Робочий зошит

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка
Робочий зошит
з безпеки життєдіяльності
Полтава – 2012

ББК 68.9 р 30
УДК 614.8(072.2) – 057.875


Рецензенти:
Юдічева О.П. – канд. техн. наук, доцент, кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів Полтавського університету споживчої кооперації України.
Пивовар Н.М. – доцент, кафедри педагогічної майстерності ПДПУ імені В.Г. Короленка.


Затверджено вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка «___» __________ 2012 року, протокол № _.
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності, протокол № __ від «___» _______________ 2012 р.
Укладач: кандидат біологічних наук, доцент кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності Пилипенко С.В.
Робочий зошит з безпеки життєдіяльності. Навчально-методичний посібник. Полтава: ПДПУ, 2012. 79 с.ВСТУП
Навчальна дисципліна Безпека життєдіяльності – обов’язкова загально-професійна дисципліна, в якій поєднана тематика безпечної взаємодії людини із середовищем її проживання ( виробниче, побутове, природне) та питання захисту від негативних факторів надзвичайних ситуацій. Вивченням дисципліни досягається формування у студентів уявлень про єдність ефективності професійної діяльності людини з вимогами до її безпеки та захищеності.
Проблеми безпеки життєдіяльності людини – одні з найактуальніших проблем сучасності в зв’язку з революційним розвитком техніки, погіршенням екологічного стану окремих регіонів та планети в цілому.
Мета курсу – вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання.
Мета реалізується шляхом розв’язання таких завдань:
- ознайомлення з науковими засадами безпеки життєдіяльності, її основними поняттями та визначеннями;
- вивчення структури, змісту і взаємозв’язку життєдіяльності людини із середовищем праці і проживання;
- визначення чинників, причин і параметрів, що сприяють виникненню небезпек і НС різного походження;
- розробка методів прогнозування, вивчення та ідентифікації шкідливих факторів, їх впливу на життя і здоров’я людини та довкілля;
- визначення принципів і способів захисту людей в умовах повсякденного життя, а також в умовах виникнення НС.
- формування практичних навичок захисту життєдіяльності від шкідливого і небезпечного впливу параметрів середовища проживання, а також в умовах надзвичайних ситуацій.
Робочий зошит з курсу Безпека життєдіяльності (БЖД) розроблений для студентів заочної форми навчання. У виданні об'єднані методичні рекомендації та контрольні завдання до кожної з тем курсу, що дозволяє студентам ефективніше вивчати дисципліну.
Робочий зошит з курсу "Безпека життєдіяльності" містить методичні рекомендації щодо вивчення всіх тем дисципліни БЖД з посиланням на основну та додаткову літературу. У виданні також подані приклади розв'язання задач. Друга частина кожної теми являє собою набір завдань для самостійного виконання студентом. До завдань, у відповідності до теми, можуть входити виконання практичних завдань, відкриті та закриті тести, розрахункові та ситуаційні задачі. Видання дозволяє широко впровадити тестування, яке передбачається при використанні кредитно-модульної системи оцінки знань студентів. Це забезпечує практичне запровадження Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЕСТS).


Рекомендації до роботи із зошитом
Друга частина кожної теми містить набір контрольних завдань: тестів, розрахункових та ситуаційних задач. Самостійна робота передбачає виконання всіх видів завдань для кожної теми. Варіанти завдань обираються у відповідності до номерів за списком у журналі академічної групи (таблиця 1). Таким чином, з усіх завдань кожного виду, крім тестових, студент виконує тільки два.
Наприклад, у першій темі пропонуються до виконання:
- дві практичні роботи;
- закриті тести;
- тести на доповнення (відкриті тести);
- розрахункові задачі.
Студенту слід виконати дві практичні роботи, всі закриті тести і по два завдання іншого виду, тобто два тести на доповнення та дві розрахункові задачі.
Відповіді на закриті тести слід позначати кружечками, обвівши правильну відповідь. Відповіді на тести на доповнення та розв'язки задач вписуються у спеціально передбачених для цього місцях.

Номери контрольних завдань у відповідності до номерів у списку в журналі академгрупи
Таблиця 1

за списком
№ 1-го відкритого тесту та задачі
№ 2-го відкритого тесті та задачі

1
2
1

2
3
2

3
4
3

4
5
4

5
6
5

6
7
6

7
8
7

8
9
8

9
10
9

10
11
10

11
12
11

12
13
12

13
14
13

14
15
14

15
7
1

16
8
2

17
9
3

18
10
4

19
11
5

20
12
6

21
13
7

22
14
8

23
15
9

24
3
1

25
4
2

26
5
3

27
6
4

28
7
5

29
8
6

30
9
7

31
10
8

32
11
9

33
12
10

34
13
11

35
14
12

36
15
13

37
8
14

38
9
15

39
10
3

40
11
4


Наприклад, якщо номер за списком 5, то в лівій колонці таблиці шукаємо цифру 5 і відповідно знаходимо номери завдань № 6 і № 5 як для відкритих тестів, так і для розрахункових задач. Ці номери завдань залишаються незмінними для всіх тестів, задач всіх тем поданих у даному виданні.
При роботі з тестами слід опрацювати текст лекції, основну та додаткову рекомендовану літературу. Пам'ятати, що серед відповідей є правильні, але неповні відповіді, такі відповіді при розв’язанні тесту слід вважати неправильними, тобто обирати потрібно найкращу, найточнішу відповідь.
Пам'ятати, що одна і та сама відповідь у різних числових форматах може виглядати по різному.
Уважно читати запитання.
Якщо відповіді дуже великі, необхідно порівнювати їх поетапно.
Наприклад, відповіді на запитання "У процесі технологічної та кулінарної обробки шкідливі речовини з'являються в харчових продуктах внаслідок надходження їх:"
1. – "З ґрунту, з атмосфери, з води, утворюються всередині внаслідок технологічної переробки, внаслідок неправильного застосування пестицидів, внаслідок контакту з обладнанням, виробляються мікро- та макроорганізмами",
2. – "З атмосфери, з води, утворюються всередині внаслідок технологічної переробки, внаслідок контакту з обладнанням, вносяться як харчові добавки або разом з ними, виробляються мікро- та макроорганізмами".
Для їх порівняння знаходимо подібність та відмінність відповідей. Так, перша відповідь містить такі відмінності – "з ґрунту", "внаслідок неправильного застосування пестицидів". Знайшовши хоча б одну таку відмінність, наприклад "з ґрунту", оцініть її правильність. В даному випадку такий шлях надходження відсутній, отже, перша відповідь неправильна. Таким чином, можна навіть не читати повного тексту відповіді, а визначити її правильність за першою тезою. Аналогічним чином порівнюєте й інші відповіді.
Методичні рекомендації до розв’язання задач
Перед розв’язанням задач уважно вивчіть літературу, опрацюйте приклади вирішення задач, розв'яжіть задачу на чернетці та акуратно впишіть хід розв'язку у відповідні графи, та зробіть висновки.
Оцінювання завдань
Оцінка практичних робіт. Правильно виконана робота оцінюється в 4 бали.
Оцінка закритих тестів. За правильно виконані всі 15 тестів виставляється 2 бали, якщо не менше половини – 1 бал, менше 5 відповідей – 0,5 балів.
Оцінка відкритих тестів проводиться таким чином: правильно – 2 бали, неправильно 0 балів, з тією різницею, що при не зовсім повній відповіді, або при відповіді, яка містить незначну помилку, нараховується 0,5 бала. Не зовсім повною вважається відповідь, що містить не менше половини необхідної інформації, незначною помилкою вважається така, що не суперечить основному закону чи положенню, на який дасться відповідь.
Оцінки розрахункових задач. За правильний розв'язок нараховується 3 бали, за неправильний – 0 балів. Будьте уважними, у випадку, якщо перша частина задачі, що має проміжні розв'язки, зроблена неправильно і це спричинило помилку у розв’язанні всієї задачі, то оцінка за задачу складає 0 балів.
Підсумкова оцінка самостійної роботи. Загалом сумарна кількість балів за всі види контролю максимально може складати 100 балів. З них за практичні роботи (7Ч4) 28 балів, закриті тести (2Ч6) 12 балів, за відкриті тести (12Ч2) 24 балів, задачі (12Ч3) 36 балів
Підсумкова оцінка з дисципліни складається на основі середнього значення оцінки за самостійну роботу (максимум – 100 балів) і оцінки, отриманої під час підсумкового контролю знань з дисципліни (максимум 100 балів). Коефіцієнт вагомості оцінки самостійної роботи приймається за 50%, якщо інше не буде повідомлено викладачем у відповідності до чинних документів МОНУ, університету, відповідного інституту, факультету, кафедри тощо.

1. НАУКОВІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Зміст розділу
Основні поняття: безпека, безпека людини, безпека життєдіяльності, діяльність, життєдіяльність, небезпечний фактор, небезпека, ризик.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Література : [1, с. 8–50; 2, с. 4–10; 3, с. 5–37; 4, с. 17–45].
Об’єкт та предмет безпеки життєдіяльності (БЖД). Основні завдання науки про безпеку людини, історія її розвитку. Концепція ООН про сталий розвиток людства – основа БЖД. Концепція БЖД.
Життєдіяльність як фізіологічно-структурне поняття, її суть, взаємозв’язки та взаємозалежності. Багатогранність діяльності людини, її структура та характерні ознаки. Взаємозв’язок життєдіяльності з навколишнім середовищем у системі “людина – середовище – діяльність”. Принципи забезпечення життєдіяльності.
Основні поняття та визначення БЖД. Небезпечні, шкідливі, уражаючи, нейтральні та необхідні фактори. Поняття небезпеки, безпеки, ризику та їх взаємозв’язки. Небезпека як основний фактор, що визначає рівень безпеки. Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Теоретичні положення БЖД, їх філософська основа. Сучасні проблеми життєдіяльності.
КОНЦЕПЦІЯ ДОПУСТИМОГО РИЗИКУ.
ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Ризик. Індивідуальний та соціальний ризик. Концепція ризику. Теорія ризику. Оцінка рівня ризику. Визначення та вимірювання ризику. Методи визначення ризику. Прийнятний ризик та безпека. Екстремальні ситуації як ситуації багатофакторних небезпек. Типові моделі небезпек. Людський чинник у формуванні ситуації.
Класифікація негативних чинників та визначення їхнього рівня у індивідуальній діяльності. Методика прогнозування можливості виникнення негативних чинників в індивідуальній діяльності. Теорія катастроф.
Принципи, методи та засоби забезпечення безпечної життєдіяльності. Управління ризиком, можливі шляхи його зменшення.
1.2. Завдання до розділу
Завдання 1.
Виконайте практичну роботу.
Аналіз статистичних даних з побутового травматизму за допомогою визначення ризику. Ризик обчислюють за формулою:
R = n/N
де: Rризик за певний період часу,
n - кількість фактичних проявів небезпеки (травм, аварій, катастроф) за певний період часу,
N теоретично можлива кількість небезпек для даного виду діяльності чи об'єкта. У випадку аналізу статистичних даних про побутовий травматизм: n –кількість загиблих; N населення України.
Дані про стан невиробничого травматизму зі смертельними наслідками за основними факторами нещасних випадків в Україні
Таблиця 2

за варіантом
Фактор
Кількість випадків
Індивідуальний ризик загибелі людини, R* 10-6За минулий рік
В Україні
В США

1
Транспорт


322

2
Випадкове отруєння алкоголем
20

3
Інші випадки отруєння
4
Випадкові падіння


90

5
Дія вогню полум’я


40

6
Випадкові утоплення та занурення


30

7
Випадкові удушення, закупорка дихальних шляхів


-

8
Дія електричного струму


6

9
Самогубства та самопошкодження


-

10
Вбивства та навмисні ушкодження


10**

11
Інші нещасні випадки


40

12
Нещасні випадки під час лікування
13
Голодування
Всього


600

Проаналізувати фактори небезпеки в Україні.
Порівняти за кожним фактором рівень побутового ризику українців з ризиком для громадян США.
Зробити висновки щодо причин негативного стану безпеки наших громадян.
Висновки:
______
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Аналіз завершується висновками, в яких визначаються місця небезпек за ступенем ризику, порівняння з ризиками інших держав).
Завдання 2.
Оцінка небезпек за допомогою матриці ризиків для певної сфери життєдіяльності.
Оцінити небезпеки, які можуть виникати в ситуації відповідно до завдання (табл. 3), для цього заповнити таблицю 7, використовуючи методику матриці ризиків (табл. 4, 5, 6).
Варіант обирається також за списком у журналі академгрупи.
Таблиця 3

варіанта
Провести оцінку небезпек за допомогою матриці ризиків для ситуації

1
Відвідування дискотеки

2
Поїздка на залізничному транспорті

3
Поїздка на особистому транспорті

4
Туристична екскурсія в гори

5
Туристична екскурсія по місту

6
Туристичний похід

7
Проживання в гуртожитку

8
Проживання в особистому будинку

9
Проживання в багатоповерховому будинку

10
Поїздка на автобусі

11
Поїздка на тролейбусі

12
Відвідування кінотеатру

13
Відвідування концерту

14
Відвідування стадіону (футбол)

15
Заняття плаванням

16
Заняття баскетболом

17
Сільськогосподарські роботи ( ручні)

18
Ремонт шкільних приміщень

19
Робота на комп’ютері

20
Туристична екскурсія водним транспортом

21
Політ літаком цивільної авіації

22
Збирання грибів, ягід у лісі

23
Прямування до університету

24
Предметна екскурсія з біології (географії)

25
Роботи по прибиранню території


Таблиця 4
Категорії серйозності небезпек
Вид
Категорія
Опис нещасного випадку

Катастрофічна
І
Смерть або зруйнування системи

Критична
ІІ
Серйозна травма, стійке захворювання, суттєве порушення у системі

Гранична
ІІІ
Незначна травма, короткочасне захворювання, пошкодження у системі

Незначна
ІV
Менш значні, ніж у категорії ІІІ, травми, захворювання, порушення у системі

Таблиця 5
Рівні ймовірності небезпеки
Вид
Рівень
Опис наслідків

Часта
А
Велика ймовірність того, що подія відбудеться

Можлива
В
Може трапитися декілька разів за життєвий цикл людини

Випадкова
С
Іноді може відбутися за життєвий цикл людини

Віддалена
D
Малоймовірна, але можлива подія протягом життєвого циклу людини

Неймовірна
Е
Настільки малоймовірно, що можна припустити, що така небезпека ніколи не відбудеться

Таблиця 6
Матриця оцінки ризику
Частота, з якою відбувається подія
Категорія небезпеки


І
Катастрофічна
ІІ
Критична
ІІІ
Гранична
ІУ
Незначна

(А) Часто
1 А
2 А
3 А
4 А

(В)Вірогідно
1 В
2 В
3 В
4 В

(С)Час від часу
1 С
2 С
3 С
4 С

(D) Віддалено
1 D
2 D
3 D
4 D

(Е) Неймовірно
1 Е
2 Е
3 Е
4 Е

Індекс ризику небезпеки

Класифікація ризику
Категорія ризику

1А, 1В, 1С, 2А, 2В. 3А
Неприпустимий (надмірний)

1D, 2С, 2D, 3В, 3С
Небажаний (гранично допустимий)

1Е, 2Е. 3D,3Е, 4А, 4В,
Припустимий з перевіркою (прийнятний)

4С, 4D, 4Е
Припустимий без перевірки (знехтуваний)

Таблиця 7
Оцінка небезпек за матрицею ризику

Небезпека
Категорія серйозності
Рівень ймовірності
Категорія ризику

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Висновки:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 3
Виконайте тестові завдання. Виділіть позначкою правильні відповіді (у тестах може бути кілька правильних відповідей ).
1. Небезпечний фактор може призвести до:
1. порушення мікроклімату
2. захворювання
3. травми
2. Шкідливі фактори призводять до:
1. порушення мікроклімату
2. захворювання
3. травми
3. Безпека життєдіяльності – це наука про:
Охорону праці
Технічні пристрої
Надзвичайні ситуації
Навколишнє середовище
Вплив на людину екзогенних та ендогенних факторів
4. Які з перерахованих небезпечних факторів відносяться до хімічних?
а) віруси; б) бактерії;
в) побутові хімікати; г) електричний струм;
д) висота: е) підвищена вологість;
ж) втома; з) монотонність праці;
ч)чадний газ; л) іонізуюче випромінювання;
к)підвищена емоційна напруга.
5. Концепцію сталого людського розвитку було запропоновано:
а) в рішеннях конференції ООН у Ріо-де-Жанейро в 1992 р;
б) в рішеннях конференції по запобіганню і управлінню пошкодженнями в Делі, 8 березня 2000 р.;
в) в рішеннях конференції по запобіганню і управлінню пошкодженнями в Монреалі, Канада, 15 травня 2002 р;
г) немає правильної відповіді.
6. Наука, що вивчає діяльність людини, пов'язану з використанням технічних засобів, називається:
Безпека життєдіяльності
Ергономіка
Генна інженерія
Кібернетика
Техноміка
7. До складу атмосфери Землі входять:
а) тропосфера;
б) ноосфера;
в) стратосфера;
г )літосфера;
д) іоносфера;
ж) гідросфера.
8. Які з перерахованих небезпечних факторів відносяться до психофізіологічних?
а) віруси;
б) бактерії;
в) побутові хімікати;
г) електричний струм;
д) висота;
е) підвищена вологість;
ж) втома;
з) монотонність праці;
л) іонізуюче випромінювання;
к)підвищена емоційна напруга.
9. Відмітьте фактор, що найбільше впливає на здоров'я людини:
а) стан довкілля;
б) спосіб життя;
в) стан медичного обслуговування;
г) спадковість.
10. Біосфера – це:
а) сукупність всіх живих організмів за виключенням людини та область їх існування;
б) сукупність всіх живих організмів (включно з людиною) та область їх існування;
в) сукупність мікроорганізмів, рослин, тварин за виключенням ссавців і область їх існування;
г) сукупність всіх живих організмів.
11. До якого виду небезпечних факторів відноситься електромагнітне випромінювання?
а)хімічних; б) природних;
в) техногенних; г)фізичних;
д) психофізіологічних; е) соціальних;
ж) біологічних.
12. До теплих кольорів (І групи – за біологічним впливом) належать:
а) червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний;
б )червоний, оранжевий, жовтий;
в) червоний, жовтий, зелений;
г) червоний, оранжевий.
13. До якого виду небезпечних факторів відносяться токсичні речовини?
а)хімічних; б) природних;
в) техногенних; г)фізичних;
д) психофізіологічних; е) соціальних;
ж) біологічних.
14. Прийнятний рівень ризику для життя і здоров'я людини у світові практиці становить:
10--4
10-6
106
10-3
104
15. Принцип «задоволення потреб» концепції сталого людського розвитку передбачає:
а) потрібно максимально задовольнити потреби всіх людей;
б) пріоритетними є задоволення потреб людей, що можуть заплатити за це;
в) найбільшу увагу слід приділяти задоволенню потреб найбідніших країн світу;
г) найбільшу увагу необхідно приділяти потребам загальнодержавним.
16. Ризик – це:
Коли людина збирається зробити щось небезпечне;
Кількісна характеристика небезпеки;
Якісна і кількісна характеристика небезпеки;
Якісна характеристика небезпеки;
Коли людину очікує небезпека.
Завдання 4.
ТЕСТИ НА ДОПОВНЕННЯ
За варіантом дати відповіді на тестові запитання
Безпека життєдіяльності це наука про
Визначить, які вражаючі фактори виникають або можуть виникнути від комп’ютера?
Визначить, які вражаючі фактори виникають або можуть виникнути під час побутової пожежі?
Гомеостаз – це
Вражаючий фактор – це ...
Визначить, які вражаючі фактори виникають або можуть виникнути під час побутової пожежі?
Найважливіші висновки з основних теоретичних положень безпеки життєдіяльності звучать так:
Безпека життєдіяльності ґрунтується на таких науках .
Небезпека – це
Безпека – це
Загальні принципи забезпечення безпеки включають
Ризик – це
Адаптація – це ...
Біосфера – це ...
Визначить, які вражаючі фактори виникають або можуть виникнути під час поїздки тролейбусом?
Відповідь на запитання №.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відповідь на запитання №.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 5
За варіантом розв’яжіть задачі
Приклад розв'язання задачі
Умова задачі. Обчисліть ризик травмування людей, зайнятих певним видом діяльності (в розрахунку за рік), якщо середньорічна кількість осіб, що займаються цією діяльністю – 200, а за останні 5 років травми одержали 3 особи (відповідь на першу частину задачі).
Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці (відповідь на другу частину задачі).
Розв'язок. Визначаємо середньорічну кількість травмованих осіб, для цього ділимо кількість постраждалих на кількість років, за які сталися ці трагічні події.
13 EMBED Equation.3 1415
Далі знаходимо величину ризику за вище поданою формулою.
13 EMBED Equation.3 1415 або 13 EMBED Equation.3 1415
Відповідь на першу частину задачі – Ризик травмування дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415
У наступній частині задачі необхідно порівняти отриманий результат з величиною прийнятного ризику, який визначений у світовій практиці і дорівнює від 13 EMBED Equation.3 1415 до 13 EMBED Equation.3 1415, для цього отриманий результат ділимо на прийнятний ризик. 13 EMBED Equation.3 1415 разів
Відповідь на другу частину задачі: Ризик травмування людей більший за прийнятний у 3000 разів.
ЗАДАЧІ
Обчисліть ризик травмування людей, зайнятих певним видом діяльності (в розрахунку за рік), якщо середньорічна кількість осіб, що займаються цією діяльністю – 800, а за останні 10 років травми одержали 2 особи.
Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.
2. Обчисліть ризик під час зимової риболовлі (в розрахунку за рік), якщо в середньому у регіоні нараховується 2500 рибалок, а за останні 16 років потерпіло 3 особи. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.
3. Обчисліть ризик утоплення (в розрахунку за рік), якщо в середньому за рік на озері купається 1000 осіб, а за останні 8 років потонули 3 особи.
Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.
4. Обчисліть ризик захворювання на грип (в розрахунку за рік), якщо в середньому у селі проживає 750 осіб, а за останні 8 років захворіло 2 особи. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.
5. Обчисліть ризик автомобільної аварії в місті N (в розрахунку за рік), якщо в середньому на автомобілях їздять 1500 осіб, а за останні 4,5 років потрапили в аварію і були травмовані 7 осіб. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.
6. Обчисліть ризик автомобільної аварії в місті В (в розрахунку за рік), якщо в середньому на автомобілях їздять 1500 осіб, а за останні 16 років потрапили в аварію і були травмовані 9 осіб. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.
7. Обчисліть ризик травмування на підприємстві (в розрахунку за рік), якщо загальна кількість працюючих складає 60 чоловік, а за останні 21 рік травми одержали 2 особи. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.
8. Обчисліть ризик травмування на підприємстві (в розрахунку за рік), якщо загальна кількість працюючих складає 5000 чоловік, а за останні 4,5 роки травми одержали 4 особи. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.
9. Обчисліть ризик травмування на підприємстві (в розрахунку за рік), якщо загальна кількість працюючих складає 10000 чоловік, а за останні 18 років травми одержали 4 особи. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.
10. Оцініть стан БЖД на трьох підприємствах, якщо за рік вони мають такі показники:

підприємства
Загальна кількість
працівників
Кількість нещасних
випадків
Кількість смертельних
нещасних випадків

1
120
8
1

2
1010
10
1

3
25
1
-

11. Обчисліть ризик аварії на авіаційному транспорті (в розрахунку за рік), якщо авіакомпанія А має 120 літаків, що виконують регулярні рейси, а останні 20 років авіакатастрофи зазнало 3 літаки. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.
12. Оцініть стан БЖД на трьох підприємствах, якщо за рік вони мають такі показники:

підприємства
Загальна кількість
працівників
Кількість нещасних
випадків
Кількість смертельних
нещасних випадків

1
140
1
1

2
600
20
-

3
900
2
-

13. Оцініть стан БЖД на трьох підприємствах, якщо за рік вони мають такі показники:

підприємства
Загальна кількість
працівників
Кількість нещасних
випадків
Кількість смертельних
нещасних випадків

1
62
3
1

2
250
3
1

3
360
2
1

14. Оцініть стан БЖД на трьох підприємствах, якщо за рік вони мають такі показники:

підприємства
Загальна кількість
працівників
Кількість нещасних
випадків
Кількість смертельних
нещасних випадків

1
1200
10
1

2
680
5
-

3
50
1
-

15. Обчисліть ризик програти всі гроші в казино (в розрахунку за рік (365 днів), якщо в казино щоденно грають 100 осіб, а тільки 5 осіб з них виграють гроші, 5 осіб виходять з тією ж сумою, з якою прийшли, і 20 осіб програють тільки частину грошей. Порівняйте обчислений рівень ризику програшу (психологічної травми) з нормованим ризиком фізичного травмування (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.
Задача №
Розв’язок..__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача №
Розв’язок..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ЛЮДИНА В СИСТЕМІ "ЛЮДИНА-СЕРЕДОВИЩЕ"
Зміст розділу
Основні поняття: аналізатор, вісцеральний, латентний, латентний період, рецептор, нервовий імпульс, тактильна чутливість , стрес, мислення.
Література : [1, с. 56–124; 2, с. 14–117; 3, с. 39–70; 4, с. 51–125].
ФІЗІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ
Людина – відкрита біоенергетична та духовно-інформаційна система. Єдність систем та цілісність організму людини. Гомеостаз.
Внутрішній і зовнішній вплив на організм людини. Залежність психофізіологічного стану людини від рівня впливу зовнішніх та внутрішніх чинників. Вплив психічного стану на функціонування організму. Роль рецепторів, ефекторів, ЦНС у забезпеченні безпеки життєдіяльності людини. Природні фізіологічні системи захисту, резерви організму. Вплив біоритмів на рівень індивідуального ризику. Захисні властивості людського організму. Імунітет. Адаптація. Надійність фізіологічних систем людини. Можливі порушення діяльності організму та хвороби, що викликаються умовами життя і діяльності людини. Способи реалізації захисних властивостей організму людини.
ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ
Світогляд і мораль людини як визначальні фактори особистої безпеки. Духовність, її роль у формуванні характеру та поведінки людини. Екологічне, валеологічне та ноосферне мислення.
Вплив характеру й темпераменту людини на її безпеку. Мислення, комунікативність, емоції, воля в системі забезпечення безпеки людини. Самооцінка. Потреби й активність особи. Зовнішні подразники та їхній вплив на зміну психофізіологічного стану організму. Стрес. Фобії. Типові моделі психологічних реакцій людей у випадку екстремальних ситуацій. Психологічний клімат колективу, його вплив на самопочуття індивідууму. Емпатія, егоцентризм і гуманність. Конфлікти та їх вирішення.
Методики формування й підтримання особистої психологічної стійкості людини в екстремальних обставинах.
РОЛЬ СПРИЙНЯТТЯ ПРИ ОЦІНЦІ НЕБЕЗПЕК
Оцінка небезпечних факторів середовища за допомогою зорового, слухового, нюхового, смакового аналізаторів, тактильної, больової і температурної чутливості. Межі чутливості. Диференціальний поріг чутливості. Закон Вебера-Фехнера. Нервові процеси та їх динаміка, латентний період, моторний період.
Специфічні властивості зорового аналізатора, межі його сприйняття. Фізіологічна дія кольорів на людський організм.
Слух. Межі сприйняття звуку. Реакції організму людини у різному звуковому середовищі.
Роль нюху й смаку для безпеки людини. Функції тактильної, температурної, вісцеральної чутливості, больового відчуття, рухового аналізатора у сприйнятті небезпечних факторів та забезпеченні безпеки людини.
Кількісний та якісний аналіз небезпек за допомогою аналізаторів людини.
2.1. Завдання до розділу «ЛЮДИНА В СИСТЕМІ "ЛЮДИНА-СЕРЕДОВИЩЕ»
Практичне завдання 1.
Зробіть розрахунки та побудуйте графік біоритмів працездатності на поточний місяць, кожен для себе, з обов’язковим нанесенням на схемі 1
Побудова графіку біоритмів працездатності людини.
Методика розрахунку біоритмів
Визначити кількість прожитих днів:
13 EMBED Equation.3 1415,
де В – вік людини;
nв – кількість прожитих високосних років;
n1 – кількість днів, прожитих з останнього дня народження.

Кількість прожитих циклів:
фізичних: Nф =13 EMBED Equation.3 1415,
емоційних: : Nе =13 EMBED Equation.3 1415,
інтелектуальних: Nі =13 EMBED Equation.3 1415
Квадратні дужки вказують, що в розрахунках враховується лише ціла частка числа.
Визначити день циклу "на сьогодні", це потрібно, щоб "прив'язати" біоритми до потрібної нам дати (дати побудови):
13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415.
Побудувати числову вісь, позначити на ній крапкою т. А. – дату побудови.
Побудувати графіки біоритмів, враховуючи, що на день побудови т.А. день фізичного циклу е – Дф, емоційного – Де, інтелектуального – Ді ( див. графіки стандартних біоритмів мал.2.2).

2.3. До побудови графіків біоритмів

(Наприклад Дф =5, Де=16, Ді =30) 1- фізичний цикл; 2-емоційний цикл,
3 - інтелектуальний цикл.
Після побудови графіків позначити числа на осі (т. А – день обліку).
6Аналіз графіків біоритмів з точки зору БЖД полягає у визначенні дат критичних днів та урахуванні цього в практичній діяльності.
Схема 1.
Висновки: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 2.
Визначення фізичного стану людини.
Тест Руф’є-Діксона для визначення фізичного стану людини (серцево-судинна система).
І = 13 EMBED Equation.3 1415,
де р1 – пульс у спокою;
р2 – пульс після 20 присідань;
р3 – пульс після хвилини відпочинку.
і = 13 – дуже добре;
і = 3 – 6 – добре;
і > 6 – погано.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 3.
Виконайте тестові завдання. Виділіть позначкою правильні відповіді (у тестах може бути кілька правильних відповідей ).
1. Диференціальний поріг чутливості – це:
а) найменша величина, на яку потрібно змінити силу подразника; щоб викликати мінімальну силу відчуття;
б) інтенсивність відчуттів пропорційна логарифму інтенсивності подразника;
в)найбільша величина, на яку потрібно змінити силу подразника, щоб викликати мінімальну силу відчуття;
г) найменша величина, на яку потрібно змінити силу подразника, щоб викликати максимальну силу відчуття;
д) найменша інтенсивність відчуттів пропорційна логарифму найбільшої інтенсивності подразника.
2. Аналізатор (за І.П. Павловим) складається з:
а) екстерорецепторів та інтерорецепторів;
б) рецепторів, провідникової частини, мозкової частини;
в) механорецептори, хеморецептори, осморецептори; терморецептори, фоторецептори;
г) органів чуття, сенсорних та аферентних систем.
3. Органи чуття забезпечують сприйняття:
а) зовнішнього світу;
б) стану організму людини;
в) внутрішнього світу людини;
г) більшості біологічно значущих екзо- та ендогенних чинників;
д) положення тіла в просторі.
4. Ентоптичні явища:
а)різноколірні кільця навколо світних об’єктів, що утворюються внаслідок наявності у повітрі дрібних частинок;
б) власне світло сітківки або тіні різного роду помутнінь, що є у оці;
в)явище в основі якого лежить ефект заломлення світла, що проходить межу холодного і гарячого повітря;
г) явища пов’язані з особливостями сприйняття зображень людиною;
д) явище, пов'язане з виникненням зорових відчуттів без впливу специфічного подразника.
5. До яких спектральних кольорів найбільш чутливе око людини?
а) червоного;
б) жовтого;
в) зеленого;
г) синього;
д) фіолетового.
6. Рецептори за видом енергії подразника поділяться на:
а) механорецептори;
б) екстерорецептори;
в) хеморецептори;
г) осморецептори;
д)терморецептори;
ж) фоторецептор;
з ) інтерорецептори.
7. Хеморецептори забезпечують такі види чутливості:
а) вестибулярну;
б) нюхову;
в) смакову і частково вісцеральну;
г) смакову і частково нюхову;
д) вісцеральну і частково вестибулярну.
8. Закон Вебера-Фехнера звучить так:
а) інтенсивність відчуттів пропорційна логарифму інтенсивності подразника;
б) інтенсивність відчуттів обернено пропорційна інтенсивності подразника;
в) інтенсивність відчуттів та інтенсивність подразника не корелюють між собою;
г) найменша величина, на яку потрібно змінити силу подразника, щоб викликати мінімальну силу відчуття.
9. Вухо людини може сприймати спектр звуків у діапазоні:
а) від 2Гц до 16000Гц;
б) від 16 Гц до 20000 Гц;
в) від 20 Гц до 2000 Гц;
г) від 16 дБ до 120 дБ.
10. Інерція відчуття – це:
а) здатність певний час зберігати відчуття після припинення дії подразника;
б) здатність певний час зберігати дію подразника після припинення відчуття;
в) інтервал між моментом дії подразника на рецептор і моментом виникнення відчуття в мозку людини;
г) здатність пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності подразника.
11. Адаптаційна властивість аналізаторів це:
а) здатність певний час зберігати відчуття після припинення дії подразника;
б) здатність певний час зберігати дію подразника після припинення відчуття;
в) інтервал між моментом дії подразника на рецептор і моментом виникнення відчуття в мозку людини;
г) здатність пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності подразника.
12. Ви побудували графік біоритмів інтелектуального, фізичного та емоційного. Вкажіть, які дні найбільш небезпечні для життєдіяльності людини?
а) дні, які відповідають мінімумам фізіологічної активності;
б) дні, які відповідають точці перетину графіків з віссю часу;
в) дні, коли співпадають декілька мінімумів активності людини;
г) дні, які відповідають терміну спаду фізіологічної активності.
13. Який закон відображає реакцію організму на зовнішній вплив?
а) толерантності Шелфорда;
б) мінімуму Лібіха;
в) Вебера – Фехнера;
г) аксіома про потенційну небезпеку
14. Яка із наведених моделей поведінки в надзвичайних ситуаціях найбільш притаманна людині з темпераментом флегматика?
а) людина швидко приймає рішення і одразу починає його виконувати, але схильна до поверхневої оцінки обстановки;
б) схильна до істерико-психопатичної реакції;
в) діє повільно, при дефіциті часу звичайно не встигає прийняти рішення;
г) схильна до стану, зриву, дистресу.
15. Людина за допомогою зору сприймає такі поля чи випромінювання:
а) магнітні поля;
б) електричні поля;
в) електромагнітні випромінювання;
г) іонізуючі випромінювання;
д) торсійні поля.
Завдання 4.
ТЕСТИ НА ДОПОВНЕННЯ
1. Технічний прогрес впливає на здоров'я людини
2. Гомеостаз – це
3. Вплив кольорів 1 групи (теплих) на людський організм характеризується
4. Які кольори належать до холодних за біологічним впливом?
5. Сприяють залученню до вживання наркотиків такі причини :
6. Імунітет. Види імунітету.
7. Аналізатори мають такі спільні властивості:....,.. , , , ,.
8. Які види чутливості забезпечують хеморецептори :..
9. Дайте визначення поняттям ноосфера, техносфера .
10. Які кольори належать до теплих за біологічним впливом .
11. Посилюють і послаблюють біль такі емоційні стани людини як
Аналізатори мають такі спільні властивості:....,.. , , , .
Які фактори можуть призвести до виникнення стресу, назвіть засоби подолання стресу
Які є основні системи захисту людини як біологічної істоти
Який фактор найбільше впливає на здоров'я людини
Відповідь на запитання №......
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відповідь на запитання №......
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. СЕРЕДОВИЩЕ В СИСТЕМІ "ЛЮДИНА
·СЕРЕДОВИЩЕ"
3.1. Зміст розділу
Основні поняття: біосфера, ноосфера, техносфера, атмосфера, літосфера, гідросфера.
Література : [1, с. 63–71; 4, с. 100–125].
3.1. СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
АНОТАЦІЯ ТЕМИ
Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини. Класифікація середовищ життєдіяльності, їх характеристика. Сутність поняття техногенної, соціальної та природної небезпеки за видами діяльності людини. Інтенсивність прояву небезпечних факторів залежно від виду середовища.
Взаємодія людини з біосферою в цілому та її компонентами зокрема. Якісні та кількісні параметри природного середовища, які визначають умови життєдіяльності людини. Екологічна характеристика життєдіяльності. Поняття про техносферу. Деградація оточуючого середовища в наслідок розвитку урбанізації, розширення масштабів та зміни форм ведення господарської діяльності.
Ноосфера як наступний етап розвитку людства. Вклад В.І. Вернадського в розвиток науки про ноосферу.
Завдання 1.
Виконайте тестові завдання. Виділіть позначкою правильні відповіді (в тестах може бути кілька правильних відповідей )

1. Якому стану внутрішнього середовища відповідають «допустимі умови» зовнішнього середовища?
а) стабільний стан, гомеостаз забезпечується з найменшими енергетичними затратами;
б) зміни внутрішнього середовища можуть компенсуватися за рахунок адаптацій;
в) зміни внутрішнього середовища можуть компенсуватися тільки після зняття дії небезпечного фактора;
г)гомеостаз не відтворюється, виникають патологічні зміни.
2. При порівнянні небезпек виробничого і побутового середовища правильним твердженням є:
а) виробниче середовище завжди більш небезпечне, ніж побутове;
б) виробниче середовище завжди менш небезпечне ніж побутове;
в) виробниче та побутове середовища завжди більш менш однакові за небезпекою;
г) виробниче середовище може бути таким же, і більш, і менш небезпечним ніж побутове;
д) у побуті небезпек настільки мало, що ними можна знехтувати.
3. Найбільший вклад в розвиток вчення про ноосферу зробив:
а) Є. Леруа;
б) II. Тейяр де Шарден;
в) В. І. Вернадський;
г) Є. Зюсс;
д) Ч.Р. Дарвін
4. Ноосфера – це:
а) сукупність всіх вищих тварин і людей на Землі;
б) сукупність людей на Землі та область їх існування;
в) фаза розвитку біосфери в ході якої діяльність людства стає головним фактором її функціонування;
г) розумна сфера.
5. Озоновий шар атмосфери:
а) захищає планету (і людину включно) від ультрафіолетового випромінювання;
б) захищає планету (і людину включно) від інфрачервоного випромінювання;
в) захищає планету (і людину включно) від парникового ефекту;
г) захищає планету (і людину включно) від електромагнітних хвиль у діапазоні 760-380 нм ;
д) немає вірної відповіді;
6. Фактори, що належать до абіотичних елементів зовнішнього середовища:
а) вода;
б) мікроорганізми;
в) кліматичні умови;
г) тварини;
д) рослини
7. Якому стану внутрішнього середовища організму людини відповідають „небезпечні умови” зовнішнього середовища
а) стабільний стан, гомеостаз забезпечується з найменшими енергетичними затратами;
б) зміни внутрішнього середовища можуть компенсуватися за рахунок адаптації;
в) зміни внутрішнього середовища можуть компенсуватися тільки після зняття небезпечного фактора;
г) гомеостаз не відтворюється, виникають паталогічні зміни.
8. Якому стану внутрішнього середовища відповідають «допустимі умови» зовнішнього середовища?
а) стабільний стан, гомеостаз забезпечується з найменшими енергетичними затратами;
б) зміни внутрішнього середовища можуть компенсуватися за рахунок адаптацій;
в) зміни внутрішнього середовища можуть компенсуватися тільки після зняття дії небезпечного фактора;
г)гомеостаз не відтворюється, виникають патологічні зміни.
9. Якому стану внутрішнього середовища організму людини відповідають «комфортні умови» навколишнього середовища?
а) у внутрішньому середовищі змін не виникає, гомеостаз забезпечується найменшими енергетичними витратами;
б) зміни, які виникають внаслідок змін зовнішнього середовища, компенсуються за рахунок процесу адаптації;
в) такі умови викликають зміни внутрішнього середовища ,які не можуть компенсуватися за рахунок адаптації, виникають патологічні зміни;
г) такі умови викликають зміни внутрішнього середовища, які можуть компенсуватися тільки після зняття дії небезпечних факторів.
10. Ноосфера – це:
а) сукупність всіх вищих тварин і людей на Землі;
б) сукупність людей на Землі та область їх існування;
в) фаза розвитку біосфери, в ході якої діяльність людства стає головним фактором її функціонування;
г) розумна сфера.
11. Озоновий шар атмосфери:
а) захищає планету (і людину включно) від ультрафіолетового випромінювання;
б) захищає планету (і людину включно) від інфрачервоного випромінювання;
в) захищає планету (і людину включно) від парникового ефекту;
г) захищає планету (і людину включно) від електромагнітних хвиль у діапазоні 760-380 нм ;
д) немає правильної відповіді.
12. Кількість азоту у складі атмосфери становить – %:
78
21
Немає
83
16
13. Кількість кисню у складі атмосфери становить ___ %:
1. 78
2. 21
3. Немає
4. 31
5. 16
14. Кількість вуглекислого газу, інертних газів та водяної пари у складі атмосфери становить - %:
78
21
16
1
5. Немає
15. Склад атмосфери біля поверхні Землі – :
N2 – 68%; О3 – 21%; СО2, СІ2, Не, Nе, Аг, Rn, Н2О та інші – 11 %
N2 – 76%.; О2 – 18%; СО2, Не, Nе, Аг, Rn, Н2О та інші – 6%
N2 – 16%; О2 – 78%; СО2, Не, Ne, Аг, Rn, Н2О та інші – 6%
N2 – 78%; О2 – 21 %; СО:, Не, Nе, Аг, Rn, Н2О та інші – 1 %
N2 – 58%; О2 – 31%; СО2, Не, Nе, Аг, Rn, Н2О та інші – 4%
Завдання 2.
ТЕСТИ НА ДОПОВНЕННЯ
1. Які небезпечні факторі відносяться до психофізіологічних?
2. Які небезпечні факторі відносяться до біологічних?
3. До якого виду небезпечних факторів відноситься блискавка?
4. До якого виду небезпечних факторів відноситься електромагнітне випромінювання?
5. До якого виду небезпечних факторів відносяться токсичні речовини?
6. До якого виду небезпечних факторів відноситься втома?
7. До якого виду небезпечних факторів відноситься пилок рослин?
8. До якого виду небезпечних факторів відносяться віруси збудження хвороб?
9. До якого виду небезпечних факторі відноситься чадний газ?
10. До якого виду небезпечних факторів відноситься висота?
11. До якого виду небезпечних факторів відносяться промислові викиди в атмосферу?
12. Які небезпеки відносяться до соціальних?
13.Які небезпеки відносяться до природно-соціальних?
14. Які фактори входять до підгрупи психофізіологічних.
15. Які небезпеки відносяться до соціально – техногенних?
Відповідь на запитання №.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь на запитання №.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
4. СЕРЕДОВИЩЕ В СИСТЕМІ "ЛЮДИНА
·СЕРЕДОВИЩЕ"
4.1. Зміст розділу
Основні поняття: белл, гранично допустимий рівень негативного фактора (ГДР), канцерогенні речовини, летальна доза, мутація, ізотопи, іонізуюче випромінювання, корпускулярне випромінювання, проникаюча спроможність випромінювань, радіоактивність, радіонукліди, аварія, ділення атомних ядер, епідемія, епізоотія, епіфітотія, катастрофа, надзвичайна ситуація, небезпечне природне явище, стихійні лиха.
Література: [1, с. 128–166; 2, с. 209–213, 273–281; 3, с. 72–129; 4, с. 128–179].
НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Класифікація негативних факторів середовища життєдіяльності та їх характеристика. Гранично допустимий рівень фактора. Класифікація негативних факторів. Методи та технічні засоби визначення й оцінки рівня негативних факторів середовища.
Фізичні небезпечні фактори. Електричний струм, небезпечні випромінювання: віброакустичне, електромагнітне, іонізуюче, інфрачервоне, ультрафіолетове, лазерне. Джерела, дія на людину, захист.
Небезпеки, пов’язані з використанням горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та матеріалів. Загальні вимоги пожежної безпеки, пожежно-профілактичні заходи.
Хімічні небезпеки. Хімічні речовини, їх класифікація, шляхи попадання в організм людини, принципи хімічної безпеки. Поняття про гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в повітрі, воді та продуктах харчування.
Біологічні небезпечні фактори та основи захисту від них.
Сучасні інформаційні технології, інформаційні небезпеки. Нові види небезпек, що породжуються науково-технічним прогресом.
Глобальні небезпеки. Роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем безпеки. Можливі шляхи підвищення глобальної безпеки.
Надзвичайні ситуації: класифікація, попередження, захист
Принципи виникнення та особливості розвитку надзвичайних ситуацій, їх загальна характеристика, класифікація НС. Рівні надзвичайних ситуацій: об’єктовий, місцевий, регіональний, загальнодержавний, глобальний.
Природні надзвичайні ситуації, класифікація за місцем походження, характеристика небезпечних факторів.
Техногенні надзвичайні ситуації, види, характеристика осередків ураження.
Соціально-політичні надзвичайні ситуації, види, характеристика.
Завдання до розділу « Негативні фактори середовища життєдіяльності»
Завдання 1.
Заповніть таблицю за первинними засобами гасіння пожеж
Таблиця 8
Вид засобу
Час дії
Довжина струменю
Клас пожежі

Вода
-
-


Пісок
-
-


ВПП – 10
ВК – 2
ВП - 2
Завдання 2.
Дайте відповіді на ситуаційні запитання.
1. В кімнаті несподівано спалахнула електропроводка під напругою. Яким видом вогнегасника Ви скористаєтесь для найефективнішого гасіння пожежі?
2. В гаражі було розлито бензин, який спалахнув. Як найшвидше загасити полум’я? Ваші дії у цій ситуації?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 3.
Виконайте тестові завдання. Виділіть позначкою правильні відповіді.
1. Електричний струм виявляє на людину тільки:
1. термічну дію;
2. електролітичну;
3. біологічну;
4. всі варіанти відповідей вірні.
2. При якій силі струму в мА, що проходить через людину, може наступити фібриляція серця:
1. 70;
2. 80;
3. 100;
4.60.
3. Потік ядер атома гелію, що утворився в результаті радіоактивного розпаду, має назву:
1.
·-випромінювання;
2.
·- випромінювання;
3.
·- випромінювання;
4.
·- випромінювання;
5.
·- випромінювання.
4. Яка оптимальна відносна вологість повітря для людини в %:
1. 30 – 40;
2. 40 – 60;
3. 60 – 70;
4. 70 – 80.
5. Яке визначення підходить для шуму:
1. розповсюдження хвилі в повітрі;
2. поєднання звуків хаотичних, різних за частотою та звуковому тиску;
3. хаотичне переміщення частинок в просторі;
4. всі перераховані варіанти.
6. Легкозаймисті рідини з температурою кипіння менше 80оС не ефективно гасити:
1. Піною;
2. Водою;
3. Порошками;
4. Вуглекислотою;
5. Піском.
7. Які види мікроорганізмів можуть використовуються як бактеріологічна зброя?
Віруси, бактерії;
Грибки, віруси, бактерії;
Рикетсії, бактерії, віруси, грибки;
Віруси, грибки, галофіти, бактерії;
Бактерії, віруси, галофіти, рикетсії, грибки.
8. Катастрофа – це:
1. Природні явища, які носять надзвичайний характер і призводить до порушення нормальної діяльності населення, загибелі людей, знищення матеріальних цінностей
2. Великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків для людини, тваринного й рослинного світу, змінюючи умови середовища існування
3. Небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території, або акваторії загрозу для життя і здоров’я людей і призводить до руйнування будівель, споруд тощо чи завдає шкоди довкіллю.
9. Обсервація – це:
Заходи по ліквідації епідемії;
Заходи по попередженню розповсюдженню інфекції;
Заходи, що обмежуються закриттям шкіл, установ, підприємств під час епідемій;
4. Заходи по попередженню розповсюдженню інфекції та ліквідації епідемії;
10. Сибірська виразка викликається:
Бактеріями;
Вірусами;
Рикетсіями;
Грибками;
Ензимами.
11. 3а дією на людину хімічні речовини поділяються на:
Загальнотоксичні, сенсибілізуючі, подразнюючі, канцерогенні, мутагенні;
Загальнотоксичні, сенсибілізуючі, подразнюючі, канцерогенні, мутагенні дисперсні, колоїдні;
Загальнотоксичні, сенсибілізуючі, подразнюючі, канцерогенні, мутагенні кислоти, луги;
Загальнотоксичиі, кислоти, подразнюючі, колоїдні, мутагенні;
Загальнотоксичні, кислоти, луги, мутагенні, дисперсні, колоїдні.
12. ЛД100, ЛД50 означає:
Летальна доза відповідно для 100% чи 50% особин
Легальна дія відповідно на 100% чи 50%
Лужна доза відповідно 100% (повна) та 50% (на половину) характеризує кислотно-лужний баланс середовища
Латентна дія, що характеризується 100% чи 50% затримкою передачі імпульсу
13.Визначити, до якого виду хімічно небезпечних речовин відноситься алкоголь (етиловий спирт)?
а) нервово-паралітичної дії;
б) загально отруйної дії;
в) задушливої дії;
г) психотропної дії;
д) легеневої дії.
14.Визначити, до якого виду та групи факторів відносять монотонність праці?
а) фізичні; І – небезпечні фактори;
б) хімічні; II – шкідливі;
в) біологічні;
г) психофізіологічні.
15. Катаклізм – це:
Глобальна надзвичайна ситуація
Синонім аварії
Регіональна надзвичайна ситуація
Об'єднана група куди входять тектонічні та топологічні стихійні лиха
Ситуація, що супроводжує переважно соціальні надзвичайні ситуації

Завдання 4.
ТЕСТИ НА ДОПОВНЕННЯ
Які небезпеки відносяться до фізичних
Джерелами інфрачервоного випромінювання є
До електромагнітних випромінювань відносяться
Вражаючий фактор призводить до
3а дією на людину хімічні речовини поділяються на:
Дезактивація – це:
Як за масштабом поділяють надзвичайні ситуації (НС)?
Які НС можна віднести до катастроф природного характеру?....
Температура спалахування – це ...
Переваги і недоліки води, як вогнегасного засобу полягають у
Пожежа – це ...
Надзвичайні ситуації поділяються на:.....
13. Зазначте метеорологічні НС
14. Зазначте топологічні НС
15. Зазначте тектонічні НС
Відповідь на запитання №____
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Відповідь на запитання №___
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 5.
Приклади розв’язування задач
Задача №1
Внаслідок дотику до несправного електроприладу людина потрапляє під напругу 220 В. Оцініть вірогідні наслідки, якщо опір тіла людини 1000 Ом, опір взуття 5000 Ом
Розв’язок:
За законом Ома знаходимо силу струму I = U/R = 220/6000 = 0,036 А або 36 мА
Сила струму яка дорівнює 25 мА називається струмом невідпускання
Фібріляція серця наступає при проходженні через тіло 100 мА тобто такий струм вважається смертельним.
Приклад 2. Обчислити річну дозу опромінення та порівняти її з нормою, якщо відомо, що радіаційний фон становить 10 мкР/год.
Розв'язок.
Знаходимо дозу опромінення за добу *на 24 год, та за рік * на 365 діб.
Отже річна доза зовнішнього опромінення складе 10мкР*24*365=87600 мкР/рік=0,088 Р/рік
0,088 Р/рік*0,87 = 0,076 бер/рік=0,76мЗв/рік
(зважаючи на співвідношення І рад = І бер = 113 Р; 1Р = 0,87рад = 0,87бер та 100 БЕР= 1 Зв)
Норма опромінення населення становить 1мЗв/рік, тому за такого фону 0,76м Зв/рік населення отримує суттєво меншу дозу радіації.
Приклад 2.
Обчислити початкову кількість радіоактивного ізотопу вуглецю С14, який має період напіврозпаду 5,6 тис. років, якщо через 16,8 тис років його кількість складе 45 г.
Розв'язок.
Знаючи період напіврозпаду радіоактивного ізотопу, можна вирахувати його кількість на будь-який момент часу за формулою де Мк – маса кінцева, Мn – маса початкова, n – кількість періодів напіврозпаду, що вираховується діленням заданого часу на період напіврозпаду ізотопу.
Мк = Мn / 2n
Знаходимо кількість періодів напіврозпаду; n = 16,8 тис. років / 5,6 тис. років = 3 періоди напіврозпаду
Знаходимо початкову кількість ізотопу вуглецю
Мп = Мn - 2n = 45г- 23 = 45г · 8 = 360г
Відповідь: 16.8 тис. років тому було 360 г ізотопу вуглецю.
Задачу також можна розв'язати іншим способом.
Можна множити на 2 кількість ізотопу стільки раз скільки пройшло періодів напіврозпаду.
Для наочності все можна зобразити у таблиці.


Маса ізотопу

На даний час

45 г

Один період напіврозпаду
5,6 тис. років тому
45г*2=90г

Два періоди напіврозпаду
11,2 тис. років тому
90г*2=180г

Три періоди напіврозпаду 16,8 тис. років тому
180г*2=360г


Позначення
Назва та визначення одиниць

X і
Експозиційна доза

Кл/кГ (система СІ)
Кулон на кілограм, експозиційна доза фотонного випромінювання, при якій корпускулярна емісія в сухому атмосферному повітрі масою 1 кг створює іони, що несуть заряд кожного знаку, рівний 1 Кл.

Р
(система СГС)
Рентген доза фотонного випромінювання, при якому корпускулярна емісія, що виникає в 1 см3 повітря, створює 1 СГСЕ кількості електрики кожного знаку.

Співвідношення
1 Кл/кг=3,88·10-3Р ; 1Р=2,58·10-4 Кл/кг

D
Поглинута доза

Гр
(система СІ)
Грей - поглинута доза випромінювання, що відповідає поглинанню 1 Дж випромінювання на 1 кг маси

рад
(система СГС)
Рад відповідає поглинуті енергії 100 ерг на 1 г речовини

Співвідношення
1Гр=100рад ; 1рад=1·10-2Гр

Н
Еквівалентна доза

Зв
(система СІ)
Зіверт - еквівалентна доза любого виду випромінювання, поглинута 1 кг біологічної тканини, що створює той же ефект як і поглинута доза в 1 Гр фотонного випромінювання

Бер
(система СГС)
Бер - еквівалентна доза любого виду випромінювання, поглинута 1г біологічної тканини, що створює той же ефект як і поглинута доза в 1 рад фотонного і випромінювання

Співвідношення
1 Зв-100 бер

А
Активність

Бк
(система СІ)
Беккерель - 1 розпад в секунду

Кі
{система СГС)
Кюрі, 3,7·1010розпадів за секунду

Співвідношення
1Бк=2,703·10-11Кі 1Кі=3,7-1010БК |


Методика розрахунку можливості допуску до роботи працівників при наявності у повітрі кількох хімічних речовин.
При одночасному вмісті в повітрі робочої зони кількох шкідливих речовин однонаправленої дії сума відношень фактичних концентрацій шкідливих речовин (С1, С2, С3, , Сn) в повітрі робочої зони до їх ГДК (ГДК1, ГДК2, ГДК3, , ГДКn) не повинна перевищувати.
Розрахунок поводять за формулою:
С1 / ГДК1 + С2 / ГДК2+ С3 / ГДК3 + Сn / ГДКn
· 1
Біологічні фактори: епідеміологічна небезпека, стрімке зростання кількості окремих груп мікроорганізмів. Генетичні перетворення у природі під дією антропогенних факторів. Психофізіологічні фактори: втома, стрес.
Приклад розв'язання задач
на розрахунок небезпечного вмісту хімічних речовин.
Розрахунок безпеки впливу кількох хімічних речовин на організм людини здійснюється за формулою
С1 / ГДК1 + С2 / ГДК2+ С3 / ГДК3 + Сn / ГДКn
· 1
де, С – фактична концентрація токсичної речовини, (С1, С2, С3, , Сn) фактичні концентрації першої, другої речовин і т.д.)
ГДК – гранично допустима концентрація токсичної речовини, ця величина закріплена нормативними документами.
Таку методику розрахунку можна застосовувати не тільки при наявності токсичних речовин в атмосфері, але й в продуктах харчування, воді.
Особливістю розрахунку є те, що до уваги беруться тільки речовини однонаправленої дії, тобто, якщо з трьох речовин дві мають загальнотоксичну дію, а одна канцерогенну, то формулу застосовують тільки для двох речовин, вважаючи, що дія третьої не посилюється дією двох перших. Звичайно на практиці необхідно враховувати значно більше характеристик хімічних речовин, зокрема можливість вступати в хімічні реакції між собою, крім того при поєднанні дії деяких речовин спостерігається різке посилення негативного ефекту, (речовини підсилюють одна одну), а в деяких випадках послаблення.
Приклад 1.
Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є хімічні речовини А,Б,В у таких концентраціях:
Речовина
Фактична концентрація
мг/м3
ГДК мг/м3
Фізіологічна дія на організм людини

А
0,5
1,0
Загальнотоксична, мутагенна

Б
0,2
0,8
Подразнююча, загальнотоксична

В
0,7
0,6
Канцерогенна

Розв'язок.
У першу чергу визначають, чи немає перевищення фактичної концентрації певної речовини над її ГДК. В даній задачі фактична концентрація речовини В (С) перевищує її ГДК 0,7 мг/м3>0,6 мг/м3. Отже, перебувати в приміщенні небезпечно. Використовувати для визначення небезпеки формулу в даному випадку непотрібно.
При вирішенні задачі обирається відповідь небезпечно за дією тільки однієї речовини.
Приклад 2.
Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є хімічні речовини А, Б, В ..) у таких концентраціях:
Речовина
Фактична концентрація
мг/м3
ГДК мг/м3
Фізіологічна дія на організм людини

А
0,5
1,0
Загальнотоксична, мутагенна

Б
0,2
0,8
Подразнююча, загальнотоксична

В
0,4
0,6
Канцерогенна, мутагенна,
подразнююча

Розв'язок.
Визначаємо речовини однонаправленоі' дії:
А і Б за загальнотоксичною дією;
А і В за мутагенною дією;
Б і В за подразнюючою дією.
Визначаємо рівень небезпеки для кожної групи речовин однонаправленоі'
дії:
для речовин А і Б
С1 / ГДК1 + С2 / ГДК2 = 0,5 / 1,0 + 0,2 / 0,8 = 0,5 + 0,25 = 0,75 <1
для речовин А і В
С1 / ГДК1 + С3 / ГДК3 = 0,5 / 1,0 + 0,4 / 0,6 = 0,5 + 0,67 = 1,17 >1
для речовин Б і В
С2 / ГДК2 + С3 / ГДК3 = 0,2 / 0,8 + 0,4 / 0,6 = 0,25 + 0,67 = 0,92 <1
Розрахунки показали, що в приміщенні перебувати небезпечно, адже сумарна дія речовин А і В, що мають мутагенну дію перевищує допустиму норму.
При вирішенні задачі обирається відповідь " Небезпечно за сумарною дією речовин А і В.
ЗАДАЧІ
1. Обчислити початкову кількість радіоактивного ізотопу Фосфору Р32, який має період напіврозпаду 14 діб., якщо через 70 днів його кількість складає 26 г.
2. Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є хімічні речовини А, Б, В, Г у таких концентраціях:
Речовина
Фактична концентрація
мг/м3
ГДК мг/м3
Фізіологічна дія на організм людини

А
0,5
1,0
Загальнотоксична, мутагенна

Б
0,2
0,8
Подразнююча, загальнотоксична.

В
0,3
0,7
Канцерогенна

Г
12,5
21,2
Мутагенна, канцерогенна

Відповіді:
Безпечно.
Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б;
Небезпечно за сумарною дією речовин А і Г;
Небезпечно за сумарною дією речовин В і Г;
Небезпечно за дією навіть однієї з речовин.
3.Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є хімічні речовини А, Б, В у таких концентраціях:
Речовина
Фактична концентрація
мг/м3
ГДК
мг/м3
Фізіологічна дія на організм людини

А
0,5
1,0
Загальнотоксична, мутагенна

Б
0,9
0,8
Подразнююча,, загальнотоксична

В
4
9
Канцерогенна, мутагенна

1. Безпечно
Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б;
Небезпечно за сумарною дією речовин А і В;
Небезпечно за сумарною дією речовин Б і В;
Небезпечно за дією навіть однієї з речовин.
4. Визначити, чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є хімічні речовини А,Б,В у таких концентраціях:
Речовина
Фактична концентрація
мг/м3
ГДК
мг/м3
Фізіологічна дія на організм людини

А
12
19
Подразнююча, загальнотоксична, мутагенна

Б
0,2
0,8
Сенсибілізуюча, загальнотоксична

В
0,7
1,4
Канцерогенна, подразнююча

Відповіді:
Безпечно.
Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б;
Небезпечно за сумарною дією речовин А і В;
Небезпечно за сумарною дією речовин Б і В;
Небезпечно за дією навіть однієї з речовин.
5. Від моменту Чорнобильської аварії минуло 5886 діб. Розрахуйте, скільки залишилось радіоактивного кальцію Са з періодом напіврозпаду 163,5 діб (якщо його початкова кількість становила 12 тонн.
Визначити, чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є хімічні речовини А,Б,В у таких концентраціях:
Речовина
Фактична
концентрація
мг/м3
ГДК
мг/м3
Фізіологічна дія на організм людини

А
5,9
12
Сенсибілізуюча, загальнотоксична, мутагенна

Б
0,2
0,8
Подразнююча, загальнотоксична

В
0,8
2,6
Канцерогенна, мутагенна

Відповіді:
Безпечно.
Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б;
Небезпечно за сумарною дією речовин А і В;
Небезпечно за сумарною дією речовин А і Б і В;
Небезпечно за дією навіть однієї з речовин.
Визначити, яку дію може спричинити змінний струм, який буде протікати крізь тіло людини, якщо напруга дотику складає 220 В.
Прийняти: опір тіла людини 1000 Ом, опір взуття 400 0м,
опір підлоги - 500 Ом.
а) струм невідчутний;
б) струм, який не спричинить шкоди;
в) струм смертельний;
г) струм, який може викликати фібриляцію.
Визначити, яку дію може спричинити змінний струм, який буде протікати крізь тіло людини, якщо напруга дотику складає 380 В.
Прийняти: опір тіла людини 1000 Ом, опір взуття 300 000 Ом,
опір підлоги - 79 000 Ом.
а)струм невідчутний;
б) струм, який не спричинить шкоди;
в) струм смертельний;
г) струм, який може викликати фібриляцію.
Визначити, яку дію може спричинити змінний струм, який буде протікати крізь тіло людини, якщо напруга дотику складає 380 В.
Прийняти: опір тіла людини 1000 Ом, опір взуття 800 Ом,
опір підлоги – 1000 Ом.
а) струм невідчутний;
б) струм, який не спричинить шкоди;
в) струм смертельний;
г) струм, який може викликати фібриляцію.
Визначити, яку дію може спричинити змінний струм, який буде протікати ;крізь тіло людини, якщо напруга дотику складає 380В.
Прийняти: опір тіла людини 1000 Ом, опір взуття - 900 Ом, опір підлоги - 0 Ом.
Визначити, яку дію може спричинити змінний струм, який буде протікати крізь тіло людини, якщо напруга дотику складає 220В.
Прийняти: опір тіла людини 10 000 Ом, опір взуття 200 000 Ом,
опір підлоги - 10 000 Ом.
а) струм невідчутний;
б) струм, який не спричинить шкоди;
в) струм смертельний;
г) струм, який може викликати фібриляцію.
Розрахуйте річну дозу опромінення, що отримує людина від природного радіаційного фону, якщо рівень радіації становить 11 мкР/год. і зовнішнє опромінення людини відбувається лише внаслідок
·-випромінювання. Розв'язок слід представити у еквівалентній дозі опромінення (одиницях системи СІ).
13. Розрахуйте річну дозу опромінення, що отримує людина від природного радіаційного фону, якщо рівень радіації становить 15 мкР/год. і зовнішнє опромінення людини відбувається лише внаслідок
·-випромінювання. Розв'язок слід представити у еквівалентній дозі.
14. Від моменту Чорнобильської аварії минуло 5886 діб. Розрахуйте, скільки залишилось радіоактивного кальцію Са з періодом напіврозпаду 163,5 діб (якщо його початкова кількість становила 12 тонн.
15. Обчислити, скільки залишиться радіоактивного ізотопу вуглецю С14, який має період напіврозпаду 5,6 тис. років, через 16,8 тис років, якщо зараз його кількість складає 65 г.
Задача №___
Розв'язок:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача №___
Розв'язок:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
5.1. Зміст розділу
Основні поняття: екзогенний, ендогенний, нітрати, нітрити, нітроза міни, пестициди, гербіциди, шок, харчові добавки, асфіксія, шантаж, рекет, тероризм, банківська таємниця, комерційна таємниця, демпінг, маркетинг, здоров’я, патологія, ВООЗ.
Література: [1, с. 114–123; 2, с. 122–146; 3, с. 114–120, 252–276, 150–185].
МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
Методи та засоби забезпечення безпеки. Визначення комплексу адекватних дій для зниження рівня індивідуального ризику.
Раціональні умови, параметри та норми забезпечення безпеки життєдіяльності. Ергономічні вимоги до середовища. Принципи ергономічного проектування. Людський чинник в управлінні соціальними структурами.
СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я
Здоров’я людини як медико-біологічна та соціальна категорія. Показники індивідуального здоров’я і здоров’я колективу. Фактори, що забезпечують стабільність здоров’я людини. Фактори ризику, групи ризику. СНІД. Профілактика шкідливих звичок. Профілактика суїциду.
Здоров’я родини. Профілактика фізіологічних та психоневрологічних порушень.
Оздоровчі традиційні та нетрадиційні системи, методи оздоровлення.
БЕЗПЕКА ХАРЧУВАННЯ
Вплив харчування на життєдіяльність людини. Теорія харчування. Споживчі властивості та поєднання харчових продуктів. Раціональне харчування.
Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів.
Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти. Утворення токсичних речовин у процесі приготування продуктів та зберігання. Види та класифікація забруднювачів харчових продуктів.
Харчові добавки як можливі забруднювачі. Нітрати, нітрити, нітрозоаміни в продуктах, шляхи зменшення їх кількості.
Пестициди, їх токсичність. Стимулятори росту та інші хімічні речовини, що застосовуються в сільському господарстві.
Важкі метали у продуктах харчування. Есенціальні та неесенціальні метали.
Радіонукліди у харчових продуктах.
Методика зменшення кількості речовин-забруднювачів у харчових продуктах.
БЕЗПЕКА В УМОВАХ КРИМІНАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ТЕРОРИЗМУ
Криміногенні ситуації та найбільш характерні випадки їх прояву. Безпека в натовпі. Рекомендації щодо забезпечення особистої фізичної безпеки. Юридичні документи, що підтверджують права та межі самооборони. Захист особистої власності.
Стан та динаміка розвитку проявів тероризму. Кримінально-правова оцінка тероризму. Індивідуальні та колективні дії під час терористичних актів.
КОРПОРАТИВНА БЕЗПЕКА
Основи корпоративної безпеки. Зовнішні та внутрішні джерела загроз безпеці об’єкта економіки.
Захист промислової власності. Інтелектуальна власність та її захист.
Система забезпечення корпоративної безпеки об’єкта економіки, її організація.
Завдання 1.
Виконайте тестові завдання. Виділіть позначкою вірні відповіді (в тестах можуть бути кілька вірних відповідей )
1. Відмітьте фактор, що найбільше впливає на здоров'я людини:
Стан довкілля;
Спосіб життя;
Стан медичного обслуговування;
Спадковість.
2. Назвіть безпечну денну дозу алкоголю:
50 г;
100 г;
200 г;
Безпечна доза залежить від маси людини;
Безпечних доз алкоголю не існує.
3. Основними системами захисту людини як біологічної істоти є :
Гомеостаз;
Нервова система;
Система терморегуляції;
Опорно-руховий апарат;
Імунна система та система покривних тканин (шкіра, слизові оболонки ).
4. Корпоративна безпека не передбачає:
1. Захисту інформації;
Захисту безробіття;
Захисту перевезень;
Пожежної безпеки;
Фізичного захисту співробітників.
5. Термін очікування в тваринництві це час:
Від застосування пестицидів до можливості безпечного забою і споживання худоби, птиці, а також споживання молока, йогурту, яєць тощо;
Від контакту худоби з пестицидами, токсичними речовинами чи застосування ветеринарних препаратів до можливості безпечного споживання м'яса, птиці, м'ясопродуктів, а також молокопродуктів, яєць тощо;
Від застосування ветеринарних препаратів до можливості безпечного забою і споживання худоби, птиці, а також споживання молока, яєць тощо;
Від контакту худоби з токсичними речовинами, кормами чи застосування ветеринарних препаратів до можливості безпечного забою худоби, птиці їх споживання, а також споживання молока, сиру, сметани, яєць тощо.
6. Демпінг – це елемент:
Маркетингу;
Недобросовісної конкуренції;
Промислового шпіонажу;
Економічної розвідки;
Системи захисту підприємства.
7. Які заходи недоцільно здійснювати для забезпечення безпеки особистого майна?
1. Не залишати ключі в замковому отворі та не ховати їх у доступні місця;
Не залишати в квартирі малознайомих людей;
Вимагати від службовців показати службове посвідчення перед входом до квартири;
Перед довгостроковою відсутністю попередити про це якомога більшу кількість людей.
8. Радіус дії газового (аерозольного) балончику (типу Терен-1) становить:
1.0,5-1м ;
2. 1,5-3 м ;
3.3-7м ;
9. Ви будете знаходитись у засушливій місцевості не менш двох діб, з собою є одна фляга з водою, як слід використовувати воду?
Пити одноразово приблизно по чашці у день;
Одноразово загасити спрагу половиною вмісту фляги;
3. Полоскати рота водою тільки при дуже сильній спразі, проковтнувши не більше 1-2 ковтків;
4. Пити часто по одному ковтку.
10. Щоб уберегтися у натовпі, слід:
Рухатися у тому ж напряму і з такою швидкістю, як усі;
Триматися найближче до стін, не пропускаючи тих, хто позаду;
Тримати руки у кишенях.
11. Пізно ввечері у порожньому транспорті небезпечно сідати
Поблизу водія;
Поблизу задніх дверей.
12. Найтоксичнішими серед пестицидів є:
Гербіциди та фунгіциди;
Інсектициди та зооциди;
Інсектициди та зооциди та фунгіциди;
Гербіциди та зооциди;
Гербіциди та інсектициди.
13. Закрутка або джгут для зупинки кровотечі накладається у випадку:
1. Артеріальної кровотечі, а також венозної, якщо інші заходи не допомагають;
2. Венозної кровотечі;
3. Внутрішньої кровотечі;
4. Внутрішньої, венозної та артеріальної кровотеч.
14. Для зупинки артеріальної кровотечі необхідно:
1. Накласти джгут або закрутку ближче до серця ніж місце ураження
.Накласти джгут або закрутку на місце ураження
Перетиснути пальцем артерію у місці ураження, потім, накласти джгут або закрутку ближче до серця ніж місце ураження
Вище місця ураження перетиснути пальцем артерію потім накласти джгут або закрутку
Притиснути пальцем артерію до кості у відповідному місці потім при можливості накласти джгут або закрутку ближче до серця ніж місце ураження
15. При термічному опіку вражене місце (пухирі) можна змастити та накласти стерильну пов'язку:
1. Соняшниковою олією
2. Будь яким жиром
3. Спиртом
4. Розчином оцту
Завдання 2.
ТЕСТИ НА ДОПОВНЕННЯ
За варіантом дати відповіді на тестові запитання
1. Правильні дії першої медичної допомоги та їх послідовність при утепленні полягають у
2. Яких правил слід дотримуватись при наданні першої допомоги при пораненні.
3. Натискань і вдувань за хвилину при проведенні реанімаційних заходів (зовнішній масаж та штучне дихання) повинно бути
4. Правильні дії першої медичної допомоги та їх послідовність при отруєнні грибами полягають у
5. Перша допомога при тепловому або сонячному ударі полягає у .
6. Тепловий удар у постраждалого можна визначити по таких ознаках
7. Що таке нітрозаміни?
8. Назвіть усі методи зменшення токсичних речовин та радіонуклідів у харчових продуктах
9. Які заходи недоцільно здійснювати для забезпечення безпеки особистого майна?
10. Що таке демпінг?
11. Духовність, психіка та фізичне здоров'я пов'язані між собою таким чином
12.Наркотики небезпечно вживати тому, що...
13.Сприяють залученню до вживання наркотиків такі причини...
14. Палити небезпечно тому, що...
15. До соціальних та законодавчі шляхів подолання належать.....
Відповідь на запитання №___
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Відповідь на запитання №____
____________________________________________________________________________________________________________________________________
6. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
6.1. Зміст розділу
Основні поняття: закон, норматив, Організація Об'єднаних Націй (ООН), соціальні хвороби, сталий людський розвиток, стандарт.
Література : [1, с. 294–306; 3, с. 278–282; 4, с. 253–277].
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Правове забезпечення безпеки життєдіяльності. Законодавчі акти міжнародного гуманітарного права. Конституційні основи безпеки: право на життя, працю, свободу, соціальний, громадський та державний захист. Закони, законодавчі та нормативні акти, кодекси та інші регламентуючі безпеку життєдіяльності документи. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують рівень індивідуального ризику. Нормативні документи, що регламентують усунення зовнішніх сталих чинників ризику особи. Система правового захисту та нагляду за дотриманням правової безпеки. Державні органи, відповідальні за забезпечення безпеки життєдіяльності. Відповідальність за порушення законодавства.
Діяльність ООН – основа міжнародної безпеки і безпеки особи. Міжнародне співробітництво України з питань безпеки життєдіяльності та спільних дій у разі транскордонних екстремальних ситуацій. Концепція національної безпеки України. Стратегічний розвиток України у світлі завдань забезпечення сталого розвитку людства.
Завдання 1.
Виконайте тестові завдання. Виділіть позначкою правильні відповіді.
1. Основним міжнародним законодавчим актом, на якому ґрунтується БЖД є:
Концепція ООН про сталий розвиток людства;
Женевські концепції;
Конвенції про заборону та нерозповсюдження різних видів зброї масового знищення;
Декларація прав людини.
2. ЮНЕСКО міжнародна організація утворена з метою:
Сприяння миру та міжнародній безпеці шляхом розвитку співробітництва між державами в області освіти, науки та культури;
Розвитку мирного використання атомної енергії;
Вирішення соціальних питань праці;
Вирішення питань охорони здоров'я.
3. МОП – міжнародна організація утворена з метою:
Сприяння миру та міжнародній безпеці шляхом розвитку співробітництва між державами в області освіти, науки та культури;
Розвитку мирного використання атомної енергії;
Вирішення соціальних питань праці;
Вирішення питань охорони здоров'я.
4. ВООЗ – міжнародна організація утворена з метою:
1. Сприяння миру та міжнародній безпеці шляхом розвитку співробітництва між державами в області освіти, науки та культури;
Розвитку мирного використання атомної енергії;
Вирішення соціальних питань праці;
Вирішення питань охорони здоров'я.
5. МАГАТЕ – міжнародна організація утворена з метою:
Сприяння миру та міжнародній безпеці шляхом розвитку співробітництва між державами в області освіти, науки та культури;
Розвитку мирного використання атомної енергії;
Вирішення соціальних питань праці;
Вирішення питань охорони здоров'я.
6. Для того щоб міжнародний правовий акт набрав чинності в Україні:
Його розглядає та ратифікує Верховна Рада;
Не потрібно ніяких додаткових умов акт набирає чинності з моменту його створення у всіх випадках;
Необхідна спеціальна санкція ООН;
Необхідний Указ Президента України.
7. Європейська організація, яка займається безпекою і співробітництвом:
1. ОБСЄ;
ЄС;
СЄАП;
НАТО.
8. Дослідження, аналіз, оцінка об'єктів, предметів тощо спроможних завдати шкоди називається:
Стандартизація
Нормування
Сертифікація
Експертиза
9. Основним законодавчим документом, що регламентує питання безпеки в Україні, є:
Конституція;
Закон про охорону праці;
Закон про пожежну безпеку;
Закон про цивільну оборону;
10. Які з організацій мають право приймати законодавчі та нормативні акти, в т. ч. з питань безпеки:
1. Верховна рада;
2.Президент;
3.Кабінет Міністрів;
4.Міністерства та відомства,
5.Регіональні адміністрації;
6.Керівники підприємств.
Всі (1,2, 3,4, 5, 6);
Тільки (1,2, 3, 4, 5);
Тільки (1,2,3);
Тільки (1,2).
11. Які завдання та функції не належать до державної системи управління безпекою?
Розробка, прийняття і відміна нормативних актів;
Управління фондами;
Експертиза;
Ліцензування та сертифікація;
Немає вірної відповіді.
12. Які види відповідальності наступають за порушення законодавчих актів:
Матеріальна, кримінальна, адміністративна, дисциплінарна;
Матеріальна, кримінальна, адміністративна;
Матеріальна, кримінальна;
Матеріальна, кримінальна, дисциплінарна;
Матеріальна, кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, спеціальна.
13. Концепцію сталого людського розвитку було запропоновано :
1. В рішеннях конференції ООН у Ріо-де-Жанейро в 1992 р.;
2. В рішеннях конференції по запобіганню і управлінню пошкодженнями в Делі, 8 березня 2000 р.;
В рішеннях конференції по запобіганню і управлінню пошкодженнями в Монреалі, Канада, 15 травня 2002 р.;
Немає правильної відповіді.
14. Чи входить підвищення безпеки життя до напрямків покращання якості життя людей в концепції про сталий розвиток
Так;
Ні;
Тільки з питань виробничої безпеки;
Тільки під час військових дій та катастроф.
15.Чи входить покращання стану здоров'я до напрямків покращання якості життя людей в концепції про сталий розвиток?
Ні;
Так;
Тільки для бідних країн;
Тільки для розвинутих країн.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література:
Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України І-ІУ рівнів акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо, і В.М. Пічі. - Львів: Піча Ю.В., К.: "Каравела", Львів: "Новий Світ-2000". - 2002. - 328 с.
Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. Суми: Вид-во "Університетська книга", 2000.301 с.
Яким P.C. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. - Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2005. -304 с.
Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Київ «Каравела», 2007. – 287 с.
Конституція України, 28 червня 1996 р. К., 1996.
Про охорону праці: Закон України. - К., 1992.
Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. - К., 1993.
Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред.. проф. В.В. Березуцького. - X.: Факт, 2005.-348 с.
Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності: Опорний конспект лекцій. - К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. 207 с.
Іванова І.В., Заплатинський В.М., Гвоздій С.П. Безпека життєдіяльності: навчально-контролюючі тести. Київ: "Саміт-книга", 2005. – 148 с.
М'ягчемко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства. – Бердянськ: АРІУ при ЗДУ, 2002. - 492.
Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Ш-1У рівнів акредитації. - Київ: Кондор, 2003. – 424 с.
Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. - 301 с.
Додаткова література
Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 3992.
Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.
Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.
Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.
Адабашеа И. И. Трагедия или гармония? Природа - машина - человек. – М: Мисль, 1973.-365 с.
Апанасенко Г.Л. Эволюция биознергетики и здоровье человека. – СПб.: МГП. Петропполис, 1992. - 123 с. 125.
Бедрій ЯЛ., Боярська В.М., Голубев А.К. та ін. Безпека життєдіяльності: Посіб. для студ. техн. вузів. - Л., 1997. - 275 с.
Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. Ч. II / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. - М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1999. - 304 с.
Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Изд. Дом "Дашков и К", 2000.-678 с.
Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С. В. Белов, А.В. Ильницкая, А. Ф. Козьяков и др., Под. общ. ред. СВ. Белова. - М.: Высш. шк., 1999.-448 с.
Безопасность жизнедеятельности- Учебник для студ. средних проф. учеб. заведений / СВ. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. СВ. Белова. - М: Высш. шк., НМЦ СПО, 2000. - 343 с.
Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / За ред. М. Назарука. Львів: "За вільну Украшу", 1997.-275 с.
Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности: Учеб. пособие. - Симферополь: СОНАТ, 1998. - 224 с.
Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье. М.: Физкультура и спорт, 1990.-208 с.
Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. - М.: Мысль, 1983.
Горащук В.П. Валеологія: Підруч. для 10-11 класів середньої загальноосвітньої школи. - К.: Г'енеза, 1998. - 144 с.
Джигирей В. С, Жидецький . Безпека життєдіяльності. - Львів. "Афіша". -1999.-254 с.
Домарецький В.А., Златєв Т.П. Екологія харчових продуктів. - К.: Урожай, 1993.-192 с.
Духов В. Е. Экономическая разведка и безопасность бизнеса. К.: ИМСО МО Украины, НВФ "Студцент", 1997. - 176 с.
Заплатинський В. М. Основи кримінологічної безпеки сучасного бізнесу: Навч. посіб. для вузів. К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. 141 с.
Зубик В.Б. Экономическая безопасность предприятия. Мн.: 1998. 391 с.
Котик М.А. Психология и безопасность. - Таллин: Валгус, 1987.
Крушельшщька Я. В. Фізіологія і психологія праці Навч. посіб. - К.: КНБУ, 2000. - 232 с.
Кукал 3. Природные катастрофы. - М.: Знание, 1986.
Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини. - Л.: Львівський банківський коледж, 1998.- 192 с.
Літвак С.М., Михайлюк В.О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. Миколаїв. - ТОВ "Компанія ВІД". -2001.-230 с.
Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М: Мол. гвардия, 1990. - 351 с.
Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. - К,, 1998. - 544 с.
Назаров А.К. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. пособие. -Курган: Изд-во КМИ, 1993. - 120 с.
О'Брайен К. В вашем магазине мошенники! -СПб.: Питер, 1998. -256 с.
Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г.О. Бачинеький, М.В. Бернада, В.Д. Бондаренко та ін.; За ред. Г. О. Бачинського. К.: Вища шк., 1995. – 238 с.
Павленко А.Р. Компьютер и здоровье. Решение проблемы. 3-е изд., перераб. и доп. -К.: "Основа", 1998. - 152 с.
Радиактивные загрязнения и их измерения / М.Г. Максимов, Г.О. Оджагов: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. - 304 с.
Радиация. Дозы, ефект, риск. М.: Мир, 1988.
Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли. - М.: Наука, 1980.
Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей среды. - М.: 1992. - 320 с.
Руководство по обеспечению безопасности личности и предпринимательства: Практ. пособие. М.: Виком, 1996. - 223 с.
Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування. Підручник для студентів. - К.: "Здоров'я", 2000. - 335 с.
Смоляр В.І. Харчування в умовах радіонуклідного забруднення. К.: Здоров'я, Український червоний хрест, 1993. - 32 с.
Справочник директора предприятия. - М: ИНФРА-М, 1996. - 704 с.
Стрий Л. А. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Под ред. В.Г. Небабина. - Одесса: ОИУМ, 1997. - 52 с.
Сытник К.М. и др. Биосфера, экология, охрана природы: Справ, пособие. - К.: Наук, думка, 1997.
Царфис П.Г. Действие природных факторов на человека. - М.: Наука, 1982. - 193 с.
Черноушек М. Психология жизненной среды. - М.: 1989. - 174 с.
Чернявский А.А. Безопасность предпринимательской деятельности: Конспект лекций. - К.: МАУП, 1998. - 124 с.
Черняков О.Г., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є, Костенецький МЛ. Медицина катастроф. Навч. посібник. К.: "Здоров'я". 2001, - 348 с.
Шаваев А.Г. Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики. -М.: ИНФРА-М, 1995. - 128 с.
Швидка медична допомога: Навч. посіб. / Л.П. Чепкий, О.Ф. Возіанов, О.Й. Грицюк та ін.; За ред. Б.Г. Ананасенка, Л.П. Чепкого. - К.: Вища шк., 1998. -311с.
Юнацкевич П.И., Кулганов В.А. Психология обмана. Учеб. пособие для честного человека. - СПб.: Атон, 1999. - 320 с.127
Ярмоленко С.П. Укрощение строптивой (Радиобиология - людям). Вьіп. 2. -М.:3нание, 1981.-96 с.
Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. Безпека життєдіяльності. - К.: НМЦ, 1997. - 292 с.
Internet-джерела
Офіційне інтернет-представництво Президента України http://wvvw.president.gov.ua/.
Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .
Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.
Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/
Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.
Організація Об'єднаних Націй (ООН) в Україні http://portal.un.kiev.ua/ua/.
Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.
Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.
Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).
Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/...
Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.
Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).
Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].ЗМІСТ
Стор.
ВСТУП.3
Рекомендації до роботи із зошитом... 4
Наукові основи безпеки життєдіяльності8
1.1. Зміст розділу.......8
1.2. Завдання до розділу...................9
2. Людина в системі «Людина – середовище».26
2.1. Зміст розділу ....................26
2.2. Завдання до розділу..28
3. Середовище в системі «Людина – середовище» .37
3.1. Зміст розділу 37
3.2. Завдання до розділу .38
4. Середовище в системі «Людина – середовище»..43
4.1. Зміст розділу.43
4.2. Завдання до розділу..44
5. Забезпечення безпечної життєдіяльності .61
5.1. Зміст розділу 61
5.2. Завдання до розділу .63
6. Правове забезпечення управління безпекою життєдіяльності ..69
6.1. Зміст теми .69
6.2. Завдання до теми .70
Список рекомендованої літератури ..74

13 PAGE \* MERGEFORMAT 145215
Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 10732306
    Размер файла: 560 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий