Робочий зошит Контроль і ревізія 2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕХНОЛОГІЧНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОЛЕДЖ
ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ


Робочий зошит
для проведення практичних робіт

Студента(ки) ____________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові
_______________ курсу _____________________ групи

Спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
071 Облік і оподаткування

Вінниця 2017

Укладач: Мазуренко С.В. – викладач Технологічно-промислового коледжу ВНАУ


Розглянуто і схвалено на
засіданні циклової комісії
економічних дисциплін

Протокол № ______ від ____ ____ 2017 р.

Голова ц/к ___________________ Поліщук Н.М.

Робочий зошит розроблено з метою глибокого засвоєння навчального матеріалу та набуття практичних навиків із контрольно-ревізійної роботи та документального оформлення матеріалів ревізій.

Програмою дисципліни «Контроль і ревізія» передбачено 30 годин практичних занять
Тематика практичних занять
Назва теми
Кількість годин
№ практичного заняття
Оцінка
Підпис викладача

Господарський контроль в Україні: стан, сутність, перспективи

Організація і планування контрольно-ревізійної роботи
2
1Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій
4
2
3Контроль і ревізія розрахункових операцій
4
4
5Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів
4
6
7Контроль і ревізія матеріальних запасів
4
8
9Контроль і ревізія поточних біологічних активів
 
Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фонду оплати праці
4

10
11Контроль і ревізія собівартості продукції та її реалізації
4
12
13Контроль і ревізія власного капіталу
2
14Контроль і ревізія зобов'язань
2
15Всього
30

Практична робота №1
Організація і планування контрольно - ревізійної роботи.

Тема: Складання плану проведення документальних ревізій виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства. Складання програми проведення комплексної ревізії фінансової діяльності підприємства. Підготовка проекту наказу на проведення комплексної ревізії. Складання акту і реєстру вилучених документів із поточного бухгалтерського архіву.

Мета: Оволодіти практичними навичками складання календарних,
квартальних планів здійснення ревізій і програми проведення ревізій.

Завдання 1.
Скласти план ревізій виробничо – фінансової діяльності підприємств молочної промисловості Вінницької області на рік.
Відомості про попередню ревізію:

Назва підприємства
За який період проведено ревізію
Хто проводив ревізію
Вид ревізії
Затрачено часу людино-днів

ТОВ «Вінницямолоко»
1.02.2011 р.
1.05.2014 р.
Ст. бухгалтер – ревізор
Давидов Р.К.
Комплексна
63

ТОВ «Жмеринський з-д плавлених сирів»
1.02.2013 р.
1.06.2016 р.
Бухгалтер – ревізор Сурков П.М.
Проста
28

ТОВ «Крижопільський сирзавод»
1.02.2012 р.
1.02.2015 р.
Бухгалтер – ревізор Сурков П.М.
Комплексна
53

ТОВ «Літинмолзавод»
1.02.2012 р.
1.04.2015 р.
Ст. бухгалтер – ревізор
Давидов Р.К.
Проста
26

ТОВ «Хмельник молзавод»
1.02.2010 р.
1.07.2013 р.
Вінницьке КРУ – ревізор Ворона А.П.
Комплексна
92

ТОВ «Погребищемолзавод»
1.02.2011 р.
1.09.2014 р.
Ст. ревізор Давидов Р.К.
Комплексна
76
Примітка: прізвища посадових осіб, які складають та затверджують план, студент вказує сам.

Затверджую
«___»____________ 20 р.

Календарний план
проведення ревізії на 20 р.
_____________________________________
(назва органу управління)

Назва організацій, підприємств, які підлягають ревізії
До якого часу було проведено попередню ревізію
Період, який підлягає ревізії
Час проведення ревізії
Вид ревізії
Виконавці ревізії
Примітка


Місце роботи і посада
ПІБ
Завдання 2.
Необхідно привести основні стадії, з яких складається процес ревізії; розташувати в логічній послідовності процедури проведення ревізії.
Дані для виконання
Процедури проведення ревізії:

Оцінка і первинне ознайомлення з системою обліку;
Узагальнення результатів ревізії і складання акта ревізії;
Вивчення характеру діяльності об'єкта перевірки;
4.Перевірка операцій і правильності складання документів;
5. Призначення відповідальних осіб;
6. Підготовка до проведення перевірки;
7. Первинний огляд.
Завдання 3.
Старшим ревізором Сергієнко Р.К. передбачалися наступні роботи на I квартал 20__ р. для проведення ревізій:

Ознайомитись з актами попередніх ревізій, звітами, рішеннями балансових комісій, доповідними записками.
Складання програми проведення ревізій.
Проведення ревізій на підприємстві «Вінницямолоко» за період з по строк виконання встановлено планом.
Підготовка проекту наказу на проведення комплексної ревізії
Проведення семінару учасників перевірок.

Начальник ДФІ
у Вінницькій області
_____________ О.Б.Давидов
«__»________________20 р.Індивідуальний план
ст. бухгалтера – ревізора ДФІ у Вінницькій області
Сергієнко Р.К. на квартал 20 р.

Найменування роботи
Строк виконання
Кількість календарних днів
З них вихідних і днів для проїзду
Хто залучається з інших підрозділів


з
до

Ст. ревізор ___________________Сергієнко Р.К.Завдання 4.
Скласти програму проведення комплексної ревізії товариства «Вінницямолоко», робочий план та заготовити вступну частину загального акту ревізії
Вихідні дані:
Об’єкт контролю
ТОВ «Вінницямолоко»
Телефон: +38 (0432) 265898
21100, м. Вінниця, вул. Кірова, 1
Банківські реквізити:
Розрахунковий рахунок 35412001053984 в відділенні Приватбанк
м. Вінниця, МФО 305299, код ЄДРПОУ 33587763
Директор Ситник Іван Іванович
Головний бухгалтер Кобець Наталія Василівна
Касир Зоря Антоніна Іванівна
Бухгалтер по зарплаті Осадча Галина Григорівна
Бухгалтер по матеріалах Тихонюк Марія Михайлівна
Завідувач складу Бровко Михайло Олегович
Головний інженер Романець Іван Олександрович
Водій Юзвик Олег Павлович

Інформація про перевірку:
Державна фінансова інспекція у Вінницькій області
Заступник начальника відділу інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природніх ресурсів Гончар Леонід Васильович
Старший контролер-ревізор відділу інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природніх ресурсів Білоус Юрій Володимирович
Період який підлягає контролю з 1 травня 20 р. по 31 жовтня 20 р.
Дата початку та закінчення заходу з 17 листопада 20 по 28 грудня 20 р.
Умова .
Річна ревізія виробничо-фінансової діяльності товариства за 20__ рік.
Порядок перевірки:
а) проведення інвентаризації:
Грошових коштів каси;
Матеріальних цінностей на складах (вибірково);
б) суцільно-документальна перевірка:
Касових і банківських операцій;
Руху матеріальних цінностей на складах;
в) вибіркова перевірка:
Нарахування заробітної плати та розрахунків з заробітної плати;
Розрахунки з постачальниками і підрядчиками, дебіторами та кредиторами та інші операції.
Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей (види складів, цінностей, кількість об’єктів встановлює студент).
Перевірка наявності грошових коштів в касі, грошових коштів і документів в підзвітних осіб.
Контрольні перевірки використання сировини, матеріалів, палива та мастильних матеріалів (види сировини, матеріалів, палива, кількість об’єктів, студент встановлює самостійно).
Перевірку діяльності окремих виробничих підрозділів (студент встановлює самостійно).
Проведення перевірок стану зберігання та експлуатації обладнання.
Участь в ревізіях, які будуть проводитись в товаристві зовнішніми контрольно-ревізійними органами.
Для написання робочого плану доцільно використати інформацію про об’єкти контрольно-ревізійної роботи. Розділи контрольно-ревізійної роботи потрібно деталізувати, наприклад, ревізія основних засобів передбачає ревізію
Збереження та технічного стану основних засобів;
Операцій надходження , руху і вибуття основних засобів;
Нарахування зносу основних засобів;
Операцій по ремонту основних засобів.

Програма ревізії

пор
Розділи контрольно-ревізійної служби
Методичні прийоми контролю
Час проведення
Термін ревізії днів
Виконавці
початок
закінчення1
2
3
4
5
6
7
Робочий план
проведення ревізії фінансово-господарської діяльності
________________________________________________
за період ________________ ревізором _______________________


Назва роботи
Спосіб проведення (суцільний, вибірковий)
Термін проведення
За планом
фактичноАКТ ревізії фінансово-господарської діяльності
________________
(назва підприємства)
(Дата)


Ревізійною групою в складі _____________________________________
___________________________________________________________________,
(посади, прізвища, ініціали керівника та членів ревізійної групи)
діючих на підставі ____________________________________________________
(назва документа, ким прийнято, номер, дата)
проведена ревізія фінансово-господарської діяльності
_____________________________________________________________________
(назва підприємства)
за період ______________________________________________________.

Особами, відповідальними за фінансово-господарську діяльність за ревізований період, були ________________________________________________________
____________________________________________________________________.
(посади, прізвища, ініціали керівних осіб підприємства)
Ревізія проводилась у присутності керівника підприємства, головного бухгалтера та інших відповідальних осіб.
За минулий період ревізія фінансово-господарської діяльності
_____________________________________________________________________
(назва підприємства)
проводилась ревізійною групою в складі ________________________________
_____________________________________________________________________
(посади, прізвища, ініціали керівника групи та інших членів ревізійної групи)
за період ______________________________________________________________.
Ревізію розпочато «___» ___________ _____ р.
Ревізію закінчено «___» ___________ _____ р.


Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен

Знати: поняття контролю, здійснення контролю та ревізії, структуру ревізійного апарату України, становлення та функціонування Державної податкової інспекції, функції, права та обов’язки. Діяльність та управління контрольно-ревізійними відділами на місцях.

Вміти: об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві; здійснювати аналіз фінансового стану діяльності господарюючих суб’єктів

Практична робота №2
Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій

Тема: Складання акту інвентаризації грошових коштів у касі. Розрахунок понадлімітних залишків коштів та визначення розміру стягнень.

Мета: Проведення ревізії і контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.

Завдання 1
Оформити результат ревізії готівки в касі, скласти пропозиції за результатами ревізії. Скласти акт інвентаризації каси.
Складання опису виявлених порушень під час ревізії касових операцій: визначення їх суті, винних осіб і сум нанесених збитків.Н А К А З

„_____”_________ 20 р. № ______

В зв’язку з роботою на підприємстві комісії Державної фінансової інспекції у Вінницькій області
НАКАЗУЮ:
1.Створити інвентаризаційну комісію для проведення інвентаризації грошових коштів в касі в присутності старшого контролера-ревізора відділу інспектування в АПК та сфері використання природніх ресурсів Білоуса Ю.В. в наступному складі:
Кобець Н.В. - голова комісії – головний бухгалтер
Осадча Г. Г. - - бухгалтер
Тихонюк М.М. - бухгалтер
2.Старшому інспектору відділу кадрів Сусляк О.М. довести даний наказ до відома працівників.

Директор І.І. Ситник
Під час перевірки каси виявлено:

Показники
Варіанти


I
II
III
IV

1.
Залишок готівки в касовій книзі та за довідкою бухгалтерії на момент ревізії склав, грн..
660,00
720,00
587,00
951,00

2.
Фактично касиром пред’явлено готівкою купюри вартістю


100 грн., шт..
4
2
3
5


50 грн., шт..
4
6
7
2


20 грн., шт..
5
8
4
7


10 грн., шт..
2
3
5
4


5грн., шт..
3
4
2
5


2 грн., шт..
10
15
12
13


1 грн., шт..
26
25
30
32


Розмінною монетою грн..
14
15
10
8

3.
Крім готівки касиром пред’явлено приватні розписки на видані з каси гроші:
15.09.20 р. Іваницькому І.П.
40,00
100,00
50,00
66,00


26.09.20 р. Заболотному П.Г.
75,00
125,00
30,00
50,00
Додаток 1 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні


____________________________________ підприємство


Акт N ____ про результати інвентаризації наявних коштів
"___" ____________ 20_ р.

що зберігаються _________________________________________________________________.

Розписка
Цим засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками.

Матеріально відповідальна особа
____________________________ (посада)
________________ (підпис)
___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)


На підставі наказу (розпорядження) від "___" ____________ 20_ р. N ____ проведена інвентаризація коштів за станом на "___" ____________ 20_ р.

Під час інвентаризації встановлено такий обсяг коштів:
1) готівки _________________________________________ грн. ______ коп.
2) ________________________________________________ грн. ______ коп.
3) ________________________________________________ грн. ______ коп.
4) ________________________________________________ грн. ______ коп.

Підсумок фактичної наявності _________________________ грн. ______ коп.
_________________________________________________________________________. (словами)
За обліковими даними _______________________________ грн. ______ коп.
Підсумки інвентаризації: надлишок _______________ нестача ___________
Голова комісії
____________________________ (посада)
________________ (підпис)
___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

Члени комісії:
____________________________ (посада)
________________ (підпис)
___________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)


Підтверджую, що кошти, зазначені в акті, є на зберіганні під мою відповідальність.
Матеріально відповідальна особа ____________________________________
(підпис)
"___" ______________ 20_ р.
Пояснення причин, унаслідок яких виникли надлишки або нестачі _______________________
________________________________________________________________________________
_______________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_______________________________________

Матеріально відповідальна особа _____________________________________________

Рішення керівника підприємства _____________________________________________
___________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· р.

Примітка. Акт складається з метою відображення результатів інвентаризації наявних коштів (готівки, цінних паперів тощо), що зберігаються в касі підприємства.
Комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всіх готівкових коштів, що є в касі, цінних паперів, чекових книжок тощо. Акт складається у двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальною особою.
Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства, другий - залишається у матеріально відповідальної особи.
До початку інвентаризації всі матеріально відповідальні особи або група осіб, які відповідають за збереження коштів, дають розписку.
У разі зміни матеріально відповідальних осіб акт складається у трьох примірниках (для матеріально відповідальної особи, яка здала цінності, матеріально відповідальної особи, яка прийняла цінності, а також бухгалтерії).

Завдання 2
Необхідно виявити порушення, вказати, як правильно було б здійснити дану операцію, застосувати за необхідності штрафні санкції.
Дані для виконання
Ревізор при перевірці операцій з підзвітними сумами з'ясував, що за чеком БК № 335986 від 20 листопада минулого року, виписаного на пред'явника і підписаного керівником і головним бухгалтером, отримано з відділення

банку на господарські потреби 350 грн. Гроші до головної каси не надійшли й у касовій книзі не оприбутковані. На корінці чека є підпис директора з загальних питань про одержання чека, за яким банк видав 350 грн. пред'явникові.
У наданому авансовому звіті директора з загальних питань зазначено одержання в підзвіт з банку 350 грн., що витрачені на відрядження. До авансового звіту директор додав посвідчення про відрядження та інші документи на здійснення витрат в сумі 350 грн., у тому числі на залізничні квитки в місто, куди він був спрямований для участі в оптовому ярмарку, у сумі 72 грн.
Головний бухгалтер на основі документів склав такі проведення з даної операції:
1) одержання грошей з банку директором для господарських потреб в сумі 350 грн Д 301 К 311;
2) видано кошти в підзвіт Д 372 К 301;
3) витрачено підзвітною особою на господарські потреби в сумі 350 грн.
Д 23 К 372.
Ревізор розцінив даний випадок як невиконання облікової методології .
Зробити запис для включення в акт ревізії.

_________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_______________________________________________________________________________________________________________
Завдання 3
Згідно з випискою банку від 14.07 м.р. з розрахункового рахунку було одержано 10500 грн. на виплату заробітної плати. За звітом касира ця сума була оприбуткована 16.07. м.р., частково виплачена 18.07. м.р., решта суми – 19.07. м. р.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·___________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4
Необхідно:
Розглянути ситуації по веденню касових операцій і пояснити їх законність або допущені помилки.
Дані для виконання:
1.Касир організації виписує прибуткові та видаткові касові ордери в момент здійснення операцій і дані по них записує в касову книгу.
2.Організація веде касову книгу за встановленою формою.
3.Порядок ведення касової книги в організації відповідає встановленому Порядку ведення касових операцій.
4.Залишок готівки в касі організації на кожен день не перевищує ліміту, встановленого банком по узгодженню з керівником організації ( за винятком грошей, призначених на оплату праці ), протягом 3-х днів, враховуючи день отримання грошей в банку
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_____________________________________________________________________________________

Завдання 5.
Необхідно проаналізувати приведену ситуацію; вказати чи є порушення в ній; якщо є, то обґрунтувати і визначити суму штрафних санкцій, керуючись нормативною базою.
Дані для виконання
Ліміт готівки в касі встановлений банком у розмірі 10000 грн. Згідно записів у регістрах по рахунку 30 «Готівка», а також касових звітів, залишки коштів у період, що перевіряється, були такі (у гривнях)

Дата Сума Дата Сума
01.02 1 500 01.07 12 700
18.02 760 000 10.07 16 800
01.03 22 000 01.08 11 300
05.04 28 650 10.09 15 700
15.04 14 870 10.10 15 800
02.05 13 700 12.12 17 700
15.06 472 700 18.12 280 560

При перевірці дотримання ліміту залишку готівки в касі необхідно взяти до уваги, що для торговельних підприємств встановлені терміни виплати заробітної плати 3 і 17 числа кожного місяця.
_______________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, тел. 66-12-82


8 грудня 20 року №07-23/__
м. Вінниця


ПРОМІЖНИЙ АКТНа виконання Плану контрольно-ревізійної роботи Державної фінансової інспекції у Вінницькій області на ІV квартал 20 року та на підставі направлень від 17 листопада 20 року виданих начальником ДФІ у Вінницькій області за №26, старшим контролером-ревізором відділу контролю в агропромисловому комплексі, сфері використання надр та екології ДФІ у Вінницькій області _____________________ , проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вінницямолоко» за ____________ квартал 20 року, 20 - 20___ роки.
Ревізія проведена з відома директора ТОВ «Вінницямолоко» Ситника Івана Івановича, в присутності головного бухгалтера ТОВ «Вінницямолоко» Кобець Наталії Василівни.
Розпорядниками коштів в періоді, що ревізується працювали:
- з правом першого підпису - директор __________________________- весь період;
- з правом другого підпису - головний бухгалтер _________________ - весь період.

Юридична адреса:
21100, м. Вінниця, вул. Кірова, 1
Розрахунковий рахунок 35412001053984
в відділенні Приватбанк м. Вінниця,
МФО 305299, код ЄДРПОУ 33587763
Форма власності: загальнодержавна
Підпорядкованість: Міністерство аг-
рарної політики України

Ревізія розпочата 17 листопада 20 року і завершена 28 грудня 20 року.

Перевіркою встановлено:


Ревізія касових операцій

________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Акт складений в 2-х примірниках.
Старший контролер-ревізор
відділу інспектування в
агропромисловому комплексі
та сфері використання
природніх ресурсів Білоус Ю.В.


Головний бухгалтер
ТОВ «Вінницямолоко» Кобець Н.В.

Зверніть увагу!
Штрафні санкції за перевищення затверджених лімітів залишку готівки в касах та за інші порушення норм регулювання обігу готівки встановлені Указом Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 12 червня 1995 р № 436". Зокрема, в ньому передбачені такі штрафи:
за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах - у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;
за неоприбуткування (неповне оприбуткування) у касах готівки - у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;
за витрачання готівки з виручки, отриманої від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банку), на виплати, що пов'язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин), за наявності податкової заборгованості - у розмірі здійснених виплат;
за перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів - у розмірі 25 % виданих під звіт сум;
за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів - у розмірі сплачених коштів;
за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням - у розмірі витраченої готівки.

Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен

Знати:
- завдання і джерела ревізії грошових коштів.
- методику перевірки фактичної наявності касової готівки та дотримання умов їх зберігання.

Вміти: проводити
- виявлення та виправлення помилок в обліку;
- перевірки правомірності здійснення і правильності відображення в обліку
господарських операцій, викладених у навчальному матеріалі;
- відображення в журналі ревізора виявлених фактів порушень;
- складання відповідних розділів акту ревізій

Практична робота №3
Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій
Тема: Складання опису порушень виявлених під час перевірки операцій за поточним рахунком.
Мета: Складати описи виявлених порушень під час перевірки операцій за поточним рахунком. Визначення їх суті, винних осіб і сум завданих збитків.

Завдання 1
Дані виписки банку з поточного рахунку підприємства за 15.05. м. р.:
Дата виписки банку
Дата прийому документів у банк
Номер корес- пондуючого рахунку
Шифр операції
Оборот

дебет
кредит
0

564321

15.05.
15.05
76
3

520


15.05
46
4

2200


15.05
80
1

721


15.05
28
1
5315.05
98
1

678


15.05
50
6
7745315.05
81
1
809

0

490125

Сальдо на поточному рахунку згідно з останньою випискою банку за 12.05. м. р. , яку надали в бухгалтерії на вимогу перевіряючого 561321 грн.
_______________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Завдання 2.
 17.05. м. р. на поточний рахунок підприємства була помилково зарахована банком сума 46411 грн. Помилково зарахована сума списана з поточного рахунку підприємства 20.05. м. р. без документального оформлення.
____________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Завдання 3.
 На основі звернення від 15.06. м. р. про надання тимчасової фінансової допомоги фірмі «Темп» терміном до 30.06. м. р. у вигляді проплати рахунків постачальників фірми «Стенд» у сумі 16400 грн. за розпорядженням заступника директора Житньої О. Л. перераховано з поточного рахунку 16.06. м. р. 16400 грн. У бухгалтерському обліку відображено: Дт 76 / Кт 31 на суму 16400 грн.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, тел. 66-12-82


8 грудня 20 року №07-23/__
м. Вінниця


ПРОМІЖНИЙ АКТПеревіркою встановлено:
Ревізія операцій за поточним рахунком
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен

Знати:
- ревізію використання одержаних грошей за цільовим призначенням, своєчасністю і повнотою повернення в банк невикористаних грошей, який нормативно-правовий документ регулює це питання, його короткий зміст.
- методику ревізії операцій на розрахунковому рахунку підприємства та нормативно-правові документи, що регулюють ці питання.

Вміти: проводити
- виявлення та виправлення помилок в обліку;
- перевірки правомірності здійснення і правильності відображення в обліку
господарських операцій, викладених у навчальному матеріалі;
- відображення в журналі ревізора виявлених фактів порушень;
- складання відповідних розділів акту ревізій

Практична робота №4
Контроль і ревізія розрахункових операцій.
Тема: Проведення інвентаризації підзвітних сум. Складання відомості переплат і недоплат на відрядження

Мета: Формування умінь і навичок при проведенні інвентаризації підзвітних сум

Завдання 1. Перевірити, як дотримуються на підприємстві інструкції про службові відрядження і законність проведених витрат із підзвітних сум.

Умова .
По видатковому касовому ордеру № 215 від 20 квітня 20 р . видано в підзвіт головному технологу Першову І.А. на проїзд в м. Київ (на семінар) 1324 грн., термін відрядження з 22 по 25 квітня.
Після повернення з відрядження Першов І.А. представив авансовий звіт, в якому записав:
Проїзд Вінниця – Київ 142 грн.
Добові за перебування у Києві
60 х 4 = _________ грн.
Харчування (обід) 50 х 2 = _________ грн.
За проживання в готелі згідно квитанції
150 х 3 = _________ грн.
Проїзд по місту в таксі 400 грн.
Проїзд Київ – Вінниця 142 грн
Всього на суму _______ грн. Авансовий звіт перевірив та прийняв до оплати головний бухгалтер.
______________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Завдання 2. Скласти акт інвентаризації підзвітних сум, дати оцінку стану обліку і внутрішньогосподарського контролю за реальністю сум, що лічаться на рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами», зазначити яких дій повинен вжити ревізор за матеріалами проведеної інвентаризації.

Умова. За станом на день проведення ревізії на рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» обліковувалась дебіторська заборгованість за 32 працівниками підприємства на суму 3122 грн. В результаті інвентаризації, проведеної за участю головного бухгалтера підприємства «Вінницямолоко» Кобець Н.В. було встановлено:

Дані про розрахунки з підзвітними особами по відрядженнях:


Прізвище, ініціали
Термін відряд- ження
Авансовий звіт
Видача авансів фактично
Остаточні розрахунки з підзвітними особами
дата
сума, грн.
дата
сума, грн.
здано до каси
одержано з каси
дата
сума, грн.
дата
сума, грн.

1
Петренко К. І.
3.04. 8.04.
10.04
130,50
2.04
92,50


18.04
37,50

2
Кудін В. О.
15.04. 26.04.
5.05
184,00
10.04
94,00


15.04
110,00

3
Колос Т. О.
1.04. 5.04.
7.04
77,00
1.04
187,00
18.04
120,004
Дуб Д. Г.
5.04. 10.04.
14.04
110,00
18.04
110,00

5
Шаров В. Т.
5.04. 10.04.
19.04
140,00
3.04
280,00
20.04
140,006
Ясень А. І.
8.04. 11.04.
22.04
130,00
2.04
250,00
29.04
1207
Першов І.А.
22.04- 25.04
26.04
469,00
20.04
430,00
-
-
26.04
39,00


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Завдання 3.
Розглянути ситуації по розрахунках з підзвітними особами і пояснити їх законність або допущені помилки і вказати джерела контролю.
Дані для виконання:
1.Підприємство видало в підзвіт готівку працівнику, який не відзвітувався за попередню видану в підзвіт суму.
2.Працівник повертає невикористані кошти, видані йому в підзвіт на відрядження. Касир видає ці гроші іншому працівнику в рахунку відшкодування витрат за авансовим звітом.
____________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·____________________________________________

Завдання 4.
Необхідно перевірити розрахунки з підзвітними особами; визначити, чи є порушення; визначити суму заборгованості завідуючого господарством ; вказати витрати, що не можуть бути оплачені цілком Наринською Н.А.; визначити штрафні санкції.
Дані для виконання
1. Завідуючому господарством підприємства Бойко Б.О. видано в підзвіт 1 липня 50 грн., 15 липня 20 грн., 16 липня 50 грн., 20 липня він надав авансовий звіт з документами, що підтверджують витрати на суму 93 грн. 89 коп. 12 серпня по видатковому касовому ордері №304 йому було видано 25 грн.
2. Майстер Голуб Г.Б. одержала в підзвіт у квітні 30 грн. Авансовий звіт наданий нею в липні, в період проведення документальної ревізії.
3. Майстер Наринська Н. А. одержала 1500,00 грн. на покриття витрат на відрядження в м. Київ.
Відповідно до відміток у посвідченні про відрядження й відмітки на залізничних квитках, Наринська Н.А. виїхала з Вінниці 14 жовтня і прибула в Київ 15 жовтня. З Києва вона вибула 23 жовтня і прибула в Вінницю 24 жовтня.
В авансовому звіті визначений такий перелік витрат (грн.):
Проїзд у купейному вагоні швидкого потяга 285,20 (142,60 х 2)
Два талони на постіль 50,00(25,00x2)
Квартирні 900,00(100,00x9)
Витрати на проїзд по місту 250,00
До авансового звіту додано: посвідчення про відрядження, залізничні квитки і талони на постіль.
Уся сума витрат списана на витрати на збут.
Ставка майстра Нариської Н.А. 3900 грн.

__________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
21100, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, тел. 66-12-82


8 грудня 20 року №07-23/__
м. Вінниця


ПРОМІЖНИЙ АКТПеревіркою встановлено:
Ревізія операцій за розрахунками з підзвітними особами
_______________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·____________________________________________________

Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен

Знати: Нормативно - правове законодавство щодо розрахункових операцій

Вміти: проводити
- виявлення та виправлення помилок в обліку;
- перевірки правомірності здійснення і правильності відображення в обліку
господарських операцій, викладених у навчальному матеріалі;
- відображення в журналі ревізора виявлених фактів порушень;
- складання відповідних розділів акту ревізій

Практична робота №5
Контроль і ревізія розрахункових операцій.
Тема: Перевірка правильності здійснення розрахунків з покупцями і
замовниками, з дебіторами за відшкодування завданих збитків

Мета: Формування умінь і навичок при проведенні перевірки розрахунків з
покупцями


Завдання 1. Списано в червні м. р. прострочену дебіторську заборгованість станом на 11.04 м. р. у сумі 1300 грн. такою проводкою: Дт 80 «Прибутки і збитки», Кт 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Кредиторська заборгованість у сумі 5429 грн., що виникла понад рік тому, віднесена на прибутки підприємства проводкою Дт 60 «Розрахунки з постачальниками», Кт 80 «Прибутки і збитки». Указати суть порушення, джерела інформації для виявлення наведених фактів.
________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Завдання 2.
В процесі проведення ревізії виявлено, що підприємство занизило прибуток на 1120 грн. Перевірка показала , що вже вдруге протягом року виявлено, що підприємство занизило суму прибутку.

Необхідно:
За результатами проведеної перевірки провести донарахування суми податку на прибуток. Вказати, які санкції слід застосувати до підприємства і визначити розмір цих санкцій.
Підготувати запис для включення його в акт ревізії.
______________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·__________________________________
Завдання 3.
Необхідно:
Перевірити правильність складання господарських операцій:
Дані для виконання:
Відвантажено товар, призначений для продажу відображається:
1. Д-т 361 К-т 701
2. Д-т 361 К-т 281
3. Д-т 902 К-т 281
Комісійна винагорода банку за продаж валюти відображається:
1. Д-т 685К-т 311
2. Д-т 685 К-т 711
3. Д-т 711 К-т 685

Завдання 5.
Розв’язати тестові завдання:

Загальний термін позовної давності складає:
1 рік;
3 роки;
5 років;
10 років.
Скорочений термін позовної давності складає:
1 рік;
3 роки;
5 років;
10 років.
Подовжений термін позовної давності складає:
1 рік;
3 роки;
5 років;
10 років.

4. За настання якої обставини звичайна заборгованість стає сумнівною:
1. боржник безвісно відсутній;
2. минув термін позовної давності;
3. прийняте рішення суду про визнання боржника банкрутом;
4. наступив термін виконання зобов’язання.

5. Методом врегулювання заборгованості є:
1. звертання продавця до суду з позовом;
2. висування продавцем претензії покупцю в порядку досудового врегулювання суперечки;
3. викриття нотаріусом виконавчого напису по представленню продавця;
4. всі відповіді правильні.

6. Інвентаризацію розрахунків з дебіторами і кредиторами в бюджетних установах необхідно проводити :
1. не менше 1 разу в три роки;
2. не менше одного разу на місяць;
3. не менше одного разу на квартал;
4. не менше двох разів на рік.

7. Інвентаризацію розрахунків за платежами до бюджету в бюджетних установах необхідно проводити:
1. не менше 1 разу в три роки;
2. не менше одного разу на місяць;
3. не менше одного разу на квартал;
4. не менше двох разів на рік.

8. перевірка дебіторської та кредиторської заборгованості проводиться:
зустрічним шляхом;
шляхом проведення інвентаризації та здійснення запитів;
документально;
шляхом обстеження.

9. Посадові особи підприємства за порушення податкового законодавства притягуються до:

кримінальної та адміністративної відповідальності;
дисциплінарної відповідальності;
дисциплінарної та адміністративної відповідальності;
кримінальної та дисциплінарної відповідальності.

Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен

Знати: Нормативно - правове законодавство щодо розрахункових операцій

Вміти: проводити
- виявлення та виправлення помилок в обліку;
- перевірки правомірності здійснення і правильності відображення в обліку
господарських операцій, викладених у навчальному матеріалі;
- відображення в журналі ревізора виявлених фактів порушень;
- складання відповідних розділів акту ревізій


Практична робота №6
Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів
Тема: Складання опису порушень, виявлених при ревізії основних засобів.

Мета заняття: Формування умінь і навичок з проведення ревізії і контролю операцій по руху основних засобів.
Завдання 1.
Необхідно: виявити порушення.
Дані для виконання
На ТОВ «Вінницямолоко» були здійснені наступні операції:
19.11.15 придбані стільці в ВО «Меблі» на суму 3600 грн., у т.ч. ПДВ 600 грн.;
20.11.15 був сплачений рахунок ВО «Меблі»;
20.11.15 23 стільця були передані для використання в офіс;
01.12.15 була проведена інвентаризація, у результаті якої була виявлена нестача 3 стільців. Назаров Є.В. визнав свою провину в нестачі 3 стільців.
У Наказі про облікову політику вказано, що амортизація офісних меблів нараховуються в розмірі 50% від їх вартості в першому місяці використання об'єкта й інші 50% у місяці їх вилучення з активу.
У бухгалтерському обліку були зроблені наступні записи (табл.).

Дата
Зміст операції
Дебет
Кредит
Сума, грн.
Документи, що підтверджують операцію

19.11.15
Отримані від продавця (ВО «Меблі») стільці в кількості 30 шт.
153
631
3000
накладна

19.11.15
Відображено суму податкового кредиту по ПДВ
641
631
600
податкова накладна

20.11.15
Сплачено рахунок продавця
631
311
3600
платіжне доручення

20.11.15
Стільці в кількості 23 шт. передані для використання в офіс
92
153
2300


листопад
Відображено знос стільців переданих для використання в офіс
132
92
1050
розрахунок амортизації

01.12.15
Відображено вартість 3 стільців, виявлених як нестача при
інвентаризації на складі
972
153
300
акт
інвентаризації

01.12.15
Віднесена на фінансо -вий результат вартість відсутніх стільців
791
972
300
бухгалтерська довідка


Надано розрахунок амортизації стільців: первісна вартість стільців:, у т.ч. в експлуатації 2300 грн. (23 шт.); місяць, у якому починається амортизація листопад; розмір амортизації 50%; сума амортизації: 23 шт. х 100 грн. х 50% = 1050 грн

Рішення
___________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
За даною ситуацією в бухгалтерському обліку повинні бути зроблені наступні записи (табл.).

Дата
Зміст операції
Дебет
Кредит
Сума, грн.
Документи, що
підтверджують операціюОтримані від продавця (ВО «Меблі») стільці в кількості ЗО шт.


3000Відбито суму податкового кредиту по ПДВ


600Сплачено рахунок продавця


3600
Стільці в кількості 23 шт. передані для використання в офіс


2300


листопад
Відбито знос стільців пере-


1150
даних для використання в офіс


Відбито вартість 3 стільців, виявлених як нестача при інвентаризації на складі


300
Віднесена на фінансовий результат вартість відсутніх стільців


300
Відбито суму нестачі в забалансовому обліку


300


грудень
Відбито суму збитку від 3 викрадених стільців, що підлягає відшкодуванню винною особою - Назаровим Є.В. після визнання їм пр овини


720
Списано суму нестачі в розмірі вартості 3 стільців із забалансового обліку


300
Відбито суму відшкодування ПДВ


120
Відбито суму відшкодування збитку, що підлягає сплаті в бюджет


300
Відбито різницю між сумою збитку, отриманої від винної особи, і сумою, перерахованою до бюджету, що віднесена на фінансовий р результат


300Завдання 2.
Встановити які помилки допущені в обліку, сформулювати запис в акт ревізії.
Дані для виконання
У листопаді 20 р. ВАТ «Вінницямолоко» було придбано муфельну піч. Згідно з документами постачальника вартість обладнання становить 3500 грн., у тому числі ПДВ – 583 грн. У цьому ж місяці було частково оплачено його вартість на суму 2000 грн. В обліку були зроблені такі записи:
Дт 152 Кт 631 2917 грн.
Дт 631 Кт 311 2000 грн.
Дт 641 Кт 631 583 грн.
Дт 104 Кт 152 1667 грн.
______________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_______________________________________________________________________________________________

Завдання 3.
Встановити порушення, які виявлені при перевірці затрат на капітальний ремонт основних засобів і визначити суму збитку, нанесеного підприємству, сформулювати запис в акт ревізії.

Дані для виконання
В журнал – ордері 13 за серпень 20__ р. значиться нарахована і віднесена на витрати капітального ремонту будинку лазні оплата праці будівельників в сумі 591,00 грн. (дебет рахунка 151, кредит рахунка 661).
Перевіркою встановлено, що у нарядах на відрядну роботу ця сума нарахована будівельникам Карпенку Н.В. і Попову І.М. за капітальний ремонт будинку лазні. Наряди підписав бригадир заст.. директора підприємства.
Примітка. Ревізор доручив інженеру будівельнику перевірити виконання цих робіт в натурі.

ДОВІДКА
Перевірки фактичного обсягу виконаних робіт капітального ремонту будинку лазні.
Контрольним обміром виконаних робіт капітального ремонту будинку складу встановлено:
Назва затрат
За нормами і розцінками на фактичний об’єм робіт, грн
Списано за накладними і нараховано за нарядами, грн
Відхилення
+
-

Ремонтно-будівельні матеріали
1070,00
1420,00


Оплата праці будівельників
381,00
591,00


Разом
1451,00
2011,00Ст. інженер – будівельник
Обласного с/г управління Р. М.Мелещенко

З довідкою ознайомлений
Бригадир будівельної бригади А.Б. Кравець
_________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·___________________________________________________________________________________________
Завдання 4.
Зробити висновок про стан збереження та використання основних засобів та сформулювати запис в акт ревізії.

Дані для виконання

1. Виписка з акту інвентаризації основних засобів ( інвентаризація проводилася членом ревізійної комісії Копанчуком К.К. в присутності матеріально-відповідальних осіб).
Назва об’єктів
Ціна за одиницю, грн..
Наявність на 1.12.20 р.Фактично в натурі
За обліковими даними
Лишки
Нестача

Вантажні автомобілі
35000
15
14Телевізори «Samsung»
6386
2
3Холодильники «Samsung»
7200
2
4Примітка. Завідуючій гаражем Стельмах Г.Г. наявність одного зайвого автомобіля пояснив ревізійній групі тим, що даний автомобіль був списаний як непридатний. З нього знято номер автоінспекції, але він і далі використовується для перевезення вантажів на території підприємства.
Для оправдання нестачі телевізора завідуючий підприємством Мельник П.П. пред’явив розписку директора будинку «Просвіта» Макієнко І.І. про його одержання. Фактично телевізор знаходиться в квартирі директора будинку «Просвіта» Нестачу двох холодильників заст.. директора підприємства Калінін А.Ю. для тимчасового особистого користування, другим користується сам.
_______
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен
Знати:
- завдання, джерела інформації, об'єкти і методичні прийоми контролю і ревізії операцій з основними засобами;
- контроль технічного стану основних засобів та їх реального стану на підприємствах;
- ревізія операцій щодо надходження і вибуття основних засобів;
- контроль за нарахуванням амортизації основних засобів.
Вміти: проводити
- виявлення та виправлення помилок в обліку;
- перевірки правомірності здійснення і правильності відображення в обліку
господарських операцій, викладених у навчальному матеріалі;
- відображення в журналі ревізора виявлених фактів порушень;
- складання відповідних розділів акту ревізій.
Практична робота №7
Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів

Тема: Складання опису порушень, виявлених при ревізії основних засобів.

Мета заняття: Формування умінь і навичок з проведення ревізії і контролю операцій по руху основних засобів.

Завдання 1.

Необхідно виявити порушення, внести виправлення.
Дані для виконання
Ревізор здійснює перевірку нарахування амортизації за жовтень 20__ року. У наказі про облікову політику вказано:
а) терміни експлуатації
Таблиця

Об'єкт основних засобів Термін корисного використання, років
Виробничий цех 40
Деревообробний верстат 5
Комп'ютер, внесений засновниками в статутний фонд 4
Виробничий верстат 7
Комп'ютер, придбаний підприємством 5
Офісні меблі 10
Транспортні засоби: КамАЗ 6
КрАЗ 7

б) амортизацію основних засобів нараховувати з застосуванням методів:
- прямолінійного для споруд, комп'ютерної техніки, меблів та іншого офісного устаткування;
- прискореного зменшення залишкової вартості для автотранспортних засобів;
- кумулятивного для робочого устаткування.
в) ліквідаційну вартість кожного об'єкта визначити інди-
відуально: виробничий будинок, автомобілі КамАЗ, КрАЗ,
комп'ютери, офісні меблі 0 (нуль); для верстата деревооб-
робного 412,50 грн.; виробничий верстат 400 грн.
Для перевірки бухгалтерією був наданий розрахунок амортизації за жовтень 20__ року (табл.).


Найменування об'єкта 03
Кількість одиниць
Первісна вартість об'єкта 03, грн.
Сума амортизації за перший рік експлуатації об'єкта
Сума амортизації за жовтень 20__ р.

Виробничий цех
1
61 500
1 537,50
129,00

Автомобіль КамАЗ
1
12 000
2 000,00
167,00

Автомобіль КрАЗ
1
9 000
1 286,00
107,00

Деревообробний верстат
1
3 912,50
1 304,00
109,00

Комп'ютер
2
6 400
800,00
67,00

Верстат виробничий
1
4 500
643,00
54,00

Шафа книжкова
3
1 980
119,00
10,00

Комп'ютер
1
5 000
1 000,00
77,00

Разом
11
104 293

720,00


_______________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·__________________________________________________________________________________
Тоді розрахунок амортизації основних засобів за жовтень 20__ року буде виглядати (табл. )

Найменування об'єкта 03
Кількість одиниць
Первісна вартість об'єкта 03, грн.
Сума амортизації за перший рік експлуатації об'єкта
Сума амортизації за жовтень 20 р.

Виробничий цех
1
61 500
1 537,50


Автомобіль К амАЗ
1
12 000
4 000,00


Автомобіль КрАЗ
1
9 000
2 572,00


Деревообробний верстат
1
3 912,50
1 167,00


Комп'ютер
2
6 400
1 600,00


Верстат виробничий
1
4 500
1 025,00


Шафа книжкова
3
1 980
198,00


Комп'ютер
1
5 000
1 000,00


Разом
11
104 293
Завдання 2.

Необхідно виявити порушення і внести зміни. Дані для виконання
При перевірці нарахування амортизації основних засобів за серпень 20__ року було встановлено (табл.).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Найменування об'єкта


Кількість одиниць


Первісна вартість, грн.


Ліквідаційна вартість


Метод амортизації


Термін корисного використання


Сума річної амортизації, грн.
Сума амортизації за серпень 20 року по даних облікуРозрахунок
Сума амортизації за серпень 20 року по даних ревізії

Будинок офісу
1
82 650
650
Прямолінійний
35
4 723
394,0Верстат фрезерний
1
29 670
70
Кумулятивний
8(3)
8 447
704,0Автомобіль ГАЗ
2
126 500
450
ПЗЗВ
9
28 011
2 155,0Комп'ютер
2
28 460

Прямолінійний
4
7 115
593,0РРО
3
4 500

Прямолінійний
6,5
1 360
113,0Верстат виробничий
1
8 350
350
Кумулятивний
8(1)
1 856
155,0Шафа платтяна
5
2 600

Прямолінійний
10
289
24,0Шафа книжкова
5
3 300

Прямолінійний
10
330
329,0Стіл
двотумбовий
7
3 500

Прямолінійний
9
438
37,0Автомобіль Волга
1
15 690
490
ПЗЗВ
7
6 724
560,0Разом
28
305 22059 293
5 064,0Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен

Знати:
- завдання, джерела інформації, об'єкти і методичні прийоми контролю і ревізії операцій з основними засобами;
- контроль технічного стану основних засобів та їх реального стану на підприємствах

Вміти: проводити
- виявлення та виправлення помилок в обліку;
- перевірки правомірності здійснення і правильності відображення в обліку
господарських операцій, викладених у навчальному матеріалі;Практична робота №8

Контроль і ревізія матеріальних запасів.

Тема:. Проведення інвентаризації матеріальних запасів, готової продукції та визначення результатів інвентаризації.

Мета заняття: складання інвентаризаційних описів, порівняльних відомостей, визначення природних втрат, розміру матеріальних збитків.


Завдання 1.
Скласти акт зняття залишків. Скласти порівняльну відомість за наслідками інвентаризації та розрахунок для списання природних втрат та визначити кінцевий результат ( лишки, нестачі). Сформулювати відповідні висновки для запису в акт ревізії.

Дані для виконання
Виписка з акту інвентаризації фактичних залишків матеріальних цінностей (інвентаризацію проводив голова ревізійної комісії Войнович Г.В. в присутності зав. Складом Коломієць А.П.).

Назва товарно- матеріальних цінностей
Фактичний залишок, кг на 3.12.20__ р.

Цукор
59960

Ванілін
300

Мука пшенична I сорт
2020

Мука пшенична II сорт
1980

Сіль
180


Виписка про залишки з книг складського обліку, звірені з сальдовими відомостями

Назва товарно- матеріальних цінностей
Облікові ціни, грн.
Залишок за даними обліку на 3.12.20__ р.

Цукор
13,15
60000

Ванілін
615,00
302

Мука пшенична I сорт
9,75
2000

Мука пшенична II сорт
7,00
2000

Сіль
3,60
180


Примітка. Норма природних втрат для цукру 0,02 %

Зразок порівняльної відомості
Назва товарно- матеріальних цінностей
Лишки
Нестача


кількість
сума
кількість
сума

Цукор

Ванілін

Мука пшенична I сорт

Мука пшенична II сорт

Сіль

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Завдання 2.
Скласти порівняльну відомість за наслідками інвентаризації нафтопродуктів та розрахунок для списання природних втрат визначити лишки та нестачу. Сформулювати відповідні висновки для запису в акт ревізії.
Дані для виконання
Виписка з акту інвентаризації фактичних залишків нафтопродуктів (інвентаризацію проводив член ревізійної групи Харитонов П.І. в присутності зав. Складом Пилипенко О.В.).

Назва продуктів
Фактичний залишок на 3.12.20__ р.

Бензин
2967

Дизельне паливо
1510

Масло моторне М-10Г
150


Виписка про залишок пального з облікових регістрів на день інвентаризації:
Бензин – 3018 кг. Дизельне паливо – 1680 кг. Масло моторне – 170кг.
4. Виписка з норм природних втрат.
Норми природної втрати нафтопродуктів при прийманні, зберіганні, відпуску на автозаправних станціях і пунктах заправки, (в кг на 1т прийнятої кількості).

Тип резервуару
Група нафтопродуктів
Кліматичні зониДруга
ТретяОсінньо-зимовий період
Весняно-літній період
Осінньо-зимовий період
Весняно-літній період

Наземні стальні
1
5
6
0,54
0,03
0,12
0,99
0,03
0,12
0,72
0,03
0,12

1,05
0,03
0,12

Наземні стальні з понтоном
1
0,27
0,40
0,40
056


Заглиблені
1
5
6
0,36
0,01
0,12
0,40
0,02
0,12
0,48
0,02
0,12
0,56
0,02
0,12

Примітка: Природна втрата нафтопродуктів визначається множенням відповідної норми на масу прийнятого нафтопродукту в тоннах.
Осінньо-зимовий період з 1 жовтня по 31 березня
Весняно-літній період з квітня по 30 вересня.
До другої кліматичної зони відносяться області: Волинська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Полтавська.
До третьої кліматичної зони – Вінницька, Луганська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська та інші.
Бензин належить до 1 групи нафтопродуктів, дизельне паливо до 5, масла мастильні всіх марок – до 6.
Порівняльна відомість
№ п/п
Найменування палива
Облікова
ціна
По даних інвентаризації
По даних бухгалтерії
Результати інвентаризації
кількість
Сума грн..
кількість
Сума грн..
лишки
нестача
кількість
Сума грн..
кількість
Сума грн..


Завдання 3.
Скласти опис виявлених порушень при ревізії виробничих запасів.
Визначити за конкретним випадком суть допущених порушень та їх характер.
Дані для виконання 1
На капітальне будівництво і ремонт будівель та споруд списувались будівельні матеріали без урахування норм витрат і об’ємів виконаних робіт. Зазначені цінності списувались з підзвіту інженера – будівельника один раз у квартал.
У особі ревізії було проведено обмір виконаних робіт господарським способом на будівництво гаража і дитячого садка, зіставленням фактичних об’ємів з нормами витрат будівельних матеріалів виявлено наступне:

Матеріали
Ціна, грн.
Перевитрати, кількість

Цегла, тис. шт.
150,00
20

Цемент, кг
50,00
130

Пиломатеріали, м3
40,00
110

Інші, грн.

1560

Інженер – будівельник (Покотило В.Г.) підтвердив перевитрату і повідомив, що цегла, цемент, пиломатеріали та інші будівельні матеріали видавались на капітальний та поточний ремонт цехів, господарських і адміністративних приміщень, а списувались на капітальне будівництво. Начальники цехів (Петрова І.В., Вернигора А.М., Митник В.А.) і бригадир будівельної бригади (Кравець І.І.) не підтвердили повідомлення інженера-будівельника і доповіли, що останній капітальний ремонт гаража №2 проводився два роки тому назад.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·__________________________________________________________________________________________________
Дані для виконання 2
За відомістю дефектів на ремонт машин (ф 180) списано на капітальний ремонт автомобіля «GEELY» запасних частин у сумі 1240 грн. З дорожніх листів ревізор установив, що автомобіль «GEELY» у листопаді минулого року не ремонтувався. За журналом обліку витрат ремонтної майстерні (ф 36) запасні частини на ремонт автомобіля «GEELY» не списані. Відповідно до документів про оплату праці в листопаді минулого року заробітна плата робітникам ремонтної майстерні за ремонт автомобіля «GEELY» не нараховувалась.
Опис виявлених порушень:
_______________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________Завдання 4.
Чи мало місце порушення?

Дані для виконання
Відповідно до висновків комісії списано списано з балансу будівлю матеріального складу, первісна вартість якого 150000 грн., залишкова вартість 130000 грн. Витрати пов’язані з розбиранням складу:
заробітна плата працівникам – 1250 грн.;
вартість послуг вантажного автотранспорту – 450 грн.;
У результаті ліквідації було оприбутковано:
- брухту на суму – 120 грн.;
- будівельні матеріали – 1500 грн.;
- дрова – 180 грн.
Списання відображено:
Дт Кт Сума
901 103 130000
209 719 120
205 719 1500
205 719
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_______________________________________________________________________________

Внаслідок виконання практичної роботи студент повинен

Знати:
- завдання, напрями та джерела ревізії запасів.
- послідовність контрольних дій, узагальнення результатів контрольних дій.

Вміти: проводити
- виявлення та виправлення помилок в обліку;
- перевірки правомірності здійснення і правильності відображення в обліку
господарських операцій, викладених у навчальному матеріалі;

Приложенные файлы

  • doc 10732275
    Размер файла: 703 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий