодавче поняття земельних відносин закріплене у ст. 2 ЗК України, адже відповідно до цієї норми земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею, що фактично відображає лише зміст поняття права власності.
Залежно від інститутів земельного права, підстав виникнення прав на земельні ділянки, матеріального чи процесуального характеру, об’єктного чи суб’єктного складу, тощо земельні відносини можна класифікувати на: земельні правовідносини у сфері власності на землю та похідних від права власності прав, правовідносини щодо використання земель певних категорій, правовідносини щодо здійснення загального землекористування, правовідносини у галузі управління використанням і охороною земель, матеріальні і процесуальні земельні правовідносини ті інші відносини. На практиці земельні правовідносини виявляються як складне співвідношення різних видів суспільних відносин, врегульованих нормами права.
Готуючись до відповіді на друге питання слід звернути увагу, що під земельним фондом розуміють всю територію України. Поділ земель здійснюється за принципом основного цільового призначення на 9 категорій земель (стаття 19 ЗК України). Хоча використання земель за цільовим призначенням законодавчо не закріплено як принцип земельного законодавства у статті 5 ЗК України, цей принцип є основоположним для раціонального використання та охорони земель. Відповідно до статті 1 Закону України «Про землеустрій» під цільовим призначенням земельної ділянки розуміється використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку.
Відповідно до ст. 13,14 Конституції України, закріплено що земля є об’єктом права власності Українського народу , право на землю гарантується, набувається і реалізується відповідно до закону.
Згідно з статтею 125 ЗК України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Будь яка діяльність власника на своїй земельній ділянці здійснюється у визначеному просторі: повітряному чи підземному (стаття 79 ЗК України). Здійснюючи свої права власник земельної ділянки використовує її на власний розсуд, але обов’язково враховує її цільове призначення. Використання земельної ділянки здійснюється також на підставі постійного землекористування, орендного землекористування та земельного сервітуту.
Завдання для самостійної роботи:
Охарактеризуйте умови та порядок вирішення земельних спорів стосовно використання земельних ресурсів.
Охарактеризуйте правове регулювання співвідношення понять основне цільове призначення земельної ділянки, цільове призначення, функціональне використання та дозволений вид використання земельної ділянки.
Охарактеризуйте правове регулювання набуття та припинення прав на землю.

ТЕМА 6:
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ НАДР
Питання
1. Основні поняття про надра:
а) поняття та значення надр;
б) державний фонд родовищ корисних копалин.
2. Надання надр у користування:
а) види використання надр;
б) порядок надання надр у користування;
в) правовий статус користувачів надр.
3.Охорона надр.

Опорні поняття теми: Надра як об'єкти правової охорони. Державний фонд надр та державний фонд родовищ корисних копалин. Власність на надра. Види користування надрами. Порядок надання надр у користування. Ліцензування діяльності щодо користування надрами. Права та обов'язки користувачів. Захист прав користувачів надр. Припинення права користування надрами. Управління та контроль у галузі використання й охорони надр. Функції управління надрами: розподіл і перерозподіл надр, розпорядження геологічною інформацією, державний облік і кадастр родовищ, запасів і проявів корисних копалин. Державний контроль і нагляд за проведенням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням і охороною. Правова охорона надр: поняття, ознаки, форми, методи та заходи. Зміст правової охорони надр.

Методичні рекомендації:
Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою і нормативним матеріалом. Особливу увагу слід приділити аналізу норм КУН.
При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на наступне: відповідно до ст.1 КУН від 27 липня 1994 року, надра – частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння. Корисні копалини відповідно до ст. 5 КУН – це природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах, на поверхні землі, у джерелах вод і газів, на дні водоймищ, а також техногенні мінеральні утворення в місцях видалення відходів виробництва та втрат продуктів переробки мінеральної сировини, придатні для промислового використання. Поділ корисних копалин на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення визначає рівень управління ними: загальнодержавний чи місцевий, а також має значення для фактичних критеріїв розмежування загального і спеціального використання надр. Крім терміна «корисні копалини» гірниче законодавство використовує поняття «родовище корисних копалин» та «техногенні родовище корисних копалин». Усі родовища корисних копалин у тому числі техногенні, становлять державний фонд родовищ корисних копалин.
Відповідно до ст. 14 КУН, надра надаються у користування для геологічного вивчення, видобування корисних копалин, будівництва та експлуатації підземних споруд, створення геологічних територій природно-заповідного фонду України, для задоволення інших потреб. Ст.56 КУН встановлює основні вимоги в галузі охорони надр.
З огляду на невідтворний характер та економічне значення мінеральних багатств, які містяться в надрах, законодавство встановлює пріоритет використання й охорони корисних копалин. Такий пріоритет проявляється в тому, що забудова площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, допускаються лише у виняткових випадках за погодженням з відповідними територіальними геологічними підприємствами та органами державного гірничого нагляду. Важливою передумовою охорони та раціонального використання надр є діяльність, пов’язана з державним обліком родовищ запасів і проявів корисних копалин.
Завдання для самостійної роботи:
Проведіть розмежування сфери дії земельного і гірничого законодавства.
У якому випадку можна використовувати надра на праві загального користування?
Охарактеризуйте порядок регулювання видобутку коштовностей.
Проаналізуйте правове регулювання розподілу та перерозподілу надр.
Хто здійснює розпорядження геологічною інформацією?

ТЕМА 7
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ ВОД
Питання
Поняття та склад водного фонду:
Види користування водним фондом:
а) загальне використання водних об’єктів;
б) спеціальне використання водних об’єктів;
в) забезпечення питних потреб населення.
г) правовий статус суб’єктів водокористування.
Охорона вод:
а) поняття та загальна характеристика заходів по охороні вод;
б) водоохоронні зони.

Опорні поняття теми: Води як об’єкти правового регулювання використання, відтворення та охорони. Загальна характеристика водного фонду України. Поняття, ознаки та види водних правовідносин. Суб’єкти й об’єкти водних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення водних правовідносин. Поняття, ознаки та види права власності на водні ресурси. Суб’єкти й об’єкти права власності на водні ресурси. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на водні ресурси. Поняття, ознаки та види права водокористування. Суб’єкти й об’єкти права водокористування. Підстави виникнення, зміни та припинення права водокористування. Особливості спеціального права користування водними об’єктами для потреб окремих галузей національної економіки. Особливості застосування спеціальних законодавчих вимог до використання водних ресурсів. Управління в галузі використання, відтворення й охорони вод. Зміст правової охорони водних ресурсів. Відповідальність за порушення законодавства щодо використання, відтворення й охорони вод.

Методичні рекомендації:
Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою і нормативним матеріалом. Особливу увагу слід приділити аналізу норм далі ВК України.
При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на наступне: відповідно до ст. 1 ВК України, води – це всі води (поверхневі, підземні, морські), що входять до складу природних ланок кругообігу води. Води є рухомим природним ресурсом, на відміну від водного простору і водних об’єктів, які є нерухомістю. Води, що вилучені з природного середовища (вода в крані, у відрі тощо) не є природними об’єктами природоресурсного права, а стають об’єктами цивільних правовідносин. Водні ресурси – обсяги поверхневих, підземних і морських вод відповідної території. Водний об’єкт – це природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт). Відповідно до статті 3 ВК України водний фонд України - це усі придатні для використання запаси поверхневих, підземних вод та джерел, внутрішні морські води та територіальне море.
Використання вод в Україні здійснюється у порядку загального та спеціального водокористування. Загальне використання водних ресурсів характеризується незначним навантаженням на екосистему: забір води здійснюється без спеціальних технічних пристроїв, а забруднюючі речовини у водні об’єкти не скидаються. Прикладами загального використання водних ресурсів є купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій сільськогосподарських тварин тощо. До спеціального використання водних ресурсів належать забір води із застосуванням спеціальних технічних пристроїв і скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти. На такі види використання водних ресурсів необхідно оформити відповідний дозвіл і сплатити відповідний збір.
Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства. Водокористувачі можуть бути первинними і вторинними.
Правова охорона вод - сукупність правових засобів, спрямованих на збереження, відтворення та відновлення природних запасів води (водних об'єктів). Слід звернути увагу і на особливості застосування спеціальних законодавчих вимог до використання природних ресурсів, зокрема на стандартизацію і нормування в галузі використання вод та відтворення водних ресурсів, основні організаційно-правові засоби забезпечення раціонального використання й охорону вод (планування, контроль, державний моніторинг вод, державний водний кадастр тощо).
Водоохоронна зона - це природоохоронна територія господарської діяльності, яка створюється вздовж (навколо) водних об’єктів з метою попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку що регулюється (прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги, зони санітарної охорони).

Завдання для самостійної роботи:
1.Охарактерезуйте поняття та завдання моніторингу вод.
2.Охарактерезуйте здійснення державного контролю за дотриманням водного законодавства.
3. Охарактеризуйте етапи проведення державної екологічної експертизи.
4. Охарактеризуйте етапи проведення громадської екологічної експертизи.
5. Охарактеризуйте правову силу висновків екологічної експертизи.

ТЕМА 8: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВИКЛЮЧНОЇ (МОРСЬКОЇ) ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ І КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФУ УКРАЇНИ
Питання
Правовий режим виключної (морської) економічної зони
Використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони.
Відповідальність за порушення правового режиму виключної (морської) економічної зони.

Опорні поняття теми: виключна морська економічна зона, територіальне море, міжнародне морське право, континентальний шельф, морська миля.

Методичні рекомендації:
Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою і нормативним матеріалом. У ході вивчення цієї теми рекомендується робити наголос на вивченні Закону України «Про виключну морську економічну зону» та Конвенції ООН з морського права.
Виключна морська економічна зона – це район моря, що розташований за межами територіального моря (12 морських міль) і прилягає до нього. Ширина виключної економічної зони не повинна перевищувати 200 морських миль, відлічених від вихідних ліній, від яких вимірюється ширина територіального моря.
При вивченні цієї теми слід звернути увагу, на те, що до джерел які регулюють правовий режим використання природних ресурсів морської економічної зони слід віднести міжнародні договори ратифіковані Верховною радою України (Конвенція ООН з морського права, Конвенція про захист Чорного моря від забруднення тощо).
Континентальний шельф – прибережної держави включає морське дно і надра підвідних районів, що простягаються за межі його територіального моря на всьому протязі природного проводження його сухопутної території до зовнішньої межі підводного краю материка чи на відстань 200 морських міль (міжнародна морська миля дорівнює приблизно 1 852 м.) від вихідних ліній, від яких вимірюється ширина територіального моря коли зовнішня межа підводного краю материка не простягається на таку відстань.
Суверенні права та юрисдикція України щодо морського дна виключної (морської) економічної зони і його надр реалізуються відповідно до законодавства України про континентальний шельф та Кодексу України про надра.
Завдання для самостійної роботи:
Охарактеризуйте правові засоби охорони виключної (морської) економічної зони.

ТЕМА: 9
ПРАВОВА РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
Питання
1. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони. Основні джерела забруднення атмосферного повітря:
а) поняття та значення атмосферного повітря;
б) основні джерела забруднення атмосферного повітря.
2. Порядок видачі дозволів на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами:
а) видача дозволів на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами;
б) перегляд терміну дії дозволу. Анулювання дозволу.
3. Правова охорона атмосферного повітря:
а) загальна характеристика правової охорони атмосферного повітря;
б) державний облік об’єктів, які справляють негативний вплив на атмосферне повітря;
в) види контролю в галузі охорони атмосферного повітря;
г) стандартизація та нормування в галузі охорони атмосферного повітря.

Опорні поняття теми: Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання. Поняття, ознаки та види атмосфероохоронних правовідносин. Правове регулювання повітряного простору. Суб’єкти й об’єкти атмосфероохоронних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення атмосфероохоронних правовідносин. Поняття й ознаки використання атмосферного повітря. Правові форми та види використання атмосферного повітря. Умови спеціального використання атмосферного повітря. Спеціальне використання повітряного простору. Забруднення атмосферного повітря. Управління та контроль у галузі охорони атмосферного повітря. Стандартизація, нормування та державний облік у галузі охорони атмосферного повітря. Контроль і моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря. Правове регулювання охорони атмосферного повітря: поняття, ознаки, форми та методи. Зміст правової охорони атмосферного повітря. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.

Методичні рекомендації:
Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою і нормативним матеріалом. У ході вивчення цієї теми рекомендується робити наголос на вивченні Закону України «Про охорону атмосферного повітря».
При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на наступне: відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», атмосферне повітря – це життєво важливий компонент довкілля, який являє собою природну суміш газів, що перебуває за межами приміщень і споруд. Основна проблема, пов’язана з використанням та охороною атмосферного повітря, полягає в його насиченні сторонніми газами та іншими домішками. В зв’язку з цим важливого значення набуває визначення поняття забруднення атмосферного повітря – зміна його складу і властивостей в результаті надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища.
Використання атмосферного повітря для викиду і розпорошення забруднюючих речовин вважається спеціальним видом використання атмосферного повітря і потребує отримання дозволу і сплати збору.
Регулювання викидів речовин в атмосферне повітря здійснюється шляхом встановлення нормативів ГДК, видачі дозволів на викиди цих речовин стаціонарними джерелами із затвердженими нормативами ГДВ.
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря повинні мати підприємства, установи, організації, а також громадяни, які провадять підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, що здійснюють викиди стаціонарними джерелами.
Охорона атмосферного повітря - система закріплених законом заходів, спрямованих на збереження чистоти та поліпшення стану атмосферного повітря, запобігання і зниження шкідливих хімічних, фізичних, біологічних та інших впливів на атмосферу, що викликають несприятливі наслідки для життя і здоров’я людей, рослинного та тваринного світу.
Особливість охорони атмосферного повітря полягає в тому, що вона досягається, з одного боку, через охорону інших природних об'єктів (лісів, вод), що впливають на його стан, а з іншого боку, шляхом регулювання господарського впливу на атмосферу.
Природоресурсне право і екологічна наука не встановлюють вичерпного переліку природних ресурсів: в процесі пізнання природи постійно відкриваються їх нові види. Готуючись до теми особливу увагу слід звернути на такі положення: в науці природоресурсного права існує чимало дискусій щодо можливостей правового регулювання використання нематеріалізованих природних ресурсів (використання простору, альтернативних джерел енергії, радіочастотного ресурсу тощо).
Завдання для самостійної роботи:
Який орган здійснює управління та контроль у сфері охорони атмосферного повітря?
Охарактеризуйте дисциплінарну відповідальність за порушення в сфері атмосфероохоронних відносин.
Проаналізуйте правовий режим атмосферного простору (нерухомого природного ресурсу) і атмосферного повітря (рухомого природного ресурсу).

ТЕМА: 10
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ
Питання
Рослинний світ як об’єкт правової охорони та використання.
Правове регулювання використання рослинного світу:
а) загальне використання рослинного світу;
б)спеціальне використання рослинного світу;
3. Значення Зеленої книги України.
4.Особливості регулювання охорони та використання зелених насаджень у населених пунктах.

Опорні поняття теми: Рослинний світ як об’єкт правового використання, відтворення й охорони. Поняття рослинних ресурсів. Види природних рослинних ресурсів. Поняття, ознаки та види флористичних правовідносин. Суб’єкти й об’єкти флористичних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення флористичних правовідносин. Правові форми та види використання природних рослинних ресурсів. Поняття, ознаки та види права користування рослинними ресурсами. Суб’єкти й об’єкти права користування рослинними ресурсами. Підстави виникнення, зміни та припинення права користування рослинними ресурсами. Характеристика загального користування рослинними ресурсами. Особливості спеціального користування рослинними ресурсами загальнодержавного та місцевого значення. Підстави виникнення, зміни та припинення права флористичного користування. Управління та контроль у галузі використання, відтворення й охорони рослинних ресурсів. Функції управління рослинними ресурсами. Правове регулювання відтворення й охорони рослинних ресурсів. Поняття зелених насаджень. Охорона зелених насаджень у населених пунктах. Відповідальність за порушення законодавства щодо використання, відтворення й охорони рослинних ресурсів..
Методичні рекомендації:
Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою і нормативним матеріалом. Готуючись до цієї теми рекомендується робити наголос на вивченні відповідних нормативно-правових актів, зокрема Закону України «Про рослинний світ». Розглядаючи питання власності на рослинний світ доцільно розглянути положення Земельного та Цивільних кодексів України.
При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на наступне: згідно зі ст. 3 Закону України “Про рослинний світ” рослинний світ являє собою сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань на певній території, тобто вони мають бути частиною екосистеми, а не вилучені з природного середовища. Об’єктами рослинного світу закон визнає дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угруповання. Закон України “Про рослинний світ” регулює використання тільки несільськогосподарських рослин, які є природними об’єктами і включені до екосистемних зв’язків, тобто зростають природним шляхом. За екологічною, господарською, науковою та іншими ознаками рослинні ресурси поділяють на природні рослинні ресурси загальнодержавного та місцевого значення.
До фактичної ознаки розмежування загального і спеціального використання рослин слід віднести збирання рослинних ресурсів для підприємницької діяльності.
Охорона рослинного світу передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на збереження просторової, видової, популяційної та ценотичної різноманітності і цілісності об’єктів рослинного світу, охорону умов їх місцезростання, збереження від знищення, пошкодження, захист від шкідників і хвороб, а також невиснажливе використання. Рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення та типові природні рослинні угрупування підлягають охороні на всій території України і заносяться до Зеленої книги України.
Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і підприємств та своєчасно видалені. Згідно з правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, зеленими насадженнями є деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту.
У населених пунктах ведеться облік земельних насаджень та складається їх реєстр за видовим складом та віком.

Завдання для самостійної роботи:
Проведіть співвідношення правових режимів об’єктів рослинного світу, сільськогосподарських і кімнатних рослин.
Розкрийте особливості правового регулювання використання лісової рослинності.
Розкрийте поняття інтродукції та акліматизації рослин.
Охарактеризуйте зміст державного обліку та кадастру рослинного світу.

ТЕМА 11:
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ ЛІСІВ
Питання
Поняття лісового фонду:
а) поняття лісу та лісового фонду;
б) категорії лісів.
Права на ліси:
а) право власності на ліси;
б) право користування лісами
3. Охорона та захист лісів.

Опорні поняття теми: Ліс як об’єкт правового регулювання використання, відтворення й охорони. Поняття, ознаки та функції лісу. Поняття лісового фонду України та лісових ресурсів. Поняття, ознаки та види лісових правовідносин. Суб’єкти й об’єкти лісових правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення лісових правовідносин. Поняття, ознаки та види права власності на лісові ресурси. Суб’єкти й об’єкти права власності на лісові ресурси. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на лісові ресурси. Поняття, ознаки та види права лісокористування. Суб’єкти й об’єкти права лісокористування. Підстави виникнення, зміни та припинення права лісокористування. Лісові сервітути. Особливості спеціального права користування лісовими об’єктами для заготівлі деревини, живиці та другорядних лісових матеріалів. Загальна характеристика видів побічного використання лісу (випасання худоби, розміщення пасік, заготівля сіна, збирання та заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин і технічної сировини, лісової підстилки та очерету). Управління та контроль у галузі використання, відтворення й охорони лісів. Функції управління лісовими ресурсами. Державний облік лісового фонду, лісовпорядкування та ведення державного лісового кадастру. Правова охорона лісів: поняття, ознаки, форми та методи. Зміст правової охорони лісових ресурсів.
Методичні рекомендації:
Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою і нормативним матеріалом. Готуючись до цієї теми рекомендується особливу увагу приділити аналізу норм ЛК України. Розглядаючи питання власності на ліси доцільно розглянути положення Земельного та Лісового кодексів України.
При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на наступне:
Ліс є особливим природним об’єктом і також становить частину єдиної природної системи. Важлива особливість лісів у тому, що вони є відтворюваним природним ресурсом, а процес відтворення пов'язаний із значним строком вирощування (кілька десятиліть).
Слід звернути увагу, що система правових норм, які регулюють суспільні лісові відносини на основі права власності на ліси і особливих принципах, становить самостійну галузь права – лісове право. Лісове право входить також до системи природоресурсного права, як комплексної галузі права, що в свою чергу складається із відповідних галузей, спрямованих на регулювання суспільних відносин щодо використання та охорони земель, вод, надр, тваринного світу, атмосферного повітря, в тому числі і лісів.
Відповідно до ст.1 ЛК України, ліс – це тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище.
Згідно з ст.4 ЛК України до лісового фонду України належать лісові ділянки, в тому числі захисні насадження лінійного типу, площею не менше 0,1 гектара. До лісового фонду України не належать: зелені насадження в межах населених пунктів (парки, сади, сквери, бульвари тощо), які не віднесені в установленому порядку до лісів; окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках. Всі ліси, залежно від функцій, які вони виконують, поділяються категорії 13 TOC \t "Заголовок 1;1;Заголовок 2;2;Заголовок 3;3;Заголовок 1.heading 1;1;Заголовок 2.heading 2;2;Заголовок 3.heading 3;3" \h \z 15(ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення; рекреаційно-оздоровчі ліси; захисні ліси; експлуатаційні ліси)
Чинним законодавство найповніше врегульовані відносини які виникають у процесі використання лісових ресурсів. Відповідно до ст.6 ЛК України лісовими ресурсами є деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі формування лісових природних комплексів.
Ліс використовується на підставі двох правових форм: права власності та права користування. Відповідно до ст.7 ЛК України ліси можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності. В основу класифікації видів спеціального використання лісів покладено роль лісів, які використовуються як природний ресурс. Вона, зокрема, полягає у значенні лісу як джерела деревини, живиці інших лісових ресурсів, а також у специфічних якостей лісу: лікувально-оздоровчих, рекреаційних, естетичних.
В залежності від критеріїв для класифікації, право користування лісами можна поділити на: загальне і спеціальне (в залежності від мети та підстав виникнення); постійне та тимчасове (в залежності від терміну лісокористування).
Охорона і захист лісів - це комплекс заходів, спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб. Стаття 89 ЛК України встановлює перелік суб’єктів, як здійснюють безпосередню охорону і захист лісів на території України.
Завдання для самостійної роботи:
1.Поняття та порядок оформлення лісових сервітутів;
2.Правове регулювання ведення державного лісового кадастру;
3.Види побічного використання лісу.
4.Права та обов’язки суб’єктів лісокористування.
5.Охарактерезуйте розмежування понять – землі лісогосподарського призначення, земельна ділянка лісового фонду та лісова ділянка.

ТЕМА 12:
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ
ТВАРИННОГО СВІТУ
Питання
1.Об’єкти тваринного світу:
а) поняття та види об’єктів тваринного світу;
б) власність на об’єкти тваринного світу.
2.Використання тваринного світу:
а) загальне використання об’єктів тваринного світу;
б) спеціальне використання об’єктів тваринного світу.
3.Охорона тваринного світу:
а) шляхи забезпечення охорони тваринного світу;
б) значення Червоної книги України.

Опорні поняття теми: Тваринний світ як об’єкт правового використання, відтворення й охорони. Поняття тваринних ресурсів. Об’єкти тваринного світу. Види природних тваринних ресурсів. Поняття, ознаки та види фауністичних правовідносин. Суб’єкти й об’єкти фауністичних правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення фауністичних правовідносин. Поняття, ознаки та види права власності на тваринний світ. Суб’єкти й об’єкти права власності на об’єкти тваринного світу. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на об’єкти тваринного світу. Поняття, ознаки та види права користування тваринним світом. Суб’єкти та об’єкти права користування тваринним світом. Правові форми та види використання тваринного світу. Характеристика загального використання об’єктів тваринного світу. Особливості спеціального використання тваринного світу. Правове регулювання мисливства, полювання та рибальства. Особливості використання об’єктів тваринного світу, які перебувають у стані природної волі в наукових, культурно-освітніх, виховних і естетичних цілях. Підстави виникнення, зміни та припинення права фауністичного використання. Управління та контроль у галузі використання, відтворення й охорони тваринного світу. Функції управління тваринним світом. Правове регулювання відтворення й охорони тваринного світу. Зміст правової охорони тваринного світу. Відповідальність за порушення законодавства щодо використання, відтворення й охорони тваринного світу.

Методичні рекомендації:
Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою і нормативним матеріалом. Готуючись до цієї теми рекомендується робити наголос на вивченні Закону України «Про тваринний світ» та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері використання тваринного світу.
При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на наступне: об’єктами тваринного світу згідно з ст.3 Закону України “Про тваринний світ”, є дикі тварини (хордові і безхребетні) в усьому їх видовому і популяційному різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки тощо), частини диких тварин (роги, шкіра, ратиці, копита тощо), продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо). До тварин належать також найпростіші одноклітинні організми, але не належать бактерії і віруси. Не є об’єктами тваринного світу, але підлягають охороні за екологічним законодавством: житла та інші споруди тварин, місця, що є середовищем їх існування та шляхами міграції. Слід мати на увазі, що до диких тварин належать види тварин, що виникли шляхом природного добору і здатні самостійно жити в умовах екосистеми.
Об’єкти тваринного світу в Україні можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. Відповідно до статті 6 Закону України «Про тваринний світ», об’єкти тваринного світу, які утримуються (зберігаються) підприємствами, установами та організаціями державної або комунальної форми власності, є об’єктом права державної або комунальної власності. Об’єкти тваринного світу, вилучені із стану природної волі, розведені (отримані) у напіввільних умовах чи в неволі або набуті іншим не забороненим законом шляхом, можуть перебувати у приватній власності юридичних та фізичних осіб.
В залежності від мети використання тваринного світу класифікують на загальне та спеціальне. 13 TOC \t "Заголовок 1;1;Заголовок 2;2;Заголовок 3;3;Заголовок 1.heading 1;1;Заголовок 2.heading 2;2;Заголовок 3.heading 3;3" \h \z 15Основними видами спеціального використання об’єктів тваринного світу є: мисливство; рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин; використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності; добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі.
Охорона тваринного світу – це система правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання об’єктів тваринного світу. Важливою правовою формою охорони тваринного світу, особливо рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення в природних умовах тварин є ведення Червоної книги України.
Завдання для самостійної роботи:
1. Проведіть розмежування правових режимів об’єктів тваринного світу та свійських і сільськогосподарських тварин. Що є об’єктами, відповідно, цивільного й аграрного права?
2.Охарактерезуйте особливості правового регулювання загального і спеціального використання живих водних ресурсів. У яких межах дозволяється вилов риби на праві загального використання?
3.Розкрийте зміст моніторингу тваринного світу.
4.Охарактерезуйте правове регулювання ведення державного обліку тварин та обсягів їх добування.

ТЕМА 13:
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Опорні поняття теми: природно-заповідний фонд, природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, заповідні урочища, пам’ятки природи, зоологічні парки, ботанічні сади, дендрологічні парки, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, літопис природи, охоронна зона.

Методичні рекомендації:
Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися з рекомендованою літературою і нормативним матеріалом. Рекомендується звертати увагу на співвідношення правових режимів різних видів територій та об’єктів природно-заповідного фонду: навчитися їх розмежовувати.
Природно-заповідний фонд – це система природних комплексів та об’єктів, що перебувають під особливою охороною держави. Об'єктами природно-заповідного фонду України є ділянки суші та водного простору, природні комплекси й об’єкти яких мають особливу екологічну, наукову, естетичну і народногосподарську цінність і призначені для збереження природної різноманітності, генофонду видів тварин і рослин, підтримання загального екологічного балансу та здійснення фонового моніторингу довкілля, вилучені з господарського використання повністю або частково і у встановленому порядку оголошені територією чи об’єктом природно-заповідного фонду України.
Види територій та об’єктів природно-заповідного фонду:
природні заповідники;
біосферні заповідники;
національні природні парки;
регіональні ландшафтні парки;
заказники;
пам’ятки природи;
заповідні урочища;
ботанічні сади;
дендрологічні парки;
зоологічні парки;
парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва;
Порядок створення об’єктів природно-заповідного фонду України регулюється Законом України «Про природно-заповідний фонд України».
Використання територій та об’єктів природно заповідного фонду здійснюється на праві власності чи користування. Згідно з статтею 4 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» території природних заповідників, заповідні зони біосферних заповідників, землі та інші природні ресурси, надані національним природним паркам, є власністю Українського народу. Регіональні ландшафтні парки, зони - буферна, антропогенних ландшафтів, регульованого заповідного режиму біосферних заповідників, землі та інші природні ресурси, включені до складу, але не надані національним природним паркам, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва можуть перебувати як у власності Українського народу, так і в інших формах власності, передбачених законодавством України.

Завдання для самостійної роботи:
Правове регулювання контролю і нагляду за дотриманням законодавства про природно-заповідний фонд: визначити поняття контролю і нагляду, суб’єкти, порядок здійснення, нормативно-правове регулювання.
Правове регулювання управління охороною територій та об’єктів природно-заповідного фонду: визначити систему органів і заходів управління охороною природно-заповідним фондом, нормативні акти, що регулюють порядок такого управління.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Методичні рекомендації до розв’язання задач
Для підготовки до кожної теми семінарського заняття студент повинен уважно вчитатися у поставлені питання для того, щоб зрозуміти їх зміст. Підготовку необхідно починати з вивчення спеціальної літератури. Після засвоєння основних категорій даної теми, необхідно опрацювати відповідний нормативний матеріал. Тільки після цього можна приступати до розв’язання задач і виконання практичних завдань.
Розв’язання задач слід починати із з’ясування обставин справи. Важливо усвідомити, що правильне з’ясування всіх юридично значимих обставин справи дозволяє окреслити коло правовідносин, що склалися, а відтак – це допоможе знайти норму права, яка дані суспільні відносини регулює. Секрет правника – деталі важливі! Необхідно звертати пильну увагу на дати (це визначає які редакції нормативних актів треба застосовувати), хронологію настання певних юридичних подій та юридичних фактів (набуття права власності, права користування, тощо), та їх правових наслідків, прикінцеві положення законів, терміни, що використовуються, строки. Важливо зрозуміти умови задачі і з’ясувати поставлені завдання. Деякі терміни схожі, але визначають різні правові режими. Вирішуючи практичні завдання, потрібно надати відповіді на поставленні питання повно та обґрунтовано, обов’язкова присутність посилання на статті нормативних актів. Логічному і нормативному обґрунтуванню повинен відповідати кожний висновок, зроблений при відповіді на те або інше питання.
До основних методичних прийомів, за допомогою яких вирішуються задачі слід віднести:
Необхідно встановити характер та вид правовідносин.
Опрацювати нормативний матеріал. Для ознайомлення з необхідним нормативно-правовим матеріалом рекомендуємо скористатися збірниками екологічного законодавства чи законодавчими базами (законодавча база НАУ, Ліга, Інфодиск «Законодавство України», тощо). Необхідно уважно слідкувати за новими нормативними актами, які приймаються Верховною Радою і Урядом України, Президентом України та іншими органами державної влади та місцевого самоврядування.
Опрацювати матеріали судової практики (тут слід використовувати принцип: якщо відповіді немає у нормативному акті - треба її шукати у судовій практиці).
Після того, як буде ретельно проаналізоване законодавство України, яке регулює правовідносини, описані в умовах задачі, необхідно здійснити тлумачення природоресурсних норм використавши при цьому сукупність способів тлумачення правових норм (правовий, мовний, логічний) для того, щоб застосувати відповідні норми права до даних правовідносин та дати правову кваліфікацію даним обставинам. Кожний розв’язок задачі повинен обов’язково супроводжуватися посиланням на конкретну статтю (пункт) нормативного акту, що регулює дані суспільні відносини з зазначенням точних реквізитів цього нормативного акту. Після правової кваліфікації має йти стисла відповідь на поставлені у задачі питання.
Задача вважається розв’язаною тоді, коли дано відповідь на всі питання задачі і при цьому зроблені посилання на відповідні статті (пункти) нормативних актів із вказівкою на те, коли і ким вони були видані. Не можна робити висновків, що лише фіксують порушення закону. Треба обов’язково показати наслідки такого порушення і способи відновлення порушених прав. Бажано скласти письмово план розв’язання задачі у декількох варіантах, з можливими правовими наслідками, у тому чи іншому випадку.
Розв’язана задача оформлюється у письмовому вигляді та має включати:
а) титульний аркуш – із зазначенням реквізитів вузу, студента та номеру задачі у практикумі;
б) умову задачі;
в) розв’язок – правова кваліфікація з посиланням на нормативні акти (обґрунтування) і відповіді на поставлені у задачі питання;
г) список використаної літератури і нормативно-правових актів.Теми: Право власності
на природні ресурси та право користування
природними ресурсами

Задача № 1.
Працівники колишнього колгоспу створили мале підприємство для розведення риби в колгоспному ставку і порушили клопотання перед сільською Радою про передачу їм у власність цього ставка. В клопотанні та матеріалах обґрунтування зазначалось, що вже протягом 10 років вони практикувалися на розведенні різних видів риби, явка у колгосп реалізовував на місцевому ринку, мають досвід рибогосподарської діяльності, а тому є підстави для передачі їм безоплатно у власність цієї водогосподарської водойми.
Однак органи управління колективного господарства заперечили проти безоплатної передачі рибогосподарської водойми, оскільки її збудовано в свій час за рахунок коштів господарства. Крім того, виявили бажання отримати у власність водойму і працівники свиноферми, які сумлінно відпрацювали в господарстві більше 20 років.
Сільська Рада, зваживши на обґрунтування правління колективного господарства, відмовила малому підприємству у передачі рибогосподарської водойми у власність.
Завдання: Визначити коло суспільних правовідносин; чи має право мале підприємство на передачу йому у власність рибогосподарської водойми? вирішити справу.

Задача№2
Сільськогосподарське підприємство "КОЛОСОК" звернулося до суду з позовом про відшкодування збитків на суму 300 тис. гривень, завданих самовільним захопленням земельної ділянки членом цього підприємства Морозовою.
У судовому засіданні Морозова пояснила, що вона, крім своєї, користувалася присадибною ділянкою померлих батьків у розмірі 0,32 га, оскільки є їх спадкоємницею. На цій ділянці Морозова збудувала хлів, інші господарські споруди для вирощування тварин, птиці, ведення тепличного господарства.
Суд вирішив, що Морозова повинна відшкодувати завдані сільськогосподарському підприємству "КОЛОСОК" збитки в натурі, тобто передати йому одержаний зі спірної ділянки врожай помідорів та неодержані доходи за час незаконного користування ділянкою.
Завдання: Визначити коло правовідносин; які особливості права користування успадкованою земельною ділянкою? чи законне рішення суду? Вирішити справу.

Задача №3
Іванов із сім'єю та друзями виїхали на відпочинок у вихідний день і розташувались у лісозахисній зоні поблизу річки. Там вони розмістили під тентом автомобілі, розташували намети, розвели вогнище. Чоловіки стали ловити рибу, а Іванов вирішив помити автомобіль, який за час їзди забруднився.
За цим заняттям їх затримав інспектор з охорони навколишнього природного середовища, який склав протокол про порушення вимог загального і спеціального природокористування.
У суді Іванов пояснив, що його друзі здійснювали рибальство незабороненими засобами, а машину він мив спеціальним шампунем. Що ж стосується розведення багаття, то, наскільки йому відомо, заборони з цього приводу немає.
Завдання: Визначити коло суспільних правовідносин. Дайте аналіз видів права природокористування. Вирішить справу.

Задача № 4
Перевіркою додержання законодавства про використання природних ресурсів встановлено, що виробниче об'єднання "Хлорвініл" на виробничі потреби забирає з ріки Дністер 25 тис. куб. м води за добу та використовує для продувки технологічних систем 10 тис. куб. м повітря.
При перевірці старший інспектор з охорони навколишнього природного середовища виявив також, що протягом року виробниче об'єднання скинуло забруднюючих речовин 500 тонн понад затверджені нормативи.
На підставі матеріалів перевірки обласна державна адміністрація ухвалила рішення про припинення діяльності виробничого об'єднання.
Директор ВО "Хлорвініл" оскаржив рішення облдержадміністрації до адміністративного окружного суду. В позовній заяві він відзначив, що об'єднання не раз зверталося до спеціального уповноваженого органів про видачу дозволів на використання природних ресурсів та скид забруднюючих речовин.
Начальник держуправління екологічної безпеки області в суді пояснив, що управління не давало дозволу на використання природних ресурсів з причини відсутності на виробничому об'єднанні приладів контролю за кількістю та якістю використання природних ресурсів.
Завдання: Які відносини склалися? Дайте характеристику змісту даного права природокористування. Вирішить справу.

Задача № 5
За рішенням місцевої державної адміністрації встановлено плату за проїзд вулицями центральної частини міста, заборонено проїзд автотранспортних засобів через торговельну площу, набережною річки, підвищено плату за перебування громадян у гідропарку, зеленій зоні міського лісу, розташування наметів у зоні відпочинку пляжу та збирання грибів, ягід у лісозахисній частині приміської території.
Автооб'єднання "Сервіс-люкс" оскаржило рішення місцевої державної адміністрації до прокурора міста, вважаючи, що порушуються права автотранспортних підприємств на загальне користування автомагістралями.
Завдання: Окреслити коло суспільних правовідносин; чи підлягає скарга задоволенню? Вирішити справу.
Задача № 6
Завод сільськогосподарської техніки взявши в оренду земельну ділянку у межах прибережної смуги Чорного моря, перекрив загальний доступ населенню до пляжу, який до цього традиційно використовувався населенням на правах загального використання. Обурена громадськість звернулась з позовом до суду про припинення незаконних дій заводу і відкриття загального доступу до пляжу.
Завдання: Обґрунтуйте, яке рішення має прийняти суд?

Тема: Правове регулювання використання земельних ресурсів

Задача № 7
Пан Лук’янчук придбав за договором купівлі-продажу житловий будинок у пана Трохимчика. Будинок розміщувався на земельній ділянці, яка належала панові Трохимчику на праві приватної власності. Разом з тим, у договорі купівлі-продажу нічого на зазначалося про перехід права на земельну ділянку до Лук’янчука. Через деякий час, пан Трохимчик зажадав, щоб пан Лук’янчук платив йому за користування земельної ділянки, на якій розміщений проданий житловий будинок. Пан Лук’янчук відмовився це робити, посилаючись на те, що згідно з чинним законодавством, при купівлі будинку у власність покупця одночасно переходить і присадибна земельна ділянка. Пан Трохимчик подав позовну заяву до місцевого суду з вимогою стягнути з пана Лук’янчука плату за користування земельною ділянкою, а також змусити його оформити договір оренди зазначеної земельної ділянки.
Завдання: Вирішіть справу. Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 8
Громадянин Т. звернувся до місцевого суду Центрального району м. Одеси з заявою про визнання за ним права власності на приміщення аптеки „Гаєвського” та прилеглу до нього територію площею 147 кв. метрів. Обґрунтовуючи свої вимоги він надав суду документи, які вказують на те, що з 1889 р. до 1920 р. приміщення аптеки і прилегла до нього територія була власністю його сім’ї.
Завдання: Чи є обґрунтованими вимоги громадянина Т.? Вирішити справу.

Задача № 9
Ботанічний сад м. Ялта подав позов до Господарського суду АРК про усунення перепон для збереження природно-заповідного фонду і користування землею за природоохоронним призначенням. Відповідач – державне підприємство „Кримське протизсувне управління” м. Ялта (ДП „КПЗУ”), 3-я особа – санаторій „Чайка”.
Наукова комісія, здійснюючи обстеження берегоукріплюючих споруд, розташованих на землях Ботанічного саду, встановила факти зсувних руйнувань цих споруд. З метою збереження природно-заповідного фонду Ботанічного саду позивач звернувся до ДП „КПЗУ” з пропозицією про видачу технічних умов і дозволу на розробку проектно-дослідницьких і будівельних робіт, які були надані відповідачем за умови укладання договору про користування Ботанічним садом берегоукріплюючими спорудами ДП „КПЗУ”. Позивач поставлені умови виконав, але відповідач відмовився від укладання даного договору і не здійснив жодних заходів щодо ліквідації зсувів на території природно-заповідного фонду. Тому Ботанічний сад просить суд зобов’язати ДП „КПЗУ” укласти з ним договір про користування берегоукріплюючими, протизсувними і пляжними спорудами строком на 49 років на відповідних ділянках, зокрема від мису Монтедор до мису Мартьян, які відносяться до заповідних територій визначених Проектом організації території Ботанічного саду.
ДП „КПЗУ” мотивувало свої дії тим, що воно має право володіти, користуватися і розпоряджатися на праві повного господарського відання (згідно Статуту) берегоукріплюючими, протизсувними і пляжними спорудами, зокрема від мису Монтедор до мису Мартьян і не зобов’язане передавати право користування цими спорудами іншим суб’єктам.
Додаткова інформація по справі: 1) Ботанічний сад є об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення згідно з постановою КМУ №584 від 12.10.92; Указом Президента України від 13.01.2000 р. № 60 йому присвоєно статус Національного наукового центру, основними завданнями якого є проведення наукових досліджень з питань збереження унікальних і типових субтропічних видів рослин; 2) Ботанічний сад має Державний акт на право постійного користування землею площею 269 га землі; п. 1.5 Положення про Ботанічний сад визначено склад земель природно-заповідного фонду: 147,9 га - Ботанічний сад, природний заповідник „Мис Мартьян” – 120 га, землі водного фонду і прилеглі акваторії Чорного моря – 120 га.
Завдання: вирішіть справу.

Задача №10
З метою організації діяльності курорту голова підприємства «ТПР» запропонував адміністрації курорту свої послуги з будівництва пункту обслуговування автомобілів в межах округу санітарної охорони першої зони. Адміністрація курорту відмовила голові «ТПР» у будівництві пункту, мотивуючи це тим, що на відповідній земельний ділянці вже збудовано котедж для проживання у літньо-осінній період дітей працівників курорту.
Завдання: вирішіть справу та надайте обґрунтовані відповіді на такі питання:
1.Який порядок використання земель оздоровчого призначення?
2.Чи правомірні дії голови підприємства «ТПР»?
3. Чи обґрунтована відмова голови курорту?
Задача №11
Заводу «Грант» у встановленому порядку було надано у користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення розміром 4,0 га для вирощування сільськогосподарської продукції. Однак завод вирощувати таку продукцію не став, а приступив до будівництва на наданій земельній ділянці складських приміщень. Крім того, частина ділянки використовувалася під звалище промислових відходів.
Завдання: Дайте загальну характеристику правового режиму земель промисловості. Яка відповідальність передбачена за використання земель не за цільовим призначенням ? Вирішіть справу

Тема: Правове регулювання використання надр

Задача №12
До вас за консультацією звернувся директор гірничодобувного підприємства. Він попрохав роз’яснити, чи обов’язковою є державна реєстрація права на гірничий відвід згідно з Законом України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень», чи достатньо державної реєстрації права оренди відповідної земельної ділянки?
Завдання: надайте кваліфіковану відповідь на поставлене питання.

Задача №13
Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України відмовив ТОВ «Смарагд» у наданні гірничого відводу на розробку корисних копалин загальнодержавного значення (кам’яного вугілля), оскільки воно не отримало ліцензії на користування надрами. Підприємство оскаржило дії Департаменту до суду, обґрунтовуючи у позовній заяві, що відповідно до Закону “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” діяльність з видобування кам’яного вугілля не підлягає ліцензуванню.
Завдання: розв’яжіть справу.

Задача №14
Пан Сидоров мав на праві приватної власності земельну ділянку для дачного будівництва. Під час проведення будівельних робіт з’ясувалося, що його земельна ділянка є багатою на поклади залізної руди. Пан Сидоров, не маючи можливостей самостійно організувати видобуток залізної руди, запропонував ТОВ «Гірничорудне підприємство «Уголек»» виступити інвестором і придбати у нього право на видобування корисних копалин на належній Сидорові земельній ділянці. Директор «Уголька» погодився, і між ними було укладено договір на видобування корисних копалин, за яким Гірничорудне підприємство «Уголек» організовувало видобуток залізної руди самотужки, а 5 % чистого прибутку мало надходити панові Сидорові як плата за надані у користування надра.
Державний екологічний інспектор, довідавшись про укладення такого договору, подав позов до суду про визнання зазначеного договору між паном Сидоровим і ТОВ «Гірничорудне підприємство «Уголек» недійсним, посилаючись на те, що це є порушенням ст. 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме – державної власності на надра. Крім того, у суді з’ясувалося, що «Уголек» розпочав видобуток корисних копалин без отримання гірничого відводу у відповідних державних органах. У суді пан Сидоров і представники «Уголек» заперечили, мовляв, відповідно до ч. 3 і 5 ст. 373 Цивільного кодексу, надра під земельною ділянкою, що перебуває у приватній власності пана Сидорова, є його приватною власністю, відтак саме пан Сидоров має право розпоряджатися цими надрами і передавати їх у користування інвесторам, які у разі його згоди не зобов’язані отримувати гірничий відвід у державних органах.
Завдання: розв’яжіть справу.

Задача № 15
Пан Чумаченько мав земельну ділянку на праві приватної власності для ведення особистого селянського господарства. Він вирішив побудувати підземну споруду – льох чи погріб для витримування виноматеріалів. Коли споруду було побудовано, до пана Чумаченька з’явився державний екологічний інспектор з вимогою засипати створену підземну споруду, позаяк пан Чумаченько не отримав гірничий відвід на спеціальне використання надр для цих потреб. Коли через деякий час державний екологічний інспектор навідався знову до льоху пана Чумаченька і побачив, що той не засипаний, він подав позов до суду про порушення права користування надрами: відновлення попереднього стану надр і притягнення пана Чумаченька до відповідальності за незаконне надрокористування. У суді пан Чумаченько заперечив, мовляв, відповідно до ч. 3 ст. 79 Земельного кодексу України надра під його земельною ділянкою належать йому на праві приватної власності, відтак – він має право їх використовувати на власний розсуд.
Завдання: розв’яжіть справу.

Задача № 16
Пан Дмитренко викопав криницю на земельній ділянці, що належала йому на праві приватної власності. Державний екологічний інспектор під час контролю за дотриманням вимог законодавства про надра заміряв глибину криниці, яка становила 20,5 м. Державний екологічний інспектор склав припис, у якому зобов’язав пана Дмитренка у місячний строк засипати криницю. Пан Дмитренко оскаржив припис державного екологічного інспектора до суду. У позовній заяві пан Дмитренко обґрунтовував, що надра під його земельною ділянкою належать йому на праві приватної власності, відтак він не зобов’язаний дотримуватися законодавчо встановлених вимог щодо загального використання надр: він їх використовує на праві спеціального, а не загального використання.
Завдання: Обґрунтуйте, яке рішення має прийняти суд?

Задача № 17
До вас за консультацією звернувся пан Симоненко з проханням роз’яснити, чи може він укласти договір на продаж ділянки надр, що розташована під земельною ділянкою, належною йому на праві приватної власності, окремо від самої земельної ділянки?
Завдання: надайте кваліфіковану відповідь на поставлене питання.

Задача № 18
До вас за консультацією звернулася іноземна компанія з проханням роз’яснити, чи можна за законодавством України укладати договір концесії на видобування корисних копалин?
Завдання: надайте кваліфіковану відповідь на поставлене питання.

Задача № 19
Пан Власенко регулярно брав відрами пісок з розташованого поблизу його дачі піщаного кар’єру. За цим заняттям його застав державний екологічний інспектор. Пан Власенко пояснив, що він здійснював загальне використання надр, оскільки пісок, на його думку, належить до корисних копалин місцевого значення, а тому він не допустив ніякого правопорушення. Державний екологічний інспектор склав протокол про адміністративне порушення ст. 47 Кодексу про адміністративні правопорушення, позаяк вважав, що загальне використання корисних копалин допускається тільки у межах своєї земельної ділянки, в той час як пан Власенко брав пісок з чужої земельної ділянки. Пан Власенко оскаржив постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності до суду.
Завдання: Обґрунтуйте, яке рішення має прийняти суд?

Задача № 20
Після закриття шахти пан Мусієнко зайнявся ручним видобуванням кам’яного вугілля на земельній ділянці, належній йому на праві приватної власності. Під час цього він був затриманий державним екологічним інспектором. Державний екологічний інспектор склав протокол про порушення ст. 47 Кодексу про адміністративні правопорушення і виніс постанову про притягнення пана Мусієнка до адміністративної відповідальності. Пан Мусієнко оскаржив постанову до суду, позаяк, на його думку, він видобував вугілля на своїй земельній ділянці, а отже у межах надр, належних йому на праві приватної власності в силу ст. 79 Земельного кодексу. Відтак – він не допустив порушення законодавства і видобував корисні копалини на законних підставах.
Завдання: Обґрунтуйте, яке рішення має прийняти суд?

Задача № 21
Пан Лановий регулярно добував торф із сусіднього болота. Коли його застав за цим заняттям державний екологічний інспектор, він вирішив притягнути пана Ланового до відповідальності за ст. 47 Кодексу про адміністративні правопорушення, посилаючись на те, що відповідно до ст. 21 Кодексу про надра для розробки родовищ торфу необхідно отримати ліцензію. Пан Лановий оскаржив постанову державного екологічного інспектора до суду, посилаючись на те, що згідно з Законом „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” така діяльність ліцензуванню не підлягає.
Завдання: Обґрунтуйте, яке рішення має прийняти суд?

Задача № 22
Пан Чумаченко мав земельну ділянку на праві приватної власності для ведення особистого селянського господарства. Він вирішив побудувати підземну споруду – льох чи погріб для витримування виноматеріалів. Коли споруду було побудовано, до пана Чумаченка з’явився державний екологічний інспектор з вимогою засипати створену підземну споруду, поза як пан Чумаченько не отримав гірничий відвід на спеціальне використання надр для цих потреб. Коли через деякий час державний екологічний інспектор навідався знову до льоху пана Чумаченька і побачив, що той не засипаний, він подав позов до суду про порушення права користування надрами: відновлення попереднього стану надр і притягнення пана Чумаченька до відповідальності за незаконне надрокористування. У суді пан Чумаченько заперечив, мовляв, відповідно до ч. 3 ст. 79 Земельного кодексу України надра під його земельною ділянкою належать йому на праві приватної власності, відтак – він має право їх використовувати на власний розсуд.
Завдання: розв’яжіть справу.

Тема: Правове регулювання використання вод
Задача № 23
Громадська організація «Екосвіт» уклала договір оренди ставка поблизу села Піщане Чугуївського району Харківської області з Чугуївською районною державною адміністрацією. Згодом з’ясувалося, що Піщанська сільрада уклала договір оренди земельної ділянки водного фонду, на якій розміщено ставок, з приватним підприємцем паном Яблонським. Таким чином, щодо одного й того самого об’єкту було укладено два договори: договір оренди водного об’єкту між громадською організацією «Екосвіт» і Чугуївською районною державною адміністрацією, а також договір оренди земельної ділянки водного фонду між паном Яблонським і Піщанською сільрадою. Громадська організація «Екосвіт» подала позов до господарського суду про визнання договору оренди земельної ділянки водного фонду з паном Яблонським недійсним, оскільки пан Яблонський фактично використовував не тільки дно водного об’єкту, але весь ставок для риборозведення.
Завдання: розв’яжіть справу.

Задача № 24
Пан Сичавський, мешканець села Сичава, звернувся до місцевих органів Мінприроди з клопотанням про оформлення права спеціального використання водних ресурсів річки Чичиклія для поливу земельної ділянки, використовуваної його родиною для ведення особистого селянського господарства. Органи Мінприроди зажадали від пана Сичавського свідоцтва про державну реєстрацію його як суб’єкта підприємництва. Пан Сичавський відповів, що не є суб’єктом підприємництва і не має такого свідоцтва. Тоді органи Мінприроди надали панові Сичавському офіційну відмову, у якій з посиланням на Господарський кодекс зазначили, що можуть видати йому дозвіл на спеціальне використання водних ресурсів лише після його державної реєстрації як фізичної особи – підприємця. Пан Сичавський оскаржив відмову до суду.
Завдання: розв’яжіть справу.

Задача № 25
Пан Гордієнко отримав дозвіл на спеціальне використання водних ресурсів річки для поливу своєї земельної ділянки. Здійснюючи спеціальне використання водних ресурсів (забір води з річки у межах встановлених лімітів для поливу своєї землі), пан Гордієнко не сплачував збору за спеціальне використання водних ресурсів. Згодом до нього звернувся державний податковий інспектор з вимогою сплати такого збору. Пан Гордієнко відмовився від сплати збору за спеціальне використання водних ресурсів, мовляв, його повинні сплачувати тільки юридичні особи і фізичні особи – підприємці. Державний податковий інспектор подав позов до суду про стягнення з пана Гордієнка заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання природних ресурсів.
Завдання: розв’яжіть справу.

Задача № 26
Податкова інспекція звернулася до місцевого суду з позовом про стягнення платежів з п. Бойка Ф. за використання ним водних ресурсів і загальнопоширених корисних копалин.
У суді Бойко Ф. пояснив, що на земельній ділянці, виділена йому і передана для ведення особистого селянського господарства, міститься ставок, який він використовує для напування худоби, є також запаси глини, гравію та піску, які він використовував для будівництва господарських шляхів та споруд. Такі ресурси, на його думку, в силу традицій природокористування, що склалися у даній місцевості, він має право використовувати безоплатно, враховуючи, що періодично і вчасно вносить земельний податок за передану у його власність землю.
Завдання: розв’яжіть справу.
Задача № 27
Пан Сидоров влітку поливав свій город за допомогою електропомпи, яку розміщував у криниці, розташованій на земельній ділянці, належній йому на праві приватної власності. Під час контролю його за цим заняттям застав державний екологічний інспектор. Він склав протокол про порушення ст. 48 Кодексу про адміністративні правопорушення і виніс постанову про притягнення пана Бевзенка до адміністративної відповідальності за порушення права державної власності на води. Пан Сидоров оскаржив постанову державного екологічного інспектора до суду. У суді він обстоював позицію, що оскільки земельна ділянка належить йому на праві приватної власності, то в силу ст. 79 Земельного кодексу – води на ній також належать йому на праві приватної власності, відтак – він не зобов’язаний дотримуватися правил загального використання водних ресурсів, визначених Водним кодексом.
Завдання: Обґрунтуйте, яке рішення має прийняти суд?

Задача № 28
До вас за консультацією звернулася будівельна компанія, яка планувала прокласти кабель по дну річки. Вона прохала роз’яснити як оформити право природокористування для прокладення кабелю: як право землекористування згідно з Земельним кодексом, як право водокористування згідно з Водним кодексом чи взагалі це можна зробити на праві загального використання водних ресурсів без будь-якого оформлення?
Завдання: надайте кваліфіковану відповідь на поставлене питання.

Задача № 29
Пан Верховий звернувся з заявою до Одеської обласної ради про приватизацію озера загальною площею 2,5 га, розташованого в Татарбунарському районі. Одеська обласна рада відмовила в приватизації озера, посилаючись на те, що водні об’єкти згідно з чинним законодавством у приватній власності перебувати не можуть. Пан Верховий оскаржив рішення Одеської обласної ради до суду.
Завдання: обґрунтуйте, яке рішення має прийняти суд?
Задача № 30
До вас за консультацією звернувся фермер з проханням роз’яснити, чи має він право створити на земельній ділянці, наданій йому у приватну власність для ведення фермерського господарства, ставок для риборозведення загальною площею 5 га? Якщо має, то чи належить отримувати якісь дозволи на це?
Завдання: надайте кваліфіковану відповідь на поставлене питання.
Задача № 31
Пан Мартиненко з родиною виїхав відпочити на озеро: поплавати на човні, порибалити. Те озеро виявилося наданим в оренду фермеру для риборозведення. Фермер зажадав від пана Мартиненка залишити його озеро і перебратися відпочивати на інше місце. Пан Мартиненко відмовився це зробити, посилаючись на право загального використання водних ресурсів, гарантоване Водним кодексом. Тоді фермер через деякий час обгородив озеро і поставив охорону. Пан Мартиненко подав позов до суду на незаконні дії фермера щодо перешкоджання загальному використанню водних ресурсів.
Завдання: обґрунтуйте, яке рішення має прийняти суд?

Тема: Правова охорона атмосферного повітря

Задача № 32
При в’їзді до міста Одеси на приватному автомобілі п. Зінкевич К. був зупинений інспектором ДАІ для перевірки вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автомобіля і шкідливого впливу їх фізичних чинників на довкілля. За результатами проведених замірів було зафіксовано значне перевищення встановлених нормативів і зроблено припис про внесення за попередній період поточного року збору за забруднення довкілля.
Вважаючи такі дії незаконними, п. Зінкевич К. відмовився виконувати припис. Інспектор ДАІ склав протокол про екологічне правопорушення і передав його до суду для розгляду справи.
Завдання: визначити порядок сплати збору за забруднення довкілля автотранспортом? Розв’яжіть справу.

Задача № 33
Коли в Одесі почали відмикати світло, багато громадян стали вмикати електрогенератори, що працюють на бензині. Державний екологічний інспектор, виявляючи такі випадки, давав приписи про відімкнення електрогенераторів на тій підставі, що громадяни не отримали дозвіл на викиди забруднюючих речовин до атмосферного повітря зі встановленими нормативами ГДВ.
Завдання: чи законними були дії державного екологічного інспектора?

Задача № 34
До автотранспортного підприємства звернулося державне управління екології та природних ресурсів в Одеській області з вимогою провести інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин на підприємстві для оформлення дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Керівництво автотранспортного підприємства не зрозуміло, що від нього вимагається, адже у підприємства є лише пересувні джерела забруднення – автобуси. Керівництво зазначеного підприємства звернулося до вас за консультацією з проханням роз’яснити: який порядок інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин встановлений законодавством України? Чи належить автотранспортному підприємству виконувати вимогу управління екології та природних ресурсів?
Завдання: надайте кваліфіковану відповідь на поставлені питання.
Задача № 35
До лакофарбного заводу надійшов лист державного управління екології та природних ресурсів в Одеській області з вимогою встановлення нормативів ГДР смороду від виробництва лакофарбного заводу для отримання дозволу на рівні впливу фізичних та біологічних чинників та стан атмосферного повітря. Керівництво заводу звернулося до вас за консультацією з проханням роз’яснити, чи зобов’язаний лакофарбний завод отримувати дозвіл на рівні впливу фізичних та біологічних чинників на стан атмосферного повітря?
Завдання: надайте кваліфіковану відповідь на поставлене питання.

Задача № 36
Група громадян пенсіонерів звернулася до держуправління екологічної безпеки зі скаргою на діяльність спільного підприємства „Кріоприлад”. У своїй скарзі вони зазначили, що протягом значного часу це підприємство забирає азот з атмосферного повітря для виробничих потреб. На їх думку, це призводить до зниження якості атмосферного повітря і негативного впливу на їх здоров’я. У ході перевірки ці факти підтвердилися (у тому числі виявлено погіршення стану здоров’я громадян, пожовкле листя у палісаднику, де вони відпочивали). Тоді держуправління екологічної безпеки поставило вимогу перед СП про отримання спеціального дозволу на використання атмосферного повітря для виробничих потреб. Однак керівництво СП відмовилося, посилаючись на право загального використання атмосферного повітря. Держуправління екологічної безпеки ухвалило рішення про припинення діяльності СП „Кріоприлад”. Це рішення СП оскаржило до суду.
Завдання: розв’яжіть справу.

Задача № 37
Пан Семченко звернувся до суду з позовом про заборону їзди на автомобілях, що використовують пальне, у місті Одесі, позаяк така діяльність забруднює атмосферне повітря. Пан Семченко послався на ч. 2 ст. 293 Цивільного кодексу України, згідно з якою діяльність, що призводить до забруднення довкілля, є незаконною, і кожен має право вимагати припинення такої діяльності.
Завдання: обґрунтуйте, яке рішення має прийняти суд?

Задача № 38
Громадський екологічний інспектор під час здійснення громадського екологічного контролю помітив аварійний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря місцевого цементного заводу. Прибувши на місце скоєного правопорушення, громадський інспектор зажадав, щоб йому надали можливість зафіксувати зазначений факт, але охорона цементного заводу не допустила його на територію заводу, посилаючись на те, що він не має таких повноважень. Громадський інспектор склав протокол про порушення ст. 78 Кодексу про адміністративні правопорушення і передав його начальникові державної міжрайонної екологічної інспекції для притягнення винних до відповідальності. На підставі цього протоколу на директора та головного інженера заводу були накладені адміністративні стягнення, які вони оскаржили до суду, посилаючись на те, що складений протокол не був ними завізований. Крім того, вони зазначили, що аварійного викиду не було, а була тільки профілактична продувка системи фільтрації шкідливих викидів, про що є відповідний запис чергового майстра цеху.
Завдання: обґрунтуйте, яке рішення має прийняти суд?

Задача № 39
ТОВ „Полігон” не переоформило вчасно дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Податковий інспектор надіслав ТОВ вимогу у місячний строк внести підвищений збір як за понадлімітні викиди забруднюючих речовин. ТОВ відмовилося сплачувати збір у підвищеному розмірі, посилаючись на те, що воно дотримується нормативів ГДВ, визначених попереднім дозволом, крім того, за його вимірюваннями, у атмосферному повітрі у зоні діяльності ТОВ дотримуються встановлені нормативи ГДК. Податковий інспектор звернувся з позовом до суду про примусове стягнення 10-разового розміру збору за забруднення атмосферного повітря, а також додатково пені в сумі 1 % від суми, що підлягає сплаті, за кожний день прострочення.
Завдання: обґрунтуйте, яке рішення має прийняти суд?

Задача № 40
Під час відпочинку на громадському пляжі компанія підлітків палила цигарки. До них підійшов екологічний інспектор і зажадав припинення діяльності щодо забруднення атмосферного повітря. Підлітки його вимоги злегковажили, тільки здійняли його на кпини. Тоді державний екологічний інспектор склав протокол про порушення ст. 1751 Кодексу про адміністративні правопорушення і передав його органам міліції для притягнення підлітків до адміністративної відповідальності.
Завдання: чи допустили підлітки правопорушення? Чи законними були дії державного екологічного інспектора?

Задача № 41
До вас за консультацією звернувся представник ТОВ „Діамант”. Він розповів, що ТОВ „Діамант” отримало дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря зі встановленими нормативами ГДВ. За 25 днів до закінчення дії дозволу ТОВ подало заяву до обласного управління екології та природних ресурсів про продовження терміну дії дозволу. З того часу минуло 47 днів, але жодної відповіді від управління так і не надійшло. Представник ТОВ попрохав витлумачити, чи можуть до ТОВ бути застосовані санкції як до порушника повітряохоронного законодавства, якщо воно продовжує викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря? Крім того, його цікавило протягом якого строку управління екології та природних ресурсів зобов’язане надати дозвіл чи відмову у його наданні, а також чи можна притягнути його до відповідальності за порушення цього строку?
Завдання: надайте кваліфіковані відповіді на поставлені питання.

Задача № 42
Фірма, яка торгувала нафтопродуктами, регулярно ввозила на територію України етилований бензин. Коли ж 15 січня 2003 року вона спробувала ввезти чергову партію етилованого бензину, митниця відмовилася пропускати вантаж, мовляв, етилований бензин справляє негативний вплив на атмосферне повітря, тому заборонений законодавством України. Фірма вирішила оскаржити дії митників до суду.
Завдання: обґрунтуйте, яке рішення має прийняти суд?

Задача № 43
Фірма «Константа» звернулася до вас за консультацією з проханням роз’яснити у якому порядку потрібно оформлювати дозвіл на ввезення в Україну озоноруйнівних речовин? Чи дозволяється взагалі ввезення на територію України таких речовин? Чи дозволяється виробництво таких речовин на території України?
Завдання: надайте кваліфіковану відповідь на поставлені питання.

Задача № 44
Під час проходження дощових хмар над сільськогосподарськими угіддями сільськогосподарського виробничого кооперативу „Світанок” за наказом керівництва СВК здійснювався випуск в атмосферне повітря спеціальних реагентів, які зумовлювали випадання дощу на угіддях СВК. Відомості про це надійшли до державного екологічного інспектора, звернувся до СВК з вимогою припинити здійснення такої діяльності. Керівництво СВК звернулося до вас за консультацією, чи потрібно СВК з проханням роз’яснити порядок здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни погодних і кліматичних умов, а також яка відповідальність загрожує СВК у разі продовження здійснення подібної діяльності?
Завдання: надайте кваліфіковану відповідь на поставлені питання.

Задача № 45
До вас за консультацією звернувся пан Кравченко з проханням роз’яснити, чи потрібно для установки супутникової антени отримувати дозвіл на спеціальне використання радіочастотного ресурсу? Супутникову антену планується використовувати для перегляду супутникових каналів мовлення. Чи належить такий вид використання радіочастотного ресурсу до спеціального використання радіочастотного ресурсу?
Завдання: надайте кваліфіковану відповідь на поставлені питання.

Задача № 46
Приватний підприємець вирішив зайнятися діяльністю з виробництва і продажу вітрової електроенергії. Він звернувся до вас за консультацією, чи потрібно йому отримувати якісь ліцензії чи дозволи на такий вид діяльності? Чи буде використання енергії вітру загальним чи спеціальним видом використання природних ресурсів?
Завдання: надайте кваліфіковану відповідь на поставлені питання.

Тема: Правове регулювання використання тваринного світу

Задача № 47
Державний екологічний інспектор затримав пана Заньковецького під час полювання на вепра. З’ясувалося, що пан Заньковецький мав при собі: 1) свідоцтво про державну реєстрацію його як фізичної особи – підприємця; 2) посвідчення мисливця; 3) щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита; 4) дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю. Державний екологічний інспектор пояснив, що змушений буде притягнути пана Заньковецького до адміністративної відповідальності, позаяк полювання на вепра відповідно до ст. 17 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» від 22 лютого 2000 року здійснюється на підставі ліцензії, якої у пана Заньковецького не виявилося. На це пан Заньковецький заперечив, мовляв, відповідно до ст. 2 і 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року ліцензування полювання не здійснюється, а відтак – він як приватний підприємець має право полювати без ліцензії.
Завдання: розв’яжіть спір.

Задача № 48
Пан Лукашук О. звернувся до суду з позовом про повернення колекції червоноволої казарки, затриманої митними органами при переміщенні через кордон.
У позовній заяві п. Лукашук О. зазначав, що колекцію червоноволої казарки він придбав у власність за кордоном, де перебував на міжнародному конгресі захисників тварин. Рішення органів митниці про примусове вилучення колекції тварин, які в Україні занесені до Червоної книги, не можна визнати правомірним, позаяк вони придбані у власність за межами України. Зокрема, перебуваючи з екскурсією у заповіднику, йому, як і деяким екскурсантам, керівництвом заповідника було презентовано зазначену колекцію задля акліматизації тварин у природних умовах України.
Цю колекцію, п. Лукашук О. планував експонувати і розводити у місцевому зоопарку, приватизованому 10 липня 1992 року товариством охорони диких тварин, головою правління кого він є ще з квітня 1990 року.
Завдання: як оформлюється право приватної власності на об’єкти тваринного світу за законодавством України? Розв’яжіть справу.

Задача №49
Працівники екологічної інспекції з охорони Чорного моря затримали групу осіб на рибальському сейнері, які без відповідного дозволу виловлювали рибні ресурси за межами територіальних вод.
Поставлені вимоги щодо відшкодування збитків, заподіяних власності держави незаконним виловом рибних ресурсів у виключній (морській) економічній зоні, вони не визнали, посилаючись на те, що їх діяльність здійснювалася за межами територіальних вод, а отже – у зоні вільного мореплавства. І за міжнародними правовими звичаями тут можна здійснювати будь-яку діяльність, зокрема використовувати природні ресурси – “загальну спадщину людства”.
Вважаючи таке пояснення необґрунтованим, екологічна інспекція з охорони Чорного моря звернулася з позовом до суду.
Завдання: розв’яжіть справу.

Задача № 50
Під час перетину державного кордону на залізничній станції „Мостиська” працівниками сектора служби екологічного контролю на кордоні оглядався вантаж чотирьох вагонів – продукти харчування тваринного походження. Працівники служби екологічного контролю вимагали спеціальних дозволів, які підтверджували б законність добування деяких тварин, з яких виготовлено відповідні продукти. Представник іноземної фірми заперечував, мовляв, свідченням їх безпечного стану є сертифікат якості. Начальник сектора екологічного контролю на кордоні, беручи до уваги відсутність документів, які б засвідчували законність добування тварин, що підлягають особливій охороні, заборонив ввезення їх на територію України.
Завдання: чи законними були дії начальника сектора екологічного контролю?

Задача № 51
Пан Вороний подав позов до суду проти держави Україна. У позовній заяві він зазначив, що його город був повністю поритий вепрами, що призвело до знищення всієї городини і заподіяння йому істотних збитків. Позаяк вепри є об’єктами тваринного світу державної власності, він вимагав від держави відшкодування збитків, заподіяних йому об’єктами державної власності.
Завдання: обґрунтуйте, яке рішення має прийняти суд?

Задача № 52
Племзавод вирішив розпочати експерименти, пов’язані з клонуванням тварин для потреб сільського господарства. Керівництво заводу звернулося до вас за консультацією з проханням роз’яснити які вимоги ставить чинне законодавство до діяльності з клонування тварин? Чи заборонена така діяльність чинним законодавством?
Завдання: надайте кваліфіковані відповіді на поставлені питання.

Задача №. 53
До вас за консультацією звернулися представники торгівельної компанії. Вони прохають роз’яснити, чи потрібно на ввезення в Україну партії чорної ікри оформити дозвіл згідно з вимогами Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (Вашингтон, 3 березня 1973 року)? Якщо потрібно, то у якому порядку такі дозволи видаються? Чи можна такий дозвіл отримати через адміністратора єдиної дозвільної системи?
Завдання: надайте кваліфіковані відповіді на поставлені питання.

Задача № 54
З метою уточнити кількісний склад тваринного світу в південній частині степового заповідника працівники державного управління екологічної безпеки області використали швидкохідні сучасні спортивні автомобілі. Використання цих технічних автотранспортних засобів призвело до порушення режиму мешкання тварин, а від надмірного гоніння тварин по степу 23 особини загинуло.
Дирекція заповідника звернулася до держуправління екологічної безпеки області з проханням виділити 170 тис. гривень з позабюджетних коштів для покриття заподіяних заповіднику збитків.
Начальник управління у своїй відповіді пояснив, що витрачання позабюджетних коштів на вказані цілі не передбачено, а тому рекомендував дирекції заповідника списати ці втрати, як на проведення планових відстрілів тварин у наукових цілях. Дирекція заповідника звернулася з позовом до суду про відшкодування заподіяних збитків працівниками держуправління екологічної безпеки.
Завдання: Визначте коло суспільних правовідносин; Розкрийте порядок ведення кадастру тваринного світу; вирішить справу.

Задача №55
Під час перевірки додержання законодавства про мисливство та полювання державний мисливський інспектор спільно з інспектором з охорони навколишнього природного середовища затримали на території земель фермерського господарства його господаря, що прогулювався в межах цих угідь з мисливською собакою, зброєю та капканами, без документа, який би посвідчував право мисливця.
На підставі цього інспектори склали протокол про адміністративне порушення правил полювання, наклали на нього адміністративний штраф та подали позов до суду про стягнення збитків, заподіяних правопорушенням.
У суді фермер пояснив, що під час його затримання він перебував у межах належних йому сільськогосподарських угідь.
Наявність мисливської зброї у нього обумовлено умовами безпеки у зв'язку з поширеністю на цій території останнім часом диких кабанів; капкани він пристосовує для добування кротів. Посвідчення мисливця немає, оскільки він не займається промисловим добуванням мисливських тварин.
Про те, що належні йому на праві власності угіддя відносяться до категорії мисливських, він не знав. У документах, які посвідчують його право приватної власності на сільськогосподарські угіддя, це не зазначено.
Завдання: Окреслить коло суспільних відносин; Чи підлягає позов задоволенню?Задача №56
Державний екологічний інспектор затримав пана Заньковецького під час полювання на вепра. З'ясувалося, що пан Заньковецький мав при собі: 1) свідоцтво про державну реєстрацію його, як особи – підприємця; 2) посвідчення мисливця; 3) щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита; 4) дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю.
Державний екологічний інспектор пояснив, що змушений буде притягнути пана Заньковецького до адміністративної відповідальності, позаяк полювання на вепра відповідно до ст.. 17 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» від 22 лютого 2000 року здійснюється на підставі ліцензії, якої у пана Заньковецького не виявилося. На це пан Заньковецький заперечив, мовляв, відповідно до ст.. 2 і 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року ліцензування полювання не здійснюється, а відтак – він як приватний підприємець має право полювати без ліцензії.
Завдання: розв'яжіть спір.

Тема: Правове регулювання використання лісів та
рослинного світу

Задача №. 57
Для розширення торгівельної площі директор фірми «Онікс» найняв бригаду будівельників і дав їй завдання викорчувати багаторічний дуб, який заважав будівництву. Викорчуване дерево виявилося “козацьким дубом”, що охоронявся як пам’ятка історії. Державний екологічний інспектор склав протокол про екологічне правопорушення, скоєне громадянами, і направив матеріали до суду для притягнення їх до відповідальності. Суд відмовив у прийомі позовної заяви посилаючись на ту обставину, що у цьому разі треба звернутися до господарського суду з позовом до фірми.
Завдання: хто є суб’єктом відповідальності за скоєне правопорушення? Розв’язати задачу.

Задача № 58
Напередодні Нового року працівниками міліції було затримано п. Матвієнка, що перевозив на приватному автомобілі три ялини діаметром до 10 см кожна, зрубані ним у приміському лісонасадженні поблизу с. Алтестове. Він мав намір їх продати, позаяк понад два роки ніде не працює і сталих джерел доходу не має. У ході розгляду з’ясувалося, що менш як за рік він вже притягувався за аналогічні дії до адміністративної відповідальності.
Завдання: розв’язати справу.

Задача № 59
30 грудня 2000 року пан Матвеєв зрубав ялинку в парку Перемоги і був затриманий співробітниками міліції за скоєне правопорушення.
В той же день працівниками ДАІ при в’їзді до міста Одеси був затриманий пан Сидоров, що перевозив на власному автомобілі три сосни діаметром 10 см кожна, зрубані ним у приміському лісозахисному насадженні біля с. Алтестове.
У приміському електропоїзді співробітники лінійного відділу міліції затримали пана Петренка з двома ялинками. При з’ясуванні обставин виявилося, що пан Петренко зрубав ялинки в Кодимському лісі. Крім того, пан Петренко за аналогічні дії торік притягувався до адміністративної відповідальності.
Завдання:
Охарактеризуйте види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
Визначте вид і міру відповідальності громадян в кожному конкретному випадку названих правопорушень.

Задача № 60
Фермер Прокопчук після жнив випалював стерню на полі, належному йому на праві приватної власності. Цей факт було встановлено державним екологічним інспектором, який попрохав фермера показати дозвіл на провадження такої діяльності. Фермер сказав, що дозволу не має, мовляв, випалювання стерні після жнив всі здійснюють – це не заборонено законом.
Завдання: чи може державний екологічний інспектор притягнути фермера до відповідальності за випалювання стерні на полі, що є його приватною власністю?

Задача № 61
Тваринницькому підсобному сільському господарству виробничої фірми "Нафтоторгсинтез" необхідно збудувати до об'єктів виробничого призначення під'їзну автомобільну дорогу. Однак проведення робіт стримувалося тим, що під'їзну дорогу можливо розташувати тільки через частину рекреаційної зони лісів, які належать до першої групи.
Лісогосподарське об'єднання, до якого звернулося з клопотанням підсобне сільське господарство, видало дозвіл на здійснення вирубання просіки для розміщення під'їзної дороги за умови, що господарство компенсує заподіяні збитки відповідно до такс відпуску деревини на пні.
Через деякий час старший інженер лісогосподарського об'єднання Чаусов П., який виконував обов'язки інспектора з використання, відтворення, захисту та охорони лісів, виявив, що вирубання деревини та розміри просіки значно перевищують встановлені розміри, на території наявні залишки деревини, гілля, викорчувані пні. Крім того, механічним способом знищено значну частину молодняку природного походження, на 5 га плантації лісових насаджень вже зводяться тваринницькі об'єкти; за межами просіки вирито канаву 3-метрової глибини і ширини для скидання відходів тваринницького виробництва.
Подальші обстеження показали, що внаслідок самовільних дій підсобного сільського господарства знищено близько 10 тис. дерев діаметром 35-40 см до ступеня припинення росту.
Ці матеріали були передані до органів прокуратури, які після проведення відповідних слідчих дій направлено до суду для притягнення винних до юридичної відповідальності.
Завдання: Визначити коло суспільних правовідносин; які юридичні наслідки розгляду цієї справи? вирішити справу.

Задача № 62
Пан Радченко звернувся з клопотанням про приватизацію лісової ділянки до селищної ради. Селищна рада відмовила йому у приватизації лісової ділянки, посилаючись на те, що відповідно до ст. 4 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року природні ресурси України є власністю народу України, від імені якого право розпорядження природними ресурсами здійснює Верховна Рада України. Відтак, природні ресурси згідно з чинним законодавством не можуть перебувати у приватній власності, а тому клопотання про приватизацію лісової ділянки не підлягає задоволенню. Пан Радченко оскаржив відмову до суду.
Завдання: Чи законною є відмова селищної ради? Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 63
Згідно з рішенням міської Ради народних депутатів частина міських лісових угідь разом з водоймою, що на них знаходиться, природним національним парком, регіональним ландшафтним парком, історико-культурним заповідником віднесено до категорії рекреаційної території з обмеженим режимом їх господарського та комунально-складського використання.
Начальник міжрайонного лісового господарства Волошин В. оскаржив це рішення до суду, вважаючи, що зміну цільового використання лісових угідь здійснено з порушенням чинного законодавства.
Завдання: Визначити коло суспільних відносин; Чи підлягає скарга задоволенню?
Вирішити справу.
Задача № 64
Державний екологічний інспектор затримав групу відпочиваючих, які розпалювали у лісі багаття і готували шашлик, пекли картоплю. Він пояснив, що розпалювати багаття у лісі чинним законодавством заборонено, склав протокол про порушення ст. 77 КУАП і передав матеріали до суду. У суді громадяни заперечили, мовляв, їм нічого не відомо про заборону розпалювання багаття у лісі, а в силу правових традицій, що склалися в їхній місцевості – всі так відпочивають споконвіку.
Завдання: розв’яжіть справу.
Задача № 65
Фермерське господарство „Лісовик”, отримавши у приватну власність ділянку лісу, продало цю ділянку громадянинові Молдови панові Іванеску. Державна екологічна інспекція звернулася до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу недійсним, позаяк чинне законодавство не передбачає можливості перебування лісів у приватній власності іноземних фізичних чи юридичних осіб.
Завдання: Які існують обмеження щодо права власності іноземців на ліси України? Розв’яжіть справу.

Задача № 66
Державний екологічний інспектор затримав групу громадян, які збирали гриби у приватному лісі. Він попрохав їх покинути ліс і збирати гриби в іншому місці, тому що цей ліс є приватною власністю. Громадяни відмовилися виконати прохання державного екологічного інспектора, посилаючись на те, що право загального використання природних ресурсів діє також щодо об’єктів приватної власності, крім того, до компетенції Державної екологічної інспекції Мінприроди не входить захист права приватної власності на природні об’єкти.
Державний екологічний інспектор склав протокол про адміністративне правопорушення за частиною першою ст. 70 Кодексу про адміністративні правопорушення України і постанову про накладення адміністративного штрафу у розмірі 50 гривень з кожного громадянина.
Громадяни оскаржили цю постанову до суду.
Завдання: обґрунтуйте, яке рішення має прийняти суд?
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ, КУРСОВИХ
ДИПЛОМНИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Реферати
Концепції взаємодії людини і природи;
Основні етапи становлення природоресурсного права;
Принципи природоресурсного права;
Галузеві кодекси як джерела екологічного права;
Правове регулювання моніторингу у природоресурсному праві;
Правове регулювання природоресурсного контролю і нагляду;
Проблеми правової відповідальності за порушення природоресурсного права;
Реалізація права власності на природні ресурси;
Первісні та похідні підстави виникнення права власності на природні ресурси;
Право постійного та тимчасового природокористування;
Право користування природними ресурсами загальнодержавного та місцевого значення;
Збори за спеціальне природокористування;
Проблема удосконалення юридичних і фактичних критеріїв розмежування загального і спеціального використання природних ресурсів;
Підстави виникнення та припинення права користування надрами;
Правове регулювання ведення державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин;
Співвідношення правових режимів корисних копалин загальнодержавного і місцевого значення;
Правовий статус Державної геологічної служби;
Повноваження Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду щодо здійснення гірничого нагляду;
Порядок надання гірничих відводів;
Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин;
Проблема ліцензування спеціального використання надр;
Правове становище першовідкривачів родовищ корисних копалин;
Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра.
Правовий режим водоохоронних зон;
Поняття та класифікація водних об’єктів України;
Правовий режим питної води та питного водопостачання;
Правове регулювання первинного і вторинного водокористування.
Правовий режим підземних вод.
Правовий режим прибережних захисних смуг.
Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів.
Правовий режим боліт.
Охорона життя людей на водних об’єктах.
Повноваження Державного комітету водного господарства.
Юридична відповідальність за порушення законодавства про водні об’єкти.
Джерела забруднення атмосферного повітря.
Стандартизація та нормування в сфері атмосфероохоронних відносин.
Порядок розробки нормативів гранично допустимих викидів стаціонарними джерелами.
Проблема озонових дірок в атмосфері: глобальна правова проблема.
Державний облік в галузі охорони атмосферного повітря.
Міжнародно-правова охорона атмосферного повітря.
Проблема правового режиму простору як природного ресурсу.
Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.
Становлення лісового права та відповідного законодавства України.
Розмежування загального і спеціального використання рослин.
Правове регулювання відтворення рослин.
Правове регулювання ведення Зеленої книги України.
Правове регулювання інтродукції, акліматизації і селекції рослин.
Проблема співвідношення лісового законодавства і законодавства про рослинний світ.
Правове регулювання фітосанітарного контролю.
Правове регулювання відповідальності за порушення законодавства про рослинний світ.
Проблеми оформлення права приватної власності на об’єкти тваринного світу;
Проблеми удосконалення законодавства України про тваринний світ
Червона книга України.
Захист тварин від жорстокого поводження.
Спеціальне використання риби та інших водних організмів.
Порядок здійснення полювання.
Правовий статус громадських мисливських інспекторів.
Правовий статус громад сих інспекторів рибоохорони.
Порядок транскордонного перевезення тварин, що перебувають під загрозою зникнення.
Правове регулювання відповідальності за порушення законодавства про тваринний світ.
Законодавство України про альтернативну енергетику.
Проблема розмежування правових режимів повітряного простору, атмосферного повітря, клімату та радіочастотного ресурсу.
Джерела міжнародного права навколишнього середовища.
Міжнародне екологічне судочинство.
Становлення та розвиток європейської екологічної політики.
Проблеми правової охорони клімату в Україні.
Правове регулювання використання радіочастотного ресурсу
Правове регулювання створення приватних об’єктів природно-заповідного фонду;
Правове становище Державної служби заповідної справи Мінприроди;
Правовий режим водно-болотних угідь міжнародного значення;
Правова відповідальність за жорстоке поводження з тваринами;
Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.
Правовий режим земель лісогосподарського призначення.
Правовий режим земель житлової і громадської забудови.
Правовий режим земель водного фонду.
Правовий режим земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.
Правовий режим земель рекреаційного призначення.
Правовий режим земель історико-культурного призначення.
Правовий режим земель транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення.
Правове регулювання паювання земель.
Правове регулювання земельної реформи.
Право на земельну частку (пай) як об’єкт земельних правовідносин.
Правовий режим деградованих і малопродуктивних земель.
Правовий режим підземних вод.
Правовий режим боліт.

Курсові роботи
Джерела природоресурсного права України.
Правове регулювання відносин власності на природні ресурси.
Приватизація природних ресурсів за законодавством України.
Правове регулювання постійного природокористування.
Правове регулювання оренди природних ресурсів.
Правове регулювання лімітування спеціального використання природних ресурсів.
Правове регулювання сплати збору за спеціальне використання природних ресурсів.
Правове регулювання ведення Червоної книги України.
Правове регулювання ведення Зеленої книги України.
Правові проблеми ліцензування спеціального використання надр.
Правове регулювання державного гірничого нагляду.
Правове становище гірничого підприємства.
Правове регулювання укладення договорів щодо використання надр.
Правове регулювання будівництва шахт.
Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки гірничих робіт.
Правове регулювання державного геологічного контролю.
Правове становище першовідкривачів родовищ корисних копалин.
Правове регулювання проведення геологорозвідувальних робіт.
Правове регулювання сплати платежів за користування надрами.
Правове регулювання оренди водних об’єктів.
Правове регулювання забезпечення якості питної води.
Правове регулювання державного контролю за дотриманням водного законодавства.
Правове становище Державного комітету водного господарства України.
Правовий режим водоохоронних зон.
Правовий режим прибережних захисних смуг.
Правовий режим зон санітарної охорони джерел питного водопостачання.
Поняття та склад водного фонду України.
Правове регулювання сплати збору за спеціальне використання водних ресурсів.
Правове регулювання оформлення дозволів на спеціальне використання водних ресурсів.
Правове регулювання здійснення державного моніторингу вод.
Правове регулювання ведення державного водного кадастру.
Правове регулювання охорони малих річок в Україні.
Правове регулювання відповідальності за порушення водного законодавства.
Правове регулювання охорони атмосферного повітря від забруднення.
Правове регулювання моніторингу атмосферного повітря.
Правове регулювання проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві.
Правове регулювання охорони озонового шару.
Правове регулювання запобігання парниковому ефекту.
Правовий режим вітрових електростанцій в Україні.
Правове регулювання захисту рослин.
Правове регулювання відповідальності за порушення законодавства про охорону рослин.
Правове регулювання державного контролю за дотриманням законодавства про рослинний світ.
Правове регулювання охорони ґрунтів за законодавством України.
Правове регулювання утримання зелених насаджень у населених пунктах.
Правове регулювання нормування спеціального використання рослин.
Правове регулювання захисту тварин від жорстокого поводження.
Правове регулювання спеціального використання тварин.
Правове регулювання ввезення і вивезення тварин, що перебувають під загрозою зникнення.
Правове регулювання ведення державного кадастру тваринного світу.
Правове регулювання здійснення полювання іноземцями в Україні.
Правове регулювання нормування спеціального використання тварин.
Правове регулювання загального використання об’єктів тваринного світу.

Дипломні роботи
Історія розвитку природоресурсного права України;
Система джерел природоресурсного права України.
Правові звичаї та традиції, як джерела природоресурсного права України.
Судовий прецедент як джерело природоресурсного права України.
Право приватної власності на природні ресурси;
Правове регулювання спеціального природокористування;
Правове регулювання збереження біологічного різноманіття в Україні;
Правове регулювання порядку надання надр для видобування корисних копалин;
Правове регулювання видобування коштовних металів і коштовного каміння
Правове регулювання видобутку нафти і газу
Правова охорона вод;
Правова відповідальність за порушення водного законодавства.
Правове регулювання видобутку мінеральних вод;
Правова охорона атмосферного повітря
Правове регулювання використання рослинних ресурсів;
Правова охорона рослинного світу;
Правовий режим карантину рослин;
Правовий режим зелених насаджень у населених пунктах
Правове регулювання спеціального використання лісових ресурсів;
Правове регулювання співвідношення лісового права та правового регулювання використання рослинного світу;
Правовий режим тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;
Правове забезпечення використання об’єктів тваринного світу;
Тваринний світ як об’єкт права власності та права користування;
Співвідношення правових режимів тварин як об’єктів природноресурсового, цивільного та аграрного права;
Правове регулювання захисту тварин від жорстокого поводження;
Правове регулювання забезпечення раціонального використання природних ресурсів;
Правове регулювання цивільної відповідальності за порушення природоресурсного законодавства;
Правове регулювання адміністративної відповідальності за порушення природоресурсного права;
Правове регулювання матеріальної та дисциплінарної відповідальності за природоресурсні правопорушення;
Кримінальна відповідальність за природоресурсні правопорушення;
Правове регулювання охорони Чорного та Азовського морів.
Міжнародно-правова охорона природних ресурсів.
Правове регулювання зеленого туризму
Правовий режим використання природних ресурсів курортів
Правове регулювання використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду
Правові форми та види використання природних рослинних ресурсів
Державне управління і контроль в галузі використання та відтворення лісів
Особливості правового режиму використання природних ресурсів території, на якій оголошено карантин.
Спеціальні правові режими використання екологічно уражених природних ресурсів
Стандартизація і нормування в галузі використання вод та відтворення водних ресурсів;
Правові засади використання земельних ресурсів;
Система органів управління і контролю в галузі природокористування;
Правове регулювання укладення угод про розподіл продукції;
Повітряохоронне законодавство Європейської Спільноти;
Міжнародне співробітництво України щодо охорони тваринного світу;

Магістерські роботи

Джерела природоресурсного законодавства;
Становлення та розвиток природноресурсового законодавства в Україні
Правові звичаї та традиції як джерела природоресурсного права України;
Правові аспекти співвідношення природоресурсного, екологічного та земельного права;
Речові права в природоресурсному праві;
Правове регулювання розрахунку розміру цивільної відповідальності за порушення природноресурсового законодавства;
Процесуальні аспекти природоресурсних правовідносин;
Правові аспекти загального використання природних ресурсів;
Дозвільна система у використання природних ресурсів.
Міжнародно-правова відповідальність у галузі охорони навколишнього природного середовища;
Правовий режим використання та охорони природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України;
Система державних органів управління у сфері використання та охорони природних ресурсів;
Правове значення планування використання природних ресурсів;
Правове регулювання власності іноземців на природні ресурси України;
Правовий режим використання природних ресурсів екологічно уражених об’єктів і природних комплексів
Правовий режим використання природних ресурсів у лікувально-оздоровчих місцевостях;
Правове регулювання використання альтернативних джерел енергії;
Правове регулювання використання генетично модифікованих організмів
Особливості правового режиму використання природних ресурсів вільних економічних зон туристсько-рекреаційного типу
Правове регулювання ведення державних кадастрів природних ресурсів
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
21 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
22 Правове регулювання здійснення платежів за користування природними ресурсами 
23 Правовий режим використання природних ресурсів рекреаційних зон
24 Право громадян на здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів.
25 Правове регулювання сервітуту за цивільним, земельним і лісовим законодавством;
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ДО ЗАЛІКУ З ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА

1.Поняття, предмет, метод і система природоресурсного права;
2.Співідношення природоресурсного права з іншими галузями права;
3.Етапи становлення та розвитку природоресурсного права;
4.Принципи та джерела природоресурсного права;
5.Загальна характеристика джерел природоресурсного права;
6.Конституція України як джерело природоресурсного права;
7.Закони України як джерела природоресурсного права;
8.Галузеві кодекси як джерела природоресурсного права;
9.Підзаконні нормативні акти як джерела природоресурсного права;
10.Поняття та зміст права власності на природні ресурси;
11.Форми власності на природні ресурси;
12.Речові права на природні ресурси;
13 Підстави виникнення права власності на природні ресурси;
15 Підстави припинення права власності на природні ресурси;
16.Поняття та види права природокористування;
17.Об’єкти та суб’єкти права природокористування;
18.Виникнення та припинення права спеціального природокористування;
19.Поняття та значення надр;
20.Порядок надання надр у користування;
21.Права та обов'язки користувачів надр;
22.Основні вимоги в галузі охорони надр;
23. Поняття водного фонду;
24.Форми власності в сфері водних відносин;
25.Характеристика загального та спеціального водокористування;
26.Суб’єкти водокористування;
27.Основні вимоги в галузі охорони вод;
28.Поняття та види водоохоронних зон;
29.Поняття атмосферного повітря як об’єкту НПС та його правове регулювання;
30.Джерела забруднення атмосферного повітря;
31.Порядок видачі дозволів на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами;
32.Стандарти та нормативи в сфері охорони атмосферного повітря;
33. Заходи по охороні атмосферного повітря;
34 Поняття рослинного світу як об’єкту правової охорони;
35.Загальна характеристика загального та спеціального використання рослинного світу;
36. Охорона та використання зелених насаджень у населених пунктах;
37.Поняття лісу та його функції. Лісовий фонд України;
38.Право власності на ліси;
39.Право користування лісами;
40.Право лісових сервітутів;
41.Охорона лісів;
42.Поняття та значення «Зеленої книги України»;
43.Поняття тваринного світу. Об’єкти тваринного світу;
44.Власність на об’єкти тваринного світу;
45.Загальна характеристика загального використання тваринного світу;
46.Загальна характеристика спеціального використання тваринного світу;
47.Правове регулювання мисливства та рибальства;
48.Основні заходи по охороні тваринного світу;
49.Ведення Червоної книги як захід по охороні тваринного світу;
50.Міжнародний механізм охорони навколишнього природного середовища;


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. В об'єктивному розумінні природоресурсне право це:
А. сукупність повноважень конкретного суб'єкта використовувати природні ресурси, природні об'єкти чи природні умови для задоволення певних потреб;
Б. підгалузь екологічного права, що регулює суспільні відносини у сфері забезпечення ефективного раціонального використання людиною природних ресурсів, природних об'єктів та природних умов;
В. інститут екологічного права, що регулює суспільні відносини у сфері забезпечення ефективного раціонального використання людиною природних ресурсів, природних об'єктів та природних умов;
Г. система норм права, що регулюють порядок раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, встановлюють гарантії забезпечення реалізації права людини на безпечне для життя та здоров’я навколишнє природне середовище.

2. Предмет природоресурсного права» складають суспільні відносини, які складаються щодо:
А. забезпечення безпечного для життя та здоров’я НПС;
Б. визначення правового режиму зон надзвичайних екологічних ситуацій;
В. здійснення лісокористування;
Г. всі перераховані складають предмет «Природоресурсного права»

3. Об’єктом природоресурсного права можуть бути:
А. тварини, занесені до «Червоної книги»;
Б. рослинні угрупування, занесені до «Зеленої книги»;
В. життя та здоров’я людей;
Г. жодні з перерахованих.

4. Джерелами природоресурсного права є:
А. Закон України «Про екологічний аудит»;
Б. Закон України «Про екологічну експертизу»;
В. Закон України «Про рослинний світ»;
Г. всі є джерелами Природоресурсного права.

5. Принципом природоресурсного права є:
А. гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я людей;
Б. запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
В. екологізація матеріального виробництва;
Г. цільовий характер використання природних ресурсів.

6. Принцип безоплатності загального та платності спеціального природокористування закріплено:
А. Конституції України;
Б. Екологічному кодексі;
В. Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
Г. Конвенції ООН про охорону біологічного різноманіття.

7. З якими галузями права у природоресурсного права існують найтісніші зв’язки:
А. адміністративним правом;
Б. цивільним правом;
В. трудовим правом;
Г. корпоративним правом.

8. В Конституції України (ст. 13) суб’єктом права власності на природні ресурси визначено:
А. громадянина України;
Б. осіб, які на законних підставах перебувають на території України;
В. народ України;
Г. фізичних та юридичних осіб;

9. Право власності на природні ресурси в об’єктивному розумінні це:
А. сукупність прав та обов’язків суб’єктів права власності;
В. сукупність правових норм, які визначають права та обов’язки суб’єктів права власності;
Г. сукупність правомочностей суб’єктів права власності;
Д. сукупність об’єктів права власності.

10. В Україні природні ресурси можуть перебувати в таких формах власності:
А. державній;
Б. колективній;
В. приватній;
Г. всіх вище перерахованих.

11. Вкажіть природні ресурси, які не можуть бути об’єктами права власності:
А. континентальний шельф;
Б. корисні копалини;
В. кліматичні ресурси;
Г. тваринний світ.

12. Лише в державній власності можуть перебувати:
А. надра;
Б. територіальне море;
В. водні об’єкти;
Г. об’єкти тваринного світу.

13. Власники природних ресурсів мають право:
А. користуватися на розпоряджатися природними ресурсами на власний розсуд;
Б. у зв’язку з господарською потребою самостійно змінювати цільове призначення природних ресурсів;
В. використовувати природні ресурси лише відповідно до їх цільового призначення;
Г. розпоряджатися плодами та доходами, отриманими від природного ресурсу.

14. Первинним способом набуття у власність природних ресурсів є:
А. створення природного об’єкту;
Б. купівля-продаж об’єкту;
В. отримання об’єкту в дарунок;
Г. відтворення природного об’єкту;

15. В залежності від об’єкту природокористування буває:
А. загальне;
Б. спеціальне;
В. універсальне;
Г. лісокористування.

16. Залежно від мети природокористування буває:
А. загальне;
Б. спеціальне;
В. універсальне;
Г. лісокористування.

17. Ознаками загального природокористування є:
А. безоплатність;
Б. платність;
В. закріплення за конкретним суб’єктом;
Г. загальна доступність.

18. Ознаками спеціального природокористування є:
А. безоплатність;
Б. платність;
В. закріплення за конкретним суб’єктом;
Г. загальна доступність.

19. Дозволом на спеціальне природокористування може бути:
А. лісовий квиток;
Б. маркшейдерський знак;
В. водний кадастр;
Г. відстрільна картка.

20. Дозвіл на спеціальне використання об’єктів тваринного світу видають органи:
А. Міністерства охорони навколишнього природного середовища;
Б. Міністерства лісового господарства;
В. Державної екологічної інспекції;
Г. Жодний не видає.

21. Дозвіл на спеціальне використання надр видають органи:
А. Міністерства охорони навколишнього природного середовища;
Б. Державного комітету земельного господарства;
В. Державної екологічної інспекції;
Г. Жодний не видає.

22. Природоресурсний сервітут встановлюється:
А. державним актом;
Б. ліцензією;
В. договором;
Г. диспашею.

23. Безоплатне припинення права спеціального природокористування передбачає:
А. реквізиція об’єкту природокористування;
Б. конфіскація об’єкту природокористування;
В. націоналізація об’єкту природокористування;
Г. всі є безоплатними способами припинення природокористування.

24. Центральним органом державної виконавчої влади спеціальної компетенції в сфері природокористування є:
А. Кабінет Міністрів України;
Б. Міністерство охорони навколишнього природного середовища;
В. Державний комітет земельного господарства;
Г. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

25. Органом поресурсового управління є:
А. Кабінет Міністрів України;
Б. Міністерство охорони навколишнього природного середовища;
В. Державний комітет земельного господарства;
Г. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

26. Основною метою Державної екологічної інспекції є:
А. здійснення контролю за належним використанням природних ресурсів;
Б. надання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів;
В. координація діяльності органів поресурсового управління;
Г. розробка державних екологічних програм.

27. Спостереження за станом природних ресурсів є завданням наступної функції державного управління:
А. екологічна експертиза;
Б. екологічний аудит;
В. екологічна стандартизація;
Г. екологічний моніторинг.

28. Встановлення відповідності діяльності у сфері природокористування вимогам чинного законодавства є завданням наступної функції державного управління:
А. екологічна експертиза;
Б. екологічний аудит;
В. екологічна стандартизація;
Г. екологічний моніторинг.

29. Категоріями землі є:
А. землі водного фонду;
Б. землі сільськогосподарських підприємств;
В. пайові землі;
Г. землі оборони.

30. Пасовища відносяться до:
А. земель водного фонду;
Б. земель лісового фонду;
В. земель природо-заповідного призначення;
Г. до жодних не відносяться.

31. Змінити цільове призначення землі має право:
А. сільська рада;
Б. Міністерство охорони НПС;
В. суд;
Г. Державний комітет земельних ресурсів.

32. Право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, що знаходиться над поверхнею ділянки на висоту:
А. необхідну для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд;
Б. 50 м.
В. 100 м.
Г. право власності на простір, що знаходиться над поверхнею ділянки у суб’єкта не виникає.

33. Іноземці та особи без громадянства:
А. можуть бути землевласниками;
Б. можуть мати у власності до 1 га. землі;
В. можуть мати у власності до 10 га. землі;
Г. не можуть бути землевласниками;

34. Лише в державній власності можуть перебувати землі:
А. оборони;
Б. природно-заповідного фонду;
В. водного фонду;
Г. всі перебувають лише в державній власності.

35. Одним із земельних сервітутів є:
А. вирощувати сільськогосподарську продукцію на чужій земельній ділянці;
Б. будувати об’єкти на чужій земельній ділянці;
В. право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці;
Г. всі перераховані є земельними сервітутами.

36. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства не більше:
А. 0, 5 га.;
Б. 1 га;
В. 1, 5 га.;
Г. 2 га.

37. Надра це:
А. корисні копалини;
Б. державний фонд родовищ корисних копалин;
В. частина земної кори;
Г. державний фонд надр.

38. Видами користування надр є:
А. видобування корисних копалин;
Б. будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
В. створення геологічних територій та об’єктів;
Г. всі є видами користування надрами.

39. Залежно від значення корисні копалини поділяються:
А. міжнародного значення;
Б. загальнодержавного значення;
В. стратегічного значення;
Г. місцевого значення.

40. Гірничий відвід це:
А. частина надр, надана у користування;
Б. родовище корисних копалин з визначеними межами на місцевості;
В. документ на право користування надрами;
Г. форма плати за користування надрами.

41. Кількість та якість запасів корисних копалин відображається в:
А. ліцензійних умовах на використання надр;
Б. Державному кадастрі родовищ і проявів корисних копалин;
В. проектах гірничодобувних підприємств;
Г. дозволі на використання надр.

42. Дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення надає:
А. Кабінет Міністрів України;
Б. Міністерство охорони НПС;
В. обласна ради;
Г. обласна державна адміністрація.

43. Погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення є частиною компетенції:
А. Кабінету Міністрів України;
Б. Міністерства охорони НПС;
В. обласної ради;
Г. обласної державної адміністрації.

44. До водного фонду України належать:
А. дренажні води;
Б. поверхневі води;
В. лляльні води;
Г. зворотні води.

45. Розпорядження водними об’єктами місцевого значення є частиною компетенції:
А. обласних рад;
Б. Кабінету міністрів України;
В. Державного комітету водного господарства;
Г. Міністерства охорони НПС.

46. Надання дозволів на спеціальне використання водних об’єктів загальнодержавного значення є частиною компетенції:
А. обласних рад;
Б. Кабінету міністрів України;
В. Державного комітету водного господарства;
Г. Міністерства охорони НПС.

47. Норма про можливість набуття приватної власності на замкнені природні водойми площею до 3 га. міститься у:
А. Водному кодексі;
Б. Земельному кодексі;
В. Лісовому кодексі;
Г. Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища».

48. Ознакою первинного водокористувача є:
А. наявність обладнання для забору води;
Б. використання води для виробничого процесу;
В. скидання зворотних вод;
Г. плата за водокористування.

49. Не належить до спеціального водокористування:
А. забезпечення питних потреб населення;
Б. використання вод для потреб водного транспорту;
В. пропуск води через гідроенергетичні вузли;
Г. подача води у маловодні регіони.

50. Орендодавцем водного об’єкту загальнодержавного значення може бути:
А. місцева державна адміністрація;
Б. обласна рада;
В. Державний комітет водного господарства;
Г. Міністерство охорони НПС.

51. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості:
А. дозволено;
Б. дозволено лише вторинним водокористувачам;
В. дозволено лише первинним водокористувачам;
Г. не дозволено.

52. Розмір прибережної захисної смуги для малих річок становить:
А. 20 м.;
Б. 25 м.;
В. 50 м.;
Г. 100 м.

53. Зона санітарної охорони влаштовується для захисту:
А. магістральних водних каналів;
Б. водогосподарських споруд;
В. місць забору води для централізованого водопостачання;
Г. берегів водних об’єктів.

54. Виключна (морська) економічна зона це:
А. внутрішні морські води;
Б. територіальне море;
В. частина моря, яка використовується для потреб економіки;
Г. морські райони, прилеглі до територіального моря.

55. Ширина виключної (морської) економічної зони становить:
А. до 12 морських миль;
Б. до 24 морських миль;
В. до 100 морських миль;
Г. правильної відповіді немає.

56. У виключній (морській) економічній зоні України інші держави мають право:
А. прокладати підводні трубопроводи;
Б. виловлювати рибу;
В. видобувати корисні копалини;
Г. створювати штучні острови.

57. Відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» атмосферне повітря це:
А. газова оболонка Землі;
Б. природна суміш газів, що знаходиться за межами жилих, виробничих та інших приміщень;
В. природна суміш газів, необхідна для забезпечення життєдіяльності;
Г. природна суміш газів, як невід’ємна частина навколишнього середовища.

58. Дозволи на викиди забруднюючих речовин необхідні для:
А. антропогенних джерел забруднення;
Б. пересувних джерел забруднення;
В. стаціонарних джерел забруднення;
Г. для всіх перерахованих.

59. Дозвіл на викид забруднюючих речовин видається:
А. територіальними органами Міністерства охорони НПС;
Б. територіальними органами Міністерства охорони здоров’я;
В. місцевими радами;
Г. місцевими адміністраціями.

60. Дозвіл на викид забруднюючих речовин погоджується з:
А. територіальними органами Міністерства охорони НПС;
Б. територіальними органами Міністерства охорони здоров’я;
В. місцевими радами;
Г. місцевими адміністраціями.

61. Дозволи на викиди забруднюючих речовин пересувними джерелами видають:
А. місцеві державні адміністрації;
Б. обласні ради;
В. місцеві органи Міністерства охорони НПС;
Г. дозволи на викиди забруднюючих речовин пересувними джерелами чинним законодавством не передбачені.

62. Умовами видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря є:
А. здійснення контролю за обсягом і складом забруднюючих речовин;
Б. неперевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел;
В. здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин;
Г. використання метрологічно атестованих методик виконання вимірювань.

63. Видом контролю у галузі охорони атмосферного повітря є:
А. державний;
Б. виробничий;
В. громадський;
Г. жоден не є видом контролю.

64. Змінення складу і властивостей атмосферного повітря в результаті надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних сполук є:
А. забрудненням атмосферного повітря;
Б. нормуванням атмосферного повітря;
В. стандартизацією атмосферного повітря;
Г. лімітуванням атмосферного повітря.

65. Встановлення комплексу обов’язкових норм, правил, вимог до охорони атмосферного повітря від забруднення є змістом:
А. стандартизації і нормування в галузі охорони атмосферного повітря;
Б. сертифікації в галузі охорони атмосферного повітря;
В. моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря;
Г. експертизи в галузі охорони атмосферного повітря.

67. Норматив якості атмосферного повітря відображає:
А. гранично допустимий викид забруднюючої речовини джерелом забруднення;
Б. гранично допустимий максимальний вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, при якому відсутній негативний вплив на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища;
В. гранично допустимий рівень фізичного та електромагнітного та іншого фізичного впливу;
Г. вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах.

67. Рослинний світ це:
А. сукупність усіх видів рослин, а також грибів та утворених ними угруповань на певній території;
Б. рослини, що природно зростають на певній території;
В. сукупність видів рослин, що зростають в межах певних ділянок та перебувають у тісній взаємодії як між собою, так і з умовами довкілля;
Г. об’єкти рослинного світу, що використовуються або можуть бути використані населенням, для потреб виробництва та інших потреб.

68. Інтродукція це:
А. пристосування (адаптація) виду до нових умов існування у зв’язку зі штучним його переселенням;
Б. штучне введення виду до складу рослинного світу поза межами його природного ареалу;
В. відтворення рослин, які перебувають на грані зникнення;
Г. жодний із варіантів не вірний.

69. До природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення належать:
А. рослини, що зростають в межах міст республіканського підпорядкування;
Б. рослини, що зростають в межах земель, призначених для потреб рекреації;
В. рослини, що зростають в межах поверхневих вод (озер, водосховищ, річок, каналів), що розташовані і використовуються на території більш ніж однієї області;
Г. всі рослини є об’єктами є загальнодержавного значення.

70. Не потребують дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів:
А. власники земельних ділянок, на яких знаходяться об’єкти рослинного світу;
Б. суб’єкти, які здійснюють заготівлю деревини під час рубок головного користування;
В. суб’єкти, які здійснюють заготівлю живиці;
Г. суб’єкти, які здійснюють заготівлю кори, лубу, деревної зелені, деревних соків тощо.

71. Ліміт на використання об’єктів рослинного світу загальнодержавного значення встановлюється:
А. Верховною Радою України;
Б. Кабінетом Міністрів України;
В. Міністерством охорони НПС;
Г. місцевими радами.

72. Ліс це:
А. об’єкт НПС, який за своїм призначенням та місцерозташуванням виконує переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах;
Б. ділянка лісового фонду України з визначеними межами, виділена для ведення лісового господарства та використання лісових ресурсів;
В. лісова ділянка, вкрита лісовою рослинністю, а також постійно або тимчасово не вкрита лісовою рослинністю;
Г. тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав’яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов’язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище.

73. До лісового фонду України не належать:
А. парки, сади, сквери, бульвари тощо, які не віднесені в установленому порядку до лісів;
Б. окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках;
В. ліси, які перебувають у приватній власності;
Г. всі перераховані не належать до лісового фонду.

74. Захисними лісами є:
А. ліси, які виконують переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції;
Б. ліси, які виконують переважно водоохоронні, ґрунтозахисні функції;
В. ліси, які виконують особливі природоохоронні, естетичні, наукові функції;
Г. ліси, які використовують для заготівлі деревини.

75. Громадяни та юридичні особи України можуть безоплатно або за плату набувати у власність замкнені земельні лісові ділянки загальною площею до:
А. 5 га.;
Б. 10 га;
В. 25 га;
Г. площа не обмежується.

76. Іноземці та особи без громадянства:
А. можуть мати у власності ліси;
Б. не можуть мати у власності ліси;
В. можуть мати у власності ліси лише в порядку спадкування;
Г. можуть мати у власності ліси площею до 5 га.

77. Ліси надаються у постійне користування на підставі рішення:
А. Верховної Ради України;
Б. Міністерства охорони НПС;
В. Міністерства лісового господарства;
Г. органів місцевого самоврядування.

78. Право постійного користування лісами посвідчується:
А. державним актом на право постійного користування земельною ділянкою;
Б. договором оренди;
В. договором лісового сервітуту;
Г. лісовим квитком.

79. Підставами припинення права постійного користування лісами є:
А. припинення права користування земельною лісовою ділянкою у випадках і порядку, встановлених законом;
Б. спорудження тимчасових будівель та споруд, необхідних для зберігання і первинної обробки заготовленої продукції;
В. здійснення акліматизації нових видів рослин;
Г. здійснення інтродукції нових видів рослин.

80. Організація лісового господарства передбачає:
А. проведення лісової експертизи;
Б. здійснення лісового аудиту;
В. проведення лісової сертифікації;
Г. всі вище перераховані.

81. У порядку спеціального використання можуть здійснюватися такі види використання лісових ресурсів:
А. заготівля деревини в порядку рубок головного користування;
Б. заготівля другорядних лісових матеріалів;
В. побічні лісові користування;
Г. всі перераховані.

82. Об’єктами тваринного світу, які регулюються Законом України «Про тваринний світ» є:
А. домашні тварини;
Б. свійські тварини;
В. членистоногі;
Г. жодні із перерахованих.

83. До об’єктів тваринного світу приватної власності можуть належати:
А. тварини, вилучені із стану природної волі;
Б. тварини, які перебувають у стані природної волі;
В. тварини, які перебувають в межах заповідної зони біосферних заповідників;
Г. тварини, які перебувають в межах континентального шельфу.

84. Тварини, занесені до Червоної книги:
А. можуть перебувати у приватній власності громадян України;
Б. не можуть перебувати у приватній власності громадян України;
В. можуть, але лише ті, які віднесені до категорії «зниклі в природі»;
Г. можуть, але лише ті, які віднесені до категорії «не достатньо вивчені».

85. До загального використання тваринного світу належить:
А. мисливство;
Б. використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності;
В. добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі;
Г. жодні з перерахованих.

86. Право на полювання можуть отримати фізичні особи, які досягли:
А. 16 р.;
Б. 18 р.;
В. 20 р.;
Г. 21 р.

87. Одним із документів на право полювання є:
А. лісовий квиток;
Б. відстрільна картка;
В. дозвіл на користування вогнепальною зброєю;
Г. сертифікат на полювання.

88. Затвердження лімітів на промисловий вилов риби здійснює:
А. Міністерство охорони НПС;
Б. Державний департамент рибного господарства при Мінагрополітики України;
В. Державна екологічна інспекція;
Г. Держкомводгосп.

89. Квоти на промисловий вилов риби виділяє:
А. Міністерство охорони НПС;
Б. Державний департамент рибного господарства при Мінагрополітики України;
В. Державна екологічна інспекція;
Г. Держкомводгосп.

90. Відтворення об’єктів тваринного світу, занесених до Червоної книги України забезпечується шляхом:
А. сприяння природному відновленню популяцій рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу;
Б. утримання і розведення у штучно створених умовах;
В. встановлення підвищеної адміністративної, цивільної та кримінальної відповідальності за знищення чи пошкодження об’єктів Червоної книги України;
Г. проведення освітньої та виховної роботи серед населення.

91. Евтаназія об’єктів тваринного світу:
А. не допускається;
Б. допускається;
В. допускається лише з дозволу органів Міністерства охорони НПС;
Г. допускається лише з дозволу органів Мінлісгоспу.

92. До природних об’єктів природно-заповідного фонду України належать:
А. регіональні ландшафтні парки;
Б. заповідні урочища;
В. парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва;
Г. ботанічні сади.

93. Об’єктами природно-заповідного фонду України міжнародного значення є:
А. природні заповідники;
Б. біосферні заповідники;
В. національні природні парки;
Г. парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва

94. Підготовка і подання клопотань про створення чи оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду можуть здійснюватися:
А. органами Міністерства охорони НПС;
Б. науковими установами;
В. заінтересованими підприємствами, установами, організаціями та громадянами;
Г. всіма вищеперерахованими.

95. Клопотання про необхідність створення чи оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення попередньо розглядає:
А. Верховна Рада України;
Б. Кабінет Міністрів України;
В. Президент України;
Г. Міністерство охорони НПС.

96. Рішення про створення об’єкту природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення приймає:
А. Верховна Рада України;
Б. Кабінет Міністрів України;
В. Президент України;
Г. Міністерство охорони НПС.

97. У приватній власності можуть перебувати території:
А. природних заповідників;
Б. буферної зони біосферного заповідника;
В. надані національним природним паркам;
Г. жодні з перерахованих.

98. Структура біосферного заповідники передбачає створення:
А. експозиційної зони;
Б. зони антропогенних ландшафтів;
В. зони природних ландшафтів;
Г. зони стаціонарної рекреації.

99. Структура природного заповідника передбачає створення:
А. експозиційної зони;
Б. зони антропогенних ландшафтів;
В. зони природних ландшафтів;
Г. зони стаціонарної рекреації.

100. Заповідне урочище це:
А. лісові, степові, болотні та інші відокремлені цілісні ландшафти, що мають важливе наукове, природоохоронне і естетичне значення;
Б. окремі унікальні природні утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне і культурне значення;
В. природні території (акваторії), які оголошуються з метою збереження і відтворення природних комплексів чи їх окремих компонентів;
Г. об’єкти природно-заповідного фонду, які створюються з метою збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників.Додаток 1

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ АКТІВ, МАТЕРІАЛІВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КОЖНОЇ ТЕМИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1: Предмет, система та джерела
природоресурсного права України

Нормативний матеріал:
Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року// Відомості Верховної Ради України. - 1991 р.- № 41.- Ст. 546;
Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, схвалені постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 188/98-ВР// Відомості Верховної Ради України. - 1998 р.- № 38-39.- Ст. 248.

Навчальна література:
1.Андрейцев В.І. Екологічне право. Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996 р. – 208 с.
2.Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики / за ред. Погрібного О.О.- Х.: Одісей, 2002 р.- 928 с.
3.Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С. - К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.
4. Екологічне право України: Підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів/
Погрібний О.О. та ін./ за ред. Попова В.К. та Гетьмана А.П.- Х.: Право, 2001 р.- 480 с.
Природноресурсове право України: Навч. посіб. /За ред. І.І. Каракаша. - К. : Істина, 2005.-376с.
Экологическое право: Учебное пособие: – /под.ред. Гетьмана А.П. – Х.:ООО «Одиссей», 2008.- 464с.

Спеціальна література:
Андрейцев В.І. Екологічне законодавство: проблеми систематизації і кодифікації // Концепція розвитку законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції. – Травень, 1996 року, Київ. – К., 1996. - С. 45-49.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // режим доступу http://ecopravo.host-ua.org.ua/
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // режим доступу http://ecopravo.host-ua.org.ua/
Бондар Л.О. Характеристика екологічного законодавства України часів УНР// Революції в Україні у ХХ – ХХІ століттях: співзвуччя епох. Матеріали І міжнародної наукової конференції (Одеса, 18-19 листопада 2005 року).- Одеса, 2005 р.- С. 42-47.
Бондар Л.О., Бердніков Є.С., Каракаш І.І., Короткий Т.Р. Система екологічного законодавства України на сучасному етапі його розвитку// Суспільство. Держава. Право.- Вип. 1: Цивільне право.- Одеса, 2002 р.- С. 60-63.
Голиченков А.К. Эколого-правовой словарь // Экологическое право. – 2003. - № 4. – С. 45-49; 2003. - № 5. – С. 44-49; 2004. - № 6. – С. 66-75; 2005. - № 1. – С. 99-101; 2005. - № 2. – С. 46-51.
Калинин И.Б. Особенности системы природоресурсового права // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Ч. 5. / Под ред. В. Ф. Воловича. Томск : Изд-во Томского ун-та. 2000. С. 197 - 201.
Калинин. И.Б. Проблемы формирования природоресурсного права //: Правовые проблемы укрепления российской государственности. Ч. 5 / Под ред. В. Ф. Воловича. Томск : Изд-во Томского ун-та, 2000. С. 202 - 206.
Костицький В. Екологічна криза і складові її подолання // Право України. – 1998. - № 4.- С.33.
Костицький В. Екологічне право України: деякі проблеми теорії та кодифікації // Право України. – 1998. – № 1. – С.67.
Лазаренко Я. Формування еколого-правового світогляду суспільства як засіб подолання кризового стану природного середовища (етапи та їх особливості) // Право України. – 2006. - № 9. – С. 111-114.
Людина і довкілля. Антологія: У 2 кн. Кн. 2: Людина і довкілля в українській духовності/ Упоряд., автор вступ. розділів, біограф. довідок та коментарів В. С. Крисаченко.- К.: Заповіт, 1995.- 432 с.
Мазур Д. В. Актуальні питання співвідношення нормативно-правових указів Президента України та законів України // Право і безпека. – 2006. - № 4’1. – С. 30-33.
Часова Л. Система принципів екологічного права України // Право України. – 1996. - № 8.- С.47.

Тема 2: Право власності на природні ресурси

Нормативний матеріал:
Конституція України від 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України. - 1996 р.- № 30.- Ст. 141;
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року// Відомості Верховної Ради України. - 2003 р.- № 40-44.- Ст. 356;
Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року// Відомості Верховної Ради України. –1991 р. –№ 41. – Ст. 546.

Матеріали судової практики
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 27.06.2001 3 02-5/744// http://www.arbitr.gov.ua
Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17 // Вісник Верховного Суду України. - 2005.- № 1.- С. 1.
Про визнання права власності на частину повітряної лінії: Постанова Вищого господарського суду України № 33/60-07 від 27.02.2008 // http://www.arbitr.gov.ua

Навчальна література:
Аграрне право України: підручник/ за ред. Погрібного О. О.- К.: Істина, 2004 р.- 448 с.
Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С. - К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.
Каракаш И.И. Правовое регулирование аграрно-земельных и природоресурсово-экологических отношений: Сборник избранных статей, докладов и рецензий (1997-2007).- Одесса: Фенікс, 2007.- 430с.
Право власності в Україні: Навч. посіб./ О.В. Дзера, Н.С.Кузнєцова, О.А. Підопригора та ін.; За заг. ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.
Природоресурсове право України: Навч.посіб./За ред.І.І.Каракаша.- К.:Істина, 2005.-376с.
Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: у 2-х томах/ за ред. Шевченко Я. М.- К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре””, 2003 р.
Цивільне право України: Підручник: у 2-х книгах/ за ред. Дзери О. В. і Кузнецової Н. С.- К.: Юрінком Інтер, 2002 р.
Цивільне право України: Підручник: у 2-х т./ за ред. Борисової В. І., Спасибо-Фадеєвої І. В., Яроцького В. Л.- К.: Юрінком Інтер, 2004 р.
Экологическое право Украины: Учебное пособие /Под.ред. Гетьмана А.П., Шульги М.В.- Х.:ООО «Одиссей», 2008 - 464с.

Спеціальна література:
Калинин И.Б. Вещные права в природоресурсовом праве // Вторая Сибирская школа молодого ученого. Т. IV. История, Правоведение. Томск : Изд-во Томского гос. педагогического ун-та, 2000. С. 12 - 19.
Каракаш И.И. Соотношение охраны и защиты права собственности на природные ресурсы // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип. 9. – Одеса, 2000. – С. 58-66.
Каракаш І.І. Право поділеної власності на природні ресурси у законодавстві України // Право України. – 2001. - № 3. - С.82.
Каракаш І. І. Актуальні питання реформування конституційних засад права власності на природні об’єкти та їх ресурси // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч. / Редкол.: С. А. Єрохін, В. Ф. Погорілко, Я. М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. Ч. 2. – С. 380-386.
Мунтян В.Л. Правові проблеми раціонального природокористування. - К., 1973.
Погрібний С.О. Володіння у цивільному праві.- Одеса: Юридична література, 2002 р.- 280 с.
Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування.- Л.: „Новий Світ-2000”, 2004 р.- 248 с.

Тема 3: Право природокористування

Нормативний матеріал:
1.Конституція України від 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України. - 1996 р.- № 30.- Ст. 141;
2.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року// Відомості Верховної Ради України. - 2003 р.- № 40-44.- Ст. 356;
3.Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року// Відомості Верховної Ради України. –1991 р. –№ 41. – Ст. 546.


Матеріали судової практики
1. Про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 13, частини другої статті 16 Кодексу України про надра, частини третьої статті 38 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища: Ухвала Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України 2008, N3 *12.06.2008
2. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17 // Вісник Верховного Суду України. - 2005.- № 1.- С. 1.

Навчальна література:
Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С.- К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.
Каракаш И.И. Правовое регулирование аграрно-земельных и природоресурсово-экологических отношений: Сборник избранных статей, докладов и рецензий (1997-2007).- Одесса: Фенікс, 2007.- 430с.
Природоресурсове право України: Наавч.посіб./За ред.І.І.Каракаша.- К.:Істина, 2005.-376с.
Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: у 2-х томах/ за ред. Шевченко Я. М.- К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре””, 2003 р.
Экологическое право Украины: Учебное пособие /Под.ред. Гетьмана А.П., Шульги М.В.- Х.:ООО «Одиссей», 2008 - 464с.

Спеціальна література:
Кобецька Н.Р. Поєднання дозвільно-ліцензійних і договірних засад регулювання відносин природокористування // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр. Наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м. Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 240-244.
Мунтян В.Л. Правові проблеми раціонального природокористування. - К., 1973.
Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 640 с.
Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування.- Л.: „Новий Світ-2000”, 2004 р.- 248 с.
Тихий П.В. До питання про юридичні форми (титули) спеціального використання природних ресурсів // Актуал.проблеми юрид.науки.-2000.- С.59-62.
Турлова Ю. Критерії визначення поняття «збір за забруднення навколишнього природного середовища» // Право України. – 2002. – №2. – С.107.
Чуйков В. Еколого-правові вимоги в економіці природокористування // Право України. – 1994. - № 11-12.- С.25.
Калинин И.Б. Юридическая ответственность в сфере использования природных ресурсов // Материалы региональной конференции геологов Сибири, Дальнего Востока и Северо-Востока Сибири. Т. 1. - Томск, 2000. С. 429 - 432.
Калинин И.Б. Природоресурсные сервитуты // Российская юстиция. - 2002. - № 3.-С.34-37.

Тема 4: Правове забезпечення управління та контролю у галузі природокористування

Нормативний матеріал
Конституція України від 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України. - 1996 р.- № 30.- Ст. 141;
Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості у ході прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 25 червня 1998 року (Оргус, Данія)// Відомості Верховної Ради України. - 1999 р.- № 34.- Ст. 296;
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року// Відомості Верховної Ради України. - 1991 р.- № 41.- Ст. 546;
Закон України „Про об’єднання громадян” від 16 червня 1992 року// Відомості Верховної Ради України. - 1992 р.- № 34.- Ст. 504;
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року// Відомості Верховної Ради України. - 1997 р.- № 24.- Ст. 170;
Закон України „Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року// Відомості Верховної Ради України. - 1999 р.- № 20-21.- Ст. 190;
Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” від 23 березня 2000 року// Відомості Верховної Ради України.- 2000 р.- № 25.- Ст. 195;
Закон України „Про органи самоорганізації населення” від 11 липня 2001 року// Відомості Верховної Ради України. - 2001 р.- № 48.- Ст. 254;
Закон України „Про Червону книгу України” від 7 лютого 2002 року// Відомості Верховної Ради України.- 2002 р.- № 30.- Ст. 201;
Закон України „Про державні цільові програми” від 18 березня 2004 року// Відомості Верховної Ради України.- 2004 р.- № 25.- Ст. 352;
Закон України „Про Кабінет Міністрів України” від 21 грудня 2006 року// Відомості Верховної Ради України.- 2007 р.- № 11.- Ст. 94;
Положення про Зелену книгу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1286// Офіційний вісник України.- 2002 р.- № 36.- Ст. 1692;
Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затверджене наказом Мінекоресурсів України від 27 лютого 2002 року № 88// Офіційний вісник України. - 2002 р.- № 12.- Ст. 631;
Положення про громадських мисливських інспекторів, затверджене наказом Держкомлісгоспу України від 1 березня 2002 року № 27// Офіційний вісник України. - 2002 р.- № 13.- Ст. 683;
Положення про громадських інспекторів рибоохорони, затверджене наказом Мінагрополітики від 9 жовтня 2002 року № 324// Офіційний вісник України. - 2002 р.- № 44.- Ст. 2055;
Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля, затверджене наказом Мінприроди України від 18 грудня 2003 року № 168// Офіційний вісник України. - 2004 р.- № 6.- Ст. 357;
Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року №1524// Офіційний вісник України. - 2006 р.- № 44.- Ст. 2949.

Навчальна література
Величко О.М., Зеркалов Д.В. Екологічне управління: Навчальний посібник. -К.: Наук. Світ, 2001. - 193 с.
Доступ до правосуддя з питань довкілля. Посібник / 3. Козак, І. Тустановська. - Львів: Мета, 2002 р.- 200 с.
Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С. - К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.
Природноресурсове право України: навч. посіб./ за ред. Каракаша І. І.- К.: Істина, 2005 р.- 376 с.

Спеціальна література
Луцько В. С. Шляхи вдосконалення системи державного управління у сфері екологічної безпеки України. - К., 1999 р.
Прогнозування і розробка програм. Методичні рекомендації/ за ред. Бесєдіна В. Ф.- К., 2000 р.
Судовий захист екологічних прав громадян України: Довідник для суддів / Краснова М.В, Малишева Н.Р., Шевчук П.І. та ін.- К.: Вид.дім «КМ Академія», 2001.- 175 с.
Федоринчик С. Перший у світі прецедент місцевого референдуму з питань ядерної енергетики // Право людини: Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. - 21-31 січня 1999 р.- № 3.- С.7- 10.
Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики/ за ред. Погрібного О. О.- Х.: Одісей, 2002 р.- 928 с.
Правове регулювання ведення державних кадастрів природних ресурсів: Автореферат... к. юрид. наук, спец.: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / З. В. Яремак.  К. : Національний ун-т біоресурсів і природокористування України, 2009.  20 с.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 5: Правове регулювання
використання земельних ресурсів

Нормативний матеріал
Земельний кодекс України // ВВР України. – 2002. - № 3-4. – Ст. 27.
Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 року // ВВР України. – 2003. - № 39. - Ст. 349.
Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 року // ВВР України. – 2003. - № 39. - Ст. 350
Про оренду землі: Закон України в редакції від 2 жовтня 2003 року // ВВР України. – 2004. - № 10. - Ст. 102.
Про оцінку земель: Закон України від 11 грудня 2003 року // ВВР України. – 2004. - № 15. – Ст. 229.
Про розмежування земель державної та комунальної власності: Закон України від 5 лютого 2004 року // ВВР України. – 2004. - № 35. – Ст. 411.
Про державну експертизу землевпорядної документації: Закон України від 17 червня 2004 року // Урядовий кур’єр. – 2004. – 11 серпня.
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 1 липня 2004 року // Урядовий кур’єр. – 2004. – 4 серпня. (в редакції закону від 11.02.2010 р.)
Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20 січня 2005 року // ВВР України. – 2005. – № 10. – Ст. 194.
Про землеустрій: Закон України від 22 травня 2003 року // ВВР України. – 2003. – № 36. – Ст. 282.
Про використання земель оборони: Закон України від 27 листопада 2003 року // ВВР України. – 2004. – № 14. – Ст. 209.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву: Закон України від 16 вересня 2008 № 509-VI // Офіційний вісник України. – 2008 . – № 77. – Ст.2583.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок: Закон України від 5 березня 2009 № 1066-VI // Офіційний вісник України. –  2009 . –№ 24. – Ст. 775.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю: Закон України від 05.11.2009 року № 1702-VI // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України від 17.11.2009 року № 1559-VI // ВВР України. – 2010 . – № 1. – Ст.2.
Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб: постанова Кабінету Міністрів України № 502 від 11 квітня 2002 року // Офіційний Вісник України. – 2002. . – № 15. – Ст. 818.
Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 № 439 // Офіційний вісник України. – 2009 . – № 33. – Ст.1153.
Про експертну грошову оцінку земельних ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України № 1531 від 11 жовтня 2002 року // Урядовий кур’єр. – 2002. – 23 жовтня.

Матеріали судової практики
Про застосування Закону України «Про оренду землі»: лист Вищого арбітражного суду України від 14 січня 1999 року.
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з захистом права власності на землю та землекористування: роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 27 червня 2001 року // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 3. – 10 вересня.
Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: постанова пленуму Верховного суду України від 16 квітня 2004 року // Право України. – 2004. – № 9. – С. 153-160
Про деякі питання практики вирішення спорів пов’язаних із застосуванням земельного законодавства: Оглядовий лист Вищого Господарського Суду України від 16 листопада 2001 року // Вісник господарського судочинства. – 2002. – № 1.
Про практику застосування господарськими судами земельного законодавства: рекомендації Вищого господарського суду України від 02.02.2010 року № 04-06/15 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року N 7 "Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ": постанова пленуму Верховного суду України від 19.03.2010 року № 2 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Навчальна література
Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.; За ред. М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.
Мірошниченко А.М. Земельне право України: Навчальний посібник. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432 с.
Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 600 с.
Земельне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: Істина, 2009. – 600 с.
Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К.: Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 712с.
Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / За заг. ред. А.П Гетьмана. Видання шосте доповнене. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 624 с.
Мірошніченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. – К.: Правова єдність, 2009. – 496с.
Змінені положення Земельного кодексу України Науково-практичний коментар. / Мірошніченко А.М., Марусенко Р.І. – К: Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2010. – 58с.
Природноресурсове право України: навч. посіб./ за ред. Каракаша І. І.- К.: Істина, 2005 р.- 376 с.

Спеціальна література
Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2007.
Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2000. – 136 с.
Гуревський В.К. Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод // Земельне право України: теорія і практика. – 2006. – № 1. – С. 5-14.
Земельні відносини в України: Зб.норматив.актів уклад. Д.В.Ковалський, Л.О. Панькова. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 720с.
Каракаш И.И. Право собственности на землю и землепользования в Украине: Научно-практич. пособие. – К .: Истина, 2004. – 216 с.
Кулинич П. Ф. Підстави припинення прав на землю: деякі теоретичні та практичні проблеми // Земельне право України: теорія і практика. – 2006. – № 2. – С. 31-36.
Кулинич П. Ф. Правочини щодо земельних ділянок: деякі теоретичні та практичні аспекти // Земельне право України: теорія і практика. – 2006. – № 4. – С. 28-38.
Лейба Л.В. Земельні спори та порядок їх вирішення / За ред. проф. М.В. Шульги: Монографія.- Х.: Право, 2007.-160с.
Марусенко Р.І. Земельний сервітут: історія і сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2003. - Випуск 52. - С. 25 - 28.
Носік В.В Виникнення права власності на землю: теоретичні і практичні аспекти // Право України .-2004.- №9.-С.81-85.
Носік В.В. Право власності на землю Українського народу. Монографія. – К.: Юрінком Інтер. – 2006. – 554 с.
Сидор В.Д. Правове регулювання застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні. – Одеса, 2005. – 220 с.
Спори пов’язані з земельними правовідносинами // режим доступу [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. – Харьков: Консум, 1998. – 224 с.
Яніцький В.П. Порядок набуття права приватної власності на земельну ділянку в України // Монографія. – К.: Атіка, 2008. – 140с.

Тема 6:
Правове регулювання використання надр
Нормативний матеріал:
Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року// Відомості Верховної Ради України. - 1994 р.- № 36.- Ст. 340;
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року// Відомості Верховної Ради України. - 2002 р.- № 3-4.- Ст. 27;
Закон України „Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” від 18 листопада 1997 року// Відомості Верховної Ради України. - 1998 р.- № 9.- Ст. 34;
Закон України „Про видобування і переробку уранових руд” від 19 листопада 1997 року// Відомості Верховної Ради України. - 1998 р.- № 11-12.- Ст. 39;
Закон України „Про угоди про розподіл продукції” від 14 вересня 1999 року// Відомості Верховної Ради України. - 1999 р.- № 44.- Ст. 391;
Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 року// Відомості Верховної Ради України. - 1999 р.- № 50.- Ст. 433;
Закон України „Про державну геологічну службу України” від 4 листопада 1999 року (в редакції від 03.03.2009 N 1051-VI /1051-17) // Відомості Верховної Ради України. - 1999 р.- № 51.- Ст. 456;
Закон України „Про нафту і газ” від 12 липня 2001 року// Відомості Верховної Ради України. - 2001 р.- № 50.- Ст. 262;
Закон України „Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат” від 5 лютого 2004 року ( дію Закону зупинено до 1 січня 2010 року згідно із Законом [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 03.06.2008) // Відомості Верховної Ради України. - 2004 р.- № 19.- Ст. 272;
Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази України до 2010 року, затверджена Законом України від 22 лютого 2006 року// http://portal.rada.gov.ua/;
Постанова Кабінету Міністрів України „Про Державний фонд родовищ корисних копалин України” від 2 березня 1993 року № 150// http://portal.rada.gov.ua/;
Перелік корисних копалин місцевого значення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827// http://portal.rada.gov.ua/;
Положення про порядок установлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 року № 862// http://portal.rada.gov.ua/;
Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 1995 року № 33// http://portal.rada.gov.ua/;
Положення про порядок надання гірничих відводів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 59// http://portal.rada.gov.ua/;
Порядок державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 року № 75// http://portal.rada.gov.ua/;
Положення про першовідкривачів родовищ корисних копалин, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 року № 80// http://portal.rada.gov.ua/;
Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1995 року № 134// http://portal.rada.gov.ua/;
Порядок справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 року № 1014// Офіційний вісник України. - 1997 р.- № 38.- 23 вересня;
Порядок встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 115// Офіційний вісник України. - 1999 р.- № 5.- 19 лютого;
Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2000 року № 1512// Офіційний вісник України. - 2000 р.- № 40.- Ст. 1706;
Порядок справляння плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року № 1682// Офіційний вісник України. - 2000 р.- № 46.- Ст. 1992;
Про затвердження Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 року № 273// Офіційний вісник України. - 2008.- №25 .- Ст. 792.
Перелік корисних копалин загальнодержавного значення у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2005 року № 747// Офіційний вісник України. - 2005 р.- № 33.- Ст. 1991;
Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року № 308// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Матеріали судової практики
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення у 2007 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами N 64-у/2007 від 15.11.2007 // Вісник Конституційного Суду України 2008.- №1.- С.44-47.
Спір про відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому середовищу розливом нафти: Ухвала Верховного Суду України від 26.12.2001(витяг) //Рішення Верховного Суду України. - 2002р.
3. Про зобов'язання надати (видати) спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами: Постанова Вищого господарського суду України № 22/698 від 22.06.2004// http://www.arbitr.gov.ua
4. Про визнання протиправною бездіяльності Державного комітету природних ресурсів України стосовно не розгляду в установлений строк звернень про видачу спеціальних дозволів, визнання недійсними спеціальних дозволів на користування надрами, зобов'язання Міністерства охорони навколишнього природного середовища України видати спеціальний дозвіл (ліцензію) на право користування надрами: Ухвала Вищого адміністративного суду України № К-2788/06 від 05.05.2006 // http://www.vasu.gov.ua
5. Про визнання недійсним спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами: Постанова Вищого господарського суду України № 2/459 від 02.06.2004 // http://www.arbitr.gov.ua
Про визнання недійсним дозволу на користування надрами, зобов'язання вчинити певні дії та розірвання договору: Ухвала Вищого адміністративного суду України № К-28616/06 від 05.06.2007// http://www.vasu.gov.ua
Про визнання недійсним аукціону з продажу спеціальних дозволів на користування надрами: Постанова Вищого господарського суду України № 32/467 від 01.10.2008 // http://www.arbitr.gov.ua
Про визнання недійсним спеціального дозволу на користування надрами: Ухвала Вищого адміністративного суду України № К-31103/06 від 28.05.2008// http://www.vasu.gov.ua

Навчальна література:
Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики/ за ред. Погрібного О.О.- Х.: Одісей, 2002 р.- 928 с.
Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С.- К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.
Екологічне право України: Навчальний посібник. 2-ге видання: доповнене та перероблене / Л.О.Бондар, В.В. Курзова. - Вид-во «Бурун книга», 2008.-368с.
Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс/ за ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева.- К.: Істина, 2001 р.- 544 с.
Природоресурсове право України: Навч. посіб. /За ред. І.І.Каракаша. - К.: Істина, 2005. – 376 с.
Экологическое право Украины: Учебное пособие /Под. ред. Гетьмана А.П., Шульги М.В.- Х.: ООО «Одиссей», 2008 - 464с.

Спеціальна література:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // режим доступу http://ecopravo.host-ua.org.ua/
Вершило Н.Д. К вопросу о реализации законодательства в области недропользования (на примере Саратовской области) // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 20-21.
Вылегжанин А.Н. Подземный предел распространения суверенитета государства. // Государство и право. - 2001. – N8. - С. 68-74.
Грицан О.А. Поняття державного контролю в галузі використання та охорони надр /О.А. Грицан // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова Серія №18. Економіка і право: зб. наукових праць. - 2008.- №6- С.172-178.
Грицан О.А.Правове регулювання видобутку підземних вод: проблемні питання /О.А. Грицан // Держава і право юридичні і політичні науки; зб. наукових праць. – 2007. Вип.38.- С.557-562.
Дудиков М.В. Особенности имущественных отношений горных предприятий при прекращении права пользования недрами // Экологическое право. – 2003. - № 5. – С. 33-37.
Дудиков М.В. Проблемы правового регулирования прекращения права пользования недрами // Экологическое право. – 2006. - № 2. – С. 25-31.
Кірін Р.С. Поняття надр: еколого-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. - Випуск 44. – С. 47-54.
Кірін Р.С. Правове забезпечення видобування корисних копалин. – Автореф. к.ю.н. 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007. – 19 с.
Кірін Р.С. Принципи законодавчого регулювання видобування корисних копалин: історико-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. - Випуск 41. – С. 74-80.
Кірін Р.С. Формування гірничого законодавства на території України (Х – початок ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 39. – 2000. – С. 56-60.
Клюкин Б.Д. О развитии договорной основы права пользования недрами // Государство и право. – 2004. - № 9. – С. 46-54.
Медведєва Н. Історичні аспекти гірничої концесії // Юридична України. – 2008. - № 6. – С. 85-91.
Мухитдинов Б.М. Правовые проблемы пользования недрами. - Алма-Ата, 1972.-300с.
Плотнікова О. Комплексність використання надр як основний принцип надрового законодавства // Право України. - 2000. - № 4. - С. 84-86.
Плотнікова О. Про зміст деяких визначень, які використовуються в надровому законодавстві // Право України. -1999.-№6.-С.64-66.
Рябченко Я. Правовий статус геологічної інформації // Право України. - 2006. - № 11. -С.128.
Сурілова О. Актуальні питання екологічної відповідальності за порушення законодавства про використання і охорону надр // Право України. -2001. -№ 4. - С. 45.
Сухорольський П.М. Гірські екосистеми як об’єкт міжнародно-правового регулювання та охорони // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. – С. 472-476.
Філатова В. Геологічна інформація: проблеми використання та захисту // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 7.
Шем’яков О. Правова охорона надр: поняття та проблеми // Право України. - 2002. -№ 2. - С. 111– 114.
Шем’яков О., Хохлова І. Право власності на надра і техногенні мінеральні утворення // Право України. - 2004. -№ 11. - С. 75-79.

Тема 7. Правове регулювання використання вод
Нормативний матеріал:
Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995 р.- № 24.- Ст. 189;
Закон України „Про питну воду та питне водопостачання” від 10 січня 2002 року// Відомості Верховної Ради України. - 2002 р.- № 16.- Ст. 112;
Загальнодержавна програма розвитку водного господарства, затверджена Законом України від 17 січня 2002 року// Відомості Верховної Ради України. - 2002 р.- № 25.- Ст. 172;
Такси для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних підприємствами, установами, організаціями і громадянами України, іноземними юридичними особами та громадянами внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 1995 року № 484// http://portal.rada.gov.ua/;
5.Порядок ведення державного водного кадастру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 року № 413// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
6.Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 року № 486// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
7.Перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 року № 552// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
8.Перелік внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 1996 року № 640// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
9.Порядок здійснення державного моніторингу вод, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року № 815// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
10.Порядок відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 року № 966// Урядовий кур’єр. - 1996 р.- № 171-172.- 12 вересня.
11.Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1100// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
12.Перелік водних об’єктів, що відносяться до категорії лікувальних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 року № 1499// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
13.Порядок складання паспортів річок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 347// Офіційний вісник України. - 1997 р.- № 16.- 23 травня;
14. Порядок установлення берегових смуг водних шляхів та користування ними, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 347// Офіційний вісник України. - 1997 р.- № 16.- 23 травня;
15.Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2024// Офіційний вісник України. - 1998 р.- № 51.- 8 січня;
16. Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465// Офіційний вісник України. - 1999 р.- № 13.- 16 квітня;
17. Порядок справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 року № 1494// Офіційний вісник України. - 1999 р.- № 33.- 3 вересня;
18. Порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней та паводків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 87// Офіційний вісник України. - 2001 р.- № 5.- Ст. 188;
19. Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 321// Офіційний вісник України. - 2002 р.- № 12.- Ст. 590;
20. Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 431// Офіційний вісник України. - 2002.- № 14.- Ст. 741;
21. Порядок обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 року № 119// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
22. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затверджена наказом Мінекобезпеки України від 18 травня 1995 року № 37// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
23. Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення правил охорони водних ресурсів на землях водного фонду, пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації, наказ Державного комітету України по водному господарству від 29 грудня 2001 року №290 // Офіційний Вісник України – 2002 – №4– Ст. 151.
24. Перелік річок та водойм України, що віднесені до водних об’єктів місцевого значення, затверджений наказом Держводгоспу України від 3 червня 1997 року № 41// Офіційний вісник України. - 1998 р.- № 2.- Ст. 174;
25. Положення про здійснення органами Держводгоспу України контролю за раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів, затверджене наказом Держводгоспу України від 29 січня 2001 року № 20// Офіційний вісник України. - 2001 р.- № 7.- Ст. 299;
26.Інструкція про порядок здійснення перевірок суб’єктів, що використовують водні ресурси, або виконують господарську діяльність у межах водоохоронних зон, затверджена наказом Держводгоспу України від 27 січня 2001 року № 22// Офіційний вісник України. - 2001 р.- № 7.- Ст. 300;
28.Порядок зменшення спеціально уповноваженими державними органами виконавчої влади лімітів забору, використання води та скидання забруднюючих речовин у разі настання маловоддя, затверджений наказом Мінекоресурсів і Держводгоспу України від 30 березня 2001 року № 133/62// Офіційний вісник України. - 2001 р.- № 15.- Ст. 676.

Матеріали судової практики

1. Спір про визнання незаконними змін і доповнень до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів: Витяг з ухвали Верховного суду України від 28.10.1998 //Вісник Верховного Суду України. - 1999.- №2. С.47-49.
2. Спір про визнання недійсним податкового повідомлення-рішення, яким позивачеві визначено суму збору (штрафних санкцій) за спеціальне використання водних ресурсів: Постанова Вищого господарського суду України № 09/1713 від 05.02.2004 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
3. Про стягнення шкоди у вигляді збитків за порушення законодавства у галузі охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів: Постанова Вищого господарського суду України № 40/330 від 05.06.2007// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
4. Про стягнення збитків, заподіяних водним ресурсам: Постанова Вищого господарського суду України № 41/214 від 18.12.2007// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
5. Про спонукання продовжити термін дії договору оренди водного об'єкта (ставка): Постанова Вищого господарського суду України №7/206-06 від 13.06.2007//[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
6.Про відшкодування шкоди, заподіяної самовільним використанням водних ресурсів): Постанова Вищого господарського суду України № 20-12/270 від 25.10.2007// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
7. Про відшкодування шкоди, заподіяної забрудненням водних ресурсів: Постанова Вищого господарського суду України №12/1810 від 09.10.2008 //[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
8. Про визнання недійсним рішення сільської ради щодо відведення земельної ділянки водного фонду: Ухвала Вищого адміністративного суду України № К-11531/06 від 01.08.2007// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
9. Про визнання недійсним дозволу на спеціальне використання водних живих ресурсів і зобов'язання надати узгодження Режиму для рибогосподарської експлуатації водосховища на умовах комплексного користування: Ухвала Вищого адміністративного суду України № К-10970/06 від 17.05.2007 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
10 Про порушення природоохоронного законодавства (збір питної води з артезіанських свердловин без ліцензії на користування надрами), відшкодування збитків: Постанова Севастопольського апеляційного суду N 2-26/5922-2007 від 25.10.2007 // Архів Севастопольського апеляційного суду 2007 рік.

Навчальна література:
Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики/ за ред. Погрібного О.О.- Х.: Одісей, 2002 р.- 928 с.
Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С.- К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.
Екологічне право України: Навчальний посібник. 2-ге видання: доповнене та перероблене / Л.О.Бондар, В.В. Курзова. - Вид-во «Бурун книга».-2008.-368с.
Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс/ За ред. акад. АПрН В.І. Андрейцева. - К.: Істина, 2001 р. - 544 с.
Природноресурсове право України: навч. посіб./ за ред. Каракаша І.І. - К.: Істина, 2005 р.- 376 с.

Спеціальна література:
Вакула М.А. Новый Водный кодекс: проблемы и пробелы // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 24-25.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]17 липня 2001 року;
Водне господарство в Україні/ за ред. Яцика А.В., Хорєва В.М.- К., 2000 р.
Гордєєв В.І. Правові питання використання малих річок// Право України. - 1984 р.- № 1-2.- С. 31-32.
Григор’єва Т.В. Правове регулювання використання й охорони водних живих ресурсів. – Автореф. к.ю.н. 12.00.06. – Х.: Національна юридична академія України Імені Ярослава Мудрого, 2005. – 16 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Калиниченко Т.Г. Договоры в водных отношениях // Экологическое право. – 2006. - № 1. – С. 16-20.
Калиниченко Т.Г. Формирование и развитие международного водного права // Экологическое право. – 2005. - № 6. – С. 33-39.
Калініченко Л.І., Карук Б.П., Тищенко О.І. Управління водогосподарським комплексом: Навч. Посібник.- К., 2000 р.
Короткий Т.Р. Регіональне співробітництво у сфері охорони морського середовища // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип. 9. – Одеса, 2000. – С. 299-303.
Короткий Т.Р. Міжнародно-правові аспекти охорони середовища Чорного моря // Концепція розвитку законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції. – Травень, 1996 року, Київ. – К., 1996. - С. 475-477.
Лозанський В. Правове регулювання водокористування // Право України. – 2005. - № 12. – С. 68-72.
Малишева Н. Р., Єрофеєв М. І. Організаційно-правові питання захисту малих рік// Вісник Академії наук УРСР.- 1989 р.- № 6.
Матвійчук В. Забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання: Монографія Видавництво КНТ, 2006.- 299с.
Науково-практичний коментар Водного кодексу України / Н.О.Багай, Н.Р.Кобецька, І.В. Мироненко, [та ін.] ; за заг.ред. Н.Р. Кобецької. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 360с.
Потапчук І.М. До питання про поняття “прибережна смуга морів” // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2004. – Випуск 54. – С. 128-130.
Потапчук І.М. Прибережна смуга морів як елемент правової охорони морів в Україні // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 66. – 2005. – С. 100-102.
Сиваков Д.О. Законодательство о водных биоресурсах // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 18-19.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Шмигова О. Правові засади забезпечення якості водних рекреаційних ресурсів: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. . – 2006. - Випуск 70. – С. 38-41.
Тема 8: Правове регулювання використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України
Нормативний матеріал:
Конвенція ООН з морського права (Монтеґо-Бей, Ямайка, 10 грудня 1982 року), ратифікована Законом України від 3 червня 1999 року// Відомості Верховної Ради України. - 1999 р.- № 31.- Ст. 254;
Закон України „Про виключну (морську) економічну зону України” від 16 травня 1995 року// Відомості Верховної Ради України. - 1995 р.- № 21.- Ст. 152;
Закон України „Про Державну прикордонну службу України” від 3 квітня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003 р.- № 27.- Ст. 208;
Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 1996 року № 642// http://portal.rada.gov.ua/;
Порядок і умови використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України іноземними юридичними і фізичними особами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 року № 1490// Офіційний вісник України. - 1999 р.- № 33.- 3 вересня;
Комплексна програма діяльності з припинення незаконного вилову риби іноземними суднами в територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України на 2002 – 2006 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2002 року № 1353// Офіційний вісник України. - 2002 р.- № 38.- Ст. 1772.

Навчальна та спеціальна література:
Вітовська І.В. До питання користування природними ресурсами виключної (морської) економічної зони України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ: Плай, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. – 2001. Вип. 5. – С. 123-130.
Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс/ за ред. акад. АПрН В.І. Андрейцева.- К.: Істина, 2001 р.- 544 с.
Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С.- К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.
Екологічне право України: Навчальний посібник. 2-ге видання: доповнене та перероблене / Л.О.Бондар, В.В. Курзова. - Вид-во «Бурун книга».-2008.-368с.
Природноресурсове право України: навч. посіб./ За ред. Каракаша І. І.- К.: Істина, 2005 р.- 376 с.

Тема 9: Правова охорона атмосферного повітря

Нормативний матеріал:
Закон України „Про гідрометеорологічну діяльність” від 18 лютого 1999 року// Відомості Верховної Ради України. - 1999 р.- № 16.- Ст. 95;
Закон України „Про охорону атмосферного повітря” в редакції від 21 червня 2001 року// Відомості Верховної Ради України. - 2001 р.- № 48.- Ст. 252;
Закон України „Про заборону ввезення і реалізації на території України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину” від 15 листопада 2001 року// Відомості Верховної Ради України. - 2002 р.- № 6.- Ст. 44;
Порядок організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року № 343// Офіційний вісник України. - 1999 р.- № 10.- 26 березня;
Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року № 1598// Офіційний вісник України. - 2001 р.- № 49.- Ст. 2187;
Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1655// Офіційний вісник України. - 2001 р.- № 51.- Ст. 2274;
Порядок розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1780// Офіційний вісник України. - 2002 р.- № 1.- Ст. 9;
Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 299// Офіційний вісник України. - 2002 р.- № 12.- Ст. 571;
Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних чинників стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 300// Офіційний вісник України. - 2002 р.- № 12.- Ст. 572;
Порядок проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 302// Офіційний вісник України. - 2002 р.- № 12.- Ст. 574;
Порядок розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних чинників пересувних джерел забруднення атмосферного повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 303// Офіційний вісник України. - 2002 р.- № 12.- Ст. 575;
Порядок видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних чинників на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі дозволи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 432// Офіційний вісник України. - 2002 р.- № 14.- Ст. 742;
Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затверджена наказом Мінекобезпеки від 10 лютого 1995 року № 7// http://www.rada.gov.ua/;
Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, затверджена наказом Мінекобезпеки України від 18 травня 1995 року № 38// http://www.rada.gov.ua/;
Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені наказом МОЗ України від 9 липня 1997 року № 201// http://www.rada.gov.ua/;
Порядок визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі, затверджений наказом Мінекоресурсів України від 30 липня 2001 року № 286// Офіційний вісник України. - 2001 р.- № 33.- Ст. 1575;
Порядок реєстрації установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінекоресурсів України від 13 грудня 2001 року № 465// Офіційний вісник України. - 2002 р.- № 1.- Ст. 38;
Перелік речовин, які входять до „твердих речовин” та „вуглеводнів” і за викиди яких справляється збір, затверджений наказом Мінекоресурсів України від 14 березня 2002 року № 104// Офіційний вісник України. - 2002 р.- № 14.- Ст. 775;
Перелік типів устаткування, для яких розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджений наказом Мінприроди України від 16 серпня 2004 року № 317// Офіційний вісник України. - 2004 р.- № 36.- Ст. 2436;
Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовується обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затверджена наказом Мінприроди України від 9 березня 2006 року № 108// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Матеріали судової практики
Про стягнення збитків, які заподіяні в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: Ухвала Верховного суду України №3-1358к08 від 03.04.2008 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Спір про стягнення збитків за викиди стаціонарними джерелами забруднюючих речовин в атмосферне повітря за відсутності необхідного дозволу: Постанова Вищого господарського суду України № 2-22/5636-2004 від 25.01.2005 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Про стягнення шкоди, заподіяної внаслідок перевищення гранично допустимих норм концентрації забруднюючих речовин при здійсненні викидів в атмосферне повітря: Постанова Вищого господарського суду України № 19/79 (14/135) від 23.10.2007 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Про стягнення шкоди у розмірі 28 752,75 грн., завданої порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря: Постанова Вищого господарського суду України № 18/163 від 07.02.2007 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Про стягнення збитків, заподіяних державі внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: Постанова Вищого господарського суду України № 45/287 від 17.01.2008 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Про стягнення збитків, спричинених викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря: Ухвала Вищого адміністративного суду України № К-7096/07 від 26.08.2008 // http://www.vasu.gov.ua;

Навчальна література:
1.Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики/ за ред. Погрібного О.О.- Х.: Одісей, 2002 р.- 928 с.
2. Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С.- К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.
3.Екологічне право України: Навчальний посібник. 2-ге видання: доповнене та перероблене / Л.О.Бондар, В.В. Курзова. - Вид-во «Бурун книга».-2008.-368с.
4. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс/ за ред. акад. АПрН В.І. Андрейцева.- К.: Істина, 2001 р.- 544 с.
5. Природноресурсове право України: навч. посіб./ За ред. Каракаша І.І. - К.: Істина, 2005 р.- 376 с.
Спеціальна література:
Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря» / Г.І. Балюк, І.С. Гриценко, Т.Г.Ковальчук [та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 328с.
Бринчук М.М. Правовая охрана атмосферного воздуха. - М.: Наука, 1985. - 174с.
Габитов Р. Х. Воздухоохранное право: ключевые понятия // Экологическое право. – 2004. – № 5. – С. 9-11.
Кравцов С. Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря // Право України. – 1999. - № 4. – С. 54.
Малышева Н.Р. Охрана окружающей среды от шумового воздействия (правовые и организационные вопросы). – К.: «Наукова думка», 1984. – 144 с.
Січна Л. Право користування атмосферним повітрям // Право України. – 1999. - № 11. – С. 61.
 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Тема 10:
Правове регулювання використання рослинного світу

Нормативний матеріал:
Закон України „Про захист рослин” від 14 жовтня 1998 року// Відомості Верховної Ради України. - 1998 р.- № 50-51.- Ст. 310;
Закон України „Про рослинний світ” від 9 квітня 1999 року// Відомості Верховної Ради України. - 1999 р.- № 22-23.- Ст. 198;
Закон України „Про охорону прав на сорти рослин” в редакції від 17 січня 2002 року// Відомості Верховної Ради України. - 2002 р.- № 23.- Ст. 163;
Закон України „Про карантин рослин” в редакції від 19 січня 2006 року// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Постанова Кабінету Міністрів України „Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів” від 8 квітня 1999 року № 559// Офіційний вісник України. - 1999 р.- № 14.- Ст. 23 квітня;
Положення про Зелену книгу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року № 1286// Офіційний вісник України. - 2002 р.- № 36.- Ст. 1692;
Порядок ведення державного обліку і кадастру рослинного світу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 195// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Правила утримання зелених насаджень населених пунктів України затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Про затвердження Змін до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України затверджених наказом Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2007 року №8 //[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про затвердження Положення про систему моніторингу зелених насаджень у містах і селищах міського типу України. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 4 серпня 2008 року № 240;
Інструкція про порядок установлення нормативів спеціального використання природних рослинних ресурсів, затверджена наказом Мінекоресурсів України від 12 лютого 2002 року № 61// Офіційний вісник України. - 2002 р.- № 10.- Ст. 491.

Матеріали судової практики
1. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17 // Вісник Верховного Суду України. - 2005.- № 1.- С. 1.

Навчальна література:
1.Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики/ за ред. Погрібного О.О.- Х.: Одісей, 2002 р.- 928 с.
2. Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С.- К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.
3.Екологічне право України: Навчальний посібник. 2-ге видання: доповнене та перероблене / Л.О.Бондар, В.В. Курзова. - Вид-во «Бурун книга».-2008.-368с.
4. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс/ за ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева.- К.: Істина, 2001 р.- 544 с.
5. Природноресурсове право України: навч. посіб./ За ред. Каракаша І. І.- К.: Істина, 2005 р.- 376 с.
Спеціальна література:
Гетьман А. П. Проблеми кодифікації законодавства про рослинний світ: деякі міркування (коментар до Закону України „Про рослинний світ”)// Вісник АПрН України. - Х.- 1999 р.- № 3 (18).
Попов В., Гетьман А. Правові проблеми використання і охорони рослинного світу // Право України. – 2000. - № 1. – С. 51.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] //
Попов В., Гетьман А. Правові проблеми використання і охорони рослинного світу// Право України. - 2000 р.- № 1.- С. 51-53.
Соколова А. К. Предмет флористичного права// Вісник АПрН України. - Х., 2002 р.- № 4 (31).
Соколова А. К. Флористичне законодавство потребує вдосконалення// Проблеми законності: Респ. міжвідомч. наук. збірник.- Х., 2003 р.- № 61.
Соколова А.К. Поняття правового режиму об'єктів рослинного світу//Проблеми законності: Республ. міжвід. наук. зб.: Наукове видання.-X.: Нац.юрид.акд.України, 2003 р.- Вип.64.-215 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]- С.35-37.

Тема 11: Правове регулювання використання лісів

Нормативний матеріал:
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002 р.- № 3-4.- Ст. 27.
Лісовий кодекс України у редакції від 8 лютого 2006 року //http://portal.rada.gov.ua/;
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року// Відомості Верховної Ради України. - 1991 р.- № 41.- Ст. 546;
Закон України „Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” від 10 лютого 2000 року// Відомості Верховної Ради України. - 2000 р.- № 13.- Ст. 99;
Закон України Про внесення змін до Лісового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 9 червня 2009 року № 1483-VI //[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Санітарні правила в лісах України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555// http://portal.rada.gov.ua/;
Правила рубок головного користування в лісах України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 559// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів // Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 848 [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Правила заготівлі живиці в лісах України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1996 року № 185// http://portal.rada.gov.ua/;
Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 року № 449// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року №724 // Офіційний Вісник України 2007- №37 - Ст. 1478;
Такси на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 44// Офіційний вісник України. - 1997 р.- № 4.- 24 лютого;
Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1279// Офіційний вісник України. - 1997 р.- № 47.- 1 грудня;
Порядок справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 року № 1012// Офіційний вісник України. - 1998 р.- № 27.- 23 липня;
Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року №761 // Офіційний Вісник України. - 2007.- № 39 .- Ст. 1550.
Правила відтворення лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року № 303// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 724// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 733//[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Порядок ведення державного лісового кадастру та обліку лісів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 848// http://portal.rada.gov.ua/;
Інструкція про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів, затверджена наказом Мінлісгоспу України від 15 листопада 1995 року № 134// http://portal.rada.gov.ua/;
Система ведення лісового насінництва, затверджена наказом Мінлісгоспу України від 22 липня 1996 року № 77// http://portal.rada.gov.ua/;
Інструкція про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, затверджена наказом Держкомлісгоспу, Мінфіну, Мінекономіки, Мінекобезпеки, ДПАУ від 15 жовтня 1999 року № 91/241/129/236/565// Офіційний вісник України. - 1999 р.- № 46.- 3 грудня;
Правила пожежної безпеки в лісах України, затверджені наказом Держкомлісгоспу України від 27 грудня 2004 року № 278 // Офіційний вісник України. - 2005 р.- № 13.- Ст. 680;
Інструкція про порядок погодження та затвердження розрахункових лісосік, затверджена наказом Мінприроди України від 5 лютого 2007 року № 38// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Матеріали судової практики
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 11 Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат": Ухвала Конституційного Суду України № 17-у/2009 від 04.03.2009 // http://www.ccu.gov.ua
Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17 // Вісник Верховного Суду України. - 2005.- № 1.- С. 1.
Про заборону ведення лісового господарства, використання лісового фонду на землях Міністерства оборони України та звільнення земельної ділянки: Постанова Вищого господарського суду України № 12/364"НМ" від 02.10.2008 // http://www.arbitr.gov.ua
Про стягнення суми збитків, заподіяних державі внаслідок порушення вимог Лісового кодексу України: Ухвала Вищого адміністративного суду України № К-8158/06, 25.10.2006 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про стягнення податкового збору збору за забруднення навколишнього середовища; фіксованого сільськогосподарського податку; плати за спеціальне використання лісових ресурсів: Ухвала Вищого адміністративного суду України № 1-926/05 від 08.06.2006 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про незаконне використання земель державного лісового фонду: Постанова Сімферопольського районного  суду м. Сімферополя АР Крим № 33-146/06 від 19.07.2006 // Архів Сімферопольського районного  суду м. Сімферополя АР Крим. - 2006 рік.

Навчальна література:
1.Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики/ за ред. Погрібного О.О.- Х.: Одісей, 2002 р.- 928 с.
2.Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С.- К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.
3.Екологічне право України: Навчальний посібник. 2-ге видання: доповнене та перероблене / Л.О.Бондар, В.В. Курзова. - Вид-во «Бурун книга».-2008.-368с.
4.Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс/ за ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева.- К.: Істина, 2001 р.- 544 с.
5. Природноресурсове право України: навч. посіб./ за ред. Каракаша І. І.- К.: Істина, 2005 р.- 376 с.
Спеціальна література:
Апостолюк С.О. та ін. Охорона навколишнього середовища в лісопромисловому комплексі.- Л.: Афіша, 2001 р.- 200 с.
Быстров Г.Е. О кодификации лесного законодательства и праве государственной собственности на леса // Экологическое право. – 2005. - № 2. – С. 14-18
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / Г.І.Балюк, А.П. Гетьман, Т.Г.Ковальчук (та інш.) ; за ред. Балюк Г.І. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 368с.
Ворон В.П., Лавров В.В., Бондарук М.А. Проблеми досліджень антропогенного пошкодження лісів України: здобутки та перспективи // Лісівництво і агролісомеліорація.- 2002.- Вип. 103.- С. 8-13.
Гордиенков А.Д, Колодина Н.В. Незаконная порубка деревьев и кустарников: причины и проблемы привлечения к уголовной ответственности // Экологическое право. – 2006. - № 1. – С. 33-36.
Гусев Р. К. Особенности ответственности за нарушение законодательства об охране лесов // Научно-технический прогресс и правовая охрана природы. – М., 1978. – С. 83-96.
Звіт про результати аудиту ефективності управління лісовими ресурсами Карпатського регіону / Підготовлено департаментом контролю за використанням коштів державного бюджету в регіонах і затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 19 серпня 2003 року № 16-2. -Київ: Рахункова палата України. - 2004. - Випуск 1. - 44 с.
Коваль Я.В., Євтушенко І.А., Карпук А.І. Реформування структури управління у лісовому секторі економіки// Продуктивні сили і регіональна економіка. Збірник наукових праць у двох частинах. Частина II. - Київ. -РВПС України НАН України. - 2002. - С.31 - 33.
Коростелев С. В. Земельное и лесное право: Учеб. пособие. – СПб: Изд-во Михайлова В. А., Изд-во “Полиус”, 1889. – 544 с.
Костицький В.В. Лісове право України. - К.: ЗАТ Нічлава", 1999. – 164 с.
Крассов О. И. Право пользования лесом в научно-исследовательских целях и правовая охрана лесов // Правоведение. -1989. - № 5. - С. 27 – 33
Крассов О.И. Право собственности на леса // Экологическое право. – 2006. - № 2. – С. 12-15; 2006. - № 3. – С. 6-15.
Лазаренко Я. Розвиток лісового законодавства України // Право України. – 2003. - № 2. – С. 131-135.
Лапчан І. Становлення лісового права та відповідного законодавства України: історичний аспект // Право України. – 2006. - № 9. – С. 129-133.
Лісове господарство України: стратегія розвитку/ За ред. Юхновського І.Р. - Київ. - 2003. - 33 с.
Мельник П. Кримінально-правова відповідальність за незаконну порубку лісу: окремі питання// Право України. - 2001. - № 6. - С.85.
Мунтян В.Л. Правова охорона лісів Української РСР. - К.: Вид. Академії наук Української РСР. - 1964. - 84с.
Непийвода В. Правове реґулювання в галузі лісів: Доба утвердження підтримного розвитку.- К.: НДІ приватного права і підприємництва, 2004 р.- 339 с.
Печуляк Ю. Державне управління лісовим господарством України: проблеми та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - №10.
Савущик М.П., Кирилюк С.Л., Попков М.Ю., Полякова Л.В., Пторожук В.Ф. Роль і місце сертифікації лісів у системі ведення лісового господарства в Україні. - Науковий вісник НАУ. - № 54. - 2002. - С.27 - 31.
Седов А.А. Правовые проблемы лесопользования // Право и политика. – 2004. - № 11. – С. 115-128.
Сінякевич І.М. Концепція лісової політики щодо реформування лісового господарства України. - Науковий вісник Національного аграрного університету. - К., Національний аграрний університет. - Вип. 25. -Лісівництво. - 2000. - С.78.
Шершун С. Право власності на ліс // Право України. – 2004. - № 12. – С. 75-79.
Шершун С. Поняття лісу та інших основних категорій лісового законодавства // Право України. – 2004. - № 7. – С. 65-69.
Шершун С. М. Еколого-правове регулювання лісокористування в Україні. – Автореф. к.ю.н. 12.00.06. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, 2005. – 11 с.

Тема 12. Правове регулювання використання тваринного світу

Нормативний матеріал:
Закон України „Про мисливське господарство та полювання” від 22 лютого 2000 року// Відомості Верховної Ради України. - 2000 р.- № 18.- Ст. 132;
Закон України „Про тваринний світ” від 13 грудня 2001 року// Відомості Верховної Ради України. - 2002 р.- № 14.- Ст. 97;
Закон України „Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них” від 6 лютого 2003 року// Відомості Верховної Ради України. - 2003 р.- № 15.- Ст. 107;
Загальнодержавна програма розвитку рибного господарства України на період до 2010 року, затверджена Законом України від 19 лютого 2004 року// Відомості Верховної Ради України. - 2004 р.- № 22.- Ст. 313;
Закон України „Про захист тварин від жорстокого поводження” від 21 лютого 2006 року// http://www.rada.gov.ua/;
Указ Президента України „Про невідкладні заходи у сфері збереження, відтворення та раціонального використання мисливських тварин” від 23 травня 2005 року № 837/2005// Урядовий кур’єр.- 2005 р.- № 105.- 8 червня;
Концепція розвитку рибного господарства України, схвалена постановою Верховної Ради України від 13 липня 2000 року № 1885-ІІІ// Урядовий кур’єр.- 2000 р.- № 160.- 5 вересня;
Положення про порядок ведення державного кадастру тваринного світу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1994 року № 772// http://www.rada.gov.ua/;
Тимчасовий порядок справляння плати за спеціальне використання диких тварин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 1996 року № 123// Урядовий кур’єр.- 1996 р.- № 30-31.- 15 лютого;
Перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 року № 552// http://www.rada.gov.ua/;
Тимчасовий порядок ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 року № 1192// http://www.rada.gov.ua/;
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об’єктів водного промислу” від 19 січня 1998 року № 32// Офіційний вісник України. - 1998 р.- № 3.- 5 лютого;
Порядок справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року № 449// Урядовий кур’єр.- 1998 р.- № 82-83.- 30 квітня;
Порядок здійснення любительського і спортивного рибальства, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 року № 1126// Урядовий кур’єр.- 1998 р.- № 144-145.- 30 липня;
Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, затверджена наказом Мінекобезпеки України від 18 травня 1995 року № 36// http://www.rada.gov.ua/;
Такси для нарахування розміру стягнення за збитки, заподіяні незаконним добуванням або знищенням диких звірів і птахів (крім видів, занесених до Червоної книги України), їх жител, біотехнічних споруд, затверджені наказом Мінлісгоспу та Мінекобезпеки України від 12 березня 1996 року № 24/32// http://www.rada.gov.ua/;
Інструкція про порядок сплати платежів за спеціальне використання диких тварин, затверджена наказом Мінекобезпеки та Мінфіну України від 9 квітня 1996 року № 37/68// http://www.rada.gov.ua/;
Типовий договір про умови ведення мисливського господарства, затверджений наказом Мінлісгоспу України від 12 грудня 1996 року № 153// http://www.rada.gov.ua/;
Порядок видачі посвідчення мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, затверджений наказом Мінлісгоспу України від 21 березня 1997 року № 32// Офіційний вісник України. - 1997 р.- № 20.- 17 червня;
Інструкція про порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних живих ресурсів та їх використання, затверджена наказом Держкомрибгоспу України від 28 жовтня 1998 року № 154// Офіційний вісник України. - 1999 р.- № 23.- 25 червня;
Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, затверджені наказом Держкомрибгоспу України від 8 грудня 1998 року № 164// Офіційний вісник України. - 1999 р.- № 10.- 26 березня;
Правила любительського і спортивного рибальства, затверджені наказом Держкомрибгоспу України від 15 лютого 1999 року № 19// Офіційний вісник України. - 1999 р.- № 19.- 28 травня;
Інструкція про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства, затверджена наказом Держкомрибгоспу України від 15 лютого 1999 року № 19// Офіційний вісник України. - 1999 р.- № 19.- 28 травня;
Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України, затверджені наказом Держкомрибгоспу України від 18 березня 1999 року № 33// Офіційний вісник України. - 1999 р.- № 21.- 11 червня;
Правила видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, затверджені наказом Мінекобезпеки України від 26 травня 1999 року № 115// Офіційний вісник України. - 1999 р.- № 37.- 1 жовтня;
Інструкція щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, затверджена наказом Мінекобезпеки України від 26 травня 1999 року № 116// Офіційний вісник України. - 1999 р.- № 31.- 20 серпня;
Інструкція про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затверджена наказом Держкомрибгоспу, Мінекономіки, Мінфіну, Мінекобезпеки, ДПАУ від 24 грудня 1999 року № 167/156/299/300/650// Офіційний вісник України. - 2000 р.- № 3.- 4 лютого;
Порядок проведення упорядкування мисливських угідь, затверджений наказом Держкомлісгоспу України від 21 червня 2001 року № 56// Офіційний вісник України. - 2001 р.- № 36.- Ст. 1677;
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств, затверджені наказом Держпідприємництва і Мінагрополітики України від 14 листопада 2001 року № 132/336// Офіційний вісник України. - 2001 р.- № 49.- Ст. 2209;
Інструкція з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджена наказом Мінагрополітики України від 9 квітня 2003 року № 101// Офіційний вісник України. - 2003 р.- № 17.- Ст. 803;
Порядок видачі паспортів на собак мисливських порід, затверджений наказом Держкомлісгоспу України від 12 березня 2004 року № 31// Офіційний вісник України. - 2004 р.- № 11.- Ст. 679;
Інструкція про порядок проведення робіт з відтворення водних живих ресурсів, затверджена наказом Мінагрополітики України від 8 червня 2004 року № 215// Офіційний вісник України. - 2004 р.- № 38.- Ст. 2528;
Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних живих ресурсів, затверджена наказом Мінагрополітики та Мінприроди України від 12 липня 2004 року № 248/273// Офіційний вісник України. - 2004 р.- № 46.- Ст. 3075;
Інструкція про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, затверджена наказом Мінагрополітики і Мінприроди України від 11 листопада 2005 року № 623/404// Офіційний вісник України. - 2005 р.- № 49.- Ст. 3102;
Наказ Держкомлісгоспу України „Про затвердження розміру збору за видачу посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини та порушення правил полювання” від 24 листопада 2005 року № 492// Офіційний вісник України. - 2005 р.- № 50.- Ст. 3152;
Наказ Мінагрополітики України „Про розподіл лімітів на квоти спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2006 році” від 12 січня 2006 року № 1// http://www.rada.gov.ua/.

Матеріали судової практики
Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17 // Вісник Верховного Суду України. - 2005.- № 1.- С. 1;
Про стягнення збитків завданих тваринному світу внаслідок незаконних дій: Постанова Вищого господарського суду України № 19/1/06 від 31.07.2007 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
Про порушення правил використання об'єктів тваринного світу: Постанова апеляційного суду Київської області № 33 - 143/74-2006, 06.07.2006 // Архів апеляційного суду Київської області.-2006 рік.

Навчальна література:
1.Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики/ за ред. Погрібного О.О.- Х.: Одісей, 2002 р.- 928 с.
2.Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С.- К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.
3.Екологічне право України: Навчальний посібник. 2-ге видання: доповнене та перероблене / Л.О.Бондар, В.В. Курзова. - Вид-во «Бурун книга».-2008.-368с.
4.Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс/ за ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева.- К.: Істина, 2001 р.- 544 с.
5. Природноресурсове право України: навч. посіб./ за ред. Каракаша І. І.- К.: Істина, 2005 р.- 376 с.

Спеціальна література:
Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення / Г.І. Балюк, О.О. Погрібний, Ю.С. Шемшученко [та ін.] ; тза ред. Г.І.Балюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 384с.
Высторобец Е.А. Животный мир и право на благоприятную окружающую среду: Учебно-методическое пособие - М.: Одна восьмая, 2005. -151 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – С.34-37.
Кравченко С. М., Костицький В. В. Правова охорона тваринницького світу.- Л., 1992 р.
Пермякова Л. Правове регулювання використання і охорони рибних запасів/ Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково практичний збірник, 2001.-№ 1.-156с.
Романов В.И. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный объектам животного мира и среде их обитания // Юрист. -2003. - № 6. - С. 40 – 45.
Синьківський М. Ветеринарне законодавство чи ветеринарне право? // Право України. - 2004. - № 3. – С. 108-110.
Титов В. Проблеми захисту тваринного світу// Вісн.прок-ри.- 2002.- №3.- С. 98-102.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Тихий П. Щодо поняття права користування тваринним світом// Вісник Академії прав. Наук Укр.-1998.-№2(13).- С.172-175.
Тихий П. В. Еколого–правове регулювання спеціального використання дикої фауни. – Автореф. к.ю.н. 12.00.06. – Х.: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2000. – 20 с.

Тема 13 : Правове регулювання використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України
Нормативний матеріал:
Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року// Відомості Верховної Ради України. - 1991 р.- № 41.- Ст. 546;
Закон України „Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 року// Відомості Верховної Ради України. - 1992 р.- № 34.- Ст. 502;
Указ Президента України „Про біосферні заповідники в Україні” від 26 листопада 1993 року № 563/93// http://portal.rada.gov.ua/;
Указ Президента України „Про резервування цінних природних територій для наступного заповідання” від 24 квітня 1998 року № 374/98// http://portal.rada.gov.ua/;
Указ Президента України „Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні” від 23 травня 2005 року № 838/2005// Урядовий кур’єр.- 2005 р.- № 100.- 1 червня;
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України” від 21 квітня 1998 року № 521// Офіційний вісник України. - 1998 р.- № 16.- 7 травня;
Концепція Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 року № 70-р// http://portal.rada.gov.ua/;
Положення про екологічні фонди природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків, затверджена наказом Мінприроди України від 26 лютого 1993 року № 16// http://portal.rada.gov.ua/;
Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Мінприроди України від 29 березня 1994 року № 30// http://portal.rada.gov.ua/;
Інструкція про порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затверджена наказом Мінприроди України від 11 травня 1994 року № 43// http://portal.rada.gov.ua/;
Інструкція про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затверджена наказом Мінприроди України від 11 травня 1994 року № 43// http://portal.rada.gov.ua/;
Положення про зоологічний парк загальнодержавного значення, затверджене наказом Мінекобезпеки і Мінкультури України від 20 лютого 1998 року № 21/46// http://portal.rada.gov.ua/;
Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України, затверджене наказом Мінекобезпеки України від 21 вересня 1998 року № 140// Офіційний вісник України. - 1998 р.- № 41.- 29 жовтня;
Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України, затверджене наказом Мінекобезпеки України від 10 листопада 1998 року № 163// Офіційний вісник України. - 1999 р.- № 2.- 29 січня;
Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних парків України, затверджене наказом Мінекоресурсів України від 9 серпня 2000 року № 103// Офіційний вісник України. - 2000 р.- № 35.- 15 вересня;
Програма Літопису природи, затверджена наказом Мінекоресурсів і НАНУ від 25 листопада 2002 року// http://www.menr.gov.ua/;
Інструкція про зміст та складання документації державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, затверджена наказом Мінприроди України від 16 лютого 2005 року № 67// Офіційний вісник України. - 2005 р.- № 11.- Ст. 540;
Наказ Мінприроди України „Про затвердження Положень про Проекти організації територій установ природно-заповідного фонду України” від 6 липня 2005 року № 245// Офіційний вісник України. - 2005 р.- № 31.- Ст. 1913.

Навчальна література:
1.Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики/ за ред. Погрібного О.О.- Х.: Одісей, 2002 р.- 928 с.
2.Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С.- К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.
3.Екологічне право України: Навчальний посібник. 2-ге видання: доповнене та перероблене / Л.О.Бондар, В.В. Курзова. - Вид-во «Бурун книга».-2008.-368с.
4.Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс/ за ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева.- К.: Істина, 2001 р.- 544 с.
5. Природноресурсове право України: навч. посіб./ за ред. Каракаша І. І.- К.: Істина, 2005 р.- 376 с.
Спеціальна література
Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2007.
Годованюк А.І. Порядок використання земель природно-заповідного фонду // Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. пр. – Вип. 22. – Одеса: Юрид. л-ра, 2004. – С. 738 - 742.Додаток 2

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Законодавчі бази
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] законодавча база "Ліга"
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Нормативні акти України"
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Законодавство на сервері Верховної Ради України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Законопроекти України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Інститут проблем законодавства ім. Я.Мудрого
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Лабораторія законодавчих ініціатив
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Пошук у нормативно-правових документах
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] нормативні документи зі стандартизації

Органи влади України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Верховна Рада України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Вища рада юстиції
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] / офіційна сторінка Президента України;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Міністерство юстиції України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Інформаційний центр Міністерства юстиції
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Кабінет Міністрів України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Міністерство аграрної політики України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Міністерство охорони здоров'я
http://www.dkzr. gov.ua Державний комітет України по земельних ресурсах
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Державний комітет по водному господарству
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Офіційна сторінка міста Одеси;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Сторінка Одеської обласної ради;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Державний комітет рибного господарства
www.dgs.kiev.ua/ Державна геологічна служба
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Міністерство палива та енергетики України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Міністерство промислової політики України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Міністерство транспорту та зв’язку України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Державний комітет лісового господарства України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Державний комітет телебачення і радіомовлення України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Державна податкова адміністрація України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Державний комітет ядерного регулювання України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Національна комісія з питань регулювання зв`язку України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Національна комісія регулювання електроенергетики України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Національне космічне агентство України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Національне агентство екологічних інвестицій України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Український державний центр радіочастот

Органи судової влади
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Конституційний суд України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Вищий господарський суд України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Верховний суд України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Вищий адміністративний суд України

Матеріали юридичної практики
http://www.ccu. gov.ua / Конституційний Суд України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Верховний Суд України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Адміністративний суд України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Вищий господарський суд України
http://www. court.gov.ua Реєстр судових рішень
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] судова практика з земельних справ
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] зразки юридичних документів
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Єдиний державний реєстр судових рішень України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - зразки правових документів
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] -зразки правових документів
http://sudpraktika.in.ua/ О судебной практике в Украине

Електронні юридичні видання
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Офіційний вісник України;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].yurincom. kiev.ua uvu / Юридичний вісник України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. /Сторінка часопису «Юридична практика»
13LINK14Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.15 Закон і Бізнес
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Сторінка юридичного журналу «Юстиніан»
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Галицькі контракти
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] юридична література
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] часопис «Земельне право України: теорія і практика»

Пошукові правові системи
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Офіційна сторінка Верховної Ради України;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – сторінка пошукової правової системи «НАУ»;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Пошукова правова система
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Пошукова правова система
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – інформаційний портал органів державної виконавчої влади;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – інформація з права Європейської Спільноти.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Законодавство України

Еколого-правові сторінки
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Екологічне право України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Природоресурсне право України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – стосується земельного права
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Земельна Спілка України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Український земельний ринок
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Земельний портал
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Програма екологічного маркування
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Чорнобильська зона
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Червона книга України
http://ukrlands.at.ua/ землеустрій
http://ukrzeminform.solnce.com.ua/ стосується земельного права
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] стосується земельного права
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] стосуеться екологічного права
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Природно-заповідний фонд і система природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Всеукраїнська Екологічна Ліга
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Екологія. Право. Людина
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Мама-86
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Комітет екологічного порятунку України

Бібліотеки
h[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Національна бібліотека ім. Вернадського;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Бібліотека Парламенту України;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Наукова бібліотека ім. М. Максимовича;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Бібліотека Хмельницького національного університету;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Бібліотека Конгресу США;
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - «Екнига» - пошукова система літератури
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Правнича бібліотека
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Правнича бібліотека
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Бібліотека правничої літератури
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Електронна бібліотека правничої літератури
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Електронна бібліотека Студилова
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Економіко-правова бібліотека
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Бібліотека СНД
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Електронна бібліотека
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Онлайн бібліотека
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Бібліотека давньоукраїнських літописів
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Електронна бібліотека «Класика російського права»
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Бібліотека юриста
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Электронная библиотека юридической литературы
 Петров В.В. Экологическое право Росии /Учебник.- М., 1995.-С.55.
 Див: Практикум по советскому природноресурсовому праву и правовой охране окружающей среды: Учебн. пособ./ Под.ред. В.В. Петрова. М., 1985.

еѳкРРµ пѲавР\екРбібліРСека\база\СРµР\zag\ekoparadygma.htmЄРµСіРєРРµ пѲавР\екРбібліРСека\база\СРµР\pryrodoresurs\vosokoryst.htmЮеѳкРРµ пѲавР\екРбібліРСека\база\СРµР\pryrodoresurs\trufan.htm¤РµСіРєРРµ пѲавР\екРбібліРСека\база\СРµР\pryrodoresurs\tvaryn.htm
·РµСіРєРРµ пѲавР\екРбібліРСека\база\СРµР\pryrodoresurs\tyhyj.htm
·РµСіРєРРµ пѲавР\екРбібліРСека\база\СРµР\pryrodoresurs\fauna.htmа Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 10718275
    Размер файла: 887 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий