робочий зошит 2015 рікТЗ


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МОГИЛІВ- ПОДІЛЬСЬКИЙ ТЕХНОЛОГО – ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ
ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Українська мова
(за професійним спрямуванням)
Робочий зошит для практичних занять

Студента _____ курсу, групи______________
_________________________________________________
Прізвище, ім’я по батькові
2015


ЗМІСТ

Практична робота №1.Літературна мова. Мовна норма. Культура мови.
Культура мовлення під час дискусії. Специфіка мовлення
фахівця (відповідно до напряму підготовки)……………………………………………….........4
Практична робота №2. Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми,
прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики…...............................................9
Практична робота №3. Поняття етики ділового спілкування,
її предмет та завдання……………………………………………………………………….……13
Практична робота №4. Структура ділового спілкування. Техніка
ділового спілкування. Мовленнєвий етикет……………………………………………..……17
Практична робота №5. Правила спілкування фахівця при
проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону……………………………...21
Практична робота №6. Спеціальна термінологія і
професіоналізми (відповідно до напряму підготовки)……………………………….……....24
Практична робота №7.Точність і доречність мовлення. Складні
випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів…………………….……27
Практична робота №8.Орфографічні та орфоепічні норми
сучасної української літературної мови. Словники……………………………………..…..31
Практична робота №9. Морфологічні норми сучасної
української літературної мови, варіанти норм…………………………………………….…..35
Практична робота №10. Синтаксичні норми сучасної літературної
мови у професійному спілкуванні…………………………………………………………….41
Практична робота №11. Загальні вимоги до складання документів. Текст
документа. Основні реквізити. Види документів………………………..…………………...44
Практична робота №12. Укладання документів особового складу...................................48
Практична робота №13.Текстове оформлення довідково-інформаційних документів……53
Практична робота №14.Укладання фахових документів відповідно до
напряму підготовки…………………………………………………………………………….....61
ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 (2 ГОД.)
Тема: Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії.
Мета: Знати зміст понять «літературна мова», «мовна норма», функції мови;
орієнтуватися в основних процесах розвитку сучасної літературної мови,
основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію
публічного виступу; правильно сприймати фахову інформацію, володіти
різними видами усного професійного спілкування.
Література:
Зубков М., Сучасне українська ділова мова. - Х.: Торсінг, 2002.-с.9-32.
Михайлюк В.О. Українська мова професійного спрямування.-К.: ВД «Професіонал», 2005.-с.15-30.
Мозговий В.І.Українська мова у професійному спрямуванні.-К.:Центр навчальної літератури,2006.-с.19-45,134-136.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення .- К.: Арій., 2007.-с.5-15.
Загальні відомості та методичні рекомендації
Зауважимо, літературна мова - це впорядкована форма національної мови, що має певні норми, розвинену систему стилів, усну і писемну форму, багатий лексичний фонд.
Українська літературна мова як вища форма національної мови характеризується наявністю усталених норм, які є обов’язковими для всіх її носіїв. Унормованість - одна з головних ознак української літературної мови.
Норми літературної мови – це сукупність загальновизнаних мовних засобів, що вважаються правильними і зразковими на певному історичному етапі. Мовні норми характеризуються:
системністю (наявні на всіх рівнях мовної системи);
історичною зумовленістю (виникають у процесі історичного розвитку мови);
соціальною зумовленістю (виникають у зв’язку з потребами суспільства);
стабільністю (не можуть часто змінюватися).
Із поняттям «мовна норма» пов’язане поняття «культура мови».
Зверніть увагу, у визначенні функцій мови єдності немає. У працях з мовознавства спостерігаємо єдність у таких функціях: інформаційна, комунікативна, емотивна, когнітивна.
Запам’ятайте, культура мови – це прагнення знайти найкращу форму для висловлювання думок, яке ґрунтується на бездоганному знанні мовних норм. За словником лінгвістичних термінів, культура мови це ступінь відповідності нормам вимови, слововживання та ін., установленим для певної мови; здатність наслідувати кращі зразки у своєму індивідуальному мовленні.
Якщо норма існує на рівні «правильно-неправильно», то культура мови на рівні «краще, точніше, доречніше». Опанування норм сприяє підвищенню культури мови, а висока культура мови є свідченням культури думки, загальної культури людини.
Отже, досконале володіння мовою, її нормами в процесі мовленнєвої діяльності людини й визначає її культуру мовлення.
Наступне поняття «дискусія». Це форма колективного обговорення, мета якої виявити істину через зіставлення різних поглядів, правильне розв'язання проблеми. Під час такого обговорення виявляються різні позиції, а емоційно-інтелектуальний поштовх пробуджує бажання активно мислити .
Організація дискусії має три основні етапи: підготовчий, основний, заключний.
Запам’ятайте, щоб дотриматись культури спілкування під час дискусії:
Послідовно користуйтесь українською літературною мовою.
Виявляйте дружнє ставлення до людей, не чекайте, коли вони виявлять до вас свої симпатії.
Вживайте слова, які підкреслюють шанобливе ставлення до людей.
Не намагайтесь переговорити всіх.
Будьте тактовні і спочатку подумайте, чи нікого не образить те, що ви хочете сказати, а потім вже говоріть.
Пристосуйте свій голос до тієї обстановки, де відбувається спілкування.
Пам’ятайте, що початок спілкування має привернути увагу слухачів.
Ваші всебічні знання та інтереси є ґрунтовною основою спілкування.
Подбайте про логічну впорядкованість думки.
Що означає знати мову професії?
Вільно володіти лексикою свого фаху, нею послуговуватися. Пам’ятати, що мовні знання один з головних елементів професійної підготовки. Оскільки мова виражає думку, то правильному професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя.
Спеціалісти різних галузей зобов’язані користуватися українською літературною мовою, уникаючи вживання суржику, просторічної та діалектичної лексики, цілком неприпустима використання нецензурних слів.
Постійно дбати про подальше поглиблення фахової майстерності та мовної вправності. Слід пам’ятати, що знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще зорієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах.
Практичні завдання
Продовжіть речення.
Відповідно до статті 10 Конституції України українська мова є _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Державна мова - це __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Інформаційна функція мови полягає в тому, що__________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Літературна мова реалізується в ________________________________________________
______________________________________________________________________________
Розрізняють такі типи норм: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Офіційно-діловий стиль — це _________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Заповніть таблицю « Офіційно - діловий стиль».
Назва стилю Ділові папери, характерні для цього стилю Сфера спілкування Форма реалізації стилю Мовні особливості стилю Висновки
Зробіть правильний вибір слів, що характеризують, яким має бути мовлення сучасного фахівця. Від вибору вищенаведених ознак мовлення буде залежати, як ви знаєте норми літературної мови і чи вмієте дотримуватися їх.
Мовлення має бути:
правильним вірним
змістовим змістовним
професійнимпрофесіональним
діловитимділовим
виразнимвиразним
писемнимписьмовим
богатимбагатим
устнимусним

Відредагуйте подані речення.
Для капітального ремонту нам підійде любий матеріал.
______________________________________________________________________________
Ми діяли згідно законів України.
______________________________________________________________________________
Я згодився на її предложення.
______________________________________________________________________________
Його усунули з цієї посади.
______________________________________________________________________________
Зустрінемося через пару днів.
______________________________________________________________________________
Прочитайте слова, поставте правильно наголоси, звірте зі «Словником наголосів». Запам'ятайте ці слова.
Випадок, новий, фаховий, середина, текстовий, беремо, виразний,
вісімдесят, контрактовий, ринковий, феномен, порядковий.
Перепишіть, поставте, де потрібно, розділові знаки. Слова, розділені вертикальною лінією, запишіть разом, окремо, через дефіс; поясніть правопис виділених слів.
Кожен має право будь/якими не/заборон…ними законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і проти/правних посягань.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально/економічних, медико/санітарних і оздоровчо/профілактичних програм (із Конституції України).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Складіть міні-висловлювання, використавши один з видів публічного мовлення:
соціальнополітичне (політична доповідь, промова, політичний огляд, ділова доповідь, промова);
академічне (наукова доповідь, лекція, наукове повідомлення, огляд, виступ у науковій дискусії);
судове (звинувачувальна та захисна промова);
урочисте (ювілейна, вітальна промова, виступ на прийомі);
церковно-богословське (проповідь).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дотримуючись культури мовлення, продовжіть речення за поданим початком
Не можу погодитися______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дозвольте заперечити, моя думка з цього питання дещо інша___________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Теза про те, що___________________________________________________________________
____________________________________________________________________, недостатньо аргументована.
Аргументи недостатньо переконливі, тому що________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Припустимо, що__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
На жаль, ви мене не зрозуміли______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Візьміть участь в обговоренні питання, чи кожна професія потребує знань з мови?
Запитання для самоконтролю
Дайте визначення державної мови.
Що означає поняття «літературна мова»?
Чим відрізняється поняття «національна мова» й «літературна мова»?
Що регламентують орфоепічні норми? Наведіть приклади.
Назвіть дві форми сучасної української літературної мови. Чому обидві
форми однаково важливі для суспільства?
Назвіть основні стилі сучасної української літературної мови.
Наведіть приклади готових словесних формул, що вживаються у текстах
офіційно-ділового стилю.
Які вимоги до мовця під час дискусії?
Чому в суперечці співрозмовники яскравіше розкриваються як особистості?
У чому, на ваш погляд , виявляється тактовне ставлення опонентів один до одного?
Висновок______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 (2 ГОД.)
Тема: Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми,
прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики.
Мета: Знати прийоми мислення, вимоги до мовлення і мислення, як правильно
читати й осмислювати прочитане; володіти прийомами мислення та
мовлення, збагачувати індивідуальний словник, правильно
читати, осмислювати й опрацьовувати текст, вміти відредагувати текст.
Література:
Дудик П.С. Українська мова. - К.: Вища школа, 1993.- с. 6-12.
Українська мова: Підручник для 10-11 кл./ О.М.Біляєв та інші. - К.: Освіта, 2004.- с. 127-148.
Загальні відомості та методичні рекомендації
Розумова діяльність людини безпосередньо випливає з мислення. Мислення - це найвища форма відображення реальності та свідомої цілеспрямованої діяльності людини, що направлена на опосередкування, абстрактне узагальнене пізнання явищ навколишнього світу, суті цих явищ і зв'язків між явищами. Найважливіше значення в процесі мислення мають слова, мова, аналізатори.
Мислення спрямовується на вирішення певних завдань - від найпростіших, елементарних, до складних, що їх ставить саме життя. Вся розумова діяльність (судження, розуміння, формування понять) складається з таких розумових операцій: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстракція і конкретизація.
Розглянемо загальноприйняту класифікацію видів мислення:
за формою існування: конкретно-дійове, наочно-образне та абстрактне;
за характером розумової діяльності: теоретичне та практичне;
за ступенем оригінальності: репродуктивне та продуктивне.
Запам’ятайте закони риторики: концептуальний, закон моделювання аудиторії, стратегічний, тактичний, мовленнєвий, закон ефективної комунікації, системно-аналітичний.
Закони риторики відбивають системність мисленнєво-мовленнєвої діяльності (що, навіщо, як) що головним чином визначає результативність цієї діяльності, від чого багато в чому залежить успіх будь-якої іншої діяльності людини.
Редагування тексту виступу – важливий етап його підготовки. Щоб відредагувати текст, необхідно його прочитати, домагаючись повного розуміння всього змісту. Таке розуміння досягається у процесі кількаразового читання і риторичного аналізу за таким алгоритмом:
Тема виступу
Авторський задум.
Жанр виступу.
Тип мовлення, стиль.
Особливості будови.
Риторичні фігури.
Тропи.
Внутрітекстові зв’язки.
Дотримання правописних норм.
Засоби усної виразності, якщо текст озвучено.
Практичні завдання
Продовжіть речення:
Конкретно - дійове мислення_______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Наочно-образне мислення_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Абстрактне мислення____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ Аналіз_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Синтез_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Порівняння_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ Узагальнення___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ Абстракція_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ Конкретизація__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Розкрийте відмінність між поняттями «національна мова» і «літературна мова». Які форми мислення при цьому використали?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, вставте пропущені літери та поставте розділові знаки. Доведіть правильність написання слів.
XXI століт..я висуває до освіти нові вимоги. Провідні держави світу освоюют... стратегію сталого людс..кого ро...витку. Людство помітно ...мінює орієнтації в бік демократії піднесен...я автор...тет... особистос.ті кул...тури миру тол...рантнос...ті й ринкових відносин утверджує їх як пр...ор...тети нової світової д...наміки.
В Україні має ...тверджуватися стратегія пр…скореного випереджувал...ного ро...витку освіти і науки фізичних інтелектуал...них морал...них та інших сутнісних сил особистос…ті які забезпечуют... її самостверджен...я і самореалізацію (Національна доктрина розвитку освіти України у XX столітті).
Відредагуйте подані словосполучення, з кількома складіть речення професійного спрямування.
Виключення з правил, прийняти заходи, особовий приклад, любе питання, згідно наказу, економічні покажчики, у самий найближчий час, головуючий зборів, здійснити вплив, прийняти заходи, знаючий працівник, міроприємства для поліпшення, звернутися по адресу, слідуючий рік, відсутній по хворобі, я вибачаюсь, відчитуватися про роботу.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вам потрібно спростувати хибну інформацію про погану якість зерна, що було завезено з підприємства . Проілюструйте, як ви це зробите.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Складіть невеликий публічний виступ на довільну тему, відредагуйте його за поданим алгоритмом та запишіть.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Уявіть, що ви працюєте на одному з підприємств. Прочитайте подані запитання, добираючи з дужок потрібне слово, і дайте повні відповіді.
1. Як (називається, зветься) Ваша посада?
2. Хто (є, являється) Вашим безпосереднім керівником?
3. Які Ваші основні функціональні (обов'язки, зобов'язання)?
4. Яку заробітну (плату, платню) Ви (отримуєте, одержуєте)?
5. Якою є тривалість Вашого (робочого, робітничого) дня?
6. Якими (навичками, навиками) володієте?
ІІ. Складіть розповідь про уявну роботу за поданими запитаннями.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наскільки для Вас важливими, цінними є висловлювання про мову, її роль у подальшій професійній діяльності? Доведіть одне з тверджень.
Хто ясно думає, той ясно говорить. Чудова думка втрачає всю свою цінність, коли вона погано висловлена( Вольтер).
Скажи що-небудь, щоб я тебе побачив ( Сократ).
Учитися гарній, спокійній, інтелігентній мові треба довго й уважно, прислуховуючись, помічаючи, читаючи, вивчаючи (Д. Лихачов).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запитання для самоконтролю
Дайте визначення поняття « мислення».
Чи існує взаємозв’язок між мовленням та мисленням?
Які види та форми мислення існують?
Які розумові операції ви знаєте?
Розкрийте основні закони риторики.
Висновок______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 (2 ГОД.)
Тема: Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання.
Мета: Знати сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми
та нормативи; вміти використовувати набуті знання у процесі ділового
спілкування.
Література:
Чмут М.П. Етика ділового спілкування.-К.: МАУП,2003.-19-31.
Загальні відомості та методичні рекомендації
Пригадайте, спілкування - це процес установлення й розвитку контактів між людьми, що виникає як потреба у спільній діяльності.
Здібність до спілкування завжди була однією з найважливіших людських якостей. До людей, які легко вступають у контакт і вміють привернути увагу до себе, ставляться із симпатією. Із замкнутими людьми намагаються обмежити контакти або взагалі уникати їх.
У загальному вигляді спілкування є формою життєдіяльності людей і необхідною умовою їх об'єднання (людина — соціальна істота) та розвитку окремої особистості.
Спілкування є однією з центральних проблем, через призму якої вивчаються питання сприймання й розуміння людьми одне одного, лідерство й керівництво, згуртованість і конфліктність, міжособистісні взаємини та ін. Спілкування допомагає глибше розглянути процес міжособистісної взаємодії та міжособистісних взаємин.
Зверніть увагу, етика ділового спілкування - це нова навчальна дисципліна, становленню і розвитку якої сприяли різні галузі науки та практики. Проте найсуттєвіший вплив на неї, звичайно, справили етика і психологія - науки, що займаються людинознавством і вивчають одну і ту ж природу людської поведінки і чинники, що впливають на життєдіяльність людей та їхню взаємодію.
Пригадайте, етика - наука про мораль, її розвиток, принципи, норми і роль у суспільстві, іншими словами про правильне (і неправильне) у поведінці. Отже, треба розрізняти етику як науку, а мораль як реальне явище, яке вона вивчає. Мораль є формою суспільної свідомості, спрямованою на ствердження самоцінності людини, її прав на гідне і щасливе життя.
Професійною етикою називають кодекси поведінки, що забезпечують моральний характер тих взаємовідносин між людьми, які випливають з їхньої професійної діяльності.
Зверніть увагу, вчинок називають першоелементом моральної культури. Його можна визначити як практичний акт цілеспрямованого утвердження певних моральних цінностей у ситуації, де ці цінності беруться під сумнів або заперечуються. Вчинок – зробити щось за рішенням власної совісті, на свій страх і ризик, без сподівань на загальне схвалення власних моральних мотивів.
Практичні завдання
Пригадайте, що таке спілкування, які воно містить елементи. Намалюйте схему.
Спілкування


Складіть кросворд до теми «Спілкування».

Із перелічених нижче якостей ділової людини виберіть саме ті, що будуть свідчити про її культуру. Які якості Ви розвиватимете, щоб стати фахівцем не тільки високої кваліфікації, а й високої культури? Напишіть про це.
Неприязнь, шанобливість, неповага, доброзичливість, грубість, привітність, жорстокість, байдужість, невихованість, скупість, вихованість, приязнь, ввічливість, некоректність, тактовність, люб’язність, ґречність, агресивність.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На основі вивченого дайте характеристику усного та писемного мовлення, склавши порівняльну таблицю.

Усне мовлення Писемне мовлення

Оформіть зразок офіційної візитної картки.

Які б зауваження ви зробили своєму співбесіднику, якщо б він уживав такі слова чи словосполучення під час розмови?
Розроблено міроприємства, приймати участь, відноситись з повагою, прийти до висновку, подякувати вас, яка година, професіональний рівень, вільна вакансія, перспектива на майбутнє, згідно домовленості, економічне положення, придбати по ціні.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ділова гра «Аналіз спілкування в різних ситуаціях».
Створіть та запишіть рольову ситуацію (одну на вибір). Озвучте її, під час обговорення, розповіді звертайте увагу на дотримання мовно-етикетних правил, на жести, інтонацію.
Ситуації: звернення до незнайомої особи, запрошення на врочистість, прохання, подяка, схвалення, висловлення сумніву, вручення візитної картки.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Запитання для самоконтролю
Що таке спілкування?
В чому полягають завдання етики ділового спілкування?
Антуан де Сент-Екзюпері сказав, що «спілкування — це розкіш». У чому ж полягає цінність спілкування?
Який рівень культури спілкування можна назвати високим?
Що дають знання з етики та психології спілкування для майбутньої професійної діяльності та особистого життя?
Яким моральним вчинком у вашому житті ви можете гордитися?
Висновок ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 (2 ГОД.)
Тема: Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування.
Мовленнєвий етикет.
Мета: знати основні функції, рівні ділового спілкування, види міжособових
стосунків; вміти говорити, слухати, формулювати запитання, сприймати
партнера та вести переговори.
Література: Чмут М.П. Етика ділового спілкування.-К.: МАУП,2003.-83-110.
Загальні відомості та методичні рекомендації
Зверніть увагу ! Суспільство, як і окрема людина, здатне змінюватися, вдосконалюватися. Але результативність цього процесу залежить від внеску конкретних членів суспільства. Тому ті мовці, котрі хочуть мати успіх у спілкуванні, повинні відчувати потребу комунікативного самовдосконалення. Для цього необхідно контролювати свою комунікативну поведінку, моделювати її для передбачуваних ситуацій, аналізувати реакції комунікативних партнерів і свої власні враження, обмірковувати свої досягнення й помилки, постійно «взаємодіяти із самим собою».
Дослідники людських взаємин Л. Зунін та Н. Зунін вважають, що для того, щоб склалося враження про людину, достатньо чотири хвилини поспілкуватися з нею. Інші дослідники вважають, що для цього необхідно лише 120 секунд. Отже, від рівня нашого володіння технікою спілкування залежить думка оточуючих про нас!
Пригадайте структуру спілкування, розкрийте поняття техніки спілкування.
Залежно від того, яку мету ставить перед собою адресант: поінформувати, переконати, створити настрій, вивести з рівноваги адресата чи просто згаяти час - він організовує своє мовлення, добирає відповідні виражальні засоби, способи побудови тексту, дотримується певної стратегії та тактики в комунікативній поведінці. Відповідно до цього можна виділити такі види комунікативних актів:
професійні бесіди (коли розглядаються спеціальні проблеми без впливу на почуття);
промови (їх мета — досягнути домовленості щодо спільних дій у процесі інформації та аргументації). Вони впливають як на почуття, так і на розум та волю. Особливим їх різновидом є дискусії й дебати;
виступи (торкаються певної події). Розрізняють вітальні промови, подяки, вступні слова.
Зауважимо, що для реалізації вказаних видів спілкування слід дотримуватись мовленнєвого етикету. Під мовленнєвим етикетом розуміють мікросистему національно специфічних стійких формул спілкування, прийнятих і приписаних суспільством для встановлення контакту співбесідників, підтримання спілкування у певній тональності.
Практичні завдання
Пригадайте техніку спілкування та вкажіть схему складових ситуації спілкування.
Спілкування

Учені виділяють типи особистості в діловому спілкуванні. Прочитайте подані нижче характеристики та вкажіть соціальний тип, який вони описують.
Людина цього типу намагається утвердити себе серед інших. З усього хоче мати користь. Прагне до щастя, яке в її розумінні - найбільша цінність. Індивідуалістка, спочатку має бути добре їй, а потім іншим. Довіряє лише собі.___________________________________________________________________________
Людина цього типу має колективістський характер. Намагається бути, як усі. Спілкуватися з такою людиною легко. Біля себе не терпить людей, схожих на неї. Людина цього типу може порушувати правила, але не загальноприйняті норми.__________________________________________________________________________
Це яскраві особистості з почуттям власної гідності. Люди цього типу обожнюють створений ними власний світ. Часто вони діють, не думаючи про наслідки. Дбають лише про себе, зверхньо ставляться до інших. Спілкуватися з такими людьми нелегко._________________________________________________________________________
Люди цього типу завжди з чимось борються. У спілкуванні вони активні й наступальні, не сприймають світу та інших людей такими, якими вони є, намагаються їх змінити. «Герої» - це люди соціально орієнтовані, у них розвинене почуття обов'язку, справедливості, але вони не характеризуються терпимістю до інших._________________________________________
До цього типу належать люди, для яких головна цінність - сенс життя, а джерело моралі не в людині й суспільстві, а поза ними. Мотивом поведінки і спілкування з іншими є любов до ближнього і почуття єдності з людьми та світом._________________________________________________________________________
Будьте учасником діалогу, відповідаючи на запитання.
Скажіть, будь ласка, чи можна вважати себе культурною людиною без знання рідної мови?
Чи відчуваєте труднощі в усному і писемному мовленні? Які саме?
Що вам відомо про історію виникнення та розвитку української мови?
Яких видатних діячів ви знаєте, що відіграли важливу роль для ствердження української мови?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Прочитайте. З'ясуйте, до яких етикетних ситуацій належать подані мовні формули та якими з них можна скористатися за офіційних обставин.
1. Привіт. Здрастуйте. Доброго ранку. Наше щире вітання. Добрий день. Добридень. Вечір добрий. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Я Вас вітаю.____________________________
2. До побачення. До завтра. На все добре. Бувайте. Усім вітання. Тим часом. Мені час. До зустрічі. Скоро побачимось. Щасливо.__________________________________________
3. Спасибі. Дякую. Щиро дякую. Дуже дякую. Дозвольте висловити вдячність. Глибоко вдячний. Дякую від усього серця. Ви зробили мені велику послугу. У великому боргу перед Вами. Складаю подяку.________________________________________________
4. Так. Гаразд. Обов'язково. Авжеж. Добре. Чудово. Ще б пак. Ви маєте рацію. Не заперечую. Звичайно. Безсумнівно.________________________________________________
5. Дякую, не треба. На превеликий жаль, ні. Ні, я не можу. Про це не може бути й мови. Нічого подібного. Це марнування часу. Я про це іншої думки. Шкода, але я мушу відмовитися. Це неможливо.______________________________________________________
6. Перепрошую. Вибачте. Мені дуже шкода. Даруйте за клопіт. Прошу вибачення. Вибачте, що завдав(ла) стільки клопоту. Не згадуйте про це.__________________________
7. Це не так? Не може цього бути? О! Тільки уявіть собі! Подумати тільки! Хто б міг подумати! Як дивно!______________________________________________________________
Продовжіть речення. В якій етикетній ситуації ними можна скористатися?
Я переконаний, що_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Мені здається, що_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Я іншої думки щодо_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
На завершення вважаю за доцільне ще раз____________________________________________
________________________________________________________________________________

Вимовте фразу «Яка у нього професія» так, щоб виразити: захоплення; співчуття; презирство; зневагу; питання; заздрість; питання-перезапит; здивування.
Змоделюйте стандартну ситуацію (складіть службову бесіду), використовуючи етикетні формули, між особою, що влаштовується на роботу, та умовним роботодавцем. Чітко формулюйте запитання та відповіді. Вкажіть, які функції виконує спілкування в даній ситуації.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Запитання для самоконтролю
Що потрібно розуміти під «технікою спілкування»?
Назвіть форми та функції ділового спілкування.
Які існують моральні бар’єри? Чи сприяє їх подолання підвищенню рівня моральної та психологічної культури спілкування?
Охарактеризуйте правила етикету відповідно до кожного виду ділового спілкування.
Які типові етикетні ситуації ви знаєте?
Що потрібно пам’ятати, щоб успішно провести бесіду, переговори?
Висновок ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 (2 ГОД.)
Тема: Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів,
прийомів та по телефону.
Мета: Знати способи застосування в своїй діяльності правил спілкування;
вміти спілкуватися по телефону, готувати й проводити ділові зустрічі
та прийоми, удосконалювати навички усного ділового мовлення.
Література:
1.Чмут М.П. Етика ділового спілкування.-К.: МАУП, 2003.-с.126-155.
2. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення .- К.: Арій, 2007.-с.466-475.

Загальні відомості та методичні рекомендації
Під час опитування на запитання «Що таке культура спілкування?» відповідали, що це: «сукупність вмінь людини аналізувати вчинки інших людей, поважати їх; складова культури мовлення; вміння поводитися культурно, мати добру вимову; вміння у будь-якій ситуації знайти правильний та делікатний підхід; бажання бути культурним та приємним співрозмовником» та ін. Отже, культура поведінки, культура мовлення і мови, культура спілкування в житті найчастіше постають у єдності.
Зверніть увагу! Телефонна розмова – один з різновидів усного ділового мовлення, вона має свої специфічні особливості, оскільки співрозмовники не бачать один одного. Тому в ділових телефонних розмовах слід якомога ширше використовувати лексичні можливості української мови, використовувати формули ввічливості, не забувати про інтонаційні можливості мовлення.
Пригадайте правила культури спілкування по телефону, умови успішного проведення наради, стратегії , підготовку та ведення переговорів.
Практичні завдання
Відредагуйте телефонну розмову відповідно до правил спілкування, правильний варіант запишіть.
- Алло! Це хто!
- Волошин. А хто вам треба?
- Директор підприємства. Я не знаю, як його прізвище.
- А хто це дзвонить?
- Олег.
- А ви хто такий?
- Я молодий спеціаліст. Хотів би працювати у вас.
- Директору ніколи з вами говорити.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Продовжити речення.
Пробачте, це…___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Чи можна попросити…___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Чи не можна покликати...________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Чи не могли б ви попросити …____________________________________________________
________________________________________________________________________________
Складіть діалог ділової телефонної розмови: а) коли ви телефонуєте, б) коли вам телефонують (за професійним спрямуванням). Інсценуйте діалог.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вам потрібно подякувати колезі по роботі за надану послугу. Як це зробити?Усно змоделюйте ситуацію.
Переговори можна номінувати як організаційну форму встановлення та юридичної фіксації виробничо-економічних зв'язків між зацікавленими в спільній діяльності економічно незалежними організаціями. Складіть діалог переговорів відповідно до вашого професійного спрямування.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«Перевтілившись» у журналіста, один студент має обміркувати й записати запитання для інтерв'ю з працівником сфери вашої майбутньої професійної діяльності. Другий студент, «перевтілившись», має продумати відповіді на кожне із запитань. Усно змоделюйте ситуацію.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Запитання для самоконтролю
Розкрийте культуру ведення телефонної розмови.
Які різновиди публічного мовлення ви знаєте, які їх особливості.
Що слід пам’ятати, готуючись до ділових зустрічей та прийомів?
Розкрийте принципи, умови та стратегії результативності переговорного
процесу.
Висновок______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 (2 ГОД.)
Тема : Спеціальна термінологія і професіоналізми.
Мета: Засвоїти особливості вживання термінів та професіоналізмів у
професійному мовленні, виробити навички знаходити в тексті й доречно
використовувати в мовленні лексику, слова-терміни, вміти
користуватися термінологічними, фразеологічними словниками та
довідковою літературою.
Література:
Зубков М., Сучасне українська ділова мова. - Х.: Торсінг, 2002.-с.63-65.
Михайлюк В.О. Українська мова професійного спрямування.-К.: ВД «Професіонал», 2005.-с.36-50.
Мозговий В.І.Українська мова у професійному спрямуванні.-К.:Центр навчальної літератури, 2006.-с.140-145.
Загальні відомості та методичні рекомендації

Зверніть увагу! Терміни та професіоналізми слід розрізняти.
Терміни – слова або словосполучення, що вживаються для точного вираження поняття з якої-небудь галузі знання. У кожній галузі науки, техніки, виробництва, терміни утворюють систему – термінологію. Українська літературна мова має розвинуту термінологічну систему у всіх галузях: математичній, фізичній, електротехнічній, радіотехнічній, літературознавчій, лінгвістичній, філософській, фінансовій, медичній, спортивній та ін. Яку термінологію використовуєте ви ?
Професіоналізми – слова й мовленнєві звороти, характерні для мови людей певних професій. Оскільки професіоналізми вживають на позначення спеціальних понять лише у сфері тієї чи іншої професії, ремесла, промислу, вони не завжди відповідають нормам літературної мови. Професіоналізми виступають як неофіційні (а отже, експресивно забарвлені) синоніми до термінів. З-поміж професіоналізмів можна вирізнити науково-технічні, професійно-виробничі, просторічно-жаргонні.
Пригадайте, які існують ознаки, що визначають суть терміна як особливої мовної одиниці, якими способами творяться терміни.
Запам’ятайте, професіоналізми можуть використовуватися в неофіційному професійному спілкуванні, проте вони є ненормативними в професійних документах, текстах, в офіційному усному мовленні.
Розрізняйте! Офіційно-ділова фразеологія – це усталені звороти, що використовуються в документах, ділових паперах. Наприклад: оголосити догану, взяти до уваги, заслухавши і обговоривши. Міжстильові фразеологічні звороти являють собою загальновживані найменування певних предметів і явищ дійсності. Їм не властиві додаткові відтінки значення, експресивність, емоційність. Наприклад: привертати увагу, із року в рік, робити послугу.
Практичні завдання
Поясніть значення термінів, чи можна замінити їх іншими словами, поясніть чому. Клейковина, бункер, коефіцієнт, елеватор, сепарування.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перевірте свій рівень орфографічної грамотності. Вставте, де потрібно, орфограми, знаки в словах, часто вживаних у технологічній практиці, якщо ні - з'єднайте рискою.
Ре...стр, дох...д, акц..онер, підпр.. ємство, інв...нтар.. зація, відс…рочений, зобов..язання, с...ровина, конд..ціюван..я, суб...єкт, однонасін..єві, заборгован...ість, домі..ка, пш..ниця, ячм..ню, транспорт…р, са…кове з..рно, зараж..ність, р...зерв, ном….нклатура, свідо...тво, кл..йст..ризоване, хлібоп..карське, визнач..ння, ...арантія, ...писано, подрібн..н..я, ро...поділ, шліфува..ня

Проведіть дослідження у підручнику з обраної вами спеціальності з метою визначення слів-термінів. Укладіть словниковий диктант. Складіть з одним терміном речення.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
За поданим зразком у кожному з наведених речень замість крапок вставте єдино можливе для даного випадку слово.
Цей договір набирає чинності з моменту підписання його обома сторонами.
Вважаю за необхідне ______________ заходів ______________ відповідальності.
Ви запропонували дуже великий _____________________ роботи.
Які Ваші _________________на майбутнє?
На кінець року___________________ підсумки нашої роботи.
У конференції____________________участь провідні вчені університету.
На нараді йшлося про зміцнення ________________дисципліни.
Ми розробили ______________________ щодо підвищення ефективності виробництва.
Прошу ____________ відпустку за _____________________ рахунок.
Ми повинні _______________________правил внутрішнього розпорядку.

Розкрити значення фразеологічних одиниць, обґрунтувати сферу вживання:
Очі розбігаються; обходити стороною; як обух по голові; без оглядки; обдарувати поглядом, на широку ногу, дамоклів меч, з одного маху; кишеня не сходиться; щуку кинути в річку; звести рахунки; закрити очі; ні холодно ні жарко; бойове хрещення; стригти під один гребінець, закласти фундамент.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Серед стійких словосполучень, що подані нижче, є термінологічні, офіційно - ділові і фразеологічні. Розподіліть їх відповідно до класифікації.
Доводити до відома, пропускати повз вуха, брати участь, точити ляси, орендна плата, узяти верх, вжити термінових заходів, штрафні санкції, згідно з графіком, пекти раки, наріжний камінь, піймати облизня, мати на меті, трудові спори, внести пропозицію, мати авторитет.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Складіть діалог виробничої тематики, насичений вашою фаховою термінологією. Усно змоделюйте ситуацію.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Складіть кросворд, використовуючи термінологію вашого фаху.
Запитання для самоконтролю
Що таке терміни і які вимоги до їх використання?
Назвіть ряд термінів обраної спеціальності, якого вони походження?
Наведіть приклади професіоналізмів.
Висновок_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 (2 ГОД.)
Тема: Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання.
Пароніми та омоніми. Вибір синонімів.
Мета: Вміти визначати багатозначні слова, виявляти характер
семантичних процесів в термінології, розрізняти особливості
використання багатозначних слів: синонімів, паронімів, омонімів у
професійному мовленні, удосконалити вміння працювати із
словниками.
Література:
Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К.: Вища школа, 1982. – 287 с
Паламар Л.М. Мова ділових паперів. - К.: 2003. – 122 с.
Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 240 с.
Новий тлумачний словник української мови у 4-х томах. - К., 1999.
Словник синонімів української мови у 2-х томах. - К.,1999.
Загальні відомості та методичні вказівки
Зауважимо, кожне слово, вжите в певному зв’язку з іншими словами і при певних умовах висловлювання думки, має звичайно тільки одне значення. Властивість слова вживатися у різних значеннях називається багатозначністю, або полісемією.
Дійсне значення слова пізнається у контексті. Виникає слово, як правило, з одним значенням, тобто є однозначним або моносемічним. Можливість виникнення у слові нових значень пояснюється самою природою відображення дійсності в ньому. Таким чином у ньому виникають нові значення.
Згодом уявлення про явища в процесі його пізнання може змінюватися, поширюватися, а отже, може змінюватись і узагальнене поняття про нього, а далі змінюється і зміст слова. Наприклад, культура – національна культура (все, що створено людським суспільством), культура мови (ступінь досконалості, досягнутий в опануванні тієї чи іншої галузі знання), злакова культура (вирощувана культивована рослина).
Пригадайте лексичні розряди: синоніми, омоніми, пароніми, з’ясуйте між ними різницю.
Практичні завдання
Доберіть синоніми до слів: відносини, висновок, надійний. При потребі скористайтесь словником.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Які слова-омоніми можна використати, щоб назвати:
1. Нестача чогось, відсутність кого-, чого-небудь - продукція або товар низької якості______________________;
2. густа, напівпрозора маса пташиного яйця, у якій міститься жовток – складна хімічна сполука, органічна речовина______________________;
3. злакова рослина, зерна якої використовують для виготовлення круп на корм худобі, а також як сировину для пивоварної промисловості – гостре запалення волосяного мішечка вії та сльозної залози ______________________;
4. перші паростки посіяних рослин – пристосування для підіймання вгору та спускання вниз __________________________;
5. деталь – передовик виробництва_________________________________.
Довідка: білок, ударник, ячмінь, сходи, брак.
З’ясувати різницю у значенні поданих паронімів, склавши з ними словосполучення, ввести кілька у речення професійного спрямування:
Комунікабельний – комунікативний - комунікаційний, спеціальний – специфічний, тактовний – тактичний, вислухати – заслухати, дефективний – ефективний.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Записати правильно словосполучення. У чому причина допущених помилок?
Виголошувати порядок денний, принципіальна технологічна схема, по-сучасному освітлювати проблему, оперативне рішення питань, на протязі тижня, передвиборна агітація, сушка зерна, по закінченню робочого дня, високий покажчик продуктивності праці, робота по сумісництву, тактичне ставлення до колег, працювати по схемі, гарантований лист, вільна вакансія, подарунок напам’ять, користь від використання сепаратора.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У кожному синонімічному ряду закресліть «зайве» слово.
1. особистий, особовий, персональний, індивідуальний, власний.
2. вибачте, пробачте, даруйте, перепрошую, вибачаюсь.
3. наступний, слідуючий, подальший, дальший, такий.
4. договір, контракт, домовленість, угода, трудовий договір.
З’ясуйте значення поданих слів, вкажіть їх лексичний розряд Продемонструйте на прикладах слововживання.
Виключно – винятково, об’єм – обсяг,
помел – помело, покажчик – показник,
положення - становище, аграрний – сільськогосподарський,
процент – відсоток, організація – підприємство.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поясніть значення поданих слів, склавши з ними речення. До якої лексичної групи належать нижчеподані слова. При потребі скористайтесь тлумачним словником.
Склад, операція, аналіз, зерно, хліб, процес.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Проведіть дослідження у підручниках з обраної вами спеціальності з метою визначення лексичних груп: синонімів, паронімів, омонімів. Складіть невеликі словнички.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дайте відповідь на запитання: чому саме такі якості фахівця є характерними для професії технолога?
Комунікабельність, організаторські та дослідницькі здібності, виконавська дисципліна, коректність у ставленні до колег, аналітичність мислення, високий рівень працездатності.
Які ділові та моральні якості не враховано у кваліфікаційній характеристиці лаборанта - технолога? Доповніть вищевказаний перелік якостей фахівця.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подумайте на питанням:
Як збагатити лексичне багатство власного мовлення?
Висновок______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 (2 ГОД.)
Тема: Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної
мови. Орфографічні та орфоепічні словники.
Мета: повторити особливості українського правопису, орфоепічні норми,
систематизація правил орфографії, правопис прізвищ, імен та по батькові
в українській мові, правопис складних іменників та прикметників,
прислівників; удосконалювати орфографічну грамотність, навички
роботи з орфографічним словником, збагачувати словниковий запас.
Література:
Зубков М., Сучасне українська ділова мова. - Х.: Торсінг, 2002.-с.134-170.
Мозговий В.І.Українська мова у професійному спрямуванні.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.-с.76-79.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення .- К.: Арій., 2007.- с.100-102, 327-328.
Загальні відомості та методичні рекомендації
Пригадайте! Орфографія - (від грецького orthos - правильний, рівний і grapho - пишу, або правопис,) - це система загальноприйнятих правил, що визначають способи передачі мови у писемній формі.
Орфографія вивчає систему правил про способи передачі усної мови на письмі, встановлює правила написання слів разом, окремо і через дефіс, правила передачі частини слова з рядка в рядок, вживання м'якого знака і апострофа, написання іншомовних слів і скорочень слів. Орфографія охоплює лише основні правила. Орфографія української мови встановлює зокрема, правила написання окремих слів і їх значущих частин, правила написання слів разом, окремо і через дефіс, вживання великої букви та правила переносу слів з рядка в рядок.
Зверніть увагу, орфоепія – це розділ науки про мову, в якому вивчається система норм літературної вимови. Значна частина орфоепічних правил пов’язана з вимовою граматичних форм, правильним наголошенням слів, інтонацією тощо.
Практичні завдання
Подані прізвища запишіть українською мовою.
Смирнов, Савельев, Евгеньев, Благоев, Лукьянов, Сухарев, Демьянов, Георгиев, Рощин, Теркин, Гущин, Слепцов, Астафьев, Светов, Столетов, Зверев, Артемов, Алексеев, Мацеев, Лесков, Елютин, Кожицкий, Душин.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Напишіть велику чи малу букву у назвах, обґрунтуйте свій вибір.
(м)міжнародний (в)алютний (ф)онд, (м)еценатство, (і)нтернет, (б)анк (н)адра, (м)огилів / (п)одільський (к)онсервний (з)авод (д)ари (л)анів, ( (п)равобережна (у)країна, (в)інниччина, (с)ік (с)адочок, (с)узір’я (в)еликої (в)едмедиці, (у) каз (п)резидента (у)країни, (с)татут та (у)становчий (д)оговір (п)підприємства, (д)ержстандарт (у)країни.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Запишіть подані чоловічі імена українською мовою, утворіть від них чоловічу та жіночу форми по батькові в називному відмінку: Геннадий, Илья, Сидор, Афанасий. Декілька введіть у речення.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ознакою культури спілкування є правильна вимова слів, часто вживаних під час проведення переговорів, установлення ділових контактів, вирішення економічних, господарських питань. Користуючись орфоепічним словником, поставте наголоси у поданих словах. Складіть речення з виділеними словами.
Діалог, запитання, ознака, предмет, похвала, показник, корисний, вимоги, компроміс, вигода, налагодження, найважливіший, співбесідник, партнер, завдання, визнання, обмін, новий, завжди, винагорода.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Напишіть слова разом, окремо, через дефіс. З двома словами складіть речення.
Лаборант / тенхнолог, пів / Києва, максимально / використаний, громадяни / споживачі, віце / президент, чотири \ томник, напів / розпад, мало / цінний, товарно / грошових, внутрішньо / ринковий, найбільш / здатний, купівля /продаж, документ /запит, вірно/оформлений, лист/нагадування, праце / здатний, внутрішньо / ринковий, праце / влаштування, всесвітньо / відомий, інформаційно / рекламний, мало / ефективний, високо / поважний.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________
Запишіть слова, поставивши на місці крапок потрібні префікси.
...буття, ...звище, ...доріжжя, ...палити, ...садибний, ...коштовний, ...слати, ...клад, ...гріти, ...формувати, ...цікавий, ...чистити, ...класти, ...міський, ...свячений, ...бічник, ...рва, ...хвалений, ...питати, ...хвилюватися.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вставте, де потрібно, пропущені букви. З’ясуйте, в яких словах відбулося спрощення, а в яких – ні.
Виїз…ний, пес..ливий, шіс..тнадцять, щас..ливий, вартіс…ний, облас…ний, тиж…невий, якіс..ний, захис…ний, контрас..ний, кіль кіс…ний.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Утворіть вищий та ступінь порівняння прикметників, поясніть зміни приголосних.
Глибокий, дорогий, легкий, високий, тонкий, жовтий, низький, поганий, гарний.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Запишіть прислівники й прислівникові сполучення окремо, разом або через дефіс. Поясніть правопис, введіть декілька в речення.
Всього \на\всього, без\вісті, де\не\де, до\купи, в\середині, по\юнацьки, по\іншому, на\зустріч, о\півдні, як\не\як, за\одно, зі\споду, раз\за\разом, один\в\один, з\гори, до\останку, плече\в\плече, на\показ, на\половину, на\ троє, по\перше, без\відома, аби\тільки, по\ четверо, в\цілому.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Випишіть з посібників вашої спеціальності слова з апострофом та м’яким знаком.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відредагуйте текст, вставляючи пропущені літери та розділові знаки. Пояснити значення слова «підприємець», скласти з ним речення.
Обставини що різко змінюют..ся в галузі економіки поєднан…і із впровадж…н..ям ринкових відносин вимагают.. п..р..гляду і ряду устал…них концепцій підготовки фахівців. Жит…я змушує бачити у кожній людині пот..нційного підпр…ємця здатного у майбутн…ому відкрити свій н...в…ликий бізн…с мале або с…реднє підпр…ємство з випуску якої н…будь продукції чи з надан..я сервісу населен…ю.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Запитання для самоконтролю
Які принципи українського правопису ви знаєте, поясніть їх суть?
Яких правил літературної вимови слід дотримуватись в усному мовленні?
Сформулюйте основні орфограми українського правопису.
Що потрібно знати про правопис прізвищ, імен, по батькові.
З’ясуйте складні випадки написання іменників, прикметників, займенників.
Висновок_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9 (2 ГОД.)
Тема: Морфологічні норми сучасної української літературної мови у
професійному мовленні.
Мета: Навчитися доречно добирати граматичні форми іменників; правильно
вживати форми прикметників у діловому спілкуванні; правильно
записувати цифрову інформацію; використовувати дієслівні форми та
прийменникові конструкції у професійних
Література:
Зубков М., Сучасне українська ділова мова. - Х.: Торсінг, 2002.-с.175-235.
Мозговий В.І.Українська мова у професійному спрямуванні.-К.: Центр навчальної літератури, 2006.-с.86-99.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення .- К.: Арій., 2007.- с.100-102, 327-328.
Загальні відомості та методичні рекомендації
Запам’ятайте, що однією з визначальних ознак культури писемного та усного спілкування є граматична правильність, тобто дотримання унормованих правил змінювання слів та їх творення, побудови словосполучення і речень.
Зверніть увагу, в українській мові є шість самостійних лексико-граматичних розрядів слів, п'ятьом із яких притаманна словозміна. Це іменники, прикметники, числівники, займенники й дієслова. Необхідно розглянути, як вони функціонують у ділових паперах, яким із форм бажано надавати перевагу.
Особливості вживання іменників у ділових документа
Назви осіб за професією, посадою тощо в переважній більшості випадків утворюють паралельні форми чоловічого та жіночого роду ( студент - студентка). При виборі однієї з таких форм необхідно пам'ятати ряд правил:
офіційними назвами посад, професій і звань служать іменники чоловічого роду. У ділових документах вони вживаються незалежно від статі особи, позначуваної іменником;
текст набуває офіційного характеру, якщо слова, залежні від найменувань посади, узгоджуються із цим найменуванням у формі чоловічого роду. Якщо ж у документі вказується прізвище жінки, котра займає вказану посаду, то підпорядковані слова узгоджуються з прізвищем і вживаються у формі жіночого роду;
уживання найменувань жіночого роду виправдане в тих текстах, для яких вказівка на стать є бажаною, але не може бути виражена іншими засобами.
Однина іменників може вживатися для позначення багатьох предметів позамовної дійсності (зібрано врожай вишні). У подібних випадках однина служить засобом узагальнення і вказує на цілісність предметів, їх нерозчленованість. Якщо ж невизначена кількість однорідних предметів уявляється внутрішньо розчленованою, потрібно вживати форми множини.
Речовинні іменники (масло, сіль, вода), вжиті у формі множини, набувають значення видів, сортів, типів речовин ( мінеральні солі).
Значна кількість помилок допускається при вживанні іменників чоловічого роду у формі родового відмінка, у якому одні з них мають закінчення -а (-я) (формуляра), а інші - -у (-ю), (протоколу). Багатозначний іменник в одному зі своїх значень у формі родового відмінка може мати флексію -а, а в іншому - -у. (працівник апарату - стояв біла апарата). Закінчення родового відмінка однини фіксується в усіх орфографічних словниках, за якими в разі потреби його можна звірити.
У родовому відмінку множини іменники жіночого роду мають закінчення -ей: галузей, статей.
Варіантність флексій спостерігається також у давальному відмінку однини іменників чоловічого роду: -у (-ю) та -ові, -еві (-єві). У діловому стилі домінує флексія -у (-ю): директору, хоча цілком можлива й -ові, -еві (-єві).
Функціонування прикметників у діловому стилі
Прикметники поділяються на три розряди: якісні, відносні та присвійні. У діловому стилі переважають відносні прикметники, проте слід звернути увагу на функціонування якісних, які утворюють ступені порівняння (форму вияву більшої чи меншої міри якості). В українській мові ці форми можуть бути однослівними, синтетичними (низький - нижчий - найнижчий) і двослівними, аналітичними (низький - більш низький - найбільш низький). У діловому стилі рекомендується надавати перевагу аналітичним формам, оскільки їх творення можливе від усіх якісних прикметників і сприймаються вони як стилістично нейтральні, тоді як синтетичні мають відтінок розмовності.
Числівники
Основні правила їх запису в ділових документах:
якщо не вказані одиниці виміру, то прості кількісні числівники, що називають однозначне число, у записі передаються словом, а не цифрою. Так само позначаються числівники, що вказують на часові межі;
якщо однозначне число супроводжується найменуванням одиниць виміру, воно пишеться цифрами;
складні і складені числівники в середині та в кінці речення записуються цифрами. На початку речення вони записуються словами;
цілі числа, які виражаються кількома знаками, прийнято записувати, розбиваючи їх на класи з допомогою пропусків;
якщо запис порядкових числівників робиться арабськими цифрами, то після них відмінкове закінчення вказується один раз, після останнього числівника;
якщо порядкові числівники передаються римськими цифрами, то відмінкові закінчення не вказуються;
якщо перша частина складного слова є цифровим позначенням, то слово може писатися комбіновано (100-процентний). Другу частину подібних назв дозволяється скорочувати, якщо вона становить собою назву одиниці виміру (50 км);
у діловому мовленні можна застосовувати змішаний запис числівників: 786 тис. (і 786000).
Уживання займенників
Переважна більшість документів пишеться від І особи множини (від імені установи, підприємства, організації). Однак при їх укладанні займенник ми пропускається. Синонімічною до вказаної є форма III —"ї особи однини {університет оголошує набір). Завдяки цим формам мовець ніяким чином себе не проявляє, що надає викладу офіційного характеру.
Займенники Вам, Вас, Вами в документах теж опускаються, що створює враження строгої об'єктивності викладу. Уведення особового займенника пом'якшує категоричність вимоги.
Вживання займенника 1-ї особи однини я також уникається. Він «поглинається» дієсловом: пропоную, наказую. Займенникова форма вживається лише в автобіографіях, дорученнях та інших особистих паперах.
Займенник свій, як правило, у документах є зайвим, оскільки несе надлишкову інформацію.
Дієслова в діловому мовленні
Ділові листи часто починаються дієсловом у формі 1-ї особи множини (надсилаємо, просимо) або конструкцією з дієслівною формою 3-ї особи однини (університет повідомляє).
Теперішній час уживається в значенні майбутнього в тих випадках, коли звертається увага на обов'язковість (засідання розпочинається о 14 годині).
Недоконаний вид дієслів у документах часто позначається складеними формами (буде проводитися, а не проводитиметься), а доконаний - простими, утвореними префіксальним способом (візувати - завізувати).
У писемному діловому мовленні форми наказового способу дієслів не вживаються, а замінюються інфінітивом та описовими лексичними засобами. Інфінітив надає документам категоричності. Менш категоричними є безособові форми, які мають характер ствердження фактів і застосовуються в інструкціях, приписах тощо (заборонено, забороняється).
Практичні завдання
Утворіть іменники чоловічого і жіночого роду, які називають мешканців таких міст: Львів, Київ, Яготин, Варшава, Біла Церква, Чернігів, Полтава, Одеса, Тернопіль, Прага, Донецьк, Москва, Мінськ, Черкаси.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Доберіть, якщо можливо, до поданих іменників чоловічого роду іменник жіночого роду. Визначте сферу використання родових пар.
Поет, касир, дипломник, майстер, заступник, професор, директор, мер, студент, прем’єр, абітурієнт, автор, завідувач складу, швець, лаборант, технолог.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Утворіть форму родового відмінка однини.
Керівник, ступінь, візит, засіб, аналіз, розвиток, ґрунт, прибуток, лист, керівник, рух, Буг, Дніпро, шлях, податок, рахунок, контроль, постачальник, асортимент, податок, контингент, протокол, документ, облік, технолог, продаж, розвиток, лист, телефон, елеватор, комплекс, гібрид, експорт, товар, споживач, обсяг, трієр, термін.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Провідміняйте власне прізвище, ім’я по батькові, назву міста - Могилів – Подільський, станція Вендичани.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Перепишіть, розкриваючи дужки, поставте іменники у кличному відмінку, виділіть закінчення.
Дозвольте звернутися, (товариш лаборант); можна вас запитати, (Петро Михайлович); дякую вам, (тато і мама); котра година, (Марія Миколаївна); працюйте старанно, ( технолог); приступайте до роботи, ( водій); говоріть, (Григорій Володимирович); з’ясуйте, будь ласка, (пан директор).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відредагуйте речення, використовуючи правильно займенники, прикметники.
Я пропоную усунути п.Куліша В.Д. з посади лаборанта, яку він обіймав, у зв’язку з його неодноразовими порушеннями своїх службових обов’язків. Я особисто сам перевірив. Комісія запропонувала адміністрації взяти на себе функції щодо розслідування НП. Мною запроваджено нові правила. У кожнім складі необхідно зробити ремонт.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зробіть правильний вибір форми прикметників, підкресліть її.
Роботящий, працьовитий; працьовитіший, дуже працьовитий; більш рішучіший, більш рішучий; найвищий, самий високий; студентові досягнення, студентські досягнення; білоцерківський житель, житель м. Біла Церква; досвідчена інженер, досвідчений інженер, чотири великі контейнери; чотири великих контейнера.

Провідміняйте числівники: двісті п'ятдесят сім, сорок один мільйон, одна третя, двадцять перший, півтори тонни. З двома числівниками складіть речення.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перекладіть наведені словосполучення українською мовою. Складіть з двома словосполученнями речення професійного спрямування.
Шести договоров, пятью ведомостями, двумстам пятидесяти восьми служащим, на девяноста семи предприятиях, семьюдесятью гривнами, на семи счетах, на восьми страницах отчета, четырем технологам, двух лаборантов, двенадцать мешков, за прошлые десять лет, во второй половине августа, не более шестнадцати тысяч тонн, выполнено план на сто процентов, во втором полугодии, полтора часа, четыре приказа.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Зверніть увагу! Вважається, що до 30 хв. Потрібно вживати прийменник на або до, а після 30 хв. до або за.

Запишіть словами правильно час.
9:30, 8:20, 5:50, 15:40.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Утворіть словосполучення із дієсловами, з якими найчастіше вживаються подані іменники.
Зразок: апеляція – написано, подано.
Підпис, договір, лист, оголошення, аналіз, документ, звіт, штраф.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відредагуйте, якщо потрібно, подані словосполучення. З’ясуйте правила вживання прийменника по в діловому мовленні.
Шести договоров, пятью ведомостями, двумстам пятидесяти восьми служащим, на девяноста семи предприятиях, семьюдесятью гривнами, двум водителям, на семи счетах, на восьми страницах отчета, четырем технологам, двух лаборантов, двенадцать мешков, за прошлые десять лет, во второй половине августа, не более шестнадцати тысяч тонн зерна, выполнено план на сто процентов, во втором полугодии, полтора часа, четыре приказа.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Питання для самоконтролю
Які правила використання іменників у діловому тексті
Які особливості відмінювання іменників ІІ відміни? Наведіть приклади.
Що важливо знати про вживання займенника, складаючи тексти документів
різних видів?
Які особливості відмінювання складених кількісних числівників?
Як відмінюються порядкові числівники? Подібно до якої частини мови?
Розкрийте особливості використання дієслівних форм у професійному
мовлення.
Назвіть способи заміни прийменника «по» при перекладі з російської мови.
Висновок______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 (2 ГОД.)
Тема: Синтаксичні особливості професійних текстів.
Мета: Засвоїти синтаксичні аспекти професійного мовлення, основні форми
викладу матеріалу, структуру речень і словосполучень, правила
координування підмета з присудком; вміти правильно будувати
синтаксичні конструкції при складанні професійних текстів.
Література:
Зубков М., Сучасне українська ділова мова. - Х.: Торсінг, 2002.-с.319-325.
Михайлюк В.О. Українська мова професійного спрямування.-К.: ВД «Професіонал», 2005.-с.457-472.
Мозговий В.І.Українська мова у професійному спрямуванні.-К.:Центр навчальної літератури, 2006.- с.100-118.
Загальні відомості та методичні рекомендації
Пригадайте, синтаксис – це набір правил творення словосполучень та речень для передачі засобами мови різноманітних зв’язків, з одного боку,між самими явищами, і, з другого, між цими явищами та дійсністю.
Пам’ятайте! Загальна грамотність документа, що виражається в чіткості й логічності викладу, дотриманні правописних норм, а також правил, обов’язкових для ділових паперів, досягається, зокрема, за рахунок синтаксису.
Стислості, ясності викладу матеріалу в текстах як в ділових, так і фахових можна досягти лише за умови дотримання правил утворення словосполучень та речень для передачі засобами мови різноманітних зв’язків.
Зверніть увагу на основні синтаксичні правила та дотримуйтеся їх.
Заміна простими реченнями складних, що сприяє прискореному
сприйняттю документа.
Уживання стійких словосполучень для вираження стандартних аспектів
змісту:
З метою надання допомоги... У зв’язку з погіршенням стану...
Згідно з рішенням комісії... Відповідно до вашого прохання...
Доводимо до Вашого відома...
Уживання безособових речень, пасивних зворотів, зворотних дієслів.
Уживання неозначеної форми дієслова для вираження наказового способу.
Складнопідрядні речення виражають причинно-наслідкові та інші типи
зв’язків.
Означення передують означуваним словам, вставні слова на початку
речення.
Вживання дієприкметникових і дієприслівникових зворотів з метою
скорочення тексту.
Заміна займенників іменниками.
Використання віддієслівних іменників
Перевага - прямому порядку слів, зворотний – коли логічно наголошується
дія.
Ланцюговий зв’язок речень.
Практичні завдання
Визначте типи зв'язку між словами в підрядних словосполученнях:
узгодження – уз., керування- к., прилягання-п.
Організовувати виробництво ; сучасний підприємець ; постійно дбати ; вміло реагувати ; кінцевий результат ; бути об'єктивним ;працювати чесно ; звертатися тактовно ; оцінка ефективності ; система обробки ; глибоко стурбований ; поводитися чемно ; повертатися пізно .

Доберіть синоніми до поданих прийменникових словосполучень.
Після закінчення свята, відповідно до санітарно – гігієнічних умов, за браком часу, на кінець робочого дня, стосовно замовлення, у зв’язку із захворюванням, з метою заохочення, згідно з правилами, за ініціативою лаборанта.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Утворіть із поданих словосполучень речення. Не забувайте про порядок слів у реченні. Важлива роль; працювати за договором, проаналізувавши якість зерна, на мою думку.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перебудуйте прості речення так, щоб вони стали складними. Поставте потрібні розділові знаки.
На підприємстві створено спеціальну службу для контролю за роботою персоналу. Наведені вище факти підтверджують необхідність реконструкції приміщення складу.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відредагуйте речення. Доведіть стилістичну їх правильність. Наведіть приклади слововживання.
По слідуючому питанню виступить голова комісії, необхідно додержуватись регламента, представники делегації заключили договір про співробітництво, цей тезис не протирічить раніше затвердженому рішенню, керівництво нашого підприємства рахує, що ваша фірма невчасно розраховується за предоставлені послуги, більша частина активу осталася і продовжують свою справу; роботу відложили на місяць. Я настоюю на звільненні Василенка з посади. Я прийшов до такого висновку. Я не раз піднімав питання про підвищення зарплатні. Моє заключення слідуюче. Ця пропозиція заслуговує уваги. Наші думки співпадають. Я повинен зложити свої повноваження. Вибачаюсь, якщо було щось не так. Вироби підприємства поступили в продажу. Ми розробили міри по поліпшенню умов праці. Збори акціонерів проголосили відкритими. Буря нанесла велику шкоду посівам.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Перекладіть словосполучення з російської мови на українську.
Не явился из-за болезни, поехать в командировку, действовать в соответствии с правилами, в течении двух часов, читать на украинском языке, на следующий день, принять во внимание, в адрес, в состав, при любой погоде, пропустить на территорию, в большенстве случаев, ввиду задолженности, за счет поступления денежных средств, в зависимости от условий, за счет заведения, на основании заказа, по случаю открытия предприятия, согласно стандарта, по случаю юбилея, несмотря на отказ.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прочитайте речення, розставте необхідні розділові знаки ( в тексті).
Склади являють собою силосні сховища у яких підсилосний поверх по своїм об’ємно-планувальним рішенням можна використовувати для зберігання сировини і готової продукції в тарі. Завдяки більш повному використанню об’єму будівлі вартість зберігання в таких складах менша ніж в силосах.
До них відносять сховища для різних інгридієнтів комбікормів меляса, гідрол, кукурудзяний екстракт. Найбільш складні із них мелясосховища.
До складу мелясосховищ входять основний резервуар приймальний резервуар з пристроєм для зливу меляси із цистерн бак для підігріву меляси і насоси для її перекачки. Сховища обладнують трубопроводами для випорожнення розхідного бака в виробничому корпусі.
Запитання для самоконтролю
Які речення переважають у професійному тексті?
Назвіть види конструкцій, що найбільш характерні для ділового тексту.
Який прядок слів переважає в тексті ділових паперів? Наведіть приклади.
Яку роль відіграють інфінітивні конструкції?
Яка роль віддієслівних іменників?
Висновок______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11 (2 ГОД.)
Тема: Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні
реквізити. Види документів.
Мета: Засвоїти призначення, класифікацію документів, вимоги до складання та
оформлення різних видів документів, реквізити документів та правила їх
оформлення, навчитися складати ділові папери управлінської
документації обраної професії, грамотно писати й оформляти документи.
Література:
Зубков М., Сучасне українська ділова мова. - Х.: Торсінг, 2002.-с.32-62.
Мозговий В.І.Українська мова у професійному спрямуванні.-К.:Центр навчальної літератури, 2006.- с.170-178.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення .- К.: Арій., 2007.-с.25-57.
Загальні відомості та методичні рекомендації
Зверніть увагу! Основним видом ділового тексту є документ. Він має правове й господарське значення, може слугувати писемним доказом, а також є джерелом різноманітних відомостей довідкового характеру.
Документи дають можливість відтворити факти діяльності установи, організації чи підприємства, знайти в зданих до архіву справах такі відомості, які мають значення для поточної оперативної роботи і для історії.
У найширшому значенні цього слова документом можна вважати будь-який матеріальний об'єкт, що містить інформацію в зафіксованому вигляді.
Документ - це своєрідний матеріал, «сировина для обробки». Вона повинна бути доброякісною: інформація повинна добуватися швидко і продуктивно.
Вимоги до документів, що мають бути повноцінним джерелом інформації
Документ повинен видаватися повноважним органом або особою відповідно до її компетенції.
Документ не повинен суперечити чинному законодавству і директивним вказівкам керівних органів.
Документ повинен бути достовірним і відповідати завданням конкретного керівництва (базуватися на фактах і містити конкретні й реальні пропозиції).
Документ повинен бути складений за встановленою формою.
Документ має бути бездоганно відредагований і оформлений.
Мова ділових документів повинна відповідати нормам загальнолітературного вжитку, тобто нормам сучасної української літературної мови.
При виконанні роботи необхідно звернути увагу на класифікацію документів за різними ознаками, оформлення та розміщення реквізитів. Текст як основний реквізит документа має вимоги щодо укладання та написання.
Важливим є дотримання правил оформлення сторінки документа.
Практичні завдання
Сформулюйте і запишіть визначення документа. Обґрунтуйте значення документів у житті людей.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Продовжіть речення та поясніть в них розділові знаки.
Документи відтворюють на_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
За походженням документи поділяються на _________________________________________
_______________________________________________________________________________
За призначенням виділяють такі документи _________________________________________
________________________________________________________________________________
Діловодством називається ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Розкрийте значення поданих слів за «Словником іншомовних слів».
Абзац, стандарт, штамп, реквізит, бланк, копія, діловодство, гриф, кліше, резолюція, рубрикація, індекс, формуляр.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оформіть правильно реквізит «підпис».
1. Директор інституту Кудін А.П. (підпис).
2. Сергієнко М.К. Директор ЗОШ № 186 (підпис).
3. (підпис) Головний бухгалтер О.Васильченко
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Виправте помилки в оформленні реквізиту «адресат». Запишіть правильні варіанти.
1. Директор Олійнику Сергію Петровичу.
2. Генеральні директори виробничих об'єднань, директори підприємств і
керівники організацій.
3. Міністерству аграрної політики та продовольства України.
4. Міністерство промислової політики України. Управління справами
Головний спеціаліст Кононенку В. П.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оформіть дату цифровим способом. Поясніть, яким днем датується документ.
Десятого грудня дві тисячі десятого року, третього липня тисяча дев'ятсот двадцять шостого року, двадцять третього вересня двохтисячного року, сьомого січня дві тисячі восьмого року.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Запишіть текст, правильно оформивши заголовок та підзаголовок. Поділіть на абзаци текст документа.
Приймання, розгляд і реєстрація документів. Приймання документів. Усі документи, що надходять до установи, приймаються централізовано в канцелярії. У разі надходження документів у неробочий час вони приймаються черговим працівником. У канцелярії розкриваються всі конверти, за винятком тих, що мають напис «особисто». Конверти зберігаються і додаються до документів у разі, коли лише за конвертом можна встановити адресу відправника, час відправлення та одержання документа. Попередній розгляд документів. Всі документи, що надійшли до установи, підлягають обов'язковому попередньому розгляду. Попередній розгляд документів здійснюється керівником канцелярії установи або іншою виділеною для цього особою відповідно до розподілу обов'язків між працівниками. Попередній розгляд | документів повинен здійснюватись у день одержання або в і перший робочий день у разі надходження їх у неробочий час. Доручення органів вищого рівня, телеграми, телефонограми розглядаються негайно.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Розгадайте кросворд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 По горизонталі: 1. Друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію. 2. Відтворення частини документа. 3. Другий примірник документа, виданий у зв'язку із втратою оригіналу. 4. Найважливіший, уніфікований засіб спілкування. 5. Відступ управо у початковому рядку, яким починається виклад нової думки у документі. 6. Напис, зроблений керівником установи на документі, що містить вказівки щодо виконання цього документа. 7. Основний вид ділового мовлення, що фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об'єктивність. 8. Перший і єдиний примірник документа. 9. Ознака, за якою виділяють вхідні й вихідні документи. 10. Внутрішнє погодження проекту документа. 11. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку. 12. Реквізит, що підтверджує юридичну чинність документа. 13. Критичний відгук на науковий або інший твір, що містить зауваження, пропозиції.
Ключ: Якщо кросворд розгадано правильно, то по вертикалі у виділених клітинках ви прочитайте назву документа, що означає опис свого життя.
Запитання для самоконтролю
1. Що таке документ?
2. Які вирізняються види документів: 1) за найменуванням; 2) за походженням; 3) за місцем виникнення; 4) за призначенням; 5) за напрямом; 6) за формою; 7)
за строками виконання; 8) за ступенем гласності; 9) за стадіями створення?
4. З яких елементів складається документ? Як ці елементи називаються?
5. Що таке формуляр?
6. Назвіть основні реквізити документів за державним стандартом.
7. Які основні способи засвідчення документів?
8. Яких правил слід дотримуватися під час складання тексту документів та їх
оформлення?
Висновок ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12 (2 ГОД.)
Тема: Укладання документів щодо особового складу. Реквізити документів та
вимоги до їх написання. Документи щодо особового складу:
накази щодо особового складу, резюме, заяву, автобіографію.
Мета: Засвоїти особливості оформлення документів щодо особового складу,
різновиди документів та їх форми, склад реквізитів документів;
навчитися грамотно писати й оформляти документи.
Завдання:
Ознайомтесь з поняттям резюме та порядком його оформлення. Складіть особисте резюме за поданим зразком.
Прочитайте про наказ, його структуру, визначити реквізити. Оформіть наказ про прийняття на посаду (заввиробництвом, майстра, технолога тощо).
Зробіть висновки.
Література:
Зубков М., Сучасне українська ділова мова. - Х.: Торсінг, 2002.-с.69-76, 118-128.
Мозговий В.І.Українська мова у професійному спрямуванні.-К.:Центр навчальної літератури, 2006.- с.457-463.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення .- К.: Арій., 2007.-с.82-100,104-105, 125-134.
Загальні відомості та методичні рекомендації
Резюме
Для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади кандидат повинен подати про себе дані, тобто надіслати резюме.
Резюме – це коротка характеристика, яка характеризує кандидата за його відсутності, дає певне уявлення про нього.
Зверніть увагу! Резюме має становити не більше, ніж одну сторінку. Оформляється друкованим способом на чистому аркуші паперу. У резюме наводяться такі відомості:
Назва документа.
Ім’я, по батькові, прізвище.
Домашня адреса;
Дата і місце народження (дані паспорта).
Родинний стан.
Навчання (зазначається у такій послідовності: вищі середньо-спеціальні, професійно-технічні заклади освіти, курсова підготовка).
Науковий ступінь.
Досвід роботи.
Трудова діяльність (зазначають, коли це вимагається або не має досвіду роботи за спеціальністю, на яку претендує особа).
Додаткові відомості.
Нижче під текстовою частини проставляють дату складання резюме (ліворуч) і підписуються (праворуч). У правому верхньому куті можна приклеїти фотокартку.
Увага! Резюме належить до документів із низьким рівнем стандартизації, тому в ньому можуть міститися також інші відомості.
Зразок.
Резюме
Прізвище, ім’я по батькові: Мельник Олена Андріївна
Дата і місце народження: 10 вересня 1985р.м. Могилів-Подільський
Родинний стан: незаміжня
Домашня адреса: м Могилів-Подільський вул. Київська 40
Телефон: 5-50-10
Освіта: 2005-2008рр. Могилів-Подільський технолого-економічний
коледж ВНАУ за спеціальністю «Зберігання і переробка зерна».
Досвід роботи: практика на підприємствах галузі
Додаткові відомості: у 2010р. закінчила курси оператора комп’ютерного набору.
Маю досвід роботи на ПК. Достатньо володію англійською мовою.
25 травня 2011р. підпис Мельник О.А.
Поняття про наказ
Наказ – розпорядчий документ, що видається керівником установи, організації, підприємства на правах єдиноначальності та в межах його компетенції і стосується організаційних або кадрових питань.
Зверніть увагу! Розрізняють накази про особовий склад і накази із основної діяльності. Складання і оформлення наказів про особовий склад має деякі особливості. У заголовку такого наказу пишуть: Про особовий склад. Констатуюча частина може опускатися. У розпорядчій частині пункти розміщують у певній послідовності: призначення на посаду, переведення, надання відпустки, звільнення з посади, зміна прізвища тощо.
Накази з основної діяльності – це правові акти, в яких оформлюють рішення керівника, пов’язані з організацією роботи підприємства в цілому чи його структурних підрозділів. Такі накази видають, коли необхідно довести до відома директивні документи, що надійшли від вищих органів, спланувати конкретні заходи щодо їх виконання, призначити відповідних осі, терміни проведення цих заходів.
Текст наказу складається з констатуючої і розпорядчої частин.
Констатуюча частина містить такі елементи: вступ (зазначення причини видання наказу); доведення (переказ головних фактів); висновок (виклад мети видання наказу).
Накладання дисциплінарних стягнень і оголошення заохочень оформляють, як правило, окремими наказами.
За формою накази мають бути однаковими. Це полегшує використання їх як довідкових. Кожний пункт наказу починається з дієслова, що означає дію (призначити, перевести, звільнити, оголосити подяку і т. ін.) і пишеться великими літерами. Великими літерами також з нового рядка зазначаються прізвище, ім’я і по батькові особи, а потім викладається текст пункту. Наприкінці кожного пункту наказу зазначається підстава для його складання. Наказ набирає чинності з моменту його підписання. Однак, окремі параграфи можуть мати свої терміни набрання чинності. Наприклад, призначення працівника на посаду може бути виконане з першого вересня, тоді, як наказ підписано 28 серпня. Якщо терміну з якоїсь причини не зазначено, то вони визначаються з моменту підписання наказу.
До викладу тексту наказу ставляться певні вимоги, оскільки правильне і чітке його формулювання гарантує трудові права працівників.
У наказах про прийняття на роботу необхідно зазначати: на яку посаду, до якого структурного підрозділу і з якого числа оформляється на роботу; вид прийняття на роботу ( на постійну – з випробувальними терміном, зі стажуванням тощо, на тимчасову – на певний термін, за сумісництвом і т. ін.); особливі умови роботи (з прийняттям матеріальної відповідальності, із скороченим робочим днем тощо). При переведення на іншу роботу в тексті зазначаються вид і мотивування переведення. В усіх випадках тимчасового переведення зазначається його тривалість.
У наказах про надання відпустки слід зазначити її вид (основний, додатковий, наприклад, за тривалість стажу роботи на одному підприємстві; навчальний; у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; без збереження заробітної плати, наприклад, за сімейними обставинами тощо), загальну кількість робочих днів, дату виходу у відпустку і повернення з неї, з який період роботи надано відпустку.
Звільняючи працівників, обов’язково зазначають дату і мотивують звільнення. Мотиви звільнення мають бути викладені стисло і чітко відповідно до чинного законодавства.
Накази про особовий склад оформляють аналогічно до наказів з основної діяльності. При цьому особлива увага приділяється візуванню, оскільки пункти наказу стосуються різних структурних підрозділів і осіб. Начальник відділу кадрів зобов’язаний ознайомити із змістом наказу згаданих осіб, про що вони розписуються в оригіналі.
Накази мають такі реквізити:
1. Назву установи, що видає наказ; 2.Назву документа; 3.Місце видання наказу; 4.Номер наказу; 5.Дату підписання наказу; 6.Заголовок; 7.Текст наказу; 8.Підпис керівника установи.
Зверніть увагу, розпорядча частина наказу починається словом НАКАЗУЮ, яке звичайно друкується великими літерами з нового рядка, хоча може друкуватися як закінчення констатуючої частини, наприклад: «...з метою забезпечення подальшого зберігання техніки, НАКАЗУЮ:...»
Констатуюча частина друкується на відстані трьох інтервалів від заголовка. Закреслення й виправлення під час переписування або передруковування не дозволяється.
Аналізуючи мовні засоби і прийоми творення тексту документа, не забувайте про використання стійких словосполучень, про їхню роль і місце у складі речення.
Необхідно також пам’ятати, що в писемній формі ділового мовлення переважає інфінітив. Вживаний у наказах і розпорядженнях, він надає висловленню категоричного характеру.
Примітка. Інфінітив має закінчення -ти, наприклад: здійснити, звільнити, надати. Закінчення -ть для ділових текстів не прийняте.
Зразок
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Могилів – Подільське хлібоприймальне підприємство
Наказ №_25-Н
Від «25»квітня 2010_р.
Про прийняття на роботу за контрактом
Призначити:
Коваль Олену Іванівну
на посаду лаборанта на умовах укладеного з ним контракту від 24 квітня 2010р.Підстава: контракт від 24 квітня 2010р.
Директор підпис Розшифрування
Запитання для самоконтролю
Продовжіть речення:
Резюме укладається для ….
Реквізити резюме…
Наказ – це....
Накази щодо особливого складу регламентують... .
Кожний пункт наказу починається з....
Наказ набуває чинності з моменту....
Висновок_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 13 (2 ГОД.)
Тема: Текстове оформлення довідково-інформаційних документів. Види
службових листів. Ділове листування. Вимоги до офіційного листування.
Етикет ділового листування.
Мета: Засвоїти нормативи оформлення довідково-інформаційної документації,
класифікацію службових листів, правила ділового листування, склад
реквізитів; навчитися оформляти і складати різні види ділових листів,
правильно писати виробничі протоколи та звіти.
Завдання:
Ознайомтесь з визначенням службових листів та порядком їх оформлення. Складіть службовий лист - нагадування, лист-запит, лист-звернення, лист-пропозицію, лист-вимогу, супровідний лист, лист-відповідь, рекламний, гарантійний, листи-підтвердження за поданим зразком (один на вибір).
Прочитайте про звіт, визначити його реквізити і структуру тексту. Складіть звіт про відрядження за поданим зразком.
Ознайомтесь з протоколом. Оформіть протокол засідання профспілкового комітету з приводу виділення премії.
Висновки
Література:
Зубков М., Сучасне українська ділова мова. - Х.: Торсінг, 2002.-с.32-62.
Мозговий В.І.Українська мова у професійному спрямуванні.-К.:Центр навчальної літератури, 2006.- с.170-178.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення .- К.: Арій., 2007.-с.25-57.
Загальні відомості та методичні рекомендації
Службові листи
Службові листи – загальна назва великої групи управлінських документів, які слугують засобом спілкування з установами та приватними особами.
Службові листи застосовують для розв`язання численних оперативних питань, що виникають в управлінській діяльності: запити, повідомлення, запрошення, претензії, зміни, уточнення, завдання, з`ясування, нагадування, підтвердження, рекомендації, пропозиції, зауваження, прохання, вимоги і т. ін.
Текст службового листа має висвітлювати лише одне питання. Головна мета службового листа – спонукати до дії, переконувати, доводити, пояснювати. Цього досягають ясністю, чіткістю та стислістю тексту. Рекомендується в тексті листів уникати категоричних виразів з уживанням конструкції на зразок: напевне, як і раніше, як відомо, якщо можливо і т. ін. Тон листа повинен має нейтральним.
Форми листів, які використовуються в установах, дуже різноманітні і поділяються на 2 групи: 1) листи, що вимагають відповіді: лист-запит, лист-звернення, лист-пропозиція, лист-вимога, лист-підтвердження, лист-розпорядження, супровідний лист тощо; 2) листи, що не вимагають відповіді: листи-відповіді, інформаційні, рекламні, гарантійні, листи-підтвердження тощо.
Листи-запити і листи-відповіді – найпоширеніший тип службової кореспонденції. Необхідно пам`ятати: листи-відповіді мають містити такий реквізит: посилання на номер і дату вхідного документа, Це дозволяє (при отриманні листа-відповіді) швидко й легко знайти копію листа-запиту у справі, ознайомитися з ним, а також відразу зрозуміти зміст відповіді.
Реквізити службових листів:
1) назва й адреса організації відправника листа;
2) номер і дата листа;
3) назва й адреса одержувача листа;
4)заголовок;
5) номер і дата листа, що правив за основу для складання відповіді;
6) текст листа;
7) перелік додатків із зазначенням кількості сторінок;
8) підпис керівника;
9) віза виконавця (підпис на копії).
Листи можна писати на стандартних друкарських бланках або на чистих аркушах паперу.
Продовжить речення:
Лист – це документ, за допомогою якого...
Усі листи за функціональним призначенням поділяються на такі, що ..., й такі, що... .
Потребують відповіді: листи - ... .
Не потребують відповіді: листи - ... .
На відміну від інших документів, формуляр листа не містить... .
ОБ’ЄДНАННЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
254080, м. Київ,
вул.Туровська,36
телефони 417-53-45
417-52-91
№ 31/5 від 28 березня 2004 р.
Шановна адміністрація хлібокомбінату № 2,
Ви, мабуть, уже знаєте, що Об’єднання хлібопекарської промисловості розпочало будівництво пекарні нового зразка. Однак, на жаль, у процесі роботи виявилося, що у нас не вистачає фахівців для її випробування та експлуатації. Тому ми звертаємось до Вас із проханням допомогти нам з підготовкою відповідних кваліфікованих кадрів.
Через це просимо відрядити до нас кількох досвідчених фахівців, які могли б провести курс навчання на місці і, можливо, дали б нам деякі практичні рекомендації.
Сподіваємося, що Ви не відмовитесь допомогти нам.
Наперед вдячні
Директор(підпис)В.Л. Калич
Головний інженер (підпис) К.Н. Дідик
Печатка

Звіт
ЗВІТ – документ, у якому в письмовій формі подається повідомлення про виконання якоїсь роботи. Види цього документа:
статистичні (цифрові) – на спеціальних, виготовлених друкарським способом бланках;
текстові – на звичайному папері за встановленою формою.
Реквізити:
назва виду документа (звіт);
період, за який складається звіт;
назва установи, організації, про роботу якої звітують;
текст;
підписи;
дата складання;
індекс документа;
гриф затвердження.
Декотрі види звітів мають додаткові реквізити – погодження і затвердження. Ці документи складаються у текстовій або табличній формі. У таблиці найчастіше зводять статистичні звіти.
Розрізняють звіти періодичні і разові. Перші затверджуються керівником, який раніше підписав план, другі – не затверджуються, а лише адресуються посадовим особам, від яких одержано завдання або доручення.
Текст разового звіту, як правило, розпочинається словами: За Вашим розпорядження від (такого) числа... Це посилання на завдання слугує першим логічним елементом змісту цього документа. Далі йдуть описання виконаної роботи і заключна частина, в якій аналізуються підсумки її, потім – висновки і пропозиції.
Текст звіту має бути чітким за побудовою, логічною послідовністю викладу матеріалу, містити вичерпні відповіді на всі запитання схеми, а також узагальнення і висновки.
Якщо звіт дуже великий за обсягом, його доцільно розбити на короткі заголовки відповідно до змісту.
Звіт допомагає вивчити, перевірити й узагальнити чиюсь роботу, знайти в ній позитивне і негативне, зробити висновки, окреслити перспективи.
Перевірте теоретичні знання про звіт як документ, продовжуючи думку, або вставляючи замість крапок пропущені слова.
Звіт — це письмове……………. про…………………………. якоїсь
Звіти бувають....
Звіт має характеризуватися …
Звіт допомагає перевірити................................, зробити…………………….., намітити............................ на майбутнє.
Якщо звіт дуже великий за…………………………..частини його матимуть…
ЗВІТ
студента групи ТЗ-31/9 Мельника О.С.
про проходження технологічної практики
Технологічну практику проходив на підприємстві Вендичанське КХП. Перед студентами стояли завдання вивчити роботу підприємства, його виробничо-організаційну структуру, випробувати себе у ролі дублера лаборанта-технолога.
На підприємстві було створено належні умови для проходження практики. За час практики набув навичок роботи контролера-лаборанта
з якості продукції.
Технологічна практика поглибила і закріпила знання, здобуті у коледжі, дала мені можливість випробувати себе у функції дублера різних професій.
05.04. 2010. О.С. Мельник
Протокол
Протокол - документ колегіальних органів, у якому фіксується місце, час і мета проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, обговорень тощо, склад присутніх, зміст заслуханих доповідей, виступів та ухвали з обговорених питань. Протоколом оформляється також діяльність слідчих органів, органів охорони громадського порядку і т. д.
Протокол укладає офіційна, компетентна особа, яка засвідчує той чи інший факт, тобто штатні секретарі відповідальних органів або обрані на засіданні (на зборах, конференції) секретарі, або секретаріати, а підписують голова і секретар робочої президії або голова і всі члени комісії. За способом і повнотою запису протоколи поділяють на групи: стислі, повні, стенографічні.
Реквізити:
назва виду документа (протокол);
порядковий номер протоколу;
назва зборів, конференції, засідання, наради із зазначенням їхнього характеру (загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада тощо);
назва підприємства, організації;
дата, місце проведення зібрання;
кількісний склад учасників. Якщо учасників багато, то досить вказати кількість присутніх і додати до протоколу реєстраційний лист;
посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції, наради (голови, секретаря, членів президії);
порядок денний. Питання має бути сформульовано в називному відмінку;
текст;
перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок;
підписи керівників зборів, конференції, засідання або наради (голови й секретаря).
Для окремих видів протоколів обов’язкові такі додаткові реквізити, як гриф затвердження і гриф погодження. Текст протоколу, складений за виступами учасників зібрань, має бути стислим, точним, лаконічним. Він складається з розділів відповідно до пунктів порядку денного. Кожен розділ містить три позиції, які формулюються так: СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ.
Слово СЛУХАЛИ пишуть в одному рядку з цифрою, що позначає порядок питання і ставлять після нього двокрапку. Ініціали й прізвище доповідача треба писати з нового рядка у називному відмінку, підкреслювати, а після прізвища ставити тире й викладати зміст доповіді за формою прямої мови. Наявний текст відповіді необхідно позначити виноскою: Текст доповіді додається.
Далі застосовують питання та відповіді на них. Слова УХВАЛИЛИ, ВИСТУПИЛИ, СЛУХАЛИ треба писати (друкувати) великими літерами з нового рядка. Після них ставлять двокрапку.
Слово УХВАЛИЛИ пишуть після попереднього тексту великими літерами з нового рядка.
Якщо в ухвалі є різні за характером питання, то їх виділяють у групи, позначені арабськими цифрами.
Стислі протоколи, в яких містяться тільки порядок денний, прізвища доповідачів, котрі виступили в дебатах, і прийняте рішення, рекомендується складати, наприклад, на оперативних виробничих нарадах. Не потрібні докладні протоколи в тому разі, коли засідання стенографуються або записуються за допомогою магнітофона чи диктофона. Підписана головою і секретарем стенограма (фонограма) додається до протоколу. Такий прогресивний спосіб протоколювання (фонозапис за допомогою магнітофонів чи диктофонів) необхідно використовувати ширше. Це дає можливість не тільки дослівно записувати доповіді, виступи, питання і відповіді, репліки, а й слідкувати за реакцією учасників засідання. Важливе і основне значення фонозаписів: у разі необхідності можна відтворити промови любителів обіцянок і т. д.
Продовжіть речення:
1. Протокол – це документ...
2. Його веде...
3. Цей документ підписують...
4. Текст протоколу складається з...
5. При великій кількості присутніх на засіданні...
6. За обсягом інформації протоколи бувають...
7. Реквізити цього документа такі...
8. Витяг з протоколу – це документ...
9. У витягу вказують...
10. Цей документ чи надсилають на вимогу...
11. Підписують витяг з протоколу...
12. Витяг містить такі реквізити...
Протокол № 102
загальних зборів студентів І курс
12.04.10
ГоловаМойсеєнко Л.Д.
СекретарДоценко В.О.
Присутні: заступник директора Кащенко М.П., Макаров П.К., Волошин Г.В., Кривоніс Б.М., Литвин С.Ф., студенти І курсу.
Порядок денний:
1. Підготовка студентів до виробничо-польової практики.
2. Робота з озеленення й благоустрою навколишньої території.
І. СЛУХАЛИ:
Макаров П.К. Інформація керівника виробничо-польової практики.
ВИСТУПИЛИ:
Кривоніс Б.М. Запропонував поділити студентів на підгрупи, визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.
Литвин С.Ф. Зазначив, що треба підготувати рослини, реактиви до початку практики.
УХВАЛИЛИ:
1. Усім студентам взяти участь у виробничо-польовій практиці.
2. Доручити керівникові практики скласти графік робіт.
3. Поділити студентів на групи й визначити час роботи на ділянці.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Голова зборів (підпис)Л.Д. Мойсеєнко
Секретар (підпис)В.О. Доценко
Запитання для самоконтролю

Які ви знаєте довідково-інформаційні документи?
В чому полягає етикет ділового листування?
Що таке звіт? Які бувають звіти?
Що необхідно вказувати у звіті?
З яких основних частин складається протокол?
На які види поділяються протоколи за обсягом фіксованих у них відомостей?
На які розділи поділяється текст протоколу?
Висновок_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 14 (2 ГОД.)
Тема: Укладання фахових документів відповідно до напряму підготовки.
Документи фаху, структура їх тексту, правила оформлення.
Мета: Засвоїти основні документи свого фаху, структуру їх тексту, правила
оформлення; навчитися складати тексти документів свого фаху,
бездоганно застосовувати орфографічні та пунктуаційні норми
літературної мови.
Завдання:
Опрацюйте основні відомості про акт, з’ясуйте особливості його укладання. Заповніть акт відбору проб зерна.
Ознайомтесь з договором, його реквізитами. Заповніть договір складського зберігання зерна.
Зробіть висновки.
Література:
Зубков М., Сучасне українська ділова мова. - Х.: Торсінг, 2002.-с.77-81,.
Мозговий В.І.Українська мова у професійному спрямуванні.-К.:Центр навчальної літератури, 2006.- с.491-496.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення .- К.: Арій., 2007.-с.379-390434-435.
Загальні відомості та методичні рекомендації
Акт
Запам’ятайте, фінансово-облікова документація відзначається високим рівнем стандартизації та є документами сурової звітності, на підставі якого порушують адміністративно-судову чи кримінальну, судову справу. Вона має різновиди: акт, відомість, гарантійний лист, заява-зобов’язання, заявка, квитанція, накладна та ін. Ми розглядаємо акт.
Це офіційний документ правової чинності, що констатує ( підтверджує ) певні факти , події, пов’язані з учинками конкретних приватних або службових осіб, діяльністю підприємств чи їх структурних підрозділів.
Для об’єктивного відображення (фіксування) певних фактів акт укладається колегіально кількома службовими особами, спеціально уповноваженими для цього керівництвом або перевіряючим органом. Як правило, це документація постійно діючих експертних комісій, діяльність яких затверджується відповідним наказом .
Характерна особливість тексту акта полягає в тому, що він містить висновки з фіксованих фактів і пропозиції. Акти поділяються на законодавчі та адміністративні. Законодавчі містять рішення щодо чинних законів, указів, постанов чи їх розділів або пунктів.
Адміністративні укладають після попередніх ухвал, коли відбувається :
Приймання- передавання матеріальних цінностей, засобів виробництва тощо.
Приймання до експлуатації після побудови чи ремонту об’єктів будівель, споруд, машин, механізмів і т. ін.
Проведення випробовувань нової техніки чи обладнання.
Розукомплектування, ліквідація, знищення застарілих, непридатних чи зіпсованих матеріальних цінностей.
Планове або позапланове обстеження, перевірка, інвентаризація та експертна оцінка матеріальних цінностей – ревізія.
Нещасний випадок( травма, аварія, стихійне лихо, ДТП).
Зміна керівництва.
Зверніть увагу! Набувши юридичної сили після затвердження вищою інстанцією або відповідальним керівництвом закладу, установи, акт є документом суворої звітності, на підставі якого порушують адміністративну судову чи кримінальну справу.
Текст акта поділяється на вступну та констатуючу частини й містить такі відомості:
Автор документа – підпорядкування міністерству(якщо є), повна назва установи, закладу, відомства(ліворуч, якщо є п.2, в іншому разі – посередині).
Затвердження – посада, підпис, розшифрування підпису, дата (праворуч).
Дата заактування факту чи події (якщо комісія працювала кілька днів, то вказують останній день роботи).
Місце укладання(праворуч).
Назва документа( посередині з великої літери) та номер.
Заголовок («про...»)
Констатуюча частина
Текст:
підстава (наказ, розпорядження, його номер, посада керівника, назва установи, відомства, дата);
якщо акт укладено комісією , то замість слова «присутні» пишуть «голова комісії» з обов’язковим зазначенням їхніх посад, прізвищ та ініціалів, починаючи з голови, а далі за абеткою, нумерують арабськими цифрами (якщо були присутні свідки, то перелічують і їх);
виклад мети й завдання акта, характер проведеної роботи, перелік установлених фактів та висновків.
Кількість примірників акта й місце їх зберігання.
Додатки до акта ( кількість примірників і сторінок).
Підписи голови, членів комісії, присутніх (у разі потреби) та розшифрування підписів.
Якщо висновки й пропозиції в акті викладаються в розпорядчій формі із зазначенням терміну виконання приписаних дій, то документ подають керівникові, який має підписатися, підтвердивши цим, що зі змістом акта, він ознайомлений.
Особа, яка не згодна зі змістом акта, повинна підписати його із зазначенням про свою незгоду. Окрему думку члена комісії треба оформляти на окремому аркуші і додавати до акта.
Кількість примірників акта, які мають рівнозначну юридичну силу, визначається нормативними документами або практичними потребами.
Уклавши акт, комісія повинна під розписку ознайомити з його змістом осіб, про яких ішлося в акті.
Продовжіть речення.
Акт – це…
Його укладають у разі…
Акт – це документ постійних…
Текст акта має дві частини:…
Акт підписують…
Акти набувають юридичної чинності лише…
Поняття про договір
Договір – це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин. Договір може бути укладений між приватними особами і організацією та між організаціями. Цивільний кодекс передбачає різні типи договорів.
Договір постачання — це договір, за яким організація-постачальник зобов'язується в певні терміни передати організації-покупцеві у власність певну продукцію, а організація-покупець зобов'язується оплатити продукцію за встановленими цінами.
Договір підряду — це договір, за яким підприємець-підрядник зобов'язується виконати певний обсяг робіт підприємству-замовнику.
Договір про матеріальну відповідальність — це договір, за яким одна сторона бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті матеріальні цінності й зобов'язується дотримуватися встановлених договором правил зберігання, обліку, відвантаження, а інша сторона зобов'язується створити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам.
Договір про спільну діяльність — це договір, що укладається між двома й більше організаціями для проведення спільних досліджень, будівництва, експлуатації підприємств. Укладаючи цей договір, сторони визначають розмір і характер внесків: грошові, майнові, трудова участь.
Договори щодо створення нових форм господарювання — це договори, які спрямовані на організацію асоціацій, малих підприємств, комерційних банків, орендних підприємств. Для створення асоціацій необхідно укласти установчий договір.
Установчий договір — це договір, що закріплює взаємні права та обов'язки всіх учасників створення асоціації.
Звичайно ж, назвати всі договори з господарської діяльності неможливо, оскільки їх багато: це і договір про одержання позики, договори про посередницькі послуги, договори оренди, договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування тощо.
Крім договорів з господарської діяльності, виділяють ще трудові договори. Трудовий договір — це угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи, організації або уповноваженим ним органом. За цим договором працівник зобов'язується виконувати певну роботу, а керівник — виплачувати йому заробітну плату та забезпечувати належні умови праці.
Відповідно до нормативних актів договори повинні мати такі реквізити:
Назву документа;
Зазначення місця укладання й дати;
Вступну частину (точні й повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім'я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють);
Зміст договору;
Термін виконання договору;
Кількісні та якісні показники продукції;
Зазначення ціни робіт (продукції) і загальної суми;
Порядок виконання роботи;
Порядок розрахунків між сторонами;
Додаткові умови до договору;
Вказівки на майнову відповідальність за повне або часткове невиконання договору;
Порядок і місце розв'язання суперечок;
Загальний термін дії договору;
Юридичні адреси сторін, що укладають договір;
Власноручні підписи сторін;
Печатки установи або обох сторін, які укладають договір.
Увага ! Договір вважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово.
Продовжіть речення.
Договір – це…
Він може бути укладений…
Договір про матеріальну відповідальність…
Заповніть договір складського зберігання зерна.
АКТ
відбору проб зерна
«___»___________ 20____ року _______________________
(місце складання акта)
Комісією у складі: __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
(найменування підприємства, посада, П.І.Б.)
відповідно до _______________________________ проведений відбір
(назва нормативного документа)
проб від партії_______________________________________________________,
(назва культури, маса партії)
яка надійшла від _________________________________________________
(найменування підприємства відправника)
_________________________________________________________________________ у вагоні (судні, автомашині) № __________ за накладною № _________
з __________________________ від «____» ___________20____року №______,
(документ щодо якості)
виданим ___________________________________________________________
(найменування підприємства, організації)
Загальна маса відібраної проби __________ (кг), відібрані проби масою по ___________ (кг),
упаковані_______________________, опечатані___________________
(вид пакування) (чиєю печаткою та марковані етикеткою). Проби, відібрані для перевірки показників якості зерна на відповідність вимогам нормативних документів, договору при вирішенні спірних питань
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(зазначити, яких)
направляються: ________________________________________________________________
Проба відібрана:
____________ __________________ ________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)
___________ __________________ _______________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)
____________ __________________ _______________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)
__________ __________________ _______________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)

Договір
складського зберігання зерна
м. _____________ N _________ ___ _____________ 20_ р.
__________________________________________________в особі
(найменування юридичної особи) (далі - зерновий склад) __________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі____________________________________________________
(статут, положення, номер свідоцтва про державну реєстрацію)
____________________________________________________________________,
з однієї сторони, та___________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
(далі - поклажодавець),
в особі _____________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________
(статут, положення, номер свідоцтва про державну)
___________________________________________________________________
(реєстрацію - для юридичної особи; серія, номер паспорта) ____________________________________________________________________,
(ким і коли виданий - для фізичної особи)
з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.
Предмет договору
1. Поклажодавець зобов'язується передати зерно ________________________
____________________________________________________________________
(найменування сільськогосподарської культури)
за заліковою вагою ___________________________________________________
(цифрами та словами)
на зерновий склад, який зобов'язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених цим договором умовах і в установлений строк повернути його поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому цим договором та законодавством.
Вимоги до якості зерна
2. Поклажодавець або зерновий склад має право при відвантаженні зерна вимагати проведення перевірки його якості. Витрати, пов'язані з проведенням зазначеної перевірки, компенсує заінтересована сторона.
3. Зерновий склад видає посвідчення про відповідність якості зерна державним стандартам.
4. У разі виникнення спорів щодо якості зерна поклажодавець має право провести незалежну перевірку його якості.
5. У разі невідповідності якості показників зерна вимогам державних стандартів зерновий склад за письмовою згодою поклажодавця та за його рахунок доводить зерно до необхідної кондиції.
Права та обов'язки сторін
6. Зерновий склад зобов'язаний:
1) прийняти від поклажодавця зерно фактичної якості, але не вище обмежувальних кондицій, забезпечити його належне зберігання у повному обсязі та здійснити відпуск поклажодавцеві;
2) прийняти зерно за заліковою вагою та провести перевірку його якості;
3) повідомити поклажодавця про умови зберігання зерна;
4) надати додаткові послуги у разі одержання від поклажодавця письмового замовлення на такі послуги; видати складські документи на зерно не пізніше наступного робочого дня після прийняття його на зберігання.
У разі видачі простого або подвійного складського свідоцтва зерновий склад здійснює страхування зерна від ризиків випадкової загибелі, знищення, нестачі, пошкодження та втрат;
6) зберігати зерно протягом строку, визначеного в договорі;
7) продати зерно в установленому законодавством порядку на письмову вимогу володільця заставного свідоцтва у разі, коли зазначений у ньому строк погашення кредиту закінчився;
8) у разі виявлення пошкодження зерна повідомити поклажодавця протягом одного дня;
9) забезпечити доступ поклажодавця до зерна для проведення огляду протягом строку його зберігання;
10) повернути зерно за першою вимогою поклажодавця у разі, коли передбачений договором строк зберігання не закінчився.
7. Зерновий склад має право:
1) змінити вартість наданих послуг у визначених пунктом 15 цього договору випадках;
2) вимагати від поклажодавця забрати зерно до ____________ 20__ р. у разі закінчення строку його зберігання;
3) вимагати від поклажодавця відшкодування витрат, пов'язаних з достроковим припиненням зобов'язань, відповідно до законодавства.
8. Поклажодавець зобов'язаний:
1) забезпечити доставку зерна за власний рахунок;
2) своєчасно розрахуватися за надані послуги з приймання, зберігання, відвантаження, а також додаткові послуги;
3) витребувати зерно після закінчення строку його зберігання;
4) відшкодувати зерновому складу витрати, пов'язані з достроковим припиненням зобов'язань, відповідно до законодавства.
9. Поклажодавець має право:
1) запитувати інформацію про умови зберігання і якість зерна;
2) переоформити право власності на зерно відповідно до законодавства;
3) замовляти додаткові послуги;
4) проводити огляд зерна протягом строку його зберігання;
5) встановити строк зберігання зерна з урахуванням умов цього
договору і мети своєї діяльності.
Взаєморозрахунки сторін
10. Розрахунки за надані послуги проводяться в грошовій формі з урахуванням податку на додану вартість.
11. Розмір плати (тариф) за надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не передбачено законодавством.
Вид послуги Найменування сільськогосподарської культури Розмір плати (тариф) за надані послуги, гривень за тонну
Приймання, за тонну фізичної ваги Зберігання, за тонну на місяць Відвантаження, за тонну Додаткові послуги 12. Граничний розмір плати (тарифу) за зберігання зерна, придбаного за кошти державного бюджету, встановлюється відповідно до законодавства.
13. Поклажодавець сплачує вартість послуг із зберігання зерна
за ________________ в строк до ___ _________________________ 20__ року.
(період) (дата внесення плати за зберігання)
14. Відвантаження зерна поклажодавцеві здійснюється після відшкодування витрат зернового складу у повному обсязі.
15. У разі зміни тарифів на енергетичні, матеріальні та інші ресурси зерновий склад залишає за собою право змінювати вартість послуг. При цьому зерновий склад зобов'язаний попередити поклажодавця про зміну тарифів не пізніше ніж за ___ днів і подати обґрунтування змін у витратах.
Зміна вартості послуг із зберігання зерна, придбаного за кошти державного бюджету, здійснюється відповідно до законодавства.
Право на розпорядження зерном
16. Зерновий склад __________________ розпоряджатися зерном (його частиною) поклажодавця
(має право, не має права) .
17. У разі коли зерновий склад має право розпоряджатися зерном (його частиною) поклажодавця, застосовуються правила про позику, відповідно до яких зерновий склад сплачує поклажодавцю за користування зерном _____ відсотків за кожний місяць з урахуванням ринкових цін. Строк повернення права розпоряджатися зерном (його частиною) поклажодавця встановлюється до ___ _________ 20__ року.
Відповідальність сторін
18. У разі невиконання або неналежного виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.
19. У разі невиконання підпункту 2 пункту 8 розділу "Права та обов'язки сторін" та пункту 13 розділу "Взаєморозрахунки сторін" цього договору поклажодавець за кожний день прострочення платежу виплачує зерновому складу пеню в розмірі ____ відсотків його суми.
Сплата пені не звільняє сторони від виконання договірних зобов'язань.
20. Зерновий склад, що видав зерно володільцеві складського свідоцтва без заставного
свідоцтва та не вніс суму заборгованості за ним, несе відповідальність перед володільцем заставного свідоцтва за внесення всієї суми заборгованості згідно із свідоцтвом.
21. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо воно виникло внаслідок дії обставин непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій, природного або екологічного характеру).
Строк зберігання
22. Строк зберігання зерна становить _______________________.
23. Зберігання зерна понад строк, встановлений цим договором, можливе тільки за взаємною
домовленістю сторін шляхом укладення додаткової угоди.
24. Зерновий склад зобов'язаний письмово не пізніше ніж за сім днів до закінчення строку зберігання зерна попередити поклажодавця і визначити строк його витребування.
25. У разі коли поклажодавець у запропонований цим договором строк не витребував зерно, зерновий склад має право продати його на конкурентних засадах за ринковою ціною.
Кошти, одержані від продажу зерна, передаються поклажодавцю, крім сум, що належать зерновому складу.
26. Зерновий склад зобов'язаний зберігати зерно, придбане за кошти державного бюджету, до пред'явлення поклажодавцем вимоги про його повернення.
Інші умови
27. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань у повному обсязі.
28. Умови, не передбачені цим договором, регламентуються законодавством.
29. Договір може містити інші умови, що не суперечать законодавству.
30. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.
31. Зміни до договору вносяться лише за згодою сторін.
32. Дія договору припиняється згідно із законодавством.
33. Усі додатки до цього договору є його невід'ємною складовою.
Місцезнаходження та реквізити
Зерновий склад Поклажодавець
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
______________________________ ______________________________ ______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)
МП МП
Запитання для самоконтролю
Які документи належать до обліково-фінансових?
Що таке акт? Вкажіть його реквізити.
В яких випадках складають акт?
Вкажіть та охарактеризуйте вид актів.
Дайте визначення поняттю «договір». Вкажіть особливості його укладання.
Які види договорів ви будете використовувати у своїй професійній діяльності?
Висновок
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложенные файлы

  • docx 10732381
    Размер файла: 190 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий