робочий зошит бух .облік кібіт

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ
Уманська філія


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

РОБОЧИЙ ЗОШИТ
для виконання практичних занять
та самостійної роботи студентами
денної форми навчання спеціальності
„Менеджмент”, «Фінанси»Умань-2012


Робочий зошит з дисципліни ”Бухгалтерський облік”
підготувала ст. викладач Шевченко Н.О.


Наведений числовий матеріал і назви підприємства в методичних
вказівках є умовні.
Методичні вказівки рекомендовано до видання методичною комісією
ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ Уманська філія (протокол № від р.)

ЗМІСТ

Передмова................................................................................................................
Загальні положення................................................................................................
Тема 1 „Предмет і метод бухгалтерського обліку” ............................................
Тема 2 „Бухгалтерський баланс”.........................................................................
Тема 3 „Система рахунків бухгалтерського обліку .........................................
Тема 4 Документація як елемент методу бухгалтерського обліку.
Інвентаризація”.....................................................................................................
Список рекомендованої літератури....................................................................
ПЕРЕДМОВА
Курс „Бухгалтерський облік ” вивчається студентами для ознайомлення з теоретичними основами, принципами організації та ведення бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах.
Метою методичних вказівок є оволодіння навичками, які допоможуть студентам зрозуміти прийоми відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, складання бухгалтерських проведень, а також вивчення окремих тем, які розкривають зміст та специфіку бухгалтерського обліку.
Керуючись лекціями та даними методичними вказівками студенти зможуть при опрацюванні великого обсягу теоретичного матеріалу самостійно вивчити основні питання „Бухгалтерського обліку” і здійснити самоконтроль за результатами самостійної роботи, правильно і раціонально вести бухгалтерський облік відповідно до сучасних вимог організації виробництва і управління господарським формуванням на основі норм чинного законодавства, впроваджуючи нові форми і методи бухгалтерського обліку, використовувати економічні інформатизовані системи управління.
Методичні вказівки упорядковані відповідно до галузевого стандарту Вищої освіти „Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів” з менеджменту організацій.
Навчальною програмою курсу на вивчення розділу „Основи теорії бухгалтерського обліку” відповідно 36 годин, в тому числі 20годин лекцій, 16 годин лабораторних занять, 18 годин самостійної роботи.


ТЕМА 1
ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Поняття: господарський, оперативний, статистичний та бухгалтерський облік їх завдання та вимоги. Принципи бухгалтерського обліку: автономності, безперервності, доказовості, грошової оцінки, собівартості, обачності, закріплення власності, дискретності, нарахування, суттєвості, правомочності, відповідності, облікової політики, реалізації, періодизації.
Предмет бухгалтерського обліку. Групування активів підприємства та джерела їх утворення. Поняття: документація, інвентаризація, подвійний запис, оцінка, калькуляція, бухгалтерський баланс, бухгалтерська звітність.
Активи підприємництва як один із об'єктів обліку. Поняття: необоротні та оборотні активи, матеріальні та нематеріальні активи.
Капітал як об'єкт бухгалтерського обліку. Поняття: фінансові ресурси, власний, позичковий, основний капітал та оборотний капітал.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ
1. Господарський обліку його роль та функції.
2. Яке значення в господарському обліку має бухгалтерський облік?
3. Вкажіть об'єкти бухгалтерського обліку
4. Що є предметом бухгалтерського обліку?
5. За якими ознаками групують засоби підприємства?
6. Що є методом бухгалтерського обліку?
Практичне заняття 1.
Групування господарських засобів і джерел їх утворення
Класифікація активів за їх складом та функціональною участю у процесі виробництва та за джерелами їх формування.
Мета заняття: навчитись проводити групування активів і джерел їх утворення та засвоїти принципи групування.
Необхідно: 1) Згрупувати активи за їх складом та функціональною участю у процесі виробництва та за джерелами їх формування (табл.1.3). Результати оформити в таблицю 1.1

Таблиця 1.1
Групування активів та джерел їх утворення ТОВ «Обрій» на 1 січня 200__ р.

Засоби підприємства за складом та використання
у виробництві
Сума, грн.
Засоби підприємства за джерелами формування
Сума, грн.

...
...
...
...

Разом
А
Разом
Б

2)Здійснити класифікацію активів за їх складом та використанням, за рис.1 (табл. 1.2)
3)Здійснити класифікацію активів за їх джерелами формування, за рис.2 (табл. 1.3)

Таблиця 1.2
Класифікація господарських засобів ТОВ «Обрій» на 1 січня 200__ р.
Актив
Сума, грн.

1 ...
...РазомТаблиця 1.3
Класифікація джерел утворення господарських засобів ТОВ «Обрій»
на 1 січня 200__ р.
Пасив
Сума, грн.

1 ...
...Разом
Рис. 1 Класифікація активів підприємства за їх функціональною роллю в процесі виробництваРис. 2 Класифікація майна підприємства за джерелами утворення
та цільовим призначенням
Таблиця 1.4
Господарські засоби і джерела їх утворення у ТОВ «Обрій» грн.


п/п
Активи і джерела їх утворення
І
ІІ
ІІІ
IV
V
VI
VII
VIII

1
Адмінкорпус
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700

2
Будівля цеху
4500
4550
4600
4650
4700
4750
4800
4850

3
Будівля склад
7500
7520
7540
7560
7580
7600
7620
7640

4
Критий тік
6200
6220
6240
6260
6280
6300
6320
6340

5
Майстерня
6500
6520
6540
6560
6580
6600
6620
6640

6
Заборгованість ТОВ з постачальниками і підрядчиками
550
560
570
580
590
600
610
620

7
Довгострокова заборгованість покупців даному ТОВ
600
610
620
630
640
650
660
670

8
Розрахунки з робітниками з оплати праці
15000
14950
14900
14850
14800
14750
14700
14650

9
Облігації інших підприємств
3200
3210
3200
3210
3200
3210
3200
3210

10
Акції в спільні підприємства
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070

11
Цільове фінансування
3000
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070

12
Додатковий капітал
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

13
Витрати на виробництво продукції
3000
2990
2980
2970
2960
2950
2940
2930

14
Житлові будинки
15000
14990
14980
14970
14960
14950
14940
14930

15
Телевізор в гуртожитку
600
605
610
615
620
625
630
635

16
Теплиця
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170

17
Водопровід
2500
2510
2520
2530
2540
2550
2560
2570

18
Інші будівлі виробничого призначення
11000
11010
11020
11030
11040
11050
11060
11070

19
Машини і обладнання
55000
55020
55040
55060
55080
55100
55120
55140

20
Автомобіль ЗІЛ-130
64000
64010
64020
64030
64040
64050
64060
64070

21
Автоцистерна
34975
34587
34219
33831
33463
33075
32697
32319

22
Будівля ларька
500
505
510
515
520
525
530
535

23
Столи двотумбові в офісі
250
255
260
265
270
275
280
285

24
Друкарська машинка
220
223
226
229
232
235
238
241

25
Приміщення магазину
2500
2520
2540
2560
2580
2600
2620
2640

26
Програмне забезпечення
200
205
210
215
220
225
230
235

27
Статутний капітал
180000
179900
179800
179700
179600
179500
179400
179300

28
Сировина і матеріали
3200
3190
3180
3170
3160
3150
3140
3130

29
Паливо-мастильні матеріали
2500
2490
2480
2470
2460
2450
2440
2430

30
Резервний капітал
50000
49900
49800
49700
49600
49500
49400
49300

31
Автомобіль легковий
65000
64990
64980
64970
64960
64950
64940
64930

32
Клуб
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070

33
Гуртожиток
25000
24900
24800
24700
24600
24500
24400
24300

34
Розрахунки з різними дебіторами
500
505
510
515
520
525
530
535

35
Будівля складу готової продукції
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070

36
Витрати на утримання працівників загальновиробничого призначення
3200
3210
3220
3230
3240
3250
3260
3270

37
Забезпечення майбутніх витрат і платежів
2500
2510
2520
2530
2540
2550
2560
2570

38
Акції інших підприємств
2500
2510
2520
2530
2540
2550
2560
2570

39
Будівельні матеріали
200
205
210
215
220
225
230
235

40
Шини
325
330
335
340
345
350
355
360

41
Бензин
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530

42
Дизельне паливо
1500
1490
1480
1470
1460
1450
1440
1430

43
Цегла
25000
24950
24900
24850
24800
24750
24700
24650

44
Цемент
2400
2390
2380
2370
2360
2350
2340
2330

45
Запасні частини
2500
2510
2520
2530
2540
2550
2560
2570

46
Пайовий капітал
135000
135010
135020
135030
135040
135050
135060
135070

47
Каса
3200
3210
3220
3230
3240
3250
3260
3270

48
Поточний рахунок
22000
22010
22020
22030
22040
22050
22060
22070

49
Розрахунок з бюджетом
2500
2510
2520
2530
2540
2550
2560
2570

50
Розрахунки з страхування
320
325
330
335
340
345
350
355

51
Нерозподілений прибуток
10000
9950
9900
9850
9800
9750
9700
9650

52
Короткострокові позички банку
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3350

53
Довгострокові позички банку
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200

54
Витрати на будівництво майстерні
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700

55
Комп’ютерна техніка
6400
6395
6400
6385
6380
6375
6370
6365


ТЕМА 2
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
Методичний прийом балансового узагальнення у бухгалтерському обліку.
Обліково-аналітичні процедури балансового узагальнення у бухгалтерському обліку.
Методичний прийом звітного відображення господарської діяльності за даними бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський баланс, його зміст і значення. Види бухгалтерського балансу. Структура балансу. Поняття: актив і пасив балансу, стаття балансу, ліквідність балансу. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ
Що таке бухгалтерський баланс?
Що таке валюта балансу?
Назвіть що відбувається в балансі під впливом господарських операцій?
Наведіть приклади господарських операцій для кожного типу змін у балансі.
Що таке актив і пасив балансу?
Що прийнято називати бухгалтерською (фінансовою) звітністю?

Практичне заняття 2
СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ

Мета заняття: навчитися складати бухгалтерський баланс
Необхідно: На основі даних про наявності засобів і джерела їх утворення на 1 березня поточного року ТОВ «Мир» табл.2.2 скласти бухгалтерський баланс в табл. 2.1
Таблиця 2.1
Баланс ТОВ „Мир" на 1 березня 200__ р.
Актив
Пасив

Статті активу
на 1.03.200__р.
Статті пасиву
на 1.03.200__р.
Баланс

Баланс


Таблиця 2.2.
Склад і джерела засобів ТОВ „Мир" на 1 березня 200__ р., грн.
Господарські засоби
І
II
III
IV
V
VI
VII
VIIІ
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Готівка в касі
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

Грошові кошти на поточному рахунку
68700
68800
68820
68810
68800
68790
68780
68770
68760
68750
68740
68730
68720
68710
68700

Заборгованість покупців
9720
9710
9730
9750
9770
9790
9810
9830
9850
9870
9890
9910
9930
9950
9970

Основні засоби за первісною вартістю
1945430
1945330
1945350
1945320
1945290
1945260
1945230
1945200
1945170
1945140
1945110
1945080
1945050
1945020
1944990

Статутний капітал
1825750
1825720
1825710
1825700
1825690
1825680
1825670
1825660
1825650
1825640
1825630
1825620
1825610
1825600
1825590

Довгострокові кредити банку
354270
354260
354240
354220
354200
354180
354160
354140
354120
354100
354080
354060
354040
354020
354000

Насіння
20150
20250
20200
20220
20240
20260
20280
20300
20320
20340
20360
20380
20400
20420
20440

Корми
100120
100020
100070
100050
100030
100010
99990
99970
99950
99930
99910
99890
99870
99850
99830

Готова продукція
37060
37050
37070
37080
37090
37100
37110
37120
37130
37140
37150
37160
37170
37180
37190

Собівартість реалізованої продукції
125770
125700
125780
125770
125760
125750
125740
125730
125720
125710
125700
125690
125680
125670
125660

Доход від реалізації
170130
170150
170170
170190
170210
170230
170250
170270
170290
170310
170330
170350
170370
170390
170410

Заборгованість із заробітної плати
42780
42800
42780
42760
42740
42720
42700
42680
42660
42640
42620
42600
42580
42560
42540

Заборгованість підрядникам
56770
56750
56840
56940
57040
57140
57240
57340
57440
57540
57640
57740
57840
57940
58040

Пальне
6210
6280
6210
6220
6230
6240
6250
6260
6270
6280
6290
6300
6310
6320
6330

Витрати під урожай майбутнього року
155930
155930
155980
155960
155940
155920
155900
155880
155860
155840
155820
155800
155780
155760
155740

Витрати в тваринництві
130860
130960
130870
130890
130910
130930
130950
130970
130990
131010
131030
131050
131070
131090
131110

Витрати на збут
15000
14810
14870
14940
15010
15080
15150
15220
15290
15360
15430
15500
15570
15640
15710

Заборгованість банку за коротко строк. кредити
90320
90350
90360
90360
90360
90360
90360
90360
90360
90360
90360
90360
90360
90360
90360

Резервний капітал
45840
45850
45860
45870
45880
45890
45900
45910
45920
45930
45940
45950
45960
45970
45980

Заборгованість постачальникам
5640
5620
5640
5660
5680
5700
5720
5740
5760
5780
5800
5820
5840
5860
5880

Знос основних засобів
23500
23400
23420
23390
23360
23330
23300
23270
23240
23210
23180
23150
23120
23090
23060

Практичне заняття 3
ВІДОБРАЖЕННЯ В БАЛАНСІ ЗМІН ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
Мета заняття: навчитись визначати типи балансових змін та відображати їх в статтях балансу.
Необхідно:
1) На підставі господарських операцій за березень місяць (табл. 2.5) визначити статті балансу, що змінюються і вказати, в яку сторону здійснено зміни: в збільшення (+) або зменшення (-), (табл. 2.3) результати оформити в табл. 2.4
2) Назвати типи балансових змін за кожною господарською операцією. Рішення завдання слід виконати в таблиці 2.3:
3) На основі балансу завдання №1 таблиця 2.2 та господарських операцій із завдання №2 таблиця 2.5 скласти бухгалтерський баланс станом на 1.04 поточного року
(таблиця 2.4).
Таблиця 2.3
Типи змін в балансі ТОВ „Мир” під впливом господарських операцій
за березень 200 __р.
Зміст господарських операцій
Сума,
грн.
Статті балансу, що змінюються
Тип балансових змін

1. В касу з поточного рахунку надійшли кошти для видачі заробітної плати
12900
Каса (+), поточний рахунок в банку (-)
1

Таблиця 2.3
Баланс ТОВ «Мир» на 1 квітня 200 __р., грн.
Актив
Пасив

Назва статті активу
Залишки на 1.03.
Зміни статей активу (+;-)
Залишки на 1.04.
Назва статті активу
Залишки на 1.03.
Зміни статей пасиву (+;-)

Залишки на 1.04.ВсьогоВсього


Таблиця 2.5
Господарські операції ТОВ «Мир» за березень 200__ р., грн.
Зміст господарської операції
І
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

1. В касу з поточного рахунку в банку надійшла готівка для виплати заробітної плати
12900
12910
12920
12930
12940
12950
12960
12970

2. 3 поточного рахунку погашена незабезпечена заборгованість банку за позиками
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800

3. Оприбуткована одержана продукція тваринництва
46630
46660
46690
46720
46750
46780
46810
46840

4. Оприбутковані придбані сільськогосподарські машини від постачальників
19700
19800
19900
20000
20100
20200
20300
20400

5. Виплачена з каси заробітна плата працівникам
12810
12820
12830
12840
12850
12860
12870
12880

6. Оприбутковано на склад пальне, що надійшло від постачальників
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870

7. Нарахована премія працівникам тваринництва за рахунок резервного капіталу
6640
6650
6660
6670
6680
6690
6700
6710

8. На корм худобі використані комбікорми
15670
15700
15730
15760
15790
15820
15850
15880

9. Продана покупцям продукція тваринництва
46630
46600
46570
46540
46510
46480
46450
46420

10. Заборгованість покупців за реалізовану продукцію
54450
54500
54550
54600
54650
54700
54750
54450

11. Надійшла від покупців на поточний рахунок виручка за реалізовану продукцію
45450
45500
45550
45600
45650
45700
45750
45450


ТЕМА 3
Система рахунків бухгалтерського обліку

Поняття: основні і операційні рахунки, регулювальні і додаткові, інвентарні і грошові, розрахункові і власного капіталу та забезпечення зобов'язань, збирально-розподільчі і калькуляційні, операційно-результатні і фінансово-результатні, регулювальні, активні і пасивні, балансові і позабалансові. План рахунків бухгалтерського обліку. Подвійний запис, його суть і значення. Поняття: кореспонденція рахунків, бухгалтерська проводка.
Способи виявлення та виправлення помилок у бухгалтерському обліку. Синтетичні та аналітичні рахунки. Субрахунки. Оборотні відомості.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ

Як побудовані рахунки бухгалтерського обліку?
Які рахунки є активними та пасивними?
Як визначається сальдо на активному, пасивному та активно-пасивному рахунках?
Як класифікуються рахунки бухгалтерського обліку?
Суть і призначення позабалансових рахунків?
Що таке план рахунків бухгалтерського обліку?
У чому полягає сутність подвійного запису?
Що таке бухгалтерське проведення?
Навести приклади простого та складного бухгалтерського проведення.
Способи виправлення помилок у бухгалтерському обліку.
Що таке рахунки першого порядку?
Що таке аналітичні рахунки?
Що таке оборотна відомість?

Практичне заняття 1

Відображення господарських операцій на
рахунках синтетичного обліку

Мета заняття: навчитися відображати господарські операції на рахунках синтетичного обліку та складати оборотні відомості.

Необхідно:
1.Відкрити рахунки синтетичного обліку ТОВ „Мир” на основі балансу наведеного в таблиці 3.1.
2.Скласти бухгалтерські проводки, відобразивши їх у відповідних графах таблиць 3.3 і 3.4 та рознести дані по синтетичних рахунках на основі табл. 3.2 за квітень 200__р.
3. Підрахувати обороти і вивести кінцеві залишки на рахунках на 1 травня 200__р.
4. Скласти оборотну відомість по синтетичних рахунках в табл. 3.5 на 1 травня 200__р.
5.В таблиці 3.6 скссссласти бухгалтерський баланс ТОВ „Мир” на 1 травня 200__р..
Таблиця 3.1
Баланс СТОВ „Мир” на 1.04.200__р.
Актив

Пасив


статті балансу
сума, грн.
статті балансу
сума, грн.

Основні засоби (10)
120000
Статутний капітал (40)
13700

Сировина і матеріали (201)
350200
Додатковий капітал (42)
550000

Поточний рахунок (311)
410000
Короткострокові кредити банків у національній валюті (601)
410040

Основне виробництво (231)
230000Готова продукція (26)
70000Розрахунки з підзвітними особами (372)
540Баланс
973740
Баланс
973740


Таблиця 3.4
Оборотна відомість по синтетичних рахунках ТОВ „Мир”
за квітень місяць 200__ р.
№ рах.
Назва рахунків
Сальдо на початок місяця
Обороти за місяць
Сальдо на кінець місяцядебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит


Всього:Таблиця 3.2

п/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
ВАРІАНТИдебет
кредит
І
11
III
IV
V
VI
VII
VIII

1
Надійшло матеріали від постачальника


22010
22060
22110
22160
22210
22260
22310
22360

2
Зі складу відпущено матеріали в цех для виготовлення продукції


1010
1030
1050
1070
1090
1110
1130
1150

3
Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва


9500
9550
9600
9650
9700
9750
9700
9650

4
Витрачені кошти підзвітною особою на потреби основного виробництва


2000
2020
2040
2060
2080
2100
2120
2140

5
Повернуті в касу невикористані підзвітні суми


500
600
700
800
900
1000
1100
1120

6
Надійшли на поточний рахунок кошти від кредиторів


1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090

7
Погашено з поточного рахунку заборгованість постачальникам


25000
24900
24800
24700
24600
24500
24400
24300

8
Надійшла з поточного рахунку в касу готівка на виплату заробітної плати


11000
10970
10940
10910
10880
10850
10820
10790

9
Видана з каси заробітна плата


11500
11480
11460
11440
11420
11400
11380
11340

10
Повернуті з основного виробництва невикористані матеріали


400
405
410
415
420
425
430
1270

11
Із виробництва надійшла на склад готова продукція


4000
4050
4100
4150
4200
4250
4300
4350

12
З поточного рахунку погашена частка заборгованості по короткострокових кредитах


15500
15550
15600
15650
15700
15750
15800
15850


Всього :


22360
22410
22460
22510
22560
22610
22660
22360

Господарські операції ТОВ „Мир”
за квітень місяць 200 __р
Рахунки синтетичного обліку ТОВ «Миргород»
за квітень місяць 200__ р.

Дт рах.10 “Основні засоби” Кт Дт рах. 201“Сировина й матеріали” Кт
рах. 372 “Розрахунки з підзвітними

Дт особами” Кт Дт рах.301 “Каса” КтДт рах. 231 ”Основне виробництво” Кт Дт рах. 40 “Статутний капітал” КтДт рах. 311 ”Поточний рахунок ” Кт Дт рах. 42 “Додатковий капітал” Кт
рах.26 “Готова продукція” рах. 601“Короткострокові кредити
Дт Кт Дт банків у національній валюті” Кт

Рах. 631 “Розрахунки з вітчизняними
постачальниками” рах.661 “Розрахунки за
Дт Кт Дт заробітною платою ” Кт


Дт рах. 361 ”Розрахунки з вітчизняними покупціями” Кт Дт рах. Кт
Дт рах. Кт Дт рах. Кт

Дт рах. Кт Дт рах. КтТаблиця 3.5
Баланс ТОВ «Мир» на 1 травня 200__ р.

Актив
Пасив

статті балансу
сума, грн.
статті балансу
сума, грн.Баланс

Баланс
Практичне заняття 2

КЛАСИФІКАЦІЯ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Мета заняття: Засвоїти план рахунків та оволодіти основами його класифікації
Необхідно: 1. Ознайомитись з планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань, і господарських операцій, підприємств і організацій.
2. Зробити класифікацію бухгалтерських рахунків у розрізі груп та підгруп:
- за економічним змістом
- за призначенням і структурою
Таблиця 3.6
Класифікація рахунків за економічним змістом
Рахунки обліку господарських
засобів
Рахунки обліку джерел формування господарських засобів
Рахунки обліку господарських процесів та їх результатів

№ рах.
Назва рахунку
№ рах.
Назва рахунку
№ рах.
Назва рахунку

1
2
3
4
5
6

Таблиця 3.7
Класифікація рахунків за призначенням і структурою
Основні
Регулюючі
Операційні
Фінансово - результативні
Позабалансові

№ рах.
Назва рахунку
№ рах.
Назва рахунку
№ рах.
Назва рахунку
№ рах.
Назва рахунку
№ рах.
Назва рахунку


Практичне заняття 3
Синтетичний та аналітичний облік
Завдання 1. На підставі даних про стан активів та джерел їх утворення на 1 квітня 200_р. відкрити рахунки синтетичного обліку, попередньо визначивши суму активів у табл. 3.8 ПП „Радуга”.
Таблиця 3.8.
Активи та джерела їх утворення ПП „Радуга”
на 1 квітня 200_р.


рахунку
Найменування
Сума, грн.
Господарські засоби, грн.
Джерела господарських засобів, грн..

10
Основні засоби
146000013
Знос основних засобів
27070027
Сільськогосподарська продукція
200000208
Корми, насіння
80000201
Сировина і матеріали
2700023
Рослинництво
11800092
Адміністративні витрати
1940030
Каса
150031
Поточний рахунок у банку
29270063
Розрахунки з постачальниками
8960065
Розрахунки за страхуванням
286066
Розрахунки з робітниками
65000372
Розрахунки з підзвітними особами
50064
Розрахунки з бюджетом
860068
Розрахунки з кредиторами
506040
Статутний капітал
1702630471
Забезпечення виплат відпусток
445060
Короткострокові позики банку
9400015
Капітальні інвестиції (вкладення)
4000068
Розрахунки з дебіторами
3800
Всього:


Завдання 2. На підставі нижченаведених відомостей залишків господарських засобів та їх джерел на 1 квітня в агрофірмі „Радуга” відкрити аналітичні рахунки до синтетичних рахунків „Сировина і матеріали”, „Розрахунки з постачальниками”, „Розрахунки з постачальниками”, Розрахунки з підзвітними особами”, „Розрахунки з дебіторами і кредиторами”(табл. 3.9, 3.10, 3.11, 3.12).

Таблиця 3.9
Відомість залишків рахунку
201 „Сировина й матеріали”
№ п/п
Найменування добрив
Одиниці
Кількість
Ціна, грн.
Сума, грн.

1
Аміачна селітра
т
30
500
15000

2
Сіль калійна
т
50
100
5000

3
Суперфосфат
т
100
700
7000


Всього27000


Таблиця 3.10
Відомість залишків рахунку
631 „Розрахунки з постачальниками та підрядчиками”
№ п/п
Найменування постачальників
Сума по кредиту, грн.

1
Райагропостач
69000

2
Комбікормовий завод
20600


Всього
89600


Таблиця 3.11
Відомість залишків рахунку
372 ”Розрахунки з підзвітними особами”
№ п/п
Прізвище та ініціали
Посада
Сума по дебету, грн.

1.
Ромашко А.С.
Завгосп
154

2.
Грінок Н.Д.
Експедитор
346


Всього

500


Таблиця 3.12
Відомість залишків рахунку
68 ”Розрахунки за іншими операціями”

п/п
Найменування організацій
Сума, грн.Дебет
Кредит

1.
Санаторій „Чайка”
2100


2.
Морозівське відділення зв’язку

160

3.
Агрофірма „Мічурінець”

4900

4.
Мале підприємство „Промінь”
1700
3800
5060
Завдання 3. Скласти бухгалтерські статті (проведення) у реєстраційному журналі на підставі нижченаведених господарських операцій:
Таблиця 3.13
Реєстраційний журнал господарських операцій ПП „Радуга” за квітень 200_р.
№ п/п
Господарські операції
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VI
VII

1
Рахунок-фактура №1112. Одержано від райагропостача в рахунок майбутніх розрахунків мінеральні добрива:

Аміачна селітра. 3т по 500 грн. за 1 т
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500


Сіль калійна. 7т по 100 грн. за 1т
700
700
700
700
700
700
700


Всього
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

2
Видатковий касовий ордер№89. Видано з каси Ясенку Г.Н. на витрати на відрядження
550
650
750
850
950
1050
1150

3


Авансовий звіт №35. Віднести витрати про відрядження Ясенка Г.Н. на адміністративні витрати
500
600
700
800
900
1000
1100

4


Прибутковий касовий ордер №85. Надійшли в касу від Ясенка Г.Н. невитрачені гроші
50
50
50
50
50
50
50

5

Платіжне доручення №317. Перераховано з поточного рахунка в банку райагропостача за мінеральні добрива
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

6

Акт на внесення мінеральних добрив. Внесені мінеральні добрива під озимі зернові:

Аміачна селітра. 30 т по 500 грн. за 1т
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000


Сіль калійна. 10т по 100 грн. за 1 т
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000


Всього
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000

7

Нараховано знос на основні засоби, які використовувались при вирощуванні озимих зернових
200
210
230
250
270
290
310

8

Виробничий звіт. Нараховно заробітну плату робітникам рослинництва
5000
5010
5020
5030
5040
5050
5060

9
Належить органам соц. страхування від суми нарахованої зарплати (37.5%)
1875
1878,75
1882,5
1886,25
1890
1893,75
1897,5

10
Відраховано резерв на відпустки в сумі нарахованої зарплати (5%)
250
250,5
251
251,5
252
252,5
253

11
Розрахунково-платіжна відомість. Утримано податок з фіз.. осіб із зарплати
720
725
730
735
740
745
750

12
Прибутковий касовий ордер №86. Надійшло в касу з поточного рахунка в банку на виплату зарплати робітникам
5000
5010
5020
5030
5040
5050
5060

13
Авансові звіти №37-39. Оприбутковуються сплачені за рахунок підзвітних сум МШП, які одразу списуються на адміністративні витрати
1500
1510
1520
1530
1540
1550
1560

14
Авансовий звіт №40. Списуються з підзвіту експедитора Гринька Н.Д. гроші
55
65
75
85
95
105
115

15
Платіжне доручення №222. Перераховано з поточного рахунка за поштово-телеграфні витрати Морозівському відділенню зв’язку
100
110
120
130
140
150
160

16
Платіжне доручення №312,238. Надійшло на поточний рахунок сільськогосподарського підприємства від:

- санаторію „Чайка” за фрукти
2500
2510
2520
2530
2540
2550
2560


- малого підприємства „Промінь” за розсаду
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060


Всього
4500
4520
4540
4560
4580
4600
4620

17
Рахунок №49. Нараховано на користь Морозівського відділення зв’язку за телефонні послуги
100
110
120
130
140
150
160

18
Рахунок-фактура №138. Надійшли і оприбутковані комбікорми від комбікормового заводу
2500
2510
2520
2530
2540
2550
2560

19
Платіжна вимога №214 Перераховано за рахунок короткострокових позик а погашення кредиторська заборг:

-райагропостачу за запчастини
1550
1560
1570
1580
1590
1600
1610


- комбікормовому заводу за комбікорми
2500
2510
2520
2530
2540
2550
2560


Всього
4050
4070
4090
4110
4130
4150
4170

20
Рахунок-фактура №32. Куплено за рахунок наступних витрат насіння
2300
2310
2320
2330
2340
2350
2360

21
Видатковий касовий ордер №90. Видана з каси зарплата робітникам
5000
5010
5020
5030
5040
5050
5060

22
Списані загальногосподарські витрати на фінансові результати
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060

Завдання 4. Записати господарські операції на рахунки синтетичного і аналітичного обліку, підрахувати обороти за місяць і вивести залишки на кінець місяця на цих рахунках (таблиця 3.14, 3.15, 3.16)
Завдання 5. Скласти оборотні відомості на рахунках синтетичного та аналітичного обліку звірку даних аналітичного обліку із синтетичним(таблиця 3.17).
Розв’язання :
Відкрити:
Синтетичні рахунки:
10; 27; 201; 231; 92; 301; 208; 311; 372; 15; 68; 13; 631; 65; 661; 641; 40; 47; 60; 79.
Рахунки синтетичного обліку
за квітень місяць 200__ р.


Дт рах.10 “Основні засоби” Кт Дт рах. 201“Сировина й матеріали” Кт
рах. 372 “Розрахунки з підзвітними

Дт особами” Кт Дт рах.301 “Каса” КтДт рах. 231 ”Основне виробництво” Кт Дт рах. 40 “Статутний капітал” Кт


Дт рах. 311 ”Поточний рахунок ” Кт Дт.. 47 “забезпечення майбутніх витрат і платежів” Кт
рах.92 “Адміністративні витрати” рах. 601“Короткострокові кредити
Дт Кт Дт банків у національній валюті” Кт

Рах. 631 “Розрахунки з вітчизняними
постачальниками” рах.661 “Розрахунки за
Дт Кт Дт заробітною платою ” Кт


Дт рах. 68 ”Розрахунки за ін. операціями” Кт Дт рах. 13”Знос необоротних активів” Кт


Дт рах.208”Матеріали с.г. призначення” Кт Дт рах 15 „Капітальні інвестиції „ Кт
Дт рах.65 “Розрахунки за страхуванням ” Кт Дт рах. КтДт рах. Кт. Дт рах. КтАналітичні рахунки:
Аналітичні рахунки до рахунка 201 "Сировина і матеріали" (табл.3.14):
Аміачна селітра (в тоннах);
Сіль калійна;
Суперфосфат гранульований
До рахунка 372 „Розрахунки з підзвітними особами” (табл.3.15):
Ромашко А.С.- завгосп,
Гринюк Н.Д. – експедитор,
Ясенко Г.І. –інженер.
До рахунка 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядчиками” (табл.3.16):
Райагропостач,
Комбікормовий завод
До рахунка 68”Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами” (табл.3.17):
Санаторій „Чайка”,
Морозівське відділення зв’язку,
КСП „Мічурінець”,
МП ”Промінь”
Таблиця 3.14
Оборотні відомості до рахунків аналітичного обліку
Рахунок 201 "Сировина і матеріали"
Найменування добрив
Сальдо на 1.04.200_р.
Обороти за квітень
Сальдо на 01.05.200_р.дебет
кредиткількість,
т
сума, грн.
кількість,
т
сума, грн.
кількість,
т
сума, грн.
кількість,
т
сума, грн.

1. Аміачна селітра

2. Сіль калійна

3. Суперфосфат гранульований

ВсьогоТаблиця 3.15

Рахунок 372 "Розрахунки з підзвітними особами"


Прізвище та ініціали


Сальдо на 01.04.200_р.
Обороти за квітень
Сальдо на 01.05.200_р


дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит

1. Ромашко А.С.2. Гринюк Н.Д.3. Ясенко Г.І.Всього
Таблиця 3.16
Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками
та підрядчиками”
Таблиця 3.17
Оборотна відомість до рахунків синтетичного обліку
Агрофірми «Радуга»

ТЕМА 4
Документація як елемент методу бухгалтерського обліку.
Інвентаризація

Документація господарських операцій, її суть і значення. Класифікація бухгалтерських документів. Поняття: вексель, простий і переказний вексель. Вимоги до змісту й оформлення бухгалтерських документів, реквізити, уніфікація і стандартизація документів, документообіг і його організація. Зберігання документів. Інвентаризація, її суть і значення. Порядок здійснення інвентаризації. Результати інвентаризації та їх відображення в обліку.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ
1. Охарактеризуйте матеріальні носії первинної облікової інформації .
2. Що означає документація господарських операцій?
3. За якими ознаками класифікують бухгалтерські документи?
4. У чому полягають уніфікація та стандартизація документів?
5. Що таке документообіг? З якою метою та у якій формі здійснюється його організація?
6. Що таке інвентаризація? Які її основні види?
7. Як здійснюють і оформляють інвентаризацію?
8. Як відображають в обліку результати інвентаризації?

Практичне заняття 1

Документація як елемент методу бухгалтерського обліку

Завдання 1. Оформити рахунок-фактуру №112 від 10 квітня 200_р. з відображенню такої операції:
Обухівський райагропостач відпустив агрофірмі "Славутич" через завгоспа Глушко СЯ. на підставі доручення № 49 від 9 квітня 200_р. мінеральні добрива: аміачну селітру - 3т за оптовою ціною 500грн. за 1т, сіль калійну - 7т за оптовою ціною 100грн. за 1т. Поточний рахунок Райагропостача в Обухівському відділенні банку 26005501000150, поточний рахунок агрофірми "Славутич" у цьому ж відділенні - 26005501000158. Посадові особи Райагропостача: директор Краснюк А.С., головний бухгалтер Жук Н.М.
Завдання 2. Скласти прибутковий касовий ордер № 84 від 7 квітня 200_р. по відображенню такої касової операції: надійшло в касу від Кравця Г.М. за послуги автотранспорту 25 грн. В даному підприємстві посаду головного бухгалтера займає Кармалюк І.Д., касира - Величко Н.З.

Завдання 3. Скласти лімітно-забірну картку № 129 від 1 жовтня 200_р. на видачу мінеральних добрив із складу відділення № 1. Добрива відпущені через робочого Сидоренка І.А. для внесення їх під озимі зернові врожаю наступного року. Ліміт видачі: суперфосфату 400 ц, калійної солі -180 ц, сульфату амонію - 260 ц.Таблиця 4.1
Відпуск добрив в ПП „Славутич”

Дата відпуску
Суперфосфат
Калійна сіль
Сульфат амонію

01.10
85
60
-

03.10
85
-
40

04.10
90
45
-

06.10
-
-
80

07.10
-
10
70

08.10
90
-
-

10.10
50
65
20

12.10
-
-
50

Усього
400
180
260


Завдання 4. Провести класифікацію вказаних документів у табл. 4.2

При цьому мати на увазі, що документи класифікують за такими ознаками:
За призначенням - розпорядчі, виконавчі, бухгалтерського оформлення, комбіновані;
За порядком складання - первинні, зведені;
За способом відображення операцій - разові, накопичувальні
За місцем складання - внутрішні, зовнішні.
Таблиця 4.2
Класифікація документів

Найменування
За призначенням
За
порядком складання
За способом відображення
За місцем складання

1
Рахунок-фактура

2
Прибутковий касовий ордер

3
Авансовий звіт

4
Лімітно-забірна картка

5
Відомість руху молока

6
Звіт касира

7
Платіжна вимога

8
Накладна

9
Дорожній лист вантажного автомобіля

10
Розрахунково-платіжна відомість

11
Звіт про рух ТМЦ

12
Наряд на відрядну роботу №3

13
Бухгалтерська довідка

Практичне заняття 2

Інвентаризація
Мета заняття: засвоїти порядок інвентаризації активів підприємства і відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку.
Необхідно: На основі даних інвентаризації ТОВ “Мир” (табл. 4.4) провести оприбуткування залишків та списання нестачі з вини матеріально-відповідальної особи. Дані оформити у таблиці 4.3
Таблиця 4.3

п/п
Зміст господарської операції
Сума, грн.
Кореспонденція рахунків
Дт
Кт

1.
Виявлена нестачі грошей в касі на суму
12002.
Лишок дощок на складі склав
3503.
Виявлено не оприбуткований калькулятор
564.
Виявлено нестачу паливо-мастильних матеріалів
10005.
Виявлено нестачу готової продукції
750Журнал реєстрації господарських операцій
13PAGE 15


13PAGE 14415
Модуль №1

У сфері виробництва

У сфері обігу

Вилучені з обороту

Предмет праці

Незавершене виробництво

Витрати майбутніх періодів

Грошові кошти

Готова продукція, товари

Поточні фінансові інвестиції

Збитки підприємства

Кошти в розрахунках

Довгострокові фінансові інвестиції

Незавершені капітальні вкладення

Обладнання до його встановлення

Нематеріальні активи

Довгострокові активи

Матеріальні активи

Власні

Довгострокові
( орендовані

Виробничі

Невиробничі

Основні засоби

АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА

Поточні активи

Джерела утворення засобів підприємства

Власний капітал

Позикові (залучені) джерела

Зобов’язання

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Резервний капітал

Цільове фінансування

Прибуток

Кредити банків

Позикові кошти

Кредиторська заборгованість

Заборгованість перед бюджетом

Заборгованість перед трудовим колективом

Заборгованість перед органами соціального страхування

Заборгованість перед пенсійним фондом

Найменування організацій
Сальдо на 01.04.200 р.
Обороти за квітень
Сальдо на 01.05.200 р


дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит

Райагропостач,2. Комбікормовий заводВсього
Шифр рахунків
Найменування рахунків


Сальдо на 01.04.200__р.
Обороти за квітень
Сальдо на 01.05.200__р.дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит

10
13
15
201
208
231
27
З0
31
372
40
471
60
63
64
65
66
68
79
92
22

Всього


14 ` Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 10732398
    Размер файла: 943 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий