Робочий зошит Доповнений

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут економіки та управління
Обліково-фінансовий факультет
Кафедра бухгалтерського обліку


Робочий зошит
для виконання практичних завдань студентами 5 курсу денної форми навчання спеціальності
7.03050901 «Облік і аудит»(прізвище, ім’я, по батькові, група)


Миколаїв
2012
УДК
ББК
О

Друкується за рішенням науково-методичної комісії обліково-фінансового факультету Миколаївського державного аграрного університету від ________ 2012 р., протокол № ____.


Укладачі:

Н.В. Потриваєва – канд. ек. наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Миколаївський державний аграрний університет;

С.В. Сирцева – асистент кафедри бухгалтерського обліку Миколаївський державний аграрний університет;

І.М. Лесік - асистент кафедри бухгалтерського обліку Миколаївський державний аграрний університет;

Рецензенти:

І.І. Потриваєв – начальник відділу фінансово-кредитного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності головного управління агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації.

І. В. Гончаренко – д.е.н., професор кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності МДАУ.


© Миколаївський державний аграрний університет, 2012
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Реформування національного обліку, вихід вітчизняних підприємств на міжнародні ринки, інтеграційні процеси в економіці України викликають необхідність вивчення міжнародного досвіду обліку економічних процесів. Системний підхід до вивчення організації обліку, порівняння міжнародних та вітчизняних принципів, методів і підходів у зарубіжних країнах дозволить забезпечити належне функціонування бухгалтерського обліку в Україні. Вивчення курсу «Облік за міжнародними стандартами» підготує студента як сучасного бухгалтера, що володіє не тільки теоретичними знаннями з питань ведення обліку та підготовки фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі –МСБО) та міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), але й набув у цій сфері практичних навичок.
Метою вивчення дисципліни «Облік за міжнародними стандартами» є підвищення рівня знань студентів діючих національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та МСБО, визначення порядку визнання елементів фінансових звітів, розбіжностей в обліку за МСБО та П(С)БО.
Метою робочого зошита є формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок з ведення обліку та підготовки фінансової звітності відповідно до вимог МСБО та МСФЗ.
Робочий зошит розроблено відповідно до стандарту МОН України «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра напряму 0501 – «Економіка та підприємництво» кваліфікація «магістр з обліку і аудиту»і робочої навчальної програми дисципліни «Облік за міжнародними стандартами» для спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит».
Модуль 1. Загальні принципи організації бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами.Заняття 1. Регламентація обліку за міжнародними стандартами.
Мета практичного заняття – вивчити принципові відмінності бухгалтерського обліку за кордоном і в Україні, джерела регулювання бухгалтерського обліку у зарубіжних країнах, розглянути міжнародні організації з питань стандартизації обліку.
Завдання 1.1
Заповніть запропоновану форму таблиць 1.1, 1.2.
Таблиця 1.1
Професійні організації Великобританії
Рік заснування
Назва організації
Таблиця 1.2
Професійні організації США
Рік заснування
Назва організації
Вплив на становлення
бухгалтерського обліку

1
2
3


Продовження табл.1.2

1
2
3
Завдання 1.2
Заповніть запропоновану форму таблиці 1.3 з визначенням в ній ступеня застосування МСБО в різних країнах світу.
Таблиця 1.3
Ступінь застосування МСБО країнами світу

з/п
Застосування МСБО
та їх узгодження з національними стандартами
Країна

1
2
3

1
МСБО використовуються як національні стандарти з додатковими поясненнями


2
МСБО використовуються як національні стандарти; останні розробляються для об'єктів, що не охоплені МСБО


3
МСБО використовуються як національні стандарти, але в деяких випадках можуть бути модифіковані для місцевих умов


4
Національні стандарти розробляються окремо, але базуються на відповідних МСБО


5
Національні стандарти розробляються окремо, але базуються на аналогічних МСБО в більшості випадків. Немає посилання на МСБО в національних стандартах, які можуть забезпечувати більший або менший вибір, ніж МСБО


Продовження табл.1.3.

1
2
3

6
Те саме, що п. 5, але кожний стандарт включає положення, яке порівнює національний стандарт з відповідними МСБО


7
Національні стандарти розробляються окремо


8
Немає національних стандартів


9
Національних стандартів немає, МСБО формально не прийняті, але звичайно використовуютьсяЗавдання 1.3
Вибрати із запропонованого переліку об’єкти які відносяться до РМСБО або до МФБ. Відповідь надати письмово у табл. 1.4.
Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів;
Керівництво для фінансової звітності державного сектору;
Міжнародні стандарти фінансової звітності;
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку у державному секторі;
Тлумачення стандартів;
Державний сектор;
Недержавний (приватний) сектор.
Таблиця 1.4
Суб’єкти і об’єкти гармонізації бухгалтерського обліку

з/п
Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО)

з/п
Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ)

Завдання 1.4
Встановити відповідність терміну наведеному визначенню у табл. 1.5, проставивши правильну літеру.
Таблиця 1.5
Принципи обліку інформації згідно МСБО

Принципи обліку інформації
Визначення

(А) Принцип нарахувань
(___) Інформація, що відображена у звітності підприємства, не повинна завдавати йому збитків.

(Б) Принцип продовження діяльності
(___) Операції записуються в момент здійснення, а не в момент оплати грошей.

(В) Принцип подвійного запису
(___) Підприємство нормально функціонує та буде діяти у найближчому майбутньому.

(Г) Принцип одиниці обліку
(___) Облік ведеться в грошах. Розроблені кілька варіантів оцінок, які не використовуються в Україні.

(Д) Принцип періодичності
(___) Посилює різницю між фінансовим та управлінським обліком.

(Е) Принцип вартісних показників вимірювання
(___) Підприємство, яке веде облік і складає звітність, є самостійним господарським суб’єктом.

(Є) Принцип конфіденційності
(___) Регулярно, в чітко окреслені проміжки часу складається звіт Принцип визначається терміном в рік.Короткий термінологічний словник:
Гармонізація________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Регламентація____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Стандартизація___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Питання для самостійного опрацювання теми:

1. Яка мета гармонізації фінансової звітності?
В чому полягає суть відмінностей ведення обліку у зарубіжних країнах?
Які джерела регулювання бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах?
Що входить в обов’язки довірених осіб РМСБО?

Викладач__________________________________________________________
Заняття 2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, їх розробка та впровадження.
Мета практичного заняття - вивчити склад та характеристику МСБО та МСФЗ та розглянути практичне застосування Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів.
Короткий термінологічний словник:
МСБО______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
МСФЗ__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Концептуальна онова складання і подання фінансової звітності
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 2.1
Згрупуйте МСБО та МСФЗ за темами (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Групування МСБО та МСФЗ за темами
Номер
Назва

1
2

Фінансова звітність та облікова політика

Основні стандарти

Продовження табл. 2.1

1
2
Оплата праці


Розкриття інформації


Галузеві стандарти


Закінчення табл. 2.1

Стандарти з консолідації

1
2


Завдання 2.2
Вказати, що з перерахованого відноситься до якісних характеристик фінансових звітів і основоположних припущень, передбачених концептуальною основою. Відобразити правильну відповідь, відмітити її значком «+» (табл. 1.2).
Таблиця 2.2
Якісні характеристики фінансових звітів і основоположні припущення, передбачені Концептуальною основою
Назва
Якісні характеристики фінансових звітів
Основоположні припущення
Не відноситься ні до характеристик, ні до припущень

Простота
Зрозумілість
Доступність
Достовірність
Безперервність
Зіставність
Єдиний грошовий вимірник
Історична собівартість
Нарахування
Автономність
Завдання 2.3
Пов’язати наведені нижче терміни з їх визначенням, поставивши відповідну літеру ліворуч від терміну (табл.1.2).
Таблиця 2.3
Основні якісні характеристики фінансових звітів
Назва принципу
Тлумачення

____ (1) зрозумілість
А. Інформація є вільна від суттєвих помилок та упередженості і користувачі можуть покластися на неї тією мірою, якою вона відображає або, як очікується, відображатиме дійсний стан справ.

____ (2) доречність
Б. Інформація про складні поняття, які мають бути включені до фінансових звітів у зв’язку з їхньою доречністю для прийняття економічних рішень користувачами, не повинна вилучатися лише на тій підставі, що певним користувачам буде важко її зрозуміти.

____(3) суттєвість
В. Інформація впливає на економічні рішення користувачів шляхом надання допомоги в оцінці ними минулих, нинішніх чи майбутніх подій або ж вона допомагає їх підтвердити чи виправити їхні минулі оцінки

__ (4) достовірність
Г. Пропуск інформації або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів.

___(5) нейтральність
Д. Дотримання певної обережності при формуванні судження, необхідного при оцінці за умов непевності, таким чином, щоб активи або дохід не були завищенні, а зобов’язання чи витрати – заниженні.

____ (6) обачність
Е. У результаті відбору або викладу інформації фінансові звіти впливають на прийняття рішення або судження з метою досягнення заздалегідь визначеного результату.

____ (7) повнота
Є. Користувачі повинні мати змогу порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди для того, щоб визначити тенденції у його фінансовому стані та результатах діяльності

____ (8) зіставність
Ж. У результаті упущень інформація може бути хибною або оманливою, а значить недостовірною та недостатньо доречною.


Завдання 2.4
Визначити відповідно до наведених принципів та припущень концептуальні відмінності між міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та національними положеннями (стандартами). Відповіді надати письмово (табл.2.4).
Таблиця 2.4
Концептуальні відмінності між П(С)БО та МСБО
Принципи
та припущення
МСБО
П(С)БО

1
2
3

безперервністьстабільність облікової політикиметод нарахуваннясуттєвістьперевага
сутності над формоюобачність (консервативність)Завдання 2.5
Встановити відповідність терміну наведеному визначенню у таблиці 3, проставивши правильну літеру.
Таблиця 2.5
Концептуальні основи фінансових звітів
Концепція
Визначення

(А) Концепція збереження капіталу
(___) Прибуток визнається тільки за умови, якщо фізична виробнича потужність (або продуктивність) підприємства на кінець періоду перевищує фізичну виробничу потужність на початок періоду після вирахування виплат власника та їхніх внесків упродовж цього періоду.

(Б) Концепція збереження фінансового капіталу
(___) Прибуток визнається тільки за умови, що сума чистих активів (власного капіталу) на кінець періоду перевищує суму чистих активів (власного капіталу) на початок періоду після вирахування виплат власникам та їхніх внесків протягом цього періоду.

(В) Концепція збереження фізичного капіталу
(___) Концепція капіталу базується на концепції власності, яка розглядає капітал як залишкову частку власників в активах підприємства, що визначається балансовим рівнянням А – З=ВК.

(Г) Фінансова концепція капіталу
(___) Концепція капіталу базується на концепції господарської одиниці, в основі якої лежить балансове рівняння А= З + ВК.

(Д) Фізична концепція капіталу
(___) Концепція, згідно з якою підприємство зберігає свій капітал, якщо на кінець періоду воно має той самий капітал, що і на початку цього періоду.


Питання для самостійного опрацювання теми:

Що таке МСФЗ? Які цілі їх розробки? У чому їх переваги та недоліки?
Які цілі Ради з МСБО? Яка її організаційна структура?
Що таке концептуальна основа міжнародних стандартів? Яка її ціль і які питання розглядаються в концептуальній основі?
Які концепції капіталу розглядаються в концептуальній основі? В чому їх суть?

Викладач__________________________________________________________

Модуль 2. Фінансова звітність та примітки до неї, виправлення помилок, зміни в облікових політиках та оцінках


Заняття 3. Подання фінансової звітності.
Мета практичного заняття – вивчити порядок складання балансу за основними його елементами та відображення статей балансу, розкриття яких передбачено МСФЗ, засвоїти класифікацію подій після дати балансу, розглянути мінімальний перелік статей Звіту про прибутки та збитки, опанувати методику складання звіту про рух грошових коштів.

Короткий термінологічний словник:

Активи ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Власний капітал_______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Витрати ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дохід________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3.1
Вибрати правильну відповідь, відмітивши її значком «+» (табл. 3.1). Щоб бути визнаним активом, що об’єкт обов’язково повинен мати?
Таблиця 3.1
Умови визнання активів
Твердження

Так
Ні

1. Мати матеріальну форму2. Втілювати в собі потенційну економічну вигоду3. Бути монетарним4. Належати підприємству на правах власності5. Очікуватися підприємством до отримання в майбутньому6. Контролюватися підприємством7. Бути результатом минулих подій, а не намірів8. Бути результатом обмінної операції

Завдання 3.2
За наведеною господарською операцією необхідно визначити витрати і грошовий відтік за поточний рік.
Підприємство «Каблучок» має намір виготовляти за індивідуальним замовленням взуття. 01.10 п.р. дане підприємство взяло кредит в сумі 50000 грн під 15% річних. Ці гроші було витрачено на(
оплату оренди приміщення за 3 місяці - 900 грн;
закупку матеріалів для роботи – 15000 грн;
оплату третьої частини обладнання вартістю 900000 грн;
витрати бензину на поїздки на суму 580 грн;
оплату поточних рахунків за комунальні послуги - 1000 грн;
найнято 01.12 робітника з окладом 2500грн в місць і виплатою 5числа наступного місяця.
Розв’язок:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3.3

Заповнити табл. 3.2 використовуючи наведені нижче дані.
Сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедлива вартість компенсації.
Сума надходжень отриманих в обмін на зобов’язання.
Сума грошових коштів чи їх еквівалентів, яка була б сплачена у випадку, якщо аналогічний актив продавався б тепер.
Недисконтована сума, яка була б потрібна для погашення в теперішній час.
Сума грошових коштів чи їх еквівалентів, яку можна було б отримати тепер при продажу активу у нормальних умовах.
Недисконтована сума грошових коштів чи їх еквівалентів, яку передбачається витратити для погашення в ході звичайної діяльності.
Приведена вартість грошових потоків, які будуть генеруватися в нормальних умовах.
Приведена вартість грошових потоків, яка необхідна для погашення.
Таблиця 3.2
Оцінка елементів фінансової звітності
Вид оцінки елементів фінансового звіту
Активи
Зобов’язання

Історична собівартістьВартість реалізації (погашення)Теперішня вартістьПоточна вартість
Завдання 3.4
Розрахувати величину капіталу, використовуючи дані табл. 3.3.
Таблиця 3.3
Елементи фінансової звітності
Елементи фінансової звітності
Сума, грн

1. Позика від «Кредобанк»
10000

2. Готівка в банку
5000

3. Рахунки до оплати
8000

4. Аванс покупця
4000

5. Банківський овердрафт
5000

6. Рахунки до отримання
48000

7. Вексель постачальнику
3000

8. Аванс постачальнику
10000

9. Вексель покупця
2000


Розв’язок:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 3.5
За наведеною господарською операцією необхідно визначити чистий дохід від продажу компанії «Отто» за останній рік.
Сума рахунків, виставлених покупцям компанії «Отто» за останній рік становить – 1572 0000 євро, повернення з продаж – 370 000 євро, надані знижки – 175 000 євро, транспортні витрати, пов’язані з доставкою товарів покупцям – 140 000 євро.
Розв’язок:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3.6
За наведеними показниками табл. 3.4 необхідно визначити суму витрат на збут та суму адміністративних витрат корпорації «Айнеко»:
Таблиця 3.4
Статті витрат корпорації «Айнеко»
Статті
Сума, євро

Гонорари бухгалтера та юриста


Реклама


Транспортні витрати по доставці товарів покупцям


Відсотки за кредит


Збитки від продажу не поточних інвестицій


Заробітна плата менеджерів


Оренда офісу


Заробітна плата та відсотки продавців


*Половину орендованої площі займає відділ збуту

Використовуючи інформацію наведену табл. 3.5, скласти баланс ВАТ «Меркурій» станом на 31 грудня 20___ року, тис. грн (табл. 3.6):
Таблиця 3.5
Перелік статей активу та джерел їх утворення
Статті
тис. грн

Основні засоби
1926

Запаси
184

Довгострокові позики
1200

Відстрочений податок
300

Дебіторська заборгованість
1900

Торговельна та інша кредиторська заборгованість
200

Випущений капітал за номіналом
2 000

Інші нематеріальні активи
120

Нерозподілений прибуток
400

Короткострокові забезпечення
100

Грошові кошти та їх еквіваленти
410

Короткострокові позики
400

Інвестиції, доступні для продажу
60

Поточний податок, що підлягає сплаті
50

Інвестиції в асоційовані компанії
1500

Інші резерви
200

Довгострокові забезпечення
800

Частка меншості
120

Додатковий оплачений капітал
200

Поточна частина довгострокових позик
130Таблиця 3.6
Баланс ВАТ «Меркурій» станом на 31 грудня 20___ року


Стаття
тис. грн.

АКТИВИ

НЕПОТОЧНІ АКТИВИ:


ПОТОЧНІ АКТИВИ:РАЗОМ АКТИВИ


ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Капітал:

НЕПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:РАЗОМ НЕПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:

РАЗОМ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Задача 3.8
За наведеними залишками на рахунках ПАТ «Лакма» станом на 31 грудня 20_ року, відображених у балансі в наступних сумах (табл.3.7, 3.8), скласти Звіт про рух грошових коштів ВАТ «Лакма» за звітний рік (табл. 3.9).
Таблиця 3.7
Баланс
ПАТ «Лакма» станом на 31 грудня 20___ року, тис. євро
Стаття
За звітний період
За попередній період

АКТИВИ


НЕПОТОЧНІ АКТИВИ:Основні засоби
628
514

ПОТОЧНІ АКТИВИ:Запаси
214
210

Дебіторська заборгованість
168
147

Грошові кошти та їх еквіваленти
7
-

всього поточні активи
389
357

РАЗОМ АКТИВИ
1017
871

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


капітал:Акціонерний капітал за (проста акція Є1)
250
200

Премія за акціями
70
60

Резерв переоцінки
110
100

Нерозподілений прибуток
314
282

всього капітал:
744
642

НЕПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ10% боргові цінні папери
80
50

ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:Торговельна кредиторська заборгованість
136
121

Податок до сплати
39
28

Дивіденди до сплати
18
16

Овердрафт
-

14

ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
1017
871Таблиця 3.8
Звіт про прибутки та збитки ПАТ «Лакма» за 20___ рік
Стаття
тис. євро

Дохід від реалізації
600

Собівартість реалізації


(319)

Валовий прибуток
281

Інші витрати (включаючи амортизацію в сумі Є 42 000)
(186)

Сплачені відсотки
(8)

Прибуток до оподаткування
87

Податок
(31)

Чистий прибуток
56

Дивіденди
(24)

Нерозподілений прибуток
32

* Вибуття непоточних активів протягом звітного року не відбувалося.
* Боргові цінні папери було випущено 1 січня звітного року.

Таблиця 3.9
Звіт про рух грошових коштів
ПАТ «Лакма»за 20___ рік за прямим методом
Стаття
тис. євро

1
2

І. Операційна діяльність


Надходження від покупців


Платежі постачальникам


Сплачений ПДВ


Інші операційні платежі


Сплачені відсотки


Сплачений овердрафт


Сплачений податок на прибуток


Чисті надходження (видаток) від операційної діяльності


II. Інвестиційна діяльність


Надходження ОЗ


Надходження від продажу фінансових інвестицій


Отримані дивіденди


Продовження табл. 3.9


1
2

Придбання ОЗ
Вибуття непоточних активів протягом звітного року не відбувалось


Придбання фінансових інвестицій


Чисті надходження (видаток) від інвестиційної діяльності


ПІ. Фінансова діяльність


Надходження від емісії акцій


Надходження від випуску та продажу боргових цінних паперів


Сплачені дивіденди


Чисті надходження (видаток) від фінансової діяльності


Чисте збільшення грошових коштів


Залишок коштів на початок року


Залишок коштів на кінець рокуПитання для самостійного опрацювання теми:
Назвіть компоненти фінансової звітності згідно МСБО 1 «Подання фінансової звітності».
Які методи подання активів і зобов’язань у звіті про фінансове становище (балансі) передбачені в МСБО 1? В чому суть кожного з методів?
Назвіть критерії, які покладені в основу класифікації активів на поточні і непоточні.
Які цілі Ради з МСБО? Яка її організаційна структура?
Що таке концептуальна основа міжнародних стандартів? Яка її ціль і які питання розглядаються в концептуальній основі?
Які концепції капіталу розглядаються в концептуальній основі? В чому їх суть?


Викладач__________________________________________________________


Заняття 4. Примітки до фінансових звітів, виправлення помилок, зміни в облікових політиках та оцінках.
Мета практичного заняття – вивчити порядок складання приміток до фінансових звітів, враховуючи зміни в облікових оцінках та політиках, розглянути методи виправлення помилок у фінансових звітах.

Завдання 4.1

За наведеними операціями (табл. 4.1) необхідно визначити характер змін господарських операцій:
А. Зміна облікової політики.
Б. Зміна облікових оцінок.
В. Виправлення помилок.
Зазначте відповідну літеру (А, Б, В) поруч із порядковим номером ситуації.
Таблиця 4.1
Характер змін господарських операцій
№ з/п
Відповідь
Зміст ситуації

1
2
3

1

Зміна ліквідаційної вартості амортизованого об’єкта основних засобів

2

Зміна форми погашення кредиторської заборгованості в іноземній валюті: заміна грошової форми на бартерну

3

Зміна методу списання запасів: перехід від методу середньозваженої собівартості на метод ФІФО

4

Зміна періоду амортизації нематеріального активуПродовження табл.4.1

1
2
3

5

Зміна очікуваної суми погашення дебіторської заборгованості покупців

6

Зміна методу нарахування амортизації об’єкта основних засобів: перехід від прямолінійного на прискорений метод

7

Зміна періоду корисного використання об’єкта основних засобів

8


Списання завищеної вартості запасів

9


Донарахування суми податкових зобов’язань по результатам перевірки податкових органів


Завдання 4.2

За наведеними даними необхідно визначити вплив змін облікової політики відносно запасів в обліку та звітності підприємства.
Підприємство вирішило змінити метод обліку запасів, а саме перейти з методу FIFO на метод середньозваженої собівартості. У табл. 4.2 наведена інформація щодо чистого прибутку підприємства за 2007 – 2010 роки, євро.
Таблиця 4.2
Інформація щодо чистого прибутку підприємства, євро
Рік
FIFO
Середньозважена собівартість

2007
52000
48000

2008
60000
50000

2009
56000
54000

2010
68000
60000

Розв’язок:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4.3
Необхідно за наведеними даними відобразити зміни в обліку підприємства.
На початку 1998 року підприємство придбало обладнання за 530 000 грош. од. Строк корисної експлуатації обладнання складає 10 років, а ліквідаційна вартість дорівнює 30 000 грош. од. В 2005 році підприємство вирішило, що загальний строк корисної експлуатації обладнання повинен бути 15 років, а ліквідаційна вартість становить 10 000 грош. од.
Розв’язок
_________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Завдання 4.4
При складані фінансових звітів ( табл. 4.3, 4.4) за 2011 рік було виявлено, що внаслідок систематичної помилки комп’ютерної системи завищено суму доходу від продажу: в 2010 році – на 210 000 дол. Ставка податку на прибуток становить 40 %. Необхідно усунути допущену помилку, та виправлення відобразити у фінансових звітах.
Таблиця 4.3
Звіт про прибутки і збитки за 2011 рік
тис. дол.
Стаття
2011 р.
2010 р.

Продаж
980
1050

Собівартість реалізованої продукції
(490)
(490)

Валовий прибуток
490
630

Витрати на збут
(56)
(63)

Адміністративні витрати
(112)
(84)

Фінансові витрати
(7)
(7)

Прибуток до оподаткування
315
476

Податок на прибуток
(126)
(190)

Чистий прибуток
189
286


Таблиця 4.4
Звіт про власний капітал (фрагмент)
Стаття
Вилучений капітал
Нерозподілений капітал
Разом

Залишок на 31. 12. 2009
1000
1400
2400

Чистий прибуток за 2010 рік
-
286
286

Залишок на 31.12.2010
1000
1686
2686

Чистий прибуток за 2011 рік
-
189
186

Залишок на 31.12.2011
1000
1875
2875


Виправлення допущеної помилки необхідно відобразити у наступних фінансових звітах (табл. 4.5, табл. 4.6)
Таблиця 4.5
Звіт про прибутки і збитки за 2011 рік
тис. дол.
Стаття
2011 р.
2010 р.

ПродажСобівартість реалізованої продукціїВаловий прибутокВитрати на збутАдміністративні витратиФінансові витратиПрибуток до оподаткуванняПодаток на прибутокЧистий прибуток
Таблиця 4.6
Звіт про зміни у власному капіталі за 2011 рік
Стаття
Вилучений капітал
Нерозподілений капітал
Разом

Залишок на 31. 12. 2009
Виправлення помилки 2009 року
Перераховано залишок на 31.12.2009
Перерахований Чистий прибуток
за 2010 рік
Залишок на 31.12.2010
Чистий прибуток за 2011 рік
Залишок на 31.12.2011


Викладач__________________________________________________________

Модуль 3. Особливості обліку за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.Заняття 5. Облік забезпечень, непередбачених зобов’язань і активів. Облік виплат працівникам та програм пенсійного забезпечення.
Мета практичного заняття – опрацювати МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи», вивчити особливості застосування правил визнання та оцінки до окремих забезпечень, опрацювати МСБО 19 «Виплати працівникам», МСБО 26 «Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення».
Короткий термінологічний словник:
Виплати працівникам
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Забезпечення
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Зобов’язання ____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Непередбачений актив
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Непередбачене зобов’язання
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конструктивне зобов’язання
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Найкраща оцінка
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 5.1
На підставі наведених даних необхідно здійснити оцінку забезпечення гарантійних зобов’язань та відобразити утворення і використання забезпечення в бухгалтерському обліку.
Підприємство виготовляє і продає аудіоапаратуру. Собівартість музичного центру – 1500 грош. од. Ціна продажу - 2500 горш. од. Кожний музичний центр продається з гарантією, яка передбачає його повну заміну у випадку несправності на протязі 1,5 років з дня продажу. З попереднього досвіду відомо, що 5% музичних центів повертаються з рекламаціями. в поточному місяці було продано 23000 музичних центів і 1058 було замінено по гарантії.
Розв’язок:
_______________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_____________________________________________________________________________
Завдання 5.2
На підставі наведених даних необхідно визначити, чи потрібно підприємству створювати забезпечення витрат на погашення зобов’язання.
В поточному році підприємству було пред’явлено позов за порушення строків та не комплексну поставку. Судовий процес на кінець року ще не закінчився. Величина зиску 9 000 000 грн. На думку експертів, враховуючи особливі умови поставок величина зиску може бути знижена до 78 %, тобто до 7 020 000 грн. Ймовірність цієї події = 20%. Ймовірність того, що зиск прийдеться сплатити в повному обсязі, дорівнює 70%.
Рішення суду може відклонити позов і підприємству не прийдеться гасити зобов’язання. Ймовірність такої події 10%.
Розв’язок:
___________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·_______________________________________________________________________
Завдання 5.3
За наведеними даними необхідно визначити залишок зобов’язання за забезпеченням на пенсії на кінець 2011 року відповідно до МСБО 19.
Відповідно до програми пенсійного забезпечення, 10% витрат на заробітну плату слід нараховувати на пенсійне забезпечення існуючого управлінського персоналу. В 2011 році витрати на заробітну плату становили 3 млн. грн. На кінець 2011 року сплачено 0,2 млн. грн. Решту суми буде сплачено у лютому 2012 року.
Розв’язок:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Завдання 5.4
Зазначте правильний обліковий підхід до вартості раніше наданих послуг.
На підприємстві «Авангард» діє пенсійна програма, яка надає пенсії розміром 2 % кінцевої заробітної плати за кожний рік надання послуг; ці виплати стають гарантованими після п’яти років надання послуг. 1 січня 2013 р. підприємство «Авангард» збільшує пенсії до 2,5 % кінцевої заробітної плати за кожний рік надання послуг, починаючи з 1 січня 2009 р.
На дату збільшення теперішня вартість додаткових виплат з 1 січня 2009 р. до 1 січня 2013 р. є такою:
працівники з більше як 5–ти річним стажем роботи на 1 січня 2013 р. – 300 млн. євро;
працівники з менше як 5-ти річним стажем роботи на 1 січня 2013 р. (середній період до настання моменту гарантування – три роки) – 240 млн. євро.
Розв’язок:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5.5
Виходячи з наведеної нижче інформації, визначити очікувану вартість витрат на гарантійний ремонт та зробити бухгалтерське проведення.
Підприємство «Скарби» продає товари з гарантією, яка становить 12 місяців після придбання. Якби незначні дефекти були виявлені в усіх проданих виробах, витрати на ремонт становили б 100 000 дол. Якби значні дефекти були виявлені в усіх проданих виробах, витрати на ремонт становили б 600 000 дол.
Минулий досвід підприємства і майбутні очікування свідчать, що протягом наступного року 80% проданих товарів не матимуть жодних дефектів, 15 % проданих товарів матимуть незначні дефекти і 5% проданих товарів матимуть значні дефекти.
Розв’язок:
_________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Питання для самостійного опрацювання теми:
Що таке забезпечення? Чим воно принципово відрізняється від інших зобов’язань?
Які види забезпечень Ви знаєте?
Що таке конструктивне зобов’язання? Чим воно відрізняється від юридичного зобов’язання?
Які умови визнання забезпечень?
Як первісно оцінюються забезпечення? Які фактори повинні бути враховані при первісній оцінці?
Що таке непередбачені зобов’язання? Як їх слід визнавати?
За яких умов непередбачене зобов’язання може бути визнано забезпеченням?
Що таке непередбачений актив? У яких випадках виникають непередбачені активи?
Які особливості оцінки непередбачених активів?
Яка сфера застосування МСБО 19 «Виплати працівникам»?
На які виплати працівникам поширюється дія МСБО 19 «Виплати працівникам»?
Які категорії виплат працівникам Ви знаєте?
Яка сфера застосування МСБО 26 «Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення»?
Які види програм пенсійного забезпечення Ви знаєте?

Викладач__________________________________________________________Заняття 6. Облік довгострокових активів

Мета практичного заняття - вивчити оцінку довгострокових активів при первісному визнанні, вивчити порядок відображення переоцінки основних засобів, розглянути основні методи нарахування амортизації основних засобів, опрацювати МСБО16 «Основні засоби» та МСБО 17 «Оренда».

Короткий термінологічний словник:
Амортизація
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Основні засоби
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Операційна оренда ____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Мінімальні орендні платежі
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фінансова оренда
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оренда із залученням позикових коштів
______________________________________________________________________
·__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оренда типу продажу
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 6.1
Яку інформацію про основні засоби слід розривати у фінансовій звітності згідно МСБО 16 "Основні засоби"? Зазначте вірну відповідь знаком «+» (табл.6.1).

Таблиця 6.1
Інформація про основні засоби згідно з МСБО 16 «Основні засоби»
Інформація про основні засоби
Так
Ні

1. Облікова політика щодо визначення первісної вартості2. Метод оцінки вартості, що застосовується при обміні активами3. Одиниця оцінки для визнання об'єкта основних засобів4. Одиниця оцінки для нарахування амортизації5. Метод визначення ліквідаційної вартості6. Методи амортизації7. Порядок визначення збитків від зменшення корисності8. Класи основних засобів, що застосовуються в обліку9. Порядок відображення витрат на щоденний ремонт і обслуговування10. Метод визначення справедливої вартості основних засобів, по яких немає ринкових операцій11. Строки корисної експлуатації12. Вартість основних засобів, які тимчасово не використовуються
Завдання 6.2
Визначити собівартість придбаного обладнання .
2. Відобразити на бухгалтерських рахунках господарські операції по придбанню обладнання.
Корпорація ,,Alcan“ придбала у постачальника обладнання за ціною 47440дол. ( у тому числі ПДВ – 18,6%). Понесено також витрати на придбання обладнання:
- витрати на транспортування 200 дол.;
- оплата праці монтажникам 800 дол.
Розв’язок:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 6.3
За наведеною господарською операцією необхідно визначити результат продажу обладнання.
Обладнання має первісну вартість 55000 грн і ліквідаційну вартість 1000 грн. Амортизація розраховується за методом зниження залишку (норма амортизації 20% на рік). Після чотирьох років служби воно продано за 25грн.
Розв’язок:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 6.4
За наведеними даними необхідно:
Здійснити розрахунок переоцінки на вказані дати. Зміну амортизації здійснити пропорційно зміні вартості об'єкта.
Відобразити переоцінку на рахунках.
Підприємство придбало обладнання в 1999 році за 100 000 грош. од. Строк використання 10 років. Метод амортизації - прямолінійний. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Справедлива вартість змінювалась наступним чином:
на 31.12.2000 – 120 000 грош. од.;
на 31.12.2001 – 63 000 грош. од.;
на 31.12.2002 – 64 800 грош. од.
Розв’язок:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 6.5
Необхідно визначити, на які з нижче перелічених договорів оренди розповсюджується дія МСБО 17 «Оренда». Зазначте вірну відповідь знаком «+» (табл. 6.2)
Таблиця 6.2
Види договорів оренди
Договір
Так
Ні

Договір оренди футболістаДоговір фінансової оренди біологічних активівДоговір оренди земельної ділянкиДоговір оренди інвестиційної нерухомостіДоговір оренди приміщенняДоговір оренди родовищ корисних копалинДоговір оренди автомобіляЛіцензійний договір на прокат автомобіля
Завдання 6.6
За нижче наведеними даними необхідно здійснити класифікацію оренди на фінансову чи операційну (табл. 6.3).
Таблиця 6.3
Класифікаційні ознаки
Показники
Договір 1
Договір 2
Договір 3

Строк оренди, років
4
6
4

Справедлива вартість
10000
10000
10000

Ліквідаційна вартість
0
0
0

Строк корисного використання, років
8
7
8

Щорічні виплати
1000 в кінці року
1500 на початку року
3500
в кінці року

Ставка орендного відсотка
10%
10%
10%

Перехід права власності в кінці терміну оренди
Ні
Ні
Ні


Завдання 6.7
За наведеною нижче інформацією необхідно визначити результат продажу устаткування.
Компанія займається перепродажем імпортних газових приладів обчислювання. На дату балансу є 70 од. за закупівельною вартістю 25 000 грош. од. Відповідно до чинного законодавства, кожний прилад має бути сертифікований у країні де відбувається продаж. Це потребує додаткових витрат в сумі 5000 грош. од. на кожну одиницю запасів. Ціна продажу залишилась на рівні 57000 грош. од. Який збиток від знецінення запасів і вартість залишку?
Розв’язок:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Питання для самостійного опрацювання теми:
Яка сфера застосування МСБО 16 «Основні засоби»? На які основні засоби дія цього стандарту не поширюється?
Які критерії визнання активом об’єкта основних засобів?
Які витрати включаються до первісної вартості придбаного об’єкта?
Які моделі оцінки після первісного визнання передбачає МСБО 16 «Основні засоби»?
Яка сфера застосування МСБО 17 «Оренда»?
Як визначити вартість об’єкта оренди на початок строку оренди?
З чого складається орендна плата при фінансовій та операційній оренді?
Що таке непередбачена орендна плата?

Викладач__________________________________________________________


Заняття 7. Облік фінансових інструментів та платежів на основі акцій
Мета практичного заняття – опрацювати МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій».
Короткий термінологічний словник:
Фінансовий актив
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фінансовий інструмент
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фінансові зобов’язання ____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

Похідні фінансові інструменти
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Фінансова оренда
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вбудований похідний інструмент
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Похідний інструмент
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Інструмент хеджування
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Хеджування справедливої вартості
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Хеджування грошових потоків
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Операція, платіж за якою здійснюється на основі акції
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 7.1
Вкажіть, які з нижче перелічених інструментів не мають сферу застосування МСБО 39:
Боргові та дольові інструменти.
Дебіторська заборгованість.
Інвестиції в дочірні, асоційовані та спільні підприємства.
Дебіторська заборгованість з оренди.
Кредиторська заборгованість з оренди.
Активи та зобов’язання роботодавців щодо програм пенсійного забезпечення.
Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів.
Власний капітал.
Розв’язок:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 7.2
Відобразити проведені операції в системі рахунків бухгалтерського обліку.
Компанія використовує какао для виробництва шоколаду. Для хеджування ризику зміни ціни запасів какао 1 липня 2009 року. Компанія уклала форвардний контракт. 30 вересня 2009 р. справедлива вартість запасів какао зменшилась на 50000 євро, а справедлива вартість форвардного контракту зросла на 50000 євро. 31 грудня 2009 року справедлива вартість запасів знизилась на 50000 євро, справедлива вартість форвардного контракту зросла на 40000 євро.
Розв’язок:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 7.3
Пов’язати наведені нижче терміни з їх визначенням, поставивши відповідну літеру ліворуч від терміну (табл.7.1).

Таблиця 7.1
Основні якісні характеристики фінансових звітів
Похідний інструмент
Визначення

____ (1) Ф`ючерний контракт
А. Контракт на придбання або продаж визначеної кількості одиниць за попередньо визначеною ціною на майбутню дату - одиниці можуть бути фінансовими по суті (наприклад іноземна валюта) або нефінансовими (наприклад, товар).

____ (2) Опціон
Б. Торговий контракт купити або продати визначене число одиниць за ціною і в термін, окреслені в майбутньому, одиниці можуть бути за суттю і фінансові або нефінансові.

____(3) Своп
В. Контракт, який надає його утримувачу право, але не зобов’язання, придбати або продати визначену кількість одиниць за визначеною ціною впродовж визначеного періоду.

__ (4) Форвардний контракт
Г. Контракт на обмін одного набору грошових надходжень на інший, наприклад, відсоткові ставки валюти, базові ставки або будь-які комбінації з них на майбутню дату або дати.

Завдання 7.4
За наведеними даними необхідно відобразити операції, зв'язані з хеджуванням і продажем вовни.
З січня 2009 року компанія «Фокс» прогнозує продаж 1000 т вовни в кінці грудня 2009 року за 2,2 млн. евро. 3 січня компанія «Фокс» визначила грошові потоки від прогнозованої операції як об'єкт хеджування і уклала ф'ючерсний контракт на продаж 1000 т вовни 31 грудня 2009 р. 31 грудня ф'ючерсний контракт мав справедливу вартість 50000 євро і був виконаний. Компанія «Фокс» продала вовну за 2,15 млн. євро (собівартість реалізованої вовни 2 млн. євро).
Розв’язок:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Питання для самостійного опрацювання теми:
Які міжнародні стандарти визначають порядок визнання, оцінки і розкриття інформації про фінансові інструменти?
Які категорії фінансових інструментів передбачені стандартами?
Які фінансові інструменти називають похідними? Що таке вбудовані похідні інструменти?
У яких випадках фінансовий актив і фінансове зобов’язання слід визнавати у балансі?
Як слід оцінювати фінансові інструменти у момент їх первісного визнання?
Що таке хеджування? З якою метою його здійснюють?
Що таке складні фінансові інструменти?

Викладач__________________________________________________________Заняття 8. Облік доходів, витрат та податків на прибуток
Мета практичного заняття – опрацювати МСБО 18 «Дохід», МСБО 11 «Будівельні контракти», МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу», МСБО 12 «Податки на прибуток», МСБО 33 «Прибуток на акцію».
Короткий термінологічний словник:
Акція
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Базисний прибуток на акцію
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Будівельний контракт
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Витрати
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Доходи
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контракт із фіксованою ціною
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Контракт з ціною «витрати плюс»
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Податковий прибуток
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Обліковий прибуток
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тимчасові різниці
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відстрочені податкові зобов’язання
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відстрочені податкові активи
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 8.1
За наведеними даними необхідно визначити суму доходу підприємства за звітний період.
Підприємство «Метелик» здійснило наступні операції у звітному періоді:
емісія 1 млн акцій номінальною вартістю 1 грош. од. та їх реалізація за ціною 2 грош. од. кожна;
роздрібний продаж товарів на суму 100 000 грош. од., з них 50% - на умовах наступної оплати. Собівартість реалізованих товарів - 75 000 грош.од.
Розв’язок:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 8.2
За наведеними даними необхідно визначити, яку справедливу вартість доходу слід наводити у фінансових звітах підприємства "Timely"?
Підприємство "Timely" продає та постачає партію з 2000 годинників підприємству "Late". Підприємства мають угоду про те, що тепер підприємство "Late Co" платить підприємству "Timely" 1000 за годинники протягом 12 місяців та 40 за доставку годинників.
Розв’язок:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 8.3
Визначте дату визнання доходу, якщо він має місце за такими операціями:
Отримання підприємством комісійної винагороди за надану суду.
Внесення оплати за навчання центру освіти.
Отримання страхової виплати за договором страхування.
Отримання орендної плати за договором оренди.
Розв’язок:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 8.4
За наведеними даними вкажіть бухгалтерські записи для кожної господарської операції.
Підприємство "Мадера" є роздрібним продавцем марочних вин з наступною оплатою на умовах 2/10, n/30. Є така інформація про операції: 09.06.2009 р.
Продаж з наступною оплатою підприємству "Сієста" на суму 20000 грош. од.
11.06.2009 р.
Продаж з наступною оплатою компанії "Смеш" на суму 12000 грош. од.
18.06.2009 р.
Надходження оплати від підприємства "Сієста"
26.06.2009 р.
Повернення шести ящиків від компанії "Смеш" на суму 1000 грош. од.
10.07.2009 р.
Надходження оплати від компанії "Смеш"
12.07.2009 р.
Повернення від підприємства "Смеш" декілька зіпсованих пляшок вина, які були придбані 9 червні за 100 грош. од.
Підприємство "Мадера" відшкодувало грошові кошти в повному обсязі.
Розв’язок:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 8.5
За наведеними даними необхідно розрахувати середньозважену кількість акцій в обігу:
01.01.2011 р. – 1000 акцій в обігу;
01.04.2011 р. – випуск 900 акцій;
01.05. 2011 р. – викуплено 600 акцій.
Розв’язок:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 8.6
За наведеною господарською операцією необхідно визначити базисний та розбавлений прибуток на акцію.
Підприємство «Аквамарін» показало річний прибуток в розмірі 3 млн євро. Протягом цього року в обігу знаходився 1,4 млн звичайних акцій.
За результатами року підприємство також мало непогашені опціони у кількості 250000, ціна реалізації яких становить 15 євро. Середня справедлива вартість однієї звичайної акції протягом періоду дорівнювала 20 євро.
Розв’язок:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самостійного опрацювання теми:
Положення яких стандартів поширюються на дохід?
Що таке відсотки, роялті, дивіденди? Що об’єднує ці категорії?
Що спільного між МСБО 18 «Дохід» та МСБО 11 «Будівельні контракти»?
Яка вартість застосовується для оцінки доходу?
Яка сфера застосування МСБО 12 «Податки на прибуток»?
Дайте визначення понять «бухгалтерський прибуток», «оподатковуваний прибуток», «поточні податки».
Що таке потенційна звичайна акція?
Що таке розбавлення і анти розбавлення?
Як і з якою метою розраховують базовий прибуток на акцію

Викладач__________________________________________________________

Заняття 9. Зв’язані сторони і консолідована звітність
Мета практичного заняття – опрацювати МСБО 28 «Облік інвестицій в асоційоване підприємство», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», МСБО 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти», МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін».
Короткий термінологічний словник:
Асоційоване підприємство
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Суттєвий вплив
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Метод участі в капіталі
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Об’єднання бізнесу
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Неконтрольована частка
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Звітна одиниця
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Вартість об’єднання бізнесу
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Консолідована фінансова звітність
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Зв’язана сторона
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 9.1
За наведеною господарською операцією необхідно визначити балансову вартість інвестиції в компанію «У» на кінець першого року володіння правом голосу, застосовуючи метод участі в капіталі.
Компанія «Х» придбала 30% прав голосів компанії «У» за 90 млн грош. од. У перший рік придбання прав голосів компанія «У» мала чистий прибуток 50 млн грош. од. та сплатила дивіденди грошами у сумі 30 млн грош. од.
Розв’язок:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 9.2
За наведеними даними необхідно визначити, яку суму складе залишок по рахунку «Інвестиції у «Інтернет - технології»» на 31.12.2011р.?
01.01.2011 р. компанія «Ладушкі» сплатила 1920000 грош. од. за 60 000 акцій корпорації «Інтернет-технології» та придбала 45% прав голосу простих акцій і, відповідно, істотний вплив. Корпорація «Інтернет-технології» розподілила дивіденди (2,5 грош. од. за акцію) за 2011 р. і відобразила у звітності прибуток 67 0000 грош. од.
Розв’язок:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 9.3
Необхідно відобразити облік інвестицій у ВАТ «Срібло» із застосуванням різних методів (табл. 9.1). У січні 2011 року підприємство «Злато» придбало контрольний пакет акцій (605) ВАТ «Срібло» за 150 000 тис. дол. Протягом 2003 року ВАТ «Срібло» отримало чистий прибуток у сумі 800 000 дол. І сплатило дивіденди 300 000. дол. Станом на 31 грудня 2011 року справедлива вартість інвестицій підприємства «Злато» знизилась на 100 000 дол.
Таблиця 9.1
Методи обліку інвестицій в дочірні підприємства
Зміст запису
Облік інвестицій


за собівартістю
методом участі в капіталі
за справедливою вартістю(як наявні для продажу фінансові активи)

1.
Придбання інвестицій


2.
Визнання частки в прибутку дочірнього підприємства
Відображення отриманих дивідендів
Зниження справедливої вартості

Балансова вартість інвестицій на 31 грудня
Питання для самостійного опрацювання теми:
Яка компанія вважається асоційованою? Які ознаки визначають наявність істотного впливу?
У чому суть методу участі в капіталі? У яких випадках даний метод не застосовується?
Що таке окрема фінансова звітність та в яких випадках вона складається?
Що таке об’єднання бізнесу?
Що таке частка меншості та як вона визначається?
Що таке консолідовані фінансові звіти?
Хото є інвестором у спільну діяльність?

Викладач__________________________________________________________
Заняття 10. Особливості визначення та оцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції.
Мета практичного заняття - опрацювати МСБО 41 «Сільське господарство», вивчити облік споживчих біологічних активів та біологічних активів – носіїв.

Короткий термінологічний словник:
Біологічний актив
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Біологічна трансформація
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сільськогосподарська продукція
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сільськогосподарська діяльність
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Урожай
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Споживчі біологічні активи
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Біологічні активи-носії
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Зрілі біологічні активи
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 10.1
Вкажіть інші стандарти, що застосовуються для обліку сільськогосподарської діяльності (табл. 10.1).
Таблиця 10.1
Стандарти, що застосовуються для обліку сільськогосподарської діяльності
Об’єкт
МСБО, що застосовується

Земля, що застосовується у сільськогосподарській діяльності


Нематеріальні активи, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю


Сільськогосподарська продукція у переробціЗавдання 10.2

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку наступну господарську операцію.
Компанія «Райські яблука» має яблуневий сад, який було закладено у 2004 році. Яблука, придані для продажу, сад почав приносити у 2010 році. 80% яблук компанія реалізує одразу після збирання урожаю, а решту 20% яблук визнає запасами на дату звітності. Справедлива вартість яблунь за вирахуванням очікуваних витрат у місці продажу на 30 червня 2009 року (попередню дату звітності) становила 200 000 дол.
Розв’язок:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самостійного опрацювання теми:
Яким МСБО регулюється облік біологічних активів?
За яких умов слід визнавати біологічний актив або сільськогосподарський продукт?
Справедливу вартість яких біологічних активів достовірно визначити неможливо?
Яка інформація щодо обліку сільськогосподарської діяльності наводиться у фінансовій звітності?

Викладач__________________________________________________________

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».
Міжнародний стандарт фінансової звітності 2 «Платіж на основі акцій».
Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 «Об’єднання бізнесу».
Міжнародний стандарт фінансової звітності 4 «Страхові контракти».
Міжнародний стандарт фінансової звітності 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».
Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 «Розвідка та оцінка запасів корисних копалин».
Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».
Міжнародний стандарт фінансової звітності 8 «Операційні сегменти».
Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансових звітів».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 «Звіти про рух грошових коштів».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 10 «Події після дати балансу».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 11 «Будівельні контракти».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 «Податки на прибуток».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 17 «Оренда».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 «Дохід».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 23 «Витрати на позики».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 26 «Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 31 «Частки у спільних підприємствах».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 33 «Прибуток на акцію».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 34 «Проміжна фінансова звітність».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 36 «Зменшення корисності активів».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 «Інвестиційна нерухомість».
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 «Сільське господарство».

ЛІТЕРАТУРА
Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : [навч. посіб.] / М.П. Войнаренко, Н.А. Пономарьова, О.В. Замазій. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.
Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами : [практичний посібник] / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. К.: Лібра, 2004. 880 с.
Голов С.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности : [практикум] / С.Ф. Голов, В.Н. Костюченко. Фактор, 2010. 400 с.
Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами : [методичні рекомендації] / [Видання третє, перероблене та доповнене] / За ред. С.Ф. Голова Вінниця, ТОВ «Консоль», 2010. 308 с.

ОБЛІК і ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИТема 1. Регламентація обліку за міжнародними стандартами.Тема 4. Примітки до фінансових звітів, виправлення помилокзміни в облікових політиках та оцінках. Заголовок 1 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 10732519
    Размер файла: 544 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий