Робочий зошит для практ. занять ЗЕД(1-7)


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇРОБОЧИЙ ЗОШИТ


ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА”

Напрям підготовки – 6.030601 «менеджмент»
Одеса 2012
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 НА ТЕМУ:
«Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні»


Мета заняття: формування практичних навичків щодо аналізу та оцінки сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності в Україні, вивчення методик розрахунку основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни.

Аудиторна робота:
І. Групова дискусія з наступних питань:
1. Зовнішньоекономічна діяльність, як особлива область теоретичних і практичних знань. Зміст категорій «зовнішньоекономічна діяльність», «зовнішньоекономічні зв’язки».
2. Основні етапи становлення зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
3. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності. Основний зміст Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».
4. Принципи зовнішньоекономічної діяльності.
5. Види зовнішньоекономічної діяльності.
6. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
7. Передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
8.Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Аналіз та оцінка сучасного стану ЗЕД України. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни.

Література: Основна: 1,14,18,21,23,28. Додаткова: 36,40,41,51.
Інтернет ресурси:5,6,10.


Дайте визначення спеціальних термінів:

Зовнішньоекономічна діяльність -
Вільна торгівля -
Протекціонізм -
Міжнародний поділ праці -
Міжнародна спеціалізація і кооперація виробництва -
Міжнародна економічна інтеграція -
Резиденти-
Нерезиденти -
Зовнішньоторговельний оборот -
Експорт -
Імпорт -

Практичні завдання

Завдання 1.
Використовуючи дані статистичного щорічника України, проаналізувати показники, що характеризують динаміку, товарну та географічну структуру зовнішньої торгівлі. Розрахунки представити у формі таблиць 2.1, 2.2 та 2.3.

Таблиця 2.1.
Показники зовнішньої торгівлі (млн. дол. США)
Показники
Роки
V у %до І


I
ІІ
III
IV
V


Всього по народному господарству:
- експорт
- імпорт
-зовнішньоторговельний оборот
- темпи приросту експорту
- темпи приросту імпорту
-темпи приросту зовнішньоторгівельного обороту
сальдо
коефіцієнт покриття імпорту експортом
експортна квота
імпортнв квота
експорт на душу населення
імпорт на душу населення
зовнішньоторговельний оборот на душу населення

Таблиця 2.2.
Товарна структура експорту-імпорту товарів та послуг у . році
Назви товарних груп
Експорт
Імпорт
Сальдо


Млн.дол.
%
Млн.дол.
%


1.
2.


УСЬОГО
Таблиця 2.3.
Географічна структура експорту-імпорту товарів та послуг у . році

Назви регіонів світу
Експорт
Імпорт
Сальдо


Млн.дол.
%
Млн.дол.
%


Країни СНД
Європа
Країни ЄС
Азія
Африка
Америка
Австралія і Океанія
Інші країни світу

УСЬОГОМетодичні матеріали для виконання практичних завдань [14, с.24-36]

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності можна охарактеризувати за допомогою сукупності показників, які представлені на рисунку 2.1.
Показники інтегрованості. Основними показниками, які використовуються для визначення ступеня залежності економіки, є експортна, імпортна та зовнішньоторговельна квота. Експортна квота це кількісний показник, який характеризує значимість експорту для економіки в цілому і окремих галузей із тих чи інших видів продукції. В рамках усього національного господарства вона розраховується як співвідношення вартості експорту (Е) до вартості валового внутрішнього продукту (ВВП) за відповідний період у відсотках:
КЕ= Е/ВВП х 100%.
Імпортна квота це кількісний показник, що характеризує значимість імпорту для економіки країни і окремих галузей із різноманітних видів продукції. В рамках всього національного господарства імпортна квота розраховується як співвідношення вартості імпорту (І) до вартості ВВП:
КI = (І) / ВВП х 100%.
Зовнішньоторговельна квота визначається як співвідношення сукупної вартості експорту і імпорту, діленої навпіл, до вартості ВВП у відсотках:
К3 = 1/2 (Е + І)/ ВВП х 100%.
Показники обсягів. До даної групи показників, які характеризують обсяги зовнішньоекономічних зв'язків, слід віднести:
обсяг експорту товарів вивезення товарів із країни;
обсяг імпорту товарів ввезення товарів у країну;
зовнішньоторговельний оборот сукупний об'єм експорту-імпорту
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
генеральна торгівля вартість зовнішньоторговельного обороту та вартість транзитних товарів;
спеціальна торгівля чистий зовнішньоторговельний оборот, тобто продукція, завезена в країну або вивезена з неї;
реекспорт вивезення раніше завезеного товару;
реімпорт ввезення раніше вивезених товарів;

Показники динаміки зовнішньоекономічних відносин. Дану групу показників можна систематизувати на дві підгрупи: темпи росту та темпи приросту.
До темпів росту зовнішньоекономічних зв'язків відносяться темпи росту експорту, темпи росту імпорту, темпи росту зовнішньоторговельного обороту:
темпи росту експорту
13EMBED Equation.31415
де Т р.е. темпи росту експорту; Е зв.р. обсяг експорту в звітному році; Е б.р. обсяг експорту в базисному році;
темпи росту імпорту
13EMBED Equation.31415
де Т р.і. темпи росту імпорту; І з.р. обсяг імпорту в звітному році; І б.р. обсяг імпорту в базисному році;
темпи росту зовнішньоторговельного обороту
13EMBED Equation.31415
де Т р.зт.об. темпи росту зовнішньоторговельного обороту; ЗТО зв.р. обсяг зовнішньоторговельного обороту в звітному році; ЗТО б.р. обсяг зовнішньоторговельного обороту в базисному році.
До темпів приросту зовнішньоекономічних зв'язків можна віднести темпи приросту експорту, темпи приросту імпорту, темпи приросту зовнішньоторговельного обороту:
темпи приросту експорту
13EMBED Equation.31415
де Т пр.е. темпи приросту експорту; Т р.е.зв.р. темпи експорту в звітному році; Т р.е.б.р. темпи приросту експорту в базисному році;
темпи приросту імпорту
13EMBED Equation.31415
де Т пр.і. темпи приросту імпорту; Т р.і.зв.р. темпи росту імпорту в звітному році; Т р.і.б.р. темпи росту імпорту в базисному році;
темпи приросту зовнішньоторговельного обороту
13EMBED Equation.31415
де Т пр.ЗТО темпи приросту зовнішньоторговельного обороту;
Т р.ЗТОзв.р. темпи росту зовнішньоторговельного обороту в звітному році; Т р.ЗТОб.р. темпи росту зовнішньоторговельного обороту в базисному році.
Експорт на душу населення
13EMBED Equation.31415
де Е д.н. обсяг експорту на душу населення в даному році; Е зв.р. обсяг експорту у звітному році; К кількість населення у країні.
Імпорт на душу населення
13EMBED Equation.31415
де І д.н. обсяг імпорту на душу населення в звітному році; І зв.р. обсяг імпорту в звітному році; К кількість населення у країні.
Зовнішньоторговельний оборот на душу населення
13EMBED Equation.31415
де ЗТО д.н. обсяг зовнішньоторговельного обороту на душу населення в звітному році;
ЗТО зв.р. обсяг зовнішньоторговельного обороту в звітному році; К кількість населення у країні.

Навчальні тести
№ 1
Зовнішньоекономічна діяльність:
вищий ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці між країнами, який опирається на стійку, економічно вигідну спеціалізацію виробництва окремих країн;
діяльність суб’єктів господарювання України та іноземних суб’єктів господарювання, заснована на взаємовідносинах між ними як на території України, так і за її межами;
правильна відповідь відсутня.
№ 2
Вартісний обсяг зовнішньої торгівлі країни (зовнішньоторговельний оборот) розраховується як:
сума сукупного експорту і імпорту країни;
різниця між сукупним експортом та імпортом;
відношення між сукупним експортом та валовим внутрішнім продуктом.
№ 3
Зовнішньоторговельне сальдо розраховується як:
різниця між сукупним експортом та імпортом;
різниця між сукупним імпортом та експортом;
різниця між валовим внутрішнім продуктом та зовнішньоторговельним оборотом.
№ 4
Товарна структура зовнішньої торгівлі характеризує:
розподіл торгових потоків між країнами і їх групами;
питому вагу товарних груп в експорті та імпорті;
відношення між експортом та імпортом країни.
№ 5
Географічна структура зовнішньої торгівлі характеризує:
розподіл торгових потоків між країнами і їх групами;
питому вагу товарних груп в експорті та імпорті;
відношення між експортом та імпортом країни.
№ 6
До резидентів не відносяться:
фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території даної країни, в тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;
юридичні особи, створені за законами даної країни з постійним місцем проживанням на її території;
розташовані на території даної країни іноземні дипломатичні, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що мають дипломатичні привілеї.
№ 7
Відповідно до діючого законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні можуть бути:
юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місце знаходження на її території;
фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства), що мають цивільну правоздатність та дієздатність і постійно мешкають на території України;
інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені законами України;
всі відповіді правильні.
№ 8
Принцип суверенітету у зовнішньоекономічній діяльності означає:
незалежне здійснення зовнішньоекономічної діяльності народом на території своєї країни;
добровільність підприємництва суб’єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
рівність перед законом усіх учасників зовнішньоекономічної діяльності.
№ 9
Принцип юридичної недискримінації у зовнішньоекономічній діяльності означає:
незалежне здійснення зовнішньоекономічної діяльності народом на території своєї країни;
добровільність підприємництва суб’єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
рівність перед законом усіх учасників зовнішньоекономічної діяльності.
№ 10
До видів зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання відносяться:
нетарифне, митно-тарифне, валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
експорт, імпорт товарів; надання послуг; різноманітні форми кооперації з іноземними партнерами; фінансові операції; спільна підприємницька діяльність та інші не заборонені законом;
правильна відповідь відсутня.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 НА ТЕМУ:
«Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності »


Мета заняття: вивчення системи митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, ознайомлення з функціями органів державного управління митною справою, формування практичних умінь щодо проходження процедур митного оформлення та нарахування митних платежів.


Аудиторна робота:
І. Групова дискусія з наступних питань:
1.Сутність митного регулювання ЗЕД. Принципи митного регулювання.
2.Митні органи України: завдання, функції, структура. Види і методи здійснення митного контролю.
3.Характеристика митних режимів: експорту, імпорту, транзиту, реекспорту, реімпорту, тимчасового ввезення (вивезення), переробки на митній території України, переробки поза межами митної території України, знищення і руйнування, магазину безмитної торгівлі, митного складу, спеціальної митної зони, відмови на користь держави.
4.Товарна номенклатура ЗЕД.
5.Порядок митного оформлення товарів. Основні митні документи та специфіка їх оформлення. Плата за митне оформлення товарів. Декларування товарів: форми та процедури.
6.Митна вартість та методи її визначення. Мета і сфера застосування правил інтерпретації міжнародних торговельних термінів «Incoterms 2010».
7.Мито як інструмент економічного регулювання. Єдиний митний тариф. Види мита. Види митних ставок.
ІІ. Командна та індивідуальна робота: виконання практичних завдань щодо визначення ставки ефективного мита, встановлення фактурної та митної вартості товарів, нарахування загальної суми митних платежів, а також окремих їх видів: мита, митних зборів, акцизного збору, податку на додану вартість.

Література: Основна: 8,14,16,18,20,23,24. Додаткова: 36,37,46,49,5.
Інтернет ресурси: 1,4,8,9.Практичні завдання
Завдання 1. Визначення ставки ефективного мита
Задача 1
Країна-імпортер оподатковує обладнання, вартість якого становить 420 дол. США адвалерним митом у 15% (номінальний тариф) і окремо оподатковує 5% - ним адвалерним митом окремі складові цього обладнання. Розрахувати ефективне мито, якщо вартість складових обладнання становить 280 дол. США.
Методичні рекомендації до виконання
Рівень ставки ефективного мита (Теф ) визначається за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415еф =13 EMBED Equation.3 1415
де Тном - номінальна ставка тарифу на кінцеву продукцію, %;
А - питома вага вартості імпортних компонентів у вартості кінцевого продукту;
Тімп - номінальна ставка тарифу на імпортні частини та компоненти, %.
З формули випливає:
ставка ефективного тарифу на кінцевий продукт дорівнює номінальній (Теф = Тном ), якщо номінальний рівень тарифу на імпортні частини та компоненти дорівнює номінальному рівню тарифу на кінцевий продукт (Тном = Тімп);
ставка ефективного тарифу на кінцевий продукт дорівнює нулю (тобто галузь фактично не користується тарифним захистом) (Теф = 0), якщо номінальна ставка мита на кінцевий продукт дорівнює номінальній ставці мита на імпортні частини та компоненти, помноженій на питому вагу імпортних компонентів і частин у ціні кінцевого продукту (Тном = А х Тімп);
рівень фактичного захисту галузі стає від'ємним, тобто тариф починає у більшому ступені сприяти імпорту кінцевого продукту, ніж його внутрішньому виробництву, якщо Тном < А х Тімп ;
значення принципу ефективного захисту тим більш суттєве, чим вища питома вага імпортних матеріалів та компонентів у ціні кінцевого продукту.

Завдання 2. Визначення фактурної та митної вартості товарів
Задача 1.
До України надійшов товар. Згідно з зовнішньоекономічним договором товар поставляється на умовах FAS Балтимор. Вартість одиниці товару на умовах EXW 310 дол. США , загальна кількість 600 одиниць. Вартість транспортування до Балтимору - 530 дол. США; вартість навантаження на судно в Балтиморі 180 дол. США; вартість митного очищення для експорту з США – 220 дол.; вартість транспортування судном в Україну – 4300 дол. США. Визначити фактурну та митну вартість товару. В чому різниця між фактурною та митною вартістю товарів?
Задача 2.
До України з Німеччини надійшов товар. Згідно з договором купівлі-продажу товар поставляється за умовами DDU Харків, вартість його за контрактом (фактурна) – 15 000 дол. США. До рахунку-фактури продавець включив всі витрати на доставку вантажу до Харкова, у тому числі й зроблені після перетину митного кордону України. Вартість транспортування після перетину митного кордону – 150 дол. США.
Визначити митну вартість.

Завдання 3. Нарахування митних платежів
Задача 1.
Допустимо, Ви як співробітник митниці отримали інструкцію про порядок нарахування митних платежів, в якій зазначено, що основою нарахування:
митних зборів є митна вартість товарів, що відображена в графі 12 вантажної митної декларації (ВМД);
мита - митна вартість товарів, що відображена в графі 12 ВМД, або кількість товару, заявленого до декларування в графі 31 ВМД ( в залежності від того, що виступає в якості бази для нарахування мита – вартість товарів, чи їх кількість);
акцизного збору – митна вартість товару з урахуванням суми мита, або кількість товару, заявленого до декларування в графі 31 ВМД ( в залежності від того, що виступає в якості бази для нарахування акцизного збору – вартість товарів, чи їх кількість);
податку на додану вартість – митна вартість товару з урахуванням сум мита і акцизного збору.
Використовуючи інструкцію, а також вихідні дані, необхідно визначити митні платежі (в гривнях ) і відобразити їх в графі 47 вантажної митної декларації, яка має такий вигляд:
Вид
Основа нарахування
Ставка
Сума
СП*УСЬОГО


*Спосіб платежу
Вихідні дані:
На митну територію України імпортується підакцизний товар в кількості 2500 кг. Митна вартість імпортного товару, що вказана в графі 12 вантажної митної декларації, складає 560000 грн. При митному оформленні сплачується:
митний збір за митне оформлення товарів (ставка – 0,2 %);
мито (ставка – 7 %);
акцизний збір (ставка – 20 євро за 1000 кг);
ПДВ ( ставка – 17 % ).
Курс євро на дату оформлення вантажної митної декларації:100 євро = 1097,4195грн.
Курс євро визначається за офіційним курсом НБУ на дату оформлення вантажної митної декларації.
Задача 2.
Визначити загальну суму митних платежів, а також суми ПДВ, акцизного збору, мита та митну вартість імпортного товару, якщо:
фактурна вартість товару складає 340 тис. дол. США;
витрати на транспортування до кордону (не ввійшли у фактурну вартість) –680 дол.;
витрати на завантаження ( не ввійшли у фактурну вартість) – 820 дол. США;
митні збори – 570 дол.;
ставка акцизного збору – 30 % від митної вартості з урахуванням суми мита;
ПДВ – 17 % від митної вартості товару з урахуванням суми мита та акцизного збору;
мито – 25 % від митної вартості товару;
валютний курс: 100 дол. США – 790,9900 грн.
Розрахунки здійснювати в гривнях.
Задача 3
Вартість товару після митного очищення склала 58600 грн. При нарахуванні митних платежів стягувалися :
- митні збори – 1250 грн.;
- акцизний збір – 30 % від митної вартості з урахуванням суми мита;
- ПДВ – 17 % від митної вартості товару з урахуванням суми мита та акцизного збору;
- мито – 25 % від митної вартості товару.
Визначити митну вартість товару, а також суми нарахованого мита, акцизного збору та ПДВ.
3адача 4
Загальна митна вартість товарів 250 тис грн. Кількість днів перебування під митним контролем-32 дні. Визначити суму митних зборів, якщо за перші 14 днів вони не стягуються, а за кожний наступний день встановлена ставка 0,05% від загальної митної вартості товарів.

Навчальні тести
№1
До тарифних інструментів регулювання ЗЕД відноситься:
1.квота (експортна, імпортна)
2.ліцензія (експортна, імпортна)
3. мито
№2
В залежності від способу нарахування розрізняють мито:
1.адвалерне, специфічне, комбіноване
2. антидемпінгове, компенсаційне, спеціальне
3. вивізне, ввізне, транзитне
№3
В залежності від дії певних обставин розрізняють мито:
1.адвалерне, специфічне, комбіноване
2.антидемпінгове, компенсаційне, спеціальне
3.вивізне, ввізне, транзитне
№4
Адвалерне мито розраховується як:
1. фіксована сума грошей за одиницю товару
2. відсоток від митної вартості товарів
3. всі відповіді правильні
№5
До митних платежів відносяться:
1. митна вартість товарів
2. мито, митні збори, акцизний збір, податок на додану вартість
3.фактурна вартість товарів
№6
Митні збори нараховуються:
1. за митне оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон;
2. як податок на товари, що переміщуються через митний кордон;
3.як штрафні санкції до суб(єктів ЗЕД.
№7
Основою для нарахування адвалерного мита є:
1. митна вартість товарів плюс сума нарахованого податку на додану вартість;
2. митна вартість товарів;
3. одиниця виміру товару, що переміщується через митний кордон.
№8
Основою для нарахування специфічного мита є:
1. митна вартість товарів плюс сума нарахованого податку на додану вартість;
2. митна вартість товарів;
3. одиниця виміру товару, що переміщується через митний кордон.
№9
Митний режим:
1. сукупність правил, у відповідності з якими товари переміщуються через митний кордон. Від нього залежить порядок оформлення і розміри митних платежів;
2. обов’язковий внесок, який стягується митними органами при ввезені товару на митну територію;
3. спеціальні умови, які надають країнами одна одній у зовнішньоторговельних відносинах.
№10
До митних режимів відносяться:
1. режим найбільшого сприяння, пільговий режим, безмитний режим;
2.режим експорту, імпорту, реекспорту, реімпорту, транзиту та інші;
3. національний режим, спеціальний режим.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 НА ТЕМУ:
«Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності»


Мета заняття: вивчення системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, отримання теоретичних знань з класифікації нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, ознайомлення з діючими механізмами захисту національних товаровиробників від демпінгового імпорту.

Аудиторна робота:
І. Групова дискусія з наступних питань:
1.Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація і характеристика. Механізм впливу нетарифних засобів регулювання на економіку країни.
2.Інструменти нетарифного регулювання. Кількісні обмеження: ліцензування і квотування. Класифікація квот за напрямом дії та масштабом охоплення.
3.Фінансові засоби нетарифного регулювання: експортні кредити, експортні субсидії, імпортні депозити.
4. Антидемпінгові заходи.
5.Сертифікація, стандартизація, технічні бар'єри, вимоги щодо вмісту місцевих компонентів, вимоги щодо упакування та маркування товарів. Сутність політики державних закупівель.

ІІ. Командна та індивідуальна робота: виконання практичних завдань щодо визначення демпінгової маржі та величини шкоди національним виробникам. Нарахування антидемпінгового та компенсаційного мита. Робота з переліками товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню. Вивчення механізму оформлення документів для отримання ліцензій. Види та способи розподілу ліцензій.

Література: Основна: 5,6,7,11,21, 23,24,28. Додаткова:33,38,40,43,51
Інтернет ресурси: 1,4,5,7.

Теми рефератів
1. Роль Міжнародної торгівельно-промислової палати в розвитку зовнішньоекономічних відносин.
2. Державна підтримка експортної діяльності в Україні.
3. Вимоги ВТО щодо застосування субсидій та компенсаційних заходів у зовнішній торгівлі.
Практичні завдання
Завдання 1.
На основі даних таблиці 2.4 визначити, яка із фірм, що експортують чіпси в Україну, проводить демпінгову політику [32]. Дайте пояснення.
Таблиця 2.4. Матеріали витратно-цінового моніторингу

Показники
“Саншайн інк” (США)
“Адамс і К0”
(Великобританія)
“Суар”
(Франція)

Середні витрати, дол.США
0,5
0,5
0,5

Ціна чіпсів на внутрішньому ринку країни експорту, дол.США

0,6

0,6

0,5

Експортна ціна
чіпсів, дол.США

0,7

0,4

0,6

Ціна чіпсів в
Україні, дол. США

0,9

0,5

0,7


Завдання 2. Визначення демпінгової маржі і шкоди від демпінгу [27, с.84-85].
Розрахувати демпінгову маржу, шкоду від демпінгу і ставку мита, що появі шкоди від демпінгу, за такими вихідними даними, наведеними в таблиці 2.5:
Таблиця 2.5Вихідні дані
Назва показника
Умовні позначення
Значення

1
2
3

Середня ціна продажу товару в країні експорту
Ц’
60 грн. за 1 шт

Середні витрати на доставку товару на території країни експорту
В’дост.
2 грн. за 1 шт

Середня ціна, що декларується при імпорті товару в Україну
Ц
60 грн. за 1 шт

Середні витрати на доставку товару в Україну
Вдост.
4 грн. за 1 шт

Мінімальна ціна продажу товару на ринку України без заподіяння шкоди
Цмін.
80 грн. за 1 шт

Ставка ввізного мита
См
25 %

Методика визначення демпінгової маржі і шкоди від демпінгу
Встановлення факту демпінгу відбувається через розрахунок демпінгової маржі і шкоди від демпінгу.
Демпінгова маржа (ДМ) - це відсоток, який становить різниця між нормальною вартістю (Цнорм.) та експортною ціною (Цексп.) у задекларованій вартості імпортного товару (Ц):
ДМ=(Цнорм.-Цексп.)/ Ц*100%.
Нормальна вартість - еквівалент ціни товару на внутрішньому ринку країни експорту.
Експортна ціна - ціна, за якою фактично оплачується або підлягає оплаті товар, який ввозиться до України з країни експорту.
Шкода від демпінгу (ШД) - це відсоток, який становить різниця між мінімально допустимою ціною (за якою товар може реалізовуватись без заподіяння шкоди національній економіці) (Цмін) та. ціною, яка декларується при імпорті товару, скоригованою з урахуванням нарахованого ввізного мита (См), у задекларованій вартості імпортного товару:
ШД = ((Цмін. – (Ц+Ц * См /100%)) / Ц)) * 100%.
Для того щоб уникнути шкоди від демпінгу, необхідно вводити мито, ставка якого визначається за формулою:
С’м = Цмін./Ц * 100% - 100%
або
С’м = См + ШД.

Навчальні тести

№1
Система управління зовнішньоекономічною діяльністю це:
1. обмін товарами та послугами між державно оформленими національними господарствами
2.сукупність принципів, методів, структур, кадрів, функцій, технологій прийняття рішень, єдність яких забезпечує досягнення поставлених цілей у сфері ЗЕД
3. суспільний територіальний поділ праці між країнами, який веде до взаємного обміну результатами виробництва між ними в певних кількісних і якісних співвідношеннях
№2
Кількісні обмеження:
1. фінансовий нетарифний метод торгової політики, який передбачає бюджетні виплати національним експортерам
2. заборона експорту, або імпорту окремих товарів
3.адміністративна форма нетарифного державного регулювання зовнішньоторговельного обороту, яка визначає кількість і номенклатуру товарів, дозволених до експорту і імпорту
№3
До кількісних обмежень експорту та імпорту товарів не відносяться:
1. квотування (контингентування), ліцензування
2. валютні обмеження
3.встановлення стандартів та вимог щодо експорту та імпорту товарів
№4
До нетарифних інструментів регулювання ЗЕД не відноситься:
1.квота (експортна, імпортна)
2.ліцензія (експортна, імпортна)
3.мито
№5
Фінансовий нетарифний метод торгової політики, який передбачає бюджетні виплати національним експортерам це:
1. експортна ліцензія
2.експортна субсидія (дотація)
3.експортне кредитування
№6
В залежності від охоплення країн зовнішньоторговельні квоти можуть бути:
1.глобальні, групові, індивідуальні
2.антидемпінгові, компенсаційні, спеціальні
3.правильна відповідь відсутня
№7
Генеральна ліцензія (експортна, імпортна) це:
1.разовий дозвіл на здійснення кожної окремої зовнішньоторговельної операції конкретним суб’єктом ЗЕД
2.дозвіл на ввезення, або вивезення товару протягом всього строку дії режиму ліцензування по даному товару
3. дозвіл, який видається автоматично після отримання від експортера чи імпортера заявки на ліцензію
№8
Економічні методи нетарифного регулювання включають:
1.митне оформлення
2. антидемпінгове мито
3.декларування товарів
4. технічні бар’єри
№9
До адміністративних методів нетарифного регулювання відносяться:
1. квоти, ліцензії
2. внутрішні податки
3. експортні субсидії
4. компенсаційне мито
№10
Приводом для застосування компенсаційних заходів щодо імпорту в Україну може бути:
1. зростання імпорту товарів в Україну, що заподіює значну шкоду національному товаровиробнику
2. наявність нелегітимної субсидії, яка використовувалась при виробництві імпортного товару
3. зростання цін на імпортні товари
4. зростання експортних цін
№11
Демпінгова маржа:
1. еквівалент ціни товару на внутрішньому ринку країни експорту
2.відсоток, який становить різниця між нормальною вартістю та експортною ціною у задекларованій вартості імпортного товару
3. відсоток, який становить різниця між мінімально-допустимою ціною та ціною, яка декларується при імпорті товару, скоригованою з урахуванням ввізного мита
4.валютна ефективність експортно-імпортних операцій
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 НА ТЕМУ:
«Форми виходу підприємств на зовнішні ринки»


Мета заняття: вивчення теоретичних та прикладних аспектів виходу підприємств на зовнішні ринки, проведення оцінки експортних можливостей підприємства, конкурентоспроможності його товарів; дослідження фірмової структури зовнішнього ринку та джерел інформації про іноземних партнерів.

Аудиторна робота:
І. Групова дискусія з наступних питань:
1. Класифікація і характеристика форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Прямий і непрямий експорт.
2. Спільне підприємництво та пряме іноземне інвестування як форми виходу підприємства на зовнішні ринки.
3. Умови функціонування підприємств на зовнішніх ринках. Вивчення й аналіз умов ринку. Маркетингові дослідження зовнішнього ринку.
4. Дослідження потенційних можливостей фірми при виході на зовнішні ринки.
5. Пошук та вибір партнера. Способи встановлення контактів з потенційним партнером.

ІІ. Командна та індивідуальна робота: виконання практичних завдань щодо процедур підготовки експортної та імпортної операції, складання переліку критеріїв оцінки надійності іноземного партнера, ознайомлення з зовнішньоекономічними документами: тверда та вільна оферти, запит, замовлення.

Література: Основна:15,17,20, 23,25. Додаткова:36,44,50,51
Інтернет ресурси: 7, 10,11,12,17.


Дайте визначення спеціальних термінів:
Оферта. “Тверда” оферта. “Вільна” оферта. Підтвердження замовлення. Замовлення. Запит. Тендер. Лист про наміри. Тендерна документація. Конкурентоспроможність товару.

Теми рефератів
Національні особливості проведення переговорів з іноземними партнерами.
Діловий протокол.

Практичні завдання
Завдання 1.
Складіть перелік питань, на які потрібно знайти відповідь для того, щоб переконатися в надійності іноземного партнера. Вкажіть можливі джерела інформації.
Завдання 2.
ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» - металургійне підприємство, що спеціалізується на виробництві феросплавів - сировини для сталеплавильного виробництва на підприємствах металургійного комплексу.
Основна продукція - марганцеві феросплави (сілікомарганець і феро-марганець).
Заводом розроблена програма освоєння нового виду феросплавів -феросіліція 45 %.
Визначені основні підприємства-споживачі цього нового виду продукції в Росії, одному з яких направлена письмова пропозиція.
Необхідно
Вказати як називається письмова пропозиція можливим покупцям про бажання укласти з ними договір продажу на відповідну, для кожного із них, партію феросіліція. Які реквізити цієї пропозиції ?
Як прийнято називати у ЗЕД особу яка відправила таку комерційну пропозицію.
Завдання 3
Російське підприємство ВАТ «Череповецький металургійний комбінат» одержав від ВАТ "Нікопольський завод феросплавів" комерційну пропозицію на укладання угоди про постачання йому партії відповідної кількості феросплавів - феросіліція 45% .
Відділ постачання комбінату визначив, що розмір партії феросіліція 45%, запропонованої ВАТ "Нікопольський завод феросплавів" значно більший чим потребується для виробництва.
Необхідно визначити, яким чином повинен відповісти відділ постачання російського підприємства – українському підприємству ВАТ "Нікопольський завод феросплавів" на його пропозицію про поставку феросіліція 45 %, та як називається у ЗЕД такий вид документу.
Завдання 4
ВАТ "Нікопольський завод феросплавів" одержав від російського підприємства ВАТ " Череповецький металургійний комбінат" письмову відповідь на свою пропозицію про постачання йому феросплавів-феросіліція 45 %, у якій майбутній партнер не був згодний з розміром запропонованої до постачання партії феросплавів і підтвердив тільки необхідну йому кількість феросіліція 45 %.
Відділ збуту підприємства-виробника феросплавів розглянув пропозицію покупця та погодився з пропозицією покупця, відповідно розміру необхідної йому партії феросплавів , і підтвердив це замовнику відповідним листом.
Необхідно визначити:
Як буде називатися у ЗЕД такий вид документу.
Яким чином повів би себе виробник-продавець, коли він був би не згоден з умовами покупця.
Завдання 5
Київська фірма "Арсен і Ко " - виробник консервованих томатів, направила кільком російським торгівельним підприємства, ймовірним покупцям, письмову пропозицію такого змісту:
«Пропонуємо без зобов'язань 10000 банок, ємкістю З л, консервованих баклажан, упаковкою по 6 банок , загорнуті в поліетилен, в картонному ящику, за ціною 20 рос. рублів за одну банку, платежем по інкасо, з терміном постачання протягом вересня-листопада 2011 року. Інші умови згідно з умовами майбутнього контракту».
Президент фірми «Арсен і Ко» А.І.Чередниченко
Необхідно визначити:
Вид цієї пропозиції у ЗЕД.
Кому розсилається такий вид пропозиції.
Завдання 6
Дніпропетровському підприємству ВАТ "Металопрокатний завод ім. Комінтерну " для проведення аналізу шихтових матеріалів, відповідно до вимог світових стандартів, треба придбати спектрограф марки GRK-1500 в кількості 2-х одиниць приблизною вартістю 15000 дол. США кожний. Виробниками такого типу спектрографів є фірми:" Неіnе і Ко " (Німеччина ), " Fort " (Франція) і СП " Романов і Grig " (Росія).
Керівництвом заводу було прийнято рішення провести міжнародний тендер на постачання цього спектрографу.
Необхідно визначити:
1.Дії відділу постачання у процесі підготовки до тендеру та підготувати
звернення заводу до виробників ймовірних учасників тендеру.
2. Як називається така форма звернення ?
Завдання 7
Відділ маркетингу Харьковського підприємства « Схід-2»- виробника запчастин до автотракторної техніки, знайшов, за відповідними джерелами інформації, споживачів своєї продукції у країнах : Білорусь та Росія та підготував і відправив цим підприємствам письмові пропозиції провести переговори з приводу можливої угоди, а також проформу свого контракту з загальними умовами поставки.
Необхідно визначити:
Форму цієї пропозиції та хто є її ініціатор, за визначенням у ЗЕД.
Завдання 8
Польська фірма " Globus" одержала від українського підприємства ВАТ "Малинський машинобудівний завод" партію куль помольних, з яких 15 % мали невідповідності технічним умовам на ці кулі. Фірма " Globus" повинна прийняти відповідні заходи відносно постачання неякісної продукції.
Необхідно визначити:
Який документ повинен скласти покупець у даному випадку, як він оформляється, його вид та реквізити. Результат пред'яви цього документу.
Завдання 9.
Розробити текст твердої оферти на продаж партії товару ( за вільним вибором студента) іноземному партнеру.
Завдання 10.
Розробити текст вільної оферти на продаж партії товару ( за вільним вибором студента) іноземному партнеру.
Завдання 11. В таблиці 2. 6. представлено алгоритм проведення міжнародної операції купівлі-продажу. Виходячи з змісту кожного етапу необхідно сформулювати його мету.
Таблиця 2.6.Алгоритм проведення зовнішньоекономічної операції купівлі продажу[20, с.582-584]
№ п/п
Зміст етапу
Особливості виконання етапу

1.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЇ Мета:


Оцінка очікуваної вартості товару
1. Необхідно врахувати діючі ризики


Позиціонування товаруОцінка кон'юнктури ринкуОцінка транспортних витрат
2. Доцільне залучення спеціалістів та аналітиків


Оцінка накладних витрат і непередбачених витратПрийняття рішення на імпорт (експорт)Розрахунок часу на проведення угоди


2.ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ 3 СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ
Мета:


Аналіз законодавства з сертифікації та ліцензування
1. Можливі непередбачені витрати на отримання документації, простій транспорту, відмова у видачі документів


Отримання ліцензіїОтримання сертифікату якостіОрганізація фітоконтролюОрганізація ветеринарного контролю
2. Необхідне залучення консультаційних фірм для зниження витрат


Отримання сертифікату відповідності


3.


ПОШУК ПАРТНЕРА
Мета:


Перевірити фінансове становище, перевірити імідж, досвід роботи, становище на світовому (місцевому) ринку
1. Можливий суттєвий ризик спроможності партнера 2. Доцільно звернутися до консультаційних фірм

4.
УЗГОДЖЕННЯ ПРОТОКОЛУ ПРО НАМІРИ
Мета:

5.
УЗГОДЖЕННЯ ТА УКЛАДАННЯ КОНТАКТУ
Мета:

6.


АКРЕДИТАЦІЯ НА МИТНИЦІ
Мета:


Підготовка документів:
свідоцтво про реєстрацію
статут компанії
документи статистичного управління
довідка про банківські рахунки (в національній та іноземній валюті)
ідентифікаційна картка
ксерокопії паспортів керівника підприємства та осіб, уповноважених для роботи з митницею

7.


ВИБІР ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ТА ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ПРО НЬОГО
Мета:


Для автотранспорту перевірити:
державні номерні знаки автомобіля та причепа
документи автомобіля (технічного паспорта) для експортерів
документи водія (для експортера)
зовнішній огляд
цілісність тенту, пристроїв пломбування тощо (для експортера)
свідоцтво придатності автотранспортного засобу до міжнародних перевезень (Конвенція МДП)
свідоцтво про допущення автотранспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів або таких, що швидко псуються


Для залізничного вагона (контейнера) перевірити:
номер
зовнішній огляд
цілісність запірних пристроїв та пломбування (для експортера)


Для плавзасобу перевірити:
найменування, порт приписки
зовнішній огляд (для експортера)
придатність судна для перевезення даного вантажу по даній трасі (для експортера)Необхідна оцінка ризиків, транспортних
та експедиторських витрат

8.
ОФОРМЛЕННЯ МИТНИХ ДОКУМЕНТІВ
Мета:


Підготувати документи:
ідентифікаційна картка
контракт-договір
рахунок-фактура (інвойс)
експертний висновок про код товару ТНЗЕД
СМК (товарно-транспортна накладна)
довідка про декларування валютних коштів
експертний висновок про ціну товару
книжка МДП (Сагпеї ТІК)
сертифікат походження
сертифікат УкрСепро
ветеринарний сертифікат (для товарів тваринного походження)
фітосанітарний сертифікат (для товарів рослинного походження)
ліцензія
довідка про 100-процентну передоплату для країн СНГ
довідка про транспортні витрати
платіжні доручення про сплату митних процедур, мит, акцизу

9.
ДЕКЛАРУВАННЯ ВАНТАЖУ


Укладання договору про декларування товару


Підготовка пакета документів (інформації), необхідного для заповнення декларації


Визначення та заявка митної вартості товару


Заповнення ВМД (вантажної митної декларації)

10.
СПЛАТА НЕОБХІДНИХ ПЛАТЕЖІВ
Мета:


Сплатити мита


Сплатити акциз (для імпортера)


Сплатити ПДВ (для імпортера)

11.
ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ВАНТАЖУ МИТНИЦІ
Мета:


Узгодження з митницею місця та часу огляду вантажу


Пломбування вантажу (термінал)

12.
ВІДПРАВЛЕННЯ ВАНТАЖУ
Мета:Перевірити відповідність вантажу


Перевірити відповідність транспортного засобу


Перевірити відповідність документів


Пломбування вантажу


Оформлення транспортних документів, перевірка кількості копій транспортних документів, яка повинна бути більшою від кількості кордонів, що перетинаються


Відмітка в документах проходження митного контролю


Остаточна перевірка комплекту документів (кількість, підписи, печатки) та видача комплекту документів представнику транспортної фірми (водію, капітану, експедитору)

13.
ВІДСТЕЖЕННЯ ВАНТАЖУ
Мета:


Сповіщення отримувача про дату відправлення вантажу та пересилання документів на вантаж
Ці дії не носять характеру митних процедур, але залежать від умов контакту, визначених
«Інкотермс». Підстава для них – оформлені митні документи


Передача своєму банку інформації про рух вантажуОтримання від отримувача підтвердження про отримання документів на вантаж


14.
УЗГОДЖЕННЯ РУХУ ГРОШЕЙ В БАНКУ
Мета:


Отримання інформації про рух грошей


Заповнення облікової картки

15.
АНАЛІЗ ПРИЧИН ВІДХИЛЕНЬ
Мета:

16.
ЗАКІНЧЕННЯ УГОДИ, ПЕРЕВІРКА БУХОБЛІКУ
Мета:


Бухгалтерська перевірка


Здача документів в архів організації-експортера (імпортера)

17.
ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ВАНТАЖУ МИТНИЦІ


Узгодження з митницею місця та часу митного огляду


Перевірка з інспектором митниці цілісності пломб та зовнішнього упакування вантажу

18.
СКЛАДАННЯ АКТУ ПРО ПОРУШЕННЯ


Складання акта з представником митниці, вантажоотримувача, транспортної фірми представником ТПП

19.
РОЗВАНТАЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
Мета:


Зняття пломб


Розвантаження


Перевірка вантажу за кількістю та якістю на відповідність рахунку-фактурі

20.
ОТРИМАННЯ ВАНТАЖУ


Отримання вантажу отримувачем в його розпорядження


Повідомлення постачальнику та своєму банку про дату та результати митного контролю, про виконання інших зобов'язань по контракту


Навчальні тести
№ 1
Тверда оферта це:
комерційна пропозиція, на продаж партії товару, надіслана одному можливому покупцю з вказуванням строку, протягом якого продавець не може зробити аналогічну пропозицію іншому покупцю;
комерційна пропозиція, яка робиться одночасно на одну і ту ж партію декільком можливим покупцям, не встановлює строк для відповіді;
комерційний документ, в якому покупець детально вказує всі необхідні умови для виготовлення товару, а також всі суттєві елементи зовнішньоторговельної угоди.
№ 2
Вільна оферта це:
комерційна пропозиція, на продаж партії товару, надіслана одному можливому покупцю з вказуванням строку, протягом якого продавець не може зробити аналогічну пропозицію іншому покупцю;
комерційна пропозиція, яка робиться одночасно на одну і ту ж партію декільком можливим покупцям, не встановлює строк відповіді;
комерційний документ, в якому покупець детально вказує всі необхідні умови для виготовлення товару, а також всі суттєві елементи зовнішньоторговельної угоди.
№ 3
В процесі підготовки експортної угоди продавець може використати наступний спосіб встановлення контактів з потенційним імпортером:
направити замовлення;
оголосити торги;
направити оферту:
направити тендер організаторам торгів.
№ 4
В залежності від виду господарської діяльності фірми, що працюють на зовнішньому ринку поділяють на:
виробничі, транспортні, торгові, страхові та ін.;
приватні, державні, колективні;
національні, іноземні, змішані.
№ 5
За формою власності фірми, що працюють на зовнішньому ринку поділяють на:
виробничі, транспортні, торгові, страхові та ін.;
приватні, державні, колективні;
національні, іноземні, змішані.
№ 6
Процес підготовки експортної зовнішньоекономічної угоди включає:
проведення митного оформлення товару для експорту;
вивчення ринку, вибір контрагента;
транспортування товару до покупця.
№ 7
До головних критеріїв вибору іноземного партнера відносяться:
1. види діяльності, обсяги збуту, рівень виробничих витрат;
2. ділова репутація, ступінь платоспроможності, правове положення;
3.форма власності, організаційно-правова форма, структура управління.
№ 8
Документ, що видається зацікавленою в купівлі стороною, містить деякі бажані умови поставок і адресований майбутньому постачальнику з метою отримання комерційної пропозиції називається:
запит;
замовлення;
оферта.
№9
Лист про наміри:
документ, що видається імпортером і містить інструкції експедитору щодо умов поставки замовлених товарів;
документ, в якому імпортер детально вказує необхідні умови для виготовлення товару, а також всі суттєві елементи , які необхідні для укладання зовнішньоторговельної угоди;
документ, за допомогою якого одна із сторін інформує іншу про бажання розпочати переговори з метою укладання зовнішньоторговельної угоди.
№10
Замовлення:
документ, що видається імпортером і містить інструкції експедитору щодо
умов поставки замовлених товарів;
документ, в якому імпортер детально вказує необхідні умови для виготовлення товару, а також всі суттєві елементи , які необхідні для укладання зовнішньоторговельної угоди;
документ, за допомогою якого одна із сторін інформує іншу про бажання розпочати переговори з метою укладання зовнішньоторговельної угоди.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 НА ТЕМУ:
«Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства»


Мета заняття: формування теоретичних знань щодо сутності світової ціни та критеріїв її ідентифікації, факторів, що визначають цінову політику підприємств на зовнішньому ринку, вивчення системи показників динаміки та рівня світових цін, оволодіння основними методами розрахунку цін в процесі підготовки зовнішньоторговельних угод.

Аудиторна робота:

І. Групова дискусія з наступних питань:
1. Зовнішньоторговельна ціна: сутність поняття, функції.
2. Основні фактори ціноутворення в ЗЕД. Принципи визначення світових цін.
3. Класифікація зовнішньоторговельних цін. Трансфертні ціни: сутність, функції. Особливості трансфертного ціноутворення. Ціноутворення в електронній торгівлі. Специфіка формування цін на сировинні товари, готові вироби.
4.Цінова політика підприємства, обґрунтування зовнішньоторговельних цін. Формування контрактної ціни. Рівень ціни, базис ціни, одиниця виміру ціни.
5.Способи фіксації цін.
6. Цінові знижки і надбавки.

ІІ. Командна та індивідуальна робота:
1. Визначення зовнішньоторговельної ціни методом внесення технічних та комерційних поправок до конкурентних матеріалів на основі складання конкурентного листа.
2. Розрахунок ціни в залежності від базисних умов поставки.
3. Визначення контрактної ціни за методом формування ковзних цін.

Література: Основна:13,17,18,20,23.Додаткова: 35,36,47,51
Інтернет ресурси: 7, 10,11,12,17

Практичні завдання
Завдання 1.
Торговельна фірма має наміри імпортувати товар. Власник фірми розраховує продавати товар на внутрішньому ринку своєї країни за ціною 110 грн. за 1 шт., що забезпечить йому 25% прибутку у виручці від реалізації товару. У витрати, що пов’язані з імпортом товару будуть входити:
а) доставка до митного кордону – 8 грн. за одиницю товару;
б) мито – 15 % від суми митної вартості (ціна покупки товару + витрати на транспортування до митного кордону) ;
в) транспортування від митного кордону до складу – 5 грн. за одиницю товару;
г)витрати на реалізацію товару на внутрішньому ринку – 5% від ціни продажу на внутрішньому ринку.
Визначити найвищу ціну, яку власник торгівельної фірми міг би заплатити іноземному постачальнику за одиницю товару.
Завдання 2.
Фірма у лютому минулого року отримала завдання на виготовлення і поставку обладнання у березні поточного року. В середньому на базисний місяць окремі складові ціни готової продукції становили: вартість матеріалів – 38%, вартість робочої сили – 33%. Питома вага незмінної частини ціни (прибуток, амортизація, накладні витрати) – 29 %. Базова ціна зафіксована на рівні 850 тис. дол. США. Відсотки зміни цін на матеріали, що використовуються для виготовлення продукції на періоди їх закупівлі виробником обладнання і встановлення базової ціни склали відповідно 112,3 і 104,6. Відсотки зміни заробітної плати – 114,1 і 109,7. Визначити кінцеву ціну на дату виконання контракту. Який відсоток приросту базової ціни ?
Методика рішення [20, с.172-173]
Структура базисної ціни - це відсоткова частка у ній постійних витрат (прибуток, накладні витрати, амортизаційні відрахування тощо) та змінних витрат на сировину, матеріали, оплату праці. Саме останні і визначають змінність ціни, тому що із зміною цін на сировину, податкової політики держави, рівня оплати праці у галузі і будуть пов'язані додаткові витрати на виконання даного контракту. Структура базисної ціни має такий вигляд:
13 EMBED Equation.3 1415
де 13 EMBED Equation.3 1415 - базисна ціна;
А – коефіцієнт гальмування, тобто незмінна частка у змінній частині ціни; цей коефіцієнт відбиває частину вартості основних засобів, яка переноситься на вартість готової продукції, запланований прибуток, тощо;
В – частка у ціні витрат на заробітну плату;
Д - частка у ціні витрат на сировину та матеріали.

Якщо у вартості продукції суттєву частку становлять витрати на паливо або інші компоненти, то змінна частина наведеної формули може бути розширена на необхідну кількість складових елементів. При цьому сума усіх часток цих елементів повинна завжди дорівнювати одиниці (або 100%).
На дату поставки товару покупцю остаточна величина змінної ціни буде становити суму таких складових:
13 EMBED Equation.3 1415
де 13 EMBED Equation.3 1415 - індекси заробітної плати у галузі, яка випускає дану продукцію, відповідно на періоди розрахунку ціни та встановлення базової ціни;
13 EMBED Equation.3 1415 - індекси цін на матеріали, які використовуються для виготовлення даної продукції, відповідно на періоди їх закупівлі постачальником та встановлення базової ціни.
Весь період від вручення оферти до поставки товару покупцю незмінна частина ціни 13 EMBED Equation.3 1415 зберігає свою величину.
Змінна частина ціни В, яка є часткою вартості матеріалів, змінюється до їх закупки виробником товару. Індекс Р, береться на дату закупівлі сировини, якою вважається час закінчення проектування та початок виготовлення. Періодом зміни змінної частини ціни й, яка є часткою заробітної плати, прийнято вважати час від початку змінності до закінчення 2/3 часу, передбаченого контрактом на виготовлення експортної продукції. Індекс М береться після закінчення 2/3 часу,коли найбільш інтенсивно використовується робоча сила, зайнята виготовленням товару та доведенням його до вимог покупця.

Завдання 3. Методика зведення цін [20, с.87-96]
Використовуючи методику зведення цін та вихідні дані таблиці 2.8, скласти конкурентний лист у формі таблиці 2.7.
Методичні та вихідні матеріали для виконання завдання
Зведення цін за строками здійснюється за простою формулою ковзання:
Cпл = Ct*Jпл / Jt , де
Спл – ціна на плановий рік укладання контракту;
Сt – ціна конкурентного матеріалу у рік t у єдиній валюті;
Jпл - індекс ціни року укладання контракту;
Jt - індекс ціни року конкурентного матеріалу.
2. При розрахунку поправки по базисних умовах поставок ( поправка К ) необхідно виходити з того що:
вартість фрахту та страхування електронавантажувачів становить: між портами України та Західної Європи – 3-5 %; між портами України та Америки, Японії – 6 -8 %; територією України – 2 %;
хоча ціни на умовах FOB і DAF можуть не співпадати, для спрощення розрахунку у прикладі вони приймаються однаковими;
ціна EXW збільшується на 5 % - на вартість пакування, маркування та транспортування до порту в Японії.
3. При визначені поправки по кількості ( К3 ) з ціни SMT – 250 та SK – 551 через обмежений обсяг замовлення необхідно зняти по першому та другому факторах:
1) SMT – 250 - 1 % та 5 %; 2) SK – 551 – 2 % та 15 % відповідно.
4. Поправка на торг ( К4 ). Для SMT – 250 знижка дорівнює нулю, оскільки джерелом інформації є контракт (уторовування уже здійснено і ціна залишається без змін). Для DR-80K знижка прийнята у розмірі 10 %, а для SK – 551 – 50 %.
5. Поправка на технічні гарантії ( К5 ). DR-80K має більш тривалий строк гарантії порівняно з ЕН – 250, що має бути враховано у ціні. Ця ціна має бути зменшена на додаткові затрати по гарантії, що дорівнюють 6 %. Ціна SK – 551 через коротку гарантію має бути збільшена на 8 %.
6. Поправка на комплектацію ( Скк ). ЕН – 200 буде поставлятися без зарядного пристрою та батареї. У конкурентних матеріалах передбачена поставка у комплекті, тому ціни їх мають бути зменшені на вартість цих комплектуючих відповідно – на 9,3 % та 6,2 % від ціни комплектного електронавантажувача SMT – 250, DR – 80K, SK-551, відповідно.
7. Поправка за технічними параметрами ( Кт). Параметри електронавантажувачів з конкурентних матеріалів порівнюються з оцінюваним електронавантажувачем за формулою:
Pі = (nоц - nпор ) / nоц , де
Nоц – параметр оцінюваного навантажувача; nпор – параметр навантажувача в конкурентних матеріалах. Величина поправки (Кі ) розраховується за формулою Кі = 1 + Р. Сумарні поправки за технічними параметрами дорівнюють добутку поправок усіх і-тих параметрів.

Навчальні тести
№1
Встановлені законодавством ціни, нижче яких не можуть визначатися контрактні ціни на окремі експортні товари називаються:
1. мінімальні експортні ціни;
2.довідкові ціни;
3.індикативні ціни;
4.порівняльні ціни;
№ 2
У випадку, коли імпортер готовий здійснити платіж готівкою, він може одержати:
1.прогресивну знижку з ціни;
2. дилерську знижку;
3.знижку “сконто”;
4.бонусну знижку;
№ 3
Цінова знижка, яка встановлюється за певною шкалою залежно від досягнутого обороту називається:
1. бонусна;
2. дилерська;
3.“сконто”;
4. прогресивна;
№4
До цінових показників, за якими можна визначити рівень світових цін відносяться:
1.довідкові ціни, ціни комерційних пропозицій основних експортерів;
2. біржові котирування, ціни аукціонів;
3.регульовані ціни;
4.роздрібні ціни.

№5
До знижок з ціни відносяться:
1.проста, сезонна;
2.прейскурантна, довідкова;
3. тверда, ковзна;
4. бонусна, дилерська.
№ 6
В залежності від наявності посередницьких ланок на шляху від виробника до споживача розрізняють ціни:
1.розрахункові, опубліковані;
2. внутрішні, експортні, імпортні;
3.виробників, оптові;
4. роздрібні.
№ 7
Світові ціни це:
1. ціни крупних комерційних експортних, або імпортних операцій з оплатою поставок у вільно конвертованій валюті;
2. ціна, що фіксується в момент підписання контракту і не підлягає зміні протягом терміну його дії;
3.встановлені державою експортні ціни на окремі товари;
4. ціни, які встановлюються в угодах, що мають спеціальне призначення.
№8
Основним способом визначення експортних/імпортних цін на готову продукцію масового виробництва є використання конкурентних матеріалів, якими можуть бути такі:
1.прейскуранти провідних фірм-постачальників;
2.замовлення фірм-покупців;
3. індикативні ціни;
4.раніше укладені зовнішньоторгові контракти;
№9
Для визначення оптимального рівня ціни конкурентних матеріалів мають бути зведені до бази, яка при експорті являє собою:
1. характеристики та плановані умови поставок товару, що продається;
2. характеристики та умови поставок, які містяться у найбільш привабливій комерційній пропозиції продавців;
3. умови поставок в угоді конкурентних матеріалів, яка передбачає платежі на умовах товарного кредиту;
4.умови поставок в угоді конкурентів, де була найменша ціна;
;
„ЗАТВЕРДЖУЮ”
ціна на умовах ФОБ порт Одеса при розрахунках готівкою становить _______ Генеральний директор
Таблиця 2.7. Визначення експортної ціни електронавантажувачів


Етапи зведення цін та поправок, що вносяться
Спосіб зведення
Умови майбутнього ЗТК
Конкурентні матеріали

„SMT-250”, Вел. Брит. „Контракт І р.” (поставка ІІ р.)
„DR-80K„, Німеччина. Оферта ІІр. (поставка ІІІ р.)
„SK-551„, Японія. Прейскурант ІІІр. (поставка ІУр.)

Вихідні дані
Поправки
Вихідні дані
Поправки
Вихідні дані
Поправки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
С0

1
Сt

2
Спл

3
К1

4
К2

5
К3

6
К4

7
К5

8
Сумарні поправки за комерційними умовами, Кк

9
Ціни, зведені за комерційними умовами, Ск

10
Поправки на комплектацію:

10.1


10.2


11
Ціни зі знижками, Скк

12
Поправки по комплексу технічних показників:

12.1
К6

12.2
К7

12.3
К8

12.4
К9

12.5
К10

12.6
К11

13
Сумарні поправки за технічними характеристиками, Кт

14
Зведені ціни за комерційними умовами та показниками

15
Середня ціна

16
Мінімальна ціна

17
Затверджена ціна


Директор ЗТ фірми
Оперативний працівник, який здійснював розрахунки
Керівник відділу кон’юнктури та цін
Експерт (консультант)


Таблиця 2.8.Вихідні дані для визначення експортної ціни
Умови поставки
Запланована зовнішньоекономічна угода
„SMT-250”, Вел. Брит. „Контракт І р.” (поставка ІІ р.)
„DR-80K„, Німеччина. Оферта ІІ р. (поставка ІІІ р.)
„SK-551„, Японія. Прейскурант ІІІр. (поставка ІУ р.)

Ціна

3100 ф. Ст.
4758 євро
2 300 000 ієн

Строки поставки
ІУ р.
ІІр.
ІІІ р.
ІУ р.

Базисні умови
FOB п. Одеса
FOB п. Дувр
DAF Нім. кордон
EXW/ франко-підприємство м.Токіо

Умови платежу (кредитні умови)
Готівка, ІУ р.
Готівка, інкасо,ІІ р.
Аванс – 10 %; інкасо – 50 %; відстрочка на 5 років при 5% вартості кредиту;
( К = 1,058)
Готівка; акредитив; платіж – ІУ р.

Кількість
100 одиниць
10 одиниць
100 одиниць
1 одиниця

Уторговування
контракт
контракт
Оферта, знижка – 10 %
Прейскурант, знижка – 50 %

Технічні гарантії
12 місяців
12 місяців
18 місяців
6 місяців

Комплектація:
- зарядний пристрій
- акумуляторна батарея

Немає
немає

Є
Є

Є
Є

Є
Є

Технічні параметри:
- підйомність
- висота підйому
- тип(експертні оцінки)
- швидкість підйому
-тип управління(е.о.)

1500 кг
2600 мм

дуплекс
0,28 м/с
релейне

1400 кг
2600 мм


дуплекс
0,28 м/с
електронне ( К= 0,85)

1600 кг
3200 мм


триплекс (К = 0,87)
0,28 м/с
електронне ( К= 0,85)

1500 кг
2650 мм


дуплекс
0,28 м/с
електронне ( К= 0,85)

- радіус повороту
1700 мм
1750 мм
1850 мм
1900 мм

Індекси цін

J (2005) – 108
J (2003) - 100
J (2005) – 109
J (2004) - 104
-


№10
Для визначення оптимального рівня ціни конкурентних матеріалів мають бути зведені до бази, яка при імпорті являє собою:
1. характеристики та умови поставок, які містяться у найбільш привабливій комерційній пропозиції продавців;
2.характеристики та плановані умови поставок товару, що продається;
3. умови поставок в угоді конкурентних матеріалів, яка передбачає платежі на умовах товарного кредиту;
4. умови поставок в угоді конкурентів, де була найбільша ціна №11
Зведення цін при підготовці зовнішньоекономічної угоди – це:
1. внесення комерційних поправок на комерційні умови у ціни конкурентних матеріалів, які враховують їх відмінність від бази;
2.розрахунок контрактних цін, виходячи з базисних умов поставок;
3.вивчення динаміки цін на відповідний вид товару за індексами, які офіційно публікуються у національних довідниках або у довідниках ООН;
4.внесення технічних поправок у ціни конкурентних матеріалів, які враховують їх відмінність від бази;
№12
Внутрішній документ підприємства, що містить комерційні і технічні відомості про товар із одержаних від фірм пропозицій, і служить для порівняння їх основних показників та визначення орієнтовного рівня експортної/ імпортної ціни називається:
1. конкурентний лист;
2.комерційний рахунок;
3.прейскурант;
4.коносамент;ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 НА ТЕМУ:
«Компенсаційна торгівля у сфері зовнішньоекономічної діяльності»


Мета заняття:
- вивчити механізми здійснення зустрічної торгівлі, яка об’єднує операції, що передбачають зустрічні зобов’язання експортерів, компенсаційні схеми розрахунків між партнерами;
- з’ясувати особливості різноманітних видів компенсаційних угод та їх роль як форми виходу підприємств на зовнішній ринок.

Аудиторна робота:
І. Групова дискусія з наступних питань:
1.Сутність та особливості компенсаційних угод. Класифікація угод зустрічної торгівлі.
2.Операції натурального обміну.
3.Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем. Комерційна компенсація, зустрічні закупівлі, авансові закупівлі, угоди типу «світч», угоди типу «офсет», рамочні угоди, угоди позитивної зустрічної торгівлі, угоди щодо зворотного експорту, програми пов'язання імпорту та експорту і обов'язки, які передбачають участь інвестора в експорті товарів країни-імпортера.
4.Операції в рамках промислового співробітництва. Співробітництво на комерційній основі, виробнича кооперація, франчайзинг.
5.Операції з давальницькою сировиною.

ІІ. Командна та індивідуальна робота:
виконання практичних завдань щодо обгрунтування економічної доцільності укладання компенсаційної угоди, визначення ефекту від бартерних та толлінгових операцій.

Література: Основна:1,3,14,20, 23,25,26,27,28. Додаткова:36,51
Інтернет ресурси: 7, 10,11,12,17.

Спеціальні терміни: “Зустрічна” торгівля. Товарообмінні (компенсаційні) угоди. Бартерні операції. Толлінг. Угоди на давальницькій основі. Угоди про “розподіл продукції”. Виробниче кооперування. Комерційна компенсація.

Теми рефератів
Зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною в Україні.
Регулювання бартерних (товарообмінних) операцій в Україні.

Практичні завдання [27, с.117-121].
Завдання 1. Обгрунтування економічної доцільності укладання компенсаційної угоди
Вартість обладнання, наданого згідно з компенсаційною угодою – 3 млн. євро. Витрати, пов'язані з доставкою обладнання (включаючи сплату митних платежів), - 650 тис. євро. Вартість інжинірингових послуг, пов'язаних з монтажем обладнання і консультацією працівників, - 100 тис. євро.
Термін дії компенсаційної угоди - 8 років. Компенсація здійснюється рівними частками. Відсотки за кредит – 12,5% річних. Щорічний випуск продукції на даному обладнанні становить 500 тис. шт.
Згідно зі складеним прогнозом, виготовлена продукція буде реалізовуватись: на внутрішньому ринку - 75% від загального обсягу виробництва, за ціною 130 грн. / шт.; на зовнішньому ринку - 25%, за ціною 25 євро / шт.
За попередніми розрахунками визначено, що максимально допустимий відсоток (від вартості реалізованої продукції) поставки продукції в рахунок компенсації за надане обладнання для збереження прийнятного рівня рентабельності становить 5,5%.
Визначити, чи є компенсаційна угода вигідною для замовника обладнання, якщо: а) курс валюти - 7,05 грн. / євро; б) курс валюти – 10,2 грн. / євро;

Методика розв’язання
Умовою економічної доцільності комерційної компенсації для замовника можна вважати дотримання такої нерівності:
Чфакт
· Чдоп, де
Чфакт - питома вага вартості продукції, що за договором підлягає передачі постачальнику обладнання, у загальному обсязі доходу (виручки);
Чдоп - максимально допустима частка вартості продукції, що може передатися постачальнику обладнання, визначена на основі прийнятного рівня рентабельності.
Чфакт = Кр /Вр,
де Кр – річний розмір компенсації, визначений з урахуванням відсотка комісії;
Вр – загальна вартість річного обсягу продажу продукції.

Завдання 2. Визначення ефекту від толлінгових операцій
Вітчизняне підприємство уклало з іноземною фірмою контракт на переробку сировини. Визначити ефект від толингу за таких умов: виробничі витрати, пов'язані з переробкою сировини:
електроенергія - 160000 грн.; - енергоносії - 120000 грн.;
заробітна плата з відрахуваннями - 200000 грн.;
інші змінні витрати - 120000 грн.;
постійні витрати - 100000 грн.;
комерційні витрати - 300000 грн.;
кількість готового продукту, що залишається як плата за переробку, -1500 т;
ціна готового продукту - 200 дол. США / т;
курс валюти - 8 грн. / дол. США;
витрати, пов'язані з реалізацією готового продукту, - 10000 грн.
Яким буде ефект від операції, якщо валютний курс складатиме 5 грн. / дол. США
Методика розв’язання
Визначити ефект від толингу (Етол ) можна за формулою:
Етол. = N
· Цр - Вв - Вк - Вр
де N - кількість готового продукту, що залишається у власності переробника (наприклад, у тоннах, штуках і т. ін.);
Ц р- ринкова ціна одиниці продукції;
Вв - виробничі витрати, пов'язані з переробкою сировини;
Вк - комерційні витрати, пов’язані з передачею сировини;
Вр - витрати, пов'язані з реалізацією готової продукції, що перейшла у власність переробника.
Завдання 3. Визначення ефекту від бартерних операцій
Визначити ефект від бартеру за наступними вихідними даними:
Експортна частина контракту
Імпортна частина контракту

1. Контрактна вартість товару – 38000 дол.США
2.Курс валюти на дату відвантаження – 1,1 дол. США / євро.
3. Витрати на доставку товару до митного кордону – 1000 євро.
4. Ставка експортного мита – 10 %.
5.Ставка ПДВ – 0 %

1. Контрактна вартість товару – 38000 дол.США
2.Курс валюти на дату відвантаження – 1,2 дол. США / євро.
3. Витрати на доставку товару до митного кордону – 1500 євро.
4. Ставка імпортного мита – 20 %.
5.Ставка ПДВ – 20 %Методика розв’язання
Ефект від бартерної угоди визначаємо за формулою:
Ебарт = І –Е, де
І – загальна вартість імпортної частини контракту;
Е - загальна вартість експортної частини контракту.

Навчальні тести
№1
Зовнішньоекономічна операція:
1. сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій підприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях;
2.сукупність галузей, підгалузей, об'єднань, підприємств і організацій, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;
3.комплекс дій контрагентів різних країн з підготовки, укладання і виконання торгової, науково-виробничої, інвестиційної чи іншої угоди економічного характеру;
4. дослідження і проектування міжнародного бізнес-середовища, забезпечення злагодженої взаємодії усіх підрозділів і посадових осіб організації в інтересах продуктивного досягнення обраних зовнішньоекономічних цілей ;
№2
Угода типу "офсет" :
1. різновид форм зустрічної торгівлі; означає, що експортуюча країна погоджується закупити в країни-імпортера товари в залік експортної поставки; угода не потребує юридичного оформлення;
2.передача експортером своїх зобов'язань із зустрічної торгівлі третій стороні;
3.різновид форм співробітництва на компенсаційній основі (в межах операцій зустрічної торгівлі), що передбачає поставку іноземним партнерам на умовах кредиту комплектного обладнання та послуг з наступним його погашенням за рахунок виручки від зустрічної поставки виготовленої на цьому обладнанні продукції;
4.лізингова угода, що базується на комбінації податкових пільг у двох і більше країнах;
№3
Міжнародна комерційна операція це:
1. зовнішньоекономічний договір (контракт);
2. комплекс дій контрагентів, спрямованих на здійснення міжнародного торгівельного обміну;
3.комплекс заходів державних органів управління, спрямованих на розвиток економічних відносин із зарубіжними країнами;
4. сукупність форм, засобів і методів зовнішньоекономічних відносин між країнами;
№4
Угода типу "світч" :
1.різновид форм зустрічної торгівлі; означає, що експортуюча країна погоджується закупити в країни-імпортера товари в залік експортної поставки; угода не потребує юридичного оформлення;
2. передача експортером своїх зобов'язань із зустрічної торгівлі третій стороні;
3.різновид форм співробітництва на компенсаційній основі (в межах операцій зустрічної торгівлі), що передбачає поставку іноземним партнерам на умовах кредиту комплектного обладнання та послуг з наступним його погашенням за рахунок виручки від зустрічної поставки виготовленої на цьому обладнанні продукції;
4.лізингова угода, що базується на комбінації податкових пільг у двох і більше країнах;
№5
До операцій зустрічної торгівлі належать:
1.реекспорт та реімпорт;
2.бартерні і толлінгові поставки; 3.біржові угоди;
4.лізинг;
№6
Причинами поширення зустрічної торгівлі виступають:
1.неконвертованість внутрішніх валют;
2.високий рівень інфляції;
3.стабілізація фінансово-платіжної ситуації у світі;
4.введення кількісних обмежень на імпорт;
№7
Експортні товари - це:
1.товари, вивезені для реалізації за межі митного кордону країни, незалежно від валюти, якою проводиться розрахунок;
2.товари, ввезені з-за кордону з метою використання у виробництві та перепродажу на внутрішньому ринку;
3.товари, купівля-продаж яких здійснюється із застосуванням іноземної валюти;
№8
Непрямий експорт це:
1. реалізація товарів на зовнішньому ринку через посередників;
2. реалізація товарів, придбаних за кордоном, на внутрішньому ринку;
3. вивезення з метою продажу за кордон раніше ввезеного товару;
4. ввезення з-за кордону раніше вивезеного товару;
№9
Угоди "про розподіл продукції" - це:
1.викуп в імпортера застарілої продукції при поставках нових моделей машин і механізмів;
2.операції з переробки сировини, що передбачають оплату частиною виготовленої продукції;
3.укладання договорів про будівництво промислових об 'єктів "під ключ ", коли експортер надає технологію, ліцензії на винаходи і ноу-хау,
обладнання та матеріали, а оплата передбачається поставками виготовленої на даному підприємстві продукції у встановленій заздалегідь пропорції;
4.передача експортером своїх зобов 'язань із зустрічної торгівлі третій стороні.
№10
Толлінг-це:
1.викуп в імпортера застарілої продукції при поставках нових моделей машин і механізмів;
2.операції з переробки сировини, що передбачають оплату частиною виготовленої продукції;
3. поставка набору машин і механізмів для певного технологічного процесу;
4.передача експортером своїх зобов 'язань із зустрічної торгівлі третій стороні.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7 НА ТЕМУ:
«Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів»

Мета заняття:
- сформувати розуміння сутності та значення зовнішньоекономічних договорів;
- закріпити вміння самостійної роботи з міжнародними договорами, національним законодавством України як основними джерелами правового регулювання зовнішньоекономічних контрактів;
- з’ясувати особливості різноманітних видів контрактів та вивчити їх структуру.
Аудиторна робота:
І. Групова дискусія з наступних питань:
1. Сутність та значення зовнішньоекономічних договорів. Типові контракти у міжнародній торгівлі. Використання формулярів, проформ контрактів та бланків.
2.Міжнародні договори, національне законодавство України та торговельні звичаї як основні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних контрактів. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу.
3.Структура та зміст контракту купівлі-продажу товару. Умови контракту: обов'язкові та додаткові.
4.Характеристика статей контракту: Преамбула. Предмет контракту. Кількість. Якість. Термін і дата поставки. Базисні умови поставок. Ціна і загальна вартість контракту. Умови платежу. Умови приймання-здавання товару. Пакування і маркірування. Форс-мажорні обставини. Санкції і рекламації. Гарантії. Арбітраж. Інші умови.
ІІ. Командна та індивідуальна робота: вивчення типової форми зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу; дослідження алгоритму проведення міжнародної операції купівлі-продажу; вивчення методики аналізу виконання контрактних зобов’язань.
Література: Основна: 1,9,10,12,20, 23,28. Додаткова: 32,36,44,47,51
Інтернет ресурси: 7, 10,11,12,17.
Теми рефератів
Джерела правового регулювання зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу.
Якість товарів та її гарантії у зовнішньоекономічних контрактах.
Практичні завдання
Завдання 1. Ознайомтесь з типовою формою зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу (Додаток А) і дайте відповіді на наступні запитання:
якими документами регламентуються повноваження представника підприємства щодо укладання зовнішньоекономічного договору ?
чи може бути визнаним недійсним зовнішньоекономічний договір ?
що визначається в преамбулі договору ?
якщо товар потребує більш детальної характеристики, або номенклатура товарів велика, то який документ додається до зовнішньоекономічного договору ?
в чому полягає специфіка формулювання предмету договору в бартерному контракті, або контракті на переробку давальницької сировини ?
в якому розділі контракту визначається вид транспорту та обов(язки сторін щодо відвантаження, перевезення, митного очищення та страхування вантажів ?
особливості розділу “Ціна та загальна вартість договору” у контракті на переробку давальницької сировини ?
в якій валюті повинна бути виражена вартість товарів у бартерному (товарообмінному) контракті ?
якими нормативно-правовими актами регулюються платіжні умови зовнішньоекономічних договорів ? Що відноситься до платіжних умов зовнішньоекономічних договорів ?
за якими документами здійснюється приймання-здавання товару по кількості і якості ?
що відноситься до реквізитів маркування ?
які відомості вказуються в розділі “Форс-мажорні обставини” ?
яка організація засвідчує дію форс-мажорних обставин і підтверджує строк їх дії ?
якими способами закріплюється в контрактах відповідальність сторін за виконанням своїх зобов(язань ?
Завдання 2. Вивчення алгоритму здійснення імпортного контракту
На рисунку 2.2 представлена схема здійснення зовнішньоекономічної угоди щодо імпорту товару з Єгипту на умовах CIF (форма платежу - документарне інкасо). Впорядкуйте наведені в переліку операції , що здійснюються в рамках зовнішньоекономічної угоди, відповідно до представленого на рисунку алгоритму здійснення угоди.

Україна АРЄ

Рис. 2.2. Схема імпортної операції [20, с.581].
Перелік операцій:
А) Переведення платежу у ЦБЄ.
Б) Передача документів ЗТФ для перевірки і платежу.
В) Передача комплекту комерційних і фінансових документів у ЦБЄ (Центральний банк Єгипту) при інкасовому дорученні.
Г) Переговори і укладання контракту з одним із постачальників (Ехр 2),визначення умов розрахунків.
Д) Товар відправлено до замовника.
Е) ЗТФ отримує інформацію та складає конкурентного листа.
Є) ЦБЄ надсилає документи банку імпортера (УкрЕксімБанку).
Ж) Одержання транспортних документів.
З) Зарахування коштів на рахунок експортера.
И) Експортер дає доручення транспортній фірмі відвантажити товар в порт Александрія і виконати митні формальності.
І) ЗТФ отримує від них пропозиції.
К) Товар відправлений у порт Одеса.
Л) ЗТФ направляє запити можливим постачальникам(Ехр 1 і Ехр 2).
М) Запит інформації АБД (автоматизованому банку даних) про ринок товару та його фірмову структуру.
Н) Оплата документів.
О) 3амовник (АТ"Затишок") направляє ЗТФ (зовнішньоторговельній фірмі) проект договору-комісії на закупівлю товару, підписавши його в двох примірниках.
П) ЗТФ розглядає договір, підписує його і один примірник повертає замовнику.
Завдання 2. Аналіз виконання контрактних зобов'язань та динаміки експорту [27, с.95- 99].
Проаналізувати експортну діяльність підприємства за два роки. Результати визначення показників представити у формі таблиць 2.10 та 2.11.
Таблиця 2.9 Вихідні дані
Назва
продукції
базисний рік
звітний рік


Кількість,
м3
Ціна, євро
Вартість, євро
Кількість,
м3
Ціна, євро
Вартість, євро

1
2
3
4
5
6
7

Згідно з контрактами

Палетні заготовки
2000
55
110000
2200
53
116600

Пиловник бука
250
60
15000
250
58
14500

Всього
2250
X
125000
2450
X
131100

Фактично

Палетні заготовки
1842
53
97626
1676
50
83800

Пиловник бука
64
61
3904
60
58
3480

Всього
1906
X
101530
1736
X
87280


Методика розв’язання
Спочатку необхідно проаналізувати виконання контрактних зобов'язань. Для цього використовуються коефіцієнт виконання зобов'язань за вартістю і за фізичним обсягом (як для окремих товарів, так і для їх сукупності) і коефіцієнт виконання зобов'язань з експорту товарів за ціною.
Коефіцієнт виконання зобов'язань за вартістю для підсумкового показника розраховується за формулою:
13EMBED Equation.31415
де Pif і Qif - фактичні ціни і кількість товару і;
Pif і Qin - планові ціни і кількість товару і;
п - кількість видів товарів.
Коефіцієнт виконання зобов'язань з експорту товарів за фізичним обсягом для зведеного показника обчислюється за формулою:
13EMBED Equation.31415
де Qif * Pif - вартість експорту товару і у звітному періоді, перерахована за плановими цінами;
Qif * Pif - планова вартість експорту товару і;
п кількість видів товарів.
Коефіцієнт виконання зобов'язань з експорту товарів за ціною для зведеного показника обчислюється за формулою:
13EMBED Equation.31415
де Qif * Pif - фактична вартість експорту товару і;
Qif * Pif - вартість експорту товару і у звітному періоді, перерахована за плановими цінами;
п кількість видів товарів.
Таблиця 2.10. Результати визначення показників виконання контрактних зобов'язань підприємства з експорту
Назва коефіцієнта
базисний рік
звітний рік

1
2
3

Коефіцієнт виконання зобов'язань за вартістю, К1Коефіцієнт виконання зобов'язань за фізичним обсягом, К2Коефіцієнт виконання зобов'язань за ціною, К3Далі необхідно проаналізувати динаміку експорту підприємства.
Індекс вартості:
13EMBED Equation.31415
де Pi1 і Qі1 - ціна та кількість товару і у звітному періоді;
Рі0 і Qi0 - ціна та кількість товару і у базовому періоді;
п кількість видів товарів.
Зміна вартості експорту може бути спричинена багатьма факторами, однак реально можна дослідити вплив зміни ціни та фізичного обсягу.
Індекс ціни:
13EMBED Equation.31415
Індекс фізичного обсягу:
13EMBED Equation.31415
Зміна фізичного обсягу зумовлена сукупною зміною кількості і кількісної структури товарів. Звідси індекс фізичного обсягу являє собою добуток індексу кількості й індексу структури.

Індекс кількості:
13EMBED Equation.3141513EMBED Equation.3141513EMBED Equation.31415
Індекс кількісної структури:
13EMBED Equation.31415
де Рі0 середня ціна товару і у базовому періоді. Середня ціна товару обчислюється за формулою:
13EMBED Equation.31415


Таблиця 2.11. Результати визначення показників динаміки експорту
Назва показника
Значення

1
2

Індекс вартості


Індекс фізичного обсягу


Індекс ціни


Індекс кількісної структури


Індекс кількості


Середня ціна товару


Навчальні тести
№1
Обставини непереборної сили, які не існували в момент підписання контракту і виникли незалежно від волі експортера і імпортера називаються:
1.форс-мажор;
2. “тель-кель”;
3. арбітраж.
№2
Документом, що підтверджує факт виникнення та термін дії форс-мажорних обставин є:
1. офіційний лист постраждалої сторони;
2.довідка торговельно-промислової палати;
3.документ, що видається міжнародним комерційним арбітражем.
№3
Господарський суд, який розглядає спірні ситуації, що виникають між сторонами називається:
1. акцепт;
2.арбітраж;
3.акредитив.
№4
Документ, який використовується в якості попереднього рахунку і містить в цілому ту ж інформацію, що і кінцевий рахунок, але не є основою для оплати називається:
1.рахунок-проформа;
2. рахунок-фактура;
3. інкасове доручення.
№5
Специфікація:
1.містить перелік та кількість всіх видів і сортів товарів, що входять в партію;
2. свідоцтво, яке підтверджує якість фактично поставленого товару і її відповідність умовам контракту;
3. містить вимогу експортера до імпортера про сплату визначеної в контракті суми за поставлений товар.
№6
Претензія імпортера до експортера у зв(язку з невідповідністю якості і кількості поставленого товару умовам контракту називається:
1.рефакція;
2.боніфікація;
3.рекламація.
№7
В преамбулі контракту вказуються:
1. базисні умови поставок;
2.повна назва сторін та їх скорочене визначення як контрагентів;
3. назва, кількість та якість товару.
№8
До способів визначення якості товару в контракті відносяться:
1. за змістом окремих речовин в товарі, за технічними умовами, “тель-кель”;
2.за зразком, за стандартом, за натуральною вагою, за виходом готового продукту;
3.всі відповіді правильні.
№9
Чи входять витрати, пов(язані з транспортуванням, митним очищенням та страхуванням в ціну товару визначає:
1.базис ціни;
2. валюта ціни;
3. спосіб фіксації ціни.
№10
До документів, що дають кількісну характеристику товарів відносяться:
1.специфікація, технічна документація, пакувальний лист;
2.сертифікат якості, гарантійний лист;
3.правильна відповідь відсутня.

13PAGE 15


13PAGE 144515Рисунок 2.1. Показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності


Показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності країни

Показники інтегрованості країни до системи світового господарства


Показники обсягу зовнішньої торгівлі

Показники структури зовнішньої торгівлі

Показники динаміки з зовнішньої торгівлі

Показники результатів зовнішньоекономічної діяльності

Експортна квота

Імпортна квота

Зовнішньоторговельна квота

Обсяг експорту

Обсяг імпорту

Зовнішньоторговельний оборот

Генеральна торгівля

Спеціальна торгівля

Реекспорт


Реімпорт

Товарна структура

Географічна структура

Інституціональна структура

Темпи зростання

Темпи приросту

Платіжний баланс

Експорт на душу населення

Імпорт на душу населення

Зовнішньоторговельний оборот на душу населення

Зовнішній борг країни

5

1


Exp 1


ЗТФ

АТ «Затишок»

5

6

2

6


Exp 2

7

4

13

3

8

14

16

11

10

17І

УкрЕксімБанк

АБД

ЦБЄ

Транспортна фірма

10

8

12

15

9

Порт Одеса

Порт Олександрія
Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 4 Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 10732553
    Размер файла: 644 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий