Робочий зошит МОДУЛЯ 3

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра технології виробництва
продукції тваринництва


РОБОЧИЙ ЗОШИТ
ПРАКТИЧНОЇ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Модуля №3

на тему: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ СВИНАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА


студентам біолого-технологічного факультету
денної та заочної форми навчання
з дисциплін: "СВИНАРСТВО І ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА"

"ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА"
(спеціалізація СВИНАРСТВО)
ХЕРСОН – 2006

Пелих Н.Л., Карапуз В.Д., Панкєєв С.П., Назаренко С.О. Методичні рекомендації для виконання практичної роботи на тему: "Визначення основних параметрів свинарського підприємства". - Херсон. – Ред. Вид. Центр „Колос” ХДАУ. – 2006. – 26 с.


Розглянуто і рекомендовано до видання методичною комісією біолого-технологічного факультету Херсонського державного аграрного університету протокол № 5 від 2006 року


АВТОРИ : Пелих Н.Л., кандидат с-г наук, доцент
Карапуз В.Д., кандидат с-г наук, доцент
Панкєєв С.П., кандидат с-г наук, асистент
Назаренко С.О., асистент
РЕЦЕНЗЕНТ: Коваленко В.Г., кандидат с-г наук, доцент

ПРАКТИЧНА РОБОТА (6 годин)
Модуля №3
Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ СВИНАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мета заняття – вивчити методику розрахунку основних параметрів свинарського комплексу (поголів'я свиней за статево-віковими групами) згідно з планом (програмою, завданням) реалізації повного обсягу свинини.
Матеріальне забезпечення – норми технологічного проектування, методичні рекомендації та посібники з технологічного проектування процесу виробництва на свинарських підприємствах, міліметровий папір розміром 40х60 см, лінійка, прості олівці.
Місце проведення – навчальна аудиторія.
ЗМІСТ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ
ХІД ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ
Контроль знань за даною темою
Ознайомлення з рекомендованою методичною літературою
Аналіз запропонованого проектного завдання
Розрахунок основних технологічних параметрів свинарського підприємства (Варіант А).
Розрахунок циклограми та її відображення на міліметровому папері
Розрахунок потреби в приміщеннях для кожної виробничої групи
Розрахунок річної потреби в кормах
Економічна оцінка технології виробництва свинини
Звіт (висновки) про організацію виробництва свинини у господарстві
Розрахунок основних технологічних параметрів свинарського підприємства (Варіант Б). Самостійна робота.

Основні питання контролю знань за темою:
Поняття "технологія"
Виробничий цикл
Технологічна схема процесу виробництва
Технологічний процес
Робоча операція
Щоденні робочі операції
Циклічні робочі операції
Технологічний час
Технологічна група тварин
Крок ритму. Ритм.
Параметри виробництва тваринницької продукції
Потоковість виробничого процесу
Потокове ритмічне виробництво
Виробнича дільниця (цех)
Операція
Оператор
Інженер-технолог
Методика технологічного проектування процесу виробництва свинини для свинарських підприємств передбачає попередній розрахунок поголів'я свиней за статево-віковими групами з наступним складанням циклограми руху поголів'я і використання приміщень.

Завдання. Провести розрахунки основних параметрів свинарського господарства (відповідно виданого завдання).
1. - Проектне завдання
Вихідні дані
Варіант


А
Б

Проектна потужність комплексу, т
2400
-

Проектна потужність комплексу, голів
-
21818

Крок ритму, діб
розрах.
6

Наявне приміщення


Період умовної поросності, діб
30

Тривалість холостого періоду, діб
15

Рівень аварійних опоросів, %
10

Багатоплідність технологічних
·, гол
10

Рівень прохолосту
·, %
20

Тривалість підсисного періоду, діб
45

Переведення поросят на дільницю дорощування у віці, діб
60
60

Середня жива маса поросят під час переведення на дільницю дорощування, кг
16
16

Санітарний брак поросят за підсисний період, %
10

Середньодобовий приріст підсвинків у період дорощування, г
300

Санітарний брак підсвинків за період дорощування, %
5

Середня жива маса підсвинків, вибракуваних із групи дорощування під час переведення на відгодівлю, кг
20

Середня маса підсвинка під час постановки на відгодівлю, кг
36

Середньодобовий приріст підсвинків у період відгодівлі, г
500

Санітарний брак підсвинків за період відгодівлі, %
2

Жива маса вибракуваного молодняка під час відгодівлі, кг
60

Середня маса молодняка на час зняття з відгодівлі, кг
110

Рівень вибракування технологічного стада
· і
·, %
30/30

Середня жива маса вибракуваних
· після відгодівлі, кг
200

Середня жива маса вибракуваних
· після відгодівлі, кг
260

Переведення поросних
· у свинарник-маточник – не пізніше 110-ої доби поросності

Тип годівлі
концентратний

Порода свиней
ВБ

РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СВИНАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Варіант А

1. Розрахунок поголів’я свиней
( У повному об’ємі дана методика викладена у Практикумі із свинарства і технології виробництва свинини / В.І.Герасимов на інші. – К.: Урожай, 1995. – С.104-155 ).
Проектна потужність підприємства – 2400 т
Середня маса молодняка на час зняття з відгодівлі – 110 кг
1.1 Кількість голів, яку необхідно відгодувати і здати на м'ясо:


1.2 Враховуючи, що в процесі відгодівлі санітарний брак (проектне завдання) складатиме – ........ %, відповідно збереженість .........%
На відгодівлю повинно бути поставлено молодняку:


1.3. Санітарний брак підсвинків за період дорощування (проектне завдання) -............ %, відповідно збереженість ..........%. Кількість відлучених поросят, що буде переведено на дільницю дорощування:


1.4. Санітарний брак за підсисний період (проектне завдання) – ...... %, відповідно збереженість .........%. За рік буде отримано поросят на час опоросу опоросі:


Одержана величина є вихідною для визначення кількості нормальних опоросів, необхідних для виконання програми.
1.5. Багатоплідність (проектне завдання) технологічних
· (які беруть участь у процесі відтворення без розділення на основних та перевіюваних) - ......голів на опорос, відповідно протягом року необхідно одержати:


1.6. Відтворний цикл (репродуктивний період)
· визначається за формулою:
П = Тпор. + Тпід. + Тхол. , де (3.1)

Тпор. – тривалість періоду поросності, діб;
Тпід. – тривалість підсисного періоду (проектне завдання), діб;
Тхол. – період від відлучення поросят до запліднення
· (проектне завдання), діб.
1.7. Загальне поголів’я
· на комплексі прямо пропорційне його потужності, тривалості відтворного циклу і обернено пропорційне показникам ефективності використання
· :
13 EMBED Equation.3 1415, де (3.2)
О – потужність свинарського підприємства, гол.;
П – репродуктивний період, діб;
Т – коефіцієнт заплідненості
·;
Д – вихід ділових поросят, гол.;
Кд – коефіцієнт збереженості підсвинків за період дорощування;
Кв – коефіцієнт збереженості молодняку за період відгодівлі.
1.8. Показником ефективного використання маточного поголів’я є кількість опоросів на
· за рік (в середньому по стаду).
13 EMBED Equation.3 1415 ; де (3.3)
А – кількість опоросів на
· за рік;
Т – коефіцієнт заплідненості
·;
П – репродуктивний період, днів;

2. Визначення кроку ритму виробництва
Крок ритму виробництва:
є характеристика тривалості формування технологічної групи тварин;
інтервалу, через який відбувається черговий рух технологічних груп з дільниці на дільницю або реалізація готової продукції.
Він не може бути визначений довільно, а тільки шляхом розрахунку і завжди є похідним від двох величин:
кількості нормальних опоросів на підприємстві протягом року;
розміру технологічної групи підсисних
·.
У практичному свинарстві тривалість кроку ритму коливається від 1 до 16 діб (108....54 тис. голів – 1...2 діб, 24....12 тис. голів – 8...16 діб).
Недоліки:
1...2 діб – не можливість у реальних умовах провести опорос технологічної групи із-за різного періоду поросності;
8..10 діб – негативно впливає на збереженість поросят, які народилися в останні дні кроку ритму;
12...15 діб – веде до великої різниці за віком і живою масою поросят, що негативно впливає на формування групи на дорощуванні.
Розмір технологічної групи підсисних
·- від 30 до 60 голів, які розміщені в одній секції. Для наших розрахунків візьмемо секцію на ..............станків.
2. 1. Середня кількість опоросів, які припадають на одну добу, становить:


Таким чином, в одній секції свинарника-маточника опорос буде тривати:


Дробове значення цього показника недопустиме, і тому тривалість кроку ритму повинна бути скорегована до цілого значення.
Корегування цього показника у бік збільшення при незмінності інших призводить до зменшення обсягу виробництва товарної свинини на проектному підприємстві, корегування в бік зменшення – до збільшення обсягу.
Після визначення розміру технологічної групи підсисних
· можна розрахувати розміри технологічних груп інших статево-вікових груп і заповнити таблицю 1.
2.2. Аварійних опоросів (проектне завдання) – ....... %.
Кількість голів
· з аварійними опоросами:


Технологічна група глибокопоросних
· під час постановки на опорос:

2.3. Прохолост
· (проектне завдання) – ........%.
Кількість голів
· з прохолостом:


Технологічна група умовно поросних
·:

2.4. Технологічна група новонароджених поросят:

Санітарний брак поросят за підсисний період (проектне завдання) – ....... %


Технологічна група поросят в кінці підсисного періоду:

2.5. Санітарний брак поросят на дорощуванні (проектне завдання) – ........%.


Технологічна група на дільниці дорощування в кінці періоду:

2.6. Санітарний брак на відгодівлі (проектне завдання) – ....... %.


Технологічна група на дільниці відгодівлі в кінці періоду:

На підставі проведених розрахунків заповнити таблицю 2.
2. - Розміри технологічних груп свиней на виробничих дільницях
Статево-вікові групи
Розмір технологічної групи на початок
періоду
Санітарний брак
Розмір
технологічної групи на кінець періоду
Середній розмір технологічної групи%
голівУмовно поросні
·


Поросні
·


Підсисні
·


Поросята-сисуни


Поросята на дорощуванні


Молодняк на відгодівлі


3. Розробка технологічного процесу на дільниці холостих і поросних свиноматок

Циклограма є графічною моделлю виробництва, що відображає просторово-тимчасову характеристику технологічного процесу.3.1. Період умовної поросності
· (проектне завдання) ......діб. На дільницю підсисних
· глибокопоросна
· переводитиметься не пізніше ..... доби поросності (проектне завдання).
Із загального періоду поросності період утримання явно поросних свиноматок становить:

3.2. Кількість технологічних груп поросних
· які будуть постійно знаходитися на дільниці.
Цикл складається з двох частин:
періоду зайнятості тваринами ( ......діб умовної поросності (проектне завдання) + ........діб явної поросності), діб;
часу на виконання робіт з санації і ремонту приміщення (він підбирається так, щоб кількість технологічних груп була цілим числом).


На міліметровому папері необхідно відобразити зайнятість дільниці холостих і поросних
·.

3.3.
· приходить в охоту протягом 12....15....22 діб після відлучення (тривалість холостого періоду). Проектним завданням передбачено - ............діб.
Кількість
·, що йтиме на парування за 1 день:


Група холостих
· (буферна група) на комплексі:

3.4. Основні параметри діяльності дільниці холостих і поросних свиноматок заносимо в таблицю 3.

Сформовано технологічних груп
· за рік

Постійне поголів’я умовно поросних
·

Постійне поголів’я явно поросних
·

Постійне поголів’я
· на дільниці
3. - Основні параметри діяльності дільниці холостих і поросних свиноматок
Показники
Кількість


за ритм
за рік

Крок ритму виробництва, діб


Кількість технологічних груп на дільниці, голів


Розмір технологічної групи умовно поросних
·Холостих
· , %


Холостих
· , голівРозмір технологічної групи явно поросних
·, голівСформовано технологічних груп
·Постійне поголів’я умовно поросних
·


Постійне поголів’я явно поросних
·


Постійне поголів’я холостих
·


Постійне поголів’я
· на дільниці


Типове приміщення місткістю, голів


Потреба в приміщеннях4. Розрахунок поголів’я кнурів

Розрахунок поголів’я кнурів проводять виходячи з потреби робочих доз сперми для виконання річної програми запліднення свиноматок.
4.1. За розрахунками буде запліднено за рік -.........технологічна група
·
по ............голів в групі, всього:

4.2. При двократному заплідненні потрібно робочих доз сперми:

4.3. Використовувати кнурів - плідників можна у режимі від 1 раз взяття сперми у 3 дні до 1 раз взяття в 4, 5, 6, 7 днів. (Режим використання
· студент вибирає самостійно).
Рекомендується ...........раз у .............діб.
4.4. Середній об'єм еякуляту – 250 мл. Всього за рік від 1
· можна взяти сперми:


Якісні показники сперми дозволяють п’ятикратне розрідження. При розмірі робочої дози сперми 150 мл від 1
· за рік можна одержати робочих доз:


4.5. Поголів’я
· буде становити:

4.6. Для гарантованого забезпечення спермою необхідно планувати до 30....40 % резервних
·.
4.7. Для нормального функціонування підприємства необхідно мати основних і перевірюваних кнурів-плідників. Перевірювані
·, яких привчають до роботи, з врахуванням їх якості, досягають 50 % кількості основних, тобто:


4.8. Загальна кількість кнурів:

4. 9. Утримання
· -
Приміщення місткістю, голів –
Потреба приміщень -


5. Розрахунок потреби спеціалізованого господарства у ремонтному молодняку

Потреба в ремонтних
· для введення в технологічне стадо
·, а також постійна кількість перевірюваних
· у стаді визначається, виходячи з того, що:
ремонт маточного стада відбувається протягом року рівними частинами;
рівень вибракування стада визначається як сумарний процент вибракування основних і перевірюваних
· (проектне завдання);

· вважається перевірюваною протягом - 5,3 місяці
(114 діб поросності + 45 діб вирощування поросят) / 30 діб (місяць) = 5,3 місяці
5.1. Загальна кількість
· у господарстві ........голів (розраховано п.1.7). Рівень вибракування технологічного стада
· (проектне завдання) - ........%. Скільки
· буде вибракувано за рік:


5.2. Кількість ремонтних
· відібраних на вирощування за рік буде складати:

На протязі вирощування проводиться контроль росту і розвитку ремонтного молодняку. За цей період передбачається провести три вибракування ремонтних підсвинків :
у 4-місячному віці – 50 % ( від усієї кількості, що потрібно вибракувати );
у 6-місячному віці – 30;
у 8-місячному віці – 20 %.
5.3. Щомісячно зі стада технологічних свиноматок необхідно вибувати:

5.4. Постійне поголів’я перевірюваних
· буде:

5.5. Питома їх кількість у стаді:Розрахунок потреби купленого племінного молодняку аналогічний, але без етапу вирощування.
На циклограмі не відображають дільницю вирощування ремонтного молодняку.
6. Розробка технологічного процесу на дільниці підсисних свиноматок

6.1. Час, протягом якого секція (сектор) зайнята тваринами, становить:

6.1. Кількість технологічних груп:
Переносимо отримані дані на циклограму.
6.3. Основні параметри дільниці підсисних свиноматок заносимо в таблицю 4.

Постійне поголів’я глибокопоросних
· на дільниці:Постійне поголів’я
· у період опоросу технологічної групи:Постійне поголів’я підсисних
·:Постійне поголів’я поросят-сисунів на дільниці:Одержаний приріст від групи поросят-сисунів:


4. - Основні параметри дільниці підсисних свиноматок
Показники
Кількість


за ритм
за рік

Крок ритму виробництва, діб


Кількість технологічних груп на дільниці


Технологічної групи глибокопоросних
·, голівТривалість опоросу
· технологічної групи, діб

-

Аварійних опоросів, %


Аварійних опоросів, голівТехнологічна група підсисних
·, голівТехнологічна група поросят на час народження, голівТехнологічної групи поросят на час переведення на дільницю дорощування, голівСередній розмір технологічної групи поросят-сисунів на дільниці, голів


Тривалість підсисного періоду, діб


Тривалість періоду утримання відлучених поросят на дільниці, діб


Постійне поголів’я глибокопоросних
· на дільниці, голів


Постійне поголів’я
· у період опоросу технологічної групи, голів


Постійне поголів’я підсисних
·, голів


Постійне поголів’я поросят-сисунів на дільниці, голів


Одержаний приріст від групи поросят-сисунів, цТипове приміщення місткістю, голів


Потреба в приміщеннях


Кількість секцій


Кількість станків у 1 секції7. Розробка технологічного процесу на дільниці дорощування молодняку

7.1. Приріст 1 голови молодняку за період дорощування розраховується за даними:
- початкова жива маса поросят при надходженні з дільниці підсисних
· (проектне завдання) - ..........кг;
- кінцева - .............кг,:
Приріст -
Середньодобовий приріст підсвинків на дільниці (проектне завдання) - .......г..
Тривалість періоду утримання молодняку:
7.2. Кількість технологічних груп на дільниці дорощування:


Відображаємо технологічні групи дорощування на циклограмі.
7.3. Розраховані дані заносимо в таблицю 5.
Середній розмір технологічної групи

Постійне поголів’я підсвинків на дільниці

Буде одержаний приріст за рахунок:
- кондиційного молодняку

- некондиційного молодняку

5. Основні параметри дільниці дорощування
Показники
Кількість


за ритм
за рік

Крок ритму виробництва, діб


Період зайнятості однією групою, діб


в т. ч. період зайнятості тваринами, діб


санітарний розрив, діб


Кількість технологічних груп на дільниці


Технологічна група при постановці на дорощування, голівТехнологічна група під час передачі на відгодівлю, голівСередній розмір технологічної групи, голів


Санітарний брак поросят, %


Санітарний брак поросят, голівПостійне поголів’я підсвинків на дільниці, голів


Буде одержаний приріст за рахунок:
-

- кондиційного молодняку- некондиційного молоднякуВаловий приріст на дільниці дорощуванняТипове приміщення місткістю, голів


Потреба в приміщеннях


Кількість секцій


Кількість станків у 1 секції


8. Розробка технологічного процесу на дільниці відгодівлі молодняку свиней

Період утримання й кількість груп на дільниці відгодівлі молодняку розраховують з урахуванням таких умов:
місткість одного свинарника для відгодівлі;
середня жива маса під час постановки на відгодівлю (проектне завдання) - ......кг;
середньодобовий приріст молодняка на відгодівлі (проектне завдання) - ........г;
санітарний брак (вимушений забій) (проектне завдання) - ........%;
середня жива маса молодняка при знятті з відгодівлі (проектне завдання) ... кг.
8.1. Період утримання молодняка на відгодівлі:


8.2. Кількість технологічних груп на дільниці :


Приміщення 3-х секційні, тому кількість технологічних груп повинно бути кратно 3.
8.3. Розраховані дані заносимо в таблицю 6
Жива маса кондиційних свиней знятих з відгодівлі

Середній розмір технологічної групи

Постійне поголів’я підсвинків на дільниці

Буде одержаний приріст за рахунок:
- кондиційного молодняку

- некондиційного молодняку


Виконання проектного завдання виробництва свинини (не виконання не допустиме):6. Основні параметри дільниці відгодівлі свиней
Показники
Кількість


за ритм
за рік

Крок ритму виробництва, діб


Період зайнятості однією групою, діб


в т. ч. період зайнятості тваринами, діб


санітарний розрив, діб


Кількість технологічних груп сформованихСередня жива маса на початку відгодівлі, кг


Середня жива маса на кінець відгодівлі, кг


Технологічна група при постановці на відгодівлю, голів

-

Санітарне вибракування молодняку, %


Санітарне вибракування молодняку, голівЖива маса вибракуваного поголів'я, кг

-

Кількість технологічних груп знятих з відгодівлі за рік і реалізованих на м'ясокомбінат


З відгодівлі буде знято кондиційного поголів’я, голівЖива маса кондиційних свиней знятих з відго
·l°дівлі, кгСередній розмір технологічної групи, голів

-

Постійне поголів’я підсвинків на дільниці, голів


Буде одержаний приріст за рахунок:


- кондиційного молодняку, ц- некондиційного молодняку, цКількість вибракуваних
· на відгодівлі, голівСередня жива маса
· в кінці відгодівлі, кг


Валовий приріст на дільниці відгодівлі, цПроектна потужність господарства, т


Виконання проектного завдання, т


Рівень перевиконання, %Для зручності побудови циклограми рекомендується заповнити Допоміжну таблицю для побудови циклограми (у курсовий проект її можна не подавати).
Допоміжна таблиця для побудови циклограми
Виробничі дільниці
Тривалість зайнятості приміщення 1 технологічною групою, діб
Тривалість санітарного розриву, діб
Кількість груп на дільниці

Дільниця холостих і поросних
·
Дільниця підсисних
·
Дільниця дорощування
Дільниця відгодівлі
9. Розрахунок потреби в приміщеннях для кожної виробничої групи

На основі проведених розрахунків необхідно розрахувати потребу в приміщеннях для кожної виробничої групи і заповнити таблицю 7.

10. Розрахунок річної потреби в кормах

У кожному індивідуальному завданні вказаний тип годівлі свиней. У методичних рекомендаціях до виконання курсового проекту наведені рекомендовані структури раціонів для різних типів годівлі. Студент може скористатися даними рекомендаціями, а може і запропонувати свій (розрахований, рекомендований іншими авторами) варіант. Згідно розробленої структури раціону розраховується річна потреба в кормах ( таблиця 8).
Загальні витрати на власні та закупні корми розрахованого раціону визначається умовно на підставі, що 1 ц корм.од. коштує 80 грн.7. - Розрахунок потреби поголів’я в станкомісцях і приміщенні
Статево-вікові
групи
Тривалість зайнятості станків з сан. розрив
діб
Число груп
Кількість свиней у групі, гол.
Необхідно станкомісць
Проектна місткість приміщень,
гол.
Необхідно приміщень
Норма площі на 1 гол.,
м2
Необхідно корисної площі,
м2


· основні


· ремонтні

Ремонтні
·


· холості


· поросні


· підсисні

Поросята-сисуни

Відлучені поросята

Молодняк на відгодівлі

Дорослі
· та
· на відгодівлі
Статево-вікові
групи
Постійне поголів’я
на дільниці
Корм. од
на 1гол
за добу
Період
року
Вид корму
Річна
потреба
т

концентровані
соковиті
грубі
тварин. поход.


%
на 1 гол.
на все
погол.
%
на 1 гол.
на все
погол.я
%
на 1 гол.
на все
погол.
%
на 1 гол.
на все
погол.· основні

4,4
зимовий

літній· ремонтні

3,8
зимовий

літній· ремонтні

2,7
зимовий

літній·холості

3,2
зимовий

літній· поросні

2,9
зимовий

літній· підсисні

6,8
зимовий

літній


поросята-сисуни

0,6
зимовий

літній


відлучені поросята

1,7
зимовий

літній


молодняк на відгодівлі

3,3
зимовий

літній


вибракувані
· на відгодівлі

6,2
зимовий

літній


Всього
-
-
-
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
ХСтрахфондХ
Х

Х
Х

Х
Х

Х
ХІтого

8. - Річна потреба в кормах
11. Економічна оцінка технології виробництва свинини
Розробка технологічного проекту завершується економічною оцінкою виробництва свинини. Основна задача даного розділу розрахувати – Собівартість продукції, рентабельність виробництва, точку беззбитковості виробництва, термін окупності інвестицій. Для виконання поставленої задачі необхідно провести економічні розрахунки і заповнити таблиці 9....13.
9. – Постійне поголів'я свиней
Технологічні
групи
Кількість
голів

Всього
·


Всього
·


Ремонтного молодняку


Поросята сисуни


Поросята на дорощуванні


Свині на відгодівлі


Всього10. - Розрахунок вартості реалізованої продукції
Технологічні групи
Кількість голів
Середня жива маса,
ц
Вироблено всього,
ц
Ціна реалізації 1 ц,
грн
Загальна сума,
грн.

Кондиційного молодняку


Вибрак.
·


Вибрак.рем.
·


Всього11. - Розрахунок інших витрат на виробництво свинини
Вид затрат
Матеріальні витрати в рік на 1 голову
Матеріальні витрати, всього
Ціна витрат, грн.
Всього затрат,
грн.

Автотранспорт
15 грн.
Тракторні роботи
5 грн.
Водопостачання
7 куб. м

1,25


Енергопостачання
15кВт/г

0,156


Підстилка
5,5 кг

0,3


Амортизація
10,6 грн.
Поточний ремонт
3 грн.
Реконструкція
-
-
-


Страхові платежі
20 грн.
Інші витрати
20 грн.
Загальнофермські витрати
7 грн.
Всього витрат
-
-
-


12. - Розрахунок заробітної плати
Категорія працівників
Норма обслу-говування, гол
Кількість працівників
Тарифна ставка, грн.
Річний тарифний фонд, грн
Резерв відпусток, грн

Оператор по догляду


Слюсар


Сторож


Бригадир


Зооінж. сел.


Зооінжен.


Вет. лікар.


Вет. санітар.


Тех.штуч.ос.


Директор


Бухгалтер


Інші праців.


Всього


-Фонд всього
-
-
-


13. - Загальні витрати в свинарстві
Статті витрат
Всього витрат,
грн.
У тому числі,
грн
На 1 ц продукції, грн
У зальних витратах %змінні
постійні
змінні
постійні


Закупівля свиней


-

-


Зарплата


-

-


Закупівля БМВД


-

-


Власні корми


-

-


Автотранспорт


-

-


Тракторні роботи


-

-


Водопостачання


-

-


Енергопостачання


-

-


Підстилка


-

-


Амортизація

-

-Поточний ремонт

-

-Страхові платежі

-

-Інші витрати

-

-Загально фермські витрати

-

-Реконструкція


-
Всього витратВсього
100

Виходячи з вищенаведених даних можна розрахувати рентабельність виробництва свинини у господарстві в майбутньому (табл. 8....12) за такою методикою:
Виручка від реалізації продукції за договірними цінами в плановому році складає (Р) –

Загальні витрати – матеріально-грошові затрати на виробництво і реалізацію продукції становить (С) –

Розрахунок валового прибутку, грн:
П = Р – С

Рівень розрахункової рентабельності (Рр) виробництва свинини у даному господарстві буде становити:
Рр = П / С*100


Собівартість одиниці продукції визначається як співвідношення виробничих витрат до обсягу виробленої продукції:
Соп = Вв / Ов,

де Соп – собівартість одиниці продукції
Вв – сума виробничих витрат
Ов – обсяг виробництва продукції.
Собівартість виробництва 1 ц продукції – ........ грн.
Одна з головних умов успішного господарювання – досягнення обсягів продажу, які б забезпечували прибуток. Тому кожному товаровиробнику необхідно володіти методом визначення точки беззбитковості виробництва і точки самоокупності. Прогноз повинен дати відповідь: скільки необхідно реалізувати продукції, щоб виручка окупила затрати.
Для розрахунку точки беззбитковості ми всі витрати з реалізації проекту розбили на постійні та змінні (табл. 12). Отримані дані дають можливість розрахувати яку кількість продукції господарство повинно продати, щоб окупити витрати.
Точку беззбитковості визначають за формулою:
Тб = 13EMBED Equation.31415
де Тб - кількість одиниць продукції, що необхідно продати для досягнення беззбитковості,
Вп - умовно постійні витрати, грн.,
Взм - змінні витрати, грн.,
Ц - ціна одиниці продукції, грн.
Тобто, при умові реалізації продукції за ціною .....грн. за 1 ц живої маси і при витратах на 1 ц свинини ........грн. беззбитковість буде при продажі ......ц або ....... % від загального обсягу продукції. При виконанні .......% реалізації свинини - рентабельність досягне - ....... %.
Кожного підприємця або потенціального інвестора, який може вкладати гроші в даний підприємницький проект, цікавитиме, коли він зможе повернути вкладений капітал. Для цього застосовують показник терміну окупності інвестицій.
Розрахунок терміну окупності інвестицій при реалізації проекту, суми прибутку, який буде однаковий протягом довгого часу, визначається за формулою:
Т = І / Пр,

де Т – термін окупності інвестицій, роки
І – розмір інвестицій, грн.
Пр – прибуток, грн..

12. Звіт (висновки) про організацію виробництва свинини у господарстві

Уданому розділі необхідно зробити загальний висновок з організації виробництва свинини у даному господарстві і конкретизувати по кожній виробничій дільниці, потреби в приміщеннях і кормах, економічній ефективності господарства.

ЗРАЗОК:
Проведені розрахунки виробництва свинини у господарстві дають підставу на обґрунтування висновків:
1.

2.

3.

4........
САМОСТІЙНА РОБОТА
РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СВИНАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Варіант Б

Завдання. Розрахувати основні технологічні параметри свинарського підприємства методикою Б (у повному об’ємі дана методика викладена у Практикумі із свинарства і технології виробництва свинини / В.І.Герасимов на інші. – К.: Урожай, 1995. – С.155-167 ). Вихідні дані викладені на С. 4.

1. Розрахунок загального поголів'я
· на комплексі:
13 EMBED Equation.3 1415

де О – потужність свинарського підприємства, гол;
П – репродуктивний період, діб;
Т – коефіцієнт заплідненості
·;
Д – вихід ділових поросят;
Кд – коефіцієнт збереженості підсвинків за період дорощування;
Кв – коефіцієнт збереженості молодняку за період відгодівлі.
2. Кількість опоросів на свиноматку за рік:
13 EMBED Equation.3 1415
де А – кількість опоросів на свиноматку за рік;
Т – коефіцієнт заплідненості
·;
П – репродуктивний період, днів.
3. Загальна кількість опоросів на комплексі:
Оз = М х А

4. Вихід приплоду:
Вп = Оз х Б

де Вп – вихід приплоду, голів;
Б – багатоплідність, голів.
5. Вихід життєздатних (ділових) поросят:
Вжп = Оз х В

де В – кількість поросят на час відлучення, голів.
6. Поголів'я молодняку необхідне для відгодівлі
К відгод.= В х Кд

7. Кількість вибракуваних
· на комплексі за рік визначають з урахуванням процента їх вибракування:
8. Замість вибракуваних
· необхідно ввести таку ж кількість перевірюваних

9. Кількість кроків ритму на потоці за рік:
К ритм. = 365 / Р

де Р – тривалість кроку ритму, діб.
10. Для визначення розміру крокових груп свиней спочатку розраховують крокову групу
·, відібраних для осіменіння (із стані охоти). її величина залежить від кроку ритму, загальної кількості
· і тривалості їх репродуктивного періоду:
Н = (Р х М) / Вц,


де Н - кількість
·, відібраних для осіменіння протягом одного кроку ритму,
Р тривалість кроку ритму, діб;
Вц – відтворний цикл
· (репродуктивний період), діб.
11. Умовно поросні
· це
·, в яких ще не встановлена поросність.
Розмір крокової групи умовно поросних
· буде дорівнювати кількості
·, відібраних для осіменіння.

12. Крокову групу поросних
· визначають з урахуванням коефіцієнта заплідненості. Прохолост
· - ........%, запліднено
· - ..............%.

13. Крокову групу підсисних
· визначають з урахуванням кількості маломлідних 
· (аварійних опоросів - ............%).

14. Крокову групу поросят після відлучення на дорощуванні розраховують множенням кількості поросних
· на вихід життєздатних поросят на опорос:

15. Крокову групу молодняка, призначеного для відгодівлі, визначають множенням кількості поросят після відлучення на коефіцієнт їх збереженості:

16. На промислових комплексах
· вибраковують і ставлять на відгодівлю не один раз за рік, а систематично, протягом кожного кроку ритму. Тому крокову групу дорослих
· на відгодівлі встановлюють діленням кількості вибракуваних
· на комплексі за рік на кількість кроків ритму:

17. Крокову групу свиней на відгодівлі розраховують додаванням поголів'я молодняка і дорослих
·

18. Крокова група перевірюваних
·, яких вводять в основне стадо, буде дорівнювати числу вибракуваних основних
·

19. Розмір буферної групи залежить від величини крокової групи
·, відібраних для осіменіння.
Для того, щоб протягом кожного кроку ритму осіменяти певне поголів'я
·, потрібно мати достатній резерв (буферну групу), з якого відбирають свиноматок в охоті.
Розмір буферної групи визначають:
Бг = (21 х Н) / Р,


де Бг - розмір буферної групи, голів.
Після розрахунку крокових груп молодняка і
· визначають постійне поголів'я свиней на комплексі.
Від початку роботи комплексу поступово заповнюють усі його приміщений тваринами. При здаванні першої групи свиней на м'ясо на комплексі закінчується формування поголів'я свиней у цехах, яке надалі завжди постійне.
20. Постійне поголів'я кнурів-плідників на комплексі визначають з урахуванням способу осіменіння (природне парування чи штучне осіменіння). Норма навантаження на одного кнура при природному паруванні становить у середньому 15 
·, а при штучному осіменінні – 100....200 (у середньому 150)
· за рік.
Постійне поголів'я кнурів на комплексі розраховують діленням загальної кількості
· на норму навантаження:

21. Постійне поголів'я
· і молодняка залежить від розміру крокових груп і часу перебування цих груп на потоці. Розрахунок роблять за формулою:
С = Г х (Ч / Р),

де С - постійне поголів'я в цехах, голів;
Ч час перебування групи на потоці, діб.
Постійне поголів'я умовно поросних
·:
22. Постійне поголів'я поросних
·:


23. Постійне поголів'я поросних
· (в кінці періоду):


24. Постійне поголів'я холостих
· визначають відніманням від загального поголів'я
· суми умовно поросних, поросних і підсисних:

25. Постійне поголів'я поросят-сисунів розраховують множенням кількості підсисних
· (у кінці періоду) на багатоплідність

26. Постійне поголів'я поросят після відлучення на дорощуванні:


27. Постійне поголів'я молодняку і дорослих
· на відгодівлі:


28. Постійне поголів'я свиней на комплексі визначають додаванням поголів'я усіх груп

29. Період входження комплексу в повний потік складається з часу перебування на потоці двох крокових груп (поросята після відлучення на дорощуванні і молодняк на відгодівлі), репродуктивного і санітарного періодів


Отже, через ......діб від початку роботи комплексу, тобто від часу осіменіння свиноматок першої крокової групи, буде здана перша група свиней на м'ясо ( ...... голів). Усі розраховані показники заносяться у таблицю 14.
14. - Основні показники комплексу
Показники
Потужність


6000
завдання

Поголів'я
·, голів
470


Репродуктивний період, діб
180


у т.ч. поросність, діб
115


підсисний, діб
60


холостий, діб
5


Коефіцієнт заплідненості
0,78


Кількість опоросів на
· зі рік (у середньому по стаду)
1,58


Багатоплідність, голів
10


Вихід ділових поросят, голів
8,5


Коефіцієнт збереженості поросят після відлучення
0,95


Вибракування
·, голів
30


Крок ритму на потоці, діб
10


Кількість кроків ритму за рік
36,5


Всього опоросів
743


Всього поросят-сисунів, голів
7430


Всього життєздатних поросят, голів
6315


Поголів’я молодняку для відгодівлі, голів
5999


Кількість вибракуваних
·, голів
141


Кількість перевіюваних
·, переведених до основного стада голів
141


Буферна група, голів
55


Крокові групи свиней, голів


·: відібраних для осіменіння
26


умовно поросних
26


поросних
20


підсисних (у кінці періоду)
18


Поросят після відлучення на дорощуванні
170


Молодняку на відгодівлі
162· дорослих на відгодівлі
4


Всього на відгодівлі
166


Перевіюваних
·, переведених до основного стада
4


Постійне поголів’я свиней у цехах, голів


·
31· : холостих
120


умовно поросних
57


поросних
172


підсисних (у кінці періоду)
121


Поросят після відлучення на дорощуванні
1105


Молодняку і дорослих
· на відгодівлі
1909


Всього поголів’я
4725


Період входження комплексу в повний потік, діб
375
ЗМІСТ

13 TOC \o "1-3" \h \z \u 1413 LINK \l "_Toc187721691" 14ХІД ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ 13 PAGEREF _Toc187721691 \h 1431515
13 LINK \l "_Toc187721692" 14РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СВИНАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 13 PAGEREF _Toc187721692 \h 1451515
13 LINK \l "_Toc187721693" 14Варіант А 13 PAGEREF _Toc187721693 \h 1451515
13 LINK \l "_Toc187721694" 141. Розрахунок поголів’я свиней 13 PAGEREF _Toc187721694 \h 1451515
13 LINK \l "_Toc187721695" 142. Визначення кроку ритму виробництва 13 PAGEREF _Toc187721695 \h 1461515
13 LINK \l "_Toc187721696" 143. Розробка технологічного процесу на дільниці холостих і поросних свиноматок 13 PAGEREF _Toc187721696 \h 1481515
13 LINK \l "_Toc187721697" 144. Розрахунок поголів’я кнурів 13 PAGEREF _Toc187721697 \h 1491515
13 LINK \l "_Toc187721698" 145. Розрахунок потреби спеціалізованого господарства у ремонтному молодняку 13 PAGEREF _Toc187721698 \h 14101515
13 LINK \l "_Toc187721699" 146. Розробка технологічного процесу на дільниці підсисних свиноматок 13 PAGEREF _Toc187721699 \h 14111515
13 LINK \l "_Toc187721700" 147. Розробка технологічного процесу на дільниці дорощування молодняку 13 PAGEREF _Toc187721700 \h 14121515
13 LINK \l "_Toc187721701" 148. Розробка технологічного процесу на дільниці відгодівлі молодняку свиней 13 PAGEREF _Toc187721701 \h 14141515
13 LINK \l "_Toc187721702" 149. Розрахунок потреби в приміщеннях для кожної виробничої групи 13 PAGEREF _Toc187721702 \h 14161515
13 LINK \l "_Toc187721703" 1410. Розрахунок річної потреби в кормах 13 PAGEREF _Toc187721703 \h 14161515
13 LINK \l "_Toc187721704" 1411. Економічна оцінка технології виробництва свинини 13 PAGEREF _Toc187721704 \h 14191515
13 LINK \l "_Toc187721705" 1412. Звіт (висновки) про організацію виробництва свинини у господарстві 13 PAGEREF _Toc187721705 \h 14221515
13 LINK \l "_Toc187721706" 14САМОСТІЙНА РОБОТА 13 PAGEREF _Toc187721706 \h 14231515
13 LINK \l "_Toc187721707" 14Варіант Б 13 PAGEREF _Toc187721707 \h 14231515
13 LINK \l "_Toc187721708" 14ЗМІСТ 13 PAGEREF _Toc187721708 \h 14281515
13 LINK \l "_Toc187721709" 14ДОДАТКИ 13 PAGEREF _Toc187721709 \h 14291515
15ДОДАТКИ

Додаток А. - Економічне обґрунтування різних типів годівлі
Корми
Показ-
ники
(поживніть,
вартість)
Періоди рокузимовий
літнійтипи годівліконцентратний
концентратно-картопляний
концентратно - коренеплідний
концентратний
помірно - концентратний

Концентрати
корм.од.
0,85
0,65
0,70
0,85
0,65


грн.
19,52
14,93
16,08
19,52
14,93

Картопля
корм.од.
-
0,20
-
-
-


грн.
-
15,77
-
-
-

Коренеплоди
корм.од.
0,06
0,07
0,22
-
-


грн.
4,91
5,73
18,0
-
-

Зелена маса
(1/2 однорічних + 1/2 багаторічних культур)
корм.од.
-
-
-
0,12
0,32


грн.
-
-
-
1,92
5,11

Сіно
(1/2 однорічних + 1/2 багаторічних культур)
корм.од.
0,05
0,03
0,03
-
-


грн.
0,83
0,50
0,50
-
-

Корми тваринного походження
корм.од.
0,04
0,05
0,05
0,03
0,03


грн.
3,94
4,92
4,92
2,95
2,95

Поживність 1 ц кормосуміші
корм.од.
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Вартість 1 ц корм.од
грн.
29,20
41,85
39,50
24,39
22,99

До концентратного типу годівлі в зимовий період у %
%
100,0
143,3
135,3
83,5
78,7
Додаток Б. - Середньодобовий приріст, витрати корму на 1 кг приросту, який можна очікувати і потреба свиней у воді
Вік,
діб
Жива маса, кг
Середньодобовий приріст,
кг
Витрати корму на 1 кг приросту (раціон з рівнем обмінної енергії 3300 ккал/кг), кг
Загальні витрати корму для отримання вказаної живої маси, кг
Потреба у воді,
л/добу

0
1,0
-
-
50 (витрачається
· за поросний період в розрахунку на кожне порося у гнізді )
0,25...1

14
4,5
0,23
1,5
59
2...4

48
13,6
0,45
1,9
75
2....6

56
18,2
0,54
2,2
84
2....6

85
36,3
0,75
2,8
120
2....6

96
45,4
0,82
3,1
157
2....6

108
54,5
0,86
3,3
186
6....8

128
72,6
0,91
3,5
247
6....8

145
90,8
0,95
4,1
318
8....12

155
100,0
0,98
4,4
356
8....12


· поросна
-
-
-
-
16....20


· підсисна
-
-
-
-
24....32


·
-
-
-
-
16....20Віддруковано у редакційно-видавничому відділі "Колос"
Херсонський державний аграрний університет
73000, Україна, м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 23
тел. 26-32-8913PAGE 15


13PAGE 143215
Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 10732425
    Размер файла: 534 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий