Робочий зошит Облік і звітність 2017


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕХНОЛОГІЧНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ
ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Робочий зошит
для проведення практичних робіт
Студента(ки) ____________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові
_______________ курсу _____________________ групи
Спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
071 Облік і оподаткуванняВінниця 2017
Укладач: Мазуренко С.В. – викладач Технологічно-промислового коледжу ВНАУ
Розглянуто і схвалено на
засіданні циклової комісії
економічних дисциплін
Протокол № ______ від ____ ____ 2017 р.
Голова ц/к ___________________ Поліщук Н.М.
Робочий зошит розроблено з метою глибокого засвоєння навчального матеріалу та формування навичок і вмінь роботи з первинними документами в бюджетних установах.
Програмою дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» передбачено 30 годин практичних занять
Тематика практичних занять
Назва теми Кількість годин № практичного заняття Оцінка Підпис викладача
Теоретичні основи бухгалтерського обліку в бюджетних установах Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах 2 1 Облік доходів 2 2 Облік видатків 2 3 Облік фінансово-розрахункових операцій 2 4 Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій 6 5
6
7 Облік необоротних активів 4 8
9 Облік запасів 2 10 Облік виробничих витрат 2 11 Облік вланого капіталу 2 12 Облік результатів виконання кошторису 2 13 Звітність бюджетних установ 4 14
15 Разом 30 Практична робота №1
Складання початкового балансу та внесення залишків
у книгу «Журнал-Головна»
Мета: набути практичних навичок з відкриття книги «Журнал-Головна», винесення початкових даних, складання Балансу.
Обладнання: звітність бюджетної установи, книга «Журнал-Головна», калькулятор
Завдання:
Ознайомитись з вихідними даними для виконання практичної роботи, заповнити необхідну інформацію.
На підставі Плану рахунків (Додаток 1) заповнити робочий план рахунків (Додаток 2) , де вказати назви рахунків, а суми необхідно збільшити на Ваш порядковий номер в Журналі групи.
На підставі робочого плану рахунків бюджетної установи (Додаток 2) скласти Баланс двосторонньої форми (Додаток 3)
Оформити Баланс у діючій структурі (Додаток 4), згрупувавши рахунки по розділах та статтях, підрахувати підсумки активу і пасиву, провести звірку.
На підставі Балансу (Додаток 3) винести початкові залишки в книгу «Журнал-Головна»
Написати розгорнутий висновок.
Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати: принципи та методику складання Балансу
Вміти: складати Баланс бюджетної установи, та здійснювати записи в книгу «Журнал-Головна»
Вихідні дані:
Показник Зміст
Організація Навчальний заклад
Вид бюджету Державний
Код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів 280
Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету 2801080
Робочий план рахунків бухгалтерського обліку ________________________
Код рахунка Назва рахунка Залишок на 01.09.20___р.
Будівлі, споруди та передавальні пристрої 8895_ _,00
Машини та обладнання 697_ _,00
Транспортні засоби 678_ _,00
Тварини та багаторічні насадження 82_ _,00
Бібліотечні фонди 800_ _,00
Білизна, постільні речі, одяг та взуття 940_ _,00
Знос основних засобів 2372_ _,00
Знос інших необоротних матеріальних активів 1511_ _,00
Сировина і матеріали 374_ _,00
Будівельні матеріали 296_ _,00
Малоцінні та швидкозношувані предмети 1261_ _,00
Інші нефінансові активи 186_ _,00
Продукти харчування 138_ _,00
Медикаменти і перев’язувальні засоби 76_ _,00
Паливо, горючі і мастильні матеріали 149_ _,00
Запасні частини 156_ _,00
Готова продукція 62_ _,00
Готова продукція (одержана рослинницька, тваринницька) 3900,00
Реєстраційні рахунки -
Реєстраційні рахунки 13300,00
Реєстраційні рахунки 19600,00
Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товар, роботи, послуги 4100,00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами -
Розрахунки з відшкодування завданих збитків 6500,00
Внесений капітал у розпорядників бюджетних коштів Накопичені фінансові результати виконання кошторису 1261_ _,00
Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду 1355_ _,00
Розрахунки з постачальниками та підрядниками -
Розрахунки з бюджетом за податками і зборами 14_ _,00
За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування 34_ _,00
Розрахунки із заробітної плати 125_ _,00
Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги 38_ _,00
Рзрахунки за профвнесками 12_ _,00
Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання 9_ _,00
Розрахунки за спеціальними видами платежів 12_ _,00
Бюджетні асигнування 28166_ _,00
Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) 2786_ _,00
Цільове фінансування розпоядників бюджетних коштів 1442_ _,00
Матеріальні витрати 28166_ _,00
Інші витрати 3670_ _,00
Витрати за необмінними операціями 246_ _,00
Рекомендації
щодо співставлення статей балансу і субрахунків бухгалтерського обліку
розпорядників бюджетних коштів
АКТИВ Код рядка Рахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
1 2 3
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби 1000 10 «Основні засоби» (крім інвестиційної нерухомості) - 1411 «Знос основних засобів» + 11 «Інші необоротні матеріальні активи» - 1412 «Знос інших необоротних матеріальних активів»
первісна вартість 1001 10 «Основні засоби» (крім інвестиційної нерухомості) + 11 «Інші необоротні матеріальні активи»
знос 1002 1411 «Знос основних засобів» + 1412 «Знос інших необоротних матеріальних активів»
Інвестиційна нерухомість 1010 1010 «Інвестиційна нерухомість» - 1414 «Знос інвестиційної нерухомості»
первісна вартість 1011 1010 «Інвестиційна нерухомість»
знос 1012 1414 «Знос інвестиційної нерухомості»
Нематеріальні активи 1020 12 «Нематеріальні активи» - 1413 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»
первісна вартість 1021 12 «Нематеріальні активи»
накопичена амортизація 1022 1413 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»
Незавершені капітальні інвестиції 1030 13 «Капітальні інвестиції»
Довгострокові біологічні активи 1040 1711 «Довгострокові біологічні активи рослинництва» + 1712 «Довгострокові біологічні активи тваринництва» - 1415 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів»
первісна вартість 1041 1711 «Довгострокові біологічні активи рослинництва» + 1712 «Довгострокові біологічні активи тваринництва»
знос 1042 1415 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів»
Запаси 1050 15 «Виробничі запаси»+1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»+1811 «Готова продукція»+1814 «Державні матеріальні резерви та запаси» + 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу» + 1816 «Інші нефінансові активи «
Виробництво 1060 16 “Виробництво”
Поточні біологічні активи 1090 1713 «Поточні біологічні активи рослинництва» + 1714 «Поточні біологічні активи тваринництва»
Усього за розділом I 1095 II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 2011 «Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди» + 2012 «Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду» + 2013 «Інша довгострокова дебіторська заборгованість»
Довгострокові фінансові інвестиції 1110 2511 «Придбані акції» + 2512 «Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій» + 2513 «Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств» + 2514 «Довгострокові векселі одержані»
Поточна дебіторська заборгованість: за розрахунками з бюджетом 1120 2110 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом»
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 2111 «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги»
за наданими кредитами 1030 2112 «Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів»
за виданими авансами 1135 2113 «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги» + 2116 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»
за розрахунками із соціального страхування 1140 2114 «Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування»
за внутрішніми розрахунками 1145 2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками»
інша поточна дебіторська заборгованість 1150 2115 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків» + 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість» + 2118 «Розрахунки із спільної діяльності» + 6414 «Розрахунки за спеціальними видами платежів»
Поточні фінансові інвестиції 1155 2611 «Поточні фінансові інвестиції в цінні папери» + 2612 «Короткострокові векселі одержані»
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в: національній валюті, у тому числі в: 1160 рядок 1161 + рядок 1162 + рядок 1163
касі 1161 2211 «Готівка у національній валюті» + 2213 «Грошові документи у національній валюті»
казначействі 1162 2215 «Грошові кошти в дорозі у національній валюті» + 2313 «Реєстраційні рахунки» + 2314 «Інші рахунки в Казначействі» + 2315 «Рахунки для обліку депозитних сум»
установах банків 1163 2215 «Грошові кошти в дорозі у національній валюті» + 2311 «Поточні рахунки в банку» + 2312 «Інші поточні рахунки в банку» + 2315 «Рахунки для обліку депозитних сум»
іноземній валюті 1165 2212 «Готівка в іноземній валюті» + 2214 «Грошові документи в іноземній валюті» + 2216 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» + 2311 «Поточні рахунки в банку» (в частині іноземної валюти) + 2315 «Рахунки для обліку депозитних сум» (в частині іноземної валюти)
Кошти бюджетів та інших клієнтів на: єдиному казначейському рахунку 1170 рахунках в установах банків, у тому числі: 1175 у національній валюті 1176 в іноземній валюті 1177 Інші фінансові активи 1180 2515 «Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів» + 2613 «Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів»
Усього за розділом II 1195 III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів»
БАЛАНС 1300 ПАСИВ Код рядка Рахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі
1 2 3
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів»
Капітал у дооцінках 1410 5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» + 5312 «Дооцінка (уцінка) інших активів»
Фінансовий результат 1420 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» + 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»
Капітал у підприємства 1430 5211 «Капітал у підприємствах у формі акцій» + 5212 «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі» + 5213 «Капітал у частках (паях)»
Резерви 1440 Цільове фінансування 1450 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»
Усього за розділом I 1495 II. ЗОБОВЯЗАННЯ
Довгострокові зобов'язання: за цінними паперами 1500 6014 «Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами»
за кредитами 1510 6011 «Довгострокові кредити банків» + 6012 «Відстрочені довгострокові кредити банків» + 6013 «Інші довгострокові позики»
інші довгострокові зобов’язання 1520 6015 «Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди» + 6016 «Інші довгострокові фінансові зобов’язання»
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 6111 «Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами» + 6112 «Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами» + 6113 «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями»
Поточні зобов'язання: за платежами до бюджету 1540 6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами» + 6312 «Інші розрахунки з бюджетом»
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
за кредитами 1550 6114 «Короткострокові кредити банків» + 6115 «Відстрочені короткострокові кредити банків» +6116 «Короткострокові позики» + 6117 «Інші короткострокові фінансові зобов’язання»
за одержаними авансами 1555 6212 «Розрахунки із замовниками за роботи і послуги» + 6213 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи» + 6214 «Розрахунки за одержаними авансами»
за розрахунками з оплати праці 1560 651 «Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів»
за розрахунками із соціального страхування 1565 6313 «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування» + 6416 «Розрахунки за страхуванням»
за внутрішніми розрахунками 1570 6611 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів»
інші поточні зобов’язання 1575 6411 «Поточні зобов’язання за цінними паперами» + 6412 «Розрахунки з депонентами» + 6413 «Розрахунки за депозитними сумами» + 6414 “Розрахунки за спеціальними видами платежів” + 6415 «Розрахунки з іншими кредиторами» + 6417 «Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності»
Усього за розділом II 1595 III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 6711 «Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів» + 6712 «Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів»
IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 6911 «Доходи майбутніх періодів»
БАЛАНС 1800 _____________________________________
Додаток 1до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному секторі
101 «Подання фінансової звітності»
  КОДИ
01

  Дата (рік, місяць, число) Установа ___________________________ за ЄДРПОУ Територія ___________________________ за КОАТУУ Організаційно-правова формагосподарювання  ___________________________  за КОПФГ Орган державного управління ___________________________ за КОДУ Вид економічної діяльності ___________________________ за КВЕД Одиниця виміру: грн
Періодичність: квартальна, річна     БАЛАНС
на ____________ 20__ року
Форма № 1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 первісна вартість 1001 знос 1002 Інвестиційна нерухомість: 1010 первісна вартість 1011 знос 1012 Нематеріальні активи: 1020 первісна вартість 1021 накопичена амортизація 1022 Незавершені капітальні інвестиції 1030 Довгострокові біологічні активи: 1040 первісна вартість 1041 знос 1042 Запаси 1050 Виробництво 1060 Поточні біологічні активи 1090 Усього за розділом І 1095 ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 Довгострокові фінансові інвестиції 1110 Поточна дебіторська заборгованість: за розрахунками з бюджетом 1120 за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 за наданими кредитами 1130 за виданими авансами 1135 за розрахунками із соціального страхування 1140 за внутрішніми розрахунками 1145 інша поточна дебіторська заборгованість 1150 Поточні фінансові інвестиції 1155 Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: національній валюті, у тому числі в: 1160 касі 1161 казначействі 1162 установах банків 1163 іноземній валюті 1165 Кошти бюджетів та інших клієнтів на: єдиному казначейському рахунку 1170 рахунках в установах банків, у т. ч.: 1175 в національній валюті 1176 іноземній валюті 1177 Інші фінансові активи 1180 Усього за розділом ІІ 1195 ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 БАЛАНС 1300 ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 Капітал у дооцінках 1410 Фінансовий результат 1420 Капітал у підприємствах 1430 Резерви 1440 Цільове фінансування 1450 Усього за розділом І 1495 II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання: за цінними паперами 1500 за кредитами 1510 інші довгострокові зобов’язання 1520 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 Поточні зобов’язання: за платежами до бюджету 1540 за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 за кредитами 1550 за одержаними авансами 1555 за розрахунками з оплати праці 1560 за розрахунками із соціального страхування 1565 за внутрішніми розрахунками 1570 інші поточні зобов’язання 1575 Усього за розділом ІІ 1595 ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 БАЛАНС 1800 Керівник (посадова особа) _________________ ________________
Головний бухгалтер _________________ ________________
Зразок ярлика і титульної сторінки
_________________________(назва установи) Типова форма N 308 (бюджет)
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 р. N 68
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Код за ДКУД
ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА
Місяць ________________
N рядка Дата N меморіального ордера Сума оборотів за меморіальним ордером Обороти за субрахунками
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Залишки за субрахунками на початок місяця: Усього: Залишки за субрахунками на кінець місяця: Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Практична робота №2
Облік доходів
Мета: набути практичних навичок зі складання штатного розпису бюджетної
організації та калькуляції витрат на проживання в гуртожитку; складання кошторисів доходів і видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ
Обладнання: звітність бюджетної установи; кошторис; штатний розпис
Завдання.
Ознайомитись з штатним розписом бюджетної організації, розрахувати фонд оплати праці за загальним та спеціальним фондом , використовуючи вихідні дані.
Провести розрахунок витрат на проживання в гуртожитку, визначити розмір доходів від проживання в гуртожитку навчального закладу.
Скласти Кошторис доходів і видатків бюджетної установи.
Скласти помісячний План використання бюджетних коштів у межах затвердженого кошторису.
Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати: принципи та методику складання штатних розпиів та кошторисів
Вміти: складати штатний розпис бюджетної установи та кошторис доходів і
видатків
Вихідні дані.
Для виконання Завдання 1.
Оклад заступника директора – 95% від окладу директора
Надбавка за вислугу років у всіх педагогічних працівників – 10%
Надбавка за престижність праці у всіх педагогічних працівників – 20%
Оклад головного бухгалтера – 90% від окладу директора
Оклад заступника головного бухгалтера – 95% від окладу головного бухгалтера
Доплата сторожам за роботу в нічний час – 35%
Доплата прибиральницям за шкідливі умови праці – 10%
Для виконання Завдання 2
Розрахунок витрат на проживання в гуртожитку навчального закладу
Назва показника КЕКВ Сума, грн.
Витрати за 1 місяць: Заробітна плата ( з штатного розпису по спеціальному фонду) Нарахування на заробітну плату (22%) Матеріали та дрібний інвентар 5000,00
Послуги 1200,00
Витрати на оплату теплопостачання 15000,00
водопостачання 2000,00
електроенергії 7000,00
газопостачання 1000,00
Всього витрат за 1 місяць Всього витрат за 12 місяців Кількість студентів , що проживають в гуртожитку 230
Вартість проживання в гуртожитку 1 студента Для виконання Завдання 3
Показник Зміст
Організація Аграрний коледж
Вид бюджету Державний
Код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів 280 Міністерство аграрної політики та продовольства України
Код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету 2801080 Підготовка кадрів для АПК ВНЗ І-ІІ р.а.
Передбачено витрати за окремими кодами економічної класифікації видатків за загальним фондом на рік:
Назва показника КЕКВ Сума, грн.
Оплата праці (з штатного розпису по загальному фонду) Нарахування на оплату праці (22%) Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5000,00
Продукти харчування 48000,00
Витрати на оплату теплопостачання 360000,00
водопостачання 12000,00
електроенергії 120000,00
Стипендія 720000,00
Економічна класифікація видатків бюджету
Код Найменування
2000 Поточні видатки
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату
2110 Оплата праці
2111 Заробітна плата
2112 Грошове забезпечення військовослужбовців
2120 Нарахування на оплату праці
2200 Використання товарів і послуг
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали
2230 Продукти харчування
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
2250 Видатки на відрядження
2260 Видатки та заходи спеціального призначення
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2271 Оплата теплопостачання
2272 Оплата водопостачання та водовідведення
2273 Оплата електроенергії
2274 Оплата природного газу
2275 Оплата інших енергоносіїв
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2400 Обслуговування боргових зобов'язань
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
2420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань
2600 Поточні трансферти
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
2700 Соціальне забезпечення
2710 Виплата пенсій і допомоги
2720 Стипендії
2730 Інші виплати населенню
2800 Інші поточні видатки
2900 Позицію виключено
3000 Капітальні видатки
3100 Придбання основного капіталу
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3120 Капітальне будівництво (придбання)
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
3130 Капітальний ремонт
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів
3140 Реконструкція та реставрація
3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень)
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів
3143 Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури
3150 Створення державних запасів і резервів
3160 Придбання землі та нематеріальних активів
3200 Капітальні трансферти
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
3230 Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
3240 Капітальні трансферти населенню
9000 Нерозподілені видатки
З А Т В Е Р Д Ж У Ю :
Штат в кількості ____ штатних одиниці
із місячним фондом заробітної плати

______________________________
" " _______________________ 20__ року
ШТАТНИЙ РОЗПИС
(назва навчального закладу)
на 20___ рік
(місяць - квартал)
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
№ п\п Назва посади Тарифний розряд Кількість штатних одиниць Оклад по ЄТС, грн. Підвищується посадовий оклад за роботу в коледжі, за педагогічні звання ,грн. Разом по окладах, грн. Надбавки , грн. Доплати , грн Разом доплат та надбавок, грн. Фонд заробітної плати за місяць, грн. Фонд заробітної плати за 12 місяців, грн.
За вислугу років За престижність праці за особливий характер роботи За складність, напруженість у роботі За розширення обсягу виконуваних робіт За вислугу років бібліотекарям За роботу в нічний час за шкідливі умови праці Доплати викладачам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  1.Адмінперсонал,за умовами оплати праці віднесений до педпрацівників                                  
1 Директор   1 1700                            
2 Заступник директора з навчальної роботи   1                              
  Всього : х 1 х                            
  2.Віднесені до категорії педпрацівників                                  
1 Методист вищ. кат. 12 1 1492                            
2 Практичний психолог 12 1 1492                            
  Всього : х   х                            
  3.Викладацький склад                                  
1 В\к викладачів,які мають звання методиста   5 1524                            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 В\к 12 9 1492                            
3 І к 11 5 1387                            
4 ІІ к 10 7 1281                            
5 Фахівці,які мають освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста 9 6 1218                            
  Крім того :                                  
  За завідування кабінетом   9                       1000      
  За класне керівництво   16                       3000      
  За перевірку зошитів   13                       500      
  За циклові комісії   3                       360      
  Всього : х   х                            
  4.Спеціалісти та службовці                                  
1 Головний бухгалтер   1                              
2 Заступник головного бухгалтера   1                              
3 Начальник обчислювального центру 12 1 1492                            
5 Бухгалтер І кат. 9 1 1218                            
6 Фахівець штабу цивільної оборони І кат. 9 1 1218                            
6 Економіст І кат. 9 1 1218                            
7 Завідувач бібліотеки не відповідає ІV групі                                  
8 Інженер-програміст Ік. 8 1 1155                            
9 Інженер з охорони праці 8 1 1155                            
10 Бібліотекар 8 1 1155                            
11 Старший інспектор з кадрів 6 1 1049                            
12 Зав. копіювально-розмн. центру 6 1 1049                            
13 Діловод 5 1 1039                            
14 Комендант 5 1 1039                            
15 Лаборант 5 4 1039                            
16 Інспектор з кадрів 5 1 1039                            
  Всього : х   х                            
  5.Робітники                                  
1 Підсобний робітник 1 2 1004                            
2 Маляр-штукатур 1 1 1004                            
3 Сторож 1 2 1004                          
5 Водій                                  
7 Оператор ЕОМ 4 1 1029                            
8 Робітник з обслуговування водопро-відних та каналізаційних систем 5 1 1039                            
9 Робітник по ремонту та виготовлленню меблів та інших виробів з деревини 5 1 1039                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 Робітник з обслуговування технологічного обладнання та електрообладнання 5 1 1039                            
12 Прибиральниця 5 4 1039                            
  Всього : х   х                            
  Разом : х   х                            
Крім того :    
на матеріальну допомогу та оздоровлення    
на індексацію    
Погодинний фонд    
Разом по спеціальному фонду за 2014 рік    
Директор Головний бухгалтер З А Т В Е Р Д Ж У Ю :
Штат в кількості ____ штатних одиниці
із місячним фондом заробітної плати

______________________________
" " _______________________ 20__ року
ШТАТНИЙ РОЗПИС
(назва навчального закладу)
на 20__ рік
(місяць - квартал)
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
№ п\п Назва посади Тарифний розряд Кількість штатних одиниць Оклад по ЄТС, грн. Підвищується посадовий оклад за роботу в коледжі, за педагогічні звання ,грн. Разом по окладах, грн. Надбавки , грн. Доплати , грн Разом доплат та надбавок, грн. Фонд заробітної плати за місяць, грн. Фонд заробітної плати за 12 місяців, грн.
За вислугу років За престижність праці за особливий характер роботи За складність, напруженість у роботі За розширення обсягу виконуваних робіт За вислугу років бібліотекарям За роботу в нічний час за шкідливі умови праці Доплати викладачам 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  1.Адмінперсонал,за умова-ми оплати праці віднесений до педпрацівників                                  
1                                    
2                                    
  Всього : х   х                            
  2.Віднесені до категорії педпрацівників                                  
1                                    
2 Вихователь вищ.кат. 12 4 1492                            
  Всього : х   х                            
  3.Викладацький склад                                  
1 В\к викладачів,які мають звання методиста                                  
2 В\к                                  
3 І к                                  
4 ІІ к                                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
5 Фахівці,які мають освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста                                  
  Крім того :                                  
  За завідування кабінетом                                  
  За класне керівництво                                  
  За перевірку зошитів                                  
  За циклові комісії                                  
  Всього : х   х                            
  4.Спеціалісти та службовці                                  
14 Комендант 5 1 1039                            
  Всього : х   х                            
  5.Робітники                                  
1 Підсобний робітник 1 2 1004                            
2 Маляр-штукатур 1 1 1004                            
3 Сторож 1 2 1004                          
4 Кастелянка 1 1 1004                            
8 Робітник з обслуговування водопровідних та каналізаційних систем 5 1 1039                            
9 Робітник по ремонту та виготовлленню меблів та інших виробів з деревини 5 1 1039                            
10 Робітник з обслуговування технологічного обладнання та електрообладнання 5 1 1039                            
  Всього : х   х                            
  Разом : х   х                            
Крім того :    
на матеріальну допомогу та оздоровлення    
на індексацію    
Погодинний фонд    
Разом по спеціальному фонду за 2014 рік    
Директор Головний бухгалтер
Затверджений у сумі  
                        (сума словами і цифрами)
   
                                            (посада)
   
           (підпис)             (ініціали і прізвище)
______________________
         (число, місяць, рік)                  М. П.
КОШТОРИС на 20___ рік  
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
  м. Вінниця    
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету Державний код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 280 Міністерство аграрної політики та продовольства України
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету бюджету 2801080 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________). (грн.)
Найменування  Код  Усього на рік  РАЗОМ 
загальний фонд  спеціальний фонд  1  2  3  4  5 
НАДХОДЖЕННЯ - усього  х       
Надходження коштів із загального фонду бюджету  х    х   
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч.  х       
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  25010000  х     
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х     
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 х     
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 х     
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 х     
інші джерела власних надходжень бюджетних установ  25020000  х     
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 х     
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 25020200 х     
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 х     
інші надходження, у т. ч.    х     
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)    х     
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)    х     
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)    х     
  х     
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього  х       
Поточні видатки  2000       
Оплата праці  2110       
Заробітна плата  2111       
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112       
Нарахування на оплату праці 2120       
Використання товарів і послуг 2200       
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210      
Медикаменти та перев'язувальні матеріали  2220       
Продукти харчування  2230       
Оплата послуг (крім комунальних) 2240      
Видатки на відрядження  2250      
Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2270       
Оплата теплопостачання  2271      
Оплата водопостачання і водовідведення  2272      
Оплата електроенергії   2273      
Оплата природного газу  2274       
Оплата інших енергоносіїв  2275      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм   2280      
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм   2281       
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку  2282       
Обслуговування боргових зобов'язань 2400      
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410      
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420      
Поточні трансферти  2600       
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів  2620      
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630      
Соціальне забезпечення  2700      
Виплата пенсій і допомоги  2710      
Стипендії  2720      
Інші виплати населенню  2730      
Інші поточні видатки 2800      
Капітальні видатки  3000      
Придбання основного капіталу  3100       
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  3110       
Капітальне будівництво (придбання)  3120       
Капітальне будівництво (придбання) житла  3121       
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів  3122       
Капітальний ремонт  3130       
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131       
Капітальний ремонт інших об'єктів  3132       
Реконструкція та реставрація  3140       
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141       
Реконструкція та реставрація інших об'єктів  3142       
Створення державних запасів і резервів  3150       
Придбання землі і нематеріальних активів   3160       
Капітальні трансферти  3200       
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  3210       
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів  3220       
Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям 3230       
Капітальні трансферти населенню  3240       
Надання внутрішніх кредитів  4110       
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111       
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112       
Надання інших внутрішніх кредитів  4113       
Надання зовнішніх кредитів  4210      
Нерозподілені видатки  9000       
Керівник      
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби /    
начальник планово-фінансового підрозділу (підпис) (ініціали і прізвище)
(число, місяць, рік) М. П.**  Затверджений у сумі ______________________
( )  грн.               (сума словами і цифрами) _____________________ ____________________
(посада)
__________________________________________                (підпис)                           (ініціали і прізвище)
_________________   (число, iсяць, рік)                                        М. П.
ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
на 20__ рік
________________________________________________________________________    (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)м. Вінниця (найменування міста, району, області) Вид бюджету державний , код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 280 Міністерство аграрної політики та продовольства України ,код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету2801080 Підготовка кадрів для агропромислового
комплексу вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації ,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів __________________________________________).
(грн.)
Показники  Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Оплата праці Нарахування на оплату праці  Медикаменти та перев'язувальні матеріали  Продукти харчування  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  Соціальне забезпечення  Інші видатки  УСЬОГО  Керівник ____________________________ ______        
(підпис)              (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу __________________________ ______ (підпис)         (ініціали і прізвище)

__________________
М. П                  (число, місяць, рік)  
Практична робота №3
Облік доходів
Тема: Складання кошторису бюджетної установи.
Розв'язання вправ по веденню обліку касових та фактичних видатків.
Мета: набути практичних навичок з обліку доходів загального та
спеціального фондів
Обладнання: звітність бюджетної установи; кошторис; штатний розпис
Завдання.
На підставі Журналу реєстрації господарських операцій визначити кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку
Провести звірку отриманих асигнувань із загального фонду бюджету із Помісячним планом використання бюджетних коштів (див. П.р. №2). Заповнити картку аналітичного обліку отриманих асигнувань.
На підставі Журналу реєстрації господарських операцій скласти Меморіальний ордер №2 та Меморіальний ордер №3. Підрахувати обороти та залишки по них.
Провести записи в книзі «Журнал-Головна» (див. П.р. №1)
Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати: Методичні основи фінансування, склад, класифікація і завдання
обліку коштів спеціального та загального фонду
Вміти: систематизувати господарські операції з обліку доходів загального та
спеціального фондів, складати Меморіальні ордери та Картки аналітичного обліку отриманих асигнувань.
Вихідні дані.
Журнал реєстрації господарських операцій по реєстраційному рахунку (321)
№ Дата виписки ДКУ Зміст гоподарської операції Сума Кореспонденція КЕКВ
Д-т К-т 1 09.01 Одержано асигнування з загального фонду на утримання утанови:
Оплата праці
Нарахування на о/п
Продукти харчування
Теплопостачання
Водопостачання
Електроенергія
Стипендія 105992,00
38475.00
4000,00
60000,00
1000,00
10000,00
60000,00 2 15.01 Перераховано з реєстраційного рахунка суму заборгованості по наступних платежах( див. П.Р. №1):
в бюджет(рах.641)
в ПФУ (нарахування на о/п) (рах.651)
зарплата ( рах.661)
стипендія (рах.662)
профвнески (рах.666)
аліменти (рах.668) 3 17.01 Перераховано на КП МР «Теплокомуненерго» за теплопостачання 60000,00 4 17.01 Перераховано КП «Водоканал» за водопостачання та водовідведення 1000,00 5 17.01 Перераховано ТОВ «Обленерго» за спожиту електроенергію 10000,00 6 28.01 Перераховано з реєстраційного рахунка
в бюджет(15,1% від суми залишку по фінансуванню по коду «Оплата праці»)
зарплата (83,9 % від суми залишку по фінансуванню по коду «Оплата праці»)
стипендія(сума залишку пофінансу-ванню по коду «Соціальне забезпечення»
профвнески ( 1% від суми залишку по фінансуванню по коду «Оплата праці»)
ЄСВ в ПФУ – нарахування ( сума залишку по фінансуванню по коду «Нарахування на оплату праці»)
Розрахувати 7 29.01 Компенсацію на харчування дітям-сиротам 4000,00 Журнал реєстрації господарських операцій по спеціальному реєстраційному рахунку для обліку коштів, отриманих як плата за послуги (323)
№ Дата виписки ДКУ Зміст гоподарської операції Сума Кореспонденція КЕКВ
Д-т К-т 1 09.01 Надійшли кошти за проживання в гуртожитку за січень місяць ( 80 чол. по встановленій вартості) 10.01 Перераховано кошти ДП «Профдезінфекція» за дезінфекцію та дератизацію 7_ _,00 12.01 Перераховано КП «Водоканал» за водопостачання та водовідведення 19_ _,00 12.01 Надійшли кошти за проживання в гуртожитку за січень місяць ( 50 чол. по встановленій вартості) 15.01 Перераховано на КП МР «Теплокомуненерго» за теплопостачання 150_ _,00 17.01 Перераховано кошти ТОВ «Постачальник» за миючі заоби 5_ _,00 17.01 Надійшли кошти за проживання в гуртожитку за січень місяць ( 40 чол. по встановленій вартості) 20.01 Перераховано ТОВ «Обленерго» за спожиту електроенергію 69_ _,00 22.01 Перераховано ТОВ АТП – 1012 за вивезення побутових відходів 11_ _,00 23.01 Надійшли кошти за проживання в гуртожитку за січень місяць ( 60 чол. по встановленій вартості) 25.01 Перераховано кошти ТОВ «Світ меблів» за 1 комплект меблів для кімнати відпочинку 25_ _,00 28.01 Перераховано з спеціального реєстраційного рахунку:
Податок з доходів найманих працівників
Військовий збір
Профвнески
Зарплата на карткові рахунки
ЄСВ до ПФУ (нарахування)
Аванс на відрядження директору 2205,60
549,10
182,40
15253,00
6622,00
200,00 31.01 Повернення невиневикористаної суми відрядження 20,00


Практична робота №4
Облік фінансово-розрахункових операцій
Тема: Складання та заповнення первинних, зведених облікових регістрів та
документів з фінансово-розрахункових операцій.
Мета: набути практичних навичок з обліку фінансово-розрахункових
операцій
Обладнання: первинні документи, меморіальний ордер № 6 та
меморіальний ордер № 8,звітність бюджетної установи
Завдання.
На підставі Журналу реєстрації господарських операцій визначити кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку та КЕКВ.
Виконати записи в Картку аналітичного обліку касових видатків (за даними попередньої практичної роботи) та Картку аналітичного обліку фактичних видатків за спеціальним фондом.
На підставі Журналу реєстрації господарських операцій (операція 11) заповнити Посвідчення про відрядження та скласти Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.
На підставі Журналу реєстрації господарських операцій скласти Меморіальний ордер №6 та Меморіальний ордер №8.Рознести суми проплат з попередньої практичної роботи. Підрахувати обороти та залишки по них.
Провести записи в книзі «Журнал-Головна» (див. П.р. №1)
Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати: Методичні основи фінансування, склад, класифікація і завдання
обліку витрат спеціального та загального фонду
Вміти: систематизувати господарські операції з обліку витрат загального та
спеціального фондів, складати Меморіальні ордери та Картки аналітичного обліку касових і фактичних видатків.
Вихідні дані.
Журнал реєстрації господарських операцій
№ Дата документа Зміст гоподарської операції Сума Кореспонденція КЕКВ
Д-т К-т 1 09.01 КП МР «Теплокомуненерго» виставило рахунок за теплопостачання (з/ф) 60000,00 2 10.01 КП «Водоканал» виставило рахунок за водопостачання та водовідведення (з/ф) 1000,00 3 10.01 ТОВ «Обленерго» виставило рахунок за спожиту електроенергію (з/ф) 10000,00 4 10.01 ДП «Профдезінфекція» виставило рахунок за дезінфекцію та дератизацію (с/к) 7_ _,00 5 12.01 КП «Водоканал» виставило рахунок за водопостачання та водовідведення (с/к) 19_ _,00 6 15.01 КП МР «Теплокомуненерго» виставило рахунок за теплопостачання (с/к) 160_ _,00 7 17.01 Отримано від ТОВ «Постачальник» миючі засоби, в т.ч. ПДВ (с/к) 5_ _,00 8 20.01 ТОВ «Обленерго» виставило рахунок за спожиту електроенергію (с/к) 68_ _,00 9 22.01 ТОВ АТП – 1012 виставило рахунок за вивезення побутових відходів (с/к) 11_ _,00 10 25.01 Отримано від ТОВ «Світ меблів» 1 комплект меблів для кімнати відпочинку, в т.ч. ПДВ (с/к) 25_ _,00 11 31.01 Зданий до бухгалтерії Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт:
Директор коледжу згідно наказу №18 від 28.01.20 __ 29-30 січня поточного року направлений у відрядження в м. Київ (ДП Агроосвіта) для участі у нараді директорів. До Звіту надані документи :
Квиток Вінниця – Київ 50,00 грн.
Квиток Київ – Вінниця 50,00 грн.
Квитанція за проживання 20,00 грн.
Добові (2 доби) ______ ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державної податкової адміністрації України від 28 липня 1997 р. N 260
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 р. за N 311/2115

Штамп підприємства, установи, організації


Посвідчення про відрядження
Видано ___________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________________________
(посада, місце роботи)
відрядженому до _________________________________________________________________
(пункти призначень)
________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
Термін відрядження "______" днів ____________________________
(мета відрядження)
Підстава: Наказ від "___" ____________ 20 _ р. N ____________
Дійсне по пред'явленні паспорта серії _________ N ___________
Керівник
М. П.
Зворотна сторона посвідчення про відрядження
Відмітки про вибуття у відрядження, прибуття в пункти призначень, вибуття з них і прибуття до місця постійної роботи
Вибув із ______________________
"___" ____________ 20 _ р.
М. П. Підпис ______________ Прибув до ______________________
"___" ____________ 20 _ р.
М. П. Підпис _______________
Вибув із ______________________
"___" ____________ 20 _ р.
М. П. Підпис ______________ Прибув до ______________________
"___" ____________ 20 _ р.
М. П. Підпис _______________
Вибув із ______________________
"___" ____________ 20 _ р.
М. П. Підпис ______________ Прибув до ______________________
"___" ____________ 20 _ р.
М. П. Підпис _______________
Вибув із ______________________
"___" ____________ 20 _ р.
М. П. Підпис ______________ Прибув до ______________________
"___" ____________ 20 _ р.
М. П. Підпис _______________
Примітка: При виїзді в декілька пунктів відмітки про прибуття та вибуття робляться окремо в кожному з них.

HYPERLINK "http://pro-u4ot.info/" htt
p://pro-u4ot.info/


Практична робота №5
Облік розрахунків із заробітної плати, страхування та стипендій.
Тема: Нарахування заробітної плати працівникам бюджетної установи.
Мета: набути практичних навичок з нарахування заробітної плати
працівникам бюджетної установи
Обладнання: первинні документи, меморіальний ордер №5, звітність
бюджетної установи
Завдання.
Скласти Табель обліку використання робочого часу працівниками гуртожитку за січень поточного року, використовуючи Умову для виконання завдання.
Скласти Розрахунково-платіжну відомість по гуртожитку за січень місяць поточного року, використовуючи Умову для виконання завдання.
Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати: Методичні основи обліку праці та заробітної плати,відпускних та допомоги з тимчасової непрацездатності працівників.
Вміти: систематизувати господарські операції з обліку праці та її оплати, складати Табель обліку використання робочого часу, Розрахунково-платіжну відомість .
Умова для виконання завдання.
Кастелянка (стаж роботи 3 роки) надала лікарняний лист з 08.01__ по 15.01 ___ р., вихователь перебувала у черговій відпустці з 10.01 ___ по 25.01 ____. Заробітна плата за попередні 12 місяців становила:
Міяць Кастелянка Вихователь
Сума Робочі дні Сума Робочі дні
1 1000,00 19 1900,00 19
2 1050,00 21 1950,00 21
3 1040,00 22 1940,00 22
4 1030,00 22 1930,00 22
5 940,00 17 1840,00 17
6 1050,00 22 1950,00 22
7 1040,00 21 1940,00 21
8 1030,00 21 1930,00 21
9 1050,00 21 1950,00 21
10 1040,00 22 1940,00 22
11 1030,00 21 1930,00 21
12 1000,00 22 1900,00 22
Решта працівників гуртожитку (згідно Штатного розпису) працювала всі робочі дні.Практична робота №6
Облік розрахунків із заробітної плати, страхування та стипендій.
Тема: Нарахування заробітної плати працівникам бюджетної установи.
Мета: набути практичних навичок з нарахування заробітної плати
працівникам бюджетної установи
Обладнання: первинні документи, меморіальний ордер №5, звітність
бюджетної установи
Завдання.
За даними Практичної роботи №5 скласти Меморіальний ордер №5 (по спеціальному фонду).
Скласти Меморіальний ордер №5 (по загальному фонду), якщо вважати , що за звітний місяць нарахування зарплати було проведено в межах фінансування (Практична робота №2), інших виплат не проводилось .
Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати: Методичні основи обліку праці та заробітної плати,відпускних та допомоги з тимчасової непрацездатності працівників.
Вміти: систематизувати господарські операції з обліку праці та її оплати, складати Табель обліку використання робочого часу, Розрахунково-платіжну відомість .
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
N
з/п 
1
8011,
8111 
6511
  

8011,
8111 
6512
  

2114
6511
  

8012,
8112 
6313
  

8011,
8111 
  

8011,
8111 
  

6511,
6512
  

6511
6513
  

6511,
6512
6311
  
10 
6511
6514
  
11 
6511
6313
  
12 
6511
6416
  
13 
6511
6515
  
14 
6511,
6512
6516
  
15 
6511
6517
  
16 
6511,
6512
6518
  
  
  
  
Виконавець: 
(посада) 
(підпис) 
(ініціали і прізвище) 
Перевірив:
(посада) 
(підпис) 
(ініціали і прізвище) 
Головний бухгалтер:
"___" _______ 20__  р
(підпис) 
(ініціали і прізвище) 
Додаток на ____ аркушах
Усього: 
Сума оборотів за меморіальним ордером ___________ 

Нараховано заробітної плати
Нараховано стипендій 
Нараховано допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 
Утримано за позиками банку 
Нараховано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування 
Нараховано внесків на обов'язкове пенсійне страхування  
Нараховано внесків на обов'язкове соціальне страхування на випадок
безробіття 
Депоновано неотриману заробітну плату, стипендію 
Утримано за товари, продані в кредит 
Утримано прибутковий податок з громадян 
Типова форма N 405 (бюджет)
Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68
(назва установи) 
Утримано за безготівковим перерахунком на рахунки за вкладами в
банки 
Дебет
субрахунк
Кредит
субрахунк
Сума 
Зміст операції 
Код за ДКУД
Утримано за виконавчими документами 
  
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 5
за _______________ 20__ р.
Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій
Утримано на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
Утримано внесків на страхування
Утримано за договорами добровільного страхування  
Утримано за безготівковим перерахунком суми членських профспілкових
внесків 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
N
з/п 
1
8011,
8111 
6511
  

8011,
8111 
6512
  

2114
6511
  

8012,
8112 
6313
  

8011,
8111 
  

8011,
8111 
  

6511,
6512
  

6511
6513
  

6511,
6512
6311
  
10 
6511
6514
  
11 
6511
6313
  
12 
6511
6416
  
13 
6511
6515
  
14 
6511,
6512
6516
  
15 
6511
6517
  
16 
6511,
6512
6518
  
  
  
  
Виконавець: 
(посада) 
(підпис) 
(ініціали і прізвище) 
Перевірив:
(посада) 
(підпис) 
(ініціали і прізвище) 
Головний бухгалтер:
"___" _______ 20__  р
(підпис) 
(ініціали і прізвище) 
Додаток на ____ аркушах
Усього: 
Сума оборотів за меморіальним ордером ___________ 

Нараховано заробітної плати
Нараховано стипендій 
Нараховано допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 
Утримано за позиками банку 
Нараховано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування 
Нараховано внесків на обов'язкове пенсійне страхування  
Нараховано внесків на обов'язкове соціальне страхування на випадок
безробіття 
Депоновано неотриману заробітну плату, стипендію 
Утримано за товари, продані в кредит 
Утримано прибутковий податок з громадян 
Типова форма N 405 (бюджет)
Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68
(назва установи) 
Утримано за безготівковим перерахунком на рахунки за вкладами в
банки 
Дебет
субрахунк
Кредит
субрахунк
Сума 
Зміст операції 
Код за ДКУД
Утримано за виконавчими документами 
  
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 5
за _______________ 20__ р.
Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій
Утримано на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
Утримано внесків на страхування
Утримано за договорами добровільного страхування  
Утримано за безготівковим перерахунком суми членських профспілкових
внесків 

Практична робота №7
Облік розрахунків із заробітної плати, страхування та стипендій.
Тема: Обліку розрахунків з стипендіатами.
Мета: набути практичних навичок з нарахування стипендії
Обладнання: первинні документи, меморіальний ордер №5, звітність
бюджетної установи, наказ на призначення стипендії
Хід виконання практичної роботи.
Згідно Відомості результатів семестрового контролю, скласти Протокол стипендіальної комісії, нарахувати ординарну (звичайну) академічну стипендію за грудень поточного року студентам ІІ курсу бухгалтерського відділення , що навчаються за рахунок держави і мають успішність 4 бали і більше.
Загальна сума нарахованої стипендії по навчальному закладу становить 60000 грн.
За даними завдання скласти Меморіальний ордер №5 .
Заповнити книгу Журнал-головна.
Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати: Методичні основи обліку розрахунків з стипендіатами
Вміти: систематизувати господарські операції з обліку розрахунків з стипендіатами, складати Меморіальний ордер №5
Вихідні дані.
Протокол стипендіальної комісії №1.
ПІБ Досягнення Середній бал Форма навчання
1 Альба Валентина Леонідівна КВН 4,1 за контрактом
2 Бабейко Ірина Олександрівна Художня самодіяльність 4,4 держ.замовлення
3 Бакай Марина Анатоліївна Учасник олімпіади, переможець 5,0 за контрактом
4 Бернатович Микола Вікторович Вільна боротьба, ІІ місце 4,0 за контрактом
5 Верзун Наталя Борисівна 4,0 за контрактом
6 Данільцев Дмитро Юрійович Порушення дисципліни в гуртожитку 3,7 держ.замовлення
7 Ковальчук Катерина Степанівна Ансамбль «Ровесник» 3,5 держ.замовлення
8 Кузьмук Артур Валентинович 3,3 за контрактом
9 Матковська Цвітна Олександрівна (позбавлена батьківського піклування) Ансамбль «Ровесник» 4,5 держ.замовлення
10 Мотрук Олена Михайлівна Учасник конференції 5,0 держ.замовлення
11 Нечитайло Наталя Михайлівна Учасник конференції 4,1 держ.замовлення
12 Нечитайло Юлія Михайлівна КВН 4,2 за контрактом
13 Огінська Тетяна Михайлівна КВН 3,9 за контрактом
14 Олійник Юлія Олександрівна Художня самодіяльність 4,0 держ.замовлення
15 Осипенко Ольга Володимирівна 4,8 держ.замовлення
16 Ремі шевська Оксана Валеріївна 4,9 держ.замовлення
17 Тимчук Людмила Валентинівна 4,9 держ.замовлення
18 Хоменко Леся тепанівна Учасник олімпіади, переможець 4,9 за контрактом
19 Шевчук Анастасія Сергіївна КВН 5,0 за контрактом
20 Янюк Олена Олександрівна Ансамбль «Ровесник» 4,1 за контрактом
21 Базалицька Ганна Павлівна 4,2 держ.замовлення
22 Бондар Тетяна Сергіївна 3,9 держ.замовлення
23 Гаврилюк Роман Вікторович Порушення дисципліни в гуртожитку 4,0 держ.замовлення
24 Гончарук Еліна Василівна Художня самодіяльність 4,8 за контрактом
25 Довгань Аліна Анатоліївна 4,9 держ.замовлення
26 Зибіна Мар’яна Олександрівна 4,9 держ.замовлення
27 Калінська Марина Володимирівн Порушення дисципліни в гуртожитку 4,9 держ.замовлення
28 Кондратюк Марія Леонідівна Ансамбль «Ровесник» 5,0 держ.замовлення
29 Коршак Олена Сергіївна 5,0 держ.замовлення
30 Красняк Олександра Олегівна Учасник олімпіади, переможець 4,2 держ.замовлення
31 Ларченко Юлія Анатоліївна 3,9 держ.замовлення
32 Мазур Аліна Сергіївна Художня самодіяльність 4,0 держ.замовлення
33 Оленюк Наталія Михайлівна 4,8 держ.замовлення
34 Онуфрійчук Інна Валеріївна 4,9 держ.замовлення
35 Петрик Ірина Анатоліївна Ансамбль «Ровесник» 4,9 держ.замовлення
36 Петровська Катерина Володимир 4,9 держ.замовлення
37 Поклад Олена Володимирівна 3,9 держ.замовлення
38 Рибаченко Ольга Володимирівна 4,0 держ.замовлення
39 Саакян Ася Арамівна 4,8 за контрактом
40 Стьоба Катерина Геннадіївна Настільний теніс, І мсце 4,9 за контрактом
41 Трачук Оксана Петрівна 4,9 за контрактом
42 Янчук Володимир Васильович Ансамбль «Ровесник» 4,9 держ.замовлення
Відмінникам нарахована премія в розмірі 1 ординарної стипендії
Таблиця
відповідності середнього бала успішності та можливого додаткового бала
для визначення рейтингу студентів коледжу (за чотирьохбальною шкалою)

Середній бал успішності Максимальний додатковий бал Участь у художній самодіяльності, громадській діяльності
(0,5 від додаткового бала – максимальний показник) Участь у спортивній діяльності
(0,25 від
додаткового бала – максимальний показник) Участь у науковій діяльності
(0,25 від
додаткового бала – максимальний показник) Максимальний рейтинговий бал Зняття балу за порушення
дисципліни
(догана, пропуски занять без поважних причин, незадовільна оцінка з рубіжного контролю – 0,25 від додаткового бала)
4,0 0,44 0,22 0,11 0,11 4,44 0,11
4,1 0,44 0,22 0,11 0,11 4,54 0,11
4,2 0,46 0,23 0,11 0,12 4,66 0,11
4,3 0,48 0,24 0,12 0,12 4,78 0,12
4,4 0,48 0,24 0,12 0,12 4,88 0,12
4,5 0,5 0,25 0,12 0,13 5 0,12
4,6 0,5 0,25 0,12 0,13 5,1 0,12
4,7 0,52 0,26 0,13 0,13 5,22 0,13
4,8 0,52 0,26 0,13 0,13 5,32 0,13
4,9 0,54 0,27 0,13 0,14 5,44 0,13
5,0 0,56 0,28 0,14 0,14 5,56 0,14
Примітка: У графах 3-5 вказані максимальні показники.
У залежності від рівня заходу, у якому брав участь студент коледжу, до рейтингу беруться такі значення показника:
- за участь у заходах на рівні коледжу – 30% від максимального значення показника;
- на рівні району - 60% від максимального значення показника;
- на обласному, всеукраїнському рівні - 100% від максимального значення показника.
Таблиця
визначення рейтингу студентів
_________групи, ______ курсу,
спеціальність _______________________________________________
У групі ___________ студентів, що навчаються за державним замовленням
(формується відповідно до місця студента у рейтингу групи)
Місце у рейтингу Прізвище, ім’я, по батькові студента Нарахований рейтинговий бал
Складові рейтингового балу
Середній бал
успішності
Додатковий бал
Складові додаткового балу
художня самодіяльність, громадська діяльність
(0,5 від додаткового бала – максимальний показник) участь у спорті
(0,25 від додаткового бала – максимальний показник) участь у науковій діяльності (0,25 від додаткового бала – максимальний показник)
Зняття балу за порушення
дисципліни
(догана, пропуски занять без поважних причин, незадовільна оцінка з рубіжного контролю – 0,25 бала
максимальний показник)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Куратор групи _______________________________________________
Завідувач відділення ____________________ ___________________________
Староста групи _______________________________________________
Відомість нарахування стипендії
За _________________ 20 р.
№ Прізвище, Ім’я, По-батькові Нараховано стипендію Утримано Сума до видачі
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Виконавець ______
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
N
з/п 
1
8011,
8111 
6511
  

8011,
8111 
6512
  

2114
6511
  

8012,
8112 
6313
  

8011,
8111 
  

8011,
8111 
  

6511,
6512
  

6511
6513
  

6511,
6512
6311
  
10 
6511
6514
  
11 
6511
6313
  
12 
6511
6416
  
13 
6511
6515
  
14 
6511,
6512
6516
  
15 
6511
6517
  
16 
6511,
6512
6518
  
  
  
  
Виконавець: 
(посада) 
(підпис) 
(ініціали і прізвище) 
Перевірив:
(посада) 
(підпис) 
(ініціали і прізвище) 
Головний бухгалтер:
"___" _______ 20__  р
(підпис) 
(ініціали і прізвище) 
Додаток на ____ аркушах
Усього: 
Сума оборотів за меморіальним ордером ___________ 

Нараховано заробітної плати
Нараховано стипендій 
Нараховано допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 
Утримано за позиками банку 
Нараховано єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування 
Нараховано внесків на обов'язкове пенсійне страхування  
Нараховано внесків на обов'язкове соціальне страхування на випадок
безробіття 
Депоновано неотриману заробітну плату, стипендію 
Утримано за товари, продані в кредит 
Утримано прибутковий податок з громадян 
Типова форма N 405 (бюджет)
Затверджено
наказом Державного казначейства України
від 27 липня 2000 р. N 68
(назва установи) 
Утримано за безготівковим перерахунком на рахунки за вкладами в
банки 
Дебет
субрахунк
Кредит
субрахунк
Сума 
Зміст операції 
Код за ДКУД
Утримано за виконавчими документами 
  
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 5
за _______________ 20__ р.
Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій
Утримано на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
Утримано внесків на страхування
Утримано за договорами добровільного страхування  
Утримано за безготівковим перерахунком суми членських профспілкових
внесків 

Практична робота №8
Облік необоротних активів.
Тема: Заповнення документації та відображення в обліку надходження та
вибуття необоротних активів .
Мета: Набути практичних навичок з заповнення документації та
відображення в обліку надходження та вибуття необоротних активів
Обладнання: первинні документи, меморіальний ордер №9, звітність
бюджетної установи
Хід виконання практичної роботи.
Завдання.
Оформити Акт приймання –передачі основних засобів та занести дані до Інвентарної картки основних засобів.
Оформити Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів.
Скласти Акт на списання основних засобів №5 від 20.01.20___.
Скласти Журнал реєстрації господарських операцій .
На підставі Завдання 3,4 скласти Меморіальний ордер №9.
Загальні підсумки Меморіального ордеру №9 перенести в книгу Журнал-головна
Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати: Методичні основи обліку необоротних активів
Вміти: Складати первинні документи з обліку надходження та вибуття основних
засобів.
Умова для виконання завдання.
Наказом директора №15 від 04.01.20__ року створена комісія на списання та введення в експлуатацію необоротних активів у складі:
Посада ПІБ
Голова комісії Директор Члени комісії Заступник директора з АГР Головний бухгалтер Інженер
Дані для виконання Завдання 1.
Акт приймання-передачі основних засобів (огорожа) №2 від 10.01.20__ р.
Код відповідальної особи -4
Первісна вартість – 14417,00 грн.
Інвентарний номер – 10330144
Код норми амортизаціних відрахувань – 3
Норма амортизаційних відрахувань – 5%
Рік побудови – 20__ (попередній) р.
Дата введення в експлуатацію – 10.01.20__ р.
Дані для виконання Завдання 2.
Модернізований комп’ютер, який знаходився в ремонті 1 день – 10.01.20__ р.- замінено материнську плату, про що складено Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів №4 від 11.01.20__р.:
Код відповідальної особи - 5
Сума ремонту (кошторисна і фактична) – 1040,00 грн.
За замовленням №37
В результаті ремонту збільшилась оперативна пам’ять, швидкість опрацювання інформації
Здійснював модернізацію інженер ПП Тріон ____________________
Прийняв роботу – програміст ____________________
Дані для виконання Завдання 3.
ІНВЕНТАРНА КАРТКА N 345 обліку основних засобів в бюджетних установах
_______________________________________Холодильник «NORD»__________________________
Паспорт креслення, модель, тип, марка Завод-ський N Дата випуску (виготов-лення) Дата і N акта про введення в експлу-атацію Інвен-тарний N Синте-тичний рахунок, субраху-нок Первинна вартість Знос Останній рік нараху-вання зносу
0876 1478 2000 №63 від 02.02.2000 10420179 10
104 1550,00 1550,00 Дорогоцінні метали Відмітка про оприбуткування Відмітка про вибуття
най-мену-вання вид ма-са бухгалтерський запис бухгалтерський запис Причина вибуття
Дата N м/о дата N 01.02.2000 6 Реконструкція, модернізація Ремонт
бухгалтерський запис бухгалтерський запис
дата N сума дата N сума дата N сума дата N сума
6.11.2005 45 190,00 3.02.2013 314 280,00 5.04.2009 176 250,00 7.112011 67 100,00 Внутрішнє переміщення
накладна куди накладна куди
дата N дата N Коротка індивідуальна характеристика об'єкта (предмета)
Найменування ознак, що характеризують об'єкт Основний об'єкт Найважливіші пристосування і прилади, що належать до основного об'єкта
найменування найменування найменування найменування
Журнал реєстрації господарських операцій за січень 20_____
№ Зміст Сума Дебет Кредит
1 На підставі Акту на списання основних засобів №7 від 25.01.20__ р. списано комплект меблів вартістю 3200,00 грн, що були закріплені за комендантом корпусу _________________, які стали непридатними в зв’язку з повним моральним та фізичним зносом 2 На підставі Акту на списання основних засобів №8 від 26.01.20__ р. списано токарний верстат вартістю 14200,00 грн,знос 100%, закріплений за завідувачем майстернею _______________, що став повністю непридатним .
В результаті демонтажу отримані матеріали на загальну суму 790,00 грн 3 Реалізовано прінтер EPSON , придбаний за рахунок коштів загального фонду, первинна вартість – 600,00 грн., знос – 80%. Ціна продажу склала 350,00 грн. 4 Виявлено нестачу факсу PANASONIC FX 1010 , яку віднесено на витрати установи . Первісна вартість 1050,00 грн.,зно – 710,00 грн. 5 Від завідувача складу накладною №25 від 10.01.20__ р.передано у буфет холодильник Полюс вартістю 3600,00 грн., в т.ч. ПДВ, що був придбаний в поточному місяці у ТОВ «Альпарі», згідно накл. №18 від 05.01.20__р. 6 За рахунок коштів спеціального фонду придбано 9 ПК на загальну суму 75000,00 грн. ПДВ – 12500,00 грн. від ПП «Тріон» згідно накл. №1234 від 12.01.20__ р. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13.09.2016 № 818
__________________________________
(найменування юридичної особи)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________
(посада, ініціали та прізвище)
____________________________________
(підпис)
«____» _________________ 20 __ р.
Акт списання основних засобів (часткової ліквідації)
____________________________________
(місце складання)
Номер документа Дата складання
Назва
об’єкта Номер
паспорта Інвентарний (номенклатурний) номер Дата введення в експлуатацію (місяць, рік) Первісна (переоцінена) вартість Знос Ліквідаційна вартість
1 2 3 4 5 6 7
Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від «____» _______________ 20 ___ р. № _______, на підставі ______________________________________
здійснила огляд об’єкта, який знаходиться ______________________________________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження об’єкта)
та обліковується у матеріально відповідальної особи ___________________________________________________________________________________________________________
(посада, ініціали та прізвище)
Коротка характеристика об’єкта __________________________________________________________________________________________________________________________________
У результаті огляду комісія встановила:
1. Маса об’єкта за паспортом ______________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Наявність дорогоцінних металів ________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Технічний стан та причина списання ________________________________________________________________ _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок комісії ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
При частковій ліквідації інформація про об’єкт, що залишається в експлуатації:
Інвентарний (номенклатурний) номер Первісна (переоцінена) вартість після часткової ліквідації об’єкта Знос після часткової ліквідації об’єкта
1 2 3
Зміна в характеристиці об’єкта після часткової ліквідації ______________________________________________________________________________________________________
Перелік документації, що додається ______________________________________________________________________________________________________________________________
Примітка ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Голова комісії _________________________ __________________ __________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: _________________________ __________________ __________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
_________________________ __________________ __________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
_________________________ __________________ __________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
_________________________ __________________ __________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Розрахунок результатів списання об’єкта:
Витрати, пов’язані з ліквідацією Цінності, отримані від ліквідації об’єкта
дата, номер, назва документа сума дата, номер, назва документа вид цінностей кількість вартість сума
1 2 3 4 5 6 7
Результати списання _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:
Назва облікового регістру За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) Сума
Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку ____________ _____________________________________
(підпис) (посада, ініціали та прізвище)
«____» _______________ 20 ___ р.
Головний бухгалтер _____________ ______________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13.09.2016 № 818
______________________________
(найменування юридичної особи)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
(посада, ініціали та прізвище)
___________________________________
(підпис)
«_____» __________________ 20 ___ р.
Акт приймання-передачі основних засобів
____________________________________
(місце складання)
Номер документа Дата складання
Найменування юридичної (фізичної) особи, що передає основні засоби Найменування юридичної (фізичної) особи, що приймає основні засоби Інвентарний (номенклатурний) номер Кількість
Первісна (переоцінена)
вартість Сума Знос Рік випуску
(побудови) Номер паспорта
за одиницю всього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всього На підставі наказу, розпорядження _________________________________________________________________________ від «_____» ________________ 20___ р. №__________
проведено огляд _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва об’єкта(ів))
Місцезнаходження об’єкта(ів) у момент передачі (прийняття) ____________________________________________________________________________________________

Коротка характеристика об’єкта(ів) ___________________________________________________________________________________________________________________________
Об’єкт технічним умовам відповідає/не відповідає __________________________________________________________________________________________________________
(вказати, що саме не відповідає)
Висновок комісії _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Перелік документації, що додається ______________________________________________________________________________________________________________________
Зворотний бік
Голова комісії _________________________ __________________ __________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Члени комісії: _________________________ __________________ __________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
_________________________ __________________ __________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
_________________________ __________________ __________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
_________________________ __________________ __________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Об’єкт основних засобів:
здав _____________________________ ____________ _________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
прийняв _____________________________ ____________ _________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:
Назва облікового регістру За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) Сума
Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку _____________ _______________________________________
(підпис) (посада, ініціали та прізвище)
«_____» __________________20 ___ р.
Головний бухгалтер ____________ _____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13.09.2016 № 818
______________________________
(найменування юридичної особи)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
(посада, ініціали та прізвище)
___________________________________
(підпис)
«_____» __________________ 20 ___ р.
Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів
_______________________________________
(місце складання)
Номер документа Дата складання
Назва
об’єкта Інвентарний (номенклатурний)
номер Первісна (переоцінена)
вартість Вартість ремонту, реконструкції, модернізації об’єкта
всього в т. ч. вартість реконструкції, модернізації
1 2 3 4 5
Знаходився на плановому/позаплановому поточному/капітальному ремонті, реконструкції, модернізації (потрібне підкреслити) _______________________ (найменування підприємства
____________________________________________________ з «____»___________ 20 ___ р. по «____»___________ 20 ___ р., _________
(організації), суб’єкта державного сектору (структурного підрозділу)) (днів)
Роботи по ремонту, передбачені відомістю дефектів (реконструкції, модернізації), виконані повністю/неповністю ____________________________________________
(вказати, що саме не виконано)
Після закінчення ремонту (реконструкції, модернізації) об’єкт пройшов випробування та його здано/прийнято в експлуатацію ________________________________
(дата)
Зміни в характеристиці об’єкта, що виникли внаслідок його реконструкції, модернізації тощо:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Зворотний бік
Здав _____________________________ _________________ _________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Прийняв _____________________________ _________________ _________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)
Підлягають оприбуткуванню матеріали після ремонту, реконструкції, модернізації:
Назва Одиниця виміру Кількість Вартість Сума
1 2 3 4 5
Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку:
Назва облікового регістру За дебетом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) За кредитом рахунку (субрахунку, коду аналітичного обліку) Сума
Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку ___________________ _____________________________________
(підпис) (посада, ініціали та прізвище)
«____» ____________________ 20 ___ р.
Головний бухгалтер ___________________ ________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13.09.2016 № 818
__________________________________
(найменування юридичної особи)
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Інвентарна картка № ________ обліку об’єкта основних засобів
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва об’єкта і його призначення)
Коротка індивідуальна характеристика об’єкта:
Інвентарний
(номенклатурний) номер Синтетичний рахунок, субрахунок Рік випуску (побудови) Паспорт, модель, тип, марка Заводський номер Місцезнаходження об’єкта Матеріально відповідальна особа
Дата, номер акта введення в експлуатацію Дата, номер акта приймання-передачі* Первісна вартість Ліквідаційна вартість Вартість, яка амортизується Строк корисного використання Знос** Примітка
Ознаки, що характеризують об’єкт Пристосування і приладдя, що належать до об’єкта основних засобів Дорогоцінні метали
назва назва назва назва назва вид маса
Зміни у вартості об’єкта:
№ з/п Дата відображення господарської операції Зміст операції Первісна (переоцінена) вартість Ліквідаційна вартість Вартість, яка амортизується Знос Строк корисного використання
...
* Заповнюється у разі безоплатного отримання об’єкта основних засобів.
** Заповнюється у разі безоплатного отримання об’єкта основних засобів від суб’єктів державного сектору.
Зворотний бік
Зміни в характеристиці об’єкта після проведення робіт з реконструкції (реставрації), модернізації, добудови, дообладнання та часткової ліквідації тощо. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Інформація про знос:
Дата введення в експлуатацію об’єкта _______________________ Дата виведення з експлуатації об’єкта _______________________
Дата введення в експлуатацію об’єкта _______________________ Дата виведення з експлуатації об’єкта _______________________
...
№ з/п Період, за який нарахована амортизація Кількість місяців корисного використання (експлуатації) Сума амортизації № з/п Період, за який нарахована амортизація Кількість місяців корисного використання (експлуатації) Сума
амортизації № з/п Період, за який нарахована амортизація Кількість місяців корисного використання (експлуатації) Сума амортизації

Інформація про рух об’єкта:
Внутрішнє переміщення
№ з/п дата назва, номер документа місцезнаходження об’єкта після переміщення матеріально відповідальна особа
Дата Назва, номер документа Причина вибуття
Картку заповнив ______________ _________________________________________ «____» _______________ 20 ___ р.
(підпис) (посада, ініціали та прізвище)
Відмітка про відкриття нової інвентарної картки обліку об’єкта основних засобів № ______

Практична робота №9
Облік необоротних активів.
Тема: Нарахування амортизації необоротних активів .
Мета: Набути практичних навичок з проведення розрахунків щодо
нарахування амортизації необоротних активів та заповнення Відомості нарахування амортизації
Обладнання: первинні документи, меморіальний ордер №17, звітність
бюджетної установи
Хід виконання практичної роботи.
Завдання.
Нарахувати амортизацію на необоротні активи.
Зробити записи у Відомість нарахування амортизації на основні засоби та скласти Меморіальний ордер №17.
Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати: Методичні основи обліку необоротних активів та нарахування зносу.
Вміти: Складати первинні документи з обліку надходження та вибуття основних засобів.та нарахування зносу на основні засоби
Умова для виконання завдання.
Нарахувати знос на необоротні активи навчального закладу згідно запропонованої таблиці та на необоротні активи, що є в наявності (Практична робота №8) , виконати записи у Відомість нарахування зносу (ф. ОЗ-12)
Субрахунок Інвентарний номер Найменування Первісна (балансова) вартість Сума нарахованого зносу за попередній період
104 10480050 ПК 3417,00 1367,00
105 10510021 Автомобіль ІЖ 19405,00 2352,00
105 10510022 Автобус ЛАЗ 48420,00 14794,00
103 10310002 Навчальний корпус 459502,00 106936,00
103 10320003 Гуртожиток 430060,00 86036,00
106 10620011 Інструменти 2 підгрупи 63280,00 25312,00

Практична робота №10
Облік запасів.
Тема: Складання первинних, зведених документів та облікових
регістрів з надходження виробничих запасів.
Мета: Набути практичних навичок з відображення в облікових
регістрах господарських операцій з надходження, вибуття та переміщення товарно-матеріальних цінностей.
Обладнання: первинні документи, меморіальний ордер №10,11,12,13,
звітність бюджетної установи
Хід виконання практичної роботи.
Завдання.
Визначити кореспонденцію рахунків з господарських операцій, наведених у Журналі реєстрації господарських операцій.
За даними Журналу реєстрації господарських операцій виконати записи до Меморіальних ордерів № 10, 11, 12, 13.
За даними операції №4 з Журналу реєстрації скласти Акт на списання.
Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати: Методичні основи обліку операцій з надходження, вибуття та переміщення товарно-матеріальних цінностей..
Вміти: Складати первинні документи з обліку операцій з надходження, вибуття та переміщення товарно-матеріальних цінностей.
Умова для виконання завдання.
Журнал реєстрації господарських операцій.
№ Дата Номер докуме-нта Зміст запису Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 01.__ 3 Списано матеріали для навчальних цілей , придбані за рахунок загального фонду 860,00 2 05.__ 4 Списано продукти харчування за рахунок загального фонду 4180,00 3 10. __ 5 Списано медикаменти за рахунок загального фонду 2140,00 4 12. __ 7 Списано папір друкарський ( 4 пачки) Мандрик Н.П. за рахунок спеціального фонду 240,00 5 16. __ 9 Списано автомобільні шини , що були придбані за рахунок коштів спеціального фонду 2900,00 6 25. __ 12 Зав. складом _______________ в експлуатацію передано 2 лопати вартістю 9,30 грн. за одиницю 18,60 7 26. __ 5 Зав.складом _______________ передано в експлуатацію 2 світильника вартістю 50,00 за одиницю 100,00 8 27. __ 15 Івановим М.М. списано МШП , які були в експлуатації, за рахунок коштів загального фонду 340,00 9 28. __ 21 Списано господарські матеріали на роботу майстерні 450,00 10 29. __ 411 Одержано від постачальників будівельні матеріали за рахунок спецфонду, в т.ч.ПДВ 1240,00 11 29. __ 234 Одержано від постачальників продукти харчування за рахунок спецфонду, в т.ч.ПДВ 1600,00 12 29. __ 20 Отримано медикаменти, що надійшли як благодійна допомога 2500,00 13 30. __ 25 Списано медикаменти, що надійшли як благодійна допомога 400,00 14 30. __ 179 Одержано від постачальників продукти харчування за рахунок спецфонду, в т.ч.ПДВ 2100,00 15 30. __ 16 Списано продукти харчування за рахунок спецфонду, в т.ч.ПДВ 3820,00 Типова форма N З-2
__________________________________(назва установи) ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Державного казначейства Українивід 18 грудня 2000 р. N 130
Ідентифікаційнийкод ЄДРПОУ ЗАТВЕРДЖУЮ__________________________(підпис керівника установи)
"___" ____________ 20_ р.
Номенклатурний номер Основний рахунок Кореспондентський рахунок
Акт списання N _______
"___" ____________ 200_ р. комісія, призначена наказом по установі (організації) від "___" ____________ 200_ р. N _______ у складі:
__________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, і., б. голови та кожного члена комісії)
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
здійснила перевірку матеріалів, що зробилися непридатними, та встановила, що описані нижче цінності підлягають списанню та вилученню з обліку:
N з/п Номенклатурний номер Найменування та опис (марка, ґатунок і т. д.) Одиниця виміру Кількість Ціна за одиницю Сума Строк перебування в експлуатації Підстава непридатності

Усього за цим актом списано _____________________________________________________________________ (кількість літерами)
предметів на загальну суму _________________________________ грн.(літерами) ______________ коп.
Окремі зауваження комісії __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Голова комісії
Члени комісії

"___" ____________ 20_ р.Практична робота №11
Облік виробничих витрат.
Тема: Розв'язування вправ з обліку виробничих витрат.
Мета: Набути практичних навичок з відображення в обліку виробничих витрат на науково-дослідні роботи за договорами, облік виробничих витрат з ведення підсобних господарств та виробничих майстерень.
Обладнання: первинні документи, меморіальний ордер №10,11,12,13, звітність бюджетної установи
Хід виконання практичної роботи.
Завдання.
Згідно з наведеними господарськими операціями скласти кореспонденцію рахунків з обліку виробничих витрат на науково-дослідні роботи за договорами, облік виробничих витрат з ведення підсобних господарств та виробничих майстерень та оформити Журнал реєстрації господарських операцій за наведеною формою.
Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати: Порядок ведення обліку діяльності підсобних (навчальних) господарств, склад і класифікацію витрат на на науково-дослідні роботи.
Вміти:Відображати витрати і доходи виробничих майстерень на рахунках бухгалтерського обліку.
№ Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума
Дебет Кредит 1 2 3 4 5
Облiк в навчальних майстернях
1 Списані матеріали , видані зі складу на виробництво продукції, виконання робіт , надання послуг майстернями на суму 1350,00 грн. 2 Повернені на склад матеріали, не використані у виробничих (навчальних) майстернях на суму 120,00 грн. 3 Віднесено прямі витрати на виробництво продукції у майстерні:
-Використану електроенергію 410,00 грн.;
-Використаний природний газ 380,00 грн 4 Нарахована зарплата працівникам за ви-готовлення продукції в майстерні 2130,00 грн. Провести нарахування (22%) та утри-мання із зарплати згідно з законодавством. 5 Оприбутковані готові вироби за фактичною собівартістю (розрахувати самостійно), передані з майстерні на склад. 6 Вироби майстерні передані для вико-ристання у статутній діяльності установи:
-Як господарські, навчальні та інші матеріали – 1000,00 грн.;
-Як МШП на фактичну собівартість – 903,19 грн., одночасно зробити другий запис на створення фонду МШП;
-Як основні засоби та інші необоротні матеріальні активи на фактичну собівартість – 1920,00 грн., одночасно зробити другий запис на створення фонду ОЗ; 7 Залишок виробів майстерні реалізовано ( фактична собівартість 1100,00 грн.), реалізаційна вартість без ПДВ – 1540,00 грн., ПДВ - ? 8 Визначений фінансовий результат від реа-лізації продукції майстерень зараховується на результати виконання кошторису _ ?. Облік в підсобному господарстві.
1 Віднесено прямі витрати в підсобному господарстві по електроенергії 432,00 грн. 2 Нарахована зарплата працівникам підсоб-ного господарства 13690,00 грн. Провести нарахування (22%) та утримання із зарплати згідно з законодавством. 3 Списані різні матеріали, використані в роботі підсобного господарства:
-Паливо 6380,00 грн.;
-Запасні частини – 4394,00 грн.;
-Господарські матеріали -1273,00 грн. 4 Одержана продукція підсобного господарства - 31138,47 грн. 5 Частина продукції в сумі 16279,00 грн. передана в їдальню установи для власних потреб. 6 Залишок продукції реалізовано ( фактична собівартість 14859,47 грн.), реалізаційна вартість без ПДВ – 23833,00 грн., ПДВ – 4766,6 грн. 7 Визначений фінансовий результат від реалізації продукції зараховується на результати виконання кошторису _ ?. Облік науково-дослідних робіт за договорами.
1 Надійшов аванс від замовника на виконання НДР за договором в сумі 15000,00 грн. 2 Придбано спеціальне обладнання для виконання НДР за договорами купівельною вартістю 4000,00 грн. (без ПДВ), ПДВ в сумі 800,00 грн. віднесено до податкового кредиту. 3 Передано придбане спеціальне обладнання зі складу науковому підрозділу для вико-нання НДР за договорами ( з одночасним зарахуванням його на забалановий рах. 02). 4 Видано зі складу різні матеріали на суму 2500,00 грн. для виконання НДР за договорами. 5 Нарахована зарплата працівникам ,зайнятим виконанням НДР в сумі 4300,00 грн . Провести нарахування (22%) та утримання із зарплати згідно з законодавством. 6 Списані витрати на відрядження наукових працівників з виконання НДР за договорами (згідно із затвердженими авансовими звітами в сумі 200,00 грн.) 7 Перераховано кошти в сумі 1500,00 грн. співвиконавцям , залученим до виконання НДР за договорами. 8 Прийняті виконані НДР від співвиконавців (1500,00 грн.) 9 Здано виконані НДР замовнику (за актом) :
-Собівартість виконаних робіт 14060,90 грн.
-Договірна вартість робіт (без ПДВ) – 20000,00грн.
-ПДВ – 4000,00 грн. 10 Зараховано раніше одержаний аванс на виконання НДР у погашення заборгованості замовника. Практична робота №12
Облік власного капіталу.
Тема: Розв'язування вправ з обліку власного капіталу.
Мета: Набути практичних навичок з відображення в обліку власного капіталу.
Обладнання: первинні документи, меморіальний ордер №9, 10, звітність бюджетної установи
Хід виконання практичної роботи.
Завдання.
Згідно з наведеними господарськими операціями скласти кореспонденцію рахунків з обліку власного капіталу та оформити Журнал реєстрації господарських операцій за наведеною формою.
Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати: Порядок ведення обліку власного капіталу
Вміти: Складати кореспонденцію рахунків з обліку власного капіталу.
Умова для виконання завдання.
№ Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума
Дебет Кредит 1 2 3 4 5
1 Бюджетною установою ( платник ПДВ) оприбуткувано придбане за рахунок коштів спеціального фонду лабораторне обладнання, що оплачене шляхом попередньої оплати на загальну суму 3600,00 грн. ( в т.ч. ПДВ)
Водночас проводиться другий запис на збільшення фондів та окрема операція по відображ. ПДВ.
2 Бюджетною установою ( не платник ПДВ) оприбуткувано придбану за рахунок коштів загального фонду літературу для бібліотечного фонду , що сплачені шляхом наступної оплати оплати на загальну суму 12590,36 грн. ( без ПДВ)
Водночас проводиться другий запис на збільшення фондів та окрема операція по списанню копійок.
3 Бюджетною установою (не платник ПДВ) оприбуткувано придбаний за рахунок коштів спеціального фонду ксерокс , що оплачений шляхом наступної оплати на загальну суму 3600,36 грн. ( в т.ч. ПДВ)
Водночас проводиться другий запис на збільшення фондів , окрема операція по відображенню ПДВ та списанню копійок.
4 Від вищестоящої організації безоплатно отримано музичний центр вартістю 4825,60 грн.
5 Безоплатно передано відокремленому структурному підрозділу в межах головного розпорядника коштів ПК вартістю 6800,00 грн (без ПДВ).
6 На підставі Акту на списання основних засобів №7 від 25.01.20__ р. списано комплект меблів вартістю 3200,00 грн, що були закріплені за комендантом корпусу , які стали непридатними в зв’язку з повним моральним та фізичним зносом. 7 На підставі Акту на списання основних засобів №8 від 26.01.20__ р. списано токарний верстат вартістю 14200,00 грн,знос 100%, закріплений за завідувачем майстернею , що став повністю непридатним .
8 Реалізовано прінтер EPSON , придбаний за рахунок коштів загального фонду, первинна вартість – 600,00 грн.
9 Виявлено нестачу факсу PANASONIC FX 1010 , яку віднесено на витрати установи . Первісна вартість 1050,00 грн.,знос – 710,00 грн.
10 За рахунок коштів спеціального фонду придбано 9 ПК на загальну суму 75000,00 грн. ПДВ – 12500,00 грн. від ПП «Тріон» згідно накл. №1234 від 12.01.20__ р.
11 Проведена індексація необоротних активів, в результаті чого загальна сума дооцінки по обладнанню склала 2400,00 грн., а уцінки по іншим необоротним активам - 1200,00 грн.
12 Внаслідок недостачі, установленої при інвентаризації, проведено списання необоротних активів ( проектор вартістю 3200,00 грн.)
13 Під час перевірки ДФІ виявлено , що огорожа навколо закладу не обліковується на балансі. Необхідно оприбуткувати ( вартість становить 12000,00 грн.)
14 Бюджетною установою ( платник ПДВ) оприбуткувано придбані за рахунок коштів спеціального фонду світильники для читальної зали , що оплачені шляхом попередньої оплати на загальну суму 2700,00 грн. ( в т.ч. ПДВ) Водночас проводиться другий запис на збільшення фондів та окрема операція по відображенню ПДВ. 15 Бюджетною установою ( не платник ПДВ) оприбуткувано придбані за рахунок коштів загального фонду вогнегасники , що сплачені шляхом наступної оплати оплати на загальну суму 1500,90 грн. ( без ПДВ).
Водночас проводиться другий запис на збільшення фондів .
16 Бюджетною установою (не платник ПДВ) оприбуткувано придбаний за рахунок коштів спеціального фонду садовий інвентар (лопати, сапи, граблі) , що оплачений шляхом наступної оплати на загальну суму 1020,00 грн. ( в т.ч. ПДВ)
Водночас проводиться другий запис на збільшення фондів , окрема операція по відображенню ПДВ
17 Оприбутковано мережеві фільтри в кількості 15 шт. по ціні 40,00 грн, отриманих як гуманітарна допомога від спонсорів . Провести в обліку відповідним чином.
18 Провести оприбуткування лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів (карнізи в кількості 4 шт. По ціні 120,00 грн.), виявлених при інвентаризації.
19 Провести списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, які стали непридатними на загальну суму 740,15 грн.
Практична робота №13
Облік результатів виконання кошторису.
Тема: Закриття рахунків. Визначення результатів виконання кошторисів за загальним та спеціальним фондами.
Мета: Набути практичних навичок з відображення в обліку результатів виконання кошторису.
Обладнання: вихідні дані, звітність бюджетної установи
Хід виконання практичної роботи.
Завдання.
За вихідними даними списати визначені суми доходів за кожним субрахунком на результат виконання кошторису за загальним і спеціальним фондом та списати визначені суми видатків за загальним і спеціальним фондом. Результати здійснених розрахунків відобразити в Журналі реєстрації господарських операцій.
№ Господарська операція Дебет Кредит Сума
1 Списати отримані за поточний рік асигнування з загального фонду бюджету 2 Списати отримані за поточний рік доходи спеціального фонду бюджету:
- доходи за коштами, отриманими як плата за послуги
- доходи за іншими джерелами власних надходжень 3 Списати видатки поточного року , проведені за рахунок коштів загального фонду 4 Списати видатки поточного року , проведені :
за коштами , отриманими як плата за послуги
за коштами інших джерел власних надходжень Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати: Порядок закриття рахунків
Вміти: визначати результат виконання кошторису за загальним та спеціальним фондом.
Практична робота №14
Звітність бюджетних установ.
Тема: Складання форм квартальної звітності до Державного казначейства.
Мета: Набути практичних навичок з відображення в обліку результатів виконання кошторису.
Обладнання: вихідні дані, звітність бюджетної установи
Хід виконання практичної роботи.
Завдання.
За вихідними даними (Практичні роботи 1 – 13) рознести обороти з меморіальних ордерів по рахунках в Журнал-Головна. Визначити кінцеве сальдо.
Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати: Порядок закриття рахунків
Вміти: визначати результат виконання кошторису за загальним та спеціальним фондом.
Практична робота №15
Звітність бюджетних установ.
Тема: Складання форм квартальної звітності до Державного казначейства.
Мета: Набути практичних навичок з відображення в обліку результатів виконання кошторису.
Обладнання: вихідні дані, звітність бюджетної установи
Хід виконання практичної роботи.
Завдання.
1.За вихідними даними (Практичні роботи 1 – 13) рознести обороти з меморіальних ордерів по рахунках в Журнал-Головна. Визначити кінцеве сальдо.
2. За результатами проведених розрахунків скласти Баланс на кінець звітного періоду та форми 2д, 4д,7д
Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати: Порядок закриття рахунків та складання основних форм річної звітності
Вміти: визначати результат виконання кошторису за загальним та спеціальним фондом.
Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ)
Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 2м)
за______________ 20___ р. Коди
Установа________________________________________________________________________________________________________________за ЄДРПОУ Територія _______________________________________________________________________________________________________________за КОАТУУ Організаційно-правова форма господарювання _____________________________________________________________________________за КОПФГ Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________ Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________ Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________________________________ Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікаціївидатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетівмісцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) __________________________________________________ Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ
та/або
ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові
за звітний період (рік) Фактичні
за звітний період (рік) Залишок
на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 у тому числі:
Поточні видатки 2000 020 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 Оплата праці 2110 040 Заробітна плата 2111 050 Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 Нарахування на оплату праці 2120 070 Використання товарів і послуг 2200 080 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 Продукти харчування 2230 110 Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 Видатки на відрядження 2250 130 Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 Оплата теплопостачання 2271 160 Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 Оплата електроенергії 2273 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оплата природного газу 2274 190 Оплата інших енергоносіїв 2275 200 Оплата енергосервісу 2276 210 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм 2281 230 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені
до заходів розвитку 2282 240 Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 Поточні трансферти 2600 280 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 Соціальне забезпечення 2700 320 Виплата пенсій і допомоги 2710 330 Стипендії 2720 340 Інші виплати населенню 2730 350 Інші поточні видатки 2800 360 Капітальні видатки 3000 370 Придбання основного капіталу 3100 380 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 Капітальний ремонт 3130 430 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 Реконструкція та реставрація 3140 460 Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 Створення державних запасів і резервів 3150 500 Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 Капітальні трансферти 3200 520 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 Капітальні трансферти населенню 3240 560 Внутрішнє кредитування 4100 570 Надання внутрішніх кредитів 4110 580 Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 Зовнішнє кредитування 4200 620 Надання зовнішніх кредитів 4210 630 Інші видатки 5000 640 Х Х Х Х Х Х
Нерозподілені видатки 9000 650 1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.
Керівник________________________________________________
(підпис)(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер________________________________________________
(підпис)(ініціали, прізвище)
"___"_____________20___року
Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ)
Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма № 4 – 1д, № 4 – 1м),
за______________ 20___ р. Коди
Установа _______________________________________________________________________________________________________________за ЄДРПОУ Територія_______________________________________________________________________________________________________________за КОАТУУ Організаційно-правова форма господарювання_____________________________________________________________________________за КОПФГ Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________________________________
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ______________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікаціївидатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетівмісцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) __________________________________________________
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп.
Показники КЕКВ Код
рядка Затвер-джено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перера-
ховано
залишок Отри-мано за-лишок Нарахо-вано доходів за звітний період (рік) Надій-шло коштів за звіт-ний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахун-ках в уста-новах банків усього у тому числі усього у тому числі прове-дені за видат-ками загаль-ного фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Надходження коштів – усього Х 010 Х Х Х Х Х Х За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) Х 050 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Видатки – усього Х 070 Х Х Х Х Х Х Х Х
у тому числі: Поточні видатки 2000 080 Х Х Х Х Х Х Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 Х Х Х Х Х Х Х Х
Оплата праці 2110 100 Х Х Х Х Х Х Х Х
Заробітна плата 2111 110 Х Х Х Х Х Х Х Х
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 120 Х Х Х Х Х Х Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 Х Х Х Х Х Х Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 Х Х Х Х Х Х Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 Х Х Х Х Х Х Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 Х Х Х Х Х Х Х Х
Продукти харчування 2230 170 Х Х Х Х Х Х Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 Х Х Х Х Х Х Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 Х Х Х Х Х Х Х Х
Оплата теплопостачання 2271 220 Х Х Х Х Х Х Х Х
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 230 Х Х Х Х Х Х Х Х
Оплата електроенергії 2273 240 Х Х Х Х Х Х Х Х
Оплата природного газу 2274 250 Х Х Х Х Х Х Х Х
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 Х Х Х Х Х Х Х Х
Оплата енергосервісу 2276 270 Х Х Х Х Х Х Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 Х Х Х Х Х Х Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 Х Х Х Х Х Х Х Х
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 Х Х Х Х Х Х Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 Х Х Х Х Х Х Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 Х Х Х Х Х Х Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 Х Х Х Х Х Х Х Х
Поточні трансферти
2600 340 Х Х Х Х Х Х Х Х
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 Х Х Х Х Х Х Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 Х Х Х Х Х Х Х Х
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 Х Х Х Х Х Х Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 Х Х Х Х Х Х Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 Х Х Х Х Х Х Х Х
Стипендії 2720 400 Х Х Х Х Х Х Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 Х Х Х Х Х Х Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 Х Х Х Х Х Х Х Х
Капітальні видатки 3000 430 Х Х Х Х Х Х Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 Х Х Х Х Х Х Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 Х Х Х Х Х Х Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 Х Х Х Х Х Х Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 Х Х Х Х Х Х Х Х
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 Х Х Х Х Х Х Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 Х Х Х Х Х Х Х Х
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 Х Х Х Х Х Х Х Х
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 Х Х Х Х Х Х Х Х
Реконструкція та реставрація 3140 520 Х Х Х Х Х Х Х Х
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 Х Х Х Х Х Х Х Х
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 Х Х Х Х Х Х Х Х
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 Х Х Х Х Х Х Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 Х Х Х Х Х Х Х Х
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 Х Х Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 Х Х Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 Х Х Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
3220 600 Х Х Х Х Х Х Х Х
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 Х Х Х Х Х Х Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 Х Х Х Х Х Х Х Х
ХХ
Керівник________________________________________________
(підпис)(ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер________________________________________________
(підпис)(ініціали, прізвище)
"___"_____________20___року

Приложенные файлы

  • docx 10732274
    Размер файла: 366 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий