Робочий зошит книжка

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


РОБОЧИЙ ЗОШИТ


до практичних занять
з навчальної дисципліни “Економіка підприємства ”

для студентів напряму підготовки 0502 «Менеджмент»
(денної форми навчання)


Суми - 2010
УДК 658

Укладачі: Строченко Н.І., к.е.н., доцент кафедри економіки і контролінгу
Мазій І.М., старший викладач кафедри економіки і контролінгу
Лозинська І.В., старший викладач кафедри економіки і контролінгу


Робочий зошит до практичних занять з навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для студентів напряму підготовки 0502 «Менеджмент» (денної форми навчання) / Суми, 2010 рік, 55 ст.Рецензенти: Малютін О.К., к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції

Дубовик С.Г., к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту в галузях АПКВідповідальний за випуск: Строченко Н.І., кандидат економічних наук, доцент, зав. кафедри економіки і контролінгу СНАУРекомендовано до видання методичною радою інституту економіки та менеджменту. Протокол № _____ від «___» ___________2010 року.© Сумський національний аграрний університет, 2010

Вступ

Головною метою підготовки спеціалістів економічного профілю є формування у майбутніх фахівців сучасного мислення, спеціальних знань в галузі економіки підприємства, навиків роботи та обґрунтування економічної стратегії підприємства, методів розрахунку різних показників господарської діяльності, оцінки його ефективності та конкурентоспроможності. Сучасні виробничо-економічні відносини вимагають висококваліфікованих кадрів, здатних вміло і швидко реагувати на розв’язання складних ситуаційних моментів.
Метою даного видання є надання допомоги студентам економічних спеціальностей у закріпленні теоретичних знань, отриманих ними в лекційному курсі дисципліни, навчити їх використовувати основні методи економічних досліджень, пошуку резервів збільшення виробництва продукції і зниження її собівартості, аналізі отриманих результатів, складанню відповідних висновків та внесення конкретних пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання.
Методичний рекомендації складено відповідно до Програми навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для аграрних вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент».
Практичні завдання виконуються на матеріалах річних фінансових, бухгалтерських та статистичних звітів підприємств.
ЗМІСТ


Вступ

3

Тема 1. Виробнича програма підприємства
5

Тема 2. Техніко-технологічна база і виробнича потужність
11

Тема 3. Земельні ресурси
13

Тема 4. Основні фонди
15

Тема 5. Оборотні засоби
21

Тема 6. Персонал підприємства та продуктивність праці
26

Тема 7. Оплата праці
31

Тема 8. Інвестиції
35

Тема 9. НТП та інноваційна діяльність
38

Тема 10. Спеціалізація, концентрація та інтеграція підприємств
41

Тема 11. Поточні витрати та собівартість продукції
44

Тема 12. Ціни та ціноутворення
51

Тема 13. Фінансові результати дільності підприємства
55

Тема 14. Фінансовий стан
61

Тема 15. Економіка рослинництва
65

Тема 16. Економіка тваринництва
68

Список літератури
73


ТЕМА 1. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА

Задача 1. Обчислити показники обсягу виробництва і реалізації продукції підприємством (товарну, валову, реалізовану продукції, суму незавершеного виробництва) за такими даними .
1.Обсяг виробництва, т, 5000
2 Гуртова ціна виробу, грн/т 1200
3. Обсяг незавершеного виробництва, грн.:
на початок року 50000, на кінець року 37000
Собівартість , грн/т 1000
Тривалість виробничого циклу, днів 12
Приріст залишків готової продукції на складах за рік, шт. 60
Коефіцієнт наростання затрат 0.62
Кількість робочих днів в році - 230
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Задача 2. Обчислити виконання плану по обсягу виробництва асортименту продукції на основі даних таблиці 1 .
Таблиця 1
Виріб
Випуск продукції, тис шт.


План
Факт

М
100
106

Н
84
162

К
305
210

О
500
425

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 3. Обгрунтувати виробничу програму малого підприємства по виробництву металовиробів з точки зору забезпеченості металом (МП), якщо на плановий період підприємством укладено договори на поставку металу в обсязі 8 тонн, а середня вага виробу 0.85 кг. Коефіцієнт використання металу 0.72. 30% відходів металу можуть повторно використовуватися у виробництві. На плановий період МП має доставити споживачам 7500 шт. металовиробів.
Алгоритм розв'язування.
1 .Обчислити норму витрат металу на один виріб .
__________________________________________________________________________________________________________________________
2.Визначити можливий випуск продукції з одержаного металу
________________________________________________________________________________________________________________________
3.Визначити величину повторного використання відходів, і додаткову кількість виробів , які можна з них виготовити.
________________________________________________________________________________________________________________________
4.Визначити додаткову кількість металу, яку необхідно придбати для виконання цього завдання підприємству .
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 4. Визначити обсяг реалізованої продукції у вартісному виразі, виходячи із таких даних:
річний випуск продукції в натуральних одиницях по виробу А-5 50. шт., Б-:730 шт., В-600 шт., Г-400 шт.;
ьгуртова ціна за виріб А-100 грн., Б-1800 грн., В-1200 грн., Г-900 грн.;
залишки готової продукції на початок планового року-2530 тис.грн.;
вартість річної продукції, відвантаженої споживачеві, але не оплаченої ним у базовому періоді-1700 тис.грн.;
залишки нереалізованої продукції на кінець року склали 4880 тис.грн
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 5. Визначити обсяг товарної продукції по заводах галузі у вартісному виразі виходячи із таких даних. Централізовано встановлена номенклатура продукції галузі: виробу А-2000 шт., Б-3750 шт., В-1870 шт., Г-1270 шт. Випуск спеціалізованої продукції здійснюється на шести заводах; галузі, номенклатура продукції, встановлена централізовано для заводів, наведена в таблиці 2.
Таблиця 2
Виріб
Випуск продукції по заводах, шт.1
2
3
4
5
6

А
300
550
250
250
-
400

Б
750
350
950
200
800
700

В
875
225
-
-
600
170

Г
-
-
270
-
200
-


Завод 3 надасть послуги іншим підприємствам галузі на суму 3800 грн., і своєму капітальному будівництву на суму 500 грн. Завод 6 виконує роботу по доведенню до повної готовності виробів Г, що виготовляються неспеціалізованими заводами інших галузей в кількості 800 шт. Вартість додаткової обробки одиниці виробу Г на заводі 640 грн. Завод 4 виконує роботи промислового характеру на суму 3000 грн. в рік. Ціна виробів: А-100 грн. Б-180 грн. В-120 грн. Г-90 грн.
______________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 6. Обчислити величину реалізованої продукції та її приріст в плановому році, якщо у звітному обсяг реалізації склав 600 тис. грн. У плановому році підприємство передбачає виготовити продукції на суму 740 тис. грн. Частина її на суму 30 тис. грн. піде на внутрішні потреби. Незавершене виробництво за плановий рік зменшиться на 5 тис. грн. Додатково до програми випуску готових виробів підприємством будуть надані послуги промислового характеру заводам галузі на 45 тис. грн., і, виготовлено напівфабрикатів для реалізації на сторону на 12 тис. грн.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 7. Визначити загальний обсяг валової продукції, виготовленої;; заводом залізобетонних виробів за рік, якщо відомо, що середньоспискова чисельність працюючих складала 723 чол., а денний виробіток на одного працюючого 50 грн.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 8. Визначити річний обсяг реалізованої продукції, якщо виробництво товарної продукції всього за рік 10 тис. м куб, залишок нереалізованої продукції на початок року 500 м. куб., залишок нереалізованої продукції на кінець року 300 м. куб. Гуртова ціна підприємства за 1 м. куб продукції 25 грн.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 9. Обчислити по звіту за минулий рік обсяги валової і товарної продукції підприємства. Вихідні дані в таблиці 3.
Таблиця 3
Випуск виробів
Тис. шт

1
250

2
150

3
130

Гуртова ціна виробу
Грн.

1
35

2
25

3
15

Послуги і роботи промислового характеру іншим підприємствам в гуртових .цінах, тис. грн
180

Капітальний ремонт власного обладнання в гуртових цінах, тис. грн
250

Зміна залишків незавершеного виробництва в гуртових цінах, тис. грн
350

___________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 10. За даними таблиці 4 проаналізуйте виконання цехом плану по номенклатурі і ассортименту.
Таблиця 4
Виріб


Трудомісткість 1 шт , н-год


План
ЗвітКількість,шт
Сума,н-год
Кількість,шт
Сума,н-год

А
20
100
2000
110
22

Б
80
450
36000
500
400

В
5
200
1000
150
75

Г
30
120
3600
60
18

Всього


42600


·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·______________________________________________________________________________________________


Тема 2. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства

Завдання 1. Використовуючи звітність аграрного підприємства визначте рівень його техніко-технологічної бази. Отримані значення показників проаналізуйте та зробіть відповідні висновки і пропозиції.
Таблиця 1
Склад і структура енергетичних ресурсів , енерго-та електрозабезпеченість і енерго – та електроозброєність праці
Вид


+/-


к. с.
%
к. с.
%
к.с.
%

Двигуни: тракторівкомбайнівавтомобілівЕлектродвигуни і електроустановкиРобоча худобаВсього енергетичних потужностейЕнергозабезпеченість
Енергоозброєність
Електрозабезпеченість, тис. кВт.-год.
Електроозброєність, тис. кВт.-год.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Використовуючи звітність аграрного підприємства проаналізуйте основні показники ефективності використання МТП. На цій основі зробіть відповідні висновки і пропозиції.
Таблиця 2
Ефективність використання МТП
Показники


+/-

Виробіток на 1 ет. трактор, ет. га:
річний
змінний
денний
Коефіцієнт змінності
Відпрацьовано на 1 ет. трактор за рік, днів
Коефіцієнт використання ТП
Собівартість 1 ет. га, тис. грн.
Вироблено валової продукції у співст. цінах 2005 на 1 грн. вартості МТП, грн.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 3. Виробнича потужність підприємства на початок року становила 5 400 000 одиниць продукції. Впродовж року з 1 травня внаслідок зміни номенклатури продукції ВП зросла на 840 тис од, з 1 червня внаслідок модернізації ВП зросла на 440 тис од, з 1 серпня внаслідок зниження трудомісткості продукції ВП знизилась на 720 тис од. Фактично підприємством було випущено 5200 тис од виробів. В резерві є 12 % виробничої потужності. Визначте коефіцієнт використання ВП.
____________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ТЕМА 3. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ

Завдання 1. Використовуючи форму 50-сг «Основні показники роботи сільськогосподарського підприємства» проаналізуйте забезпеченість та ефективність використання земельних ресурсів господарства.
Таблиця 1
Забезпеченість та ефективність використання земельних ресурсів господарства
Види с.-г. угідь


+/-


га
%
га
%
га
%

Загальна земельна площаВсього с.-г. земель, в тому числі:-рілля-сінокоси-пасовища-іншіРівень розораності, %
Рівень освоеності, %
Рівень зрошуваності, %
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Завдання 2. На основі звітності підприємства розрахуйте та проаналізуйте показники ефективності використання земель. Зробіть відповідні висновки.
Таблиця 2
Показники ефективності використання земель
Показники
Вироблено на 100 га с.-г. угідь, ц:
- зерна
- цукрових буряків
- соняшнику
- молока
- мяса ВРХ
- вовни
Вироблено на 100 га ріллі приросту живої маси свиней, ц
Вироблено на 100 га посіву зернових,
- приросту живої маси птиці, ц
- яєць, тис шт
Урожайність, ц/га:
- зернових
- соняшника
- цукрових буряків
Вироблено на 100 га с.-г. угідь, тис грн.:
- валової продукції
- товарної продукції
- валового доходу
- чистого прибутку
_________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ТЕМА 4. ОСНОВНІ ФОНДИ

Завдання 1. Використовуючи фінансову звітність підприємства проаналізуйте склад та структуру, показники використання основних виробничих фондів. Зробіть відповідні висновки.
Таблиця 1
Вихідні дані для розрахунків
ПоказникиВартість основних виробничих фондів, тис грн:- на початок року- на кінець року- вибуло- надійшлиСередньорічна вартість ОВФ/, тис грнСума амортизаційних відрахувань, тис грнПлоща с.-г. угідь, гаСередньорічна чисельність працівників, чол.Валова продукція, тис грнЧистий прибуток, тис грнТаблиця 2
Склад та структура основних фондів

Будинки і спорудиМашини та обладнанняТранспортні засобиІнструменти, прилади, інвентарРобоча і продуктивна худобаБагаторічні насадженняІнші основні засобиРазом________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Таблиця 3
Визначити показники руху та стану основних виробничих фондів
Показники


+/-

К. зростання
К. вибуття
К. оновлення
К. сукупного відтворення
К. зношення
К.придатності
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Таблиця 4
Ефективність використання ОВФ
Показники
Фондовіддача
Фондомісткость
Фондооснащеність, тис. грн.
Фондоозброєність, тис. грн.
Рентабельність ОВФ, %
Норма прибутку
Інтегральний показник
___________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Задача 2. Вартість основних фондів підприємства “Ромтекс” на початку базового року становила 5860 тис. грн. З 1 травня того ж року введено в дію нових основних фондів на суму 980 тис. грн., а з 1 жовтня виведено з експлуатації спрацьованих основних фондів на суму 1360 тис. грн. Рівень фондовіддачі в базовому році становив 1,12 грн. У розрахунковому році передбачається збільшити обсяг реалізованої продукції на 15%, а середньорічну вартість основних фондів на 8%. Визначити рівень фондомісткості продукції в базовому й розрахунковому роках . Обчислити абсолютну та відносне зміну фондомісткості за рахунок динаміки обсягу реалізованої продукції та середньорічної вартості основних фондів.
_____________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·___________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача3. На підприємстві “Борекс” вартість основних фондів на початок звітного року становила 8136 тис. грн. З 1 травня того самого року виведено основних фондів на загальну суму 1235 тис. грн., а з 1 листопада введено в дію нових останніх фондів вартістю 1450 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції становив 9132 тис. грн., а загальна чисельність працівників – 250 чоловік.
Розрахувати: середньорічну вартість основних фондів; фондовіддачу і фондомісткість продукції; фондоозброєність праці (підприємства).
_____________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 4. Комбінат придбав нову технологічну лінію для виготовлення однотипих дерев’яних заготовок (деталей) вартістю 362 тис. грн. Витрати на транспортування й монтаж технологічної лінії становили 10 тис. грн. Прогнозований нормативний термін експлуатації технологічної лінії – 10 років, а ліквідаційна її вартість – 12 тис. грн. Визначити норму амортизаційних відрахувань для технологічної лінії за умови застосування рівномірної і подвійно – залишкової амортизації засобів праці; з’ясувати який з названих методів амортизації економічно вигідніший для меблевого комбінату.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 5. Визначте величину морального зносу першого роду, якщо первісна вартість верстату становить 17 тис грн., а відновна – 14200 тис грн.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 6. Визначте норму амортизації прямолінійним і кумулятивним методами, якщо первісна вартість устаткування 12 тис грн., а термін служби – 7 років.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 7. Визначте коефіцієнти придатності та зносу основних виробничих фондів підприємства, якщо їх первісна вартість становила 44 тис грн., нарахована сума амортизації – 6 тис грн.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 8. Підприємство «Новий Світ» в минулому році випустило товарної продукції в обсязі 31 млн грн. при середньорічній вартості ОВФ 8 млн грн. його основний конкурент, підприємство «Терра» - 37 млн грн. при 9.5 млн грн. визначте, яке підприємство більш ефективно використовує наявні ОВФ.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Задача 9. Визначити ефективність використання ОВФ підприємством, якщо відомі такі дані про його функціонування: на початок року вартість ОВФ складала 12 400 тис грн., з 1 лютого було введено ОВФ на суму 400 тис грн., 1 липня – ще на 340 тис грн., а з 1 жовтня було списано ОВФ на суму 740 тис грн. При цьому, річний обсяг товарної продукції склав 44 млн грн. Чисельність персоналу становила 40 осіб.
______________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Задача 10. На початок року на підприємстві «Максимум» було в наявності 5 млн грн. основних фондів. З 1 лютого було модернізовано потокову лінію, що збільшило вартість ОВФ на 1 млн грн. 1 серпня у зв’язку зі зносом було списано верстатів на суму 450 тис грн., а 1 грудня – ще на 120 тис. грн. Розрахувати показники оновлення та вибуття ОВФ.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ТЕМА 5. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ

Завдання 1. Використовуючи фінансову звітність підприємства проаналізуйте склад та структуру оборотних активів та показники використання оборотних фондів. Зробіть відповідні висновки.
Таблиця 1
Склад і структура оборотних активів підприємства
Показники

1.ОБОРОТНІ ВИРОБНИЧІ ЗАСОБИ

а).Запаси – усього, у т.ч:

- Виробничі запаси

з них сировина та матеріали

покупні напівфабрикати

паливо

тара

будівельні матеріали

запасні частини

насіння

інші

- Тварини на вирощуванні та відгодівлі

- Малоцінні та швидкозношувані предмети

б). Незавершене виробництво

в). Витрати майбутніх періодів

2. ФОНДИ ОБІГУ

Готова продукція

Товари

Векселі отримані

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Дебіторська заборгованість за розрахунками

Інша поточна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

Грошові кошти та їх еквіваленти

Інші оборотні активи

РАЗОМ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Таблиця 2
Забезпеченість та ефективність використання оборотних засобів
Показники
Середньорічна вартість оборотних засобів
Середньорічна вартість основних фондів, тис грн.
Реалізована продукція, тис. грн.
Чистий прибуток, тис грн.
Коефіцієнт оборотності, об
Коефіцієнт закріплення
Тривалість обороту, днів
Норма прибутку
Рентабельність оборотних фондів, %
_________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·________________________

Задача 2. Очікується, що в поточному році обсяг реалізованої продукції підприємства, яке працює нормально, має становити 200 млн. грн., середній залишок нормативних оборотних коштів - 25 млн. грн. Визначити кількість оборотів і тривалість одного обороту оборотних коштів підприємства.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 3. За прогнозними розрахунками фірма, що випускає товари народного споживання, у звітному періоді мала виробити товарної продукції на загальну суму 1200 тис. грн. за наявності оборотних коштів у межах 150 тис. грн. Фактично за наявності тих самих оборотних коштів фірма спромоглася випустити і реалізувати власної продукції на суму 1320 тис. грн. Визначити суму вивільнення (економії) оборотних коштів фірми.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 4. Визначити ефективність використання оборотних коштів фірми “Роксолана” та обсяг додаткового їх залучення у звітному році, користуючись наведеними далі вихідними даними. Середньорічна сума оборотних коштів цієї фірми дорівнює 650 тис. грн., виторг від реалізованої виробленої продукції - 2925тис. грн. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів становить 0,15; оборотність їх – 52дні.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 5. Розрахувати розмір виробничого запасу і коефіцієнт використання матеріалу, якщо завод випускає 12 тис виробів на рік, вага деталі 40 кг, норма витрат матеріалу 43 кг. Поставка сировини відбувається раз на два місяці. Транспортний запас - два дні.
_____________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 6. визначте оборотність оборотних коштів та їх норматив у незавершеному виробництві, якщо річний випуск продукції 120 тис виробів, при собівартості одиниці 220 грн. ціна реалізації на 29% перевищує собівартість. Середньорічний залишок оборотних коштів 2 млн грн., тривалість виробничого циклу 6 днів, а Кнз = 0.8.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 7. Визначте суму залучених або вивільнених оборотних коштів, використовуючи табличні дані.
Показник
План
Факт

Обсяг реалізованої продукції, млн грн.
4.5
5.2

Середньорічний залишок об. коштів, тис грн
900
1 200

Кількість робочих днів у році
250
244

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 8. В першому півріччі минулого року господарство реалізувало продукції на суму 45 млн грн., при цьому середній залишок оборотних коштів склав 3.5 млн грн. у другому півріччі обсяг реалізації зріс на 22%, а період одного обороту скоротився на 5 днів. Визначте, показники оборотності в обох півріччях і суму вивільнених коштів у результаті скорочення оборотності.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 9. Визначте додатковий обсяг випуску продукції в плановому році за умови росту середнього розміру оборотних коштів на 13% і збільшення кількості оборотів на три. В минулому році обсяг реалізації продукції становив 200 тис грн., а середній розмір оборотних коштів – 19 тис грн.
________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ТЕМА 6. Персонал підприємства ТА
продуктивність праці

Завдання 1. На основі звітності підприємства розрахувати показник плинності персоналу. Зробити відповідні висновки.
Таблиця 1
Аналіз руху персоналу
Показники
Чисельність працівників на початок року, чол.
Прийнято протягом року, чол.
Вибуло за рік, чол.
Середньорічна чисельність працюючих, чол.
Оборот робочої сили по прийому
Оборот робочої сили по звільненню
Коефіцієнт плинності
____________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. На основі звітності підприємства визначити ефективність використання робочого часу працівниками.
Таблиця 2
Ефективність використання робочого часу

Відпрацьовано одним працівником, днів
рослинництво
тваринництво
Максимально можлива кількість робочих днів
Коефіцієнт використання робочого часу
- рослинництво
- тваринництво
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Завдання 3. На основі звітності підприємства проаналізувати продуктивність праці працівників, визначити її основні показники. Зробіть відповідні висновки.
Таблиця 3
Продуктивність праці в динаміці
Показники
Валова продукція (в порівн. цінах 2000р.),
тис. грн.
Середньорічна чисельність працюючих,
Вироблено продукції, ц:
- зерна
- молока
Затрати праці на виробництво продукції, люд.-год.:
- зерна
- молока
Трудомісткість 1 ц продукції, люд-год:
зерна
молока
Вироблено 1 працівником, ц:
зерна
молока
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 4. На плановий період визначено обсяг виробничої програми 5685,5 тис. грн. Виробіток на одного працюючого у базовому періоді становив 8,3 тис. грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово-виробничого персоналу передбачено зменшити на 46 чол.
Визначити процент зростання продуктивності праці за плановий період і чисельність працюючих у ньому.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 5. Підприємство почало працювати з лютого. Середньооблікова чисельність робітників у лютому складала 820, а в березні - 880 чоловік. Далі підприємство було розформовано. Визначити середньооблікову чисельність робітників за І квартал і за рік.
______________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Задача 6. Визначити середньооблікову чисельність робітників у лютому, березні, І кварталі, за рік, якщо підприємство чисельністю 100 чоловік почало роботу з 1 лютого та було ліквідовано 15 березня.
__________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Задача 7.Станом на 1 жовтня облікова чисельність робітників на підприємстві складала 800 чоловік; 13 жовтня 2 чоловіки було звільнено за порушення трудової дисципліни, 18 жовтня було прийнято 10 чоловік, а 22 жовтня 7 чоловік було звільнено за власним бажанням. Визначити середньооблікову чисельність робітників у жовтні, чисельність робітників станом на 1 листопада, коефіцієнти вибуття, прийому та плинності кадрів.
__________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 8. У звітному році середньооблікова чисельність працівників підприємства становила 1056 чол., а чисельність звільнених за власним бажанням протягом року склала 42чол. Сукупні витрати часу на заміщення звільнених робітників - 2 5 днів. Виробіток на одного працюючого планується на наступний рік у розмірі 4 50 тис. грн. /рік, і кількість відпрацьованих людино-днів - 175,3 тис. Визначити коефіцієнт плинності на підприємстві та можливий додатковий випуск продукції у зв'язку з усуненням плинності.
___
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_________________________

Задача 9. Середньооблікова чисельність робітників будівельно-монтажного тресту у звітному році становила 2300 чоловік. Упродовж року було звільнено за власним бажанням 295 чоловік, за порушення трудової дисципліни - 50 чоловік. Визначити втрати тресту від плинності кадрів і зменшення обсягів будівельно-монтажних робіт із цієї причини, якщо середньоденний виробіток одного працівника склав 120 грн., фактична кількість робочих днів у звітному році дорівнювала 230, а середня кількість робочих днів одного робітника до звільнення -116.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·ТЕМА 7. ОПЛАТА ПРАЦІ

Завдання 1. Використовуючи звітність підприємства, дослідіть динаміку фонду оплати праці і заробітної плати працівників.
Таблиця 1
Динаміка оплати праці працівників
Показник
Фонд оплати праці, тис грн.
Середньорічна чисельність робітників, чол
Середня заробітна плата 1 робітника за рік, тис грн.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 2. Годинна тарифна ставка 1 розряду 0,5 грн. за працю в важких і шкідливих умовах установлена надбавка до тарифної ставки у розмірі 12%. Розрахуйте годинну тарифну ставку VIрозряду для робітників із нормальними та шкідливими умовами праці, якщо тарифний коефіцієнт VI розряду-1,8.
______________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Задача 3. Визначити годинну тарифну ставку робітників цеху за середнього розряду 3,7. Ставка І розряду становить - 1,2 грн/год. Тарифний коефіцієнт III розряду-1,2, а IV-1,76. На основі середньої тарифної ставки встановити середній тарифний коефіцієнт робітників.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 4. Годинна тарифна ставка І розряду -1,2 грн., тарифний коефіцієнт V розряду 1,5. Норма виробітку 2 деталі за годину. Визначити середню розцінку за один виріб.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 5. Технологічна трудомісткість виготовлення вузла машини складає 240 н-годин, у тому числі за III розрядом - 85 н-годин; за IV розрядом - 140 н-годин, за V розрядом -15 н-годин. Визначити середній тарифний коефіцієнт і середню тарифну ставку за даним видом робіт, якщо погодинна тарифна ставка І розряду - 0,5 грн., III розряду -1,204 грн.; IV розряду - 1,352 грн., V розряду - 1,537 грн.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 6. Розрахувати середній тарифний коефіцієнт і середню тарифну ставку робітників - погодинників, що працюють у нормальних умовах праці, якщо за II розрядом працюють 18; за III розрядом - 25 і за V розрядом - 17 чоловік
______________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 7 . Визначити місячний заробіток бригади, якщо за місяць виконано роботу обсягом 967 нормо-годин, середній розряд робітника 5, план виконано на 103%. За виконання плану виплачується премія у розмірі 20% від відрядного заробітку, а за кожний відсоток перевиконання 2% від заробітку. Також визначити питому вагу тарифу в зарплаті бригади (погодинні тарифні ставки відрядних робочих: 63, 68, 75, 85, 97, 113 коп./год.).
____________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Задача 8. Місячний колективний заробіток виробничої бригади, що працює за спільним нарядом, складає 813 грн. Розподіл колективного заробітку між членами бригади здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу і коефіцієнта трудової участі (КТУ) . Робітник Іваненко А.М. відпрацював у розрахунковому місяці18 днів, Петренко Б.М. – 20, Коваленко В.О.- 22. Визначені попередньо КТУ відповідно становили 0,9, 1,0 і 1,1. Розрахувати місячну заробітну плату, яку має одержати кожний член бригади.
____________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Задача 9. Робітник п’ятого розряду протягом розрахункового місяця відпрацював 23 дні при тривалості робочої зміни 8 годин. Запропоноване виробниче завдання виконано на 105%. Погодинна тарифна ставка робітника п’ятого розряду дорівнює 106 коп. Встановлений розмір премії складає: за виконання плану – 15%, за кожний відсоток перевиконання плану – 1,5% від тарифного заробітку. Визначити загальну величину місячної заробітної плати робітника п’ятого розряду.
_______________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 10. На виробничому підприємстві переважає відрядно – преміальна система оплати праці. робітник – відрядник протягом розрахункового місяця відпрацював 176 людино - год і виготовив 485 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,4 людино - год, а розцінка – 29,2 коп. за одну виготовлену деталь. Передбачувана премія робітникам нараховується в наступних розмірах: за виконання встановленої виробничої норми – 10%; за кожний відсоток перевиконання норми – 1,5% від відрядного заробітку. Визначити загальну суму нарахованої заробітної плати робітника - відрядника за місяць.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕМА 8. ІНВЕСТИЦІЇ

Задача 1. Розроблено чотири варіанти нової технології продукту. Обрати найбільш ефективний, використовуючи таблицю з даними.
Таблиця 1
Вихідні дані
Показник
1
2
3
4

Сума інвестицій, млн. грн
23.5
29.0
26.3
30.1

Собівартість 1 виробу, тис грн
14.2
16.5
15.7
16.0

Річний обсяг виробництва, тис шт
650
920
900
780

Нормативний коефіцієнт
0.1
0.1
0.1
0.1


__________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 2. Визначити доцільність інвестицій у реконструкцію фабрики, використовуючи показник абсолютної ефективності, якщо планова сума капітальних вкладень 16 млн грн., виробнича потужність 110 тис штук, при собівартості одиниці виробу 200 грн, і реалізаційній ціні 320 грн. нормативний коефіцієнт 0.15.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 3. Господарству запропоновано на вибір чотири інвестиційні проекти. Оберіть найбільш рентабельний.
Таблиця 2
Вихідні дані

1
2
3
4

Інвестиції, тис грн.
490
550
722
1090

Дохід, тис грн
510
650
871
1100

_______________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Задача 4. Розрахувати майбутню вартість грошового вкладу, якщо інвестор вкладає 1000 у.о. терміном на 4 роки. Дисконтна ставка встановлена в розмірі 17%.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 5. Визначити, чи доцільною є реконструкція цеху, якщо в минулому році було вироблено 10 тис од виробів, при собівартості одиниці 146 грн, а після реконструкції виробнича потужність зросте на 21% при одночасному рості собівартості на 12%. Вся продукція реалізується за сталою ціною 181 грн.
______________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Задача 6. Визначити, чи економічно вигідним є запропонований підприємству інвестиційний проект. За яким, сума капітальних вкладень становить 17 млрд 420 млн грн., річний обсяг виробництва очікується 1 млн 400 тис одиниць виробів при собівартості одиниці 427 грн, ціна реалізації на третину перевищить собівартість. Нормативний коефіцінт інвестування 0.10.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 7. За вихідними даними таблиці визначіть індекс доходності, строк окупності та внутрішню норму окупності запропонованих інвестиційних проектів. Зробіть висновок про їх економічну ефективність.
Таблиця 3
Вихідні дані
Показник
1
2
3

Вартість грошового потоку, тис грн.
26.5
22.8
20.7

Обсяг інвестицій, тис грн
23.3
20.2
18.9

Тривалість проекту, років
3
4
2

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·________________
ТЕМА 9. НТП ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Задача 1. Встановіть величину комерційного ефекту у виробника і споживача нової формувальної машини, якщо витрати на її виробництво становлять 5250 грн, рентабельність виробництва 42%, ставка податку на прибуток 30%. Використання машини дає можливість довести виробничу потужність цеху до 30 тис шт. на рік. Ціна виробу 1.7 грн, а собівартість 1.02 грн. Супутні капіталовкладення дорівнюють 500 грн щорічно. Термін служби машини 4 роки.
________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·________________________________________________________________________

Задача 2. Мале підприємство придбало новий прилад контролю параметрів якості виробів. Ціна приладу - 1000 грн,, супутні одноразові затрати, пов'язані з експлуатацією приладу, в сумі 300 грн. розподілені за роками експлуатації рівномірно. Використання нового приладу дало змогу збільшити продуктивність до 8000 виробів на рік. Собівартість виробу - 72 грн., а гуртова ціна - 86 грн., Нормативний строк служби приладу - 4 роки. Обчислити комерційний (госпрозрахунковий) ефект у споживача від придбання і експлуатації нового приладу.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·______________________________________________

Задача 3. Обчисліть економічний ефект у виробника і споживача нового преса, якщо його виробництво обходиться у 4500 грн. Рентабельність виробництва становить 28%, а прибуток оподатковується за ставкою 30%. Використання преса дозволить щороку виготовляти продукції в обсязі 1200 шт. за ціною 3,5 грн./шт., собівартість виробу 2,9 грн. Супутні капіталовкладення у споживача преса становлять 680 грн. щорічно, нормативний термін експлуатації преса - 3 роки.
________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Задача 4. Визначити комерційний ефект від використання на підприємстві 3-х приладів контролю параметрів ламп, якщо ціна одного приладу 4860грн.; продуктивність приладу- 130 вимірювань за годину. Кількість годин роботи приладу протягом зміни 4,8 год., при однозмінному режимі. Кількість робочих днів у році - 225. Вартість обладнання, що вивільнюються в результаті використання приладів, становить 3325 грн., з обладнання може бути реалізовано на суму 1200грн. Супутні капіталовкладення в процесі експлуатації одного приладу 760 грн./рік. Вартість одного вимірювання - 0,1 грн.; витрати електроенергії на годину роботи приладу - 5 кВт, ціна 1 кВт-год.- 0,17 грн. Термін експлуатації приладу - 4 роки.
______________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ТЕМА 10. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, КОНЦЕНТРАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Завдання 1. Визначити склад та структуру товарної продукції, а також спеціалізацію господарства, використовуючи дані форми 50-сг «Основні показники діяльності сільськогосподарського підприємства».
Таблиця 1
Склад та структура товарної продукції
Види продукції


В сер за 2 роки


тис. грн.
%
тис. грн.
%
тис. грн.
%

ЗерноЦукрові бурякиСоняшникКартопляОвочіВсього по рос-вуМолокоЖива маса ВРХЖива маса свинейЯйця курейВовнаВсього по тв.-вуВСЬОГО:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
·

Приложенные файлы

  • doc 10732401
    Размер файла: 750 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий