Робочий зош економіка

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА
МОГИЛІВ -ПОДІЛЬСЬКИЙ ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
РОБОЧИЙ ЗОШИТ
ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
« Комерційна діяльність» та «Бухгалтерський облік»Виконав студент (ка)
___________________
___________________
___________________
___________________
Перевірив викладач
___________________
___________________


2011Робочий зошит підготувала: Папуша К.Ф - викладач ІІ категорії
Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу
Вінницького національного аграрного університету.


Рецензент: Носкова Т.А. - викладач ІІ категорії
Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу
Вінницького національного аграрного університету.


Робочий зошит висвітлює зміст і методику виконання практичних робіт студентами, містять методичні рекомендації щодо виконання завдань, визначає тенденції чи закономірності розвитку конкретного економічного явища на підприємстві дозволяє робити висновки і надавати конкретні пропозиції.


Розглянуто і схвалено на засіданні
ц/к обліково економічних дисциплін
Протокол № від року
Голова ц/к __________ М. А. Омелько


РЕЦЕНЗІЯ
на робочий зошит з дисципліни “Економіка підприємства ” для студентів спеціальності: «Комерційна діяльність» та «Бухгалтерський облік»

Представлений на рецензію робочий зошит з дисципліни «Економіка підприємства» розроблено викладачем Могилів-Подільського технологічного технікуму Папушею К.Ф. Завдання які пропонуються на практичні роботи змістовні, об'ємні; за ступенем складності розраховані на середній та високий рівень студента і мають професійно-орієнтовне спрямування. Практичні роботи охоплюють весь матеріал навчальної програми по підготовці спеціалістів з комерційної діяльності і складені із урахуванням науково-методичного спрямування ведення наукового дослідження господарської діяльності на комерційних підприємствах.
По розроблених практичних заняттях можна виявити у студентів глибокі теоретичні знання та практичні навики, об’єктивно оцінити рівень підготовки майбутніх спеціалістів із спеціальності “Комерційна діяльність ” та «Бухгалтерський облік».


Рецензент: Носкова Т.А – викладач ІІ категорії

Практична робота № 1
Тема: "Визначення структури, вартості основних засобів та показників ефективності використання основних засобів."
Мета: навчитись визначати структуру, середньорічну вартість основних засобів, показники, що характеризують ефективність використання основних засобів.
План роботи:
1 . Визначення структури основних засобів підприємства.
2. Визначення балансової вартості основних засобів.
3. Визначення первісної та залишкової вартості основних засобів
4. Визначення показників, що характеризують ефективність використання основних засобів.
Інструкція до виконання:
1. Структура основних засобів – це співвідношення між вартістю окремих груп основних засобів та їх загальною вартістю, виражене у відсотках.
2. Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 1997р.) балансова вартість групи основних засобів підприємства на початок розрахункового року (Ба) вираховується за формулою:
Ба = Б3 + Па Ва Аа,
де Ба балансова вартість групи основних засобів на початок звітного періоду;
Б3 балансова вартість групи основних засобів на початок періоду, що передував звітному;
Па сума витрат, понесених на придбання основних засобів, здійснення капітального ремонту, реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення основних засобів протягом періоду, що передував звітному;
Ва вартість виведеної з експлуатації відповідної групи основних засобів протягом періоду, що передував звітному;
Аа сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у період, що передував звітному.
3. Повна первісна вартість основних засобів - це їх фактична вартість на момент введення в дію або купівлі. До її складу входять прейскурантна ціна придбання засобів праці, витрати, пов'язані з доставкою їх до місця використання та з монтажем, та ін. витрати, передбачені для введення засобів в експлуатацію.
СПЕРВ = СПРИДБ +СДОСТ +СМОНТ +СІНШЄ
Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між повною первісною вартістю та накопиченою на момент обчислення сумою амортизаційних відрахувань.
4. Фондовіддача характеризує кількість виробленої продукції з 1 грн. вкладеної в основні засоби:
Фв = Вп/Фк
де Вп - річний обсяг виробленої продукції в вартісних одиницях;
Фк - балансова вартість основних виробничих засобів, яка визначається за форму лою:
Фк = Фпер.в + (Фу х t1) - (Фв х t2)
де Фпер.в – повна первісна варістьосновних засобів на початок року;
Фу вартість уведених основних виробничих засобів;
Фв вартість виведених основних виробничих засобів;
t1 – кількість повних місяців з моменту введення основних засобів до кінця року;
t2 - кількість повних місяців з моменту виведених основних засобів до кінця року;
Рентабельність основних засобів вказує на частку прибутку підприємств, отриманого за рік від вартості основних засобів, визначається за форму лою.
Фр = Пб/ Фк х 100%
де, Фр – ренатбельність основних засобів;
Пб загальний прибуток підприємства.

Виконання роботи
Задача 1.
Визначення балансової вартості групи основних засобів підприємства. Вихідні дані для визначення балансової вартості групи основних засобів підприємства «Колос» наведено в табл.2. Розрахувати балансову вартість групи основних засобів підприємства «Колос» на початок трьох звітних років.

Таблиця 2. Вихідна інформація для визначення балансової вартості основних засобів підприємства «Колос», (тис, грн., за роками)
Показник
2010
2011
2012

Балансова вартість групи основних фондів на початок року, що передував звітному
Сума витрат підприємства:
на придбання нових основних фондів
4600
5000
5800

на здійснення капітального ремонту основних фондів
2500
2400
2700

на реконструкцію виробничих приміщень і модернізацію устаткування
3390
3980
4250

Вартість виведених з експлуатації основних фондів протягом року, що переду вав звітному
2925
3100
3400

Сума амортизаційних відрахувань у році, що переду вав звітному
4590
4850
5200

_______________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_Задача 2.
Визначити первісну і залишкову вартість основних засобів на кінець року, якщо вартість придбання обладнання становить 25300 грн.; вартість доставки склала - 2% від вартості придбання;вартість монтажних робіт склала - 3,5% від вартості обладнання. Сума зносу за перший рік експлуатації склала 12% від первісної вартості основних засобів.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Задача 3.
Розрахувати середньорічну вартість основних засобів та показники, що характеризують ефективність їх використання, якщо відомо що на початок року вартість основних засобів - 35920 тис. грн., у червні були введені в дію основні засоби на суму 1562 тис. грн., а у липні вибули основні засоби на суму 5635 тис. грн..; об'єм виготовленої продукції протягом року склав - 38425 тис. грн., прибуток - 4122 тис. грн. Дайте характеристику розрахованим показникам.
________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 4
За данними таблиці сформувати історичну собівартість основних засобів ПАТ «Млин»Найменування об'єктів основних засобів
Вартість придбання (створення) об'єкту
Вартість державної реєстрації (3х2%:100)
Витрати на підготовку будівельного майданчика (3х10%: 100)
Витрати на страхування (3х 0,5%:100)
Витрати на встановлення (3х1,5%:100)
Витрати на монтаж (3х0,8%:100)
Витрати на налагоджування (3х1,2%:100)
Транспортні витрати (3х5%:100)
Сума митного збору (3х5%:100)
Історична собівартість (первісна вартість) (3+4+5+6+7+8+9+10+11)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
Сепаратор
1234


2
Магнітна колонка
123


3
гранулятор
3421


4
норії
6754


5
Автоматичні ваги
3259


6
Порційні ваги
5643


Всього______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 5
Охарактеризувати наявність, рух, структуру та рівень забезпеченості основними засобами підприємства ТОВ «Карамель». Зробити висновки.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Види основних фондів
На початок періоду
На кінець періоду
Абсолютне відхилення, (+,-)
Рівень
забезпе-ченості, %


(5:3х100)Вартість (сума)
Сструктура (пит.вага), %
Вартість (сума)
Структура (пит.вага), %
По вартості (суму)

(5-3)
По структурі (пит вага)
(6-4)


1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
Будівлі
12370

11650

2
Споруди
8340

8790

Пасивна частина основних фондів (1+2)
9210

9870

3
Силові машини
8740

9270

4
Силова устаткування
6320

6570

5
Робоче устаткування
7390

6980

6
Вимірювальні прилади
7120

7050

7
Обчислювальна техніка
6150

6590

8
Робочі машини
6380

6940

9
Регулюючі пристрої
7650

8140

10
Лабораторне устаткування
344

566

Активна частина основних фондів (3+4+5+6+7+8+9+10)
Всього основних фондів (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Задача 6
Обчислити узагальнюючі показники ефективності відтворення основних засобів підприємства. Зробити відповідні висновки.

Показники
План
Факт
Абсолютне відхилення, (4-3)
Рівень виконання, % (4:3)х100

1
2
3
4
5
6

1
Обсяг товарної продукції (2+3+4), т. грн.

2
Матеріальні витрати, включаючи амортизаційні відрахування, т. грн.
9513
96483
Вартість купованих деталей і напівфабрикатів, т. грн.
7651
81924
Обсяг чистої продукції, т. грн.
7404
126485
Середньорічна вартість основних виробничих фондів
(6+7), т. грн.

6
Вартість активної частини основних виробничих фондів, т. грн.
9936
103977
Вартість пасивної частини основних виробничих фондів, т. грн.
8275
83788
Прибуток, т. грн.
3930
41209
Чисельність персоналу,
осіб
1560
148010
Чисельність робітників, осіб
1326
121411
Фондовіддача
(1:5), грн.

12
Фондомісткість
(5:1), грн.

13
Фондорентабельність
(8:5)х100, %

14
Фондоозброєність загальна
(5:9), грн.

15
Фондоозброєність технічна
(5: 10), грн.Висновки ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Практична робота № 2

Тема: „ Визначення норми і суми амортизаційних відрахувань за допомогою різних методів нарахування."
Мета: навчитись визначати суми і норму амортизаційних відрахувань, використовуючи різні
методи нарахувань.
План роботи:
1. Визначення річної і місячної сум амортизаційних відрахувань рівномірним методом.
2. Визначення сум амортизаційних відрахувань використовуючи системи прискореної амортизації.
Визначення сум амортизаційних відрахувань використовуючи виробничу систему нарахування амортизації.


Методичні вказівки до виконання:
1. Застосування прямолінійної (рівномірної) системи амортизації

Ар = ОФ – Л : Т,
Ам = Ар : 12

Де Ар - річна сума амортизаційних відрахувань;
ОФ - повна первісна або відновна вартість об'єкта основних засобів;
Л- ліквідаційна вартість об'єкта основних засобів;
Т - очікуваний термін корисного використання об'єкта основних
(ОФ - Л) - вартість, що амортизується;
Ам - місячна сума амортизаційних відрахувань

2 Метод зменшення залишкової
А = ЗВ х На,
де А - сума амортизаційних відрахувань;
3В - залишкова вартість об'єкта основних засобів;
На - річна норма амортизації.
Річну норму амортизації підприємство визначає самостійно за такою формулою:
13 EMBED Equation.3 1415
де На - річна норма амортизації;
н - термін корисного використання об'єкта основних засобів, років;
ЛВ - ліквідаційна вартість об'єкта основних засобів;
ПВ - первісна вартість об'єкта основних засобів.
Цю формулу можна перетворити до такого вигляду:
На = 1 - (ЛВ : ПВ)1/н
У перший рік експлуатації об'єкта основних засобів базою для нарахування амортизації такого об'єкта буде його первісна вартість.

3Метод прискореного зменшення залишкової вартості виходить з того, що корисність і продуктивність основних засобів в перші періоди використання є значно вищими, ніж в наступні. Норма амортизації застосовується не до вартості, що амортизується, а до балансової (залишкової) вартості об'єкта на кінець попереднього періоду. Фіксована норма амортизації приймається рівною річній нормі амортизації за прямолінійним методом, помноженою на коефіцієнт прискорення, який, як правило, дорівнює двом.

4. Кумулятивний метод визначається сумою років строку служби відповідного об'єкта за допомогою коефіцієнтів, в чисельнику яких зазначаються роки, що залишаються до кінця строку служби об'єкта (в зворотному порядку), а в знаменнику - загальна сума років експлуатації. Перемноживши кожний дріб на вартість об'єкту, що амортизується, визначають суму амортизації.
5.Виробничий метод заснований на передбаченні, що функціональна корисність об'єкта залежить не від часу, а від результатів його використання. При цьому строк корисної служби визначається кількістю продукції та обсягом послуг, які підприємство планує виготовити або надати з використанням об'єкта. При застосуванні цього методу амортизація розраховується шляхом розподілу вартості об'єкта, що амортизується, прямо пропорційно кількості продукції (обсягу послуг), яку підприємство очікує виготовити за відповідні періоди протягом строку його корисної служби.

Виконання роботи:
Задача 1
Первісна вартість вантажного автомобіля - 10000 грн. Очікуваний строк служби - 5 років. Ліквідаційна вартість автомобіля у вигляді матеріалів -1000грн.
Визначимо вартість об'єкта, що амортизується:
13 EMBED Equation.3 1415
Отже сума амортизації за рік складе:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Нарахування амортизації за прямолінійним методом протягом п'яти років можна відобразити наступним чином.
Роки
Первісна вартість
Річна сума амортизації
Накопичений знос
Залишкова вартість

1

2

3

4

5

Задача 2
За даними попереднього прикладу, норма амортизації вантажного автомобіля складе:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Отримаємо розрахунок амортизаційних відрахувань у розрізі років:

Роки
Первісна вартість
Річна сума амортизації
Накопичений знос
Залишкова вартість

1
2
3=5*На
4
5

1

2

3

4

5Задача 3
При рівномірному методі норма амортизації вантажного автомобіля на рік складала 20 %. Обчислимо суму амортизаційних відрахувань за методом прискореного зменшення залишкової вартості при подвійній нормі амортизації - 40 %. фіксована ставка в 40 % відноситься до залишкової вартості в кінці кожного року.


Роки
Первісна вартість
Річна сума амортизації
Накопичений знос
Залишкова вартість

1
2
3=5*Норма амортизації
4
5=2-4

1

2

3

4

5

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Задача 4
Обчислимо суму амортизації для вантажного автомобіля, строк корисної служби якого 5 років.
Сума чисел - років експлуатації автомобіля складе 15:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сума амортизаційних відрахувань за кумулятивним методом в цьому випадку виглядатиме так:

Роки
Первісна вартість
Вартість яка амортизується
Коефіцієнт
Річна сума амортизації
Накопичений знос
Залишкова вартість

1
2
3
4
5=3*4
6
7=2-6

12345
Задача 5
Плановий випуск продукції - 50000 одиниць. Виробнича ставка амортизації вантажного автомобіля (див. попередній приклад) визначається
наступним чином:
13 EMBED Equation.3 1415
____________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Якщо передбачити, що за перший рік випуск продукції складе 10000, за і другий - 11000, за третій - 10100, за четвертий - 9000 і за п'ятий - 9900 од., то нарахування амортизації за виробничим методом протягом п'яти років можна відобразити наступним чиномРоки
Первісна вартість
Випуск продукції, од
Річна сума амортизації
Накопичений знос
Залишкова вартість

1
2
3
4=3*Коеф
5
6=2-5

1


2


3


4


5Висновки ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота № 3

Тема: Визначення виробничої потужності підприємств переробної галузі
Мета: навчитись розраховувати добову та річну виробничу потужність млинзаводу, крупозаводу, комбікормового заводу, та коефіцієнтів використання виробничої потужності
План роботи:
1. Розрахувати середньорічну виробничу потужність млинзаводу.
2. Розрахувати виробничу потужність млинзаводу, крупозаводу і комбікормового заводу. 3.Розрахувати коефіцієнти використання виробничої потужності
.
Методичні вказівки до виконання:
Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий річний обсяг випуску продукції заздалегідь ви значеної номенклатури, асортименту та якості за умови найбільш повного використання прогресивної технології та організації виробництва.
1.Середньорічна потужність підприємства розраховується за формулою:
Пср = Пнп + Пвв х п/12 - Пвиб х п/12
2.Виробнича потужність борошномельних визначається по пропускній спроможності просіючого обладнання.

П = Нпр х С х Фном хУбаз/1000
П – потужність;
С – площа просіючої поверхні;
Фном - номінальний фонд робочого часу (год)
Убаз -базовий вихід продукції.
Нпр -технічні норми продуктивності розсійників і вальцевнх верстатів {по зерну) при різних видах помелів.
2.2. Визначення виробничої потужності по крупозаводу.
На Ісрупозаводах при переробці зернової сировиюї. необхідно при розрахунках їх виробничої Іютужнисті їонкрегйзузатл ведуче обладнання.
М = п Нпр - Ф - У баз.
П-кількість переробних машин;
Убаз - базовий вихід ттродук'іш.
Нпр - норми навантажень на лущильні органи машини;
Фногл - номінальний фонд робочого часу;


Виконання роботи:
Задача 1.
Потужність млина на початок року складає 60000 тонн борошна. Передбачено в липні звести в дію нове обладнання, що дозволить підвищити потужність на 4130 тонн. Вибуло застаріле обладнання, потужність зменшилась у вересні на 3550 тонн. Розрахувати середньорічну потужність млина.

_______________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 2.
На млкнзаводі сортового помелу з комплектним обладнанням продуктивністю 200 т/д встановлено 8 розсійників РЗБРБ, визначити фактичне питоме навантаження на робочу поверхню ( з таблиці), річну і добову виробничу потужність. Визначити коефіцієнт використання потужності, плоша просіювання одного розсійника 28,2 м.кв Базисний вихід продукції 78%. Робочий період 305 днів
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 3.
На лінії підготовки зерна комбікормового заводу встановлено 5 дробарок марки ДЦМ. Фактична продуктивність нижче галузевої технічної корми. Питома вага фактично виробленого комбікорму по групам подрібнення; І - 48%; її -41%; Ш - 11%. Галузеві норми подрібнюючого обладнання; І група - 1,95; її група - 3,15; ПІ група - 4,5. Визначити потужність комбікормового заводу.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 4.
В лущильному відділенні горохозаводу продуктивністю 250 т/д встановлено 15 лущильних машин ЗШН. Базисний вихід продукції - 77%. Робочий період - 305 днів. Визначити фактичне питоме навантаження (за даними галузевих, технічних норм - 24 т / добу }, річну та добову виробничу .потужність горохозаводу.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 5.
Розрахувати інтегральний коефіцієнт використаний обладнання, якщо фактична потужність складає 280 т/д, а галузева технічна норма - 300 т /д, фактична робота обладнання на добу -8 годин, номінальний фонд часу - 24 години.

________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Висновок
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Практична робота № 4
Тема: “Розрахунок продуктивності праці і чисельності персоналу ”
Мета: Навчитися визначати очікувану чисельність персоналу та рівень продуктивності праці у натуральному та вартісному виразі.
План роботи:
1 . Розрахувати необхідну чисельність працівників та коефіцієнт плинності персоналу.
Розрахувати рівень продуктивності праці.
Інструкція до виконання:
Обсяг виробництва за певний період часу знаходиться в прямо пропорційній залежності від рівня продуктивності праці і чисельності залучених для виконання роботи працівників:
Q = W х Ч ,
W = Q / Ч, де Q - обсяг виробництва продукції за період;
Ч- чисельність працюючих;
W - показник, що характеризує рівень продуктивності праці і називається "виробіток".
W = Q / Т , де Q - обсяг виробництва продукції за певний період;
Т - загальні витрати праці на виробництво продукції, які вимірюються в людино-годинах, людино-днях, людино-місяцях або людино-роках.
Як видно з формул, обсяг виробництва може зрости або зменшитись внаслідок дії двох факторів: зміни рівня продуктивності праці або зміни чисельності працюючих.
Розрахунок приросту обсягу виробництва:
а) за рахунок підвищення продуктивності праці
·Qw =( W1- W0) х Ч1
б) за рахунок збільшення чисельності працюючих
·Qч =(Ч1 – Ч0) х W0
Розрахунок частки приросту обсягу виробництва:
а) за рахунок підвищення продуктивності праці
·Qw /
·Q
де
·Q - абсолютне відхилення обсягу виробництва.
б) за рахунок збільшення чисельності працюючих
·Qч /
·Q
Виконання роботи
Задача 1.
Визначити середньо облікову чисельність персоналу, якщо відомо облікова чисельність протягом 1 місяця: 5 днів працювало-26чол., 14 днів-28чол, 3 дні-29 чол., 2дні-30 чол., бднів- 27чол.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Задача 2.
Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу на підприємстві у звітному році склала 250 чоловік, випуск товарної продукції - 2557 тис. грн.. У розрахунковому році обсяг товарної продукції має становити 2680 тис. грн.., а продуктивність праці підвищиться на 6 %. Визначити:
1) рівень продуктивності праці у звітному і розрахунковому роках;
чисельність промислово-виробничого персоналу, очікувану в розрахунковому році; коефіцієнт плинності персоналу, якщо відомо що кількість звільнених працівників протягом звітного року склала 18 чол..
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 3.
Розрахуйте продуктивність праці на хлібоприймальному підприємстві та проаналізуйте зміни, якщо відомо, що в базисному році працювало 103 чол.,
а у звітному - 99 чол. Комплексний вантажообіг в базисному році складав 25630 ум. т., а у звітному - 20320 ум. т. _______________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 4.
Обчислити показники, що характеризують рівень продуктивності праці в натуральному і вартісному виразі на підприємстві, проаналізувати їх в динаміці.

Основні показники діяльності підприємства:

Показник
Одиниця виміру
Базовий рік
Звітний рік
Абсолютне відхилення
(+ -)
% приросту в звітному році до базового

Річний обсяг виробництва
тис. т.
27,1
32,4
?
?

Річний обсяг виробленої продукції
млн. грн.
24,2
26,1
?
?

Середньооблікова чисельність персоналу
чол.
522
536
?
?

Продуктивність праці (виробіток)
т/чол. грн./чол.
?
?
?
?
?
?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 5.
Розрахувати продуктивність праці у вартісних показниках і визначити яка частина приросту обсягу виробництва відбулася за рахунок зміни чисельності персоналу і за рахунок зміни продуктивності праці.

Показники
Базисний рік
Звітний рік
Абсолютне відхилення
(+,-)

1.
Загальний обсяг виробництва, тис. грн
198,24
216,56
?

2.
Середньооблікова чисельність персоналу, чол.
80
82
?

3.
Продуктивність праці (виробіток) тис. грн. на 1 чол.
?
?
?

________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 6.
Обчислити наявність,рух, структуру та забезпеченість трудовими ресурсами ПАТ «Колос», за даними таблиці. Зробити відповідні висновки згідно з даними таблиці.


Категорія персоналу
План (потреба)
Фактична (наявність)
Абсолютне відхилення (+,-)
Рівень забезпе-чення, % (5:3х100)Кількість
Структура
Кількість
Структура
По кількості (5-3)
По структурі
(6-4)


1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
Чисельність промислово-виробничого персоналу (1.1+1.2+1.3+1.4)
420

383

1.1.
Керівники
12

10

1.2
Спеціалісти
36

28

1.3
Робітники
28

22

1.4.
Чисельність невиробничого персоналу
344

323

2

65

52

3
Всього персоналу (1+2)

___________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_Задача 7.
Обчислити узагальнюючі показники продуктивності праці по підприємству. Зробити висновки.


Показники
План
Факт
Абсолютне відхилення, (4-3)
Рівень виконання, % (4:3x100)

1
2
3
4
5
6

1
Товарна продукція, т. грн.
9912
104202
Середня кількість промислово-виробничого персоналу, чол.
2500
25203
Середня кількість робітників, чол.
2100
20954
Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками за рік людино-днів, тис
590
5745
Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками за рік людино-годин, тис
4012
37316
Середньорічний виробіток на одного працівника, (стр.1:стр.2), грн.

7
Виробіток на одного робітника, грн.:

7.1
Середньорічний (стр.1 : стр.3)

7.2
Середньоденний (стр.1 : стр.4)

7.3
Середньогодинний (стр.1 : стр.З)

8
Сумарна трудомісткість виробничої програми, н-год.
315000
3496009
Річний обсяг виробництва, т.шт.
900
92010
Трудомісткість виробу,. (8 : 9), н-год.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Висновок
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Практична робота № 5

Тема: "Розрахунок оплати праці персоналу та продуктивності праці."
Мета: Навчитися визначати погодинну тарифну ставку для працівників різних категорій та розрядів; визначати розмір заробітної плати окремих категорій працівників-погодинників та працівників ,що працюють за відрядною формою оплати праці
План роботи:
1. Розрахунок годинних тарифних ставок робітників.
2. Визначення розміру оплати праці працівникам, що працюють за погодинною формою оплати праці.
3.Визначення відрядних розцінок робітників виробничої бригади на млин заводі.

Інструкція до виконання:
1. Годинні тарифні ставки робітників розраховані, виходячи з норми тривалості робочого часу 166,83 години в місяць, з урахуванням коефіцієнтів співвідношень тарифних ставок робітників першого розряду і мінімального розміру тарифної ставки робітника, який виконує просту некваліфіковану роботу:
- для робітників основного виробництва -1,02;
- для робітників, зайнятих на ремонтних роботах - 1,08;
для робітників, зайнятих на верстатних роботах по обробці металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах - 1,21.

Виконання роботи
Задача 1. Визначити розміри годинних тарифних ставок робітників
(копійок)
Категорії працівників


Розряди


І
ІІ
ІІІ
IV
V


Міжрозрядні тарифні коефіцієнти
1,0
1,09
1,20
1,35
1,55
1,80

Годинні тарифні ставки робітників основного виробництва

Годинні тарифні ставки робітників, зайнятих на ремонтних роботахГодинні тарифні ставки робітників, зайнятих
на верстатних роботах по обробці металу
і інших матеріалів різанням на металообробних верстатахПриклад розрахунку годинних тарифних ставок робітників І розряду:
а) основного виробництва: 1100 х 1,02 : 166,83 = грн.
б) зайнятих на ремонтних роботах: 1100 х 1,08 : 166,83= грн
в) зайнятих на верстатних роботах по обробці металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах: 1100 х 1,21 : 166,83 = грн.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Задача 2
Слюсар ІІ-го розряду відпрацював за місяць 208 годин, розцінка за 1год. становить 15,44 грн. Наказом по підприємству йому встановлена премія 20 %. Нарахувати погодинно-преміальну оплату праці.
______________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 3
Головному інженеру Юрченко В. В. після відпрацьованих 15 днів у місяці збільшили оклад з 1920грн до 2050грн. Повний місяць має 24 робочих дні. Обчислити суму нарахованої заробітної плати за весь місяць.
____________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·______________________________________________________

Задача 4
Робітник-відрядник III розряду виготовив за місяць 130 деталей при нормі 90 деталей, розцінка за 1 деталь в межах норми 14,30 грн, а понад норму -15,70грн. Нарахувати відрядно-прогресивну оплату праці.чол.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Задача 5
Розрахувати заробітну плату адміністративному персоналу за посадовими окладами згідно штатному розпису.
Штатний розпис керівників, спеціалістів і службовців комбінату хлібопродуктів
Посада
Кількість штатних одиниць
Місячний посадовий оклад, грн.
Премія
Місячний фонд оплати праці, тис. грн.
Річний фонд оплати праці. тис. грн.
%
грн.А
1
2
3
4=2*3/100%
5=1*(2+4)
6=5*12міс. /1000

Директор комбінату
1
3654
30
Головний інженер
1
1675
25
Головний бухгалтер
1
1450
15
Інженер з охорони праці
1
1340
20
Бухгалтер
4
980
30
Секретар
1
760
15
Всього працівників адміністративно-управлінського апарату
9

Задача 6
Обчислити заробітну плату працівникам підприємства при:
прямій відрядній системі оплати праці.


непрямій відрядній системі оплати праці.
відрядно-преміальній системі оплати праці
відрядно-прогресивній системі оплати праці


Табельний номерПрізвище, ім'я та
по - батькові


Кількість
виготовленої
продукції

Відрядний
розцінок за
одиницю
продукції
Сума нарахованої заробітної
плати
(4x5)

1
2
3
4
5
6

1
123456
Іванов С.П.
110
12,56


2
123457
Петров А.Н.
115
13,П


3
123458
Сидоров М.Л.
94
12,15


4
123459
Юнов П.Л
78
13,87Всього:


непрямій відрядній системі оплати праці.


Табельний
номерПрізвище, ім'я та по батьковіТарифна
ставка за
годину
допо-міжного
робітника


Кількість
фактично відпрацьо-ваних
годин
допоміжного
робітника

Середній
коефіцієнт
виконан-ня норм
виробітку
основним
робітни-ком
Сума нарахо-
ваної заробітної плати
(4x5x6)1
2
3
4
5
6
7

1
123456
Іванов С.П.
12,11
152
1,2


2
123457
Петров А.Н.
11,98
141
1,31


3
123458
СидоровМ.Л.
12,27
160
1,19


4
123459
Юнов ПЛ.
11,56
138
1,45Всього:

-

відрядно-преміальній системі оплати праціТабель-ний номер
Прізвище, ім'я по батькові
Кількість продукції
Відрядний розцінок за одиницю
Сума нарахованої відрядної оплати (4х5)
Відсоток премію-вання
Сума нара-хованої преміа-льної виплати (6х7:100)
Сума нарахо-ваної заробіт-ної плати (6+8)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
123456
Іванов С.П.
94
22,15

152
123457
Петров А.Н.
56
13,96

53
123458
СидоровМ.Л.
112
22,78

104
123459
Юнов ПЛ.
78
23,11

15
відрядно-прогресивній системі оплати праці
Табельний номерПрізвище, ім'я та
по батькові


Кількість
фактично
відпрацьованих
годин
Годинна
тарифна
ставка

Сума нарахованої заробітної
плати
(4 х 5)

1
2
3
4
5
6

1
123456
Іванов С.П.
148
23,56


2
123457
Петров А.Н.
156
12,11


3
123458
Сидоров М.Л.
164
33,15


4
123459
Юнов П,Л.
125
18,87


Всього:
-
-Висновок___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Практична робота № 6

Тема: „ Визначення складу та структури оборотних засобів підприємства, розрахунок
нормативу оборотних засобів."
Мета: навчитись визначати склад та структуру оборотних засобів підприємства,
розраховувати норматив оборотних засобів.
План роботи:
1 .Розрахувати структуру оборотних засобів підприємства.
2. Розрахувати норматив оборотних засобів у запасах.
3. Розрахувати вартість переданих у виробництво запасів сировини.
Методичні вказівки до виконання:
Норматив оборотних засобів у виробничих запасах
Нв.з. = Мд * Ц * Д
Де: Мд – середньодобові планові витрати певного виду матеріальних ресурсів( у натуральних вимірниках)
Ц – ціна одиниці матеріальних ресурсів, грн.
Д - норма запасу матеріальних ресурсів, дні.
2. Середньодобові планові витрати
Мд= (Мріч/ Дк)* К
Де: Мріч – річні витрати матеріалу у попередньому періоді,
Дк – кількість календарних днів у плановому році,
К - коефіцієнт змін умов виробництва,
Виконання роботи:
Задача 1.
Визначити та проаналізувати структуру обігових коштів підприємства за станом на початок 2011 року, користуючись даними таблиці
Види оборотних коштів


На початок періоду
На кінець періоду
Абсолютне відхилення, (+,-)
Рівень забезпе- ченості,
%
(5:3)х100

сума
структура, пит. вага,
%
сума
структура, пит. вага,
%
по сумі
(5-3)
по структурі, пит. вазі (6-4)


1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
Оборотні кошти у сфері виробни-цтва (1.1+1.2+1.3+1.4)
1.1
Виробничі запаси
12622

12182

1.2
Незавершене виробництво
4890

5922

1.3
Напівфабрикати власного виробництва
1320

1560

1.4
Витрати майбутніх періодів
870

920

2
Оборотні кошти у сфері обігу (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)
2.1
Залишки готової продукції
5632

5736

2.2
Відвантажена продукція
1180

990

2.3
Грошові кошти на поточному з рахунку та в касі
5110

5930

2.4
Дебіторська заборгованість
31142

40762

2.5
Інші оборотні кошти
560

598

3
Всього вкладено коштів (1+2)

По результатам розрахунків дати короткий аналіз:

_______________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Задача 2.
Обчислити фактичну собівартість придбаних виробничих запасів підприємства.

Найменування
придбаних виробничих запасів
Кількість, (кг, шт)
Вартість придбання за одиницю
Вартість придбання партії
(3x4)
Вартість інформацій
них послуг (5x3,5%: 100
Вартість посередницьких
послуг (5x8,2%: 100)
Транспортні витрати
(5x16%: 100)
Сума митного збору
(5x10%: 100)
Фактична собівартість
(5+6+7+8+9)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
Сировина
300
15,402
Матеріали
500
12,703
Напівфабрикати
700
21,904
Запасні
частини
200

34,10
Всього:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 3.
Обчислити планову норму витрат матеріалу на виріб, а також плановий та фактичний коефіцієнт використання матеріалу якщо: корисні витрати матеріалу становлять 12 кг, технологічні відходи 3.6 кг, фактичні витрати матеріального ресурсу склала 17.2 кг. На скільки відсотків фактичні витрати перевищили нормативну?
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Висновки__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Практична робота №7

Тема: „ Визначення показників, що характеризують ефективність використання оборотних засобів підприємства, суми вивільнених оборотних коштів в результаті прискорення їх обігу."
Мета: навчитись визначати показників , що характеризують ефективність використання оборотних засобів підприємства, розраховувати суму вивільнених оборотних коштів в результаті прискорення їх обігу.
План роботи:
1. Розрахувати структуру обігових коштів.
2 .Розрахувати коефіцієнт обертання, фондомісткість, рентабельність оборотних
засобів підприємства та тривалість обороту засобів.
3.Розрахувати суму вивільнених оборотних коштів в результаті прискорення їх обігу.
Методичні вказівки до виконання:
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів визнач скільки оборотів можуть зробити оборотні засоби за певний р рахунковий період часу і показує кількість продукції, що припадає 1 грн. вартості оборотності засобів:


· 13 EMBED Equation.3 1415,

де QПР річний обсяг випущеної продукції, грн.;
ОФСР.Р. – середньорічна вартість оборотних засобів.

Фондомісткість характеризує, яка вартість оборотних засобів припадає на 1 грн. Вартості випущеної продукції:

13 EMBED Equation.3 1415,

Цей показник обернений до коефіцієнта оборотності.

Період обороту оборотних засобів визначає кількість днів, на яку припадає один оборот оборотних засобів:

13 EMBED Equation.3 1415,

де ДК кількість календарних днів в періоді, що розглядається.

Коефіцієнт збереження оборотних засобів характеризує ефективність використання останніх і визначається за формулою:

13 EMBED Equation.3 1415,

де НО.З. сумарний норматив оборотних засобів.

Рентабельність оборотних засобів характеризує також ефективність їх використання:

13 EMBED Equation.3 1415,

де ПБ балансовий прибуток підприємства.

Виконання роботи:
Задача 1.
Розрахувати показники ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства.

Показники
План
Факт
Абсолютне відхилення
(+, -), (4-3)
Рівень досягнення, % (4:3)х100

1
2
3
4
5
6

1
Випуск продукції, т. грн.
96000
1043002
Матеріальні витрати, (2. 1+2.2+2.3) т. грн.


В тому числі:

2.1
Вартість сировина, матеріалів, купованих комплектуючих виробів та напівфабрикатів т. грн.
19200
219032.2
Вартість палива, т. грн.
4800
51102.3
Вартість енергії, т. грн.
4168
47333
Загальна матеріаломісткість (2 : 1), гри.

4
Часткові показники питомої матеріаломісткості:

4.1
Сировино місткість (2.1 : 1) грн.,

4.2
Паливомісткість (2.2 : 1), грн

4.3
Енергомісткість (2.3 : 1), грн.

5
Матеріаловіддача (1 : 2), грн.


Задача 2.
Визначити коефіцієнт оборотності, тривалість обороту і фондомісткість оборотних фондів, якщо середній залишок оборотних засобів - 12865 грн. Обсяг реалізованої продукції - 32168 грн., число календарних днів в розрахунковому періоді - 360.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 3.
Очікується, що в поточному році обсяг реалізованої продукції підприємства, має становити 220 тис.грн, а середній залишок оборотних коштів 25 тис.грн. Визначити кількість оборотів і тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Задача 4.
Протягом звітного року підприємство реалізувало продукції на суму
135 тис.грн. Середній залишок оборотних коштів 53 тис.грн. У наступному році обсяг реалізованої продукції збільшиться на 25%. Розрахувати показники оборотності оборотних коштів, а також можливий обсяг їх вивільнення.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 5
Протягом звітного року підприємство реалізувало продукції на суму
235 тис.грн. Середній залишок оборотних коштів 73 тис.грн. У наступному році обсяг реалізованої продукції збільшиться на 15%. Розрахувати показники оборотності оборотних коштів, а також можливий обсяг їх вивільнення.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 6
Обчислити показники ефективності використання оборотних коштів підприємства.

Показники
План
Факт
Абсолютне відхилення,
(4-3)
Рівень досягнення, % (4:3)х100

1
2
3
4
5
6

1
Обсяг реалізації товарної продукції, т. грн.
7200
75002
Середні залишки нормованих оборотних коштів, т. грн.
3200
32983
Одноденний обсяг реалізації продукції, т. грн.
80,0
83,34
Собівартість реалізованої продукції т. грн.
6550
68055
Прибуток від реалізації товарної продукції,
(1-4) т. грн.

6
Час обертання оборотних коштів, дні (2 : 3)

7
Коефіцієнт оборотності (1:2)

8
Коефіцієнт завантаження (2:1)

9
Рентабельність оборотних коштів, % (5:2)х100


Висновки
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Практична робота № 8
Тема "Визначення виробничої програми (випуску продукції) підприємства"
Мета : “Навчитись визначати виробничу програму і обсяг товарної та реалізованої продукції. ”
План роботи:
1.Розрахувати комплексний вантажообіг (КВО ) на XПП.
2.Розрахувати виробничу програму млин заводу, крупозаводу.
3.Розрахувати обсяг товарної продукції та реалізованої продукції
Методичні вказівки до виконання:
1. Плановий обсяг КВО розраховується по наступних операціях із переводом в умовні тонни за коефіцієнтами:
Операції
Одиниці виміри
Коефіцієнти переводу в умовні тонни

Приймання
тонн
0,5

Відпуск
тонн
0,5

Зберігання
т.-міс
0,2

Транзитно-розрахункові операції
тонн
0,05

Очистка зерна
пл.тонн
0,2

Сушіння зерна
пл.тонн
0,75

2. Щоб визначити обсяг виробництва продукції на рік в натуральному виразі, треба розрахувати виробничу програму тобто річну кількість переробленого зерна за формулою:
ВП = ПДП х ПРП
де: ВП - виробнича програма за період, тонн
ПДП - планова добова продуктивність, т/д;
ПРП - плановий робочий період, дні.
Потім, маючи вид помел, визначається обсяг виробництва продукції за виходом готової продукції в цілому і в асортименті за формулою:
Q = (ВП х Нв)/100
де: Q - обсяг виробництва продукції, тонн;
Нв - норма виходу продукції в цілому і асортименті, %.
3. Щоб визначити обсяг товарної продукції, необхідно провести розрахунки за формулою:
ОТП = ( Qі х Ці
де: ОТП - обсяг товарної продукції, тис.грн;
Qі - обсяг виробництва продукції кожного сорту;
Ці - оптові ціни в момент складання плану на продукцію, грн.
Щоб визначити обсяг реалізованої продукції, необхідно врахувати залишки продукції на складі на початок і кінець року за формулою:
ОРП = Зп.р. + ОТП - 3 к.р.
Розрахунок обсягу продукції приводиться у табл

Виконання роботи:


Задача 1.
Розрахувати КВО на ВАТ “Могилів-Подільський ХПП”. Згідно розрахунку обсягу робіт по основних операціях: складське приймання складає -96 тис тонн, складський відпуск -89 тис.тонн, транзит -18 тис.тонн, обсяг зберігання -52 тис. тонн , сушіння зерна-71 тис. пл. тонн., обробка зерна-64 тис. пл. тонн.Операції
Одиниці виміри
Коефіцієнти переводу в умовні тонни
Обсяг операції
Комплексний вантажообіг

Приймання
тонн
0,5Відпуск
тонн
0,5Зберігання
т.-міс
0,2Транзитно-розрахункові операції
тонн
0,05Очистка зерна
пл.тонн
0,2Сушіння зерна
пл.тонн
0,75


Задача 2.
Розрахуйте виробничу програму крупозаводу в натуральному виразі, якщо відомо, що підприємство за добу переробляє 220 т/д зерна. Робочий період на протязі року складе 204 доби. Вихід крупи - 67%, з них 61% - ядриця, 6% - проділ.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 3.
Розрахуйте виробничу програму борошномельного заводу в натуральному виразі, якщо відомо, що підприємство за добу переробляє 220 т/д зерна. Плановий робочий період складе 264 доби на рік. Вихід борошна при трьох сортному помелі 78%: з них борошно в/с - 26%, борошно Іс- 32%, борошно ІІс - 16% , манна крупа - 4%, висівки – 22%.
Розрахунок обсягу виробництва продукції в натуральному виразі.
Вид продукції
Вихід продукції,
%
Обсяг виробництва, тонн
за рік

1 . Борошно, всього в т.ч.
78


Вищого сорту
26


Першого сорту
32


Другого сорту
16


2. Крупа манна
4


3. Висівки
22


Разом
100________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 4.
Розрахувати товарну продукцію та реалізовану продукцію, якщо борошномельний завод переробляє пшеницю на борошно сортового помелу та обсяг реалізованої продукції. Залишки продукції на складі на початок року – 300 тис.грн., а на кінець року – 250 тис. грн.
№ п/п
Вид продукції
Кількість виходу продукції, т
Ціна продукції, грн
Товарна продукція, тис.грн.

1.
Борошно в/с
10195
2200


2.
Борошно Іс
29131
2000


3.
Борошно Пс
16750
1900


4.
Манна крупа
728
3100


5.
Висівки
13473
1200Всього
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 5.
Розрахуйте товарну продукцію. Дані по підприємству, що переробляє пшеницю в борошно трьох сортного помелу в таблиці.
Вид продукції
Кількість готової продукції, т
Ціна 1т продукції, грн.
Товарна продукція, грн.

Борошно
вищий ґатунок
2950
2620


перший ґатунок
1917
2540


другого ґатунку
1292
2420


манна крупа
651
3200


висівки
397
950


Всього
?
X


Задача 6.
Обчислити виробничу програму у вартісному виразі та охарактезувати структуру виробничої програми. Зробити відповідні висновки.
Вид продукції
За планом
Фактично
Абсолютне відхилення,
(+,-)
Рівень виконання, % (7:3) х 100

Кількість

Ціна за одиницю

Вартість (3х4)
Питома вага, %
Кількість
Ціна за одиницю
Вартість (7х8)
Питома вага, %
По кількості (7-3)
По ціні за одиницю (8-4)
По вартості (9-5)
По питомій вазі, % (10-6)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
А
98
23,20


84
19,80
2
Б
67
16,30


72
14,20
3
В
43
12,50


54
13,90
4
Г
87
14,80


75
12,60
5
Д
67
17,10


73
15,90
6
Е
54
13,70


63
15,70
Всього:


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Практична робота № 9
Тема: „Групування витрат та визначення структури собівартості продукції."
Мета: навчитись складати кошторис витрат виробництва та розраховувати собівартість окремих видів продукції, характеризувати структуру собівартості.
План роботи:
1.Групування витрат за економічними елементами.
2. Групування витрат за статтями калькуляції та формування кошторису.
3. Визначення структури собівартості.
4. Розрахунок норми витрат на виробництво 1 т борошна.
Методичні вказівки до виконання:
Калькулювання - це обчислення собівартості продукції (робіт, послуг) за встановленою
номенклатурою витрат, воно є заключним етапом обліку виробничих витрат.
Калькуляція економічний документ, з якого можна дізнатись про собівартість одиниці конкретного виду продукції. В статтях калькуляції витрати групуються за місцем їх виникнення та економічним призначенням.
Організація калькуляційної роботи передбачає наступний порядок роботи: визначення переліку витрат, які включаються до собівартості продукції; визначення переліку статей витрат на виробництво; визначення переліку об'єктів калькуляції і калькуляційних одиниць; розробка калькуляційного листа;
1 Класифікація витрат за економічними елементами:
матеріальні витрати
витрати на оплату праці
відрахування на соціальні заходи
амортизаційні відрахування інші витрати
виробничими елементами: (статтями калькуляції)
сировина і матеріали
енергія технологічна
основна і додаткова заробітна плата
утримання та експлуатація машин та механізмі
загальновиробничі витрати
підготовка й освоєння виробництва
поза виробничі витрати
Виконання роботи:
Задача 1.
Згрупувати витрати за економічними елементами і розрахувати виробничу собівартість. Визначити структуру собівартості, вказати, які елементи витрат складають найбільшу питому вагу
сировина і матеріали 15637 грн
інші матеріальні витрати 1985 грн.
тара і тарні матеріали 459 грн
енергія технологічна 4345 грн
витрати на основну заробітну плату 5323 грн
витрати на додаткову заробітну плату 1865 грн
інші заохочувальні виплати 528грн.
- утримання та експлуатація обладнання (запасні частини) 7435 грн.
- відрахування на соціальні заходи 2839 грн.
- амортизаційні відрахування 1565 грн.
- витрати пов'язані з управлінням виробництва 456 грн
- інші витрати 853 грн.


Класифікація витрат за виробничими елементами
Класифікація витрат за економічними елементамиЗАДАЧА 2

Згрупувати статті і скласти кошторис витрат.
1.Придбано зерно пшениці - 63929 грн
2.Покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби -13864грн.
3.Витрачено на дизпаливо - 25364 грн
на електроенергію - 12570 грн
парове опалення - 5800грн
газ - 49800 грн.
4.Видано заробітну плату основному персоналу - 58360 грн
5.Додаткова оплата основних робітників - в % від ст. 4 ( ЗО %)
_________________________________________________________________
б. Визначення на соц. страхування від суми ст. 4,5 (37,2%).
_________________________________________________________________
7.Витрати на підготовку виробництва готової продукції -83500 грн
8.Витрати на спец, інструменти та обладнання - 17200 грн
9.Витрати на експлуатацію машин та обладнання - в % від ст. 1.( 18%)
__________________________________________________________________
10. Загальногосподарські витрати -12% від ст. 4.
__________________________________________________________________
11 .Невиробничі та комерційні витрати 17% від всіх наведених статей. __________________________________________________________________
12.1нші витрати - 13865 грн.

Зробити відповідні розрахунки і занести до таблиці.
Кошторис витрат
№пп
Статті калькуляції
Сума грн

1
2


1
Витрати на основні матеріали та сировину.


2
Покупні напівфабрикати та комплектуючі виробиВсього матеріальних витрат


1.
Енергія технологічна


2
Основна заробітна плата працівниківДодаткова заробітна плата працівників


4
Відрахування на соціальне страхування


5
Витрати на підготовку виробництва нової продукції


6
Витрати на спеціальні інструменти


7
Витрати на утримання машин та обладнання


8
Всього технологічна собівартість


9
Невиробничі та комерційні витрати


10
Інші витратиВсього товарна та комерційна собівартістьЗадача 3.
Розрахувати витрати на виробництво 300 тонн комбікормів і скласти кошторис витрат. Визначити собівартість 1 тонни комбікорму, загальні витрати 250657 грн.
Сировина і матеріали 68,4 %
Енергія технологічна 12,2 %
Основна заробітна плата 6,1 %
Відрахування на соціальне страхування 2,3 %
Витрати на утримання та експлуатацію обладнання 3,8 %
Загально виробничі витрати 4,2 %
Інші витрати 3,0 %
Дані занести до таблиці:
Елементи витрат
Структура витрат, %
Сума витрат на виробництво, тис. грн..
Сума витрат на 1т комбікорму, грн..

Загальні витрати
100
250657Задача 4
Сформувати собівартість продукції за статтями. Зробити висновки.


Статті витрат
План
Факт
Абсолютне відхилення, (+,-)(4-3)
Рівень
виконання, % (4:3x100)

1
2
3
4
5
6

1
Сировина й матеріали
160,0
157,02
Зворотні відходи (віднімаються)
3,0
5,03
Куповані вироби, напівфабрикати й послуги кооперованих підприємств
175,0
193,04
Зарплата основна виробничих робітників
108,0
114,05
Зарплата додаткова виробничих робітників
18,0
22,06
Відрахування на соціальне страхування
47,3
51,07
Загальновиробничі витрати
147,0
157,08
Втрати від браку
-
5,0Виробнича собівартість (1+2+3+4+5+6+7+8)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Практична робота № 10.

Тема: „Визначення ціни виробника, оптової та роздрібної цін на продукцію зернопереробної галузі

Мета: навчитись розраховувати відпускну ціну виробника, оптову та роздрібну ціну окремих видів продукції.

План роботи:
1 .Встановити відпускну ціну виробника та роздрібну ціну на продукцію.
2. Встановити відпускну ціну виробника, оптову та роздрібну ціну на продукцію борошномельного заводу.
3. Визначити якою повинна бути кількість виробленої на підприємстві продукції та повна собівартість одиниці продукції якщо відомо виручку від реалізації або роздрібну ціну.

Методичні вказівки до виконання:
1. Відпускна ціна виробника на всі види продукції розраховується за формулою:
Цвідп = Сповн + Пр + ПДВ

де Сповн - повна собівартість одиниці продукції,
Пр - величина нормативного прибутку,
ПДВ - податок на додану вартість.
2. Оптова ціна реалізації розраховується за формулою:
Цопт = Сповн + Пр + ПДВ + Надб опт

де Надб опт - оптово - збутова надбавка
3. Роздрібна ціна включає в себе крім оптової ціни реалізації торгівельну націнку:
Цроздр = Цопт + Нац торг

Виконання роботи:

Задача 1.

Розрахувати відпускну ціну виробника та роздрібну ціну холодильника. Відомо, що повна собівартість холодильника 1000 грн. Величина прибутку ,що очікує отримати підприємство складає 33 %. Надбавка за високу якість і відповідність міжнародним стандартам - 15%. Ставка акцизного збору 30%. Торгівельна надбавка - 12 % до вільної відпускної ціни з ПДВ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Задача 2

Розрахувати планову відпускну ціну кожного сорту продукції млинзаводу, якщо відома виробнича собівартість 1 т .Величина прибутку - 15 %. Оптово - збутова надбавка постачально-збутової організації складе 6 %. Торгівельна надбавка - 9 % від вільної відпускної ціни.

Розрахунки занести до таблиці.
Вид продукції
Виробнича
собівартість 1т продукції, грн.
Відпускна ціна виробника, грн./т
Оптова ціна
реалізації, грн./т
Роздрібна
ціна, грн./т
Роздрібна ціна, грн./кг

Борошно в/г
Іс
II с
1462
1230
1054

Манна крупа Висівки
1692
220

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Задача 3.

Визначити кількість виробленої на підприємстві продукції, якщо виручка від реалізації з урахуванням ПДВ склала 59040 грн., витрати на виробництво одиниці продукції - 20 грн., на збут - 2,5 % від витрат на виробництво, величини прибутку - 20%.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Задача 4.

Визначити якою повинна бути повна собівартість одиниці продукції, якщо прибутковість її виробництва складає 30%, збутова і торгова націнки - відповідно 15 і 20 %, роздрібна ціна одиниці продукції з ПДВ - 250 грн.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 4.
Сформувати оптову та роздрібну ціну одиниці продукції з урахуванням ПДВ підприємства.
Формування оптової ціни одиниці продукції


Показники
Сума

1
Собівартість виробу , грн.
16

2
Планова рентабельність, %
35

3
Сума прибутку (1x2:100), грн.


4
Оптова ціна (1+3), грн.


5
Податок на додану вартість, %
20

6
Сума податку на додану вартість (4x20:100),грн.


7
Оптова ціна з урахуванням ПДВ (4 + 6), грн.


Формування роздрібної ціни одиниці продукції
Показники
Сума

1
Собівартість виробу , грн
16

2
Планова рентабельність, %
35

3
Сума прибутку ( 1 х2 : 1 00), грн


4
Оптова ціна (1 +3), грн


5
Податок на додану вартість, %
20

6
Сума податку на додану вартість (4x20: 1 00), грн


7
Оптова ціна з урахуванням ПДВ (4 + 6), грн


8
Торгова націнка від оптової ціни з урахуванням ПДВ, %
30

9
Сума торгової націнки (7 х 30 : 100), грн


10
Роздрібна ціна (7 + 9), грнЗадача 5.
Сформувати роздрібну ціну на продукцію підприємства.
Вид продукції

Кількість продукції


Собівартість одиниці


Планова рентабельність, %


Сума прибутку 4х5:100
Оптова ціна одиниці 4 + 6


Податок на додану вартість
Оптова ціна з урахуванням ПДВ 7+9


Торгова націнка
Роздрібна ціна
10 + 12


Загальна вартість продукції 3x13


Ставка, 5
Сума 7х8:100

Ставка, %
Сума 10х11:1001
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
А
120
6,00
35


20


30
2
Б
148
9,00
25


20


28
3
В
186
12,00
15


20


18
4
Г
154
14,00
28


20


25
5
Д
178
18,00
30


20


20
6
Ж
215
15,00
20


20


26
Всього:


Висновок ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Практична робота № 11.
Тема: „Визначення ціни на продукцію зернопереробної галузі."
Мета: навчитись розраховувати ціну окремих видів продукції, використовуючи метод „витрати + прибуток".
План роботи:
1.Встановити розрахунково - відпускну ціну на продукцію хлібоприймального підприємства,
2. Встановити ціну на продукцію борошномельного заводу. З Встановити ціну на продукцію комбікормового заводу .

Методичні вказівки до виконання:
1. Плановий обсяг КВО розраховується по наступних операціях із переводом в умовні тонни за коефіцієнтами:
Операції
Одиниці виміри
Коефіцієнти переводу в умовні тонни

Приймання
тонн
0,5

Відпуск
тонн
0,5

Зберігання
т.-міс
0,2

Очистка зерна
пл.тонн
0,2

Сушіння зерна
пл.тонн
0,75

Для розрахунку розрахунково - відпускної ціни на продукцію хлібоприймального підприємства необхідно:
1 .розрахувати величину комплексного вантажообігу за допомогою коефіцієнтів переводу,
2. загальну суму витрат обігу поділити на кількість умовних тонн і визначити собівартість однієї умовної тонни;
З. Визначити розрахунково - відпускну ціну однієї умовної тоннії комплексного вантажообігу, враховуючи величину прибутку(до собівартості однієї умовної тонни додати прибуток у розмірі 30%).
2. Для розрахунку ціни конкретного сорту або виду продукції на борошномельному підприємстві необхідно:
І. Розрахувати суму умовних одиниць продукції за допомогою коефіцієнтів переводу;
2. загальну суму витрат по помелу поділити на кількість умовних одиниць і визначити собівартість однієї умовної одиниці;
З. Визначити ціну однієї умовної одиниці, враховуючи величину прибутку(до собівартості однієї умовної одиниці додати прибуток у розмірі 30%).
4. кожний коефіцієнт переводу множити на ціну однієї умовної одиниці і визначити виробничу собівартість коленого сортуРозрахунки занести в таблицю.
Вид
Кількість
Коефіцієнт
Обсяг
Собівартість
Виробнича

продукції
тонн
калькулював
продукції в
1т. умовної
цінаня
умовних
продукції з
Іт.продукції
одиницях т.
врахуванням
грн

прибутку,


грн


А
1
2
3
4
5


Вх.дані
Вх.дані
3=1x2
4=(В : ІЗ)* 1,3
5=4x2

З.Для визначення ціни комбікорму, треба розрахувати собівартість 1 т. сировини, а потім додати величину прибутку підприємства. Для розрахунку використати таблицю.
Вид сировини
% вводу
ціна 1 т. сировини,
грн
Вартість 1 т.
сировини , грн.

А
1
2
3


Вх.дані
Вх.дані
3= 2x1 : 100

Виконання роботи:
Задача 1.
Визначити розрахунково-відпускну ціну 1 ум. т комплексного вантажообігу на хлібоприймальному підприємстві, якщо відомо на підприємстві здійсненні такі операції: поступило зерна -18 тис т, очищено-12 тис т, осушено - 15 тис т, зберігалось-18 тис т, відвантажено - 18тис т. Розрахувати комплексний вантажообіг та ціну за 1 т. Загальні витрати обігу склали - 304 тис грн.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 2
Розрахувати планову виробничу собівартість кожного сорту продукції млинзаводу, якщо передбачається випуск борошна пшеничного за рік по сортах в тоннах. Виробнича собівартість складає 1831тис.грн.
Вид
Кількість
Коефіцієнт
Обсяг
Собівартість
Виробнича

продукції
тонн
калькулював
продукції в
1т. умовної
цінаня
умовних
продукції з
Іт.продукції
одиницях т.
врахуванням
грн

прибутку,


грн


А
1
2
3
4
5


Вх.дані
Вх.дані
3=1x2
4=(В : ІЗ)* 1,3
5=4x2


Задача 3.
Розрахувати оптову ціну підприємства 1 т. комбікорму, якщо норма вводу компонентів ( в%) у рецепті і їх оптова ціна (в грн. за 1 т) складає: жито-12%, (450), ячмінь-10%,(436), кукурудза -4 % (630), висівки-65%,(400), макух - 2% (380), крейда -2% (180), кісткове борошно 2% (1190) сіль - 1% (15). Витрати на виробництво склали 25% від вартості сировини, величина прибутку планується 30%.
Вид сировини
% вводу
ціна 1 т. сировини,
грн
Вартість 1 т.
сировини , грн.

А
1
2
3


Вх.дані
Вх.дані
3= 2x1 : 100

Висновок _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота № 12
Тема: “ Фінансові результати та інвестиційна діяльність підприємства. ”
Мета: Навчитись визначати величину доходу, прибутку , рентабельності та інвестиційної діяльності підприємства.
План роботи:
1 . Визначення доходу і прибутку підприємства.
4. Розрахунок рівня рентабельності підприємства.
3. Визначення рентабельності продукції.
Методичні вказівки до виконання:
Для визначення прибутку ХПП можна застосувати 2 способи:
1-й спосіб.
Визначається дохід ХПП за формулою:
Д= РВЦ х КВО,
де Д - дохід підприємства, грн., РВЦ - розрахунково-відпускна ціна,
КВО- плановий обсяг комплексного вантажообігу.
2. Визначається плановий прибуток по підприємству.
П = Д - ВО;
де П- прибуток плановий, грн;
ВО-витрати обігу, грн.
2-й спосіб.
Визначається загальна норма витрат обігу на 1 т.КВО за формулою:
ВО
Нво = КВО
де Нво - норма витрат обігу на 1 т.КВО , грн.
2. Визначається планова норма прибутку на 1 т. КВО за формулою:
Нп = РВЦ - Нво,
де Нп - норма прибутку на 1 т. КВО, грн.
РВЦ - розрахунково-відпускна ціна
3. Визначається прибуток від реалізації КВО за формулою:
П = Нп х КВО;
де: П- прибуток плановий від реалізації КВО, грн.
Чистий прибуток по підприємству визначається за формулою:
ЧП = ВП - Ппр;
де: ЧП - сума чистого прибутку, грн;
ВП - валовий прибуток, грн;
Ппр - сума податку на прибуток, що визначається в розмірі 30% від суми валового прибутку, грн
Виконання роботи:
Задача 1. На основі даних роботи підприємства за листопад місяць
2003 p., наведених в таблиці обчислити: 1) чистий дохід; 2) валовий прибуток;
3) фінансовий результат (прибуток або збиток) від операційної діяльності;
4) фінансовий результат (прибуток або збиток) від звичайної діяльності до оподаткування;
5) фінансовий результат (прибуток або збиток) від звичайної діяльності після оподаткування;
6) чистий прибуток або збиток підприємства.
Табл. Звіт про фінансові результати підприємства за лютий 2002 року. (тис, грн.)
Показники
Значення


1
2
3

Дохід (виручка) від реалізації продукції
5000
8230

Податок на додану вартість
833
?

Акцизний збір
-
-

Інші вирахування з доходу
-
-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
?
?

Собівартість реалізованої продукції
3612
5320


Валовий: Прибуток
Збиток
?
?

Інші операційні доходи
14,0
56,2

Адміністративні витрати
13,6
34,6

Витрати на збут
38,6
12,2

Інші операційні витрати
17,6
6,1

Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток
Збиток
?
?

Дохід від участі в капіталі
-
-

Інші фінансові доходи
0,1
4,2

Інші доходи
1,5
0,9

Фінансові витрати
0,4
2,2

Витрати від участі в капіталі
-
-

Інші витрати
3,6
1,4

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток
збиток
?
?

Податок на прибуток від звичайної діяльності
36,7
?

Фінансові результати від звичайної діяльності після оподаткування: прибуток
збиток
?
?

Надзвичайні: Доходи
Витрати
-
-

Податки з надзвичайного прибутку
-
-

Чистий: Прибуток
Збиток
?
?

Задача 2Використовуючи дані таблиці, обчислити:
1) прибуток від реалізації окремих видів продукції;
2) рентабельність продукції;
3) величину річного прибутку підприємства від основної діяльності;
4) структуру асортименту продукції, що виробляється.
Таблиця: Дані для розрахунків.
Асортимент продукції


Річне виробництв, т
Ціна 1т, грн.
Поточні витрати на виробництво і збут 1 т продукції, грн

Хліб український подовий, 1,25 кг
18502
679,7
654,4

Хліб білий подовий, 0,8 кг
7606
1013,5
949,9

Хліб пшенично-висівковий в/г, 0,75 кг
57
1268,4
1057,2

Плетінка гірчична в/г, 0,4 кг
950
1223,1
1200,2

Булочка діабетична "маківка" в/г, 0, 1 кг
12
2063,1
2199,5

В таблиці наведені ціни на продукцію без ПДВ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 3.
Розрахувати рентабельність виробничої діяльності (окупності витрат обігу), рентабельність продажу, рентабельність власного капіталу,
якщо плановий обсяг КВО - 26000 тонн,
норма витрат обігу на 1 т. КВО -19,60 грн,
розрахунково-відпускна ціна 1т КВО -28 грн,
сума власного капіталу -1200 тис. грн.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота № 13
Тема: «Визначення прибутку від основних видів діяльності»
МЕТА: Набути навиків розрахунку доходів та фінансових результатів від різних видів діяльності підприємства.

ПЛАН РОБОТИ
Розрахувати валовий і чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (робіт, послуг).
Розрахувати валовий прибуток від основної діяльності підприємств.

Методичні вказівки
1.Розрахунок валового і чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг).

Валовий дохід (ВД) – це загальна сума доходу підприємства від основної діяльності, що була отримана протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.
Він визначається як сума нормативу готової продукції та вартості реалізованої продукції у відпускних цінах за формулою:
ВД = РП + НГП

2.Сума чистого доходу (ЧД) визначається по підприємству як різниця між валовим доходом і загальною сумою податку на додану вартість( ПДВЗАГ) за формулою:
ЧД=ВД--ПДВЗАГ
Загальна сума податку на додану вартість по підприємству визначається у розмірі 20 % від суми валового доходу за формулою:
ПДВЗАГ= ВД*20/100%

3.Розрахунок валового прибутку від основної діяльності підприємства
Сума валового прибутку (ВП) визначається як різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (СВРП) за формулою:

ВП=ЧД – СВРП
Податок на прибуток визначається (Пп)у розмірі 25% від суми прибутку від звичайної діяльності до оподаткування за формулою:
Пп = ПЗД *25/100%

Виконання роботи

Задача 1.
Визначте виручку від реалізації продукції, яка необхідна для отримання планового прибутку. Товарообіг в купівельних цінах складає 3000 грн., постійні витрати – 200 грн., рівень змінних витрат становить 10% від виручки. Необхідний прибуток – 150 грн.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 2.
Сформувати дохід і фінансовий результат від реалізації продукції по підприємству.


Показники
План
Факт
Абсолютне відхилення, (+, -;4-3)
Рівень досягнення, %(4:3х100)

1
2
3
4
5
6

1
Виручка від реалізації продукції
39850
445902
Сума податку на додану вартість
(1 х 20%: 100)

3
Дохід від реалізації продукції (1 - 2)

4
Собівартість реалізованої продукції
20290
218005
Фінансовий результат - прибуток (збиток) від реалізації продукції (3 - 4)


Задача 3.
Сформувати фінансові результати представленні в таблиці . Зробити відповідні висновки.


Показники
План
Факт
Абсолютне відхилення (+,-) (4-3)
Рівень досягнення,
% (4:3x100)

1
2
3
4
5
6

1
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
9890
125002
Собівартість реалізованої продукції
8200
86003
Валовий прибуток від реалізації (с.1 - с.2)

4
Адміністративні витрати
290
3405
Витрати на збут
140
160б
Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут (с.2+с.4+с.5)

7
Прибуток від реалізації (с.1 - с.6)

8
Інші операційні доходи
170
1909
Прибуток від операційної діяльності (с.7 + с.8)

10
Прибуток від участі в капіталі
80
7011
Інші фінансові доходи
50
4012
Прибуток від звичайної діяльності
(с.9 + с.10+с.11)

13
Податок на прибуток
(23%) (с.12 х 23: 100)

14
Чистий прибуток (с.12-с.13)


Задача 5.
Сформувати валовий прибуток підприємства, обчислити абсолютне відхилення та рівень досягнення факту порівнянню з планом.


Показники


План


Факт

Абсолютне
відхилення,
(+,-) (4-3)
Рівень
досягнення, %
(4:3x100)

1
2
3
4
5
6

1
Виручка від реалізації продукції А
2560
28902
Виручка від реалізації продукції Б
2940
31203
Виручка від реалізації продукції В
1890
21304
Виручка від реалізації виконаних робіт
1820
15605
Виручка від реалізації наданих послуг
1230
13206

Чистий дохід (виручка) від реалізації,
(1+2+3+4+5)

7
Матеріальні витрати
2540
27108
Зарплата основна
1860
17309
Зарплата додаткова
930
89010
Відрахування на соціальні заходи
1010
95011
Амортизація основних фондів
830
79012
Загальновиробничі витрати
620
66013
Інші прямі витрати
510
55014
Собівартість реалізованої продукції, (7+8+9+10+11+12+13)

15
Валовий прибуток (6-14)


Задача 6.
Сформувати прибуток від реалізації продукції підприємства, обчислити абсолютне відхилення та рівень досягнення факту порівнянню з планом.


Показники
План
Факт
Абсолютні відхиленні
(+г)(4-3)
Рівень досягнення,
%(4:3х100)

1
2
3
4
5
6

1
Кількість виробів, що планується реалізувати, шт.
400
4202
Повна собівартість одного виробу, грн.
12
153
Планова рентабельність, %
25
264
Сума прибутку, (2 х 3:100) грн.

5
Оптова ціна, (2 + 4) грн.

6
Обсяг реалізації по оптовим цінам, (1х5)грн.

7
Собівартість реалізованих виробів, ( 1х2)грн.

8
Сума прибутку від реалізації продукції, (6-7) грн.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Господарський кодекс України

Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.91

Єдині тарифні умови оплати праці: Декрет кабінету міністрів України від 02.02.93.

Про оплату праці: Декрет Кабінету Міністрів України від 31.12.92.

Про додаткове регулювання орендних відносин: Декрет Кабінету Міністрів України від 15.12.2010.

Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку: Указ президента України від 06.06.2000 № 767 – 2009.

Матеріали щодо Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 03.12.99.
№ 1529-99. Навчально-методичний центр, 2010.

Покропивний С.Ф. “Економіка підприємства” Київ 2000

Краснощекова Г.А. “Экономика, организация и планирование производства на предприятиях хранения и переработки зерна” Москва “Агропромиздат” 1991.

Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник - Львів: “Новий світ - 2000”, 2004.
   Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 10732271
    Размер файла: 802 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий