РОБОЧИЙ ЗОШИТ БЮДЖЕТ

київський фінансово-економічний коледж Національного університету ДПС України


Циклова комісія фінансових дисциплін


РОБОЧИЙ ЗОШИТ
до виконання практичного індивідуального завдання
з дисципліни
«Бюджетна система»
студента 3-го курсу групи ______
спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

------------------------------------------------------------------------------------------
(П.І.П. студента)

Викладач – Тарнавська В.В.


Графік виконання завдання та його оцінка:

Етапи
Зміст завдання
Дата
Оцінка
Підпис викладача

Перший
Вирішення проблемного завдання
Другий
Вирішення тестових завдань
Третій
Вирішення ситуаційного завдання
Четвертий
Розв’язання задачіЗагальна оцінка_____________________
Підпис викладача___________________


Ірпінь – 2012
Завдання практичної індивідуальної роботи студентів з курсу «Бюджетна система» полягає у виконанні наскрізного практичного завдання, вирішення якого потребує успішного засвоєння змісту дисципліни та отримання навиків застосування набутих знань шляхом проведення певних розрахунків, обґрунтування проектів, моделювання процесів.
Дане практичне індивідуальне завдання видається студенту у перші два тижні навчання та виконується упродовж семестру у відповідності до встановлених графіків.
Для контролю за ритмічним та якісним виконання завдання керівником курсу розробляється та доводиться до відома студентів форма робочого зошита. Робочий зошит включає наступні розділи:
варіанти завдань та методичні поради щодо їх виконання;
критерії оцінювання;
графік виконання та здачі завдання;
список рекомендованих джерел;
зразок оформлення титульного листа;
розрахункову частину (виконання завдання).
При виконанні роботи студент може використовувати комп’ютерну техніку. Робота оцінюється за 5-бальною шкалою і складає 20 відсотків підсумкового бала з дисципліни навчального плану.
1. Варіанти завдань та методичні поради щодо їх виконання

Етап 1. Розкрити проблемне питання:
З метою виконання етапу 1 комплексного практичного індивідуального завдання студенти насамперед мають визначити свій варіант завдання, який за номером відповідає порядковому номеру прізвища студента в алфавітному списку академгрупи.
Кожен студент повинен розкрити два проблемних питання, так студент під номером 3 обирає у переліку проблемних питань 3 та 33 питання, студент під номером 10 обирає 10 та 40 питання і т. д. Якщо в групі налічується понад 30 осіб, то студенти, прізвище яких в алфавітному списку академгрупи йде після № 30, вважаються такими, що входять до другої академгрупи, і тому варіанти завдання вибираються ними, починаючи з № 1. Так, якщо прізвище студента в алфавітному списку групи стоїть під № 31, він повинен виконувати завдання № 1, якщо під номером № 32, то № 2, і т. д.
Аналіз даного проблемного питання можна оформлювати як у вигляді друкованого реферативного матеріалу, так і у вигляді презентацій, тез, есе тощо.

Скласти організаційну структуру фондів соціального страхування.
Скласти анотований покажчик статей в українській пресі (журнали, газети) з проблеми розвитку соціального страхування у 2009-2012 рр.
Проаналізуйте динаміку дефіциту зведеного та Державного бюджетів України за три останніх роки в абсолютному значенні та у відсотковому значенні від ВВП.
Проаналізувати принципи розподілу видатків бюджетів.
Охарактеризувати методи бюджетного планування. Який із методів, на Вашу думку, є найбільш раціональним?
Визначте, у чому полягає призначення бюджетного прогнозування?
Охарактеризувати загальний та спеціальний фонди бюджету як головні канали перерозподілу національного доходу держави.
Обґрунтуйте роль бюджетної класифікації у систематизації показників державного бюджету України.
Проаналізувати методи оптимізації дефіциту бюджету.
Проаналізувати загальні причини виникнення бюджетного дефіциту.
Оцінити значення рівня розвитку соціального страхування для ефективної роботи підприємств у сучасних умовах господарювання.
Проаналізувати етапи розвитку бюджетної системи України, виявити основні тенденції її розвитку.
Зробити порівняльну характеристику функціонування системи місцевих фінансів в Україні та зарубіжних країнах.
Здійснити ретроспективний аналіз становлення та розвитку бюджетної системи України.
Охарактеризувати функціонування внутрішнього державного кредиту в Україні.
Проаналізувати управління державним боргом в Україні.
Охарактеризувати обслуговування зовнішнього державного боргу в Україні.
Визначити місце бюджетної системи у суспільному секторі економіки держави.
Охарактеризувати функціонування органів оперативного управління бюджетним процесом в Україні.
Проаналізувати історичний розвиток бюджетної системи України.
Охарактеризувати співробітництво України з міжнародними фінансовими інститутами.
Охарактеризувати організацію державного фінансового контролю на всіх стадіях бюджетного процесу.
Здійснити детальну характеристику бюджетної політики України на сучасному етапі.
Охарактеризувати місцеві бюджети як фінансову базу розвитку регіонів.
Дослідити організацію казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
Охарактеризувати касове виконання державного бюджету органами Державної казначейської служби України.
Оцінити вплив податкової політики на функціонування бюджетної системи.
Охарактеризувати учасників бюджетного процесу в Україні.
Проаналізувати податкові надходження як основне джерело доходів бюджету.
Охарактеризувати неподаткові джерела формування дохідної бази державного бюджету.
Дослідити правове регулювання формування доходів бюджету.
Проаналізувати систему видатків бюджету України.
Охарактеризувати бюджетне фінансування економіки на сучасному етапі.
Охарактеризувати бюджетне фінансування агропромислового комплексу в Україні.
Проаналізувати політику державної підтримки малого підприємництва в Україні.
Проаналізувати бюджетне фінансування науково-дослідних робіт на сучасному етапі.
Оцінити роль Рахункової палати в організації бюджетного процесу.
Оцінити роль Державної фінансової інспекції в організації державного фінансового контролю.
Охарактеризувати організацію бюджетного планування та прогнозування.
Оцінити організацію оперативного управління бюджетними коштами.
Визначити переваги програмно-цільового методу складання бюджету.
Охарактеризувати складання кошторису бюджетною установою.
Охарактеризувати бюджет як інструмент реалізації соціальних програм.
Оцінити бюджетне фінансування та планування видатків на державне управління.
Визначити тенденції та перспективи адміністративної реформи в Україні.
Охарактеризувати соціальний захист населення в умовах ринкової економіки.
Оцінити управління процесом формування та функціонування Пенсійного фонду України.
Оцінити іноземний досвід недержавного пенсійного страхування.
Охарактеризувати державне фінансування освіти в Україні.
Охарактеризувати фінансування охорони здоров’я в Україні.
Проаналізувати законодавчо-нормативну базу функціонування бюджетної системи України.
Визначити роль державного бюджету у формуванні фінансових ресурсів держави.
Визначити роль державного бюджету в збалансованому розвитку національної економіки.
Охарактеризувати державний бюджет України на поточний рік.
Оцінити бюджетне фінансування соціальної інфраструктури в Україні.
Визначити переваги та недоліки Бюджетного кодексу України.
Дайте порівняльну характеристику бюджету розвитку та поточного бюджету.
Визначте та охарактеризуйте основні чинники, які заважають розвитку малого підприємництва.
Охарактеризуйте принципи бюджетного фінансування видатків на правоохоронну діяльність та безпеку держави.
Охарактеризуйте види міжбюджетних відносин, які діють в Україні на сучасному етапі розвитку.

Етап 2. Використовуючи накопичені теоретичні знання з дисципліни «Бюджетна система», студенти мають дати відповіді на тестові завдання закритого типу:
Таблиця 1
Тестові завдання згідно порядкового номера студента у списку групи
Варіант
Тестові завдання

Варіант 1
1.Загальна сума заборгованості та відсотків по державних позиках називається:
зовнішній борг;
капітальний борг;
поточний борг.
2.Як правова категорія бюджет являє собою:
1) Закон України;
2) основний фінансовий план держави;
3) розпис доходів і видатків.
3.Чим визначається бюджетний дефіцит як економічна категорія:
1) законами інфляції і зростання вартості (капіталу);
2) законом зростання потреб;
3) законами попиту та пропозиції на гроші;


4.Основними завданням бюджетного прогнозування є:
1) оцінка бюджету за критерієм збалансованості;
2) побудова шкали пріоритетів при визначенні бюджетної політики;
3) визначення обсягу доходів бюджету і їх структури;
4) розподіл бюджетних доходів з урахуванням пріоритетів і цілей розвитку країни.
5. Який документ регулює бюджетний процес в Україні відповідно до Конституції України:
1) Бюджетний кодекс України;
2) Закон України «Про бюджетну систему України»;
3) Указ президента України «Про Державну казначейську службу України»

6.Джерелами фінансування дефіциту згідно Бюджетного кодексу України є:
1) державні внутрішні позики;
2) державні зовнішні позики;
3) внутрішні позики органів АРК;
4) внутрішні та зовнішні позики органів місцевого самоврядування.

Варіант 2
1.Основними заходами щодо зниження бюджетного дефіциту є:
1) зниження рівня безробіття;
2) збільшення доходів держави;
3) залучення в країну іноземного капіталу.
2.Українська армія фінансується на основі військової доктрини, що передбачає:
1) повну відмову від військових видатків;
2) створення могутньої військової супердержави;
3) фінансування оборони за принципом мінімальної достатності.
3.При міністерстві фінансів України діють такі організації:
1) Державна казначейська служба ;
2) Рахункова палата;
3) Державна фінансова інспекція;
4) Обласні фінансові управління.


4.Розмір грошового утримання військовослужбовця залежить від:
1) посади та надбавки за вислугу років;
2) військового звання;
3) посади і військового звання.

5.Економічні відносини, що виникають у процесі акумуляції фондів грошових коштів у розпорядженні органів державної влади та управління, - це:
1) видатки бюджету;
2) доходи бюджету;
3) міжбюджетні трансферти;
4) цільові бюджетні фонди.
6.Величина бюджетного дефіциту повинна:
1) не перевищувати 5% вартості ВВП;
2) дорівнювати вартості ВВП;
3) не перевищувати 10% вартості ВВП;

Варіант 3
1.Перевищення видатків над постійними доходами – це:
1) бюджетний дефіцит,
2) бюджетний профіцит,
3) державний борг,
4) державний кредит.
2.Зведений оборонний кошторис затверджується:
начальником Генерального штабу Збройних сил України;
міністром оборони України;
3) міністром фінансів України.
3.Зі скількох стадій складається бюджетний процес:
1) 3;
2) 4;
3) 6;
4) 5.


4. До видатків бюджету на управління не належать:
1) видатки на міжнародну діяльність та державне управління;
2) видатки на оборону;
3) видатки на правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави.
5.Стан бюджету як фінансового плану характеризується:
1) рівновагою доходів та видатків;
2) перевищенням доходів на видатками, бюджетним дефіцитом;
3) бюджетним дефіцитом (профіцитом).

6.Оформлення державних позик може здійснюватися наступними видами цінних паперів:
облігаціями;
казначейськими зобов’язаннями;
3) попередні відповіді правильні.

Варіант 4
1.Організація виконання державного бюджету України й здійснення контролю за ним є основною функцією:
1) Державної казначейської служби;
2) Рахункової палати;
3) Державної фінансової інспекції;
2.Доходи бюджетів поділяються:
1) закріплені та регульовані;
2) поточні та розвитку;
3) поточні та капітальні;
4) капітальні та розвитку.
3.В Україні бюджетний період починається з:
1) 1 квітня;
2) 10 грудня;
3) 15 вересня;
4) 1 січня.


4.За термінами погашення заборгованості розрізняють кредити:
1) внутрішні та зовнішні;
2) короткострокові,
3) середньострокові та довгострокові;
4) процентні, виграшні, дисконтні.

5.За формою бюджет – це:
основний фінансовий план держави, що дає змогу організовувати різнорівневі фінансові підсистеми в ієрархічну структуру, забезпечуючи виконання бюджетного процесу;
централізований фонд грошових коштів держави, які перебувають у постійному русі з приводу формування доходів та фінансування видатків;
обов’язків документ у вигляді закону, який юридично забезпечує організацію бюджетного процесу і функціонування бюджетної системи.
6.До закріплених доходів державного бюджету відносять:
1) ПДВ;
2) податок на прибуток;
3) ввізне мито;
4) міжбюджетні трансферти.

Варіант 5
1.До зовнішніх факторів бюджетної політики належать:
1) експортні можливості самої держави;
2) забезпечення обороноздатності держави;
3) соціально-культурні заходи.

2.Групування доходів, видатків, фінансування бюджету та боргу за однорідними ознаками – це:
1) бюджетна політика;
2) бюджетна класифікація;
3) бюджетна система;
4) бюджетний устрій.
3.Який із способів корекції політики державних позик не припустимий для демократичної держави:
1) конверсія та консолідація;
2) уніфікація та відстрочка;
3) погашення;
4) анулювання.


4.Економічна сутність бюджетних позичок:
1) отримання коштів на покриття тимчасового касового розриву;
2) передача коштів бюджетного надлишку з бюджетів нижчого рівня до бюджету вищого рівня;
3) цільова фінансова допомога на покриття дефіциту відповідного бюджету;
4) передача коштів бюджетного надлишку з бюджетів нижчого рівня до бюджету вищого рівня.
5.Міжбюджетні трансферти поділяються на:
1) кошти, що передаються до державного та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;
2) субсидії;
3) субвенції;
4) дотації вирівнювання.
6.За рахунок Державного бюджету фінансуються видатки на:
1) розвиток виробництва;
2) фінансування закладів та установ культури, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту;
3) забезпечення невиробничої сфери;
4) фінансування підприємств житлово-комунального господарства та заходів з благоустрою територій.

Варіант 6
1.Неподаткові надходження не включають:
1) доходи від продажу капіталу;
2) надходження від штрафів та санкцій;
3) добровільні невідплатні поточні надходження з державних джерел фінансування;
4) штрафи за порушення податкового законодавства.
2.Згідно з Бюджетним кодексом України міжбюджетні відносини – це:
1) відносини між державою, АРК та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією та законами України;
2) форма взаємозв’язків та взаємозалежностей між окремими ланками системи місцевих бюджетів, а також між місцевими бюджетами та Державним бюджетом України;
3) відносини між державою, АРК та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання їх функцій;
4) взаємовідносини, що виникають між органами державної влади, місцевого самоврядування, а також між органами місцевого самоврядування щодо розподілу функцій, повноважень, сфер відповідальності у здійсненні видатків та формуванні доходів бюджетів.
3.Економічна сутність бюджетної субвенції:
1) цільова фінансова допомога на покриття дефіциту відповідного бюджету;
2) міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує;
3) різновид цільової субсидії, яка передбачає участь у фінансуванні певних заходів і програм бюджету, що її видає, та бюджету, що її отримує;
4) отримання коштів на покриття тимчасового касового розриву.


4.Економічна сутність бюджетної дотації:
1) цільова фінансова допомога на покриття дефіциту відповідного бюджету;
2) різновид цільової субсидії, яка передбачає участь у фінансуванні певних заходів і програм бюджету, що її видає, та бюджету, що її отримує;
3) міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує;
4) передача коштів бюджетного надлишку з бюджетів нижчого рівня до бюджету вищого рівня.
5.До принципів бюджетного фінансування належать:
1) принцип плановості;
2) принцип цільового спрямування коштів;
3) принцип платності;
4) принцип зворотності.
6.За рахунок місцевих бюджетів фінансуються видатки на:
1) утримання органів влади та місцевого самоврядування;
2) формування резервів;
3) офіційні міжбюджетні трансферти;
4) здійснення державних програм підвищення життєвого рівня населення та соціального захисту.

Варіант 7
1.Джерела формування грошових фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування:
1) страхові внески;
2) кошти з бюджету;
3) інші кошти.
2.Видатки бюджету - це:
1) видатки, які пов’язані з надання бюджетних коштів юридичним особам на їх утримання та покриття поточних потреб;
2) грошові витрати, пов’язані з вкладенням в основний капітал виробничого і невиробничого призначення та приріст запасів;
3) державні платежі, які не підлягають поверненню.
3.Фінансування органів управління здійснюється:
1) за кошторисом на базі штатного розпису;
2) за заявкою на фінансування;
3) по балансу на основі доходів бюджету;
4) немає правильної відповіді.


4.Які видатки у складі видатків на економіку є найбільшими за обсягом?
1) видатки на агропромисловий комплекс;
2) видатки на житлово-комунальне господарство;
3) видатки на розвиток промисловості;
4) видатки на транспорт.
5.Основними видами загальнообов’язкового державного соціального страхування є:
1) пенсійне страхування;
2) медичне страхування;
3) страхування на випадок безробіття;
4) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
5) страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання;
6) недержавне соціальне страхування;
7) інші види страхування, визначені законами України.
6.На що повинні бути насамперед спрямовані видатки бюджетів на розвиток економіки?
1) стабілізацію економіки;
2) розвиток енергетики;
3) створення необхідних умов для зростання економічного потенціалу держави;
4) створення умов для розвитку малого підприємництва,
5) використання бюджетних коштів повинно бути максимально ефективним.


Варіант 8
1.Вказати правильне визначення терміна «прожитковий мінімум»:
1) соціально прийнятий рівень споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, визначений за нормами соціальних або фізіологічних потреб;
2) норматив, що визначається на основі показників фактичного споживання або забезпеченості для всього населення або окремих соціальних груп,
3) вартісна оцінка мінімуму життєвих засобів. Необхідних для підтримки життєдіяльності та відновлення робочої сили працівника.
2.Що відбувається з видатками на науку на сучасному етапі розвитку країни:
1) збільшуються,
2) скорочуються,
3) незмінні.

3.Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – це:
1) система соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності;
2) система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,
3) державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, підпорядковані центральним, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, юридичні особи, створені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку, фізичні особи


4.Кошти цільових страхових фондів:
1) входять до складу Державного бюджету України;
2) не входять до складу Державного бюджету України;
3) використовуються тільки за цільовим призначенням.
5.До видатків на управління відносяться такі напрями фінансування:
1) державне управління;
2) міжнародна діяльність;
3) правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави;
4) усе вищеперераховане,
5) 5) немає правильної відповіді.
6. Джерелами фінансування соціальної сфери є:
1) державний бюджет,
2) страхові фонди,
3) місцеві бюджети,
4) власні доходи організацій та установ соціальної сфери (самофінансування).

Варіант 9
1.Джерела фінансування соціальних гарантій:
1) Державний бюджет;
2) Кошти місцевих бюджетів;
3) Страхові фонди;
4) Кошти підприємств, об'єднань та організацій, що перебувають на господарському розрахунку,
5) Кошти організацій та установ, що фінансуються за рахунок бюджетів різного рівня.
2. Страхування від нещасного випадку на виробництві здійснюється у формі:
1) особовій,
2) безособовій.
3.Державна казначейська служба України як державний орган займається економічними процесами у сфері:
1) зовнішньоекономічних відносин,
2) ринкових відносин,
3) виробничих відносин;
4) бюджетних відносин.


4.Створення Державної казначейської служби України зумовлено:
1) необхідністю оперативного маневрування обмеженими бюджетними ресурсами;
2) потребою у державному контролі за виконанням бюджету за принципом «скільки надійшло і на що витрачено»;
3) потребою знати, наскільки бюджетні кошти раціонально витрачаються головними розпорядниками;
4) усі відповіді правильні.
5.Кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням:
1) входять до складу Державного бюджету України;
2) не входять до складу Державного бюджету України;
3) використовуються тільки за цільовим призначенням.
6.Що означає термін «казначейство»:
1) скарбниця, схованка грошей, коштовностей та ін.
2) національне багатство;
3) фінансові ресурси населення;
4) нагромадження багатства однією людиною.

Варіант 10
1.Забороняється використовувати кошти Пенсійного фонду:
1) не за цільовим призначенням;
2) на придбання державних цінних паперів у разі відсутності заборгованості з виплати пенсій;
3) на кредитні операції;
4) на надання позик.
2.Які функції покладено на Державну казначейську службу:
1) організація та контроль за виконанням Державного бюджету;
2) управління внутрішнім та зовнішнім боргом;
3) перерахування коштів на здійснення видатків;
4) усі відповіді правильні.
3.Головною функцією Державної казначейської служби є:
1) касове виконання державного бюджету;
2) контроль за складанням державного бюджету;
3) розгляд державного бюджету;
4) затвердження державного бюджету.


4.За допомогою Державної казначейської служби держава має можливість:
1) оперативно розпоряджатись грошовими коштами;
2) ефективно їх перерозподіляти;
3) створювати і нагромаджувати грошові фонди для реалізації державних програм;
4) усі відповіді правильні.
5.Фінансування органів влади та управління здійснюється з:
1) державного бюджету,
2) місцевих бюджетів,
3) державного та місцевих бюджетів.
6.Бюджетними повноваженнями вважаються:
1) права, обов’язки та відповідальність учасників бюджетних правовідносин;
2) взаємовідносини між ланками бюджетної системи;
3) відносини між державою та бюджетними установами.

Варіант 11
1.Хто не є учасником бюджетного процесу:
1) Державні підприємства;
2) Президент України;
3) Національний банк України;
4) Державна казначейська служба України;
5) Міністерство економіки України;
6) Міністерство фінансів України;
7) Головні розпорядники бюджетних коштів.
2.Бюджетне призначення – це:
1) повноваження, надане Державній казначейській службі, яке дозволяє надавати бюджетне асигнування для здійснення платежів за рахунок коштів бюджету;
2) документ, підготовлений і поданий головним розпорядником бюджетних коштів Міністерству фінансів України або місцевим фінансовим органам.
3. Державна казначейська служба України як державний орган займається економічними процесами у сфері:
1) зовнішньоекономічних відносин,
2) ринкових відносин,
3) виробничих відносин;
4) бюджетних відносин.4.До головних розпорядників коштів належать:
1) керівники органів виконавчої влади;
2) керівники підприємств;
3) міністри;
4) начальники фінансових управлінь районних державних адміністрацій.
5.Виконання бюджетів за видатками здійснюється за кодами:
1) відомчої класифікації;
2) економічної класифікації;
3) функціональної класифікації;
4) усі відповіді правильні.
6.До видатків на управління відносяться такі напрями фінансування:
1) державне управління;
2) міжнародна діяльність;
3) правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави;
4) усе вищеперераховане,
5) немає правильної відповіді.

Варіант 12
1.Виконанням бюджетів за видатками здійснюється через:
1) реєстраційні рахунки, що відкриваються в органах Державної казначейської служби;
2) Єдиний казначейський рахунок;
3) Бюджетні рахунки, відкриті в банку.
2.Основними видами загальнообов’язкового державного соціального страхування є:
1) пенсійне страхування;
2) медичне страхування;
3) страхування на випадок безробіття;
4) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
5) страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання;
6) недержавне соціальне страхування;
7) інші види страхування, визначені законами України.
3.Хто з учасників бюджетного процесу розробляє проект закону України «Про державний бюджет України»?
1) Кабінет міністрів України;
2) Міністерство економіки України;
3) Верховна рада України;
4) Міністерство фінансів України.


4.Бюджетна класифікація – це:
1) єдине систематизоване групування доходів та видатків за однорідними ознаками;
2) процес підготовки та надання органам виконавчої влади проекту бюджету;
3) сукупність бюджетних установ.
5.Поточні видатки:
1) витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій та органів на початок бюджетного року, а також фінансування заходів щодо соціального захисту населення;
2) витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення;
3) кошти, перераховані Державною казначейською службою або фінансовими органами та видані готівкою міністерствам, відомствам, установам.
6.Бюджетне призначення – це:
1) повноваження, надане Державній казначейській службі, яке дозволяє надавати бюджетне асигнування для здійснення платежів за рахунок коштів бюджету;
2) документ, підготовлений і поданий головним розпорядником бюджетних коштів Міністерству фінансів України або місцевим фінансовим органам.

Варіант 13
Кошти цільових страхових фондів:
1) входять до складу Державного бюджету України;
2) не входять до складу Державного бюджету України;
3) використовуються тільки за цільовим призначенням.
2.Що відображає бюджетна класифікація:
1) зміст економічних показників, які використовуються у бюджетному плануванні;
2) розподіл доходів та видатків за місцем призначення;
3) використання позабюджетних коштів.
3.Кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням:
1) входять до складу Державного бюджету України;
2) не входять до складу Державного бюджету України;
3) використовуються тільки за цільовим призначенням.


4.Видатки розвитку – це:
1) витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення;
2) витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій та органів на початок бюджетного року, а також фінансування заходів щодо соціального захисту населення;
3) кошти, перераховані Державною казначейською службою або фінансовими органами та видані готівкою міністерствам, відомствам, установам.
5.Групування доходів, видатків, фінансування бюджету та боргу за однорідними ознаками – це:
1) бюджетна політика;
2) бюджетна класифікація;
3) бюджетна система;
4) бюджетний устрій.
6.За рахунок місцевих бюджетів фінансуються видатки на:
1) утримання органів влади та місцевого самоврядування;
2) формування резервів;
3) офіційні міжбюджетні трансферти;
4) здійснення державних програм підвищення життєвого рівня населення та соціального захисту.

Варіант 14
1.Основними заходами щодо зниження бюджетного дефіциту є:
1) зниження рівня безробіття;
2) збільшення доходів держави;
3) залучення в країну іноземного капіталу.
2.Українська армія фінансується на основі військової доктрини, що передбачає:
1) повну відмову від військових видатків;
2) створення могутньої військової супердержави;
3) фінансування оборони за принципом мінімальної достатності.
3.При міністерстві фінансів України діють такі організації:
1) Державна казначейська служба ;
2) Рахункова палата;
3) Державна фінансова інспекція;
4) Обласні фінансові управління.


4.Загальна сума заборгованості та відсотків по державних позиках називається:
зовнішній борг;
капітальний борг;
поточний борг.
5.Як правова категорія бюджет являє собою:
1) Закон України;
2) основний фінансовий план держави;
3) розпис доходів і видатків.
6.Чим визначається бюджетний дефіцит як економічна категорія:
законами інфляції і зростання вартості (капіталу);
2) законом зростання потреб;
3) законами попиту та пропозиції на гроші;

Варіант 15
1.Основними заходами щодо зниження бюджетного дефіциту є:
1) зниження рівня безробіття;
2) збільшення доходів держави;
3) залучення в країну іноземного капіталу.
2.Українська армія фінансується на основі військової доктрини, що передбачає:
повну відмову від військових видатків;
створення могутньої військової супердержави;
фінансування оборони за принципом мінімальної достатності.
3.При міністерстві фінансів України діють такі організації:
1) Державна казначейська служба ;
2) Рахункова палата;
3) Державна фінансова інспекція;
4) Обласні фінансові управління.


4.До головних розпорядників коштів належать:
1) керівники органів виконавчої влади;
2) керівники підприємств;
3) міністри;
4) начальники фінансових управлінь районних державних адміністрацій.

5.Економічні відносини, що виникають у процесі акумуляції фондів грошових коштів у розпорядженні органів державної влади та управління, - це:
1) видатки бюджету;
2) доходи бюджету;
3) міжбюджетні трансферти;
4) цільові бюджетні фонди.
6.Величина бюджетного дефіциту повинна:
1) не перевищувати 5% вартості ВВП;
2) дорівнювати вартості ВВП;
3) не перевищувати 10% вартості ВВП;

Варіант 16
1.Вказати правильне визначення терміна «прожитковий мінімум»:
1) соціально прийнятий рівень споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, визначений за нормами соціальних або фізіологічних потреб;
2) норматив, що визначається на основі показників фактичного споживання або забезпеченості для всього населення або окремих соціальних груп,
3) вартісна оцінка мінімуму життєвих засобів. Необхідних для підтримки життєдіяльності та відновлення робочої сили працівника.
2.Що відбувається з видатками на науку на сучасному етапі розвитку країни:
збільшуються,
скорочуються,
незмінні.

3.Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – це:
1) система соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності;
2) система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,
3) державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, підпорядковані центральним, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, юридичні особи, створені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку, фізичні особи.


4.Створення Державної казначейської служби України зумовлено:
1) необхідністю оперативного маневрування обмеженими бюджетними ресурсами;
2) потребою у державному контролі за виконанням бюджету за принципом «скільки надійшло і на що витрачено»;
3) потребою знати, наскільки бюджетні кошти раціонально витрачаються головними розпорядниками;
4) усі відповіді правильні.
5.Основними видами загальнообов’язкового державного соціального страхування є:
1) пенсійне страхування;
2) медичне страхування;
3) страхування на випадок безробіття;
4) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
5) страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання;
6) недержавне соціальне страхування;
7) інші види страхування, визначені законами України.
6.На що повинні бути насамперед спрямовані видатки бюджетів на розвиток економіки?
стабілізацію економіки;
розвиток енергетики;
створення необхідних умов для зростання економічного потенціалу держави;
створення умов для розвитку малого підприємництва,
використання бюджетних коштів повинно бути максимально ефективним.


Варіант 17
1.Організація виконання державного бюджету України й здійснення контролю за ним є основною функцією:
1) Державної казначейської служби;
2) Рахункової палати;
3) Державної фінансової інспекції.
2.Доходи бюджетів поділяються:
1) закріплені та регульовані;
2) поточні та розвитку;
3) поточні та капітальні;
4) капітальні та розвитку.
3.В Україні бюджетний період починається з:
1) 1 квітня;
2) 10 грудня;
3) 15 вересня;
4) 1 січня.


4.Видатки розвитку – це:
1) витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення;
2) витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій та органів на початок бюджетного року, а також фінансування заходів щодо соціального захисту населення;
3) кошти, перераховані Державною казначейською службою або фінансовими органами та видані готівкою міністерствам, відомствам, установам.
5.Як правова категорія бюджет являє собою:
1) Закон України;
2) основний фінансовий план держави;
3) розпис доходів і видатків.
6.Чим визначається бюджетний дефіцит як економічна категорія:
1) законами інфляції і зростання вартості (капіталу);
2) законом зростання потреб;
3) законами попиту та пропозиції на гроші;

Варіант 18
1.Забороняється використовувати кошти Пенсійного фонду:
1) не за цільовим призначенням;
2) на придбання державних цінних паперів у разі відсутності заборгованості з виплати пенсій;
3) на кредитні операції;
4) на надання позик.
2.Які функції покладено на Державну казначейську службу:
1) організація та контроль за виконанням Державного бюджету;
2) управління внутрішнім та зовнішнім боргом;
3) перерахування коштів на здійснення видатків;
4) усі відповіді правильні.
3.Головною функцією Державної казначейської служби є:
1) касове виконання державного бюджету;
2) контроль за складанням державного бюджету;
3) розгляд державного бюджету;
4) затвердження державного бюджету.


4.Створення Державної казначейської служби України зумовлено:
1) необхідністю оперативного маневрування обмеженими бюджетними ресурсами;
2) потребою у державному контролі за виконанням бюджету за принципом «скільки надійшло і на що витрачено»;
3) потребою знати, наскільки бюджетні кошти раціонально витрачаються головними розпорядниками;
4) усі відповіді правильні.
5.Кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням:
1) входять до складу Державного бюджету України;
2) не входять до складу Державного бюджету України;
3) використовуються тільки за цільовим призначенням.
6.Що означає термін «казначейство»:
1) скарбниця, схованка грошей, коштовностей та ін.
2) національне багатство;
3) фінансові ресурси населення;
4) нагромадження багатства однією людиною.

Варіант 19
1.Основними заходами щодо зниження бюджетного дефіциту є:
1) зниження рівня безробіття;
2) збільшення доходів держави;
3) залучення в країну іноземного капіталу.
2.Українська армія фінансується на основі військової доктрини, що передбачає:
повну відмову від військових видатків;
створення могутньої військової супердержави;
фінансування оборони за принципом мінімальної достатності.
3.При міністерстві фінансів України діють такі організації:
1) Державна казначейська служба ;
2) Рахункова палата;
3) Державна фінансова інспекція;
4) Обласні фінансові управління.


4.До видатків бюджету на управління не належать:
видатки на міжнародну діяльність та державне управління;
видатки на оборону;
3) видатки на правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави.
5.Стан бюджету як фінансового плану характеризується:
1) рівновагою доходів та видатків;
2) перевищенням доходів на видатками, бюджетним дефіцитом;
3) бюджетним дефіцитом (профіцитом).
6.Оформлення державних позик може здійснюватися наступними видами цінних паперів:
облігаціями;
казначейськими зобов’язаннями;
попередні відповіді правильні.

Варіант 20
1.Основними заходами щодо зниження бюджетного дефіциту є:
1) зниження рівня безробіття;
2) збільшення доходів держави;
3) залучення в країну іноземного капіталу.
2.Українська армія фінансується на основі військової доктрини, що передбачає:
повну відмову від військових видатків;
створення могутньої військової супердержави;
фінансування оборони за принципом мінімальної достатності.
3.При міністерстві фінансів України діють такі організації:
1) Державна казначейська служба ;
2) Рахункова палата;
3) Державна фінансова інспекція;
4) Обласні фінансові управління.


4.Основними завданням бюджетного прогнозування є:
1) оцінка бюджету за критерієм збалансованості;
2) побудова шкали пріоритетів при визначенні бюджетної політики;
3) визначення обсягу доходів бюджету і їх структури;
4) розподіл бюджетних доходів з урахуванням пріоритетів і цілей розвитку країни.
5. Який документ регулює бюджетний процес в Україні відповідно до Конституції України:
1) Бюджетний кодекс України;
2) Закон України «Про бюджетну систему України»;
3) Указ президента України «Про Державна казначейська служба України»
6.Джерелами фінансування дефіциту згідно Бюджетного кодексу України є:
1) державні внутрішні позики;
2) державні зовнішні позики;
3) внутрішні позики органів АРК;
4) внутрішні та зовнішні позики органів місцевого самоврядування.

Варіант 21
1.Організація виконання державного бюджету України й здійснення контролю за ним є основною функцією:
1) Державної казначейської служби;
2) Рахункової палати;
3) Державної фінансової інспекції.
2.Доходи бюджетів поділяються:
1) закріплені та регульовані;
2) поточні та розвитку;
3) поточні та капітальні;
4) капітальні та розвитку.
3.В Україні бюджетний період починається з:
1) 1 квітня;
2) 10 грудня;
3) 15 вересня;
4) 1 січня.


4.До видатків бюджету на управління не належать:
видатки на міжнародну діяльність та державне управління;
видатки на оборону;
видатки на правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави.
5.Стан бюджету як фінансового плану характеризується:
1) рівновагою доходів та видатків;
2) перевищенням доходів на видатками, бюджетним дефіцитом;
3) бюджетним дефіцитом (профіцитом).
6.Оформлення державних позик може здійснюватися наступними видами цінних паперів:
облігаціями;
казначейськими зобов’язаннями;
попередні відповіді правильні.

Варіант 22
1.Неподаткові надходження включають:
1) доходи від продажу капіталу;
2) надходження від штрафів та санкцій;
3) добровільні невідплатні поточні надходження з державних джерел фінансування;
4) штрафи за порушення податкового законодавства.
2.Згідно з Бюджетним кодексом України міжбюджетні відносини – це:
1) відносини між державою, АРК та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією та законами України;
2) форма взаємозв’язків та взаємозалежностей між окремими ланками системи місцевих бюджетів, а також між місцевими бюджетами та Державним бюджетом України;
3) відносини між державою, АРК та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання їх функцій;
4) взаємовідносини, що виникають між органами державної влади, місцевого самоврядування, а також між органами місцевого самоврядування щодо розподілу функцій, повноважень, сфер відповідальності у здійсненні видатків та формуванні доходів бюджетів.
3.Економічна сутність бюджетної субвенції:
1) цільова фінансова допомога на покриття дефіциту відповідного бюджету;
2) міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує;
3) різновид цільової субсидії, яка передбачає участь у фінансуванні певних заходів і програм бюджету, що її видає, та бюджету, що її отримує;
4) отримання коштів на покриття тимчасового касового розриву.


4.Кошти цільових страхових фондів:
1) входять до складу Державного бюджету України;
2) не входять до складу Державного бюджету України;
3) використовуються тільки за цільовим призначенням.
5.До видатків на управління відносяться такі напрями фінансування:
1) державне управління;
2) міжнародна діяльність;
3) правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави;
4) усе вищеперераховане,
5) немає правильної відповіді.
6.Джерелами фінансування соціальної сфери є:
1) державний бюджет,
2) страхові фонди,
3) місцеві бюджети,
4) власні доходи організацій та установ соціальної сфери (самофінансування).

Варіант 23
1.До зовнішніх факторів бюджетної політики належать:
експортні можливості самої держави;
забезпечення обороноздатності держави;
соціально-культурні заходи.

2.Групування доходів, видатків, фінансування бюджету та боргу за однорідними ознаками – це:
1) бюджетна політика;
2) бюджетна класифікація;
3) бюджетна система;
4) бюджетний устрій.
3.Який із способів корекції політики державних позик не припустимий для демократичної держави:
конверсія та консолідація;
уніфікація та відстрочка погашення;
анулювання.4.Економічна сутність бюджетної дотації:
1) цільова фінансова допомога на покриття дефіциту відповідного бюджету;
2) різновид цільової субсидії, яка передбачає участь у фінансуванні певних заходів і програм бюджету, що її видає, та бюджету, що її отримує;
3) міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує;
4) передача коштів бюджетного надлишку з бюджетів нижчого рівня до бюджету вищого рівня.
5.До принципів бюджетного фінансування належать:
1) принцип плановості;
2) принцип цільового спрямування коштів;
3) принцип платності;
4) принцип зворотності.
6.За рахунок місцевих бюджетів фінансуються видатки на:
1) утримання органів влади та місцевого самоврядування;
2) формування резервів;
3) офіційні міжбюджетні трансферти;
4) здійснення державних програм підвищення життєвого рівня населення та соціального захисту.

Варіант 24
1.Джерела формування грошових фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування:
1) страхові внески;
2) кошти з бюджету;
3) інші кошти.
2.Видатки бюджету - це:
видатки, які пов’язані з надання бюджетних коштів юридичним особам на їх утримання та покриття поточних потреб;
грошові витрати, пов’язані з вкладенням в основний капітал виробничого і невиробничого призначення та приріст запасів;
державні платежі, які не підлягають поверненню.
3.Фінансування органів управління здійснюється:
1) за кошторисом на базі штатного розпису;
2) за заявкою на фінансування;
3) по балансу на основі доходів бюджету;
4) немає правильної відповіді.


4.До головних розпорядників коштів належать:
1) керівники органів виконавчої влади;
2) керівники підприємств;
3) міністри;
4) начальники фінансових управлінь районних державних адміністрацій
5.Виконання бюджетів за видатками здійснюється за кодами:
1) відомчої класифікації;
2) економічної класифікації;
3) функціональної класифікації;
4) усі відповіді правильні.
6.До видатків на управління відносяться такі напрями фінансування:
1) державне управління;
2) міжнародна діяльність;
3) правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави;
4) усе вищеперераховане,
5) немає правильної відповіді.

Варіант 25
1.Джерела фінансування соціальних гарантій:
1) Державний бюджет;
2) Кошти місцевих бюджетів;
3) Страхові фонди;
4) Кошти підприємств, об'єднань та організацій, що перебувають на господарському розрахунку,
5) Кошти організацій та установ, що фінансуються за рахунок бюджетів різного рівня.
2.Страхування від нещасного випадку на виробництві здійснюється у формі:
1) особовій,
2) безособовій.
3.Державна казначейська служба України як державний орган займається економічними процесами у сфері:
1) зовнішньоекономічних відносин,
2) ринкових відносин,
3) виробничих відносин;
4) бюджетних відносин.


4.Розмір грошового утримання військовослужбовця залежить від:
посади та надбавки за вислугу років;
військового звання;
посади і військового звання.

5.Економічні відносини, що виникають у процесі акумуляції фондів грошових коштів у розпорядженні органів державної влади та управління, - це:
1) видатки бюджету;
2) доходи бюджету;
3) міжбюджетні трансферти;
4) цільові бюджетні фонди.
6.Величина бюджетного дефіциту повинна:
1) не перевищувати 5% вартості ВВП;
2) дорівнювати вартості ВВП;
3) не перевищувати 10% вартості ВВП;

Варіант 26
1.Хто не є учасником бюджетного процесу:
1) Державні підприємства;
2) Президент України;
3) Національний банк України;
4) Державна казначейська служба України;
5) Міністерство економіки України;
6) Міністерство фінансів України;
7) Головні розпорядники бюджетних коштів.
2.Бюджетне призначення – це:
1) повноваження, надане Державній казначейській службі, яке дозволяє надавати бюджетне асигнування для здійснення платежів за рахунок коштів бюджету;
2) документ, підготовлений і поданий головним розпорядником бюджетних коштів Міністерству фінансів України або місцевим фінансовим органам.
3. Державна казначейська служба України як державний орган займається економічними процесами у сфері:
1) зовнішньоекономічних відносин,
2) ринкових відносин,
3) виробничих відносин;
4) бюджетних відносин.4.Видатки розвитку – це:
1) витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення;
2) витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій та органів на початок бюджетного року, а також фінансування заходів щодо соціального захисту населення;
3) кошти, перераховані Державною казначейською службою або фінансовими органами та видані готівкою міністерствам, відомствам, установам.
5.Як правова категорія бюджет являє собою:
1) Закон України;
2) основний фінансовий план держави;
3) розпис доходів і видатків.
6.Чим визначається бюджетний дефіцит як економічна категорія:
1) законами інфляції і зростання вартості (капіталу);
2) законом зростання потреб;
3) законами попиту та пропозиції на гроші;

Варіант 27
1.Забороняється використовувати кошти Пенсійного фонду:
1) не за цільовим призначенням;
2) на придбання державних цінних паперів у разі відсутності заборгованості з виплати пенсій;
3) на кредитні операції;
4) на надання позик.
2.Які функції покладено на Державну казначейську службу:
1) організація та контроль за виконанням Державного бюджету;
2) управління внутрішнім та зовнішнім боргом;
3) перерахування коштів на здійснення видатків;
4) усі відповіді правильні.

3.Головною функцією Державної казначейської служби є:
1) касове виконання державного бюджету;
2) контроль за складанням державного бюджету;
3) розгляд державного бюджету;
4) затвердження державного бюджету.


4.Створення Державної казначейської служби України зумовлено:
1) необхідністю оперативного маневрування обмеженими бюджетними ресурсами;
2) потребою у державному контролі за виконанням бюджету за принципом «скільки надійшло і на що витрачено»;
3) потребою знати, наскільки бюджетні кошти раціонально витрачаються головними розпорядниками;
4) усі відповіді правильні.
5.Основними видами загальнообов’язкового державного соціального страхування є:
1) пенсійне страхування;
2) медичне страхування;
3) страхування на випадок безробіття;
4) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
5) страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання;
6) недержавне соціальне страхування;
7) інші види страхування, визначені законами України.
6.На що повинні бути насамперед спрямовані видатки бюджетів на розвиток економіки?
стабілізацію економіки;
розвиток енергетики;
створення необхідних умов для зростання економічного потенціалу держави;
створення умов для розвитку малого підприємництва,
використання бюджетних коштів повинно бути максимально ефективним.


Варіант 28
1.Загальна сума заборгованості та відсотків по державних позиках називається:
зовнішній борг;
капітальний борг;
поточний борг.
2.Як правова категорія бюджет являє собою:
1) Закон України;
2) основний фінансовий план держави;
3) розпис доходів і видатків.
3.Чим визначається бюджетний дефіцит як економічна категорія:
1) законами інфляції і зростання вартості (капіталу);
2) законом зростання потреб;
3) законами попиту та пропозиції на гроші;


4.Бюджетна класифікація – це:
1) єдине систематизоване групування доходів та видатків за однорідними ознаками;
2) процес підготовки та надання органам виконавчої влади проекту бюджету;
3) сукупність бюджетних установ.
5.Поточні видатки:
1) витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій та органів на початок бюджетного року, а також фінансування заходів щодо соціального захисту населення;
2) 1) витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення;
3) кошти, перераховані Державною казначейською службою або фінансовими органами та видані готівкою міністерствам, відомствам, установам.
6.Бюджетне призначення – це:
1) повноваження, надане Державній казначейській службі, яке дозволяє надавати бюджетне асигнування для здійснення платежів за рахунок коштів бюджету;
2) документ, підготовлений і поданий головним розпорядником бюджетних коштів Міністерству фінансів України або місцевим фінансовим органам.


Варіант 29
1.Вказати правильне визначення терміна «прожитковий мінімум»:
1) соціально прийнятий рівень споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, визначений за нормами соціальних або фізіологічних потреб;
2) норматив, що визначається на основі показників фактичного споживання або забезпеченості для всього населення або окремих соціальних груп,
3) вартісна оцінка мінімуму життєвих засобів. Необхідних для підтримки життєдіяльності та відновлення робочої сили працівника.
2.Що відбувається з видатками на науку на сучасному етапі розвитку країни:
збільшуються,
скорочуються,
незмінні.

3.Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – це:
1) система соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності;
2) система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на випадок безробіття з незалежних від застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,
3) державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, підпорядковані центральним, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, юридичні особи, створені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку, фізичні особи.


4.За термінами погашення заборгованості розрізняють кредити:
внутрішні та зовнішні;
короткострокові, середньострокові та довгострокові;
процентні, виграшні, дисконтні.

5.За формою бюджет – це:
основний фінансовий план держави, що дає змогу організовувати різнорівневі фінансові підсистеми в ієрархічну структуру, забезпечуючи виконання бюджетного процесу;
централізований фонд грошових коштів держави, які перебувають у постійному русі з приводу формування доходів та фінансування видатків;
обов’язків документ у вигляді закону, який юридично забезпечує організацію бюджетного процесу і функціонування бюджетної системи.
6.До закріплених доходів державного бюджету відносять:
1) ПДВ;
2) податок на прибуток;
3) ввізне мито;
4) міжбюджетні трансферти.

Варіант 30
1.Основними заходами щодо зниження бюджетного дефіциту є:
1) зниження рівня безробіття;
2) збільшення доходів держави;
3) залучення в країну іноземного капіталу.
2.Українська армія фінансується на основі військової доктрини, що передбачає:
повну відмову від військових видатків;
створення могутньої військової супердержави;
фінансування оборони за принципом мінімальної достатності.
3.При міністерстві фінансів України діють такі організації:
1) Державна казначейська служба ;
2) Рахункова палата;
3) Державна фінансова інспекція;
4) Обласні фінансові управління.


4.Створення Державної казначейської служби України зумовлено:
1) необхідністю оперативного маневрування обмеженими бюджетними ресурсами;
2) потребою у державному контролі за виконанням бюджету за принципом «скільки надійшло і на що витрачено»;
3) потребою знати, наскільки бюджетні кошти раціонально витрачаються головними розпорядниками;
4) усі відповіді правильні.
5.Основними видами загальнообов’язкового державного соціального страхування є:
1) пенсійне страхування;
2) медичне страхування;
3) страхування на випадок безробіття;
4) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
5) страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання;
6) недержавне соціальне страхування;
7) інші види страхування, визначені законами України.
6.На що повинні бути насамперед спрямовані видатки бюджетів на розвиток економіки?
стабілізацію економіки;
розвиток енергетики;
створення необхідних умов для зростання економічного потенціалу держави;
створення умов для розвитку малого підприємництва,
використання бюджетних коштів повинно бути максимально ефективним.Етап 3. Вирішити ситуаційне завдання.
Ситуаційне завдання є однією з найбільш ефективних з точки зору організації навчального процесу форм активних методів навчання. Суть його полягає в пред’явленні ситуації на певний момент функціонування конкретної соціально-економічної системи. Завдання студентів – комплексно проаналізувати ситуацію та прийняти рішення в її рамках.
Відповіді студентів не повинні дублювати текст підручників або інших літературних джерел. Студентам необхідно повною мірою виявити свої знання і самостійно сформулювати відповіді, узагальнюючи теоретичні знання та досвід практичної роботи. У той же час не рекомендується давати однозначні відповіді без належних пояснень та обґрунтувань.

Проаналізувати динаміку витрат державного бюджету та їх питомої ваги в загальному обсязі видаткової частини на утримання законодавчої влади за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку витрат державного бюджету та їх питомої ваги в загальному обсязі видаткової частини на утримання виконавчої влади за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку витрат державного бюджету та їх питомої ваги в загальному обсязі видаткової частини на утримання Президента України за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку витрат державного бюджету та їх питомої ваги в загальному обсязі видаткової частини на утримання судової влади за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку витрат державного бюджету та їх питомої ваги в загальному обсязі видаткової частини на освіту за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку витрат державного бюджету та їх питомої ваги в загальному обсязі видаткової частини на державне управління за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку витрат державного бюджету та їх питомої ваги в загальному обсязі видаткової частини на охорону здоровя за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку витрат державного бюджету та їх питомої ваги в загальному обсязі видаткової частини на соціальний захист населення за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку витрат державного бюджету та їх питомої ваги в загальному обсязі видаткової частини на обслуговування зовнішнього боргу за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку витрат державного бюджету та їх питомої ваги в загальному обсязі видаткової частини на національну оборону за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку витрат державного бюджету та їх питомої ваги в загальному обсязі видаткової частини на правоохоронну діяльність за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку витрат державного бюджету та їх питомої ваги в загальному обсязі видаткової частини на міжнародну діяльність за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку витрат державного бюджету та їх питомої ваги в загальному обсязі видаткової частини на фізкультуру та спорт за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку витрат державного бюджету та їх питомої ваги в загальному обсязі видаткової частини на культуру і мистецтво за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку податкових надходжень та їх питомої ваги в загальному обсязі дохідної бази державного бюджету за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку надходжень від прямих податків та їх питомої ваги в загальному обсязі дохідної бази державного бюджету за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку надходжень від непрямих надходжень та їх питомої ваги в загальному обсязі дохідної бази державного бюджету за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку неподаткових надходжень та їх питомої ваги в загальному обсязі дохідної бази державного бюджету за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку доходів від операцій з капіталом та їх питомої ваги в загальному обсязі дохідної бази державного бюджету за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку бюджетних трансфертів та їх питомої ваги в загальному обсязі дохідної бази державного бюджету за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку надходжень від податку на прибуток підприємств та їх питомої ваги в загальному обсязі дохідної бази державного бюджету за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку надходжень від ПДВ та їх питомої ваги в загальному обсязі дохідної бази державного бюджету за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку надходжень від акцизів та їх питомої ваги в загальному обсязі дохідної бази державного бюджету за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку надходжень від податку на доходи громадян та їх питомої ваги в загальному обсязі дохідної бази державного бюджету за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку надходжень до Пенсійного фонду та їх питомої ваги в загальному обсязі дохідної бази державного бюджету за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку дефіциту зведеного та Державного бюджетів України за кілька останніх років в абсолютному значенні та у відсотковому значенні.
Проаналізувати динаміку обсягів дохідної та видаткової частин державного бюджету за кілька останніх років з урахуванням їх розподілу на загальний та спеціальний фонди.
Проаналізувати ситуацію щодо безробіття в Україні, зробити висновки.
Проаналізувати динаміку витрат державного бюджету та їх питомої ваги в загальному обсязі видаткової частини на освіту за останніх три роки.
Проаналізувати динаміку податкових надходжень та їх питомої ваги в загальному обсязі дохідної бази державного бюджету за останніх три роки.
Етап 4. Вирішити задачу.

На початок планового року ліжкова мережа лікувально-профілактичних закладів у районі становитиме 580 ліжок, зокрема хірургічне відділення – 120 ліжок, пологове – 80 ліжок, інші відділення – 380 ліжок. Наприкінці червня, у зв’язку з капітальним ремонтом, з інших відділень виведеться з експлуатації 80 ліжок. Середнє число днів функціонування ліжка в рік у хірургічному відділенні – 320 днів, у всіх інших відділеннях – 300 днів. Визначити середньорічну кількість ліжок і загальну кількість ліжко-днів.

Дані про контингент учнів основної школи на 1 січня планового року становить:
Показники
Класи


1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кількість класів
3
4
4
3
3
3
5
5
5

Число учнів
90
128
134
94
92
96
165
170
180

Планується прийняти в 1-ші класи 100 осіб. Учні 4-х класів в повному обсязі переводяться у 5-ті. Визначити число учнів і кількість класів на 1 січня планового року; середньорічне число учнів і кількість класів по групах класів.

Дані про контингент учнів старшої середньої школи на початок планового року (1 січня) наведені в таблиці:

Показники
Класи


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Кількість класів
6
5
4
4
4
4
3
2
2
2
2

Число учнів
180
170
158
147
150
151
98
62
64
60
58


Планується прийняти в перші класи 200 осіб. З 1 вересня передбачається прийом до 4-х класів з найближчих початкових шкіл 58 осіб. Усі учні 4-х класів переводяться до 5-х.прийом до 10-х класів намічається в розмірі 85% контингенту учнів 9-х класів.
Визначити число учнів і кількість класів на 1 вересня планового року; середньорічне число учнів і кількість класів по групах.

У центральній лікарні міста на 1 січня планового року є 225 ліжок. Наприкінці жовтня планового року вводиться в експлуатацію новий лікувальний корпус на 75 ліжок, а з першого липня планується провести ремонт одного з відділень, через що не буде функціонувати 30 ліжок. Число днів функціонування одного ліжка на рік по лікарні – 320 днів. Визначити середньорічну кількість ліжок і загальну кількість ліжко-днів по даній лікарні.

У школі на 1 січня планового року число учнів становить у 1-х класах – 45 осіб, 2-х – 64 особи, 3-х – 70 осіб, 4-х – 55 осіб, 10-х – 60 осіб, 11-х – 75 осіб. Прийом учнів до 1-х класів з 1-го вересня по плану – 63 особи, з інших закладів планується прийняти до 4-х класів 40 учнів, до 9-х класів перейде 90 учнів. Визначити число учнів на 1 січня і 1 вересня планового року по групах класів, середньорічне число учнів по групах.

У поліклініці 10 посад дільничних лікарів. Кількість годин роботи одного лікаря на день 6 год., норма прийому в поліклініці за 4 год. Роботи – 20 чоловік на день. Надання допомоги вдома за 2 год. – 7 чоловік. Кількість робочих днів – 275. Визначити загальну кількість лікарських відвідувань за рік.

Визначити місячну заробітну плату вчителя, якщо: ставка зарплати становить 1800 грн., фактичне навантаження – 20 год., норма навантаження – 18 год. на тиждень, надбавка за вислугу років – 25 % місячної заробітної плати, доплата за перевірку зошитів – 15 % від ставки.

Міська лікарня має 580 ліжок, 1 вересня кількість ліжок збільшиться на 15. Число днів функціонування одного ліжка в році – 334. Норми видатків на харчування на одне ліжко – день у лікарні становлять 13,75 грн. витрати на харчування матерів, що перебувають у лікарні з немовлятами - 18900 грн на рік. Середня норма витрат на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів у стаціонарі – 16,1 грн. на один ліжко-день. Визначити видатки на харчування і придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів.

Тривалість опалювального сезону в районі, де розташована школа, встановлена 6 місяців (з 15 жовтня до 15 квітня). Об’єм будівель за зовнішнім обміром на початок року – 8000 куб м. З 1.10. вводяться нові приміщення об’ємом 500 куб. м. визначити середньорічний об’єм опалювальних приміщень школи.

Розрахувати суму відкритого і скритого дефіциту бюджету області і розмір субвенції. Відомі наступні показники:
1.      Сума власних доходів бюджету – ВД тис. грн..
2.      Сума закріплених доходів – ЗД тис. грн..
3.      Сума видаткової частини бюджету – В тис. грн..
4.      Сума субвенції складає С загальної суми дефіциту.
Крім того, відомо, що щорічна заборгованість населення області з комунальних платежів складає в середньому К тис. грн.. Індекс реальної податкоспроможності регіону – І. Податкові надходження у сумі власних доходів бюджету складають ПВ %, у сумі закріплених – ПЗ %.

ВД
ЗД
В
С, %
К
І
ПВ, %
ПЗ, %

2200
2700
5600
40
120
0,75
77,5
82


Районний фінансовий відділ має наступні дані. У поточному році середня заробітна плата працівників і службовців району складала ЗП грн. Чисельність працівників та службовців – Ч чол. У плановому році фонд зарплати працівників та службовців за прогнозами збільшиться на Х1%, а їх чисельність - на Х2%.
Складіть річний плановий розрахунок надходжень прибуткового податку з працівників та службовців, а також визначте розмір середньої заробітної плати у плановому році.

ЗП, грн.
Ч, чол.
Х1, %
Х2, %

405
10700
5
3


Розрахувати заробітну плату вчителя математики у міській гімназії, якщо відомі наступні показники:
Ставка зарплати вчителя  – С грн.
Кількість годин педагогічного навантаження на тиждень – Н годин. 
Норма  педагогічного навантаження вчителя на тиждень – 18 годин. 
Норматив оплати за перевірку зошитів  - П грн.
Додаткові доплати – Д грн.
С (грн)
Н (годин)
П (грн)
Д (грн)

1185,40
16
32,00
43,00
Середньорічна кількість учнів, які знаходяться на режимі продовженого дня у школах району, складає: по міських школах: на 1.01. 2010 – М1 чол., на 1.09.2010 – М2 чол.; по сільських школах: на 1.01.2010 – С1 чол., на 1.09.2010 – С2 чол.. Кількість днів харчування учнів – К, середня вартість харчування 1 учня в день: у міських школах – ВМ грн., у сільських – ВС грн.
Розрахувати витрати бюджету на харчування на рік в групах продовженого дня шкіл району.
М1
М2
С1
С2
К
ВМ
ВС

360
350
180
210
210
4,87
3,73


На підставі наведених даних:
1.  Населення міста  обласного підпорядкування - Н, тис. чоловік.
2.  Кількість хворих, які направляться на протязі року на госпіталізацію, - Б,  чоловік.
3.  У  міській лікарні 1 ліжко функціонує на протязі року   - Д, днів.
4.  Середня  тривалість знаходження хворого  у лікарні  - П, днів.
   Розрахувати:
1.  Процент госпіталізації.
2.  Обіг  1  лікарняного ліжка.
3.  Потребу  міста  у лікарняних  ліжках.  

Н
Б
Д
П

110
8700
320
16


У дільничній лікарні на початок планового року є ліжок: у пологовому відділенні – К1, хірургічному – К2, дитячому – К3, інших – К4. На початку жовтня планового року в зв’язку з перебудовою частини господарського корпусу під стаціонар кількість ліжок збільшується в хірургічному відділенні до К5, дитячому – К6, інших – до К7.
Число днів функціонування одного ліжка на рік – Д.
Визначити середньорічну кількість ліжок та загальну кількість ліжко-днів по даному лікувально-профілактичному закладу.

К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
Д

40
70
80
140
120
110
215
320


Розрахувати штат лікарів  для районної  лікарні, якщо відомі наступні показники:

Назва
відділення
Найменування  посади
лікаря-ординатора
Кількість ліжок на
Обіг 1 ліжка
на  рік
Кількість хворих
Кількість
ліжок
Необхідний
штат
лікарів1 ставку
0,5 ставки

1. Терапевтичне
терапевт
20 – 25
10 – 13
20
Т
 
 

2. Хірургічне
хірург
20 – 25
10 – 13
18
Х
 
 

3. Урологічне
хірург
15 – 20
10
24
У
 
 

4. Акушерське
акушер-гінеколог
15
8
17
А
 
 

5. Шкіряне
дерматолог
30
15
28
Ш
 
 

Разом:
 
-
-
-
 
 
 Т
Х
У
А
Ш

1675
1080
660
1025
420

Розрахувати обсяг видатків обласного бюджету на освіту, використовуючи наступні дані:
Розрахунковий норматив видатків на освіту на одного учня Ho грн.;
Кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл в цілому по області Uo  чол.;
Коефіцієнт коригування обласних видатків на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів та інші заходи обласного значення на загальну освіту Kob ;
Кількість учнів загальноосвітньої школи-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою вище училище фізичної культури Uf  чол.;
Коефіцієнт приведення учнів загальноосвітньої школи-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою до учня загальноосвітньої школи Kf ;
Кількість вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку Us чол.;
Коефіцієнт приведення вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку до учнів загальноосвітніх шкіл Ks ;
Кількість вихованців дитячих будинків Uc чол.;
Коефіцієнт приведення вихованців дитячих будинків до учнів загальноосвітньої школи Kc;
Кількість вихованців шкіл-інтернатів для дітей-сиріт Up   чол.;
Коефіцієнт приведення вихованців шкіл-інтернатів для дітей-сиріт до учнів загальноосвітніх шкіл Kp;
Коефіцієнт коригування, K кор.
Ho
Uo
Kob
Uf
Kf
Us
Ks
Uc
Kc
Up
Kp
K кор.

508,25
175653
0,059
1880
7,0
1721
6,6
93
10,0
248
9
1,337


Родині з 3 осіб (чоловік, дружина, неповнолітня донька) призначено житлову субсидію у розмірі С грн., при цьому плата за житлово-комунальні послуги складає П  грн., а зарплата чоловіка за січень-березень поточного року складала:
- січень – ЗП1 грн.;
- лютий – ЗП2 грн.;
- березень – ЗП3 грн.
Розрахувати сукупний середньомісячний дохід родини, а також середньомісячну заробітну плату жінки.

С
П
ЗП1
ЗП2
ЗП3

120
270
410
385
405На початок планового року ліжкова мережа лікувально-профілактичних закладів у районі становитиме 250 ліжок, зокрема хірургічне відділення – 110 ліжок, пологове – 102 ліжок, інші відділення – 38 ліжок. Наприкінці червня, у зв’язку з капітальним ремонтом, з інших відділень виведеться з експлуатації 80 ліжок. Середнє число днів функціонування ліжка в рік у хірургічному відділенні – 320 днів, у всіх інших відділеннях – 300 днів. Визначити середньорічну кількість ліжок і загальну кількість ліжко-днів.

Дані про контингент учнів основної школи на 1 січня планового року становить:
Показники
Класи


1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кількість класів
2
1
2
3
3
4
5
5
6

Число учнів
38
28
34
94
92
125
165
170
180

Планується прийняти в 1-ші класи 118 осіб. Учні 4-х класів в повному обсязі переводяться у 5-ті. Визначити число учнів і кількість класів на 1 січня планового року; середньорічне число учнів і кількість класів по групах класів.
Розрахувати заробітну плату вчителя математики у міській гімназії, якщо відомі наступні показники:
Ставка зарплати вчителя  – С грн.
Кількість годин педагогічного навантаження на тиждень – Н годин. 
Норма  педагогічного навантаження вчителя на тиждень – 18 годин. 
Норматив оплати за перевірку зошитів  - П грн.
Додаткові доплати – Д грн.
С (грн)
Н (годин)
П (грн)
Д (грн)

1652,40
36
32,00
143,00


Середньорічна кількість учнів, які знаходяться на режимі продовженого дня у школах району, складає: по міських школах: на 1.01. 2010 – М1 чол., на 1.09.2010 – М2 чол.; по сільських школах: на 1.01.2010 – С1 чол., на 1.09.2010 – С2 чол.. Кількість днів харчування учнів – К, середня вартість харчування 1 учня в день: у міських школах – ВМ грн., у сільських – ВС грн.
Розрахувати витрати бюджету на харчування на рік в групах продовженого дня шкіл району.
М1
М2
С1
С2
К
ВМ
ВС

325
320
280
218
222
4,87
3,73


Розрахувати штат лікарів  для районної  лікарні, якщо відомі наступні показники:
Назва
відділення
Наймену-вання  посади
лікаря-ординатора
Кількість ліжок на
Обіг 1 ліжка
на  рік
Кількість хворих
Кількість
ліжок
Необхід-ний
штат
лікарів1 ставку
0,5 ставки

1. Терапевтичне
терапевт
20 – 25
10 – 13
20
Т
 
 

2. Хірургічне
хірург
20 – 25
10 – 13
18
Х
 
 

3. Урологічне
хірург
15 – 20
10
24
У
 
 

4. Акушерське
акушер-гінеколог
15
8
17
А
 
 

5. Шкіряне
дерматолог
30
15
28
Ш
 
 

Разом:
 
-
-
-
 
 
 Т
Х
У
А
Ш

1825
1259
788
1022
525


Родині з 3 осіб (чоловік, дружина, неповнолітня донька) призначено житлову субсидію у розмірі С грн., при цьому плата за житлово-комунальні послуги складає П  грн., а зарплата чоловіка за січень-березень поточного року складала:
- січень – ЗП1 грн.;
- лютий – ЗП2 грн.;
- березень – ЗП3 грн.
Розрахувати сукупний середньомісячний дохід родини, а також середньомісячну заробітну плату жінки.

С
П
ЗП1
ЗП2
ЗП3

420
470
1410
1385
1405


Розрахувати суму відкритого і скритого дефіциту бюджету області і розмір субвенції. Відомі наступні показники:
1.      Сума власних доходів бюджету – ВД тис. грн..
2.      Сума закріплених доходів – ЗД тис. грн..
3.      Сума видаткової частини бюджету – В тис. грн..
4.      Сума субвенції складає С загальної суми дефіциту.
Крім того, відомо, що щорічна заборгованість населення області з комунальних платежів складає в середньому К тис. грн.. Індекс реальної податкоспроможності регіону – І. Податкові надходження у сумі власних доходів бюджету складають ПВ %, у сумі закріплених – ПЗ %.

ВД
ЗД
В
С, %
К
І
ПВ, %
ПЗ, %

1850
2555
4956
35
180
0,75
77,5
82


Районний фінансовий відділ має наступні дані. У поточному році середня заробітна плата працівників і службовців району складала ЗП грн. Чисельність працівників та службовців – Ч чол. У плановому році фонд зарплати працівників та службовців за прогнозами збільшиться на Х1%, а їх чисельність - на Х2%.
Складіть річний плановий розрахунок надходжень прибуткового податку з працівників та службовців, а також визначте розмір середньої заробітної плати у плановому році.

ЗП, грн.
Ч, чол.
Х1, %
Х2, %

1405
15700
5
3


У дільничній лікарні на початок планового року є ліжок: у пологовому відділенні – К1, хірургічному – К2, дитячому – К3, інших – К4. На початку жовтня планового року в зв’язку з перебудовою частини господарського корпусу під стаціонар кількість ліжок збільшується в хірургічному відділенні до К5, дитячому – К6, інших – до К7.
Число днів функціонування одного ліжка на рік – Д.
Визначити середньорічну кількість ліжок та загальну кількість ліжко-днів по даному лікувально-профілактичному закладу.

К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
Д

140
170
180
140
120
110
215
320


Розрахувати штат лікарів  для районної  лікарні, якщо відомі наступні показники:
Назва
відділення
Найменування  посади
лікаря-ординатора
Кількість ліжок на
Обіг 1 ліжка
на  рік
Кількість хворих
Кількість
ліжок
Необхідний
штат
лікарів1 ставку
0,5 ставки

1. Терапевтичне
терапевт
20 – 25
10 – 13
22
Т
 
 

2. Хірургічне
хірург
20 – 25
10 – 13
20
Х
 
 

3. Урологічне
хірург
15 – 20
10
26
У
 
 

4. Акушерське
акушер-гінеколог
15
8
19
А
 
 

5. Шкіряне
дерматолог
30
15
30
Ш
 
 

Разом:
 
-
-
-
 
 
 Т
Х
У
А
Ш

1275
1180
620
1225
520


Тривалість опалювального сезону в районі, де розташована школа, встановлена 6 місяців (з 15 жовтня до 15 квітня). Об’єм будівель за зовнішнім обміром на початок року – 18000 куб м. З 1.10. вводяться нові приміщення об’ємом 1500 куб. м. визначити середньорічний об’єм опалювальних приміщень школи.

У школі на 1 січня планового року число учнів становить у 1-х класах – 45 осіб, 2-х – 64 особи, 3-х – 70 осіб, 4-х – 55 осіб, 10-х – 60 осіб, 11-х – 75 осіб. Прийом учнів до 1-х класів з 1-го вересня по плану – 63 особи, з інших закладів планується прийняти до 4-х класів 40 учнів, до 9-х класів перейде 90 учнів. Визначити число учнів на 1 січня і 1 вересня планового року по групах класів, середньорічне число учнів по групах.

3. Критерії оцінювання:
Оцінка «5» виставляється тоді, коли студент правильно та у повному обсязі виконав індивідуальне завдання, виявив творчий пошук, самостійність, оригінальність тощо.
Оцінка «4» виставляється тоді, коли студент в основному правильно та у повному обсязі виконав індивідуальне завдання, але допустив незначні погрішності.
Оцінка «3» виставляється тоді, коли студент виконав індивідуальне завдання з помилками, які є досить суттєвими, але в межах допустимого.
Викладач може додати додаткові бали за якісне оформлення виконаної роботи, інші здобутки, які можуть бути простимульовані.


4. Допоміжна література:
Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна система України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М. М. Артус, Н. М. Хижа; Європейський ун-т. - К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. - 220 с.
Булгакова С.О. Бюджетна система України: навч. посібник; ред. С. О. Булгакова ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К.: КНТЕУ, 2003. - 288 с.
Булгакова С.О. Бюджетна система України та Євросоюзу : монографія; за заг. ред. д-ра екон. наук., проф., акад. НАПН України А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.- екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 396 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Бюджетна система: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Т. В. Жибер, Г. Б. Коломієць ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2009. - 311 с.
Загорський В.С. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку: монографія / В. С. Загорський ; Національна академія держ. управління при Президентові України, Львівський регіональний ін-т держ. управління. - Х.: ІНЖЕК, 2008. - 285 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Бюджетна система України: навч. посібник / М. І. Карлін. - К.: Знання, 2008. - 428 с.
Пасічник Ю. В. Бюджетна система України: навч. посіб. / Ю. В. Пасічник. - 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. - 670 с.
Старостенко Г.Г. Бюджетна система: навч. посіб. для дистанц. навч. / Г. Г. Старостенко; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. - К.: Університет "Україна", 2006. - 219 с.
Фещенко Л.В. Бюджетна система України: навч. посібник; Харківський національний економічний ун-т. - Х.: ІНЖЕК, 2007. - 292 с.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Бюджетна система: навч. посіб. / Н. Д. Чала, Л. В. Лазоренко. - К.: Знання, 2010. - 223 с.
Юрій С.І, Кириленко О.П. Бюджетна система. Вишкіл студії: навч. посіб.; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. І. Юрія, д-ра екон. наук, проф. О. П. Кириленко ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2010. - 423 с.


Завдання отримав _____________________________
Завдання видав________________________________
«___»__________________201 р.
13PAGE 15


13PAGE 141415
Заголовок 4 Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 10732297
    Размер файла: 537 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий